1Samuel


Chapter 1
1anqrwpos hn ex armaqaim sifa ex orous efraim kai onoma autw elkana uios ieremehl uiou hliou uiou qoke en nasib efraim2kai toutw duo gunaikes onoma th mia anna kai onoma th deutera fennana kai hn th fennana paidia kai th anna ouk hn paidion3kai anebainen o anqrwpos ex hmerwn eis hmeras ek polews autou ex armaqaim proskunein kai quein tw kuriw qew sabawq eis shlw kai ekei hli kai oi duo uioi autou ofni kai finees iereis tou kuriou4kai egenhqh hmera kai equsen elkana kai edwken th fennana gunaiki autou kai tois uiois auths kai tais qugatrasin auths meridas5kai th anna edwken merida mian oti ouk hn auth paidion plhn oti thn annan hgapa elkana uper tauthn kai kurios apekleisen ta peri thn mhtran auths6oti ouk edwken auth kurios paidion kata thn qliyin auths kai kata thn aqumian ths qliyews auths kai hqumei dia touto oti sunekleisen kurios ta peri thn mhtran auths tou mh dounai auth paidion7outws epoiei eniauton kat� eniauton en tw anabainein authn eis oikon kuriou kai hqumei kai eklaien kai ouk hsqien8kai eipen auth elkana o anhr auths anna kai eipen autw idou egw kurie kai eipen auth ti estin soi oti klaieis kai ina ti ouk esqieis kai ina ti tuptei se h kardia sou ouk agaqos egw soi uper deka tekna9kai anesth anna meta to fagein autous en shlw kai katesth enwpion kuriou kai hli o iereus ekaqhto epi tou difrou epi twn fliwn naou kuriou10kai auth katwdunos yuch kai proshuxato pros kurion kai klaiousa eklausen11kai huxato euchn kuriw legousa adwnai kurie elwai sabawq ean epiblepwn epibleyhs epi thn tapeinwsin ths doulhs sou kai mnhsqhs mou kai dws th doulh sou sperma andrwn kai dwsw auton enwpion sou doton ews hmeras qanatou autou kai oinon kai mequsma ou pietai kai sidhros ouk anabhsetai epi thn kefalhn autou12kai egenhqh ote eplhqunen proseucomenh enwpion kuriou kai hli o iereus efulaxen to stoma auths13kai auth elalei en th kardia auths kai ta ceilh auths ekineito kai fwnh auths ouk hkoueto kai elogisato authn hli eis mequousan14kai eipen auth to paidarion hli ews pote mequsqhsh perielou ton oinon sou kai poreuou ek proswpou kuriou15kai apekriqh anna kai eipen ouci kurie gunh h sklhra hmera egw eimi kai oinon kai mequsma ou pepwka kai ekcew thn yuchn mou enwpion kuriou16mh dws thn doulhn sou eis qugatera loimhn oti ek plhqous adolescias mou ektetaka ews nun17kai apekriqh hli kai eipen auth poreuou eis eirhnhn o qeos israhl dwh soi pan aithma sou o hthsw par� autou18kai eipen euren h doulh sou carin en ofqalmois sou kai eporeuqh h gunh eis thn odon auths kai eishlqen eis to kataluma auths kai efagen meta tou andros auths kai epien kai to proswpon auths ou sunepesen eti19kai orqrizousin to prwi kai proskunousin tw kuriw kai poreuontai thn odon autwn kai eishlqen elkana eis ton oikon autou armaqaim kai egnw thn annan gunaika autou kai emnhsqh auths kurios20kai sunelaben kai egenhqh tw kairw twn hmerwn kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou samouhl kai eipen oti para kuriou qeou sabawq hthsamhn auton21kai anebh o anqrwpos elkana kai pas o oikos autou qusai en shlwm thn qusian twn hmerwn kai tas eucas autou kai pasas tas dekatas ths ghs autou22kai anna ouk anebh met� autou oti eipen tw andri auths ews tou anabhnai to paidarion ean apogalaktisw auto kai ofqhsetai tw proswpw kuriou kai kaqhsetai ekei ews aiwnos23kai eipen auth elkana o anhr auths poiei to agaqon en ofqalmois sou kaqou ews an apogalaktishs auto alla sthsai kurios to exelqon ek tou stomatos sou kai ekaqisen h gunh kai eqhlasen ton uion auths ews an apogalaktish auton24kai anebh met� autou eis shlwm en moscw trietizonti kai artois kai oifi semidalews kai nebel oinou kai eishlqen eis oikon kuriou en shlwm kai to paidarion met� autwn25kai proshgagon enwpion kuriou kai esfaxen o pathr autou thn qusian hn epoiei ex hmerwn eis hmeras tw kuriw kai proshgagen to paidarion kai esfaxen ton moscon kai proshgagen anna h mhthr tou paidariou pros hli26kai eipen en emoi kurie zh h yuch sou egw h gunh h katastasa enwpion sou en tw proseuxasqai pros kurion27uper tou paidariou toutou proshuxamhn kai edwken moi kurios to aithma mou o hthsamhn par� autou28kagw kicrw auton tw kuriw pasas tas hmeras as zh autos crhsin tw kuriw

Chapter 2
1kai eipen esterewqh h kardia mou en kuriw uywqh keras mou en qew mou eplatunqh epi ecqrous to stoma mou eufranqhn en swthria sou2oti ouk estin agios ws kurios kai ouk estin dikaios ws o qeos hmwn ouk estin agios plhn sou3mh kaucasqe kai mh laleite uyhla mh exelqatw megalorrhmosunh ek tou stomatos umwn oti qeos gnwsewn kurios kai qeos etoimazwn epithdeumata autou4toxon dunatwn hsqenhsen kai asqenountes periezwsanto dunamin5plhreis artwn hlattwqhsan kai oi peinwntes parhkan ghn oti steira eteken epta kai h pollh en teknois hsqenhsen6kurios qanatoi kai zwogonei katagei eis adou kai anagei7kurios ptwcizei kai ploutizei tapeinoi kai anuyoi8anista apo ghs penhta kai apo koprias egeirei ptwcon kaqisai meta dunastwn lawn kai qronon doxhs kataklhronomwn autois9didous euchn tw eucomenw kai euloghsen eth dikaiou oti ouk en iscui dunatos anhr10kurios asqenh poihsei antidikon autou kurios agios mh kaucasqw o fronimos en th fronhsei autou kai mh kaucasqw o dunatos en th dunamei autou kai mh kaucasqw o plousios en tw ploutw autou all� h en toutw kaucasqw o kaucwmenos suniein kai ginwskein ton kurion kai poiein krima kai dikaiosunhn en mesw ths ghs kurios anebh eis ouranous kai ebronthsen autos krinei akra ghs kai didwsin iscun tois basileusin hmwn kai uywsei keras cristou autou11kai katelipon auton ekei enwpion kuriou kai aphlqon eis armaqaim kai to paidarion hn leitourgwn tw proswpw kuriou enwpion hli tou ierews12kai oi uioi hli tou ierews uioi loimoi ouk eidotes ton kurion13kai to dikaiwma tou ierews para tou laou pantos tou quontos kai hrceto to paidarion tou ierews ws an hyhqh to kreas kai kreagra triodous en th ceiri autou14kai epataxen authn eis ton lebhta ton megan h eis to calkion h eis thn kuqran pan o ean anebh en th kreagra elambanen eautw o iereus kata tade epoioun panti israhl tois ercomenois qusai kuriw en shlwm15kai prin qumiaqhnai to stear hrceto to paidarion tou ierews kai elegen tw andri tw quonti dos kreas opthsai tw ierei kai ou mh labw para sou efqon ek tou lebhtos16kai elegen o anhr o quwn qumiaqhtw prwton ws kaqhkei to stear kai labe seautw ek pantwn wn epiqumei h yuch sou kai eipen ouci oti nun dwseis kai ean mh lhmyomai krataiws17kai hn h amartia twn paidariwn enwpion kuriou megalh sfodra oti hqetoun thn qusian kuriou18kai samouhl hn leitourgwn enwpion kuriou paidarion periezwsmenon efoud bar19kai diploi+da mikran epoihsen autw h mhthr autou kai aneferen autw ex hmerwn eis hmeras en tw anabainein authn meta tou andros auths qusai thn qusian twn hmerwn20kai euloghsen hli ton elkana kai thn gunaika autou legwn apoteisai soi kurios sperma ek ths gunaikos tauths anti tou creous ou ecrhsas tw kuriw kai aphlqen o anqrwpos eis ton topon autou21kai epeskeyato kurios thn annan kai eteken eti treis uious kai duo qugateras kai emegalunqh to paidarion samouhl enwpion kuriou22kai hli presbuths sfodra kai hkousen a epoioun oi uioi autou tois uiois israhl23kai eipen autois ina ti poieite kata to rhma touto o egw akouw ek stomatos pantos tou laou kuriou24mh tekna oti ouk agaqh h akoh hn egw akouw mh poieite outws oti ouk agaqai ai akoai as egw akouw tou mh douleuein laon qew25ean amartanwn amarth anhr eis andra kai proseuxontai uper autou pros kurion kai ean tw kuriw amarth tis proseuxetai uper autou kai ouk hkouon ths fwnhs tou patros autwn oti boulomenos ebouleto kurios diafqeirai autous26kai to paidarion samouhl eporeueto kai emegaluneto kai agaqon kai meta kuriou kai meta anqrwpwn27kai hlqen anqrwpos qeou pros hli kai eipen tade legei kurios apokalufqeis apekalufqhn pros oikon patros sou ontwn autwn en gh aiguptw doulwn tw oikw faraw28kai exelexamhn ton oikon tou patros sou ek pantwn twn skhptrwn israhl emoi ierateuein kai anabainein epi qusiasthrion mou kai qumian qumiama kai airein efoud kai edwka tw oikw tou patros sou ta panta tou puros uiwn israhl eis brwsin29kai ina ti epebleyas epi to qumiama mou kai eis thn qusian mou anaidei ofqalmw kai edoxasas tous uious sou uper eme eneulogeisqai aparchs pashs qusias israhl emprosqen mou30dia touto tade eipen kurios o qeos israhl eipa o oikos sou kai o oikos tou patros sou dieleusetai enwpion mou ews aiwnos kai nun fhsin kurios mhdamws emoi oti all� h tous doxazontas me doxasw kai o exouqenwn me atimwqhsetai31idou hmerai ercontai kai exoleqreusw to sperma sou kai to sperma oikou patros sou32kai ouk estai sou presbuths en oikw mou pasas tas hmeras33kai andra ouk exoleqreusw soi apo tou qusiasthriou mou eklipein tous ofqalmous autou kai katarrein thn yuchn autou kai pas perisseuwn oikou sou pesountai en romfaia andrwn34kai touto soi to shmeion o hxei epi tous duo uious sou toutous ofni kai finees en hmera mia apoqanountai amfoteroi35kai anasthsw emautw ierea piston os panta ta en th kardia mou kai ta en th yuch mou poihsei kai oikodomhsw autw oikon piston kai dieleusetai enwpion cristou mou pasas tas hmeras36kai estai o perisseuwn en oikw sou hxei proskunein autw obolou arguriou legwn pararriyon me epi mian twn ierateiwn sou fagein arton

Chapter 3
1kai to paidarion samouhl hn leitourgwn tw kuriw enwpion hli tou ierews kai rhma kuriou hn timion en tais hmerais ekeinais ouk hn orasis diastellousa2kai egeneto en th hmera ekeinh kai hli ekaqeuden en tw topw autou kai oi ofqalmoi autou hrxanto barunesqai kai ouk hdunato blepein3kai o lucnos tou qeou prin episkeuasqhnai kai samouhl ekaqeuden en tw naw ou h kibwtos tou qeou4kai ekalesen kurios samouhl samouhl kai eipen idou egw5kai edramen pros hli kai eipen idou egw oti keklhkas me kai eipen ou keklhka se anastrefe kaqeude kai anestreyen kai ekaqeuden6kai proseqeto kurios kai ekalesen samouhl samouhl kai eporeuqh pros hli to deuteron kai eipen idou egw oti keklhkas me kai eipen ou keklhka se anastrefe kaqeude7kai samouhl prin h gnwnai qeon kai apokalufqhnai autw rhma kuriou8kai proseqeto kurios kalesai samouhl en tritw kai anesth kai eporeuqh pros hli kai eipen idou egw oti keklhkas me kai esofisato hli oti kurios keklhken to paidarion9kai eipen anastrefe kaqeude teknon kai estai ean kalesh se kai ereis lalei kurie oti akouei o doulos sou kai eporeuqh samouhl kai ekoimhqh en tw topw autou10kai hlqen kurios kai katesth kai ekalesen auton ws apax kai apax kai eipen samouhl lalei oti akouei o doulos sou11kai eipen kurios pros samouhl idou egw poiw ta rhmata mou en israhl wste pantos akouontos auta hchsei amfotera ta wta autou12en th hmera ekeinh epegerw epi hli panta osa elalhsa eis ton oikon autou arxomai kai epitelesw13kai anhggelka autw oti ekdikw egw ton oikon autou ews aiwnos en adikiais uiwn autou oti kakologountes qeon uioi autou kai ouk enouqetei autous kai oud� outws14wmosa tw oikw hli ei exilasqhsetai adikia oikou hli en qumiamati kai en qusiais ews aiwnos15kai koimatai samouhl ews prwi kai wrqrisen to prwi kai hnoixen tas quras oikou kuriou kai samouhl efobhqh apaggeilai thn orasin tw hli16kai eipen hli pros samouhl samouhl teknon kai eipen idou egw17kai eipen ti to rhma to lalhqen pros se mh dh kruyhs ap� emou tade poihsai soi o qeos kai tade prosqeih ean kruyhs ap� emou rhma ek pantwn twn logwn twn lalhqentwn soi en tois wsin sou18kai aphggeilen samouhl pantas tous logous kai ouk ekruyen ap� autou kai eipen hli kurios autos to agaqon enwpion autou poihsei19kai emegalunqh samouhl kai hn kurios met� autou kai ouk epesen apo pantwn twn logwn autou epi thn ghn20kai egnwsan pas israhl apo dan kai ews bhrsabee oti pistos samouhl eis profhthn tw kuriw21kai proseqeto kurios dhlwqhnai en shlwm oti apekalufqh kurios pros samouhl kai episteuqh samouhl profhths genesqai tw kuriw eis panta israhl ap� akrwn ths ghs kai ews akrwn kai hli presbuths sfodra kai oi uioi autou poreuomenoi eporeuonto kai ponhra h odos autwn enwpion kuriou

Chapter 4
1kai egenhqh en tais hmerais ekeinais kai sunaqroizontai allofuloi eis polemon epi israhl kai exhlqen israhl eis apanthsin autois eis polemon kai paremballousin epi abenezer kai oi allofuloi paremballousin en afek2kai paratassontai oi allofuloi eis polemon epi israhl kai eklinen o polemos kai eptaisen anhr israhl enwpion allofulwn kai eplhghsan en th parataxei en agrw tessares ciliades andrwn3kai hlqen o laos eis thn parembolhn kai eipan oi presbuteroi israhl kata ti eptaisen hmas kurios shmeron enwpion allofulwn labwmen thn kibwton tou qeou hmwn ek shlwm kai exelqetw en mesw hmwn kai swsei hmas ek ceiros ecqrwn hmwn4kai apesteilen o laos eis shlwm kai airousin ekeiqen thn kibwton kuriou kaqhmenou ceroubim kai amfoteroi oi uioi hli meta ths kibwtou ofni kai finees5kai egenhqh ws hlqen kibwtos kuriou eis thn parembolhn kai anekraxen pas israhl fwnh megalh kai hchsen h gh6kai hkousan oi allofuloi ths kraughs kai eipon oi allofuloi tis h kraugh h megalh auth en parembolh twn ebraiwn kai egnwsan oti kibwtos kuriou hkei eis thn parembolhn7kai efobhqhsan oi allofuloi kai eipon outoi oi qeoi hkasin pros autous eis thn parembolhn ouai hmin exelou hmas kurie shmeron oti ou gegonen toiauth ecqes kai trithn8ouai hmin tis exeleitai hmas ek ceiros twn qewn twn sterewn toutwn outoi oi qeoi oi pataxantes thn aigupton en pash plhgh kai en th erhmw9krataiousqe kai ginesqe eis andras allofuloi mhpote douleushte tois ebraiois kaqws edouleusan hmin kai esesqe eis andras kai polemhsate autous10kai epolemhsan autous kai ptaiei anhr israhl kai efugen ekastos eis skhnwma autou kai egeneto plhgh megalh sfodra kai epesan ex israhl triakonta ciliades tagmatwn11kai kibwtos qeou elhmfqh kai amfoteroi uioi hli apeqanon ofni kai finees12kai edramen anhr ieminaios ek ths parataxews kai hlqen eis shlwm en th hmera ekeinh kai ta imatia autou dierrhgota kai gh epi ths kefalhs autou13kai hlqen kai idou hli ekaqhto epi tou difrou para thn pulhn skopeuwn thn odon oti hn h kardia autou exesthkuia peri ths kibwtou tou qeou kai o anqrwpos eishlqen eis thn polin apaggeilai kai anebohsen h polis14kai hkousen hli thn fwnhn ths bohs kai eipen tis h boh ths fwnhs tauths kai o anqrwpos speusas eishlqen kai aphggeilen tw hli15kai hli uios enenhkonta etwn kai oi ofqalmoi autou epanesthsan kai ouk eblepen kai eipen hli tois andrasin tois periesthkosin autw tis h fwnh tou hcous toutou16kai o anhr speusas proshlqen pros hli kai eipen autw egw eimi o hkwn ek ths parembolhs kagw pefeuga ek ths parataxews shmeron kai eipen ti to gegonos rhma teknon17kai apekriqh to paidarion kai eipen pefeugen anhr israhl ek proswpou allofulwn kai egeneto plhgh megalh en tw law kai amfoteroi oi uioi sou teqnhkasin kai h kibwtos tou qeou elhmfqh18kai egeneto ws emnhsqh ths kibwtou tou qeou kai epesen apo tou difrou opisqiws ecomenos ths pulhs kai sunetribh o nwtos autou kai apeqanen oti presbuths o anqrwpos kai barus kai autos ekrinen ton israhl eikosi eth19kai numfh autou gunh finees suneilhfuia tou tekein kai hkousen thn aggelian oti elhmfqh h kibwtos tou qeou kai oti teqnhken o penqeros auths kai o anhr auths kai wklasen kai eteken oti epestrafhsan ep� authn wdines auths20kai en tw kairw auths apoqnhskei kai eipon auth ai gunaikes ai paresthkuiai auth mh fobou oti uion tetokas kai ouk apekriqh kai ouk enohsen h kardia auths21kai ekalesen to paidarion ouai barcabwq uper ths kibwtou tou qeou kai uper tou penqerou auths kai uper tou andros auths22kai eipan apwkistai doxa israhl en tw lhmfqhnai thn kibwton kuriou

Chapter 5
1kai allofuloi elabon thn kibwton tou qeou kai eishnegkan authn ex abennezer eis azwton2kai elabon allofuloi thn kibwton kuriou kai eishnegkan authn eis oikon dagwn kai paresthsan authn para dagwn3kai wrqrisan oi azwtioi kai eishlqon eis oikon dagwn kai eidon kai idou dagwn peptwkws epi proswpon autou enwpion kibwtou tou qeou kai hgeiran ton dagwn kai katesthsan eis ton topon autou kai ebarunqh ceir kuriou epi tous azwtious kai ebasanisen autous kai epataxen autous eis tas edras autwn thn azwton kai ta oria auths4kai egeneto ote wrqrisan to prwi kai idou dagwn peptwkws epi proswpon autou enwpion kibwtou diaqhkhs kuriou kai h kefalh dagwn kai amfotera ta icnh ceirwn autou afhrhmena epi ta emprosqia amafeq ekaston kai amfoteroi oi karpoi twn ceirwn autou peptwkotes epi to proquron plhn h racis dagwn upeleifqh5dia touto ouk epibainousin oi iereis dagwn kai pas o eisporeuomenos eis oikon dagwn epi baqmon oikou dagwn en azwtw ews ths hmeras tauths oti uperbainontes uperbainousin6kai ebarunqh ceir kuriou epi azwton kai ephgagen autois kai exezesen autois eis tas naus kai meson ths cwras auths anefuhsan mues kai egeneto sugcusis qanatou megalh en th polei7kai eidon oi andres azwtou oti outws kai legousin oti ou kaqhsetai kibwtos tou qeou israhl meq� hmwn oti sklhra ceir autou ef� hmas kai epi dagwn qeon hmwn8kai apostellousin kai sunagousin tous satrapas twn allofulwn pros autous kai legousin ti poihswmen kibwtw qeou israhl kai legousin oi geqqaioi metelqetw kibwtos tou qeou pros hmas kai methlqen kibwtos tou qeou eis geqqa9kai egenhqh meta to metelqein authn kai ginetai ceir kuriou en th polei taracos megas sfodra kai epataxen tous andras ths polews apo mikrou ews megalou kai epataxen autous eis tas edras autwn kai epoihsan eautois oi geqqaioi edras10kai exapostellousin thn kibwton tou qeou eis askalwna kai egenhqh ws eishlqen kibwtos qeou eis askalwna kai ebohsan oi askalwnitai legontes ti apestreyate pros hmas thn kibwton tou qeou israhl qanatwsai hmas kai ton laon hmwn11kai exapostellousin kai sunagousin tous satrapas twn allofulwn kai eipon exaposteilate thn kibwton tou qeou israhl kai kaqisatw eis ton topon auths kai ou mh qanatwsh hmas kai ton laon hmwn oti egenhqh sugcusis qanatou en olh th polei bareia sfodra ws eishlqen kibwtos qeou israhl ekei12kai oi zwntes kai ouk apoqanontes eplhghsan eis tas edras kai anebh h kraugh ths polews eis ton ouranon

Chapter 6
1kai hn h kibwtos en agrw twn allofulwn epta mhnas kai exezesen h gh autwn muas2kai kalousin allofuloi tous iereis kai tous manteis kai tous epaoidous autwn legontes ti poihswmen th kibwtw kuriou gnwrisate hmin en tini aposteloumen authn eis ton topon auths3kai eipan ei exapestellete umeis thn kibwton diaqhkhs kuriou qeou israhl mh dh exaposteilhte authn kenhn alla apodidontes apodote auth ths basanou kai tote iaqhsesqe kai exilasqhsetai umin mh ouk aposth h ceir autou af� umwn4kai legousin ti to ths basanou apodwsomen auth kai eipan kat� ariqmon twn satrapwn twn allofulwn pente edras crusas oti ptaisma en umin kai tois arcousin umwn kai tw law5kai mus crusous omoiwma twn muwn umwn twn diafqeirontwn thn ghn kai dwsete tw kuriw doxan opws koufish thn ceira autou af� umwn kai apo twn qewn umwn kai apo ths ghs umwn6kai ina ti barunete tas kardias umwn ws ebarunen aiguptos kai faraw thn kardian autwn ouci ote enepaixen autois exapesteilan autous kai aphlqon7kai nun labete kai poihsate amaxan kainhn kai duo boas prwtotokousas aneu twn teknwn kai zeuxate tas boas en th amaxh kai apagagete ta tekna apo opisqen autwn eis oikon8kai lhmyesqe thn kibwton kai qhsete authn epi thn amaxan kai ta skeuh ta crusa apodwsete auth ths basanou kai qhsete en qemati bersecqan ek merous auths kai exaposteleite authn kai apelasate authn kai apeleusetai9kai oyesqe ei eis odon oriwn auths poreusetai kata baiqsamus autos pepoihken hmin thn kakian tauthn thn megalhn kai ean mh kai gnwsomeqa oti ou ceir autou hptai hmwn alla sumptwma touto gegonen hmin10kai epoihsan oi allofuloi outws kai elabon duo boas prwtotokousas kai ezeuxan autas en th amaxh kai ta tekna autwn apekwlusan eis oikon11kai eqento thn kibwton epi thn amaxan kai to qema ergab kai tous mus tous crusous12kai kateuqunan ai boes en th odw eis odon baiqsamus en tribw eni eporeuonto kai ekopiwn kai ou meqistanto dexia oude aristera kai oi satrapai twn allofulwn eporeuonto opisw auths ews oriwn baiqsamus13kai oi en baiqsamus eqerizon qerismon purwn en koiladi kai hran ofqalmous autwn kai eidon kibwton kuriou kai hufranqhsan eis apanthsin auths14kai h amaxa eishlqen eis agron wshe ton en baiqsamus kai esthsan ekei par� auth liqon megan kai scizousin ta xula ths amaxhs kai tas boas anhnegkan eis olokautwsin tw kuriw15kai oi leuitai anhnegkan thn kibwton tou kuriou kai to qema ergab met� auths kai ta ep� auths skeuh ta crusa kai eqento epi tou liqou tou megalou kai oi andres baiqsamus anhnegkan olokautwseis kai qusias en th hmera ekeinh tw kuriw16kai oi pente satrapai twn allofulwn ewrwn kai anestreyan eis askalwna th hmera ekeinh17kai autai ai edrai ai crusai as apedwkan oi allofuloi ths basanou tw kuriw ths azwtou mian ths gazhs mian ths askalwnos mian ths geq mian ths akkarwn mian18kai mus oi crusoi kat� ariqmon paswn polewn twn allofulwn twn pente satrapwn ek polews esterewmenhs kai ews kwmhs tou ferezaiou kai ews liqou tou megalou ou epeqhkan ep� autou thn kibwton diaqhkhs kuriou tou en agrw wshe tou baiqsamusitou19kai ouk hsmenisan oi uioi ieconiou en tois andrasin baiqsamus oti eidan kibwton kuriou kai epataxen en autois ebdomhkonta andras kai penthkonta ciliadas andrwn kai epenqhsen o laos oti epataxen kurios en tw law plhghn megalhn sfodra20kai eipan oi andres oi ek baiqsamus tis dunhsetai dielqein enwpion kuriou tou agiou toutou kai pros tina anabhsetai kibwtos kuriou af� hmwn21kai apostellousin aggelous pros tous katoikountas kariaqiarim legontes apestrofasin allofuloi thn kibwton kuriou katabhte kai anagagete authn pros eautous

Chapter 7
1kai ercontai oi andres kariaqiarim kai anagousin thn kibwton diaqhkhs kuriou kai eisagousin authn eis oikon aminadab ton en tw bounw kai ton eleazar uion autou hgiasan fulassein thn kibwton diaqhkhs kuriou2kai egenhqh af� hs hmeras hn h kibwtos en kariaqiarim eplhqunan ai hmerai kai egenonto eikosi eth kai epebleyen pas oikos israhl opisw kuriou3kai eipen samouhl pros panta oikon israhl legwn ei en olh kardia umwn umeis epistrefete pros kurion perielete tous qeous tous allotrious ek mesou umwn kai ta alsh kai etoimasate tas kardias umwn pros kurion kai douleusate autw monw kai exeleitai umas ek ceiros allofulwn4kai perieilon oi uioi israhl tas baalim kai ta alsh astarwq kai edouleusan kuriw monw5kai eipen samouhl aqroisate panta israhl eis masshfaq kai proseuxomai peri umwn pros kurion6kai sunhcqhsan eis masshfaq kai udreuontai udwr kai execean enwpion kuriou epi thn ghn kai enhsteusan en th hmera ekeinh kai eipan hmarthkamen enwpion kuriou kai edikazen samouhl tous uious israhl eis masshfaq7kai hkousan oi allofuloi oti sunhqroisqhsan pantes oi uioi israhl eis masshfaq kai anebhsan satrapai allofulwn epi israhl kai akouousin oi uioi israhl kai efobhqhsan apo proswpou allofulwn8kai eipan oi uioi israhl pros samouhl mh parasiwphshs af� hmwn tou mh boan pros kurion qeon sou kai swsei hmas ek ceiros allofulwn9kai elaben samouhl arna galaqhnon ena kai anhnegken auton olokautwsin sun panti tw law tw kuriw kai ebohsen samouhl pros kurion peri israhl kai ephkousen autou kurios10kai hn samouhl anaferwn thn olokautwsin kai allofuloi proshgon eis polemon epi israhl kai ebronthsen kurios en fwnh megalh en th hmera ekeinh epi tous allofulous kai sunecuqhsan kai eptaisan enwpion israhl11kai exhlqan andres israhl ek masshfaq kai katediwxan tous allofulous kai epataxan autous ews upokatw tou baiqcor12kai elaben samouhl liqon ena kai esthsen auton ana meson masshfaq kai ana meson ths palaias kai ekalesen to onoma autou abenezer liqos tou bohqou kai eipen ews entauqa ebohqhsen hmin kurios13kai etapeinwsen kurios tous allofulous kai ou proseqento eti proselqein eis orion israhl kai egenhqh ceir kuriou epi tous allofulous pasas tas hmeras tou samouhl14kai apedoqhsan ai poleis as elabon oi allofuloi para twn uiwn israhl kai apedwkan autas tw israhl apo askalwnos ews azob kai to orion israhl afeilanto ek ceiros allofulwn kai hn eirhnh ana meson israhl kai ana meson tou amorraiou15kai edikazen samouhl ton israhl pasas tas hmeras ths zwhs autou16kai eporeueto kat� eniauton eniauton kai ekuklou baiqhl kai thn galgala kai thn masshfaq kai edikazen ton israhl en pasi tois hgiasmenois toutois17h de apostrofh autou eis armaqaim oti ekei hn o oikos autou kai edikazen ekei ton israhl kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw

Chapter 8
1kai egeneto ws eghrasen samouhl kai katesthsen tous uious autou dikastas tw israhl2kai tauta ta onomata twn uiwn autou prwtotokos iwhl kai onoma tou deuterou abia dikastai en bhrsabee3kai ouk eporeuqhsan oi uioi autou en odw autou kai exeklinan opisw ths sunteleias kai elambanon dwra kai exeklinon dikaiwmata4kai sunaqroizontai andres israhl kai paraginontai eis armaqaim pros samouhl5kai eipan autw idou su geghrakas kai oi uioi sou ou poreuontai en th odw sou kai nun katasthson ef� hmas basilea dikazein hmas kaqa kai ta loipa eqnh6kai hn ponhron to rhma en ofqalmois samouhl ws eipan dos hmin basilea dikazein hmas kai proshuxato samouhl pros kurion7kai eipen kurios pros samouhl akoue ths fwnhs tou laou kaqa an lalhswsin soi oti ou se exouqenhkasin all� h eme exoudenwkasin tou mh basileuein ep� autwn8kata panta ta poihmata a epoihsan moi af� hs hmeras anhgagon autous ex aiguptou ews ths hmeras tauths kai egkatelipon me kai edouleuon qeois eterois outws autoi poiousin kai soi9kai nun akoue ths fwnhs autwn plhn oti diamarturomenos diamarturh autois kai apaggeleis autois to dikaiwma tou basilews os basileusei ep� autous10kai eipen samouhl pan to rhma kuriou pros ton laon tous aitountas par� autou basilea11kai eipen touto estai to dikaiwma tou basilews os basileusei ef� umas tous uious umwn lhmyetai kai qhsetai autous en armasin autou kai ippeusin autou kai protrecontas twn armatwn autou12kai qesqai autous eautw ciliarcous kai ekatontarcous kai qerizein qerismon autou kai trugan trughton autou kai poiein skeuh polemika autou kai skeuh armatwn autou13kai tas qugateras umwn lhmyetai eis mureyous kai eis mageirissas kai eis pessousas14kai tous agrous umwn kai tous ampelwnas umwn kai tous elaiwnas umwn tous agaqous lhmyetai kai dwsei tois doulois autou15kai ta spermata umwn kai tous ampelwnas umwn apodekatwsei kai dwsei tois eunoucois autou kai tois doulois autou16kai tous doulous umwn kai tas doulas umwn kai ta boukolia umwn ta agaqa kai tous onous umwn lhmyetai kai apodekatwsei eis ta erga autou17kai ta poimnia umwn apodekatwsei kai umeis esesqe autw douloi18kai bohsesqe en th hmera ekeinh ek proswpou basilews umwn ou exelexasqe eautois kai ouk epakousetai kurios umwn en tais hmerais ekeinais oti umeis exelexasqe eautois basilea19kai ouk hbouleto o laos akousai tou samouhl kai eipan autw ouci all� h basileus estai ef� hmas20kai esomeqa kai hmeis kata panta ta eqnh kai dikasei hmas basileus hmwn kai exeleusetai emprosqen hmwn kai polemhsei ton polemon hmwn21kai hkousen samouhl pantas tous logous tou laou kai elalhsen autous eis ta wta kuriou22kai eipen kurios pros samouhl akoue ths fwnhs autwn kai basileuson autois basilea kai eipen samouhl pros andras israhl apotrecetw ekastos eis thn polin autou

Chapter 9
1kai hn anhr ex uiwn beniamin kai onoma autw kis uios abihl uiou sared uiou bacir uiou afek uiou andros ieminaiou anhr dunatos2kai toutw uios kai onoma autw saoul eumegeqhs anhr agaqos kai ouk hn en uiois israhl agaqos uper auton uper wmian kai epanw uyhlos uper pasan thn ghn3kai apwlonto ai onoi kis patros saoul kai eipen kis pros saoul ton uion autou labe meta seautou en twn paidariwn kai anasthte kai poreuqhte kai zhthsate tas onous4kai dihlqon di� orous efraim kai dihlqon dia ths ghs selca kai ouc euron kai dihlqon dia ths ghs easakem kai ouk hn kai dihlqon dia ths ghs iakim kai ouc euron5autwn elqontwn eis thn sif kai saoul eipen tw paidariw autou tw met� autou deuro kai anastreywmen mh aneis o pathr mou tas onous frontizh peri hmwn6kai eipen autw to paidarion idou dh anqrwpos tou qeou en th polei tauth kai o anqrwpos endoxos pan o ean lalhsh paraginomenon parestai kai nun poreuqwmen opws apaggeilh hmin thn odon hmwn ef� hn eporeuqhmen ep� authn7kai eipen saoul tw paidariw autou tw met� autou kai idou poreusomeqa kai ti oisomen tw anqrwpw tou qeou oti oi artoi ekleloipasin ek twn aggeiwn hmwn kai pleion ouk estin meq� hmwn eisenegkein tw anqrwpw tou qeou to uparcon hmin8kai proseqeto to paidarion apokriqhnai tw saoul kai eipen idou eurhtai en th ceiri mou tetarton siklou arguriou kai dwseis tw anqrwpw tou qeou kai apaggelei hmin thn odon hmwn9kai emprosqen en israhl tade elegen ekastos en tw poreuesqai eperwtan ton qeon deuro poreuqwmen pros ton bleponta oti ton profhthn ekalei o laos emprosqen o blepwn10kai eipen saoul pros to paidarion autou agaqon to rhma deuro kai poreuqwmen kai eporeuqhsan eis thn polin ou hn ekei o anqrwpos tou qeou11autwn anabainontwn thn anabasin ths polews kai autoi euriskousin ta korasia exelhluqota udreusasqai udwr kai legousin autais ei estin entauqa o blepwn12kai apekriqh ta korasia autois kai legousin autois estin idou kata proswpon umwn nun dia thn hmeran hkei eis thn polin oti qusia shmeron tw law en bama13ws an eiselqhte thn polin outws eurhsete auton en th polei prin anabhnai auton eis bama tou fagein oti ou mh fagh o laos ews tou eiselqein auton oti outos eulogei thn qusian kai meta tauta esqiousin oi xenoi kai nun anabhte oti dia thn hmeran eurhsete auton14kai anabainousin thn polin autwn eisporeuomenwn eis meson ths polews kai idou samouhl exhlqen eis apanthsin autwn tou anabhnai eis bama15kai kurios apekaluyen to wtion samouhl hmera mia emprosqen tou elqein pros auton saoul legwn16ws o kairos aurion apostelw pros se andra ek ghs beniamin kai criseis auton eis arconta epi ton laon mou israhl kai swsei ton laon mou ek ceiros allofulwn oti epebleya epi thn tapeinwsin tou laou mou oti hlqen boh autwn pros me17kai samouhl eiden ton saoul kai kurios apekriqh autw idou o anqrwpos on eipa soi outos arxei en tw law mou18kai proshgagen saoul pros samouhl eis meson ths polews kai eipen apaggeilon dh poios o oikos tou blepontos19kai apekriqh samouhl tw saoul kai eipen egw eimi autos anabhqi emprosqen mou eis bama kai fage met� emou shmeron kai exapostelw se prwi kai panta ta en th kardia sou apaggelw soi20kai peri twn onwn sou twn apolwluiwn shmeron tritaiwn mh qhs thn kardian sou autais oti eurhntai kai tini ta wraia tou israhl ou soi kai tw oikw tou patros sou21kai apekriqh saoul kai eipen ouci andros uios ieminaiou egw eimi tou mikrou skhptrou fulhs israhl kai ths fulhs ths elacisths ex olou skhptrou beniamin kai ina ti elalhsas pros eme kata to rhma touto22kai elaben samouhl ton saoul kai to paidarion autou kai eishgagen autous eis to kataluma kai eqeto autois topon en prwtois twn keklhmenwn wsei ebdomhkonta andrwn23kai eipen samouhl tw mageirw dos moi thn merida hn edwka soi hn eipa soi qeinai authn para soi24kai uywsen o mageiros thn kwlean kai pareqhken authn enwpion saoul kai eipen samouhl tw saoul idou upoleimma paraqes auto enwpion sou kai fage oti eis marturion teqeitai soi para tous allous apoknize kai efagen saoul meta samouhl en th hmera ekeinh25kai katebh ek ths bama en th polei kai diestrwsan tw saoul epi tw dwmati26kai ekoimhqh kai egeneto ws anebainen o orqros kai ekalesen samouhl ton saoul epi tw dwmati legwn anasta kai exapostelw se kai anesth saoul kai exhlqen autos kai samouhl ews exw27autwn katabainontwn eis meros ths polews kai samouhl eipen tw saoul eipon tw neaniskw kai dielqetw emprosqen hmwn kai su sthqi ws shmeron kai akouson rhma qeou

Chapter 10
1kai elaben samouhl ton fakon tou elaiou kai epeceen epi thn kefalhn autou kai efilhsen auton kai eipen autw ouci kecriken se kurios eis arconta epi ton laon autou epi israhl kai su arxeis en law kuriou kai su swseis auton ek ceiros ecqrwn autou kukloqen kai touto soi to shmeion oti ecrisen se kurios epi klhronomian autou eis arconta2ws an apelqhs shmeron ap� emou kai eurhseis duo andras pros tois tafois rachl en tw oriw beniamin allomenous megala kai erousin soi eurhntai ai onoi as eporeuqhte zhtein kai idou o pathr sou apotetinaktai to rhma twn onwn kai edayileusato di� umas legwn ti poihsw uper tou uiou mou3kai apeleusei ekeiqen kai epekeina hxeis ews ths druos qabwr kai eurhseis ekei treis andras anabainontas pros ton qeon eis baiqhl ena aironta tria aigidia kai ena aironta tria aggeia artwn kai ena aironta askon oinou4kai erwthsousin se ta eis eirhnhn kai dwsousin soi duo aparcas artwn kai lhmyh ek ths ceiros autwn5kai meta tauta eiseleush eis ton bounon tou qeou ou estin ekei to anasthma twn allofulwn ekei nasib o allofulos kai estai ws an eiselqhte ekei eis thn polin kai apanthseis corw profhtwn katabainontwn ek ths bama kai emprosqen autwn nabla kai tumpanon kai aulos kai kinura kai autoi profhteuontes6kai efaleitai epi se pneuma kuriou kai profhteuseis met� autwn kai strafhsh eis andra allon7kai estai otan hxei ta shmeia tauta epi se poiei panta osa ean eurh h ceir sou oti qeos meta sou8kai katabhsh emprosqen ths galgala kai idou katabainw pros se anenegkein olokautwsin kai qusias eirhnikas epta hmeras dialeiyeis ews tou elqein me pros se kai gnwrisw soi a poihseis9kai egenhqh wste epistrafhnai tw wmw autou apelqein apo samouhl metestreyen autw o qeos kardian allhn kai hlqen panta ta shmeia en th hmera ekeinh10kai ercetai ekeiqen eis ton bounon kai idou coros profhtwn ex enantias autou kai hlato ep� auton pneuma qeou kai eprofhteusen en mesw autwn11kai egenhqhsan pantes oi eidotes auton ecqes kai trithn kai eidon kai idou autos en mesw twn profhtwn kai eipen o laos ekastos pros ton plhsion autou ti touto to gegonos tw uiw kis h kai saoul en profhtais12kai apekriqh tis autwn kai eipen kai tis pathr autou dia touto egenhqh eis parabolhn h kai saoul en profhtais13kai sunetelesen profhteuwn kai ercetai eis ton bounon14kai eipen o oikeios autou pros auton kai pros to paidarion autou pou eporeuqhte kai eipan zhtein tas onous kai eidamen oti ouk eisin kai eishlqomen pros samouhl15kai eipen o oikeios pros saoul apaggeilon dh moi ti eipen soi samouhl16kai eipen saoul pros ton oikeion autou aphggeilen apaggellwn moi oti eurhntai ai onoi to de rhma ths basileias ouk aphggeilen autw17kai parhggeilen samouhl panti tw law pros kurion eis masshfa18kai eipen pros uious israhl tade eipen kurios o qeos israhl legwn egw anhgagon tous uious israhl ex aiguptou kai exeilamhn umas ek ceiros faraw basilews aiguptou kai ek paswn twn basileiwn twn qlibouswn umas19kai umeis shmeron exouqenhkate ton qeon os autos estin umwn swthr ek pantwn twn kakwn umwn kai qliyewn umwn kai eipate ouci all� h oti basilea sthseis ef� hmwn kai nun katasthte enwpion kuriou kata ta skhptra umwn kai kata tas fulas umwn20kai proshgagen samouhl panta ta skhptra israhl kai kataklhroutai skhptron beniamin21kai prosagei skhptron beniamin eis fulas kai kataklhroutai fulh mattari kai prosagousin thn fulhn mattari eis andras kai kataklhroutai saoul uios kis kai ezhtei auton kai ouc eurisketo22kai ephrwthsen samouhl eti en kuriw ei ercetai o anhr entauqa kai eipen kurios idou autos kekruptai en tois skeuesin23kai edramen kai lambanei auton ekeiqen kai katesthsen en mesw tou laou kai uywqh uper panta ton laon uper wmian kai epanw24kai eipen samouhl pros panta ton laon ei eorakate on eklelektai eautw kurios oti ouk estin autw omoios en pasin umin kai egnwsan pas o laos kai eipan zhtw o basileus25kai eipen samouhl pros ton laon to dikaiwma tou basilews kai egrayen en bibliw kai eqhken enwpion kuriou kai exapesteilen samouhl panta ton laon kai aphlqen ekastos eis ton topon autou26kai saoul aphlqen eis ton oikon autou eis gabaa kai eporeuqhsan uioi dunamewn wn hyato kurios kardias autwn meta saoul27kai uioi loimoi eipan ti swsei hmas outos kai htimasan auton kai ouk hnegkan autw dwra

Chapter 11
1kai egenhqh ws meta mhna kai anebh naas o ammaniths kai paremballei epi iabis galaad kai eipon pantes oi andres iabis pros naas ton ammanithn diaqou hmin diaqhkhn kai douleusomen soi2kai eipen pros autous naas o ammaniths en tauth diaqhsomai umin diaqhkhn en tw exoruxai umwn panta ofqalmon dexion kai qhsomai oneidos epi israhl3kai legousin autw oi andres iabis anes hmin epta hmeras kai aposteloumen aggelous eis pan orion israhl ean mh h o swzwn hmas exeleusomeqa pros umas4kai ercontai oi aggeloi eis gabaa pros saoul kai lalousin tous logous eis ta wta tou laou kai hran pas o laos thn fwnhn autwn kai eklausan5kai idou saoul hrceto meta to prwi ex agrou kai eipen saoul ti oti klaiei o laos kai dihgountai autw ta rhmata twn uiwn iabis6kai efhlato pneuma kuriou epi saoul ws hkousen ta rhmata tauta kai equmwqh ep� autous orgh autou sfodra7kai elaben duo boas kai emelisen autas kai apesteilen eis pan orion israhl en ceiri aggelwn legwn os ouk estin ekporeuomenos opisw saoul kai opisw samouhl kata tade poihsousin tois bousin autou kai ephlqen ekstasis kuriou epi ton laon israhl kai ebohsan ws anhr eis8kai episkeptetai autous abiezek en bama pan andra israhl exakosias ciliadas kai andras iouda ebdomhkonta ciliadas9kai eipen tois aggelois tois ercomenois tade ereite tois andrasin iabis aurion umin h swthria diaqermanantos tou hliou kai hlqon oi aggeloi eis thn polin kai apaggellousin tois andrasin iabis kai eufranqhsan10kai eipan oi andres iabis pros naas ton ammanithn aurion exeleusomeqa pros umas kai poihsete hmin to agaqon enwpion umwn11kai egenhqh meta thn aurion kai eqeto saoul ton laon eis treis arcas kai eisporeuontai meson ths parembolhs en fulakh th prwinh kai etupton tous uious ammwn ews dieqermanqh h hmera kai egenhqhsan oi upoleleimmenoi diesparhsan kai ouc upeleifqhsan en autois duo kata to auto12kai eipen o laos pros samouhl tis o eipas oti saoul ou basileusei hmwn parados tous andras kai qanatwsomen autous13kai eipen saoul ouk apoqaneitai oudeis en th hmera tauth oti shmeron kurios epoihsen swthrian en israhl14kai eipen samouhl pros ton laon legwn poreuqwmen eis galgala kai egkainiswmen ekei thn basileian15kai eporeuqh pas o laos eis galgala kai ecrisen samouhl ekei ton saoul eis basilea enwpion kuriou en galgalois kai equsen ekei qusias kai eirhnikas enwpion kuriou kai eufranqh samouhl kai pas israhl wste lian

Chapter 12
1kai eipen samouhl pros panta andra israhl idou hkousa fwnhs umwn eis panta osa eipate moi kai ebasileusa ef� umas basilea2kai nun idou o basileus diaporeuetai enwpion umwn kagw geghraka kai kaqhsomai kai oi uioi mou idou en umin kagw idou dielhluqa enwpion umwn ek neothtos mou kai ews ths hmeras tauths3idou egw apokriqhte kat� emou enwpion kuriou kai enwpion cristou autou moscon tinos eilhfa h onon tinos eilhfa h tina katedunasteusa umwn h tina exepiesa h ek ceiros tinos eilhfa exilasma kai upodhma apokriqhte kat� emou kai apodwsw umin4kai eipan pros samouhl ouk hdikhsas hmas kai ou katedunasteusas kai ouk eqlasas hmas kai ouk eilhfas ek ceiros oudenos ouden5kai eipen samouhl pros ton laon martus kurios en umin kai martus cristos autou shmeron en tauth th hmera oti ouc eurhkate en ceiri mou ouqen kai eipan martus6kai eipen samouhl pros ton laon legwn martus kurios o poihsas ton mwushn kai ton aarwn o anagagwn tous pateras hmwn ex aiguptou7kai nun katasthte kai dikasw umas enwpion kuriou kai apaggelw umin thn pasan dikaiosunhn kuriou a epoihsen en umin kai en tois patrasin umwn8ws eishlqen iakwb kai oi uioi autou eis aigupton kai etapeinwsen autous aiguptos kai ebohsan oi pateres hmwn pros kurion kai apesteilen kurios ton mwushn kai ton aarwn kai exhgagen tous pateras hmwn ex aiguptou kai katwkisen autous en tw topw toutw9kai epelaqonto kuriou tou qeou autwn kai apedoto autous eis ceiras sisara arcistrathgou iabin basilews aswr kai eis ceiras allofulwn kai eis ceiras basilews mwab kai epolemhsan en autois10kai ebohsan pros kurion kai elegon hmartomen oti egkatelipomen ton kurion kai edouleusamen tois baalim kai tois alsesin kai nun exelou hmas ek ceiros ecqrwn hmwn kai douleusomen soi11kai apesteilen kurios ton ierobaal kai ton barak kai ton iefqae kai ton samouhl kai exeilato umas ek ceiros ecqrwn umwn twn kukloqen kai katwkeite pepoiqotes12kai eidete oti naas basileus uiwn ammwn hlqen ef� umas kai eipate ouci all� h oti basileus basileusei ef� hmwn kai kurios o qeos hmwn basileus hmwn13kai nun idou o basileus on exelexasqe kai idou dedwken kurios ef� umas basilea14ean fobhqhte ton kurion kai douleushte autw kai akoushte ths fwnhs autou kai mh erishte tw stomati kuriou kai hte kai umeis kai o basileus o basileuwn ef� umwn opisw kuriou poreuomenoi15ean de mh akoushte ths fwnhs kuriou kai erishte tw stomati kuriou kai estai ceir kuriou epi umas kai epi ton basilea umwn16kai nun katasthte kai idete to rhma to mega touto o o kurios poihsei en ofqalmois umwn17ouci qerismos purwn shmeron epikalesomai kurion kai dwsei fwnas kai ueton kai gnwte kai idete oti h kakia umwn megalh hn epoihsate enwpion kuriou aithsantes eautois basilea18kai epekalesato samouhl ton kurion kai edwken kurios fwnas kai ueton en th hmera ekeinh kai efobhqhsan pas o laos ton kurion sfodra kai ton samouhl19kai eipan pas o laos pros samouhl proseuxai uper twn doulwn sou pros kurion qeon sou kai ou mh apoqanwmen oti prosteqeikamen pros pasas tas amartias hmwn kakian aithsantes eautois basilea20kai eipen samouhl pros ton laon mh fobeisqe umeis pepoihkate thn pasan kakian tauthn plhn mh ekklinhte apo opisqen kuriou kai douleusate tw kuriw en olh kardia umwn21kai mh parabhte opisw twn mhqen ontwn oi ou peranousin ouqen kai oi ouk exelountai oti ouqen eisin22oti ouk apwsetai kurios ton laon autou dia to onoma autou to mega oti epieikews kurios proselabeto umas autw eis laon23kai emoi mhdamws tou amartein tw kuriw anienai tou proseucesqai peri umwn kai douleusw tw kuriw kai deixw umin thn odon thn agaqhn kai thn euqeian24plhn fobeisqe ton kurion kai douleusate autw en alhqeia kai en olh kardia umwn oti eidete a emegalunen meq� umwn25kai ean kakia kakopoihshte kai umeis kai o basileus umwn prosteqhsesqe

Chapter 13
2kai eklegetai saoul eautw treis ciliadas andrwn ek twn andrwn israhl kai hsan meta saoul discilioi en macemas kai en tw orei baiqhl cilioi hsan meta iwnaqan en gabee tou beniamin kai to kataloipon tou laou exapesteilen ekaston eis to skhnwma autou3kai epataxen iwnaqan ton nasib ton allofulon ton en tw bounw kai akouousin oi allofuloi kai saoul salpiggi salpizei eis pasan thn ghn legwn hqethkasin oi douloi4kai pas israhl hkousen legontwn pepaiken saoul ton nasib ton allofulon kai hscunqhsan israhl en tois allofulois kai anebohsan o laos opisw saoul en galgalois5kai oi allofuloi sunagontai eis polemon epi israhl kai anabainousin epi israhl triakonta ciliades armatwn kai ex ciliades ippewn kai laos ws h ammos h para thn qalassan tw plhqei kai anabainousin kai paremballousin en macemas ex enantias baiqwn kata notou6kai anhr israhl eiden oti stenws autw mh prosagein auton kai ekrubh o laos en tois sphlaiois kai en tais mandrais kai en tais petrais kai en tois boqrois kai en tois lakkois7kai oi diabainontes diebhsan ton iordanhn eis ghn gad kai galaad kai saoul eti hn en galgalois kai pas o laos exesth opisw autou8kai dielipen epta hmeras tw marturiw ws eipen samouhl kai ou paregeneto samouhl eis galgala kai diesparh o laos autou ap� autou9kai eipen saoul prosagagete opws poihsw olokautwsin kai eirhnikas kai anhnegken thn olokautwsin10kai egeneto ws sunetelesen anaferwn thn olokautwsin kai samouhl paraginetai kai exhlqen saoul eis apanthsin autw euloghsai auton11kai eipen samouhl ti pepoihkas kai eipen saoul oti eidon ws diesparh o laos ap� emou kai su ou paregenou ws dietaxw en tw marturiw twn hmerwn kai oi allofuloi sunhcqhsan eis macemas12kai eipa nun katabhsontai oi allofuloi pros me eis galgala kai tou proswpou tou kuriou ouk edehqhn kai enekrateusamhn kai anhnegka thn olokautwsin13kai eipen samouhl pros saoul memataiwtai soi oti ouk efulaxas thn entolhn mou hn eneteilato soi kurios ws nun htoimasen kurios thn basileian sou ews aiwnos epi israhl14kai nun h basileia sou ou sthsetai kai zhthsei kurios eautw anqrwpon kata thn kardian autou kai enteleitai kurios autw eis arconta epi ton laon autou oti ouk efulaxas osa eneteilato soi kurios15kai anesth samouhl kai aphlqen ek galgalwn eis odon autou kai to kataleimma tou laou anebh opisw saoul eis apanthsin opisw tou laou tou polemistou autwn paragenomenwn ek galgalwn eis gabaa beniamin kai epeskeyato saoul ton laon ton eureqenta met� autou ws exakosious andras16kai saoul kai iwnaqan uios autou kai o laos oi eureqentes met� autwn ekaqisan en gabee beniamin kai eklaion kai oi allofuloi parembeblhkeisan eis macemas17kai exhlqen diafqeirwn ex agrou allofulwn trisin arcais h arch h mia epiblepousa odon gofera epi ghn swgal18kai h mia arch epiblepousa odon baiqwrwn kai h arch h mia epiblepousa odon gabee thn eiskuptousan epi gai thn sabin19kai tektwn sidhrou ouc eurisketo en pash gh israhl oti eipon oi allofuloi mh poihswsin oi ebraioi romfaian kai doru20kai katebainon pas israhl eis ghn allofulwn calkeuein ekastos to qeristron autou kai to skeuos autou kai ekastos thn axinhn autou kai to drepanon autou21kai hn o trughtos etoimos tou qerizein ta de skeuh hn treis sikloi eis ton odonta kai th axinh kai tw drepanw upostasis hn h auth22kai egenhqh en tais hmerais tou polemou macemas kai ouc eureqh romfaia kai doru en ceiri pantos tou laou tou meta saoul kai meta iwnaqan kai eureqh tw saoul kai tw iwnaqan uiw autou23kai exhlqen ex upostasews twn allofulwn thn en tw peran macemas

Chapter 14
1kai ginetai hmera kai eipen iwnaqan uios saoul tw paidariw tw aironti ta skeuh autou deuro kai diabwmen eis messab twn allofulwn thn en tw peran ekeinw kai tw patri autou ouk aphggeilen2kai saoul ekaqhto ep� akrou tou bounou upo thn roan thn en magdwn kai hsan met� autou ws exakosioi andres3kai acia uios acitwb adelfou iwcabhd uiou finees uiou hli iereus tou qeou en shlwm airwn efoud kai o laos ouk hdei oti peporeutai iwnaqan4kai ana meson ths diabasews ou ezhtei iwnaqan diabhnai eis thn upostasin twn allofulwn kai akrwthrion petras enqen kai akrwthrion petras enqen onoma tw eni bazes kai onoma tw allw senna5h odos h mia apo borra ercomenw macmas kai h odos h allh apo notou ercomenw gabee6kai eipen iwnaqan pros to paidarion to airon ta skeuh autou deuro diabwmen eis messab twn aperitmhtwn toutwn ei ti poihsai hmin kurios oti ouk estin tw kuriw sunecomenon swzein en pollois h en oligois7kai eipen autw o airwn ta skeuh autou poiei pan o ean h kardia sou ekklinh idou egw meta sou ws h kardia sou kardia mou8kai eipen iwnaqan idou hmeis diabainomen pros tous andras kai katakulisqhsomeqa pros autous9ean tade eipwsin pros hmas aposthte ekei ews an apaggeilwmen umin kai sthsomeqa ef� eautois kai ou mh anabwmen ep� autous10kai ean tade eipwsin pros hmas anabhte pros hmas kai anabhsomeqa oti paradedwken autous kurios eis tas ceiras hmwn touto hmin to shmeion11kai eishlqon amfoteroi eis messab twn allofulwn kai legousin oi allofuloi idou oi ebraioi ekporeuontai ek twn trwglwn autwn ou ekrubhsan ekei12kai apekriqhsan oi andres messab pros iwnaqan kai pros ton aironta ta skeuh autou kai legousin anabhte pros hmas kai gnwrioumen umin rhma kai eipen iwnaqan pros ton aironta ta skeuh autou anabhqi opisw mou oti paredwken autous kurios eis ceiras israhl13kai anebh iwnaqan epi tas ceiras autou kai epi tous podas autou kai o airwn ta skeuh autou met� autou kai epebleyan kata proswpon iwnaqan kai epataxen autous kai o airwn ta skeuh autou epedidou opisw autou14kai egenhqh h plhgh h prwth hn epataxen iwnaqan kai o airwn ta skeuh autou ws eikosi andres en bolisi kai en petrobolois kai en koclaxin tou pediou15kai egenhqh ekstasis en th parembolh kai en agrw kai pas o laos oi en messab kai oi diafqeirontes exesthsan kai autoi ouk hqelon poiein kai eqambhsen h gh kai egenhqh ekstasis para kuriou16kai eidon oi skopoi tou saoul en gabee beniamin kai idou h parembolh tetaragmenh enqen kai enqen17kai eipen saoul tw law tw met� autou episkeyasqe dh kai idete tis peporeutai ex umwn kai epeskeyanto kai idou ouc eurisketo iwnaqan kai o airwn ta skeuh autou18kai eipen saoul tw acia prosagage to efoud oti autos hren to efoud en th hmera ekeinh enwpion israhl19kai egenhqh ws elalei saoul pros ton ierea kai o hcos en th parembolh twn allofulwn eporeueto poreuomenos kai eplhqunen kai eipen saoul pros ton ierea sunagage tas ceiras sou20kai anebohsen saoul kai pas o laos o met� autou kai ercontai ews tou polemou kai idou egeneto romfaia andros epi ton plhsion autou sugcusis megalh sfodra21kai oi douloi oi ontes ecqes kai trithn hmeran meta twn allofulwn oi anabantes eis thn parembolhn epestrafhsan kai autoi einai meta israhl twn meta saoul kai iwnaqan22kai pas israhl oi kruptomenoi en tw orei efraim kai hkousan oti pefeugasin oi allofuloi kai sunaptousin kai autoi opisw autwn eis polemon23kai eswsen kurios en th hmera ekeinh ton israhl kai o polemos dihlqen thn baiqwn kai pas o laos hn meta saoul ws deka ciliades andrwn kai hn o polemos diesparmenos eis olhn thn polin en tw orei efraim24kai saoul hgnohsen agnoian megalhn en th hmera ekeinh kai aratai tw law legwn epikataratos o anqrwpos os fagetai arton ews esperas kai ekdikhsw ton ecqron mou kai ouk egeusato pas o laos artou25kai pasa h gh hrista kai iaar drumos hn melisswnos kata proswpon tou agrou26kai eishlqen o laos eis ton melisswna kai idou eporeueto lalwn kai idou ouk hn epistrefwn thn ceira autou eis to stoma autou oti efobhqh o laos ton orkon kuriou27kai iwnaqan ouk akhkoei en tw orkizein ton patera autou ton laon kai exeteinen to akron tou skhptrou autou tou en th ceiri autou kai ebayen auto eis to khrion tou melitos kai epestreyen thn ceira autou eis to stoma autou kai anebleyan oi ofqalmoi autou28kai apekriqh eis ek tou laou kai eipen orkisas wrkisen o pathr sou ton laon legwn epikataratos o anqrwpos os fagetai arton shmeron kai exeluqh o laos29kai egnw iwnaqan kai eipen aphllacen o pathr mou thn ghn ide dh oti eidon oi ofqalmoi mou oti egeusamhn bracu tou melitos toutou30all� oti ei efagen esqwn o laos shmeron twn skulwn twn ecqrwn autwn wn euren oti nun an meizwn hn h plhgh en tois allofulois31kai epataxen en th hmera ekeinh ek twn allofulwn en macemas kai ekopiasen o laos sfodra32kai ekliqh o laos eis ta skula kai elaben o laos poimnia kai boukolia kai tekna bown kai esfaxen epi thn ghn kai hsqien o laos sun tw aimati33kai aphggelh tw saoul legontes hmarthken o laos tw kuriw fagwn sun tw aimati kai eipen saoul en geqqem kulisate moi liqon entauqa megan34kai eipen saoul diasparhte en tw law kai eipate autois prosagagein entauqa ekastos ton moscon autou kai ekastos to probaton autou kai sfazetw epi toutou kai ou mh amarthte tw kuriw tou esqiein sun tw aimati kai proshgen pas o laos ekastos to en th ceiri autou kai esfazon ekei35kai wkodomhsen ekei saoul qusiasthrion tw kuriw touto hrxato saoul oikodomhsai qusiasthrion tw kuriw36kai eipen saoul katabwmen opisw twn allofulwn thn nukta kai diarpaswmen en autois ews diafaush h hmera kai mh upolipwmen en autois andra kai eipan pan to agaqon enwpion sou poiei kai eipen o iereus proselqwmen entauqa pros ton qeon37kai ephrwthsen saoul ton qeon ei katabw opisw twn allofulwn ei paradwseis autous eis ceiras israhl kai ouk apekriqh autw en th hmera ekeinh38kai eipen saoul prosagagete entauqa pasas tas gwnias tou israhl kai gnwte kai idete en tini gegonen h amartia auth shmeron39oti zh kurios o swsas ton israhl oti ean apokriqh kata iwnaqan tou uiou mou qanatw apoqaneitai kai ouk hn o apokrinomenos ek pantos tou laou40kai eipen panti israhl umeis esesqe eis douleian kai egw kai iwnaqan o uios mou esomeqa eis douleian kai eipen o laos pros saoul to agaqon enwpion sou poiei41kai eipen saoul kurie o qeos israhl ti oti ouk apekriqhs tw doulw sou shmeron ei en emoi h en iwnaqan tw uiw mou h adikia kurie o qeos israhl dos dhlous kai ean tade eiphs en tw law sou israhl dos dh osiothta kai klhroutai iwnaqan kai saoul kai o laos exhlqen42kai eipen saoul balete ana meson emou kai ana meson iwnaqan tou uiou mou on an kataklhrwshtai kurios apoqanetw kai eipen o laos pros saoul ouk estin to rhma touto kai katekrathsen saoul tou laou kai ballousin ana meson autou kai ana meson iwnaqan tou uiou autou kai kataklhroutai iwnaqan43kai eipen saoul pros iwnaqan apaggeilon moi ti pepoihkas kai aphggeilen autw iwnaqan kai eipen geusamenos egeusamhn en akrw tw skhptrw tw en th ceiri mou bracu meli idou egw apoqnhskw44kai eipen autw saoul tade poihsai moi o qeos kai tade prosqeih oti qanatw apoqanh shmeron45kai eipen o laos pros saoul ei shmeron qanatwqhsetai o poihsas thn swthrian thn megalhn tauthn en israhl zh kurios ei peseitai ths tricos ths kefalhs autou epi thn ghn oti o laos tou qeou epoihsen thn hmeran tauthn kai proshuxato o laos peri iwnaqan en th hmera ekeinh kai ouk apeqanen46kai anebh saoul apo opisqen twn allofulwn kai oi allofuloi aphlqon eis ton topon autwn47kai saoul kataklhroutai ergon epi israhl kai epolemei kuklw pantas tous ecqrous autou eis ton mwab kai eis tous uious ammwn kai eis tous uious edwm kai eis ton baiqewr kai eis basilea souba kai eis tous allofulous ou an estrafh eswzeto48kai epoihsen dunamin kai epataxen ton amalhk kai exeilato ton israhl ek ceiros twn katapatountwn auton49kai hsan uioi saoul iwnaqan kai iessiou kai melcisa kai onomata twn duo qugaterwn autou onoma th prwtotokw merob kai onoma th deutera melcol50kai onoma th gunaiki autou acinoom qugathr acimaas kai onoma tw arcistrathgw abennhr uios nhr uiou oikeiou saoul51kai kis pathr saoul kai nhr pathr abennhr uios iamin uiou abihl52kai hn o polemos krataios epi tous allofulous pasas tas hmeras saoul kai idwn saoul panta andra dunaton kai panta andra uion dunamews kai sunhgagen autous pros auton

Chapter 15
1kai eipen samouhl pros saoul eme apesteilen kurios crisai se eis basilea epi israhl kai nun akoue ths fwnhs kuriou2tade eipen kurios sabawq nun ekdikhsw a epoihsen amalhk tw israhl ws aphnthsen autw en th odw anabainontos autou ex aiguptou3kai nun poreuou kai pataxeis ton amalhk kai ierim kai panta ta autou kai ou peripoihsh ex autou kai exoleqreuseis auton kai anaqematieis auton kai panta ta autou kai ou feish ap� autou kai apokteneis apo andros kai ews gunaikos kai apo nhpiou ews qhlazontos kai apo moscou ews probatou kai apo kamhlou ews onou4kai parhggeilen saoul tw law kai episkeptetai autous en galgalois tetrakosias ciliadas tagmatwn kai ton ioudan triakonta ciliadas tagmatwn5kai hlqen saoul ews twn polewn amalhk kai enhdreusen en tw ceimarrw6kai eipen saoul pros ton kinaion apelqe kai ekklinon ek mesou tou amalhkitou mh prosqw se met� autou kai su epoihsas eleos meta twn uiwn israhl en tw anabainein autous ex aiguptou kai exeklinen o kinaios ek mesou amalhk7kai epataxen saoul ton amalhk apo euilat ews sour epi proswpou aiguptou8kai sunelaben ton agag basilea amalhk zwnta kai panta ton laon ierim apekteinen en stomati romfaias9kai periepoihsato saoul kai pas o laos ton agag zwnta kai ta agaqa twn poimniwn kai twn boukoliwn kai twn edesmatwn kai twn ampelwnwn kai pantwn twn agaqwn kai ouk ebouleto auta exoleqreusai kai pan ergon htimwmenon kai exoudenwmenon exwleqreusan10kai egenhqh rhma kuriou pros samouhl legwn11parakeklhmai oti ebasileusa ton saoul eis basilea oti apestreyen apo opisqen mou kai tous logous mou ouk ethrhsen kai hqumhsen samouhl kai ebohsen pros kurion olhn thn nukta12kai wrqrisen samouhl kai eporeuqh eis apanthsin israhl prwi kai aphggelh tw samouhl legontes hkei saoul eis karmhlon kai anestaken autw ceira kai epestreyen to arma kai katebh eis galgala pros saoul kai idou autos aneferen olokautwsin tw kuriw ta prwta twn skulwn wn hnegken ex amalhk13kai paregeneto samouhl pros saoul kai eipen autw saoul euloghtos su tw kuriw esthsa panta osa elalhsen kurios14kai eipen samouhl kai tis h fwnh tou poimniou toutou en tois wsin mou kai fwnh twn bown wn egw akouw15kai eipen saoul ex amalhk hnegka auta a periepoihsato o laos ta kratista tou poimniou kai twn bown opws tuqh tw kuriw qew sou kai ta loipa exwleqreusa16kai eipen samouhl pros saoul anes kai apaggelw soi a elalhsen kurios pros me thn nukta kai eipen autw lalhson17kai eipen samouhl pros saoul ouci mikros su ei enwpion autou hgoumenos skhptrou fulhs israhl kai ecrisen se kurios eis basilea epi israhl18kai apesteilen se kurios en odw kai eipen soi poreuqhti kai exoleqreuson tous amartanontas eis eme ton amalhk kai polemhseis autous ews sunteleshs autous19kai ina ti ouk hkousas ths fwnhs kuriou all� wrmhsas tou qesqai epi ta skula kai epoihsas to ponhron enwpion kuriou20kai eipen saoul pros samouhl dia to akousai me ths fwnhs tou laou kai eporeuqhn en th odw h apesteilen me kurios kai hgagon ton agag basilea amalhk kai ton amalhk exwleqreusa21kai elaben o laos twn skulwn poimnia kai boukolia ta prwta tou exoleqreumatos qusai enwpion kuriou qeou hmwn en galgalois22kai eipen samouhl ei qelhton tw kuriw olokautwmata kai qusiai ws to akousai fwnhs kuriou idou akoh uper qusian agaqh kai h epakroasis uper stear kriwn23oti amartia oiwnisma estin odunhn kai ponous qerafin epagousin oti exoudenwsas to rhma kuriou kai exoudenwsei se kurios mh einai basilea epi israhl24kai eipen saoul pros samouhl hmarthka oti parebhn ton logon kuriou kai to rhma sou oti efobhqhn ton laon kai hkousa ths fwnhs autwn25kai nun aron dh to amarthma mou kai anastreyon met� emou kai proskunhsw kuriw tw qew sou26kai eipen samouhl pros saoul ouk anastrefw meta sou oti exoudenwsas to rhma kuriou kai exoudenwsei se kurios tou mh einai basilea epi ton israhl27kai apestreyen samouhl to proswpon autou tou apelqein kai ekrathsen saoul tou pterugiou ths diploi+dos autou kai dierrhxen auto28kai eipen pros auton samouhl dierrhxen kurios thn basileian israhl ek ceiros sou shmeron kai dwsei authn tw plhsion sou tw agaqw uper se29kai diaireqhsetai israhl eis duo kai ouk apostreyei oude metanohsei oti ouc ws anqrwpos estin tou metanohsai autos30kai eipen saoul hmarthka alla doxason me dh enwpion presbuterwn israhl kai enwpion laou mou kai anastreyon met� emou kai proskunhsw tw kuriw qew sou31kai anestreyen samouhl opisw saoul kai prosekunhsen tw kuriw32kai eipen samouhl prosagagete moi ton agag basilea amalhk kai proshlqen pros auton agag tremwn kai eipen agag ei outws pikros o qanatos33kai eipen samouhl pros agag kaqoti hteknwsen gunaikas h romfaia sou outws ateknwqhsetai ek gunaikwn h mhthr sou kai esfaxen samouhl ton agag enwpion kuriou en galgal34kai aphlqen samouhl eis armaqaim kai saoul anebh eis ton oikon autou eis gabaa35kai ou proseqeto samouhl eti idein ton saoul ews hmeras qanatou autou oti epenqei samouhl epi saoul kai kurios metemelhqh oti ebasileusen ton saoul epi israhl

Chapter 16
1kai eipen kurios pros samouhl ews pote su penqeis epi saoul kagw exoudenwka auton mh basileuein epi israhl plhson to keras sou elaiou kai deuro aposteilw se pros iessai ews eis bhqleem oti eoraka en tois uiois autou emoi basileuein2kai eipen samouhl pws poreuqw kai akousetai saoul kai apoktenei me kai eipen kurios damalin bown labe en th ceiri sou kai ereis qusai tw kuriw hkw3kai kaleseis ton iessai eis thn qusian kai gnwriw soi a poihseis kai criseis on ean eipw pros se4kai epoihsen samouhl panta a elalhsen autw kurios kai hlqen eis bhqleem kai exesthsan oi presbuteroi ths polews th apanthsei autou kai eipan eirhnh h eisodos sou o blepwn5kai eipen eirhnh qusai tw kuriw hkw agiasqhte kai eufranqhte met� emou shmeron kai hgiasen ton iessai kai tous uious autou kai ekalesen autous eis thn qusian6kai egenhqh en tw autous eisienai kai eiden ton eliab kai eipen alla kai enwpion kuriou cristos autou7kai eipen kurios pros samouhl mh epibleyhs epi thn oyin autou mhde eis thn exin megeqous autou oti exoudenwka auton oti ouc ws embleyetai anqrwpos oyetai o qeos oti anqrwpos oyetai eis proswpon o de qeos oyetai eis kardian8kai ekalesen iessai ton aminadab kai parhlqen kata proswpon samouhl kai eipen oude touton exelexato kurios9kai parhgagen iessai ton sama kai eipen kai en toutw ouk exelexato kurios10kai parhgagen iessai tous epta uious autou enwpion samouhl kai eipen samouhl ouk exelexato kurios en toutois11kai eipen samouhl pros iessai ekleloipasin ta paidaria kai eipen eti o mikros idou poimainei en tw poimniw kai eipen samouhl pros iessai aposteilon kai labe auton oti ou mh katakliqwmen ews tou elqein auton12kai apesteilen kai eishgagen auton kai outos purrakhs meta kallous ofqalmwn kai agaqos orasei kuriw kai eipen kurios pros samouhl anasta kai crison ton dauid oti outos agaqos estin13kai elaben samouhl to keras tou elaiou kai ecrisen auton en mesw twn adelfwn autou kai efhlato pneuma kuriou epi dauid apo ths hmeras ekeinhs kai epanw kai anesth samouhl kai aphlqen eis armaqaim14kai pneuma kuriou apesth apo saoul kai epnigen auton pneuma ponhron para kuriou15kai eipan oi paides saoul pros auton idou dh pneuma kuriou ponhron pnigei se16eipatwsan dh oi douloi sou enwpion sou kai zhthsatwsan tw kuriw hmwn andra eidota yallein en kinura kai estai en tw einai pneuma ponhron epi soi kai yalei en th kinura autou kai agaqon soi estai kai anapausei se17kai eipen saoul pros tous paidas autou idete dh moi andra orqws yallonta kai eisagagete auton pros eme18kai apekriqh eis twn paidariwn autou kai eipen idou eoraka uion tw iessai bhqleemithn kai auton eidota yalmon kai o anhr sunetos kai o anhr polemisths kai sofos logw kai anhr agaqos tw eidei kai kurios met� autou19kai apesteilen saoul aggelous pros iessai legwn aposteilon pros me ton uion sou dauid ton en tw poimniw sou20kai elaben iessai gomor artwn kai askon oinou kai erifon aigwn ena kai exapesteilen en ceiri dauid tou uiou autou pros saoul21kai eishlqen dauid pros saoul kai pareisthkei enwpion autou kai hgaphsen auton sfodra kai egenhqh autw airwn ta skeuh autou22kai apesteilen saoul pros iessai legwn paristasqw dh dauid enwpion emou oti euren carin en ofqalmois mou23kai egenhqh en tw einai pneuma ponhron epi saoul kai elambanen dauid thn kinuran kai eyallen en th ceiri autou kai aneyucen saoul kai agaqon autw kai afistato ap� autou to pneuma to ponhron

Chapter 17
1kai sunagousin allofuloi tas parembolas autwn eis polemon kai sunagontai eis sokcwq ths ioudaias kai paremballousin ana meson sokcwq kai ana meson azhka en efermem2kai saoul kai oi andres israhl sunagontai kai paremballousin en th koiladi autoi paratassontai eis polemon ex enantias allofulwn3kai allofuloi istantai epi tou orous entauqa kai israhl istatai epi tou orous entauqa kai o aulwn ana meson autwn4kai exhlqen anhr dunatos ek ths parataxews twn allofulwn goliaq onoma autw ek geq uyos autou tessarwn phcewn kai spiqamhs5kai perikefalaia epi ths kefalhs autou kai qwraka alusidwton autos endedukws kai o staqmos tou qwrakos autou pente ciliades siklwn calkou kai sidhrou6kai knhmides calkai epanw twn skelwn autou kai aspis calkh ana meson twn wmwn autou7kai o kontos tou doratos autou wsei mesaklon ufainontwn kai h logch autou exakosiwn siklwn sidhrou kai o airwn ta opla autou proeporeueto autou8kai esth kai anebohsen eis thn parataxin israhl kai eipen autois ti ekporeuesqe parataxasqai polemw ex enantias hmwn ouk egw eimi allofulos kai umeis ebraioi tou saoul eklexasqe eautois andra kai katabhtw pros me9kai ean dunhqh pros eme polemhsai kai ean pataxh me kai esomeqa umin eis doulous ean de egw dunhqw kai pataxw auton esesqe hmin eis doulous kai douleusete hmin10kai eipen o allofulos idou egw wneidisa thn parataxin israhl shmeron en th hmera tauth dote moi andra kai monomachsomen amfoteroi11kai hkousen saoul kai pas israhl ta rhmata tou allofulou tauta kai exesthsan kai efobhqhsan sfodra32kai eipen dauid pros saoul mh dh sumpesetw h kardia tou kuriou mou ep� auton o doulos sou poreusetai kai polemhsei meta tou allofulou toutou33kai eipen saoul pros dauid ou mh dunhsh poreuqhnai pros ton allofulon tou polemein met� autou oti paidarion ei su kai autos anhr polemisths ek neothtos autou34kai eipen dauid pros saoul poimainwn hn o doulos sou tw patri autou en tw poimniw kai otan hrceto o lewn kai h arkos kai elambanen probaton ek ths agelhs35kai exeporeuomhn opisw autou kai epataxa auton kai exespasa ek tou stomatos autou kai ei epanistato ep� eme kai ekrathsa tou faruggos autou kai epataxa kai eqanatwsa auton36kai thn arkon etupten o doulos sou kai ton leonta kai estai o allofulos o aperitmhtos ws en toutwn ouci poreusomai kai pataxw auton kai afelw shmeron oneidos ex israhl dioti tis o aperitmhtos outos os wneidisen parataxin qeou zwntos37kurios os exeilato me ek ceiros tou leontos kai ek ceiros ths arkou autos exeleitai me ek ceiros tou allofulou tou aperitmhtou toutou kai eipen saoul pros dauid poreuou kai estai kurios meta sou38kai enedusen saoul ton dauid manduan kai perikefalaian calkhn peri thn kefalhn autou39kai ezwsen ton dauid thn romfaian autou epanw tou manduou autou kai ekopiasen peripathsas apax kai dis kai eipen dauid pros saoul ou mh dunwmai poreuqhnai en toutois oti ou pepeiramai kai afairousin auta ap� autou40kai elaben thn bakthrian autou en th ceiri autou kai exelexato eautw pente liqous leious ek tou ceimarrou kai eqeto autous en tw kadiw tw poimenikw tw onti autw eis sulloghn kai sfendonhn autou en th ceiri autou kai proshlqen pros ton andra ton allofulon42kai eiden goliad ton dauid kai htimasen auton oti autos hn paidarion kai autos purrakhs meta kallous ofqalmwn43kai eipen o allofulos pros dauid wsei kuwn egw eimi oti su erch ep� eme en rabdw kai liqois kai eipen dauid ouci all� h ceirw kunos kai kathrasato o allofulos ton dauid en tois qeois autou44kai eipen o allofulos pros dauid deuro pros me kai dwsw tas sarkas sou tois peteinois tou ouranou kai tois kthnesin ths ghs45kai eipen dauid pros ton allofulon su erch pros me en romfaia kai en dorati kai en aspidi kagw poreuomai pros se en onomati kuriou sabawq qeou parataxews israhl hn wneidisas shmeron46kai apokleisei se kurios shmeron eis thn ceira mou kai apoktenw se kai afelw thn kefalhn sou apo sou kai dwsw ta kwla sou kai ta kwla parembolhs allofulwn en tauth th hmera tois peteinois tou ouranou kai tois qhriois ths ghs kai gnwsetai pasa h gh oti estin qeos en israhl47kai gnwsetai pasa h ekklhsia auth oti ouk en romfaia kai dorati swzei kurios oti tou kuriou o polemos kai paradwsei kurios umas eis ceiras hmwn48kai anesth o allofulos kai eporeuqh eis sunanthsin dauid49kai exeteinen dauid thn ceira autou eis to kadion kai elaben ekeiqen liqon ena kai esfendonhsen kai epataxen ton allofulon epi to metwpon autou kai diedu o liqos dia ths perikefalaias eis to metwpon autou kai epesen epi proswpon autou epi thn ghn51kai edramen dauid kai epesth ep� auton kai elaben thn romfaian autou kai eqanatwsen auton kai afeilen thn kefalhn autou kai eidon oi allofuloi oti teqnhken o dunatos autwn kai efugon52kai anistantai andres israhl kai iouda kai hlalaxan kai katediwxan opisw autwn ews eisodou geq kai ews ths pulhs askalwnos kai epesan traumatiai twn allofulwn en th odw twn pulwn kai ews geq kai ews akkarwn53kai anestreyan andres israhl ekklinontes opisw twn allofulwn kai katepatoun tas parembolas autwn54kai elaben dauid thn kefalhn tou allofulou kai hnegken authn eis ierousalhm kai ta skeuh autou eqhken en tw skhnwmati autou

Chapter 18
6kai exhlqon ai coreuousai eis sunanthsin dauid ek paswn polewn israhl en tumpanois kai en carmosunh kai en kumbalois7kai exhrcon ai gunaikes kai elegon epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou8kai ponhron efanh to rhma en ofqalmois saoul peri tou logou toutou kai eipen tw dauid edwkan tas muriadas kai emoi edwkan tas ciliadas9kai hn saoul upoblepomenos ton dauid apo ths hmeras ekeinhs kai epekeina12kai efobhqh saoul apo proswpou dauid13kai apesthsen auton ap� autou kai katesthsen auton eautw ciliarcon kai exeporeueto kai eiseporeueto emprosqen tou laou14kai hn dauid en pasais tais odois autou suniwn kai kurios met� autou15kai eiden saoul ws autos suniei sfodra kai eulabeito apo proswpou autou16kai pas israhl kai ioudas hgapa ton dauid oti autos exeporeueto kai eiseporeueto pro proswpou tou laou20kai hgaphsen melcol h qugathr saoul ton dauid kai aphggelh saoul kai huqunqh en ofqalmois autou21kai eipen saoul dwsw authn autw kai estai autw eis skandalon kai hn epi saoul ceir allofulwn22kai eneteilato saoul tois paisin autou legwn lalhsate umeis laqra tw dauid legontes idou o basileus qelei en soi kai pantes oi paides autou agapwsin se kai su epigambreuson tw basilei23kai elalhsan oi paides saoul eis ta wta dauid ta rhmata tauta kai eipen dauid ei koufon en ofqalmois umwn epigambreusai basilei kagw anhr tapeinos kai ouci endoxos24kai aphggeilan oi paides saoul autw kata ta rhmata tauta a elalhsen dauid25kai eipen saoul tade ereite tw dauid ou bouletai o basileus en domati all� h en ekaton akrobustiais allofulwn ekdikhsai eis ecqrous tou basilews kai saoul elogisato auton embalein eis ceiras twn allofulwn26kai apaggellousin oi paides saoul tw dauid ta rhmata tauta kai euqunqh o logos en ofqalmois dauid epigambreusai tw basilei27kai anesth dauid kai eporeuqh autos kai oi andres autou kai epataxen en tois allofulois ekaton andras kai anhnegken tas akrobustias autwn tw basilei kai epigambreuetai tw basilei kai didwsin autw thn melcol qugatera autou autw eis gunaika28kai eiden saoul oti kurios meta dauid kai pas israhl hgapa auton29kai proseqeto eulabeisqai apo dauid eti

Chapter 19
1kai elalhsen saoul pros iwnaqan ton uion autou kai pros pantas tous paidas autou qanatwsai ton dauid kai iwnaqan uios saoul hreito ton dauid sfodra2kai aphggeilen iwnaqan tw dauid legwn saoul zhtei qanatwsai se fulaxai oun aurion prwi kai krubhqi kai kaqison krubh3kai egw exeleusomai kai sthsomai ecomenos tou patros mou en agrw ou ean hs ekei kai egw lalhsw peri sou pros ton patera mou kai oyomai o ti ean h kai apaggelw soi4kai elalhsen iwnaqan peri dauid agaqa pros saoul ton patera autou kai eipen pros auton mh amarthsatw o basileus eis ton doulon sou dauid oti ouc hmarthken eis se kai ta poihmata autou agaqa sfodra5kai eqeto thn yuchn autou en th ceiri autou kai epataxen ton allofulon kai epoihsen kurios swthrian megalhn kai pas israhl eidon kai ecarhsan kai ina ti amartaneis eis aima aqwon qanatwsai ton dauid dwrean6kai hkousen saoul ths fwnhs iwnaqan kai wmosen saoul legwn zh kurios ei apoqaneitai7kai ekalesen iwnaqan ton dauid kai aphggeilen autw panta ta rhmata tauta kai eishgagen iwnaqan ton dauid pros saoul kai hn enwpion autou wsei ecqes kai trithn hmeran8kai proseqeto o polemos genesqai pros saoul kai katiscusen dauid kai epolemhsen tous allofulous kai epataxen en autois plhghn megalhn sfodra kai efugon ek proswpou autou9kai egeneto pneuma qeou ponhron epi saoul kai autos en oikw kaqeudwn kai doru en th ceiri autou kai dauid eyallen en tais cersin autou10kai ezhtei saoul pataxai to doru eis dauid kai apesth dauid ek proswpou saoul kai epataxen to doru eis ton toicon kai dauid anecwrhsen kai dieswqh11kai egenhqh en th nukti ekeinh kai apesteilen saoul aggelous eis oikon dauid fulaxai auton tou qanatwsai auton prwi kai aphggeilen tw dauid melcol h gunh autou legousa ean mh su swshs thn yuchn sautou thn nukta tauthn aurion qanatwqhsh12kai katagei h melcol ton dauid dia ths quridos kai aphlqen kai efugen kai swzetai13kai elaben h melcol ta kenotafia kai eqeto epi thn klinhn kai hpar twn aigwn eqeto pros kefalhs autou kai ekaluyen auta imatiw14kai apesteilen saoul aggelous labein ton dauid kai legousin enocleisqai auton15kai apostellei epi ton dauid legwn agagete auton epi ths klinhs pros me tou qanatwsai auton16kai ercontai oi aggeloi kai idou ta kenotafia epi ths klinhs kai hpar twn aigwn pros kefalhs autou17kai eipen saoul th melcol ina ti outws parelogisw me kai exapesteilas ton ecqron mou kai dieswqh kai eipen melcol tw saoul autos eipen exaposteilon me ei de mh qanatwsw se18kai dauid efugen kai dieswqh kai paraginetai pros samouhl eis armaqaim kai apaggellei autw panta osa epoihsen autw saoul kai eporeuqh dauid kai samouhl kai ekaqisan en nauaq en rama19kai aphggelh tw saoul legontes idou dauid en nauaq en rama20kai apesteilen saoul aggelous labein ton dauid kai eidan thn ekklhsian twn profhtwn kai samouhl eisthkei kaqesthkws ep� autwn kai egenhqh epi tous aggelous tou saoul pneuma qeou kai profhteuousin21kai aphggelh tw saoul kai apesteilen aggelous eterous kai eprofhteusan kai autoi kai proseqeto saoul aposteilai aggelous tritous kai eprofhteusan kai autoi22kai equmwqh orgh saoul kai eporeuqh kai autos eis armaqaim kai ercetai ews tou freatos tou alw tou en tw sefi kai hrwthsen kai eipen pou samouhl kai dauid kai eipan idou en nauaq en rama23kai eporeuqh ekeiqen eis nauaq en rama kai egenhqh kai ep� autw pneuma qeou kai eporeueto profhteuwn ews tou elqein auton eis nauaq en rama24kai exedusato ta imatia autou kai eprofhteusen enwpion autwn kai epesen gumnos olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta dia touto elegon ei kai saoul en profhtais

Chapter 20
1kai apedra dauid ek nauaq en rama kai ercetai enwpion iwnaqan kai eipen ti pepoihka kai ti to adikhma mou kai ti hmarthka enwpion tou patros sou oti epizhtei thn yuchn mou2kai eipen autw iwnaqan mhdamws soi ou mh apoqanhs idou ou mh poihsh o pathr mou rhma mega h mikron kai ouk apokaluyei to wtion mou kai ti oti kruyei o pathr mou to rhma touto ouk estin touto3kai apekriqh dauid tw iwnaqan kai eipen ginwskwn oiden o pathr sou oti eurhka carin en ofqalmois sou kai eipen mh gnwtw touto iwnaqan mh ou boulhtai alla zh kurios kai zh h yuch sou oti kaqws eipon empeplhstai ana meson mou kai tou qanatou4kai eipen iwnaqan pros dauid ti epiqumei h yuch sou kai ti poihsw soi5kai eipen dauid pros iwnaqan idou dh neomhnia aurion kai egw kaqisas ou kaqhsomai meta tou basilews fagein kai exaposteleis me kai krubhsomai en tw pediw ews deilhs6ean episkeptomenos episkeyhtai me o pathr sou kai ereis paraitoumenos parhthsato ap� emou dauid dramein ews eis bhqleem thn polin autou oti qusia twn hmerwn ekei olh th fulh7ean tade eiph agaqws eirhnh tw doulw sou kai ean sklhrws apokriqh soi gnwqi oti suntetelestai h kakia par� autou8kai poihseis eleos meta tou doulou sou oti eishgages eis diaqhkhn kuriou ton doulon sou meta seautou kai ei estin adikia en tw doulw sou qanatwson me su kai ews tou patros sou ina ti outws eisageis me9kai eipen iwnaqan mhdamws soi oti ean ginwskwn gnw oti suntetelestai h kakia para tou patros mou tou elqein epi se kai ean mh eis tas poleis sou egw apaggelw soi10kai eipen dauid pros iwnaqan tis apaggelei moi ean apokriqh o pathr sou sklhrws11kai eipen iwnaqan pros dauid poreuou kai mene eis agron kai ekporeuontai amfoteroi eis agron12kai eipen iwnaqan pros dauid kurios o qeos israhl oiden oti anakrinw ton patera mou ws an o kairos trissws kai idou agaqon h peri dauid kai ou mh aposteilw pros se eis agron13tade poihsai o qeos tw iwnaqan kai tade prosqeih oti anoisw ta kaka epi se kai apokaluyw to wtion sou kai exapostelw se kai apeleush eis eirhnhn kai estai kurios meta sou kaqws hn meta tou patros mou14kai men eti mou zwntos kai poihseis eleos met� emou kai ean qanatw apoqanw15ouk exareis eleos sou apo tou oikou mou ews tou aiwnos kai ei mh en tw exairein kurion tous ecqrous dauid ekaston apo proswpou ths ghs16exarqhnai to onoma tou iwnaqan apo tou oikou dauid kai ekzhthsai kurios ecqrous tou dauid17kai proseqeto eti iwnaqan omosai tw dauid oti hgaphsen yuchn agapwntos auton18kai eipen iwnaqan aurion noumhnia kai episkephsh oti episkephsetai kaqedra sou19kai trisseuseis kai episkeyh kai hxeis eis ton topon sou ou ekrubhs en th hmera th ergasimh kai kaqhsh para to ergab ekeino20kai egw trisseusw tais scizais akontizwn ekpempwn eis thn amattari21kai idou apostelw to paidarion legwn deuro eure moi thn scizan ean eipw legwn tw paidariw wde h sciza apo sou kai wde labe authn paraginou oti eirhnh soi kai ouk estin logos zh kurios22ean tade eipw tw neaniskw wde h sciza apo sou kai epekeina poreuou oti exapestalken se kurios23kai to rhma o elalhsamen egw kai su idou kurios martus ana meson emou kai sou ews aiwnos24kai kruptetai dauid en agrw kai paraginetai o mhn kai ercetai o basileus epi thn trapezan tou fagein25kai ekaqisen o basileus epi thn kaqedran autou ws apax kai apax epi ths kaqedras para toicon kai proefqasen ton iwnaqan kai ekaqisen abennhr ek plagiwn saoul kai epeskeph o topos dauid26kai ouk elalhsen saoul ouden en th hmera ekeinh oti eipen sumptwma fainetai mh kaqaros einai oti ou kekaqaristai27kai egenhqh th epaurion tou mhnos th hmera th deutera kai epeskeph o topos tou dauid kai eipen saoul pros iwnaqan ton uion autou ti oti ou paragegonen o uios iessai kai ecqes kai shmeron epi thn trapezan28kai apekriqh iwnaqan tw saoul kai eipen autw parhthtai dauid par� emou ews eis bhqleem thn polin autou poreuqhnai29kai eipen exaposteilon dh me oti qusia ths fulhs hmin en th polei kai eneteilanto pros me oi adelfoi mou kai nun ei eurhka carin en ofqalmois sou diaswqhsomai dh kai oyomai tous adelfous mou dia touto ou paragegonen epi thn trapezan tou basilews30kai equmwqh orgh saoul epi iwnaqan sfodra kai eipen autw uie korasiwn automolountwn ou gar oida oti metocos ei su tw uiw iessai eis aiscunhn sou kai eis aiscunhn apokaluyews mhtros sou31oti pasas tas hmeras as o uios iessai zh epi ths ghs ouc etoimasqhsetai h basileia sou nun oun aposteilas labe ton neanian oti uios qanatou outos32kai apekriqh iwnaqan tw saoul ina ti apoqnhskei ti pepoihken33kai ephren saoul to doru epi iwnaqan tou qanatwsai auton kai egnw iwnaqan oti suntetelestai h kakia auth para tou patros autou qanatwsai ton dauid34kai anephdhsen iwnaqan apo ths trapezhs en orgh qumou kai ouk efagen en th deutera tou mhnos arton oti eqrausqh epi ton dauid oti sunetelesen ep� auton o pathr autou35kai egenhqh prwi kai exhlqen iwnaqan eis agron kaqws etaxato eis to marturion dauid kai paidarion mikron met� autou36kai eipen tw paidariw drame eure moi tas scizas en ais egw akontizw kai to paidarion edrame kai autos hkontize th scizh kai parhgagen authn37kai hlqen to paidarion ews tou topou ths scizhs ou hkontizen iwnaqan kai anebohsen iwnaqan opisw tou neaniou kai eipen ekei h sciza apo sou kai epekeina38kai anebohsen iwnaqan opisw tou paidariou autou legwn tacunas speuson kai mh sths kai anelexen to paidarion iwnaqan tas scizas pros ton kurion autou39kai to paidarion ouk egnw ouqen parex iwnaqan kai dauid egnwsan to rhma40kai iwnaqan edwken ta skeuh autou epi to paidarion autou kai eipen tw paidariw autou poreuou eiselqe eis thn polin41kai ws eishlqen to paidarion kai dauid anesth apo tou ergab kai epesen epi proswpon autou kai prosekunhsen autw tris kai katefilhsen ekastos ton plhsion autou kai eklausen ekastos tw plhsion autou ews sunteleias megalhs42kai eipen iwnaqan poreuou eis eirhnhn kai ws omwmokamen hmeis amfoteroi en onomati kuriou legontes kurios estai martus ana meson emou kai sou kai ana meson tou spermatos mou kai ana meson tou spermatos sou ews aiwnos

Chapter 21
1kai anesth dauid kai aphlqen kai iwnaqan eishlqen eis thn polin2kai ercetai dauid eis nomba pros abimelec ton ierea kai exesth abimelec th apanthsei autou kai eipen autw ti oti su monos kai ouqeis meta sou3kai eipen dauid tw ierei o basileus entetaltai moi rhma shmeron kai eipen moi mhdeis gnwtw to rhma peri ou egw apostellw se kai uper ou entetalmai soi kai tois paidariois diamemarturhmai en tw topw tw legomenw qeou pistis fellani alemwni4kai nun ei eisin upo thn ceira sou pente artoi dos eis ceira mou to eureqen5kai apekriqh o iereus tw dauid kai eipen ouk eisin artoi bebhloi upo thn ceira mou oti all� h artoi agioi eisin ei pefulagmena ta paidaria estin apo gunaikos kai fagetai6kai apekriqh dauid tw ierei kai eipen autw alla apo gunaikos apeschmeqa ecqes kai trithn hmeran en tw exelqein me eis odon gegone panta ta paidaria hgnismena kai auth h odos bebhlos dioti agiasqhsetai shmeron dia ta skeuh mou7kai edwken autw abimelec o iereus tous artous ths proqesews oti ouk hn ekei artos oti all� h artoi tou proswpou oi afhrhmenoi ek proswpou kuriou parateqhnai arton qermon h hmera elaben autous8kai ekei hn en twn paidariwn tou saoul en th hmera ekeinh sunecomenos neessaran enwpion kuriou kai onoma autw dwhk o suros nemwn tas hmionous saoul9kai eipen dauid pros abimelec ide ei estin entauqa upo thn ceira sou doru h romfaia oti thn romfaian mou kai ta skeuh ouk eilhfa en th ceiri mou oti hn to rhma tou basilews kata spoudhn10kai eipen o iereus idou h romfaia goliaq tou allofulou on epataxas en th koiladi hla kai auth eneilhmenh en imatiw ei tauthn lhmyh seautw labe oti ouk estin etera parex tauths entauqa kai eipen dauid idou ouk estin wsper auth dos moi authn11kai edwken authn autw kai anesth dauid kai efugen en th hmera ekeinh ek proswpou saoul kai hlqen dauid pros agcous basilea geq12kai eipan oi paides agcous pros auton ouci outos dauid o basileus ths ghs ouci toutw exhrcon ai coreuousai legousai epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou13kai eqeto dauid ta rhmata en th kardia autou kai efobhqh sfodra apo proswpou agcous basilews geq14kai hlloiwsen to proswpon autou enwpion autou kai prosepoihsato en th hmera ekeinh kai etumpanizen epi tais qurais ths polews kai parefereto en tais cersin autou kai epipten epi tas quras ths pulhs kai ta siela autou katerrei epi ton pwgwna autou15kai eipen agcous pros tous paidas autou idou idete andra epilhmpton ina ti eishgagete auton pros me16h elattoumai epilhmptwn egw oti eisageiocate auton epilhmpteuesqai pros me outos ouk eiseleusetai eis oikian

Chapter 22
1kai aphlqen ekeiqen dauid kai dieswqh kai ercetai eis to sphlaion to odollam kai akouousin oi adelfoi autou kai o oikos tou patros autou kai katabainousin pros auton ekei2kai sunhgonto pros auton pas en anagkh kai pas upocrews kai pas katwdunos yuch kai hn ep� autwn hgoumenos kai hsan met� autou ws tetrakosioi andres3kai aphlqen dauid ekeiqen eis masshfa ths mwab kai eipen pros basilea mwab ginesqwsan dh o pathr mou kai h mhthr mou para soi ews otou gnw ti poihsei moi o qeos4kai parekalesen to proswpon tou basilews mwab kai katwkoun met� autou pasas tas hmeras ontos tou dauid en th perioch5kai eipen gad o profhths pros dauid mh kaqou en th perioch poreuou kai hxeis eis ghn iouda kai eporeuqh dauid kai hlqen kai ekaqisen en polei saric6kai hkousen saoul oti egnwstai dauid kai oi andres oi met� autou kai saoul ekaqhto en tw bounw upo thn arouran thn en rama kai to doru en th ceiri autou kai pantes oi paides autou pareisthkeisan autw7kai eipen saoul pros tous paidas autou tous paresthkotas autw kai eipen autois akousate dh uioi beniamin ei alhqws pasin umin dwsei o uios iessai agrous kai ampelwnas kai pantas umas taxei ekatontarcous kai ciliarcous8oti sugkeisqe pantes umeis ep� eme kai ouk estin o apokaluptwn to wtion mou en tw diaqesqai ton uion mou diaqhkhn meta tou uiou iessai kai ouk estin ponwn peri emou ex umwn kai apokaluptwn to wtion mou oti ephgeiren o uios mou ton doulon mou ep� eme eis ecqron ws h hmera auth9kai apokrinetai dwhk o suros o kaqesthkws epi tas hmionous saoul kai eipen eoraka ton uion iessai paraginomenon eis nomba pros abimelec uion acitwb ton ierea10kai hrwta autw dia tou qeou kai episitismon edwken autw kai thn romfaian goliad tou allofulou edwken autw11kai apesteilen o basileus kalesai ton abimelec uion acitwb kai pantas tous uious tou patros autou tous iereis tous en nomba kai paregenonto pantes pros ton basilea12kai eipen saoul akoue dh uie acitwb kai eipen idou egw lalei kurie13kai eipen autw saoul ina ti suneqou kat� emou su kai o uios iessai dounai se autw arton kai romfaian kai erwtan autw dia tou qeou qesqai auton ep� eme eis ecqron ws h hmera auth14kai apekriqh tw basilei kai eipen kai tis en pasin tois doulois sou ws dauid pistos kai gambros tou basilews kai arcwn pantos paraggelmatos sou kai endoxos en tw oikw sou15h shmeron hrgmai erwtan autw dia tou qeou mhdamws mh dotw o basileus kata tou doulou autou logon kai ef� olon ton oikon tou patros mou oti ouk hdei o doulos o sos en pasin toutois rhma mikron h mega16kai eipen o basileus saoul qanatw apoqanh abimelec su kai pas o oikos tou patros sou17kai eipen o basileus tois paratrecousin tois efesthkosin ep� auton prosagagete kai qanatoute tous iereis tou kuriou oti h ceir autwn meta dauid kai oti egnwsan oti feugei autos kai ouk apekaluyan to wtion mou kai ouk eboulhqhsan oi paides tou basilews epenegkein tas ceiras autwn apanthsai eis tous iereis kuriou18kai eipen o basileus tw dwhk epistrefou su kai apanta eis tous iereis kai epestrafh dwhk o suros kai eqanatwsen tous iereis kuriou en th hmera ekeinh triakosious kai pente andras pantas airontas efoud19kai thn nomba thn polin twn ierewn epataxen en stomati romfaias apo andros ews gunaikos apo nhpiou ews qhlazontos kai moscou kai onou kai probatou20kai diaswzetai uios eis tw abimelec uiw acitwb kai onoma autw abiaqar kai efugen opisw dauid21kai aphggeilen abiaqar tw dauid oti eqanatwsen saoul pantas tous iereis tou kuriou22kai eipen dauid tw abiaqar hidein en th hmera ekeinh oti dwhk o suros oti apaggellwn apaggelei tw saoul egw eimi aitios twn yucwn oikou tou patros sou23kaqou met� emou mh fobou oti ou ean zhtw th yuch mou topon zhthsw kai th yuch sou oti pefulaxai su par� emoi

Chapter 23
1kai aphggelh tw dauid legontes idou oi allofuloi polemousin en th kei+la kai autoi diarpazousin katapatousin tous alw2kai ephrwthsen dauid dia tou kuriou legwn ei poreuqw kai pataxw tous allofulous toutous kai eipen kurios poreuou kai pataxeis en tois allofulois toutois kai swseis thn kei+la3kai eipan oi andres tou dauid pros auton idou hmeis entauqa en th ioudaia foboumeqa kai pws estai ean poreuqwmen eis kei+la eis ta skula twn allofulwn eisporeusomeqa4kai proseqeto dauid erwthsai eti dia tou kuriou kai apekriqh autw kurios kai eipen pros auton anasthqi kai katabhqi eis kei+la oti egw paradidwmi tous allofulous eis ceiras sou5kai eporeuqh dauid kai oi andres oi met� autou eis kei+la kai epolemhsen en tois allofulois kai efugon ek proswpou autou kai aphgagen ta kthnh autwn kai epataxen en autois plhghn megalhn kai eswsen dauid tous katoikountas kei+la6kai egeneto en tw fugein abiaqar uion abimelec pros dauid kai autos meta dauid eis kei+la katebh ecwn efoud en th ceiri autou7kai aphggelh tw saoul oti hkei dauid eis kei+la kai eipen saoul pepraken auton o qeos eis ceiras mou oti apokekleistai eiselqwn eis polin qurwn kai moclwn8kai parhggeilen saoul panti tw law eis polemon katabainein eis kei+la sunecein ton dauid kai tous andras autou9kai egnw dauid oti ou parasiwpa saoul peri autou thn kakian kai eipen dauid pros abiaqar ton ierea prosagage to efoud kuriou10kai eipen dauid kurie o qeos israhl akouwn akhkoen o doulos sou oti zhtei saoul elqein epi kei+la diafqeirai thn polin di� eme11ei apokleisqhsetai kai nun ei katabhsetai saoul kaqws hkousen o doulos sou kurie o qeos israhl apaggeilon tw doulw sou kai eipen kurios apokleisqhsetai13kai anesth dauid kai oi andres oi met� autou ws tetrakosioi kai exhlqon ek kei+la kai eporeuonto ou ean eporeuqhsan kai tw saoul aphggelh oti diaseswtai dauid ek kei+la kai anhken tou exelqein14kai ekaqisen dauid en th erhmw en maserem en tois stenois kai ekaqhto en th erhmw en tw orei zif en th gh th aucmwdei kai ezhtei auton saoul pasas tas hmeras kai ou paredwken auton kurios eis tas ceiras autou15kai eiden dauid oti exercetai saoul tou zhtein ton dauid kai dauid en tw orei tw aucmwdei en th kainh zif16kai anesth iwnaqan uios saoul kai eporeuqh pros dauid eis kainhn kai ekrataiwsen tas ceiras autou en kuriw17kai eipen pros auton mh fobou oti ou mh eurh se h ceir saoul tou patros mou kai su basileuseis epi israhl kai egw esomai soi eis deuteron kai saoul o pathr mou oiden outws18kai dieqento amfoteroi diaqhkhn enwpion kuriou kai ekaqhto dauid en kainh kai iwnaqan aphlqen eis oikon autou19kai anebhsan oi zifaioi ek ths aucmwdous pros saoul epi ton bounon legontes ouk idou dauid kekruptai par� hmin en messara en tois stenois en th kainh en tw bounw tou ecela tou ek dexiwn tou iessaimoun20kai nun pan to pros yuchn tou basilews eis katabasin katabainetw pros hmas kekleikasin auton eis tas ceiras tou basilews21kai eipen autois saoul euloghmenoi umeis tw kuriw oti eponesate peri emou22poreuqhte dh kai etoimasate eti kai gnwte ton topon autou ou estai o pous autou en tacei ekei ou eipate mhpote panourgeushtai23kai idete kai gnwte kai poreusomeqa meq� umwn kai estai ei estin epi ths ghs kai exereunhsw auton en pasais ciliasin iouda24kai anesthsan oi zifaioi kai eporeuqhsan emprosqen saoul kai dauid kai oi andres autou en th erhmw th maan kaq� esperan ek dexiwn tou iessaimoun25kai eporeuqh saoul kai oi andres autou zhtein auton kai aphggeilan tw dauid kai katebh eis thn petran thn en th erhmw maan kai hkousen saoul kai katediwxen opisw dauid eis thn erhmon maan26kai poreuontai saoul kai oi andres autou ek merous tou orous toutou kai hn dauid kai oi andres autou ek merous tou orous toutou kai hn dauid skepazomenos poreuesqai apo proswpou saoul kai saoul kai oi andres autou parenebalon epi dauid kai tous andras autou sullabein autous27kai aggelos pros saoul hlqen legwn speude kai deuro oti epeqento oi allofuloi epi thn ghn28kai anestreyen saoul mh katadiwkein opisw dauid kai eporeuqh eis sunanthsin twn allofulwn dia touto epeklhqh o topos ekeinos petra h merisqeisa

Chapter 24
1kai anebh dauid ekeiqen kai ekaqisen en tois stenois eggaddi2kai egenhqh ws anestreyen saoul apo opisqen twn allofulwn kai aphggelh autw legontwn oti dauid en th erhmw eggaddi3kai elaben meq� eautou treis ciliadas andrwn eklektous ek pantos israhl kai eporeuqh zhtein ton dauid kai tous andras autou epi proswpon sadaiem4kai hlqen eis tas agelas twn poimniwn tas epi ths odou kai hn ekei sphlaion kai saoul eishlqen paraskeuasasqai kai dauid kai oi andres autou eswteron tou sphlaiou ekaqhnto5kai eipon oi andres dauid pros auton idou h hmera auth hn eipen kurios pros se paradounai ton ecqron sou eis tas ceiras sou kai poihseis autw ws agaqon en ofqalmois sou kai anesth dauid kai afeilen to pterugion ths diploi+dos ths saoul laqraiws6kai egenhqh meta tauta kai epataxen kardia dauid auton oti afeilen to pterugion ths diploi+dos autou7kai eipen dauid pros tous andras autou mhdamws moi para kuriou ei poihsw to rhma touto tw kuriw mou tw cristw kuriou epenegkai ceira mou ep� auton oti cristos kuriou estin outos8kai epeisen dauid tous andras autou en logois kai ouk edwken autois anastantas qanatwsai ton saoul kai anesth saoul kai katebh eis thn odon9kai anesth dauid opisw autou ek tou sphlaiou kai ebohsen dauid opisw saoul legwn kurie basileu kai epebleyen saoul eis ta opisw autou kai ekuyen dauid epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen autw10kai eipen dauid pros saoul ina ti akoueis twn logwn tou laou legontwn idou dauid zhtei thn yuchn sou11idou en th hmera tauth eorakasin oi ofqalmoi sou ws paredwken se kurios shmeron eis ceira mou en tw sphlaiw kai ouk hboulhqhn apokteinai se kai efeisamhn sou kai eipa ouk epoisw ceira mou epi kurion mou oti cristos kuriou outos estin12kai idou to pterugion ths diploi+dos sou en th ceiri mou egw afhrhka to pterugion kai ouk apektagka se kai gnwqi kai ide shmeron oti ouk estin kakia en th ceiri mou oude asebeia kai aqethsis kai ouc hmarthka eis se kai su desmeueis thn yuchn mou labein authn13dikasai kurios ana meson emou kai sou kai ekdikhsai me kurios ek sou kai h ceir mou ouk estai epi soi14kaqws legetai h parabolh h arcaia ex anomwn exeleusetai plhmmeleia kai h ceir mou ouk estai epi se15kai nun opisw tinos su ekporeuh basileu israhl opisw tinos katadiwkeis su opisw kunos teqnhkotos kai opisw yullou enos16genoito kurios eis krithn kai dikasthn ana meson emou kai ana meson sou idoi kurios kai krinai thn krisin mou kai dikasai moi ek ceiros sou17kai egeneto ws sunetelesen dauid ta rhmata tauta lalwn pros saoul kai eipen saoul h fwnh sou auth teknon dauid kai hren thn fwnhn autou saoul kai eklausen18kai eipen saoul pros dauid dikaios su uper eme oti su antapedwkas moi agaqa egw de antapedwka soi kaka19kai su aphggeilas moi shmeron a epoihsas moi agaqa ws apekleisen me kurios shmeron eis ceiras sou kai ouk apekteinas me20kai oti ei euroito tis ton ecqron autou en qliyei kai ekpemyai auton en odw agaqh kai kurios antapoteisei autw agaqa kaqws pepoihkas shmeron21kai nun idou egw ginwskw oti basileuwn basileuseis kai sthsetai en cersin sou basileia israhl22kai nun omoson moi en kuriw oti ouk exoleqreuseis to sperma mou opisw mou kai ouk afanieis to onoma mou ek tou oikou tou patros mou23kai wmosen dauid tw saoul kai aphlqen saoul eis ton topon autou kai dauid kai oi andres autou anebhsan eis thn messara stenhn

Chapter 25
1kai apeqanen samouhl kai sunaqroizontai pas israhl kai koptontai auton kai qaptousin auton en oikw autou en armaqaim kai anesth dauid kai katebh eis thn erhmon maan2kai hn anqrwpos en th maan kai ta poimnia autou en tw karmhlw kai o anqrwpos megas sfodra kai toutw poimnia triscilia kai aiges ciliai kai egenhqh en tw keirein to poimnion autou en tw karmhlw3kai onoma tw anqrwpw nabal kai onoma th gunaiki autou abigaia kai h gunh autou agaqh sunesei kai kalh tw eidei sfodra kai o anqrwpos sklhros kai ponhros en epithdeumasin kai o anqrwpos kunikos4kai hkousen dauid en th erhmw oti keirei nabal o karmhlios to poimnion autou5kai dauid apesteilen deka paidaria kai eipen tois paidariois anabhte eis karmhlon kai apelqate pros nabal kai erwthsate auton epi tw onomati mou eis eirhnhn6kai ereite tade eis wras kai su ugiainwn kai o oikos sou kai panta ta sa ugiainonta7kai nun idou akhkoa oti keirousin soi nun oi poimenes sou oi hsan meq� hmwn en th erhmw kai ouk apekwlusamen autous kai ouk eneteilameqa autois ouqen pasas tas hmeras ontwn autwn en karmhlw8erwthson ta paidaria sou kai apaggelousin soi kai euretwsan ta paidaria carin en ofqalmois sou oti ef� hmeran agaqhn hkomen dos dh o ean eurh h ceir sou tw uiw sou tw dauid9kai ercontai ta paidaria kai lalousin tous logous toutous pros nabal kata panta ta rhmata tauta en tw onomati dauid kai anephdhsen10kai apekriqh nabal tois paisin dauid kai eipen tis o dauid kai tis o uios iessai shmeron peplhqummenoi eisin oi douloi anacwrountes ekastos ek proswpou tou kuriou autou11kai lhmyomai tous artous mou kai ton oinon mou kai ta qumata mou a tequka tois keirousin mou ta probata kai dwsw auta andrasin ois ouk oida poqen eisin12kai apestrafhsan ta paidaria dauid eis odon autwn kai anestreyan kai hlqon kai anhggeilan tw dauid kata ta rhmata tauta13kai eipen dauid tois andrasin autou zwsasqe ekastos thn romfaian autou kai anebhsan opisw dauid ws tetrakosioi andres kai oi diakosioi ekaqisan meta twn skeuwn14kai th abigaia gunaiki nabal aphggeilen en twn paidariwn legwn idou dauid apesteilen aggelous ek ths erhmou euloghsai ton kurion hmwn kai exeklinen ap� autwn15kai oi andres agaqoi hmin sfodra ouk apekwlusan hmas oude eneteilanto hmin pasas tas hmeras as hmen par� autois kai en tw einai hmas en agrw16ws teicos hsan peri hmas kai thn nukta kai thn hmeran pasas tas hmeras as hmeqa par� autois poimainontes to poimnion17kai nun gnwqi kai ide ti su poihseis oti suntetelestai h kakia eis ton kurion hmwn kai eis ton oikon autou kai outos uios loimos kai ouk estin lalhsai pros auton18kai espeusen abigaia kai elaben diakosious artous kai duo aggeia oinou kai pente probata pepoihmena kai pente oifi alfitou kai gomor en stafidos kai diakosias palaqas kai eqeto epi tous onous19kai eipen tois paidariois auths proporeuesqe emprosqen mou kai idou egw opisw umwn paraginomai kai tw andri auths ouk aphggeilen20kai egenhqh auths epibebhkuihs epi thn onon kai katabainoushs en skeph tou orous kai idou dauid kai oi andres autou katebainon eis sunanthsin auths kai aphnthsen autois21kai dauid eipen isws eis adikon pefulaka panta ta autou en th erhmw kai ouk eneteilameqa labein ek pantwn twn autou ouqen kai antapedwken moi ponhra anti agaqwn22tade poihsai o qeos tw dauid kai tade prosqeih ei upoleiyomai ek pantwn twn tou nabal ews prwi ourounta pros toicon23kai eiden abigaia ton dauid kai espeusen kai katephdhsen apo ths onou kai epesen enwpion dauid epi proswpon auths kai prosekunhsen autw epi thn ghn24epi tous podas autou kai eipen en emoi kurie mou h adikia lalhsatw dh h doulh sou eis ta wta sou kai akouson ths doulhs sou logon25mh dh qesqw o kurios mou kardian autou epi ton anqrwpon ton loimon touton oti kata to onoma autou outws estin nabal onoma autw kai afrosunh met� autou kai egw h doulh sou ouk eidon ta paidaria sou a apesteilas26kai nun kurie zh kurios kai zh h yuch sou kaqws ekwlusen se kurios tou mh elqein eis aima aqwon kai swzein thn ceira sou soi kai nun genointo ws nabal oi ecqroi sou kai oi zhtountes tw kuriw mou kaka27kai nun labe thn eulogian tauthn hn enhnocen h doulh sou tw kuriw mou kai dwseis tois paidariois tois paresthkosin tw kuriw mou28aron dh to anomhma ths doulhs sou oti poiwn poihsei kurios tw kuriw mou oikon piston oti polemon kuriou o kurios mou polemei kai kakia ouc eureqhsetai en soi pwpote29kai anasthsetai anqrwpos katadiwkwn se kai zhtwn thn yuchn sou kai estai h yuch kuriou mou endedemenh en desmw ths zwhs para kuriw tw qew kai yuchn ecqrwn sou sfendonhseis en mesw ths sfendonhs30kai estai oti poihsei kurios tw kuriw mou panta osa elalhsen agaqa epi se kai enteleitai soi kurios eis hgoumenon epi israhl31kai ouk estai soi touto bdelugmos kai skandalon tw kuriw mou ekceai aima aqwon dwrean kai swsai ceira kuriou mou autw kai agaqwsei kurios tw kuriw mou kai mnhsqhsh ths doulhs sou agaqwsai auth32kai eipen dauid th abigaia euloghtos kurios o qeos israhl os apesteilen se shmeron en tauth eis apanthsin mou33kai euloghtos o tropos sou kai euloghmenh su h apokwlusasa me shmeron en tauth mh elqein eis aimata kai swsai ceira mou emoi34plhn oti zh kurios o qeos israhl os apekwlusen me shmeron tou kakopoihsai se oti ei mh espeusas kai paregenou eis apanthsin moi tote eipa ei upoleifqhsetai tw nabal ews fwtos tou prwi ourwn pros toicon35kai elaben dauid ek ceiros auths panta a eferen autw kai eipen auth anabhqi eis eirhnhn eis oikon sou blepe hkousa ths fwnhs sou kai hretisa to proswpon sou36kai paregenhqh abigaia pros nabal kai idou autw potos en oikw autou ws potos basilews kai h kardia nabal agaqh ep� auton kai autos mequwn ews sfodra kai ouk aphggeilen autw rhma mikron h mega ews fwtos tou prwi37kai egeneto prwi ws exenhyen apo tou oinou nabal aphggeilen autw h gunh autou ta rhmata tauta kai enapeqanen h kardia autou en autw kai autos ginetai ws liqos38kai egeneto wsei deka hmerai kai epataxen kurios ton nabal kai apeqanen39kai hkousen dauid kai eipen euloghtos kurios os ekrinen thn krisin tou oneidismou mou ek ceiros nabal kai ton doulon autou periepoihsato ek ceiros kakwn kai thn kakian nabal apestreyen kurios eis kefalhn autou kai apesteilen dauid kai elalhsen peri abigaias labein authn eautw eis gunaika40kai hlqon oi paides dauid pros abigaian eis karmhlon kai elalhsan auth legontes dauid apesteilen hmas pros se labein se autw eis gunaika41kai anesth kai prosekunhsen epi thn ghn epi proswpon kai eipen idou h doulh sou eis paidiskhn niyai podas twn paidwn sou42kai anesth abigaia kai epebh epi thn onon kai pente korasia hkolouqoun auth kai eporeuqh opisw twn paidwn dauid kai ginetai autw eis gunaika43kai thn acinaam elaben dauid ex iezrael kai amfoterai hsan autw gunaikes44kai saoul edwken melcol thn qugatera autou thn gunaika dauid tw falti uiw lais tw ek romma

Chapter 26
1kai ercontai oi zifaioi ek ths aucmwdous pros ton saoul eis ton bounon legontes idou dauid skepazetai meq� hmwn en tw bounw tou ecela tou kata proswpon tou iessaimoun2kai anesth saoul kai katebh eis thn erhmon zif kai met� autou treis ciliades andrwn eklektoi ex israhl zhtein ton dauid en th erhmw zif3kai parenebalen saoul en tw bounw tou ecela epi proswpou tou iessaimoun epi ths odou kai dauid ekaqisen en th erhmw kai eiden dauid oti hkei saoul opisw autou eis thn erhmon4kai apesteilen dauid kataskopous kai egnw oti hkei saoul etoimos ek kei+la5kai anesth dauid laqra kai eisporeuetai eis ton topon ou ekaqeuden ekei saoul kai ekei abennhr uios nhr arcistrathgos autou kai saoul ekaqeuden en lamphnh kai o laos parembeblhkws kuklw autou6kai apekriqh dauid kai eipen pros acimelec ton cettaion kai pros abessa uion sarouias adelfon iwab legwn tis eiseleusetai met� emou pros saoul eis thn parembolhn kai eipen abessa egw eiseleusomai meta sou7kai eisporeuetai dauid kai abessa eis ton laon thn nukta kai idou saoul kaqeudwn upnw en lamphnh kai to doru empephgos eis thn ghn pros kefalhs autou kai abennhr kai o laos autou ekaqeuden kuklw autou8kai eipen abessa pros dauid apekleisen shmeron kurios ton ecqron sou eis tas ceiras sou kai nun pataxw auton tw dorati eis thn ghn apax kai ou deuterwsw autw9kai eipen dauid pros abessa mh tapeinwshs auton oti tis epoisei ceira autou epi criston kuriou kai aqwwqhsetai10kai eipen dauid zh kurios ean mh kurios paish auton h h hmera autou elqh kai apoqanh h eis polemon katabh kai prosteqh11mhdamws moi para kuriou epenegkein ceira mou epi criston kuriou kai nun labe dh to doru apo pros kefalhs autou kai ton fakon tou udatos kai apelqwmen kaq� eautous12kai elaben dauid to doru kai ton fakon tou udatos apo pros kefalhs autou kai aphlqon kaq� eautous kai ouk hn o blepwn kai ouk hn o ginwskwn kai ouk hn o exegeiromenos pantes upnountes oti qambos kuriou epepesen ep� autous13kai diebh dauid eis to peran kai esth epi thn korufhn tou orous makroqen kai pollh h odos ana meson autwn14kai prosekalesato dauid ton laon kai tw abennhr elalhsen legwn ouk apokriqhsei abennhr kai apekriqh abennhr kai eipen tis ei su o kalwn me15kai eipen dauid pros abennhr ouk anhr su kai tis ws su en israhl kai dia ti ou fulasseis ton kurion sou ton basilea oti eishlqen eis ek tou laou diafqeirai ton basilea kurion sou16kai ouk agaqon to rhma touto o pepoihkas zh kurios oti uioi qanatwsews umeis oi fulassontes ton basilea kurion umwn ton criston kuriou kai nun ide dh to doru tou basilews kai o fakos tou udatos pou estin ta pros kefalhs autou17kai epegnw saoul thn fwnhn tou dauid kai eipen h fwnh sou auth teknon dauid kai eipen dauid doulos sou kurie basileu18kai eipen ina ti touto katadiwkei o kurios mou opisw tou doulou autou oti ti hmarthka kai ti eureqh en emoi adikhma19kai nun akousatw dh o kurios mou o basileus to rhma tou doulou autou ei o qeos episeiei se ep� eme osfranqeih qusias sou kai ei uioi anqrwpwn epikataratoi outoi enwpion kuriou oti exebalon me shmeron mh esthrisqai en klhronomia kuriou legontes poreuou douleue qeois eterois20kai nun mh pesoi to aima mou epi thn ghn ex enantias proswpou kuriou oti exelhluqen o basileus israhl zhtein thn yuchn mou kaqws katadiwkei o nuktikorax en tois oresin21kai eipen saoul hmarthka epistrefe teknon dauid oti ou kakopoihsw se anq� wn entimos yuch mou en ofqalmois sou en th shmeron memataiwmai kai hgnohka polla sfodra22kai apekriqh dauid kai eipen idou to doru tou basilews dielqetw eis twn paidariwn kai labetw auto23kai kurios epistreyei ekastw tas dikaiosunas autou kai thn pistin autou ws paredwken se kurios shmeron eis ceiras mou kai ouk hqelhsa epenegkein ceira mou epi criston kuriou24kai idou kaqws emegalunqh h yuch sou shmeron en tauth en ofqalmois mou outws megalunqeih h yuch mou enwpion kuriou kai skepasai me kai exeleitai me ek pashs qliyews25kai eipen saoul pros dauid euloghmenos su teknon kai poiwn poihseis kai dunamenos dunhsei kai aphlqen dauid eis thn odon autou kai saoul anestreyen eis ton topon autou

Chapter 27
1kai eipen dauid en th kardia autou legwn nun prosteqhsomai en hmera mia eis ceiras saoul kai ouk estin moi agaqon ean mh swqw eis ghn allofulwn kai anh saoul tou zhtein me eis pan orion israhl kai swqhsomai ek ceiros autou2kai anesth dauid kai oi tetrakosioi andres met� autou kai eporeuqh pros agcous uion ammac basilea geq3kai ekaqisen dauid meta agcous en geq autos kai oi andres autou ekastos kai o oikos autou kai dauid kai amfoterai ai gunaikes autou acinaam h iezrahlitis kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou4kai anhggelh tw saoul oti pefeugen dauid eis geq kai ou proseqeto eti zhtein auton5kai eipen dauid pros agcous ei dh eurhken o doulos sou carin en ofqalmois sou dotwsan dh moi topon en mia twn polewn twn kat� agron kai kaqhsomai ekei kai ina ti kaqhtai o doulos sou en polei basileuomenh meta sou6kai edwken autw en th hmera ekeinh thn sekelak dia touto egenhqh sekelak tw basilei ths ioudaias ews ths hmeras tauths7kai egenhqh o ariqmos twn hmerwn wn ekaqisen dauid en agrw twn allofulwn tessaras mhnas8kai anebainen dauid kai oi andres autou kai epetiqento epi panta ton gesiri kai epi ton amalhkithn kai idou h gh katwkeito apo anhkontwn h apo gelamyour teteicismenwn kai ews ghs aiguptou9kai etupte thn ghn kai ouk ezwogonei andra kai gunaika kai elambanen poimnia kai boukolia kai onous kai kamhlous kai imatismon kai anestreyan kai hrconto pros agcous10kai eipen agcous pros dauid epi tina epeqesqe shmeron kai eipen dauid pros agcous kata noton ths ioudaias kai kata noton iesmega kai kata noton tou kenezi11kai andra kai gunaika ouk ezwogonhsen tou eisagagein eis geq legwn mh anaggeilwsin eis geq kaq� hmwn legontes tade dauid poiei kai tode to dikaiwma autou pasas tas hmeras as ekaqhto dauid en agrw twn allofulwn12kai episteuqh dauid en tw agcous sfodra legwn hscuntai aiscunomenos en tw law autou en israhl kai estai moi doulos eis ton aiwna

Chapter 28
1kai egenhqh en tais hmerais ekeinais kai sunaqroizontai allofuloi en tais parembolais autwn exelqein polemein meta israhl kai eipen agcous pros dauid ginwskwn gnwsei oti met� emou exeleusei eis polemon su kai oi andres sou2kai eipen dauid pros agcous outw nun gnwsei a poihsei o doulos sou kai eipen agcous pros dauid outws arciswmatofulaka qhsomai se pasas tas hmeras3kai samouhl apeqanen kai ekoyanto auton pas israhl kai qaptousin auton en armaqaim en polei autou kai saoul perieilen tous eggastrimuqous kai tous gnwstas apo ths ghs4kai sunaqroizontai oi allofuloi kai ercontai kai paremballousin eis swman kai sunaqroizei saoul panta andra israhl kai paremballousin eis gelboue5kai eiden saoul thn parembolhn twn allofulwn kai efobhqh kai exesth h kardia autou sfodra6kai ephrwthsen saoul dia kuriou kai ouk apekriqh autw kurios en tois enupniois kai en tois dhlois kai en tois profhtais7kai eipen saoul tois paisin autou zhthsate moi gunaika eggastrimuqon kai poreusomai pros authn kai zhthsw en auth kai eipan oi paides autou pros auton idou gunh eggastrimuqos en aendwr8kai sunekaluyato saoul kai periebaleto imatia etera kai poreuetai autos kai duo andres met� autou kai ercontai pros thn gunaika nuktos kai eipen auth manteusai dh moi en tw eggastrimuqw kai anagage moi on ean eipw soi9kai eipen h gunh pros auton idou dh su oidas osa epoihsen saoul ws exwleqreusen tous eggastrimuqous kai tous gnwstas apo ths ghs kai ina ti su pagideueis thn yuchn mou qanatwsai authn10kai wmosen auth saoul legwn zh kurios ei apanthsetai soi adikia en tw logw toutw11kai eipen h gunh tina anagagw soi kai eipen ton samouhl anagage moi12kai eiden h gunh ton samouhl kai anebohsen fwnh megalh kai eipen h gunh pros saoul ina ti parelogisw me kai su ei saoul13kai eipen auth o basileus mh fobou eipon tina eorakas kai eipen autw qeous eoraka anabainontas ek ths ghs14kai eipen auth ti egnws kai eipen autw andra orqion anabainonta ek ths ghs kai outos diploi+da anabeblhmenos kai egnw saoul oti samouhl outos kai ekuyen epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen autw15kai eipen samouhl ina ti parhnwclhsas moi anabhnai me kai eipen saoul qlibomai sfodra kai oi allofuloi polemousin en emoi kai o qeos afesthken ap� emou kai ouk epakhkoen moi eti kai en ceiri twn profhtwn kai en tois enupniois kai nun keklhka se gnwrisai moi ti poihsw16kai eipen samouhl ina ti eperwtas me kai kurios afesthken apo sou kai gegonen meta tou plhsion sou17kai pepoihken kurios soi kaqws elalhsen en ceiri mou kai diarrhxei kurios thn basileian sou ek ceiros sou kai dwsei authn tw plhsion sou tw dauid18dioti ouk hkousas fwnhs kuriou kai ouk epoihsas qumon orghs autou en amalhk dia touto to rhma epoihsen kurios soi th hmera tauth19kai paradwsei kurios ton israhl meta sou eis ceiras allofulwn kai aurion su kai oi uioi sou meta sou pesountai kai thn parembolhn israhl dwsei kurios eis ceiras allofulwn20kai espeusen saoul kai epesen esthkws epi thn ghn kai efobhqh sfodra apo twn logwn samouhl kai iscus en autw ouk hn eti ou gar efagen arton olhn thn hmeran kai olhn thn nukta ekeinhn21kai eishlqen h gunh pros saoul kai eiden oti espeusen sfodra kai eipen pros auton idou dh hkousen h doulh sou ths fwnhs sou kai eqemhn thn yuchn mou en th ceiri mou kai hkousa tous logous ous elalhsas moi22kai nun akouson dh fwnhs ths doulhs sou kai paraqhsw enwpion sou ywmon artou kai fage kai estai en soi iscus oti poreush en odw23kai ouk eboulhqh fagein kai parebiazonto auton oi paides autou kai h gunh kai hkousen ths fwnhs autwn kai anesth apo ths ghs kai ekaqisen epi ton difron24kai th gunaiki hn damalis nomas en th oikia kai espeusen kai equsen authn kai elaben aleura kai efurasen kai epeyen azuma25kai proshgagen enwpion saoul kai enwpion twn paidwn autou kai efagon kai anesthsan kai aphlqon thn nukta ekeinhn

Chapter 29
1kai sunaqroizousin allofuloi pasas tas parembolas autwn eis afek kai israhl parenebalen en aendwr th en iezrael2kai satrapai allofulwn pareporeuonto eis ekatontadas kai ciliadas kai dauid kai oi andres autou pareporeuonto ep� escatwn meta agcous3kai eipon oi satrapai twn allofulwn tines oi diaporeuomenoi outoi kai eipen agcous pros tous strathgous twn allofulwn ouc outos dauid o doulos saoul basilews israhl gegonen meq� hmwn hmeras touto deuteron etos kai ouc eurhka en autw ouqen af� hs hmeras enepesen pros me kai ews ths hmeras tauths4kai eluphqhsan ep� autw oi strathgoi twn allofulwn kai legousin autw apostreyon ton andra eis ton topon autou ou katesthsas auton ekei kai mh ercesqw meq� hmwn eis ton polemon kai mh ginesqw epiboulos ths parembolhs kai en tini diallaghsetai outos tw kuriw autou ouci en tais kefalais twn andrwn ekeinwn5ouc outos dauid w exhrcon en corois legontes epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou6kai ekalesen agcous ton dauid kai eipen autw zh kurios oti euqhs su kai agaqos en ofqalmois mou kai h exodos sou kai h eisodos sou met� emou en th parembolh kai oti ouc eurhka kata sou kakian af� hs hmeras hkeis pros me ews ths shmeron hmeras kai en ofqalmois twn satrapwn ouk agaqos su7kai nun anastrefe kai poreuou eis eirhnhn kai ou mh poihseis kakian en ofqalmois twn satrapwn twn allofulwn8kai eipen dauid pros agcous ti pepoihka soi kai ti eures en tw doulw sou af� hs hmeras hmhn enwpion sou kai ews ths hmeras tauths oti ou mh elqw polemhsai tous ecqrous tou kuriou mou tou basilews9kai apekriqh agcous pros dauid oida oti agaqos su en ofqalmois mou all� oi satrapai twn allofulwn legousin ouc hxei meq� hmwn eis polemon10kai nun orqrison to prwi su kai oi paides tou kuriou sou oi hkontes meta sou kai poreuesqe eis ton topon ou katesthsa umas ekei kai logon loimon mh qhs en kardia sou oti agaqos su enwpion mou kai orqrisate en th odw kai fwtisatw umin kai poreuqhte11kai wrqrisen dauid autos kai oi andres autou apelqein kai fulassein thn ghn twn allofulwn kai oi allofuloi anebhsan polemein epi israhl

Chapter 30
1kai egenhqh eiselqontos dauid kai twn andrwn autou eis sekelak th hmera th trith kai amalhk epeqeto epi ton noton kai epi sekelak kai epataxen thn sekelak kai enepurisen authn en puri2kai tas gunaikas kai panta ta en auth apo mikrou ews megalou ouk eqanatwsan andra kai gunaika all� hcmalwteusan kai aphlqon eis thn odon autwn3kai hlqen dauid kai oi andres autou eis thn polin kai idou empepuristai en puri ai de gunaikes autwn kai oi uioi autwn kai ai qugateres autwn hcmalwteumenoi4kai hren dauid kai oi andres autou thn fwnhn autwn kai eklausan ews otou ouk hn en autois iscus eti klaiein5kai amfoterai ai gunaikes dauid hcmalwteuqhsan acinoom h iezrahlitis kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou6kai eqlibh dauid sfodra oti eipen o laos liqobolhsai auton oti katwdunos yuch pantos tou laou ekastou epi tous uious autou kai epi tas qugateras autou kai ekrataiwqh dauid en kuriw qew autou7kai eipen dauid pros abiaqar ton ierea uion acimelec prosagage to efoud8kai ephrwthsen dauid dia tou kuriou legwn ei katadiwxw opisw tou geddour toutou ei katalhmyomai autous kai eipen autw katadiwke oti katalambanwn katalhmyh kai exairoumenos exelh9kai eporeuqh dauid autos kai oi exakosioi andres met� autou kai ercontai ews tou ceimarrou bosor kai oi perissoi esthsan10kai katediwxen en tetrakosiois andrasin upesthsan de diakosioi andres oitines ekaqisan peran tou ceimarrou tou bosor11kai euriskousin andra aiguption en agrw kai lambanousin auton kai agousin auton pros dauid en agrw kai didoasin autw arton kai efagen kai epotisan auton udwr12kai didoasin autw klasma palaqhs kai efagen kai katesth to pneuma autou en autw oti ou bebrwkei arton kai ou pepwkei udwr treis hmeras kai treis nuktas13kai eipen autw dauid tinos su ei kai poqen ei kai eipen to paidarion to aiguption egw eimi doulos andros amalhkitou kai katelipen me o kurios mou oti hnwclhqhn egw shmeron tritaios14kai hmeis epeqemeqa epi noton tou colqi kai epi ta ths ioudaias merh kai epi noton celoub kai thn sekelak enepurisamen en puri15kai eipen pros auton dauid ei kataxeis me epi to geddour touto kai eipen omoson dh moi kata tou qeou mh qanatwsein me kai mh paradounai me eis ceiras tou kuriou mou kai kataxw se epi to geddour touto16kai kathgagen auton ekei kai idou outoi diakecumenoi epi proswpon pashs ths ghs esqiontes kai pinontes kai eortazontes en pasi tois skulois tois megalois ois elabon ek ghs allofulwn kai ek ghs iouda17kai hlqen ep� autous dauid kai epataxen autous apo ewsforou ews deilhs kai th epaurion kai ouk eswqh ex autwn anhr oti all� h tetrakosia paidaria a hn epibebhkota epi tas kamhlous kai efugon18kai afeilato dauid panta a elabon oi amalhkitai kai amfoteras tas gunaikas autou exeilato19kai ou diefwnhsen autois apo mikrou ews megalou kai apo twn skulwn kai ews uiwn kai qugaterwn kai ews pantwn wn elabon autwn ta panta epestreyen dauid20kai elaben dauid panta ta poimnia kai ta boukolia kai aphgagen emprosqen twn skulwn kai tois skulois ekeinois elegeto tauta ta skula dauid21kai paraginetai dauid pros tous diakosious andras tous ekluqentas tou poreuesqai opisw dauid kai ekaqisen autous en tw ceimarrw tw bosor kai exhlqon eis apanthsin dauid kai eis apanthsin tou laou tou met� autou kai proshgagen dauid ews tou laou kai hrwthsan auton ta eis eirhnhn22kai apekriqh pas anhr loimos kai ponhros twn andrwn twn polemistwn twn poreuqentwn meta dauid kai eipan oti ou katediwxan meq� hmwn ou dwsomen autois ek twn skulwn wn exeilameqa oti all� h ekastos thn gunaika autou kai ta tekna autou apagesqwsan kai apostrefetwsan23kai eipen dauid ou poihsete outws meta to paradounai ton kurion hmin kai fulaxai hmas kai paredwken kurios ton geddour ton epercomenon ef� hmas eis ceiras hmwn24kai tis upakousetai umwn twn logwn toutwn oti ouc htton umwn eisin dioti kata thn merida tou katabainontos eis polemon outws estai h meris tou kaqhmenou epi ta skeuh kata to auto meriountai25kai egenhqh apo ths hmeras ekeinhs kai epanw kai egeneto eis prostagma kai eis dikaiwma tw israhl ews ths shmeron26kai hlqen dauid eis sekelak kai apesteilen tois presbuterois iouda twn skulwn kai tois plhsion autou legwn idou apo twn skulwn twn ecqrwn kuriou27tois en baiqsour kai tois en rama notou kai tois en ieqqor28kai tois en arohr kai tois ammadi kai tois en safi kai tois en esqie28kai tois en geq kai tois en kinan kai tois en safek kai tois en qimaq29kai tois en karmhlw kai tois en tais polesin tou ieramhli kai tois en tais polesin tou kenezi30kai tois en ierimouq kai tois en bhrsabee kai tois en noo31kai tois en cebrwn kai eis pantas tous topous ous dihlqen dauid ekei autos kai oi andres autou

Chapter 31
1kai oi allofuloi epolemoun epi israhl kai efugon oi andres israhl ek proswpou twn allofulwn kai piptousin traumatiai en tw orei tw gelboue2kai sunaptousin allofuloi tw saoul kai tois uiois autou kai tuptousin allofuloi ton iwnaqan kai ton aminadab kai ton melcisa uious saoul3kai barunetai o polemos epi saoul kai euriskousin auton oi akontistai andres toxotai kai etraumatisqh eis ta upocondria4kai eipen saoul pros ton aironta ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai apokenthson me en auth mh elqwsin oi aperitmhtoi outoi kai apokenthswsin me kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobhqh sfodra kai elaben saoul thn romfaian kai epepesen ep� authn5kai eiden o airwn ta skeuh autou oti teqnhken saoul kai epepesen kai autos epi thn romfaian autou kai apeqanen met� autou6kai apeqanen saoul kai oi treis uioi autou kai o airwn ta skeuh autou en th hmera ekeinh kata to auto7kai eidon oi andres israhl oi en tw peran ths koilados kai oi en tw peran tou iordanou oti efugon oi andres israhl kai oti teqnhken saoul kai oi uioi autou kai kataleipousin tas poleis autwn kai feugousin kai ercontai oi allofuloi kai katoikousin en autais8kai egenhqh th epaurion kai ercontai oi allofuloi ekdiduskein tous nekrous kai euriskousin ton saoul kai tous treis uious autou peptwkotas epi ta orh gelboue9kai apostrefousin auton kai exedusan ta skeuh autou kai apostellousin auta eis ghn allofulwn kuklw euaggelizontes tois eidwlois autwn kai tw law autwn10kai aneqhkan ta skeuh autou eis to astarteion kai to swma autou katephxan en tw teicei baiqsan11kai akouousin oi katoikountes iabis ths galaaditidos a epoihsan oi allofuloi tw saoul12kai anesthsan pas anhr dunamews kai eporeuqhsan olhn thn nukta kai elabon to swma saoul kai to swma iwnaqan tou uiou autou apo teicous baiqsan kai ferousin autous eis iabis kai katakaiousin autous ekei13kai lambanousin ta osta autwn kai qaptousin upo thn arouran thn iabis kai nhsteuousin epta hmeras .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks