The Septuagint Index
Amos


Chapter 1
1logoi amws oi egenonto en nakkarim ek qekoue ous eiden uper ierousalhm en hmerais oziou basilews iouda kai en hmerais ieroboam tou iwas basilews israhl pro duo etwn tou seismou2kai eipen kurios ek siwn efqegxato kai ex ierousalhm edwken fwnhn autou kai epenqhsan ai nomai twn poimenwn kai exhranqh h korufh tou karmhlou3kai eipen kurios epi tais trisin asebeiais damaskou kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq� wn eprizon priosin sidhrois tas en gastri ecousas twn en galaad4kai exapostelw pur eis ton oikon azahl kai katafagetai qemelia uiou ader5kai suntriyw moclous damaskou kai exoleqreusw katoikountas ek pediou wn kai katakoyw fulhn ex andrwn carran kai aicmalwteuqhsetai laos surias epiklhtos legei kurios6tade legei kurios epi tais trisin asebeiais gazhs kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai autous eneken tou aicmalwteusai autous aicmalwsian tou salwmwn tou sugkleisai eis thn idoumaian7kai exapostelw pur epi ta teich gazhs kai katafagetai qemelia auths8kai exoleqreusw katoikountas ex azwtou kai exarqhsetai fulh ex askalwnos kai epaxw thn ceira mou epi akkarwn kai apolountai oi kataloipoi twn allofulwn legei kurios9tade legei kurios epi tais trisin asebeiais turou kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai authn anq� wn sunekleisan aicmalwsian tou salwmwn eis thn idoumaian kai ouk emnhsqhsan diaqhkhs adelfwn10kai exapostelw pur epi ta teich turou kai katafagetai qemelia auths11tade legei kurios epi tais trisin asebeiais ths idoumaias kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai autous eneka tou diwxai autous en romfaia ton adelfon autou kai elumhnato mhtran epi ghs kai hrpasen eis marturion frikhn autou kai to ormhma autou efulaxen eis neikos12kai exapostelw pur eis qaiman kai katafagetai qemelia teicewn auths13tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiwn ammwn kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq� wn anescizon tas en gastri ecousas twn galaaditwn opws emplatunwsin ta oria autwn14kai anayw pur epi ta teich rabba kai katafagetai qemelia auths meta kraughs en hmera polemou kai seisqhsetai en hmera sunteleias auths15kai poreusontai oi basileis auths en aicmalwsia oi iereis autwn kai oi arcontes autwn epi to auto legei kurios

Chapter 2
1tade legei kurios epi tais trisin asebeiais mwab kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq� wn katekausan ta osta basilews ths idoumaias eis konian2kai exapostelw pur epi mwab kai katafagetai qemelia twn polewn auths kai apoqaneitai en adunamia mwab meta kraughs kai meta fwnhs salpiggos3kai exoleqreusw krithn ex auths kai pantas tous arcontas auths apoktenw met� autou legei kurios4tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiwn iouda kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai auton eneka tou apwsasqai autous ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk efulaxanto kai eplanhsen autous ta mataia autwn a epoihsan ois exhkolouqhsan oi pateres autwn opisw autwn5kai exapostelw pur epi ioudan kai katafagetai qemelia ierousalhm6tade legei kurios epi tais trisin asebeiais israhl kai epi tais tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq� wn apedonto arguriou dikaion kai penhta eneken upodhmatwn7ta patounta epi ton coun ths ghs kai ekondulizon eis kefalas ptwcwn kai odon tapeinwn exeklinan kai uios kai pathr autou eiseporeuonto pros thn authn paidiskhn opws bebhlwswsin to onoma tou qeou autwn8kai ta imatia autwn desmeuontes scoiniois parapetasmata epoioun ecomena tou qusiasthriou kai oinon ek sukofantiwn epinon en tw oikw tou qeou autwn9egw de exhra ton amorraion ek proswpou autwn ou hn kaqws uyos kedrou to uyos autou kai iscuros hn ws drus kai exhra ton karpon autou epanwqen kai tas rizas autou upokatwqen10kai egw anhgagon umas ek ghs aiguptou kai perihgagon umas en th erhmw tessarakonta eth tou kataklhronomhsai thn ghn twn amorraiwn11kai elabon ek twn uiwn umwn eis profhtas kai ek twn neaniskwn umwn eis agiasmon mh ouk estin tauta uioi israhl legei kurios12kai epotizete tous hgiasmenous oinon kai tois profhtais enetellesqe legontes ou mh profhteushte13dia touto idou egw kuliw upokatw umwn on tropon kulietai h amaxa h gemousa kalamhs14kai apoleitai fugh ek dromews kai o krataios ou mh krathsh ths iscuos autou kai o machths ou mh swsh thn yuchn autou15kai o toxoths ou mh uposth kai o oxus tois posin autou ou mh diaswqh oude o ippeus ou mh swsh thn yuchn autou16kai eurhsei thn kardian autou en dunasteiais o gumnos diwxetai en ekeinh th hmera legei kurios

Chapter 3
1akousate ton logon touton on elalhsen kurios ef� umas oikos israhl kai kata pashs fulhs hs anhgagon ek ghs aiguptou legwn2plhn umas egnwn ek paswn fulwn ths ghs dia touto ekdikhsw ef� umas pasas tas amartias umwn3ei poreusontai duo epi to auto kaqolou ean mh gnwriswsin eautous4ei ereuxetai lewn ek tou drumou autou qhran ouk ecwn ei dwsei skumnos fwnhn autou ek ths mandras autou kaqolou ean mh arpash ti5ei peseitai orneon epi thn ghn aneu ixeutou ei scasqhsetai pagis epi ths ghs aneu tou sullabein ti6ei fwnhsei salpigx en polei kai laos ou ptohqhsetai ei estai kakia en polei hn kurios ouk epoihsen7dioti ou mh poihsh kurios o qeos pragma ean mh apokaluyh paideian autou pros tous doulous autou tous profhtas8lewn ereuxetai kai tis ou fobhqhsetai kurios o qeos elalhsen kai tis ou profhteusei9apaggeilate cwrais en assuriois kai epi tas cwras ths aiguptou kai eipate sunacqhte epi to oros samareias kai idete qaumasta polla en mesw auths kai thn katadunasteian thn en auth10kai ouk egnw a estai enantion auths legei kurios oi qhsaurizontes adikian kai talaipwrian en tais cwrais autwn11dia touto tade legei kurios o qeos turos kukloqen h gh sou erhmwqhsetai kai kataxei ek sou iscun sou kai diarpaghsontai ai cwrai sou12tade legei kurios on tropon otan ekspash o poimhn ek stomatos tou leontos duo skelh h lobon wtiou outws ekspasqhsontai oi uioi israhl oi katoikountes en samareia katenanti fulhs kai en damaskw iereis13akousate kai epimarturasqe tw oikw iakwb legei kurios o qeos o pantokratwr14dioti en th hmera otan ekdikw asebeias tou israhl ep� auton kai ekdikhsw epi ta qusiasthria baiqhl kai kataskafhsetai ta kerata tou qusiasthriou kai pesountai epi thn ghn15sugcew kai pataxw ton oikon ton peripteron epi ton oikon ton qerinon kai apolountai oikoi elefantinoi kai prosteqhsontai oikoi eteroi polloi legei kurios

Chapter 4
1akousate ton logon touton damaleis ths basanitidos ai en tw orei ths samareias ai katadunasteuousai ptwcous kai katapatousai penhtas ai legousai tois kuriois autwn epidote hmin opws piwmen2omnuei kurios kata twn agiwn autou dioti idou hmerai ercontai ef� umas kai lhmyontai umas en oplois kai tous meq� umwn eis lebhtas upokaiomenous embalousin empuroi loimoi3kai exenecqhsesqe gumnai katenanti allhlwn kai aporrifhsesqe eis to oros to remman legei kurios o qeos4eishlqate eis baiqhl kai hnomhsate kai eis galgala eplhqunate tou asebhsai kai hnegkate eis to prwi qusias umwn eis thn trihmerian ta epidekata umwn5kai anegnwsan exw nomon kai epekalesanto omologias apaggeilate oti tauta hgaphsan oi uioi israhl legei kurios o qeos6kai egw dwsw umin gomfiasmon odontwn en pasais tais polesin umwn kai endeian artwn en pasi tois topois umwn kai ouk epestreyate pros me legei kurios7kai egw anescon ex umwn ton ueton pro triwn mhnwn tou trughtou kai brexw epi polin mian epi de polin mian ou brexw meris mia brachsetai kai meris ef� hn ou brexw ep� authn xhranqhsetai8kai sunaqroisqhsontai duo kai treis poleis eis polin mian tou piein udwr kai ou mh emplhsqwsin kai ouk epestreyate pros me legei kurios9epataxa umas en purwsei kai en ikterw eplhqunate khpous umwn ampelwnas umwn kai sukwnas umwn kai elaiwnas umwn katefagen h kamph kai oud� ws epestreyate pros me legei kurios10exapesteila eis umas qanaton en odw aiguptou kai apekteina en romfaia tous neaniskous umwn meta aicmalwsias ippwn sou kai anhgagon en puri tas parembolas umwn en th orgh mou kai oud� ws epestreyate pros me legei kurios11katestreya umas kaqws katestreyen o qeos sodoma kai gomorra kai egenesqe ws dalos exespasmenos ek puros kai oud� ws epestreyate pros me legei kurios12dia touto outws poihsw soi israhl plhn oti outws poihsw soi etoimazou tou epikaleisqai ton qeon sou israhl13dioti idou egw sterewn bronthn kai ktizwn pneuma kai apaggellwn eis anqrwpous ton criston autou poiwn orqron kai omiclhn kai epibainwn epi ta uyh ths ghs kurios o qeos o pantokratwr onoma autw

Chapter 5
1akousate ton logon kuriou touton on egw lambanw ef� umas qrhnon oikos israhl2epesen ouketi mh prosqh tou anasthnai parqenos tou israhl esfalen epi ths ghs auths ouk estin o anasthswn authn3dioti tade legei kurios kurios h polis ex hs exeporeuonto cilioi upoleifqhsontai ekaton kai ex hs exeporeuonto ekaton upoleifqhsontai deka tw oikw israhl4dioti tade legei kurios pros ton oikon israhl ekzhthsate me kai zhsesqe5kai mh ekzhteite baiqhl kai eis galgala mh eisporeuesqe kai epi to frear tou orkou mh diabainete oti galgala aicmalwteuomenh aicmalwteuqhsetai kai baiqhl estai ws ouc uparcousa6ekzhthsate ton kurion kai zhsate opws mh analamyh ws pur o oikos iwshf kai katafagetai auton kai ouk estai o sbeswn tw oikw israhl7kurios o poiwn eis uyos krima kai dikaiosunhn eis ghn eqhken8poiwn panta kai metaskeuazwn kai ektrepwn eis to prwi skian qanatou kai hmeran eis nukta suskotazwn o proskaloumenos to udwr ths qalasshs kai ekcewn auto epi proswpou ths ghs kurios o qeos o pantokratwr onoma autw9o diairwn suntrimmon ep� iscun kai talaipwrian epi ocurwma epagwn10emishsan en pulais elegconta kai logon osion ebdeluxanto11dia touto anq� wn katekondulizete ptwcous kai dwra eklekta edexasqe par� autwn oikous xustous wkodomhsate kai ou mh katoikhshte en autois ampelwnas epiqumhtous efuteusate kai ou mh pihte ton oinon ex autwn12oti egnwn pollas asebeias umwn kai iscurai ai amartiai umwn katapatountes dikaion lambanontes allagmata kai penhtas en pulais ekklinontes13dia touto o suniwn en tw kairw ekeinw siwphsetai oti kairos ponhros estin14ekzhthsate to kalon kai mh to ponhron opws zhshte kai estai outws meq� umwn kurios o qeos o pantokratwr on tropon eipate15memishkamen ta ponhra kai hgaphkamen ta kala kai apokatasthsate en pulais krima opws elehsh kurios o qeos o pantokratwr tous periloipous tou iwshf16dia touto tade legei kurios o qeos o pantokratwr en pasais plateiais kopetos kai en pasais odois rhqhsetai ouai ouai klhqhsetai gewrgos eis penqos kai kopeton kai eis eidotas qrhnon17kai en pasais odois kopetos dioti dieleusomai dia mesou sou eipen kurios18ouai oi epiqumountes thn hmeran kuriou ina ti auth umin h hmera tou kuriou kai auth estin skotos kai ou fws19on tropon otan fugh anqrwpos ek proswpou tou leontos kai empesh autw h arkos kai eisphdhsh eis ton oikon autou kai apereishtai tas ceiras autou epi ton toicon kai dakh auton o ofis20ouci skotos h hmera tou kuriou kai ou fws kai gnofos ouk ecwn feggos auth21memishka apwsmai eortas umwn kai ou mh osfranqw en tais panhguresin umwn22dioti kai ean enegkhte moi olokautwmata kai qusias umwn ou prosdexomai auta kai swthriou epifaneias umwn ouk epibleyomai23metasthson ap� emou hcon wdwn sou kai yalmon organwn sou ouk akousomai24kai kulisqhsetai ws udwr krima kai dikaiosunh ws ceimarrous abatos25mh sfagia kai qusias proshnegkate moi en th erhmw tessarakonta eth oikos israhl26kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou umwn raifan tous tupous autwn ous epoihsate eautois27kai metoikiw umas epekeina damaskou legei kurios o qeos o pantokratwr onoma autw

Chapter 6
1ouai tois exouqenousin siwn kai tois pepoiqosin epi to oros samareias apetrughsan arcas eqnwn kai eishlqon autoi oikos tou israhl2diabhte pantes kai idete kai dielqate ekeiqen eis emaq rabba kai katabhte ekeiqen eis geq allofulwn tas kratistas ek paswn twn basileiwn toutwn ei pleona ta oria autwn estin twn umeterwn oriwn3oi ercomenoi eis hmeran kakhn oi eggizontes kai efaptomenoi sabbatwn yeudwn4oi kaqeudontes epi klinwn elefantinwn kai kataspatalwntes epi tais strwmnais autwn kai esqontes erifous ek poimniwn kai moscaria ek mesou boukoliwn galaqhna5oi epikrotountes pros thn fwnhn twn organwn ws estwta elogisanto kai ouc ws feugonta6oi pinontes ton diulismenon oinon kai ta prwta mura criomenoi kai ouk epascon ouden epi th suntribh iwshf7dia touto nun aicmalwtoi esontai ap� archs dunastwn kai exarqhsetai cremetismos ippwn ex efraim8oti wmosen kurios kaq� eautou dioti bdelussomai egw pasan thn ubrin iakwb kai tas cwras autou memishka kai exarw polin sun pasin tois katoikousin authn9kai estai ean upoleifqwsin deka andres en oikia mia kai apoqanountai kai upoleifqhsontai oi kataloipoi10kai lhmyontai oi oikeioi autwn kai parabiwntai tou exenegkai ta osta autwn ek tou oikou kai erei tois proesthkosi ths oikias ei eti uparcei para soi kai erei ouketi kai erei siga eneka tou mh onomasai to onoma kuriou11dioti idou kurios entelletai kai pataxei ton oikon ton megan qlasmasin kai ton oikon ton mikron ragmasin12ei diwxontai en petrais ippoi ei parasiwphsontai en qhleiais oti umeis exestreyate eis qumon krima kai karpon dikaiosunhs eis pikrian13oi eufrainomenoi ep� oudeni logw oi legontes ouk en th iscui hmwn escomen kerata14dioti idou egw epegeirw ef� umas oikos tou israhl eqnos kai ekqliyousin umas tou mh eiselqein eis emaq kai ews tou ceimarrou twn dusmwn

Chapter 7
1outws edeixen moi kurios kai idou epigonh akridwn ercomenh ewqinh kai idou broucos eis gwg o basileus2kai estai ean suntelesh tou katafagein ton corton ths ghs kai eipa kurie kurie ilews genou tis anasthsei ton iakwb oti oligostos estin3metanohson kurie epi toutw kai touto ouk estai legei kurios4outws edeixen moi kurios kai idou ekalesen thn dikhn en puri kurios kai katefage thn abusson thn pollhn kai katefagen thn merida5kai eipa kurie kurie kopason dh tis anasthsei ton iakwb oti oligostos estin6metanohson kurie epi toutw kai touto ou mh genhtai legei kurios7outws edeixen moi kurios kai idou anhr esthkws epi teicous adamantinou kai en th ceiri autou adamas8kai eipen kurios pros me ti su oras amws kai eipa adamanta kai eipen kurios pros me idou egw entassw adamanta en mesw laou mou israhl ouketi mh prosqw tou parelqein auton9kai afanisqhsontai bwmoi tou gelwtos kai ai teletai tou israhl exerhmwqhsontai kai anasthsomai epi ton oikon ieroboam en romfaia10kai exapesteilen amasias o iereus baiqhl pros ieroboam basilea israhl legwn sustrofas poieitai kata sou amws en mesw oikou israhl ou mh dunhtai h gh upenegkein apantas tous logous autou11dioti tade legei amws en romfaia teleuthsei ieroboam o de israhl aicmalwtos acqhsetai apo ths ghs autou12kai eipen amasias pros amws o orwn badize ekcwrhson eis ghn iouda kai ekei katabiou kai ekei profhteuseis13eis de baiqhl ouketi mh prosqhs tou profhteusai oti agiasma basilews estin kai oikos basileias estin14kai apekriqh amws kai eipen pros amasian ouk hmhn profhths egw oude uios profhtou all� h aipolos hmhn kai knizwn sukamina15kai anelaben me kurios ek twn probatwn kai eipen kurios pros me badize profhteuson epi ton laon mou israhl16kai nun akoue logon kuriou su legeis mh profhteue epi ton israhl kai ou mh oclagwghshs epi ton oikon iakwb17dia touto tade legei kurios h gunh sou en th polei porneusei kai oi uioi sou kai ai qugateres sou en romfaia pesountai kai h gh sou en scoiniw katametrhqhsetai kai su en gh akaqartw teleuthseis o de israhl aicmalwtos acqhsetai apo ths ghs autou

Chapter 8
1outws edeixen moi kurios kai idou aggos ixeutou2kai eipen ti su blepeis amws kai eipa aggos ixeutou kai eipen kurios pros me hkei to peras epi ton laon mou israhl ouketi mh prosqw tou parelqein auton3kai ololuxei ta fatnwmata tou naou en ekeinh th hmera legei kurios polus o peptwkws en panti topw epirriyw siwphn4akousate dh tauta oi ektribontes eis to prwi penhta kai katadunasteuontes ptwcous apo ths ghs5oi legontes pote dieleusetai o mhn kai empolhsomen kai ta sabbata kai anoixomen qhsaurous tou poihsai mikron metron kai tou megalunai staqmia kai poihsai zugon adikon6tou ktasqai en arguriw ptwcous kai tapeinon anti upodhmatwn kai apo pantos genhmatos emporeusomeqa7omnuei kurios kaq� uperhfanias iakwb ei epilhsqhsetai eis neikos panta ta erga umwn8kai epi toutois ou taracqhsetai h gh kai penqhsei pas o katoikwn en auth kai anabhsetai ws potamos sunteleia kai katabhsetai ws potamos aiguptou9kai estai en ekeinh th hmera legei kurios o qeos kai dusetai o hlios meshmbrias kai suskotasei epi ths ghs en hmera to fws10kai metastreyw tas eortas umwn eis penqos kai pasas tas wdas umwn eis qrhnon kai anabibw epi pasan osfun sakkon kai epi pasan kefalhn falakrwma kai qhsomai auton ws penqos agaphtou kai tous met� autou ws hmeran odunhs11idou hmerai ercontai legei kurios kai exapostelw limon epi thn ghn ou limon artou oude diyan udatos alla limon tou akousai logon kuriou12kai saleuqhsontai udata ews qalasshs kai apo borra ews anatolwn peridramountai zhtountes ton logon kuriou kai ou mh eurwsin13en th hmera ekeinh ekleiyousin ai parqenoi ai kalai kai oi neaniskoi en diyei14oi omnuontes kata tou ilasmou samareias kai oi legontes zh o qeos sou dan kai zh o qeos sou bhrsabee kai pesountai kai ou mh anastwsin eti

Chapter 9
1eidon ton kurion efestwta epi tou qusiasthriou kai eipen pataxon epi to ilasthrion kai seisqhsetai ta propula kai diakoyon eis kefalas pantwn kai tous kataloipous autwn en romfaia apoktenw ou mh diafugh ex autwn feugwn kai ou mh diaswqh ex autwn anaswzomenos2ean katorugwsin eis adou ekeiqen h ceir mou anaspasei autous kai ean anabwsin eis ton ouranon ekeiqen kataxw autous3ean egkrubwsin eis thn korufhn tou karmhlou ekeiqen exereunhsw kai lhmyomai autous kai ean kataduswsin ex ofqalmwn mou eis ta baqh ths qalasshs ekei enteloumai tw drakonti kai dhxetai autous4kai ean poreuqwsin en aicmalwsia pro proswpou twn ecqrwn autwn ekei enteloumai th romfaia kai apoktenei autous kai sthriw tous ofqalmous mou ep� autous eis kaka kai ouk eis agaqa5kai kurios kurios o qeos o pantokratwr o efaptomenos ths ghs kai saleuwn authn kai penqhsousin pantes oi katoikountes authn kai anabhsetai ws potamos sunteleia auths kai katabhsetai ws potamos aiguptou6o oikodomwn eis ton ouranon anabasin autou kai thn epaggelian autou epi ths ghs qemeliwn o proskaloumenos to udwr ths qalasshs kai ekcewn auto epi proswpon ths ghs kurios o qeos o pantokratwr onoma autw7ouc ws uioi aiqiopwn umeis este emoi uioi israhl legei kurios ou ton israhl anhgagon ek ghs aiguptou kai tous allofulous ek kappadokias kai tous surous ek boqrou8idou oi ofqalmoi kuriou tou qeou epi thn basileian twn amartwlwn kai exarw authn apo proswpou ths ghs plhn oti ouk eis telos exarw ton oikon iakwb legei kurios9dioti idou egw entellomai kai likmiw en pasi tois eqnesin ton oikon tou israhl on tropon likmatai en tw likmw kai ou mh pesh suntrimma epi thn ghn10en romfaia teleuthsousi pantes amartwloi laou mou oi legontes ou mh eggish oud� ou mh genhtai ef� hmas ta kaka11en th hmera ekeinh anasthsw thn skhnhn dauid thn peptwkuian kai anoikodomhsw ta peptwkota auths kai ta kateskammena auths anasthsw kai anoikodomhsw authn kaqws ai hmerai tou aiwnos12opws ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn kai panta ta eqnh ef� ous epikeklhtai to onoma mou ep� autous legei kurios o qeos o poiwn tauta13idou hmerai ercontai legei kurios kai katalhmyetai o alohtos ton trughton kai perkasei h stafulh en tw sporw kai apostalaxei ta orh glukasmon kai pantes oi bounoi sumfutoi esontai14kai epistreyw thn aicmalwsian laou mou israhl kai oikodomhsousin poleis tas hfanismenas kai katoikhsousin kai katafuteusousin ampelwnas kai piontai ton oinon autwn kai futeusousin khpous kai fagontai ton karpon autwn15kai katafuteusw autous epi ths ghs autwn kai ou mh ekspasqwsin ouketi apo ths ghs autwn hs edwka autois legei kurios o qeos o pantokratwr .
   

| Index |