2Chronicles


Chapter 1
1kai eniscusen salwmwn uios dauid epi thn basileian autou kai kurios o qeos autou met¢ autou kai emegalunen auton eis uyos2kai eipen salwmwn pros panta israhl tois ciliarcois kai tois ekatontarcois kai tois kritais kai pasin tois arcousin enantion israhl tois arcousi twn patriwn3kai eporeuqh salwmwn kai pasa h ekklhsia met¢ autou eis thn uyhlhn thn en gabawn ou ekei hn h skhnh tou marturiou tou qeou hn epoihsen mwushs pais kuriou en th erhmw4alla kibwton tou qeou anhnegken dauid ek polews kariaqiarim oti htoimasen auth skhnhn eis ierousalhm5kai to qusiasthrion to calkoun o epoihsen beselehl uios ouriou uiou wr ekei hn enanti ths skhnhs kuriou kai exezhthsen auto salwmwn kai h ekklhsia6kai anhnegken ekei salwmwn epi to qusiasthrion to calkoun enwpion kuriou to en th skhnh kai anhnegken ep¢ auto olokautwsin cilian7en th nukti ekeinh wfqh o qeos tw salwmwn kai eipen autw aithsai ti soi dw8kai eipen salwmwn pros ton qeon su epoihsas meta dauid tou patros mou eleos mega kai ebasileusas me ant¢ autou9kai nun kurie o qeos pistwqhtw to onoma sou epi dauid patera mou oti su ebasileusas me epi laon polun ws o cous ths ghs10nun sofian kai sunesin dos moi kai exeleusomai enwpion tou laou toutou kai eiseleusomai oti tis krinei ton laon sou ton megan touton11kai eipen o qeos pros salwmwn anq¢ wn egeneto touto en th kardia sou kai ouk hthsw plouton crhmatwn oude doxan oude thn yuchn twn upenantiwn kai hmeras pollas ouk hthsw kai hthsas seautw sofian kai sunesin opws krinhs ton laon mou ef¢ on ebasileusa se ep¢ auton12thn sofian kai thn sunesin didwmi soi kai plouton kai crhmata kai doxan dwsw soi ws ouk egenhqh omoios soi en tois basileusi tois emprosqe sou kai meta se ouk estai outws13kai hlqen salwmwn ek bama ths en gabawn eis ierousalhm apo proswpou skhnhs marturiou kai ebasileusen epi israhl14kai sunhgagen salwmwn armata kai ippeis kai egenonto autw cilia kai tetrakosia armata kai dwdeka ciliades ippewn kai katelipen auta en polesin twn armatwn kai o laos meta tou basilews en ierousalhm15kai eqhken o basileus to crusion kai to argurion en ierousalhm ws liqous kai tas kedrous en th ioudaia ws sukaminous tas en th pedinh eis plhqos16kai h exodos twn ippwn twn salwmwn ex aiguptou kai h timh twn emporwn tou basilews emporeuesqai hgorazon17kai anebainon kai exhgon ex aiguptou arma en exakosiwn arguriou kai ippon ekaton kai penthkonta kai outws pasin tois basileusin twn cettaiwn kai basileusin surias en cersin autwn eferon18kai eipen salwmwn tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou kai oikon th basileia autou

Chapter 2
1kai sunhgagen salwmwn ebdomhkonta ciliadas andrwn kai ogdohkonta ciliadas latomwn en tw orei kai oi epistatai ep¢ autwn triscilioi exakosioi2kai apesteilen salwmwn pros ciram basilea turou legwn ws epoihsas meta tou patros mou dauid kai apesteilas autw kedrous tou oikodomhsai eautw oikon katoikhsai en autw3kai idou egw o uios autou oikodomw oikon tw onomati kuriou qeou mou agiasai auton autw tou qumian apenanti autou qumiama kai proqesin dia pantos kai tou anaferein olokautwmata dia pantos to prwi kai to deilhs kai en tois sabbatois kai en tais noumhniais kai en tais eortais tou kuriou qeou hmwn eis ton aiwna touto epi ton israhl4kai o oikos on egw oikodomw megas oti megas o qeos hmwn para pantas tous qeous5kai tis iscusei oikodomhsai autw oikon oti o ouranos kai o ouranos tou ouranou ou ferousin autou thn doxan kai tis egw oikodomwn autw oikon oti all¢ h tou qumian katenanti autou6kai nun aposteilon moi andra sofon kai eidota tou poihsai en tw crusiw kai en tw arguriw kai en tw calkw kai en tw sidhrw kai en th porfura kai en tw kokkinw kai en th uakinqw kai epistamenon gluyai glufhn meta twn sofwn twn met¢ emou en iouda kai en ierousalhm wn htoimasen dauid o pathr mou7kai aposteilon moi xula kedrina kai arkeuqina kai peukina ek tou libanou oti egw oida ws oi douloi sou oidasin koptein xula ek tou libanou kai idou oi paides sou meta twn paidwn mou8poreusontai etoimasai moi xula eis plhqos oti o oikos on egw oikodomw megas kai endoxos9kai idou tois ergazomenois tois koptousin xula eis brwmata dedwka siton eis domata tois paisin sou korwn eikosi ciliadas kai kriqwn korwn eikosi ciliadas kai oinou metrwn eikosi ciliadas kai elaiou metrwn eikosi ciliadas10kai eipen ciram basileus turou en grafh kai apesteilen pros salwmwn en tw agaphsai kurion ton laon autou edwken se ep¢ autous eis basilea11kai eipen ciram euloghtos kurios o qeos israhl os epoihsen ton ouranon kai thn ghn os edwken tw dauid tw basilei uion sofon kai epistamenon sunesin kai episthmhn os oikodomhsei oikon tw kuriw kai oikon th basileia autou12kai nun apestalka soi andra sofon kai eidota sunesin ton ciram ton patera mou13h mhthr autou apo qugaterwn dan kai o pathr autou anhr turios eidota poihsai en crusiw kai en arguriw kai en calkw kai en sidhrw en liqois kai xulois kai ufainein en th porfura kai en th uakinqw kai en th bussw kai en tw kokkinw kai gluyai glufas kai dianoeisqai pasan dianohsin osa an dws autw meta twn sofwn sou kai sofwn dauid kuriou mou patros sou14kai nun ton siton kai thn kriqhn kai to elaion kai ton oinon a eipen o kurios mou aposteilatw tois paisin autou15kai hmeis koyomen xula ek tou libanou kata pasan thn creian sou kai axomen auta scediais epi qalassan iopphs kai su axeis auta eis ierousalhm16kai sunhgagen salwmwn pantas tous andras tous proshlutous en gh israhl meta ton ariqmon on hriqmhsen autous dauid o pathr autou kai eureqhsan ekaton penthkonta ciliades kai triscilioi exakosioi17kai epoihsen ex autwn ebdomhkonta ciliadas nwtoforwn kai ogdohkonta ciliadas latomwn kai triscilious exakosious ergodiwktas epi ton laon

Chapter 3
1kai hrxato salwmwn tou oikodomein ton oikon kuriou en ierousalhm en orei tou amoria ou wfqh kurios tw dauid patri autou en tw topw w htoimasen dauid en alw orna tou iebousaiou2kai hrxato oikodomhsai en tw mhni tw deuterw en tw etei tw tetartw ths basileias autou3kai tauta hrxato salwmwn tou oikodomhsai ton oikon tou qeou mhkos phcewn h diametrhsis h prwth phcewn exhkonta kai euros phcewn eikosi4kai ailam kata proswpon tou oikou mhkos epi proswpon platous tou oikou phcewn eikosi kai uyos phcewn ekaton eikosi kai katecruswsen auton eswqen crusiw kaqarw5kai ton oikon ton megan exulwsen xulois kedrinois kai katecruswsen crusiw kaqarw kai egluyen ep¢ autou foinikas kai calasta6kai ekosmhsen ton oikon liqois timiois eis doxan kai crusiw crusiou tou ek farouaim7kai ecruswsen ton oikon kai tous toicous kai tous pulwnas kai ta orofwmata kai ta qurwmata crusiw kai egluyen ceroubin epi twn toicwn8kai epoihsen ton oikon tou agiou twn agiwn mhkos autou epi proswpon platous phcewn eikosi kai to euros phcewn eikosi kai katecruswsen auton crusiw kaqarw eis ceroubin eis talanta exakosia9kai olkh twn hlwn olkh tou enos penthkonta sikloi crusiou kai to uperwon ecruswsen crusiw10kai epoihsen en tw oikw tw agiw twn agiwn ceroubin duo ergon ek xulwn kai ecruswsen auta crusiw11kai ai pteruges twn ceroubin to mhkos phcewn eikosi kai h pterux h mia phcewn pente aptomenh tou toicou tou oikou kai h pterux h etera phcewn pente aptomenh ths pterugos tou ceroub tou eterou12kai h pterux tou ceroub tou enos phcewn pente aptomenh tou toicou tou oikou kai h pterux h etera phcewn pente aptomenh tou pterugos tou ceroub tou eterou13kai ai pteruges twn ceroubin diapepetasmenai phcewn eikosi kai auta esthkota epi tous podas autwn kai ta proswpa autwn eis ton oikon14kai epoihsen to katapetasma ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou kai bussou kai ufanen en autw ceroubin15kai epoihsen emprosqen tou oikou stulous duo phcewn triakonta pente to uyos kai tas kefalas autwn phcewn pente16kai epoihsen serserwq en tw dabir kai edwken epi twn kefalwn twn stulwn kai epoihsen roi+skous ekaton kai epeqhken epi twn calastwn17kai esthsen tous stulous kata proswpon tou naou ena ek dexiwn kai ton ena ex euwnumwn kai ekalesen to onoma tou ek dexiwn katorqwsis kai to onoma tou ex aristerwn iscus

Chapter 4
1kai epoihsen to qusiasthrion calkoun phcewn eikosi mhkos kai to euros phcewn eikosi uyos phcewn deka2kai epoihsen thn qalassan cuthn phcewn deka thn diametrhsin stroggulhn kukloqen kai phcewn pente to uyos kai to kuklwma phcewn triakonta3kai omoiwma moscwn upokatwqen auths kuklw kuklousin authn phceis deka periecousin ton louthra kukloqen duo genh ecwneusan tous moscous en th cwneusei autwn4h epoihsan autous dwdeka moscous oi treis blepontes borran kai oi treis blepontes dusmas kai oi treis blepontes noton kai oi treis blepontes kat¢ anatolas kai h qalassa ep¢ autwn anw hsan ta opisqia autwn esw5kai to pacos auths palaisths kai to ceilos auths ws ceilos pothriou diageglummena blastous krinou cwrousan metrhtas triscilious kai exetelesen6kai epoihsen louthras deka kai eqhken tous pente ek dexiwn kai tous pente ex aristerwn tou plunein en autois ta erga twn olokautwmatwn kai apokluzein en autois kai h qalassa eis to niptesqai tous iereis en auth7kai epoihsen tas lucnias tas crusas deka kata to krima autwn kai eqhken en tw naw pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn8kai epoihsen trapezas deka kai eqhken en tw naw pente ek dexiwn kai pente ex euwnumwn kai epoihsen fialas crusas ekaton9kai epoihsen thn aulhn twn ierewn kai thn aulhn thn megalhn kai quras th aulh kai qurwmata autwn katakecalkwmena calkw10kai thn qalassan eqhken apo gwnias tou oikou ek dexiwn ws pros anatolas katenanti11kai epoihsen ciram tas kreagras kai ta pureia kai thn escaran tou qusiasthriou kai panta ta skeuh autou kai sunetelesen ciram poihsai pasan thn ergasian hn epoihsen salwmwn tw basilei en oikw tou qeou12stulous duo kai ep¢ autwn gwlaq th cwqareq epi twn kefalwn twn stulwn duo kai diktua duo sugkaluyai tas kefalas twn cwqareq a estin epi twn kefalwn twn stulwn13kai kwdwnas crusous tetrakosious eis ta duo diktua kai duo genh roi+skwn en tw diktuw tw eni tou sugkaluyai tas duo gwlaq twn cwqareq a estin epanw twn stulwn14kai tas mecwnwq epoihsen deka kai tous louthras epoihsen epi twn mecwnwq15kai thn qalassan mian kai tous moscous tous dwdeka upokatw auths16kai tous podisthras kai tous analhmpthras kai tous lebhtas kai tas kreagras kai panta ta skeuh autwn a epoihsen ciram kai anhnegken tw basilei salwmwn en oikw kuriou calkou kaqarou17en tw pericwrw tou iordanou ecwneusen auta o basileus en tw pacei ths ghs en oikw sokcwq kai ana meson sirdaqa18kai epoihsen salwmwn panta ta skeuh tauta eis plhqos sfodra oti ouk exelipen olkh tou calkou19kai epoihsen salwmwn panta ta skeuh oikou kuriou kai to qusiasthrion to crusoun kai tas trapezas kai ep¢ autwn artoi proqesews20kai tas lucnias kai tous lucnous tou fwtos kata to krima kai kata proswpon tou dabir crusiou kaqarou21kai labides autwn kai oi lucnoi autwn kai tas fialas kai tas qui+skas kai ta pureia crusiou kaqarou22kai h qura tou oikou h eswtera eis ta agia twn agiwn eis tas quras tou oikou tou naou crusas

Chapter 5
1kai sunetelesqh pasa h ergasia hn epoihsen salwmwn en oikw kuriou kai eishnegken salwmwn ta agia dauid tou patros autou to argurion kai to crusion kai ta skeuh edwken eis qhsauron oikou kuriou2tote exekklhsiasen salwmwn tous presbuterous israhl kai pantas tous arcontas twn fulwn tous hgoumenous patriwn uiwn israhl eis ierousalhm tou anenegkai kibwton diaqhkhs kuriou ek polews dauid auth siwn3kai exekklhsiasqhsan pros ton basilea pas anhr israhl en th eorth outos o mhn ebdomos4kai hlqon pantes oi presbuteroi israhl kai elabon pantes oi leuitai thn kibwton5kai anhnegkan thn kibwton kai thn skhnhn tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en th skhnh kai anhnegkan authn oi iereis kai oi leuitai6kai o basileus salwmwn kai pasa sunagwgh israhl kai oi foboumenoi kai oi episunhgmenoi autwn emprosqen ths kibwtou quontes moscous kai probata oi ouk ariqmhqhsontai kai oi ou logisqhsontai apo tou plhqous7kai eishnegkan oi iereis thn kibwton diaqhkhs kuriou eis ton topon auths eis to dabir tou oikou eis ta agia twn agiwn upokatw twn pterugwn twn ceroubin8kai hn ta ceroubin diapepetakota tas pterugas autwn epi ton topon ths kibwtou kai sunekalupten ta ceroubin epi thn kibwton kai epi tous anaforeis auths epanwqen9kai upereicon oi anaforeis kai ebleponto ai kefalai twn anaforewn ek twn agiwn eis proswpon tou dabir ouk ebleponto exw kai hsan ekei ews ths hmeras tauths10ouk hn en th kibwtw plhn duo plakes as eqhken mwushs en cwrhb a dieqeto kurios meta twn uiwn israhl en tw exelqein autous ek ghs aiguptou11kai egeneto en tw exelqein tous iereis ek twn agiwn oti pantes oi iereis oi eureqentes hgiasqhsan ouk hsan diatetagmenoi kat¢ efhmerian12kai oi leuitai oi yaltwdoi pantes tois uiois asaf tw aiman tw idiqoun kai tois uiois autwn kai tois adelfois autwn twn endedumenwn stolas bussinas en kumbalois kai en nablais kai en kinurais esthkotes katenanti tou qusiasthriou kai met¢ autwn iereis ekaton eikosi salpizontes tais salpigxin13kai egeneto mia fwnh en tw salpizein kai en tw yaltwdein kai en tw anafwnein fwnh mia tou exomologeisqai kai ainein tw kuriw kai ws uywsan fwnhn en salpigxin kai en kumbalois kai en organois twn wdwn kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eis ton aiwna to eleos autou kai o oikos eneplhsqh nefelhs doxhs kuriou14kai ouk hdunanto oi iereis tou sthnai leitourgein apo proswpou ths nefelhs oti eneplhsen doxa kuriou ton oikon tou qeou

Chapter 6
1tote eipen salwmwn kurios eipen tou kataskhnwsai en gnofw2kai egw wkodomhka oikon tw onomati sou agion soi kai etoimon tou kataskhnwsai eis tous aiwnas3kai epestreyen o basileus to proswpon autou kai euloghsen thn pasan ekklhsian israhl kai pasa ekklhsia israhl pareisthkei4kai eipen euloghtos kurios o qeos israhl os elalhsen en stomati autou pros dauid ton patera mou kai en cersin autou eplhrwsen legwn5apo ths hmeras hs anhgagon ton laon mou ek ghs aiguptou ouk exelexamhn en polei apo paswn fulwn israhl tou oikodomhsai oikon tou einai onoma mou ekei kai ouk exelexamhn en andri tou einai eis hgoumenon epi ton laon mou israhl6kai exelexamhn en ierousalhm genesqai to onoma mou ekei kai exelexamhn en dauid wste einai epanw tou laou mou israhl7kai egeneto epi kardian dauid tou patros mou tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou israhl8kai eipen kurios pros dauid patera mou dioti egeneto epi kardian sou tou oikodomhsai oikon tw onomati mou kalws epoihsas oti egeneto epi kardian sou9plhn su ouk oikodomhseis ton oikon oti o uios sou os exeleusetai ek ths osfuos sou outos oikodomhsei ton oikon tw onomati mou10kai anesthsen kurios ton logon autou on elalhsen kai egenhqhn anti dauid patros mou kai ekaqisa epi ton qronon israhl kaqws elalhsen kurios kai wkodomhsa ton oikon tw onomati kuriou qeou israhl11kai eqhka ekei thn kibwton en h ekei diaqhkh kuriou hn dieqeto tw israhl12kai esth katenanti tou qusiasthriou kuriou enanti pashs ekklhsias israhl kai diepetasen tas ceiras autou13oti epoihsen salwmwn basin calkhn kai eqhken authn en mesw ths aulhs tou ierou pente phcwn to mhkos auths kai pente phcewn to euros auths kai triwn phcewn to uyos auths kai esth ep¢ auths kai epesen epi ta gonata enanti pashs ekklhsias israhl kai diepetasen tas ceiras autou eis ton ouranon14kai eipen kurie o qeos israhl ouk estin omoios soi qeos en ouranw kai epi ths ghs fulasswn thn diaqhkhn kai to eleos tois paisin sou tois poreuomenois enantion sou en olh kardia15a efulaxas tw paidi sou dauid tw patri mou a elalhsas autw legwn kai elalhsas en stomati sou kai en cersin sou eplhrwsas ws h hmera auth16kai nun kurie o qeos israhl fulaxon tw paidi sou tw dauid tw patri mou a elalhsas autw legwn ouk ekleiyei soi anhr apo proswpou mou kaqhmenos epi qronou israhl plhn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn tou poreuesqai en tw nomw mou ws eporeuqhs enantion mou17kai nun kurie o qeos israhl pistwqhtw dh to rhma sou o elalhsas tw paidi sou tw dauid18oti ei alhqws katoikhsei qeos meta anqrwpwn epi ths ghs ei o ouranos kai o ouranos tou ouranou ouk arkesousin soi kai tis o oikos outos on wkodomhsa19kai epibleyh epi thn proseuchn paidos sou kai epi thn dehsin mou kurie o qeos tou epakousai ths dehsews kai ths proseuchs hs o pais sou proseucetai enantion sou shmeron20tou einai ofqalmous sou anewgmenous epi ton oikon touton hmeras kai nuktos eis ton topon touton on eipas epiklhqhnai to onoma sou ekei tou akousai ths proseuchs hs o pais sou proseucetai eis ton topon touton21kai akoush ths dehsews tou paidos sou kai laou sou israhl a an proseuxwntai eis ton topon touton kai su eisakoush en tw topw ths katoikhsews sou ek tou ouranou kai akoush kai ilews esh22ean amarth anhr tw plhsion autou kai labh ep¢ auton aran tou arasqai auton kai elqh kai arashtai katenanti tou qusiasthriou en tw oikw toutw23kai su eisakoush ek tou ouranou kai poihseis kai krineis tous doulous sou tou apodounai tw anomw kai apodounai odous autou eis kefalhn autou tou dikaiwsai dikaion tou apodounai autw kata thn dikaiosunhn autou24kai ean qrausqh o laos sou israhl katenanti tou ecqrou ean amartwsin soi kai epistreywsin kai exomologhswntai tw onomati sou kai proseuxwntai kai dehqwsin enantion sou en tw oikw toutw25kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilews esh tais amartiais laou sou israhl kai apostreyeis autous eis thn ghn hn edwkas autois kai tois patrasin autwn26en tw susceqhnai ton ouranon kai mh genesqai ueton oti amarthsontai soi kai proseuxontai eis ton topon touton kai ainesousin to onoma sou kai apo twn amartiwn autwn epistreyousin oti tapeinwseis autous27kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilews esh tais amartiais twn paidwn sou kai tou laou sou israhl oti dhlwseis autois thn odon thn agaqhn en h poreusontai en auth kai dwseis ueton epi thn ghn sou hn edwkas tw law sou eis klhronomian28limos ean genhtai epi ths ghs qanatos ean genhtai anemofqoria kai ikteros akris kai broucos ean genhtai ean qliyh auton o ecqros katenanti twn polewn autwn kata pasan plhghn kai pan ponon29kai pasa proseuch kai pasa dehsis h ean genhtai panti anqrwpw kai panti law sou israhl ean gnw anqrwpos thn afhn autou kai thn malakian autou kai diapetash tas ceiras autou eis ton oikon touton30kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai ilash kai dwseis andri kata tas odous autou ws an gnws thn kardian autou oti monos ginwskeis thn kardian uiwn anqrwpwn31opws fobwntai tas odous sou pasas tas hmeras as autoi zwsin epi proswpou ths ghs hs edwkas tois patrasin hmwn32kai pas allotrios os ouk ek tou laou sou israhl estin autos kai elqh ek ghs makroqen dia to onoma sou to mega kai thn ceira sou thn krataian kai ton braciona sou ton uyhlon kai elqwsin kai proseuxwntai eis ton topon touton33kai eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai poihseis kata panta osa ean epikaleshtai se o allotrios opws gnwsin pantes oi laoi ths ghs to onoma sou kai tou fobeisqai se ws o laos sou israhl kai tou gnwnai oti epikeklhtai to onoma sou epi ton oikon touton on wkodomhsa34ean de exelqh o laos sou eis polemon epi tous ecqrous autou en odw h aposteleis autous kai proseuxwntai pros se kata thn odon ths polews tauths hn exelexw en auth kai oikou ou wkodomhsa tw onomati sou35kai akoush ek tou ouranou ths dehsews autwn kai ths proseuchs autwn kai poihseis to dikaiwma autwn36oti amarthsontai soi oti ouk estai anqrwpos os ouc amarthsetai kai pataxeis autous kai paradwseis autous kata proswpon ecqrwn kai aicmalwteusousin oi aicmalwteuontes autous eis ghn ecqrwn eis ghn makran h eggus37kai epistreywsin kardian autwn en th gh autwn ou methcqhsan ekei kai ge epistreywsin kai dehqwsin sou en th aicmalwsia autwn legontes hmartomen hdikhsamen hnomhsamen38kai epistreywsin pros se en olh kardia kai en olh yuch autwn en gh aicmalwteusantwn autous kai proseuxwntai odon ghs autwn hs edwkas tois patrasin autwn kai ths polews hs exelexw kai tou oikou ou wkodomhsa tw onomati sou39kai akoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou ths proseuchs autwn kai ths dehsews autwn kai poihseis krimata kai ilews esh tw law tw amartonti soi40nun kurie estwsan dh oi ofqalmoi sou anewgmenoi kai ta wta sou ephkoa eis thn dehsin tou topou toutou41kai nun anasthqi kurie o qeos eis thn katapausin sou su kai h kibwtos ths iscuos sou oi iereis sou kurie o qeos endusainto swthrian kai oi uioi sou eufranqhtwsan en agaqois42kurie o qeos mh apostreyhs to proswpon tou cristou sou mnhsqhti ta eleh dauid tou doulou sou

Chapter 7
1kai ws sunetelesen salwmwn proseucomenos kai to pur katebh ek tou ouranou kai katefagen ta olokautwmata kai tas qusias kai doxa kuriou eplhsen ton oikon2kai ouk hdunanto oi iereis eiselqein eis ton oikon kuriou en tw kairw ekeinw oti eplhsen doxa kuriou ton oikon3kai pantes oi uioi israhl ewrwn katabainon to pur kai h doxa kuriou epi ton oikon kai epeson epi proswpon epi thn ghn epi to liqostrwton kai prosekunhsan kai hnoun tw kuriw oti agaqon oti eis ton aiwna to eleos autou4kai o basileus kai pas o laos quontes qumata enanti kuriou5kai equsiasen salwmwn thn qusian moscwn eikosi kai duo ciliadas kai boskhmatwn ekaton kai eikosi ciliadas kai enekainisen ton oikon tou qeou o basileus kai pas o laos6kai oi iereis epi tas fulakas autwn esthkotes kai oi leuitai en organois wdwn kuriou tou dauid tou basilews tou exomologeisqai enanti kuriou oti eis ton aiwna to eleos autou en umnois dauid dia ceiros autwn kai oi iereis salpizontes tais salpigxin enantion autwn kai pas israhl esthkws7kai hgiasen salwmwn to meson ths aulhs ths en oikw kuriou oti epoihsen ekei ta olokautwmata kai ta steata twn swthriwn oti to qusiasthrion to calkoun o epoihsen salwmwn ouk exepoiei dexasqai ta olokautwmata kai ta manaa kai ta steata8kai epoihsen salwmwn thn eorthn en tw kairw ekeinw epta hmerais kai pas israhl met¢ autou ekklhsia megalh sfodra apo eisodou aimaq kai ews ceimarrou aiguptou9kai epoihsen en th hmera th ogdoh exodion oti egkainismon tou qusiasthriou epoihsen epta hmeras eorthn10kai en th trith kai eikosth tou mhnos tou ebdomou apesteilen ton laon eis ta skhnwmata autwn eufrainomenous kai agaqh kardia epi tois agaqois ois epoihsen kurios tw dauid kai tw salwmwn kai tw israhl law autou11kai sunetelesen salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilews kai panta osa hqelhsen en th yuch salwmwn tou poihsai en oikw kuriou kai en oikw autou euodwqh12kai wfqh o qeos tw salwmwn thn nukta kai eipen autw hkousa ths proseuchs sou kai exelexamhn en tw topw toutw emautw eis oikon qusias13ean suscw ton ouranon kai mh genhtai uetos kai ean enteilwmai th akridi katafagein to xulon kai ean aposteilw qanaton en tw law mou14kai ean entraph o laos mou ef¢ ous to onoma mou epikeklhtai ep¢ autous kai proseuxwntai kai zhthswsin to proswpon mou kai apostreywsin apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai egw eisakousomai ek tou ouranou kai ilews esomai tais amartiais autwn kai iasomai thn ghn autwn15nun oi ofqalmoi mou esontai anewgmenoi kai ta wta mou ephkoa th proseuch tou topou toutou16kai nun exelexamhn kai hgiaka ton oikon touton tou einai onoma mou ekei ews aiwnos kai esontai oi ofqalmoi mou kai h kardia mou ekei pasas tas hmeras17kai su ean poreuqhs enantion mou ws dauid o pathr sou kai poihshs kata panta a eneteilamhn soi kai ta prostagmata mou kai ta krimata mou fulaxh18kai anasthsw ton qronon ths basileias sou ws dieqemhn dauid tw patri sou legwn ouk exarqhsetai soi anhr hgoumenos en israhl19kai ean apostreyhte umeis kai egkataliphte ta prostagmata mou kai tas entolas mou as edwka enantion umwn kai poreuqhte kai latreushte qeois eterois kai proskunhshte autois20kai exarw umas apo ths ghs hs edwka autois kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou apostreyw ek proswpou mou kai dwsw auton eis parabolhn kai eis dihghma en pasin tois eqnesin21kai o oikos outos o uyhlos pas o diaporeuomenos auton eksthsetai kai erei carin tinos epoihsen kurios th gh tauth kai tw oikw toutw22kai erousin dioti egkatelipon kurion ton qeon twn paterwn autwn ton exagagonta autous ek ghs aiguptou kai antelabonto qewn eterwn kai prosekunhsan autois kai edouleusan autois dia touto ephgagen ep¢ autous pasan thn kakian tauthn

Chapter 8
1kai egeneto meta eikosi eth en ois wkodomhsen salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon eautou2kai tas poleis as edwken ciram tw salwmwn wkodomhsen autas salwmwn kai katwkisen ekei tous uious israhl3kai hlqen salwmwn eis aimaq swba kai katiscusen authn4kai wkodomhsen thn qedmor en th erhmw kai pasas tas poleis tas ocuras as wkodomhsen en hmaq5kai wkodomhsen thn baiqwrwn thn anw kai thn baiqwrwn thn katw poleis ocuras teich pulai kai mocloi6kai thn baalaq kai pasas tas poleis tas ocuras ai hsan tw salwmwn kai pasas tas poleis twn armatwn kai tas poleis twn ippewn kai osa epequmhsen salwmwn kata thn epiqumian tou oikodomhsai en ierousalhm kai en tw libanw kai en pash th basileia autou7pas o laos o kataleifqeis apo tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou oi ouk eisin ek tou israhl8hsan ek twn uiwn autwn twn kataleifqentwn met¢ autous en th gh ous ouk exwleqreusan oi uioi israhl kai anhgagen autous salwmwn eis foron ews ths hmeras tauths9kai ek twn uiwn israhl ouk edwken salwmwn eis paidas th basileia autou oti autoi andres polemistai kai arcontes kai dunatoi kai arcontes armatwn kai ippewn10kai outoi arcontes twn prostatwn basilews salwmwn penthkonta kai diakosioi ergodiwktountes en tw law11kai thn qugatera faraw salwmwn anhgagen ek polews dauid eis ton oikon on wkodomhsen auth oti eipen ou katoikhsei h gunh mou en polei dauid tou basilews israhl oti agios estin ou eishlqen ekei kibwtos kuriou12tote anhnegken salwmwn olokautwmata tw kuriw epi to qusiasthrion o wkodomhsen apenanti tou naou13kai kata ton logon hmeras en hmera tou anaferein kata tas entolas mwush en tois sabbatois kai en tois mhsin kai en tais eortais treis kairous tou eniautou en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth twn skhnwn14kai esthsen kata thn krisin dauid tas diaireseis twn ierewn kata tas leitourgias autwn kai oi leuitai epi tas fulakas autwn tou ainein kai leitourgein katenanti twn ierewn kata ton logon hmeras en th hmera kai oi pulwroi kata tas diaireseis autwn eis pulhn kai pulhn oti outws entolai dauid anqrwpou tou qeou15ou parhlqon tas entolas tou basilews peri twn ierewn kai twn leuitwn eis panta logon kai eis tous qhsaurous16kai htoimasqh pasa h ergasia af¢ hs hmeras eqemeliwqh ews ou eteleiwsen salwmwn ton oikon kuriou17tote wceto salwmwn eis gasiwngaber kai eis thn ailaq thn paraqalassian en gh idoumaia18kai apesteilen ciram en ceiri paidwn autou ploia kai paidas eidotas qalassan kai wconto meta twn paidwn salwmwn eis swfira kai elabon ekeiqen tetrakosia kai penthkonta talanta crusiou kai hlqon pros ton basilea salwmwn

Chapter 9
1kai basilissa saba hkousen to onoma salwmwn kai hlqen tou peirasai salwmwn en ainigmasin eis ierousalhm en dunamei bareia sfodra kai kamhloi airousai arwmata kai crusion eis plhqos kai liqon timion kai hlqen pros salwmwn kai elalhsen pros auton panta osa en th yuch auths2kai anhggeilen auth salwmwn pantas tous logous auths kai ou parhlqen logos apo salwmwn on ouk aphggeilen auth3kai eiden basilissa saba thn sofian salwmwn kai ton oikon on wkodomhsen4kai ta brwmata twn trapezwn kai kaqedran paidwn autou kai stasin leitourgwn autou kai imatismon autwn kai oinocoous autou kai stolismon autwn kai ta olokautwmata a aneferen en oikw kuriou kai ex eauths egeneto5kai eipen pros ton basilea alhqinos o logos on hkousa en th gh mou peri twn logwn sou kai peri ths sofias sou6kai ouk episteusa tois logois ews ou hlqon kai eidon oi ofqalmoi mou kai idou ouk aphggelh moi hmisu tou plhqous ths sofias sou proseqhkas epi thn akohn hn hkousa7makarioi oi andres makarioi oi paides sou outoi oi paresthkotes soi dia pantos kai akouousin sofian sou8estw kurios o qeos sou huloghmenos os hqelhsen soi tou dounai se epi qronon autou eis basilea tw kuriw qew sou en tw agaphsai kurion ton qeon sou ton israhl tou sthsai auton eis aiwna kai edwken se ep¢ autous eis basilea tou poihsai krima kai dikaiosunhn9kai edwken tw basilei ekaton eikosi talanta crusiou kai arwmata eis plhqos polu kai liqon timion kai ouk hn kata ta arwmata ekeina a edwken basilissa saba tw basilei salwmwn10kai oi paides salwmwn kai oi paides ciram eferon crusion tw salwmwn ek soufir kai xula peukina kai liqon timion11kai epoihsen o basileus ta xula ta peukina anabaseis tw oikw kuriou kai tw oikw tou basilews kai kiqaras kai nablas tois wdois kai ouk wfqhsan toiauta emprosqen en gh iouda12kai o basileus salwmwn edwken th basilissh saba panta ta qelhmata auths a hthsen ektos pantwn wn hnegken tw basilei salwmwn kai apestreyen eis thn ghn auths13kai hn o staqmos tou crusiou tou enecqentos tw salwmwn en eniautw eni exakosia exhkonta ex talanta crusiou14plhn twn andrwn twn upotetagmenwn kai twn emporeuomenwn wn eferon kai pantwn twn basilewn ths arabias kai satrapwn ths ghs eferon crusion kai argurion tw basilei salwmwn15kai epoihsen o basileus salwmwn diakosious qureous crusous elatous exakosioi crusoi kaqaroi tw eni qurew exakosioi crusoi ephsan epi ton ena qureon16kai triakosias aspidas elatas crusas triakosiwn cruswn anefereto epi thn aspida ekasthn kai edwken autas o basileus en oikw drumou tou libanou17kai epoihsen o basileus qronon elefantinon odontwn megan kai katecruswsen auton crusiw dokimw18kai ex anabaqmoi tw qronw endedemenoi crusiw kai agkwnes enqen kai enqen epi tou qronou ths kaqedras kai duo leontes esthkotes para tous agkwnas19kai dwdeka leontes esthkotes ekei epi twn ex anabaqmwn enqen kai enqen ouk egenhqh outws en pash basileia20kai panta ta skeuh tou basilews salwmwn crusiou kai panta ta skeuh oikou drumou tou libanou crusiw kateilhmmena ouk hn argurion logizomenon en hmerais salwmwn eis ouqen21oti naus tw basilei eporeueto eis qarsis meta twn paidwn ciram apax dia triwn etwn hrceto ploia ek qarsis tw basilei gemonta crusiou kai arguriou kai odontwn elefantinwn kai piqhkwn22kai emegalunqh salwmwn uper pantas tous basileis kai ploutw kai sofia23kai pantes oi basileis ths ghs ezhtoun to proswpon salwmwn akousai ths sofias autou hs edwken o qeos en kardia autou24kai autoi eferon ekastos ta dwra autou skeuh argura kai skeuh crusa kai imatismon stakthn kai hdusmata ippous kai hmionous to kat¢ eniauton eniauton25kai hsan tw salwmwn tessares ciliades qhleiai ippoi eis armata kai dwdeka ciliades ippewn kai eqeto autous en polesin twn armatwn kai meta tou basilews en ierousalhm26kai hn hgoumenos pantwn twn basilewn apo tou potamou kai ews ghs allofulwn kai ews oriou aiguptou27kai edwken o basileus to crusion kai to argurion en ierousalhm ws liqous kai tas kedrous ws sukaminous tas en th pedinh eis plhqos28kai h exodos twn ippwn ex aiguptou tw salwmwn kai ek pashs ths ghs29kai oi kataloipoi logoi salwmwn oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi epi twn logwn naqan tou profhtou kai epi twn logwn acia tou shlwnitou kai en tais orasesin iwhl tou orwntos peri ieroboam uiou nabat30kai ebasileusen salwmwn o basileus epi panta israhl tessarakonta eth31kai ekoimhqh salwmwn kai eqayan auton en polei dauid tou patros autou kai ebasileusen roboam uios autou ant¢ autou

Chapter 10
1kai hlqen roboam eis sucem oti eis sucem hrceto pas israhl basileusai auton2kai egeneto ws hkousen ieroboam uios nabat kai autos en aiguptw ws efugen apo proswpou salwmwn tou basilews kai katwkhsen ieroboam en aiguptw kai apestreyen ieroboam ex aiguptou3kai apesteilan kai ekalesan auton kai hlqen ieroboam kai pasa h ekklhsia israhl pros roboam legontes4o pathr sou esklhrunen ton zugon hmwn kai nun afes apo ths douleias tou patros sou ths sklhras kai apo tou zugou autou tou bareos ou edwken ef¢ hmas kai douleusomen soi5kai eipen autois poreuesqe ews triwn hmerwn kai ercesqe pros me kai aphlqen o laos6kai sunhgagen o basileus roboam tous presbuterous tous esthkotas enantion salwmwn tou patros autou en tw zhn auton legwn pws umeis bouleuesqe tou apokriqhnai tw law toutw logon7kai elalhsan autw legontes ean en th shmeron genh eis agaqon tw law toutw kai eudokhshs kai lalhshs autois logous agaqous kai esontai soi paides pasas tas hmeras8kai katelipen thn boulhn twn presbuterwn oi sunebouleusanto autw kai sunebouleusato meta twn paidariwn twn sunektrafentwn met¢ autou twn esthkotwn enantion autou9kai eipen autois ti umeis bouleuesqe kai apokriqhsomai logon tw law toutw oi elalhsan pros me legontes anes apo tou zugou ou edwken o pathr sou ef¢ hmas10kai elalhsan autw ta paidaria ta ektrafenta met¢ autou outws lalhseis tw law tw lalhsanti pros se legwn o pathr sou ebarunen ton zugon hmwn kai su afes af¢ hmwn outws ereis o mikros daktulos mou pacuteros ths osfuos tou patros mou11kai nun o pathr mou epaideusen umas zugw barei kai egw prosqhsw epi ton zugon umwn o pathr mou epaideusen umas en mastigxin kai egw paideusw umas en skorpiois12kai hlqen ieroboam kai pas o laos pros roboam th hmera th trith ws elalhsen o basileus legwn epistreyate pros me th hmera th trith13kai apekriqh o basileus sklhra kai egkatelipen o basileus roboam thn boulhn twn presbuterwn14kai elalhsen pros autous kata thn boulhn twn newterwn legwn o pathr mou ebarunen ton zugon umwn kai egw prosqhsw ep¢ auton o pathr mou epaideusen umas en mastigxin kai egw paideusw umas en skorpiois15kai ouk hkousen o basileus tou laou oti hn metastrofh para tou qeou legwn anesthsen kurios ton logon autou on elalhsen en ceiri acia tou shlwnitou peri ieroboam uiou nabat16kai pantos israhl oti ouk hkousen o basileus autwn kai apekriqh o laos pros ton basilea legwn tis hmin meris en dauid kai klhronomia en uiw iessai eis ta skhnwmata sou israhl nun blepe ton oikon sou dauid kai eporeuqh pas israhl eis ta skhnwmata autou17kai andres israhl oi katoikountes en polesin iouda kai ebasileusen ep¢ autwn roboam18kai apesteilen o basileus roboam ton adwniram ton epi tou forou kai eliqobolhsan auton oi uioi israhl liqois kai apeqanen kai o basileus roboam espeusen tou anabhnai eis to arma tou fugein eis ierousalhm19kai hqethsen israhl en tw oikw dauid ews ths hmeras tauths

Chapter 11
1kai hlqen roboam eis ierousalhm kai exekklhsiasen ton ioudan kai beniamin ekaton ogdohkonta ciliadas neaniskwn poiountwn polemon kai epolemei pros israhl tou epistreyai thn basileian tw roboam2kai egeneto logos kuriou pros samaian anqrwpon tou qeou legwn3eipon pros roboam ton tou salwmwn kai pros panta ioudan kai beniamin legwn4tade legei kurios ouk anabhsesqe kai ou polemhsete pros tous adelfous umwn apostrefete ekastos eis ton oikon autou oti par¢ emou egeneto to rhma touto kai ephkousan tou logou kuriou kai apestrafhsan tou mh poreuqhnai epi ieroboam5kai katwkhsen roboam eis ierousalhm kai wkodomhsen poleis teichreis en th ioudaia6kai wkodomhsen thn baiqleem kai thn aitam kai thn qekwe7kai thn baiqsoura kai thn sokcwq kai thn odollam8kai thn geq kai thn marisan kai thn zif9kai thn adwraim kai thn lacis kai thn azhka10kai thn saraa kai thn aialwn kai thn cebrwn h estin tou iouda kai beniamin poleis teichreis11kai wcurwsen autas teicesin kai edwken en autais hgoumenous kai paraqeseis brwmatwn elaion kai oinon12kata polin kai kata polin qureous kai dorata kai katiscusen autas eis plhqos sfodra kai hsan autw iouda kai beniamin13kai oi iereis kai oi leuitai oi hsan en panti israhl sunhcqhsan pros auton ek pantwn twn oriwn14oti egkatelipon oi leuitai ta skhnwmata ths katascesews autwn kai eporeuqhsan pros ioudan eis ierousalhm oti exebalen autous ieroboam kai oi uioi autou tou mh leitourgein kuriw15kai katesthsen eautw iereis twn uyhlwn kai tois eidwlois kai tois mataiois kai tois moscois a epoihsen ieroboam16kai exebalen autous apo fulwn israhl oi edwkan kardian autwn tou zhthsai kurion qeon israhl kai hlqon eis ierousalhm qusai kuriw qew twn paterwn autwn17kai katiscusan thn basileian iouda kai katiscusan roboam ton tou salwmwn eis eth tria oti eporeuqh en tais odois dauid kai salwmwn eth tria18kai elaben eautw roboam gunaika thn mollaq qugatera ierimouq uiou dauid abaian qugatera eliab tou iessai19kai eteken autw uious ton iaous kai ton samarian kai ton roollam20kai meta tauta elaben eautw thn maaca qugatera abessalwm kai eteken autw ton abia kai ton ieqqi kai ton ziza kai ton emmwq21kai hgaphsen roboam thn maacan qugatera abessalwm uper pasas tas gunaikas autou kai tas pallakas autou oti gunaikas deka oktw eicen kai pallakas triakonta kai egennhsen uious eikosi oktw kai qugateras exhkonta22kai katesthsen eis arconta roboam ton abia ton ths maaca eis hgoumenon en tois adelfois autou oti basileusai dienoeito auton23kai huxhqh para pantas tous uious autou en pasin tois oriois iouda kai beniamin kai en tais polesin tais ocurais kai edwken autais trofas plhqos polu kai hthsato plhqos gunaikwn

Chapter 12
1kai egeneto ws htoimasqh h basileia roboam kai ws katekrathqh egkatelipen tas entolas kuriou kai pas israhl met¢ autou2kai egeneto en tw pemptw etei ths basileias roboam anebh sousakim basileus aiguptou epi ierousalhm oti hmarton enantion kuriou3en ciliois kai diakosiois armasin kai exhkonta ciliasin ippwn kai ouk hn ariqmos tou plhqous tou elqontos met¢ autou ex aiguptou libues trwglodutai kai aiqiopes4kai katekrathsan twn polewn twn ocurwn ai hsan en iouda kai hlqen eis ierousalhm5kai samaias o profhths hlqen pros roboam kai pros tous arcontas iouda tous sunacqentas eis ierousalhm apo proswpou sousakim kai eipen autois outws eipen kurios umeis egkatelipete me kagw egkataleiyw umas en ceiri sousakim6kai hscunqhsan oi arcontes israhl kai o basileus kai eipan dikaios o kurios7kai en tw idein kurion oti enetraphsan kai egeneto logos kuriou pros samaian legwn enetraphsan ou katafqerw autous kai dwsw autous ws mikron eis swthrian kai ou mh staxh o qumos mou en ierousalhm8oti esontai eis paidas kai gnwsontai thn douleian mou kai thn douleian ths basileias ths ghs9kai anebh sousakim basileus aiguptou kai elaben tous qhsaurous tous en oikw kuriou kai tous qhsaurous tous en oikw tou basilews ta panta elaben kai elaben tous qureous tous crusous ous epoihsen salwmwn10kai epoihsen roboam qureous calkous ant¢ autwn kai katesthsen ep¢ auton sousakim arcontas paratrecontwn tous fulassontas ton pulwna tou basilews11kai egeneto en tw eiselqein ton basilea eis oikon kuriou eiseporeuonto oi fulassontes kai oi paratrecontes kai oi epistrefontes eis apanthsin twn paratrecontwn12kai en tw entraphnai auton apestrafh ap¢ autou orgh kuriou kai ouk eis katafqoran eis telos kai gar en iouda hsan logoi agaqoi13kai katiscusen roboam en ierousalhm kai ebasileusen kai tessarakonta kai enos etwn roboam en tw basileusai auton kai eptakaideka eth ebasileusen en ierousalhm en th polei h exelexato kurios eponomasai to onoma autou ekei ek paswn fulwn uiwn israhl kai onoma ths mhtros autou noomma h ammanitis14kai epoihsen to ponhron oti ou kateuqunen thn kardian autou ekzhthsai ton kurion15kai logoi roboam oi prwtoi kai oi escatoi ouk idou gegrammenoi en tois logois samaia tou profhtou kai addw tou orwntos kai praxeis autou kai epolemei roboam ton ieroboam pasas tas hmeras16kai apeqanen roboam kai etafh meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen abia uios autou ant¢ autou

Chapter 13
1en tw oktwkaidekatw etei ths basileias ieroboam ebasileusen abia epi ioudan2eth tria ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou maaca qugathr ourihl apo gabawn kai polemos hn ana meson abia kai ana meson ieroboam3kai paretaxato abia ton polemon en dunamei polemistais dunamews tetrakosiais ciliasin andrwn dunatwn kai ieroboam paretaxato pros auton polemon en oktakosiais ciliasin dunatoi polemistai dunamews4kai anesth abia apo tou orous somorwn o estin en tw orei efraim kai eipen akousate ieroboam kai pas israhl5ouc umin gnwnai oti kurios o qeos israhl edwken basileian epi ton israhl eis ton aiwna tw dauid kai tois uiois autou diaqhkhn alos6kai anesth ieroboam o tou nabat o pais salwmwn tou dauid kai apesth apo tou kuriou autou7kai sunhcqhsan pros auton andres loimoi uioi paranomoi kai antesth pros roboam ton tou salwmwn kai roboam hn newteros kai deilos th kardia kai ouk antesth kata proswpon autou8kai nun legete umeis antisthnai kata proswpon basileias kuriou dia ceiros uiwn dauid kai umeis plhqos polu kai meq¢ umwn moscoi crusoi ous epoihsen umin ieroboam eis qeous9h ouk exebalete tous iereis kuriou tous uious aarwn kai tous leuitas kai epoihsate eautois iereis ek tou laou ths ghs pas o prosporeuomenos plhrwsai tas ceiras en moscw ek bown kai kriois epta kai egineto eis ierea tw mh onti qew10kai hmeis kurion ton qeon hmwn ouk egkatelipomen kai oi iereis autou leitourgousin tw kuriw oi uioi aarwn kai oi leuitai en tais efhmeriais autwn11qumiwsin tw kuriw olokautwmata prwi kai deilhs kai qumiama sunqesews kai proqeseis artwn epi ths trapezhs ths kaqaras kai h lucnia h crush kai oi lucnoi ths kausews anayai deilhs oti fulassomen hmeis tas fulakas kuriou tou qeou twn paterwn hmwn kai umeis egkatelipete auton12kai idou meq¢ hmwn en arch kurios kai oi iereis autou kai ai salpigges ths shmasias tou shmainein ef¢ umas oi uioi tou israhl polemhsete pros kurion qeon twn paterwn hmwn oti ouk euodwqhsetai umin13kai ieroboam apestreyen to enedron elqein autwn ek twn opisqen kai egeneto emprosqen iouda kai to enedron ek twn opisqen14kai apestreyen ioudas kai idou autois o polemos ek twn emprosqen kai ek twn opisqen kai ebohsan pros kurion kai oi iereis esalpisan tais salpigxin15kai ebohsan andres iouda kai egeneto en tw boan andras iouda kai kurios epataxen ton ieroboam kai ton israhl enantion abia kai iouda16kai efugon oi uioi israhl apo proswpou iouda kai paredwken autous kurios eis tas ceiras autwn17kai epataxen en autois abia kai o laos autou plhghn megalhn kai epeson traumatiai apo israhl pentakosiai ciliades andres dunatoi18kai etapeinwqhsan oi uioi israhl en th hmera ekeinh kai katiscusan oi uioi iouda oti hlpisan epi kurion qeon twn paterwn autwn19kai katediwxen abia opisw ieroboam kai prokatelabeto par¢ autou poleis thn baiqhl kai tas kwmas auths kai thn isana kai tas kwmas auths kai thn efrwn kai tas kwmas auths20kai ouk escen iscun ieroboam eti pasas tas hmeras abia kai epataxen auton kurios kai eteleuthsen21kai katiscusen abia kai elaben eautw gunaikas deka tessaras kai egennhsen uious eikosi duo kai qugateras deka ex22kai oi loipoi logoi abia kai ai praxeis autou kai oi logoi autou gegrammenoi epi bibliw tou profhtou addw23kai apeqanen abia meta twn paterwn autou kai eqayan auton en polei dauid kai ebasileusen asa uios autou ant¢ autou en tais hmerais asa hsucasen h gh iouda eth deka

Chapter 14
1kai epoihsen to kalon kai to euqes enwpion kuriou qeou autou2kai apesthsen ta qusiasthria twn allotriwn kai ta uyhla kai sunetriyen tas sthlas kai exekoyen ta alsh3kai eipen tw iouda ekzhthsai ton kurion qeon twn paterwn autwn kai poihsai ton nomon kai tas entolas4kai apesthsen apo paswn twn polewn iouda ta qusiasthria kai ta eidwla kai eirhneusen5poleis teichreis en gh iouda oti eirhneusen h gh kai ouk hn autw polemos en tois etesin toutois oti katepausen autw kurios6kai eipen tw iouda oikodomhswmen tas poleis tautas kai poihswmen teich kai purgous kai pulas kai moclous en w ths ghs kurieusomen oti kaqws exezhthsamen kurion qeon hmwn exezhthsen hmas kai katepausen hmas kukloqen kai euodwsen hmin7kai egeneto tw asa dunamis oploforwn airontwn qureous kai dorata en gh iouda triakosiai ciliades kai en gh beniamin peltastai kai toxotai diakosiai kai penthkonta ciliades pantes outoi polemistai dunamews8kai exhlqen ep¢ autous zare o aiqioy en dunamei en ciliais ciliasin kai armasin triakosiois kai hlqen ews marisa9kai exhlqen asa eis sunanthsin autw kai paretaxato polemon en th faraggi kata borran marishs10kai ebohsen asa pros kurion qeon autou kai eipen kurie ouk adunatei para soi swzein en pollois kai en oligois katiscuson hmas kurie o qeos hmwn oti epi soi pepoiqamen kai epi tw onomati sou hlqamen epi to plhqos to polu touto kurie o qeos hmwn mh katiscusatw pros se anqrwpos11kai epataxen kurios tous aiqiopas enantion iouda kai efugon oi aiqiopes12kai katediwxen asa kai o laos autou ews gedwr kai epeson aiqiopes wste mh einai en autois peripoihsin oti sunetribhsan enwpion kuriou kai enantion ths dunamews autou kai eskuleusan skula polla13kai exekoyan tas kwmas autwn kuklw gedwr oti egenhqh ekstasis kuriou ep¢ autous kai eskuleusan pasas tas poleis autwn oti polla skula egenhqh autois14kai ge skhnas kthsewn tous amazoneis exekoyan kai elabon probata polla kai kamhlous kai epestreyan eis ierousalhm

Chapter 15
1kai azarias uios wdhd egeneto ep¢ auton pneuma kuriou2kai exhlqen eis apanthsin asa kai panti iouda kai beniamin kai eipen akousate mou asa kai pas iouda kai beniamin kurios meq¢ umwn en tw einai umas met¢ autou kai ean ekzhthshte auton eureqhsetai umin kai ean egkataliphte auton egkataleiyei umas3kai hmerai pollai tw israhl en ou qew alhqinw kai ouc ierews upodeiknuontos kai en ou nomw4kai epistreyei epi kurion qeon israhl kai eureqhsetai autois5kai en ekeinw tw kairw ouk estin eirhnh tw ekporeuomenw kai tw eisporeuomenw oti ekstasis kuriou epi pantas tous katoikountas tas cwras6kai polemhsei eqnos pros eqnos kai polis pros polin oti o qeos exesthsen autous en pash qliyei7kai umeis iscusate kai mh ekluesqwsan ai ceires umwn oti estin misqos th ergasia umwn8kai en tw akousai tous logous toutous kai thn profhteian adad tou profhtou kai katiscusen kai exebalen ta bdelugmata apo pashs ths ghs iouda kai beniamin kai apo twn polewn wn katescen en orei efraim kai enekainisen to qusiasthrion kuriou o hn emprosqen tou naou kuriou9kai exekklhsiasen ton ioudan kai beniamin kai tous proshlutous tous paroikountas met¢ autou apo efraim kai apo manassh kai apo sumewn oti proseteqhsan pros auton polloi tou israhl en tw idein autous oti kurios o qeos autou met¢ autou10kai sunhcqhsan eis ierousalhm en tw mhni tw tritw en tw pentekaidekatw etei ths basileias asa11kai equsen tw kuriw en ekeinh th hmera apo twn skulwn wn hnegkan moscous eptakosious kai probata eptakiscilia12kai dihlqen en diaqhkh zhthsai kurion qeon twn paterwn autwn ex olhs ths kardias kai ex olhs ths yuchs13kai pas os ean mh ekzhthsh kurion qeon israhl apoqaneitai apo newterou ews presbuterou apo andros ews gunaikos14kai wmosan en tw kuriw en fwnh megalh kai en salpigxin kai en keratinais15kai hufranqhsan pas iouda peri tou orkou oti ex olhs ths yuchs wmosan kai en pash qelhsei ezhthsan auton kai eureqh autois kai katepausen autois kurios kukloqen16kai thn maaca thn mhtera autou metesthsen tou mh einai th astarth leitourgousan kai katekoyen to eidwlon kai katekausen en ceimarrw kedrwn17plhn ta uyhla ouk apesthsan eti uphrcen en tw israhl all¢ h kardia asa egeneto plhrhs pasas tas hmeras autou18kai eishnegken ta agia dauid tou patros autou kai ta agia oikou kuriou tou qeou argurion kai crusion kai skeuh19kai polemos ouk hn met¢ autou ews tou pemptou kai triakostou etous ths basileias asa

Chapter 16
1kai en tw ogdow kai triakostw etei ths basileias asa anebh baasa basileus israhl epi ioudan kai wkodomhsen thn rama tou mh dounai exodon kai eisodon tw asa basilei iouda2kai elaben asa crusion kai argurion ek qhsaurwn oikou kuriou kai oikou tou basilews kai apesteilen pros ton uion tou ader basilews surias ton katoikounta en damaskw legwn3diaqou diaqhkhn ana meson emou kai sou kai ana meson tou patros mou kai ana meson tou patros sou idou apestalka soi crusion kai argurion deuro kai diaskedason ap¢ emou ton baasa basilea israhl kai apelqetw ap¢ emou4kai hkousen uios ader tou basilews asa kai apesteilen tous arcontas ths dunamews autou epi tas poleis israhl kai epataxen thn iwn kai thn dan kai thn abelmain kai pasas tas pericwrous nefqali5kai egeneto en tw akousai baasa apelipen tou mhketi oikodomein thn rama kai katepausen to ergon autou6kai asa o basileus elaben panta ton ioudan kai elaben tous liqous ths rama kai ta xula auths a wkodomhsen baasa kai wkodomhsen en autois thn gabae kai thn masfa7kai en tw kairw ekeinw hlqen anani o profhths pros asa basilea iouda kai eipen autw en tw pepoiqenai se epi basilea surias kai mh pepoiqenai se epi kurion qeon sou dia touto eswqh dunamis surias apo ths ceiros sou8ouc oi aiqiopes kai libues hsan eis dunamin pollhn eis qarsos eis ippeis eis plhqos sfodra kai en tw pepoiqenai se epi kurion paredwken eis tas ceiras sou9oti oi ofqalmoi kuriou epiblepousin en pash th gh katiscusai en pash kardia plhrei pros auton hgnohkas epi toutw apo tou nun estai meta sou polemos10kai equmwqh asa tw profhth kai pareqeto auton eis fulakhn oti wrgisqh epi toutw kai elumhnato asa en tw law en tw kairw ekeinw11kai idou oi logoi asa oi prwtoi kai oi escatoi gegrammenoi en bibliw basilewn iouda kai israhl12kai emalakisqh asa en tw enatw kai triakostw etei ths basileias autou tous podas ews sfodra emalakisqh kai en th malakia autou ouk ezhthsen kurion alla tous iatrous13kai ekoimhqh asa meta twn paterwn autou kai eteleuthsen en tw enatw kai triakostw etei ths basileias autou14kai eqayan auton en tw mnhmati w wruxen eautw en polei dauid kai ekoimisan auton epi ths klinhs kai eplhsan arwmatwn kai genh murwn mureywn kai epoihsan autw ekforan megalhn ews sfodra

Chapter 17
1kai ebasileusen iwsafat uios autou ant¢ autou kai katiscusen iwsafat epi ton israhl2kai edwken dunamin en pasais tais polesin iouda tais ocurais kai katesthsen hgoumenous en pasais tais polesin iouda kai en polesin efraim as prokatelabeto asa o pathr autou3kai egeneto kurios meta iwsafat oti eporeuqh en odois tou patros autou tais prwtais kai ouk exezhthsen ta eidwla4alla kurion ton qeon tou patros autou exezhthsen kai en tais entolais tou patros autou eporeuqh kai ouc ws tou israhl ta erga5kai kathuqunen kurios thn basileian en ceiri autou kai edwken pas iouda dwra tw iwsafat kai egeneto autw ploutos kai doxa pollh6kai uywqh kardia autou en odw kuriou kai eti exhren ta uyhla kai ta alsh apo ths ghs iouda7kai en tw tritw etei ths basileias autou apesteilen tous hgoumenous autou kai tous uious twn dunatwn ton abdian kai zacarian kai naqanahl kai micaian didaskein en polesin iouda8kai met¢ autwn oi leuitai samouias kai naqanias kai zabdias kai asihl kai semiramwq kai iwnaqan kai adwnias kai twbias oi leuitai kai met¢ autwn elisama kai iwram oi iereis9kai edidaskon en iouda kai met¢ autwn bublos nomou kuriou kai dihlqon en tais polesin iouda kai edidaskon ton laon10kai egeneto ekstasis kuriou epi pasais tais basileiais ths ghs tais kuklw iouda kai ouk epolemoun pros iwsafat11kai apo twn allofulwn eferon tw iwsafat dwra kai argurion kai domata kai oi arabes eferon autw krious probatwn eptakiscilious eptakosious12kai hn iwsafat poreuomenos meizwn ews eis uyos kai wkodomhsen oikhseis en th ioudaia kai poleis ocuras13kai erga polla egeneto autw en th ioudaia kai andres polemistai dunatoi iscuontes en ierousalhm14kai outos ariqmos autwn kat¢ oikous patriwn autwn tw iouda ciliarcoi ednas o arcwn kai met¢ autou uioi dunatoi dunamews triakosiai ciliades15kai met¢ auton iwanan o hgoumenos kai met¢ autou diakosiai ogdohkonta ciliades16kai met¢ auton amasias o tou zacri o proqumoumenos tw kuriw kai met¢ autou diakosiai ciliades dunatoi dunamews17kai ek tou beniamin dunatos dunamews eliada kai met¢ autou toxotai kai peltastai diakosiai ciliades18kai met¢ auton iwzabad kai met¢ autou ekaton ogdohkonta ciliades dunatoi polemou19outoi oi leitourgountes tw basilei ektos wn edwken o basileus en tais polesin tais ocurais en pash th ioudaia

Chapter 18
1kai egenhqh tw iwsafat eti ploutos kai doxa pollh kai epegambreusato en oikw acaab2kai katebh dia telous etwn pros acaab eis samareian kai equsen autw acaab probata kai moscous pollous kai tw law tw met¢ autou kai hpata auton tou sunanabhnai met¢ autou eis ramwq ths galaaditidos3kai eipen acaab basileus israhl pros iwsafat basilea iouda poreush met¢ emou eis ramwq ths galaaditidos kai eipen autw ws egw outws kai su ws o laos sou kai o laos mou meta sou eis polemon4kai eipen iwsafat pros basilea israhl zhthson dh shmeron ton kurion5kai sunhgagen o basileus israhl tous profhtas tetrakosious andras kai eipen autois ei poreuqw eis ramwq galaad eis polemon h episcw kai eipan anabaine kai dwsei o qeos eis tas ceiras tou basilews6kai eipen iwsafat ouk estin wde profhths tou kuriou eti kai epizhthsomen par¢ autou7kai eipen basileus israhl pros iwsafat eti anhr eis tou zhthsai ton kurion di¢ autou kai egw emishsa auton oti ouk estin profhteuwn peri emou eis agaqa oti pasai ai hmerai autou eis kaka outos micaias uios iemla kai eipen iwsafat mh laleitw o basileus outws8kai ekalesen o basileus israhl eunoucon ena kai eipen tacos micaian uion iemla9kai basileus israhl kai iwsafat basileus iouda kaqhmenoi ekastos epi qronou autou kai endedumenoi stolas kaqhmenoi en tw eurucwrw quras pulhs samareias kai pantes oi profhtai eprofhteuon enantion autwn10kai epoihsen eautw sedekias uios canana kerata sidhra kai eipen tade legei kurios en toutois keratieis thn surian ews an suntelesqh11kai pantes oi profhtai eprofhteuon outws legontes anabaine eis ramwq galaad kai euodwqhsh kai dwsei kurios eis ceiras tou basilews12kai o aggelos o poreuqeis tou kalesai ton micaian elalhsen autw legwn idou elalhsan oi profhtai en stomati eni agaqa peri tou basilews kai estwsan dh oi logoi sou ws enos autwn kai lalhseis agaqa13kai eipen micaias zh kurios oti o ean eiph o qeos pros me auto lalhsw14kai hlqen pros ton basilea kai eipen autw o basileus micaia ei poreuqw eis ramwq galaad eis polemon h episcw kai eipen anabaine kai euodwseis kai doqhsontai eis ceiras umwn15kai eipen autw o basileus posakis orkizw se ina mh lalhshs pros me plhn alhqeian en onomati kuriou16kai eipen eidon ton israhl diesparmenous en tois oresin ws probata ois ouk estin poimhn kai eipen kurios ouk ecousin hgoumenon anastrefetwsan ekastos eis ton oikon autou en eirhnh17kai eipen o basileus israhl pros iwsafat ouk eipa soi oti ou profhteuei peri emou agaqa all¢ h kaka18kai eipen ouc outws akousate logon kuriou eidon ton kurion kaqhmenon epi qronou autou kai pasa dunamis tou ouranou eisthkei ek dexiwn autou kai ex aristerwn autou19kai eipen kurios tis apathsei ton acaab basilea israhl kai anabhsetai kai peseitai en ramwq galaad kai eipen outos outws kai outos eipen outws20kai exhlqen to pneuma kai esth enwpion kuriou kai eipen egw apathsw auton kai eipen kurios en tini21kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma yeudes en stomati pantwn twn profhtwn autou kai eipen apathseis kai dunhsh exelqe kai poihson outws22kai nun idou edwken kurios pneuma yeudes en stomati pantwn twn profhtwn sou toutwn kai kurios elalhsen epi se kaka23kai hggisen sedekias uios canana kai epataxen ton micaian epi thn siagona kai eipen autw poia th odw parhlqen pneuma kuriou par¢ emou tou lalhsai pros se24kai eipen micaias idou oyh en th hmera ekeinh en h eiseleush tamieion ek tamieiou tou katakrubhnai25kai eipen basileus israhl labete ton micaian kai apostreyate pros emhr arconta ths polews kai pros iwas arconta uion tou basilews26kai ereis outws eipen o basileus apoqesqe touton eis oikon fulakhs kai esqietw arton qliyews kai udwr qliyews ews tou epistreyai me en eirhnh27kai eipen micaias ean epistrefwn epistreyhs en eirhnh ouk elalhsen kurios en emoi akousate laoi pantes28kai anebh basileus israhl kai iwsafat basileus iouda eis ramwq galaad29kai eipen basileus israhl pros iwsafat katakaluyomai kai eiseleusomai eis ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekaluyato basileus israhl kai eishlqen eis ton polemon30kai basileus surias eneteilato tois arcousin twn armatwn tois met¢ autou legwn mh polemeite ton mikron kai ton megan all¢ h ton basilea israhl monon31kai egeneto ws eidon oi arcontes twn armatwn ton iwsafat kai autoi eipan basileus israhl estin kai ekuklwsan auton tou polemein kai ebohsen iwsafat kai kurios eswsen auton kai apestreyen autous o qeos ap¢ autou32kai egeneto ws eidon oi arcontes twn armatwn oti ouk hn basileus israhl kai apestreyan ap¢ autou33kai anhr eneteinen toxon eustocws kai epataxen ton basilea israhl ana meson tou pneumonos kai ana meson tou qwrakos kai eipen tw hniocw epistrefe thn ceira sou kai exagage me ek tou polemou oti eponesa34kai etropwqh o polemos en th hmera ekeinh kai o basileus israhl hn esthkws epi tou armatos ews esperas ex enantias surias kai apeqanen dunontos tou hliou

Chapter 19
1kai apestreyen iwsafat basileus iouda eis ton oikon autou en eirhnh eis ierousalhm2kai exhlqen eis apanthsin autou iou o tou anani o profhths kai eipen autw basileu iwsafat ei amartwlw su bohqeis h misoumenw upo kuriou filiazeis dia touto egeneto epi se orgh para kuriou3all¢ h logoi agaqoi hureqhsan en soi oti exhras ta alsh apo ths ghs iouda kai kathuqunas thn kardian sou ekzhthsai ton kurion4kai katwkhsen iwsafat en ierousalhm kai palin exhlqen eis ton laon apo bhrsabee ews orous efraim kai epestreyen autous epi kurion qeon twn paterwn autwn5kai katesthsen kritas en pasais tais polesin iouda tais ocurais en polei kai polei6kai eipen tois kritais idete ti umeis poieite oti ouk anqrwpw umeis krinete all¢ h tw kuriw kai meq¢ umwn logoi ths krisews7kai nun genesqw fobos kuriou ef¢ umas kai fulassete kai poihsete oti ouk estin meta kuriou qeou hmwn adikia oude qaumasai proswpon oude labein dwra8kai gar en ierousalhm katesthsen iwsafat twn ierewn kai twn leuitwn kai twn patriarcwn israhl eis krisin kuriou kai krinein tous katoikountas en ierousalhm9kai eneteilato pros autous legwn outws poihsete en fobw kuriou en alhqeia kai en plhrei kardia10pas anhr krisin thn elqousan ef¢ umas twn adelfwn umwn twn katoikountwn en tais polesin autwn ana meson aimatos aima kai ana meson prostagmatos kai entolhs kai dikaiwmata kai krimata kai diasteleisqe autois kai ouc amarthsontai tw kuriw kai ouk estai ef¢ umas orgh kai epi tous adelfous umwn outws poihsete kai ouc amarthsesqe11kai idou amarias o iereus hgoumenos ef¢ umas eis pan logon kuriou kai zabdias uios ismahl o hgoumenos eis oikon iouda pros pan logon basilews kai oi grammateis kai oi leuitai pro proswpou umwn iscusate kai poihsate kai estai kurios meta tou agaqou

Chapter 20
1kai meta tauta hlqon oi uioi mwab kai oi uioi ammwn kai met¢ autwn ek twn minaiwn pros iwsafat eis polemon2kai hlqon kai upedeixan tw iwsafat legontes hkei epi se plhqos polu ek peran ths qalasshs apo surias kai idou eisin en asasanqamar auth estin engaddi3kai efobhqh kai edwken iwsafat to proswpon autou ekzhthsai ton kurion kai ekhruxen nhsteian en panti iouda4kai sunhcqh ioudas ekzhthsai ton kurion kai apo paswn twn polewn iouda hlqon zhthsai ton kurion5kai anesth iwsafat en ekklhsia iouda en ierousalhm en oikw kuriou kata proswpon ths aulhs ths kainhs6kai eipen kurie o qeos twn paterwn hmwn ouci su ei qeos en ouranw kai su kurieueis paswn twn basileiwn twn eqnwn kai en th ceiri sou iscus dunasteias kai ouk estin pros se antisthnai7ouci su ei o kurios o exoleqreusas tous katoikountas thn ghn tauthn apo proswpou tou laou sou israhl kai edwkas authn spermati abraam tw hgaphmenw sou eis ton aiwna8kai katwkhsan en auth kai wkodomhsan en auth agiasma tw onomati sou legontes9ean epelqh ef¢ hmas kaka romfaia krisis qanatos limos sthsomeqa enantion tou oikou toutou kai enantion sou oti to onoma sou epi tw oikw toutw kai bohsomeqa pros se apo ths qliyews kai akoush kai swseis10kai nun idou uioi ammwn kai mwab kai oros shir eis ous ouk edwkas tw israhl dielqein di¢ autwn exelqontwn autwn ek ghs aiguptou oti exeklinan ap¢ autwn kai ouk exwleqreusan autous11kai nun idou autoi epiceirousin ef¢ hmas exelqein ekbalein hmas apo ths klhronomias hmwn hs edwkas hmin12kurie o qeos hmwn ou krineis en autois oti ouk estin hmin iscus tou antisthnai pros to plhqos to polu touto to elqon ef¢ hmas kai ouk oidamen ti poihswmen autois all¢ h epi soi oi ofqalmoi hmwn13kai pas ioudas esthkws enanti kuriou kai ta paidia autwn kai ai gunaikes14kai tw ozihl tw tou zacariou twn uiwn banaiou twn uiwn elehl tou manqaniou tou leuitou apo twn uiwn asaf egeneto ep¢ auton pneuma kuriou en th ekklhsia15kai eipen akousate pas iouda kai oi katoikountes ierousalhm kai o basileus iwsafat tade legei kurios umin autois mh fobeisqe mhde ptohqhte apo proswpou tou oclou tou pollou toutou oti ouc umin estin h parataxis all¢ h tw qew16aurion katabhte ep¢ autous idou anabainousin kata thn anabasin asas kai eurhsete autous ep¢ akrou potamou ths erhmou ierihl17ouc umin estin polemhsai tauta sunete kai idete thn swthrian kuriou meq¢ umwn iouda kai ierousalhm mh fobeisqe mhde ptohqhte aurion exelqein eis apanthsin autois kai kurios meq¢ umwn18kai kuyas iwsafat epi proswpon autou kai pas iouda kai oi katoikountes ierousalhm epesan enanti kuriou proskunhsai kuriw19kai anesthsan oi leuitai apo twn uiwn kaaq kai apo twn uiwn kore ainein kuriw qew israhl en fwnh megalh eis uyos20kai wrqrisan prwi kai exhlqon eis thn erhmon qekwe kai en tw exelqein esth iwsafat kai ebohsen kai eipen akousate mou iouda kai oi katoikountes en ierousalhm empisteusate en kuriw qew umwn kai empisteuqhsesqe empisteusate en profhth autou kai euodwqhsesqe21kai ebouleusato meta tou laou kai esthsen yaltwdous kai ainountas exomologeisqai kai ainein ta agia en tw exelqein emprosqen ths dunamews kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti eis ton aiwna to eleos autou22kai en tw arxasqai ths ainesews autou ths exomologhsews edwken kurios polemein tous uious ammwn epi mwab kai oros shir tous exelqontas epi ioudan kai etropwqhsan23kai anesthsan oi uioi ammwn kai mwab epi tous katoikountas oros shir exoleqreusai kai ektriyai kai ws sunetelesan tous katoikountas shir anesthsan eis allhlous tou exoleqreuqhnai24kai ioudas hlqen epi thn skopian ths erhmou kai epebleyen kai eiden to plhqos kai idou pantes nekroi peptwkotes epi ths ghs ouk hn swzomenos25kai hlqen iwsafat kai o laos autou skuleusai ta skula autwn kai euron kthnh polla kai aposkeuhn kai skula kai skeuh epiqumhta kai eskuleusan eautois kai egenonto hmerai treis skuleuontwn autwn ta skula oti polla hn26kai th hmera th tetarth episunhcqhsan eis ton aulwna ths eulogias ekei gar huloghsan ton kurion dia touto ekalesan to onoma tou topou ekeinou koilas eulogias ews ths hmeras tauths27kai epestreyen pas anhr iouda eis ierousalhm kai iwsafat hgoumenos autwn en eufrosunh megalh oti eufranen autous kurios apo twn ecqrwn autwn28kai eishlqon eis ierousalhm en nablais kai en kinurais kai en salpigxin eis oikon kuriou29kai egeneto ekstasis kuriou epi pasas tas basileias ths ghs en tw akousai autous oti epolemhsen kurios pros tous upenantious israhl30kai eirhneusen h basileia iwsafat kai katepausen autw o qeos autou kukloqen31kai ebasileusen iwsafat epi ton ioudan etwn triakonta pente en tw basileusai auton kai eikosi pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou azouba qugathr sali32kai eporeuqh en tais odois tou patros autou asa kai ouk exeklinen tou poihsai to euqes enwpion kuriou33alla ta uyhla eti uphrcen kai eti o laos ou kateuqunen thn kardian pros kurion qeon twn paterwn autwn34kai oi loipoi logoi iwsafat oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi en logois iou tou anani os kategrayen biblion basilewn israhl35kai meta tauta ekoinwnhsen iwsafat basileus iouda pros ocozian basilea israhl kai outos hnomhsen36en tw poihsai kai poreuqhnai pros auton tou poihsai ploia tou poreuqhnai eis qarsis kai epoihsen ploia en gasiwngaber37kai eprofhteusen eliezer o tou dwdia apo marishs epi iwsafat legwn ws efiliasas tw ocozia eqrausen kurios to ergon sou kai sunetribh ta ploia sou kai ouk edunasqh tou poreuqhnai eis qarsis

Chapter 21
1kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh para tois patrasin autou en polei dauid kai ebasileusen iwram uios autou ant¢ autou2kai autw adelfoi uioi iwsafat ex azarias kai iihl kai zacarias kai azarias kai micahl kai safatias pantes outoi uioi iwsafat basilews iouda3kai edwken autois o pathr autwn domata polla argurion kai crusion kai opla meta polewn teteicismenwn en iouda kai thn basileian edwken tw iwram oti outos o prwtotokos4kai anesth iwram epi thn basileian autou kai ekrataiwqh kai apekteinen pantas tous adelfous autou en romfaia kai apo twn arcontwn israhl5ontos autou triakonta kai duo etwn katesth iwram epi thn basileian autou kai oktw eth ebasileusen en ierousalhm6kai eporeuqh en odw basilewn israhl ws epoihsen oikos acaab oti qugathr acaab hn autou gunh kai epoihsen to ponhron enantion kuriou7kai ouk ebouleto kurios exoleqreusai ton oikon dauid dia thn diaqhkhn hn dieqeto tw dauid kai ws eipen autw dounai autw lucnon kai tois uiois autou pasas tas hmeras8en tais hmerais ekeinais apesth edwm apo tou iouda kai ebasileusan ef¢ eautous basilea9kai wceto iwram meta twn arcontwn kai pasa h ippos met¢ autou kai egeneto kai hgerqh nuktos kai epataxen edwm ton kuklounta auton kai tous arcontas twn armatwn kai efugen o laos eis ta skhnwmata autwn10kai apesth apo iouda edwm ews ths hmeras tauths tote apesth lomna en tw kairw ekeinw apo ceiros autou oti egkatelipen kurion qeon twn paterwn autou11kai gar autos epoihsen uyhla en polesin iouda kai exeporneusen tous katoikountas en ierousalhm kai apeplanhsen ton ioudan12kai hlqen autw eggrafh para hliou tou profhtou legwn tade legei kurios o qeos dauid tou patros sou anq¢ wn ouk eporeuqhs en odw iwsafat tou patros sou kai en odois asa basilews iouda13kai eporeuqhs en odois basilewn israhl kai exeporneusas ton ioudan kai tous katoikountas en ierousalhm ws exeporneusen oikos acaab kai tous adelfous sou uious tou patros sou tous agaqous uper se apekteinas14idou kurios pataxei se plhghn megalhn en tw law sou kai en tois uiois sou kai en gunaixin sou kai en pash th aposkeuh sou15kai su en malakia ponhra en nosw koilias ews ou exelqh h koilia sou meta ths malakias ex hmerwn eis hmeras16kai ephgeiren kurios epi iwram tous allofulous kai tous arabas kai tous omorous twn aiqiopwn17kai anebhsan epi ioudan kai katedunasteuon kai apestreyan pasan thn aposkeuhn hn euron en oikw tou basilews kai tous uious autou kai tas qugateras autou kai ou kateleifqh autw uios all¢ h ocozias o mikrotatos twn uiwn autou18kai meta tauta panta epataxen auton kurios eis thn koilian malakia en h ouk estin iatreia19kai egeneto ex hmerwn eis hmeras kai ws hlqen kairos twn hmerwn hmeras duo exhlqen h koilia autou meta ths nosou kai apeqanen en malakia ponhra kai ouk epoihsen o laos autou ekforan kaqws ekforan paterwn autou20hn triakonta kai duo etwn ote ebasileusen kai oktw eth ebasileusen en ierousalhm kai eporeuqh en ouk epainw kai etafh en polei dauid kai ouk en tafois twn basilewn

Chapter 22
1kai ebasileusan oi katoikountes en ierousalhm ton ocozian uion autou ton mikron ant¢ autou oti pantas tous presbuterous apekteinen to lhsthrion to epelqon ep¢ autous oi arabes kai oi alimazoneis kai ebasileusen ocozias uios iwram basilews iouda2wn eikosi etwn ocozias ebasileusen kai eniauton ena ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou goqolia qugathr ambri3kai outos eporeuqh en odw oikou acaab oti mhthr autou hn sumboulos tou amartanein4kai epoihsen to ponhron enantion kuriou ws oikos acaab oti autoi hsan autw meta to apoqanein ton patera autou sumbouloi tou exoleqreusai auton5kai en tais boulais autwn eporeuqh kai eporeuqh meta iwram uiou acaab eis polemon epi azahl basilea surias eis rama galaad kai epataxan oi toxotai ton iwram6kai epestreyen iwram tou iatreuqhnai eis iezrael apo twn plhgwn wn epataxan auton oi suroi en rama en tw polemein auton pros azahl basilea surias kai ocozias uios iwram basileus iouda katebh qeasasqai ton iwram uion acaab eis iezrael oti hrrwstei7kai para tou qeou egeneto katastrofh ocozia elqein pros iwram kai en tw elqein auton exhlqen met¢ autou iwram pros iou uion namessi criston kuriou ton oikon acaab8kai egeneto ws exedikhsen iou ton oikon acaab kai euren tous arcontas iouda kai tous adelfous ocozia leitourgountas tw ocozia kai apekteinen autous9kai eipen tou zhthsai ton ocozian kai katelabon auton iatreuomenon en samareia kai hgagon auton pros iou kai apekteinen auton kai eqayan auton oti eipan uios iwsafat estin os ezhthsen ton kurion en olh kardia autou kai ouk hn en oikw ocozia katiscusai dunamin peri ths basileias10kai goqolia h mhthr ocozia eiden oti teqnhken auths o uios kai hgerqh kai apwlesen pan to sperma ths basileias en oikw iouda11kai elaben iwsabeq h qugathr tou basilews ton iwas uion ocozia kai ekleyen auton ek mesou uiwn tou basilews twn qanatoumenwn kai edwken auton kai thn trofon autou eis tamieion twn klinwn kai ekruyen auton iwsabeq qugathr tou basilews iwram adelfh ocoziou gunh iwdae tou ierews kai ekruyen auton apo proswpou goqolias kai ouk apekteinen auton12kai hn met¢ auths en oikw tou qeou katakekrummenos ex eth kai goqolia ebasileusen epi ths ghs

Chapter 23
1kai en tw etei tw ebdomw ekrataiwsen iwdae kai elaben tous ekatontarcous ton azarian uion iwram kai ton ismahl uion iwanan kai ton azarian uion wbhd kai ton maasaian uion adaia kai ton elisafan uion zacaria met¢ autou eis oikon2kai ekuklwsan ton ioudan kai sunhgagon tous leuitas ek paswn twn polewn iouda kai arcontas patriwn tou israhl kai hlqon eis ierousalhm3kai dieqento pasa ekklhsia iouda diaqhkhn en oikw tou qeou meta tou basilews kai edeixen autois ton uion tou basilews kai eipen autois idou o uios tou basilews basileusatw kaqws elalhsen kurios epi ton oikon dauid4nun o logos outos on poihsete to triton ex umwn eisporeuesqwsan to sabbaton twn ierewn kai twn leuitwn kai eis tas pulas twn eisodwn5kai to triton en oikw tou basilews kai to triton en th pulh th mesh kai pas o laos en aulais oikou kuriou6kai mh eiselqetw eis oikon kuriou ean mh oi iereis kai oi leuitai kai oi leitourgountes twn leuitwn autoi eiseleusontai oti agioi eisin kai pas o laos fulassetw fulakas kuriou7kai kuklwsousin oi leuitai ton basilea kuklw andros skeuos en ceiri autou kai o eisporeuomenos eis ton oikon apoqaneitai kai esontai meta tou basilews eisporeuomenou kai ekporeuomenou8kai epoihsan oi leuitai kai pas iouda kata panta osa eneteilato iwdae o iereus kai elabon ekastos tous andras autou ap¢ archs tou sabbatou ews exodou tou sabbatou oti ou katelusen iwdae tas efhmerias9kai edwken tas macairas kai tous qureous kai ta opla a hn tou basilews dauid en oikw tou qeou10kai esthsen panta ton laon ekaston en tois oplois autou apo ths wmias tou oikou ths dexias ews ths wmias ths aristeras tou qusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw11kai exhgagen ton uion tou basilews kai edwken ep¢ auton to basileion kai ta marturia kai ebasileusan kai ecrisan auton iwdae kai oi uioi autou kai eipan zhtw o basileus12kai hkousen goqolia thn fwnhn tou laou twn trecontwn kai exomologoumenwn kai ainountwn ton basilea kai eishlqen pros ton basilea eis oikon kuriou13kai eiden kai idou o basileus epi ths stasews autou kai epi ths eisodou oi arcontes kai ai salpigges peri ton basilea kai pas o laos hufranqh kai esalpisan en tais salpigxin kai oi adontes en tois organois wdoi kai umnountes ainon kai dierrhxen goqolia thn stolhn auths kai ebohsen kai eipen epitiqemenoi epitiqesqe14kai exhlqen iwdae o iereus kai eneteilato iwdae o iereus tois ekatontarcois kai tois archgois ths dunamews kai eipen autois ekbalete authn ektos tou oikou kai eiselqate opisw auths kai apoqanetw macaira oti eipen o iereus mh apoqanetw en oikw kuriou15kai edwkan auth anesin kai dihlqen dia ths pulhs twn ippewn tou oikou tou basilews kai eqanatwsan authn ekei16kai dieqeto iwdae diaqhkhn ana meson autou kai tou laou kai tou basilews einai laon tw kuriw17kai eishlqen pas o laos ths ghs eis oikon baal kai katespasan auton kai ta qusiasthria kai ta eidwla autou eleptunan kai ton matqan ierea ths baal eqanatwsan enantion twn qusiasthriwn autou18kai eneceirhsen iwdae o iereus ta erga oikou kuriou dia ceiros ierewn kai leuitwn kai anesthsen tas efhmerias twn ierewn kai twn leuitwn as diesteilen dauid epi ton oikon kuriou kai anenegkai olokautwmata kuriw kaqws gegraptai en nomw mwush en eufrosunh kai en wdais dia ceiros dauid19kai esthsan oi pulwroi epi tas pulas oikou kuriou kai ouk eiseleusetai akaqartos eis pan pragma20kai elaben tous patriarcas kai tous dunatous kai tous arcontas tou laou kai panta ton laon ths ghs kai anebibasan ton basilea eis oikon kuriou kai eishlqen dia ths pulhs ths eswteras eis ton oikon tou basilews kai ekaqisan ton basilea epi ton qronon ths basileias21kai hufranqh pas o laos ths ghs kai h polis hsucasen kai thn goqolian eqanatwsan macaira

Chapter 24
1wn epta etwn iwas en tw basileusai auton kai tessarakonta eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou sabia ek bhrsabee2kai epoihsen iwas to euqes enwpion kuriou pasas tas hmeras iwdae tou ierews3kai elaben autw iwdae gunaikas duo kai egennhsen uious kai qugateras4kai egeneto meta tauta kai egeneto epi kardian iwas episkeuasai ton oikon kuriou5kai sunhgagen tous iereis kai tous leuitas kai eipen autois exelqate eis tas poleis iouda kai sunagagete apo pantos israhl argurion katiscusai ton oikon kuriou eniauton kat¢ eniauton kai speusate lalhsai kai ouk espeusan oi leuitai6kai ekalesen o basileus iwas ton iwdae ton arconta kai eipen autw dia ti ouk epeskeyw peri twn leuitwn tou eisenegkai apo iouda kai ierousalhm to kekrimenon upo mwush anqrwpou tou qeou ote exekklhsiasen ton israhl eis thn skhnhn tou marturiou7oti goqolia hn h anomos kai oi uioi auths katespasan ton oikon tou qeou kai gar ta agia oikou kuriou epoihsan tais baalim8kai eipen o basileus genhqhtw glwssokomon kai teqhtw en pulh oikou kuriou exw9kai khruxatwsan en iouda kai en ierousalhm eisenegkai kuriw kaqws eipen mwushs pais tou qeou epi ton israhl en th erhmw10kai edwkan pantes arcontes kai pas o laos kai eiseferon kai eneballon eis to glwssokomon ews ou eplhrwqh11kai egeneto ws eiseferon to glwssokomon pros tous prostatas tou basilews dia ceiros twn leuitwn kai ws eidon oti epleonasen to argurion kai hlqen o grammateus tou basilews kai o prostaths tou ierews tou megalou kai exekenwsan to glwssokomon kai katesthsan eis ton topon autou outws epoioun hmeran ex hmeras kai sunhgagon argurion polu12kai edwken auto o basileus kai iwdae o iereus tois poiousin ta erga eis thn ergasian oikou kuriou kai emisqounto latomous kai tektonas episkeuasai ton oikon kuriou kai calkeis sidhrou kai calkou episkeuasai ton oikon kuriou13kai epoioun oi poiountes ta erga kai anebh mhkos twn ergwn en cersin autwn kai anesthsan ton oikon kuriou epi thn stasin autou kai eniscusan14kai ws sunetelesan hnegkan pros ton basilea kai pros iwdae to kataloipon tou arguriou kai epoihsan skeuh eis oikon kuriou skeuh leitourgika olokautwmatwn kai quiskas crusas kai arguras kai anhnegkan olokautwseis en oikw kuriou dia pantos pasas tas hmeras iwdae15kai eghrasen iwdae plhrhs hmerwn kai eteleuthsen wn ekaton kai triakonta etwn en tw teleutan auton16kai eqayan auton en polei dauid meta twn basilewn oti epoihsen agaqwsunhn meta israhl kai meta tou qeou kai tou oikou autou17kai egeneto meta thn teleuthn iwdae eishlqon oi arcontes iouda kai prosekunhsan ton basilea tote ephkousen autois o basileus18kai egkatelipon ton kurion qeon twn paterwn autwn kai edouleuon tais astartais kai tois eidwlois kai egeneto orgh epi ioudan kai epi ierousalhm en th hmera tauth19kai apesteilen pros autous profhtas epistreyai pros kurion kai ouk hkousan kai diemarturanto autois kai ouk hkousan20kai pneuma qeou enedusen ton azarian ton tou iwdae ton ierea kai anesth epanw tou laou kai eipen tade legei kurios ti paraporeuesqe tas entolas kuriou kai ouk euodwqhsesqe oti egkatelipete ton kurion kai egkataleiyei umas21kai epeqento autw kai eliqobolhsan auton di¢ entolhs iwas tou basilews en aulh oikou kuriou22kai ouk emnhsqh iwas tou eleous ou epoihsen met¢ autou iwdae o pathr autou kai eqanatwsen ton uion autou kai ws apeqnhsken eipen idoi kurios kai krinatw23kai egeneto meta thn sunteleian tou eniautou anebh ep¢ auton dunamis surias kai hlqen epi ioudan kai epi ierousalhm kai katefqeiran pantas tous arcontas tou laou en tw law kai panta ta skula autwn apesteilan tw basilei damaskou24oti en oligois andrasin paregeneto dunamis surias kai o qeos paredwken eis tas ceiras autwn dunamin pollhn sfodra oti egkatelipon kurion qeon twn paterwn autwn kai meta iwas epoihsen krimata25kai meta to apelqein autous ap¢ autou en tw egkatalipein auton en malakiais megalais kai epeqento autw oi paides autou en aimasin uiou iwdae tou ierews kai eqanatwsan auton epi ths klinhs autou kai apeqanen kai eqayan auton en polei dauid kai ouk eqayan auton en tw tafw twn basilewn26kai oi epiqemenoi ep¢ auton zabed o tou samaq o ammaniths kai iwzabed o tou somarwq o mwabiths27kai oi uioi autou pantes kai proshlqon autw oi pente kai ta loipa idou gegrammena epi thn grafhn twn basilewn kai ebasileusen amasias uios autou ant¢ autou

Chapter 25
1wn pente kai eikosi etwn ebasileusen amasias kai eikosi ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou iwaden apo ierousalhm2kai epoihsen to euqes enwpion kuriou all¢ ouk en kardia plhrei3kai egeneto ws katesth h basileia en ceiri autou kai eqanatwsen tous paidas autou tous foneusantas ton basilea patera autou4kai tous uious autwn ouk apekteinen kata thn diaqhkhn tou nomou kuriou kaqws gegraptai ws eneteilato kurios legwn ouk apoqanountai pateres uper teknwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn all¢ h ekastos th eautou amartia apoqanountai5kai sunhgagen amasias ton oikon iouda kai anesthsen autous kat¢ oikous patriwn autwn eis ciliarcous kai ekatontarcous en panti iouda kai ierousalhm kai hriqmhsen autous apo eikosaetous kai epanw kai euren autous triakosias ciliadas dunatous exelqein eis polemon kratountas doru kai qureon6kai emisqwsato apo israhl ekaton ciliadas dunatous iscui ekaton talantwn arguriou7kai anqrwpos tou qeou hlqen pros auton legwn basileu ou poreusetai meta sou dunamis israhl oti ouk estin kurios meta israhl pantwn twn uiwn efraim8oti ean upolabhs katiscusai en toutois kai tropwsetai se kurios enantion twn ecqrwn oti estin para kuriou kai iscusai kai tropwsasqai9kai eipen amasias tw anqrwpw tou qeou kai ti poihsw ta ekaton talanta a edwka th dunamei israhl kai eipen o anqrwpos tou qeou estin tw kuriw dounai soi pleista toutwn10kai diecwrisen amasias th dunamei th elqoush pros auton apo efraim apelqein eis ton topon autwn kai equmwqhsan sfodra epi ioudan kai epestreyan eis ton topon autwn en orgh qumou11kai amasias katiscusen kai parelaben ton laon autou kai eporeuqh eis thn koilada twn alwn kai epataxen ekei tous uious shir deka ciliadas12kai deka ciliadas ezwgrhsan oi uioi iouda kai eferon autous epi to akron tou krhmnou kai katekrhmnizon autous apo tou akrou tou krhmnou kai pantes dierrhgnunto13kai oi uioi ths dunamews ous apestreyen amasias tou mh poreuqhnai met¢ autou eis polemon kai epeqento epi tas poleis iouda apo samareias ews baiqwrwn kai epataxan en autois treis ciliadas kai eskuleusan skula polla14kai egeneto meta to elqein amasian pataxanta thn idoumaian kai hnegken pros autous tous qeous uiwn shir kai esthsen autous eautw eis qeous kai enantion autwn prosekunei kai autois autos equen15kai egeneto orgh kuriou epi amasian kai apesteilen autw profhtas kai eipan autw ti ezhthsas tous qeous tou laou oi ouk exeilanto ton laon autwn ek ceiros sou16kai egeneto en tw lalhsai autw kai eipen autw mh sumboulon tou basilews dedwka se prosece mh mastigwqhs kai esiwphsen o profhths kai eipen oti ginwskw oti ebouleto epi soi tou katafqeirai se oti epoihsas touto kai ouk ephkousas ths sumboulias mou17kai ebouleusato amasias kai apesteilen pros iwas uion iwacaz uiou iou basilea israhl legwn deuro ofqwmen proswpois18kai apesteilen iwas basileus israhl pros amasian basilea iouda legwn o acouc o en tw libanw apesteilen pros thn kedron thn en tw libanw legwn dos thn qugatera sou tw uiw mou eis gunaika kai idou eleusetai ta qhria tou agrou ta en tw libanw kai hlqan ta qhria kai katepathsan ton acouc19eipas idou epataxas thn idoumaian kai epairei se h kardia h bareia nun kaqhso en oikw sou kai ina ti sumballeis en kakia kai pesh su kai ioudas meta sou20kai ouk hkousen amasias oti para kuriou egeneto tou paradounai auton eis ceiras oti exezhthsen tous qeous twn idoumaiwn21kai anebh iwas basileus israhl kai wfqhsan allhlois autos kai amasias basileus iouda en baiqsamus h estin tou iouda22kai etropwqh ioudas kata proswpon israhl kai efugen ekastos eis to skhnwma23kai ton amasian basilea iouda ton tou iwas katelaben iwas basileus israhl en baiqsamus kai eishgagen auton eis ierousalhm kai katespasen apo tou teicous ierousalhm apo pulhs efraim ews pulhs gwnias tetrakosious phceis24kai pan to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en oikw kuriou kai para tw abdedom kai tous qhsaurous oikou tou basilews kai tous uious twn summixewn kai epestreyen eis samareian25kai ezhsen amasias o tou iwas basileus iouda meta to apoqanein iwas ton tou iwacaz basilea israhl eth deka pente26kai oi loipoi logoi amasiou oi prwtoi kai oi escatoi ouk idou gegrammenoi epi bibliou basilewn iouda kai israhl27kai en tw kairw w apesth amasias apo kuriou kai epeqento autw epiqesin kai efugen apo ierousalhm eis lacis kai apesteilan katopisqen autou eis lacis kai eqanatwsan auton ekei28kai anelabon auton epi twn ippwn kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei dauid

Chapter 26
1kai elaben pas o laos ths ghs ton ozian kai autos deka kai ex etwn kai ebasileusan auton anti tou patros autou amasiou2autos wkodomhsen thn ailaq autos epestreyen authn tw iouda meta to koimhqhnai ton basilea meta twn paterwn autou3uios deka ex etwn ebasileusen ozias kai penthkonta kai duo eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou calia apo ierousalhm4kai epoihsen to euqes enwpion kuriou kata panta osa epoihsen amasias o pathr autou5kai hn ekzhtwn ton kurion en tais hmerais zacariou tou suniontos en fobw kuriou kai en tais hmerais autou ezhthsen ton kurion kai euodwsen autw kurios6kai exhlqen kai epolemhsen pros tous allofulous kai katespasen ta teich geq kai ta teich iabnh kai ta teich azwtou kai wkodomhsen poleis azwtou kai en tois allofulois7kai katiscusen auton kurios epi tous allofulous kai epi tous arabas tous katoikountas epi ths petras kai epi tous minaious8kai edwkan oi minaioi dwra tw ozia kai hn to onoma autou ews eisodou aiguptou oti katiscusen ews anw9kai wkodomhsen ozias purgous en ierousalhm kai epi thn pulhn ths gwnias kai epi thn pulhn ths faraggos kai epi twn gwniwn kai katiscusen10kai wkodomhsen purgous en th erhmw kai elatomhsen lakkous pollous oti kthnh polla uphrcen autw en sefhla kai en th pedinh kai ampelourgoi en th oreinh kai en tw karmhlw oti filogewrgos hn11kai egeneto tw ozia dunameis poiousai polemon kai ekporeuomenai eis parataxin eis ariqmon kai o ariqmos autwn dia ceiros iihl tou grammatews kai maasaiou tou kritou dia ceiros ananiou tou diadocou tou basilews12pas o ariqmos twn patriarcwn twn dunatwn eis polemon discilioi exakosioi13kai met¢ autwn dunamis polemikh triakosiai ciliades kai eptakiscilioi pentakosioi outoi oi poiountes polemon en dunamei iscuos bohqhsai tw basilei epi tous upenantious14kai htoimazen autois ozias pash th dunamei qureous kai dorata kai perikefalaias kai qwrakas kai toxa kai sfendonas eis liqous15kai epoihsen en ierousalhm mhcanas memhcaneumenas logistou tou einai epi twn purgwn kai epi twn gwniwn ballein belesin kai liqois megalois kai hkousqh h kataskeuh autwn ews porrw oti eqaumastwqh tou bohqhqhnai ews ou katiscusen16kai ws katiscusen uywqh h kardia autou tou katafqeirai kai hdikhsen en kuriw qew autou kai eishlqen eis ton naon kuriou qumiasai epi to qusiasthrion twn qumiamatwn17kai eishlqen opisw autou azarias o iereus kai met¢ autou iereis tou kuriou ogdohkonta uioi dunatoi18kai esthsan epi ozian ton basilea kai eipan autw ou soi ozia qumiasai tw kuriw all¢ h tois iereusin uiois aarwn tois hgiasmenois qumiasai exelqe ek tou agiasmatos oti apesths apo kuriou kai ouk estai soi touto eis doxan para kuriou qeou19kai equmwqh ozias kai en th ceiri autou to qumiathrion tou qumiasai en tw naw kai en tw qumwqhnai auton pros tous iereis kai h lepra aneteilen en tw metwpw autou enantion twn ierewn en oikw kuriou epanw tou qusiasthriou twn qumiamatwn20kai epestreyen ep¢ auton o iereus o prwtos kai oi iereis kai idou autos lepros en tw metwpw kai katespeusan auton ekeiqen kai gar autos espeusen exelqein oti hlegxen auton kurios21kai hn ozias o basileus lepros ews hmeras ths teleuths autou kai en oikw affouswq ekaqhto lepros oti apescisqh apo oikou kuriou kai iwaqam o uios autou epi ths basileias autou krinwn ton laon ths ghs22kai oi loipoi logoi oziou oi prwtoi kai oi escatoi gegrammenoi upo iessiou tou profhtou23kai ekoimhqh ozias meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en tw pediw ths tafhs twn basilewn oti eipan oti lepros estin kai ebasileusen iwaqam uios autou ant¢ autou

Chapter 27
1uios eikosi pente etwn iwaqam en tw basileusai auton kai deka ex eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou ierousa qugathr sadwk2kai epoihsen to euqes enwpion kuriou kata panta osa epoihsen ozias o pathr autou all¢ ouk eishlqen eis ton naon kuriou kai eti o laos katefqeireto3autos wkodomhsen thn pulhn oikou kuriou thn uyhlhn kai en teicei tou ofla wkodomhsen polla4kai poleis wkodomhsen en orei iouda kai en tois drumois kai oikhseis kai purgous5autos emacesato pros basilea uiwn ammwn kai katiscusen ep¢ auton kai edidoun autw oi uioi ammwn kat¢ eniauton ekaton talanta arguriou kai deka ciliadas korwn purou kai kriqwn deka ciliadas tauta eferen autw basileus ammwn kat¢ eniauton en tw prwtw etei kai tw deuterw kai tw tritw6kai katiscusen iwaqam oti htoimasen tas odous autou enanti kuriou qeou autou7kai oi loipoi logoi iwaqam kai o polemos kai ai praxeis autou idou gegrammenoi epi bibliw basilewn iouda kai israhl9kai ekoimhqh iwaqam meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen acaz uios autou ant¢ autou

Chapter 28
1uios eikosi etwn acaz en tw basileusai auton kai deka ex eth ebasileusen en ierousalhm kai ouk epoihsen to euqes enwpion kuriou ws dauid o pathr autou2kai eporeuqh kata tas odous basilewn israhl kai gar glupta epoihsen tois eidwlois autwn3kai equen en gaibenenom kai dihgen ta tekna autou dia puros kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exwleqreusen kurios apo proswpou uiwn israhl4kai equmia epi twn uyhlwn kai epi twn dwmatwn kai upokatw pantos xulou alswdous5kai paredwken auton kurios o qeos autou dia ceiros basilews surias kai epataxen en autw kai hcmalwteusen ex autwn aicmalwsian pollhn kai hgagen eis damaskon kai gar eis tas ceiras basilews israhl paredwken auton kai epataxen en autw plhghn megalhn6kai apekteinen fakee o tou romelia basileus israhl en iouda en mia hmera ekaton eikosi ciliadas andrwn dunatwn iscui en tw autous katalipein ton kurion qeon twn paterwn autwn7kai apekteinen ezekri o dunatos tou efraim ton maasaian ton uion tou basilews kai ton esdrikam hgoumenon tou oikou autou kai ton elkana ton diadocon tou basilews8kai hcmalwtisan oi uioi israhl apo twn adelfwn autwn triakosias ciliadas gunaikas uious kai qugateras kai skula polla eskuleusan ex autwn kai hnegkan ta skula eis samareian9kai ekei hn o profhths tou kuriou wdhd onoma autw kai exhlqen eis apanthsin ths dunamews twn ercomenwn eis samareian kai eipen autois idou orgh kuriou qeou twn paterwn umwn epi ton ioudan kai paredwken autous eis tas ceiras umwn kai apekteinate en autois en orgh ews twn ouranwn efqaken10kai nun uious iouda kai ierousalhm umeis legete katakthsesqai eis doulous kai doulas ouk idou eimi meq¢ umwn marturhsai kuriw qew umwn11kai nun akousate mou kai apostreyate thn aicmalwsian hn hcmalwteusate twn adelfwn umwn oti orgh qumou kuriou ef¢ umin12kai anesthsan arcontes apo twn uiwn efraim oudia o tou iwanou kai baracias o tou mosolamwq kai ezekias o tou sellhm kai amasias o tou codli epi tous ercomenous apo tou polemou13kai eipan autois ou mh eisagaghte thn aicmalwsian wde pros hmas oti eis to amartanein tw kuriw ef¢ hmas umeis legete prosqeinai epi tais amartiais hmwn kai epi thn agnoian oti pollh h amartia hmwn kai orgh qumou kuriou epi ton israhl14kai afhkan oi polemistai thn aicmalwsian kai ta skula enantion twn arcontwn kai pashs ths ekklhsias15kai anesthsan andres oi epeklhqhsan en onomati kai antelabonto ths aicmalwsias kai pantas tous gumnous periebalon apo twn skulwn kai enedusan autous kai upedhsan autous kai edwkan fagein kai aleiyasqai kai antelabonto en upozugiois pantos asqenountos kai katesthsan autous eis iericw polin foinikwn pros tous adelfous autwn kai epestreyan eis samareian16en tw kairw ekeinw apesteilen acaz pros basilea assour bohqhsai autw17kai en toutw oti idoumaioi epeqento kai epataxan en iouda kai hcmalwtisan aicmalwsian18kai oi allofuloi epeqento epi tas poleis ths pedinhs kai apo libos tou iouda kai elabon thn baiqsamus kai thn ailwn kai thn gadhrwq kai thn swcw kai tas kwmas auths kai thn qamna kai tas kwmas auths kai thn gamzw kai tas kwmas auths kai katwkhsan ekei19oti etapeinwsen kurios ton ioudan di¢ acaz basilea iouda oti apesth apostasei apo kuriou20kai hlqen ep¢ auton qaglaqfellasar basileus assour kai epataxen auton21kai elaben acaz ta en oikw kuriou kai ta en oikw tou basilews kai twn arcontwn kai edwken tw basilei assour kai ouk eis bohqeian autw22all¢ h tw qlibhnai auton kai proseqhken tou aposthnai apo kuriou kai eipen o basileus23ekzhthsw tous qeous damaskou tous tuptontas me kai eipen oti qeoi basilews surias autoi katiscusousin autous autois toinun qusw kai antilhmyontai mou kai autoi egenonto autw eis skwlon kai panti israhl24kai apesthsen acaz ta skeuh oikou kuriou kai katekoyen auta kai ekleisen tas quras oikou kuriou kai epoihsen eautw qusiasthria en pash gwnia en ierousalhm25kai en pash polei kai polei en iouda epoihsen uyhla qumian qeois allotriois kai parwrgisan kurion ton qeon twn paterwn autwn26kai oi loipoi logoi autou kai ai praxeis autou ai prwtai kai ai escatai idou gegrammenai epi bibliw basilewn iouda kai israhl27kai ekoimhqh acaz meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid oti ouk eishnegkan auton eis tous tafous twn basilewn israhl kai ebasileusen ezekias uios autou ant¢ autou

Chapter 29
1kai ezekias ebasileusen wn eikosi kai pente etwn kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou abba qugathr zacaria2kai epoihsen to euqes enwpion kuriou kata panta osa epoihsen dauid o pathr autou3kai egeneto ws esth epi ths basileias autou en tw prwtw mhni anewxen tas quras oikou kuriou kai epeskeuasen autas4kai eishgagen tous iereis kai tous leuitas kai katesthsen autous eis to klitos to pros anatolas5kai eipen autois akousate oi leuitai nun agnisqhte kai agnisate ton oikon kuriou qeou twn paterwn umwn kai ekbalete thn akaqarsian ek twn agiwn6oti apesthsan oi pateres hmwn kai epoihsan to ponhron enantion kuriou kai egkatelipan auton kai apestreyan to proswpon apo ths skhnhs kuriou kai edwkan aucena7kai apekleisan tas quras tou naou kai esbesan tous lucnous kai qumiama ouk equmiasan kai olokautwmata ou proshnegkan en tw agiw qew israhl8kai wrgisqh orgh kurios epi ton ioudan kai epi thn ierousalhm kai edwken autous eis ekstasin kai eis afanismon kai eis surismon ws umeis orate tois ofqalmois umwn9kai idou peplhgasin oi pateres umwn macaira kai oi uioi umwn kai ai qugateres umwn kai ai gunaikes umwn en aicmalwsia en gh ouk autwn o kai nun estin10epi toutois nun estin epi kardias diaqesqai diaqhkhn kuriou qeou israhl kai apostreyei thn orghn qumou autou af¢ hmwn11kai nun mh dialiphte oti en umin hretiken kurios sthnai enantion autou leitourgein kai einai autw leitourgountas kai qumiwntas12kai anesthsan oi leuitai maaq o tou amasi kai iwhl o tou azariou ek twn uiwn kaaq kai ek twn uiwn merari kis o tou abdi kai azarias o tou iallelhl kai apo twn uiwn gedswni iwa o tou zemmaq kai iwdan o tou iwaca13kai twn uiwn elisafan sambri kai iihl kai twn uiwn asaf zacarias kai maqqanias14kai twn uiwn aiman iihl kai semei+ kai twn uiwn idiqwn samaias kai ozihl15kai sunhgagon tous adelfous autwn kai hgnisqhsan kata thn entolhn tou basilews dia prostagmatos kuriou kaqarisai ton oikon kuriou16kai eishlqon oi iereis esw eis ton oikon kuriou agnisai kai exebalon pasan thn akaqarsian thn eureqeisan en tw oikw kuriou kai eis thn aulhn oikou kuriou kai edexanto oi leuitai ekbalein eis ton ceimarroun kedrwn exw17kai hrxanto th hmera th prwth noumhnia tou mhnos tou prwtou agnisai kai th hmera th ogdoh tou mhnos eishlqan eis ton naon kuriou kai hgnisan ton oikon kuriou en hmerais oktw kai th hmera th ekkaidekath tou mhnos tou prwtou sunetelesan18kai eishlqan esw pros ezekian ton basilea kai eipan hgnisamen panta ta en oikw kuriou to qusiasthrion ths olokautwsews kai ta skeuh autou kai thn trapezan ths proqesews kai ta skeuh auths19kai panta ta skeuh a emianen acaz o basileus en th basileia autou en th apostasia autou htoimakamen kai hgnikamen idou estin enantion tou qusiasthriou kuriou20kai wrqrisen ezekias o basileus kai sunhgagen tous arcontas ths polews kai anebh eis oikon kuriou21kai anhnegken moscous epta krious epta amnous epta cimarous aigwn epta peri amartias peri ths basileias kai peri twn agiwn kai peri israhl kai eipen tois uiois aarwn tois iereusin anabainein epi to qusiasthrion kuriou22kai equsan tous moscous kai edexanto oi iereis to aima kai proseceon epi to qusiasthrion kai equsan tous krious kai proseceon to aima epi to qusiasthrion kai equsan tous amnous kai perieceon to aima tw qusiasthriw23kai proshgagon tous cimarous tous peri amartias enantion tou basilews kai ths ekklhsias kai epeqhkan tas ceiras autwn ep¢ autous24kai equsan autous oi iereis kai exilasanto to aima autwn pros to qusiasthrion kai exilasanto peri pantos israhl oti peri pantos israhl eipen o basileus h olokautwsis kai ta peri amartias25kai esthsen tous leuitas en oikw kuriou en kumbalois kai en nablais kai en kinurais kata thn entolhn dauid tou basilews kai gad tou orwntos tw basilei kai naqan tou profhtou oti di¢ entolhs kuriou to prostagma en ceiri twn profhtwn26kai esthsan oi leuitai en organois dauid kai oi iereis tais salpigxin27kai eipen ezekias anenegkai thn olokautwsin epi to qusiasthrion kai en tw arxasqai anaferein thn olokautwsin hrxanto adein kuriw kai ai salpigges pros ta organa dauid basilews israhl28kai pasa h ekklhsia prosekunei kai oi yaltwdoi adontes kai ai salpigges salpizousai ews ou sunetelesqh h olokautwsis29kai ws sunetelesan anaferontes ekamyen o basileus kai pantes oi eureqentes kai prosekunhsan30kai eipen ezekias o basileus kai oi arcontes tois leuitais umnein ton kurion en logois dauid kai asaf tou profhtou kai umnoun en eufrosunh kai epeson kai prosekunhsan31kai apekriqh ezekias kai eipen nun eplhrwsate tas ceiras umwn kuriw prosagagete kai ferete qusias kai ainesews eis oikon kuriou kai anhnegken h ekklhsia qusias kai ainesews eis oikon kuriou kai pas proqumos th kardia olokautwseis32kai egeneto o ariqmos ths olokautwsews hs anhnegken h ekklhsia moscoi ebdomhkonta krioi ekaton amnoi diakosioi eis olokautwsin kuriw panta tauta33kai oi hgiasmenoi moscoi exakosioi probata triscilia34all¢ h oi iereis oligoi hsan kai ouk edunanto deirai thn olokautwsin kai antelabonto autwn oi adelfoi autwn oi leuitai ews ou sunetelesqh to ergon kai ews ou hgnisqhsan oi iereis oti oi leuitai proqumws hgnisqhsan para tous iereis35kai h olokautwsis pollh en tois steasin ths teleiwsews tou swthriou kai twn spondwn ths olokautwsews kai katwrqwqh to ergon en oikw kuriou36kai hufranqh ezekias kai pas o laos dia to htoimakenai ton qeon tw law oti exapina egeneto o logos

Chapter 30
1kai apesteilen ezekias epi panta israhl kai ioudan kai epistolas egrayen epi ton efraim kai manassh elqein eis oikon kuriou eis ierousalhm poihsai to fasek tw kuriw qew israhl2kai ebouleusato o basileus kai oi arcontes kai pasa h ekklhsia h en ierousalhm poihsai to fasek tw mhni tw deuterw3ou gar hdunasqhsan auto poihsai en tw kairw ekeinw oti oi iereis ouc hgnisqhsan ikanoi kai o laos ou sunhcqh eis ierousalhm4kai hresen o logos enantion tou basilews kai enantion ths ekklhsias5kai esthsan logon dielqein khrugma en panti israhl apo bhrsabee ews dan elqontas poihsai to fasek kuriw qew israhl en ierousalhm oti plhqos ouk epoihsen kata thn grafhn6kai eporeuqhsan oi trecontes sun tais epistolais para tou basilews kai twn arcontwn eis panta israhl kai ioudan kata to prostagma tou basilews legontes uioi israhl epistreyate pros qeon abraam kai isaak kai israhl kai epistreyei tous anaseswsmenous tous kataleifqentas apo ceiros basilews assour7kai mh ginesqe kaqws oi pateres umwn kai oi adelfoi umwn oi apesthsan apo kuriou qeou paterwn autwn kai paredwken autous eis erhmwsin kaqws umeis orate8kai nun mh sklhrunhte tous trachlous umwn dote doxan kuriw tw qew kai eiselqate eis to agiasma autou o hgiasen eis ton aiwna kai douleusate tw kuriw qew umwn kai apostreyei af¢ umwn qumon orghs9oti en tw epistrefein umas pros kurion oi adelfoi umwn kai ta tekna umwn esontai en oiktirmois enanti pantwn twn aicmalwtisantwn autous kai apostreyei eis thn ghn tauthn oti elehmwn kai oiktirmwn kurios o qeos hmwn kai ouk apostreyei to proswpon autou af¢ hmwn ean epistreywmen pros auton10kai hsan oi trecontes diaporeuomenoi polin ek polews en tw orei efraim kai manassh kai ews zaboulwn kai egenonto ws katagelwntes autwn kai katamwkwmenoi11alla anqrwpoi ashr kai apo manassh kai apo zaboulwn enetraphsan kai hlqon eis ierousalhm12kai en iouda egeneto ceir kuriou dounai autois kardian mian elqein tou poihsai kata to prostagma tou basilews kai twn arcontwn en logw kuriou13kai sunhcqhsan eis ierousalhm laos polus tou poihsai thn eorthn twn azumwn en tw mhni tw deuterw ekklhsia pollh sfodra14kai anesthsan kai kaqeilan ta qusiasthria ta en ierousalhm kai panta en ois equmiwsan tois yeudesin katespasan kai erriyan eis ton ceimarroun kedrwn15kai equsan to fasek th tessareskaidekath tou mhnos tou deuterou kai oi iereis kai oi leuitai enetraphsan kai hgnisqhsan kai eishnegkan olokautwmata eis oikon kuriou16kai esthsan epi thn stasin autwn kata to krima autwn kata thn entolhn mwush anqrwpou tou qeou kai oi iereis edeconto ta aimata ek ceiros twn leuitwn17oti plhqos ths ekklhsias ouc hgnisqh kai oi leuitai hsan tou quein to fasek panti tw mh dunamenw agnisqhnai tw kuriw18oti to pleiston tou laou apo efraim kai manassh kai issacar kai zaboulwn ouc hgnisqhsan alla efagon to fasek para thn grafhn kai proshuxato ezekias peri autwn legwn kurios o agaqos exilasasqw uper19pashs kardias kateuqunoushs ekzhthsai kurion ton qeon twn paterwn autwn kai ou kata thn agneian twn agiwn20kai ephkousen kurios tw ezekia kai iasato ton laon21kai epoihsan oi uioi israhl oi eureqentes en ierousalhm thn eorthn twn azumwn epta hmeras en eufrosunh megalh kai kaqumnountes tw kuriw hmeran kaq¢ hmeran kai oi iereis kai oi leuitai en organois tw kuriw22kai elalhsen ezekias epi pasan kardian twn leuitwn kai twn suniontwn sunesin agaqhn tw kuriw kai sunetelesan thn eorthn twn azumwn epta hmeras quontes qusias swthriou kai exomologoumenoi tw kuriw qew twn paterwn autwn23kai ebouleusato h ekklhsia ama poihsai epta hmeras allas kai epoihsan epta hmeras en eufrosunh24oti ezekias aphrxato tw iouda th ekklhsia moscous cilious kai eptakiscilia probata kai oi arcontes aphrxanto tw law moscous cilious kai probata deka ciliadas kai ta agia twn ierewn eis plhqos25kai hufranqh pasa h ekklhsia oi iereis kai oi leuitai kai pasa h ekklhsia iouda kai oi eureqentes ex israhl kai oi proshlutoi oi elqontes apo ghs israhl kai oi katoikountes en iouda26kai egeneto eufrosunh megalh en ierousalhm apo hmerwn salwmwn uiou dauid basilews israhl ouk egeneto toiauth eorth en ierousalhm27kai anesthsan oi iereis oi leuitai kai huloghsan ton laon kai ephkousqh h fwnh autwn kai hlqen h proseuch autwn eis to katoikhthrion to agion autou eis ton ouranon

Chapter 31
1kai ws sunetelesqh panta tauta exhlqen pas israhl oi eureqentes en polesin iouda kai sunetriyan tas sthlas kai exekoyan ta alsh kai katespasan ta uyhla kai tous bwmous apo pashs ths ioudaias kai beniamin kai ex efraim kai apo manassh ews eis telos kai epestreyan pas israhl ekastos eis thn klhronomian autou kai eis tas poleis autwn2kai etaxen ezekias tas efhmerias twn ierewn kai twn leuitwn kai tas efhmerias ekastou kata thn eautou leitourgian tois iereusin kai tois leuitais eis thn olokautwsin kai eis thn qusian tou swthriou kai ainein kai exomologeisqai kai leitourgein en tais pulais en tais aulais oikou kuriou3kai meris tou basilews ek twn uparcontwn autou eis tas olokautwseis thn prwinhn kai thn deilinhn kai olokautwseis eis sabbata kai eis tas noumhnias kai eis tas eortas tas gegrammenas en tw nomw kuriou4kai eipen tw law tois katoikousin en ierousalhm dounai thn merida twn ierewn kai twn leuitwn opws katiscuswsin en th leitourgia oikou kuriou5kai ws prosetaxen ton logon epleonasan oi uioi israhl aparchn sitou kai oinou kai elaiou kai melitos kai pan genhma agrou kai epidekata panta eis plhqos hnegkan6oi uioi israhl kai iouda kai oi katoikountes en tais polesin iouda kai autoi hnegkan epidekata moscwn kai probatwn kai epidekata aigwn kai hgiasan tw kuriw qew autwn kai eishnegkan kai eqhkan swrous swrous7en tw mhni tw tritw hrxanto oi swroi qemeliousqai kai en tw ebdomw mhni sunetelesqhsan8kai hlqen ezekias kai oi arcontes kai eidon tous swrous kai huloghsan ton kurion kai ton laon autou israhl9kai epunqaneto ezekias twn ierewn kai twn leuitwn uper twn swrwn10kai eipen pros auton azarias o iereus o arcwn eis oikon sadwk kai eipen ex ou hrktai h aparch feresqai eis oikon kuriou efagomen kai epiomen kai katelipomen oti kurios huloghsen ton laon autou kai katelipomen eti to plhqos touto11kai eipen ezekias etoimasai pastoforia eis oikon kuriou kai htoimasan12kai eishnegkan ekei tas aparcas kai ta epidekata en pistei kai ep¢ autwn epistaths cwnenias o leuiths kai semei+ o adelfos autou diadecomenos13kai iihl kai ozazias kai naeq kai asahl kai ierimwq kai iwzabaq kai elihl kai samacia kai maaq kai banaias kai oi uioi autou kaqestamenoi dia cwneniou kai semei+ tou adelfou autou kaqws prosetaxen o basileus ezekias kai azarias o hgoumenos oikou kuriou14kai kwrh o tou iemna o leuiths o pulwros kata anatolas epi twn domatwn dounai tas aparcas kuriw kai ta agia twn agiwn15dia ceiros odom kai beniamin kai ihsous kai semei+ kai amarias kai seconias dia ceiros twn ierewn en pistei dounai tois adelfois autwn kata tas efhmerias kata ton megan kai ton mikron16ektos ths epigonhs twn arsenikwn apo trietous kai epanw panti tw eisporeuomenw eis oikon kuriou eis logon hmerwn eis hmeran eis leitourgian efhmeriais diataxews autwn17outos o katalocismos twn ierewn kat¢ oikous patriwn kai oi leuitai en tais efhmeriais autwn apo eikosaetous kai epanw en diataxei18en katalociais en pash epigonh uiwn autwn kai qugaterwn autwn eis pan to plhqos oti en pistei hgnisan to agion19tois uiois aarwn tois ierateuousin kai oi apo twn polewn autwn en pash polei kai polei andres oi wnomasqhsan en onomati dounai merida panti arsenikw en tois iereusin kai panti katariqmoumenw en tois leuitais20kai epoihsen outws ezekias en panti iouda kai epoihsen to kalon kai to euqes enantion tou kuriou qeou autou21kai en panti ergw en w hrxato en ergasia en oikw kuriou kai en tw nomw kai en tois prostagmasin exezhthsen ton qeon autou ex olhs yuchs autou kai epoihsen kai euodwqh

Chapter 32
1kai meta tous logous toutous kai thn alhqeian tauthn hlqen sennachrim basileus assuriwn kai hlqen epi ioudan kai parenebalen epi tas poleis tas teichreis kai eipen prokatalabesqai autas2kai eiden ezekias oti hkei sennachrim kai to proswpon autou tou polemhsai epi ierousalhm3kai ebouleusato meta twn presbuterwn autou kai twn dunatwn emfraxai ta udata twn phgwn a hn exw ths polews kai sunepiscusan autw4kai sunhgagen laon polun kai enefraxen ta udata twn phgwn kai ton potamon ton diorizonta dia ths polews legwn mh elqh basileus assour kai eurh udwr polu kai katiscush5kai katiscusen ezekias kai wkodomhsen pan to teicos to kateskammenon kai purgous kai exw proteicisma allo kai katiscusen to analhmma polews dauid kai kateskeuasen opla polla6kai eqeto arcontas tou polemou epi ton laon kai sunhcqhsan pros auton eis thn plateian ths pulhs ths faraggos kai elalhsen epi kardian autwn legwn7iscusate kai andrizesqe mh ptohqhte apo proswpou basilews assour kai apo proswpou pantos tou eqnous tou met¢ autou oti meq¢ hmwn pleiones h met¢ autou8met¢ autou braciones sarkinoi meq¢ hmwn de kurios o qeos hmwn tou swzein kai tou polemein ton polemon hmwn kai kateqarshsen o laos epi tois logois ezekiou basilews iouda9kai meta tauta apesteilen sennachrim basileus assuriwn tous paidas autou epi ierousalhm kai autos epi lacis kai pasa h stratia met¢ autou kai apesteilen pros ezekian basilea iouda kai pros panta ioudan ton en ierousalhm legwn10outws legei sennachrim o basileus assuriwn epi tini umeis pepoiqate kai kaqhsqe en th perioch en ierousalhm11ouci ezekias apata umas tou paradounai umas eis qanaton kai eis limon kai eis diyan legwn kurios o qeos hmwn swsei hmas ek ceiros basilews assour12ouc outos estin ezekias os perieilen ta qusiasthria autou kai ta uyhla autou kai eipen tw iouda kai tois katoikousin ierousalhm legwn katenanti tou qusiasthriou toutou proskunhsete kai ep¢ autw qumiasete13ou gnwsesqe o ti epoihsa egw kai oi pateres mou pasi tois laois twn cwrwn mh dunamenoi hdunanto qeoi twn eqnwn pashs ths ghs swsai ton laon autwn ek ceiros mou14tis en pasi tois qeois twn eqnwn toutwn ous exwleqreusan oi pateres mou mh hdunanto swsai ton laon autwn ek ceiros mou oti dunhsetai o qeos umwn swsai umas ek ceiros mou15nun mh apatatw umas ezekias kai mh pepoiqenai umas poieitw kata tauta kai mh pisteuete autw oti ou mh dunhtai o qeos pantos eqnous kai basileias tou swsai ton laon autou ek ceiros mou kai ek ceiros paterwn mou oti o qeos umwn ou mh swsei umas ek ceiros mou16kai eti elalhsan oi paides autou epi kurion qeon kai epi ezekian paida autou17kai biblion egrayen oneidizein ton kurion qeon israhl kai eipen peri autou legwn ws qeoi twn eqnwn ths ghs ouk exeilanto tous laous autwn ek ceiros mou outws ou mh exelhtai o qeos ezekiou laon autou ek ceiros mou18kai ebohsen fwnh megalh ioudai+sti epi laon ierousalhm ton epi tou teicous tou fobhsai autous kai kataspasai opws prokatalabwntai thn polin19kai elalhsen epi qeon ierousalhm ws kai epi qeous lawn ths ghs erga ceirwn anqrwpwn20kai proshuxato ezekias o basileus kai hsaias uios amws o profhths peri toutwn kai ebohsan eis ton ouranon21kai apesteilen kurios aggelon kai exetriyen pan dunaton polemisthn kai arconta kai strathgon en th parembolh basilews assour kai apestreyen meta aiscunhs proswpou eis thn ghn autou kai hlqen eis oikon tou qeou autou kai twn exelqontwn ek koilias autou katebalon auton en romfaia22kai eswsen kurios ezekian kai tous katoikountas en ierousalhm ek ceiros sennachrim basilews assour kai ek ceiros pantwn kai katepausen autous kukloqen23kai polloi eferon dwra tw kuriw eis ierousalhm kai domata tw ezekia basilei iouda kai uperhrqh kat¢ ofqalmous pantwn twn eqnwn meta tauta24en tais hmerais ekeinais hrrwsthsen ezekias ews qanatou kai proshuxato pros kurion kai ephkousen autou kai shmeion edwken autw25kai ou kata to antapodoma o edwken autw antapedwken ezekias alla uywqh h kardia autou kai egeneto ep¢ auton orgh kai epi ioudan kai ierousalhm26kai etapeinwqh ezekias apo tou uyous ths kardias autou kai oi katoikountes ierousalhm kai ouk ephlqen ep¢ autous orgh kuriou en tais hmerais ezekiou27kai egeneto tw ezekia ploutos kai doxa pollh sfodra kai qhsaurous epoihsen eautw arguriou kai crusiou kai tou liqou tou timiou kai eis ta arwmata kai oploqhkas kai eis skeuh epiqumhta28kai poleis eis ta genhmata sitou kai elaiou kai oinou kai fatnas pantos kthnous kai mandras eis ta poimnia29kai poleis as wkodomhsen autw kai aposkeuhn probatwn kai bown eis plhqos oti edwken autw kurios aposkeuhn pollhn sfodra30autos ezekias enefraxen thn exodon tou udatos giwn to anw kai kathuqunen auta katw pros liba ths polews dauid kai euodwqh ezekias en pasi tois ergois autou31kai outws tois presbeutais twn arcontwn apo babulwnos tois apostaleisin pros auton puqesqai par¢ autou to teras o egeneto epi ths ghs kai egkatelipen auton kurios tou peirasai auton eidenai ta en th kardia autou32kai ta kataloipa twn logwn ezekiou kai to eleos autou idou gegraptai en th profhteia hsaiou uiou amws tou profhtou kai epi bibliou basilewn iouda kai israhl33kai ekoimhqh ezekias meta twn paterwn autou kai eqayan auton en anabasei tafwn uiwn dauid kai doxan kai timhn edwkan autw en tw qanatw autou pas iouda kai oi katoikountes en ierousalhm kai ebasileusen manasshs uios autou ant¢ autou

Chapter 33
1wn deka duo etwn manasshs en tw basileusai auton kai penthkonta pente eth ebasileusen en ierousalhm2kai epoihsen to ponhron enantion kuriou apo pantwn twn bdelugmatwn twn eqnwn ous exwleqreusen kurios apo proswpou twn uiwn israhl3kai epestreyen kai wkodomhsen ta uyhla a katespasen ezekias o pathr autou kai esthsen sthlas tais baalim kai epoihsen alsh kai prosekunhsen pash th stratia tou ouranou kai edouleusen autois4kai wkodomhsen qusiasthria en oikw kuriou ou eipen kurios en ierousalhm estai to onoma mou eis ton aiwna5kai wkodomhsen qusiasthria pash th stratia tou ouranou en tais dusin aulais oikou kuriou6kai autos dihgagen ta tekna autou en puri en gai-banai-ennom kai eklhdonizeto kai oiwnizeto kai efarmakeueto kai epoihsen eggastrimuqous kai epaoidous eplhqunen tou poihsai to ponhron enantion kuriou tou parorgisai auton7kai eqhken to glupton kai to cwneuton eikona hn epoihsen en oikw qeou ou eipen o qeos pros dauid kai pros salwmwn uion autou en tw oikw toutw kai ierousalhm hn exelexamhn ek paswn fulwn israhl qhsw to onoma mou eis ton aiwna8kai ou prosqhsw saleusai ton poda israhl apo ths ghs hs edwka tois patrasin autwn plhn ean fulasswntai tou poihsai panta a eneteilamhn autois kata panta ton nomon kai ta prostagmata kai ta krimata en ceiri mwush9kai eplanhsen manasshs ton ioudan kai tous katoikountas en ierousalhm tou poihsai to ponhron uper panta ta eqnh a exhren kurios apo proswpou uiwn israhl10kai elalhsen kurios epi manassh kai epi ton laon autou kai ouk ephkousan11kai hgagen kurios ep¢ autous tous arcontas ths dunamews basilews assour kai katelabon ton manassh en desmois kai edhsan auton en pedais kai hgagon eis babulwna12kai ws eqlibh ezhthsen to proswpon kuriou tou qeou autou kai etapeinwqh sfodra apo proswpou qeou twn paterwn autou13kai proshuxato pros auton kai ephkousen autou kai ephkousen ths bohs autou kai epestreyen auton eis ierousalhm epi thn basileian autou kai egnw manasshs oti kurios autos estin o qeos14kai meta tauta wkodomhsen teicos exw ths polews dauid apo libos kata giwn en tw ceimarrw kai ekporeuomenwn thn pulhn thn kukloqen kai eis to ofla kai uywsen sfodra kai katesthsen arcontas ths dunamews en pasais tais polesin tais teichresin en iouda15kai perieilen tous qeous tous allotrious kai to glupton ex oikou kuriou kai panta ta qusiasthria a wkodomhsen en orei oikou kuriou kai en ierousalhm kai exw ths polews16kai katwrqwsen to qusiasthrion kuriou kai equsiasen ep¢ auto qusian swthriou kai ainesews kai eipen tw iouda tou douleuein kuriw qew israhl17plhn o laos eti epi twn uyhlwn plhn kurios o qeos autwn18kai ta loipa twn logwn manassh kai h proseuch autou h pros ton qeon kai logoi twn orwntwn lalountwn pros auton ep¢ onomati kuriou qeou israhl idou epi logwn19proseuchs autou kai ws ephkousen autou kai pasai ai amartiai autou kai ai apostaseis autou kai oi topoi ef¢ ois wkodomhsen ta uyhla kai esthsen ekei alsh kai glupta pro tou epistreyai idou gegraptai epi twn logwn twn orwntwn20kai ekoimhqh manasshs meta twn paterwn autou kai eqayan auton en paradeisw oikou autou kai ebasileusen ant¢ autou amwn uios autou21wn eikosi kai duo etwn amwn en tw basileuein auton kai duo eth ebasileusen en ierousalhm22kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou ws epoihsen manasshs o pathr autou kai pasin tois eidwlois ois epoihsen manasshs o pathr autou equen amwn kai edouleusen autois23kai ouk etapeinwqh enantion kuriou ws etapeinwqh manasshs o pathr autou oti uios autou amwn eplhqunen plhmmeleian24kai epeqento autw oi paides autou kai epataxan auton en oikw autou25kai epataxen o laos ths ghs tous epiqemenous epi ton basilea amwn kai ebasileusen o laos ths ghs ton iwsian uion autou ant¢ autou

Chapter 34
1wn oktw etwn iwsias en tw basileusai auton kai triakonta en etos ebasileusen en ierousalhm2kai epoihsen to euqes enantion kuriou kai eporeuqh en odois dauid tou patros autou kai ouk exeklinen dexia kai aristera3kai en tw ogdow etei ths basileias autou kai autos eti paidarion hrxato tou zhthsai kurion ton qeon dauid tou patros autou kai en tw dwdekatw etei ths basileias autou hrxato tou kaqarisai ton ioudan kai thn ierousalhm apo twn uyhlwn kai twn alsewn kai apo twn cwneutwn4kai katespasen kata proswpon autou ta qusiasthria twn baalim kai ta uyhla ta ep¢ autwn kai ekoyen ta alsh kai ta glupta kai ta cwneuta sunetriyen kai eleptunen kai erriyen epi proswpon twn mnhmatwn twn qusiazontwn autois5kai osta ierewn katekausen epi ta qusiasthria kai ekaqarisen ton ioudan kai thn ierousalhm6kai en polesin efraim kai manassh kai sumewn kai nefqali kai tois topois autwn kuklw7kai katespasen ta alsh kai ta qusiasthria kai ta eidwla katekoyen lepta kai panta ta uyhla ekoyen apo pashs ths ghs israhl kai apestreyen eis ierousalhm8kai en tw oktwkaidekatw etei ths basileias autou tou kaqarisai thn ghn kai ton oikon apesteilen ton safan uion eselia kai ton maasian arconta ths polews kai ton iouac uion iwacaz ton upomnhmatografon autou krataiwsai ton oikon kuriou tou qeou autou9kai hlqon pros celkian ton ierea ton megan kai edwkan to argurion to eisenecqen eis oikon qeou o sunhgagon oi leuitai fulassontes thn pulhn ek ceiros manassh kai efraim kai twn arcontwn kai apo pantos kataloipou en israhl kai uiwn iouda kai beniamin kai oikountwn en ierousalhm10kai edwkan auto epi ceira poiountwn ta erga oi kaqestamenoi en oikw kuriou kai edwkan auto poiousi ta erga oi epoioun en oikw kuriou episkeuasai katiscusai ton oikon11kai edwkan tois tektosi kai tois oikodomois agorasai liqous tetrapedous kai xula eis dokous stegasai tous oikous ous exwleqreusan basileis iouda12kai oi andres en pistei epi twn ergwn kai ep¢ autwn episkopoi ieq kai abdias oi leuitai ex uiwn merari kai zacarias kai mosollam ek twn uiwn kaaq episkopein kai pas leuiths pas suniwn en organois wdwn13kai epi twn nwtoforwn kai epi pantwn twn poiountwn ta erga ergasia kai ergasia kai apo twn leuitwn grammateis kai kritai kai pulwroi14kai en tw ekferein autous to argurion to eisodiasqen eis oikon kuriou euren celkias o iereus biblion nomou kuriou dia ceiros mwush15kai apekriqh celkias kai eipen pros safan ton grammatea biblion nomou euron en oikw kuriou kai edwken celkias to biblion tw safan16kai eishnegken safan to biblion pros ton basilea kai apedwken eti tw basilei logon pan to doqen argurion en ceiri twn paidwn sou twn poiountwn to ergon17kai ecwneusan to argurion to eureqen en oikw kuriou kai edwkan epi ceira twn episkopwn kai epi ceira twn poiountwn ergasian18kai aphggeilen safan o grammateus tw basilei legwn biblion edwken moi celkias o iereus kai anegnw auto safan enantion tou basilews19kai egeneto ws hkousen o basileus tous logous tou nomou kai dierrhxen ta imatia autou20kai eneteilato o basileus tw celkia kai tw acikam uiw safan kai tw abdwn uiw micaia kai tw safan tw grammatei kai tw asaia paidi tou basilews legwn21poreuqhte zhthsate ton kurion peri emou kai peri pantos tou kataleifqentos en israhl kai iouda peri twn logwn tou bibliou tou eureqentos oti megas o qumos kuriou ekkekautai en hmin dioti ouk eishkousan oi pateres hmwn twn logwn kuriou tou poihsai kata panta ta gegrammena en tw bibliw toutw22kai eporeuqh celkias kai ois eipen o basileus pros oldan thn profhtin gunaika sellhm uiou qakouaq uiou cellhs fulassousan tas stolas kai auth katwkei en ierousalhm en masana kai elalhsan auth kata tauta23kai eipen autois outws eipen kurios o qeos israhl eipate tw andri tw aposteilanti umas pros me24outws legei kurios idou egw epagw kaka epi ton topon touton tous pantas logous tous gegrammenous en tw bibliw tw anegnwsmenw enantion tou basilews iouda25anq¢ wn egkatelipon me kai equmiasan qeois allotriois ina parorgiswsin me en pasin tois ergois twn ceirwn autwn kai exekauqh o qumos mou en tw topw toutw kai ou sbesqhsetai26kai epi basilea iouda ton aposteilanta umas tou zhthsai ton kurion outws ereite autw outws legei kurios o qeos israhl tous logous ous hkousas27kai enetraph h kardia sou kai etapeinwqhs apo proswpou mou en tw akousai se tous logous mou epi ton topon touton kai epi tous katoikountas auton kai etapeinwqhs enantion mou kai dierrhxas ta imatia sou kai eklausas katenantion mou kai egw hkousa fhsin kurios28idou prostiqhmi se pros tous pateras sou kai prosteqhsh pros ta mnhmata sou en eirhnh kai ouk oyontai oi ofqalmoi sou en pasin tois kakois ois egw epagw epi ton topon touton kai epi tous katoikountas auton kai apedwkan tw basilei logon29kai apesteilen o basileus kai sunhgagen tous presbuterous iouda kai ierousalhm30kai anebh o basileus eis oikon kuriou kai pas iouda kai oi katoikountes ierousalhm kai oi iereis kai oi leuitai kai pas o laos apo megalou ews mikrou kai anegnw en wsin autwn tous pantas logous bibliou ths diaqhkhs tou eureqentos en oikw kuriou31kai esth o basileus epi ton stulon kai dieqeto diaqhkhn enantion kuriou tou poreuqhnai enwpion kuriou tou fulassein tas entolas autou kai marturia autou kai prostagmata autou en olh kardia kai en olh yuch tous logous ths diaqhkhs tous gegrammenous epi tw bibliw toutw32kai esthsen pantas tous eureqentas en ierousalhm kai beniamin kai epoihsan oi katoikountes ierousalhm diaqhkhn en oikw kuriou qeou paterwn autwn33kai perieilen iwsias ta panta bdelugmata ek pashs ths ghs h hn uiwn israhl kai epoihsen pantas tous eureqentas en ierousalhm kai en israhl tou douleuein kuriw qew autwn pasas tas hmeras autou ouk exeklinen apo opisqen kuriou qeou paterwn autou

Chapter 35
1kai epoihsen iwsias to fasec tw kuriw qew autou kai equsan to fasec th tessareskaidekath tou mhnos tou prwtou2kai esthsen tous iereis epi tas fulakas autwn kai katiscusen autous eis ta erga oikou kuriou3kai eipen tois leuitais tois dunatois en panti israhl tou agiasqhnai autous tw kuriw kai eqhkan thn kibwton thn agian eis ton oikon on wkodomhsen salwmwn uios dauid tou basilews israhl kai eipen o basileus ouk estin umin arai ep¢ wmwn ouqen nun oun leitourghsate tw kuriw qew umwn kai tw law autou israhl4kai etoimasqhte kat¢ oikous patriwn umwn kai kata tas efhmerias umwn kata thn grafhn dauid basilews israhl kai dia ceiros salwmwn uiou autou5kai sthte en tw oikw kata tas diaireseis oikwn patriwn umwn tois adelfois umwn uiois tou laou kai meris oikou patrias tois leuitais6kai qusate to fasec kai ta agia etoimasate tois adelfois umwn tou poihsai kata ton logon kuriou dia ceiros mwush7kai aphrxato iwsias tois uiois tou laou probata kai amnous kai erifous apo twn teknwn twn aigwn panta eis to fasec eis pantas tous eureqentas eis ariqmon triakonta ciliadas kai moscwn treis ciliadas tauta apo ths uparxews tou basilews8kai oi arcontes autou aphrxanto tw law kai tois iereusin kai leuitais edwken celkias kai zacarias kai iihl oi arcontes oikou tou qeou tois iereusin kai edwkan eis to fasec probata kai amnous kai erifous discilia exakosia kai moscous triakosious9kai cwnenias kai banaias kai samaias kai naqanahl adelfos autou kai asabia kai iihl kai iwzabad arcontes twn leuitwn aphrxanto tois leuitais eis to fasec probata pentakiscilia kai moscous pentakosious10kai katwrqwqh h leitourgia kai esthsan oi iereis epi thn stasin autwn kai oi leuitai epi tas diaireseis autwn kata thn entolhn tou basilews11kai equsan to fasec kai prosecean oi iereis to aima ek ceiros autwn kai oi leuitai exedeiran12kai htoimasan thn olokautwsin paradounai autois kata thn diairesin kat¢ oikous patriwn tois uiois tou laou tou prosagein tw kuriw ws gegraptai en bibliw mwush kai outws eis to prwi13kai wpthsan to fasec en puri kata thn krisin kai ta agia hyhsan en tois calkeiois kai en tois lebhsin kai euodwqh kai edramon pros pantas tous uious tou laou14kai meta to etoimasai autois kai tois iereusin oti oi iereis en tw anaferein ta steata kai ta olokautwmata ews nuktos kai oi leuitai htoimasan autois kai tois adelfois autwn uiois aarwn15kai oi yaltwdoi uioi asaf epi ths stasews autwn kata tas entolas dauid kai asaf kai aiman kai idiqwn oi profhtai tou basilews kai oi arcontes kai oi pulwroi pulhs kai pulhs ouk hn autois kineisqai apo ths leitourgias agiwn oti oi adelfoi autwn oi leuitai htoimasan autois16kai katwrqwqh kai htoimasqh pasa h leitourgia kuriou en th hmera ekeinh tou poihsai to fasec kai enegkein ta olokautwmata epi to qusiasthrion kuriou kata thn entolhn tou basilews iwsia17kai epoihsan oi uioi israhl oi eureqentes to fasec en tw kairw ekeinw kai thn eorthn twn azumwn epta hmeras18kai ouk egeneto fasec omoion autw en israhl apo hmerwn samouhl tou profhtou kai pantes basileis israhl ouk epoihsan ws to fasec o epoihsen iwsias kai oi iereis kai oi leuitai kai pas iouda kai israhl o eureqeis kai oi katoikountes en ierousalhm tw kuriw19tw oktwkaidekatw etei ths basileias iwsia19kai tous eggastrimuqous kai tous gnwstas kai ta qarafin kai ta eidwla kai ta karasim a hn en gh iouda kai en ierousalhm enepurisen o basileus iwsias ina sthsh tous logous tou nomou tous gegrammenous epi tou bibliou ou euren celkias o iereus en tw oikw kuriou19omoios autw ouk egenhqh emprosqen autou os epestreyen pros kurion en olh kardia autou kai en olh yuch autou kai en olh iscui autou kata panta ton nomon mwush kai met¢ auton ouk anesth omoios autw19plhn ouk apestrafh kurios apo orghs qumou autou tou megalou ou wrgisqh qumw kurios en tw iouda epi panta ta parorgismata a parwrgisen manasshs19kai eipen kurios kai ge ton ioudan aposthsw apo proswpou mou kaqws apesthsa ton israhl kai apwsamhn thn polin hn exelexamhn thn ierousalhm kai ton oikon on eipa estai to onoma mou ekei20kai anebh faraw necaw basileus aiguptou epi ton basilea assuriwn epi ton potamon eufrathn kai eporeuqh o basileus iwsias eis sunanthsin autw21kai apesteilen pros auton aggelous legwn ti emoi kai soi basileu iouda ouk epi se hkw shmeron polemon poihsai kai o qeos eipen kataspeusai me prosece apo tou qeou tou met¢ emou mh katafqeirh se22kai ouk apestreyen iwsias to proswpon autou ap¢ autou all¢ h polemein auton ekrataiwqh kai ouk hkousen twn logwn necaw dia stomatos qeou kai hlqen tou polemhsai en tw pediw magedwn23kai etoxeusan oi toxotai epi basilea iwsian kai eipen o basileus tois paisin autou exagagete me oti eponesa sfodra24kai exhgagon auton oi paides autou apo tou armatos kai anebibasan auton epi to arma to deutereuon o hn autw kai hgagon auton eis ierousalhm kai apeqanen kai etafh meta twn paterwn autou kai pas iouda kai ierousalhm epenqhsan epi iwsian25kai eqrhnhsen ieremias epi iwsian kai eipan pantes oi arcontes kai ai arcousai qrhnon epi iwsian ews ths shmeron kai edwkan auton eis prostagma epi israhl kai idou gegraptai epi twn qrhnwn26kai hsan oi logoi iwsia kai h elpis autou gegrammena en nomw kuriou27kai oi logoi autou oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi epi bibliw basilewn israhl kai iouda

Chapter 36
1kai elaben o laos ths ghs ton iwacaz uion iwsiou kai ecrisan auton kai katesthsan auton eis basilea anti tou patros autou en ierousalhm2uios eikosi kai triwn etwn iwacaz en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm2kai onoma ths mhtros autou amital qugathr ieremiou ek lobena2kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kata panta a epoihsan oi pateres autou2kai edhsen auton faraw necaw en deblaqa en gh emaq tou mh basileuein auton en ierousalhm3kai methgagen auton o basileus eis aigupton kai epebalen foron epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai talanton crusiou4kai katesthsen faraw necaw ton eliakim uion iwsiou basilea iouda anti iwsiou tou patros autou kai metestreyen to onoma autou iwakim kai ton iwacaz adelfon autou elaben faraw necaw kai eishgagen auton eis aigupton kai apeqanen ekei4kai to argurion kai to crusion edwkan tw faraw tote hrxato h gh forologeisqai tou dounai to argurion epi stoma faraw kai ekastos kata dunamin aphtei to argurion kai to crusion para tou laou ths ghs dounai tw faraw necaw5wn eikosi kai pente etwn iwakim en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou zecwra qugathr nhriou ek rama kai epoihsen to ponhron enantion kuriou kata panta osa epoihsan oi pateres autou5en tais hmerais autou hlqen naboucodonosor basileus babulwnos eis thn ghn kai hn autw douleuwn tria eth kai apesth ap¢ autou5kai apesteilen kurios ep¢ autous tous caldaious kai lhsthria surwn kai lhsthria mwabitwn kai uiwn ammwn kai ths samareias kai apesthsan meta ton logon touton kata ton logon kuriou en ceiri twn paidwn autou twn profhtwn5plhn qumos kuriou hn epi ioudan tou aposthsai auton apo proswpou autou dia tas amartias manassh en pasin ois epoihsen5kai en aimati aqww w execeen iwakim kai eplhsen thn ierousalhm aimatos aqwou kai ouk hqelhsen kurios exoleqreusai autous6kai anebh ep¢ auton naboucodonosor basileus babulwnos kai edhsen auton en calkais pedais kai aphgagen auton eis babulwna7kai meros twn skeuwn oikou kuriou aphnegken eis babulwna kai eqhken auta en tw naw autou en babulwni8kai ta loipa twn logwn iwakim kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda kai ekoimhqh iwakim meta twn paterwn autou kai etafh en ganoza meta twn paterwn autou kai ebasileusen ieconias uios autou ant¢ autou9uios oktwkaideka etwn ieconias en tw basileuein auton kai trimhnon kai deka hmeras ebasileusen en ierousalhm kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou10kai epistrefontos tou eniautou apesteilen o basileus naboucodonosor kai eishnegken auton eis babulwna meta twn skeuwn twn epiqumhtwn oikou kuriou kai ebasileusen sedekian adelfon tou patros autou epi ioudan kai ierousalhm11etwn eikosi enos sedekias en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm12kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou qeou autou ouk enetraph apo proswpou ieremiou tou profhtou kai ek stomatos kuriou13en tw ta pros ton basilea naboucodonosor aqethsai a wrkisen auton kata tou qeou kai esklhrunen ton trachlon autou kai thn kardian autou katiscusen tou mh epistreyai pros kurion qeon israhl14kai pantes oi endoxoi iouda kai oi iereis kai o laos ths ghs eplhqunan tou aqethsai aqethmata bdelugmatwn eqnwn kai emianan ton oikon kuriou ton en ierousalhm15kai exapesteilen kurios o qeos twn paterwn autwn en ceiri profhtwn orqrizwn kai apostellwn tous aggelous autou oti hn feidomenos tou laou autou kai tou agiasmatos autou16kai hsan mukthrizontes tous aggelous autou kai exoudenountes tous logous autou kai empaizontes en tois profhtais autou ews anebh o qumos kuriou en tw law autou ews ouk hn iama17kai hgagen ep¢ autous basilea caldaiwn kai apekteinen tous neaniskous autwn en romfaia en oikw agiasmatos autou kai ouk efeisato tou sedekiou kai tas parqenous autwn ouk hlehsan kai tous presbuterous autwn aphgagon ta panta paredwken en cersin autwn18kai panta ta skeuh oikou qeou ta megala kai ta mikra kai tous qhsaurous kai pantas tous qhsaurous basilews kai megistanwn panta eishnegken eis babulwna19kai eneprhsen ton oikon kuriou kai kateskayen to teicos ierousalhm kai tas bareis auths eneprhsen en puri kai pan skeuos wraion eis afanismon20kai apwkisen tous kataloipous eis babulwna kai hsan autw kai tois uiois autou eis doulous ews basileias mhdwn21tou plhrwqhnai logon kuriou dia stomatos ieremiou ews tou prosdexasqai thn ghn ta sabbata auths sabbatisai pasas tas hmeras ths erhmwsews auths esabbatisen eis sumplhrwsin etwn ebdomhkonta22etous prwtou kurou basilews perswn meta to plhrwqhnai rhma kuriou dia stomatos ieremiou exhgeiren kurios to pneuma kurou basilews perswn kai parhggeilen khruxai en pash th basileia autou en graptw legwn23tade legei kuros basileus perswn pasas tas basileias ths ghs edwken moi kurios o qeos tou ouranou kai autos eneteilato moi oikodomhsai autw oikon en ierousalhm en th ioudaia tis ex umwn ek pantos tou laou autou estai o qeos autou met¢ autou kai anabhtw .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks