Select List of Publications by J. Faber - Margaret Van der Velde Dec 2000


Dr. J. Faber Back To Dr. J. Faber: Biography

1944

"Aan den raad der Geref. Kerk van Amsterdam," dated March 29, 1944. Letter to the consistory of the Reformed Church at Amsterdam concerning the suspension of Dr. K. Schilder. [Voorburg: Comité Vegter].

Editor, "Elia tredend voor de vierschaar Gods: 1 Koningen 19:9-10" and "Het leven der goede werken: Zond. 32 Heid. Cat." Sermons by Dr. M.B. van't Veer (Amsterdam: Uitgeversbureau Johs. Vlaanderen Oldenzeel).

1945

Co-author with W. Beudeker, H. Kiekebelt, C. Van Milligen and P. Moerman, In den mist: iets uit de jongste kerkgeschiedenis van Amsterdam. (Uitgegeven namens de groep van bezwaarden te Amsterdam-C.).

"Dr. K. Dijk en de doop of de schijn-doop," De Reformatie 21 : 2.

1946

"In memoriam: R.J. Dam," in Almanak van het studentencorps "Fides Quaerit Intellectum. 1946" (Kampen: Ph. Zalsman).

1948

"Artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis," in Congres van Gereformeerden. Verslag, 93-98. (Kampen: Congres).

"Prof. Dr. S. Greijdanus als dogmaticus," in Almanak van het Corpus studiosorum in Academia Campensi "Fides Quaerit Intellectum 1948" (Kampen: Ph. Zalsman).

1949

"Kerk en koninkrijk Gods," De Reformatie 24 : 40-42; 25 : 9, 11, 12, 14-19. Translated into English: "Church and Kingdom." In Essays in Reformed Doctrine, eds. Hans Boersema and Bill Wielenga, 131-178. (Neerlandia: Inheritance, 1990).

1951

"Memorandum betreffende den gang van zaken in de rechtsprocedure, welke gevoerd is tussen het Studentencorps aan de Theologische Hogeschool van `De Gereformeerde Kerken in Nederland' en het Studentencorps aan de Theologische Hogeshool, gevestigd Oudestraat 6 te Kampen," in Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi "Fides Quadrat Intellectum 1951" (Kampen: Ph. Zalsman).

1953

"Christus en de verkiezing Gods," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 6 : 22, 24-26.

1954

"Augustinus," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 7 : 20.

"Bot zwaard," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 6 : 27.

"Gereformeerde mystiek?" Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 6 : 35- 38.

"In oecumenisch zicht," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 7 : 10-21.

"De roeping tot de bruiloft (Matth. 22:1-14)," De Poortwake 9 : 1-4.

1955

"Een andere eenzijdigheid," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 8 : 16, 17, 19.

"Eer de wereld was," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 8 : 8-10, 12, 14.

"Gods verkiezing en 'vrederaad'," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 7 : 49-51; 8 : 1, 2.

"Slechts een drukfout?" Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 7 : 39, 41, 43, 45.

"Wat is kleingeloof?" Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Deventer 2 : 13-15.

1956

"De dogmatische betekenis van de Dordtse Leerregels," Petah-ja 10 : 8-9. Reprinted in Er staat geschreven . . . er is geschied; Jubileumbundel van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Bond, ed. H. J. Boiten (Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag, 1986).

"Evangelisatie en Verkiezing Gods," in Evangelisatie-Congres 1956 (Enschede: J. Boersma).

"Kruis en anker? Bij de zeventigste verjaardag van Dr. Karl Barth," De Reformatie 31 : 34.

"S.G. de Graaf-graver in de goudmijn," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 8 : 27.

1957

"De Godheid van den Christus," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 9 : 49.

"Nogmaals: de Godheid van den Christus," Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel en Gelderland 9 : 50.

"Rumoer rond Assen," De Reformatie 32 : 24.

"Schriftuurlijke wijsheid," De Reformatie 32 : 24.

"Tussen Hoedemaker en Barth?" De Reformatie 32 : 25.

"Het Vijfde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels," in J. Faber et al., Tot Prijs Zijner Heerlijkheid. Schetsen bij de behandeling van de Dordtse Leerregels (Utrecht: Bond van Gereformeerde M.V. in Nederland, 4th printing 1978). Translated in J. Faber et al., To the Praise of His Glory. Outlines on the Canons of Dort. (Launceston, Tasmania: Publications Organization of the Free Reformed Churches of Australia, 1971).

1958

"De doorbraak," De Poortwake 12 : 35-38, 40, 42-46. Reprinted and enlarged in Calvinistisch Jongelingsblad 19 : 9 - 10: 3.

"Imago Dei bij Calvijn. Calvijns leer over de mens als beeld Gods krachtens de schepping," Lucerna 1 : 1. Translated into English: "Imago Dei in Calvin: Calvin's Doctrine of Man as the Image of God by Virtue of Creation." In Essays, 227-250.

"Een nieuwe studie over Calvijn," De Reformatie 33 : 29, 30.

"Het reukwerk der gebeden." Sermon on Lord's Day 45 of the Heidelberg Catechism, published in Waarheid en Recht. Prekenserie.

"De schat van Christus' bruid," De Reformatie 34 : 9.

"Van Gods volharding in Zijn heiligen," in J. Faber et al., De schat van Christus' Bruid (Goes: Oosterbaan & Le Cointre). Translated and reprinted in J. Faber et al., The Bride's Treasure, Introduction to the Canons of Dort (Launceston, Tasmania: Publication Organization of the Free Reformed Churches of Australia, 1979).

1959

"De crisis van het gezag," De Poortwake 14 : 23, 24, 26, 27.

"Kwadratuur van de cirkel?" Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland 11 : 18-20. A series of articles about the "Vervangingsformule" of the Synodical Reformed Churches.

1960

"A. Janse in de strijd om de waarheid," De Reformatie 35 : 25.

"De dienst der barmhartigheid in de reformatietijd," De Reformatie 35 : 43-47.

"Eerherstel van de kennis," De Poortwake 15 : 29.

"Enkele algemene overwegingen ," De Reformatie 36 : 2.

"De gespannen Zondagen 5 en 6," De Reformtie 35 : 45.

"Kosmisch Geesteswerk," De Reformatie 35 : 35.

"Moderne catechismus," De Reformatie 35 : 42.

"De proeve getoetst," De Reformatie 35 : 43.

Review of E.P. Heideman, The Relation of Revelation and Reason in E. Brunner and H. Bavinck, in Lucerna 2 : 1.

"Sluitstuk van het detail," De Reformatie 35 : 48.

"Tot Christus," Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland 12 : 3-11, 41-44. A series of articles about the so-called Telder case on the intermediate state according to Lord's Day 22 of the Heidelberg Catechism.

"Voortgaande toetsing," De Reformatie 35 : 44.

"Het ware geloof," De Reformatie 35 : 46.

1961

"Aard en verbreiding der zonde," De Reformatie 36 : 21, 22.

"De actualiteit van de confessie," Calvinistisch Jongelingsblad 16 : 3.

"Guido de Brès," Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland 13 : 36-43. A series of articles on the occasion of the 400th anniversary of the Belgic Confession.

"De katholiciteit der confessie," De Reformatie 37 : 6.

"Open Asser brief," Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland 13 : 30-34. A series of articles about the Synod of Assen.

1962

"De actualiteit van de Dordtse Leerregels," Calvinistisch Jongelingsblad 17 : 10.

"De liturgie der Overheid. Enige opmerkingen over de eerste herziening van art. 36 N.G.B. in 1566," Lucerna 3 : 4.

"Onze verhouding tot de Christelijke Gereformeerde Kerken," Calvinistisch Jongelingsblad 16 : 17-20.

1963

"De actualiteit van de Heidelbergse Catechismus," Calvinistisch Jongelingsblad 17 : 18.

"Nieuwere vragen inzake de ecclesiologie," Lucerna 4 : 5. Translated into English: "Some New Ecclesiological Questions." In Essays, 179-207.

"Pasen en de geschiedenis," De Reformatie 38 : 27. Translated into English: "Easter and History." In Essays, 64-70.

"Het rampjaar 1816," Calvinistisch Jongelingsblad 18 : 15.

1964

"Calvijn over het beeld Gods," Lucerna 5 : 4. Translated into English: "Imago Dei in Calvin: Calvin's Doctrine of Man as the Image of God in Connection with Sin and Restoration." In Essays, 251-281.

"Drie decennia dienst," De Reformatie 39 : 34-36. Translated into English: "Three Decades pf Service." In Essays, 207-226. A discussion of John Calvin's work from 1534-1564.

"Kuitert en Schilder," Lucerna 4 : 6.

1965

"Refomatie en school," in Arbeid van het eerste uur. 15 jaar Gereformeerd Kweekschoolonderwijs in Nederland.

1966

"Schriftgezag en verkondiging." Speech held on March 25, 1966, at the occasion of the fifth Dies natalis of the Vereniging van Gereformeerde Studenten in Delft.

"Schriftkritiek en opleiding," De Reformatie 42 : 1.

1967

"Enkele vragen," Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland 19 : 22. An article about the "attestenbesluit" in connection with the "Open Brief."

"De hierarchische kerkinrichting bij Vaticanum II," Lucerna 7 : 1/2.

"Het mysterie der kerk bij Vaticanum II," Lucerna 7 : 1/2.

1968

"Barths laatste boek." Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland 20 : 8, 10, 12.

"De eersteling van een didaktiek-commissie. Leerplan bijbels onderwijs, geloofsleer en kerkgeschiedenis van het Gereformeerd Lyceum te Rotterdam," Gereformeerd Schoolblad 11 : 9-11.

1969

"Beknopte Balans van het Concilie," Almanak van het Corpus Studiosorum in Academia Campensi "Fides Quadrat Intellectum" 1968-1969. (Kampen: Zalsman).

"Bij het overlijden van Prof. F. Kouwenhoven," Canadian Reformed Magazine 18 : 41.

Christus' laatste bede voor Zijn kerk. Farewell sermon held on January 5, 1969 (Vlaardingen: Ton Bolland).

"Dopers Denken over de Vleeswording," Canadian Reformed Magazine 18 : YrEnd

"De Eerste Post," Canadian Reformed Magazine18 : 47.

"Er Zit Muziek In," Canadian Reformed Magazine 18 : 46.

"Het Katholieke Karakter van de Nederlandse Geloofsbelijdenis." Canadian Reformed Magazine 18 : 38/39, 40, 42/43-45. The inaugural addresss given at the opening of the Theological College of the Canadian Reformed Churches in Hamilton, Ontario, on September 10, 1969. The address was delivered in English and entitled "The Catholicity of the Belgic Confession." Published in English: "The Catholicity of the Belgic Confession." In Essays, 71-85.

"Op speurtocht," Canadian Reformed Magazine 18 : 42, 44.

"Toekomstkunde en toekomstverwachting,"Canadian Reformed Magazine 18 : YrEnd.

Vestigium Ecclesiae: De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus). Doctoral dissertation (Goes: Oosterbaan & Le Cointre).

1970

"Anabaptist Thinking about the Incarnation," Reflector 20. Translated from The Canadian Reformed Magazine 18 : 51. Also reprinted under the same title in Essays, 35-41.

"Authority of Scripture and Modern Criticism," Canadian Reformed Magazine 19 : 33. Summary of an address delivered at the ninth annual convention of the League of Women's Societies in Ontario.

"De Bekering van Jan Haren," Canadian Reformed Magazine 19 : 33, 34; 20 : 1.

"Christelijke Wetenschap door Gereformeerde Studie," Canadian Reformed Magazine 19 : 3, 4.

"Creeds on Church and Kingdom," Canadian Reformed Magazine 19 : 20.

"Het Hart des Volks," Canadian Reformed Magazine 19 : 1.

"History and Character of the Theological College of the Canadian Reformed Churches," Canadian Reformed Magazine 19 : 29.

"Jongste aanval op de oude leer," Canadian Reformed Magazine 19 : 18, 19.

"Kuyper over de vleeswording des Woords," Canadian Reformed Magazine 20 : 19. Translated in English: "Kuyper on the Incarnation of the Word." In Essays, 42-53.

"Nabetrachting," Canadian Reformed Magazine 19 : 31.

"No Inch...!" Canadian Reformed Magazine 19 : 8, 9.

"Opdrachten," Candian Reformed Magazine 19 : 6.

Review of Gereformeerd katholieke dogmatiek: een compendium by A. D. R. Polman. Canadian Reformed Magazine 19 : 15.

Review of Herleving van de natuurlijke ethiek tegen de achtergrond van de secularisatie, by W. H. Velema. Canadian Reformed Magazine 19 : 1/2.

"School of the Churches," Canadian Reformed Magazine 19 : 29.

"Scripture 'and' Confessions," In Holy Array 17 : 8.

"Van Oost en West," Canadian Reformed Magazine 19 : 11.

"Verjaarsgeschenken," Canadian Reformed Magazine 19 : 30.

"Voor Christus en de kerk," Canadian Reformed Magazine 19 : 27.

1971

"Giftenmaand," Canadian Reformed Magazine 20 : 1.

"Goed Nieuws uit Hamilton," Canadian Reformed Magazine 20 : 5.

"Rectificatie Gevraagd," Canadian Reformed Magazine 20 : 21.

Review of Het Cultuurmandaat in Discussie by C. van der Waal. Canadian Reformed Magazine 20 : 19. Reprinted in C. Van Der Waal, De Harten omhoog! Maar hoe? Beschouwingen over het 'cultuurmandaat' (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1976).

"Some Critical Remarks," Canadian Reformed Magazine 20 : 2.

"Werd Dr. K. Schilder een exemplarisch prediker?" Canadian Reformed Magazine 20 : 6, 7, 8, 9. (Title varies in some issues.)

1972

"Augmentation of the Confessions?" In Holy Array 19 : 7.

"De belijdenis op de meerdere vergaderingen," Canadian Reformed Magazine 21 : 3.

"De belijdenis ter synode," Canadian Reformed Magazine 21 : 4.

"A Brief Introduction to Schilder's Theses concerning the Church," Canadian Reformed Magazine 21 : 17.

"Bristol 1967," Canadian Reformed Magazine 21 : 16. (Continuation of article entitled "Wereldraad en Bijbel.")

"Dr. Klaas Schilder (1890-1952)," Canadian Reformed Magazine 21 : 7, 9-11.

"De eigen stijl bewaard," Canadian Reformed Magazine 21 : 5.

"Korter en beter," Canadian Reformed Magazine 21 : 13.

"Leuven 1971: Het gezag van de Bijbel," Canadian Reformed Magazine 21 : 18. (Continuation of article entitled "Wereldraad en Bijbel.")

"Niet verwerpen om een ander gebruik," Canadian Reformed Magazine 21 : 6.

"Onzakelijk," Canadian Reformed Magazine 21 : 1.

"Onze jaarlijkse schoolavond," Canadian Reformed Magazine 21 : 19.

"De reformatorische strijd van Franciscus Gomarus," in 15 jaar V.G.S.L. Franciscus Gomarus (Groningen: De Vuurbaak).

Review of De Kerk II by G. C. Berkouwer. Canadian Reformed Magazine 21 : 14.

"De Vooropleiding," Canadian Reformed Magazine 21 : 12.

"Wereldraad en Bijbel," Canadian Reformed Magazine 21 : 15.

1973

"Arminius and the Reformation Confession," North American Nook, Clarion 22 : 6.

"Een Bijbel vol 'interpretaties'?" Clarion 22 : 5.

"For the Honour of a Brother," North American Nook, Clarion 22 : 5.

"Gebeuren en interpretaties," Clarion 22 : 6. (Continuation of article entitled "Een Bijbel vol 'interpretaties'?")

"General Synod 1973 of the Reformed Church in America," North American Nook, Clarion 22 : 13, 15.

"Giften," Clarion 22 : 6.

"Harmony in Education," Clarion 22 : 20.

"Herzien ondertekeningsformulier in de Christian Reformed Church," Clarion 22 : 19. (Continuation of article entitled "Hoek van Holland.")

"Hoek van Holland," Clarion 22 : 16. (This article, written under the general column "Hoek van Holland" discusses subscription to the Three Forms of Unity.)

"Ik geloof de heilige katholieke kerk," Clarion 22 : 11. (Continuation of article entitled "De tekst van het Apostolicum in ons 'Book of Praise'.")

"Jaarlijks Festijn," Clarion, 22 : 18.

"The Law of Education." Sermon on Psalm 78:2-8 in Sermon Series: "Preach the Word" 8, no. 5.

"Principal's Statement 1973 : our Theological College," Clarion 22 : 20.

"Reformation and Education," Clarion 22 : 23, 24. An address delivered on the occasion of the official opening of Timothy Canadian Reformed School in Hamilton.

Review of Reformed Thought and Experience in a New World: A Study of the Christian Reformed Church in its American Environment, 1890-1918, by H. Zwaanstra. Clarion 22 : 24.

Review of Wat is ethiek? by G. Th. Rothuizen. Hoek van Holland, Clarion 22 : 8.

"The Sense of Life for the Youth of the Church." Sermon on Ecclesiastes 11:9-12:7 in Sermon Series: "Preach the Word" 8, no. 6.

"Subjectivistisch 'Getuigenis'- Begrip," Clarion 22 : 7. (Continuation of article entitled "Een Bijbel vol 'interpetaties'?")

"De Synode 1973 van de Christian Reformed Church," Clarion 22 : 14.

"De tekst van het Apostolicum in ons 'Book of Praise'," Hoek van Holland, Clarion 22 : 10.

1974

"Isaiah 8:16-20" and "Isaiah 10:20-23." Two sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 9, no. 17, 18.

"Isaiah 40: 1-5"; "Isaiah 63:15-64:1a"; "Isaiah 45:18, 19." Three sermons in Sermon Series:

"Preach the Word" 9, no. 14, 15, 16.

"Romans 1:16, 17"; "Romans 1: 18-32"; "Romans 2; 1-11"; "Romans 2: 28, 29." Four sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 8, no. 32, 33, 34, 35.

"Romans 3: 21-26"; "Romans 4: 17b-25"; "Romans 13:11-15." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 8, no. 36; 9, no. 1, 2.

"The Significance of Dogmatology for the Training for the Ministry," Clarion 23: 25. An address delivered on the occasion of the Annual College Evening of the Theological College of the Canadian Reformed Churches, November 8, 1974. Reprinted under the same title in Essays, 11-20.

"Some Remarks Around a Proposal," Clarion 23 : 10.

"Uitsluitend rechtstreeks of ook de 'Kerkelijke weg'," Clarion 23 : 13.

1975

"Isaiah 25:6-8." Sermon in Sermon Series: "Preach the Word" 9, no. 22.

"Money of Love Rather than Love of Money," Clarion 24 : 6.

"Toespraak General Synode Kampen 1975," Clarion 24 : 18.

1976

"Hans Küng," Clarion 25 : 14.

"Rudolf Bultmann," Clarion 25 : 17.

1977

"'Body' or 'Flesh'?" Clarion 26 : 5-8.

"Christ and Scripture: Incarnation and Inscripturation," Clarion 26 : 25. Reprinted under the same title in Essays, 21-28.

To the General Synod of the Christian Reformed Church, to the Consistories of the Christian Reformed Church, to the Members of the Christian Reformed Church. Reprinted in Acts of General Synod Coaldale, Alberta 1977 of the Canadian Reformed Churches (Winnipeg: Premier).

"Herman Dooyeweerd (1894-1977)," Clarion 26 : 5.

1978

"Horizontalism" in Test the Spirits (Winnipeg: Premier).

"Memorandum: re: Requirement of a Bachelor of Arts Degree for Admission to Theological College," Clarion 27 : 17.

"Principal's Statement 1978," Clarion 27 : 19.

"Schooleenheid," In 1958-1978 Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam, 28-31. (Rotterdam: Gereformeerde Scholengemeenschap).

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 1-3." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 11, no. 32, 33, 34.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 5-6." Two sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 12, no. 5, 6.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 7-9." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 12, no. 9, 10, 11.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 11-12." Two sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 12, no. 13, 14.

1979

"Article 16 in Revision,"Clarion 28 : 22. (Article 16, Belgic Confession.)

"Athanasius on the Incarnation," Clarion 28 : 25. Reprinted under the same title in Essays, 29-34.

"Belgic Confession Translation Committee," Clarion 28 : 14.

"The Civil Government in Article 36 of the Belgic Confession," Clarion 28 : 24.

"The Contents of Correspondence," Clarion 28 : 11.

"De Brès versus Calvin? Early History of the Belgic Confession," Clarion 28 : 17.

"'Descended into Hell'," Clarion 28 : 4, 5, 6.

"From RES to RIS?" Clarion 28 : 13.

"The Latest Attack on the Belgic Confession," Clarion 28 : 14.

"Modern Trends in Christology. The Person of Jesus in H. Berkhof's Christology," Clarion 28 : 20. Reprinted under the same title in Essays, 54-63.

"Newer Studies on God's Covenant," Clarion 28 : 2.

"No Voice; No Answer," Clarion 28 : 15.

"The Old Word in the New Form (NIV)," Clarion 28 : 1.

"Our Korean Connection," Clarion 28 : 12.

"Pure fiction?" Clarion 28 : 8.

Review of The Final Curtain: Studies in Eschatology, by John H. Bratt. Clarion 28 : 8.

"Rules for Correspondence: Act of Groningen," Clarion 28 : 10. (Discusses the Acts of the General Synod of "De Gereformeerde Kerken in Nederland" held at Groningen-Zuid, 1978.)

"The Scripture Proofs in the Confessions," Clarion 28 : 9.

"Self-Obligation or Covenant," Clarion 28 : 3.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 13-15." Three sermons in the Sermon Series: "Preach the Word" 12, no. 15, 16, 17.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 17-18." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 12, no. 19, 20.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 19-21." Three sermons in Sermon Series: Preach the Word" 12, no. 21, 22, 23.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 22-24." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 12, no. 24, 25, 26.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 25-27." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 12, no. 36; 13, no.1, 2.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 29-30." Two sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 4, 5.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 31-33." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 6, 7, 8.

"Smithville in Sight," Clarion 28 : 16.

"Some Voice; Some Answer," Clarion 28 : 23.

"Unfair? Interchurch Relations," Clarion 28 : 21.

1980

"Australian Cooperation," Clarion 29 : 18.

"Bible Translations," Clarion 29 : 13.

"Christian Reformed Relations," Clarion 29 : 21.

"Christmas in the Apostolicum," Clarion 29 : 25.

"Double Talk," Clarion 29 : 19.

"The Form of Subscription in the RCN," Clarion 29 : 5. (Article deals with the Gereformeerde Kerken in Nederland.)

"Infallible?" Clarion 29 : 8.

"In Sober Reason," Clarion 29 : 6.

"Kung Deposed," Clarion 29 : 1.

"A New Song,"Clarion 29 : 17.

"OPC and Ecumenicity," Clarion 29 : 12.

"OPC and RES," Clarion 29 : 2.

"Principal's Statement 1980," Clarion 29 : 23.

"Refinished Treasures," Clarion 29 : 15.

"RES and RCN (syn.)," Clarion 29 : 4.

Review of The Songs of Zion, by Michael Bushell. Clarion 29 : 20.

"Roots," Clarion 29 : 6.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 34-36." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 9, 10, 11.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 38-39." Two sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 16, 17.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 40-42." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 25, 26, 27.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 43-45." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 28, 29, 30.

"Textus Receptus of the Belgic Confession," in Lustrumbundel H.E.R.O.S. 1925-1980 (Kampen: Van den Berg). Parts of this essay appear in Clarion 28 : 14, 17, 22, 24.

"True and False Church," Clarion 29 : 24.

1981

"Acts of Smithville," Clarion 30 : 8.

"The Apostles' Creed in Dutch," Clarion 30 : 11.

"Belgic Confession Updated," Clarion 30 : 14.

"Calvin Studies," Clarion 30 : 2.

"Christian Reformed Issues," Clarion 30 : 17.

"Dutch Form for the Holy Supper," Clarion 30 : 12.

"The Image of the Grains and the Grapes," Clarion 30 : 15/16.

"Interchurch Relations," Clarion 30 : 9.

"Respect for Synods," Clarion 30 : 10.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 46, 48, 49." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 31, 33, 34.

"Sermons on the Heidelberg Catechism: Lord's Day 50-52." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 13, no. 35, 36; 14, no. 1.

"Sectarian Smithville?" Clarion 30 : 5.

"Shedd and Bavinck," Clarion 30 : 4.

"Smithville Revisited," Clarion 30 : 6.

"Subjectivism in Article 9 of the Belgic Confession?" Clarion 30 : 7.

"Triumph of Relativism," Clarion 30 : 1.

"Varia Nederlandica," Clarion 30 : 13. Sheds light on a discussion in the Netherlands whether the Lord's Prayer should continue to be included in the form for the Lord's Supper.

1982

"Ambiguity in the Reformed Ecumenical Synod (RES)," Clarion 31 : 13.

"The Baptist Culture of America," Clarion 31 : 21.

"Bill C-10: an Act Concerning Non-Profit Corporations," Clarion 31 : 11.

"Canadian Agreement on Infallibilty," Clarion 31 : 17/18.

"A Constituent Assembly," Clarion 31 : 10.

"The Covenant of Works," Clarion 31 : 5.

"Crisis in the Reformed Ecumenical Synod (RES)," Clarion 31 : 15.

"Gratuitous--A Word from the Beginning," Clarion 31 : 6.

"Job 1:8-12, 21"; "Job 2:1-10"; "Job 4: 12--5:1a"; "Job 7:17-21." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 14, no. 25, 26, 27.

"In Memoriam: the Rev. H. Scholten, M.Th.," Clarion 31 : 2.

"Lux Mundi (International Assembly 1982)," Clarion 31 : 9.

"Presbyterian Merger?" Clarion 31 : 3.

"Professor Shepherd Dismissed," Clarion 31 : 1.

"Schools and Creeds," Reformed Perspective 1: 2. Reprinted in Thinking Christianly about Education, prepared by T.M.P. Vanderven for use at the Canadian Reformed Teachers' College (Hamilton 1987).

"Shepherd's Concept of the Covenant," Clarion 31 : 2.

"Shepherd's Dismissal from Westminster Seminary," Clarion 31 : 14.

"Theological College Act 1981," Clarion 31 : 1.

"Theological College: Principal's Statement 1982," Clarion 31 : 19.

"Westminster and the Covenant," Clarion 31 : 4.

1983

"In Memoriam: C. Veenhof: Preacher of the Promise," Clarion 32 : 7.

"Job 16: 18-17:3"; "Job 19: 25-27": "Job 28: 23-28." Three sermons in Sermon Series: "Preach the Word" 14, no. 28, 29, 30.

"Our College: Principal's Statement 1983," Clarion 32 : 20.

"Prooftexts for the Heidelberg Catechism," Clarion 32 : 8.

"Welcome Dr. K. Deddens," Clarion 32 : 23.

1984

"An Ecumenical Pope?" Clarion 33 : 18.

"Our College: Principal's Statement 1984," Clarion 33 : 20.

1985

"'Christian' in the Creed?" Clarion 34 : 3, 5-7.

"College Corner," Clarion 34 : 15.

Co-author with J. Marren. "College Corner," Clarion 34 : 17.

"Evaluation of Divergencies." Report for the Committee for Contact with the Orthodox Presbyterian Church. Clarion 34 : 10, 11. Reprinted in Acts General Synod Burlington, ON 1986 of the Canadian Reformed Churches (Winnipeg: Premier).

1986

"College Corner: Gratitude," Clarion 35 : 2.

"College Corner: Anniversary Prof. and Mrs. L. Selles; Appointment Prof. J. Geertsema," Clarion 35 : 10.

"College Corner: Principal's Report - 1986," Clarion 35 : 20.

"The Doctrine of the Church in the Reformed Confessions." Speech delivered at the first International Conference of Reformed Churches held in Edinburgh, Scotland in September 1985. Published in Clarion 35 : 2-4. Reprinted under the same title in Essays, 100-116.

Preface to ...And We Escaped, by G. Van Dooren. (Burlington, ON: Golden Jubilee Committee). Also translated into Dutch: ...En wij zijn ontkomen (Goes: Oosterbaan & LeCointre, 1987).

"Report of the 53rd General Assembly OPC 1986," Clarion 35 : 20.

"The Significance of the Secession of 1834 in the Light of Our Confession of the Holy Catholic Church." In Secession and Liberation for Today, ed. J. De Jong, 1-18. (London, ON: I.L.P.B., 1986.)

1987

"College Corner: Women Savings Action," Clarion 36 : 7.

"College Corner: Principal's Report 1987," Clarion 36 : 20.

"In Memoriam: Garnet John Peet," Clarion 36 : 5.

Response to "Persuasion in Calvin's Theology" by E. David Willis, in Calvin and Christian Ethics: Papers Presented at the Fifth Colloquium on Calvin and Calvin Studies, held in Grand Rapids, May 8-9, 1985, ed. P. de Klerk (Grand Rapids: Calvin Studies Society).

"The 'Volendam' congregation" Clarion 36 : 8, 9, 10.

"The Saving Work of the Holy Spirit in Calvin," Clarion 36 : 12, 13. Reprinted twice under the same title in: Calvin and the Holy Spirit: Papers and Responses Presented at the Sixth Colloquium on Calvin and Calvin Studies, held in Grand Rapids, May 6-7, 1987, ed. P. de Klerk, 1-11. (Grand Rapids: Calvin Studies Society); and in: Essays, 282-291.

1988

"The Boundaries of the Church," Clarion 37 : 9, 10. Reprinted under the same title in Essays, 117-130.

"The Catholic Character of the Church." Address delivered at the Annual College Evening of the Theological College of the Canadian Reformed Churches held on September 9, 1988. Published in Clarion 37 : 21. Reprinted under the same title in Essays, 86-99.

Co-author with M. Van Til. "College Corner: Library Report: 1988," Clarion 37 : 14.

"In Memoriam of Sister Geraldine Selles," Clarion 37 : 20.

"The Statenvertaling - A Timely Gift," Clarion 37 : 2.

1989

Address delivered at General Synod Winnipeg, Manitoba, 1989. In Acts General Synod Winnipeg, MB, 1989 of the Canadian Reformed Churches, 49-52. (Winnipeg: Premier Printing).

"The Doctrine of the Church in Holy Scripture," Clarion 38 : 5.

"The Doctrine of the Church - Some Questions," Clarion 38 : 8.

"Principal's Report 1989," Clarion 38 : 21.

"The Reformed History Teacher," Clarion 38 : 13.

"Two Appointments: A New Era," Clarion 38 : 10.

1990

"The Deleted Sentence in Article 36 of the Belgic Confession," Newsletter of the Australian Reformed Party and the Calvinistic Political and Social Association 2 , no. 11 (1990) : 5-8; no. 12 (1990) : 6-8.

Essays in Reformed Doctrine. Edited by Hans Boersema, and Bill Wielenga. (Neerlandia: Inheritance).

Lectures on the Church. (Kelmscott: Pro Ecclesia).

"Schilder: His Life and Work," Clarion 39 : 25.

1991

"Gleanings," Clarion 40 : 25.

1992

"Ministerium: Roma et Lima. Het Antwoord van de Rooms-Katholieke Kerk op het BEM-Rapport Inzake het Ambt." In Ambt en Aktualiteit, eds. F. H. Folkerts, P. Houtman, P. W. van de Kamp, 87-104. (Haarlem: Vijlbrief).

"New Report: American Reformed Fellowship, Palmetto, Florida," Clarion 41 : 25.

1993

"In Memoriam: Professor L. Selles 17 February 1915 - 4 March 1993," Clarion 42 : 6.

"Nominalisme in Calvijn's Preken over Job?" In Een Sprekend Begin, eds. R. ter Beek, E. Brink, C. Van Dam, G. Kwakkel, 68-85. (Kampen: van den Berg).

Co-author with A. C. Boyd and others. "Report of the Committee on Theological Affirmation." In Proceedings of the International Conference of Reformed Churches, September 1-9, 1993, 74-82. (Neerlandia: Inheritance).

"Response to Article on Palmetto Fellowship Gatherings," Clarion 42 : 7.

"What Should Be Done?" In The Challenge of Church Union: Speeches and Discussions on Reformed Identity and Ecumenicity, ed. Cornelis Van Dam, 144-177 and 183-200. (Winnipeg: Premier).

1994

"Church History as a Field of Study." In Telling Church History: Proceedings of the Church History Conference July, 1994, by Curriculum Assistance to Reformed Education, 12-27. (Hamilton: CARE).

"Past and Place of the Theological College," Clarion 43 : 19.

Review of Things We Couldn't Say, by Diet Emans with James Schaap. Clarion 43 : 18.

"Two Nathans," Clarion 43 : 17.

1995

Amerikaanse Afscheidings-Theologen over Verbond en Doop. Rede gehouden bij gelegenheid van de viering van de 140ste dies natalis van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op dinsdag 6 december 1994. (Barneveld: Vuurbaak).

"The Liberation: the Doctrinal Aspect" and "Afterword: The Liberation and Catholicity." In The Liberation: Causes and Consequences, ed. Cornelis Van Dam, 1-29 and 113-117. (Winnipeg: Premier).

Re: "Confessional Membership: a New Terminology," [Letter to the editor] Clarion 44 : 17

1996

American Secession Theologians on Covenant and Baptism. (Neerlandia: Inheritance).

"I Peter 1:6-9"; "I Peter 3:19-20"; "I Peter 3:21"; "I Peter 4:6." Four sermons on Sermon Series: "Preach the Word" 22, no. 6-9.

"Justified by faith," Clarion 45 : 21.

"Klaas Schilder's Life and Work." In Always Obedient: Essays on the Teachings of Dr. K. Schilder, ed. J. Geertsema, 1-17. (Phillipsburg: Presbyterian & Reformed).

"Some Reflections on Synod Abbotsford," Clarion 45 : 8.

"Union: Biblically Mandated and Necessary," Christian Renewal 15, no. 3 (October 7, 1996) : 11.

1997

"A Flag in the Church," Clarion 46 : 9.

"Was the Reformation Catholic? Melanchthon's Answer," Clarion 46 : YrEnd.

"William Heyns as Covenant Theologian." In Calvin's Books: Festschrift Dedicated to Peter de Klerk on the Occasion of His Seventieth Birthday, eds. Wilhelm H. Neuser, Herman J. Selderhuis, Willem van 't Spijker, 301-314. ( Heerenveen: J.J. Groen en Zoon).

1998

"Greijdanus' strijd tegen het subjectivisme." In Leven en werk van Prof. Dr. Seakle Greijdanus, ed. George Harinck, 97-118. ( Barneveld: Vuurbaak).

"Guido's Portrait," Clarion 47 : 21.

"Our Korean Connection," Clarion 47 : 23.

1999

"The Beauty of Being Reformed." In The Challenge of Being Reformed Today, ed. Johannes Mulder, 58-78. (Winnipeg: Premier Publishing for the Burlington Reformed Study Centre).

"The Confessional History of the Canadian Reformed Churches," Clarion 48 : 4, 5, 6.

"A Millennium and a Day (2 Peter 3:8)," Clarion 48 : YrEnd.

"Word and Spirit in Calvin's Institutes." Koinonia 18, no. 1 (1999) : 29-54. Also translated into Korean in: The way of [the] Reformed Church: studies in honor of S. G. Hur, ed. Doug-Sung Choi, 289-309. (Chonan: Korea Theological Seminary Press).

2000

"Spiritual Cargo of Secession Theologians in America, 1870-1900." In Breaches and Bridges: Reformed Subcultures in the Netherlands, Germany, and the United States, eds. George Harinck and Hans Krabbendam, 115-123. (Amsterdam: VU Uitgeverij).

"We expect a new world! (2 Peter 3:13)," Clarion 49 : 1.

2001

"Baptism and Creed: a Liturgical Suggestion," Clarion 50 : 9.

"‘Common Grace’ in Canadian Reformed History," Clarion 50 : 17


 

Dr. J. Faber wrote numerous other articles in the periodicals mentioned above, as well as in Kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Deventer (1954-1958), Ons Zendingswerk op Nieuw Guinea (1955-1958), Lichtstralen (1956), Mededelingen van de Gereformeerde Kerk van Schiebroek-Hillegersberg-Centrum (1958-1969), and Horizon (1969-1970).

This bibliography is based on the work of J. Van Dam, "Select List of Publications by J. Faber." In Unity and Diversity: Studies Presented to Prof. Dr. Jelle Faber on the Occasion of his Retirement, ed. R. Faber, 128-136. Hamilton: Senate of the Theological College of the Canadian Reformed Churches, 1989. As much as possible, I have tried to retain the bibliographical style adopted by J. Van Dam. I have also relied on the work done by Peter John Sikkema to compile the list of articles written by Dr. Faber in Clarion, from 1969-1996.

Margaret Van der Velde

Dec. 2000