2Kings


Chapter 1
1kai hqethsen mwab en israhl meta to apoqanein acaab2kai epesen ocozias dia tou diktuwtou tou en tw uperww autou tw en samareia kai hrrwsthsen kai apesteilen aggelous kai eipen pros autous deute kai epizhthsate en th baal muian qeon akkarwn ei zhsomai ek ths arrwstias mou tauths kai eporeuqhsan eperwthsai di¢ autou3kai aggelos kuriou elalhsen pros hliou ton qesbithn legwn anastas deuro eis sunanthsin twn aggelwn ocoziou basilews samareias kai lalhseis pros autous ei para to mh einai qeon en israhl umeis poreuesqe epizhthsai en th baal muian qeon akkarwn4kai ouc outws oti tade legei kurios h klinh ef¢ hs anebhs ekei ou katabhsh ap¢ auths oti ekei qanatw apoqanh kai eporeuqh hliou kai eipen pros autous5kai epestrafhsan oi aggeloi pros auton kai eipen pros autous ti oti epestreyate6kai eipan pros auton anhr anebh eis sunanthsin hmwn kai eipen pros hmas deute epistrafhte pros ton basilea ton aposteilanta umas kai lalhsate pros auton tade legei kurios ei para to mh einai qeon en israhl su poreuh zhthsai en th baal muian qeon akkarwn ouc outws h klinh ef¢ hs anebhs ekei ou katabhsh ap¢ auths oti qanatw apoqanh7kai elalhsen pros autous legwn tis h krisis tou andros tou anabantos eis sunanthsin umin kai lalhsantos pros umas tous logous toutous8kai eipon pros auton anhr dasus kai zwnhn dermatinhn periezwsmenos thn osfun autou kai eipen hliou o qesbiths outos estin9kai apesteilen pros auton hgoumenon penthkontarcon kai tous penthkonta autou kai anebh kai hlqen pros auton kai idou hliou ekaqhto epi ths korufhs tou orous kai elalhsen o penthkontarcos pros auton kai eipen anqrwpe tou qeou o basileus ekalesen se katabhqi10kai apekriqh hliou kai eipen pros ton penthkontarcon kai ei anqrwpos tou qeou egw katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai tous penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai tous penthkonta autou11kai proseqeto o basileus kai apesteilen pros auton allon penthkontarcon kai tous penthkonta autou kai anebh kai elalhsen o penthkontarcos pros auton kai eipen anqrwpe tou qeou tade legei o basileus tacews katabhqi12kai apekriqh hliou kai elalhsen pros auton kai eipen ei anqrwpos tou qeou egw eimi katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai tous penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai tous penthkonta autou13kai proseqeto o basileus eti aposteilai hgoumenon penthkontarcon triton kai tous penthkonta autou kai hlqen pros auton o penthkontarcos o tritos kai ekamyen epi ta gonata autou katenanti hliou kai edehqh autou kai elalhsen pros auton kai eipen anqrwpe tou qeou entimwqhtw dh h yuch mou kai h yuch twn doulwn sou toutwn twn penthkonta en ofqalmois sou14idou katebh pur ek tou ouranou kai katefagen tous duo penthkontarcous tous prwtous kai tous penthkonta autwn kai nun entimwqhtw dh h yuch twn doulwn sou en ofqalmois sou15kai elalhsen aggelos kuriou pros hliou kai eipen katabhqi met¢ autou mh fobhqhs apo proswpou autwn kai anesth hliou kai katebh met¢ autou pros ton basilea16kai elalhsen pros auton kai eipen hliou tade legei kurios ti oti apesteilas aggelous zhthsai en th baal muian qeon akkarwn ouc outws h klinh ef¢ hs anebhs ekei ou katabhsh ap¢ auths oti qanatw apoqanh17kai apeqanen kata to rhma kuriou o elalhsen hliou18kai ta loipa twn logwn ocoziou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn tois basileusin israhl18kai iwram uios acaab basileuei epi israhl en samareia eth deka duo en etei oktwkaidekatw iwsafat basilews iouda18kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou plhn ouc ws oi adelfoi autou oude ws h mhthr autou18kai apesthsen tas sthlas tou baal as epoihsen o pathr autou kai sunetriyen autas plhn en tais amartiais oikou ieroboam os exhmarten ton israhl ekollhqh ouk apesth ap¢ autwn18kai equmwqh orgh kurios eis ton oikon acaab

Chapter 2
1kai egeneto en tw anagein kurion ton hliou en susseismw ws eis ton ouranon kai eporeuqh hliou kai elisaie ek galgalwn2kai eipen hliou pros elisaie kaqou dh entauqa oti kurios apestalken me ews baiqhl kai eipen elisaie zh kurios kai zh h yuch sou ei kataleiyw se kai hlqon eis baiqhl3kai hlqon oi uioi twn profhtwn oi en baiqhl pros elisaie kai eipon pros auton ei egnws oti kurios shmeron lambanei ton kurion sou epanwqen ths kefalhs sou kai eipen kagw egnwka siwpate4kai eipen hliou pros elisaie kaqou dh entauqa oti kurios apestalken me eis iericw kai eipen elisaie zh kurios kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai hlqon eis iericw5kai hggisan oi uioi twn profhtwn oi en iericw pros elisaie kai eipan pros auton ei egnws oti shmeron lambanei kurios ton kurion sou epanwqen ths kefalhs sou kai eipen kai ge egw egnwn siwpate6kai eipen autw hliou kaqou dh wde oti kurios apestalken me ews tou iordanou kai eipen elisaie zh kurios kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai eporeuqhsan amfoteroi7kai penthkonta andres uioi twn profhtwn kai esthsan ex enantias makroqen kai amfoteroi esthsan epi tou iordanou8kai elaben hliou thn mhlwthn autou kai eilhsen kai epataxen to udwr kai dihreqh to udwr enqa kai enqa kai diebhsan amfoteroi en erhmw9kai egeneto en tw diabhnai autous kai hliou eipen pros elisaie aithsai ti poihsw soi prin h analhmfqhnai me apo sou kai eipen elisaie genhqhtw dh dipla en pneumati sou ep¢ eme10kai eipen hliou esklhrunas tou aithsasqai ean idhs me analambanomenon apo sou kai estai soi outws kai ean mh ou mh genhtai11kai egeneto autwn poreuomenwn eporeuonto kai elaloun kai idou arma puros kai ippoi puros kai diesteilan ana meson amfoterwn kai anelhmfqh hliou en susseismw ws eis ton ouranon12kai elisaie ewra kai eboa pater pater arma israhl kai ippeus autou kai ouk eiden auton eti kai epelabeto twn imatiwn autou kai dierrhxen auta eis duo rhgmata13kai uywsen thn mhlwthn hliou h epesen epanwqen elisaie kai epestreyen elisaie kai esth epi tou ceilous tou iordanou14kai elaben thn mhlwthn hliou h epesen epanwqen autou kai epataxen to udwr kai ou diesth kai eipen pou o qeos hliou affw kai epataxen ta udata kai dierraghsan enqa kai enqa kai diebh elisaie15kai eidon auton oi uioi twn profhtwn oi en iericw ex enantias kai eipon epanapepautai to pneuma hliou epi elisaie kai hlqon eis sunanthn autou kai prosekunhsan autw epi thn ghn16kai eipon pros auton idou dh meta twn paidwn sou penthkonta andres uioi dunamews poreuqentes dh zhthsatwsan ton kurion sou mhpote hren auton pneuma kuriou kai erriyen auton en tw iordanh h ef¢ en twn orewn h ef¢ ena twn bounwn kai eipen elisaie ouk aposteleite17kai parebiasanto auton ews otou hscuneto kai eipen aposteilate kai apesteilan penthkonta andras kai ezhthsan treis hmeras kai ouc euron auton18kai anestreyan pros auton kai autos ekaqhto en iericw kai eipen elisaie ouk eipon pros umas mh poreuqhte19kai eipon oi andres ths polews pros elisaie idou h katoikhsis ths polews agaqh kaqws o kurios blepei kai ta udata ponhra kai h gh ateknoumenh20kai eipen elisaie labete moi udriskhn kainhn kai qete ekei ala kai elabon pros auton21kai exhlqen elisaie eis thn diexodon twn udatwn kai erriyen ekei ala kai eipen tade legei kurios iamai ta udata tauta ouk estai eti ekeiqen qanatos kai ateknoumenh22kai iaqhsan ta udata ews ths hmeras tauths kata to rhma elisaie o elalhsen23kai anebh ekeiqen eis baiqhl kai anabainontos autou en th odw kai paidaria mikra exhlqon ek ths polews kai katepaizon autou kai eipon autw anabaine falakre anabaine24kai exeneusen opisw autwn kai eiden auta kai kathrasato autois en onomati kuriou kai idou exhlqon duo arkoi ek tou drumou kai anerrhxan ex autwn tessarakonta kai duo paidas25kai eporeuqh ekeiqen eis to oros to karmhlion kai ekeiqen epestreyen eis samareian

Chapter 3
1kai iwram uios acaab ebasileusen en israhl en etei oktwkaidekatw iwsafat basilei iouda kai ebasileusen dwdeka eth2kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou plhn ouc ws o pathr autou kai ouc ws h mhthr autou kai metesthsen tas sthlas tou baal as epoihsen o pathr autou3plhn en th amartia ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl ekollhqh ouk apesth ap¢ auths4kai mwsa basileus mwab hn nwkhd kai epestrefen tw basilei israhl en th epanastasei ekaton ciliadas arnwn kai ekaton ciliadas kriwn epi pokwn5kai egeneto meta to apoqanein acaab kai hqethsen basileus mwab en basilei israhl6kai exhlqen o basileus iwram en th hmera ekeinh ek samareias kai epeskeyato ton israhl7kai eporeuqh kai exapesteilen pros iwsafat basilea iouda legwn basileus mwab hqethsen en emoi ei poreush met¢ emou eis mwab eis polemon kai eipen anabhsomai omoios moi omoios soi ws o laos mou o laos sou ws oi ippoi mou oi ippoi sou8kai eipen poia odw anabw kai eipen odon erhmon edwm9kai eporeuqh o basileus israhl kai o basileus iouda kai o basileus edwm kai ekuklwsan odon epta hmerwn kai ouk hn udwr th parembolh kai tois kthnesin tois en tois posin autwn10kai eipen o basileus israhl w oti keklhken kurios tous treis basileis parercomenous dounai autous en ceiri mwab11kai eipen iwsafat ouk estin wde profhths tou kuriou kai epizhthswmen ton kurion par¢ autou kai apekriqh eis twn paidwn basilews israhl kai eipen wde elisaie uios safat os epeceen udwr epi ceiras hliou12kai eipen iwsafat estin autw rhma kuriou kai katebh pros auton basileus israhl kai iwsafat basileus iouda kai basileus edwm13kai eipen elisaie pros basilea israhl ti emoi kai soi deuro pros tous profhtas tou patros sou kai eipen autw o basileus israhl mh oti keklhken kurios tous treis basileis tou paradounai autous eis ceiras mwab14kai eipen elisaie zh kurios twn dunamewn w paresthn enwpion autou oti ei mh proswpon iwsafat basilews iouda egw lambanw ei epebleya pros se kai eidon se15kai nuni de labe moi yallonta kai egeneto ws eyallen o yallwn kai egeneto ep¢ auton ceir kuriou16kai eipen tade legei kurios poihsate ton ceimarroun touton boqunous boqunous17oti tade legei kurios ouk oyesqe pneuma kai ouk oyesqe ueton kai o ceimarrous outos plhsqhsetai udatos kai piesqe umeis kai ai kthseis umwn kai ta kthnh umwn18kai koufh auth en ofqalmois kuriou kai paradwsw thn mwab en ceiri umwn19kai pataxete pasan polin ocuran kai pan xulon agaqon katabaleite kai pasas phgas udatos emfraxete kai pasan merida agaqhn acreiwsete en liqois20kai egeneto to prwi anabainoushs ths qusias kai idou udata hrconto ex odou edwm kai eplhsqh h gh udatos21kai pasa mwab hkousan oti anebhsan oi basileis polemein autous kai anebohsan ek pantos periezwsmenou zwnhn kai epanw kai esthsan epi tou oriou22kai wrqrisan to prwi kai o hlios aneteilen epi ta udata kai eiden mwab ex enantias ta udata purra wsei aima23kai eipan aima touto ths romfaias emacesanto oi basileis kai epataxan anhr ton plhsion autou kai nun epi ta skula mwab24kai eishlqon eis thn parembolhn israhl kai israhl anesthsan kai epataxan thn mwab kai efugon apo proswpou autwn kai eishlqon eisporeuomenoi kai tuptontes thn mwab25kai tas poleis kaqeilon kai pasan merida agaqhn erriyan anhr ton liqon kai eneplhsan authn kai pasan phghn udatos enefraxan kai pan xulon agaqon katebalon ews tou katalipein tous liqous tou toicou kaqhrhmenous kai ekukleusan oi sfendonhtai kai epataxan authn26kai eiden o basileus mwab oti ekrataiwsen uper auton o polemos kai elaben meq¢ eautou eptakosious andras espasmenous romfaian diakoyai pros basilea edwm kai ouk hdunhqhsan27kai elaben ton uion autou ton prwtotokon os ebasileusen ant¢ autou kai anhnegken auton olokautwma epi tou teicous kai egeneto metamelos megas epi israhl kai aphran ap¢ autou kai epestreyan eis thn ghn

Chapter 4
1kai gunh mia apo twn uiwn twn profhtwn eboa pros elisaie legousa o doulos sou o anhr mou apeqanen kai su egnws oti doulos hn foboumenos ton kurion kai o danisths hlqen labein tous duo uious mou eautw eis doulous2kai eipen elisaie ti poihsw soi anaggeilon moi ti estin soi en tw oikw h de eipen ouk estin th doulh sou ouqen en tw oikw oti all¢ h o aleiyomai elaion3kai eipen pros authn deuro aithson sauth skeuh exwqen para pantwn twn geitonwn sou skeuh kena mh oligwshs4kai eiseleush kai apokleiseis thn quran kata sou kai kata twn uiwn sou kai apoceeis eis ta skeuh tauta kai to plhrwqen areis5kai aphlqen par¢ autou kai epoihsen outws kai apekleisen thn quran kat¢ auths kai kata twn uiwn auths autoi proshggizon pros authn kai auth epeceen6ews eplhsqhsan ta skeuh kai eipen pros tous uious auths eggisate eti pros me skeuos kai eipon auth ouk estin eti skeuos kai esth to elaion7kai hlqen kai aphggeilen tw anqrwpw tou qeou kai eipen elisaie deuro kai apodou to elaion kai apoteiseis tous tokous sou kai su kai oi uioi sou zhsesqe en tw epiloipw elaiw8kai egeneto hmera kai diebh elisaie eis souman kai ekei gunh megalh kai ekrathsen auton fagein arton kai egeneto af¢ ikanou tou eisporeuesqai auton exeklinen tou ekei fagein9kai eipen h gunh pros ton andra auths idou dh egnwn oti anqrwpos tou qeou agios outos diaporeuetai ef¢ hmas dia pantos10poihswmen dh autw uperwon topon mikron kai qwmen autw ekei klinhn kai trapezan kai difron kai lucnian kai estai en tw eisporeuesqai pros hmas kai ekklinei ekei11kai egeneto hmera kai eishlqen ekei kai exeklinen eis to uperwon kai ekoimhqh ekei12kai eipen pros giezi to paidarion autou kaleson moi thn swmanitin tauthn kai ekalesen authn kai esth enwpion autou13kai eipen autw eipon dh pros authn idou exesthsas hmin pasan thn ekstasin tauthn ti dei poihsai soi ei estin logos soi pros ton basilea h pros ton arconta ths dunamews h de eipen en mesw tou laou mou egw eimi oikw14kai eipen ti dei poihsai auth kai eipen giezi to paidarion autou kai mala uios ouk estin auth kai o anhr auths presbuths15kai ekalesen authn kai esth para thn quran16kai eipen elisaie pros authn eis ton kairon touton ws h wra zwsa su perieilhfuia uion h de eipen mh kurie mou mh diayeush thn doulhn sou17kai en gastri elaben h gunh kai eteken uion eis ton kairon touton ws h wra zwsa ws elalhsen pros authn elisaie18kai hdrunqh to paidarion kai egeneto hnika exhlqen to paidarion pros ton patera autou pros tous qerizontas19kai eipen pros ton patera autou thn kefalhn mou thn kefalhn mou kai eipen tw paidariw aron auton pros thn mhtera autou20kai hren auton pros thn mhtera autou kai ekoimhqh epi twn gonatwn auths ews meshmbrias kai apeqanen21kai anhnegken auton kai ekoimisen auton epi thn klinhn tou anqrwpou tou qeou kai apekleisen kat¢ autou kai exhlqen22kai ekalesen ton andra auths kai eipen aposteilon dh moi en twn paidariwn kai mian twn onwn kai dramoumai ews tou anqrwpou tou qeou kai epistreyw23kai eipen ti oti su poreuh pros auton shmeron ou neomhnia oude sabbaton h de eipen eirhnh24kai epesaxen thn onon kai eipen pros to paidarion auths age poreuou mh epischs moi tou epibhnai oti ean eipw soi25deuro kai poreush kai eleush pros ton anqrwpon tou qeou eis to oros to karmhlion kai egeneto ws eiden elisaie ercomenhn authn kai eipen pros giezi to paidarion autou idou dh h swmanitis ekeinh26nun drame eis apanthn auths kai ereis ei eirhnh soi ei eirhnh tw andri sou ei eirhnh tw paidariw h de eipen eirhnh27kai hlqen pros elisaie eis to oros kai epelabeto twn podwn autou kai hggisen giezi apwsasqai authn kai eipen elisaie afes authn oti h yuch auths katwdunos auth kai kurios apekruyen ap¢ emou kai ouk anhggeilen moi28h de eipen mh hthsamhn uion para tou kuriou mou ouk eipa ou planhseis met¢ emou29kai eipen elisaie tw giezi zwsai thn osfun sou kai labe thn bakthrian mou en th ceiri sou kai deuro oti ean eurhs andra ouk euloghseis auton kai ean euloghsh se anhr ouk apokriqhsh autw kai epiqhseis thn bakthrian mou epi proswpon tou paidariou30kai eipen h mhthr tou paidariou zh kurios kai zh h yuch sou ei egkataleiyw se kai anesth elisaie kai eporeuqh opisw auths31kai giezi dihlqen emprosqen auths kai epeqhken thn bakthrian epi proswpon tou paidariou kai ouk hn fwnh kai ouk hn akroasis kai epestreyen eis apanthn autou kai aphggeilen autw legwn ouk hgerqh to paidarion32kai eishlqen elisaie eis ton oikon kai idou to paidarion teqnhkos kekoimismenon epi thn klinhn autou33kai eishlqen elisaie eis ton oikon kai apekleisen thn quran kata twn duo eautwn kai proshuxato pros kurion34kai anebh kai ekoimhqh epi to paidarion kai eqhken to stoma autou epi to stoma autou kai tous ofqalmous autou epi tous ofqalmous autou kai tas ceiras autou epi tas ceiras autou kai diekamyen ep¢ auton kai dieqermanqh h sarx tou paidariou35kai epestreyen kai eporeuqh en th oikia enqen kai enqen kai anebh kai sunekamyen epi to paidarion ews eptakis kai hnoixen to paidarion tous ofqalmous autou36kai exebohsen elisaie pros giezi kai eipen kaleson thn swmanitin tauthn kai ekalesen kai eishlqen pros auton kai eipen elisaie labe ton uion sou37kai eishlqen h gunh kai epesen epi tous podas autou kai prosekunhsen epi thn ghn kai elaben ton uion auths kai exhlqen38kai elisaie epestreyen eis galgala kai o limos en th gh kai oi uioi twn profhtwn ekaqhnto enwpion autou kai eipen elisaie tw paidariw autou episthson ton lebhta ton megan kai eye eyema tois uiois twn profhtwn39kai exhlqen eis eis ton agron sullexai ariwq kai euren ampelon en tw agrw kai sunelexen ap¢ auths toluphn agrian plhres to imation autou kai enebalen eis ton lebhta tou eyematos oti ouk egnwsan40kai enecei tois andrasin fagein kai egeneto en tw esqiein autous ek tou eyhmatos kai idou anebohsan kai eipon qanatos en tw lebhti anqrwpe tou qeou kai ouk hdunanto fagein41kai eipen labete aleuron kai embalete eis ton lebhta kai eipen elisaie pros giezi to paidarion egcei tw law kai esqietwsan kai ouk egenhqh eti ekei rhma ponhron en tw lebhti42kai anhr dihlqen ek baiqsarisa kai hnegken pros ton anqrwpon tou qeou prwtogenhmatwn eikosi artous kriqinous kai palaqas kai eipen dote tw law kai esqietwsan43kai eipen o leitourgos autou ti dw touto enwpion ekaton andrwn kai eipen dos tw law kai esqietwsan oti tade legei kurios fagontai kai kataleiyousin44kai efagon kai katelipon kata to rhma kuriou

Chapter 5
1kai naiman o arcwn ths dunamews surias hn anhr megas enwpion tou kuriou autou kai teqaumasmenos proswpw oti en autw edwken kurios swthrian suria kai o anhr hn dunatos iscui leleprwmenos2kai suria exhlqon monozwnoi kai hcmalwteusan ek ghs israhl neanida mikran kai hn enwpion ths gunaikos naiman3h de eipen th kuria auths ofelon o kurios mou enwpion tou profhtou tou qeou tou en samareia tote aposunaxei auton apo ths lepras autou4kai eishlqen kai aphggeilen tw kuriw eauths kai eipen outws kai outws elalhsen h neanis h ek ghs israhl5kai eipen basileus surias pros naiman deuro eiselqe kai exapostelw biblion pros basilea israhl kai eporeuqh kai elaben en th ceiri autou deka talanta arguriou kai exakiscilious crusous kai deka allassomenas stolas6kai hnegken to biblion pros ton basilea israhl legwn kai nun ws an elqh to biblion touto pros se idou apesteila pros se naiman ton doulon mou kai aposunaxeis auton apo ths lepras autou7kai egeneto ws anegnw basileus israhl to biblion dierrhxen ta imatia autou kai eipen mh qeos egw tou qanatwsai kai zwopoihsai oti outos apostellei pros me aposunaxai andra apo ths lepras autou oti plhn gnwte dh kai idete oti profasizetai outos me8kai egeneto ws hkousen elisaie oti dierrhxen o basileus israhl ta imatia eautou kai apesteilen pros ton basilea israhl legwn ina ti dierrhxas ta imatia sou elqetw dh pros me naiman kai gnwtw oti estin profhths en israhl9kai hlqen naiman en ippw kai armati kai esth epi quras oikou elisaie10kai apesteilen elisaie aggelon pros auton legwn poreuqeis lousai eptakis en tw iordanh kai epistreyei h sarx sou soi kai kaqarisqhsh11kai equmwqh naiman kai aphlqen kai eipen idou dh elegon oti exeleusetai pros me kai sthsetai kai epikalesetai en onomati qeou autou kai epiqhsei thn ceira autou epi ton topon kai aposunaxei to lepron12ouci agaqos abana kai farfar potamoi damaskou uper iordanhn kai panta ta udata israhl ouci poreuqeis lousomai en autois kai kaqarisqhsomai kai exeklinen kai aphlqen en qumw13kai hggisan oi paides autou kai elalhsan pros auton megan logon elalhsen o profhths pros se ouci poihseis kai oti eipen pros se lousai kai kaqarisqhti14kai katebh naiman kai ebaptisato en tw iordanh eptaki kata to rhma elisaie kai epestreyen h sarx autou ws sarx paidariou mikrou kai ekaqarisqh15kai epestreyen pros elisaie autos kai pasa h parembolh autou kai hlqen kai esth kai eipen idou dh egnwka oti ouk estin qeos en pash th gh oti all¢ h en tw israhl kai nun labe thn eulogian para tou doulou sou16kai eipen elisaie zh kurios w paresthn enwpion autou ei lhmyomai kai parebiasato auton labein kai hpeiqhsen17kai eipen naiman kai ei mh doqhtw dh tw doulw sou gomos zeugous hmionwn kai su moi dwseis ek ths ghs ths purras oti ou poihsei eti o doulos sou olokautwma kai qusiasma qeois eterois all¢ h tw kuriw monw18kai ilasetai kurios tw doulw sou en tw eisporeuesqai ton kurion mou eis oikon remman proskunhsai auton kai epanapausetai epi ths ceiros mou kai proskunhsw en oikw remman en tw proskunein auton en oikw remman kai ilasetai dh kurios tw doulw sou en tw logw toutw19kai eipen elisaie pros naiman deuro eis eirhnhn kai aphlqen ap¢ autou eis debraqa ths ghs20kai eipen giezi to paidarion elisaie idou efeisato o kurios mou tou naiman tou surou toutou tou mh labein ek ceiros autou a enhnocen zh kurios oti ei mh dramoumai opisw autou kai lhmyomai par¢ autou ti21kai ediwxe giezi opisw tou naiman kai eiden auton naiman treconta opisw autou kai epestreyen apo tou armatos eis apanthn autou22kai eipen eirhnh o kurios mou apesteilen me legwn idou nun hlqon pros me duo paidaria ex orous efraim apo twn uiwn twn profhtwn dos dh autois talanton arguriou kai duo allassomenas stolas23kai eipen naiman labe ditalanton arguriou kai elaben en dusi qulakois kai duo allassomenas stolas kai edwken epi duo paidaria autou kai hran emprosqen autou24kai hlqon eis to skoteinon kai elaben ek twn ceirwn autwn kai pareqeto en oikw kai exapesteilen tous andras25kai autos eishlqen kai pareisthkei pros ton kurion autou kai eipen pros auton elisaie poqen giezi kai eipen giezi ou peporeutai o doulos sou enqa kai enqa26kai eipen pros auton elisaie ouci h kardia mou eporeuqh meta sou ote epestreyen o anhr apo tou armatos eis sunanthn soi kai nun elabes to argurion kai nun elabes ta imatia kai lhmyh en autw khpous kai elaiwnas kai ampelwnas kai probata kai boas kai paidas kai paidiskas27kai h lepra naiman kollhqhsetai en soi kai en tw spermati sou eis ton aiwna kai exhlqen ek proswpou autou leleprwmenos wsei ciwn

Chapter 6
1kai eipon oi uioi twn profhtwn pros elisaie idou dh o topos en w hmeis oikoumen enwpion sou stenos af¢ hmwn2poreuqwmen dh ews tou iordanou kai labwmen ekeiqen anhr eis dokon mian kai poihswmen eautois ekei tou oikein ekei kai eipen deute3kai eipen o eis epieikews deuro meta twn doulwn sou kai eipen egw poreusomai4kai eporeuqh met¢ autwn kai hlqon eis ton iordanhn kai etemnon ta xula5kai idou o eis kataballwn thn dokon kai to sidhrion exepesen eis to udwr kai ebohsen w kurie kai auto kecrhmenon6kai eipen o anqrwpos tou qeou pou epesen kai edeixen autw ton topon kai apeknisen xulon kai erriyen ekei kai epepolasen to sidhrion7kai eipen uywson sautw kai exeteinen thn ceira autou kai elaben auto8kai basileus surias hn polemwn en israhl kai ebouleusato pros tous paidas autou legwn eis ton topon tonde tina elmwni parembalw9kai apesteilen elisaie pros ton basilea israhl legwn fulaxai mh parelqein en tw topw toutw oti ekei suria kekruptai10kai apesteilen o basileus israhl eis ton topon on eipen autw elisaie kai efulaxato ekeiqen ou mian oude duo11kai exekinhqh h yuch basilews surias peri tou logou toutou kai ekalesen tous paidas autou kai eipen pros autous ouk anaggeleite moi tis prodidwsin me basilei israhl12kai eipen eis twn paidwn autou ouci kurie mou basileu oti elisaie o profhths o en israhl anaggellei tw basilei israhl pantas tous logous ous ean lalhshs en tw tamieiw tou koitwnos sou13kai eipen deute idete pou outos kai aposteilas lhmyomai auton kai anhggeilan autw legontes idou en dwqai+m14kai apesteilen ekei ippon kai arma kai dunamin bareian kai hlqon nuktos kai periekuklwsan thn polin15kai wrqrisen o leitourgos elisaie anasthnai kai exhlqen kai idou dunamis kuklousa thn polin kai ippos kai arma kai eipen to paidarion pros auton w kurie pws poihswmen16kai eipen elisaie mh fobou oti pleious oi meq¢ hmwn uper tous met¢ autwn17kai proseuxato elisaie kai eipen kurie dianoixon tous ofqalmous tou paidariou kai idetw kai dihnoixen kurios tous ofqalmous autou kai eiden kai idou to oros plhres ippwn kai arma puros perikuklw elisaie18kai katebhsan pros auton kai proshuxato elisaie pros kurion kai eipen pataxon dh touto to eqnos aorasia kai epataxen autous aorasia kata to rhma elisaie19kai eipen pros autous elisaie ouc auth h polis kai auth h odos deute opisw mou kai apaxw umas pros ton andra on zhteite kai aphgagen autous eis samareian20kai egeneto ws eishlqon eis samareian kai eipen elisaie anoixon dh kurie tous ofqalmous autwn kai idetwsan kai dihnoixen kurios tous ofqalmous autwn kai eidon kai idou hsan en mesw samareias21kai eipen o basileus israhl ws eiden autous ei pataxas pataxw pater22kai eipen ou pataxeis ei mh ous hcmalwteusas en romfaia sou kai toxw sou su tupteis paraqes artous kai udwr enwpion autwn kai fagetwsan kai pietwsan kai apelqetwsan pros ton kurion autwn23kai pareqhken autois paraqesin megalhn kai efagon kai epion kai apesteilen autous kai aphlqon pros ton kurion autwn kai ou proseqento eti monozwnoi surias tou elqein eis ghn israhl24kai egeneto meta tauta kai hqroisen uios ader basileus surias pasan thn parembolhn autou kai anebh kai periekaqisen samareian25kai egeneto limos megas en samareia kai idou periekaqhnto ep¢ authn ews ou egenhqh kefalh onou penthkonta siklwn arguriou kai tetarton tou kabou koprou peristerwn pente siklwn arguriou26kai hn o basileus israhl diaporeuomenos epi tou teicous kai gunh ebohsen pros auton legousa swson kurie basileu27kai eipen auth mh se swsai kurios poqen swsw se mh apo ths alwnos h apo ths lhnou28kai eipen auth o basileus ti estin soi kai eipen h gunh auth eipen pros me dos ton uion sou kai fagomeqa auton shmeron kai ton uion mou kai fagomeqa auton aurion29kai hyhsamen ton uion mou kai efagomen auton kai eipon pros authn th hmera th deutera dos ton uion sou kai fagwmen auton kai ekruyen ton uion auths30kai egeneto ws hkousen o basileus israhl tous logous ths gunaikos dierrhxen ta imatia autou kai autos dieporeueto epi tou teicous kai eiden o laos ton sakkon epi ths sarkos autou eswqen31kai eipen tade poihsai moi o qeos kai tade prosqeih ei sthsetai h kefalh elisaie ep¢ autw shmeron32kai elisaie ekaqhto en tw oikw autou kai oi presbuteroi ekaqhnto met¢ autou kai apesteilen andra pro proswpou autou prin elqein ton aggelon pros auton kai autos eipen pros tous presbuterous ei oidate oti apesteilen o uios tou foneutou outos afelein thn kefalhn mou idete ws an elqh o aggelos apokleisate thn quran kai paraqliyate auton en th qura ouci fwnh twn podwn tou kuriou autou katopisqen autou33eti autou lalountos met¢ autwn kai idou aggelos katebh pros auton kai eipen idou auth h kakia para kuriou ti upomeinw tw kuriw eti

Chapter 7
1kai eipen elisaie akouson logon kuriou tade legei kurios ws h wra auth aurion metron semidalews siklou kai dimetron kriqwn siklou en tais pulais samareias2kai apekriqh o tristaths ef¢ on o basileus epanepaueto epi thn ceira autou tw elisaie kai eipen idou poihsei kurios katarraktas en ouranw mh estai to rhma touto kai elisaie eipen idou su oyh tois ofqalmois sou kai ekeiqen ou fagh3kai tessares andres hsan leproi para thn quran ths polews kai eipen anhr pros ton plhsion autou ti hmeis kaqhmeqa wde ews apoqanwmen4ean eipwmen eiselqwmen eis thn polin kai o limos en th polei kai apoqanoumeqa ekei kai ean kaqiswmen wde kai apoqanoumeqa kai nun deute kai empeswmen eis thn parembolhn surias ean zwogonhswsin hmas kai zhsomeqa kai ean qanatwswsin hmas kai apoqanoumeqa5kai anesthsan en tw skotei eiselqein eis thn parembolhn surias kai hlqon eis meros ths parembolhs surias kai idou ouk estin anhr ekei6kai kurios akousthn epoihsen thn parembolhn surias fwnhn armatos kai fwnhn ippou kai fwnhn dunamews megalhs kai eipen anhr pros ton adelfon autou nun emisqwsato ef¢ hmas basileus israhl tous basileas twn cettaiwn kai tous basileas aiguptou tou elqein ef¢ hmas7kai anesthsan kai apedrasan en tw skotei kai egkatelipan tas skhnas autwn kai tous ippous autwn kai tous onous autwn en th parembolh ws estin kai efugon pros thn yuchn eautwn8kai eishlqon oi leproi outoi ews merous ths parembolhs kai eishlqon eis skhnhn mian kai efagon kai epion kai hran ekeiqen argurion kai crusion kai imatismon kai eporeuqhsan kai epestreyan kai eishlqon eis skhnhn allhn kai elabon ekeiqen kai eporeuqhsan kai katekruyan9kai eipen anhr pros ton plhsion autou ouc outws hmeis poioumen h hmera auth hmera euaggelias estin kai hmeis siwpwmen kai menomen ews fwtos tou prwi kai eurhsomen anomian kai nun deuro kai eiselqwmen kai anaggeilwmen eis ton oikon tou basilews10kai eishlqon kai ebohsan pros thn pulhn ths polews kai anhggeilan autois legontes eishlqomen eis thn parembolhn surias kai idou ouk estin ekei anhr kai fwnh anqrwpou oti ei mh ippos dedemenos kai onos kai ai skhnai autwn ws eisin11kai ebohsan oi qurwroi kai anhggeilan eis ton oikon tou basilews esw12kai anesth o basileus nuktos kai eipen pros tous paidas autou anaggelw dh umin a epoihsen hmin suria egnwsan oti peinwmen hmeis kai exhlqan ek ths parembolhs kai ekrubhsan en tw agrw legontes oti exeleusontai ek ths polews kai sullhmyomeqa autous zwntas kai eis thn polin eiseleusomeqa13kai apekriqh eis twn paidwn autou kai eipen labetwsan dh pente twn ippwn twn upoleleimmenwn oi kateleifqhsan wde idou eisin pros pan to plhqos israhl to ekleipon kai aposteloumen ekei kai oyomeqa14kai elabon duo epibatas ippwn kai apesteilen o basileus israhl opisw tou basilews surias legwn deute kai idete15kai eporeuqhsan opisw autwn ews tou iordanou kai idou pasa h odos plhrhs imatiwn kai skeuwn wn erriyen suria en tw qambeisqai autous kai epestreyan oi aggeloi kai anhggeilan tw basilei16kai exhlqen o laos kai dihrpasen thn parembolhn surias kai egeneto metron semidalews siklou kai dimetron kriqwn siklou kata to rhma kuriou17kai o basileus katesthsen ton tristathn ef¢ on o basileus epanepaueto epi th ceiri autou epi ths pulhs kai sunepathsen auton o laos en th pulh kai apeqanen kaqa elalhsen o anqrwpos tou qeou os elalhsen en tw katabhnai ton aggelon pros auton18kai egeneto kaqa elalhsen elisaie pros ton basilea legwn dimetron kriqhs siklou kai metron semidalews siklou kai estai ws h wra auth aurion en th pulh samareias19kai apekriqh o tristaths tw elisaie kai eipen idou kurios poiei katarraktas en tw ouranw mh estai to rhma touto kai eipen elisaie idou oyh tois ofqalmois sou kai ekeiqen ou fagh20kai egeneto outws kai sunepathsen auton o laos en th pulh kai apeqanen

Chapter 8
1kai elisaie elalhsen pros thn gunaika hs ezwpurhsen ton uion legwn anasthqi kai deuro su kai o oikos sou kai paroikei ou ean paroikhshs oti keklhken kurios limon epi thn ghn kai ge hlqen epi thn ghn epta eth2kai anesth h gunh kai epoihsen kata to rhma elisaie kai eporeuqh auth kai o oikos auths kai parwkei en gh allofulwn epta eth3kai egeneto meta to telos twn epta etwn kai epestreyen h gunh ek ghs allofulwn eis thn polin kai hlqen bohsai pros ton basilea peri tou oikou eauths kai peri twn agrwn eauths4kai o basileus elalei pros giezi to paidarion elisaie tou anqrwpou tou qeou legwn dihghsai dh moi panta ta megala a epoihsen elisaie5kai egeneto autou exhgoumenou tw basilei ws ezwpurhsen uion teqnhkota kai idou h gunh hs ezwpurhsen ton uion auths elisaie bowsa pros ton basilea peri tou oikou eauths kai peri twn agrwn eauths kai eipen giezi kurie basileu auth h gunh kai outos o uios auths on ezwpurhsen elisaie6kai ephrwthsen o basileus thn gunaika kai dihghsato autw kai edwken auth o basileus eunoucon ena legwn epistreyon panta ta auths kai panta ta genhmata tou agrou auths apo ths hmeras hs katelipen thn ghn ews tou nun7kai hlqen elisaie eis damaskon kai uios ader basileus surias hrrwstei kai anhggeilan autw legontes hkei o anqrwpos tou qeou ews wde8kai eipen o basileus pros azahl labe en th ceiri sou manaa kai deuro eis apanthn tw anqrwpw tou qeou kai epizhthson ton kurion par¢ autou legwn ei zhsomai ek ths arrwstias mou tauths9kai eporeuqh azahl eis apanthn autou kai elaben manaa en th ceiri autou kai panta ta agaqa damaskou arsin tessarakonta kamhlwn kai hlqen kai esth enwpion autou kai eipen pros elisaie o uios sou uios ader basileus surias apesteilen me pros se legwn ei zhsomai ek ths arrwstias mou tauths10kai eipen elisaie deuro eipon autw zwh zhsh kai edeixen moi kurios oti qanatw apoqanh11kai paresth tw proswpw autou kai eqhken ews aiscunhs kai eklausen o anqrwpos tou qeou12kai eipen azahl ti oti o kurios mou klaiei kai eipen oti oida osa poihseis tois uiois israhl kaka ta ocurwmata autwn exaposteleis en puri kai tous eklektous autwn en romfaia apokteneis kai ta nhpia autwn enseiseis kai tas en gastri ecousas autwn anarrhxeis13kai eipen azahl tis estin o doulos sou o kuwn o teqnhkws oti poihsei to rhma touto kai eipen elisaie edeixen moi kurios se basileuonta epi surian14kai aphlqen apo elisaie kai eishlqen pros ton kurion autou kai eipen autw ti eipen soi elisaie kai eipen eipen moi zwh zhsh15kai egeneto th epaurion kai elaben to macma kai ebayen en tw udati kai periebalen epi to proswpon autou kai apeqanen kai ebasileusen azahl ant¢ autou16en etei pemptw tw iwram uiw acaab basilei israhl ebasileusen iwram uios iwsafat basileus iouda17uios triakonta kai duo etwn hn en tw basileuein auton kai oktw eth ebasileusen en ierousalhm18kai eporeuqh en odw basilewn israhl kaqws epoihsen oikos acaab oti qugathr acaab hn autw eis gunaika kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou19kai ouk hqelhsen kurios diafqeirai ton ioudan dia dauid ton doulon autou kaqws eipen dounai autw lucnon kai tois uiois autou pasas tas hmeras20en tais hmerais autou hqethsen edwm upokatwqen ceiros iouda kai ebasileusan ef¢ eautous basilea21kai anebh iwram eis siwr kai panta ta armata met¢ autou kai egeneto autou anastantos kai epataxen ton edwm ton kuklwsanta ep¢ auton kai tous arcontas twn armatwn kai efugen o laos eis ta skhnwmata autwn22kai hqethsen edwm upokatwqen ceiros iouda ews ths hmeras tauths tote hqethsen lobena en tw kairw ekeinw23kai ta loipa twn logwn iwram kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegraptai epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda24kai ekoimhqh iwram meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei dauid tou patros autou kai ebasileusen ocozias uios autou ant¢ autou25en etei dwdekatw tw iwram uiw acaab basilei israhl ebasileusen ocozias uios iwram26uios eikosi kai duo etwn ocozias en tw basileuein auton kai eniauton ena ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou goqolia qugathr ambri basilews israhl27kai eporeuqh en odw oikou acaab kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kaqws o oikos acaab28kai eporeuqh meta iwram uiou acaab eis polemon meta azahl basilews allofulwn en remmwq galaad kai epataxan oi suroi ton iwram29kai epestreyen o basileus iwram tou iatreuqhnai en iezrael apo twn plhgwn wn epataxan auton en remmwq en tw polemein auton meta azahl basilews surias kai ocozias uios iwram katebh tou idein ton iwram uion acaab en iezrael oti hrrwstei autos

Chapter 9
1kai elisaie o profhths ekalesen ena twn uiwn twn profhtwn kai eipen autw zwsai thn osfun sou kai labe ton fakon tou elaiou toutou en th ceiri sou kai deuro eis remmwq galaad2kai eiseleush ekei kai oyh ekei iou uion iwsafat uiou namessi kai eiseleush kai anasthseis auton ek mesou twn adelfwn autou kai eisaxeis auton eis to tamieion en tw tamieiw3kai lhmyh ton fakon tou elaiou kai epiceeis epi thn kefalhn autou kai eipon tade legei kurios kecrika se eis basilea epi israhl kai anoixeis thn quran kai feuxh kai ou meneis4kai eporeuqh to paidarion o profhths eis remmwq galaad5kai eishlqen kai idou oi arcontes ths dunamews ekaqhnto kai eipen logos moi pros se o arcwn kai eipen iou pros tina ek pantwn hmwn kai eipen pros se o arcwn6kai anesth kai eishlqen eis ton oikon kai epeceen to elaion epi thn kefalhn autou kai eipen autw tade legei kurios o qeos israhl kecrika se eis basilea epi laon kuriou epi ton israhl7kai exoleqreuseis ton oikon acaab tou kuriou sou ek proswpou mou kai ekdikhseis ta aimata twn doulwn mou twn profhtwn kai ta aimata pantwn twn doulwn kuriou ek ceiros iezabel8kai ek ceiros olou tou oikou acaab kai exoleqreuseis tw oikw acaab ourounta pros toicon kai sunecomenon kai egkataleleimmenon en israhl9kai dwsw ton oikon acaab ws ton oikon ieroboam uiou nabat kai ws ton oikon baasa uiou acia10kai thn iezabel katafagontai oi kunes en th meridi iezrael kai ouk estin o qaptwn kai hnoixen thn quran kai efugen11kai iou exhlqen pros tous paidas tou kuriou autou kai eipon autw ei eirhnh ti oti eishlqen o epilhmptos outos pros se kai eipen autois umeis oidate ton andra kai thn adolescian autou12kai eipon adikon apaggeilon dh hmin kai eipen iou pros autous outws kai outws elalhsen pros me legwn tade legei kurios kecrika se eis basilea epi israhl13kai akousantes espeusan kai elabon ekastos to imation autou kai eqhkan upokatw autou epi garem twn anabaqmwn kai esalpisan en keratinh kai eipon ebasileusen iou14kai sunestrafh iou uios iwsafat uiou namessi pros iwram kai iwram autos efulassen en remmwq galaad autos kai pas israhl apo proswpou azahl basilews surias15kai apestreyen iwram o basileus iatreuqhnai en iezrael apo twn plhgwn wn epaisan auton oi suroi en tw polemein auton meta azahl basilews surias kai eipen iou ei estin h yuch umwn met¢ emou mh exelqetw ek ths polews diapefeugws tou poreuqhnai kai apaggeilai en iezrael16kai ippeusen kai eporeuqh iou kai katebh eis iezrael oti iwram basileus israhl eqerapeueto en iezrael apo twn toxeumatwn wn katetoxeusan auton oi aramin en th rammaq en tw polemw meta azahl basilews surias oti autos dunatos kai anhr dunamews kai ocozias basileus iouda katebh idein ton iwram17kai o skopos anebh epi ton purgon en iezrael kai eiden ton koniorton iou en tw paraginesqai auton kai eipen koniorton egw blepw kai eipen iwram labe epibathn kai aposteilon emprosqen autwn kai eipatw ei eirhnh18kai eporeuqh epibaths ippou eis apanthn autwn kai eipen tade legei o basileus ei eirhnh kai eipen iou ti soi kai eirhnh epistrefe eis ta opisw mou kai aphggeilen o skopos legwn hlqen o aggelos ews autwn kai ouk anestreyen19kai apesteilen epibathn ippou deuteron kai hlqen pros auton kai eipen tade legei o basileus ei eirhnh kai eipen iou ti soi kai eirhnh epistrefou eis ta opisw mou20kai aphggeilen o skopos legwn hlqen ews autwn kai ouk anestreyen kai o agwn hgen ton iou uion namessiou oti en parallagh egeneto21kai eipen iwram zeuxon kai ezeuxen arma kai exhlqen iwram basileus israhl kai ocozias basileus iouda anhr en tw armati autou kai exhlqon eis apanthn iou kai euron auton en th meridi nabouqai tou iezrahlitou22kai egeneto ws eiden iwram ton iou kai eipen ei eirhnh iou kai eipen iou ti eirhnh eti ai porneiai iezabel ths mhtros sou kai ta farmaka auths ta polla23kai epestreyen iwram tas ceiras autou tou fugein kai eipen pros ocozian dolos ocozia24kai eplhsen iou thn ceira autou en tw toxw kai epataxen ton iwram ana meson twn bracionwn autou kai exhlqen to belos dia ths kardias autou kai ekamyen epi ta gonata autou25kai eipen iou pros badekar ton tristathn autou riyon auton en th meridi agrou nabouqai tou iezrahlitou oti mnhmoneuw egw kai su epibebhkotes epi zeugh opisw acaab tou patros autou kai kurios elaben ep¢ auton to lhmma touto legwn26ei mh meta twn aimatwn nabouqai kai ta aimata twn uiwn autou eidon ecqes fhsin kurios kai antapodwsw autw en th meridi tauth fhsin kurios kai nun aras dh riyon auton en th meridi kata to rhma kuriou27kai ocozias basileus iouda eiden kai efugen odon baiqaggan kai ediwxen opisw autou iou kai eipen kai ge auton kai epataxen auton en tw armati en tw anabainein gai h estin ieblaam kai efugen eis mageddwn kai apeqanen ekei28kai epebibasan auton oi paides autou epi to arma kai hgagon auton eis ierousalhm kai eqayan auton en tw tafw autou en polei dauid29kai en etei endekatw iwram basilews israhl ebasileusen ocozias epi ioudan30kai hlqen iou eis iezrael kai iezabel hkousen kai estimisato tous ofqalmous auths kai hgaqunen thn kefalhn auths kai diekuyen dia ths quridos31kai iou eiseporeueto en th polei kai eipen ei eirhnh zambri o foneuths tou kuriou autou32kai ephren to proswpon autou eis thn qurida kai eiden authn kai eipen tis ei su katabhqi met¢ emou kai katekuyan pros auton duo eunoucoi33kai eipen kulisate authn kai ekulisan authn kai errantisqh tou aimatos auths pros ton toicon kai pros tous ippous kai sunepathsan authn34kai eishlqen iou kai efagen kai epien kai eipen episkeyasqe dh thn kathramenhn tauthn kai qayate authn oti qugathr basilews estin35kai eporeuqhsan qayai authn kai ouc euron en auth allo ti h to kranion kai oi podes kai ta icnh twn ceirwn36kai epestreyan kai anhggeilan autw kai eipen logos kuriou on elalhsen en ceiri doulou autou hliou tou qesbitou legwn en th meridi iezrael katafagontai oi kunes tas sarkas iezabel37kai estai to qnhsimaion iezabel ws kopria epi proswpou tou agrou en th meridi iezrael wste mh eipein autous iezabel

Chapter 10
1kai tw acaab ebdomhkonta uioi en samareia kai egrayen iou biblion kai apesteilen en samareia pros tous arcontas samareias kai pros tous presbuterous kai pros tous tiqhnous uiwn acaab legwn2kai nun ws ean elqh to biblion touto pros umas meq¢ umwn oi uioi tou kuriou umwn kai meq¢ umwn to arma kai oi ippoi kai poleis ocurai kai ta opla3kai oyesqe ton agaqon kai ton euqh en tois uiois tou kuriou umwn kai katasthsete auton epi ton qronon tou patros autou kai polemeite uper tou oikou tou kuriou umwn4kai efobhqhsan sfodra kai eipon idou oi duo basileis ouk esthsan kata proswpon autou kai pws sthsomeqa hmeis5kai apesteilan oi epi tou oikou kai oi epi ths polews kai oi presbuteroi kai oi tiqhnoi pros iou legontes paides sou hmeis kai osa ean eiphs pros hmas poihsomen ou basileusomen andra to agaqon en ofqalmois sou poihsomen6kai egrayen pros autous biblion deuteron legwn ei emoi umeis kai ths fwnhs mou umeis eisakouete labete thn kefalhn andrwn twn uiwn tou kuriou umwn kai enegkate pros me ws h wra aurion eis iezrael kai oi uioi tou basilews hsan ebdomhkonta andres outoi adroi ths polews exetrefon autous7kai egeneto ws hlqen to biblion pros autous kai elabon tous uious tou basilews kai esfaxan autous ebdomhkonta andras kai eqhkan tas kefalas autwn en kartallois kai apesteilan autas pros auton eis iezrael8kai hlqen o aggelos kai aphggeilen legwn hnegkan tas kefalas twn uiwn tou basilews kai eipen qete autas bounous duo para thn quran ths pulhs eis prwi9kai egeneto prwi kai exhlqen kai esth en tw pulwni ths polews kai eipen pros panta ton laon dikaioi umeis idou egw eimi sunestrafhn epi ton kurion mou kai apekteina auton kai tis epataxen pantas toutous10idete affw oti ou peseitai apo tou rhmatos kuriou eis thn ghn ou elalhsen kurios epi ton oikon acaab kai kurios epoihsen osa elalhsen en ceiri doulou autou hliou11kai epataxen iou pantas tous kataleifqentas en tw oikw acaab en iezrael kai pantas tous adrous autou kai tous gnwstous autou kai tous iereis autou wste mh katalipein autou kataleimma12kai anesth kai eporeuqh eis samareian autos en baiqakad twn poimenwn en th odw13kai iou euren tous adelfous ocoziou basilews iouda kai eipen tines umeis kai eipon oi adelfoi ocoziou hmeis kai katebhmen eis eirhnhn twn uiwn tou basilews kai twn uiwn ths dunasteuoushs14kai eipen sullabete autous zwntas kai sunelabon autous zwntas kai esfaxan autous eis baiqakad tessarakonta kai duo andras ou katelipen andra ex autwn15kai eporeuqh ekeiqen kai euren ton iwnadab uion rhcab en th odw eis apanthn autou kai euloghsen auton kai eipen pros auton iou ei estin kardia sou meta kardias mou euqeia kaqws h kardia mou meta ths kardias sou kai eipen iwnadab estin kai eipen iou kai ei estin dos thn ceira sou kai edwken thn ceira autou kai anebibasen auton pros auton epi to arma16kai eipen pros auton deuro met¢ emou kai ide en tw zhlwsai me tw kuriw sabawq kai epekaqisen auton en tw armati autou17kai eishlqen eis samareian kai epataxen pantas tous kataleifqentas tou acaab en samareia ews tou afanisai auton kata to rhma kuriou o elalhsen pros hliou18kai sunhqroisen iou panta ton laon kai eipen pros autous acaab edouleusen tw baal oliga kai ge iou douleusei autw polla19kai nun pantes oi profhtai tou baal pantas tous doulous autou kai tous iereis autou kalesate pros me anhr mh episkephtw oti qusia megalh moi tw baal pas os ean episkeph ou zhsetai kai iou epoihsen en pternismw ina apolesh tous doulous tou baal20kai eipen iou agiasate iereian tw baal kai ekhruxan21kai apesteilen iou en panti israhl legwn kai nun pantes oi douloi tou baal kai pantes oi iereis autou kai pantes oi profhtai autou mhdeis apoleipesqw oti qusian megalhn poiw os an apoleifqh ou zhsetai kai hlqon pantes oi douloi tou baal kai pantes oi iereis autou kai pantes oi profhtai autou ou kateleifqh anhr os ou paregeneto kai eishlqon eis ton oikon tou baal kai eplhsqh o oikos tou baal stoma eis stoma22kai eipen iou tw epi tou oikou mesqaal exagage endumata pasi tois doulois tou baal kai exhnegken autois o stolisths23kai eishlqen iou kai iwnadab uios rhcab eis oikon tou baal kai eipen tois doulois tou baal ereunhsate kai idete ei estin meq¢ umwn twn doulwn kuriou oti all¢ h oi douloi tou baal monwtatoi24kai eishlqen tou poihsai ta qumata kai ta olokautwmata kai iou etaxen eautw exw ogdohkonta andras kai eipen anhr os ean diaswqh apo twn andrwn wn egw anagw epi ceiras umwn h yuch autou anti ths yuchs autou25kai egeneto ws sunetelesen poiwn thn olokautwsin kai eipen iou tois paratrecousin kai tois tristatais eiselqontes pataxate autous anhr mh exelqatw ex autwn kai epataxan autous en stomati romfaias kai erriyan oi paratrecontes kai oi tristatai kai eporeuqhsan ews polews oikou tou baal26kai exhnegkan thn sthlhn tou baal kai eneprhsan authn27kai katespasan tas sthlas tou baal kai kaqeilon ton oikon tou baal kai etaxan auton eis lutrwnas ews ths hmeras tauths28kai hfanisen iou ton baal ex israhl29plhn amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl ouk apesth iou apo opisqen autwn ai damaleis ai crusai en baiqhl kai en dan30kai eipen kurios pros iou anq¢ wn osa hgaqunas poihsai to euqes en ofqalmois mou kai panta osa en th kardia mou epoihsas tw oikw acaab uioi tetartoi kaqhsontai soi epi qronou israhl31kai iou ouk efulaxen poreuesqai en nomw kuriou qeou israhl en olh kardia autou ouk apesth epanwqen amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl32en tais hmerais ekeinais hrxato kurios sugkoptein en tw israhl kai epataxen autous azahl en panti oriw israhl33apo tou iordanou kat¢ anatolas hliou pasan thn ghn galaad tou gaddi kai tou roubhn kai tou manassh apo arohr h estin epi tou ceilous ceimarrou arnwn kai thn galaad kai thn basan34kai ta loipa twn logwn iou kai panta osa epoihsen kai pasa h dunasteia autou kai tas sunayeis as sunhyen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl35kai ekoimhqh iou meta twn paterwn autou kai eqayan auton en samareia kai ebasileusen iwacas uios autou ant¢ autou36kai ai hmerai as ebasileusen iou epi israhl eikosi oktw eth en samareia

Chapter 11
1kai goqolia h mhthr ocoziou eiden oti apeqanon oi uioi auths kai apwlesen pan to sperma ths basileias2kai elaben iwsabee qugathr tou basilews iwram adelfh ocoziou ton iwas uion adelfou auths kai ekleyen auton ek mesou twn uiwn tou basilews twn qanatoumenwn auton kai thn trofon autou en tw tamieiw twn klinwn kai ekruyen auton apo proswpou goqolias kai ouk eqanatwqh3kai hn met¢ auths en oikw kuriou krubomenos ex eth kai goqolia basileuousa epi ths ghs4kai en tw etei tw ebdomw apesteilen iwdae o iereus kai elaben tous ekatontarcous ton corri kai ton rasim kai aphgagen autous pros auton eis oikon kuriou kai dieqeto autois diaqhkhn kuriou kai wrkisen autous enwpion kuriou kai edeixen autois iwdae ton uion tou basilews5kai eneteilato autois legwn outos o logos on poihsete to triton ex umwn eiselqetw to sabbaton kai fulaxete fulakhn oikou tou basilews en tw pulwni6kai to triton en th pulh twn odwn kai to triton ths pulhs opisw twn paratrecontwn kai fulaxete thn fulakhn tou oikou7kai duo ceires en umin pas o ekporeuomenos to sabbaton kai fulaxousin thn fulakhn oikou kuriou pros ton basilea8kai kuklwsate epi ton basilea kuklw anhr kai to skeuos autou en ceiri autou kai o eisporeuomenos eis ta sadhrwq apoqaneitai kai egeneto meta tou basilews en tw ekporeuesqai auton kai en tw eisporeuesqai auton9kai epoihsan oi ekatontarcoi panta osa eneteilato iwdae o sunetos kai elaben anhr tous andras autou tous eisporeuomenous to sabbaton meta twn ekporeuomenwn to sabbaton kai eishlqen pros iwdae ton ierea10kai edwken o iereus tois ekatontarcais tous seiromastas kai tous trissous tou basilews dauid tous en oikw kuriou11kai esthsan oi paratrecontes anhr kai to skeuos autou en th ceiri autou apo ths wmias tou oikou ths dexias ews ths wmias tou oikou ths euwnumou tou qusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw12kai exapesteilen ton uion tou basilews kai edwken ep¢ auton to nezer kai to marturion kai ebasileusen auton kai ecrisen auton kai ekrothsan th ceiri kai eipan zhtw o basileus13kai hkousen goqolia thn fwnhn twn trecontwn tou laou kai eishlqen pros ton laon eis oikon kuriou14kai eiden kai idou o basileus eisthkei epi tou stulou kata to krima kai oi wdoi kai ai salpigges pros ton basilea kai pas o laos ths ghs cairwn kai salpizwn en salpigxin kai dierrhxen goqolia ta imatia eauths kai ebohsen sundesmos sundesmos15kai eneteilato iwdae o iereus tois ekatontarcais tois episkopois ths dunamews kai eipen pros autous exagagete authn eswqen twn sadhrwq kai o eisporeuomenos opisw auths qanatw qanatwqhsetai romfaia oti eipen o iereus kai mh apoqanh en oikw kuriou16kai epeqhkan auth ceiras kai eishlqen odon eisodou twn ippwn oikou tou basilews kai apeqanen ekei17kai dieqeto iwdae diaqhkhn ana meson kuriou kai ana meson tou basilews kai ana meson tou laou tou einai eis laon tw kuriw kai ana meson tou basilews kai ana meson tou laou18kai eishlqen pas o laos ths ghs eis oikon tou baal kai katespasan auton kai ta qusiasthria autou kai tas eikonas autou sunetriyan agaqws kai ton matqan ton ierea tou baal apekteinan kata proswpon twn qusiasthriwn kai eqhken o iereus episkopous eis ton oikon kuriou19kai elaben tous ekatontarcous kai ton corri kai ton rasim kai panta ton laon ths ghs kai kathgagon ton basilea ex oikou kuriou kai eishlqen odon pulhs twn paratrecontwn oikou tou basilews kai ekaqisan auton epi tou qronou twn basilewn20kai ecarh pas o laos ths ghs kai h polis hsucasen kai thn goqolian eqanatwsan en romfaia en oikw tou basilews

Chapter 12
1uios etwn epta iwas en tw basileuein auton2en etei ebdomw tw iou ebasileusen iwas kai tessarakonta eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou abia ek ths bhrsabee3kai epoihsen iwas to euqes enwpion kuriou pasas tas hmeras as efwtisen auton iwdae o iereus4plhn twn uyhlwn ou metestaqhsan kai ekei eti o laos equsiazen kai equmiwn en tois uyhlois5kai eipen iwas pros tous iereis pan to argurion twn agiwn to eisodiazomenon en tw oikw kuriou argurion suntimhsews anhr argurion labwn suntimhsews pan argurion o ean anabh epi kardian andros enegkein en oikw kuriou6labetwsan eautois oi iereis anhr apo ths prasews autwn kai autoi krathsousin to bedek tou oikou eis panta ou ean eureqh ekei bedek7kai egenhqh en tw eikostw kai tritw etei tw basilei iwas ouk ekrataiwsan oi iereis to bedek tou oikou8kai ekalesen iwas o basileus iwdae ton ierea kai tous iereis kai eipen pros autous ti oti ouk ekrataioute to bedek tou oikou kai nun mh labhte argurion apo twn prasewn umwn oti eis to bedek tou oikou dwsete auto9kai sunefwnhsan oi iereis tou mh labein argurion para tou laou kai tou mh eniscusai to bedek tou oikou10kai elaben iwdae o iereus kibwton mian kai etrhsen trwglhn epi ths sanidos auths kai edwken authn para iamibin en tw oikw andros oikou kuriou kai edwkan oi iereis oi fulassontes ton staqmon pan to argurion to eureqen en oikw kuriou11kai egeneto ws eidon oti polu to argurion en th kibwtw kai anebh o grammateus tou basilews kai o iereus o megas kai esfigxan kai hriqmhsan to argurion to eureqen en oikw kuriou12kai edwkan to argurion to etoimasqen epi ceiras poiountwn ta erga twn episkopwn oikou kuriou kai exedosan tois tektosin twn xulwn kai tois oikodomois tois poiousin en oikw kuriou13kai tois teicistais kai tois latomois twn liqwn tou kthsasqai xula kai liqous latomhtous tou katascein to bedek oikou kuriou eis panta osa exwdiasqh epi ton oikon tou krataiwsai14plhn ou poihqhsetai oikw kuriou qurai argurai hloi fialai kai salpigges pan skeuos crusoun kai skeuos arguroun ek tou arguriou tou eisenecqentos en oikw kuriou15oti tois poiousin ta erga dwsousin auto kai ekrataiwsan en autw ton oikon kuriou16kai ouk exelogizonto tous andras ois edidoun to argurion epi ceiras autwn dounai tois poiousin ta erga oti en pistei autwn poiousin17argurion peri amartias kai argurion peri plhmmeleias o ti eishnecqh en oikw kuriou tois iereusin egeneto18tote anebh azahl basileus surias kai epolemhsen epi geq kai prokatelabeto authn kai etaxen azahl to proswpon autou anabhnai epi ierousalhm19kai elaben iwas basileus iouda panta ta agia osa hgiasen iwsafat kai iwram kai ocozias oi pateres autou kai basileis iouda kai ta agia autou kai pan to crusion to eureqen en qhsaurois oikou kuriou kai oikou tou basilews kai apesteilen tw azahl basilei surias kai anebh apo ierousalhm20kai ta loipa twn logwn iwas kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda21kai anesthsan oi douloi autou kai edhsan panta sundesmon kai epataxan ton iwas en oikw mallw tw en gaalla22kai iezicar uios iemouaq kai iezebouq o uios autou swmhr oi douloi autou epataxan auton kai apeqanen kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen amessias uios autou ant¢ autou

Chapter 13
1en etei eikostw kai tritw etei tw iwas uiw ocoziou basilei iouda ebasileusen iwacas uios iou en samareia eptakaideka eth2kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou kai eporeuqh opisw amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl ouk apesth ap¢ autwn3kai wrgisqh qumw kurios en tw israhl kai edwken autous en ceiri azahl basilews surias kai en ceiri uiou ader uiou azahl pasas tas hmeras4kai edehqh iwacas tou proswpou kuriou kai ephkousen autou kurios oti eiden thn qliyin israhl oti eqliyen autous basileus surias5kai edwken kurios swthrian tw israhl kai exhlqen upokatwqen ceiros surias kai ekaqisan oi uioi israhl en tois skhnwmasin autwn kaqws ecqes kai triths6plhn ouk apesthsan apo amartiwn oikou ieroboam os exhmarten ton israhl en autais eporeuqhsan kai ge to alsos estaqh en samareia7oti ouc upeleifqh tw iwacas laos all¢ h penthkonta ippeis kai deka armata kai deka ciliades pezwn oti apwlesen autous basileus surias kai eqento autous ws coun eis katapathsin8kai ta loipa twn logwn iwacas kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl9kai ekoimhqh iwacas meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en samareia kai ebasileusen iwas uios autou ant¢ autou10en etei triakostw kai ebdomw etei tw iwas basilei iouda ebasileusen iwas uios iwacas epi israhl en samareia ekkaideka eth11kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou ouk apesth apo pashs amartias ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl en autais eporeuqh12kai ta loipa twn logwn iwas kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou as epoihsen meta amessiou basilews iouda ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl13kai ekoimhqh iwas meta twn paterwn autou kai ieroboam ekaqisen epi tou qronou autou en samareia meta twn uiwn israhl14kai elisaie hrrwsthsen thn arrwstian autou di¢ hn apeqanen kai katebh pros auton iwas basileus israhl kai eklausen epi proswpou autou kai eipen pater pater arma israhl kai ippeus autou15kai eipen autw elisaie labe toxon kai belh kai elaben pros auton toxon kai belh16kai eipen tw basilei epibibason thn ceira sou epi to toxon kai epebibasen iwas thn ceira autou epi to toxon kai epeqhken elisaie tas ceiras autou epi tas ceiras tou basilews17kai eipen anoixon thn qurida kat¢ anatolas kai hnoixen kai eipen elisaie toxeuson kai etoxeusen kai eipen belos swthrias tw kuriw kai belos swthrias en suria kai pataxeis thn surian en afek ews sunteleias18kai eipen autw elisaie labe toxa kai elaben kai eipen tw basilei israhl pataxon eis thn ghn kai epataxen o basileus tris kai esth19kai eluphqh ep¢ autw o anqrwpos tou qeou kai eipen ei epataxas pentakis h exakis tote an epataxas thn surian ews sunteleias kai nun tris pataxeis thn surian20kai apeqanen elisaie kai eqayan auton kai monozwnoi mwab hlqon en th gh elqontos tou eniautou21kai egeneto autwn qaptontwn ton andra kai idou eidon ton monozwnon kai erriyan ton andra en tw tafw elisaie kai eporeuqh kai hyato twn ostewn elisaie kai ezhsen kai anesth epi tous podas autou22kai azahl exeqliyen ton israhl pasas tas hmeras iwacas23kai hlehsen kurios autous kai oiktirhsen autous kai epebleyen pros autous dia thn diaqhkhn autou thn meta abraam kai isaak kai iakwb kai ouk hqelhsen kurios diafqeirai autous kai ouk aperriyen autous apo tou proswpou autou24kai apeqanen azahl basileus surias kai ebasileusen uios ader uios autou ant¢ autou25kai epestreyen iwas uios iwacas kai elaben tas poleis ek ceiros uiou ader uiou azahl as elaben ek ceiros iwacas tou patros autou en tw polemw tris epataxen auton iwas kai epestreyen tas poleis israhl

Chapter 14
1en etei deuterw tw iwas uiw iwacas basilei israhl kai ebasileusen amessias uios iwas basileus iouda2uios eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou iwadin ex ierousalhm3kai epoihsen to euqes en ofqalmois kuriou plhn ouc ws dauid o pathr autou kata panta osa epoihsen iwas o pathr autou epoihsen4plhn ta uyhla ouk exhren eti o laos equsiazen kai equmiwn en tois uyhlois5kai egeneto ote katiscusen h basileia en ceiri autou kai epataxen tous doulous autou tous pataxantas ton patera autou6kai tous uious twn pataxantwn ouk eqanatwsen kaqws gegraptai en bibliw nomwn mwush ws eneteilato kurios legwn ouk apoqanountai pateres uper uiwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn oti all¢ h ekastos en tais amartiais autou apoqaneitai7autos epataxen ton edwm en gaimele deka ciliadas kai sunelabe thn petran en tw polemw kai ekalesen to onoma auths kaqohl ews ths hmeras tauths8tote apesteilen amessias aggelous pros iwas uion iwacas uiou iou basilews israhl legwn deuro ofqwmen proswpois9kai apesteilen iwas basileus israhl pros amessian basilea iouda legwn o akan o en tw libanw apesteilen pros thn kedron thn en tw libanw legwn dos thn qugatera sou tw uiw mou eis gunaika kai dihlqon ta qhria tou agrou ta en tw libanw kai sunepathsan ton akana10tuptwn epataxas thn idoumaian kai ephren se h kardia sou endoxasqhti kaqhmenos en tw oikw sou kai ina ti erizeis en kakia sou kai pesh su kai ioudas meta sou11kai ouk hkousen amessias kai anebh o basileus israhl kai wfqhsan proswpois autos kai amessias basileus iouda en baiqsamus th tou iouda12kai eptaisen ioudas apo proswpou israhl kai efugen anhr eis to skhnwma autou13kai ton amessian uion iwas uiou ocoziou basilea iouda sunelaben iwas uios iwacas basileus israhl en baiqsamus kai hlqen eis ierousalhm kai kaqeilen en tw teicei ierousalhm en th pulh efraim ews pulhs ths gwnias tetrakosious phceis14kai elaben to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en oikw kuriou kai en qhsaurois oikou tou basilews kai tous uious twn summixewn kai apestreyen eis samareian15kai ta loipa twn logwn iwas osa epoihsen en dunasteia autou a epolemhsen meta amessiou basilews iouda ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl16kai ekoimhqh iwas meta twn paterwn autou kai etafh en samareia meta twn basilewn israhl kai ebasileusen ieroboam uios autou ant¢ autou17kai ezhsen amessias uios iwas basileus iouda meta to apoqanein iwas uion iwacas basilea israhl pentekaideka eth18kai ta loipa twn logwn amessiou kai panta a epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda19kai sunestrafhsan ep¢ auton sustremma en ierousalhm kai efugen eis lacis kai apesteilan opisw autou eis lacis kai eqanatwsan auton ekei20kai hran auton ef¢ ippwn kai etafh en ierousalhm meta twn paterwn autou en polei dauid21kai elaben pas o laos iouda ton azarian kai autos uios ekkaideka etwn kai ebasileusan auton anti tou patros autou amessiou22autos wkodomhsen thn ailwq kai epestreyen authn tw iouda meta to koimhqhnai ton basilea meta twn paterwn autou23en etei pentekaidekatw tou amessiou uiou iwas basilews iouda ebasileusen ieroboam uios iwas epi israhl en samareia tessarakonta kai en etos24kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl25autos apesthsen to orion israhl apo eisodou aimaq ews ths qalasshs ths araba kata to rhma kuriou qeou israhl o elalhsen en ceiri doulou autou iwna uiou amaqi tou profhtou tou ek geqcober26oti eiden kurios thn tapeinwsin israhl pikran sfodra kai oligostous sunecomenous kai espanismenous kai egkataleleimmenous kai ouk hn o bohqwn tw israhl27kai ouk elalhsen kurios exaleiyai to sperma israhl upokatwqen tou ouranou kai eswsen autous dia ceiros ieroboam uiou iwas28kai ta loipa twn logwn ieroboam kai panta osa epoihsen kai ai dunasteiai autou osa epolemhsen kai osa epestreyen thn damaskon kai thn aimaq tw iouda en israhl ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl29kai ekoimhqh ieroboam meta twn paterwn autou meta basilewn israhl kai ebasileusen azarias uios amessiou anti tou patros autou

Chapter 15
1en etei eikostw kai ebdomw tw ieroboam basilei israhl ebasileusen azarias uios amessiou basilews iouda2uios ekkaideka etwn hn en tw basileuein auton kai penthkonta kai duo eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou calia ex ierousalhm3kai epoihsen to euqes en ofqalmois kuriou kata panta osa epoihsen amessias o pathr autou4plhn twn uyhlwn ouk exhren eti o laos equsiazen kai equmiwn en tois uyhlois5kai hyato kurios tou basilews kai hn leleprwmenos ews hmeras qanatou autou kai ebasileusen en oikw affouswq kai iwaqam uios tou basilews epi tw oikw krinwn ton laon ths ghs6kai ta loipa twn logwn azariou kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn tois basileusin iouda7kai ekoimhqh azarias meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen iwaqam uios autou ant¢ autou8en etei triakostw kai ogdow tw azaria basilei iouda ebasileusen zacarias uios ieroboam epi israhl en samareia examhnon9kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou kaqa epoihsan oi pateres autou ouk apesth apo amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl10kai sunestrafhsan ep¢ auton selloum uios iabis kai keblaam kai epataxan auton kai eqanatwsan auton kai selloum ebasileusen ant¢ autou11kai ta loipa twn logwn zacariou idou estin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl12o logos kuriou on elalhsen pros iou legwn uioi tetartoi kaqhsontai soi epi qronou israhl kai egeneto outws13kai selloum uios iabis ebasileusen kai en etei triakostw kai enatw azaria basilei iouda ebasileusen selloum mhna hmerwn en samareia14kai anebh manahm uios gaddi ek qarsila kai hlqen eis samareian kai epataxen ton selloum uion iabis en samareia kai eqanatwsen auton15kai ta loipa twn logwn selloum kai h sustrofh autou hn sunestrafh idou eisin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl16tote epataxen manahm thn qersa kai panta ta en auth kai ta oria auths apo qersa oti ouk hnoixan autw kai epataxen authn kai tas en gastri ecousas anerrhxen17en etei triakostw kai enatw azaria basilei iouda kai ebasileusen manahm uios gaddi epi israhl deka eth en samareia18kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl19en tais hmerais autou anebh foul basileus assuriwn epi thn ghn kai manahm edwken tw foul cilia talanta arguriou einai thn ceira autou met¢ autou20kai exhnegken manahm to argurion epi ton israhl epi pan dunaton iscui dounai tw basilei twn assuriwn penthkonta siklous tw andri tw eni kai apestreyen basileus assuriwn kai ouk esth ekei en th gh21kai ta loipa twn logwn manahm kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl22kai ekoimhqh manahm meta twn paterwn autou kai ebasileusen fakei+as uios autou ant¢ autou23en etei penthkostw tou azariou basilews iouda ebasileusen fakei+as uios manahm epi israhl en samareia duo eth24kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou ouk apesth apo amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl25kai sunestrafh ep¢ auton fakee uios romeliou o tristaths autou kai epataxen auton en samareia enantion oikou tou basilews meta tou argob kai meta tou aria kai met¢ autou penthkonta andres apo twn tetrakosiwn kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant¢ autou26kai ta loipa twn logwn fakei+ou kai panta osa epoihsen idou eisin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl27en etei penthkostw kai deuterw tou azariou basilews iouda ebasileusen fakee uios romeliou epi israhl en samareia eikosi eth28kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn ieroboam uiou nabat os exhmarten ton israhl29en tais hmerais fakee basilews israhl hlqen qaglaqfellasar basileus assuriwn kai elaben thn ain kai thn abelbaiqamaaca kai thn ianwc kai thn kenez kai thn aswr kai thn galaad kai thn galilaian pasan ghn nefqali kai apwkisen autous eis assurious30kai sunestreyen sustremma wshe uios hla epi fakee uion romeliou kai epataxen auton kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant¢ autou en etei eikostw iwaqam uiou azariou31kai ta loipa twn logwn fakee kai panta osa epoihsen idou estin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin israhl32en etei deuterw fakee uiou romeliou basilews israhl ebasileusen iwaqam uios azariou basilews iouda33uios eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai ekkaideka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma ths mhtros autou ierousa qugathr sadwk34kai epoihsen to euqes en ofqalmois kuriou kata panta osa epoihsen ozias o pathr autou35plhn ta uyhla ouk exhren eti o laos equsiazen kai equmia en tois uyhlois autos wkodomhsen thn pulhn oikou kuriou thn epanw36kai ta loipa twn logwn iwaqam kai panta osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda37en tais hmerais ekeinais hrxato kurios exapostellein en iouda ton raasswn basilea surias kai ton fakee uion romeliou38kai ekoimhqh iwaqam meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei dauid tou patros autou kai ebasileusen acaz uios autou ant¢ autou

Chapter 16
1en etei eptakaidekatw fakee uiou romeliou ebasileusen acaz uios iwaqam basilews iouda2uios eikosi etwn hn acaz en tw basileuein auton kai ekkaideka eth ebasileusen en ierousalhm kai ouk epoihsen to euqes en ofqalmois kuriou qeou autou pistws ws dauid o pathr autou3kai eporeuqh en odw ieroboam uiou nabat basilews israhl kai ge ton uion autou dihgen en puri kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exhren kurios apo proswpou twn uiwn israhl4kai equsiazen kai equmia en tois uyhlois kai epi twn bounwn kai upokatw pantos xulou alswdous5tote anebh raasswn basileus surias kai fakee uios romeliou basileus israhl eis ierousalhm eis polemon kai epoliorkoun epi acaz kai ouk edunanto polemein6en tw kairw ekeinw epestreyen raasswn basileus surias thn ailaq th suria kai exebalen tous ioudaious ex ailaq kai idoumaioi hlqon eis ailaq kai katwkhsan ekei ews ths hmeras tauths7kai apesteilen acaz aggelous pros qaglaqfellasar basilea assuriwn legwn doulos sou kai uios sou egw anabhqi kai swson me ek ceiros basilews surias kai ek ceiros basilews israhl twn epanistamenwn ep¢ eme8kai elaben acaz to argurion kai to crusion to eureqen en qhsaurois oikou kuriou kai oikou tou basilews kai apesteilen tw basilei dwra9kai hkousen autou basileus assuriwn kai anebh basileus assuriwn eis damaskon kai sunelaben authn kai apwkisen authn kai ton raasswn eqanatwsen10kai eporeuqh basileus acaz eis apanthn tw qaglaqfellasar basilei assuriwn eis damaskon kai eiden to qusiasthrion en damaskw kai apesteilen o basileus acaz pros ourian ton ierea to omoiwma tou qusiasthriou kai ton ruqmon autou eis pasan poihsin autou11kai wkodomhsen ourias o iereus to qusiasthrion kata panta osa apesteilen o basileus acaz ek damaskou12kai eiden o basileus to qusiasthrion kai anebh ep¢ auto13kai equmiasen thn olokautwsin autou kai thn qusian autou kai thn spondhn autou kai proseceen to aima twn eirhnikwn twn autou epi to qusiasthrion14kai to qusiasthrion to calkoun to apenanti kuriou kai proshgagen apo proswpou tou oikou kuriou apo tou ana meson tou qusiasthriou kai apo tou ana meson tou oikou kuriou kai edwken auto epi mhron tou qusiasthriou kata borran15kai eneteilato o basileus acaz tw ouria tw ierei legwn epi to qusiasthrion to mega prosfere thn olokautwsin thn prwinhn kai thn qusian thn esperinhn kai thn olokautwsin tou basilews kai thn qusian autou kai thn olokautwsin pantos tou laou kai thn qusian autwn kai thn spondhn autwn kai pan aima olokautwsews kai pan aima qusias ep¢ auto prosceeis kai to qusiasthrion to calkoun estai moi eis to prwi16kai epoihsen ourias o iereus kata panta osa eneteilato autw o basileus acaz17kai sunekoyen o basileus acaz ta sugkleismata twn mecwnwq kai methren ap¢ autwn ton louthra kai thn qalassan kaqeilen apo twn bown twn calkwn twn upokatw auths kai edwken authn epi basin liqinhn18kai ton qemelion ths kaqedras wkodomhsen en oikw kuriou kai thn eisodon tou basilews thn exw epestreyen en oikw kuriou apo proswpou basilews assuriwn19kai ta loipa twn logwn acaz osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda20kai ekoimhqh acaz meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen ezekias uios autou ant¢ autou

Chapter 17
1en etei dwdekatw tw acaz basilei iouda ebasileusen wshe uios hla en samareia epi israhl ennea eth2kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou plhn ouc ws oi basileis israhl oi hsan emprosqen autou3ep¢ auton anebh salamanasar basileus assuriwn kai egenhqh autw wshe doulos kai epestreyen autw manaa4kai euren basileus assuriwn en tw wshe adikian oti apesteilen aggelous pros shgwr basilea aiguptou kai ouk hnegken manaa tw basilei assuriwn en tw eniautw ekeinw kai epoliorkhsen auton o basileus assuriwn kai edhsen auton en oikw fulakhs5kai anebh o basileus assuriwn en pash th gh kai anebh eis samareian kai epoliorkhsen ep¢ authn tria eth6en etei enatw wshe sunelaben basileus assuriwn thn samareian kai apwkisen ton israhl eis assurious kai katwkisen autous en alae kai en abwr potamois gwzan kai orh mhdwn7kai egeneto oti hmarton oi uioi israhl tw kuriw qew autwn tw anagagonti autous ek ghs aiguptou upokatwqen ceiros faraw basilews aiguptou kai efobhqhsan qeous eterous8kai eporeuqhsan tois dikaiwmasin twn eqnwn wn exhren kurios apo proswpou uiwn israhl kai oi basileis israhl osoi epoihsan9kai osoi hmfiesanto oi uioi israhl logous ouc outws kata kuriou qeou autwn kai wkodomhsan eautois uyhla en pasais tais polesin autwn apo purgou fulassontwn ews polews ocuras10kai esthlwsan eautois sthlas kai alsh epi panti bounw uyhlw kai upokatw pantos xulou alswdous11kai equmiasan ekei en pasin uyhlois kaqws ta eqnh a apwkisen kurios ek proswpou autwn kai epoihsan koinwnous kai ecaraxan tou parorgisai ton kurion12kai elatreusan tois eidwlois ois eipen kurios autois ou poihsete to rhma touto kuriw13kai diemarturato kurios en tw israhl kai en tw iouda en ceiri pantwn twn profhtwn autou pantos orwntos legwn apostrafhte apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai fulaxate tas entolas mou kai ta dikaiwmata mou kai panta ton nomon on eneteilamhn tois patrasin umwn osa apesteila autois en ceiri twn doulwn mou twn profhtwn14kai ouk hkousan kai esklhrunan ton nwton autwn uper ton nwton twn paterwn autwn15kai ta marturia autou osa diemarturato autois ouk efulaxan kai eporeuqhsan opisw twn mataiwn kai emataiwqhsan kai opisw twn eqnwn twn perikuklw autwn wn eneteilato autois tou mh poihsai kata tauta16egkatelipon tas entolas kuriou qeou autwn kai epoihsan eautois cwneuma duo damaleis kai epoihsan alsh kai prosekunhsan pash th dunamei tou ouranou kai elatreusan tw baal17kai dihgon tous uious autwn kai tas qugateras autwn en puri kai emanteuonto manteias kai oiwnizonto kai epraqhsan tou poihsai to ponhron en ofqalmois kuriou parorgisai auton18kai equmwqh kurios sfodra en tw israhl kai apesthsen autous apo tou proswpou autou kai ouc upeleifqh plhn fulh iouda monwtath19kai ge ioudas ouk efulaxen tas entolas kuriou tou qeou autwn kai eporeuqhsan en tois dikaiwmasin israhl ois epoihsan20kai apewsanto ton kurion en panti spermati israhl kai esaleusen autous kai edwken autous en ceiri diarpazontwn autous ews ou aperriyen autous apo proswpou autou21oti plhn israhl epanwqen oikou dauid kai ebasileusan ton ieroboam uion nabat kai exewsen ieroboam ton israhl exopisqen kuriou kai exhmarten autous amartian megalhn22kai eporeuqhsan oi uioi israhl en pash amartia ieroboam h epoihsen ouk apesthsan ap¢ auths23ews ou metesthsen kurios ton israhl apo proswpou autou kaqws elalhsen kurios en ceiri pantwn twn doulwn autou twn profhtwn kai apwkisqh israhl epanwqen ths ghs autou eis assurious ews ths hmeras tauths24kai hgagen basileus assuriwn ek babulwnos ton ek counqa kai apo aia kai apo aimaq kai sepfarouain kai katwkisqhsan en polesin samareias anti twn uiwn israhl kai eklhronomhsan thn samareian kai katwkhsan en tais polesin auths25kai egeneto en arch ths kaqedras autwn ouk efobhqhsan ton kurion kai apesteilen kurios en autois tous leontas kai hsan apoktennontes en autois26kai eipon tw basilei assuriwn legontes ta eqnh a apwkisas kai antekaqisas en polesin samareias ouk egnwsan to krima tou qeou ths ghs kai apesteilen eis autous tous leontas kai idou eisin qanatountes autous kaqoti ouk oidasin to krima tou qeou ths ghs27kai eneteilato o basileus assuriwn legwn apagete ekeiqen kai poreuesqwsan kai katoikeitwsan ekei kai fwtiousin autous to krima tou qeou ths ghs28kai hgagon ena twn ierewn wn apwkisan apo samareias kai ekaqisen en baiqhl kai hn fwtizwn autous pws fobhqwsin ton kurion29kai hsan poiountes eqnh eqnh qeous autwn kai eqhkan en oikw twn uyhlwn wn epoihsan oi samaritai eqnh en tais polesin autwn en ais katwkoun en autais30kai oi andres babulwnos epoihsan thn sokcwqbainiq kai oi andres couq epoihsan thn nhrigel kai oi andres aimaq epoihsan thn asimaq31kai oi euaioi epoihsan thn eblazer kai thn qarqak kai oi sepfarouain katekaion tous uious autwn en puri tw adramelec kai anhmelec qeois sepfarouain32kai hsan foboumenoi ton kurion kai katwkisan ta bdelugmata autwn en tois oikois twn uyhlwn a epoihsan en samareia eqnos eqnos en polei en h katwkoun en auth kai hsan foboumenoi ton kurion kai epoihsan eautois iereis twn uyhlwn kai epoihsan eautois en oikw twn uyhlwn33ton kurion efobounto kai tois qeois autwn elatreuon kata to krima twn eqnwn oqen apwkisen autous ekeiqen34ews ths hmeras tauths autoi epoioun kata to krima autwn autoi fobountai kai autoi poiousin kata ta dikaiwmata autwn kai kata thn krisin autwn kai kata ton nomon kai kata thn entolhn hn eneteilato kurios tois uiois iakwb ou eqhken to onoma autou israhl35kai dieqeto kurios met¢ autwn diaqhkhn kai eneteilato autois legwn ou fobhqhsesqe qeous eterous kai ou proskunhsete autois kai ou latreusete autois kai ou qusiasete autois36oti all¢ h tw kuriw os anhgagen umas ek ghs aiguptou en iscui megalh kai en bracioni uyhlw auton fobhqhsesqe kai autw proskunhsete kai autw qusete37kai ta dikaiwmata kai ta krimata kai ton nomon kai tas entolas as egrayen umin fulassesqe poiein pasas tas hmeras kai ou fobhqhsesqe qeous eterous38kai thn diaqhkhn hn dieqeto meq¢ umwn ouk epilhsesqe kai ou fobhqhsesqe qeous eterous39oti all¢ h ton kurion qeon umwn fobhqhsesqe kai autos exeleitai umas ek pantwn twn ecqrwn umwn40kai ouk akousesqe epi tw krimati autwn o autoi poiousin41kai hsan ta eqnh tauta foboumenoi ton kurion kai tois gluptois autwn hsan douleuontes kai ge oi uioi kai oi uioi twn uiwn autwn kaqa epoihsan oi pateres autwn poiousin ews ths hmeras tauths

Chapter 18
1kai egeneto en etei tritw tw wshe uiw hla basilei israhl ebasileusen ezekias uios acaz basilews iouda2uios eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou abou qugathr zacariou3kai epoihsen to euqes en ofqalmois kuriou kata panta osa epoihsen dauid o pathr autou4autos exhren ta uyhla kai sunetriyen pasas tas sthlas kai exwleqreusen ta alsh kai ton ofin ton calkoun on epoihsen mwushs oti ews twn hmerwn ekeinwn hsan oi uioi israhl qumiwntes autw kai ekalesen auton neesqan5en kuriw qew israhl hlpisen kai met¢ auton ouk egenhqh omoios autw en basileusin iouda kai en tois genomenois emprosqen autou6kai ekollhqh tw kuriw ouk apesth opisqen autou kai efulaxen tas entolas autou osas eneteilato mwush7kai hn kurios met¢ autou en pasin ois epoiei sunhken kai hqethsen en tw basilei assuriwn kai ouk edouleusen autw8autos epataxen tous allofulous ews gazhs kai ews oriou auths apo purgou fulassontwn kai ews polews ocuras9kai egeneto en tw etei tw tetartw basilei ezekia autos eniautos o ebdomos tw wshe uiw hla basilei israhl anebh salamanassar basileus assuriwn epi samareian kai epoliorkei ep¢ authn10kai katelabeto authn apo telous triwn etwn en etei ektw tw ezekia autos eniautos enatos tw wshe basilei israhl kai sunelhmfqh samareia11kai apwkisen basileus assuriwn thn samareian eis assurious kai eqhken autous en alae kai en abwr potamw gwzan kai orh mhdwn12anq¢ wn oti ouk hkousan ths fwnhs kuriou qeou autwn kai parebhsan thn diaqhkhn autou panta osa eneteilato mwushs o doulos kuriou kai ouk hkousan kai ouk epoihsan13kai tw tessareskaidekatw etei basilei ezekiou anebh sennachrim basileus assuriwn epi tas poleis iouda tas ocuras kai sunelaben autas14kai apesteilen ezekias basileus iouda aggelous pros basilea assuriwn eis lacis legwn hmarthka apostrafhti ap¢ emou o ean epiqhs ep¢ eme bastasw kai epeqhken o basileus assuriwn epi ezekian basilea iouda triakosia talanta arguriou kai triakonta talanta crusiou15kai edwken ezekias pan to argurion to eureqen en oikw kuriou kai en qhsaurois oikou tou basilews16en tw kairw ekeinw sunekoyen ezekias tas quras naou kuriou kai ta esthrigmena a ecruswsen ezekias basileus iouda kai edwken auta basilei assuriwn17kai apesteilen basileus assuriwn ton qarqan kai ton rafis kai ton rayakhn ek lacis pros ton basilea ezekian en dunamei bareia epi ierousalhm kai anebhsan kai hlqon eis ierousalhm kai esthsan en tw udragwgw ths kolumbhqras ths anw h estin en th odw tou agrou tou gnafews18kai ebohsan pros ezekian kai exhlqon pros auton eliakim uios celkiou o oikonomos kai somnas o grammateus kai iwas uios asaf o anamimnhskwn19kai eipen pros autous rayakhs eipate dh pros ezekian tade legei o basileus o megas basileus assuriwn tis h pepoiqhsis auth hn pepoiqas20eipas plhn logoi ceilewn boulh kai dunamis eis polemon nun oun tini pepoiqws hqethsas en emoi21nun idou pepoiqas sautw epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep¢ aigupton os an sthricqh anhr ep¢ authn kai eiseleusetai eis thn ceira autou kai trhsei authn outws faraw basileus aiguptou pasin tois pepoiqosin ep¢ auton22kai oti eipas pros me epi kurion qeon pepoiqamen ouci autos outos ou apesthsen ezekias ta uyhla autou kai ta qusiasthria autou kai eipen tw iouda kai th ierousalhm enwpion tou qusiasthriou toutou proskunhsete en ierousalhm23kai nun micqhte dh tw kuriw mou basilei assuriwn kai dwsw soi discilious ippous ei dunhsh dounai seautw epibatas ep¢ autous24kai pws apostreyeis to proswpon toparcou enos twn doulwn tou kuriou mou twn elacistwn kai hlpisas sautw ep¢ aigupton eis armata kai ippeis25kai nun mh aneu kuriou anebhmen epi ton topon touton tou diafqeirai auton kurios eipen pros me anabhqi epi thn ghn tauthn kai diafqeiron authn26kai eipen eliakim uios celkiou kai somnas kai iwas pros rayakhn lalhson dh pros tous paidas sou suristi oti akouomen hmeis kai ou lalhseis meq¢ hmwn ioudai+sti kai ina ti laleis en tois wsin tou laou tou epi tou teicous27kai eipen pros autous rayakhs mh epi ton kurion sou kai pros se apesteilen me o kurios mou lalhsai tous logous toutous ouci epi tous andras tous kaqhmenous epi tou teicous tou fagein thn kopron autwn kai piein to ouron autwn meq¢ umwn ama28kai esth rayakhs kai ebohsen fwnh megalh ioudai+sti kai elalhsen kai eipen akousate tous logous tou megalou basilews assuriwn29tade legei o basileus mh epairetw umas ezekias logois oti ou mh dunhtai umas exelesqai ek ceiros mou30kai mh epelpizetw umas ezekias pros kurion legwn exairoumenos exeleitai hmas kurios ou mh paradoqh h polis auth en ceiri basilews assuriwn31mh akouete ezekiou oti tade legei o basileus assuriwn poihsate met¢ emou eulogian kai exelqate pros me kai pietai anhr thn ampelon autou kai anhr thn sukhn autou fagetai kai pietai udwr tou lakkou autou32ews elqw kai labw umas eis ghn ws gh umwn gh sitou kai oinou kai artou kai ampelwnwn gh elaias elaiou kai melitos kai zhsete kai ou mh apoqanhte kai mh akouete ezekiou oti apata umas legwn kurios rusetai hmas33mh ruomenoi errusanto oi qeoi twn eqnwn ekastos thn eautou cwran ek ceiros basilews assuriwn34pou estin o qeos aimaq kai arfad pou estin o qeos sepfarouain kai oti exeilanto samareian ek ceiros mou35tis en pasin tois qeois twn gaiwn oi exeilanto tas gas autwn ek ceiros mou oti exeleitai kurios thn ierousalhm ek ceiros mou36kai ekwfeusan kai ouk apekriqhsan autw logon oti entolh tou basilews legwn ouk apokriqhsesqe autw37kai eishlqen eliakim uios celkiou o oikonomos kai somnas o grammateus kai iwas uios asaf o anamimnhskwn pros ezekian dierrhcotes ta imatia kai anhggeilan autw tous logous rayakou

Chapter 19
1kai egeneto ws hkousen o basileus ezekias kai dierrhxen ta imatia eautou kai periebaleto sakkon kai eishlqen eis oikon kuriou2kai apesteilen eliakim ton oikonomon kai somnan ton grammatea kai tous presbuterous twn ierewn peribeblhmenous sakkous pros hsaian ton profhthn uion amws3kai eipon pros auton tade legei ezekias hmera qliyews kai elegmou kai parorgismou h hmera auth oti hlqon uioi ews wdinwn kai iscus ouk estin th tiktoush4ei pws eisakousetai kurios o qeos sou pantas tous logous rayakou on apesteilen auton basileus assuriwn o kurios autou oneidizein qeon zwnta kai blasfhmein en logois ois hkousen kurios o qeos sou kai lhmyh proseuchn peri tou leimmatos tou euriskomenou5kai hlqon oi paides tou basilews ezekiou pros hsaian6kai eipen autois hsaias tade ereite pros ton kurion umwn tade legei kurios mh fobhqhs apo twn logwn wn hkousas wn eblasfhmhsan ta paidaria basilews assuriwn7idou egw didwmi en autw pneuma kai akousetai aggelian kai apostrafhsetai eis thn ghn autou kai katabalw auton en romfaia en th gh autou8kai epestreyen rayakhs kai euren ton basilea assuriwn polemounta epi lomna oti hkousen oti aphren apo lacis9kai hkousen peri qaraka basilews aiqiopwn legwn idou exhlqen polemein meta sou kai epestreyen kai apesteilen aggelous pros ezekian legwn10mh epairetw se o qeos sou ef¢ w su pepoiqas ep¢ autw legwn ou mh paradoqh ierousalhm eis ceiras basilews assuriwn11idou su hkousas panta osa epoihsan basileis assuriwn pasais tais gais tou anaqematisai autas kai su rusqhsh12mh exeilanto autous oi qeoi twn eqnwn ous diefqeiran oi pateres mou thn te gwzan kai thn carran kai rafes kai uious edem tous en qaesqen13pou estin o basileus aimaq kai o basileus arfad kai pou estin sepfarouain ana kai aua14kai elaben ezekias ta biblia ek ceiros twn aggelwn kai anegnw auta kai anebh eis oikon kuriou kai aneptuxen auta ezekias enantion kuriou15kai eipen kurie o qeos israhl o kaqhmenos epi twn ceroubin su ei o qeos monos en pasais tais basileiais ths ghs su epoihsas ton ouranon kai thn ghn16klinon kurie to ous sou kai akouson anoixon kurie tous ofqalmous sou kai ide kai akouson tous logous sennachrim ous apesteilen oneidizein qeon zwnta17oti alhqeia kurie hrhmwsan basileis assuriwn ta eqnh18kai edwkan tous qeous autwn eis to pur oti ou qeoi eisin all¢ h erga ceirwn anqrwpwn xula kai liqoi kai apwlesan autous19kai nun kurie o qeos hmwn swson hmas ek ceiros autou kai gnwsontai pasai ai basileiai ths ghs oti su kurios o qeos monos20kai apesteilen hsaias uios amws pros ezekian legwn tade legei kurios o qeos twn dunamewn o qeos israhl a proshuxw pros me peri sennachrim basilews assuriwn hkousa21outos o logos on elalhsen kurios ep¢ auton exoudenhsen se kai emukthrisen se parqenos qugathr siwn epi soi kefalhn auths ekinhsen qugathr ierousalhm22tina wneidisas kai eblasfhmhsas kai epi tina uywsas fwnhn kai hras eis uyos tous ofqalmous sou eis ton agion tou israhl23en ceiri aggelwn sou wneidisas kurion kai eipas en tw plhqei twn armatwn mou egw anabhsomai eis uyos orewn mhrous tou libanou kai ekoya to megeqos ths kedrou autou ta eklekta kuparisswn autou kai hlqon eis melon telous autou drumou karmhlou autou24egw eyuxa kai epion udata allotria kai exhrhmwsa tw icnei tou podos mou pantas potamous periochs25eplasa authn nun hgagon authn kai egenhqh eis eparseis apoikesiwn macimwn poleis ocuras26kai oi enoikountes en autais hsqenhsan th ceiri epthxan kai kathscunqhsan egenonto cortos agrou h clwra botanh cloh dwmatwn kai pathma apenanti esthkotos27kai thn kaqedran sou kai thn exodon sou kai thn eisodon sou egnwn kai ton qumon sou ep¢ eme28dia to orgisqhnai se ep¢ eme kai to strhnos sou anebh en tois wsin mou kai qhsw ta agkistra mou en tois mukthrsin sou kai calinon en tois ceilesin sou kai apostreyw se en th odw h hlqes en auth29kai touto soi to shmeion fagh touton ton eniauton automata kai tw etei tw deuterw ta anatellonta kai eti tritw spora kai amhtos kai futeia ampelwnwn kai fagesqe ton karpon autwn30kai prosqhsei to diaseswsmenon oikou iouda to upoleifqen rizan katw kai poihsei karpon anw31oti ex ierousalhm exeleusetai kataleimma kai anaswzomenos ex orous siwn o zhlos kuriou twn dunamewn poihsei touto32ouc outws tade legei kurios pros basilea assuriwn ouk eiseleusetai eis thn polin tauthn kai ou toxeusei ekei belos kai ou profqasei authn qureos kai ou mh ekceh pros authn proscwma33th odw h hlqen en auth apostrafhsetai kai eis thn polin tauthn ouk eiseleusetai legei kurios34kai uperaspiw uper ths polews tauths di¢ eme kai dia dauid ton doulon mou35kai egeneto ews nuktos kai exhlqen aggelos kuriou kai epataxen en th parembolh twn assuriwn ekaton ogdohkonta pente ciliadas kai wrqrisan to prwi kai idou pantes swmata nekra36kai aphren kai eporeuqh kai apestreyen sennachrim basileus assuriwn kai wkhsen en nineuh37kai egeneto autou proskunountos en oikw neserac qeou autou kai adramelec kai sarasar oi uioi autou epataxan auton en macaira kai autoi eswqhsan eis ghn ararat kai ebasileusen asordan o uios autou ant¢ autou

Chapter 20
1en tais hmerais ekeinais hrrwsthsen ezekias eis qanaton kai eishlqen pros auton hsaias uios amws o profhths kai eipen pros auton tade legei kurios enteilai tw oikw sou oti apoqnhskeis su kai ou zhsh2kai apestreyen ezekias to proswpon autou pros ton toicon kai huxato pros kurion legwn3w dh kurie mnhsqhti dh osa periepathsa enwpion sou en alhqeia kai en kardia plhrei kai to agaqon en ofqalmois sou epoihsa kai eklausen ezekias klauqmw megalw4kai hn hsaias en th aulh th mesh kai rhma kuriou egeneto pros auton legwn5epistreyon kai ereis pros ezekian ton hgoumenon tou laou mou tade legei kurios o qeos dauid tou patros sou hkousa ths proseuchs sou eidon ta dakrua sou idou egw iasomai se th hmera th trith anabhsh eis oikon kuriou6kai prosqhsw epi tas hmeras sou pente kai deka eth kai ek ceiros basilews assuriwn swsw se kai thn polin tauthn kai uperaspiw uper ths polews tauths di¢ eme kai dia dauid ton doulon mou7kai eipen labetwsan palaqhn sukwn kai epiqetwsan epi to elkos kai ugiasei8kai eipen ezekias pros hsaian ti to shmeion oti iasetai me kurios kai anabhsomai eis oikon kuriou th hmera th trith9kai eipen hsaias touto to shmeion para kuriou oti poihsei kurios ton logon on elalhsen poreusetai h skia deka baqmous ean epistrefh deka baqmous10kai eipen ezekias koufon thn skian klinai deka baqmous ouci all¢ epistrafhtw h skia deka baqmous eis ta opisw11kai ebohsen hsaias o profhths pros kurion kai epestreyen h skia en tois anabaqmois eis ta opisw deka baqmous12en tw kairw ekeinw apesteilen marwdacbaladan uios baladan basileus babulwnos biblia kai manaa pros ezekian oti hkousen oti hrrwsthsen ezekias13kai ecarh ep¢ autois ezekias kai edeixen autois olon ton oikon tou necwqa to argurion kai to crusion ta arwmata kai to elaion to agaqon kai ton oikon twn skeuwn kai osa hureqh en tois qhsaurois autou ouk hn logos on ouk edeixen autois ezekias en tw oikw autou kai en pash th exousia autou14kai eishlqen hsaias o profhths pros ton basilea ezekian kai eipen pros auton ti elalhsan oi andres outoi kai poqen hkasin pros se kai eipen ezekias ek ghs porrwqen hkasin pros me ek babulwnos15kai eipen ti eidon en tw oikw sou kai eipen panta osa en tw oikw mou eidon ouk hn en tw oikw mou o ouk edeixa autois alla kai ta en tois qhsaurois mou16kai eipen hsaias pros ezekian akouson logon kuriou17idou hmerai ercontai kai lhmfqhsetai panta ta en tw oikw sou kai osa eqhsaurisan oi pateres sou ews ths hmeras tauths eis babulwna kai ouc upoleifqhsetai rhma o eipen kurios18kai oi uioi sou oi exeleusontai ek sou ous gennhseis lhmyetai kai esontai eunoucoi en tw oikw tou basilews babulwnos19kai eipen ezekias pros hsaian agaqos o logos kuriou on elalhsen estw eirhnh en tais hmerais mou20kai ta loipa twn logwn ezekiou kai pasa h dunasteia autou kai osa epoihsen thn krhnhn kai ton udragwgon kai eishnegken to udwr eis thn polin ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda21kai ekoimhqh ezekias meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid kai ebasileusen manasshs uios autou ant¢ autou

Chapter 21
1uios dwdeka etwn manasshs en tw basileuein auton kai penthkonta kai pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou oyiba2kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exhren kurios apo proswpou twn uiwn israhl3kai epestreyen kai wkodomhsen ta uyhla a katespasen ezekias o pathr autou kai anesthsen qusiasthrion th baal kai epoihsen alsh kaqws epoihsen acaab basileus israhl kai prosekunhsen pash th dunamei tou ouranou kai edouleusen autois4kai wkodomhsen qusiasthrion en oikw kuriou ws eipen en ierousalhm qhsw to onoma mou5kai wkodomhsen qusiasthrion pash th dunamei tou ouranou en tais dusin aulais oikou kuriou6kai dihgen tous uious autou en puri kai eklhdonizeto kai oiwnizeto kai epoihsen qelhthn kai gnwstas eplhqunen tou poiein to ponhron en ofqalmois kuriou parorgisai auton7kai eqhken to glupton tou alsous en tw oikw w eipen kurios pros dauid kai pros salwmwn ton uion autou en tw oikw toutw kai en ierousalhm h exelexamhn ek paswn fulwn israhl kai qhsw to onoma mou ekei eis ton aiwna8kai ou prosqhsw tou saleusai ton poda israhl apo ths ghs hs edwka tois patrasin autwn oitines fulaxousin panta osa eneteilamhn kata pasan thn entolhn hn eneteilato autois o doulos mou mwushs9kai ouk hkousan kai eplanhsen autous manasshs tou poihsai to ponhron en ofqalmois kuriou uper ta eqnh a hfanisen kurios ek proswpou uiwn israhl10kai elalhsen kurios en ceiri doulwn autou twn profhtwn legwn11anq¢ wn osa epoihsen manasshs o basileus iouda ta bdelugmata tauta ta ponhra apo pantwn wn epoihsen o amorraios o emprosqen kai exhmarten kai ge iouda en tois eidwlois autwn12ouc outws tade legei kurios o qeos israhl idou egw ferw kaka epi ierousalhm kai epi iouda wste pantos akouontos hchsei amfotera ta wta autou13kai ektenw epi ierousalhm to metron samareias kai to staqmion oikou acaab kai apaleiyw thn ierousalhm kaqws apaleifetai o alabastros apaleifomenos kai katastrefetai epi proswpon autou14kai apwsomai to upoleimma ths klhronomias mou kai paradwsw autous eis ceiras ecqrwn autwn kai esontai eis diarpaghn kai eis pronomhn pasin tois ecqrois autwn15anq¢ wn osa epoihsan to ponhron en ofqalmois mou kai hsan parorgizontes me apo ths hmeras hs exhgagon tous pateras autwn ex aiguptou kai ews ths hmeras tauths16kai ge aima aqwon execeen manasshs polu sfodra ews ou eplhsen thn ierousalhm stoma eis stoma plhn twn amartiwn autou wn exhmarten ton ioudan tou poihsai to ponhron en ofqalmois kuriou17kai ta loipa twn logwn manassh kai panta osa epoihsen kai h amartia autou hn hmarten ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda18kai ekoimhqh manasshs meta twn paterwn autou kai etafh en tw khpw tou oikou autou en khpw oza kai ebasileusen amwn uios autou ant¢ autou19uios eikosi kai duo etwn amwn en tw basileuein auton kai duo eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou mesollam qugathr arous ex ieteba20kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou kaqws epoihsen manasshs o pathr autou21kai eporeuqh en pash odw h eporeuqh o pathr autou kai elatreusen tois eidwlois ois elatreusen o pathr autou kai prosekunhsen autois22kai egkatelipen ton kurion qeon twn paterwn autou kai ouk eporeuqh en odw kuriou23kai sunestrafhsan oi paides amwn pros auton kai eqanatwsan ton basilea en tw oikw autou24kai epataxen pas o laos ths ghs pantas tous sustrafentas epi ton basilea amwn kai ebasileusen o laos ths ghs ton iwsian uion autou ant¢ autou25kai ta loipa twn logwn amwn osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda26kai eqayan auton en tw tafw autou en tw khpw oza kai ebasileusen iwsias uios autou ant¢ autou

Chapter 22
1uios oktw etwn iwsias en tw basileuein auton kai triakonta kai en etos ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou iedida qugathr edei+a ek basourwq2kai epoihsen to euqes en ofqalmois kuriou kai eporeuqh en pash odw dauid tou patros autou ouk apesth dexia h aristera3kai egenhqh en tw oktwkaidekatw etei tw basilei iwsia en tw mhni tw ogdow apesteilen o basileus ton saffan uion eseliou uiou mesollam ton grammatea oikou kuriou legwn4anabhqi pros celkian ton ierea ton megan kai sfragison to argurion to eisenecqen en oikw kuriou o sunhgagon oi fulassontes ton staqmon para tou laou5kai dotwsan auto epi ceira poiountwn ta erga twn kaqestamenwn en oikw kuriou kai edwken auto tois poiousin ta erga tois en oikw kuriou tou katiscusai to bedek tou oikou6tois tektosin kai tois oikodomois kai tois teicistais kai tou kthsasqai xula kai liqous latomhtous tou krataiwsai to bedek tou oikou7plhn ouk exelogizonto autous to argurion to didomenon autois oti en pistei autoi poiousin8kai eipen celkias o iereus o megas pros saffan ton grammatea biblion tou nomou euron en oikw kuriou kai edwken celkias to biblion pros saffan kai anegnw auto9kai eishnegken pros ton basilea iwsian kai epestreyen tw basilei rhma kai eipen ecwneusan oi douloi sou to argurion to eureqen en tw oikw kuriou kai edwkan auto epi ceira poiountwn ta erga twn kaqestamenwn en oikw kuriou10kai eipen saffan o grammateus pros ton basilea legwn biblion edwken moi celkias o iereus kai anegnw auto saffan enwpion tou basilews11kai egeneto ws hkousen o basileus tous logous tou bibliou tou nomou kai dierrhxen ta imatia eautou12kai eneteilato o basileus tw celkia tw ierei kai tw acikam uiw saffan kai tw acobwr uiw micaiou kai tw saffan tw grammatei kai tw asaia doulw tou basilews legwn13deute ekzhthsate ton kurion peri emou kai peri pantos tou laou kai peri pantos tou iouda peri twn logwn tou bibliou tou eureqentos toutou oti megalh h orgh kuriou h ekkekaumenh en hmin uper ou ouk hkousan oi pateres hmwn twn logwn tou bibliou toutou tou poiein kata panta ta gegrammena kaq¢ hmwn14kai eporeuqh celkias o iereus kai acikam kai acobwr kai saffan kai asaias pros oldan thn profhtin gunaika sellhm uiou qekoue uiou araas tou imatiofulakos kai auth katwkei en ierousalhm en th masena kai elalhsan pros authn15kai eipen autois tade legei kurios o qeos israhl eipate tw andri tw aposteilanti umas pros me16tade legei kurios idou egw epagw kaka epi ton topon touton kai epi tous enoikountas auton pantas tous logous tou bibliou ous anegnw basileus iouda17anq¢ wn egkatelipon me kai equmiwn qeois eterois opws parorgiswsin me en tois ergois twn ceirwn autwn kai ekkauqhsetai o qumos mou en tw topw toutw kai ou sbesqhsetai18kai pros basilea iouda ton aposteilanta umas epizhthsai ton kurion tade ereite pros auton tade legei kurios o qeos israhl oi logoi ous hkousas19anq¢ wn oti hpalunqh h kardia sou kai enetraphs apo proswpou kuriou ws hkousas osa elalhsa epi ton topon touton kai epi tous enoikountas auton tou einai eis afanismon kai eis kataran kai dierrhxas ta imatia sou kai eklausas enwpion emou kai ge egw hkousa legei kurios20ouc outws idou egw prostiqhmi se pros tous pateras sou kai sunacqhsh eis ton tafon sou en eirhnh kai ouk ofqhsetai en tois ofqalmois sou en pasin tois kakois ois egw eimi epagw epi ton topon touton kai epestreyan tw basilei to rhma

Chapter 23
1kai apesteilen o basileus kai sunhgagen pros eauton pantas tous presbuterous iouda kai ierousalhm2kai anebh o basileus eis oikon kuriou kai pas anhr iouda kai pantes oi katoikountes en ierousalhm met¢ autou kai oi iereis kai oi profhtai kai pas o laos apo mikrou kai ews megalou kai anegnw en wsin autwn pantas tous logous tou bibliou ths diaqhkhs tou eureqentos en oikw kuriou3kai esth o basileus pros ton stulon kai dieqeto diaqhkhn enwpion kuriou tou poreuesqai opisw kuriou kai tou fulassein tas entolas autou kai ta marturia autou kai ta dikaiwmata autou en pash kardia kai en pash yuch tou anasthsai tous logous ths diaqhkhs tauths ta gegrammena epi to biblion touto kai esth pas o laos en th diaqhkh4kai eneteilato o basileus tw celkia tw ierei tw megalw kai tois iereusin ths deuterwsews kai tois fulassousin ton staqmon tou exagagein ek tou naou kuriou panta ta skeuh ta pepoihmena tw baal kai tw alsei kai pash th dunamei tou ouranou kai katekausen auta exw ierousalhm en sadhmwq kedrwn kai elaben ton coun autwn eis baiqhl5kai katepausen tous cwmarim ous edwkan basileis iouda kai equmiwn en tois uyhlois kai en tais polesin iouda kai tois perikuklw ierousalhm kai tous qumiwntas tw baal kai tw hliw kai th selhnh kai tois mazourwq kai pash th dunamei tou ouranou6kai exhnegken to alsos ex oikou kuriou exwqen ierousalhm eis ton ceimarroun kedrwn kai katekausen auton en tw ceimarrw kedrwn kai eleptunen eis coun kai erriyen ton coun autou eis ton tafon twn uiwn tou laou7kai kaqeilen ton oikon twn kadhsim twn en tw oikw kuriou ou ai gunaikes ufainon ekei cettiin tw alsei8kai anhgagen pantas tous iereis ek polewn iouda kai emianen ta uyhla ou equmiasan ekei oi iereis apo gabaa kai ews bhrsabee kai kaqeilen ton oikon twn pulwn ton para thn quran ths pulhs ihsou arcontos ths polews twn ex aristerwn andros en th pulh ths polews9plhn ouk anebhsan oi iereis twn uyhlwn pros to qusiasthrion kuriou en ierousalhm oti ei mh efagon azuma en mesw twn adelfwn autwn10kai emianen ton tafeq ton en faraggi uiou ennom tou diagein andra ton uion autou kai andra thn qugatera autou tw moloc en puri11kai katepausen tous ippous ous edwkan basileis iouda tw hliw en th eisodw oikou kuriou eis to gazofulakion naqan basilews tou eunoucou en farourim kai to arma tou hliou katekausen puri12kai ta qusiasthria ta epi tou dwmatos tou uperwou acaz a epoihsan basileis iouda kai ta qusiasthria a epoihsen manasshs en tais dusin aulais oikou kuriou kai kaqeilen o basileus kai katespasen ekeiqen kai erriyen ton coun autwn eis ton ceimarroun kedrwn13kai ton oikon ton epi proswpon ierousalhm ton ek dexiwn tou orous tou mosoaq on wkodomhsen salwmwn basileus israhl th astarth prosocqismati sidwniwn kai tw camws prosocqismati mwab kai tw molcol bdelugmati uiwn ammwn emianen o basileus14kai sunetriyen tas sthlas kai exwleqreusen ta alsh kai eplhsen tous topous autwn ostewn anqrwpwn15kai ge to qusiasthrion to en baiqhl to uyhlon o epoihsen ieroboam uios nabat os exhmarten ton israhl kai ge to qusiasthrion ekeino kai to uyhlon katespasen kai sunetriyen tous liqous autou kai eleptunen eis coun kai katekausen to alsos16kai exeneusen iwsias kai eiden tous tafous tous ontas ekei en th polei kai apesteilen kai elaben ta osta ek twn tafwn kai katekausen epi to qusiasthrion kai emianen auto kata to rhma kuriou o elalhsen o anqrwpos tou qeou en tw estanai ieroboam en th eorth epi to qusiasthrion kai epistreyas hren tous ofqalmous autou epi ton tafon tou anqrwpou tou qeou tou lalhsantos tous logous toutous17kai eipen ti to skopelon ekeino o egw orw kai eipon autw oi andres ths polews o anqrwpos tou qeou estin o exelhluqws ex iouda kai epikalesamenos tous logous toutous ous epekalesato epi to qusiasthrion baiqhl18kai eipen afete auto anhr mh kinhsatw ta osta autou kai errusqhsan ta osta autou meta twn ostwn tou profhtou tou hkontos ek samareias19kai ge eis pantas tous oikous twn uyhlwn tous en tais polesin samareias ous epoihsan basileis israhl parorgizein kurion apesthsen iwsias kai epoihsen en autois panta ta erga a epoihsen en baiqhl20kai equsiasen pantas tous iereis twn uyhlwn tous ontas ekei epi twn qusiasthriwn kai katekausen ta osta twn anqrwpwn ep¢ auta kai epestrafh eis ierousalhm21kai eneteilato o basileus panti tw law legwn poihsate to pasca tw kuriw qew hmwn kaqws gegraptai epi bibliou ths diaqhkhs tauths22oti ouk egenhqh to pasca touto af¢ hmerwn twn kritwn oi ekrinon ton israhl kai pasas tas hmeras basilewn israhl kai basilewn iouda23oti all¢ h tw oktwkaidekatw etei tou basilews iwsia egenhqh to pasca tw kuriw en ierousalhm24kai ge tous qelhtas kai tous gnwristas kai ta qerafin kai ta eidwla kai panta ta prosocqismata ta gegonota en gh iouda kai en ierousalhm exhren o basileus iwsias ina sthsh tous logous tou nomou tous gegrammenous epi tou bibliou ou euren celkias o iereus en oikw kuriou25omoios autw ouk egenhqh emprosqen autou basileus os epestreyen pros kurion en olh kardia autou kai en olh yuch autou kai en olh iscui autou kata panta ton nomon mwush kai met¢ auton ouk anesth omoios autw26plhn ouk apestrafh kurios apo qumou orghs autou tou megalou ou equmwqh orgh autou en tw iouda epi tous parorgismous ous parwrgisen auton manasshs27kai eipen kurios kai ge ton ioudan aposthsw apo tou proswpou mou kaqws apesthsa ton israhl kai apwsomai thn polin tauthn hn exelexamhn thn ierousalhm kai ton oikon ou eipon estai to onoma mou ekei28kai ta loipa twn logwn iwsiou kai panta osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda29en de tais hmerais autou anebh faraw necaw basileus aiguptou epi basilea assuriwn epi potamon eufrathn kai eporeuqh iwsias eis apanthn autou kai eqanatwsen auton necaw en mageddw en tw idein auton30kai epebibasan auton oi paides autou nekron ek mageddw kai hgagon auton eis ierousalhm kai eqayan auton en tw tafw autou en polei dauid kai elaben o laos ths ghs ton iwacas uion iwsiou kai ecrisan auton kai ebasileusan auton anti tou patros autou31uios eikosi kai triwn etwn hn iwacas en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou amital qugathr ieremiou ek lemna32kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou kata panta osa epoihsan oi pateres autou33kai metesthsen auton faraw necaw en deblaqa en gh emaq tou mh basileuein en ierousalhm kai edwken zhmian epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai ekaton talanta crusiou34kai ebasileusen faraw necaw ep¢ autous ton eliakim uion iwsiou basilews iouda anti iwsiou tou patros autou kai epestreyen to onoma autou iwakim kai ton iwacas elaben kai eishnegken eis aigupton kai apeqanen ekei35kai to argurion kai to crusion edwken iwakim tw faraw plhn etimografhsen thn ghn tou dounai to argurion epi stomatos faraw anhr kata thn suntimhsin autou edwkan to argurion kai to crusion meta tou laou ths ghs dounai tw faraw necaw36uios eikosi kai pente etwn iwakim en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou ieldaf qugathr fedei+a ek rouma37kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou kata panta osa epoihsan oi pateres autou

Chapter 24
1en tais hmerais autou anebh naboucodonosor basileus babulwnos kai egenhqh autw iwakim doulos tria eth kai epestreyen kai hqethsen en autw2kai apesteilen autw tous monozwnous twn caldaiwn kai tous monozwnous surias kai tous monozwnous mwab kai tous monozwnous uiwn ammwn kai exapesteilen autous en th gh iouda tou katiscusai kata ton logon kuriou on elalhsen en ceiri twn doulwn autou twn profhtwn3plhn epi ton qumon kuriou hn en tw iouda aposthsai auton apo proswpou autou en amartiais manassh kata panta osa epoihsen4kai ge aima aqwon execeen kai eplhsen thn ierousalhm aimatos aqwou kai ouk hqelhsen kurios ilasqhnai5kai ta loipa twn logwn iwakim kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn tois basileusin iouda6kai ekoimhqh iwakim meta twn paterwn autou kai ebasileusen iwakim uios autou ant¢ autou7kai ou proseqeto eti basileus aiguptou exelqein ek ths ghs autou oti elaben basileus babulwnos apo tou ceimarrou aiguptou ews tou potamou eufratou panta osa hn tou basilews aiguptou8uios oktwkaideka etwn iwakim en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou nesqa qugathr ellanaqan ex ierousalhm9kai epoihsen to ponhron en ofqalmois kuriou kata panta osa epoihsen o pathr autou10en tw kairw ekeinw anebh naboucodonosor basileus babulwnos eis ierousalhm kai hlqen h polis en perioch11kai eishlqen naboucodonosor basileus babulwnos eis thn polin kai oi paides autou epoliorkoun ep¢ authn12kai exhlqen iwakim basileus iouda epi basilea babulwnos autos kai oi paides autou kai h mhthr autou kai oi arcontes autou kai oi eunoucoi autou kai elaben auton basileus babulwnos en etei ogdow ths basileias autou13kai exhnegken ekeiqen pantas tous qhsaurous oikou kuriou kai tous qhsaurous oikou tou basilews kai sunekoyen panta ta skeuh ta crusa a epoihsen salwmwn basileus israhl en tw naw kuriou kata to rhma kuriou14kai apwkisen thn ierousalhm kai pantas tous arcontas kai tous dunatous iscui aicmalwsias deka ciliadas aicmalwtisas kai pan tektona kai ton sugkleionta kai ouc upeleifqh plhn oi ptwcoi ths ghs15kai apwkisen ton iwakim eis babulwna kai thn mhtera tou basilews kai tas gunaikas tou basilews kai tous eunoucous autou kai tous iscurous ths ghs aphgagen apoikesian ex ierousalhm eis babulwna16kai pantas tous andras ths dunamews eptakiscilious kai ton tektona kai ton sugkleionta cilious pantes dunatoi poiountes polemon kai hgagen autous basileus babulwnos metoikesian eis babulwna17kai ebasileusen basileus babulwnos ton maqqanian uion autou ant¢ autou kai epeqhken to onoma autou sedekia18uios eikosi kai enos eniautou sedekias en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou amital qugathr ieremiou19kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kata panta osa epoihsen iwakim20oti epi ton qumon kuriou hn epi ierousalhm kai en tw iouda ews aperriyen autous apo proswpou autou kai hqethsen sedekias en tw basilei babulwnos

Chapter 25
1kai egenhqh en tw etei tw enatw ths basileias autou en tw mhni tw dekatw hlqen naboucodonosor basileus babulwnos kai pasa h dunamis autou epi ierousalhm kai parenebalen ep¢ authn kai wkodomhsen ep¢ authn periteicos kuklw2kai hlqen h polis en perioch ews tou endekatou etous tou basilews sedekiou3enath tou mhnos kai eniscusen o limos en th polei kai ouk hsan artoi tw law ths ghs4kai erragh h polis kai pantes oi andres tou polemou exhlqon nuktos odon pulhs ths ana meson twn teicewn auth h estin tou khpou tou basilews kai oi caldaioi epi thn polin kuklw kai eporeuqh odon thn araba5kai ediwxen h dunamis twn caldaiwn opisw tou basilews kai katelabon auton en arabwq iericw kai pasa h dunamis autou diesparh epanwqen autou6kai sunelabon ton basilea kai hgagon auton pros ton basilea babulwnos eis deblaqa kai elalhsen met¢ autou krisin7kai tous uious sedekiou esfaxen kat¢ ofqalmous autou kai tous ofqalmous sedekiou exetuflwsen kai edhsen auton en pedais kai hgagen auton eis babulwna8kai en tw mhni tw pemptw ebdomh tou mhnos autos eniautos enneakaidekatos tw naboucodonosor basilei babulwnos hlqen nabouzardan o arcimageiros estws enwpion basilews babulwnos eis ierousalhm9kai eneprhsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilews kai pantas tous oikous ierousalhm kai pan oikon eneprhsen10o arcimageiros11kai to perisson tou laou to kataleifqen en th polei kai tous empeptwkotas oi enepeson pros basilea babulwnos kai to loipon tou sthrigmatos methren nabouzardan o arcimageiros12kai apo twn ptwcwn ths ghs upelipen o arcimageiros eis ampelourgous kai eis gabin13kai tous stulous tous calkous tous en oikw kuriou kai tas mecwnwq kai thn qalassan thn calkhn thn en oikw kuriou sunetriyan oi caldaioi kai hran ton calkon autwn eis babulwna14kai tous lebhtas kai ta iamin kai tas fialas kai tas quiskas kai panta ta skeuh ta calka en ois leitourgousin en autois elaben15kai ta pureia kai tas fialas tas crusas kai tas arguras elaben o arcimageiros16stulous duo h qalassa h mia kai ta mecwnwq a epoihsen salwmwn tw oikw kuriou ouk hn staqmos tou calkou pantwn twn skeuwn17oktwkaideka phcewn uyos tou stulou tou enos kai to cwqar ep¢ autou to calkoun kai to uyos tou cwqar triwn phcewn sabaca kai roai epi tou cwqar kuklw ta panta calka kai kata ta auta tw stulw tw deuterw epi tw sabaca18kai elaben o arcimageiros ton saraian ierea ton prwton kai ton sofonian uion ths deuterwsews kai tous treis tous fulassontas ton staqmon19kai ek ths polews elaben eunoucon ena os hn epistaths epi twn andrwn twn polemistwn kai pente andras twn orwntwn to proswpon tou basilews tous eureqentas en th polei kai ton grammatea tou arcontos ths dunamews ton ektassonta ton laon ths ghs kai exhkonta andras tou laou ths ghs tous eureqentas en th polei20kai elaben autous nabouzardan o arcimageiros kai aphgagen autous pros ton basilea babulwnos eis deblaqa21kai epaisen autous basileus babulwnos kai eqanatwsen autous en deblaqa en gh aimaq kai apwkisqh ioudas epanwqen ths ghs autou22kai o laos o kataleifqeis en gh iouda ous katelipen naboucodonosor basileus babulwnos kai katesthsen ep¢ autwn ton godolian uion acikam uiou safan23kai hkousan pantes oi arcontes ths dunamews autoi kai oi andres autwn oti katesthsen basileus babulwnos ton godolian kai hlqon pros godolian eis masshfaq kai ismahl uios naqaniou kai iwanan uios karhe kai saraias uios qanemaq o netwfaqiths kai iezonias uios tou macaqi autoi kai oi andres autwn24kai wmosen godolias autois kai tois andrasin autwn kai eipen autois mh fobeisqe parodon twn caldaiwn kaqisate en th gh kai douleusate tw basilei babulwnos kai kalws estai umin25kai egenhqh en tw ebdomw mhni hlqen ismahl uios naqaniou uiou elisama ek tou spermatos twn basilewn kai deka andres met¢ autou kai epataxen ton godolian kai apeqanen kai tous ioudaious kai tous caldaious oi hsan met¢ autou eis masshfaq26kai anesth pas o laos apo mikrou kai ews megalou kai oi arcontes twn dunamewn kai eishlqon eis aigupton oti efobhqhsan apo proswpou twn caldaiwn27kai egenhqh en tw triakostw kai ebdomw etei ths apoikesias tou iwakim basilews iouda en tw dwdekatw mhni ebdomh kai eikadi tou mhnos uywsen euilmarwdac basileus babulwnos en tw eniautw ths basileias autou thn kefalhn iwakim basilews iouda kai exhgagen auton ex oikou fulakhs autou28kai elalhsen met¢ autou agaqa kai edwken ton qronon autou epanwqen twn qronwn twn basilewn twn met¢ autou en babulwni29kai hlloiwsen ta imatia ths fulakhs autou kai hsqien arton dia pantos enwpion autou pasas tas hmeras ths zwhs autou30kai h estiatoria autou estiatoria dia pantos edoqh autw ex oikou tou basilews logon hmeras en th hmera autou pasas tas hmeras ths zwhs autou .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks