2Samuel


Chapter 1
1kai egeneto meta to apoqanein saoul kai dauid anestreyen tuptwn ton amalhk kai ekaqisen dauid en sekelak hmeras duo2kai egenhqh th hmera th trith kai idou anhr hlqen ek ths parembolhs ek tou laou saoul kai ta imatia autou dierrwgota kai gh epi ths kefalhs autou kai egeneto en tw eiselqein auton pros dauid kai epesen epi thn ghn kai prosekunhsen autw3kai eipen autw dauid poqen su paraginh kai eipen pros auton ek ths parembolhs israhl egw diaseswsmai4kai eipen autw dauid tis o logos outos apaggeilon moi kai eipen oti efugen o laos ek tou polemou kai peptwkasi polloi ek tou laou kai apeqanon kai apeqanen kai saoul kai iwnaqan o uios autou apeqanen5kai eipen dauid tw paidariw tw apaggellonti autw pws oidas oti teqnhken saoul kai iwnaqan o uios autou6kai eipen to paidarion to apaggellon autw periptwmati periepeson en tw orei tw gelboue kai idou saoul epesthrikto epi to doru autou kai idou ta armata kai oi ipparcai sunhyan autw7kai epebleyen epi ta opisw autou kai eiden me kai ekalesen me kai eipa idou egw8kai eipen moi tis ei su kai eipa amalhkiths egw eimi9kai eipen pros me sthqi dh epanw mou kai qanatwson me oti katescen me skotos deinon oti pasa h yuch mou en emoi10kai epesthn ep� auton kai eqanatwsa auton oti hdein oti ou zhsetai meta to pesein auton kai elabon to basileion to epi thn kefalhn autou kai ton clidwna ton epi tou bracionos autou kai enhnoca auta tw kuriw mou wde11kai ekrathsen dauid twn imatiwn autou kai dierrhxen auta kai pantes oi andres oi met� autou dierrhxan ta imatia autwn12kai ekoyanto kai eklausan kai enhsteusan ews deilhs epi saoul kai epi iwnaqan ton uion autou kai epi ton laon iouda kai epi ton oikon israhl oti eplhghsan en romfaia13kai eipen dauid tw paidariw tw apaggellonti autw poqen ei su kai eipen uios andros paroikou amalhkitou egw eimi14kai eipen autw dauid pws ouk efobhqhs epenegkein ceira sou diafqeirai ton criston kuriou15kai ekalesen dauid en twn paidariwn autou kai eipen proselqwn apanthson autw kai epataxen auton kai apeqanen16kai eipen dauid pros auton to aima sou epi thn kefalhn sou oti to stoma sou apekriqh kata sou legwn oti egw eqanatwsa ton criston kuriou17kai eqrhnhsen dauid ton qrhnon touton epi saoul kai epi iwnaqan ton uion autou18kai eipen tou didaxai tous uious iouda idou gegraptai epi bibliou tou euqous19sthlwson israhl uper twn teqnhkotwn epi ta uyh sou traumatiwn pws epesan dunatoi20mh anaggeilhte en geq kai mh euaggelishsqe en tais exodois askalwnos mhpote eufranqwsin qugateres allofulwn mhpote agalliaswntai qugateres twn aperitmhtwn21orh ta en gelboue mh katabh drosos kai mh uetos ef� umas kai agroi aparcwn oti ekei proswcqisqh qureos dunatwn qureos saoul ouk ecrisqh en elaiw22af� aimatos traumatiwn apo steatos dunatwn toxon iwnaqan ouk apestrafh kenon eis ta opisw kai romfaia saoul ouk anekamyen kenh23saoul kai iwnaqan oi hgaphmenoi kai wraioi ou diakecwrismenoi euprepeis en th zwh autwn kai en tw qanatw autwn ou diecwrisqhsan uper aetous koufoi kai uper leontas ekrataiwqhsan24qugateres israhl epi saoul klausate ton endiduskonta umas kokkina meta kosmou umwn ton anaferonta kosmon crusoun epi ta endumata umwn25pws epesan dunatoi en mesw tou polemou iwnaqan epi ta uyh sou traumatias26algw epi soi adelfe mou iwnaqan wraiwqhs moi sfodra eqaumastwqh h agaphsis sou emoi uper agaphsin gunaikwn27pws epesan dunatoi kai apwlonto skeuh polemika

Chapter 2
1kai egeneto meta tauta kai ephrwthsen dauid en kuriw legwn ei anabw eis mian twn polewn iouda kai eipen kurios pros auton anabhqi kai eipen dauid pou anabw kai eipen eis cebrwn2kai anebh ekei dauid eis cebrwn kai amfoterai ai gunaikes autou acinoom h iezrahlitis kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou3kai oi andres oi met� autou ekastos kai o oikos autou kai katwkoun en tais polesin cebrwn4kai ercontai andres ths ioudaias kai criousin ton dauid ekei tou basileuein epi ton oikon iouda kai aphggeilan tw dauid legontes oti oi andres iabis ths galaaditidos eqayan ton saoul5kai apesteilen dauid aggelous pros tous hgoumenous iabis ths galaaditidos kai eipen pros autous euloghmenoi umeis tw kuriw oti pepoihkate to eleos touto epi ton kurion umwn epi saoul ton criston kuriou kai eqayate auton kai iwnaqan ton uion autou6kai nun poihsai kurios meq� umwn eleos kai alhqeian kai ge egw poihsw meq� umwn ta agaqa tauta oti epoihsate to rhma touto7kai nun krataiousqwsan ai ceires umwn kai ginesqe eis uious dunatous oti teqnhken o kurios umwn saoul kai ge eme kecriken o oikos iouda ef� eautous eis basilea8kai abennhr uios nhr arcistrathgos tou saoul elaben ton iebosqe uion saoul kai anebibasen auton ek ths parembolhs eis manaem9kai ebasileusen auton epi thn galaaditin kai epi ton qasiri kai epi ton iezrael kai epi ton efraim kai epi ton beniamin kai epi panta israhl10tessarakonta etwn iebosqe uios saoul ote ebasileusen epi ton israhl kai duo eth ebasileusen plhn tou oikou iouda oi hsan opisw dauid11kai egenonto ai hmerai as dauid ebasileusen en cebrwn epi ton oikon iouda epta eth kai ex mhnas12kai exhlqen abennhr uios nhr kai oi paides iebosqe uiou saoul ek manaem eis gabawn13kai iwab uios sarouias kai oi paides dauid exhlqosan ek cebrwn kai sunantwsin autois epi thn krhnhn thn gabawn epi to auto kai ekaqisan outoi epi thn krhnhn thn gabawn enteuqen kai outoi epi thn krhnhn enteuqen14kai eipen abenner pros iwab anasthtwsan dh ta paidaria kai paixatwsan enwpion hmwn kai eipen iwab anasthtwsan15kai anesthsan kai parhlqon en ariqmw twn paidwn beniamin dwdeka twn iebosqe uiou saoul kai dwdeka ek twn paidwn dauid16kai ekrathsan ekastos th ceiri thn kefalhn tou plhsion autou kai macaira autou eis pleuran tou plhsion autou kai piptousin kata to auto kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou meris twn epiboulwn h estin en gabawn17kai egeneto o polemos sklhros wste lian en th hmera ekeinh kai eptaisen abennhr kai andres israhl enwpion paidwn dauid18kai egenonto ekei treis uioi sarouias iwab kai abessa kai asahl kai asahl koufos tois posin autou wsei mia dorkas en agrw19kai katediwxen asahl opisw abennhr kai ouk exeklinen tou poreuesqai eis dexia oude eis aristera katopisqen abennhr20kai epebleyen abennhr eis ta opisw autou kai eipen ei su ei autos asahl kai eipen egw eimi21kai eipen autw abennhr ekklinon su eis ta dexia h eis ta aristera kai katasce sautw en twn paidariwn kai labe seautw thn panoplian autou kai ouk hqelhsen asahl ekklinai ek twn opisqen autou22kai proseqeto eti abennhr legwn tw asahl aposthqi ap� emou ina mh pataxw se eis thn ghn kai pws arw to proswpon mou pros iwab kai pou estin tauta epistrefe pros iwab ton adelfon sou23kai ouk ebouleto tou aposthnai kai tuptei auton abennhr en tw opisw tou doratos epi thn yoan kai diexhlqen to doru ek twn opisw autou kai piptei ekei kai apoqnhskei upokatw autou kai egeneto pas o ercomenos ews tou topou ou epesen ekei asahl kai apeqanen kai ufistato24kai katediwxen iwab kai abessa opisw abennhr kai o hlios edunen kai autoi eishlqon ews tou bounou amman o estin epi proswpou gai odon erhmon gabawn25kai sunaqroizontai uioi beniamin oi opisw abennhr kai egenhqhsan eis sunanthsin mian kai esthsan epi kefalhn bounou enos26kai ekalesen abennhr iwab kai eipen mh eis nikos katafagetai h romfaia h ouk oidas oti pikra estai eis ta escata kai ews pote ou mh eiphs tw law anastrefein apo opisqen twn adelfwn hmwn27kai eipen iwab zh kurios oti ei mh elalhsas dioti tote ek prwiqen anebh o laos ekastos katopisqen tou adelfou autou28kai esalpisen iwab th salpiggi kai apesthsan pas o laos kai ou katediwxan opisw tou israhl kai ou proseqento eti tou polemein29kai abennhr kai oi andres autou aphlqon eis dusmas olhn thn nukta ekeinhn kai diebainan ton iordanhn kai eporeuqhsan olhn thn parateinousan kai ercontai eis thn parembolhn30kai iwab anestreyen opisqen apo tou abennhr kai sunhqroisen panta ton laon kai epeskephsan twn paidwn dauid enneakaideka andres kai asahl31kai oi paides dauid epataxan twn uiwn beniamin twn andrwn abennhr triakosious exhkonta andras par� autou32kai airousin ton asahl kai qaptousin auton en tw tafw tou patros autou en baiqleem kai eporeuqh iwab kai oi andres oi met� autou olhn thn nukta kai diefausen autois en cebrwn

Chapter 3
1kai egeneto o polemos epi polu ana meson tou oikou saoul kai ana meson tou oikou dauid kai o oikos dauid eporeueto kai ekrataiouto kai o oikos saoul eporeueto kai hsqenei2kai etecqhsan tw dauid uioi en cebrwn kai hn o prwtotokos autou amnwn ths acinoom ths iezrahlitidos3kai o deuteros autou dalouia ths abigaias ths karmhlias kai o tritos abessalwm uios maaca qugatros qolmi basilews gesir4kai o tetartos ornia uios feggiq kai o pemptos sabatia ths abital5kai o ektos ieqeraam ths aigla gunaikos dauid outoi etecqhsan tw dauid en cebrwn6kai egeneto en tw einai ton polemon ana meson tou oikou saoul kai ana meson tou oikou dauid kai abennhr hn kratwn tou oikou saoul7kai tw saoul pallakh resfa qugathr ial kai eipen memfibosqe uios saoul pros abennhr ti oti eishlqes pros thn pallakhn tou patros mou8kai equmwqh sfodra abennhr peri tou logou memfibosqe kai eipen abennhr pros auton mh kefalh kunos egw eimi epoihsa eleos shmeron meta tou oikou saoul tou patros sou kai peri adelfwn kai gnwrimwn kai ouk hutomolhsa eis ton oikon dauid kai epizhteis ep� eme uper adikias gunaikos shmeron9tade poihsai o qeos tw abennhr kai tade prosqeih autw oti kaqws wmosen kurios tw dauid oti outws poihsw autw en th hmera tauth10perielein thn basileian apo tou oikou saoul kai tou anasthsai ton qronon dauid epi israhl kai epi ton ioudan apo dan ews bhrsabee11kai ouk hdunasqh eti memfibosqe apokriqhnai tw abennhr rhma apo tou fobeisqai auton12kai apesteilen abennhr aggelous pros dauid eis qailam ou hn paracrhma legwn diaqou diaqhkhn sou met� emou kai idou h ceir mou meta sou tou epistreyai pros se panta ton oikon israhl13kai eipen dauid egw kalws diaqhsomai pros se diaqhkhn plhn logon ena egw aitoumai para sou legwn ouk oyei to proswpon mou ean mh agaghs thn melcol qugatera saoul paraginomenou sou idein to proswpon mou14kai exapesteilen dauid pros memfibosqe uion saoul aggelous legwn apodos moi thn gunaika mou thn melcol hn elabon en ekaton akrobustiais allofulwn15kai apesteilen memfibosqe kai elaben authn para tou andros auths para faltihl uiou sellhs16kai eporeueto o anhr auths met� auths klaiwn opisw auths ews barakim kai eipen pros auton abennhr poreuou anastrefe kai anestreyen17kai eipen abennhr pros tous presbuterous israhl legwn ecqes kai trithn ezhteite ton dauid basileuein ef� umwn18kai nun poihsate oti kurios elalhsen peri dauid legwn en ceiri tou doulou mou dauid swsw ton israhl ek ceiros allofulwn kai ek ceiros pantwn twn ecqrwn autwn19kai elalhsen abennhr en tois wsin beniamin kai eporeuqh abennhr tou lalhsai eis ta wta tou dauid eis cebrwn panta osa hresen en ofqalmois israhl kai en ofqalmois pantos oikou beniamin20kai hlqen abennhr pros dauid eis cebrwn kai met� autou eikosi andres kai epoihsen dauid tw abennhr kai tois andrasin tois met� autou poton21kai eipen abennhr pros dauid anasthsomai dh kai poreusomai kai sunaqroisw pros kurion mou ton basilea panta israhl kai diaqhsomai meta sou diaqhkhn kai basileuseis epi pasin ois epiqumei h yuch sou kai apesteilen dauid ton abennhr kai eporeuqh en eirhnh22kai idou oi paides dauid kai iwab pareginonto ek ths exodias kai skula polla eferon met� autwn kai abennhr ouk hn meta dauid eis cebrwn oti apestalkei auton kai apelhluqei en eirhnh23kai iwab kai pasa h stratia autou hcqhsan kai aphggelh tw iwab legontes hkei abennhr uios nhr pros dauid kai apestalken auton kai aphlqen en eirhnh24kai eishlqen iwab pros ton basilea kai eipen ti touto epoihsas idou hlqen abennhr pros se kai ina ti exapestalkas auton kai apelhluqen en eirhnh25h ouk oidas thn kakian abennhr uiou nhr oti apathsai se paregeneto kai gnwnai thn exodon sou kai thn eisodon sou kai gnwnai apanta osa su poieis26kai anestreyen iwab apo tou dauid kai apesteilen aggelous opisw abennhr kai epistrefousin auton apo tou freatos tou sei+ram kai dauid ouk hdei27kai epestreyen abennhr eis cebrwn kai exeklinen auton iwab ek plagiwn ths pulhs lalhsai pros auton enedreuwn kai epataxen auton ekei epi thn yoan kai apeqanen en tw aimati asahl tou adelfou iwab28kai hkousen dauid meta tauta kai eipen aqwos eimi egw kai h basileia mou apo kuriou ews aiwnos apo twn aimatwn abennhr uiou nhr29katanthsatwsan epi kefalhn iwab kai epi panta ton oikon tou patros autou kai mh eklipoi ek tou oikou iwab gonorruhs kai lepros kai kratwn skutalhs kai piptwn en romfaia kai elassoumenos artois30iwab de kai abessa o adelfos autou dieparethrounto ton abennhr anq� wn eqanatwsen ton asahl ton adelfon autwn en gabawn en tw polemw31kai eipen dauid pros iwab kai pros panta ton laon ton met� autou diarrhxate ta imatia umwn kai perizwsasqe sakkous kai koptesqe emprosqen abennhr kai o basileus dauid eporeueto opisw ths klinhs32kai qaptousin ton abennhr eis cebrwn kai hren o basileus thn fwnhn autou kai eklausen epi tou tafou autou kai eklausen pas o laos epi abennhr33kai eqrhnhsen o basileus epi abennhr kai eipen ei kata ton qanaton nabal apoqaneitai abennhr34ai ceires sou ouk edeqhsan oi podes sou ouk en pedais ou proshgagen ws nabal enwpion uiwn adikias epesas kai sunhcqh pas o laos tou klausai auton35kai hlqen pas o laos perideipnhsai ton dauid artois eti oushs hmeras kai wmosen dauid legwn tade poihsai moi o qeos kai tade prosqeih oti ean mh duh o hlios ou mh geuswmai artou h apo pantos tinos36kai egnw pas o laos kai hresen enwpion autwn panta osa epoihsen o basileus enwpion tou laou37kai egnw pas o laos kai pas israhl en th hmera ekeinh oti ouk egeneto para tou basilews qanatwsai ton abennhr uion nhr38kai eipen o basileus pros tous paidas autou ouk oidate oti hgoumenos megas peptwken en th hmera tauth en tw israhl39kai oti egw eimi shmeron suggenhs kai kaqestamenos upo basilews oi de andres outoi uioi sarouias sklhroteroi mou eisin antapodw kurios tw poiounti ponhra kata thn kakian autou

Chapter 4
1kai hkousen memfibosqe uios saoul oti teqnhken abennhr en cebrwn kai exeluqhsan ai ceires autou kai pantes oi andres israhl pareiqhsan2kai duo andres hgoumenoi sustremmatwn tw memfibosqe uiw saoul onoma tw eni baana kai onoma tw deuterw rhcab uioi remmwn tou bhrwqaiou ek twn uiwn beniamin oti bhrwq elogizeto tois uiois beniamin3kai apedrasan oi bhrwqaioi eis geqqaim kai hsan ekei paroikountes ews ths hmeras tauths4kai tw iwnaqan uiw saoul uios peplhgws tous podas uios etwn pente outos en tw elqein thn aggelian saoul kai iwnaqan tou uiou autou ex iezrael kai hren auton h tiqhnos autou kai efugen kai egeneto en tw speudein authn kai anacwrein kai epesen kai ecwlanqh kai onoma autw memfibosqe5kai eporeuqhsan uioi remmwn tou bhrwqaiou rekca kai baana kai eishlqon en tw kaumati ths hmeras eis oikon memfibosqe kai autos ekaqeuden en th koith ths meshmbrias6kai idou h qurwros tou oikou ekaqairen purous kai enustaxen kai ekaqeuden kai rekca kai baana oi adelfoi dielaqon7kai eishlqon eis ton oikon kai memfibosqe ekaqeuden epi ths klinhs autou en tw koitwni autou kai tuptousin auton kai qanatousin kai afairousin thn kefalhn autou kai elabon thn kefalhn autou kai aphlqon odon thn kata dusmas olhn thn nukta8kai hnegkan thn kefalhn memfibosqe tw dauid eis cebrwn kai eipan pros ton basilea idou h kefalh memfibosqe uiou saoul tou ecqrou sou os ezhtei thn yuchn sou kai edwken kurios tw kuriw basilei ekdikhsin twn ecqrwn autou ws h hmera auth ek saoul tou ecqrou sou kai ek tou spermatos autou9kai apekriqh dauid tw rekca kai tw baana adelfw autou uiois remmwn tou bhrwqaiou kai eipen autois zh kurios os elutrwsato thn yuchn mou ek pashs qliyews10oti o apaggeilas moi oti teqnhken saoul kai autos hn ws euaggelizomenos enwpion mou kai katescon auton kai apekteina en sekelak w edei me dounai euaggelia11kai nun andres ponhroi apektagkasin andra dikaion en tw oikw autou epi ths koiths autou kai nun ekzhthsw to aima autou ek ceiros umwn kai exoleqreusw umas ek ths ghs12kai eneteilato dauid tois paidariois autou kai apoktennousin autous kai kolobousin tas ceiras autwn kai tous podas autwn kai ekremasan autous epi ths krhnhs en cebrwn kai thn kefalhn memfibosqe eqayan en tw tafw abennhr uiou nhr

Chapter 5
1kai paraginontai pasai ai fulai israhl pros dauid eis cebrwn kai eipan autw idou osta sou kai sarkes sou hmeis2kai ecqes kai trithn ontos saoul basilews ef� hmin su hsqa o exagwn kai eisagwn ton israhl kai eipen kurios pros se su poimaneis ton laon mou ton israhl kai su esei eis hgoumenon epi ton israhl3kai ercontai pantes oi presbuteroi israhl pros ton basilea eis cebrwn kai dieqeto autois o basileus dauid diaqhkhn en cebrwn enwpion kuriou kai criousin ton dauid eis basilea epi panta israhl4uios triakonta etwn dauid en tw basileusai auton kai tessarakonta eth ebasileusen5epta eth kai ex mhnas ebasileusen en cebrwn epi ton ioudan kai triakonta tria eth ebasileusen epi panta israhl kai ioudan en ierousalhm6kai aphlqen dauid kai oi andres autou eis ierousalhm pros ton iebousaion ton katoikounta thn ghn kai erreqh tw dauid ouk eiseleusei wde oti antesthsan oi tufloi kai oi cwloi legontes oti ouk eiseleusetai dauid wde7kai katelabeto dauid thn periochn siwn auth h polis tou dauid8kai eipen dauid th hmera ekeinh pas tuptwn iebousaion aptesqw en paraxifidi kai tous cwlous kai tous tuflous kai tous misountas thn yuchn dauid dia touto erousin tufloi kai cwloi ouk eiseleusontai eis oikon kuriou9kai ekaqisen dauid en th perioch kai eklhqh auth h polis dauid kai wkodomhsen thn polin kuklw apo ths akras kai ton oikon autou10kai eporeueto dauid poreuomenos kai megalunomenos kai kurios pantokratwr met� autou11kai apesteilen ciram basileus turou aggelous pros dauid kai xula kedrina kai tektonas xulwn kai tektonas liqwn kai wkodomhsan oikon tw dauid12kai egnw dauid oti htoimasen auton kurios eis basilea epi israhl kai oti ephrqh h basileia autou dia ton laon autou israhl13kai elaben dauid eti gunaikas kai pallakas ex ierousalhm meta to elqein auton ek cebrwn kai egenonto tw dauid eti uioi kai qugateres14kai tauta ta onomata twn gennhqentwn autw en ierousalhm sammous kai swbab kai naqan kai salwmwn15kai ebear kai elisous kai nafek kai iefies16kai elisama kai elidae kai elifalaq16samae iessibaq naqan galamaan iebaar qehsous elfalat naged nafek ianaqa leasamus baalimaq elifalaq17kai hkousan allofuloi oti kecristai dauid basileus epi israhl kai anebhsan pantes oi allofuloi zhtein ton dauid kai hkousen dauid kai katebh eis thn periochn18kai oi allofuloi paraginontai kai sunepesan eis thn koilada twn titanwn19kai hrwthsen dauid dia kuriou legwn ei anabw pros tous allofulous kai paradwseis autous eis tas ceiras mou kai eipen kurios pros dauid anabaine oti paradidous paradwsw tous allofulous eis tas ceiras sou20kai hlqen dauid ek twn epanw diakopwn kai ekoyen tous allofulous ekei kai eipen dauid diekoyen kurios tous ecqrous mou tous allofulous enwpion emou ws diakoptetai udata dia touto eklhqh to onoma tou topou ekeinou epanw diakopwn21kai katalimpanousin ekei tous qeous autwn kai elabosan autous dauid kai oi andres oi met� autou22kai proseqento eti allofuloi tou anabhnai kai sunepesan en th koiladi twn titanwn23kai ephrwthsen dauid dia kuriou kai eipen kurios ouk anabhsei eis sunanthsin autwn apostrefou ap� autwn kai paresei autois plhsion tou klauqmwnos24kai estai en tw akousai se thn fwnhn tou sugkleismou tou alsous tou klauqmwnos tote katabhsei pros autous oti tote exeleusetai kurios emprosqen sou koptein en tw polemw twn allofulwn25kai epoihsen dauid kaqws eneteilato autw kurios kai epataxen tous allofulous apo gabawn ews ths ghs gazhra

Chapter 6
1kai sunhgagen eti dauid panta neanian ex israhl ws ebdomhkonta ciliadas2kai anesth kai eporeuqh dauid kai pas o laos o met� autou apo twn arcontwn iouda en anabasei tou anagagein ekeiqen thn kibwton tou qeou ef� hn epeklhqh to onoma kuriou twn dunamewn kaqhmenou epi twn ceroubin ep� auths3kai epebibasen thn kibwton kuriou ef� amaxan kainhn kai hren authn ex oikou aminadab tou en tw bounw kai oza kai oi adelfoi autou uioi aminadab hgon thn amaxan4sun th kibwtw kai oi adelfoi autou eporeuonto emprosqen ths kibwtou5kai dauid kai oi uioi israhl paizontes enwpion kuriou en organois hrmosmenois en iscui kai en wdais kai en kinurais kai en nablais kai en tumpanois kai en kumbalois kai en aulois6kai paraginontai ews alw nwdab kai exeteinen oza thn ceira autou epi thn kibwton tou qeou katascein authn kai ekrathsen authn oti periespasen authn o moscos tou katascein authn7kai equmwqh kurios tw oza kai epaisen auton ekei o qeos kai apeqanen ekei para thn kibwton tou kuriou enwpion tou qeou8kai hqumhsen dauid uper ou diekoyen kurios diakophn en tw oza kai eklhqh o topos ekeinos diakoph oza ews ths hmeras tauths9kai efobhqh dauid ton kurion en th hmera ekeinh legwn pws eiseleusetai pros me h kibwtos kuriou10kai ouk ebouleto dauid tou ekklinai pros auton thn kibwton diaqhkhs kuriou eis thn polin dauid kai apeklinen authn dauid eis oikon abeddara tou geqqaiou11kai ekaqisen h kibwtos tou kuriou eis oikon abeddara tou geqqaiou mhnas treis kai euloghsen kurios olon ton oikon abeddara kai panta ta autou12kai aphggelh tw basilei dauid legontes huloghsen kurios ton oikon abeddara kai panta ta autou eneken ths kibwtou tou qeou kai eporeuqh dauid kai anhgagen thn kibwton tou kuriou ek tou oikou abeddara eis thn polin dauid en eufrosunh13kai hsan met� autwn airontes thn kibwton epta coroi kai quma moscos kai arna14kai dauid anekroueto en organois hrmosmenois enwpion kuriou kai o dauid endedukws stolhn exallon15kai dauid kai pas o oikos israhl anhgagon thn kibwton kuriou meta kraughs kai meta fwnhs salpiggos16kai egeneto ths kibwtou paraginomenhs ews polews dauid kai melcol h qugathr saoul diekupten dia ths quridos kai eiden ton basilea dauid orcoumenon kai anakrouomenon enwpion kuriou kai exoudenwsen auton en th kardia auths17kai ferousin thn kibwton tou kuriou kai aneqhkan authn eis ton topon auths eis meson ths skhnhs hs ephxen auth dauid kai anhnegken dauid olokautwmata enwpion kuriou kai eirhnikas18kai sunetelesen dauid sunanaferwn tas olokautwseis kai tas eirhnikas kai euloghsen ton laon en onomati kuriou twn dunamewn19kai diemerisen panti tw law eis pasan thn dunamin tou israhl apo dan ews bhrsabee apo andros ews gunaikos ekastw kollurida artou kai escarithn kai laganon apo thganou kai aphlqen pas o laos ekastos eis ton oikon autou20kai epestreyen dauid euloghsai ton oikon autou kai exhlqen melcol h qugathr saoul eis apanthsin dauid kai euloghsen auton kai eipen ti dedoxastai shmeron o basileus israhl os apekalufqh shmeron en ofqalmois paidiskwn twn doulwn eautou kaqws apokaluptetai apokalufqeis eis twn orcoumenwn21kai eipen dauid pros melcol enwpion kuriou orchsomai euloghtos kurios os exelexato me uper ton patera sou kai uper panta ton oikon autou tou katasthsai me eis hgoumenon epi ton laon autou epi ton israhl kai paixomai kai orchsomai enwpion kuriou22kai apokalufqhsomai eti outws kai esomai acreios en ofqalmois sou kai meta twn paidiskwn wn eipas me doxasqhnai23kai th melcol qugatri saoul ouk egeneto paidion ews ths hmeras tou apoqanein authn

Chapter 7
1kai egeneto ote ekaqisen o basileus en tw oikw autou kai kurios kateklhronomhsen auton kuklw apo pantwn twn ecqrwn autou twn kuklw2kai eipen o basileus pros naqan ton profhthn idou dh egw katoikw en oikw kedrinw kai h kibwtos tou qeou kaqhtai en mesw ths skhnhs3kai eipen naqan pros ton basilea panta osa an en th kardia sou badize kai poiei oti kurios meta sou4kai egeneto th nukti ekeinh kai egeneto rhma kuriou pros naqan legwn5poreuou kai eipon pros ton doulon mou dauid tade legei kurios ou su oikodomhseis moi oikon tou katoikhsai me6oti ou katwkhka en oikw af� hs hmeras anhgagon ex aiguptou tous uious israhl ews ths hmeras tauths kai hmhn emperipatwn en katalumati kai en skhnh7en pasin ois dihlqon en panti israhl ei lalwn elalhsa pros mian fulhn tou israhl w eneteilamhn poimainein ton laon mou israhl legwn ti oti ouk wkodomhkate moi oikon kedrinon8kai nun tade ereis tw doulw mou dauid tade legei kurios pantokratwr elabon se ek ths mandras twn probatwn tou einai se eis hgoumenon epi ton laon mou epi ton israhl9kai hmhn meta sou en pasin ois eporeuou kai exwleqreusa pantas tous ecqrous sou apo proswpou sou kai epoihsa se onomaston kata to onoma twn megalwn twn epi ths ghs10kai qhsomai topon tw law mou tw israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq� eauton kai ou merimnhsei ouketi kai ou prosqhsei uios adikias tou tapeinwsai auton kaqws ap� archs11apo twn hmerwn wn etaxa kritas epi ton laon mou israhl kai anapausw se apo pantwn twn ecqrwn sou kai apaggelei soi kurios oti oikon oikodomhseis autw12kai estai ean plhrwqwsin ai hmerai sou kai koimhqhsh meta twn paterwn sou kai anasthsw to sperma sou meta se os estai ek ths koilias sou kai etoimasw thn basileian autou13autos oikodomhsei moi oikon tw onomati mou kai anorqwsw ton qronon autou ews eis ton aiwna14egw esomai autw eis patera kai autos estai moi eis uion kai ean elqh h adikia autou kai elegxw auton en rabdw andrwn kai en afais uiwn anqrwpwn15to de eleos mou ouk aposthsw ap� autou kaqws apesthsa af� wn apesthsa ek proswpou mou16kai pistwqhsetai o oikos autou kai h basileia autou ews aiwnos enwpion emou kai o qronos autou estai anwrqwmenos eis ton aiwna17kata pantas tous logous toutous kai kata pasan thn orasin tauthn outws elalhsen naqan pros dauid18kai eishlqen o basileus dauid kai ekaqisen enwpion kuriou kai eipen tis eimi egw kurie mou kurie kai tis o oikos mou oti hgaphkas me ews toutwn19kai katesmikrunqh mikron enwpion sou kurie mou kurie kai elalhsas uper tou oikou tou doulou sou eis makran outos de o nomos tou anqrwpou kurie mou kurie20kai ti prosqhsei dauid eti tou lalhsai pros se kai nun su oidas ton doulon sou kurie mou kurie21dia ton logon sou pepoihkas kai kata thn kardian sou epoihsas pasan thn megalwsunhn tauthn gnwrisai tw doulw sou22eneken tou megalunai se kurie mou kurie oti ouk estin ws su kai ouk estin qeos plhn sou en pasin ois hkousamen en tois wsin hmwn23kai tis ws o laos sou israhl eqnos allo en th gh ws wdhghsen auton o qeos tou lutrwsasqai autw laon tou qesqai se onoma tou poihsai megalwsunhn kai epifaneian tou ekbalein se ek proswpou tou laou sou ou elutrwsw seautw ex aiguptou eqnh kai skhnwmata24kai htoimasas seautw ton laon sou israhl laon ews aiwnos kai su kurie egenou autois eis qeon25kai nun kurie mou kurie to rhma o elalhsas peri tou doulou sou kai tou oikou autou pistwson ews aiwnos kurie pantokratwr qee tou israhl kai nun kaqws elalhsas26megalunqeih to onoma sou ews aiwnos27kurie pantokratwr qeos israhl apekaluyas to wtion tou doulou sou legwn oikon oikodomhsw soi dia touto euren o doulos sou thn kardian eautou tou proseuxasqai pros se thn proseuchn tauthn28kai nun kurie mou kurie su ei o qeos kai oi logoi sou esontai alhqinoi kai elalhsas uper tou doulou sou ta agaqa tauta29kai nun arxai kai euloghson ton oikon tou doulou sou tou einai eis ton aiwna enwpion sou oti su ei kurie mou kurie elalhsas kai apo ths eulogias sou euloghqhsetai o oikos tou doulou sou eis ton aiwna

Chapter 8
1kai egeneto meta tauta kai epataxen dauid tous allofulous kai etropwsato autous kai elaben dauid thn afwrismenhn ek ceiros twn allofulwn2kai epataxen dauid thn mwab kai diemetrhsen autous en scoiniois koimisas autous epi thn ghn kai egeneto ta duo scoinismata tou qanatwsai kai ta duo scoinismata ezwgrhsen kai egeneto mwab tw dauid eis doulous ferontas xenia3kai epataxen dauid ton adraazar uion raab basilea souba poreuomenou autou episthsai thn ceira autou epi ton potamon eufrathn4kai prokatelabeto dauid twn autou cilia armata kai epta ciliadas ippewn kai eikosi ciliadas andrwn pezwn kai parelusen dauid panta ta armata kai upelipeto ex autwn ekaton armata5kai paraginetai suria damaskou bohqhsai tw adraazar basilei souba kai epataxen dauid en tw surw eikosi duo ciliadas andrwn6kai eqeto dauid frouran en suria th kata damaskon kai egeneto o suros tw dauid eis doulous ferontas xenia kai eswsen kurios ton dauid en pasin ois eporeueto7kai elaben dauid tous clidwnas tous crusous oi hsan epi twn paidwn twn adraazar basilews souba kai hnegken auta eis ierousalhm kai elaben auta sousakim basileus aiguptou en tw anabhnai auton eis ierousalhm en hmerais roboam uiou solomwntos8kai ek ths masbak ek twn eklektwn polewn tou adraazar elaben o basileus dauid calkon polun sfodra en autw epoihsen salwmwn thn qalassan thn calkhn kai tous stulous kai tous louthras kai panta ta skeuh9kai hkousen qoou o basileus hmaq oti epataxen dauid pasan thn dunamin adraazar10kai apesteilen qoou ieddouran ton uion autou pros basilea dauid erwthsai auton ta eis eirhnhn kai euloghsai auton uper ou epolemhsen ton adraazar kai epataxen auton oti antikeimenos hn tw adraazar kai en tais cersin autou hsan skeuh argura kai skeuh crusa kai skeuh calka11kai tauta hgiasen o basileus dauid tw kuriw meta tou arguriou kai meta tou crusiou ou hgiasen ek paswn twn polewn wn katedunasteusen12ek ths idoumaias kai ek ths ghs mwab kai ek twn uiwn ammwn kai ek twn allofulwn kai ex amalhk kai ek twn skulwn adraazar uiou raab basilews souba13kai epoihsen dauid onoma kai en tw anakamptein auton epataxen thn idoumaian en gaimele eis oktwkaideka ciliadas14kai eqeto en th idoumaia frouran en pash th idoumaia kai egenonto pantes oi idoumaioi douloi tw basilei kai eswsen kurios ton dauid en pasin ois eporeueto15kai ebasileusen dauid epi israhl kai hn dauid poiwn krima kai dikaiosunhn epi panta ton laon autou16kai iwab uios sarouias epi ths stratias kai iwsafat uios acia epi twn upomnhmatwn17kai saddouk uios acitwb kai acimelec uios abiaqar iereis kai asa o grammateus18kai banaias uios iwdae sumboulos kai o celeqqi kai o feletti kai uioi dauid aularcai hsan

Chapter 9
1kai eipen dauid ei estin eti upoleleimmenos tw oikw saoul kai poihsw met� autou eleos eneken iwnaqan2kai ek tou oikou saoul pais hn kai onoma autw siba kai kalousin auton pros dauid kai eipen pros auton o basileus ei su ei siba kai eipen egw doulos sos3kai eipen o basileus ei upoleleiptai ek tou oikou saoul eti anhr kai poihsw met� autou eleos qeou kai eipen siba pros ton basilea eti estin uios tw iwnaqan peplhgws tous podas4kai eipen o basileus pou outos kai eipen siba pros ton basilea idou en oikw macir uiou amihl ek ths ladabar5kai apesteilen o basileus dauid kai elaben auton ek tou oikou macir uiou amihl ek ths ladabar6kai paraginetai memfibosqe uios iwnaqan uiou saoul pros ton basilea dauid kai epesen epi proswpon autou kai prosekunhsen autw kai eipen autw dauid memfibosqe kai eipen idou o doulos sou7kai eipen autw dauid mh fobou oti poiwn poihsw meta sou eleos dia iwnaqan ton patera sou kai apokatasthsw soi panta agron saoul patros tou patros sou kai su fagh arton epi ths trapezhs mou dia pantos8kai prosekunhsen memfibosqe kai eipen tis eimi o doulos sou oti epebleyas epi ton kuna ton teqnhkota ton omoion emoi9kai ekalesen o basileus siba to paidarion saoul kai eipen pros auton panta osa estin tw saoul kai olw tw oikw autou dedwka tw uiw tou kuriou sou10kai erga autw thn ghn su kai oi uioi sou kai oi douloi sou kai eisoiseis tw uiw tou kuriou sou artous kai edetai autous kai memfibosqe uios tou kuriou sou fagetai dia pantos arton epi ths trapezhs mou kai tw siba hsan pentekaideka uioi kai eikosi douloi11kai eipen siba pros ton basilea kata panta osa entetaltai o kurios mou o basileus tw doulw autou outws poihsei o doulos sou kai memfibosqe hsqien epi ths trapezhs dauid kaqws eis twn uiwn tou basilews12kai tw memfibosqe uios mikros kai onoma autw mica kai pasa h katoikhsis tou oikou siba douloi tou memfibosqe13kai memfibosqe katwkei en ierousalhm oti epi ths trapezhs tou basilews dia pantos hsqien kai autos hn cwlos amfoterois tois posin autou

Chapter 10
1kai egeneto meta tauta kai apeqanen basileus uiwn ammwn kai ebasileusen annwn uios autou ant� autou2kai eipen dauid poihsw eleos meta annwn uiou naas on tropon epoihsen o pathr autou met� emou eleos kai apesteilen dauid parakalesai auton en ceiri twn doulwn autou peri tou patros autou kai paregenonto oi paides dauid eis thn ghn uiwn ammwn3kai eipon oi arcontes uiwn ammwn pros annwn ton kurion autwn mh para to doxazein dauid ton patera sou enwpion sou oti apesteilen soi parakalountas all� ouci opws ereunhswsin thn polin kai kataskophswsin authn kai tou kataskeyasqai authn apesteilen dauid tous paidas autou pros se4kai elaben annwn tous paidas dauid kai exurhsen tous pwgwnas autwn kai apekoyen tous manduas autwn en tw hmisei ews twn isciwn autwn kai exapesteilen autous5kai anhggeilan tw dauid uper twn andrwn kai apesteilen eis apanthn autwn oti hsan oi andres htimasmenoi sfodra kai eipen o basileus kaqisate en iericw ews tou anateilai tous pwgwnas umwn kai epistrafhsesqe6kai eidan oi uioi ammwn oti kathscunqhsan o laos dauid kai apesteilan oi uioi ammwn kai emisqwsanto thn surian baiqrowb eikosi ciliadas pezwn kai ton basilea maaca cilious andras kai istwb dwdeka ciliadas andrwn7kai hkousen dauid kai apesteilen ton iwab kai pasan thn dunamin tous dunatous8kai exhlqan oi uioi ammwn kai paretaxanto polemon para th qura ths pulhs kai suria souba kai rowb kai istwb kai maaca monoi en agrw9kai eiden iwab oti egenhqh pros auton antiproswpon tou polemou ek tou kata proswpon ex enantias kai ek tou opisqen kai epelexen ek pantwn twn neaniskwn israhl kai paretaxanto ex enantias surias10kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri abessa tou adelfou autou kai paretaxanto ex enantias uiwn ammwn11kai eipen ean krataiwqh suria uper eme kai esesqe moi eis swthrian kai ean uioi ammwn krataiwqwsin uper se kai esomeqa tou swsai se12andrizou kai krataiwqwmen uper tou laou hmwn kai peri twn polewn tou qeou hmwn kai kurios poihsei to agaqon en ofqalmois autou13kai proshlqen iwab kai o laos autou met� autou eis polemon pros surian kai efugan apo proswpou autou14kai oi uioi ammwn eidan oti efugen suria kai efugan apo proswpou abessa kai eishlqan eis thn polin kai anestreyen iwab apo twn uiwn ammwn kai paregenonto eis ierousalhm15kai eiden suria oti eptaisen emprosqen israhl kai sunhcqhsan epi to auto16kai apesteilen adraazar kai sunhgagen thn surian thn ek tou peran tou potamou calamak kai paregenonto ailam kai swbak arcwn ths dunamews adraazar emprosqen autwn17kai anhggelh tw dauid kai sunhgagen ton panta israhl kai diebh ton iordanhn kai paregenonto eis ailam kai paretaxato suria apenanti dauid kai epolemhsan met� autou18kai efugen suria apo proswpou israhl kai aneilen dauid ek ths surias eptakosia armata kai tessarakonta ciliadas ippewn kai ton swbak ton arconta ths dunamews autou epataxen kai apeqanen ekei19kai eidan pantes oi basileis oi douloi adraazar oti eptaisan emprosqen israhl kai hutomolhsan meta israhl kai edouleusan autois kai efobhqh suria tou swsai eti tous uious ammwn

Chapter 11
1kai egeneto epistreyantos tou eniautou eis ton kairon ths exodias twn basilewn kai apesteilen dauid ton iwab kai tous paidas autou met� autou kai ton panta israhl kai diefqeiran tous uious ammwn kai diekaqisan epi rabbaq kai dauid ekaqisen en ierousalhm2kai egeneto pros esperan kai anesth dauid apo ths koiths autou kai periepatei epi tou dwmatos tou oikou tou basilews kai eiden gunaika louomenhn apo tou dwmatos kai h gunh kalh tw eidei sfodra3kai apesteilen dauid kai ezhthsen thn gunaika kai eipen ouci auth bhrsabee qugathr eliab gunh ouriou tou cettaiou4kai apesteilen dauid aggelous kai elaben authn kai eishlqen pros auton kai ekoimhqh met� auths kai auth agiazomenh apo akaqarsias auths kai apestreyen eis ton oikon auths5kai en gastri elaben h gunh kai aposteilasa aphggeilen tw dauid kai eipen egw eimi en gastri ecw6kai apesteilen dauid pros iwab legwn aposteilon pros me ton ourian ton cettaion kai apesteilen iwab ton ourian pros dauid7kai paraginetai ourias kai eishlqen pros auton kai ephrwthsen dauid eis eirhnhn iwab kai eis eirhnhn tou laou kai eis eirhnhn tou polemou8kai eipen dauid tw ouria katabhqi eis ton oikon sou kai niyai tous podas sou kai exhlqen ourias ex oikou tou basilews kai exhlqen opisw autou arsis tou basilews9kai ekoimhqh ourias para th qura tou basilews meta twn doulwn tou kuriou autou kai ou katebh eis ton oikon autou10kai anhggeilan tw dauid legontes oti ou katebh ourias eis ton oikon autou kai eipen dauid pros ourian ouci ex odou su erch ti oti ou katebhs eis ton oikon sou11kai eipen ourias pros dauid h kibwtos kai israhl kai ioudas katoikousin en skhnais kai o kurios mou iwab kai oi douloi tou kuriou mou epi proswpon tou agrou paremballousin kai egw eiseleusomai eis ton oikon mou fagein kai piein kai koimhqhnai meta ths gunaikos mou pws zh h yuch sou ei poihsw to rhma touto12kai eipen dauid pros ourian kaqison entauqa kai ge shmeron kai aurion exapostelw se kai ekaqisen ourias en ierousalhm en th hmera ekeinh kai th epaurion13kai ekalesen auton dauid kai efagen enwpion autou kai epien kai emequsen auton kai exhlqen esperas tou koimhqhnai epi ths koiths autou meta twn doulwn tou kuriou autou kai eis ton oikon autou ou katebh14kai egeneto prwi kai egrayen dauid biblion pros iwab kai apesteilen en ceiri ouriou15kai egrayen en tw bibliw legwn eisagage ton ourian ex enantias tou polemou tou krataiou kai apostrafhsesqe apo opisqen autou kai plhghsetai kai apoqaneitai16kai egenhqh en tw fulassein iwab epi thn polin kai eqhken ton ourian eis ton topon ou hdei oti andres dunamews ekei17kai exhlqon oi andres ths polews kai epolemoun meta iwab kai epesan ek tou laou ek twn doulwn dauid kai apeqanen kai ge ourias o cettaios18kai apesteilen iwab kai aphggeilen tw basilei pantas tous logous tou polemou19kai eneteilato tw aggelw legwn en tw suntelesai se pantas tous logous tou polemou lalhsai pros ton basilea20kai estai ean anabh o qumos tou basilews kai eiph soi ti oti hggisate pros thn polin polemhsai ouk hdeite oti toxeusousin apanwqen tou teicous21tis epataxen ton abimelec uion ierobaal ouci gunh erriyen ep� auton klasma mulou epanwqen tou teicous kai apeqanen en qamasi ina ti proshgagete pros to teicos kai ereis kai ge ourias o doulos sou o cettaios apeqanen22kai eporeuqh o aggelos iwab pros ton basilea eis ierousalhm kai paregeneto kai aphggeilen tw dauid panta osa aphggeilen autw iwab panta ta rhmata tou polemou kai equmwqh dauid pros iwab kai eipen pros ton aggelon ina ti proshgagete pros thn polin tou polemhsai ouk hdeite oti plhghsesqe apo tou teicous tis epataxen ton abimelec uion ierobaal ouci gunh erriyen ep� auton klasma mulou apo tou teicous kai apeqanen en qamasi ina ti proshgagete pros to teicos23kai eipen o aggelos pros dauid oti ekrataiwsan ef� hmas oi andres kai exhlqan ef� hmas eis ton agron kai egenhqhmen ep� autous ews ths quras ths pulhs24kai etoxeusan oi toxeuontes pros tous paidas sou apanwqen tou teicous kai apeqanan twn paidwn tou basilews kai ge o doulos sou ourias o cettaios apeqanen25kai eipen dauid pros ton aggelon tade ereis pros iwab mh ponhron estw en ofqalmois sou to rhma touto oti pote men outws kai pote outws fagetai h macaira krataiwson ton polemon sou pros thn polin kai kataspason authn kai krataiwson auton26kai hkousen h gunh ouriou oti apeqanen ourias o anhr auths kai ekoyato ton andra auths27kai dihlqen to penqos kai apesteilen dauid kai sunhgagen authn eis ton oikon autou kai egenhqh autw eis gunaika kai eteken autw uion kai ponhron efanh to rhma o epoihsen dauid en ofqalmois kuriou

Chapter 12
1kai apesteilen kurios ton naqan ton profhthn pros dauid kai eishlqen pros auton kai eipen autw duo hsan andres en polei mia eis plousios kai eis penhs2kai tw plousiw hn poimnia kai boukolia polla sfodra3kai tw penhti ouden all� h amnas mia mikra hn ekthsato kai periepoihsato kai exeqreyen authn kai hdrunqh met� autou kai meta twn uiwn autou epi to auto ek tou artou autou hsqien kai ek tou pothriou autou epinen kai en tw kolpw autou ekaqeuden kai hn autw ws qugathr4kai hlqen parodos tw andri tw plousiw kai efeisato labein ek twn poimniwn autou kai ek twn boukoliwn autou tou poihsai tw xenw odoiporw elqonti pros auton kai elaben thn amnada tou penhtos kai epoihsen authn tw andri tw elqonti pros auton5kai equmwqh orgh dauid sfodra tw andri kai eipen dauid pros naqan zh kurios oti uios qanatou o anhr o poihsas touto6kai thn amnada apoteisei eptaplasiona anq� wn oti epoihsen to rhma touto kai peri ou ouk efeisato7kai eipen naqan pros dauid su ei o anhr o poihsas touto tade legei kurios o qeos israhl egw eimi ecrisa se eis basilea epi israhl kai egw eimi errusamhn se ek ceiros saoul8kai edwka soi ton oikon tou kuriou sou kai tas gunaikas tou kuriou sou en tw kolpw sou kai edwka soi ton oikon israhl kai iouda kai ei mikron estin prosqhsw soi kata tauta9ti oti efaulisas ton logon kuriou tou poihsai to ponhron en ofqalmois autou ton ourian ton cettaion epataxas en romfaia kai thn gunaika autou elabes seautw eis gunaika kai auton apekteinas en romfaia uiwn ammwn10kai nun ouk aposthsetai romfaia ek tou oikou sou ews aiwnos anq� wn oti exoudenwsas me kai elabes thn gunaika tou ouriou tou cettaiou tou einai soi eis gunaika11tade legei kurios idou egw exegeirw epi se kaka ek tou oikou sou kai lhmyomai tas gunaikas sou kat� ofqalmous sou kai dwsw tw plhsion sou kai koimhqhsetai meta twn gunaikwn sou enantion tou hliou toutou12oti su epoihsas krubh kagw poihsw to rhma touto enantion pantos israhl kai apenanti toutou tou hliou13kai eipen dauid tw naqan hmarthka tw kuriw kai eipen naqan pros dauid kai kurios parebibasen to amarthma sou ou mh apoqanhs14plhn oti paroxunwn parwxunas tous ecqrous kuriou en tw rhmati toutw kai ge o uios sou o tecqeis soi qanatw apoqaneitai15kai aphlqen naqan eis ton oikon autou kai eqrausen kurios to paidion o eteken h gunh ouriou tw dauid kai hrrwsthsen16kai ezhthsen dauid ton qeon peri tou paidariou kai enhsteusen dauid nhsteian kai eishlqen kai hulisqh en sakkw epi ths ghs17kai anesthsan ep� auton oi presbuteroi tou oikou autou tou egeirai auton apo ths ghs kai ouk hqelhsen kai ou sunefagen autois arton18kai egeneto en th hmera th ebdomh kai apeqane to paidarion kai efobhqhsan oi douloi dauid anaggeilai autw oti teqnhken to paidarion oti eipan idou en tw eti to paidarion zhn elalhsamen pros auton kai ouk eishkousen ths fwnhs hmwn kai pws eipwmen pros auton oti teqnhken to paidarion kai poihsei kaka19kai sunhken dauid oti oi paides autou yiqurizousin kai enohsen dauid oti teqnhken to paidarion kai eipen dauid pros tous paidas autou ei teqnhken to paidarion kai eipan teqnhken20kai anesth dauid ek ths ghs kai elousato kai hleiyato kai hllaxen ta imatia autou kai eishlqen eis ton oikon tou qeou kai prosekunhsen autw kai eishlqen eis ton oikon autou kai hthsen arton fagein kai pareqhkan autw arton kai efagen21kai eipan oi paides autou pros auton ti to rhma touto o epoihsas eneka tou paidariou eti zwntos enhsteues kai eklaies kai hgrupneis kai hnika apeqanen to paidarion anesths kai efages arton kai pepwkas22kai eipen dauid en tw to paidarion eti zhn enhsteusa kai eklausa oti eipa tis oiden ei elehsei me kurios kai zhsetai to paidarion23kai nun teqnhken ina ti touto egw nhsteuw mh dunhsomai epistreyai auto eti egw poreusomai pros auton kai autos ouk anastreyei pros me24kai parekalesen dauid bhrsabee thn gunaika autou kai eishlqen pros authn kai ekoimhqh met� auths kai sunelaben kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou salwmwn kai kurios hgaphsen auton25kai apesteilen en ceiri naqan tou profhtou kai ekalesen to onoma autou idedi eneken kuriou26kai epolemhsen iwab en rabbaq uiwn ammwn kai katelaben thn polin ths basileias27kai apesteilen iwab aggelous pros dauid kai eipen epolemhsa en rabbaq kai katelabomhn thn polin twn udatwn28kai nun sunagage to kataloipon tou laou kai parembale epi thn polin kai prokatalabou authn ina mh prokatalabwmai egw thn polin kai klhqh to onoma mou ep� authn29kai sunhgagen dauid panta ton laon kai eporeuqh eis rabbaq kai epolemhsen en auth kai katelabeto authn30kai elaben ton stefanon melcol tou basilews autwn apo ths kefalhs autou kai o staqmos autou talanton crusiou kai liqou timiou kai hn epi ths kefalhs dauid kai skula ths polews exhnegken polla sfodra31kai ton laon ton onta en auth exhgagen kai eqhken en tw prioni kai en tois tribolois tois sidhrois kai dihgagen autous dia tou plinqeiou kai outws epoihsen pasais tais polesin uiwn ammwn kai epestreyen dauid kai pas o laos eis ierousalhm

Chapter 13
1kai egenhqh meta tauta kai tw abessalwm uiw dauid adelfh kalh tw eidei sfodra kai onoma auth qhmar kai hgaphsen authn amnwn uios dauid2kai eqlibeto amnwn wste arrwstein dia qhmar thn adelfhn autou oti parqenos hn auth kai uperogkon en ofqalmois amnwn tou poihsai ti auth3kai hn tw amnwn etairos kai onoma autw iwnadab uios samaa tou adelfou dauid kai iwnadab anhr sofos sfodra4kai eipen autw ti soi oti su outws asqenhs uie tou basilews to prwi prwi ouk apaggeleis moi kai eipen autw amnwn qhmar thn adelfhn abessalwm tou adelfou mou egw agapw5kai eipen autw iwnadab koimhqhti epi ths koiths sou kai malakisqhti kai eiseleusetai o pathr sou tou idein se kai ereis pros auton elqetw dh qhmar h adelfh mou kai ywmisatw me kai poihsatw kat� ofqalmous mou brwma opws idw kai fagw ek twn ceirwn auths6kai ekoimhqh amnwn kai hrrwsthsen kai eishlqen o basileus idein auton kai eipen amnwn pros ton basilea elqetw dh qhmar h adelfh mou pros me kai kollurisatw en ofqalmois mou duo kolluridas kai fagomai ek ths ceiros auths7kai apesteilen dauid pros qhmar eis ton oikon legwn poreuqhti dh eis ton oikon amnwn tou adelfou sou kai poihson autw brwma8kai eporeuqh qhmar eis ton oikon amnwn adelfou auths kai autos koimwmenos kai elaben to stais kai efurasen kai ekollurisen kat� ofqalmous autou kai hyhsen tas kolluridas9kai elaben to thganon kai katekenwsen enwpion autou kai ouk hqelhsen fagein kai eipen amnwn exagagete panta andra epanwqen mou kai exhgagon panta andra apo epanwqen autou10kai eipen amnwn pros qhmar eisenegke to brwma eis to tamieion kai fagomai ek ths ceiros sou kai elaben qhmar tas kolluridas as epoihsen kai eishnegken tw amnwn adelfw auths eis ton koitwna11kai proshgagen autw tou fagein kai epelabeto auths kai eipen auth deuro koimhqhti met� emou adelfh mou12kai eipen autw mh adelfe mou mh tapeinwshs me dioti ou poihqhsetai outws en israhl mh poihshs thn afrosunhn tauthn13kai egw pou apoisw to oneidos mou kai su esh ws eis twn afronwn en israhl kai nun lalhson dh pros ton basilea oti ou mh kwlush me apo sou14kai ouk hqelhsen amnwn tou akousai ths fwnhs auths kai ekrataiwsen uper authn kai etapeinwsen authn kai ekoimhqh met� auths15kai emishsen authn amnwn misos mega sfodra oti mega to misos o emishsen authn uper thn agaphn hn hgaphsen authn kai eipen auth amnwn anasthqi kai poreuou16kai eipen autw qhmar mh adelfe oti megalh h kakia h escath uper thn prwthn hn epoihsas met� emou tou exaposteilai me kai ouk hqelhsen amnwn akousai ths fwnhs auths17kai ekalesen to paidarion autou ton proesthkota tou oikou autou kai eipen autw exaposteilate dh tauthn ap� emou exw kai apokleison thn quran opisw auths18kai ep� auths hn citwn karpwtos oti outws enediduskonto ai qugateres tou basilews ai parqenoi tous ependutas autwn kai exhgagen authn o leitourgos autou exw kai apekleisen thn quran opisw auths19kai elaben qhmar spodon kai epeqhken epi thn kefalhn auths kai ton citwna ton karpwton ton ep� auths dierrhxen kai epeqhken tas ceiras auths epi thn kefalhn auths kai eporeuqh poreuomenh kai krazousa20kai eipen pros authn abessalwm o adelfos auths mh amnwn o adelfos sou egeneto meta sou kai nun adelfh mou kwfeuson oti adelfos sou estin mh qhs thn kardian sou tou lalhsai eis to rhma touto kai ekaqisen qhmar chreuousa en oikw abessalwm tou adelfou auths21kai hkousen o basileus dauid pantas tous logous toutous kai equmwqh sfodra kai ouk eluphsen to pneuma amnwn tou uiou autou oti hgapa auton oti prwtotokos autou hn22kai ouk elalhsen abessalwm meta amnwn apo ponhrou ews agaqou oti emisei abessalwm ton amnwn epi logou ou etapeinwsen qhmar thn adelfhn autou23kai egeneto eis diethrida hmerwn kai hsan keirontes tw abessalwm en belaswr th ecomena efraim kai ekalesen abessalwm pantas tous uious tou basilews24kai hlqen abessalwm pros ton basilea kai eipen idou dh keirousin tw doulw sou poreuqhtw dh o basileus kai oi paides autou meta tou doulou sou25kai eipen o basileus pros abessalwm mh dh uie mou mh poreuqwmen pantes hmeis kai ou mh katabarunqwmen epi se kai ebiasato auton kai ouk hqelhsen tou poreuqhnai kai euloghsen auton26kai eipen abessalwm kai ei mh poreuqhtw dh meq� hmwn amnwn o adelfos mou kai eipen autw o basileus ina ti poreuqh meta sou27kai ebiasato auton abessalwm kai apesteilen met� autou ton amnwn kai pantas tous uious tou basilews kai epoihsen abessalwm poton kata ton poton tou basilews28kai eneteilato abessalwm tois paidariois autou legwn idete ws an agaqunqh h kardia amnwn en tw oinw kai eipw pros umas pataxate ton amnwn kai qanatwsate auton mh fobhqhte oti ouci egw eimi entellomai umin andrizesqe kai ginesqe eis uious dunamews29kai epoihsan ta paidaria abessalwm tw amnwn kaqa eneteilato autois abessalwm kai anesthsan pantes oi uioi tou basilews kai epekaqisan anhr epi thn hmionon autou kai efugan30kai egeneto autwn ontwn en th odw kai h akoh hlqen pros dauid legwn epataxen abessalwm pantas tous uious tou basilews kai ou kateleifqh ex autwn oude eis31kai anesth o basileus kai dierrhxen ta imatia autou kai ekoimhqh epi thn ghn kai pantes oi paides autou oi periestwtes autw dierrhxan ta imatia autwn32kai apekriqh iwnadab uios samaa adelfou dauid kai eipen mh eipatw o kurios mou o basileus oti panta ta paidaria tous uious tou basilews eqanatwsen oti amnwn monwtatos apeqanen oti epi stomatos abessalwm hn keimenos apo ths hmeras hs etapeinwsen qhmar thn adelfhn autou33kai nun mh qesqw o kurios mou o basileus epi thn kardian autou rhma legwn pantes oi uioi tou basilews apeqanan oti all� h amnwn monwtatos apeqanen34kai apedra abessalwm kai hren to paidarion o skopos tous ofqalmous autou kai eiden kai idou laos polus poreuomenos en th odw opisqen autou ek pleuras tou orous en th katabasei kai paregeneto o skopos kai aphggeilen tw basilei kai eipen andras ewraka ek ths odou ths wrwnhn ek merous tou orous35kai eipen iwnadab pros ton basilea idou oi uioi tou basilews pareisin kata ton logon tou doulou sou outws egeneto36kai egeneto hnika sunetelesen lalwn kai idou oi uioi tou basilews hlqan kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan kai ge o basileus kai pantes oi paides autou eklausan klauqmon megan sfodra37kai abessalwm efugen kai eporeuqh pros qolmai uion emioud basilea gedsour eis ghn macad kai epenqhsen o basileus dauid epi ton uion autou pasas tas hmeras38kai abessalwm apedra kai eporeuqh eis gedsour kai hn ekei eth tria39kai ekopasen to pneuma tou basilews tou exelqein opisw abessalwm oti pareklhqh epi amnwn oti apeqanen

Chapter 14
1kai egnw iwab uios sarouias oti h kardia tou basilews epi abessalwm2kai apesteilen iwab eis qekwe kai elaben ekeiqen gunaika sofhn kai eipen pros authn penqhson dh kai endusai imatia penqika kai mh aleiyh elaion kai esh ws gunh penqousa epi teqnhkoti touto hmeras pollas3kai eleush pros ton basilea kai lalhseis pros auton kata to rhma touto kai eqhken iwab tous logous en tw stomati auths4kai eishlqen h gunh h qekwitis pros ton basilea kai epesen epi proswpon auths eis thn ghn kai prosekunhsen autw kai eipen swson basileu swson5kai eipen pros authn o basileus ti estin soi h de eipen kai mala gunh chra egw eimi kai apeqanen o anhr mou6kai ge th doulh sou duo uioi kai emacesanto amfoteroi en tw agrw kai ouk hn o exairoumenos ana meson autwn kai epaisen o eis ton adelfon autou kai eqanatwsen auton7kai idou epanesth olh h patria pros thn doulhn sou kai eipan dos ton paisanta ton adelfon autou kai qanatwsomen auton anti ths yuchs tou adelfou autou ou apekteinen kai exaroumen kai ge ton klhronomon umwn kai sbesousin ton anqraka mou ton kataleifqenta wste mh qesqai tw andri mou kataleimma kai onoma epi proswpou ths ghs8kai eipen o basileus ugiainousa badize eis ton oikon sou kagw enteloumai peri sou9kai eipen h gunh h qekwitis pros ton basilea ep� eme kurie mou basileu h anomia kai epi ton oikon tou patros mou kai o basileus kai o qronos autou aqwos10kai eipen o basileus tis o lalwn pros se kai axeis auton pros eme kai ou prosqhsei eti ayasqai autou11kai eipen mnhmoneusatw dh o basileus ton kurion qeon autou plhqunqhnai agcistea tou aimatos tou diafqeirai kai ou mh exarwsin ton uion mou kai eipen zh kurios ei peseitai apo ths tricos tou uiou sou epi thn ghn12kai eipen h gunh lalhsatw dh h doulh sou pros ton kurion mou ton basilea rhma kai eipen lalhson13kai eipen h gunh ina ti elogisw toiouto epi laon qeou h ek stomatos tou basilews o logos outos ws plhmmeleia tou mh epistreyai ton basilea ton exwsmenon autou14oti qanatw apoqanoumeqa kai wsper to udwr to kataferomenon epi ths ghs o ou sunacqhsetai kai lhmyetai o qeos yuchn kai logizomenos tou exwsai ap� autou exwsmenon15kai nun o hlqon lalhsai pros ton basilea ton kurion mou to rhma touto oti oyetai me o laos kai erei h doulh sou lalhsatw dh pros ton basilea ei pws poihsei o basileus to rhma ths doulhs autou16oti akousei o basileus rusasqai thn doulhn autou ek ceiros tou andros tou zhtountos exarai me kai ton uion mou apo klhronomias qeou17kai eipen h gunh eih dh o logos tou kuriou mou tou basilews eis qusian oti kaqws aggelos qeou outws o kurios mou o basileus tou akouein to agaqon kai to ponhron kai kurios o qeos sou estai meta sou18kai apekriqh o basileus kai eipen pros thn gunaika mh dh kruyhs ap� emou rhma o egw eperwtw se kai eipen h gunh lalhsatw dh o kurios mou o basileus19kai eipen o basileus mh h ceir iwab en panti toutw meta sou kai eipen h gunh tw basilei zh h yuch sou kurie mou basileu ei estin eis ta dexia h eis ta aristera ek pantwn wn elalhsen o kurios mou o basileus oti o doulos sou iwab autos eneteilato moi kai autos eqeto en tw stomati ths doulhs sou pantas tous logous toutous20eneken tou perielqein to proswpon tou rhmatos toutou epoihsen o doulos sou iwab ton logon touton kai o kurios mou sofos kaqws sofia aggelou tou qeou tou gnwnai panta ta en th gh21kai eipen o basileus pros iwab idou dh epoihsa soi kata ton logon sou touton poreuou epistreyon to paidarion ton abessalwm22kai epesen iwab epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen kai euloghsen ton basilea kai eipen iwab shmeron egnw o doulos sou oti euron carin en ofqalmois sou kurie mou basileu oti epoihsen o kurios mou o basileus ton logon tou doulou autou23kai anesth iwab kai eporeuqh eis gedsour kai hgagen ton abessalwm eis ierousalhm24kai eipen o basileus apostrafhtw eis ton oikon autou kai to proswpon mou mh blepetw kai apestreyen abessalwm eis ton oikon autou kai to proswpon tou basilews ouk eiden25kai ws abessalwm ouk hn anhr en panti israhl ainetos sfodra apo icnous podos autou kai ews korufhs autou ouk hn en autw mwmos26kai en tw keiresqai auton thn kefalhn autou kai egeneto ap� archs hmerwn eis hmeras ws an ekeireto oti katebaruneto ep� auton kai keiromenos authn esthsen thn trica ths kefalhs autou diakosious siklous en tw siklw tw basilikw27kai etecqhsan tw abessalwm treis uioi kai qugathr mia kai onoma auth qhmar auth hn gunh kalh sfodra kai ginetai gunh tw roboam uiw salwmwn kai tiktei autw ton abia28kai ekaqisen abessalwm en ierousalhm duo eth hmerwn kai to proswpon tou basilews ouk eiden29kai apesteilen abessalwm pros iwab tou aposteilai auton pros ton basilea kai ouk hqelhsen elqein pros auton kai apesteilen ek deuterou pros auton kai ouk hqelhsen paragenesqai30kai eipen abessalwm pros tous paidas autou idete h meris en agrw tou iwab ecomena mou kai autw kriqai ekei poreuesqe kai emprhsate authn en puri kai eneprhsan autas oi paides abessalwm kai paraginontai oi douloi iwab pros auton dierrhcotes ta imatia autwn kai eipan enepurisan oi douloi abessalwm thn merida en puri31kai anesth iwab kai hlqen pros abessalwm eis ton oikon kai eipen pros auton ina ti oi paides sou enepurisan thn merida thn emhn en puri32kai eipen abessalwm pros iwab idou apesteila pros se legwn hke wde kai apostelw se pros ton basilea legwn ina ti hlqon ek gedsour agaqon moi hn tou eti einai me ekei kai nun idou to proswpon tou basilews ouk eidon ei de estin en emoi adikia kai qanatwson me33kai eishlqen iwab pros ton basilea kai aphggeilen autw kai ekalesen ton abessalwm kai eishlqen pros ton basilea kai prosekunhsen autw kai epesen epi proswpon autou epi thn ghn kata proswpon tou basilews kai katefilhsen o basileus ton abessalwm

Chapter 15
1kai egeneto meta tauta kai epoihsen eautw abessalwm armata kai ippous kai penthkonta andras paratrecein emprosqen autou2kai wrqrisen abessalwm kai esth ana ceira ths odou ths pulhs kai egeneto pas anhr w egeneto krisis hlqen pros ton basilea eis krisin kai ebohsen pros auton abessalwm kai elegen autw ek poias polews su ei kai eipen o anhr ek mias fulwn israhl o doulos sou3kai eipen pros auton abessalwm idou oi logoi sou agaqoi kai eukoloi kai akouwn ouk estin soi para tou basilews4kai eipen abessalwm tis me katasthsei krithn en th gh kai ep� eme eleusetai pas anhr w ean h antilogia kai krisis kai dikaiwsw auton5kai egeneto en tw eggizein andra tou proskunhsai autw kai exeteinen thn ceira autou kai epelambaneto autou kai katefilhsen auton6kai epoihsen abessalwm kata to rhma touto panti israhl tois paraginomenois eis krisin pros ton basilea kai idiopoieito abessalwm thn kardian andrwn israhl7kai egeneto apo telous tessarakonta etwn kai eipen abessalwm pros ton patera autou poreusomai dh kai apoteisw tas eucas mou as huxamhn tw kuriw en cebrwn8oti euchn huxato o doulos sou en tw oikein me en gedsour en suria legwn ean epistrefwn epistreyh me kurios eis ierousalhm kai latreusw tw kuriw9kai eipen autw o basileus badize eis eirhnhn kai anastas eporeuqh eis cebrwn10kai apesteilen abessalwm kataskopous en pasais fulais israhl legwn en tw akousai umas thn fwnhn ths keratinhs kai ereite bebasileuken basileus abessalwm en cebrwn11kai meta abessalwm eporeuqhsan diakosioi andres ex ierousalhm klhtoi kai poreuomenoi th aplothti autwn kai ouk egnwsan pan rhma12kai apesteilen abessalwm kai ekalesen ton acitofel ton gelmwnaion ton sumboulon dauid ek ths polews autou ek gwla en tw qusiazein auton kai egeneto sustremma iscuron kai o laos poreuomenos kai polus meta abessalwm13kai paregeneto o apaggellwn pros dauid legwn egenhqh h kardia andrwn israhl opisw abessalwm14kai eipen dauid pasin tois paisin autou tois met� autou tois en ierousalhm anasthte kai fugwmen oti ouk estin hmin swthria apo proswpou abessalwm tacunate tou poreuqhnai ina mh tacunh kai katalabh hmas kai exwsh ef� hmas thn kakian kai pataxh thn polin stomati macairhs15kai eipon oi paides tou basilews pros ton basilea kata panta osa aireitai o kurios hmwn o basileus idou oi paides sou16kai exhlqen o basileus kai pas o oikos autou tois posin autwn kai afhken o basileus deka gunaikas twn pallakwn autou fulassein ton oikon17kai exhlqen o basileus kai pantes oi paides autou pezh kai esthsan en oikw tw makran18kai pantes oi paides autou ana ceira autou parhgon kai pas o cetti kai pas o feletqi kai esthsan epi ths elaias en th erhmw kai pas o laos pareporeueto ecomenos autou kai pantes oi peri auton kai pantes oi adroi kai pantes oi machtai exakosioi andres kai parhsan epi ceira autou kai pas o cereqqi kai pas o feleqqi kai pantes oi geqqaioi exakosioi andres oi elqontes tois posin autwn ek geq poreuomenoi epi proswpon tou basilews19kai eipen o basileus pros eqqi ton geqqaion ina ti poreuh kai su meq� hmwn epistrefe kai oikei meta tou basilews oti xenos ei su kai oti metwkhkas su ek tou topou sou20ei ecqes paragegonas kai shmeron kinhsw se meq� hmwn kai ge metanasthseis ton topon sou ecqes h exeleusis sou kai shmeron metakinhsw se meq� hmwn tou poreuqhnai kai egw poreusomai ou an egw poreuqw epistrefou kai epistreyon tous adelfous sou meta sou kai kurios poihsei meta sou eleos kai alhqeian21kai apekriqh eqqi tw basilei kai eipen zh kurios kai zh o kurios mou o basileus oti eis ton topon ou ean h o kurios mou kai ean eis qanaton kai ean eis zwhn oti ekei estai o doulos sou22kai eipen o basileus pros eqqi deuro kai diabaine met� emou kai parhlqen eqqi o geqqaios kai pantes oi paides autou kai pas o oclos o met� autou23kai pasa h gh eklaien fwnh megalh kai pas o laos pareporeuonto en tw ceimarrw kedrwn kai o basileus diebh ton ceimarroun kedrwn kai pas o laos kai o basileus pareporeuonto epi proswpon odou thn erhmon24kai idou kai ge sadwk kai pantes oi leuitai met� autou airontes thn kibwton diaqhkhs kuriou apo baiqar kai esthsan thn kibwton tou qeou kai anebh abiaqar ews epausato pas o laos parelqein ek ths polews25kai eipen o basileus tw sadwk apostreyon thn kibwton tou qeou eis thn polin ean eurw carin en ofqalmois kuriou kai epistreyei me kai deixei moi authn kai thn euprepeian auths26kai ean eiph outws ouk hqelhka en soi idou egw eimi poieitw moi kata to agaqon en ofqalmois autou27kai eipen o basileus tw sadwk tw ierei idete su epistrefeis eis thn polin en eirhnh kai acimaas o uios sou kai iwnaqan o uios abiaqar oi duo uioi umwn meq� umwn28idete egw eimi strateuomai en arabwq ths erhmou ews tou elqein rhma par� umwn tou apaggeilai moi29kai apestreyen sadwk kai abiaqar thn kibwton eis ierousalhm kai ekaqisen ekei30kai dauid anebainen en th anabasei twn elaiwn anabainwn kai klaiwn kai thn kefalhn epikekalummenos kai autos eporeueto anupodetos kai pas o laos o met� autou epekaluyen anhr thn kefalhn autou kai anebainon anabainontes kai klaiontes31kai anhggelh dauid legontes kai acitofel en tois sustrefomenois meta abessalwm kai eipen dauid diaskedason dh thn boulhn acitofel kurie o qeos mou32kai hn dauid ercomenos ews tou rows ou prosekunhsen ekei tw qew kai idou eis apanthn autw cousi o arci etairos dauid dierrhcws ton citwna autou kai gh epi ths kefalhs autou33kai eipen autw dauid ean men diabhs met� emou kai esh ep� eme eis bastagma34kai ean eis thn polin epistreyhs kai ereis tw abessalwm dielhluqasin oi adelfoi sou kai o basileus katopisqen mou dielhluqen o pathr sou kai nun pais sou eimi basileu eason me zhsai pais tou patros sou hmhn tote kai artiws kai nun egw doulos sos kai diaskedaseis moi thn boulhn acitofel35kai idou meta sou ekei sadwk kai abiaqar oi iereis kai estai pan rhma o ean akoushs ex oikou tou basilews kai anaggeleis tw sadwk kai tw abiaqar tois iereusin36idou ekei met� autwn duo uioi autwn acimaas uios tw sadwk kai iwnaqan uios tw abiaqar kai aposteleite en ceiri autwn pros me pan rhma o ean akoushte37kai eishlqen cousi o etairos dauid eis thn polin kai abessalwm eiseporeueto eis ierousalhm

Chapter 16
1kai dauid parhlqen bracu ti apo ths rows kai idou siba to paidarion memfibosqe eis apanthn autou kai zeugos onwn episesagmenwn kai ep� autois diakosioi artoi kai ekaton stafides kai ekaton foinikes kai nebel oinou2kai eipen o basileus pros siba ti tauta soi kai eipen siba ta upozugia th oikia tou basilews tou epikaqhsqai kai oi artoi kai oi foinikes eis brwsin tois paidariois kai o oinos piein tois eklelumenois en th erhmw3kai eipen o basileus kai pou o uios tou kuriou sou kai eipen siba pros ton basilea idou kaqhtai en ierousalhm oti eipen shmeron epistreyousin moi o oikos israhl thn basileian tou patros mou4kai eipen o basileus tw siba idou soi panta osa estin tw memfibosqe kai eipen siba proskunhsas euroimi carin en ofqalmois sou kurie mou basileu5kai hlqen o basileus dauid ews baourim kai idou ekeiqen anhr exeporeueto ek suggeneias oikou saoul kai onoma autw semei+ uios ghra exhlqen ekporeuomenos kai katarwmenos6kai liqazwn en liqois ton dauid kai pantas tous paidas tou basilews dauid kai pas o laos hn kai pantes oi dunatoi ek dexiwn kai ex euwnumwn tou basilews7kai outws elegen semei+ en tw katarasqai auton exelqe exelqe anhr aimatwn kai anhr o paranomos8epestreyen epi se kurios panta ta aimata tou oikou saoul oti ebasileusas ant� autou kai edwken kurios thn basileian en ceiri abessalwm tou uiou sou kai idou su en th kakia sou oti anhr aimatwn su9kai eipen abessa uios sarouias pros ton basilea ina ti kataratai o kuwn o teqnhkws outos ton kurion mou ton basilea diabhsomai dh kai afelw thn kefalhn autou10kai eipen o basileus ti emoi kai umin uioi sarouias afete auton kai outws katarasqw oti kurios eipen autw katarasqai ton dauid kai tis erei ws ti epoihsas outws11kai eipen dauid pros abessa kai pros pantas tous paidas autou idou o uios mou o exelqwn ek ths koilias mou zhtei thn yuchn mou kai proseti nun o uios tou iemini afete auton katarasqai oti eipen autw kurios12ei pws idoi kurios en th tapeinwsei mou kai epistreyei moi agaqa anti ths kataras autou th hmera tauth13kai eporeuqh dauid kai oi andres autou en th odw kai semei+ eporeueto ek pleuras tou orous ecomena autou poreuomenos kai katarwmenos kai liqazwn en liqois ek plagiwn autou kai tw coi+ passwn14kai hlqen o basileus kai pas o laos autou eklelumenoi kai aneyuxan ekei15kai abessalwm kai pas anhr israhl eishlqon eis ierousalhm kai acitofel met� autou16kai egenhqh hnika hlqen cousi o arci etairos dauid pros abessalwm kai eipen cousi pros abessalwm zhtw o basileus17kai eipen abessalwm pros cousi touto to eleos sou meta tou etairou sou ina ti ouk aphlqes meta tou etairou sou18kai eipen cousi pros abessalwm ouci alla katopisqen ou exelexato kurios kai o laos outos kai pas anhr israhl autw esomai kai met� autou kaqhsomai19kai to deuteron tini egw douleusw ouci enwpion tou uiou autou kaqaper edouleusa enwpion tou patros sou outws esomai enwpion sou20kai eipen abessalwm pros acitofel ferete eautois boulhn ti poihswmen21kai eipen acitofel pros abessalwm eiselqe pros tas pallakas tou patros sou as katelipen fulassein ton oikon autou kai akousetai pas israhl oti kathscunas ton patera sou kai eniscusousin ai ceires pantwn twn meta sou22kai ephxan thn skhnhn tw abessalwm epi to dwma kai eishlqen abessalwm pros tas pallakas tou patros autou kat� ofqalmous pantos israhl23kai h boulh acitofel hn ebouleusato en tais hmerais tais prwtais on tropon eperwthsh en logw tou qeou outws pasa h boulh tou acitofel kai ge tw dauid kai ge tw abessalwm

Chapter 17
1kai eipen acitofel pros abessalwm epilexw dh emautw dwdeka ciliadas andrwn kai anasthsomai kai katadiwxw opisw dauid thn nukta2kai epeleusomai ep� auton kai autos kopiwn kai eklelumenos cersin kai eksthsw auton kai feuxetai pas o laos o met� autou kai pataxw ton basilea monwtaton3kai epistreyw panta ton laon pros se on tropon epistrefei h numfh pros ton andra auths plhn yuchn enos andros su zhteis kai panti tw law estai eirhnh4kai euqhs o logos en ofqalmois abessalwm kai en ofqalmois pantwn twn presbuterwn israhl5kai eipen abessalwm kalesate dh kai ge ton cousi ton araci kai akouswmen ti en tw stomati autou kai ge autou6kai eishlqen cousi pros abessalwm kai eipen abessalwm pros auton legwn kata to rhma touto elalhsen acitofel ei poihsomen kata ton logon autou ei de mh su lalhson7kai eipen cousi pros abessalwm ouk agaqh auth h boulh hn ebouleusato acitofel to apax touto8kai eipen cousi su oidas ton patera sou kai tous andras autou oti dunatoi eisin sfodra kai katapikroi th yuch autwn ws arkos hteknwmenh en agrw kai ws us traceia en tw pediw kai o pathr sou anhr polemisths kai ou mh katalush ton laon9idou gar autos nun kekruptai en eni twn bounwn h en eni twn topwn kai estai en tw epipesein autois en arch kai akoush o akouwn kai eiph egenhqh qrausis en tw law tw opisw abessalwm10kai ge autos uios dunamews ou h kardia kaqws h kardia tou leontos thkomenh takhsetai oti oiden pas israhl oti dunatos o pathr sou kai uioi dunamews oi met� autou11oti outws sumbouleuwn egw sunebouleusa kai sunagomenos sunacqhsetai epi se pas israhl apo dan kai ews bhrsabee ws h ammos h epi ths qalasshs eis plhqos kai to proswpon sou poreuomenon en mesw autwn12kai hxomen pros auton eis ena twn topwn ou ean eurwmen auton ekei kai parembaloumen ep� auton ws piptei h drosos epi thn ghn kai ouc upoleiyomeqa en autw kai tois andrasin tois met� autou kai ge ena13kai ean eis polin sunacqh kai lhmyetai pas israhl pros thn polin ekeinhn scoinia kai suroumen authn ews eis ton ceimarroun opws mh kataleifqh ekei mhde liqos14kai eipen abessalwm kai pas anhr israhl agaqh h boulh cousi tou araci uper thn boulhn acitofel kai kurios eneteilato diaskedasai thn boulhn acitofel thn agaqhn opws an epagagh kurios epi abessalwm ta kaka panta15kai eipen cousi o tou araci pros sadwk kai abiaqar tous iereis outws kai outws sunebouleusen acitofel tw abessalwm kai tois presbuterois israhl kai outws kai outws sunebouleusa egw16kai nun aposteilate tacu kai anaggeilate tw dauid legontes mh aulisqhs thn nukta en arabwq ths erhmou kai ge diabainwn speuson mhpote katapih ton basilea kai panta ton laon ton met� autou17kai iwnaqan kai acimaas eisthkeisan en th phgh rwghl kai eporeuqh h paidiskh kai anhggeilen autois kai autoi poreuontai kai anaggellousin tw basilei dauid oti ouk edunanto ofqhnai tou eiselqein eis thn polin18kai eiden autous paidarion kai aphggeilen tw abessalwm kai eporeuqhsan oi duo tacews kai eishlqan eis oikian andros en baourim kai autw lakkos en th aulh kai katebhsan ekei19kai elaben h gunh kai diepetasen to epikalumma epi proswpon tou lakkou kai eyuxen ep� autw arafwq kai ouk egnwsqh rhma20kai hlqan oi paides abessalwm pros thn gunaika eis thn oikian kai eipan pou acimaas kai iwnaqan kai eipen autois h gunh parhlqan mikron tou udatos kai ezhthsan kai ouc euran kai anestreyan eis ierousalhm21egeneto de meta to apelqein autous kai anebhsan ek tou lakkou kai eporeuqhsan kai anhggeilan tw basilei dauid kai eipan pros dauid anasthte kai diabhte tacews to udwr oti outws ebouleusato peri umwn acitofel22kai anesth dauid kai pas o laos o met� autou kai diebhsan ton iordanhn ews tou fwtos tou prwi ews enos ouk elaqen os ou dihlqen ton iordanhn23kai acitofel eiden oti ouk egenhqh h boulh autou kai epesaxen thn onon autou kai anesth kai aphlqen eis ton oikon autou eis thn polin autou kai eneteilato tw oikw autou kai aphgxato kai apeqanen kai etafh en tw tafw tou patros autou24kai dauid dihlqen eis manai+m kai abessalwm diebh ton iordanhn autos kai pas anhr israhl met� autou25kai ton amessai+ katesthsen abessalwm anti iwab epi ths dunamews kai amessai+ uios andros kai onoma autw ioqor o israhliths outos eishlqen pros abigaian qugatera naas adelfhn sarouias mhtros iwab26kai parenebalen pas israhl kai abessalwm eis thn ghn galaad27kai egeneto hnika hlqen dauid eis manai+m ouesbi uios naas ek rabbaq uiwn ammwn kai macir uios amihl ek lwdabar kai berzelli o galaadiths ek rwgellim28hnegkan deka koitas kai amfitapous kai lebhtas deka kai skeuh keramou kai purous kai kriqas kai aleuron kai alfiton kai kuamon kai fakon29kai meli kai bouturon kai probata kai saffwq bown kai proshnegkan tw dauid kai tw law tw met� autou fagein oti eipan o laos peinwn kai eklelumenos kai diywn en th erhmw

Chapter 18
1kai epeskeyato dauid ton laon ton met� autou kai katesthsen ep� autwn ciliarcous kai ekatontarcous2kai apesteilen dauid ton laon to triton en ceiri iwab kai to triton en ceiri abessa uiou sarouias adelfou iwab kai to triton en ceiri eqqi tou geqqaiou kai eipen dauid pros ton laon exelqwn exeleusomai kai ge egw meq� umwn3kai eipan ouk exeleush oti ean fugh fugwmen ou qhsousin ef� hmas kardian kai ean apoqanwmen to hmisu hmwn ou qhsousin ef� hmas kardian oti su ws hmeis deka ciliades kai nun agaqon oti esh hmin en th polei bohqeia tou bohqein4kai eipen pros autous o basileus o ean aresh en ofqalmois umwn poihsw kai esth o basileus ana ceira ths pulhs kai pas o laos exeporeueto eis ekatontadas kai eis ciliadas5kai eneteilato o basileus tw iwab kai tw abessa kai tw eqqi legwn feisasqe moi tou paidariou tou abessalwm kai pas o laos hkousen entellomenou tou basilews pasin tois arcousin uper abessalwm6kai exhlqen pas o laos eis ton drumon ex enantias israhl kai egeneto o polemos en tw drumw efraim7kai eptaisen ekei o laos israhl enwpion twn paidwn dauid kai egeneto h qrausis megalh en th hmera ekeinh eikosi ciliades andrwn8kai egeneto ekei o polemos diesparmenos epi proswpon pashs ths ghs kai epleonasen o drumos tou katafagein ek tou laou uper ous katefagen en tw law h macaira en th hmera ekeinh9kai sunhnthsen abessalwm enwpion twn paidwn dauid kai abessalwm epibebhkws epi tou hmionou autou kai eishlqen o hmionos upo to dasos ths druos ths megalhs kai ekremasqh h kefalh autou en th drui kai ekremasqh ana meson tou ouranou kai ana meson ths ghs kai o hmionos upokatw autou parhlqen10kai eiden anhr eis kai anhggeilen iwab kai eipen idou ewraka ton abessalwm kremamenon en th drui11kai eipen iwab tw andri tw apaggellonti kai idou eorakas ti oti ouk epataxas auton eis thn ghn kai egw an dedwkein soi deka arguriou kai parazwnhn mian12eipen de o anhr pros iwab kai egw eimi isthmi epi tas ceiras mou cilious siklous arguriou ou mh epibalw ceira mou epi ton uion tou basilews oti en tois wsin hmwn eneteilato o basileus soi kai abessa kai tw eqqi legwn fulaxate moi to paidarion ton abessalwm13mh poihsai en th yuch autou adikon kai pas o logos ou lhsetai apo tou basilews kai su sthsh ex enantias14kai eipen iwab touto egw arxomai ouc outws menw enwpion sou kai elaben iwab tria belh en th ceiri autou kai enephxen auta en th kardia abessalwm eti autou zwntos en th kardia ths druos15kai ekuklwsan deka paidaria aironta ta skeuh iwab kai epataxan ton abessalwm kai eqanatwsan auton16kai esalpisen iwab en keratinh kai apestreyen o laos tou mh diwkein opisw israhl oti efeideto iwab tou laou17kai elaben ton abessalwm kai erriyen auton eis casma mega en tw drumw eis ton boqunon ton megan kai esthlwsen ep� auton swron liqwn megan sfodra kai pas israhl efugen anhr eis to skhnwma autou18kai abessalwm eti zwn kai esthsen eautw thn sthlhn en h elhmfqh kai esthlwsen authn labein thn sthlhn thn en th koiladi tou basilews oti eipen ouk estin autw uios eneken tou anamnhsai to onoma autou kai ekalesen thn sthlhn ceir abessalwm ews ths hmeras tauths19kai acimaas uios sadwk eipen dramw dh kai euaggeliw tw basilei oti ekrinen autw kurios ek ceiros twn ecqrwn autou20kai eipen autw iwab ouk anhr euaggelias su en th hmera tauth kai euaggelih en hmera allh en de th hmera tauth ouk euaggelih ou eineken o uios tou basilews apeqanen21kai eipen iwab tw cousi badisas anaggeilon tw basilei osa eides kai prosekunhsen cousi tw iwab kai exhlqen22kai proseqeto eti acimaas uios sadwk kai eipen pros iwab kai estw oti dramw kai ge egw opisw tou cousi kai eipen iwab ina ti touto treceis uie mou deuro ouk estin soi euaggelia eis wfeleian poreuomenw23kai eipen ti gar ean dramoumai kai eipen autw iwab drame kai edramen acimaas odon thn tou kecar kai uperebh ton cousi24kai dauid ekaqhto ana meson twn duo pulwn kai eporeuqh o skopos eis to dwma ths pulhs pros to teicos kai ephren tous ofqalmous autou kai eiden kai idou anhr trecwn monos enwpion autou25kai anebohsen o skopos kai aphggeilen tw basilei kai eipen o basileus ei monos estin euaggelia en tw stomati autou kai eporeueto poreuomenos kai eggizwn26kai eiden o skopos andra eteron treconta kai ebohsen o skopos pros th pulh kai eipen idou anhr eteros trecwn monos kai eipen o basileus kai ge outos euaggelizomenos27kai eipen o skopos egw orw ton dromon tou prwtou ws dromon acimaas uiou sadwk kai eipen o basileus anhr agaqos outos kai ge eis euaggelian agaqhn eleusetai28kai ebohsen acimaas kai eipen pros ton basilea eirhnh kai prosekunhsen tw basilei epi proswpon autou epi thn ghn kai eipen euloghtos kurios o qeos sou os apekleisen tous andras tous misountas thn ceira autwn en tw kuriw mou tw basilei29kai eipen o basileus eirhnh tw paidariw tw abessalwm kai eipen acimaas eidon to plhqos to mega tou aposteilai ton doulon tou basilews iwab kai ton doulon sou kai ouk egnwn ti ekei30kai eipen o basileus epistreyon sthlwqhti wde kai epestrafh kai esth31kai idou o cousi paregeneto kai eipen tw basilei euaggelisqhtw o kurios mou o basileus oti ekrinen soi kurios shmeron ek ceiros pantwn twn epegeiromenwn epi se32kai eipen o basileus pros ton cousi ei eirhnh tw paidariw tw abessalwm kai eipen o cousi genointo ws to paidarion oi ecqroi tou kuriou mou tou basilews kai pantes osoi epanesthsan ep� auton eis kaka

Chapter 19
1kai etaracqh o basileus kai anebh eis to uperwon ths pulhs kai eklausen kai outws eipen en tw poreuesqai auton uie mou abessalwm uie mou uie mou abessalwm tis dwh ton qanaton mou anti sou egw anti sou abessalwm uie mou uie mou2kai anhggelh tw iwab legontes idou o basileus klaiei kai penqei epi abessalwm3kai egeneto h swthria en th hmera ekeinh eis penqos panti tw law oti hkousen o laos en th hmera ekeinh legwn oti lupeitai o basileus epi tw uiw autou4kai dieklepteto o laos en th hmera ekeinh tou eiselqein eis thn polin kaqws diakleptetai o laos oi aiscunomenoi en tw autous feugein en tw polemw5kai o basileus ekruyen to proswpon autou kai ekraxen o basileus fwnh megalh legwn uie mou abessalwm abessalwm uie mou6kai eishlqen iwab pros ton basilea eis ton oikon kai eipen kathscunas shmeron to proswpon pantwn twn doulwn sou twn exairoumenwn se shmeron kai thn yuchn twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou kai thn yuchn twn gunaikwn sou kai twn pallakwn sou7tou agapan tous misountas se kai misein tous agapwntas se kai anhggeilas shmeron oti ouk eisin oi arcontes sou oude paides oti egnwka shmeron oti ei abessalwm ezh pantes hmeis shmeron nekroi oti tote to euqes hn en ofqalmois sou8kai nun anastas exelqe kai lalhson eis thn kardian twn doulwn sou oti en kuriw wmosa oti ei mh ekporeush shmeron ei aulisqhsetai anhr meta sou thn nukta tauthn kai epignwqi seautw kai kakon soi touto uper pan to kakon to epelqon soi ek neothtos sou ews tou nun9kai anesth o basileus kai ekaqisen en th pulh kai pas o laos anhggeilan legontes idou o basileus kaqhtai en th pulh kai eishlqen pas o laos kata proswpon tou basilews kai israhl efugen anhr eis ta skhnwmata autou10kai hn pas o laos krinomenos en pasais fulais israhl legontes o basileus dauid errusato hmas apo pantwn twn ecqrwn hmwn kai autos exeilato hmas ek ceiros allofulwn kai nun pefeugen apo ths ghs kai apo ths basileias autou apo abessalwm11kai abessalwm on ecrisamen ef� hmwn apeqanen en tw polemw kai nun ina ti umeis kwfeuete tou epistreyai ton basilea kai to rhma pantos israhl hlqen pros ton basilea12kai o basileus dauid apesteilen pros sadwk kai pros abiaqar tous iereis legwn lalhsate pros tous presbuterous iouda legontes ina ti ginesqe escatoi tou epistreyai ton basilea eis ton oikon autou kai logos pantos israhl hlqen pros ton basilea13adelfoi mou umeis osta mou kai sarkes mou umeis kai ina ti ginesqe escatoi tou epistreyai ton basilea eis ton oikon autou14kai tw amessai+ ereite ouci ostoun mou kai sarx mou su kai nun tade poihsai moi o qeos kai tade prosqeih ei mh arcwn dunamews esh enwpion emou pasas tas hmeras anti iwab15kai eklinen thn kardian pantos andros iouda ws andros enos kai apesteilan pros ton basilea legontes epistrafhti su kai pantes oi douloi sou16kai epestreyen o basileus kai hlqen ews tou iordanou kai andres iouda hlqan eis galgala tou poreuesqai eis apanthn tou basilews diabibasai ton basilea ton iordanhn17kai etacunen semei+ uios ghra uiou tou iemeni ek baourim kai katebh meta andros iouda eis apanthn tou basilews dauid18kai cilioi andres met� autou ek tou beniamin kai siba to paidarion tou oikou saoul kai deka pente uioi autou met� autou kai eikosi douloi autou met� autou kai kateuqunan ton iordanhn emprosqen tou basilews19kai eleitourghsan thn leitourgian tou diabibasai ton basilea kai diebh h diabasis exegeirai ton oikon tou basilews kai tou poihsai to euqes en ofqalmois autou kai semei+ uios ghra epesen epi proswpon autou enwpion tou basilews diabainontos autou ton iordanhn20kai eipen pros ton basilea mh dialogisasqw o kurios mou anomian kai mh mnhsqhs osa hdikhsen o pais sou en th hmera h o kurios mou o basileus exeporeueto ex ierousalhm tou qesqai ton basilea eis thn kardian autou21oti egnw o doulos sou oti egw hmarton kai idou egw hlqon shmeron proteros pantos oikou iwshf tou katabhnai eis apanthn tou kuriou mou tou basilews22kai apekriqh abessa uios sarouias kai eipen mh anti toutou ou qanatwqhsetai semei+ oti kathrasato ton criston kuriou23kai eipen dauid ti emoi kai umin uioi sarouias oti ginesqe moi shmeron eis epiboulon shmeron ou qanatwqhsetai tis anhr ex israhl oti ouk oida ei shmeron basileuw egw epi ton israhl24kai eipen o basileus pros semei+ ou mh apoqanhs kai wmosen autw o basileus25kai memfibosqe uios iwnaqan uiou saoul katebh eis apanthn tou basilews kai ouk eqerapeusen tous podas autou oude wnucisato oude epoihsen ton mustaka autou kai ta imatia autou ouk eplunen apo ths hmeras hs aphlqen o basileus ews ths hmeras hs autos paregeneto en eirhnh26kai egeneto ote eishlqen eis ierousalhm eis apanthsin tou basilews kai eipen autw o basileus ti oti ouk eporeuqhs met� emou memfibosqe27kai eipen pros auton memfibosqe kurie mou basileu o doulos mou parelogisato me oti eipen o pais sou autw episaxon moi thn onon kai epibw ep� authn kai poreusomai meta tou basilews oti cwlos o doulos sou28kai meqwdeusen en tw doulw sou pros ton kurion mou ton basilea kai o kurios mou o basileus ws aggelos tou qeou kai poihson to agaqon en ofqalmois sou29oti ouk hn pas o oikos tou patros mou all� h oti andres qanatou tw kuriw mou tw basilei kai eqhkas ton doulon sou en tois esqiousin thn trapezan sou kai ti estin moi eti dikaiwma kai tou kekragenai me eti pros ton basilea30kai eipen autw o basileus ina ti laleis eti tous logous sou eipon su kai siba dieleisqe ton agron31kai eipen memfibosqe pros ton basilea kai ge ta panta labetw meta to paragenesqai ton kurion mou ton basilea en eirhnh eis ton oikon autou32kai berzelli o galaadiths katebh ek rwgellim kai diebh meta tou basilews ton iordanhn ekpemyai auton ton iordanhn33kai berzelli anhr presbuteros sfodra uios ogdohkonta etwn kai autos dieqreyen ton basilea en tw oikein auton en manai+m oti anhr megas estin sfodra34kai eipen o basileus pros berzelli su diabhsh met� emou kai diaqreyw to ghras sou met� emou en ierousalhm35kai eipen berzelli pros ton basilea posai hmerai etwn zwhs mou oti anabhsomai meta tou basilews eis ierousalhm36uios ogdohkonta etwn egw eimi shmeron mh gnwsomai ana meson agaqou kai kakou h geusetai o doulos sou eti o fagomai h piomai h akousomai eti fwnhn adontwn kai adouswn ina ti estai eti o doulos sou eis fortion epi ton kurion mou ton basilea37ws bracu diabhsetai o doulos sou ton iordanhn meta tou basilews kai ina ti antapodidwsin moi o basileus thn antapodosin tauthn38kaqisatw dh o doulos sou kai apoqanoumai en th polei mou para tw tafw tou patros mou kai ths mhtros mou kai idou o doulos sou camaam diabhsetai meta tou kuriou mou tou basilews kai poihson autw to agaqon en ofqalmois sou39kai eipen o basileus met� emou diabhtw camaam kagw poihsw autw to agaqon en ofqalmois sou kai panta osa eklexh ep� emoi poihsw soi40kai diebh pas o laos ton iordanhn kai o basileus diebh kai katefilhsen o basileus ton berzelli kai euloghsen auton kai epestreyen eis ton topon autou41kai diebh o basileus eis galgala kai camaam diebh met� autou kai pas o laos iouda diabainontes meta tou basilews kai ge to hmisu tou laou israhl42kai idou pas anhr israhl paregenonto pros ton basilea kai eipon pros ton basilea ti oti ekleyan se oi adelfoi hmwn anhr iouda kai diebibasan ton basilea kai ton oikon autou ton iordanhn kai pantes andres dauid met� autou43kai apekriqh pas anhr iouda pros andra israhl kai eipan dioti eggizei pros me o basileus kai ina ti outws equmwqhs peri tou logou toutou mh brwsei efagamen ek tou basilews h doma edwken h arsin hren hmin44kai apekriqh anhr israhl tw andri iouda kai eipen deka ceires moi en tw basilei kai prwtotokos egw h su kai ge en tw dauid eimi uper se kai ina ti touto ubrisas me kai ouk elogisqh o logos mou prwtos moi tou epistreyai ton basilea emoi kai esklhrunqh o logos andros iouda uper ton logon andros israhl

Chapter 20
1kai ekei epikaloumenos uios paranomos kai onoma autw sabee uios bocori anhr o iemeni kai esalpisen en th keratinh kai eipen ouk estin hmin meris en dauid oude klhronomia hmin en tw uiw iessai anhr eis ta skhnwmata sou israhl2kai anebh pas anhr israhl apo opisqen dauid opisw sabee uiou bocori kai anhr iouda ekollhqh tw basilei autwn apo tou iordanou kai ews ierousalhm3kai eishlqen dauid eis ton oikon autou eis ierousalhm kai elaben o basileus tas deka gunaikas tas pallakas autou as afhken fulassein ton oikon kai edwken autas en oikw fulakhs kai dieqreyen autas kai pros autas ouk eishlqen kai hsan sunecomenai ews hmeras qanatou autwn chrai zwsai4kai eipen o basileus pros amessai+ bohson moi ton andra iouda treis hmeras su de autou sthqi5kai eporeuqh amessai+ tou bohsai ton ioudan kai ecronisen apo tou kairou ou etaxato autw dauid6kai eipen dauid pros abessa nun kakopoihsei hmas sabee uios bocori uper abessalwm kai nun su labe meta seautou tous paidas tou kuriou sou kai katadiwxon opisw autou mhpote eautw eurh poleis ocuras kai skiasei tous ofqalmous hmwn7kai exhlqon opisw autou oi andres iwab kai o cereqqi kai o feleqqi kai pantes oi dunatoi kai exhlqan ex ierousalhm diwxai opisw sabee uiou bocori8kai autoi para tw liqw tw megalw tw en gabawn kai amessai+ eishlqen emprosqen autwn kai iwab periezwsmenos manduan to enduma autou kai ep� autw periezwsmenos macairan ezeugmenhn epi ths osfuos autou en kolew auths kai h macaira exhlqen kai epesen9kai eipen iwab tw amessai+ ei ugiaineis su adelfe kai ekrathsen h ceir h dexia iwab tou pwgwnos amessai+ tou katafilhsai auton10kai amessai+ ouk efulaxato thn macairan thn en th ceiri iwab kai epaisen auton en auth iwab eis thn yoan kai execuqh h koilia autou eis thn ghn kai ouk edeuterwsen autw kai apeqanen kai iwab kai abessa o adelfos autou ediwxen opisw sabee uiou bocori11kai anhr esth ep� auton twn paidariwn iwab kai eipen tis o boulomenos iwab kai tis tou dauid opisw iwab12kai amessai+ pefurmenos en tw aimati en mesw ths tribou kai eiden o anhr oti eisthkei pas o laos kai apestreyen ton amessai+ ek ths tribou eis agron kai eperriyen ep� auton imation kaqoti eiden panta ton ercomenon ep� auton esthkota13hnika de efqasen ek ths tribou parhlqen pas anhr israhl opisw iwab tou diwxai opisw sabee uiou bocori14kai dihlqen en pasais fulais israhl eis abel kai eis baiqmaca kai pantes en carri kai exekklhsiasqhsan kai hlqon katopisqen autou15kai paregenhqhsan kai epoliorkoun ep� auton thn abel kai thn baiqmaca kai execean proscwma pros thn polin kai esth en tw proteicismati kai pas o laos o meta iwab enoousan katabalein to teicos16kai ebohsen gunh sofh ek tou teicous kai eipen akousate akousate eipate dh pros iwab eggison ews wde kai lalhsw pros auton17kai proshggisen pros authn kai eipen h gunh ei su ei iwab o de eipen egw eipen de autw akouson tous logous ths doulhs sou kai eipen iwab akouw egw eimi18kai eipen legousa logon elalhsan en prwtois legontes hrwthmenos hrwthqh en th abel kai en dan ei exelipon a eqento oi pistoi tou israhl erwtwntes eperwthsousin en abel kai outws ei exelipon19egw eimi eirhnika twn sthrigmatwn israhl su de zhteis qanatwsai polin kai mhtropolin en israhl ina ti katapontizeis klhronomian kuriou20kai apekriqh iwab kai eipen ilews moi ilews moi ei katapontiw kai ei diafqerw21ouc outos o logos oti anhr ex orous efraim sabee uios bocori onoma autou kai ephren thn ceira autou epi ton basilea dauid dote auton moi monon kai apeleusomai apanwqen ths polews kai eipen h gunh pros iwab idou h kefalh autou rifhsetai pros se dia tou teicous22kai eishlqen h gunh pros panta ton laon kai elalhsen pros pasan thn polin en th sofia auths kai afeilen thn kefalhn sabee uiou bocori kai ebalen pros iwab kai esalpisen en keratinh kai diesparhsan apo ths polews anhr eis ta skhnwmata autou kai iwab apestreyen eis ierousalhm pros ton basilea23kai iwab pros pash th dunamei israhl kai banaias uios iwdae epi tou cereqqi kai epi tou feleqqi24kai adwniram epi tou forou kai iwsafat uios acilouq anamimnhskwn25kai sousa grammateus kai sadwk kai abiaqar iereis26kai ge iras o iarin hn iereus tou dauid

Chapter 21
1kai egeneto limos en tais hmerais dauid tria eth eniautos ecomenos eniautou kai ezhthsen dauid to proswpon tou kuriou kai eipen kurios epi saoul kai epi ton oikon autou adikia dia to auton qanatw aimatwn peri ou eqanatwsen tous gabawnitas2kai ekalesen o basileus dauid tous gabawnitas kai eipen pros autous kai oi gabawnitai ouc uioi israhl eisin oti all� h ek tou leimmatos tou amorraiou kai oi uioi israhl wmosan autois kai ezhthsen saoul pataxai autous en tw zhlwsai auton tous uious israhl kai iouda3kai eipen dauid pros tous gabawnitas ti poihsw umin kai en tini exilasomai kai euloghsete thn klhronomian kuriou4kai eipan autw oi gabawnitai ouk estin hmin argurion kai crusion meta saoul kai meta tou oikou autou kai ouk estin hmin anhr qanatwsai en israhl kai eipen ti umeis legete kai poihsw umin5kai eipan pros ton basilea o anhr sunetelesen ef� hmas kai ediwxen hmas os parelogisato exoleqreusai hmas afaniswmen auton tou mh estanai auton en panti oriw israhl6dotw hmin epta andras ek twn uiwn autou kai exhliaswmen autous tw kuriw en gabawn saoul eklektous kuriou kai eipen o basileus egw dwsw7kai efeisato o basileus epi memfibosqe uion iwnaqan uiou saoul dia ton orkon kuriou ton ana meson autwn ana meson dauid kai ana meson iwnaqan uiou saoul8kai elaben o basileus tous duo uious resfa qugatros aia ous eteken tw saoul ton ermwni kai ton memfibosqe kai tous pente uious micol qugatros saoul ous eteken tw esrihl uiw berzelli tw mooulaqi9kai edwken autous en ceiri twn gabawnitwn kai exhliasan autous en tw orei enanti kuriou kai epesan oi epta autoi epi to auto kai autoi de eqanatwqhsan en hmerais qerismou en prwtois en arch qerismou kriqwn10kai elaben resfa qugathr aia ton sakkon kai ephxen auth pros thn petran en arch qerismou kriqwn ews estaxen ep� autous udwr ek tou ouranou kai ouk edwken ta peteina tou ouranou katapausai ep� autous hmeras kai ta qhria tou agrou nuktos11kai aphggelh tw dauid osa epoihsen resfa qugathr aia pallakh saoul kai exeluqhsan kai katelaben autous dan uios iwa ek twn apogonwn twn gigantwn12kai eporeuqh dauid kai elaben ta osta saoul kai ta osta iwnaqan tou uiou autou para twn andrwn uiwn iabis galaad oi ekleyan autous ek ths plateias baiqsan oti esthsan autous ekei oi allofuloi en hmera h epataxan oi allofuloi ton saoul en gelboue13kai anhnegken ekeiqen ta osta saoul kai ta osta iwnaqan tou uiou autou kai sunhgagen ta osta twn exhliasmenwn14kai eqayan ta osta saoul kai ta osta iwnaqan tou uiou autou kai twn hliasqentwn en gh beniamin en th pleura en tw tafw kis tou patros autou kai epoihsan panta osa eneteilato o basileus kai ephkousen o qeos th gh meta tauta15kai egenhqh eti polemos tois allofulois meta israhl kai katebh dauid kai oi paides autou met� autou kai epolemhsan meta twn allofulwn kai exeluqh dauid16kai iesbi os hn en tois ekgonois tou rafa kai o staqmos tou doratos autou triakosiwn siklwn olkh calkou kai autos periezwsmenos korunhn kai dienoeito pataxai ton dauid17kai ebohqhsen autw abessa uios sarouias kai epataxen ton allofulon kai eqanatwsen auton tote wmosan oi andres dauid legontes ouk exeleush eti meq� hmwn eis polemon kai ou mh sbeshs ton lucnon israhl18kai egenhqh meta tauta eti polemos en geq meta twn allofulwn tote epataxen seboca o astatwqi ton sef ton en tois ekgonois tou rafa19kai egeneto o polemos en gob meta twn allofulwn kai epataxen eleanan uios ariwrgim o baiqleemiths ton goliaq ton geqqaion kai to xulon tou doratos autou ws antion ufainontwn20kai egeneto eti polemos en geq kai hn anhr madwn kai oi daktuloi twn ceirwn autou kai oi daktuloi twn podwn autou ex kai ex eikosi tessares ariqmw kai ge autos etecqh tw rafa21kai wneidisen ton israhl kai epataxen auton iwnaqan uios semei+ adelfou dauid22oi tessares outoi etecqhsan apogonoi twn gigantwn en geq tw rafa oikos kai epesan en ceiri dauid kai en ceiri twn doulwn autou

Chapter 22
1kai elalhsen dauid tw kuriw tous logous ths wdhs tauths en h hmera exeilato auton kurios ek ceiros pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiros saoul2kai eipen kurie petra mou kai ocurwma mou kai exairoumenos me emoi3o qeos mou fulax estai mou pepoiqws esomai ep� autw uperaspisths mou kai keras swthrias mou antilhmptwr mou kai katafugh mou swthrias mou ex adikou swseis me4aineton epikalesomai kurion kai ek twn ecqrwn mou swqhsomai5oti periescon me suntrimmoi qanatou ceimarroi anomias eqambhsan me6wdines qanatou ekuklwsan me proefqasan me sklhrothtes qanatou7en tw qlibesqai me epikalesomai kurion kai pros ton qeon mou bohsomai kai epakousetai ek naou autou fwnhs mou kai h kraugh mou en tois wsin autou8kai etaracqh kai eseisqh h gh kai ta qemelia tou ouranou sunetaracqhsan kai esparacqhsan oti equmwqh kurios autois9anebh kapnos en th orgh autou kai pur ek stomatos autou katedetai anqrakes exekauqhsan ap� autou10kai eklinen ouranous kai katebh kai gnofos upokatw twn podwn autou11kai epekaqisen epi ceroubin kai epetasqh kai wfqh epi pterugwn anemou12kai eqeto skotos apokrufhn autou kuklw autou h skhnh autou skotos udatwn epacunen en nefelais aeros13apo tou feggous enantion autou exekauqhsan anqrakes puros14ebronthsen ex ouranou kurios kai o uyistos edwken fwnhn autou15kai apesteilen belh kai eskorpisen autous astraphn kai exesthsen autous16kai wfqhsan afeseis qalasshs kai apekalufqh qemelia ths oikoumenhs en th epitimhsei kuriou apo pnohs pneumatos qumou autou17apesteilen ex uyous kai elaben me eilkusen me ex udatwn pollwn18errusato me ex ecqrwn mou iscuos ek twn misountwn me oti ekrataiwqhsan uper eme19proefqasan me en hmera qliyews mou kai egeneto kurios episthrigma mou20kai exhgagen me eis platusmon kai exeilato me oti eudokhsen en emoi21kai antapedwken moi kurios kata thn dikaiosunhn mou kata thn kaqariothta twn ceirwn mou antapedwken moi22oti efulaxa odous kuriou kai ouk hsebhsa apo tou qeou mou23oti panta ta krimata autou katenantion mou kai ta dikaiwmata autou ouk apesthn ap� autwn24kai esomai amwmos autw kai profulaxomai apo ths anomias mou25kai apodwsei moi kurios kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou enwpion twn ofqalmwn autou26meta osiou osiwqhsh kai meta andros teleiou teleiwqhsh27kai meta eklektou eklektos esh kai meta streblou streblwqhsh28kai ton laon ton ptwcon swseis kai ofqalmous epi metewrwn tapeinwseis29oti su o lucnos mou kurie kai kurios eklamyei moi to skotos mou30oti en soi dramoumai monozwnos kai en tw qew mou uperbhsomai teicos31o iscuros amwmos h odos autou to rhma kuriou krataion pepurwmenon uperaspisths estin pasin tois pepoiqosin ep� autw32tis iscuros plhn kuriou kai tis ktisths estai plhn tou qeou hmwn33o iscuros o krataiwn me dunamei kai exetinaxen amwmon thn odon mou34tiqeis tous podas mou ws elafwn kai epi ta uyh istwn me35didaskwn ceiras mou eis polemon kai kataxas toxon calkoun en bracioni mou36kai edwkas moi uperaspismon swthrias mou kai h upakoh sou eplhqunen me37eis platusmon eis ta diabhmata mou upokatw mou kai ouk esaleuqhsan ta skelh mou38diwxw ecqrous mou kai afaniw autous kai ouk anastreyw ews suntelesw autous39kai qlasw autous kai ouk anasthsontai kai pesountai upo tous podas mou40kai eniscuseis me dunamei eis polemon kamyeis tous epanistanomenous moi upokatw mou41kai tous ecqrous mou edwkas moi nwton tous misountas me kai eqanatwsas autous42bohsontai kai ouk estin bohqos pros kurion kai ouc uphkousen autwn43kai eleana autous ws coun ghs ws phlon exodwn eleptuna autous44kai rush me ek machs lawn fulaxeis me eis kefalhn eqnwn laos on ouk egnwn edouleusan moi45uioi allotrioi eyeusanto moi eis akohn wtiou hkousan mou46uioi allotrioi aporrifhsontai kai sfalousin ek twn sugkleismwn autwn47zh kurios kai euloghtos o fulax mou kai uywqhsetai o qeos mou o fulax ths swthrias mou48iscuros kurios o didous ekdikhseis emoi paideuwn laous upokatw mou49kai exagwn me ex ecqrwn mou kai ek twn epegeiromenwn moi uywseis me ex andros adikhmatwn rush me50dia touto exomologhsomai soi kurie en tois eqnesin kai en tw onomati sou yalw51megalunwn swthrias basilews autou kai poiwn eleos tw cristw autou tw dauid kai tw spermati autou ews aiwnos

Chapter 23
1kai outoi oi logoi dauid oi escatoi pistos dauid uios iessai kai pistos anhr on anesthsen kurios epi criston qeou iakwb kai euprepeis yalmoi israhl2pneuma kuriou elalhsen en emoi kai o logos autou epi glwsshs mou3legei o qeos israhl emoi elalhsen fulax israhl parabolhn eipon en anqrwpw pws krataiwshte fobon qeou4kai en qew fwti prwias anateilai hlios to prwi ou parhlqen ek feggous kai ws ex uetou clohs apo ghs5ou gar outws o oikos mou meta iscurou diaqhkhn gar aiwnion eqeto moi etoimhn en panti kairw pefulagmenhn oti pasa swthria mou kai pan qelhma oti ou mh blasthsh o paranomos6wsper akanqa exwsmenh pantes autoi oti ou ceiri lhmfqhsontai7kai anhr ou kopiasei en autois kai plhres sidhrou kai xulon doratos kai en puri kausei kauqhsontai aiscunh autwn8tauta ta onomata twn dunatwn dauid iebosqe o cananaios arcwn tou tritou estin adinwn o aswnaios outos espasato thn romfaian autou epi oktakosious traumatias eis apax9kai met� auton eleazar uios patradelfou autou uios sousitou en tois trisin dunatois outos hn meta dauid en serran kai en tw oneidisai auton en tois allofulois sunhcqhsan ekei eis polemon kai anebhsan anhr israhl10autos anesth kai epataxen en tois allofulois ews ou ekopiasen h ceir autou kai prosekollhqh h ceir autou pros thn macairan kai epoihsen kurios swthrian megalhn en th hmera ekeinh kai o laos ekaqhto opisw autou plhn ekdiduskein11kai met� auton samaia uios asa o aroucaios kai sunhcqhsan oi allofuloi eis qhria kai hn ekei meris tou agrou plhrhs fakou kai o laos efugen ek proswpou allofulwn12kai esthlwqh en mesw ths meridos kai exeilato authn kai epataxen tous allofulous kai epoihsen kurios swthrian megalhn13kai katebhsan treis apo twn triakonta kai hlqon eis kaswn pros dauid eis to sphlaion odollam kai tagma twn allofulwn parenebalon en th koiladi rafai+m14kai dauid tote en th perioch kai to uposthma twn allofulwn tote en baiqleem15kai epequmhsen dauid kai eipen tis potiei me udwr ek tou lakkou tou en baiqleem tou en th pulh to de susthma twn allofulwn tote en baiqleem16kai dierrhxan oi treis dunatoi en th parembolh twn allofulwn kai udreusanto udwr ek tou lakkou tou en baiqleem tou en th pulh kai elaban kai paregenonto pros dauid kai ouk hqelhsen piein auto kai espeisen auto tw kuriw17kai eipen ilews moi kurie tou poihsai touto ei aima twn andrwn twn poreuqentwn en tais yucais autwn piomai kai ouk hqelhsen piein auto tauta epoihsan oi treis dunatoi18kai abessa adelfos iwab uios sarouias autos arcwn en tois trisin kai autos exhgeiren to doru autou epi triakosious traumatias kai autw onoma en tois trisin19ek twn triwn ekeinwn endoxos kai egeneto autois eis arconta kai ews twn triwn ouk hlqen20kai banaias uios iwdae anhr autos pollostos ergois apo kabesehl kai autos epataxen tous duo uious arihl tou mwab kai autos katebh kai epataxe ton leonta en mesw tou lakkou en th hmera ths cionos21autos epataxen ton andra ton aiguption andra oraton en de th ceiri tou aiguptiou doru ws xulon diabaqras kai katebh pros auton en rabdw kai hrpasen to doru ek ths ceiros tou aiguptiou kai apekteinen auton en tw dorati autou22tauta epoihsen banaias uios iwdae kai autw onoma en tois trisin tois dunatois23ek twn triwn endoxos kai pros tous treis ouk hlqen kai etaxen auton dauid eis tas akoas autou24kai tauta ta onomata twn dunatwn dauid basilews asahl adelfos iwab outos en tois triakonta eleanan uios doudi patradelfou autou en baiqleem25samai o aroudaios elika o arwdaios26ellhs o felwqi iras uios ekkas o qekwiths27abiezer o anaqwqiths ek twn uiwn tou aswqitou28selmwn o awiths moore o netwfaqiths29ela uios baana o netwfaqiths eqqi uios riba ek gabaeq uios beniamin30banaias o faraqwniths ouri ek nacaligaias31abihl uios tou arabwqitou azmwq o barsamiths32eliasou o salabwniths uioi iasan iwnaqan33samma o arwdiths acian uios sarad o araouriths34alifaleq uios tou asbitou uios tou maacati eliab uios acitofel tou gelwnitou35asarai o karmhlios farai+ o erci36igaal uios naqan apo dunamews uios gaddi37elie o ammaniths gelwrai o bhrwqaios airwn ta skeuh iwab uiou sarouias38iras o ieqiraios garhb o ieqiraios39ourias o cettaios pantes triakonta kai epta

Chapter 24
1kai proseqeto orgh kuriou ekkahnai en israhl kai epeseisen ton dauid en autois legwn badize ariqmhson ton israhl kai ton iouda2kai eipen o basileus pros iwab arconta ths iscuos ton met� autou dielqe dh pasas fulas israhl apo dan kai ews bhrsabee kai episkeyai ton laon kai gnwsomai ton ariqmon tou laou3kai eipen iwab pros ton basilea kai prosqeih kurios o qeos sou pros ton laon wsper autous kai wsper autous ekatontaplasiona kai ofqalmoi tou kuriou mou tou basilews orwntes kai o kurios mou o basileus ina ti bouletai en tw logw toutw4kai uperiscusen o logos tou basilews pros iwab kai eis tous arcontas ths dunamews kai exhlqen iwab kai oi arcontes ths iscuos enwpion tou basilews episkeyasqai ton laon israhl5kai diebhsan ton iordanhn kai parenebalon en arohr ek dexiwn ths polews ths en mesw ths faraggos gad kai eliezer6kai hlqon eis thn galaad kai eis ghn qabaswn h estin adasai kai paregenonto eis danidan kai oudan kai ekuklwsan eis sidwna7kai hlqan eis mayar turou kai pasas tas poleis tou euaiou kai tou cananaiou kai hlqan kata noton iouda eis bhrsabee8kai periwdeusan en pash th gh kai paregenonto apo telous ennea mhnwn kai eikosi hmerwn eis ierousalhm9kai edwken iwab ton ariqmon ths episkeyews tou laou pros ton basilea kai egeneto israhl oktakosiai ciliades andrwn dunamews spwmenwn romfaian kai anhr iouda pentakosiai ciliades andrwn machtwn10kai epataxen kardia dauid auton meta to ariqmhsai ton laon kai eipen dauid pros kurion hmarton sfodra o epoihsa nun kurie parabibason dh thn anomian tou doulou sou oti emwranqhn sfodra11kai anesth dauid to prwi kai logos kuriou egeneto pros gad ton profhthn ton orwnta dauid legwn12poreuqhti kai lalhson pros dauid legwn tade legei kurios tria egw eimi airw epi se kai eklexai seautw en ex autwn kai poihsw soi13kai eishlqen gad pros dauid kai anhggeilen autw kai eipen autw eklexai seautw genesqai ei elqh soi tria eth limos en th gh sou h treis mhnas feugein se emprosqen twn ecqrwn sou kai esontai diwkontes se h genesqai treis hmeras qanaton en th gh sou nun oun gnwqi kai ide ti apokriqw tw aposteilanti me rhma14kai eipen dauid pros gad stena moi pantoqen sfodra estin empesoumai dh en ceiri kuriou oti polloi oi oiktirmoi autou sfodra eis de ceiras anqrwpou ou mh empesw kai exelexato eautw dauid ton qanaton15kai hmerai qerismou purwn kai edwken kurios en israhl qanaton apo prwiqen ews wras aristou kai hrxato h qrausis en tw law kai apeqanen ek tou laou apo dan kai ews bhrsabee ebdomhkonta ciliades andrwn16kai exeteinen o aggelos tou qeou thn ceira autou eis ierousalhm tou diafqeirai authn kai pareklhqh kurios epi th kakia kai eipen tw aggelw tw diafqeironti en tw law polu nun anes thn ceira sou kai o aggelos kuriou hn para tw alw orna tou iebousaiou17kai eipen dauid pros kurion en tw idein auton ton aggelon tuptonta en tw law kai eipen idou egw eimi hdikhsa kai egw eimi o poimhn ekakopoihsa kai outoi ta probata ti epoihsan genesqw dh h ceir sou en emoi kai en tw oikw tou patros mou18kai hlqen gad pros dauid en th hmera ekeinh kai eipen autw anabhqi kai sthson tw kuriw qusiasthrion en tw alwni orna tou iebousaiou19kai anebh dauid kata ton logon gad kaq� on tropon eneteilato autw kurios20kai diekuyen orna kai eiden ton basilea kai tous paidas autou paraporeuomenous epanw autou kai exhlqen orna kai prosekunhsen tw basilei epi proswpon autou epi thn ghn21kai eipen orna ti oti hlqen o kurios mou o basileus pros ton doulon autou kai eipen dauid kthsasqai para sou ton alwna tou oikodomhsai qusiasthrion tw kuriw kai susceqh h qrausis epanw tou laou22kai eipen orna pros dauid labetw kai anenegketw o kurios mou o basileus tw kuriw to agaqon en ofqalmois autou idou oi boes eis olokautwma kai oi trocoi kai ta skeuh twn bown eis xula23ta panta edwken orna tw basilei kai eipen orna pros ton basilea kurios o qeos sou euloghsai se24kai eipen o basileus pros orna ouci oti alla ktwmenos kthsomai para sou en allagmati kai ouk anoisw tw kuriw qew mou olokautwma dwrean kai ekthsato dauid ton alwna kai tous boas en arguriw siklwn penthkonta25kai wkodomhsen ekei dauid qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwseis kai eirhnikas kai proseqhken salwmwn epi to qusiasthrion ep� escatw oti mikron hn en prwtois kai ephkousen kurios th gh kai sunesceqh h qrausis epanwqen israhl .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks