1Kings


Chapter 1
1kai o basileus dauid presbuteros probebhkws hmerais kai perieballon auton imatiois kai ouk eqermaineto2kai eipon oi paides autou zhthsatwsan tw kuriw hmwn tw basilei parqenon neanida kai parasthsetai tw basilei kai estai auton qalpousa kai koimhqhsetai met¢ autou kai qermanqhsetai o kurios hmwn o basileus3kai ezhthsan neanida kalhn ek pantos oriou israhl kai euron thn abisak thn swmanitin kai hnegkan authn pros ton basilea4kai h neanis kalh ews sfodra kai hn qalpousa ton basilea kai eleitourgei autw kai o basileus ouk egnw authn5kai adwnias uios aggiq ephreto legwn egw basileusw kai epoihsen eautw armata kai ippeis kai penthkonta andras paratrecein emprosqen autou6kai ouk apekwlusen auton o pathr autou oudepote legwn dia ti su epoihsas kai ge autos wraios th oyei sfodra kai auton eteken opisw abessalwm7kai egenonto oi logoi autou meta iwab tou uiou sarouias kai meta abiaqar tou ierews kai ebohqoun opisw adwniou8kai sadwk o iereus kai banaias uios iwdae kai naqan o profhths kai semei+ kai rhi kai oi dunatoi tou dauid ouk hsan opisw adwniou9kai equsiasen adwnias probata kai moscous kai arnas meta liqou tou zweleq os hn ecomena ths phghs rwghl kai ekalesen pantas tous adelfous autou kai pantas tous adrous iouda paidas tou basilews10kai ton naqan ton profhthn kai banaian kai tous dunatous kai ton salwmwn adelfon autou ouk ekalesen11kai eipen naqan pros bhrsabee mhtera salwmwn legwn ouk hkousas oti ebasileusen adwnias uios aggiq kai o kurios hmwn dauid ouk egnw12kai nun deuro sumbouleusw soi dh sumboulian kai exelou thn yuchn sou kai thn yuchn tou uiou sou salwmwn13deuro eiselqe pros ton basilea dauid kai ereis pros auton legousa ouci su kurie mou basileu wmosas th doulh sou legwn oti salwmwn o uios sou basileusei met¢ eme kai autos kaqieitai epi tou qronou mou kai ti oti ebasileusen adwnias14kai idou eti laloushs sou ekei meta tou basilews kai egw eiseleusomai opisw sou kai plhrwsw tous logous sou15kai eishlqen bhrsabee pros ton basilea eis to tamieion kai o basileus presbuths sfodra kai abisak h swmanitis hn leitourgousa tw basilei16kai ekuyen bhrsabee kai prosekunhsen tw basilei kai eipen o basileus ti estin soi17h de eipen kurie mou basileu su wmosas en kuriw tw qew sou th doulh sou legwn oti salwmwn o uios sou basileusei met¢ eme kai autos kaqhsetai epi tou qronou mou18kai nun idou adwnias ebasileusen kai su kurie mou basileu ouk egnws19kai equsiasen moscous kai arnas kai probata eis plhqos kai ekalesen pantas tous uious tou basilews kai abiaqar ton ierea kai iwab ton arconta ths dunamews kai ton salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen20kai su kurie mou basileu oi ofqalmoi pantos israhl pros se apaggeilai autois tis kaqhsetai epi tou qronou tou kuriou mou tou basilews met¢ auton21kai estai ws an koimhqh o kurios mou o basileus meta twn paterwn autou kai esomai egw kai o uios mou salwmwn amartwloi22kai idou eti auths laloushs meta tou basilews kai naqan o profhths hlqen23kai anhggelh tw basilei idou naqan o profhths kai eishlqen kata proswpon tou basilews kai prosekunhsen tw basilei kata proswpon autou epi thn ghn24kai eipen naqan kurie mou basileu su eipas adwnias basileusei opisw mou kai autos kaqhsetai epi tou qronou mou25oti katebh shmeron kai equsiasen moscous kai arnas kai probata eis plhqos kai ekalesen pantas tous uious tou basilews kai tous arcontas ths dunamews kai abiaqar ton ierea kai idou eisin esqiontes kai pinontes enwpion autou kai eipan zhtw o basileus adwnias26kai eme auton ton doulon sou kai sadwk ton ierea kai banaian uion iwdae kai salwmwn ton doulon sou ouk ekalesen27ei dia tou kuriou mou tou basilews gegonen to rhma touto kai ouk egnwrisas tw doulw sou tis kaqhsetai epi ton qronon tou kuriou mou tou basilews met¢ auton28kai apekriqh dauid kai eipen kalesate moi thn bhrsabee kai eishlqen enwpion tou basilews kai esth enwpion autou29kai wmosen o basileus kai eipen zh kurios os elutrwsato thn yuchn mou ek pashs qliyews30oti kaqws wmosa soi en kuriw tw qew israhl legwn oti salwmwn o uios sou basileusei met¢ eme kai autos kaqhsetai epi tou qronou mou ant¢ emou oti outws poihsw th hmera tauth31kai ekuyen bhrsabee epi proswpon epi thn ghn kai prosekunhsen tw basilei kai eipen zhtw o kurios mou o basileus dauid eis ton aiwna32kai eipen o basileus dauid kalesate moi sadwk ton ierea kai naqan ton profhthn kai banaian uion iwdae kai eishlqon enwpion tou basilews33kai eipen o basileus autois labete tous doulous tou kuriou umwn meq¢ umwn kai epibibasate ton uion mou salwmwn epi thn hmionon thn emhn kai katagagete auton eis ton giwn34kai crisatw auton ekei sadwk o iereus kai naqan o profhths eis basilea epi israhl kai salpisate keratinh kai ereite zhtw o basileus salwmwn35kai kaqhsetai epi tou qronou mou kai autos basileusei ant¢ emou kai egw eneteilamhn tou einai eis hgoumenon epi israhl kai iouda36kai apekriqh banaias uios iwdae tw basilei kai eipen genoito outws pistwsai kurios o qeos tou kuriou mou tou basilews37kaqws hn kurios meta tou kuriou mou tou basilews outws eih meta salwmwn kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon tou kuriou mou tou basilews dauid38kai katebh sadwk o iereus kai naqan o profhths kai banaias uios iwdae kai o cereqqi kai o feleqqi kai epekaqisan ton salwmwn epi thn hmionon tou basilews dauid kai aphgagon auton eis ton giwn39kai elaben sadwk o iereus to keras tou elaiou ek ths skhnhs kai ecrisen ton salwmwn kai esalpisen th keratinh kai eipen pas o laos zhtw o basileus salwmwn40kai anebh pas o laos opisw autou kai ecoreuon en corois kai eufrainomenoi eufrosunhn megalhn kai erragh h gh en th fwnh autwn41kai hkousen adwnias kai pantes oi klhtoi autou kai autoi sunetelesan fagein kai hkousen iwab thn fwnhn ths keratinhs kai eipen tis h fwnh ths polews hcoushs42eti autou lalountos kai idou iwnaqan uios abiaqar tou ierews hlqen kai eipen adwnias eiselqe oti anhr dunamews ei su kai agaqa euaggelisai43kai apekriqh iwnaqan kai eipen kai mala o kurios hmwn o basileus dauid ebasileusen ton salwmwn44kai apesteilen o basileus met¢ autou ton sadwk ton ierea kai naqan ton profhthn kai banaian uion iwdae kai ton cereqqi kai ton feleqqi kai epekaqisan auton epi thn hmionon tou basilews45kai ecrisan auton sadwk o iereus kai naqan o profhths eis basilea en tw giwn kai anebhsan ekeiqen eufrainomenoi kai hchsen h polis auth h fwnh hn hkousate46kai ekaqisen salwmwn epi qronon ths basileias47kai eishlqon oi douloi tou basilews euloghsai ton kurion hmwn ton basilea dauid legontes agaqunai o qeos to onoma salwmwn tou uiou sou uper to onoma sou kai megalunai ton qronon autou uper ton qronon sou kai prosekunhsen o basileus epi thn koithn autou48kai ge outws eipen o basileus euloghtos kurios o qeos israhl os edwken shmeron ek tou spermatos mou kaqhmenon epi tou qronou mou kai oi ofqalmoi mou blepousin49kai exesthsan kai exanesthsan pantes oi klhtoi tou adwniou kai aphlqon anhr eis thn odon autou50kai adwnias efobhqh apo proswpou salwmwn kai anesth kai aphlqen kai epelabeto twn keratwn tou qusiasthriou51kai anhggelh tw salwmwn legontes idou adwnias efobhqh ton basilea salwmwn kai katecei twn keratwn tou qusiasthriou legwn omosatw moi shmeron o basileus salwmwn ei ou qanatwsei ton doulon autou en romfaia52kai eipen salwmwn ean genhtai eis uion dunamews ei peseitai twn tricwn autou epi thn ghn kai ean kakia eureqh en autw qanatwqhsetai53kai apesteilen o basileus salwmwn kai kathnegken auton apanwqen tou qusiasthriou kai eishlqen kai prosekunhsen tw basilei salwmwn kai eipen autw salwmwn deuro eis ton oikon sou

Chapter 2
1kai hggisan ai hmerai dauid apoqanein auton kai eneteilato tw salwmwn uiw autou legwn2egw eimi poreuomai en odw pashs ths ghs kai iscuseis kai esh eis andra3kai fulaxeis thn fulakhn kuriou tou qeou sou tou poreuesqai en tais odois autou fulassein tas entolas autou kai ta dikaiwmata kai ta krimata ta gegrammena en nomw mwusews ina sunihs a poihseis kata panta osa an enteilwmai soi4ina sthsh kurios ton logon autou on elalhsen legwn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn poreuesqai enwpion emou en alhqeia en olh kardia autwn kai en olh yuch autwn legwn ouk exoleqreuqhsetai soi anhr epanwqen qronou israhl5kai ge su egnws osa epoihsen moi iwab uios sarouias osa epoihsen tois dusin arcousin twn dunamewn israhl tw abennhr uiw nhr kai tw amessai+ uiw ieqer kai apekteinen autous kai etaxen ta aimata polemou en eirhnh kai edwken aima aqwon en th zwnh autou th en th osfui autou kai en tw upodhmati autou tw en tw podi autou6kai poihseis kata thn sofian sou kai ou kataxeis thn polian autou en eirhnh eis adou7kai tois uiois berzelli tou galaaditou poihseis eleos kai esontai en tois esqiousin thn trapezan sou oti outws hggisan moi en tw me apodidraskein apo proswpou abessalwm tou adelfou sou8kai idou meta sou semei+ uios ghra uios tou iemeni ek baourim kai autos kathrasato me kataran odunhran th hmera h eporeuomhn eis parembolas kai autos katebh eis apanthn mou eis ton iordanhn kai wmosa autw en kuriw legwn ei qanatwsw se en romfaia9kai ou mh aqwwshs auton oti anhr sofos ei su kai gnwsh a poihseis autw kai kataxeis thn polian autou en aimati eis adou10kai ekoimhqh dauid meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid11kai ai hmerai as ebasileusen dauid epi ton israhl tessarakonta eth en cebrwn ebasileusen eth epta kai en ierousalhm triakonta tria eth12kai salwmwn ekaqisen epi tou qronou dauid tou patros autou uios etwn dwdeka kai htoimasqh h basileia autou sfodra13kai eishlqen adwnias uios aggiq pros bhrsabee mhtera salwmwn kai prosekunhsen auth h de eipen eirhnh h eisodos sou kai eipen eirhnh14logos moi pros se kai eipen autw lalhson15kai eipen auth su oidas oti emoi hn h basileia kai ep¢ eme eqeto pas israhl to proswpon autou eis basilea kai estrafh h basileia kai egenhqh tw adelfw mou oti para kuriou egeneto autw16kai nun aithsin mian egw aitoumai para sou mh apostreyhs to proswpon sou kai eipen autw bhrsabee lalei17kai eipen auth eipon dh pros salwmwn ton basilea oti ouk apostreyei to proswpon autou apo sou kai dwsei moi thn abisak thn swmanitin eis gunaika18kai eipen bhrsabee kalws egw lalhsw peri sou tw basilei19kai eishlqen bhrsabee pros ton basilea salwmwn lalhsai autw peri adwniou kai exanesth o basileus eis apanthn auth kai katefilhsen authn kai ekaqisen epi tou qronou autou kai eteqh qronos th mhtri tou basilews kai ekaqisen ek dexiwn autou20kai eipen autw aithsin mian mikran egw aitoumai para sou mh apostreyhs to proswpon sou kai eipen auth o basileus aithsai mhter emh oti ouk apostreyw se21kai eipen doqhtw de abisak h swmanitis tw adwnia tw adelfw sou eis gunaika22kai apekriqh salwmwn o basileus kai eipen th mhtri autou kai ina ti su hthsai thn abisak tw adwnia kai aithsai autw thn basileian oti outos adelfos mou o megas uper eme kai autw abiaqar o iereus kai autw iwab o uios sarouias o arcistrathgos etairos23kai wmosen o basileus salwmwn kata tou kuriou legwn tade poihsai moi o qeos kai tade prosqeih oti kata ths yuchs autou elalhsen adwnias ton logon touton24kai nun zh kurios os htoimasen me kai eqeto me epi ton qronon dauid tou patros mou kai autos epoihsen moi oikon kaqws elalhsen kurios oti shmeron qanatwqhsetai adwnias25kai exapesteilen salwmwn o basileus en ceiri banaiou uiou iwdae kai aneilen auton kai apeqanen adwnias en th hmera ekeinh26kai tw abiaqar tw ierei eipen o basileus apotrece su eis anaqwq eis agron sou oti anhr qanatou ei su en th hmera tauth kai ou qanatwsw se oti hras thn kibwton ths diaqhkhs kuriou enwpion tou patros mou kai oti ekakouchqhs en apasin ois ekakouchqh o pathr mou27kai exebalen salwmwn ton abiaqar tou mh einai ierea tou kuriou plhrwqhnai to rhma kuriou o elalhsen epi ton oikon hli en shlwm28kai h akoh hlqen ews iwab tou uiou sarouias oti iwab hn keklikws opisw adwniou kai opisw salwmwn ouk eklinen kai efugen iwab eis to skhnwma tou kuriou kai katescen twn keratwn tou qusiasthriou29kai aphggelh tw salwmwn legontes oti efugen iwab eis thn skhnhn tou kuriou kai idou katecei twn keratwn tou qusiasthriou kai apesteilen salwmwn pros iwab legwn ti gegonen soi oti pefeugas eis to qusiasthrion kai eipen iwab oti efobhqhn apo proswpou sou kai efugon pros kurion kai apesteilen salwmwn o basileus ton banaiou uion iwdae legwn poreuou kai anele auton kai qayon auton30kai hlqen banaiou uios iwdae pros iwab eis thn skhnhn tou kuriou kai eipen autw tade legei o basileus exelqe kai eipen iwab ouk ekporeuomai oti wde apoqanoumai kai apestreyen banaias uios iwdae kai eipen tw basilei legwn tade lelalhken iwab kai tade apokekritai moi31kai eipen autw o basileus poreuou kai poihson autw kaqws eirhken kai anele auton kai qayeis auton kai exareis shmeron to aima o dwrean execeen iwab ap¢ emou kai apo tou oikou tou patros mou32kai apestreyen kurios to aima ths adikias autou eis kefalhn autou ws aphnthsen tois dusin anqrwpois tois dikaiois kai agaqois uper auton kai apekteinen autous en romfaia kai o pathr mou dauid ouk egnw to aima autwn ton abennhr uion nhr arcistrathgon israhl kai ton amessa uion ieqer arcistrathgon iouda33kai epestrafh ta aimata autwn eis kefalhn autou kai eis kefalhn tou spermatos autou eis ton aiwna kai tw dauid kai tw spermati autou kai tw oikw autou kai tw qronw autou genoito eirhnh ews aiwnos para kuriou34kai aphnthsen banaiou uios iwdae tw iwab kai eqanatwsen auton kai eqayen auton en tw oikw autou en th erhmw35kai edwken o basileus ton banaiou uion iwdae ant¢ autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en ierousalhm kai ton sadwk ton ierea edwken o basileus eis ierea prwton anti abiaqar35kai edwken kurios fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai platos kardias ws h ammos h para thn qalassan35kai eplhqunqh h fronhsis salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn uiwn kai uper pantas fronimous aiguptou35kai elaben thn qugatera faraw kai eishgagen authn eis thn polin dauid ews suntelesai auton ton oikon autou kai ton oikon kuriou en prwtois kai to teicos ierousalhm kukloqen en epta etesin epoihsen kai sunetelesen35kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliades airontes arsin kai ogdohkonta ciliades latomwn en tw orei35kai epoihsen salwmwn thn qalassan kai ta uposthrigmata kai tous louthras tous megalous kai tous stulous kai thn krhnhn ths aulhs kai thn qalassan thn calkhn35kai wkodomhsen thn akran kai tas epalxeis auths kai diekoyen thn polin dauid outws qugathr faraw anebainen ek ths polews dauid eis ton oikon auths on wkodomhsen auth tote wkodomhsen thn akran35kai salwmwn aneferen treis en tw eniautw olokautwseis kai eirhnikas epi to qusiasthrion o wkodomhsen tw kuriw kai equmia enwpion kuriou kai sunetelesen ton oikon35kai outoi oi arcontes oi kaqestamenoi epi ta erga tou salwmwn treis ciliades kai exakosioi epistatai tou laou twn poiountwn ta erga35kai wkodomhsen thn assour kai thn magdw kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn epanw kai ta baalaq35plhn meta to oikodomhsai auton ton oikon tou kuriou kai to teicos ierousalhm kuklw meta tauta wkodomhsen tas poleis tautas35kai en tw eti dauid zhn eneteilato tw salwmwn legwn idou meta sou semei+ uios ghra uios spermatos tou iemini ek cebrwn35outos kathrasato me kataran odunhran en h hmera eporeuomhn eis parembolas35kai autos katebainen eis apanthn moi epi ton iordanhn kai wmosa autw kata tou kuriou legwn ei qanatwqhsetai en romfaia35kai nun mh aqwwshs auton oti anhr fronimos su kai gnwsh a poihseis autw kai kataxeis thn polian autou en aimati eis adou36kai ekalesen o basileus ton semei+ kai eipen autw oikodomhson seautw oikon en ierousalhm kai kaqou ekei kai ouk exeleush ekeiqen oudamou37kai estai en th hmera ths exodou sou kai diabhsh ton ceimarroun kedrwn ginwskwn gnwsh oti qanatw apoqanh to aima sou estai epi thn kefalhn sou kai wrkisen auton o basileus en th hmera ekeinh38kai eipen semei+ pros ton basilea agaqon to rhma o elalhsas kurie mou basileu outw poihsei o doulos sou kai ekaqisen semei+ en ierousalhm tria eth39kai egenhqh meta tria eth kai apedrasan duo douloi tou semei+ pros agcous uion maaca basilea geq kai aphggelh tw semei+ legontes idou oi douloi sou en geq40kai anesth semei+ kai epesaxe thn onon autou kai eporeuqh eis geq pros agcous tou ekzhthsai tous doulous autou kai eporeuqh semei+ kai hgagen tous doulous autou ek geq41kai aphggelh tw salwmwn legontes oti eporeuqh semei+ ex ierousalhm eis geq kai apestreyen tous doulous autou42kai apesteilen o basileus kai ekalesen ton semei+ kai eipen pros auton ouci wrkisa se kata tou kuriou kai epemarturamhn soi legwn en h an hmera exelqhs ex ierousalhm kai poreuqhs eis dexia h eis aristera ginwskwn gnwsh oti qanatw apoqanh43kai ti oti ouk efulaxas ton orkon kuriou kai thn entolhn hn eneteilamhn kata sou44kai eipen o basileus pros semei+ su oidas pasan thn kakian sou hn egnw h kardia sou a epoihsas tw dauid tw patri mou kai antapedwken kurios thn kakian sou eis kefalhn sou45kai o basileus salwmwn huloghmenos kai o qronos dauid estai etoimos enwpion kuriou eis ton aiwna46kai eneteilato o basileus salwmwn tw banaia uiw iwdae kai exhlqen kai aneilen auton kai apeqanen46kai hn o basileus salwmwn fronimos sfodra kai sofos kai iouda kai israhl polloi sfodra ws h ammos h epi ths qalasshs eis plhqos esqiontes kai pinontes kai cairontes46kai salwmwn hn arcwn en pasais tais basileiais kai hsan prosferontes dwra kai edouleuon tw salwmwn pasas tas hmeras ths zwhs autou46kai salwmwn hrxato dianoigein ta dunasteumata tou libanou46kai autos wkodomhsen thn qermai en th erhmw46kai touto to ariston tw salwmwn triakonta koroi semidalews kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou deka moscoi eklektoi kai eikosi boes nomades kai ekaton probata ektos elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn nomadwn46oti hn arcwn en panti peran tou potamou apo rafi ews gazhs en pasin tois basileusin peran tou potamou46kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn autou kukloqen kai katwkei iouda kai israhl pepoiqotes ekastos upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou esqiontes kai pinontes apo dan kai ews bhrsabee pasas tas hmeras salwmwn46kai outoi oi arcontes tou salwmwn azarion uios sadwk tou ierews kai orniou uios naqan arcwn twn efesthkotwn kai edram epi ton oikon autou kai souba grammateus kai basa uios aciqalam anamimnhskwn kai abi uios iwab arcistrathgos kai acire uios edrai+ epi tas arseis kai banaia uios iwdae epi ths aularcias kai epi tou plinqeiou kai zacour uios naqan o sumboulos46kai hsan tw salwmwn tessarakonta ciliades tokades ippoi eis armata kai dwdeka ciliades ippewn46kai hn arcwn en pasin tois basileusin apo tou potamou kai ews ghs allofulwn kai ews oriwn aiguptou46salwmwn uios dauid ebasileusen epi israhl kai iouda en ierousalhm

Chapter 3
2plhn o laos hsan qumiwntes epi tois uyhlois oti ouk wkodomhqh oikos tw onomati kuriou ews nun3kai hgaphsen salwmwn ton kurion poreuesqai en tois prostagmasin dauid tou patros autou plhn en tois uyhlois equen kai equmia4kai anesth kai eporeuqh eis gabawn qusai ekei oti auth uyhlotath kai megalh cilian olokautwsin anhnegken salwmwn epi to qusiasthrion en gabawn5kai wfqh kurios tw salwmwn en upnw thn nukta kai eipen kurios pros salwmwn aithsai ti aithma sautw6kai eipen salwmwn su epoihsas meta tou doulou sou dauid tou patros mou eleos mega kaqws dihlqen enwpion sou en alhqeia kai en dikaiosunh kai en euquthti kardias meta sou kai efulaxas autw to eleos to mega touto dounai ton uion autou epi tou qronou autou ws h hmera auth7kai nun kurie o qeos mou su edwkas ton doulon sou anti dauid tou patros mou kai egw eimi paidarion mikron kai ouk oida thn exodon mou kai thn eisodon mou8o de doulos sou en mesw tou laou sou on exelexw laon polun os ouk ariqmhqhsetai9kai dwseis tw doulw sou kardian akouein kai diakrinein ton laon sou en dikaiosunh tou suniein ana meson agaqou kai kakou oti tis dunhsetai krinein ton laon sou ton barun touton10kai hresen enwpion kuriou oti hthsato salwmwn to rhma touto11kai eipen kurios pros auton anq¢ wn hthsw par¢ emou to rhma touto kai ouk hthsw sautw hmeras pollas kai ouk hthsw plouton oude hthsw yucas ecqrwn sou all¢ hthsw sautw sunesin tou eisakouein krima12idou pepoihka kata to rhma sou idou dedwka soi kardian fronimhn kai sofhn ws su ou gegonen emprosqen sou kai meta se ouk anasthsetai omoios soi13kai a ouk hthsw dedwka soi kai plouton kai doxan ws ou gegonen anhr omoios soi en basileusin14kai ean poreuqhs en th odw mou fulassein tas entolas mou kai ta prostagmata mou ws eporeuqh dauid o pathr sou kai plhqunw tas hmeras sou15kai exupnisqh salwmwn kai idou enupnion kai anesth kai paraginetai eis ierousalhm kai esth kata proswpon tou qusiasthriou tou kata proswpon kibwtou diaqhkhs kuriou en siwn kai anhgagen olokautwseis kai epoihsen eirhnikas kai epoihsen poton megan eautw kai pasin tois paisin autou16tote wfqhsan duo gunaikes pornai tw basilei kai esthsan enwpion autou17kai eipen h gunh h mia en emoi kurie egw kai h gunh auth oikoumen en oikw eni kai etekomen en tw oikw18kai egenhqh en th hmera th trith tekoushs mou kai eteken kai h gunh auth kai hmeis kata to auto kai ouk estin ouqeis meq¢ hmwn parex amfoterwn hmwn en tw oikw19kai apeqanen o uios ths gunaikos tauths thn nukta ws epekoimhqh ep¢ auton20kai anesth meshs ths nuktos kai elaben ton uion mou ek twn agkalwn mou kai ekoimisen auton en tw kolpw auths kai ton uion auths ton teqnhkota ekoimisen en tw kolpw mou21kai anesthn to prwi qhlasai ton uion mou kai ekeinos hn teqnhkws kai idou katenohsa auton prwi kai idou ouk hn o uios mou on etekon22kai eipen h gunh h etera ouci alla o uios mou o zwn o de uios sou o teqnhkws kai elalhsan enwpion tou basilews23kai eipen o basileus autais su legeis outos o uios mou o zwn kai o uios tauths o teqnhkws kai su legeis ouci alla o uios mou o zwn kai o uios sou o teqnhkws24kai eipen o basileus labete moi macairan kai proshnegkan thn macairan enwpion tou basilews25kai eipen o basileus dielete to paidion to qhlazon to zwn eis duo kai dote to hmisu autou tauth kai to hmisu autou tauth26kai apekriqh h gunh hs hn o uios o zwn kai eipen pros ton basilea oti etaracqh h mhtra auths epi tw uiw auths kai eipen en emoi kurie dote auth to paidion kai qanatw mh qanatwshte auton kai auth eipen mhte emoi mhte auth estw dielete27kai apekriqh o basileus kai eipen dote to paidion th eipoush dote auth auto kai qanatw mh qanatwshte auton auth h mhthr autou28kai hkousan pas israhl to krima touto o ekrinen o basileus kai efobhqhsan apo proswpou tou basilews oti eidon oti fronhsis qeou en autw tou poiein dikaiwma

Chapter 4
1kai hn o basileus salwmwn basileuwn epi israhl2kai outoi oi arcontes oi hsan autou azariou uios sadwk3kai eliaref kai acia uios saba grammateis kai iwsafat uios acilid upomimnhskwn4kai sadouc kai abiaqar iereis5kai ornia uios naqan epi twn kaqestamenwn kai zabouq uios naqan etairos tou basilews6kai acihl oikonomos kai eliab uios saf epi ths patrias kai adwniram uios efra epi twn forwn7kai tw salwmwn dwdeka kaqestamenoi epi panta israhl corhgein tw basilei kai tw oikw autou mhna en tw eniautw egineto epi ton ena corhgein8kai tauta ta onomata autwn benwr en orei efraim eis9uios rhcab en macemas kai bhqalamin kai baiqsamus kai ailwn ews baiqanan eis10uios eswq bhrbhqnema lousamhnca kai rhsfara11cinanadab kai anafaqi anhr tablhq qugathr salwmwn hn autw eis gunaika eis12bakca uios acilid qaanac kai mekedw kai pas o oikos san o para sesaqan upokatw tou esrae kai ek baisafoud ebelmawla ews maeber loukam eis13uios gaber en remaq galaad toutw scoinisma eregaba h en th basan exhkonta poleis megalai teichreis kai mocloi calkoi eis14acinadab uios acel maanain eis15acimaas en nefqali kai outos elaben thn basemmaq qugatera salwmwn eis gunaika eis16baana uios cousi en th maalaq eis17samaa uios hla en tw beniamin18gaber uios adai en th gh gad gh shwn basilews tou esebwn kai wg basilews tou basan kai nasif eis en gh iouda19iwsafat uios fouasoud en issacar

Chapter 5
1kai ecorhgoun oi kaqestamenoi outws tw basilei salwmwn kai panta ta diaggelmata epi thn trapezan tou basilews ekastos mhna autou ou parallassousin logon kai tas kriqas kai to acuron tois ippois kai tois armasin hron eis ton topon ou an h o basileus ekastos kata thn suntaxin autou2kai tauta ta deonta tw salwmwn en hmera mia triakonta koroi semidalews kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou3kai deka moscoi eklektoi kai eikosi boes nomades kai ekaton probata ektos elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn siteuta4oti hn arcwn peran tou potamou kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn kukloqen9kai edwken kurios fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai cuma kardias ws h ammos h para thn qalassan10kai eplhqunqh salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn anqrwpwn kai uper pantas fronimous aiguptou11kai esofisato uper pantas tous anqrwpous kai esofisato uper gaiqan ton ezrai+thn kai ton aiman kai ton calkal kai darda uious mal12kai elalhsen salwmwn triscilias parabolas kai hsan wdai autou pentakisciliai13kai elalhsen peri twn xulwn apo ths kedrou ths en tw libanw kai ews ths usswpou ths ekporeuomenhs dia tou toicou kai elalhsen peri twn kthnwn kai peri twn peteinwn kai peri twn erpetwn kai peri twn icquwn14kai pareginonto pantes oi laoi akousai ths sofias salwmwn kai elambanen dwra para pantwn twn basilewn ths ghs osoi hkouon ths sofias autou14kai elaben salwmwn thn qugatera faraw eautw eis gunaika kai eishgagen authn eis thn polin dauid ews suntelesai auton ton oikon kuriou kai ton oikon eautou kai to teicos ierousalhm14tote anebh faraw basileus aiguptou kai prokatelabeto thn gazer kai enepurisen authn kai ton cananithn ton katoikounta en mergab kai edwken autas faraw apostolas qugatri autou gunaiki salwmwn kai salwmwn wkodomhsen thn gazer15kai apesteilen ciram basileus turou tous paidas autou crisai ton salwmwn anti dauid tou patros autou oti agapwn hn ciram ton dauid pasas tas hmeras16kai apesteilen salwmwn pros ciram legwn17su oidas dauid ton patera mou oti ouk edunato oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou mou apo proswpou twn polemwn twn kuklwsantwn auton ews tou dounai kurion autous upo ta icnh twn podwn autou18kai nun anepause kurios o qeos mou emoi kukloqen ouk estin epiboulos kai ouk estin apanthma ponhron19kai idou egw legw oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou mou kaqws elalhsen kurios o qeos pros dauid ton patera mou legwn o uios sou on dwsw anti sou epi ton qronon sou outos oikodomhsei ton oikon tw onomati mou20kai nun enteilai kai koyatwsan moi xula ek tou libanou kai idou oi douloi mou meta twn doulwn sou kai ton misqon douleias sou dwsw soi kata panta osa ean eiphs oti su oidas oti ouk estin hmin eidws xula koptein kaqws oi sidwnioi21kai egenhqh kaqws hkousen ciram twn logwn salwmwn ecarh sfodra kai eipen euloghtos o qeos shmeron os edwken tw dauid uion fronimon epi ton laon ton polun touton22kai apesteilen pros salwmwn legwn akhkoa peri pantwn wn apestalkas pros me egw poihsw pan qelhma sou xula kedrina kai peukina23oi douloi mou kataxousin auta ek tou libanou eis thn qalassan egw qhsomai auta scedias ews tou topou ou ean aposteilhs pros me kai ektinaxw auta ekei kai su areis kai poihseis to qelhma mou tou dounai artous tw oikw mou24kai hn ciram didous tw salwmwn kedrous kai pan qelhma autou25kai salwmwn edwken tw ciram eikosi ciliadas korous purou kai macir tw oikw autou kai eikosi ciliadas beq elaiou kekommenou kata touto edidou salwmwn tw ciram kat¢ eniauton26kai kurios edwken sofian tw salwmwn kaqws elalhsen autw kai hn eirhnh ana meson ciram kai ana meson salwmwn kai dieqento diaqhkhn ana meson eautwn27kai anhnegken o basileus foron ek pantos israhl kai hn o foros triakonta ciliades andrwn28kai apesteilen autous eis ton libanon deka ciliades en tw mhni allassomenoi mhna hsan en tw libanw kai duo mhnas en oikw autwn kai adwniram epi tou forou29kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliades airontes arsin kai ogdohkonta ciliades latomwn en tw orei30cwris arcontwn twn kaqestamenwn epi twn ergwn twn salwmwn treis ciliades kai exakosioi epistatai oi poiountes ta erga32kai htoimasan tous liqous kai ta xula tria eth

Chapter 6
1kai egenhqh en tw tessarakostw kai tetrakosiostw etei ths exodou uiwn israhl ex aiguptou tw etei tw tetartw en mhni tw deuterw basileuontos tou basilews salwmwn epi israhl1kai eneteilato o basileus kai airousin liqous megalous timious eis ton qemelion tou oikou kai liqous apelekhtous1kai epelekhsan oi uioi salwmwn kai oi uioi ciram kai ebalan autous1en tw etei tw tetartw eqemeliwsen ton oikon kuriou en mhni nisw tw deuterw mhni1en endekatw eniautw en mhni baal outos o mhn o ogdoos sunetelesqh o oikos eis panta logon autou kai eis pasan diataxin autou2kai o oikos on wkodomhsen o basileus salwmwn tw kuriw tessarakonta phcewn mhkos autou kai eikosi en phcei platos autou kai pente kai eikosi en phcei to uyos autou3kai to ailam kata proswpon tou naou eikosi en phcei mhkos autou eis to platos tou oikou kai deka en phcei to platos autou kata proswpon tou oikou kai wkodomhsen ton oikon kai sunetelesen auton4kai epoihsen tw oikw quridas parakuptomenas kruptas5kai edwken epi ton toicon tou oikou melaqra kukloqen tw naw kai tw dabir kai epoihsen pleuras kukloqen6h pleura h upokatw pente phcewn to platos auths kai to meson ex kai h trith epta en phcei to platos auths oti diasthma edwken tw oikw kukloqen exwqen tou oikou opws mh epilambanwntai twn toicwn tou oikou7kai o oikos en tw oikodomeisqai auton liqois akrotomois argois wkodomhqh kai sfura kai pelekus kai pan skeuos sidhroun ouk hkousqh en tw oikw en tw oikodomeisqai auton8kai o pulwn ths pleuras ths upokatwqen upo thn wmian tou oikou thn dexian kai elikth anabasis eis to meson kai ek ths meshs epi ta triwrofa9kai wkodomhsen ton oikon kai sunetelesen auton kai ekoilostaqmhsen ton oikon kedrois10kai wkodomhsen tous endesmous di¢ olou tou oikou pente en phcei to uyos autou kai sunescen ton endesmon en xulois kedrinois15kai wkodomhsen tous toicous tou oikou dia xulwn kedrinwn apo tou edafous tou oikou kai ews twn dokwn kai ews twn toicwn ekoilostaqmhsen sunecomena xulois eswqen kai periescen to esw tou oikou en pleurais peukinais16kai wkodomhsen tous eikosi phceis ap¢ akrou tou oikou to pleuron to en apo tou edafous ews twn dokwn kai epoihsen ek tou dabir eis to agion twn agiwn17kai tessarakonta phcwn hn o naos kata proswpon19tou dabir en mesw tou oikou eswqen dounai ekei thn kibwton diaqhkhs kuriou20eikosi phceis mhkos kai eikosi phceis platos kai eikosi phceis to uyos autou kai periescen auton crusiw sugkekleismenw kai epoihsen qusiasthrion21kata proswpon tou dabir kai periescen auto crusiw22kai olon ton oikon periescen crusiw ews sunteleias pantos tou oikou23kai epoihsen en tw dabir duo ceroubin deka phcewn megeqos estaqmwmenon24kai pente phcewn pterugion tou ceroub tou enos kai pente phcewn pterugion autou to deuteron en phcei deka apo merous pterugiou autou eis meros pterugiou autou25outws tw ceroub tw deuterw en metrw eni sunteleia mia amfoterois26kai to uyos tou ceroub tou enos deka en phcei kai outws to ceroub to deuteron27kai amfotera ta ceroubin en mesw tou oikou tou eswtatou kai diepetasen tas pterugas autwn kai hpteto pterux mia tou toicou kai pterux hpteto tou toicou tou deuterou kai ai pteruges autwn ai en mesw tou oikou hptonto pterux pterugos28kai periescen ta ceroubin crusiw29kai pantas tous toicous tou oikou kuklw egkolapta egrayen grafidi ceroubin kai foinikes tw eswterw kai tw exwterw30kai to edafos tou oikou periescen crusiw tou eswtatou kai tou exwtatou31kai tw qurwmati tou dabir epoihsen quras xulwn arkeuqinwn kai flias pentaplas32kai duo quras xulwn peukinwn kai egkolapta ep¢ autwn egkekolammena ceroubin kai foinikas kai petala diapepetasmena kai periescen crusiw kai katebainen epi ta ceroubin kai epi tous foinikas to crusion33kai outws epoihsen tw pulwni tou naou fliai xulwn arkeuqinwn stoai tetraplws34kai en amfoterais tais qurais xula peukina duo ptucai h qura h mia kai strofeis autwn kai duo ptucai h qura h deutera strefomena35egkekolammena ceroubin kai foinikes kai diapepetasmena petala kai periecomena crusiw katagomenw epi thn ektupwsin36kai wkodomhsen thn aulhn thn eswtathn treis sticous apelekhtwn kai sticos kateirgasmenhs kedrou kukloqen36kai wkodomhse katapetasma ths aulhs tou ailam tou oikou tou kata proswpon tou naou

Chapter 7
1kai apesteilen o basileus salwmwn kai elaben ton ciram ek turou2uion gunaikos chras kai outos apo ths fulhs nefqali kai o pathr autou anhr turios tektwn calkou kai peplhrwmenos ths tecnhs kai sunesews kai epignwsews tou poiein pan ergon en calkw kai eishcqh pros ton basilea salwmwn kai epoihsen panta ta erga3kai ecwneusen tous duo stulous tw ailam tou oikou oktwkaideka phceis uyos tou stulou kai perimetron tessares kai deka phceis ekuklou auton kai to pacos tou stulou tessarwn daktulwn ta koilwmata kai outws o stulos o deuteros4kai duo epiqemata epoihsen dounai epi tas kefalas twn stulwn cwneuta calka pente phceis to uyos tou epiqematos tou enos kai pente phceis to uyos tou epiqematos tou deuterou5kai epoihsen duo diktua perikaluyai to epiqema twn stulwn kai diktuon tw epiqemati tw eni kai diktuon tw epiqemati tw deuterw6kai ergon kremaston duo sticoi rown calkwn dediktuwmenoi ergon kremaston sticos epi sticon kai outws epoihsen tw epiqemati tw deuterw7kai esthsen tous stulous tou ailam tou naou kai esthsen ton stulon ton ena kai epekalesen to onoma autou iacoum kai esthsen ton stulon ton deuteron kai epekalesen to onoma autou baaz8kai epi twn kefalwn twn stulwn ergon krinou kata to ailam tessarwn phcwn9kai melaqron ep¢ amfoterwn twn stulwn kai epanwqen twn pleurwn epiqema to melaqron tw pacei10kai epoihsen thn qalassan deka en phcei apo tou ceilous auths ews tou ceilous auths stroggulon kuklw to auto pente en phcei to uyos auths kai sunhgmenoi treis kai triakonta en phcei ekukloun authn11kai uposthrigmata upokatwqen tou ceilous auths kukloqen ekukloun authn deka en phcei kukloqen anistan thn qalassan12kai to ceilos auths ws ergon ceilous pothriou blastos krinou kai to pacos autou palaisths13kai dwdeka boes upokatw ths qalasshs oi treis epiblepontes borran kai oi treis epiblepontes qalassan kai oi treis epiblepontes noton kai oi treis epiblepontes anatolhn kai panta ta opisqia eis ton oikon kai h qalassa ep¢ autwn epanwqen14kai epoihsen deka mecwnwq calkas pente phceis mhkos ths mecwnwq ths mias kai tessares phceis platos auths kai ex en phcei uyos auths15kai touto to ergon twn mecwnwq sugkleiston autois kai sugkleiston ana meson twn execomenwn16kai epi ta sugkleismata autwn ana meson twn execomenwn leontes kai boes kai ceroubin kai epi twn execomenwn outws kai epanwqen kai upokatwqen twn leontwn kai twn bown cwrai ergon katabasews17kai tessares trocoi calkoi th mecwnwq th mia kai ta proseconta calka kai tessara merh autwn wmiai upokatw twn louthrwn18kai ceires en tois trocois en th mecwnwq kai to uyos tou trocou tou enos phceos kai hmisous19kai to ergon twn trocwn ergon trocwn armatos ai ceires autwn kai oi nwtoi autwn kai h pragmateia autwn ta panta cwneuta20ai tessares wmiai epi twn tessarwn gwniwn ths mecwnwq ths mias ek ths mecwnwq oi wmoi auths21kai epi ths kefalhs ths mecwnwq hmisu tou phceos megeqos stroggulon kuklw epi ths kefalhs ths mecwnwq kai arch ceirwn auths kai ta sugkleismata auths kai hnoigeto epi tas arcas twn ceirwn auths22kai ta sugkleismata auths ceroubin kai leontes kai foinikes estwta ecomenon ekaston kata proswpon autou esw kai ta kukloqen23kat¢ authn epoihsen pasas tas deka mecwnwq taxin mian kai metron en pasais24kai epoihsen deka cutrokaulous calkous tessarakonta coeis cwrounta ton cutrokaulon ton ena metrhsei o cutrokaulos o eis epi ths mecwnwq ths mias tais deka mecwnwq25kai eqeto tas deka mecwnwq pente apo ths wmias tou oikou ek dexiwn kai pente apo ths wmias tou oikou ex aristerwn kai h qalassa apo ths wmias tou oikou ek dexiwn kat¢ anatolas apo tou klitous tou notou26kai epoihsen ciram tous lebhtas kai tas qermastreis kai tas fialas kai sunetelesen ciram poiwn panta ta erga a epoihsen tw basilei salwmwn en oikw kuriou27stulous duo kai ta strepta twn stulwn epi twn kefalwn twn stulwn duo kai ta diktua duo tou kaluptein amfotera ta strepta twn glufwn ta onta epi twn stulwn28tas roas tetrakosias amfoterois tois diktuois duo sticoi rown tw diktuw tw eni perikaluptein amfotera ta strepta ep¢ amfoterois tois stulois29kai tas mecwnwq deka kai tous cutrokaulous deka epi twn mecwnwq30kai thn qalassan mian kai tous boas dwdeka upokatw ths qalasshs31kai tous lebhtas kai tas qermastreis kai tas fialas kai panta ta skeuh a epoihsen ciram tw basilei salwmwn tw oikw kuriou kai oi stuloi tessarakonta kai oktw tou oikou tou basilews kai tou oikou kuriou panta ta erga tou basilews a epoihsen ciram calka ardhn32ouk hn staqmos tou calkou ou epoihsen panta ta erga tauta ek plhqous sfodra ouk hn terma tw staqmw tou calkou33en tw perioikw tou iordanou ecwneusen auta o basileus en tw pacei ths ghs ana meson sokcwq kai ana meson sira34kai edwken o basileus salwmwn ta skeuh a epoihsen en oikw kuriou to qusiasthrion to crusoun kai thn trapezan ef¢ hs oi artoi ths prosforas crushn35kai tas lucnias pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn kata proswpon tou dabir crusas sugkleiomenas kai ta lampadia kai tous lucnous kai tas eparustridas crusas36kai ta proqura kai oi hloi kai ai fialai kai ta trublia kai ai quiskai crusai sugkleista kai ta qurwmata twn qurwn tou oikou tou eswtatou agiou twn agiwn kai tas quras tou oikou tou naou crusas37kai aneplhrwqh pan to ergon o epoihsen salwmwn oikou kuriou kai eishnegken salwmwn ta agia dauid tou patros autou kai panta ta agia salwmwn to argurion kai to crusion kai ta skeuh edwken eis tous qhsaurous oikou kuriou38kai ton oikon autou wkodomhsen salwmwn triskaideka etesin39kai wkodomhsen ton oikon drumw tou libanou ekaton phceis mhkos autou kai penthkonta phceis platos autou kai triakonta phcwn uyos autou kai triwn sticwn stulwn kedrinwn kai wmiai kedrinai tois stulois40kai efatnwsen ton oikon anwqen epi twn pleurwn twn stulwn kai ariqmos twn stulwn tessarakonta kai pente deka kai pente o sticos41kai melaqra tria kai cwra epi cwran trissws42kai panta ta qurwmata kai ai cwrai tetragwnoi memelaqrwmenai kai apo tou qurwmatos epi quran trissws43kai to ailam twn stulwn penthkonta phcwn mhkos kai triakonta en platei ezugwmena ailam epi proswpon autwn kai stuloi kai pacos epi proswpon auths tois ailammin44kai to ailam twn qronwn ou krinei ekei ailam tou krithriou45kai oikos autw en w kaqhsetai ekei aulh mia exelissomenh toutois kata to ergon touto kai oikon th qugatri faraw hn elaben salwmwn kata to ailam touto46panta tauta ek liqwn timiwn kekolammena ek diasthmatos eswqen kai ek tou qemeliou ews twn geiswn kai exwqen eis thn aulhn thn megalhn47thn teqemeliwmenhn en timiois liqois megalois liqois dekaphcesin kai tois oktaphcesin48kai epanwqen timiois kata to metron apelekhtwn kai kedrois49ths aulhs ths megalhs kuklw treis sticoi apelekhtwn kai sticos kekolammenhs kedrou50kai sunetelesen salwmwn olon ton oikon autou

Chapter 8
1kai egeneto en tw suntelesai salwmwn tou oikodomhsai ton oikon kuriou kai ton oikon eautou meta eikosi eth tote exekklhsiasen o basileus salwmwn pantas tous presbuterous israhl en siwn tou anenegkein thn kibwton diaqhkhs kuriou ek polews dauid auth estin siwn2en mhni aqanin3kai hran oi iereis thn kibwton4kai to skhnwma tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en tw skhnwmati tou marturiou5kai o basileus kai pas israhl emprosqen ths kibwtou quontes probata kai boas anariqmhta6kai eisferousin oi iereis thn kibwton eis ton topon auths eis to dabir tou oikou eis ta agia twn agiwn upo tas pterugas twn ceroubin7oti ta ceroubin diapepetasmena tais pteruxin epi ton topon ths kibwtou kai periekalupton ta ceroubin epi thn kibwton kai epi ta agia auths epanwqen8kai upereicon ta hgiasmena kai enebleponto ai kefalai twn hgiasmenwn ek twn agiwn eis proswpon tou dabir kai ouk wptanonto exw9ouk hn en th kibwtw plhn duo plakes liqinai plakes ths diaqhkhs as eqhken ekei mwushs en cwrhb a dieqeto kurios meta twn uiwn israhl en tw ekporeuesqai autous ek ghs aiguptou10kai egeneto ws exhlqon oi iereis ek tou agiou kai h nefelh eplhsen ton oikon11kai ouk hdunanto oi iereis sthnai leitourgein apo proswpou ths nefelhs oti eplhsen doxa kuriou ton oikon14kai apestreyen o basileus to proswpon autou kai euloghsen o basileus panta israhl kai pasa ekklhsia israhl eisthkei15kai eipen euloghtos kurios o qeos israhl shmeron os elalhsen en tw stomati autou peri dauid tou patros mou kai en tais cersin autou eplhrwsen legwn16af¢ hs hmeras exhgagon ton laon mou ton israhl ex aiguptou ouk exelexamhn en polei en eni skhptrw israhl tou oikodomhsai oikon tou einai to onoma mou ekei kai exelexamhn en ierousalhm einai to onoma mou ekei kai exelexamhn ton dauid tou einai epi ton laon mou ton israhl17kai egeneto epi ths kardias dauid tou patros mou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou israhl18kai eipen kurios pros dauid ton patera mou anq¢ wn hlqen epi thn kardian sou tou oikodomhsai oikon tw onomati mou kalws epoihsas oti egenhqh epi thn kardian sou19plhn su ouk oikodomhseis ton oikon all¢ h o uios sou o exelqwn ek twn pleurwn sou outos oikodomhsei ton oikon tw onomati mou20kai anesthsen kurios to rhma autou o elalhsen kai anesthn anti dauid tou patros mou kai ekaqisa epi tou qronou israhl kaqws elalhsen kurios kai wkodomhsa ton oikon tw onomati kuriou qeou israhl21kai eqemhn ekei topon th kibwtw en h estin ekei diaqhkh kuriou hn dieqeto kurios meta twn paterwn hmwn en tw exagagein auton autous ek ghs aiguptou22kai esth salwmwn kata proswpon tou qusiasthriou kuriou enwpion pashs ekklhsias israhl kai diepetasen tas ceiras autou eis ton ouranon23kai eipen kurie o qeos israhl ouk estin ws su qeos en tw ouranw anw kai epi ths ghs katw fulasswn diaqhkhn kai eleos tw doulw sou tw poreuomenw enwpion sou en olh th kardia autou24a efulaxas tw doulw sou dauid tw patri mou kai elalhsas en tw stomati sou kai en cersin sou eplhrwsas ws h hmera auth25kai nun kurie o qeos israhl fulaxon tw doulw sou tw dauid tw patri mou a elalhsas autw legwn ouk exarqhsetai sou anhr ek proswpou mou kaqhmenos epi qronou israhl plhn ean fulaxwntai ta tekna sou tas odous autwn tou poreuesqai enwpion emou kaqws eporeuqhs enwpion emou26kai nun kurie o qeos israhl pistwqhtw dh to rhma sou tw dauid tw patri mou27oti ei alhqws katoikhsei o qeos meta anqrwpwn epi ths ghs ei o ouranos kai o ouranos tou ouranou ouk arkesousin soi plhn kai o oikos outos on wkodomhsa tw onomati sou28kai epibleyh epi thn dehsin mou kurie o qeos israhl akouein ths teryews hs o doulos sou proseucetai enwpion sou pros se shmeron29tou einai ofqalmous sou hnewgmenous eis ton oikon touton hmeras kai nuktos eis ton topon on eipas estai to onoma mou ekei tou eisakouein ths proseuchs hs proseucetai o doulos sou eis ton topon touton hmeras kai nuktos30kai eisakoush ths dehsews tou doulou sou kai tou laou sou israhl a an proseuxwntai eis ton topon touton kai su eisakoush en tw topw ths katoikhsews sou en ouranw kai poihseis kai ilews esh31osa an amarth ekastos tw plhsion autou kai ean labh ep¢ auton aran tou arasqai auton kai elqh kai exagoreush kata proswpon tou qusiasthriou sou en tw oikw toutw32kai su eisakousei ek tou ouranou kai poihseis kai krineis ton laon sou israhl anomhqhnai anomon dounai thn odon autou eis kefalhn autou kai tou dikaiwsai dikaion dounai autw kata thn dikaiosunhn autou33en tw ptaisai ton laon sou israhl enwpion ecqrwn oti amarthsontai soi kai epistreyousin kai exomologhsontai tw onomati sou kai proseuxontai kai dehqhsontai en tw oikw toutw34kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilews esh tais amartiais tou laou sou israhl kai apostreyeis autous eis thn ghn hn edwkas tois patrasin autwn35en tw susceqhnai ton ouranon kai mh genesqai ueton oti amarthsontai soi kai proseuxontai eis ton topon touton kai exomologhsontai tw onomati sou kai apo twn amartiwn autwn apostreyousin otan tapeinwshs autous36kai eisakoush ek tou ouranou kai ilews esh tais amartiais tou doulou sou kai tou laou sou israhl oti dhlwseis autois thn odon thn agaqhn poreuesqai en auth kai dwseis ueton epi thn ghn hn edwkas tw law sou en klhronomia37limos ean genhtai qanatos ean genhtai oti estai empurismos broucos erusibh ean genhtai kai ean qliyh auton ecqros autou en mia twn polewn autou pan sunanthma pan ponon38pasan proseuchn pasan dehsin ean genhtai panti anqrwpw ws an gnwsin ekastos afhn kardias autou kai diapetash tas ceiras autou eis ton oikon touton39kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai ilews esh kai poihseis kai dwseis andri kata tas odous autou kaqws an gnws thn kardian autou oti su monwtatos oidas thn kardian pantwn uiwn anqrwpwn40opws fobwntai se pasas tas hmeras as autoi zwsin epi ths ghs hs edwkas tois patrasin hmwn41kai tw allotriw os ouk estin apo laou sou outos42kai hxousin kai proseuxontai eis ton topon touton43kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai poihseis kata panta osa an epikaleshtai se o allotrios opws gnwsin pantes oi laoi to onoma sou kai fobwntai se kaqws o laos sou israhl kai gnwsin oti to onoma sou epikeklhtai epi ton oikon touton on wkodomhsa44oti exeleusetai o laos sou eis polemon epi tous ecqrous autou en odw h epistreyeis autous kai proseuxontai en onomati kuriou odon ths polews hs exelexw en auth kai tou oikou ou wkodomhsa tw onomati sou45kai eisakousei ek tou ouranou ths dehsews autwn kai ths proseuchs autwn kai poihseis to dikaiwma autois46oti amarthsontai soi oti ouk estin anqrwpos os ouc amarthsetai kai epaxeis ep¢ autous kai paradwseis autous enwpion ecqrwn kai aicmalwtiousin autous oi aicmalwtizontes eis ghn makran kai eggus47kai epistreyousin kardias autwn en th gh ou methcqhsan ekei kai epistreywsin kai dehqwsin sou en gh metoikias autwn legontes hmartomen hnomhsamen hdikhsamen48kai epistreywsin pros se en olh kardia autwn kai en olh yuch autwn en th gh ecqrwn autwn ou methgages autous kai proseuxontai pros se odon ghs autwn hs edwkas tois patrasin autwn ths polews hs exelexw kai tou oikou ou wkodomhka tw onomati sou49kai eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou50kai ilews esh tais adikiais autwn ais hmarton soi kai kata panta ta aqethmata autwn a hqethsan soi kai dwseis autous eis oiktirmous enwpion aicmalwteuontwn autous kai oiktirhsousin autous51oti laos sou kai klhronomia sou ous exhgages ek ghs aiguptou ek mesou cwneuthriou sidhrou52kai estwsan oi ofqalmoi sou kai ta wta sou hnewgmena eis thn dehsin tou doulou sou kai eis thn dehsin tou laou sou israhl eisakouein autwn en pasin ois an epikaleswntai se53oti su diesteilas autous sautw eis klhronomian ek pantwn twn lawn ths ghs kaqws elalhsas en ceiri doulou sou mwush en tw exagagein se tous pateras hmwn ek ghs aiguptou kurie kurie53tote elalhsen salwmwn uper tou oikou ws sunetelesen tou oikodomhsai auton hlion egnwrisen en ouranw kurios eipen tou katoikein en gnofw oikodomhson oikon mou oikon ekpreph sautw tou katoikein epi kainothtos ouk idou auth gegraptai en bibliw ths wdhs54kai egeneto ws sunetelesen salwmwn proseucomenos pros kurion olhn thn proseuchn kai thn dehsin tauthn kai anesth apo proswpou tou qusiasthriou kuriou oklakws epi ta gonata autou kai ai ceires autou diapepetasmenai eis ton ouranon55kai esth kai euloghsen pasan ekklhsian israhl fwnh megalh legwn56euloghtos kurios shmeron os edwken katapausin tw law autou israhl kata panta osa elalhsen ou diefwnhsen logos eis en pasin tois logois autou tois agaqois ois elalhsen en ceiri mwush doulou autou57genoito kurios o qeos hmwn meq¢ hmwn kaqws hn meta twn paterwn hmwn mh egkatalipoito hmas mhde apostreyoito hmas58epiklinai kardias hmwn pros auton tou poreuesqai en pasais odois autou kai fulassein pasas tas entolas autou kai prostagmata autou a eneteilato tois patrasin hmwn59kai estwsan oi logoi outoi ous dedehmai enwpion kuriou qeou hmwn eggizontes pros kurion qeon hmwn hmeras kai nuktos tou poiein to dikaiwma tou doulou sou kai to dikaiwma laou sou israhl rhma hmeras en hmera autou60opws gnwsin pantes oi laoi ths ghs oti kurios o qeos autos qeos kai ouk estin eti61kai estwsan ai kardiai hmwn teleiai pros kurion qeon hmwn kai osiws poreuesqai en tois prostagmasin autou kai fulassein entolas autou ws h hmera auth62kai o basileus kai pantes oi uioi israhl equsan qusian enwpion kuriou63kai equsen o basileus salwmwn tas qusias twn eirhnikwn as equsen tw kuriw bown duo kai eikosi ciliadas kai probatwn ekaton eikosi ciliadas kai enekainisen ton oikon kuriou o basileus kai pantes oi uioi israhl64th hmera ekeinh hgiasen o basileus to meson ths aulhs to kata proswpon tou oikou kuriou oti epoihsen ekei thn olokautwsin kai tas qusias kai ta steata twn eirhnikwn oti to qusiasthrion to calkoun to enwpion kuriou mikron tou mh dunasqai thn olokautwsin kai tas qusias twn eirhnikwn upenegkein65kai epoihsen salwmwn thn eorthn en th hmera ekeinh kai pas israhl met¢ autou ekklhsia megalh apo ths eisodou hmaq ews potamou aiguptou enwpion kuriou qeou hmwn en tw oikw w wkodomhsen esqiwn kai pinwn kai eufrainomenos enwpion kuriou qeou hmwn epta hmeras66kai en th hmera th ogdoh exapesteilen ton laon kai euloghsen auton kai aphlqon ekastos eis ta skhnwmata autou cairontes kai agaqh kardia epi tois agaqois ois epoihsen kurios tw dauid doulw autou kai tw israhl law autou

Chapter 9
1kai egenhqh ws sunetelesen salwmwn oikodomein ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilews kai pasan thn pragmateian salwmwn osa hqelhsen poihsai2kai wfqh kurios tw salwmwn deuteron kaqws wfqh en gabawn3kai eipen pros auton kurios hkousa ths fwnhs ths proseuchs sou kai ths dehsews sou hs edehqhs enwpion emou pepoihka soi kata pasan thn proseuchn sou hgiaka ton oikon touton on wkodomhsas tou qesqai to onoma mou ekei eis ton aiwna kai esontai oi ofqalmoi mou ekei kai h kardia mou pasas tas hmeras4kai su ean poreuqhs enwpion emou kaqws eporeuqh dauid o pathr sou en osiothti kardias kai en euquthti kai tou poiein kata panta a eneteilamhn autw kai ta prostagmata mou kai tas entolas mou fulaxhs5kai anasthsw ton qronon ths basileias sou epi israhl eis ton aiwna kaqws elalhsa tw dauid patri sou legwn ouk exarqhsetai soi anhr hgoumenos en israhl6ean de apostrafentes apostrafhte umeis kai ta tekna umwn ap¢ emou kai mh fulaxhte tas entolas mou kai ta prostagmata mou a edwken mwushs enwpion umwn kai poreuqhte kai douleushte qeois eterois kai proskunhshte autois7kai exarw ton israhl apo ths ghs hs edwka autois kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou aporriyw ek proswpou mou kai estai israhl eis afanismon kai eis lalhma eis pantas tous laous8kai o oikos outos o uyhlos pas o diaporeuomenos di¢ autou eksthsetai kai suriei kai erousin eneka tinos epoihsen kurios outws th gh tauth kai tw oikw toutw9kai erousin anq¢ wn egkatelipon kurion qeon autwn os exhgagen tous pateras autwn ex aiguptou ex oikou douleias kai antelabonto qewn allotriwn kai prosekunhsan autois kai edouleusan autois dia touto ephgagen kurios ep¢ autous thn kakian tauthn9tote anhgagen salwmwn thn qugatera faraw ek polews dauid eis oikon autou on wkodomhsen eautw en tais hmerais ekeinais10eikosi eth en ois wkodomhsen salwmwn tous duo oikous ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilews11ciram basileus turou antelabeto tou salwmwn en xulois kedrinois kai en xulois peukinois kai en crusiw kai en panti qelhmati autou tote edwken o basileus tw ciram eikosi poleis en th gh th galilaia12kai exhlqen ciram ek turou kai eporeuqh eis thn galilaian tou idein tas poleis as edwken autw salwmwn kai ouk hresan autw13kai eipen ti ai poleis autai as edwkas moi adelfe kai ekalesen autas orion ews ths hmeras tauths14kai hnegken ciram tw salwmwn ekaton kai eikosi talanta crusiou26kai naun uper ou epoihsen o basileus salwmwn en gasiwngaber thn ousan ecomenhn ailaq epi tou ceilous ths escaths qalasshs en gh edwm27kai apesteilen ciram en th nhi twn paidwn autou andras nautikous elaunein eidotas qalassan meta twn paidwn salwmwn28kai hlqon eis swfhra kai elabon ekeiqen crusiou ekaton kai eikosi talanta kai hnegkan tw basilei salwmwn

Chapter 10
1kai basilissa saba hkousen to onoma salwmwn kai to onoma kuriou kai hlqen peirasai auton en ainigmasin2kai hlqen eis ierousalhm en dunamei bareia sfodra kai kamhloi airousai hdusmata kai cruson polun sfodra kai liqon timion kai eishlqen pros salwmwn kai elalhsen autw panta osa hn en th kardia auths3kai aphggeilen auth salwmwn pantas tous logous auths ouk hn logos parewramenos para tou basilews on ouk aphggeilen auth4kai eiden basilissa saba pasan fronhsin salwmwn kai ton oikon on wkodomhsen5kai ta brwmata salwmwn kai thn kaqedran paidwn autou kai thn stasin leitourgwn autou kai ton imatismon autou kai tous oinocoous autou kai thn olokautwsin autou hn aneferen en oikw kuriou kai ex eauths egeneto6kai eipen pros ton basilea salwmwn alhqinos o logos on hkousa en th gh mou peri tou logou sou kai peri ths fronhsews sou7kai ouk episteusa tois lalousin moi ews otou paregenomhn kai ewrakasin oi ofqalmoi mou kai idou ouk estin to hmisu kaqws aphggeilan moi prosteqeikas agaqa pros auta epi pasan thn akohn hn hkousa en th gh mou8makariai ai gunaikes sou makarioi oi paides sou outoi oi paresthkotes enwpion sou di¢ olou oi akouontes pasan thn fronhsin sou9genoito kurios o qeos sou euloghmenos os hqelhsen en soi dounai se epi qronou israhl dia to agapan kurion ton israhl sthsai eis ton aiwna kai eqeto se basilea ep¢ autous tou poiein krima en dikaiosunh kai en krimasin autwn10kai edwken tw salwmwn ekaton eikosi talanta crusiou kai hdusmata polla sfodra kai liqon timion ouk elhluqei kata ta hdusmata ekeina eti eis plhqos a edwken basilissa saba tw basilei salwmwn11kai h naus ciram h airousa to crusion ek soufir hnegken xula apelekhta polla sfodra kai liqon timion12kai epoihsen o basileus ta xula ta apelekhta uposthrigmata tou oikou kuriou kai tou oikou tou basilews kai nablas kai kinuras tois wdois ouk elhluqei toiauta xula apelekhta epi ths ghs oude wfqhsan pou ews ths hmeras tauths13kai o basileus salwmwn edwken th basilissh saba panta osa hqelhsen osa hthsato ektos pantwn wn dedwkei auth dia ceiros tou basilews salwmwn kai apestrafh kai hlqen eis thn ghn auths auth kai pantes oi paides auths14kai hn o staqmos tou crusiou tou elhluqotos tw salwmwn en eniautw eni exakosia kai exhkonta ex talanta crusiou15cwris twn forwn twn upotetagmenwn kai twn emporwn kai pantwn twn basilewn tou peran kai twn satrapwn ths ghs16kai epoihsen salwmwn triakosia dorata crusa elata triakosioi crusoi ephsan epi to doru to en17kai triakosia opla crusa elata treis mnai crusiou enhsan eis to oplon to en kai edwken auta eis oikon drumou tou libanou18kai epoihsen o basileus qronon elefantinon megan kai periecruswsen auton crusiw dokimw19ex anabaqmoi tw qronw kai protomai moscwn tw qronw ek twn opisw autou kai ceires enqen kai enqen epi tou topou ths kaqedras kai duo leontes esthkotes para tas ceiras20kai dwdeka leontes estwtes epi twn ex anabaqmwn enqen kai enqen ou gegonen outws pash basileia21kai panta ta skeuh tou potou salwmwn crusa kai louthres crusoi panta ta skeuh oikou drumou tou libanou crusiw sugkekleismena ouk hn argurion oti ouk hn logizomenon en tais hmerais salwmwn22oti naus qarsis tw basilei en th qalassh meta twn nhwn ciram mia dia triwn etwn hrceto tw basilei naus ek qarsis crusiou kai arguriou kai liqwn toreutwn kai pelekhtwn22auth hn h pragmateia ths pronomhs hs anhnegken o basileus salwmwn oikodomhsai ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilews kai to teicos ierousalhm kai thn akran tou perifraxai ton fragmon ths polews dauid kai thn assour kai thn magdan kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn anwterw kai thn ieqermaq kai pasas tas poleis twn armatwn kai pasas tas poleis twn ippewn kai thn pragmateian salwmwn hn epragmateusato oikodomhsai en ierousalhm kai en pash th gh tou mh katarxai autou22panta ton laon ton upoleleimmenon apo tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou cananaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou kai tou gergesaiou twn mh ek twn uiwn israhl ontwn ta tekna autwn ta upoleleimmena met¢ autous en th gh ous ouk edunanto oi uioi israhl exoleqreusai autous kai anhgagen autous salwmwn eis foron ews ths hmeras tauths22kai ek twn uiwn israhl ouk edwke salwmwn eis pragma oti autoi hsan andres oi polemistai kai paides autou kai arcontes twn armatwn autou kai ippeis autou23kai emegalunqh salwmwn uper pantas tous basileis ths ghs ploutw kai fronhsei24kai pantes basileis ths ghs ezhtoun to proswpon salwmwn tou akousai ths fronhsews autou hs edwken kurios en th kardia autou25kai autoi eferon ekastos ta dwra autou skeuh crusa kai imatismon stakthn kai hdusmata kai ippous kai hmionous to kat¢ eniauton eniauton26kai hsan tw salwmwn tessares ciliades qhleiai ippoi eis armata kai dwdeka ciliades ippewn kai eqeto autas en tais polesi twn armatwn kai meta tou basilews en ierousalhm26kai hn hgoumenos pantwn twn basilewn apo tou potamou kai ews ghs allofulwn kai ews oriwn aiguptou27kai edwken o basileus to crusion kai to argurion en ierousalhm ws liqous kai tas kedrous edwken ws sukaminous tas en th pedinh eis plhqos28kai h exodos twn ippwn salwmwn ex aiguptou kai ek qekoue emporoi tou basilews elambanon ek qekoue en allagmati29kai anebainen h exodos ex aiguptou arma anti ekaton arguriou kai ippos anti penthkonta arguriou kai outw pasin tois basileusin cettiin kai basileusin surias kata qalassan exeporeuonto

Chapter 11
1kai o basileus salwmwn hn filogunaios kai hsan autw arcousai eptakosiai kai pallakai triakosiai kai elaben gunaikas allotrias kai thn qugatera faraw mwabitidas ammanitidas suras kai idoumaias cettaias kai amorraias2ek twn eqnwn wn apeipen kurios tois uiois israhl ouk eiseleusesqe eis autous kai autoi ouk eiseleusontai eis umas mh ekklinwsin tas kardias umwn opisw eidwlwn autwn eis autous ekollhqh salwmwn tou agaphsai4kai egenhqh en kairw ghrous salwmwn kai ouk hn h kardia autou teleia meta kuriou qeou autou kaqws h kardia dauid tou patros autou kai exeklinan ai gunaikes ai allotriai thn kardian autou opisw qewn autwn5tote wkodomhsen salwmwn uyhlon tw camws eidwlw mwab kai tw basilei autwn eidwlw uiwn ammwn6kai th astarth bdelugmati sidwniwn7kai outws epoihsen pasais tais gunaixin autou tais allotriais equmiwn kai equon tois eidwlois autwn8kai epoihsen salwmwn to ponhron enwpion kuriou ouk eporeuqh opisw kuriou ws dauid o pathr autou9kai wrgisqh kurios epi salwmwn oti exeklinen kardian autou apo kuriou qeou israhl tou ofqentos autw dis10kai enteilamenou autw uper tou logou toutou to parapan mh poreuqhnai opisw qewn eterwn kai fulaxasqai poihsai a eneteilato autw kurios o qeos11kai eipen kurios pros salwmwn anq¢ wn egeneto tauta meta sou kai ouk efulaxas tas entolas mou kai ta prostagmata mou a eneteilamhn soi diarrhsswn diarrhxw thn basileian sou ek ceiros sou kai dwsw authn tw doulw sou12plhn en tais hmerais sou ou poihsw auta dia dauid ton patera sou ek ceiros uiou sou lhmyomai authn13plhn olhn thn basileian ou mh labw skhptron en dwsw tw uiw sou dia dauid ton doulon mou kai dia ierousalhm thn polin hn exelexamhn14kai hgeiren kurios satan tw salwmwn ton ader ton idoumaion kai ton esrwm uion eliadae ton en raemmaq adrazar basilea souba kurion autou kai sunhqroisqhsan ep¢ auton andres kai hn arcwn sustremmatos kai prokatelabeto thn damasek kai hsan satan tw israhl pasas tas hmeras salwmwn kai ader o idoumaios ek tou spermatos ths basileias en idoumaia15kai egeneto en tw exoleqreusai dauid ton edwm en tw poreuqhnai iwab arconta ths stratias qaptein tous traumatias ekoyan pan arsenikon en th idoumaia16oti ex mhnas enekaqhto ekei iwab kai pas israhl en th idoumaia ews otou exwleqreusen pan arsenikon ek ths idoumaias17kai apedra ader autos kai pantes andres idoumaioi twn paidwn tou patros autou met¢ autou kai eishlqon eis aigupton kai ader paidarion mikron18kai anistantai andres ek ths polews madiam kai ercontai eis faran kai lambanousin andras met¢ autwn kai ercontai pros faraw basilea aiguptou kai eishlqen ader pros faraw kai edwken autw oikon kai artous dietaxen autw19kai euren ader carin enantion faraw sfodra kai edwken autw gunaika adelfhn ths gunaikos autou adelfhn qekeminas thn meizw20kai eteken autw h adelfh qekeminas tw ader ton ganhbaq uion auths kai exeqreyen auton qekemina en mesw uiwn faraw kai hn ganhbaq en mesw uiwn faraw21kai ader hkousen en aiguptw oti kekoimhtai dauid meta twn paterwn autou kai oti teqnhken iwab o arcwn ths stratias kai eipen ader pros faraw exaposteilon me kai apostreyw eis thn ghn mou22kai eipen faraw tw ader tini su elattonh met¢ emou kai idou su zhteis apelqein eis thn ghn sou kai eipen autw ader oti exapostellwn exaposteleis me kai anestreyen ader eis thn ghn autou25auth h kakia hn epoihsen ader kai ebaruqumhsen en israhl kai ebasileusen en gh edwm26kai ieroboam uios nabat o efraqi ek ths sarira uios gunaikos chras doulos salwmwn27kai touto to pragma ws ephrato ceiras epi basilea salwmwn wkodomhsen thn akran sunekleisen ton fragmon ths polews dauid tou patros autou28kai o anqrwpos ieroboam iscuros dunamei kai eiden salwmwn to paidarion oti anhr ergwn estin kai katesthsen auton epi tas arseis oikou iwshf29kai egenhqh en tw kairw ekeinw kai ieroboam exhlqen ex ierousalhm kai euren auton acias o shlwniths o profhths en th odw kai apesthsen auton ek ths odou kai o acias peribeblhmenos imatiw kainw kai amfoteroi en tw pediw30kai epelabeto acia tou imatiou autou tou kainou tou ep¢ autw kai dierrhxen auto dwdeka rhgmata31kai eipen tw ieroboam labe seautw deka rhgmata oti tade legei kurios o qeos israhl idou egw rhssw thn basileian ek ceiros salwmwn kai dwsw soi deka skhptra32kai duo skhptra esontai autw dia ton doulon mou dauid kai dia ierousalhm thn polin hn exelexamhn en auth ek paswn fulwn israhl33anq¢ wn katelipen me kai epoihsen th astarth bdelugmati sidwniwn kai tw camws kai tois eidwlois mwab kai tw basilei autwn prosocqismati uiwn ammwn kai ouk eporeuqh en tais odois mou tou poihsai to euqes enwpion emou ws dauid o pathr autou34kai ou mh labw olhn thn basileian ek ceiros autou dioti antitassomenos antitaxomai autw pasas tas hmeras ths zwhs autou dia dauid ton doulon mou on exelexamhn auton35kai lhmyomai thn basileian ek ceiros tou uiou autou kai dwsw soi ta deka skhptra36tw de uiw autou dwsw ta duo skhptra opws h qesis tw doulw mou dauid pasas tas hmeras enwpion emou en ierousalhm th polei hn exelexamhn emautw tou qesqai onoma mou ekei37kai se lhmyomai kai basileuseis en ois epiqumei h yuch sou kai su esh basileus epi ton israhl38kai estai ean fulaxhs panta osa an enteilwmai soi kai poreuqhs en tais odois mou kai poihshs to euqes enwpion emou tou fulaxasqai tas entolas mou kai ta prostagmata mou kaqws epoihsen dauid o doulos mou kai esomai meta sou kai oikodomhsw soi oikon piston kaqws wkodomhsa tw dauid40kai ezhthsen salwmwn qanatwsai ton ieroboam kai anesth kai apedra eis aigupton pros sousakim basilea aiguptou kai hn en aiguptw ews ou apeqanen salwmwn41kai ta loipa twn rhmatwn salwmwn kai panta osa epoihsen kai pasan thn fronhsin autou ouk idou tauta gegraptai en bibliw rhmatwn salwmwn42kai ai hmerai as ebasileusen salwmwn en ierousalhm tessarakonta eth43kai ekoimhqh salwmwn meta twn paterwn autou kai eqayan auton en polei dauid tou patros autou kai egenhqh ws hkousen ieroboam uios nabat kai autou eti ontos en aiguptw ws efugen ek proswpou salwmwn kai ekaqhto en aiguptw kateuqunei kai ercetai eis thn polin autou eis thn ghn sarira thn en orei efraim kai o basileus salwmwn ekoimhqh meta twn paterwn autou kai ebasileusen roboam uios autou ant¢ autou

Chapter 12
1kai poreuetai basileus roboam eis sikima oti eis sikima hrconto pas israhl basileusai auton3kai elalhsen o laos pros ton basilea roboam legontes4o pathr sou ebarunen ton kloion hmwn kai su nun koufison apo ths douleias tou patros sou ths sklhras kai apo tou kloiou autou tou bareos ou edwken ef¢ hmas kai douleusomen soi5kai eipen pros autous apelqete ews hmerwn triwn kai anastreyate pros me kai aphlqon6kai parhggeilen o basileus tois presbuterois oi hsan parestwtes enwpion salwmwn tou patros autou eti zwntos autou legwn pws umeis bouleuesqe kai apokriqw tw law toutw logon7kai elalhsan pros auton legontes ei en th hmera tauth esh doulos tw law toutw kai douleushs autois kai lalhshs autois logous agaqous kai esontai soi douloi pasas tas hmeras8kai egkatelipen thn boulhn twn presbuterwn a sunebouleusanto autw kai sunebouleusato meta twn paidariwn twn ektrafentwn met¢ autou twn paresthkotwn pro proswpou autou9kai eipen autois ti umeis sumbouleuete kai ti apokriqw tw law toutw tois lalhsasin pros me legontwn koufison apo tou kloiou ou edwken o pathr sou ef¢ hmas10kai elalhsan pros auton ta paidaria ta ektrafenta met¢ autou oi paresthkotes pro proswpou autou legontes tade lalhseis tw law toutw tois lalhsasi pros se legontes o pathr sou ebarunen ton kloion hmwn kai su nun koufison af¢ hmwn tade lalhseis pros autous h mikroths mou pacutera ths osfuos tou patros mou11kai nun o pathr mou epesasseto umas kloiw barei kagw prosqhsw epi ton kloion umwn o pathr mou epaideusen umas en mastigxin egw de paideusw umas en skorpiois12kai paregenonto pas israhl pros ton basilea roboam en th hmera th trith kaqoti elalhsen autois o basileus legwn anastrafhte pros me th hmera th trith13kai apekriqh o basileus pros ton laon sklhra kai egkatelipen roboam thn boulhn twn presbuterwn a sunebouleusanto autw14kai elalhsen pros autous kata thn boulhn twn paidariwn legwn o pathr mou ebarunen ton kloion umwn kagw prosqhsw epi ton kloion umwn o pathr mou epaideusen umas en mastigxin kagw paideusw umas en skorpiois15kai ouk hkousen o basileus tou laou oti hn metastrofh para kuriou opws sthsh to rhma autou o elalhsen en ceiri acia tou shlwnitou peri ieroboam uiou nabat16kai eidon pas israhl oti ouk hkousen o basileus autwn kai apekriqh o laos tw basilei legwn tis hmin meris en dauid kai ouk estin hmin klhronomia en uiw iessai apotrece israhl eis ta skhnwmata sou nun boske ton oikon sou dauid kai aphlqen israhl eis ta skhnwmata autou18kai apesteilen o basileus ton adwniram ton epi tou forou kai eliqobolhsan auton pas israhl en liqois kai apeqanen kai o basileus roboam efqasen anabhnai tou fugein eis ierousalhm19kai hqethsen israhl eis ton oikon dauid ews ths hmeras tauths20kai egeneto ws hkousen pas israhl oti anekamyen ieroboam ex aiguptou kai apesteilan kai ekalesan auton eis thn sunagwghn kai ebasileusan auton epi israhl kai ouk hn opisw oikou dauid parex skhptrou iouda kai beniamin monoi21kai roboam eishlqen eis ierousalhm kai exekklhsiasen thn sunagwghn iouda kai skhptron beniamin ekaton kai eikosi ciliades neaniwn poiountwn polemon tou polemein pros oikon israhl epistreyai thn basileian roboam uiw salwmwn22kai egeneto logos kuriou pros samaian anqrwpon tou qeou legwn23eipon tw roboam uiw salwmwn basilei iouda kai pros panta oikon iouda kai beniamin kai tw kataloipw tou laou legwn24tade legei kurios ouk anabhsesqe oude polemhsete meta twn adelfwn umwn uiwn israhl anastrefetw ekastos eis ton oikon eautou oti par¢ emou gegonen to rhma touto kai hkousan tou logou kuriou kai katepausan tou poreuqhnai kata to rhma kuriou24kai o basileus salwmwn koimatai meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen roboam uios autou ant¢ autou en ierousalhm uios wn ekkaideka etwn en tw basileuein auton kai dwdeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou naanan qugathr anan uiou naas basilews uiwn ammwn kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai ouk eporeuqh en odw dauid tou patros autou24kai hn anqrwpos ex orous efraim doulos tw salwmwn kai onoma autw ieroboam kai onoma ths mhtros autou sarira gunh pornh kai edwken auton salwmwn eis arconta skutalhs epi tas arseis oikou iwshf kai wkodomhsen tw salwmwn thn sarira thn en orei efraim kai hsan autw armata triakosia ippwn outos wkodomhsen thn akran en tais arsesin oikou efraim outos sunekleisen thn polin dauid kai hn epairomenos epi thn basileian24kai ezhtei salwmwn qanatwsai auton kai efobhqh kai apedra autos pros sousakim basilea aiguptou kai hn met¢ autou ews apeqanen salwmwn24kai hkousen ieroboam en aiguptw oti teqnhken salwmwn kai elalhsen eis ta wta sousakim basilews aiguptou legwn exaposteilon me kai apeleusomai egw eis thn ghn mou kai eipen autw sousakim aithsai ti aithma kai dwsw soi24kai sousakim edwken tw ieroboam thn anw adelfhn qekeminas thn presbuteran ths gunaikos autou autw eis gunaika auth hn megalh en mesw twn qugaterwn tou basilews kai eteken tw ieroboam ton abia uion autou24kai eipen ieroboam pros sousakim ontws exaposteilon me kai apeleusomai kai exhlqen ieroboam ex aiguptou kai hlqen eis ghn sarira thn en orei efraim kai sunagetai ekei pan skhptron efraim kai wkodomhsen ieroboam ekei caraka24kai hrrwsthse to paidarion autou arrwstian krataian sfodra kai eporeuqh ieroboam eperwthsai uper tou paidariou kai eipe pros anw thn gunaika autou anasthqi kai poreuou eperwthson ton qeon uper tou paidariou ei zhsetai ek ths arrwstias autou24kai anqrwpos hn en shlw kai onoma autw acia kai outos hn uios exhkonta etwn kai rhma kuriou met¢ autou kai eipen ieroboam pros thn gunaika autou anasthqi kai labe eis thn ceira sou tw anqrwpw tou qeou artous kai kolluria tois teknois autou kai stafulhn kai stamnon melitos24kai anesth h gunh kai elaben eis thn ceira auths artous kai duo kolluria kai stafulhn kai stamnon melitos tw acia kai o anqrwpos presbuteros kai oi ofqalmoi autou hmbluwpoun tou blepein24kai anesth ek sarira kai poreuetai kai egeneto eiselqoushs auths eis thn polin pros acia ton shlwnithn kai eipen acia tw paidariw autou exelqe dh eis apanthn anw th gunaiki ieroboam kai ereis auth eiselqe kai mh sths oti tade legei kurios sklhra egw epapostelw epi se24kai eishlqen anw pros ton anqrwpon tou qeou kai eipen auth acia ina ti moi enhnocas artous kai stafulhn kai kolluria kai stamnon melitos tade legei kurios idou su apeleush ap¢ emou kai estai eiselqoushs sou thn pulhn eis sarira kai ta korasia sou exeleusontai soi eis sunanthsin kai erousin soi to paidarion teqnhken24oti tade legei kurios idou egw exoleqreusw tou ieroboam ourounta pros toicon kai esontai oi teqnhkotes tou ieroboam en th polei katafagontai oi kunes kai ton teqnhkota en tw agrw katafagetai ta peteina tou ouranou kai to paidarion koyontai ouai kurie oti eureqh en autw rhma kalon peri tou kuriou24kai aphlqen h gunh ws hkousen kai egeneto ws eishlqen eis thn sarira kai to paidarion apeqanen kai exhlqen h kraugh eis apanthn24kai eporeuqh ieroboam eis sikima thn en orei efraim kai sunhqroisen ekei tas fulas tou israhl kai anebh ekei roboam uios salwmwn kai logos kuriou egeneto pros samaian ton elami legwn labe seautw imation kainon to ouk eiselhluqos eis udwr kai rhxon auto dwdeka rhgmata kai dwseis tw ieroboam kai ereis autw tade legei kurios labe seautw deka rhgmata tou peribalesqai se kai elaben ieroboam kai eipen samaias tade legei kurios epi tas deka fulas tou israhl24kai eipen o laos pros roboam uion salwmwn o pathr sou ebarunen ton kloion autou ef¢ hmas kai ebarunen ta brwmata ths trapezhs autou kai nun ei koufieis su ef¢ hmas kai douleusomen soi kai eipen roboam pros ton laon eti triwn hmerwn kai apokriqhsomai umin rhma24kai eipen roboam eisagagete moi tous presbuterous kai sumbouleusomai met¢ autwn ti apokriqw tw law rhma en th hmera th trith kai elalhsen roboam eis ta wta autwn kaqws apesteilen o laos pros auton kai eipon oi presbuteroi tou laou outws elalhsen pros se o laos24kai dieskedasen roboam thn boulhn autwn kai ouk hresen enwpion autou kai apesteilen kai eishgagen tous suntrofous autou kai elalhsen autois ta auta kai tauta apesteilen pros me legwn o laos kai eipan oi suntrofoi autou outws lalhseis pros ton laon legwn h mikroths mou pacutera uper thn osfun tou patros mou o pathr mou emastigou umas mastigxin egw de katarxw umwn en skorpiois24kai hresen to rhma enwpion roboam kai apekriqh tw law kaqws sunebouleusan autw oi suntrofoi autou ta paidaria24kai eipen pas o laos ws anhr eis ekastos tw plhsion autou kai anekraxan apantes legontes ou meris hmin en dauid oude klhronomia en uiw iessai eis ta skhnwmata sou israhl oti outos o anqrwpos ouk eis arconta oude eis hgoumenon24kai diesparh pas o laos ek sikimwn kai aphlqen ekastos eis to skhnwma autou kai katekrathsen roboam kai aphlqen kai anebh epi to arma autou kai eishlqen eis ierousalhm kai poreuontai opisw autou pan skhptron iouda kai pan skhptron beniamin24kai egeneto enistamenou tou eniautou kai sunhqroisen roboam panta andra iouda kai beniamin kai anebh tou polemein pros ieroboam eis sikima24kai egeneto rhma kuriou pros samaian anqrwpon tou qeou legwn eipon tw roboam basilei iouda kai pros panta oikon iouda kai beniamin kai pros to kataleimma tou laou legwn tade legei kurios ouk anabhsesqe oude polemhsete pros tous adelfous umwn uious israhl anastrefete ekastos eis ton oikon autou oti par¢ emou gegonen to rhma touto24kai hkousan tou logou kuriou kai anescon tou poreuqhnai kata to rhma kuriou25kai wkodomhsen ieroboam thn sikima thn en orei efraim kai katwkei en auth kai exhlqen ekeiqen kai wkodomhsen thn fanouhl26kai eipen ieroboam en th kardia autou idou nun epistreyei h basileia eis oikon dauid27ean anabh o laos outos anaferein qusias en oikw kuriou eis ierousalhm kai epistrafhsetai kardia tou laou pros kurion kai kurion autwn pros roboam basilea iouda kai apoktenousin me28kai ebouleusato o basileus kai eporeuqh kai epoihsen duo damaleis crusas kai eipen pros ton laon ikanousqw umin anabainein eis ierousalhm idou qeoi sou israhl oi anagagontes se ek ghs aiguptou29kai eqeto thn mian en baiqhl kai thn mian edwken en dan30kai egeneto o logos outos eis amartian kai eporeueto o laos pro proswpou ths mias ews dan31kai epoihsen oikous ef¢ uyhlwn kai epoihsen iereis meros ti ek tou laou oi ouk hsan ek twn uiwn leui32kai epoihsen ieroboam eorthn en tw mhni tw ogdow en th pentekaidekath hmera tou mhnos kata thn eorthn thn en gh iouda kai anebh epi to qusiasthrion o epoihsen en baiqhl tou quein tais damalesin ais epoihsen kai paresthsen en baiqhl tous iereis twn uyhlwn wn epoihsen33kai anebh epi to qusiasthrion o epoihsen th pentekaidekath hmera en tw mhni tw ogdow en th eorth h eplasato apo kardias autou kai epoihsen eorthn tois uiois israhl kai anebh epi to qusiasthrion tou epiqusai

Chapter 13
1kai idou anqrwpos tou qeou ex iouda paregeneto en logw kuriou eis baiqhl kai ieroboam eisthkei epi to qusiasthrion tou epiqusai2kai epekalesen pros to qusiasthrion en logw kuriou kai eipen qusiasthrion qusiasthrion tade legei kurios idou uios tiktetai tw oikw dauid iwsias onoma autw kai qusei epi se tous iereis twn uyhlwn tous epiquontas epi se kai osta anqrwpwn kausei epi se3kai edwken en th hmera ekeinh teras legwn touto to rhma o elalhsen kurios legwn idou to qusiasthrion rhgnutai kai ekcuqhsetai h pioths h ep¢ autw4kai egeneto ws hkousen o basileus ieroboam twn logwn tou anqrwpou tou qeou tou epikalesamenou epi to qusiasthrion to en baiqhl kai exeteinen o basileus thn ceira autou apo tou qusiasthriou legwn sullabete auton kai idou exhranqh h ceir autou hn exeteinen ep¢ auton kai ouk hdunhqh epistreyai authn pros eauton5kai to qusiasthrion erragh kai execuqh h pioths apo tou qusiasthriou kata to teras o edwken o anqrwpos tou qeou en logw kuriou6kai eipen o basileus ieroboam tw anqrwpw tou qeou dehqhti tou proswpou kuriou tou qeou sou kai epistreyatw h ceir mou pros me kai edehqh o anqrwpos tou qeou tou proswpou kuriou kai epestreyen thn ceira tou basilews pros auton kai egeneto kaqws to proteron7kai elalhsen o basileus pros ton anqrwpon tou qeou eiselqe met¢ emou eis oikon kai aristhson kai dwsw soi doma8kai eipen o anqrwpos tou qeou pros ton basilea ean moi dws to hmisu tou oikou sou ouk eiseleusomai meta sou oude mh fagw arton oude mh piw udwr en tw topw toutw9oti outws eneteilato moi en logw kurios legwn mh faghs arton kai mh pihs udwr kai mh epistreyhs en th odw h eporeuqhs en auth10kai aphlqen en odw allh kai ouk anestreyen en th odw h hlqen en auth eis baiqhl11kai profhths eis presbuths katwkei en baiqhl kai ercontai oi uioi autou kai dihghsanto autw apanta ta erga a epoihsen o anqrwpos tou qeou en th hmera ekeinh en baiqhl kai tous logous ous elalhsen tw basilei kai epestreyan to proswpon tou patros autwn12kai elalhsen pros autous o pathr autwn legwn poia odw peporeutai kai deiknuousin autw oi uioi autou thn odon en h anhlqen o anqrwpos tou qeou o elqwn ex iouda13kai eipen tois uiois autou episaxate moi ton onon kai epesaxan autw ton onon kai epebh ep¢ auton14kai eporeuqh katopisqen tou anqrwpou tou qeou kai euren auton kaqhmenon upo drun kai eipen autw ei su ei o anqrwpos tou qeou o elhluqws ex iouda kai eipen autw egw15kai eipen autw deuro met¢ emou kai fage arton16kai eipen ou mh dunwmai tou epistreyai meta sou oude mh fagomai arton oude piomai udwr en tw topw toutw17oti outws entetaltai moi en logw kurios legwn mh faghs arton ekei kai mh pihs udwr ekei kai mh epistreyhs en th odw h eporeuqhs en auth18kai eipen pros auton kagw profhths eimi kaqws su kai aggelos lelalhken pros me en rhmati kuriou legwn epistreyon auton pros seauton eis ton oikon sou kai fagetw arton kai pietw udwr kai eyeusato autw19kai epestreyen auton kai efagen arton kai epien udwr en tw oikw autou20kai egeneto autwn kaqhmenwn epi ths trapezhs kai egeneto logos kuriou pros ton profhthn ton epistreyanta auton21kai eipen pros ton anqrwpon tou qeou ton hkonta ex iouda legwn tade legei kurios anq¢ wn parepikranas to rhma kuriou kai ouk efulaxas thn entolhn hn eneteilato soi kurios o qeos sou22kai epestreyas kai efages arton kai epies udwr en tw topw toutw w elalhsen pros se legwn mh faghs arton kai mh pihs udwr ou mh eiselqh to swma sou eis ton tafon twn paterwn sou23kai egeneto meta to fagein arton kai piein udwr kai epesaxen autw ton onon kai epestreyen24kai aphlqen kai euren auton lewn en th odw kai eqanatwsen auton kai hn to swma autou errimmenon en th odw kai o onos eisthkei par¢ auto kai o lewn eisthkei para to swma25kai idou andres paraporeuomenoi kai eidon to qnhsimaion errimmenon en th odw kai o lewn eisthkei ecomena tou qnhsimaiou kai eishlqon kai elalhsan en th polei ou o profhths o presbuths katwkei en auth26kai hkousen o epistreyas auton ek ths odou kai eipen o anqrwpos tou qeou outos estin os parepikrane to rhma kuriou28kai eporeuqh kai euren to swma autou errimmenon en th odw kai o onos kai o lewn eisthkeisan para to swma kai ouk efagen o lewn to swma tou anqrwpou tou qeou kai ou sunetriyen ton onon29kai hren o profhths to swma tou anqrwpou tou qeou kai epeqhken auto epi ton onon kai epestreyen auton eis thn polin o profhths tou qayai auton30en tw tafw eautou kai ekoyanto auton ouai adelfe31kai egeneto meta to koyasqai auton kai eipen tois uiois autou legwn ean apoqanw qayate me en tw tafw toutw ou o anqrwpos tou qeou teqaptai en autw para ta osta autou qete me ina swqwsi ta osta mou meta twn ostwn autou32oti ginomenon estai to rhma o elalhsen en logw kuriou epi tou qusiasthriou tou en baiqhl kai epi tous oikous tous uyhlous tous en samareia33kai meta to rhma touto ouk epestreyen ieroboam apo ths kakias autou kai epestreyen kai epoihsen ek merous tou laou iereis uyhlwn o boulomenos eplhrou thn ceira autou kai egineto iereus eis ta uyhla34kai egeneto to rhma touto eis amartian tw oikw ieroboam kai eis oleqron kai eis afanismon apo proswpou ths ghs

Chapter 14
21kai roboam uios salwmwn ebasileusen epi iouda uios tessarakonta kai enos eniautwn roboam en tw basileuein auton kai deka epta eth ebasileusen en ierousalhm th polei hn exelexato kurios qesqai to onoma autou ekei ek paswn fulwn tou israhl kai to onoma ths mhtros autou naama h ammanitis22kai epoihsen roboam to ponhron enwpion kuriou kai parezhlwsen auton en pasin ois epoihsan oi pateres autou kai en tais amartiais autwn ais hmarton23kai wkodomhsan eautois uyhla kai sthlas kai alsh epi panta bounon uyhlon kai upokatw pantos xulou suskiou24kai sundesmos egenhqh en th gh kai epoihsan apo pantwn twn bdelugmatwn twn eqnwn wn exhren kurios apo proswpou uiwn israhl25kai egeneto en tw eniautw tw pemptw basileuontos roboam anebh sousakim basileus aiguptou epi ierousalhm26kai elaben pantas tous qhsaurous oikou kuriou kai tous qhsaurous oikou tou basilews kai ta dorata ta crusa a elaben dauid ek ceiros twn paidwn adraazar basilews souba kai eishnegken auta eis ierousalhm ta panta elaben opla ta crusa27kai epoihsen roboam o basileus opla calka ant¢ autwn kai epeqento ep¢ auton oi hgoumenoi twn paratrecontwn oi fulassontes ton pulwna oikou tou basilews28kai egeneto ote eiseporeueto o basileus eis oikon kuriou kai hron auta oi paratrecontes kai aphreidonto auta eis to qee twn paratrecontwn29kai ta loipa twn logwn roboam kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda30kai polemos hn ana meson roboam kai ana meson ieroboam pasas tas hmeras31kai ekoimhqh roboam meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen abiou uios autou ant¢ autou

Chapter 15
1kai en tw oktwkaidekatw etei basileuontos ieroboam uiou nabat basileuei abiou uios roboam epi iouda2kai ex eth ebasileusen kai onoma ths mhtros autou maaca qugathr abessalwm3kai eporeuqh en tais amartiais tou patros autou ais epoihsen enwpion autou kai ouk hn h kardia autou teleia meta kuriou qeou autou ws h kardia dauid tou patros autou4oti dia dauid edwken autw kurios kataleimma ina sthsh tekna autou met¢ auton kai sthsh thn ierousalhm5ws epoihsen dauid to euqes enwpion kuriou ouk exeklinen apo pantwn wn eneteilato autw pasas tas hmeras ths zwhs autou7kai ta loipa twn logwn abiou kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda kai polemos hn ana meson abiou kai ana meson ieroboam8kai ekoimhqh abiou meta twn paterwn autou en tw eikostw kai tetartw etei tou ieroboam kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai basileuei asa uios autou ant¢ autou9en tw eniautw tw tetartw kai eikostw tou ieroboam basilews israhl basileuei asa epi ioudan10kai tessarakonta kai en etos ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou ana qugathr abessalwm11kai epoihsen asa to euqes enwpion kuriou ws dauid o pathr autou12kai afeilen tas teletas apo ths ghs kai exapesteilen panta ta epithdeumata a epoihsan oi pateres autou13kai thn ana thn mhtera autou metesthsen tou mh einai hgoumenhn kaqws epoihsen sunodon en tw alsei auths kai exekoyen asa tas kataduseis auths kai eneprhsen puri en tw ceimarrw kedrwn14ta de uyhla ouk exhren plhn h kardia asa hn teleia meta kuriou pasas tas hmeras autou15kai eishnegken tous kionas tou patros autou kai tous kionas autou eishnegken eis ton oikon kuriou argurous kai crusous kai skeuh16kai polemos hn ana meson asa kai ana meson baasa basilews israhl pasas tas hmeras17kai anebh baasa basileus israhl epi ioudan kai wkodomhsen thn rama tou mh einai ekporeuomenon kai eisporeuomenon tw asa basilei iouda18kai elaben asa to argurion kai to crusion to eureqen en tois qhsaurois tou oikou tou basilews kai edwken auta eis ceiras paidwn autou kai exapesteilen autous o basileus asa pros uion ader uion taberemman uiou azin basilews surias tou katoikountos en damaskw legwn19diaqou diaqhkhn ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou patros mou kai tou patros sou idou exapestalka soi dwra argurion kai crusion deuro diaskedason thn diaqhkhn sou thn pros baasa basilea israhl kai anabhsetai ap¢ emou20kai hkousen uios ader tou basilews asa kai apesteilen tous arcontas twn dunamewn twn autou tais polesin tou israhl kai epataxen thn ain kai thn dan kai thn abelmaa kai pasan thn cezraq ews pashs ths ghs nefqali21kai egeneto ws hkousen baasa kai dielipen tou oikodomein thn rama kai anestreyen eis qersa22kai o basileus asa parhggeilen panti iouda eis ainakim kai airousin tous liqous ths rama kai ta xula auths a wkodomhsen baasa kai wkodomhsen en autois o basileus asa pan bounon beniamin kai thn skopian23kai ta loipa twn logwn asa kai pasa h dunasteia autou hn epoihsen ouk idou tauta gegrammena estin epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda plhn en tw kairw tou ghrws autou eponesen tous podas autou24kai ekoimhqh asa kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai basileuei iwsafat uios autou ant¢ autou25kai nadab uios ieroboam basileuei epi israhl en etei deuterw tou asa basilews iouda kai ebasileusen epi israhl eth duo26kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai eporeuqh en odw tou patros autou kai en tais amartiais autou ais exhmarten ton israhl27kai periekaqisen auton baasa uios acia epi ton oikon belaan kai epataxen auton en gabaqwn th twn allofulwn kai nadab kai pas israhl periekaqhto epi gabaqwn28kai eqanatwsen auton baasa en etei tritw tou asa uiou abiou basilews iouda kai ebasileusen29kai egeneto ws ebasileusen kai epataxen ton oikon ieroboam kai ouc upelipeto pasan pnohn tou ieroboam ews tou exoleqreusai auton kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri doulou autou acia tou shlwnitou30peri twn amartiwn ieroboam ws exhmarten ton israhl kai en tw parorgismw autou w parwrgisen ton kurion qeon tou israhl31kai ta loipa twn logwn nadab kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena estin en bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl33kai en tw etei tw tritw tou asa basilews iouda basileuei baasa uios acia epi israhl en qersa eikosi kai tessara eth34kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai eporeuqh en odw ieroboam uiou nabat kai en tais amartiais autou ws exhmarten ton israhl

Chapter 16
1kai egeneto logos kuriou en ceiri iou uiou anani pros baasa2anq¢ wn uywsa se apo ths ghs kai edwka se hgoumenon epi ton laon mou israhl kai eporeuqhs en th odw ieroboam kai exhmartes ton laon mou ton israhl tou parorgisai me en tois mataiois autwn3idou egw exegeirw opisw baasa kai opisqen tou oikou autou kai dwsw ton oikon sou ws ton oikon ieroboam uiou nabat4ton teqnhkota tou baasa en th polei katafagontai auton oi kunes kai ton teqnhkota autou en tw pediw katafagontai auton ta peteina tou ouranou5kai ta loipa twn logwn baasa kai panta a epoihsen kai ai dunasteiai autou ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl6kai ekoimhqh baasa meta twn paterwn autou kai qaptetai en qersa kai basileuei hla uios autou ant¢ autou en tw eikostw etei basilews asa7kai en ceiri iou uiou anani elalhsen kurios epi baasa kai epi ton oikon autou pasan thn kakian hn epoihsen enwpion kuriou tou parorgisai auton en tois ergois twn ceirwn autou tou einai kata ton oikon ieroboam kai uper tou pataxai auton8kai hla uios baasa ebasileusen epi israhl duo eth en qersa9kai sunestreyen ep¢ auton zambri o arcwn ths hmisous ths ippou kai autos hn en qersa pinwn mequwn en tw oikw wsa tou oikonomou en qersa10kai eishlqen zambri kai epataxen auton kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant¢ autou11kai egenhqh en tw basileusai auton en tw kaqisai auton epi tou qronou autou kai epataxen olon ton oikon baasa12kata to rhma o elalhsen kurios epi ton oikon baasa pros iou ton profhthn13peri paswn twn amartiwn baasa kai hla tou uiou autou ws exhmarten ton israhl tou parorgisai kurion ton qeon israhl en tois mataiois autwn14kai ta loipa twn logwn hla kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl15kai zambri ebasileusen epta hmeras en qersa kai h parembolh israhl epi gabaqwn thn twn allofulwn16kai hkousen o laos en th parembolh legontwn sunestrafh zambri kai epaisen ton basilea kai ebasileusan en israhl ton ambri ton hgoumenon ths stratias epi israhl en th hmera ekeinh en th parembolh17kai anebh ambri kai pas israhl met¢ autou ek gabaqwn kai periekaqisan epi qersa18kai egenhqh ws eiden zambri oti prokateilhmptai autou h polis kai eisporeuetai eis antron tou oikou tou basilews kai enepurisen ep¢ auton ton oikon tou basilews en puri kai apeqanen19uper twn amartiwn autou wn epoihsen tou poihsai to ponhron enwpion kuriou poreuqhnai en odw ieroboam uiou nabat kai en tais amartiais autou ws exhmarten ton israhl20kai ta loipa twn logwn zambri kai tas sunayeis autou as sunhyen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl21tote merizetai o laos israhl hmisu tou laou ginetai opisw qamni uiou gwnaq tou basileusai auton kai to hmisu tou laou ginetai opisw ambri22o laos o wn opisw ambri uperekrathsen ton laon ton opisw qamni uiou gwnaq kai apeqanen qamni kai iwram o adelfos autou en tw kairw ekeinw kai ebasileusen ambri meta qamni23en tw etei tw triakostw kai prwtw tou basilews asa basileuei ambri epi israhl dwdeka eth en qersa basileuei ex eth24kai ekthsato ambri to oros to semerwn para semhr tou kuriou tou orous duo talantwn arguriou kai wkodomhsen to oros kai epekalesen to onoma tou orous ou wkodomesen epi tw onomati semhr tou kuriou tou orous saemhrwn25kai epoihsen ambri to ponhron enwpion kuriou kai eponhreusato uper pantas tous genomenous emprosqen autou26kai eporeuqh en pash odw ieroboam uiou nabat kai en tais amartiais autou ais exhmarten ton israhl tou parorgisai ton kurion qeon israhl en tois mataiois autwn27kai ta loipa twn logwn ambri kai panta a epoihsen kai h dunasteia autou ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl28kai ekoimhqh ambri meta twn paterwn autou kai qaptetai en samareia kai basileuei acaab uios autou ant¢ autou28kai en tw eniautw tw endekatw tou ambri basileuei iwsafat uios asa etwn triakonta kai pente en th basileia autou kai eikosi pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou gazouba qugathr selei+28kai eporeuqh en th odw asa tou patros autou kai ouk exeklinen ap¢ auths tou poiein to euqes enwpion kuriou plhn twn uyhlwn ouk exhran equon en tois uyhlois kai equmiwn28kai a suneqeto iwsafat kai pasa h dunasteia hn epoihsen kai ous epolemhsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn iouda28kai ta loipa twn sumplokwn as epeqento en tais hmerais asa tou patros autou exhren apo ths ghs28kai basileus ouk hn en suria nasib28kai o basileus iwsafat epoihsen naun eis qarsis poreuesqai eis swfir epi to crusion kai ouk eporeuqh oti sunetribh h naus en gasiwngaber28tote eipen o basileus israhl pros iwsafat exapostelw tous paidas sou kai ta paidaria mou en th nhi kai ouk ebouleto iwsafat28kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai qaptetai meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen iwram uios autou ant¢ autou29en etei deuterw tw iwsafat basileuei acaab uios ambri ebasileusen epi israhl en samareia eikosi kai duo eth30kai epoihsen acaab to ponhron enwpion kuriou eponhreusato uper pantas tous emprosqen autou31kai ouk hn autw ikanon tou poreuesqai en tais amartiais ieroboam uiou nabat kai elaben gunaika thn iezabel qugatera ieqebaal basilews sidwniwn kai eporeuqh kai edouleusen tw baal kai prosekunhsen autw32kai esthsen qusiasthrion tw baal en oikw twn prosocqismatwn autou on wkodomhsen en samareia33kai epoihsen acaab alsos kai proseqhken acaab tou poihsai parorgismata tou parorgisai thn yuchn autou tou exoleqreuqhnai ekakopoihsen uper pantas tous basileis israhl tous genomenous emprosqen autou34en tais hmerais autou wkodomhsen acihl o baiqhliths thn iericw en tw abirwn tw prwtotokw autou eqemeliwsen authn kai tw segoub tw newterw autou epesthsen quras auths kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri ihsou uiou nauh

Chapter 17
1kai eipen hliou o profhths o qesbiths ek qesbwn ths galaad pros acaab zh kurios o qeos twn dunamewn o qeos israhl w paresthn enwpion autou ei estai ta eth tauta drosos kai uetos oti ei mh dia stomatos logou mou2kai egeneto rhma kuriou pros hliou3poreuou enteuqen kata anatolas kai krubhqi en tw ceimarrw corraq tou epi proswpou tou iordanou4kai estai ek tou ceimarrou piesai udwr kai tois koraxin enteloumai diatrefein se ekei5kai epoihsen hliou kata to rhma kuriou kai ekaqisen en tw ceimarrw corraq epi proswpou tou iordanou6kai oi korakes eferon autw artous to prwi kai krea to deilhs kai ek tou ceimarrou epinen udwr7kai egeneto meta hmeras kai exhranqh o ceimarrous oti ouk egeneto uetos epi ths ghs8kai egeneto rhma kuriou pros hliou9anasthqi kai poreuou eis sarepta ths sidwnias idou entetalmai ekei gunaiki chra tou diatrefein se10kai anesth kai eporeuqh eis sarepta eis ton pulwna ths polews kai idou ekei gunh chra sunelegen xula kai ebohsen opisw auths hliou kai eipen auth labe dh moi oligon udwr eis aggos kai piomai11kai eporeuqh labein kai ebohsen opisw auths hliou kai eipen lhmyh dh moi ywmon artou en th ceiri sou12kai eipen h gunh zh kurios o qeos sou ei estin moi egkrufias all¢ h oson drax aleurou en th udria kai oligon elaion en tw kayakh kai idou egw sullegw duo xularia kai eiseleusomai kai poihsw auto emauth kai tois teknois mou kai fagomeqa kai apoqanoumeqa13kai eipen pros authn hliou qarsei eiselqe kai poihson kata to rhma sou alla poihson emoi ekeiqen egkrufian mikron en prwtois kai exoiseis moi sauth de kai tois teknois sou poihseis ep¢ escatou14oti tade legei kurios h udria tou aleurou ouk ekleiyei kai o kayakhs tou elaiou ouk elattonhsei ews hmeras tou dounai kurion ton ueton epi ths ghs15kai eporeuqh h gunh kai epoihsen kai hsqien auth kai autos kai ta tekna auths16kai h udria tou aleurou ouk exelipen kai o kayakhs tou elaiou ouk elattonwqh kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri hliou17kai egeneto meta tauta kai hrrwsthsen o uios ths gunaikos ths kurias tou oikou kai hn h arrwstia autou krataia sfodra ews ou ouc upeleifqh en autw pneuma18kai eipen pros hliou ti emoi kai soi anqrwpe tou qeou eishlqes pros me tou anamnhsai tas adikias mou kai qanatwsai ton uion mou19kai eipen hliou pros thn gunaika dos moi ton uion sou kai elaben auton ek tou kolpou auths kai anhnegken auton eis to uperwon en w autos ekaqhto ekei kai ekoimisen auton epi ths klinhs autou20kai anebohsen hliou kai eipen oimmoi kurie o martus ths chras meq¢ hs egw katoikw met¢ auths su kekakwkas tou qanatwsai ton uion auths21kai enefushsen tw paidariw tris kai epekalesato ton kurion kai eipen kurie o qeos mou epistrafhtw dh h yuch tou paidariou toutou eis auton22kai egeneto outws kai anebohsen to paidarion23kai kathgagen auton apo tou uperwou eis ton oikon kai edwken auton th mhtri autou kai eipen hliou blepe zh o uios sou24kai eipen h gunh pros hliou idou egnwka oti anqrwpos qeou ei su kai rhma kuriou en stomati sou alhqinon

Chapter 18
1kai egeneto meq¢ hmeras pollas kai rhma kuriou egeneto pros hliou en tw eniautw tw tritw legwn poreuqhti kai ofqhti tw acaab kai dwsw ueton epi proswpon ths ghs2kai eporeuqh hliou tou ofqhnai tw acaab kai h limos krataia en samareia3kai ekalesen acaab ton abdiou ton oikonomon kai abdiou hn foboumenos ton kurion sfodra4kai egeneto en tw tuptein thn iezabel tous profhtas kuriou kai elaben abdiou ekaton andras profhtas kai ekruyen autous kata penthkonta en sphlaiw kai dietrefen autous en artw kai udati5kai eipen acaab pros abdiou deuro kai dielqwmen epi thn ghn epi phgas twn udatwn kai epi ceimarrous ean pws eurwmen botanhn kai peripoihswmeqa ippous kai hmionous kai ouk exoloqreuqhsontai apo twn kthnwn6kai emerisan eautois thn odon tou dielqein authn acaab eporeuqh en odw mia monos kai abdiou eporeuqh en odw allh monos7kai hn abdiou en th odw monos kai hlqen hliou eis sunanthsin autou monos kai abdiou espeusen kai epesen epi proswpon autou kai eipen ei su ei autos kurie mou hliou8kai eipen hliou autw egw poreuou lege tw kuriw sou idou hliou9kai eipen abdiou ti hmarthka oti didws ton doulon sou eis ceira acaab tou qanatwsai me10zh kurios o qeos sou ei estin eqnos h basileia ou ouk apestalken o kurios mou zhtein se kai eipon ouk estin kai eneprhsen thn basileian kai tas cwras auths oti ouc eurhken se11kai nun su legeis poreuou anaggelle tw kuriw sou idou hliou12kai estai ean egw apelqw apo sou kai pneuma kuriou arei se eis ghn hn ouk oida kai eiseleusomai apaggeilai tw acaab kai apoktenei me kai o doulos sou estin foboumenos ton kurion ek neothtos autou13h ouk aphggelh soi tw kuriw mou oia pepoihka en tw apokteinein iezabel tous profhtas kuriou kai ekruya apo twn profhtwn kuriou ekaton andras ana penthkonta en sphlaiw kai eqreya en artois kai udati14kai nun su legeis moi poreuou lege tw kuriw sou idou hliou kai apoktenei me15kai eipen hliou zh kurios twn dunamewn w paresthn enwpion autou oti shmeron ofqhsomai autw16kai eporeuqh abdiou eis sunanthn tw acaab kai aphggeilen autw kai exedramen acaab kai eporeuqh eis sunanthsin hliou17kai egeneto ws eiden acaab ton hliou kai eipen acaab pros hliou ei su ei autos o diastrefwn ton israhl18kai eipen hliou ou diastrefw ton israhl oti all¢ h su kai o oikos tou patros sou en tw katalimpanein umas ton kurion qeon umwn kai eporeuqhs opisw twn baalim19kai nun aposteilon sunaqroison pros me panta israhl eis oros to karmhlion kai tous profhtas ths aiscunhs tetrakosious kai penthkonta kai tous profhtas twn alswn tetrakosious esqiontas trapezan iezabel20kai apesteilen acaab eis panta israhl kai episunhgagen pantas tous profhtas eis oros to karmhlion21kai proshgagen hliou pros pantas kai eipen autois hliou ews pote umeis cwlaneite ep¢ amfoterais tais ignuais ei estin kurios o qeos poreuesqe opisw autou ei de o baal autos poreuesqe opisw autou kai ouk apekriqh o laos logon22kai eipen hliou pros ton laon egw upoleleimmai profhths tou kuriou monwtatos kai oi profhtai tou baal tetrakosioi kai penthkonta andres kai oi profhtai tou alsous tetrakosioi23dotwsan hmin duo boas kai eklexasqwsan eautois ton ena kai melisatwsan kai epiqetwsan epi twn xulwn kai pur mh epiqetwsan kai egw poihsw ton boun ton allon kai pur ou mh epiqw24kai boate en onomati qewn umwn kai egw epikalesomai en onomati kuriou tou qeou mou kai estai o qeos os ean epakoush en puri outos qeos kai apekriqhsan pas o laos kai eipon kalon to rhma o elalhsas25kai eipen hliou tois profhtais ths aiscunhs eklexasqe eautois ton moscon ton ena kai poihsate prwtoi oti polloi umeis kai epikalesasqe en onomati qeou umwn kai pur mh epiqhte26kai elabon ton moscon kai epoihsan kai epekalounto en onomati tou baal ek prwiqen ews meshmbrias kai eipon epakouson hmwn o baal epakouson hmwn kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasis kai dietrecon epi tou qusiasthriou ou epoihsan27kai egeneto meshmbria kai emukthrisen autous hliou o qesbiths kai eipen epikaleisqe en fwnh megalh oti qeos estin oti adolescia autw estin kai ama mhpote crhmatizei autos h mhpote kaqeudei autos kai exanasthsetai28kai epekalounto en fwnh megalh kai katetemnonto kata ton eqismon autwn en macairais kai seiromastais ews ekcusews aimatos ep¢ autous29kai eprofhteuon ews ou parhlqen to deilinon kai egeneto ws o kairos tou anabhnai thn qusian kai ouk hn fwnh kai elalhsen hliou o qesbiths pros tous profhtas twn prosocqismatwn legwn metasthte apo tou nun kai egw poihsw to olokautwma mou kai metesthsan kai aphlqon30kai eipen hliou pros ton laon prosagagete pros me kai proshgagen pas o laos pros auton31kai elaben hliou dwdeka liqous kat¢ ariqmon fulwn tou israhl ws elalhsen kurios pros auton legwn israhl estai to onoma sou32kai wkodomhsen tous liqous en onomati kuriou kai iasato to qusiasthrion to kateskammenon kai epoihsen qaala cwrousan duo metrhtas spermatos kukloqen tou qusiasthriou33kai estoibasen tas scidakas epi to qusiasthrion o epoihsen kai emelisen to olokautwma kai epeqhken epi tas scidakas kai estoibasen epi to qusiasthrion34kai eipen labete moi tessaras udrias udatos kai epiceete epi to olokautwma kai epi tas scidakas kai epoihsan outws kai eipen deuterwsate kai edeuterwsan kai eipen trisswsate kai etrisseusan35kai dieporeueto to udwr kuklw tou qusiasthriou kai thn qaala eplhsan udatos36kai anebohsen hliou eis ton ouranon kai eipen kurie o qeos abraam kai isaak kai israhl epakouson mou kurie epakouson mou shmeron en puri kai gnwtwsan pas o laos outos oti su ei kurios o qeos israhl kagw doulos sou kai dia se pepoihka ta erga tauta37epakouson mou kurie epakouson mou en puri kai gnwtw o laos outos oti su ei kurios o qeos kai su estreyas thn kardian tou laou toutou opisw38kai epesen pur para kuriou ek tou ouranou kai katefagen to olokautwma kai tas scidakas kai to udwr to en th qaala kai tous liqous kai ton coun exelixen to pur39kai epesen pas o laos epi proswpon autwn kai eipon alhqws kurios estin o qeos autos o qeos40kai eipen hliou pros ton laon sullabete tous profhtas tou baal mhqeis swqhtw ex autwn kai sunelabon autous kai katagei autous hliou eis ton ceimarroun kiswn kai esfaxen autous ekei41kai eipen hliou tw acaab anabhqi kai fage kai pie oti fwnh twn podwn tou uetou42kai anebh acaab tou fagein kai piein kai hliou anebh epi ton karmhlon kai ekuyen epi thn ghn kai eqhken to proswpon eautou ana meson twn gonatwn eautou43kai eipen tw paidariw autou anabhqi kai epibleyon odon ths qalasshs kai epebleyen to paidarion kai eipen ouk estin ouqen kai eipen hliou kai su epistreyon eptaki kai epestreyen to paidarion eptaki44kai egeneto en tw ebdomw kai idou nefelh mikra ws icnos andros anagousa udwr kai eipen anabhqi kai eipon tw acaab zeuxon to arma sou kai katabhqi mh katalabh se o uetos45kai egeneto ews wde kai wde kai o ouranos suneskotasen nefelais kai pneumati kai egeneto uetos megas kai eklaien kai eporeueto acaab eis iezrael46kai ceir kuriou epi ton hliou kai sunesfigxen thn osfun autou kai etrecen emprosqen acaab ews iezrael

Chapter 19
1kai anhggeilen acaab th iezabel gunaiki autou panta a epoihsen hliou kai ws apekteinen tous profhtas en romfaia2kai apesteilen iezabel pros hliou kai eipen ei su ei hliou kai egw iezabel tade poihsai moi o qeos kai tade prosqeih oti tauthn thn wran aurion qhsomai thn yuchn sou kaqws yuchn enos ex autwn3kai efobhqh hliou kai anesth kai aphlqen kata thn yuchn eautou kai ercetai eis bhrsabee thn iouda kai afhken to paidarion autou ekei4kai autos eporeuqh en th erhmw odon hmeras kai hlqen kai ekaqisen upo raqm en kai hthsato thn yuchn autou apoqanein kai eipen ikanousqw nun labe dh thn yuchn mou ap¢ emou kurie oti ou kreisswn egw eimi uper tous pateras mou5kai ekoimhqh kai upnwsen ekei upo futon kai idou tis hyato autou kai eipen autw anasthqi kai fage6kai epebleyen hliou kai idou pros kefalhs autou egkrufias oluriths kai kayakhs udatos kai anesth kai efagen kai epien kai epistreyas ekoimhqh7kai epestreyen o aggelos kuriou ek deuterou kai hyato autou kai eipen autw anasta fage oti pollh apo sou h odos8kai anesth kai efagen kai epien kai eporeuqh en th iscui ths brwsews ekeinhs tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas ews orous cwrhb9kai eishlqen ekei eis to sphlaion kai katelusen ekei kai idou rhma kuriou pros auton kai eipen ti su entauqa hliou10kai eipen hliou zhlwn ezhlwka tw kuriw pantokratori oti egkatelipon se oi uioi israhl ta qusiasthria sou kateskayan kai tous profhtas sou apekteinan en romfaia kai upoleleimmai egw monwtatos kai zhtousi thn yuchn mou labein authn11kai eipen exeleush aurion kai sthsh enwpion kuriou en tw orei idou pareleusetai kurios kai pneuma mega krataion dialuon orh kai suntribon petras enwpion kuriou ouk en tw pneumati kurios kai meta to pneuma susseismos ouk en tw susseismw kurios12kai meta ton susseismon pur ouk en tw puri kurios kai meta to pur fwnh auras lepths kakei kurios13kai egeneto ws hkousen hliou kai epekaluyen to proswpon autou en th mhlwth eautou kai exhlqen kai esth upo to sphlaion kai idou pros auton fwnh kai eipen ti su entauqa hliou14kai eipen hliou zhlwn ezhlwka tw kuriw pantokratori oti egkatelipon thn diaqhkhn sou oi uioi israhl ta qusiasthria sou kaqeilan kai tous profhtas sou apekteinan en romfaia kai upoleleimmai egw monwtatos kai zhtousi thn yuchn mou labein authn15kai eipen kurios pros auton poreuou anastrefe eis thn odon sou kai hxeis eis thn odon erhmou damaskou kai criseis ton azahl eis basilea ths surias16kai ton iou uion namessi criseis eis basilea epi israhl kai ton elisaie uion safat apo abelmaoula criseis eis profhthn anti sou17kai estai ton swzomenon ek romfaias azahl qanatwsei iou kai ton swzomenon ek romfaias iou qanatwsei elisaie18kai kataleiyeis en israhl epta ciliadas andrwn panta gonata a ouk wklasan gonu tw baal kai pan stoma o ou prosekunhsen autw19kai aphlqen ekeiqen kai euriskei ton elisaie uion safat kai autos hrotria en bousin dwdeka zeugh bown enwpion autou kai autos en tois dwdeka kai ephlqen ep¢ auton kai eperriye thn mhlwthn autou ep¢ auton20kai katelipen elisaie tas boas kai katedramen opisw hliou kai eipen katafilhsw ton patera mou kai akolouqhsw opisw sou kai eipen hliou anastrefe oti pepoihka soi21kai anestreyen exopisqen autou kai elaben ta zeugh twn bown kai equsen kai hyhsen auta en tois skeuesi twn bown kai edwken tw law kai efagon kai anesth kai eporeuqh opisw hliou kai eleitourgei autw

Chapter 20
1kai ampelwn eis hn tw nabouqai tw iezrahlith para tw alw acaab basilews samareias2kai elalhsen acaab pros nabouqai legwn dos moi ton ampelwna sou kai estai moi eis khpon lacanwn oti eggiwn outos tw oikw mou kai dwsw soi ampelwna allon agaqon uper auton ei de areskei enwpion sou dwsw soi argurion antallagma tou ampelwnos sou toutou kai estai moi eis khpon lacanwn3kai eipen nabouqai pros acaab mh moi genoito para qeou mou dounai klhronomian paterwn mou soi4kai egeneto to pneuma acaab tetaragmenon kai ekoimhqh epi ths klinhs autou kai sunekaluyen to prwswpon autou kai ouk efagen arton5kai eishlqen iezabel h gunh autou pros auton kai elalhsen pros auton ti to pneuma sou tetaragmenon kai ouk ei su esqiwn arton6kai eipen pros authn oti elalhsa pros nabouqai ton iezrahlithn legwn dos moi ton ampelwna sou arguriou ei de boulei dwsw soi ampelwna allon ant¢ autou kai eipen ou dwsw soi klhronomian paterwn mou7kai eipen pros auton iezabel h gunh autou su nun outws poieis basilea epi israhl anasthqi fage arton kai sautou genou egw dwsw soi ton ampelwna nabouqai tou iezrahlitou8kai egrayen biblion epi tw onomati acaab kai esfragisato th sfragidi autou kai apesteilen to biblion pros tous presbuterous kai tous eleuqerous tous katoikountas meta nabouqai9kai egegrapto en tois bibliois legwn nhsteusate nhsteian kai kaqisate ton nabouqai en arch tou laou10kai egkaqisate duo andras uious paranomwn ex enantias autou kai katamarturhsatwsan autou legontes huloghsen qeon kai basilea kai exagagetwsan auton kai liqobolhsatwsan auton kai apoqanetw11kai epoihsan oi andres ths polews autou oi presbuteroi kai oi eleuqeroi oi katoikountes en th polei autou kaqa apesteilen pros autous iezabel kaqa gegraptai en tois bibliois ois apesteilen pros autous12ekalesan nhsteian kai ekaqisan ton nabouqai en arch tou laou13kai hlqon duo andres uioi paranomwn kai ekaqisan ex enantias autou kai katemarturhsan autou legontes huloghkas qeon kai basilea kai exhgagon auton exw ths polews kai eliqobolhsan auton liqois kai apeqanen14kai apesteilan pros iezabel legontes leliqobolhtai nabouqai kai teqnhken15kai egeneto ws hkousen iezabel kai eipen pros acaab anasta klhronomei ton ampelwna nabouqai tou iezrahlitou os ouk edwken soi arguriou oti ouk estin nabouqai zwn oti teqnhken16kai egeneto ws hkousen acaab oti teqnhken nabouqai o iezrahliths kai dierrhxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai egeneto meta tauta kai anesth kai katebh acaab eis ton ampelwna nabouqai tou iezrahlitou klhronomhsai auton17kai eipen kurios pros hliou ton qesbithn legwn18anasthqi kai katabhqi eis apanthn acaab basilews israhl tou en samareia idou outos en ampelwni nabouqai oti katabebhken ekei klhronomhsai auton19kai lalhseis pros auton legwn tade legei kurios ws su efoneusas kai eklhronomhsas dia touto tade legei kurios en panti topw w eleixan ai ues kai oi kunes to aima nabouqai ekei leixousin oi kunes to aima sou kai ai pornai lousontai en tw aimati sou20kai eipen acaab pros hliou ei eurhkas me o ecqros mou kai eipen eurhka dioti mathn peprasai poihsai to ponhron enwpion kuriou parorgisai auton21tade legei kurios idou egw epagw epi se kaka kai ekkausw opisw sou kai exoleqreusw tou acaab ourounta pros toicon kai sunecomenon kai egkataleleimmenon en israhl22kai dwsw ton oikon sou ws ton oikon ieroboam uiou nabat kai ws ton oikon baasa uiou acia peri twn parorgismatwn wn parwrgisas kai exhmartes ton israhl23kai th iezabel elalhsen kurios legwn oi kunes katafagontai authn en tw proteicismati iezrael24ton teqnhkota tou acaab en th polei fagontai oi kunes kai ton teqnhkota autou en tw pediw fagontai ta peteina tou ouranou25plhn mataiws acaab ws epraqh poihsai to ponhron enwpion kuriou ws meteqhken auton iezabel h gunh autou26kai ebdelucqh sfodra poreuesqai opisw twn bdelugmatwn kata panta a epoihsen o amorraios on exwleqreusen kurios apo proswpou uiwn israhl27kai uper tou logou ws katenugh acaab apo proswpou tou kuriou kai eporeueto klaiwn kai dierrhxen ton citwna autou kai ezwsato sakkon epi to swma autou kai enhsteusen kai periebaleto sakkon en th hmera h epataxen nabouqai ton iezrahlithn28kai egeneto rhma kuriou en ceiri doulou autou hliou peri acaab kai eipen kurios29ewrakas ws katenugh acaab apo proswpou mou ouk epaxw thn kakian en tais hmerais autou all¢ en tais hmerais tou uiou autou epaxw thn kakian

Chapter 21
1kai sunhqroisen uios ader pasan thn dunamin autou kai anebh kai periekaqisen epi samareian kai triakonta kai duo basileis met¢ autou kai pas ippos kai arma kai anebhsan kai periekaqisan epi samareian kai epolemhsan ep¢ authn2kai apesteilen pros acaab basilea israhl eis thn polin3kai eipen pros auton tade legei uios ader to argurion sou kai to crusion sou emon estin kai ai gunaikes sou kai ta tekna sou ema estin4kai apekriqh o basileus israhl kai eipen kaqws elalhsas kurie basileu sos egw eimi kai panta ta ema5kai anestreyan oi aggeloi kai eipon tade legei uios ader egw apestalka pros se legwn to argurion sou kai to crusion sou kai tas gunaikas sou kai ta tekna sou dwseis emoi6oti tauthn thn wran aurion apostelw tous paidas mou pros se kai ereunhsousin ton oikon sou kai tous oikous twn paidwn sou kai estai ta epiqumhmata ofqalmwn autwn ef¢ a an epibalwsi tas ceiras autwn kai lhmyontai7kai ekalesen o basileus israhl pantas tous presbuterous kai eipen gnwte dh kai idete oti kakian outos zhtei oti apestalken pros me peri twn gunaikwn mou kai peri twn uiwn mou kai peri twn qugaterwn mou to argurion mou kai to crusion mou ouk apekwlusa ap¢ autou8kai eipan autw oi presbuteroi kai pas o laos mh akoushs kai mh qelhshs9kai eipen tois aggelois uiou ader legete tw kuriw umwn panta osa apestalkas pros ton doulon sou en prwtois poihsw to de rhma touto ou dunhsomai poihsai kai aphran oi andres kai epestreyan autw logon10kai antapesteilen pros auton uios ader legwn tade poihsai moi o qeos kai tade prosqeih ei ekpoihsei o cous samareias tais alwpexin panti tw law tois pezois mou11kai apekriqh o basileus israhl kai eipen ikanousqw mh kaucasqw o kurtos ws o orqos12kai egeneto ote apekriqh autw ton logon touton pinwn hn autos kai pantes oi basileis met¢ autou en skhnais kai eipen tois paisin autou oikodomhsate caraka kai eqento caraka epi thn polin13kai idou profhths eis proshlqen tw basilei israhl kai eipen tade legei kurios ei eorakas panta ton oclon ton megan touton idou egw didwmi auton shmeron eis ceiras sas kai gnwsh oti egw kurios14kai eipen acaab en tini kai eipen tade legei kurios en tois paidariois twn arcontwn twn cwrwn kai eipen acaab tis sunayei ton polemon kai eipen su15kai epeskeyato acaab ta paidaria twn arcontwn twn cwrwn kai egenonto diakosioi kai triakonta kai meta tauta epeskeyato ton laon pan uion dunamews exhkonta ciliadas16kai exhlqen meshmbrias kai uios ader pinwn mequwn en sokcwq autos kai oi basileis triakonta kai duo basileis sumbohqoi met¢ autou17kai exhlqon paidaria arcontwn twn cwrwn en prwtois kai apostellousin kai apaggellousin tw basilei surias legontes andres exelhluqasin ek samareias18kai eipen autois ei eis eirhnhn outoi ekporeuontai sullabete autous zwntas kai ei eis polemon zwntas sullabete autous19kai mh exelqatwsan ek ths polews ta paidaria arcontwn twn cwrwn kai h dunamis opisw autwn20epataxen ekastos ton par¢ autou kai edeuterwsen ekastos ton par¢ autou kai efugen suria kai katediwxen autous israhl kai swzetai uios ader basileus surias ef¢ ippou ippews21kai exhlqen basileus israhl kai elaben pantas tous ippous kai ta armata kai epataxen plhghn megalhn en suria22kai proshlqen o profhths pros basilea israhl kai eipen krataiou kai gnwqi kai ide ti poihseis oti epistrefontos tou eniautou uios ader basileus surias anabainei epi se23kai oi paides basilews surias eipon qeos orewn qeos israhl kai ou qeos koiladwn dia touto ekrataiwsen uper hmas ean de polemhswmen autous kat¢ euqu ei mh krataiwsomen uper autous24kai to rhma touto poihson aposthson tous basileis ekaston eis ton topon autwn kai qou ant¢ autwn satrapas25kai allaxomen soi dunamin kata thn dunamin thn pesousan apo sou kai ippon kata thn ippon kai armata kata ta armata kai polemhsomen pros autous kat¢ euqu kai krataiwsomen uper autous kai hkousen ths fwnhs autwn kai epoihsen outws26kai egeneto epistreyantos tou eniautou kai epeskeyato uios ader thn surian kai anebh eis afeka eis polemon epi israhl27kai oi uioi israhl epeskephsan kai paregenonto eis apanthn autwn kai parenebalen israhl ex enantias autwn wsei duo poimnia aigwn kai suria eplhsen thn ghn28kai proshlqen o anqrwpos tou qeou kai eipen tw basilei israhl tade legei kurios anq¢ wn eipen suria qeos orewn kurios o qeos israhl kai ou qeos koiladwn autos kai dwsw thn dunamin thn megalhn tauthn eis ceira shn kai gnwsh oti egw kurios29kai paremballousin outoi apenanti toutwn epta hmeras kai egeneto en th hmera th ebdomh kai proshgagen o polemos kai epataxen israhl thn surian ekaton ciliadas pezwn mia hmera30kai efugon oi kataloipoi eis afeka eis thn polin kai epesen to teicos epi eikosi kai epta ciliadas andrwn twn kataloipwn kai uios ader efugen kai eishlqen eis ton oikon tou koitwnos eis to tamieion31kai eipen tois paisin autou oida oti basileis israhl basileis eleous eisin epiqwmeqa dh sakkous epi tas osfuas hmwn kai scoinia epi tas kefalas hmwn kai exelqwmen pros basilea israhl ei pws zwogonhsei tas yucas hmwn32kai periezwsanto sakkous epi tas osfuas autwn kai eqesan scoinia epi tas kefalas autwn kai eipon tw basilei israhl doulos sou uios ader legei zhsatw dh h yuch mou kai eipen ei eti zh adelfos mou estin33kai oi andres oiwnisanto kai espeusan kai anelexan ton logon ek tou stomatos autou kai eipon adelfos sou uios ader kai eipen eiselqate kai labete auton kai exhlqen pros auton uios ader kai anabibazousin auton pros auton epi to arma34kai eipen pros auton tas poleis as elaben o pathr mou para tou patros sou apodwsw soi kai exodous qhseis sautw en damaskw kaqws eqeto o pathr mou en samareia kai egw en diaqhkh exapostelw se kai dieqeto autw diaqhkhn kai exapesteilen auton35kai anqrwpos eis ek twn uiwn twn profhtwn eipen pros ton plhsion autou en logw kuriou pataxon dh me kai ouk hqelhsen o anqrwpos pataxai auton36kai eipen pros auton anq¢ wn ouk hkousas ths fwnhs kuriou idou su apotreceis ap¢ emou kai pataxei se lewn kai aphlqen ap¢ autou kai euriskei auton lewn kai epataxen auton37kai euriskei anqrwpon allon kai eipen pataxon me dh kai epataxen auton o anqrwpos pataxas kai sunetriyen38kai eporeuqh o profhths kai esth tw basilei israhl epi ths odou kai katedhsato telamwni tous ofqalmous autou39kai egeneto ws o basileus pareporeueto kai outos eboa pros ton basilea kai eipen o doulos sou exhlqen epi thn stratian tou polemou kai idou anhr eishgagen pros me andra kai eipen pros me fulaxon touton ton andra ean de ekphdwn ekphdhsh kai estai h yuch sou anti ths yuchs autou h talanton arguriou sthseis40kai egenhqh periebleyato o doulos sou wde kai wde kai outos ouk hn kai eipen pros auton o basileus israhl idou kai ta enedra par¢ emoi efoneusas41kai espeusen kai afeilen ton telamwna apo twn ofqalmwn autou kai epegnw auton o basileus israhl oti ek twn profhtwn outos42kai eipen pros auton tade legei kurios dioti exhnegkas su andra oleqrion ek ceiros sou kai estai h yuch sou anti ths yuchs autou kai o laos sou anti tou laou autou43kai aphlqen o basileus israhl sugkecumenos kai eklelumenos kai ercetai eis samareian

Chapter 22
1kai ekaqisen tria eth kai ouk hn polemos ana meson surias kai ana meson israhl2kai egenhqh en tw eniautw tw tritw kai katebh iwsafat basileus iouda pros basilea israhl3kai eipen basileus israhl pros tous paidas autou ei oidate oti hmin remmaq galaad kai hmeis siwpwmen labein authn ek ceiros basilews surias4kai eipen basileus israhl pros iwsafat anabhsh meq¢ hmwn eis remmaq galaad eis polemon kai eipen iwsafat kaqws egw outws kai su kaqws o laos mou o laos sou kaqws oi ippoi mou oi ippoi sou5kai eipen iwsafat basileus iouda pros basilea israhl eperwthsate dh shmeron ton kurion6kai sunhqroisen o basileus israhl pantas tous profhtas ws tetrakosious andras kai eipen autois o basileus ei poreuqw eis remmaq galaad eis polemon h episcw kai eipan anabaine kai didous dwsei kurios eis ceiras tou basilews7kai eipen iwsafat pros basilea israhl ouk estin wde profhths tou kuriou kai eperwthsomen ton kurion di¢ autou8kai eipen o basileus israhl pros iwsafat eti estin anhr eis tou eperwthsai ton kurion di¢ autou kai egw memishka auton oti ou lalei peri emou kala all¢ h kaka micaias uios iemla kai eipen iwsafat basileus iouda mh legetw o basileus outws9kai ekalesen o basileus israhl eunoucon ena kai eipen tacos micaian uion iemla10kai o basileus israhl kai iwsafat basileus iouda ekaqhnto anhr epi tou qronou autou enoploi en tais pulais samareias kai pantes oi profhtai eprofhteuon enwpion autwn11kai epoihsen eautw sedekias uios canana kerata sidhra kai eipen tade legei kurios en toutois keratieis thn surian ews suntelesqh12kai pantes oi profhtai eprofhteuon outws legontes anabaine eis remmaq galaad kai euodwsei kai dwsei kurios eis ceiras sou kai ton basilea surias13kai o aggelos o poreuqeis kalesai ton micaian elalhsen autw legwn idou dh lalousin pantes oi profhtai en stomati eni kala peri tou basilews ginou dh kai su eis logous sou kata tous logous enos toutwn kai lalhson kala14kai eipen micaias zh kurios oti a an eiph kurios pros me tauta lalhsw15kai hlqen pros ton basilea kai eipen autw o basileus micaia ei anabw eis remmaq galaad eis polemon h episcw kai eipen anabaine kai euodwsei kai dwsei kurios eis ceira tou basilews16kai eipen autw o basileus posakis egw orkizw se opws lalhshs pros me alhqeian en onomati kuriou17kai eipen micaias ouc outws ewraka panta ton israhl diesparmenon en tois oresin ws poimnion w ouk estin poimhn kai eipen kurios ou kurios toutois anastrefetw ekastos eis ton oikon autou en eirhnh18kai eipen basileus israhl pros iwsafat basilea iouda ouk eipa pros se ou profhteuei outos moi kala dioti all¢ h kaka19kai eipen micaias ouc outws ouk egw akoue rhma kuriou ouc outws eidon ton kurion qeon israhl kaqhmenon epi qronou autou kai pasa h stratia tou ouranou eisthkei peri auton ek dexiwn autou kai ex euwnumwn autou20kai eipen kurios tis apathsei ton acaab basilea israhl kai anabhsetai kai peseitai en remmaq galaad kai eipen outos outws kai outos outws21kai exhlqen pneuma kai esth enwpion kuriou kai eipen egw apathsw auton kai eipen pros auton kurios en tini22kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma yeudes en stomati pantwn twn profhtwn autou kai eipen apathseis kai ge dunhsei exelqe kai poihson outws23kai nun idou edwken kurios pneuma yeudes en stomati pantwn twn profhtwn sou toutwn kai kurios elalhsen epi se kaka24kai proshlqen sedekiou uios canana kai epataxen ton micaian epi thn siagona kai eipen poion pneuma kuriou to lalhsan en soi25kai eipen micaias idou su oyh en th hmera ekeinh otan eiselqhs tamieion tou tamieiou tou krubhnai26kai eipen o basileus israhl labete ton micaian kai apostreyate auton pros emhr ton arconta ths polews kai tw iwas uiw tou basilews27eipon qesqai touton en fulakh kai esqiein auton arton qliyews kai udwr qliyews ews tou epistreyai me en eirhnh28kai eipen micaias ean epistrefwn epistreyhs en eirhnh ouk elalhsen kurios en emoi29kai anebh basileus israhl kai iwsafat basileus iouda met¢ autou eis remmaq galaad30kai eipen basileus israhl pros iwsafat basilea iouda sugkaluyomai kai eiseleusomai eis ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekaluyato o basileus israhl kai eishlqen eis ton polemon31kai basileus surias eneteilato tois arcousi twn armatwn autou triakonta kai dusin legwn mh polemeite mikron kai megan all¢ h ton basilea israhl monwtaton32kai egeneto ws eidon oi arcontes twn armatwn ton iwsafat basilea iouda kai autoi eipon fainetai basileus israhl outos kai ekuklwsan auton polemhsai kai anekraxen iwsafat33kai egeneto ws eidon oi arcontes twn armatwn oti ouk estin basileus israhl outos kai apestreyan ap¢ autou34kai eneteinen eis to toxon eustocws kai epataxen ton basilea israhl ana meson tou pneumonos kai ana meson tou qwrakos kai eipen tw hniocw autou epistreyon tas ceiras sou kai exagage me ek tou polemou oti tetrwmai35kai etropwqh o polemos en th hmera ekeinh kai o basileus hn esthkws epi tou armatos ex enantias surias apo prwi ews esperas kai apecunne to aima ek ths plhghs eis ton kolpon tou armatos kai apeqanen esperas kai exeporeueto to aima ths trophs ews tou kolpou tou armatos36kai esth o stratokhrux dunontos tou hliou legwn ekastos eis thn eautou polin kai eis thn eautou ghn37oti teqnhken o basileus kai hlqon eis samareian kai eqayan ton basilea en samareia38kai apeniyan to arma epi thn krhnhn samareias kai exeleixan ai ues kai oi kunes to aima kai ai pornai elousanto en tw aimati kata to rhma kuriou o elalhsen39kai ta loipa twn logwn acaab kai panta a epoihsen kai oikon elefantinon on wkodomhsen kai pasas tas poleis as epoihsen ouk idou tauta gegraptai en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl40kai ekoimhqh acaab meta twn paterwn autou kai ebasileusen ocozias uios autou ant¢ autou41kai iwsafat uios asa ebasileusen epi iouda etei tetartw tw acaab basilews israhl ebasileusen42iwsafat uios triakonta kai pente etwn en tw basileuein auton kai eikosi kai pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou azouba qugathr selei+43kai eporeuqh en pash odw asa tou patros autou ouk exeklinen ap¢ auths tou poihsai to euqes en ofqalmois kuriou44plhn twn uyhlwn ouk exhren eti o laos equsiazen kai equmiwn en tois uyhlois45kai eirhneusen iwsafat meta basilews israhl46kai ta loipa twn logwn iwsafat kai ai dunasteiai autou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn iouda51kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh para tois patrasin autou en polei dauid tou patros autou kai ebasileusen iwram uios autou ant¢ autou52kai ocozias uios acaab ebasileusen epi israhl en samareia en etei eptakaidekatw iwsafat basilei iouda kai ebasileusen en israhl eth duo53kai epoihsen to ponhron enantion kuriou kai eporeuqh en odw acaab tou patros autou kai en odw iezabel ths mhtros autou kai en tais amartiais oikou ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl54kai edouleusen tois baalim kai prosekunhsen autois kai parwrgisen ton kurion qeon israhl kata panta ta genomena emprosqen autou .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks