1ChroniclesChapter 1    **the printed version is missing the same verses (verse 11-24)
1adam shq enws2kainan malelehl iared3enwc maqousala lamec4nwe uioi nwe shm cam iafeq5uioi iafeq gamer magwg madai iwuan elisa qobel mosoc kai qiras6kai uioi gamer ascanaz kai rifaq kai qorgama7kai uioi iwuan elisa kai qarsis kitioi kai rodioi8kai uioi cam cous kai mestraim foud kai canaan9kai uioi cous saba kai euilat kai sabaqa kai regma kai sebekaqa kai uioi regma saba kai oudadan10kai cous egennhsen ton nebrwd outos hrxato tou einai gigas kunhgos epi ths ghs17uioi shm ailam kai assour kai arfaxad24sala25eber falek ragau26serouc nacwr qara27abraam28uioi de abraam isaak kai ismahl29autai de ai geneseis prwtotokou ismahl nabaiwq kai khdar nabdehl mabsan30masma idouma massh coddad qaiman31iettour nafes kai kedma outoi eisin uioi ismahl32kai uioi cettouras pallakhs abraam kai eteken autw ton zembran iexan madan madiam sobak swe kai uioi iexan saba kai daidan33kai uioi madiam gaifa kai ofer kai enwc kai abida kai eldaa pantes outoi uioi cettouras34kai egennhsen abraam ton isaak kai uioi isaak hsau kai iakwb35uioi hsau elifas kai ragouhl kai ieoul kai ieglom kai kore36uioi elifas qaiman kai wmar swfar kai gowqam kai kenez kai ths qamna amalhk37kai uioi ragouhl naceq zare some kai moze38uioi shir lwtan swbal sebegwn ana dhswn wsar daiswn39kai uioi lwtan corri kai aiman kai ailaq kai namna40uioi swbal gwlam manacaq gaibhl swb kai wnam uioi de sebegwn aia kai ana41uioi ana daiswn uioi de dhswn emerwn kai eseban kai ieqran kai carran42kai uioi wsar balaan kai zoukan kai iwkan uioi daiswn ws kai arran43kai outoi oi basileis autwn balak uios bewr kai onoma th polei autou dennaba44kai apeqanen balak kai ebasileusen ant� autou iwbab uios zara ek bosorras45kai apeqanen iwbab kai ebasileusen ant� autou asom ek ths ghs qaimanwn46kai apeqanen asom kai ebasileusen ant� autou adad uios barad o pataxas madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim47kai apeqanen adad kai ebasileusen ant� autou samaa ek masekkas48kai apeqanen samaa kai ebasileusen ant� autou saoul ek rowbwq ths para potamon49kai apeqanen saoul kai ebasileusen ant� autou balaennwn uios acobwr50kai apeqanen balaennwn uios acobwr kai ebasileusen ant� autou adad uios barad kai onoma th polei autou fogwr51kai apeqanen adad kai hsan hgemones edwm hgemwn qamana hgemwn gwla hgemwn ieqet52hgemwn elibamas hgemwn hlas hgemwn finwn53hgemwn kenez hgemwn qaiman hgemwn mabsar54hgemwn megedihl hgemwn hram outoi hgemones edwm

Chapter 2
1tauta ta onomata twn uiwn israhl roubhn sumewn leui iouda issacar zaboulwn2dan iwshf beniamin nefqali gad ashr3uioi iouda hr aunan shlwn treis egennhqhsan autw ek ths qugatros sauas ths canaanitidos kai hn hr o prwtotokos iouda ponhros enantion kuriou kai apekteinen auton4kai qamar h numfh autou eteken autw ton fares kai ton zara pantes uioi iouda pente5uioi fares arswn kai iemouhl6kai uioi zara zambri kai aiqan kai aiman kai calcal kai dara pantes pente7kai uioi carmi acar o empodostaths israhl os hqethsen eis to anaqema8kai uioi aiqan azaria9kai uioi eserwn oi etecqhsan autw o iramehl kai o ram kai o caleb kai aram10kai aram egennhsen ton aminadab kai aminadab egennhsen ton naasswn arconta tou oikou iouda11kai naasswn egennhsen ton salmwn kai salmwn egennhsen ton boos12kai boos egennhsen ton wbhd kai wbhd egennhsen ton iessai13kai iessai egennhsen ton prwtotokon autou eliab aminadab o deuteros samaa o tritos14naqanahl o tetartos raddai o pemptos15asom o ektos dauid o ebdomos16kai adelfh autwn sarouia kai abigaia kai uioi sarouia abessa kai iwab kai asahl treis17kai abigaia egennhsen ton amessa kai pathr amessa ioqor o ismahliths18kai caleb uios eserwn egennhsen thn gazouba gunaika kai thn ieriwq kai outoi uioi auths iwasar kai swbab kai orna19kai apeqanen gazouba kai elaben eautw caleb thn efraq kai eteken autw ton wr20kai wr egennhsen ton ouri kai ouri egennhsen ton beselehl21kai meta tauta eishlqen eserwn pros thn qugatera macir patros galaad kai outos elaben authn kai autos exhkonta hn etwn kai eteken autw ton segoub22kai segoub egennhsen ton iai+r kai hsan autw eikosi treis poleis en th galaad23kai elaben gedsour kai aram tas kwmas iai+r ex autwn thn kanaq kai tas kwmas auths exhkonta poleis pasai autai uiwn macir patros galaad24kai meta to apoqanein eserwn hlqen caleb eis efraqa kai h gunh eserwn abia kai eteken autw ton ascwd patera qekwe25kai hsan uioi ieremehl prwtotokou eserwn o prwtotokos ram kai baana kai aran kai asom adelfos autou26kai hn gunh etera tw ieremehl kai onoma auth atara auth estin mhthr ozom27kai hsan uioi ram prwtotokou ieremehl maas kai iamin kai akor28kai hsan uioi ozom samai kai iadae kai uioi samai nadab kai abisour29kai onoma ths gunaikos abisour abicail kai eteken autw ton acabar kai ton mwlid30uioi nadab salad kai affaim kai apeqanen salad ouk ecwn tekna31kai uioi affaim isemihl kai uioi isemihl swsan kai uioi swsan aclai32kai uioi iadae acisamai ieqer iwnaqan kai apeqanen ieqer ouk ecwn tekna33kai uioi iwnaqan faleq kai ozaza outoi hsan uioi ieremehl34kai ouk hsan tw swsan uioi all� h qugateres kai tw swsan pais aiguptios kai onoma autw iwchl35kai edwken swsan thn qugatera autou tw iwchl paidi autou eis gunaika kai eteken autw ton eqqi36kai eqqi egennhsen ton naqan kai naqan egennhsen ton zabed37kai zabed egennhsen ton afalhl kai afalhl egennhsen ton wbhd38kai wbhd egennhsen ton ihou kai ihou egennhsen ton azarian39kai azarias egennhsen ton cellhs kai cellhs egennhsen ton eleasa40kai eleasa egennhsen ton sosomai kai sosomai egennhsen ton saloum41kai saloum egennhsen ton iecemian kai iecemias egennhsen ton elisama42kai uioi caleb adelfou ieremehl marisa o prwtotokos autou outos pathr zif kai uioi marisa patros cebrwn43kai uioi cebrwn kore kai qapous kai rekom kai semaa44kai semaa egennhsen ton raem patera ierkaan kai ierkaan egennhsen ton samai45kai uios autou mawn kai mawn pathr baiqsour46kai gaifa h pallakh caleb egennhsen ton arran kai ton mwsa kai ton gezoue kai arran egennhsen ton gezoue47kai uioi iadai ragem kai iwaqam kai ghrswm kai falet kai gaifa kai sagaf48kai h pallakh caleb mwca egennhsen ton saber kai ton qarcna49kai egennhsen sagaf patera marmhna kai ton saou patera macabhna kai patera gaibaa kai qugathr caleb asca50outoi hsan uioi caleb uioi wr prwtotokou efraqa swbal pathr kariaqiarim51salwmwn pathr baiqlaem arim pathr baiqgedwr52kai hsan uioi tw swbal patri kariaqiarim araa esi ammaniq53emosfews polis iai+r aiqalim kai mifiqim kai hsamaqim kai hmasarai+m ek toutwn exhlqosan oi saraqaioi kai oi esqawlaioi54uioi salwmwn baiqlaem netwfaqi atarwq oikou iwab kai hmisu ths manaqi hsarei+55patriai grammatewn katoikountes iabes qargaqiim samaqiim swkaqiim outoi oi kinaioi oi elqontes ek meshma patros oikou rhcab

Chapter 3
1kai outoi hsan uioi dauid oi tecqentes autw en cebrwn o prwtotokos amnwn th acinaam th iezrahlitidi o deuteros danihl th abigaia th karmhlia2o tritos abessalwm uios mwca qugatros qolmai basilews gedsour o tetartos adwnia uios aggiq3o pemptos safatia ths abital o ektos ieqraam th agla gunaiki autou4ex egennhqhsan autw en cebrwn kai ebasileusen ekei epta eth kai examhnon kai triakonta kai tria eth ebasileusen en ierousalhm5kai outoi etecqhsan autw en ierousalhm samaa swbab naqan kai salwmwn tessares th bhrsabee qugatri amihl6kai ibaar kai elisama kai elifalet7kai nage kai nafag kai ianoue8kai elisama kai eliada kai elifalet ennea9pantes uioi dauid plhn twn uiwn twn pallakwn kai qhmar adelfh autwn10uioi salwmwn roboam abia uios autou asa uios autou iwsafat uios autou11iwram uios autou ocozia uios autou iwas uios autou12amasias uios autou azaria uios autou iwaqan uios autou13acaz uios autou ezekias uios autou manasshs uios autou14amwn uios autou iwsia uios autou15kai uioi iwsia prwtotokos iwanan o deuteros iwakim o tritos sedekia o tetartos saloum16kai uioi iwakim ieconias uios autou sedekias uios autou17kai uioi ieconia-asir salaqihl uios autou18melciram kai fadaias kai sanesar kai iekemia kai wsamw kai deneqi19kai uioi salaqihl zorobabel kai semei+ kai uioi zorobabel mosollamos kai anania kai salwmiq adelfh autwn20kai asoube kai ool kai baracia kai asadia kai asobaesd pente21kai uioi anania falletia kai isaia uios autou rafaia uios autou orna uios autou abdia uios autou secenia uios autou22kai uios secenia samaia kai uioi samaia cattous kai iwhl kai mari kai nwadia kai safaq ex23kai uioi nwadia eliqenan kai ezekia kai ezrikam treis24kai uioi eliqenan odouia kai eliasib kai falaia kai akoun kai iwanan kai dalaia kai anani epta

Chapter 4
1kai uioi iouda fares arswn kai carmi kai wr soubal2kai raia uios autou kai soubal egennhsen ton ieq kai ieq egennhsen ton acimi kai ton laad autai ai geneseis tou saraqi3kai outoi uioi aitam iezrahl kai ragma kai iabas kai onoma adelfhs autwn eshlebbwn4kai fanouhl pathr gedwr kai azhr pathr wsan outoi uioi wr tou prwtotokou efraqa patros baiqlaem5kai tw saour patri qekwe hsan duo gunaikes awda kai qoada6kai eteken autw awda ton wcazam kai ton hfad kai ton qaiman kai ton asqhran pantes outoi uioi awdas7kai uioi qoada sareq kai saar kai eqnan8kai kws egennhsen ton enwb kai ton sabhba kai gennhseis adelfou rhcab uiou iarim9kai hn igabhs endoxos uper tous adelfous autou kai h mhthr ekalesen to onoma autou igabhs legousa etekon ws gabhs10kai epekalesato igabhs ton qeon israhl legwn ean eulogwn euloghshs me kai plhqunhs ta oria mou kai h h ceir sou met� emou kai poihseis gnwsin tou mh tapeinwsai me kai ephgagen o qeos panta osa hthsato11kai caleb pathr asca egennhsen ton macir outos pathr assaqwn12kai assaqwn egennhsen ton baqrefan kai ton fesshe kai ton qana patera polews naas adelfou eselwn tou kenezi outoi andres rhfa13kai uioi kenez goqonihl kai saraia kai uioi goqonihl aqaq14kai manaqi egennhsen ton gofera kai saraia egennhsen ton iwab patera ageaddai+r oti tektones hsan15kai uioi caleb uiou iefonnh hra ala kai noom kai uioi ala kenez16kai uios autou gesehl amhaci kai zafa kai zaira kai eserahl17kai uioi esri ieqer mwrad kai afer kai ialwn kai egennhsen ieqer ton marwn kai ton semai kai ton mareq patera esqemwn18kai h gunh autou auth adia eteken ton iared patera gedwr kai ton aber patera swcwn kai ton iekqihl patera zanw kai outoi uioi gelia qugatros faraw hn elaben mwrhd19kai uioi gunaikos ths idouias adelfhs nacem kai dalia pathr kei+la kai semeiwn pathr iwman kai uioi nahm patros kei+la agarmi kai esqemwh macaqi20kai uioi semiwn amnwn kai rana uios anan kai qilwn kai uioi isei+ zwaq kai uioi zwaq21uioi shlwm uiou iouda hr pathr lhca kai laada pathr marhsa kai geneseis oikiwn efraq abak tw oikw esoba22kai iwakim kai andres cwzhba kai iwas kai saraf oi katwkhsan en mwab kai apestreyen autous abedhrin aqoukiin23outoi kerameis oi katoikountes en natai+m kai gadhra meta tou basilews en th basileia autou eniscusan kai katwkhsan ekei24uioi sumewn namouhl kai iamin iarib zare saoul25salem uios autou mabasam uios autou masma uios autou26amouhl uios autou saboud uios autou zakcour uios autou semei+ uios autou27kai tw semei+ uioi ekkaideka kai qugateres treis kai tois adelfois autwn ouk hsan uioi polloi kai pasai ai patriai autwn ouk epleonasan ws uioi iouda28kai katwkhsan en bhrsabee kai sama kai mwlada kai eshrsoual29kai en balaa kai boasom kai qoulad30kai baqouhl kai erma kai seklag31kai baiqmarcabwq kai hmisu swsim kai oikon baroumsewrim autai poleis autwn ews basilews dauid32kai epauleis autwn aitam kai hnremmwn kai qokkan kai aisan poleis pente33kai pasai ai epauleis autwn kuklw twn polewn toutwn ews baal auth h katascesis autwn kai o katalocismos autwn34kai moswbab kai iemoloc kai iwsia uios amasia35kai iwhl kai outos uios isabia uios saraia uios asihl36kai eliwhnai kai iakaba kai iasouia kai asaia kai edihl kai ismahl kai banaia37kai zouza uios sefei+ uiou allwn uiou iedia uiou samari uiou samaiou38outoi oi dielqontes en onomasin arcontwn en tais genesesin autwn kai en oikois patriwn autwn eplhqunqhsan eis plhqos39kai eporeuqhsan ews tou elqein gerara ews twn anatolwn ths gai tou zhthsai nomas tois kthnesin autwn40kai euron nomas pionas kai agaqas kai h gh plateia enantion autwn kai eirhnh kai hsucia oti ek twn uiwn cam twn katoikountwn ekei emprosqen41kai hlqosan outoi oi gegrammenoi ep� onomatos en hmerais ezekiou basilews iouda kai epataxan tous oikous autwn kai tous minaious ous eurosan ekei kai aneqematisan autous ews ths hmeras tauths kai wkhsan ant� autwn oti nomai tois kthnesin autwn ekei42kai ex autwn apo twn uiwn sumewn eporeuqhsan eis oros shir andres pentakosioi kai falettia kai nwadia kai rafaia kai ozihl uioi iesi arcontes autwn43kai epataxan tous kataloipous tous kataleifqentas tou amalhk kai katwkhsan ekei ews ths hmeras tauths

Chapter 5
1kai uioi roubhn prwtotokou israhl oti outos o prwtotokos kai en tw anabhnai epi thn koithn tou patros autou edwken eulogian autou tw uiw autou iwshf uiw israhl kai ouk egenealoghqh eis prwtotokia2oti ioudas dunatos iscui kai en tois adelfois autou kai eis hgoumenon ex autou kai h eulogia tou iwshf3uioi roubhn prwtotokou israhl enwc kai fallous arswn kai carmi4uioi iwhl semei+ kai banaia uios autou kai uioi goug uiou semei+5uios autou mica uios autou rhca uios autou baal6uios autou behra on metwkisen qaglaqfalnasar basileus assour outos arcwn twn roubhn7kai adelfoi autou th patria autou en tois katalocismois autwn kata geneseis autwn o arcwn iwhl kai zacaria8kai balek uios ozouz uios sama uios iwhl outos katwkhsen en arohr kai epi nabau kai beelmawn9kai pros anatolas katwkhsen ews ercomenwn ths erhmou apo tou potamou eufratou oti kthnh autwn polla en gh galaad10kai en hmerais saoul epoihsan polemon pros tous paroikous kai epeson en cersin autwn katoikountes en skhnais ews pantes kat� anatolas ths galaad11uioi gad katenanti autwn katwkhsan en th basan ews selca12iwhl o prwtotokos kai safam o deuteros kai iani o grammateus en basan13kai oi adelfoi autwn kat� oikous patriwn autwn micahl mosollam kai sebee kai iwree kai iacan kai zoue kai wbhd epta14outoi uioi abicail uiou ouri uiou idai uiou galaad uiou micahl uiou isai uiou iouri uiou zaboucam15uiou abdihl uiou gouni arcwn oikou patriwn16katwkoun en galaad en basan kai en tais kwmais autwn kai panta ta pericwra sarwn ews exodou17pantwn o katalocismos en hmerais iwaqam basilews iouda kai en hmerais ieroboam basilews israhl18uioi roubhn kai gad kai hmisu fulhs manassh ex uiwn dunamews andres airontes aspidas kai macairan kai teinontes toxon kai dedidagmenoi polemon tessarakonta kai tessares ciliades kai eptakosioi kai exhkonta ekporeuomenoi eis parataxin19kai epoioun polemon meta twn agarhnwn kai itouraiwn kai nafisaiwn kai nadabaiwn20kai katiscusan ep� autwn kai edoqhsan eis ceiras autwn oi agaraioi kai panta ta skhnwmata autwn oti pros ton qeon ebohsan en tw polemw kai ephkousen autois oti hlpisan ep� auton21kai hcmalwteusan thn aposkeuhn autwn kamhlous pentakiscilias kai probatwn diakosias penthkonta ciliadas onous discilious kai yucas andrwn ekaton ciliadas22oti traumatiai polloi epeson oti para tou qeou o polemos kai katwkhsan ant� autwn ews ths metoikesias23kai oi hmiseis fulhs manassh katwkhsan en th gh apo basan ews baalermwn kai sanir kai oros aermwn kai en tw libanw autoi epleonasqhsan24kai outoi archgoi oikou patriwn autwn ofer kai isei+ kai elihl kai esdrihl kai iermia kai wdouia kai iedihl andres iscuroi dunamei andres onomastoi arcontes twn oikwn patriwn autwn25kai hqethsan en qew paterwn autwn kai eporneusan opisw qewn lawn ths ghs ous exhren o qeos apo proswpou autwn26kai ephgeiren o qeos israhl to pneuma falwc basilews assour kai to pneuma qaglaqfalnasar basilews assour kai metwkisen ton roubhn kai ton gaddi kai to hmisu fulhs manassh kai hgagen autous eis calac kai cabwr kai epi potamon gwzan ews ths hmeras tauths27uioi leui gedswn kaaq kai merari28kai uioi kaaq ambram kai issaar cebrwn kai ozihl29kai uioi ambram aarwn kai mwushs kai mariam kai uioi aarwn nadab kai abioud eleazar kai iqamar30eleazar egennhsen ton finees finees egennhsen ton abisou31abisou egennhsen ton bwkai bwkai egennhsen ton ozi32ozi egennhse ton zaraia zaraia egennhsen ton marihl33kai marihl egennhsen ton amaria kai amaria egennhsen ton acitwb34kai acitwb egennhsen ton sadwk kai sadwk egennhsen ton acimaas35kai acimaas egennhsen ton azaria kai azarias egennhsen ton iwanan36kai iwanas egennhsen ton azarian outos ierateusen en tw oikw w wkodomhsen salwmwn en ierousalhm37kai egennhsen azaria ton amaria kai amaria egennhsen ton acitwb38kai acitwb egennhsen ton sadwk kai sadwk egennhsen ton salwm39kai salwm egennhsen ton celkian kai celkias egennhsen ton azaria40kai azarias egennhsen ton saraia kai saraias egennhsen ton iwsadak41kai iwsadak eporeuqh en th metoikia meta iouda kai ierousalhm en ceiri naboucodonosor

Chapter 6
1uioi leui gedswn kaaq kai merari2kai tauta ta onomata twn uiwn gedswn lobeni kai semei+3uioi kaaq ambram kai issaar cebrwn kai ozihl4uioi merari mooli kai omousi kai autai ai patriai tou leui kata patrias autwn5tw gedswn tw lobeni uiw autou ieeq uios autou zemma uios autou6iwac uios autou addi uios autou zara uios autou ieqri uios autou7uioi kaaq aminadab uios autou kore uios autou asir uios autou8elkana uios autou kai abiasaf uios autou asir uios autou9qaaq uios autou ourihl uios autou ozia uios autou saoul uios autou10kai uioi elkana amasi kai acimwq11elkana uios autou soufi uios autou kai naaq uios autou12eliab uios autou idaer uios autou elkana uios autou13uioi samouhl o prwtotokos sani kai abia14uioi merari mooli lobeni uios autou semei+ uios autou oza uios autou15somea uios autou aggia uios autou asaia uios autou16kai outoi ous katesthsen dauid epi ceiras adontwn en oikw kuriou en th katapausei ths kibwtou17kai hsan leitourgountes enantion ths skhnhs oikou marturiou en organois ews ou wkodomhsen salwmwn ton oikon kuriou en ierousalhm kai esthsan kata thn krisin autwn epi tas leitourgias autwn18kai outoi oi esthkotes kai oi uioi autwn ek twn uiwn tou kaaq aiman o yaltwdos uios iwhl uiou samouhl19uiou elkana uiou hdad uiou elihl uiou qie20uiou souf uiou elkana uiou meq uiou amasiou21uiou elkana uiou iwhl uiou azaria uiou safania22uiou qaaq uiou asir uiou abiasaf uiou kore23uiou issaar uiou kaaq uiou leui uiou israhl24kai adelfos autou asaf o esthkws en dexia autou asaf uios baracia uiou samaa25uiou micahl uiou maasia uiou melcia26uiou aqani uiou zarai uiou adia27uiou aiqan uiou zamma uiou semei+28uiou hca uiou gedswn uiou leui29kai uioi merari adelfou autwn ex aristerwn aiqan uios kisai uiou abdi uiou malwc30uiou asebi uiou amessia uiou celkiou31uiou amasai uiou bani uiou semmhr32uiou mooli uiou mousi uiou merari uiou leui33kai adelfoi autwn kat� oikous patriwn autwn oi leuitai dedomenoi eis pasan ergasian leitourgias skhnhs oikou tou qeou34kai aarwn kai oi uioi autou qumiwntes epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kai epi to qusiasthrion twn qumiamatwn eis pasan ergasian agia twn agiwn kai exilaskesqai peri israhl kata panta osa eneteilato mwushs pais tou qeou35kai outoi uioi aarwn eleazar uios autou finees uios autou abisou uios autou36bwkai uios autou ozi uios autou zaraia uios autou37marihl uios autou amaria uios autou acitwb uios autou38sadwk uios autou acimaas uios autou39kai autai ai katoikiai autwn en tais kwmais autwn en tois oriois autwn tois uiois aarwn th patria tou kaaqi oti autois egeneto o klhros40kai edwkan autois thn cebrwn en gh iouda kai ta perisporia auths kuklw auths41kai ta pedia ths polews kai tas kwmas auths edwkan tw caleb uiw iefonnh42kai tois uiois aarwn edwkan tas poleis twn fugadeuthriwn thn cebrwn kai thn lobna kai ta perisporia auths kai thn selna kai ta perisporia auths kai thn esqamw kai ta perisporia auths43kai thn ieqqar kai ta perisporia auths kai thn dabir kai ta perisporia auths44kai thn asan kai ta perisporia auths kai thn attan kai ta perisporia auths kai thn basamus kai ta perisporia auths45kai ek fulhs beniamin thn gabee kai ta perisporia auths kai thn galemeq kai ta perisporia auths kai thn agcwc kai ta perisporia auths pasai ai poleis autwn triskaideka poleis kata patrias autwn46kai tois uiois kaaq tois kataloipois ek twn patriwn ek ths fulhs ek tou hmisous fulhs manassh klhrw poleis deka47kai tois uiois gedswn kata patrias autwn ek fulhs issacar ek fulhs ashr ek fulhs nefqali ek fulhs manassh en th basan poleis triskaideka48kai tois uiois merari kata patrias autwn ek fulhs roubhn ek fulhs gad ek fulhs zaboulwn klhrw poleis deka duo49kai edwkan oi uioi israhl tois leuitais tas poleis kai ta perisporia autwn50kai edwkan en klhrw ek fulhs uiwn iouda kai ek fulhs uiwn sumewn tas poleis tautas as ekalesen autas ep� onomatos51kai apo twn patriwn uiwn kaaq kai egenonto poleis twn oriwn autwn ek fulhs efraim52kai edwkan autw tas poleis twn fugadeuthriwn thn sucem kai ta perisporia auths en orei efraim kai thn gazer kai ta perisporia auths53kai thn iekmaam kai ta perisporia auths kai thn baiqwrwn kai ta perisporia auths54kai thn eglam kai ta perisporia auths kai thn geqremmwn kai ta perisporia auths55kai apo tou hmisous fulhs manassh thn anar kai ta perisporia auths kai thn ieblaam kai ta perisporia auths kata patrian tois uiois kaaq tois kataloipois56tois uiois gedswn apo patriwn hmisous fulhs manassh thn gwlan ek ths basan kai ta perisporia auths kai thn ashrwq kai ta perisporia auths57kai ek fulhs issacar thn kedes kai ta perisporia auths kai thn deberi kai ta perisporia auths58kai thn dabwr kai ta perisporia auths kai thn anam kai ta perisporia auths59kai ek fulhs ashr thn masal kai ta perisporia auths kai thn abaran kai ta perisporia auths60kai thn ikak kai ta perisporia auths kai thn rowb kai ta perisporia auths61kai apo fulhs nefqali thn kedes en th galilaia kai ta perisporia auths kai thn camwq kai ta perisporia auths kai thn kariaqaim kai ta perisporia auths62tois uiois merari tois kataloipois ek fulhs zaboulwn thn remmwn kai ta perisporia auths kai thn qaccia kai ta perisporia auths63kai ek tou peran tou iordanou iericw kata dusmas tou iordanou ek fulhs roubhn thn bosor en th erhmw kai ta perisporia auths kai thn iasa kai ta perisporia auths64kai thn kadhmwq kai ta perisporia auths kai thn mwfaaq kai ta perisporia auths65kai ek fulhs gad thn ramwq galaad kai ta perisporia auths kai thn maanaim kai ta perisporia auths66kai thn esebwn kai ta perisporia auths kai thn iazhr kai ta perisporia auths

Chapter 7
1kai tois uiois issacar qwla kai foua kai iasoub kai semerwn tessares2kai uioi qwla ozi kai rafaia kai ierihl kai iemou kai iebasam kai samouhl arcontes oikwn patriwn autwn tw qwla iscuroi dunamei kata geneseis autwn o ariqmos autwn en hmerais dauid eikosi kai duo ciliades kai exakosioi3kai uioi ozi iezria kai uioi iezria micahl kai obdia kai iwhl kai iesia pente arcontes pantes4kai ep� autwn kata geneseis autwn kat� oikous patrikous autwn iscuroi parataxasqai eis polemon triakonta kai ex ciliades oti eplhqunan gunaikas kai uious5kai adelfoi autwn eis pasas patrias issacar iscuroi dunamei ogdohkonta kai epta ciliades o ariqmos autwn twn pantwn6beniamin bale kai bacir kai iadihl treis7kai uioi bale asebwn kai ozi kai ozihl kai ierimwq kai ouri pente arcontes oikwn patrikwn iscuroi dunamei kai o ariqmos autwn eikosi kai duo ciliades kai triakonta tessares8kai uioi bacir zamarias kai iwas kai eliezer kai eliqenan kai amaria kai ierimwq kai abiou kai anaqwq kai gemeeq pantes outoi uioi bacir9kai o ariqmos autwn kata geneseis autwn arcontes oikwn patriwn autwn iscuroi dunamei eikosi ciliades kai diakosioi10kai uioi iadihl balaan kai uioi balaan iaous kai beniamin kai awq kai canana kai zaiqan kai ramessai kai acisaar11pantes outoi uioi iadihl arcontes twn patriwn iscuroi dunamei eptakaideka ciliades kai diakosioi ekporeuomenoi dunamei tou polemein12kai sapfin kai apfin kai uioi rawm uios autou aer13uioi nefqali iasihl kai gwni kai issihr kai salwm uioi balaa14uioi manassh aserihl on eteken h pallakh autou h sura eteken ton macir patera galaad15kai macir elaben gunaika tw amfin kai mamfin kai onoma adelfhs autou mowca kai onoma tw deuterw salpaad kai egennhqhsan tw salpaad qugateres16kai eteken mowca gunh macir uion kai ekalesen to onoma autou fares kai onoma adelfou autou soros uios autou oulam17kai uioi oulam badan outoi uioi galaad uiou macir uiou manassh18kai adelfh autou h maleceq eteken ton isadek kai ton abiezer kai ton maela19kai hsan uioi semira iaaim kai sucem kai lakei+ kai aniam20kai uioi efraim swqala kai barad uios autou kai qaaq uios autou eleada uios autou nomee uios autou21zabed uios autou swqele uios autou kai ezer kai elead kai apekteinan autous andres geq oi tecqentes en th gh oti katebhsan labein ta kthnh autwn22kai epenqhsen efraim pathr autwn hmeras pollas kai hlqon adelfoi autou tou parakalesai auton23kai eishlqen pros thn gunaika autou kai elaben en gastri kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou baraga oti en kakois egeneto en oikw mou24kai en ekeinois tois kataloipois kai wkodomhsen baiqwrwn thn katw kai thn anw kai uioi ozan sehra25kai rafh uioi autou rasef kai qale uioi autou qaen uios autou26tw laadan uiw autou amioud uios autou elisama uios autou27noum uios autou ihsoue uios autou28kai katascesis autwn kai katoikia autwn baiqhl kai ai kwmai auths kat� anatolas naaran pros dusmais gazer kai ai kwmai auths kai sucem kai ai kwmai auths ews gaian kai ai kwmai auths29kai ews oriwn uiwn manassh baiqsaan kai ai kwmai auths qaanac kai ai kwmai auths kai balad kai ai kwmai auths mageddw kai ai kwmai auths dwr kai ai kwmai auths en tautais katwkhsan oi uioi iwshf uiou israhl30uioi ashr iemna kai isoua kai isoui kai beriga kai sore adelfh autwn31kai uioi beriga caber kai melcihl outos pathr berzaiq32kai caber egennhsen ton iafalht kai ton samhr kai ton cwqam kai thn swla adelfhn autwn33kai uioi iafalht feshci bamahl kai asiq outoi uioi iafalht34kai uioi semmhr aciouraoga kai oba kai aram35kai banhelam adelfoi autou swfa kai imana kai sellhs kai amal36uioi swfa couci arnafar kai soual kai bari kai imarh37sobal kai wd kai semma kai salisa kai ieqran kai behra38kai uioi ieqer ifina kai fasfa kai ara39kai uioi wla orec anihl kai rasia40pantes outoi uioi ashr pantes arcontes patriwn eklektoi iscuroi dunamei arcontes hgoumenoi ariqmos autwn eis parataxin tou polemein ariqmos autwn andres eikosi ex ciliades

Chapter 8
1kai beniamin egennhsen ton bale prwtotokon autou kai asbhl ton deuteron aara ton triton2nwa ton tetarton kai rafh ton pempton3kai hsan uioi tw bale ader kai ghra kai abioud4kai abisoue kai nooma kai acia5kai ghra kai swfarfak kai wim6outoi uioi awd outoi eisin arcontes patriwn tois katoikousin gabee kai metwkisan autous eis manacaqi7kai nooma kai acia kai ghra outos iglaam kai egennhsen ton naana kai ton acicwd8kai saarhm egennhsen en tw pediw mwab meta to aposteilai auton wsim kai thn baada gunaika autou9kai egennhsen ek ths ada gunaikos autou ton iwbab kai ton sebia kai ton misa kai ton melcam10kai ton iaws kai ton sabia kai ton marma outoi arcontes patriwn11kai ek ths wsim egennhsen ton abitwb kai ton alfaal12kai uioi alfaal wbhd messaam semmhr outos wkodomhsen thn wnw kai thn lod kai tas kwmas auths13kai beriga kai sama outoi arcontes twn patriwn tois katoikousin ailam kai outoi exediwxan tous katoikountas geq14kai adelfos autou swshk kai iarimwq15kai zabadia kai wrhr kai wdhd16kai micahl kai iesfa kai iwca uioi bariga17kai zabadia kai mosollam kai azaki kai abar18kai isamari kai iezlia kai iwbab uioi elfaal19kai iakim kai zecri kai zabdi20kai eliwhnai kai salqi kai elihli21kai adaia kai baraia kai samaraq uioi samai+22kai isfan kai wbhd kai elehl23kai abadwn kai zecri kai anan24kai anania kai ambri kai ailam kai anaqwqia25kai aqin kai ieferia kai felihl uioi swshk26kai samsaria kai saaria kai ogoqolia27kai iarasia kai hlia kai zecri uioi iraam28outoi arcontes patriwn kata geneseis autwn arcontes outoi katwkhsan en ierousalhm29kai en gabawn katwkhsen pathr gabawn kai onoma gunaiki autou maaca30kai uios auths o prwtotokos abadwn kai sour kai kis kai baal kai nhr kai nadab31kai gedour kai adelfos autou kai zacour kai makalwq32kai makalwq egennhsen ton semaa kai gar outoi katenanti twn adelfwn autwn katwkhsan en ierousalhm meta twn adelfwn autwn33kai nhr egennhsen ton kis kai kis egennhsen ton saoul kai saoul egennhsen ton iwnaqan kai ton melcisoue kai ton aminadab kai ton asabal34kai uioi iwnaqan meribaal kai meribaal egennhsen ton micia35kai uioi micia fiqwn kai melchl kai qeree kai acaz36kai acaz egennhsen ton iwiada kai iwiada egennhsen ton galemaq kai ton asmwq kai ton zambri kai zambri egennhsen ton maisa37kai maisa egennhsen ton baana rafaia uios autou elasa uios autou eshl uios autou38kai tw eshl ex uioi kai tauta ta onomata autwn ezrikam prwtotokos autou kai ismahl kai saraia kai abdia kai anan pantes outoi uioi eshl39kai uioi ashl adelfou autou ailam prwtotokos autou kai iais o deuteros elifalet o tritos40kai hsan uioi ailam iscuroi andres dunamei teinontes toxon kai plhqunontes uious kai uious twn uiwn ekaton penthkonta pantes outoi ex uiwn beniamin

Chapter 9
1kai pas israhl o sullocismos autwn kai outoi katagegrammenoi en bibliw twn basilewn israhl kai iouda meta twn apoikisqentwn eis babulwna en tais anomiais autwn2kai oi katoikountes proteron en tais katascesesin autwn en tais polesin israhl oi iereis oi leuitai kai oi dedomenoi3kai en ierousalhm katwkhsan apo twn uiwn iouda kai apo twn uiwn beniamin kai apo twn uiwn efraim kai manassh4gwqi uios ammioud uiou amri uiou uiwn fares uiou iouda5kai ek twn shlwni asaia prwtotokos autou kai uioi autou6ek twn uiwn zara iihl kai adelfoi autwn exakosioi kai enenhkonta7kai ek twn uiwn beniamin salw uios mosollam uiou wdouia uiou sanaa8kai ibanaa uios iraam kai outoi uioi ozi uiou macir kai massalhm uios safatia uiou ragouhl uiou banaia9kai adelfoi autwn kata geneseis autwn ennakosioi penthkonta ex pantes oi andres arcontes patriwn kat� oikous patriwn autwn10kai apo twn ierewn iwdae kai iwarim kai iacin11kai azaria uios celkia uiou mosollam uiou sadwk uiou maraiwq uiou acitwb hgoumenos oikou tou qeou12kai adaia uios iraam uiou pascwr uiou malcia kai maasaia uios adihl uiou iediou uiou mosollam uiou maselmwq uiou emmhr13kai adelfoi autwn arcontes oikwn patriwn cilioi eptakosioi exhkonta iscuroi dunamei eis ergasian leitourgias oikou tou qeou14kai ek twn leuitwn samaia uios aswb uiou esrikam uiou asabia ek twn uiwn merari15kai bakbakar kai arhs kai galal kai manqanias uios mica uiou zecri uiou asaf16kai abdia uios samia uiou galal uiou idiqwn kai baracia uios ossa uiou hlkana o katoikwn en tais kwmais netwfati17oi pulwroi salwm kai akoub kai talman kai aiman kai adelfoi autwn salwm o arcwn18kai ews tauths en th pulh tou basilews kat� anatolas autai ai pulai twn parembolwn uiwn leui19kai salwm uios kwrh uiou abiasaf uiou kore kai oi adelfoi autou eis oikon patros autou oi koritai epi twn ergwn ths leitourgias fulassontes tas fulakas ths skhnhs kai pateres autwn epi ths parembolhs kuriou fulassontes thn eisodon20kai finees uios eleazar hgoumenos hn ep� autwn emprosqen kai outoi met� autou21zacarias uios masalami pulwros ths quras ths skhnhs tou marturiou22pantes oi eklektoi tais pulais en tais pulais diakosioi kai deka duo outoi en tais aulais autwn o katalocismos autwn toutous esthsen dauid kai samouhl o blepwn th pistei autwn23kai outoi kai oi uioi autwn epi twn pulwn en oikw kuriou en oikw ths skhnhs tou fulassein24kata tous tessaras anemous hsan ai pulai kat� anatolas qalassan borran noton25kai adelfoi autwn en tais aulais autwn tou eisporeuesqai kata epta hmeras apo kairou eis kairon meta toutwn26oti en pistei eisin tessares dunatoi twn pulwn oi leuitai hsan epi twn pastoforiwn kai epi twn qhsaurwn oikou tou qeou27kai perikuklw oikou tou qeou parembalousin oti ep� autous fulakh kai outoi epi twn kleidwn to prwi prwi anoigein tas quras tou ierou28kai ex autwn epi ta skeuh ths leitourgias oti en ariqmw eisoisousin auta kai en ariqmw exoisousin auta29kai ex autwn kaqestamenoi epi ta skeuh kai epi panta ta skeuh ta agia kai epi ths semidalews tou oinou tou elaiou tou libanwtou kai twn arwmatwn30kai apo twn uiwn twn ierewn hsan mureyoi tou murou kai eis ta arwmata31kai mattaqias ek twn leuitwn outos o prwtotokos tw salwm tw korith en th pistei epi ta erga ths qusias tou thganou tou megalou ierews32kai banaias o kaaqiths ek twn adelfwn autwn epi twn artwn ths proqesews tou etoimasai sabbaton kata sabbaton33kai outoi yaltwdoi arcontes twn patriwn twn leuitwn diatetagmenai efhmeriai oti hmera kai nux ep� autois en tois ergois34outoi arcontes twn patriwn twn leuitwn kata geneseis autwn arcontes outoi katwkhsan en ierousalhm35kai en gabawn katwkhsen pathr gabawn iihl kai onoma gunaikos autou mowca36kai uios autou o prwtotokos abadwn kai sir kai kis kai baal kai nhr kai nadab37kai gedour kai adelfos kai zacaria kai makellwq38kai makellwq egennhsen ton samaa kai outoi en mesw twn adelfwn autwn katwkhsan en ierousalhm meta twn adelfwn autwn39kai nhr egennhsen ton kis kai kis egennhsen ton saoul kai saoul egennhsen ton iwnaqan kai ton melcisoue kai ton aminadab kai ton isbaal40kai uios iwnaqan maribaal kai maribaal egennhsen ton mica41kai uioi mica faiqwn kai malac kai qarac42kai acaz egennhsen ton iada kai iada egennhsen ton galemeq kai ton gazmwq kai ton zambri kai zambri egennhsen ton masa43kai masa egennhsen ton baana rafaia uios autou eleasa uios autou eshl uios autou44kai tw eshl ex uioi kai tauta ta onomata autwn esdrikam prwtotokos autou ismahl kai saria kai abdia kai anan outoi uioi eshl

Chapter 10
1kai allofuloi epolemhsan pros israhl kai efugon apo proswpou allofulwn kai epeson traumatiai en orei gelboue2kai katediwxan allofuloi opisw saoul kai opisw uiwn autou kai epataxan allofuloi ton iwnaqan kai ton aminadab kai ton melcisoue uious saoul3kai ebarunqh o polemos epi saoul kai euron auton oi toxotai en tois toxois kai ponois kai eponesen apo twn toxwn4kai eipen saoul tw aironti ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai ekkenthson me en auth mh elqwsin oi aperitmhtoi outoi kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobeito sfodra kai elaben saoul thn romfaian kai epepesen ep� authn5kai eiden o airwn ta skeuh autou oti apeqanen saoul kai epesen kai ge autos epi thn romfaian autou kai apeqanen6kai apeqanen saoul kai treis uioi autou en th hmera ekeinh kai pas o oikos autou epi to auto apeqanen7kai eiden pas anhr israhl o en tw aulwni oti efugen israhl kai oti apeqanen saoul kai oi uioi autou kai katelipon tas poleis autwn kai efugon kai hlqon allofuloi kai katwkhsan en autais8kai egeneto th ecomenh kai hlqon allofuloi tou skuleuein tous traumatias kai euron ton saoul kai tous uious autou peptwkotas en tw orei gelboue9kai exedusan auton kai elabon thn kefalhn autou kai ta skeuh autou kai apesteilan eis ghn allofulwn kuklw tou euaggelisasqai tois eidwlois autwn kai tw law10kai eqhkan ta skeuh autou en oikw qeou autwn kai thn kefalhn autou eqhkan en oikw dagwn11kai hkousan pantes oi katoikountes galaad apanta a epoihsan allofuloi tw saoul kai tw israhl12kai hgerqhsan ek galaad pas anhr dunatos kai elabon to swma saoul kai to swma twn uiwn autou kai hnegkan auta eis iabis kai eqayan ta osta autwn upo thn drun en iabis kai enhsteusan epta hmeras13kai apeqanen saoul en tais anomiais autou ais hnomhsen tw kuriw kata ton logon kuriou dioti ouk efulaxen oti ephrwthsen saoul en tw eggastrimuqw tou zhthsai kai apekrinato autw samouhl o profhths14kai ouk ezhthsen kurion kai apekteinen auton kai epestreyen thn basileian tw dauid uiw iessai

Chapter 11
1kai hlqen pas israhl pros dauid en cebrwn legontes idou osta sou kai sarkes sou hmeis2kai ecqes kai trithn ontos saoul basilews su hsqa o exagwn kai eisagwn ton israhl kai eipen kurios o qeos sou soi su poimaneis ton laon mou ton israhl kai su esh eis hgoumenon epi israhl3kai hlqon pantes presbuteroi israhl pros ton basilea eis cebrwn kai dieqeto autois o basileus dauid diaqhkhn en cebrwn enantion kuriou kai ecrisan ton dauid eis basilea epi israhl kata ton logon kuriou dia ceiros samouhl4kai eporeuqh o basileus kai andres israhl eis ierousalhm auth iebous kai ekei oi iebousaioi oi katoikountes thn ghn5eipan de oi katoikountes iebous tw dauid ouk eiseleush wde kai prokatelabeto thn periochn siwn auth h polis dauid6kai eipen dauid pas tuptwn iebousaion en prwtois kai estai eis arconta kai eis strathgon kai anebh ep� authn en prwtois iwab uios sarouia kai egeneto eis arconta7kai ekaqisen dauid en th perioch dia touto ekalesen authn polin dauid8kai wkodomhsen thn polin kuklw kai epolemhsen kai elaben thn polin9kai eporeueto dauid poreuomenos kai megalunomenos kai kurios pantokratwr met� autou10kai outoi oi arcontes twn dunatwn oi hsan tw dauid oi katiscuontes met� autou en th basileia autou meta pantos israhl tou basileusai auton kata ton logon kuriou epi israhl11kai outos o ariqmos twn dunatwn tou dauid iesebaal uios acamani prwtos twn triakonta outos espasato thn romfaian autou apax epi triakosious traumatias en kairw eni12kai met� auton eleazar uios dwdai o acwci outos hn en tois trisin dunatois13outos hn meta dauid en fasodomin kai oi allofuloi sunhcqhsan ekei eis polemon kai hn meris tou agrou plhrhs kriqwn kai o laos efugen apo proswpou allofulwn14kai esth en mesw ths meridos kai eswsen authn kai epataxen tous allofulous kai epoihsen kurios swthrian megalhn15kai katebhsan treis ek twn triakonta arcontwn eis thn petran pros dauid eis to sphlaion odollam kai parembolh twn allofulwn parembeblhkei en th koiladi twn gigantwn16kai dauid tote en th perioch kai to sustema twn allofulwn tote en baiqleem17kai epequmhsen dauid kai eipen tis potiei me udwr ek tou lakkou baiqleem tou en th pulh18kai dierrhxan oi treis thn parembolhn twn allofulwn kai udreusanto udwr ek tou lakkou tou en baiqleem os hn en th pulh kai elabon kai hlqon pros dauid kai ouk hqelhsen dauid tou piein auto kai espeisen auto tw kuriw19kai eipen ilews moi o qeos tou poihsai to rhma touto ei aima andrwn toutwn piomai en yucais autwn oti en yucais autwn hnegkan auto kai ouk ebouleto piein auto tauta epoihsan oi treis dunatoi20kai abessa adelfos iwab outos hn arcwn twn triwn outos espasato thn romfaian autou epi triakosious traumatias en kairw eni kai outos hn onomastos en tois trisin21apo twn triwn uper tous duo endoxos kai hn autois eis arconta kai ews twn triwn ouk hrceto22kai banaias uios iwdae uios andros dunatou polla erga autou uper kabasahl outos epataxen tous duo arihl mwab kai outos katebh kai epataxen ton leonta en tw lakkw en hmera cionos23kai outos epataxen ton andra ton aiguption andra oraton pentaphcun kai en ceiri tou aiguptiou doru ws antion ufainontwn kai katebh ep� auton banaias en rabdw kai afeilato ek ths ceiros tou aiguptiou to doru kai apekteinen auton en tw dorati autou24tauta epoihsen banaias uios iwdae kai toutw onoma en tois trisin tois dunatois25uper tous triakonta endoxos outos kai pros tous treis ouk hrceto kai katesthsen auton dauid epi thn patrian autou26kai dunatoi twn dunamewn asahl adelfos iwab eleanan uios dwdw ek baiqlaem27sammwq o adi cellhs o felwni28wrai uios ekkhs o qekwi abiezer o anaqwqi29sobocai o aswqi hli o acwi30moorai o netwfaqi colod uios nooza o netwfaqi31aiqi uios ribai ek bounou beniamin banaias o faraqwni32ouri ek nacaligaas abihl o garabeqqi33azmwq o beermi eliaba o salabwni34bennaias osom o gennouni iwnaqan uios swla o arari35acim uios sacar o arari elfal uios our36ofar o mocoraqi acia o felwni37hserai o carmali naarai uios azwbai38iwhl adelfos naqan mebaar uios agari39selhk o ammwni nacwr o berqi airwn skeuh iwab uiou sarouia40ira o ieqhri garhb o ieqhri41ourias o cetti zabet uios aclia42adina uios saiza tou roubhn arcwn kai ep� autw triakonta43anan uios mowca kai iwsafat o baiqani44ozia o astarwqi samma kai iihl uioi cwqan tou arari45iedihl uios sameri kai iwazae o adelfos autou o ieasi46elihl o mii kai iaribi kai iwsia uios autou elnaam kai ieqema o mwabiths47alihl kai wbhd kai iesihl o misabia

Chapter 12
1kai outoi oi elqontes pros dauid eis swklag eti sunecomenou apo proswpou saoul uiou kis kai outoi en tois dunatois bohqountes en polemw2kai toxw ek dexiwn kai ex aristerwn kai sfendonhtai en liqois kai toxois ek twn adelfwn saoul ek beniamin3o arcwn aciezer kai iwas uios asma tou gebwqitou kai iwhl kai iwfalht uioi asmwq kai bercia kai ihoul o anaqwqi4kai samaias o gabawniths dunatos en tois triakonta kai epi twn triakonta5iermias kai iezihl kai iwanan kai iwzabad o gadaraqi6eliazai kai iarimouq kai baalia kai samaria kai safatia o caraifi7hlkana kai ihsouni kai ozrihl kai iwazar kai iesboam oi koritai8kai elia kai zabadia uioi iraam uioi tou gedwr9kai apo tou gaddi ecwrisqhsan pros dauid apo ths erhmou iscuroi dunatoi andres parataxews polemou airontes qureous kai dorata kai proswpon leontos proswpa autwn kai koufoi ws dorkades epi twn orewn tw tacei10azer o arcwn abdia o deuteros eliab o tritos11masemannh o tetartos iermia o pemptos12eqqi o ektos eliab o ebdomos13iwanan o ogdoos eliazer o enatos14iermia o dekatos macabannai o endekatos15outoi ek twn uiwn gad arcontes ths stratias eis tois ekaton mikros kai megas tois ciliois16outoi oi diabantes ton iordanhn en tw mhni tw prwtw kai outos peplhrwkws epi pasan krhpida autou kai exediwxan pantas tous katoikountas aulwnas apo anatolwn ews dusmwn17kai hlqon apo twn uiwn beniamin kai iouda eis bohqeian tou dauid18kai dauid exhlqen eis apanthsin autwn kai eipen autois ei eis eirhnhn hkate pros me eih moi kardia kaq� eauthn ef� umas kai ei tou paradounai me tois ecqrois mou ouk en alhqeia ceiros idoi o qeos twn paterwn hmwn kai elegxaito19kai pneuma eneduse ton amasai arconta twn triakonta kai eipen poreuou kai o laos sou dauid uios iessai eirhnh eirhnh soi kai eirhnh tois bohqois sou oti ebohqhsen soi o qeos sou kai prosedexato autous dauid kai katesthsen autous arcontas twn dunamewn20kai apo manassh prosecwrhsan pros dauid en tw elqein tous allofulous epi saoul eis polemon kai ouk ebohqhsen autois oti en boulh egeneto para twn strathgwn twn allofulwn legontwn en tais kefalais twn andrwn ekeinwn epistreyei pros ton kurion autou saoul21en tw poreuqhnai auton eis swklag prosecwrhsan autw apo manassh edna kai iwzabaq kai iwdihl kai micahl kai iwsabeq kai elimouq kai selaqi archgoi ciliadwn eisin tou manassh22kai autoi sunemachsan tw dauid epi ton geddour oti dunatoi iscuos pantes kai hsan hgoumenoi en th stratia en th dunamei23oti hmeran ex hmeras hrconto pros dauid eis dunamin megalhn ws dunamis qeou24kai tauta ta onomata twn arcontwn ths stratias oi elqontes pros dauid eis cebrwn tou apostreyai thn basileian saoul pros auton kata ton logon kuriou25uioi iouda qureoforoi kai doratoforoi ex ciliades kai oktakosioi dunatoi parataxews26twn uiwn sumewn dunatoi iscuos eis parataxin epta ciliades kai ekaton27twn uiwn leui tetrakiscilioi exakosioi28kai iwadae o hgoumenos tw aarwn kai met� autou treis ciliades kai eptakosioi29kai sadwk neos dunatos iscui kai ths patrikhs oikias autou arcontes eikosi duo30kai ek twn uiwn beniamin twn adelfwn saoul treis ciliades kai eti to pleiston autwn apeskopei thn fulakhn oikou saoul31kai apo uiwn efraim eikosi ciliades kai oktakosioi dunatoi iscui andres onomastoi kat� oikous patriwn autwn32kai apo tou hmisous fulhs manassh deka oktw ciliades oi wnomasqhsan en onomati tou basileusai ton dauid33kai apo twn uiwn issacar ginwskontes sunesin eis tous kairous ginwskontes ti poihsai israhl eis tas arcas autwn diakosioi kai pantes adelfoi autwn met� autwn34kai apo zaboulwn ekporeuomenoi eis parataxin polemou en pasin skeuesin polemikois penthkonta ciliades bohqhsai tw dauid ouc eteroklinws35kai apo nefqali arcontes cilioi kai met� autwn en qureois kai dorasin triakonta epta ciliades36kai apo twn danitwn paratassomenoi eis polemon eikosi oktw ciliades kai oktakosioi37kai apo tou ashr ekporeuomenoi bohqhsai eis polemon tessarakonta ciliades38kai ek peran tou iordanou apo roubhn kai gaddi kai apo tou hmisous fulhs manassh en pasin skeuesin polemikois ekaton eikosi ciliades39pantes outoi andres polemistai paratassomenoi parataxin en yuch eirhnikh kai hlqon eis cebrwn tou basileusai ton dauid epi panta israhl kai o kataloipos israhl yuch mia tou basileusai ton dauid40kai hsan ekei hmeras treis esqiontes kai pinontes oti htoimasan autois oi adelfoi autwn41kai oi omorountes autois ews issacar kai zaboulwn kai nefqali eferon autois epi twn kamhlwn kai twn onwn kai twn hmionwn kai epi twn moscwn brwmata aleura palaqas stafidas oinon kai elaion moscous kai probata eis plhqos oti eufrosunh en israhl

Chapter 13
1kai ebouleusato dauid meta twn ciliarcwn kai twn ekatontarcwn panti hgoumenw2kai eipen dauid th pash ekklhsia israhl ei ef� umin agaqon kai para kuriou qeou hmwn euodwqh aposteilwmen pros tous adelfous hmwn tous upoleleimmenous en pash gh israhl kai met� autwn oi iereis oi leuitai en polesin katascesews autwn kai sunacqhsontai pros hmas3kai metenegkwmen thn kibwton tou qeou hmwn pros hmas oti ouk ezhthsan authn af� hmerwn saoul4kai eipen pasa h ekklhsia tou poihsai outws oti euqhs o logos en ofqalmois pantos tou laou5kai exekklhsiasen dauid ton panta israhl apo oriwn aiguptou kai ews eisodou hmaq tou eisenegkai thn kibwton tou qeou ek polews iarim6kai anhgagen authn dauid kai pas israhl anebh eis polin dauid h hn tou iouda tou anagagein ekeiqen thn kibwton tou qeou kuriou kaqhmenou epi ceroubin ou epeklhqh onoma autou7kai epeqhkan thn kibwton tou qeou epi amaxan kainhn ex oikou aminadab kai oza kai oi adelfoi autou hgon thn amaxan8kai dauid kai pas israhl paizontes enantion tou qeou en pash dunamei kai en yaltwdois kai en kinurais kai en nablais en tumpanois kai en kumbalois kai en salpigxin9kai hlqosan ews ths alwnos kai exeteinen oza thn ceira autou tou katascein thn kibwton oti exeklinen authn o moscos10kai equmwqh orgh kurios epi oza kai epataxen auton ekei dia to ekteinai thn ceira autou epi thn kibwton kai apeqanen ekei apenanti tou qeou11kai hqumhsen dauid oti diekoyen kurios diakophn en oza kai ekalesen ton topon ekeinon diakoph oza ews ths hmeras tauths12kai efobhqh dauid ton qeon en th hmera ekeinh legwn pws eisoisw pros emauton thn kibwton tou qeou13kai ouk apestreyen dauid thn kibwton pros eauton eis polin dauid kai exeklinen authn eis oikon abeddara tou geqqaiou14kai ekaqisen h kibwtos tou qeou en oikw abeddara treis mhnas kai euloghsen o qeos abeddaram kai panta ta autou

Chapter 14
1kai apesteilen ciram basileus turou aggelous pros dauid kai xula kedrina kai oikodomous toicwn kai tektonas xulwn tou oikodomhsai autw oikon2kai egnw dauid oti htoimhsen auton kurios epi israhl oti huxhqh eis uyos h basileia autou dia ton laon autou israhl3kai elaben dauid eti gunaikas en ierousalhm kai etecqhsan dauid eti uioi kai qugateres4kai tauta ta onomata autwn twn tecqentwn oi hsan autw en ierousalhm samaa isobaam naqan salwmwn5kai ibaar kai elisae kai elifalet6kai nage kai nafag kai ianouou7kai elisamae kai balegdae kai elifalet8kai hkousan allofuloi oti ecrisqh dauid basileus epi panta israhl kai anebhsan pantes oi allofuloi zhthsai ton dauid kai hkousen dauid kai exhlqen eis apanthsin autois9kai allofuloi hlqon kai sunepeson en th koiladi twn gigantwn10kai hrwthsen dauid dia tou qeou legwn ei anabw epi tous allofulous kai dwseis autous eis tas ceiras mou kai eipen autw kurios anabhqi kai dwsw autous eis tas ceiras sou11kai anebh eis baalfarasin kai epataxen autous ekei dauid kai eipen dauid diekoyen o qeos tous ecqrous mou en ceiri mou ws diakophn udatos dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou diakoph farasin12kai egkatelipon ekei tous qeous autwn kai eipen dauid katakausai autous en puri13kai proseqento eti allofuloi kai sunepesan eti en th koiladi twn gigantwn14kai hrwthsen dauid eti en qew kai eipen autw o qeos ou poreush opisw autwn apostrefou ap� autwn kai paresh autois plhsion twn apiwn15kai estai en tw akousai se thn fwnhn tou susseismou twn akrwn twn apiwn tote exeleush eis ton polemon oti exhlqen o qeos emprosqen sou tou pataxai thn parembolhn twn allofulwn16kai epoihsen kaqws eneteilato autw o qeos kai epataxen thn parembolhn twn allofulwn apo gabawn ews gazara17kai egeneto onoma dauid en pash th gh kai kurios edwken ton fobon autou epi panta ta eqnh

Chapter 15
1kai epoihsen autw oikias en polei dauid kai htoimasen ton topon th kibwtw tou qeou kai epoihsen auth skhnhn2tote eipen dauid ouk estin arai thn kibwton tou qeou all� h tous leuitas oti autous exelexato kurios airein thn kibwton kuriou kai leitourgein autw ews aiwnos3kai exekklhsiasen dauid ton panta israhl eis ierousalhm tou anenegkai thn kibwton kuriou eis ton topon on htoimasen auth4kai sunhgagen dauid tous uious aarwn kai tous leuitas5twn uiwn kaaq ourihl o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton eikosi6twn uiwn merari asaia o arcwn kai oi adelfoi autou diakosioi penthkonta7twn uiwn ghrsam iwhl o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton penthkonta8twn uiwn elisafan samaias o arcwn kai oi adelfoi autou diakosioi9twn uiwn cebrwn elihl o arcwn kai oi adelfoi autou ogdohkonta10twn uiwn ozihl aminadab o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton deka duo11kai ekalesen dauid ton sadwk kai abiaqar tous iereis kai tous leuitas ton ourihl asaia iwhl samaian elihl aminadab12kai eipen autois umeis arcontes patriwn twn leuitwn agnisqhte umeis kai oi adelfoi umwn kai anoisete thn kibwton tou qeou israhl ou htoimasa auth13oti ouk en tw proteron umas einai diekoyen o qeos hmwn en hmin oti ouk ezhthsamen en krimati14kai hgnisqhsan oi iereis kai oi leuitai tou anenegkai thn kibwton qeou israhl15kai elabon oi uioi twn leuitwn thn kibwton tou qeou ws eneteilato mwushs en logw qeou kata thn grafhn en anaforeusin ep� autous16kai eipen dauid tois arcousin twn leuitwn sthsate tous adelfous autwn tous yaltwdous en organois wdwn nablais kai kinurais kai kumbalois tou fwnhsai eis uyos en fwnh eufrosunhs17kai esthsan oi leuitai ton aiman uion iwhl ek twn adelfwn autou asaf uios baracia kai ek twn uiwn merari adelfwn autou aiqan uios kisaiou18kai met� autwn adelfoi autwn oi deuteroi zacarias kai ozihl kai semiramwq kai iihl kai wni kai eliab kai banaia kai maasaia kai mattaqia kai elifalia kai makenia kai abdedom kai iihl kai ozias oi pulwroi19kai oi yaltwdoi aiman asaf kai aiqan en kumbalois calkois tou akousqhnai poihsai20zacarias kai ozihl semiramwq iihl wni eliab masaias banaias en nablais epi alaimwq21kai mattaqias kai elifalias kai makenias kai abdedom kai iihl kai ozias en kinurais amaseniq tou eniscusai22kai cwnenia arcwn twn leuitwn arcwn twn wdwn oti sunetos hn23kai baracia kai hlkana pulwroi ths kibwtou24kai sobnia kai iwsafat kai naqanahl kai amasai kai zacaria kai banai kai eliezer oi iereis salpizontes tais salpigxin emprosqen ths kibwtou tou qeou kai abdedom kai iia pulwroi ths kibwtou tou qeou25kai hn dauid kai oi presbuteroi israhl kai oi ciliarcoi oi poreuomenoi tou anagagein thn kibwton ths diaqhkhs kuriou ex oikou abdedom en eufrosunh26kai egeneto en tw katiscusai ton qeon tous leuitas airontas thn kibwton ths diaqhkhs kuriou kai equsan epta moscous kai epta krious27kai dauid periezwsmenos en stolh bussinh kai pantes oi leuitai airontes thn kibwton diaqhkhs kuriou kai oi yaltwdoi kai cwnenias o arcwn twn wdwn twn adontwn kai epi dauid stolh bussinh28kai pas israhl anagontes thn kibwton diaqhkhs kuriou en shmasia kai en fwnh swfer kai en salpigxin kai en kumbalois anafwnountes nablais kai en kinurais29kai egeneto kibwtos diaqhkhs kuriou kai hlqen ews polews dauid kai melcol qugathr saoul parekuyen dia ths quridos kai eiden ton basilea dauid orcoumenon kai paizonta kai exoudenwsen auton en th yuch auths

Chapter 16
1kai eishnegkan thn kibwton tou qeou kai aphreisanto authn en mesw ths skhnhs hs ephxen auth dauid kai proshnegkan olokautwmata kai swthriou enantion tou qeou2kai sunetelesen dauid anaferwn olokautwmata kai swthriou kai euloghsen ton laon en onomati kuriou3kai diemerisen panti andri israhl apo andros kai ews gunaikos tw andri arton ena artokopikon kai amorithn4kai etaxen kata proswpon ths kibwtou diaqhkhs kuriou ek twn leuitwn leitourgountas anafwnountas kai exomologeisqai kai ainein kurion ton qeon israhl5asaf o hgoumenos kai deutereuwn autw zacarias iihl semiramwq iihl mattaqias eliab kai banaias kai abdedom kai iihl en organois nablais kai kinurais kai asaf en kumbalois anafwnwn6kai banaias kai ozihl oi iereis en tais salpigxin dia pantos enantion ths kibwtou ths diaqhkhs tou qeou7en th hmera ekeinh tote etaxen dauid en arch tou ainein ton kurion en ceiri asaf kai twn adelfwn autou8exomologeisqe tw kuriw epikaleisqe auton en onomati autou gnwrisate en laois ta epithdeumata autou9asate autw kai umnhsate autw dihghsasqe pasin ta qaumasia autou a epoihsen kurios10aineite en onomati agiw autou eufranqhsetai kardia zhtousa thn eudokian autou11zhthsate ton kurion kai iscusate zhthsate to proswpon autou dia pantos12mnhmoneuete ta qaumasia autou a epoihsen terata kai krimata tou stomatos autou13sperma israhl paides autou uioi iakwb eklektoi autou14autos kurios o qeos hmwn en pash th gh ta krimata autou15mnhmoneuwn eis aiwna diaqhkhs autou logon autou on eneteilato eis cilias geneas16on dieqeto tw abraam kai ton orkon autou tw isaak17esthsen auton tw iakwb eis prostagma tw israhl diaqhkhn aiwnion18legwn soi dwsw thn ghn canaan scoinisma klhronomias umwn19en tw genesqai autous oligostous ariqmw ws esmikrunqhsan kai parwkhsan en auth20kai eporeuqhsan apo eqnous eis eqnos kai apo basileias eis laon eteron21ouk afhken andra tou dunasteusai autous kai hlegxen peri autwn basileis22mh ayhsqe twn cristwn mou kai en tois profhtais mou mh ponhreuesqe23asate tw kuriw pasa h gh anaggeilate ex hmeras eis hmeran swthrian autou25oti megas kurios kai ainetos sfodra foberos estin epi pantas tous qeous26oti pantes oi qeoi twn eqnwn eidwla kai o qeos hmwn ouranon epoihsen27doxa kai epainos kata proswpon autou iscus kai kauchma en topw autou28dote tw kuriw patriai twn eqnwn dote tw kuriw doxan kai iscun29dote tw kuriw doxan onomatos autou labete dwra kai enegkate kata proswpon autou kai proskunhsate tw kuriw en aulais agiais autou30fobhqhtw apo proswpou autou pasa h gh katorqwqhtw h gh kai mh saleuqhtw31eufranqhtw o ouranos kai agalliasqw h gh kai eipatwsan en tois eqnesin kurios basileuwn32bombhsei h qalassa sun tw plhrwmati kai xulon agrou kai panta ta en autw33tote eufranqhsetai ta xula tou drumou apo proswpou kuriou oti hlqen krinai thn ghn34exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eis ton aiwna to eleos autou35kai eipate swson hmas o qeos ths swthrias hmwn kai exelou hmas ek twn eqnwn tou ainein to onoma to agion sou kai kaucasqai en tais ainesesin sou36euloghmenos kurios o qeos israhl apo tou aiwnos kai ews tou aiwnos kai erei pas o laos amhn kai hnesan tw kuriw37kai katelipon ekei enanti ths kibwtou diaqhkhs kuriou ton asaf kai tous adelfous autou tou leitourgein enantion ths kibwtou dia pantos to ths hmeras eis hmeran38kai abdedom kai oi adelfoi autou exhkonta kai oktw kai abdedom uios idiqwn kai ossa eis pulwrous39kai ton sadwk ton ierea kai tous adelfous autou tous iereis enantion skhnhs kuriou en bama th en gabawn40tou anaferein olokautwmata tw kuriw epi tou qusiasthriou twn olokautwmatwn dia pantos to prwi kai to esperas kai kata panta ta gegrammena en nomw kuriou osa eneteilato ef� uiois israhl en ceiri mwush tou qerapontos tou qeou41kai met� autou aiman kai idiqwn kai oi loipoi eklegentes ep� onomatos tou ainein ton kurion oti eis ton aiwna to eleos autou42kai met� autwn salpigges kai kumbala tou anafwnein kai organa twn wdwn tou qeou uioi idiqwn eis thn pulhn43kai eporeuqh apas o laos ekastos eis ton oikon autou kai epestreyen dauid tou euloghsai ton oikon autou

Chapter 17
1kai egeneto ws katwkhsen dauid en oikw autou kai eipen dauid pros naqan ton profhthn idou egw katoikw en oikw kedrinw kai h kibwtos diaqhkhs kuriou upokatw derrewn2kai eipen naqan pros dauid pan to en th yuch sou poiei oti o qeos meta sou3kai egeneto en th nukti ekeinh kai egeneto logos kuriou pros naqan legwn4poreuou kai eipon pros dauid ton paida mou outws eipen kurios ou su oikodomhseis moi oikon tou katoikhsai me en autw5oti ou katwkhsa en oikw apo ths hmeras hs anhgagon ton israhl ews ths hmeras tauths kai hmhn en skhnh kai en katalumati6en pasin ois dihlqon en panti israhl ei lalwn elalhsa pros mian fulhn israhl tou poimainein ton laon mou legwn oti ouk wkodomhkate moi oikon kedrinon7kai nun outws ereis tw doulw mou dauid tade legei kurios pantokratwr elabon se ek ths mandras exopisqen twn poimniwn tou einai eis hgoumenon epi ton laon mou israhl8kai hmhn meta sou en pasin ois eporeuqhs kai exwleqreusa pantas tous ecqrous sou apo proswpou sou kai epoihsa soi onoma kata to onoma twn megalwn twn epi ths ghs9kai qhsomai topon tw law mou israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq� eauton kai ou merimnhsei eti kai ou prosqhsei adikia tou tapeinwsai auton kaqws ap� archs10kai af� hmerwn wn etaxa kritas epi ton laon mou israhl kai etapeinwsa apantas tous ecqrous sou kai auxhsw se kai oikon oikodomhsei soi kurios11kai estai otan plhrwqwsin ai hmerai sou kai koimhqhsh meta twn paterwn sou kai anasthsw to sperma sou meta se os estai ek ths koilias sou kai etoimasw thn basileian autou12autos oikodomhsei moi oikon kai anorqwsw ton qronon autou ews aiwnos13egw esomai autw eis patera kai autos estai moi eis uion kai to eleos mou ouk aposthsw ap� autou ws apesthsa apo twn ontwn emprosqen sou14kai pistwsw auton en oikw mou kai en basileia autou ews aiwnos kai o qronos autou estai anwrqwmenos ews aiwnos15kata pantas tous logous toutous kai kata pasan thn orasin tauthn outws elalhsen naqan pros dauid16kai hlqen o basileus dauid kai ekaqisen apenanti kuriou kai eipen tis eimi egw kurie o qeos kai tis o oikos mou oti hgaphsas me ews aiwnos17kai esmikrunqh tauta enwpion sou o qeos kai elalhsas epi ton oikon tou paidos sou ek makrwn kai epeides me ws orasis anqrwpou kai uywsas me kurie o qeos18ti prosqhsei eti dauid pros se tou doxasai kai su ton doulon sou oidas19kai kata thn kardian sou epoihsas thn pasan megalwsunhn20kurie ouk estin omoios soi kai ouk estin plhn sou kata panta osa hkousamen en wsin hmwn21kai ouk estin ws o laos sou israhl eqnos eti epi ths ghs ws wdhghsen auton o qeos tou lutrwsasqai eautw laon tou qesqai eautw onoma mega kai epifanes tou ekbalein apo proswpou laou sou ous elutrwsw ex aiguptou eqnh22kai edwkas ton laon sou israhl seautw laon ews aiwnos kai su kurie autois eis qeon23kai nun kurie o logos sou on elalhsas pros ton paida sou kai epi ton oikon autou pistwqhtw ews aiwnos24legontwn kurie kurie pantokratwr qeos israhl kai o oikos dauid paidos sou anwrqwmenos enantion sou25oti su kurie hnoixas to ous tou paidos sou tou oikodomhsai autw oikon dia touto euren o pais sou tou proseuxasqai kata proswpon sou26kai nun kurie su ei autos o qeos kai elalhsas epi ton doulon sou ta agaqa tauta27kai nun hrxw tou euloghsai ton oikon tou paidos sou tou einai eis ton aiwna enantion sou oti su kurie euloghsas kai euloghson eis ton aiwna

Chapter 18
1kai egeneto meta tauta kai epataxen dauid tous allofulous kai etropwsato autous kai elaben thn geq kai tas kwmas auths ek ceiros allofulwn2kai epataxen thn mwab kai hsan mwab paides tw dauid ferontes dwra3kai epataxen dauid ton adraazar basilea souba hmaq poreuomenou autou episthsai ceira autou epi potamon eufrathn4kai prokatelabeto dauid autwn cilia armata kai epta ciliadas ippwn kai eikosi ciliadas andrwn pezwn kai parelusen dauid panta ta armata kai upelipeto ex autwn ekaton armata5kai hlqen suros ek damaskou bohqhsai adraazar basilei souba kai epataxen dauid en tw surw eikosi kai duo ciliadas andrwn6kai eqeto dauid frouran en suria th kata damaskon kai hsan tw dauid eis paidas ferontas dwra kai eswzen kurios ton dauid en pasin ois eporeueto7kai elaben dauid tous kloious tous crusous oi hsan epi tous paidas adraazar kai hnegken autous eis ierousalhm8kai ek ths metabhcas kai ek twn eklektwn polewn twn adraazar elaben dauid calkon polun sfodra ex autou epoihsen salwmwn thn qalassan thn calkhn kai tous stulous kai ta skeuh ta calka9kai hkousen qwa basileus hmaq oti epataxen dauid thn pasan dunamin adraazar basilews souba10kai apesteilen ton idouram uion autou pros ton basilea dauid tou erwthsai auton ta eis eirhnhn kai tou euloghsai auton uper ou epolemhsen ton adraazar kai epataxen auton oti anhr polemios qwa hn tw adraazar kai panta ta skeuh argura kai crusa11kai tauta hgiasen dauid tw kuriw meta tou arguriou kai tou crusiou ou elaben ek pantwn twn eqnwn ex idoumaias kai mwab kai ex uiwn ammwn kai ek twn allofulwn kai ex amalhk12kai abessa uios sarouia epataxen thn idoumaian en koiladi twn alwn oktw kai deka ciliadas13kai eqeto en th koiladi frouras kai hsan pantes oi idoumaioi paides dauid kai eswzen kurios ton dauid en pasin ois eporeueto14kai ebasileusen dauid epi panta israhl kai hn poiwn krima kai dikaiosunhn tw panti law autou15kai iwab uios sarouia epi ths stratias kai iwsafat uios aciloud upomnhmatografos16kai sadwk uios acitwb kai acimelec uios abiaqar iereis kai sousa grammateus17kai banaias uios iwdae epi tou cereqqi kai tou feleqqi kai uioi dauid oi prwtoi diadocoi tou basilews

Chapter 19
1kai egeneto meta tauta apeqanen naas basileus uiwn ammwn kai ebasileusen anan uios autou ant� autou2kai eipen dauid poihsw eleos meta anan uiou naas ws epoihsen o pathr autou met� emou eleos kai apesteilen aggelous dauid tou parakalesai auton peri tou patros autou kai hlqon paides dauid eis ghn uiwn ammwn tou parakalesai auton3kai eipon arcontes ammwn pros anan mh doxazwn dauid ton patera sou enantion sou apesteilen soi parakalountas ouc opws exereunhswsin thn polin tou kataskophsai thn ghn hlqon paides autou pros se4kai elaben anan tous paidas dauid kai exurhsen autous kai afeilen twn manduwn autwn to hmisu ews ths anabolhs kai apesteilen autous5kai hlqon apaggeilai tw dauid peri twn andrwn kai apesteilen eis apanthsin autois oti hsan htimwmenoi sfodra kai eipen o basileus kaqisate en iericw ews tou anateilai tous pwgwnas umwn kai anakamyate6kai eidon oi uioi ammwn oti hscunqh laos dauid kai apesteilen anan kai oi uioi ammwn cilia talanta arguriou tou misqwsasqai eautois ek surias mesopotamias kai ek surias mooca kai ek swba armata kai ippeis7kai emisqwsanto eautois duo kai triakonta ciliadas armatwn kai ton basilea mwca kai ton laon autou kai hlqon kai parenebalon katenanti maidaba kai oi uioi ammwn sunhcqhsan ek twn polewn autwn kai hlqon eis to polemhsai8kai hkousen dauid kai apesteilen ton iwab kai pasan thn stratian twn dunatwn9kai exhlqon oi uioi ammwn kai paratassontai eis polemon para ton pulwna ths polews kai oi basileis oi elqontes parenebalon kaq� eautous en tw pediw10kai eiden iwab oti gegonasin antiproswpoi tou polemein pros auton kata proswpon kai exopisqen kai exelexato ek pantos neaniou ex israhl kai paretaxanto enantion tou surou11kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri abessa adelfou autou kai paretaxanto ex enantias uiwn ammwn12kai eipen ean krathsh uper eme suros kai esh moi eis swthrian kai ean uioi ammwn krathswsin uper se kai swsw se13andrizou kai eniscuswmen peri tou laou hmwn kai peri twn polewn tou qeou hmwn kai kurios to agaqon en ofqalmois autou poihsei14kai paretaxato iwab kai o laos o met� autou katenanti surwn eis polemon kai efugon ap� autou15kai oi uioi ammwn eidon oti efugon suroi kai efugon kai autoi apo proswpou iwab kai apo proswpou abessa tou adelfou autou kai hlqon eis thn polin kai hlqen iwab eis ierousalhm16kai eiden suros oti etropwsato auton israhl kai apesteilen aggelous kai exhgagon ton suron ek tou peran tou potamou kai swfac arcistrathgos dunamews adraazar emprosqen autwn17kai aphggelh tw dauid kai sunhgagen ton panta israhl kai diebh ton iordanhn kai hlqen ep� autous kai paretaxato ep� autous kai paratassetai suros ex enantias dauid kai epolemhsan auton18kai efugen suros apo proswpou dauid kai apekteinen dauid apo tou surou epta ciliadas armatwn kai tessarakonta ciliadas pezwn kai ton swfac arcistrathgon dunamews apekteinen19kai eidon paides adraazar oti eptaikasin apo proswpou israhl kai dieqento meta dauid kai edouleusan autw kai ouk hqelhsen suros tou bohqhsai tois uiois ammwn eti

Chapter 20
1kai egeneto en tw epionti etei en th exodw twn basilewn kai hgagen iwab pasan thn dunamin ths stratias kai efqeiran thn cwran uiwn ammwn kai hlqen kai periekaqisen thn rabba kai dauid ekaqhto en ierousalhm kai epataxen iwab thn rabba kai kateskayen authn2kai elaben dauid ton stefanon molcol basilews autwn apo ths kefalhs autou kai eureqh o staqmos autou talanton crusiou kai en autw liqos timios kai hn epi thn kefalhn dauid kai skula ths polews exhnegken polla sfodra3kai ton laon ton en auth exhgagen kai dieprisen priosin kai en skeparnois sidhrois kai outws epoihsen dauid tois pasin uiois ammwn kai anestreyen dauid kai pas o laos autou eis ierousalhm4kai egeneto meta tauta kai egeneto eti polemos en gazer meta twn allofulwn tote epataxen sobocai o ousaqi ton safou apo twn uiwn twn gigantwn kai etapeinwsen auton5kai egeneto eti polemos meta twn allofulwn kai epataxen ellanan uios iai+r ton leemi adelfon goliaq tou geqqaiou kai xulon doratos autou ws antion ufainontwn6kai egeneto eti polemos en geq kai hn anhr upermegeqhs kai daktuloi autou ex kai ex eikosi tessares kai outos hn apogonos gigantwn7kai wneidisen ton israhl kai epataxen auton iwnaqan uios samaa adelfou dauid8outoi egenonto rafa en geq pantes hsan tessares gigantes kai epeson en ceiri dauid kai en ceiri paidwn autou

Chapter 21
1kai esth diabolos en tw israhl kai epeseisen ton dauid tou ariqmhsai ton israhl2kai eipen o basileus dauid pros iwab kai pros tous arcontas ths dunamews poreuqhte ariqmhsate ton israhl apo bhrsabee kai ews dan kai enegkate pros me kai gnwsomai ton ariqmon autwn3kai eipen iwab prosqeih kurios epi ton laon autou ws autoi ekatontaplasiws kai oi ofqalmoi kuriou mou tou basilews blepontes pantes tw kuriw mou paides ina ti zhtei o kurios mou touto ina mh genhtai eis amartian tw israhl4to de rhma tou basilews ekrataiwqh epi tw iwab kai exhlqen iwab kai dihlqen en panti oriw israhl kai hlqen eis ierousalhm5kai edwken iwab ton ariqmon ths episkeyews tou laou tw dauid kai hn pas israhl ciliai ciliades kai ekaton ciliades andrwn espasmenwn macairan kai ioudas tetrakosiai kai ogdohkonta ciliades andrwn espasmenwn macairan6kai ton leui kai ton beniamin ouk hriqmhsen en mesw autwn oti katiscusen logos tou basilews ton iwab7kai ponhron efanh enantion tou qeou peri tou pragmatos toutou kai epataxen ton israhl8kai eipen dauid pros ton qeon hmarthka sfodra oti epoihsa to pragma touto kai nun periele dh thn kakian paidos sou oti emataiwqhn sfodra9kai elalhsen kurios pros gad orwnta dauid legwn10poreuou kai lalhson pros dauid legwn outws legei kurios tria airw egw epi se eklexai seautw en ex autwn kai poihsw soi11kai hlqen gad pros dauid kai eipen autw outws legei kurios eklexai seautw12h tria eth limou h treis mhnas feugein se ek proswpou ecqrwn sou kai macairan ecqrwn sou tou exoleqreusai h treis hmeras romfaian kuriou kai qanaton en th gh kai aggelos kuriou exoleqreuwn en pash klhronomia israhl kai nun ide ti apokriqw tw aposteilanti me logon13kai eipen dauid pros gad stena moi kai ta tria sfodra empesoumai dh eis ceiras kuriou oti polloi oi oiktirmoi autou sfodra kai eis ceiras anqrwpwn ou mh empesw14kai edwken kurios qanaton en israhl kai epeson ex israhl ebdomhkonta ciliades andrwn15kai apesteilen o qeos aggelon eis ierousalhm tou exoleqreusai authn kai ws exwleqreusen eiden kurios kai metemelhqh epi th kakia kai eipen tw aggelw tw exoleqreuonti ikanousqw soi anes thn ceira sou kai o aggelos kuriou estws en tw alw orna tou iebousaiou16kai ephren dauid tous ofqalmous autou kai eiden ton aggelon kuriou estwta ana meson ths ghs kai ana meson tou ouranou kai h romfaia autou espasmenh en th ceiri autou ektetamenh epi ierousalhm kai epesen dauid kai oi presbuteroi peribeblhmenoi en sakkois epi proswpon autwn17kai eipen dauid pros ton qeon ouk egw eipa tou ariqmhsai en tw law kai egw eimi o amartwn kakopoiwn ekakopoihsa kai tauta ta probata ti epoihsan kurie o qeos genhqhtw h ceir sou en emoi kai en tw oikw tou patros mou kai mh en tw law sou eis apwleian kurie18kai aggelos kuriou eipen tw gad tou eipein pros dauid ina anabh tou sthsai qusiasthrion tw kuriw en alw orna tou iebousaiou19kai anebh dauid kata ton logon gad on elalhsen en onomati kuriou20kai epestreyen orna kai eiden ton basilea kai tessares uioi autou met� autou meqacabin kai orna hn alown purous21kai hlqen dauid pros ornan kai orna exhlqen ek ths alw kai prosekunhsen tw dauid tw proswpw epi thn ghn22kai eipen dauid pros orna dos moi ton topon sou ths alw kai oikodomhsw ep� autw qusiasthrion tw kuriw en arguriw axiw dos moi auton kai pausetai h plhgh ek tou laou23kai eipen orna pros dauid labe seautw kai poihsatw o kurios mou o basileus to agaqon enantion autou ide dedwka tous moscous eis olokautwsin kai to arotron kai tas amaxas eis xula kai ton siton eis qusian ta panta dedwka24kai eipen o basileus dauid tw orna ouci oti agorazwn agorazw en arguriw axiw oti ou mh labw a estin soi kuriw tou anenegkai olokautwsin dwrean kuriw25kai edwken dauid tw orna en tw topw autou siklous crusiou olkhs exakosious26kai wkodomhsen dauid ekei qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwmata kai swthriou kai ebohsen pros kurion kai ephkousen autw en puri ek tou ouranou epi to qusiasthrion ths olokautwsews kai katanalwsen thn olokautwsin27kai eipen kurios pros ton aggelon kai kateqhken thn romfaian eis ton koleon28en tw kairw ekeinw en tw idein ton dauid oti ephkousen autw kurios en tw alw orna tou iebousaiou kai equsiasen ekei29kai skhnh kuriou hn epoihsen mwushs en th erhmw kai qusiasthrion twn olokautwmatwn en tw kairw ekeinw en bama en gabawn30kai ouk hdunato dauid tou poreuqhnai emprosqen autou tou zhthsai ton qeon oti katespeusen apo proswpou ths romfaias aggelou kuriou

Chapter 22
1kai eipen dauid outos estin o oikos kuriou tou qeou kai touto to qusiasthrion eis olokautwsin tw israhl2kai eipen dauid sunagagein pantas tous proshlutous en gh israhl kai katesthsen latomous latomhsai liqous xustous tou oikodomhsai oikon tw qew3kai sidhron polun eis tous hlous twn qurwmatwn kai twn pulwn kai tous strofeis htoimasen dauid kai calkon eis plhqos ouk hn staqmos4kai xula kedrina ouk hn ariqmos oti eferosan oi sidwnioi kai oi turioi xula kedrina eis plhqos tw dauid5kai eipen dauid salwmwn o uios mou paidarion apalon kai o oikos tou oikodomhsai tw kuriw eis megalwsunhn anw eis onoma kai eis doxan eis pasan thn ghn etoimasw autw kai htoimasen dauid eis plhqos emprosqen ths teleuths autou6kai ekalesen salwmwn ton uion autou kai eneteilato autw tou oikodomhsai ton oikon tw kuriw qew israhl7kai eipen dauid salwmwn teknon emoi egeneto epi yuch tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou8kai egeneto ep� emoi logos kuriou legwn aima eis plhqos execeas kai polemous megalous epoihsas ouk oikodomhseis oikon tw onomati mou oti aimata polla execeas epi ths ghs enantion mou9idou uios tiktetai soi outos estai anhr anapausews kai anapausw auton apo pantwn twn ecqrwn kukloqen oti salwmwn onoma autw kai eirhnhn kai hsucian dwsw epi israhl en tais hmerais autou10outos oikodomhsei oikon tw onomati mou kai outos estai moi eis uion kagw autw eis patera kai anorqwsw qronon basileias autou en israhl ews aiwnos11kai nun uie mou estai meta sou kurios kai euodwsei kai oikodomhseis oikon tw kuriw qew sou ws elalhsen peri sou12all� h dwh soi sofian kai sunesin kurios kai katiscusai se epi israhl kai tou fulassesqai kai tou poiein ton nomon kuriou tou qeou sou13tote euodwsei ean fulaxhs tou poiein ta prostagmata kai ta krimata a eneteilato kurios tw mwush epi israhl andrizou kai iscue mh fobou mhde ptohqhs14kai idou egw kata thn ptwceian mou htoimasa eis oikon kuriou crusiou talantwn ekaton ciliadas kai arguriou talantwn cilias ciliadas kai calkon kai sidhron ou ouk estin staqmos oti eis plhqos estin kai xula kai liqous htoimasa kai pros tauta prosqes15kai meta sou eis plhqos poiountwn erga tecnitai kai oikodomoi liqwn kai tektones xulwn kai pas sofos en panti ergw16en crusiw en arguriw en calkw kai en sidhrw ouk estin ariqmos anasthqi kai poiei kai kurios meta sou17kai eneteilato dauid tois pasin arcousin israhl antilabesqai tw salwmwn uiw autou18ouci kurios meq� umwn kai anepausen umas kukloqen oti edwken en cersin tous katoikountas thn ghn kai upetagh h gh enantion kuriou kai enantion laou autou19nun dote kardias umwn kai yucas umwn tou zhthsai tw kuriw qew umwn kai egerqhte kai oikodomhsate agiasma kuriw tw qew umwn tou eisenegkai thn kibwton diaqhkhs kuriou kai skeuh ta agia tou qeou eis oikon ton oikodomoumenon tw onomati kuriou

Chapter 23
1kai dauid presbuths kai plhrhs hmerwn kai ebasileusen salwmwn ton uion autou ant� autou epi israhl2kai sunhgagen tous pantas arcontas israhl kai tous iereis kai tous leuitas3kai hriqmhqhsan oi leuitai apo triakontaetous kai epanw kai egeneto o ariqmos autwn kata kefalhn autwn eis andras triakonta kai oktw ciliadas4apo toutwn ergodiwktai epi ta erga oikou kuriou eikosi tessares ciliades kai grammateis kai kritai exakiscilioi5kai tessares ciliades pulwroi kai tessares ciliades ainountes tw kuriw en tois organois ois epoihsen tou ainein tw kuriw6kai dieilen autous dauid efhmerias tois uiois leui tw gedswn kaaq merari7kai tw paroswm tw edan kai tw semei+8uioi tw edan o arcwn iihl kai zeqom kai iwhl treis9uioi semei+ salwmiq kai iihl kai aidan treis outoi arcontes twn patriwn tw edan10kai tois uiois semei+ ieq kai ziza kai iwas kai beria outoi uioi semei+ tessares11kai hn ieq o arcwn kai ziza o deuteros kai iwas kai beria ouk eplhqunan uious kai egenonto eis oikon patrias eis episkeyin mian12uioi kaaq ambram issaar cebrwn ozihl tessares13uioi ambram aarwn kai mwushs kai diestalh aarwn tou agiasqhnai agia agiwn autos kai oi uioi autou ews aiwnos tou qumian enantion tou kuriou leitourgein kai epeucesqai epi tw onomati autou ews aiwnos14kai mwushs anqrwpos tou qeou uioi autou eklhqhsan eis fulhn tou leui15uioi mwush ghrsam kai eliezer16uioi ghrsam soubahl o arcwn17kai hsan uioi tw eliezer raabia o arcwn kai ouk hsan tw eliezer uioi eteroi kai uioi raabia huxhqhsan eis uyos18uioi issaar salwmwq o arcwn19uioi cebrwn idoud o arcwn amadia o deuteros ozihl o tritos ikemias o tetartos20uioi ozihl micas o arcwn kai isia o deuteros21uioi merari mooli kai mousi uioi mooli eleazar kai kis22kai apeqanen eleazar kai ouk hsan autw uioi all� h qugateres kai elabon autas uioi kis adelfoi autwn23uioi mousi mooli kai eder kai iarimwq treis24outoi uioi leui kat� oikous patriwn autwn arcontes twn patriwn autwn kata thn episkeyin autwn kata ton ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn poiountes ta erga leitourgias oikou kuriou apo eikosaetous kai epanw25oti eipen dauid katepausen kurios o qeos israhl tw law autou kai kateskhnwsen en ierousalhm ews aiwnos26kai oi leuitai ouk hsan airontes thn skhnhn kai ta panta skeuh auths eis thn leitourgian auths27oti en tois logois dauid tois escatois estin o ariqmos uiwn leui apo eikosaetous kai epanw28oti esthsen autous epi ceira aarwn tou leitourgein en oikw kuriou epi tas aulas kai epi ta pastoforia kai epi ton kaqarismon twn pantwn agiwn kai epi ta erga leitourgias oikou tou qeou29eis tous artous ths proqesews eis thn semidalin ths qusias kai eis ta lagana ta azuma kai eis thganon kai eis thn pefuramenhn kai eis pan metron30kai tou sthnai prwi tou ainein exomologeisqai tw kuriw kai outws to esperas31kai epi pantwn twn anaferomenwn olokautwmatwn tw kuriw en tois sabbatois kai en tais neomhniais kai en tais eortais kata ariqmon kata thn krisin ep� autois dia pantos tw kuriw32kai fulaxousin tas fulakas skhnhs tou marturiou kai tas fulakas uiwn aarwn adelfwn autwn tou leitourgein en oikw kuriou

Chapter 24
1kai tois uiois aarwn diaireseis uioi aarwn nadab kai abioud eleazar kai iqamar2kai apeqanen nadab kai abioud enantion tou patros autwn kai uioi ouk hsan autois kai ierateusen eleazar kai iqamar uioi aarwn3kai dieilen autous dauid kai sadwk ek twn uiwn eleazar kai acimelec ek twn uiwn iqamar kata thn episkeyin autwn kata thn leitourgian autwn kat� oikous patriwn autwn4kai eureqhsan uioi eleazar pleious eis arcontas twn dunatwn para tous uious iqamar kai dieilen autous tois uiois eleazar arcontas eis oikous patriwn ex kai deka kai tois uiois iqamar oktw kat� oikous patriwn5kai dieilen autous kata klhrous toutous pros toutous oti hsan arcontes twn agiwn kai arcontes kuriou en tois uiois eleazar kai en tois uiois iqamar6kai egrayen autous samaias uios naqanahl o grammateus ek tou leui katenanti tou basilews kai twn arcontwn kai sadwk o iereus kai acimelec uios abiaqar kai arcontes twn patriwn twn ierewn kai twn leuitwn oikou patrias eis eis tw eleazar kai eis eis tw iqamar7kai exhlqen o klhros o prwtos tw iarib tw idei+a o deuteros8tw carhm o tritos tw sewrim o tetartos9tw melcia o pemptos tw miamin o ektos10tw kws o ebdomos tw abia o ogdoos11tw ihsou o enatos tw secenia o dekatos12tw eliasib o endekatos tw iakim o dwdekatos13tw occoffa o triskaidekatos tw isbaal o tessareskaidekatos14tw belga o pentekaidekatos tw emmhr o ekkaidekatos15tw chzir o eptakaidekatos tw afessh o oktwkaidekatos16tw fetaia o enneakaidekatos tw ezekhl o eikostos17tw iacin o eis kai eikostos tw gamoul o deuteros kai eikostos18tw dalaia o tritos kai eikostos tw maasai o tetartos kai eikostos19auth h episkeyis autwn kata thn leitourgian autwn tou eisporeuesqai eis oikon kuriou kata thn krisin autwn dia ceiros aarwn patros autwn ws eneteilato kurios o qeos israhl20kai tois uiois leui tois kataloipois tois uiois ambram soubahl tois uiois soubahl iadia21tw raabia o arcwn iesias22kai tw issari salwmwq tois uiois salwmwq iaq23uioi iediou amadia o deuteros iazihl o tritos iokom o tetartos24uioi ozihl mica uioi mica samhr25adelfos mica isia uioi isia zacaria26uioi merari mooli kai mousi uioi ozia uioi bonni27uioi merari tw ozia uioi autou isoam kai zakcour kai abdi28tw mooli eleazar kai iqamar kai apeqanen eleazar kai ouk hsan autw uioi29tw kis uioi tou kis iramahl30kai uioi tou mousi mooli kai eder kai iarimwq outoi uioi twn leuitwn kat� oikous patriwn autwn31kai elabon kai autoi klhrous kaqws oi adelfoi autwn uioi aarwn enantion tou basilews kai sadwk kai acimelec kai arcontwn patriwn twn ierewn kai twn leuitwn patriarcai araab kaqws oi adelfoi autou oi newteroi

Chapter 25
1kai esthsen dauid o basileus kai oi arcontes ths dunamews eis ta erga tous uious asaf kai aiman kai idiqwn tous apofqeggomenous en kinurais kai en nablais kai en kumbalois kai egeneto o ariqmos autwn kata kefalhn autwn ergazomenwn en tois ergois autwn2uioi asaf zakcour kai iwshf kai naqanias kai erahl uioi asaf ecomenoi asaf tou profhtou ecomenoi tou basilews3tw idiqwn uioi idiqwn godolia kai souri kai isaia kai semei+ kai asabia kai mattaqias ex meta ton patera autwn idiqwn en kinura anakrouomenoi exomologhsin kai ainesin tw kuriw4tw aimani uioi aiman boukias kai manqanias kai azarahl kai soubahl kai ierimwq kai ananias kai anani kai hliaqa kai godollaqi kai rwmemqi-wd kai iesbakasa kai mallhqi kai wqhri kai meazwq5pantes outoi uioi tw aiman tw anakrouomenw tw basilei en logois qeou uywsai keras kai edwken o qeos tw aiman uious deka tessaras kai qugateras treis6pantes outoi meta tou patros autwn umnwdountes en oikw kuriou en kumbalois kai en nablais kai en kinurais ecomena tou basilews kai asaf kai idiqwn kai aimani7kai egeneto o ariqmos autwn meta tous adelfous autwn dedidagmenoi adein kuriw pas suniwn diakosioi ogdohkonta kai oktw8kai ebalon kai autoi klhrous efhmeriwn kata ton mikron kai kata ton megan teleiwn kai manqanontwn9kai exhlqen o klhros o prwtos uiwn autou kai adelfwn autou tw asaf tw iwshf godolia o deuteros hnia adelfoi autou kai uioi autou deka duo10o tritos zakcour uioi autou kai adelfoi autou deka duo11o tetartos iesdri uioi autou kai adelfoi autou deka duo12o pemptos naqanias uioi autou kai adelfoi autou deka duo13o ektos boukias uioi autou kai adelfoi autou deka duo14o ebdomos iserihl uioi autou kai adelfoi autou deka duo15o ogdoos iwsia uioi autou kai adelfoi autou deka duo16o enatos manqanias uioi autou kai adelfoi autou deka duo17o dekatos semei+ uioi autou kai adelfoi autou deka duo18o endekatos azaria uioi autou kai adelfoi autou deka duo19o dwdekatos asabia uioi autou kai adelfoi autou deka duo20o triskaidekatos soubahl uioi autou kai adelfoi autou deka duo21o tessareskaidekatos mattaqias uioi autou kai adelfoi autou deka duo22o pentekaidekatos ierimwq uioi autou kai adelfoi autou deka duo23o ekkaidekatos ananias uioi autou kai adelfoi autou deka duo24o eptakaidekatos iesbakasa uioi autou kai adelfoi autou deka duo25o oktwkaidekatos anani uioi autou kai adelfoi autou deka duo26o enneakaidekatos mellhqi uioi autou kai adelfoi autou deka duo27o eikostos eliaqa uioi autou kai adelfoi autou deka duo28o eikostos prwtos hqir uioi autou kai adelfoi autou deka duo29o eikostos deuteros godollaqi uioi autou kai adelfoi autou deka duo30o tritos kai eikostos meazwq uioi autou kai adelfoi autou deka duo31o tetartos kai eikostos rwmemqi-wd uioi autou kai adelfoi autou deka duo

Chapter 26
1eis diaireseis twn pulwn uiois korei+m mosollamia uios kwrh ek twn uiwn abiasaf2kai tw mosollamia uioi zacarias o prwtotokos idihl o deuteros zabadias o tritos ieqnouhl o tetartos3wlam o pemptos iwanan o ektos eliwhnai o ebdomos4kai tw abdedom uioi samaias o prwtotokos iwzabad o deuteros iwaa o tritos swcar o tetartos naqanahl o pemptos5amihl o ektos issacar o ebdomos follaqi o ogdoos oti euloghsen auton o qeos6kai tw samaia uiw autou etecqhsan uioi tou prwtotokou rwsai eis ton oikon ton patrikon autou oti dunatoi hsan7uioi samaia goqni kai rafahl kai wbhd kai elzabad kai aciou uioi dunatoi eliou kai sabcia kai isbakwm8pantes apo twn uiwn abdedom autoi kai oi adelfoi autwn kai uioi autwn poiountes dunatws en th ergasia oi pantes exhkonta duo tw abdedom9kai tw mosollamia uioi kai adelfoi deka kai oktw dunatoi10kai tw wsa twn uiwn merari uioi fulassontes thn archn oti ouk hn prwtotokos kai epoihsen auton o pathr autou arconta11ths diairesews ths deuteras tablai o tritos zacarias o tetartos pantes outoi uioi kai adelfoi tw wsa triskaideka12toutois ai diaireseis twn pulwn tois arcousi twn dunatwn efhmeriai kaqws oi adelfoi autwn leitourgein en oikw kuriou13kai ebalon klhrous kata ton mikron kai kata ton megan kat� oikous patriwn autwn eis pulwna kai pulwna14kai epesen o klhros twn pros anatolas tw salamia kai zacaria uioi iwas tw melcia ebalon klhrous kai exhlqen o klhros borra15tw abdedom noton katenanti oikou esefin16eis deuteron tw wsa pros dusmais meta thn pulhn pastoforiou ths anabasews fulakh katenanti fulakhs17pros anatolas ex thn hmeran borra ths hmeras tessares noton ths hmeras tessares kai eis to esefin duo18eis diadecomenous kai pros dusmais tessares kai eis ton tribon duo diadecomenous19autai ai diaireseis twn pulwrwn tois uiois kore kai tois uiois merari20kai oi leuitai adelfoi autwn epi twn qhsaurwn oikou kuriou kai epi twn qhsaurwn twn kaqhgiasmenwn21uioi ladan uioi tw ghrswni tw ladan arcontes patriwn tw ladan tw ghrswni iihl22kai uioi iihl zeqom kai iwhl oi adelfoi epi twn qhsaurwn oikou kuriou23tw ambram kai issaar cebrwn kai ozihl24kai soubahl o tou ghrsam tou mwush hgoumenos epi twn qhsaurwn25kai tw adelfw autou tw eliezer raabias uios kai iwsaias kai iwram kai zecri kai salwmwq26autos salwmwq kai oi adelfoi autou epi pantwn twn qhsaurwn twn agiwn ous hgiasen dauid o basileus kai oi arcontes twn patriwn ciliarcoi kai ekatontarcoi kai archgoi ths dunamews27a elaben ek twn polemwn kai ek twn lafurwn kai hgiasen ap� autwn tou mh kaqusterhsai thn oikodomhn tou oikou tou qeou28kai epi pantwn twn agiwn samouhl tou profhtou kai saoul tou kis kai abennhr tou nhr kai iwab tou sarouia pan o hgiasan dia ceiros salwmwq kai twn adelfwn autou29tw issari cwnenia kai uioi autou ths ergasias ths exw epi ton israhl tou grammateuein kai diakrinein30tw cebrwni asabias kai oi adelfoi autou uioi dunatoi cilioi kai eptakosioi epi ths episkeyews tou israhl peran tou iordanou pros dusmais eis pasan leitourgian kuriou kai ergasian tou basilews31tou cebrwni ioudias o arcwn twn cebrwni kata geneseis autwn kata patrias en tw tessarakostw etei ths basileias autou epeskephsan kai eureqh anhr dunatos en autois en iazhr ths galaaditidos32kai oi adelfoi autou uioi dunatoi discilioi eptakosioi arcontes patriwn kai katesthsen autous dauid o basileus epi tou roubhni kai gaddi kai hmisous fulhs manassh eis pan prostagma kuriou kai logon basilews

Chapter 27
1kai uioi israhl kat� ariqmon autwn arcontes twn patriwn ciliarcoi kai ekatontarcoi kai grammateis oi leitourgountes tw law kai eis pan logon tou basilews kata diaireseis eis pan logon tou eisporeuomenou kai ekporeuomenou mhna ek mhnos eis pantas tous mhnas tou eniautou diairesis mia eikosi kai tessares ciliades2kai epi ths diairesews ths prwths tou mhnos tou prwtou iesboam o tou zabdihl kai epi ths diairesews autou eikosi kai tessares ciliades3apo twn uiwn fares arcwn pantwn twn arcontwn ths dunamews tou mhnos tou prwtou4kai epi ths diairesews tou mhnos tou deuterou dwdia o ecwci kai epi ths diairesews autou eikosi kai tessares ciliades arcontes dunamews5o tritos ton mhna ton triton banaias o tou iwdae o iereus o arcwn kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades6autos banaias dunatwteros twn triakonta kai epi twn triakonta kai epi ths diairesews autou amizabaq uios autou7o tetartos eis ton mhna ton tetarton asahl o adelfos iwab kai zabdias o uios autou kai oi adelfoi kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades8o pemptos tw mhni tw pemptw o hgoumenos samawq o iesrae kai epi ths diairesews autou eikosi tessares ciliades9o ektos tw mhni tw ektw odouias o tou ekkhs o qekwiths kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades10o ebdomos tw mhni tw ebdomw cellhs o ek fallous apo twn uiwn efraim kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades11o ogdoos tw mhni tw ogdow sobocai o isaqi tw zarai+ kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades12o enatos tw mhni tw enatw abiezer o ex anaqwq ek ghs beniamin kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades13o dekatos tw mhni tw dekatw mehra o ek netoufat tw zarai+ kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades14o endekatos tw mhni tw endekatw banaias o ek faraqwn twn uiwn efraim kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades15o dwdekatos eis ton mhna ton dwdekaton coldai o netwfati tw goqonihl kai epi ths diairesews autou tessares kai eikosi ciliades16kai epi twn fulwn israhl tw roubhn hgoumenos eliezer o tou zecri tw sumewn safatias o tou maaca17tw leui asabias o tou kamouhl tw aarwn sadwk18tw iouda eliab twn adelfwn dauid tw issacar ambri o tou micahl19tw zaboulwn samaias o tou abdiou tw nefqali ierimwq o tou esrihl20tw efraim wsh o tou oziou tw hmisei fulhs manassh iwhl o tou fadaia21tw hmisei fulhs manassh tw en th galaad iaddai o tou zabdiou tois uiois beniamin asihl o tou abennhr22tw dan azarahl o tou iwram outoi patriarcai twn fulwn israhl23kai ouk elaben dauid ton ariqmon autwn apo eikosaetous kai katw oti kurios eipen plhqunai ton israhl ws tous asteras tou ouranou24kai iwab o tou sarouia hrxato ariqmein en tw law kai ou sunetelesen kai egeneto en toutois orgh epi ton israhl kai ou katecwrisqh o ariqmos en bibliw logwn twn hmerwn tou basilews dauid25kai epi twn qhsaurwn tou basilews asmwq o tou wdihl kai epi twn qhsaurwn twn en agrw kai en tais kwmais kai en tois epoikiois kai en tois purgois iwnaqan o tou oziou26epi de twn gewrgountwn thn ghn twn ergazomenwn esdri o tou coloub27kai epi twn cwriwn semei+ o ek rama kai epi twn qhsaurwn twn en tois cwriois tou oinou zacri o tou sefni28kai epi twn elaiwnwn kai epi twn sukaminwn twn en th pedinh balanas o gedwriths epi de twn qhsaurwn tou elaiou iwas29kai epi twn bown twn nomadwn twn en tw asidwn satrais o sarwniths kai epi twn bown twn en tois aulwsin swfat o tou adli30epi de twn kamhlwn wbil o ismahliths epi de twn onwn iadias o ek meraqwn31kai epi twn probatwn iaziz o agariths pantes outoi prostatai uparcontwn dauid tou basilews32kai iwnaqan o patradelfos dauid sumboulos anqrwpos sunetos kai grammateus autos kai iihl o tou acamani meta twn uiwn tou basilews33kai acitofel sumboulos tou basilews kai cousi prwtos filos tou basilews34kai meta touton acitofel ecomenos iwdae o tou banaiou kai abiaqar kai iwab arcistrathgos tou basilews

Chapter 28
1kai exekklhsiasen dauid pantas tous arcontas israhl arcontas twn kritwn kai tous arcontas twn efhmeriwn twn peri to swma tou basilews kai arcontas twn ciliadwn kai twn ekatontadwn kai tous gazofulakas kai tous epi twn uparcontwn autou kai tous dunastas kai tous machtas ths stratias en ierousalhm2kai esth dauid en mesw ths ekklhsias kai eipen akousate mou adelfoi kai laos mou emoi egeneto epi kardian oikodomhsai oikon anapausews ths kibwtou diaqhkhs kuriou kai stasin podwn kuriou hmwn kai htoimasa ta eis thn kataskhnwsin epithdeia3kai o qeos eipen ouk oikodomhseis emoi oikon tou eponomasai to onoma mou ep� autw oti anqrwpos polemisths ei su kai aimata execeas4kai exelexato kurios o qeos israhl en emoi apo pantos oikou patros mou einai basilea epi israhl eis ton aiwna kai en iouda hretiken to basileion kai ex oikou iouda ton oikon tou patros mou kai en tois uiois tou patros mou en emoi hqelhsen tou genesqai me basilea epi tw panti israhl5kai apo pantwn twn uiwn mou oti pollous uious edwken moi kurios exelexato en salwmwn tw uiw mou kaqisai auton epi qronou basileias kuriou epi ton israhl6kai eipen moi o qeos salwmwn o uios sou oikodomhsei ton oikon mou kai thn aulhn mou oti hretika en autw einai mou uion kagw esomai autw eis patera7kai katorqwsw thn basileian autou ews aiwnos ean iscush tou fulaxasqai tas entolas mou kai ta krimata mou ws h hmera auth8kai nun kata proswpon pashs ekklhsias kuriou kai en wsin qeou hmwn fulaxasqe kai zhthsate pasas tas entolas kuriou tou qeou hmwn ina klhronomhshte thn ghn thn agaqhn kai kataklhronomhshte tois uiois umwn meq� umas ews aiwnos9kai nun salwmwn uie mou gnwqi ton qeon twn paterwn sou kai douleue autw en kardia teleia kai yuch qeloush oti pasas kardias etazei kurios kai pan enqumhma gignwskei ean zhthshs auton eureqhsetai soi kai ean kataleiyhs auton kataleiyei se eis telos10ide toinun oti kurios hretiken se oikodomhsai autw oikon eis agiasma iscue kai poiei11kai edwken dauid salwmwn tw uiw autou to paradeigma tou naou kai twn oikwn autou kai twn zakcw autou kai twn uperwwn kai twn apoqhkwn twn eswterwn kai tou oikou tou exilasmou12kai to paradeigma o eicen en pneumati autou twn aulwn oikou kuriou kai pantwn twn pastoforiwn twn kuklw twn eis tas apoqhkas oikou kuriou kai twn apoqhkwn twn agiwn13kai twn katalumatwn twn efhmeriwn twn ierewn kai twn leuitwn eis pasan ergasian leitourgias oikou kuriou kai twn apoqhkwn twn leitourghsimwn skeuwn ths latreias oikou kuriou14kai ton staqmon ths olkhs autwn twn te cruswn kai argurwn15lucniwn thn olkhn edwken autw kai twn lucnwn16edwken autw omoiws ton staqmon twn trapezwn ths proqesews ekasths trapezhs crushs kai wsautws twn argurwn17kai twn kreagrwn kai spondeiwn kai twn fialwn twn cruswn kai ton staqmon twn cruswn kai twn argurwn keffoure ekastou staqmou18kai ton tou qusiasthriou twn qumiamatwn ek crusiou dokimou staqmon upedeixen autw kai to paradeigma tou armatos twn ceroubin twn diapepetasmenwn tais pteruxin kai skiazontwn epi ths kibwtou diaqhkhs kuriou19panta en grafh ceiros kuriou edwken dauid salwmwn kata thn perigenhqeisan autw sunesin ths katergasias tou paradeigmatos20kai eipen dauid salwmwn tw uiw autou iscue kai andrizou kai poiei mh fobou mhde ptohqhs oti kurios o qeos mou meta sou ouk anhsei se kai ou mh se egkataliph ews tou suntelesai se pasan ergasian leitourgias oikou kuriou21kai idou ai efhmeriai twn ierewn kai twn leuitwn eis pasan leitourgian oikou tou qeou kai meta sou en pash pragmateia kai pas proqumos en sofia kata pasan tecnhn kai oi arcontes kai pas o laos eis pantas tous logous sou

Chapter 29
1kai eipen dauid o basileus pash th ekklhsia salwmwn o uios mou eis on hretiken en autw kurios neos kai apalos kai to ergon mega oti ouk anqrwpw h oikodomh all� h kuriw qew2kata pasan thn dunamin htoimaka eis oikon qeou mou crusion argurion calkon sidhron xula liqous soom kai plhrwsews kai liqous poluteleis kai poikilous kai panta liqon timion kai parion polun3kai eti en tw eudokhsai me en oikw qeou mou estin moi o peripepoihmai crusion kai argurion kai idou dedwka eis oikon qeou mou eis uyos ektos wn htoimaka eis ton oikon twn agiwn4triscilia talanta crusiou tou ek soufir kai eptakiscilia talanta arguriou dokimou exaleifqhnai en autois tous toicous tou ierou5dia ceiros tecnitwn kai tis o proqumoumenos plhrwsai tas ceiras autou shmeron kuriw6kai proequmhqhsan arcontes twn patriwn kai oi arcontes twn uiwn israhl kai oi ciliarcoi kai oi ekatontarcoi kai oi prostatai twn ergwn kai oi oikonomoi tou basilews7kai edwkan eis ta erga oikou kuriou crusiou talanta pentakiscilia kai crusous murious kai arguriou talantwn deka ciliadas kai calkou talanta muria oktakiscilia kai sidhrou talantwn ciliadas ekaton8kai ois eureqh par� autois liqos edwkan eis tas apoqhkas oikou kuriou dia ceiros iihl tou ghrswni9kai eufranqh o laos uper tou proqumhqhnai oti en kardia plhrei proequmhqhsan tw kuriw kai dauid o basileus eufranqh megalws10kai euloghsen o basileus dauid ton kurion enwpion ths ekklhsias legwn euloghtos ei kurie o qeos israhl o pathr hmwn apo tou aiwnos kai ews tou aiwnos11soi kurie h megalwsunh kai h dunamis kai to kauchma kai h nikh kai h iscus oti su pantwn twn en tw ouranw kai epi ths ghs despozeis apo proswpou sou tarassetai pas basileus kai eqnos12para sou o ploutos kai h doxa su pantwn arceis kurie o arcwn pashs archs kai en ceiri sou iscus kai dunasteia kai en ceiri sou pantokratwr megalunai kai katiscusai ta panta13kai nun kurie exomologoumeqa soi kai ainoumen to onoma ths kauchsews sou14kai tis eimi egw kai tis o laos mou oti iscusamen proqumhqhnai soi kata tauta oti sa ta panta kai ek twn swn dedwkamen soi15oti paroikoi esmen enantion sou kai paroikountes ws pantes oi pateres hmwn ws skia ai hmerai hmwn epi ghs kai ouk estin upomonh16kurie o qeos hmwn pan to plhqos touto o htoimaka oikodomhqhnai oikon tw onomati tw agiw sou ek ceiros sou estin kai soi ta panta17kai egnwn kurie oti su ei o etazwn kardias kai dikaiosunhn agapas en aplothti kardias proequmhqhn panta tauta kai nun ton laon sou ton eureqenta wde eidon en eufrosunh proqumhqenta soi18kurie o qeos abraam kai isaak kai israhl twn paterwn hmwn fulaxon tauta en dianoia kardias laou sou eis ton aiwna kai kateuqunon tas kardias autwn pros se19kai salwmwn tw uiw mou dos kardian agaqhn poiein tas entolas sou kai ta marturia sou kai ta prostagmata sou kai tou epi telos agagein thn kataskeuhn tou oikou sou20kai eipen dauid pash th ekklhsia euloghsate kurion ton qeon umwn kai euloghsen pasa h ekklhsia kurion ton qeon twn paterwn autwn kai kamyantes ta gonata prosekunhsan tw kuriw kai tw basilei21kai equsen dauid tw kuriw qusias kai anhnegken olokautwmata tw qew th epaurion ths prwths hmeras moscous cilious krious cilious arnas cilious kai tas spondas autwn kai qusias eis plhqos panti tw israhl22kai efagon kai epion enantion kuriou en ekeinh th hmera meta caras kai ebasileusan ek deuterou ton salwmwn uion dauid kai ecrisan auton tw kuriw eis basilea kai sadwk eis ierwsunhn23kai ekaqisen salwmwn epi qronou dauid tou patros autou kai eudokhqh kai ephkousan autou pas israhl24oi arcontes kai oi dunastai kai pantes uioi tou basilews dauid patros autou upetaghsan autw25kai emegalunen kurios ton salwmwn epanwqen enantion pantos israhl kai edwken autw doxan basilews o ouk egeneto epi pantos basilews emprosqen autou26kai dauid uios iessai ebasileusen epi israhl27eth tessarakonta en cebrwn eth epta kai en ierousalhm eth triakonta tria28kai eteleuthsen en ghrei kalw plhrhs hmerwn ploutw kai doxh kai ebasileusen salwmwn uios autou ant� autou29oi de loipoi logoi tou basilews dauid oi proteroi kai oi usteroi gegrammenoi eisin en logois samouhl tou blepontos kai epi logwn naqan tou profhtou kai epi logwn gad tou blepontos30peri pashs ths basileias autou kai ths dunasteias autou kai oi kairoi oi egenonto ep� autw kai epi ton israhl kai epi pasas basileias ths ghs .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks