Daniel


Chapter 1
1en etei tritw ths basileias iwakim basilews iouda hlqen naboucodonosor basileus babulwnos eis ierousalhm kai epoliorkei authn2kai edwken kurios en ceiri autou ton iwakim basilea iouda kai apo merous twn skeuwn oikou tou qeou kai hnegken auta eis ghn sennaar oikon tou qeou autou kai ta skeuh eishnegken eis ton oikon qhsaurou tou qeou autou3kai eipen o basileus tw asfanez tw arcieunoucw autou eisagagein apo twn uiwn ths aicmalwsias israhl kai apo tou spermatos ths basileias kai apo twn forqommin4neaniskous ois ouk estin en autois mwmos kai kalous th oyei kai sunientas en pash sofia kai gignwskontas gnwsin kai dianooumenous fronhsin kai ois estin iscus en autois estanai en tw oikw tou basilews kai didaxai autous grammata kai glwssan caldaiwn5kai dietaxen autois o basileus to ths hmeras kaq' hmeran apo ths trapezhs tou basilews kai apo tou oinou tou potou autou kai qreyai autous eth tria kai meta tauta sthnai enwpion tou basilews6kai egeneto en autois ek twn uiwn iouda danihl kai ananias kai misahl kai azarias7kai epeqhken autois o arcieunoucos onomata tw danihl baltasar kai tw anania sedrac kai tw misahl misac kai tw azaria abdenagw8kai eqeto danihl epi thn kardian autou ws ou mh alisghqh en th trapezh tou basilews kai en tw oinw tou potou autou kai hxiwse ton arcieunoucon ws ou mh alisghqh9kai edwken o qeos ton danihl eis eleon kai eis oiktirmon enwpion tou arcieunoucou10kai eipen o arcieunoucos tw danihl foboumai egw ton kurion mou ton basilea ton ektaxanta thn brwsin umwn kai thn posin umwn mhpote idh ta proswpa umwn skuqrwpa para ta paidaria ta sunhlika umwn kai katadikashte thn kefalhn mou tw basilei11kai eipen danihl pros amelsad on katesthsen o arcieunoucos epi danihl ananian misahl azarian12peirason dh tous paidas sou hmeras deka kai dotwsan hmin apo twn spermatwn kai fagomeqa kai udwr piomeqa13kai ofqhtwsan enwpion sou ai ideai hmwn kai ai ideai twn paidariwn twn esqiontwn thn trapezan tou basilews kai kaqws an idhs poihson meta twn paidwn sou14kai eishkousen autwn kai epeirasen autous hmeras deka15kai meta to telos twn deka hmerwn wraqhsan ai ideai autwn agaqai kai iscurai tais sarxin uper ta paidaria ta esqionta thn trapezan tou basilews16kai egeneto amelsad anairoumenos to deipnon autwn kai ton oinon tou pomatos autwn kai edidou autois spermata17kai ta paidaria tauta oi tessares autoi edwken autois o qeos sunesin kai fronhsin en pash grammatikh kai sofia kai danihl sunhken en pash orasei kai enupniois18kai meta to telos twn hmerwn wn eipen o basileus eisagagein autous kai eishgagen autous o arcieunoucos enantion naboucodonosor19kai elalhsen met' autwn o basileus kai ouc eureqhsan ek pantwn autwn omoioi danihl kai anania kai misahl kai azaria kai esthsan enwpion tou basilews20kai en panti rhmati sofias kai episthmhs wn ezhthsen par' autwn o basileus euren autous dekaplasionas para pantas tous epaoidous kai tous magous tous ontas en pash th basileia autou21kai egeneto danihl ews etous enos kurou tou basilews

Chapter 2
1en tw etei tw deuterw ths basileias naboucodonosor hnupniasqh naboucodonosor enupnion kai exesth to pneuma autou kai o upnos autou egeneto ap' autou2kai eipen o basileus kalesai tous epaoidous kai tous magous kai tous farmakous kai tous caldaious tou anaggeilai tw basilei ta enupnia autou kai hlqan kai esthsan enwpion tou basilews3kai eipen autois o basileus hnupniasqhn kai exesth to pneuma mou tou gnwnai to enupnion4kai elalhsan oi caldaioi tw basilei suristi basileu eis tous aiwnas zhqi su eipon to enupnion tois paisin sou kai thn sugkrisin anaggeloumen5apekriqh o basileus kai eipen tois caldaiois o logos ap' emou apesth ean mh gnwrishte moi to enupnion kai thn sugkrisin autou eis apwleian esesqe kai oi oikoi umwn diarpaghsontai6ean de to enupnion kai thn sugkrisin autou gnwrishte moi domata kai dwreas kai timhn pollhn lhmyesqe par' emou plhn to enupnion kai thn sugkrisin autou apaggeilate moi7apekriqhsan deuteron kai eipan o basileus eipatw to enupnion tois paisin autou kai thn sugkrisin autou anaggeloumen8apekriqh o basileus kai eipen ep' alhqeias oida egw oti kairon umeis exagorazete kaqoti eidete oti apesth ap' emou to rhma9ean oun to enupnion mh anaggeilhte moi oida oti rhma yeudes kai diefqarmenon suneqesqe eipein enwpion mou ews ou o kairos parelqh to enupnion mou eipate moi kai gnwsomai oti thn sugkrisin autou anaggeleite moi10apekriqhsan oi caldaioi enwpion tou basilews kai legousin ouk estin anqrwpos epi ths xhras ostis to rhma tou basilews dunhsetai gnwrisai kaqoti pas basileus megas kai arcwn rhma toiouto ouk eperwta epaoidon magon kai caldaion11oti o logos on o basileus eperwta barus kai eteros ouk estin os anaggelei auton enwpion tou basilews all' h qeoi wn ouk estin h katoikia meta pashs sarkos12tote o basileus en qumw kai orgh pollh eipen apolesai pantas tous sofous babulwnos13kai to dogma exhlqen kai oi sofoi apektennonto kai ezhthsan danihl kai tous filous autou anelein14tote danihl apekriqh boulhn kai gnwmhn tw ariwc tw arcimageirw tou basilews os exhlqen anairein tous sofous babulwnos15arcwn tou basilews peri tinos exhlqen h gnwmh h anaidhs ek proswpou tou basilews egnwrisen de to rhma ariwc tw danihl16kai danihl eishlqen kai hxiwsen ton basilea opws cronon dw autw kai thn sugkrisin autou anaggeilh tw basilei17kai eishlqen danihl eis ton oikon autou kai tw anania kai tw misahl kai tw azaria tois filois autou to rhma egnwrisen18kai oiktirmous ezhtoun para tou qeou tou ouranou uper tou musthriou toutou opws an mh apolwntai danihl kai oi filoi autou meta twn epiloipwn sofwn babulwnos19tote tw danihl en oramati ths nuktos to musthrion apekalufqh kai euloghsen ton qeon tou ouranou20danihl kai eipen eih to onoma tou qeou euloghmenon apo tou aiwnos kai ews tou aiwnos oti h sofia kai h sunesis autou estin21kai autos alloioi kairous kai cronous kaqista basileis kai meqista didous sofian tois sofois kai fronhsin tois eidosin sunesin22autos apokaluptei baqea kai apokrufa ginwskwn ta en tw skotei kai to fws met' autou estin23soi o qeos twn paterwn mou exomologoumai kai ainw oti sofian kai dunamin edwkas moi kai nun egnwrisas moi a hxiwsamen para sou kai to orama tou basilews egnwrisas moi24kai hlqen danihl pros ariwc on katesthsen o basileus apolesai tous sofous babulwnos kai eipen autw tous sofous babulwnos mh apoleshs eisagage de me enwpion tou basilews kai thn sugkrisin tw basilei anaggelw25tote ariwc en spoudh eishgagen ton danihl enwpion tou basilews kai eipen autw eurhka andra ek twn uiwn ths aicmalwsias ths ioudaias ostis to sugkrima tw basilei anaggelei26kai apekriqh o basileus kai eipen tw danihl ou to onoma baltasar ei dunasai moi anaggeilai to enupnion o eidon kai thn sugkrisin autou27kai apekriqh danihl enwpion tou basilews kai legei to musthrion o o basileus eperwta ouk estin sofwn magwn epaoidwn gazarhnwn anaggeilai tw basilei28all' h estin qeos en ouranw apokaluptwn musthria kai egnwrisen tw basilei naboucodonosor a dei genesqai ep' escatwn twn hmerwn to enupnion sou kai ai oraseis ths kefalhs sou epi ths koiths sou touto estin29su basileu oi dialogismoi sou epi ths koiths sou anebhsan ti dei genesqai meta tauta kai o apokaluptwn musthria egnwrisen soi a dei genesqai30kai emoi de ouk en sofia th oush en emoi para pantas tous zwntas to musthrion touto apekalufqh all' eneken tou thn sugkrisin tw basilei gnwrisai ina tous dialogismous ths kardias sou gnws31su basileu eqewreis kai idou eikwn mia megalh h eikwn ekeinh kai h prosoyis auths uperferhs estwsa pro proswpou sou kai h orasis auths fobera32h eikwn hs h kefalh crusiou crhstou ai ceires kai to sthqos kai oi braciones auths arguroi h koilia kai oi mhroi calkoi33ai knhmai sidhrai oi podes meros ti sidhroun kai meros ti ostrakinon34eqewreis ews ou etmhqh liqos ex orous aneu ceirwn kai epataxen thn eikona epi tous podas tous sidhrous kai ostrakinous kai eleptunen autous eis telos35tote eleptunqhsan eis apax to ostrakon o sidhros o calkos o arguros o crusos kai egenonto wsei koniortos apo alwnos qerinhs kai exhren auta to plhqos tou pneumatos kai topos ouc eureqh autois kai o liqos o pataxas thn eikona egenhqh oros mega kai eplhrwsen pasan thn ghn36touto estin to enupnion kai thn sugkrisin autou eroumen enwpion tou basilews37su basileu basileus basilewn w o qeos tou ouranou basileian iscuran kai krataian kai entimon edwken38en panti topw opou katoikousin oi uioi twn anqrwpwn qhria te agrou kai peteina ouranou edwken en th ceiri sou kai katesthsen se kurion pantwn su ei h kefalh h crush39kai opisw sou anasthsetai basileia etera httwn sou kai basileia trith htis estin o calkos h kurieusei pashs ths ghs40kai basileia tetarth estai iscura ws o sidhros on tropon o sidhros leptunei kai damazei panta outws panta leptunei kai damasei41kai oti eides tous podas kai tous daktulous meros men ti ostrakinon meros de ti sidhroun basileia dihrhmenh estai kai apo ths rizhs ths sidhras estai en auth on tropon eides ton sidhron anamemeigmenon tw ostrakw42kai oi daktuloi twn podwn meros men ti sidhroun meros de ti ostrakinon meros ti ths basileias estai iscuron kai ap' auths estai suntribomenon43oti eides ton sidhron anamemeigmenon tw ostrakw summeigeis esontai en spermati anqrwpwn kai ouk esontai proskollwmenoi outos meta toutou kaqws o sidhros ouk anameignutai meta tou ostrakou44kai en tais hmerais twn basilewn ekeinwn anasthsei o qeos tou ouranou basileian htis eis tous aiwnas ou diafqarhsetai kai h basileia autou law eterw ouc upoleifqhsetai leptunei kai likmhsei pasas tas basileias kai auth anasthsetai eis tous aiwnas45on tropon eides oti apo orous etmhqh liqos aneu ceirwn kai eleptunen to ostrakon ton sidhron ton calkon ton arguron ton cruson o qeos o megas egnwrisen tw basilei a dei genesqai meta tauta kai alhqinon to enupnion kai pisth h sugkrisis autou46tote o basileus naboucodonosor epesen epi proswpon kai tw danihl prosekunhsen kai manaa kai euwdias eipen speisai autw47kai apokriqeis o basileus eipen tw danihl ep' alhqeias o qeos umwn autos estin qeos qewn kai kurios twn basilewn kai apokaluptwn musthria oti hdunhqhs apokaluyai to musthrion touto48kai emegalunen o basileus ton danihl kai domata megala kai polla edwken autw kai katesthsen auton epi pashs cwras babulwnos kai arconta satrapwn epi pantas tous sofous babulwnos49kai danihl hthsato para tou basilews kai katesthsen epi ta erga ths cwras babulwnos ton sedrac misac abdenagw kai danihl hn en th aulh tou basilews

Chapter 3
1etous oktwkaidekatou naboucodonosor o basileus epoihsen eikona crushn uyos auths phcewn exhkonta euros auths phcewn ex kai esthsen authn en pediw dei+ra en cwra babulwnos2kai apesteilen sunagagein tous upatous kai tous strathgous kai tous toparcas hgoumenous kai turannous kai tous ep' exousiwn kai pantas tous arcontas twn cwrwn elqein eis ta egkainia ths eikonos hs esthsen naboucodonosor o basileus3kai sunhcqhsan oi toparcai upatoi strathgoi hgoumenoi turannoi megaloi oi ep' exousiwn kai pantes oi arcontes twn cwrwn eis ton egkainismon ths eikonos hs esthsen naboucodonosor o basileus kai eisthkeisan enwpion ths eikonos hs esthsen naboucodonosor4kai o khrux eboa en iscui umin legetai laoi fulai glwssai5h an wra akoushte ths fwnhs ths salpiggos suriggos te kai kiqaras sambukhs kai yalthriou kai sumfwnias kai pantos genous mousikwn piptontes proskuneite th eikoni th crush h esthsen naboucodonosor o basileus6kai os an mh peswn proskunhsh auth th wra emblhqhsetai eis thn kaminon tou puros thn kaiomenhn7kai egeneto ote hkousan oi laoi ths fwnhs ths salpiggos suriggos te kai kiqaras sambukhs kai yalthriou kai sumfwnias kai pantos genous mousikwn piptontes pantes oi laoi fulai glwssai prosekunoun th eikoni th crush h esthsen naboucodonosor o basileus8tote proshlqosan andres caldaioi kai diebalon tous ioudaious9tw basilei naboucodonosor basileu eis tous aiwnas zhqi10su basileu eqhkas dogma panta anqrwpon os an akoush ths fwnhs ths salpiggos suriggos te kai kiqaras sambukhs kai yalthriou kai sumfwnias kai pantos genous mousikwn11kai mh peswn proskunhsh th eikoni th crush emblhqhsetai eis thn kaminon tou puros thn kaiomenhn12eisin andres ioudaioi ous katesthsas epi ta erga ths cwras babulwnos sedrac misac abdenagw oi andres ekeinoi ouc uphkousan basileu tw dogmati sou tois qeois sou ou latreuousin kai th eikoni th crush h esthsas ou proskunousin13tote naboucodonosor en qumw kai orgh eipen agagein ton sedrac misac kai abdenagw kai hcqhsan enwpion tou basilews14kai apekriqh naboucodonosor kai eipen autois ei alhqws sedrac misac abdenagw tois qeois mou ou latreuete kai th eikoni th crush h esthsa ou proskuneite15nun oun ei ecete etoimws ina ws an akoushte ths fwnhs ths salpiggos suriggos te kai kiqaras sambukhs kai yalthriou kai sumfwnias kai pantos genous mousikwn pesontes proskunhshte th eikoni h epoihsa ean de mh proskunhshte auth th wra emblhqhsesqe eis thn kaminon tou puros thn kaiomenhn kai tis estin qeos os exeleitai umas ek twn ceirwn mou16kai apekriqhsan sedrac misac abdenagw legontes tw basilei naboucodonosor ou creian ecomen hmeis peri tou rhmatos toutou apokriqhnai soi17estin gar qeos w hmeis latreuomen dunatos exelesqai hmas ek ths kaminou tou puros ths kaiomenhs kai ek twn ceirwn sou basileu rusetai hmas18kai ean mh gnwston estw soi basileu oti tois qeois sou ou latreuomen kai th eikoni th crush h esthsas ou proskunoumen19tote naboucodonosor eplhsqh qumou kai h oyis tou proswpou autou hlloiwqh epi sedrac misac kai abdenagw kai eipen ekkausai thn kaminon eptaplasiws ews ou eis telos ekkah20kai andras iscurous iscui eipen pedhsantas ton sedrac misac kai abdenagw embalein eis thn kaminon tou puros thn kaiomenhn21tote oi andres ekeinoi epedhqhsan sun tois sarabarois autwn kai tiarais kai periknhmisi kai endumasin autwn kai eblhqhsan eis meson ths kaminou tou puros ths kaiomenhs22epei to rhma tou basilews uperiscuen kai h kaminos exekauqh ek perissou23kai oi treis outoi sedrac misac kai abdenagw epeson eis meson ths kaminou tou puros ths kaiomenhs pepedhmenoi24kai naboucodonosor hkousen umnountwn autwn kai eqaumasen kai exanesth en spoudh kai eipen tois megistasin autou ouci andras treis ebalomen eis meson tou puros pepedhmenous kai eipan tw basilei alhqws basileu25kai eipen o basileus idou egw orw andras tessaras lelumenous kai peripatountas en mesw tou puros kai diafqora ouk estin en autois kai h orasis tou tetartou omoia uiw qeou26tote proshlqen naboucodonosor pros thn quran ths kaminou tou puros ths kaiomenhs kai eipen sedrac misac abdenagw oi douloi tou qeou tou uyistou exelqete kai deute kai exhlqon sedrac misac abdenagw ek mesou tou puros27kai sunagontai oi satrapai kai oi strathgoi kai oi toparcai kai oi dunastai tou basilews kai eqewroun tous andras oti ouk ekurieusen to pur tou swmatos autwn kai h qrix ths kefalhs autwn ouk eflogisqh kai ta sarabara autwn ouk hlloiwqh kai osmh puros ouk hn en autois28kai apekriqh naboucodonosor kai eipen euloghtos o qeos tou sedrac misac abdenagw os apesteilen ton aggelon autou kai exeilato tous paidas autou oti epepoiqeisan ep' autw kai to rhma tou basilews hlloiwsan kai paredwkan ta swmata autwn eis pur opws mh latreuswsin mhde proskunhswsin panti qew all' h tw qew autwn29kai egw ektiqemai dogma pas laos fulh glwssa h an eiph blasfhmian kata tou qeou sedrac misac abdenagw eis apwleian esontai kai oi oikoi autwn eis diarpaghn kaqoti ouk estin qeos eteros ostis dunhsetai rusasqai outws30tote o basileus kateuqunen ton sedrac misac abdenagw en th cwra babulwnos kai hxiwsen autous hgeisqai pantwn twn ioudaiwn twn ontwn en th basileia autou

Chapter 4
1naboucodonosor o basileus pasi tois laois fulais kai glwssais tois oikousin en pash th gh eirhnh umin plhqunqeih2ta shmeia kai ta terata a epoihsen met' emou o qeos o uyistos hresen enantion emou anaggeilai umin3ws megala kai iscura h basileia autou basileia aiwnios kai h exousia autou eis genean kai genean4egw naboucodonosor euqhnwn hmhn en tw oikw mou kai euqalwn5enupnion eidon kai efoberisen me kai etaracqhn epi ths koiths mou kai ai oraseis ths kefalhs mou sunetaraxan me6kai di' emou eteqh dogma tou eisagagein enwpion mou pantas tous sofous babulwnos opws thn sugkrisin tou enupniou gnwriswsin moi7kai eiseporeuonto oi epaoidoi magoi gazarhnoi caldaioi kai to enupnion eipa egw enwpion autwn kai thn sugkrisin autou ouk egnwrisan moi8ews ou hlqen danihl ou to onoma baltasar kata to onoma tou qeou mou os pneuma qeou agion en eautw ecei kai to enupnion enwpion autou eipa9baltasar o arcwn twn epaoidwn on egw egnwn oti pneuma qeou agion en soi kai pan musthrion ouk adunatei se akouson thn orasin tou enupniou ou eidon kai thn sugkrisin autou eipon moi10epi ths koiths mou eqewroun kai idou dendron en mesw ths ghs kai to uyos autou polu11emegalunqh to dendron kai iscusen kai to uyos autou efqasen ews tou ouranou kai to kutos autou eis ta perata pashs ths ghs12ta fulla autou wraia kai o karpos autou polus kai trofh pantwn en autw kai upokatw autou kateskhnoun ta qhria ta agria kai en tois kladois autou katwkoun ta ornea tou ouranou kai ex autou etrefeto pasa sarx13eqewroun en oramati ths nuktos epi ths koiths mou kai idou ir kai agios ap' ouranou katebh14kai efwnhsen en iscui kai outws eipen ekkoyate to dendron kai ektilate tous kladous autou kai ektinaxate ta fulla autou kai diaskorpisate ton karpon autou saleuqhtwsan ta qhria upokatwqen autou kai ta ornea apo twn kladwn autou15plhn thn fuhn twn rizwn autou en th gh easate kai en desmw sidhrw kai calkw kai en th cloh th exw kai en th drosw tou ouranou koitasqhsetai kai meta twn qhriwn h meris autou en tw cortw ths ghs16h kardia autou apo twn anqrwpwn alloiwqhsetai kai kardia qhriou doqhsetai autw kai epta kairoi allaghsontai ep' auton17dia sugkrimatos ir o logos kai rhma agiwn to eperwthma ina gnwsin oi zwntes oti kurios estin o uyistos ths basileias twn anqrwpwn kai w ean doxh dwsei authn kai exoudenhma anqrwpwn anasthsei ep' authn18touto to enupnion o eidon egw naboucodonosor o basileus kai su baltasar to sugkrima eipon oti pantes oi sofoi ths basileias mou ou dunantai to sugkrima autou dhlwsai moi su de danihl dunasai oti pneuma qeou agion en soi19tote danihl ou to onoma baltasar aphnewqh wsei wran mian kai oi dialogismoi autou sunetarasson auton kai apekriqh o basileus kai eipen baltasar to enupnion kai h sugkrisis mh kataspeusatw se kai apekriqh baltasar kai eipen kurie to enupnion tois misousin se kai h sugkrisis autou tois ecqrois sou20to dendron o eides to megalunqen kai to iscukos ou to uyos efqasen eis ton ouranon kai to kutos autou eis pasan thn ghn21kai ta fulla autou euqalh kai o karpos autou polus kai trofh pasin en autw upokatw autou katwkoun ta qhria ta agria kai en tois kladois autou kateskhnoun ta ornea tou ouranou22su ei basileu oti emegalunqhs kai iscusas kai h megalwsunh sou emegalunqh kai efqasen eis ton ouranon kai h kurieia sou eis ta perata ths ghs23kai oti eiden o basileus ir kai agion katabainonta apo tou ouranou kai eipen ektilate to dendron kai diafqeirate auto plhn thn fuhn twn rizwn autou easate en th gh kai en desmw sidhrw kai calkw kai en th cloh th exw kai en th drosw tou ouranou aulisqhsetai kai meta qhriwn agriwn h meris autou ews ou epta kairoi alloiwqwsin ep' auton24touto h sugkrisis autou basileu kai sugkrima uyistou estin o efqasen epi ton kurion mou ton basilea25kai se ekdiwxousin apo twn anqrwpwn kai meta qhriwn agriwn estai h katoikia sou kai corton ws boun ywmiousin se kai apo ths drosou tou ouranou aulisqhsh kai epta kairoi allaghsontai epi se ews ou gnws oti kurieuei o uyistos ths basileias twn anqrwpwn kai w an doxh dwsei authn26kai oti eipan easate thn fuhn twn rizwn tou dendrou h basileia sou soi menei af' hs an gnws thn exousian thn ouranion27dia touto basileu h boulh mou aresatw soi kai tas amartias sou en elehmosunais lutrwsai kai tas adikias sou en oiktirmois penhtwn isws estai makroqumos tois paraptwmasin sou o qeos28tauta panta efqasen epi naboucodonosor ton basilea29meta dwdekamhnon epi tw naw ths basileias autou en babulwni peripatwn30apekriqh o basileus kai eipen ouc auth estin babulwn h megalh hn egw wkodomhsa eis oikon basileias en tw kratei ths iscuos mou eis timhn ths doxhs mou31eti tou logou en stomati tou basilews ontos fwnh ap' ouranou egeneto soi legousin naboucodonosor basileu h basileia parhlqen apo sou32kai apo twn anqrwpwn se ekdiwxousin kai meta qhriwn agriwn h katoikia sou kai corton ws boun ywmiousin se kai epta kairoi allaghsontai epi se ews ou gnws oti kurieuei o uyistos ths basileias twn anqrwpwn kai w ean doxh dwsei authn33auth th wra o logos sunetelesqh epi naboucodonosor kai apo twn anqrwpwn exediwcqh kai corton ws bous hsqien kai apo ths drosou tou ouranou to swma autou ebafh ews ou ai trices autou ws leontwn emegalunqhsan kai oi onuces autou ws ornewn34kai meta to telos twn hmerwn egw naboucodonosor tous ofqalmous mou eis ton ouranon anelabon kai ai frenes mou ep' eme epestrafhsan kai tw uyistw euloghsa kai tw zwnti eis ton aiwna hnesa kai edoxasa oti h exousia autou exousia aiwnios kai h basileia autou eis genean kai genean35kai pantes oi katoikountes thn ghn ws ouden elogisqhsan kai kata to qelhma autou poiei en th dunamei tou ouranou kai en th katoikia ths ghs kai ouk estin os antipoihsetai th ceiri autou kai erei autw ti epoihsas36autw tw kairw ai frenes mou epestrafhsan ep' eme kai eis thn timhn ths basileias mou hlqon kai h morfh mou epestreyen ep' eme kai oi turannoi mou kai oi megistanes mou ezhtoun me kai epi thn basileian mou ekrataiwqhn kai megalwsunh perissotera proseteqh moi37nun oun egw naboucodonosor ainw kai uperuyw kai doxazw ton basilea tou ouranou oti panta ta erga autou alhqina kai ai triboi autou krisis kai pantas tous poreuomenous en uperhfania dunatai tapeinwsai

Chapter 5
1baltasar o basileus epoihsen deipnon mega tois megistasin autou ciliois kai katenanti twn ciliwn o oinos kai pinwn2baltasar eipen en th geusei tou oinou tou enegkein ta skeuh ta crusa kai ta argura a exhnegken naboucodonosor o pathr autou ek tou naou tou en ierousalhm kai pietwsan en autois o basileus kai oi megistanes autou kai ai pallakai autou kai ai parakoitoi autou3kai hnecqhsan ta skeuh ta crusa kai ta argura a exhnegken ek tou naou tou qeou tou en ierousalhm kai epinon en autois o basileus kai oi megistanes autou kai ai pallakai autou kai ai parakoitoi autou4epinon oinon kai hnesan tous qeous tous crusous kai argurous kai calkous kai sidhrous kai xulinous kai liqinous5en auth th wra exhlqon daktuloi ceiros anqrwpou kai egrafon katenanti ths lampados epi to koniama tou toicou tou oikou tou basilews kai o basileus eqewrei tous astragalous ths ceiros ths grafoushs6tote tou basilews h morfh hlloiwqh kai oi dialogismoi autou sunetarasson auton kai oi sundesmoi ths osfuos autou dieluonto kai ta gonata autou sunekrotounto7kai ebohsen o basileus en iscui tou eisagagein magous caldaious gazarhnous kai eipen tois sofois babulwnos os an anagnw thn grafhn tauthn kai thn sugkrisin gnwrish moi porfuran endusetai kai o maniakhs o crusous epi ton trachlon autou kai tritos en th basileia mou arxei8kai eiseporeuonto pantes oi sofoi tou basilews kai ouk hdunanto thn grafhn anagnwnai oude thn sugkrisin gnwrisai tw basilei9kai o basileus baltasar polu etaracqh kai h morfh autou hlloiwqh ep' autw kai oi megistanes autou sunetarassonto10kai eishlqen h basilissa eis ton oikon tou potou kai eipen basileu eis tous aiwnas zhqi mh tarassetwsan se oi dialogismoi sou kai h morfh sou mh alloiousqw11estin anhr en th basileia sou en w pneuma qeou kai en tais hmerais tou patros sou grhgorhsis kai sunesis eureqh en autw kai o basileus naboucodonosor o pathr sou arconta epaoidwn magwn caldaiwn gazarhnwn katesthsen auton12oti pneuma perisson en autw kai fronhsis kai sunesis sugkrinwn enupnia kai anaggellwn kratoumena kai luwn sundesmous danihl kai o basileus epeqhken autw onoma baltasar nun oun klhqhtw kai thn sugkrisin autou anaggelei soi13tote danihl eishcqh enwpion tou basilews kai eipen o basileus tw danihl su ei danihl o apo twn uiwn ths aicmalwsias ths ioudaias hs hgagen o basileus o pathr mou14hkousa peri sou oti pneuma qeou en soi kai grhgorhsis kai sunesis kai sofia perissh eureqh en soi15kai nun eishlqon enwpion mou oi sofoi magoi gazarhnoi ina thn grafhn tauthn anagnwsin kai thn sugkrisin auths gnwriswsin moi kai ouk hdunhqhsan anaggeilai moi16kai egw hkousa peri sou oti dunasai krimata sugkrinai nun oun ean dunhqhs thn grafhn anagnwnai kai thn sugkrisin auths gnwrisai moi porfuran endush kai o maniakhs o crusous estai epi ton trachlon sou kai tritos en th basileia mou arxeis17tote apekriqh danihl kai eipen enwpion tou basilews ta domata sou soi estw kai thn dwrean ths oikias sou eterw dos egw de thn grafhn anagnwsomai tw basilei kai thn sugkrisin auths gnwrisw soi18basileu o qeos o uyistos thn basileian kai thn megalwsunhn kai thn timhn kai thn doxan edwken naboucodonosor tw patri sou19kai apo ths megalwsunhs hs edwken autw pantes oi laoi fulai glwssai hsan tremontes kai foboumenoi apo proswpou autou ous hbouleto autos anhrei kai ous hbouleto autos etupten kai ous hbouleto autos uyou kai ous hbouleto autos etapeinou20kai ote uywqh h kardia autou kai to pneuma autou ekrataiwqh tou uperhfaneusasqai kathnecqh apo tou qronou ths basileias autou kai h timh afhreqh ap' autou21kai apo twn anqrwpwn exediwcqh kai h kardia autou meta twn qhriwn edoqh kai meta onagrwn h katoikia autou kai corton ws boun eywmizon auton kai apo ths drosou tou ouranou to swma autou ebafh ews ou egnw oti kurieuei o qeos o uyistos ths basileias twn anqrwpwn kai w an doxh dwsei authn22kai su o uios autou baltasar ouk etapeinwsas thn kardian sou katenwpion ou panta tauta egnws23kai epi ton kurion qeon tou ouranou uywqhs kai ta skeuh tou oikou autou hnegkan enwpion sou kai su kai oi megistanes sou kai ai pallakai sou kai ai parakoitoi sou oinon epinete en autois kai tous qeous tous crusous kai argurous kai calkous kai sidhrous kai xulinous kai liqinous oi ou blepousin kai ouk akouousin kai ou ginwskousin hnesas kai ton qeon ou h pnoh sou en ceiri autou kai pasai ai odoi sou auton ouk edoxasas24dia touto ek proswpou autou apestalh astragalos ceiros kai thn grafhn tauthn enetaxen25kai auth h grafh h entetagmenh manh qekel fares26touto to sugkrima tou rhmatos manh emetrhsen o qeos thn basileian sou kai eplhrwsen authn27qekel estaqh en zugw kai eureqh usterousa28fares dihrhtai h basileia sou kai edoqh mhdois kai persais29kai eipen baltasar kai enedusan ton danihl porfuran kai ton maniakhn ton crusoun perieqhkan peri ton trachlon autou kai ekhruxen peri autou einai auton arconta triton en th basileia30en auth th nukti anaireqh baltasar o basileus o caldaiwn

Chapter 6
1kai dareios o mhdos parelaben thn basileian wn etwn exhkonta duo2kai hresen enwpion dareiou kai katesthsen epi ths basileias satrapas ekaton eikosi tou einai autous en olh th basileia autou3kai epanw autwn taktikous treis wn hn danihl eis ex autwn tou apodidonai autois tous satrapas logon opws o basileus mh enoclhtai4kai hn danihl uper autous oti pneuma perisson en autw kai o basileus katesthsen auton ef' olhs ths basileias autou5kai oi taktikoi kai oi satrapai ezhtoun profasin eurein kata danihl kai pasan profasin kai paraptwma kai amblakhma ouc euron kat' autou oti pistos hn6kai eipon oi taktikoi ouc eurhsomen kata danihl profasin ei mh en nomimois qeou autou7tote oi taktikoi kai oi satrapai paresthsan tw basilei kai eipan autw dareie basileu eis tous aiwnas zhqi8sunebouleusanto pantes oi epi ths basileias sou strathgoi kai satrapai upatoi kai toparcai tou sthsai stasei basilikh kai eniscusai orismon opws os an aithsh aithma para pantos qeou kai anqrwpou ews hmerwn triakonta all' h para sou basileu emblhqhsetai eis ton lakkon twn leontwn9nun oun basileu sthson ton orismon kai ekqes grafhn opws mh alloiwqh to dogma mhdwn kai perswn10tote o basileus dareios epetaxen grafhnai to dogma11kai danihl hnika egnw oti enetagh to dogma eishlqen eis ton oikon autou kai ai qurides anewgmenai autw en tois uperwois autou katenanti ierousalhm kai kairous treis ths hmeras hn kamptwn epi ta gonata autou kai proseucomenos kai exomologoumenos enantion tou qeou autou kaqws hn poiwn emprosqen12tote oi andres ekeinoi parethrhsan kai euron ton danihl axiounta kai deomenon tou qeou autou13kai proselqontes legousin tw basilei basileu ouc orismon etaxas opws pas anqrwpos os an aithsh para pantos qeou kai anqrwpou aithma ews hmerwn triakonta all' h para sou basileu emblhqhsetai eis ton lakkon twn leontwn kai eipen o basileus alhqinos o logos kai to dogma mhdwn kai perswn ou pareleusetai14tote apekriqhsan kai legousin enwpion tou basilews danihl o apo twn uiwn ths aicmalwsias ths ioudaias ouc upetagh tw dogmati sou peri tou orismou ou etaxas kai kairous treis ths hmeras aitei para tou qeou autou ta aithmata autou15tote o basileus ws to rhma hkousen polu eluphqh ep' autw kai peri tou danihl hgwnisato tou exelesqai auton kai ews esperas hn agwnizomenos tou exelesqai auton16tote oi andres ekeinoi legousin tw basilei gnwqi basileu oti dogma mhdois kai persais tou pan orismon kai stasin hn an o basileus sthsh ou dei parallaxai17tote o basileus eipen kai hgagon ton danihl kai enebalon auton eis ton lakkon twn leontwn kai eipen o basileus tw danihl o qeos sou w su latreueis endelecws autos exeleitai se18kai hnegkan liqon kai epeqhkan epi to stoma tou lakkou kai esfragisato o basileus en tw daktuliw autou kai en tw daktuliw twn megistanwn autou opws mh alloiwqh pragma en tw danihl19kai aphlqen o basileus eis ton oikon autou kai ekoimhqh adeipnos kai edesmata ouk eishnegkan autw kai o upnos apesth ap' autou kai apekleisen o qeos ta stomata twn leontwn kai ou parhnwclhsan tw danihl20tote o basileus anesth to prwi en tw fwti kai en spoudh hlqen epi ton lakkon twn leontwn21kai en tw eggizein auton tw lakkw ebohsen fwnh iscura danihl o doulos tou qeou tou zwntos o qeos sou w su latreueis endelecws ei hdunhqh exelesqai se ek stomatos twn leontwn22kai eipen danihl tw basilei basileu eis tous aiwnas zhqi23o qeos mou apesteilen ton aggelon autou kai enefraxen ta stomata twn leontwn kai ouk elumhnanto me oti katenanti autou euquths hureqh moi kai enwpion de sou basileu paraptwma ouk epoihsa24tote o basileus polu hgaqunqh ep' autw kai ton danihl eipen anenegkai ek tou lakkou kai anhnecqh danihl ek tou lakkou kai pasa diafqora ouc eureqh en autw oti episteusen en tw qew autou25kai eipen o basileus kai hgagosan tous andras tous diabalontas ton danihl kai eis ton lakkon twn leontwn eneblhqhsan autoi kai oi uioi autwn kai ai gunaikes autwn kai ouk efqasan eis to edafos tou lakkou ews ou ekurieusan autwn oi leontes kai panta ta osta autwn eleptunan26tote dareios o basileus egrayen pasi tois laois fulais glwssais tois oikousin en pash th gh eirhnh umin plhqunqeih27ek proswpou mou eteqh dogma tou en pash arch ths basileias mou einai tremontas kai foboumenous apo proswpou tou qeou danihl oti autos estin qeos zwn kai menwn eis tous aiwnas kai h basileia autou ou diafqarhsetai kai h kurieia autou ews telous28antilambanetai kai ruetai kai poiei shmeia kai terata en ouranw kai epi ths ghs ostis exeilato ton danihl ek ceiros twn leontwn29kai danihl kateuqunen en th basileia dareiou kai en th basileia kurou tou persou

Chapter 7
1en etei prwtw baltasar basilews caldaiwn danihl enupnion eiden kai ai oraseis ths kefalhs autou epi ths koiths autou kai to enupnion egrayen2egw danihl eqewroun en oramati mou ths nuktos kai idou oi tessares anemoi tou ouranou proseballon eis thn qalassan thn megalhn3kai tessara qhria megala anebainon ek ths qalasshs diaferonta allhlwn4to prwton wsei leaina kai ptera auth wsei aetou eqewroun ews ou exetilh ta ptera auths kai exhrqh apo ths ghs kai epi podwn anqrwpou estaqh kai kardia anqrwpou edoqh auth5kai idou qhrion deuteron omoion arkw kai eis meros en estaqh kai tria pleura en tw stomati auths ana meson twn odontwn auths kai outws elegon auth anasthqi fage sarkas pollas6opisw toutou eqewroun kai idou eteron qhrion wsei pardalis kai auth ptera tessara peteinou uperanw auths kai tessares kefalai tw qhriw kai exousia edoqh auth7opisw toutou eqewroun kai idou qhrion tetarton foberon kai ekqambon kai iscuron perissws kai oi odontes autou sidhroi megaloi esqion kai leptunon kai ta epiloipa tois posin autou sunepatei kai auto diaforon perissws para panta ta qhria ta emprosqen autou kai kerata deka autw8prosenooun tois kerasin autou kai idou keras eteron mikron anebh en mesw autwn kai tria kerata twn emprosqen autou exerrizwqh apo proswpou autou kai idou ofqalmoi wsei ofqalmoi anqrwpou en tw kerati toutw kai stoma laloun megala9eqewroun ews otou qronoi eteqhsan kai palaios hmerwn ekaqhto kai to enduma autou wsei ciwn leukon kai h qrix ths kefalhs autou wsei erion kaqaron o qronos autou flox puros oi trocoi autou pur flegon10potamos puros eilken emprosqen autou ciliai ciliades eleitourgoun autw kai muriai muriades pareisthkeisan autw krithrion ekaqisen kai bibloi hnewcqhsan11eqewroun tote apo fwnhs twn logwn twn megalwn wn to keras ekeino elalei ews anhreqh to qhrion kai apwleto kai to swma autou edoqh eis kausin puros12kai twn loipwn qhriwn h arch metestaqh kai makroths zwhs edoqh autois ews kairou kai kairou13eqewroun en oramati ths nuktos kai idou meta twn nefelwn tou ouranou ws uios anqrwpou ercomenos hn kai ews tou palaiou twn hmerwn efqasen kai enwpion autou proshnecqh14kai autw edoqh h arch kai h timh kai h basileia kai pantes oi laoi fulai glwssai autw douleusousin h exousia autou exousia aiwnios htis ou pareleusetai kai h basileia autou ou diafqarhsetai15efrixen to pneuma mou en th exei mou egw danihl kai ai oraseis ths kefalhs mou etarasson me16kai proshlqon eni twn esthkotwn kai thn akribeian ezhtoun par' autou peri pantwn toutwn kai eipen moi thn akribeian kai thn sugkrisin twn logwn egnwrisen moi17tauta ta qhria ta megala ta tessara tessares basileiai anasthsontai epi ths ghs ai arqhsontai18kai paralhmyontai thn basileian agioi uyistou kai kaqexousin authn ews aiwnos twn aiwnwn19kai ezhtoun akribws peri tou qhriou tou tetartou oti hn diaforon para pan qhrion foberon perissws oi odontes autou sidhroi kai oi onuces autou calkoi esqion kai leptunon kai ta epiloipa tois posin autou sunepatei20kai peri twn keratwn autou twn deka twn en th kefalh autou kai tou eterou tou anabantos kai ektinaxantos twn proterwn tria keras ekeino w oi ofqalmoi kai stoma laloun megala kai h orasis autou meizwn twn loipwn21eqewroun kai to keras ekeino epoiei polemon meta twn agiwn kai iscusen pros autous22ews ou hlqen o palaios twn hmerwn kai to krima edwken agiois uyistou kai o kairos efqasen kai thn basileian katescon oi agioi23kai eipen to qhrion to tetarton basileia tetarth estai en th gh htis uperexei pasas tas basileias kai katafagetai pasan thn ghn kai sumpathsei authn kai katakoyei24kai ta deka kerata autou deka basileis anasthsontai kai opisw autwn anasthsetai eteros os uperoisei kakois pantas tous emprosqen kai treis basileis tapeinwsei25kai logous pros ton uyiston lalhsei kai tous agious uyistou palaiwsei kai uponohsei tou alloiwsai kairous kai nomon kai doqhsetai en ceiri autou ews kairou kai kairwn kai hmisu kairou26kai to krithrion kaqisei kai thn archn metasthsousin tou afanisai kai tou apolesai ews telous27kai h basileia kai h exousia kai h megalwsunh twn basilewn twn upokatw pantos tou ouranou edoqh agiois uyistou kai h basileia autou basileia aiwnios kai pasai ai arcai autw douleusousin kai upakousontai28ews wde to peras tou logou egw danihl epi polu oi dialogismoi mou sunetarasson me kai h morfh mou hlloiwqh ep' emoi kai to rhma en th kardia mou sunethrhsa

Chapter 8
1en etei tritw ths basileias baltasar tou basilews orasis wfqh pros me egw danihl meta thn ofqeisan moi thn archn2kai hmhn en sousois th barei h estin en cwra ailam kai eidon en oramati kai hmhn epi tou oubal3kai hra tous ofqalmous mou kai eidon kai idou krios eis esthkws pro tou oubal kai autw kerata kai ta kerata uyhla kai to en uyhloteron tou eterou kai to uyhlon anebainen ep' escatwn4eidon ton krion keratizonta kata qalassan kai borran kai noton kai panta ta qhria ou sthsontai enwpion autou kai ouk hn o exairoumenos ek ceiros autou kai epoihsen kata to qelhma autou kai emegalunqh5kai egw hmhn suniwn kai idou tragos aigwn hrceto apo libos epi proswpon pashs ths ghs kai ouk hn aptomenos ths ghs kai tw tragw keras qewrhton ana meson twn ofqalmwn autou6kai hlqen ews tou kriou tou ta kerata econtos ou eidon estwtos enwpion tou oubal kai edramen pros auton en ormh ths iscuos autou7kai eidon auton fqanonta ews tou kriou kai exhgrianqh pros auton kai epaisen ton krion kai sunetriyen amfotera ta kerata autou kai ouk hn iscus tw kriw tou sthnai enwpion autou kai erriyen auton epi thn ghn kai sunepathsen auton kai ouk hn o exairoumenos ton krion ek ceiros autou8kai o tragos twn aigwn emegalunqh ews sfodra kai en tw iscusai auton sunetribh to keras autou to mega kai anebh kerata tessara upokatw autou eis tous tessaras anemous tou ouranou9kai ek tou enos autwn exhlqen keras en iscuron kai emegalunqh perissws pros ton noton kai pros anatolhn kai pros thn dunamin10emegalunqh ews ths dunamews tou ouranou kai epesen epi thn ghn apo ths dunamews tou ouranou kai apo twn astrwn kai sunepathsen auta11kai ews ou o arcistrathgos rushtai thn aicmalwsian kai di' auton qusia erracqh kai egenhqh kai kateuodwqh autw kai to agion erhmwqhsetai12kai edoqh epi thn qusian amartia kai errifh camai h dikaiosunh kai epoihsen kai euodwqh13kai hkousa enos agiou lalountos kai eipen eis agios tw felmouni tw lalounti ews pote h orasis sthsetai h qusia h arqeisa kai h amartia erhmwsews h doqeisa kai to agion kai h dunamis sumpathqhsetai14kai eipen autw ews esperas kai prwi hmerai disciliai kai triakosiai kai kaqarisqhsetai to agion15kai egeneto en tw idein me egw danihl thn orasin kai ezhtoun sunesin kai idou esth enwpion emou ws orasis andros16kai hkousa fwnhn andros ana meson tou oubal kai ekalesen kai eipen gabrihl sunetison ekeinon thn orasin17kai hlqen kai esth ecomenos ths stasews mou kai en tw elqein auton eqambhqhn kai piptw epi proswpon mou kai eipen pros me sunes uie anqrwpou eti gar eis kairou peras h orasis18kai en tw lalein auton met' emou piptw epi proswpon mou epi thn ghn kai hyato mou kai esthsen me epi podas19kai eipen idou egw gnwrizw soi ta esomena ep' escatwn ths orghs eti gar eis kairou peras h orasis20o krios on eides o ecwn ta kerata basileus mhdwn kai perswn21kai o tragos twn aigwn basileus ellhnwn kai to keras to mega o hn ana meson twn ofqalmwn autou autos estin o basileus o prwtos22kai tou suntribentos ou esthsan tessara upokatw kerata tessares basileis ek tou eqnous autou anasthsontai kai ouk en th iscui autou23kai ep' escatwn ths basileias autwn plhroumenwn twn amartiwn autwn anasthsetai basileus anaidhs proswpw kai suniwn problhmata24kai krataia h iscus autou kai ouk en th iscui autou kai qaumasta diafqerei kai kateuqunei kai poihsei kai diafqerei iscurous kai laon agion25kai o zugos tou kloiou autou kateuqunei dolos en th ceiri autou kai en kardia autou megalunqhsetai kai dolw diafqerei pollous kai epi apwleias pollwn sthsetai kai ws wa ceiri suntriyei26kai h orasis ths esperas kai ths prwias ths rhqeishs alhqhs estin kai su sfragison thn orasin oti eis hmeras pollas27kai egw danihl ekoimhqhn kai emalakisqhn hmeras kai anesthn kai epoioun ta erga tou basilews kai eqaumazon thn orasin kai ouk hn o suniwn

Chapter 9
1en tw prwtw etei dareiou tou uiou asouhrou apo tou spermatos twn mhdwn os ebasileusen epi basileian caldaiwn2en etei eni ths basileias autou egw danihl sunhka en tais bublois ton ariqmon twn etwn os egenhqh logos kuriou pros ieremian ton profhthn eis sumplhrwsin erhmwsews ierousalhm ebdomhkonta eth3kai edwka to proswpon mou pros kurion ton qeon tou ekzhthsai proseuchn kai dehseis en nhsteiais kai sakkw kai spodw4kai proshuxamhn pros kurion ton qeon mou kai exwmologhsamhn kai eipa kurie o qeos o megas kai qaumastos o fulasswn thn diaqhkhn sou kai to eleos tois agapwsin se kai tois fulassousin tas entolas sou5hmartomen hdikhsamen hnomhsamen kai apesthmen kai exeklinamen apo twn entolwn sou kai apo twn krimatwn sou6kai ouk eishkousamen twn doulwn sou twn profhtwn oi elaloun en tw onomati sou pros tous basileis hmwn kai arcontas hmwn kai pateras hmwn kai pros panta ton laon ths ghs7soi kurie h dikaiosunh kai hmin h aiscunh tou proswpou ws h hmera auth andri iouda kai tois enoikousin en ierousalhm kai panti israhl tois eggus kai tois makran en pash th gh ou diespeiras autous ekei en aqesia autwn h hqethsan en soi8kurie hmin h aiscunh tou proswpou kai tois basileusin hmwn kai tois arcousin hmwn kai tois patrasin hmwn oitines hmartomen soi9tw kuriw qew hmwn oi oiktirmoi kai oi ilasmoi oti apesthmen10kai ouk eishkousamen ths fwnhs kuriou tou qeou hmwn poreuesqai en tois nomois autou ois edwken kata proswpon hmwn en cersin twn doulwn autou twn profhtwn11kai pas israhl parebhsan ton nomon sou kai exeklinan tou mh akousai ths fwnhs sou kai ephlqen ef' hmas h katara kai o orkos o gegrammenos en nomw mwusews doulou tou qeou oti hmartomen autw12kai esthsen tous logous autou ous elalhsen ef' hmas kai epi tous kritas hmwn oi ekrinon hmas epagagein ef' hmas kaka megala oia ou gegonen upokatw pantos tou ouranou kata ta genomena en ierousalhm13kaqws gegraptai en tw nomw mwush panta ta kaka tauta hlqen ef' hmas kai ouk edehqhmen tou proswpou kuriou tou qeou hmwn apostreyai apo twn adikiwn hmwn kai tou sunienai en pash alhqeia sou14kai egrhgorhsen kurios kai ephgagen auta ef' hmas oti dikaios kurios o qeos hmwn epi pasan thn poihsin autou hn epoihsen kai ouk eishkousamen ths fwnhs autou15kai nun kurie o qeos hmwn os exhgages ton laon sou ek ghs aiguptou en ceiri krataia kai epoihsas seautw onoma ws h hmera auth hmartomen hnomhsamen16kurie en pash elehmosunh sou apostrafhtw dh o qumos sou kai h orgh sou apo ths polews sou ierousalhm orous agiou sou oti hmartomen kai en tais adikiais hmwn kai twn paterwn hmwn ierousalhm kai o laos sou eis oneidismon egeneto en pasin tois perikuklw hmwn17kai nun eisakouson kurie o qeos hmwn ths proseuchs tou doulou sou kai twn dehsewn autou kai epifanon to proswpon sou epi to agiasma sou to erhmon eneken sou kurie18klinon o qeos mou to ous sou kai akouson anoixon tous ofqalmous sou kai ide ton afanismon hmwn kai ths polews sou ef' hs epikeklhtai to onoma sou ep' auths oti ouk epi tais dikaiosunais hmwn hmeis riptoumen ton oiktirmon hmwn enwpion sou all' epi tous oiktirmous sou tous pollous19kurie eisakouson kurie ilasqhti kurie prosces kai poihson mh cronishs eneken sou o qeos mou oti to onoma sou epikeklhtai epi thn polin sou kai epi ton laon sou20kai eti emou lalountos kai proseucomenou kai exagoreuontos tas amartias mou kai tas amartias tou laou mou israhl kai riptountos ton eleon mou enantion kuriou tou qeou mou peri tou orous tou agiou tou qeou mou21kai eti emou lalountos en th proseuch kai idou o anhr gabrihl on eidon en th orasei en th arch petomenos kai hyato mou wsei wran qusias esperinhs22kai sunetisen me kai elalhsen met' emou kai eipen danihl nun exhlqon sumbibasai se sunesin23en arch ths dehsews sou exhlqen logos kai egw hlqon tou anaggeilai soi oti anhr epiqumiwn su ei kai ennohqhti en tw rhmati kai sunes en th optasia24ebdomhkonta ebdomades sunetmhqhsan epi ton laon sou kai epi thn polin thn agian sou tou suntelesqhnai amartian kai tou sfragisai amartias kai apaleiyai tas anomias kai tou exilasasqai adikias kai tou agagein dikaiosunhn aiwnion kai tou sfragisai orasin kai profhthn kai tou crisai agion agiwn25kai gnwsh kai sunhseis apo exodou logou tou apokriqhnai kai tou oikodomhsai ierousalhm ews cristou hgoumenou ebdomades epta kai ebdomades exhkonta duo kai epistreyei kai oikodomhqhsetai plateia kai teicos kai ekkenwqhsontai oi kairoi26kai meta tas ebdomadas tas exhkonta duo exoleqreuqhsetai crisma kai krima ouk estin en autw kai thn polin kai to agion diafqerei sun tw hgoumenw tw ercomenw kai ekkophsontai en kataklusmw kai ews telous polemou suntetmhmenou taxei afanismois27kai dunamwsei diaqhkhn pollois ebdomas mia kai en tw hmisei ths ebdomados arqhsetai mou qusia kai spondh kai epi to ieron bdelugma twn erhmwsewn kai ews sunteleias kairou sunteleia doqhsetai epi thn erhmwsin

Chapter 10
1en etei tritw kurou basilews perswn logos apekalufqh tw danihl ou to onoma epeklhqh baltasar kai alhqinos o logos kai dunamis megalh kai sunesis edoqh autw en th optasia2en tais hmerais ekeinais egw danihl hmhn penqwn treis ebdomadas hmerwn3arton epiqumiwn ouk efagon kai kreas kai oinos ouk eishlqen eis to stoma mou kai aleimma ouk hleiyamhn ews plhrwsews triwn ebdomadwn hmerwn4en hmera eikosth kai tetarth tou mhnos tou prwtou kai egw hmhn ecomena tou potamou tou megalou autos estin eddekel5kai hra tous ofqalmous mou kai eidon kai idou anhr eis endedumenos baddin kai h osfus autou periezwsmenh en crusiw wfaz6kai to swma autou wsei qarsis kai to proswpon autou wsei orasis astraphs kai oi ofqalmoi autou wsei lampades puros kai oi braciones autou kai ta skelh ws orasis calkou stilbontos kai h fwnh twn logwn autou ws fwnh oclou7kai eidon egw danihl monos thn optasian kai oi andres oi met' emou ouk eidon thn optasian all' h ekstasis megalh epepesen ep' autous kai efugon en fobw8kai egw upeleifqhn monos kai eidon thn optasian thn megalhn tauthn kai ouc upeleifqh en emoi iscus kai h doxa mou metestrafh eis diafqoran kai ouk ekrathsa iscuos9kai hkousa thn fwnhn twn logwn autou kai en tw akousai me autou hmhn katanenugmenos kai to proswpon mou epi thn ghn10kai idou ceir aptomenh mou kai hgeiren me epi ta gonata mou11kai eipen pros me danihl anhr epiqumiwn sunes en tois logois ois egw lalw pros se kai sthqi epi th stasei sou oti nun apestalhn pros se kai en tw lalhsai auton pros me ton logon touton anesthn entromos12kai eipen pros me mh fobou danihl oti apo ths prwths hmeras hs edwkas thn kardian sou tou sunienai kai kakwqhnai enantion tou qeou sou hkousqhsan oi logoi sou kai egw hlqon en tois logois sou13kai o arcwn basileias perswn eisthkei ex enantias mou eikosi kai mian hmeran kai idou micahl eis twn arcontwn twn prwtwn hlqen bohqhsai moi kai auton katelipon ekei meta tou arcontos basileias perswn14kai hlqon sunetisai se osa apanthsetai tw law sou ep' escatwn twn hmerwn oti eti h orasis eis hmeras15kai en tw lalhsai auton met' emou kata tous logous toutous edwka to proswpon mou epi thn ghn kai katenughn16kai idou ws omoiwsis uiou anqrwpou hyato twn ceilewn mou kai hnoixa to stoma mou kai elalhsa kai eipa pros ton estwta enantion emou kurie en th optasia sou estrafh ta entos mou en emoi kai ouk escon iscun17kai pws dunhsetai o pais sou kurie lalhsai meta tou kuriou mou toutou kai egw apo tou nun ou sthsetai en emoi iscus kai pnoh ouc upeleifqh en emoi18kai proseqeto kai hyato mou ws orasis anqrwpou kai eniscusen me19kai eipen moi mh fobou anhr epiqumiwn eirhnh soi andrizou kai iscue kai en tw lalhsai auton met' emou iscusa kai eipa laleitw o kurios mou oti eniscusas me20kai eipen ei oidas ina ti hlqon pros se kai nun epistreyw tou polemhsai meta arcontos perswn kai egw exeporeuomhn kai o arcwn twn ellhnwn hrceto21all' h anaggelw soi to entetagmenon en grafh alhqeias kai ouk estin eis antecomenos met' emou peri toutwn all' h micahl o arcwn umwn

Chapter 11
1kai egw en etei prwtw kurou esthn eis kratos kai iscun2kai nun alhqeian anaggelw soi idou eti treis basileis anasthsontai en th persidi kai o tetartos plouthsei plouton megan para pantas kai meta to krathsai auton tou ploutou autou epanasthsetai pasais basileiais ellhnwn3kai anasthsetai basileus dunatos kai kurieusei kurieias pollhs kai poihsei kata to qelhma autou4kai ws an sth h basileia autou suntribhsetai kai diaireqhsetai eis tous tessaras anemous tou ouranou kai ouk eis ta escata autou oude kata thn kurieian autou hn ekurieusen oti ektilhsetai h basileia autou kai eterois ektos toutwn5kai eniscusei o basileus tou notou kai eis twn arcontwn autou eniscusei ep' auton kai kurieusei kurieian pollhn ep' exousias autou6kai meta ta eth autou summeighsontai kai qugathr basilews tou notou eiseleusetai pros basilea tou borra tou poihsai sunqhkas met' autou kai ou krathsei iscuos bracionos kai ou sthsetai to sperma autou kai paradoqhsetai auth kai oi ferontes authn kai h neanis kai o katiscuwn authn en tois kairois7kai sthsetai ek tou anqous ths rizhs auths ths etoimasias autou kai hxei pros thn dunamin kai eiseleusetai eis ta uposthrigmata tou basilews tou borra kai poihsei en autois kai katiscusei8kai ge tous qeous autwn meta twn cwneutwn autwn pan skeuos epiqumhton autwn arguriou kai crusiou meta aicmalwsias oisei eis aigupton kai autos sthsetai uper basilea tou borra9kai eiseleusetai eis thn basileian tou basilews tou notou kai anastreyei eis thn ghn autou10kai oi uioi autou sunaxousin oclon dunamewn pollwn kai eleusetai ercomenos kai katakluzwn kai pareleusetai kai kaqietai kai sumprosplakhsetai ews ths iscuos autou11kai agrianqhsetai basileus tou notou kai exeleusetai kai polemhsei meta basilews tou borra kai sthsei oclon polun kai paradoqhsetai o oclos en ceiri autou12kai lhmyetai ton oclon kai uywqhsetai h kardia autou kai katabalei muriadas kai ou katiscusei13kai epistreyei basileus tou borra kai axei oclon polun uper ton proteron kai eis to telos twn kairwn eniautwn epeleusetai eisodia en dunamei megalh kai en uparxei pollh14kai en tois kairois ekeinois polloi epanasthsontai epi basilea tou notou kai oi uioi twn loimwn tou laou sou eparqhsontai tou sthsai orasin kai asqenhsousin15kai eiseleusetai basileus tou borra kai ekceei proscwma kai sullhmyetai poleis ocuras kai oi braciones tou basilews tou notou ou sthsontai kai anasthsontai oi eklektoi autou kai ouk estai iscus tou sthnai16kai poihsei o eisporeuomenos pros auton kata to qelhma autou kai ouk estin estws kata proswpon autou kai sthsetai en gh tou sabi kai suntelesqhsetai en th ceiri autou17kai taxei to proswpon autou eiselqein en iscui pashs ths basileias autou kai euqeia panta met' autou poihsei kai qugatera twn gunaikwn dwsei autw tou diafqeirai authn kai ou mh parameinh kai ouk autw estai18kai epistreyei to proswpon autou eis tas nhsous kai sullhmyetai pollas kai katapausei arcontas oneidismou autwn plhn oneidismos autou epistreyei autw19kai epistreyei to proswpon autou eis thn iscun ths ghs autou kai asqenhsei kai peseitai kai ouc eureqhsetai20kai anasthsetai ek ths rizhs autou futon basileias epi thn etoimasian autou parabibazwn prasswn doxan basileias kai en tais hmerais ekeinais suntribhsetai kai ouk en proswpois oude en polemw21sthsetai epi thn etoimasian autou exoudenwqh kai ouk edwkan ep' auton doxan basileias kai hxei en euqhnia kai katiscusei basileias en olisqrhmasin22kai braciones tou katakluzontos kataklusqhsontai apo proswpou autou kai suntribhsontai kai hgoumenos diaqhkhs23kai apo twn sunanameixewn pros auton poihsei dolon kai anabhsetai kai uperiscusei autou en oligw eqnei24kai en euqhnia kai en piosin cwrais hxei kai poihsei a ouk epoihsan oi pateres autou kai oi pateres twn paterwn autou pronomhn kai skula kai uparxin autois diaskorpiei kai ep' aigupton logieitai logismous autou kai ews kairou25kai exegerqhsetai h iscus autou kai h kardia autou epi basilea tou notou en dunamei megalh kai o basileus tou notou sunayei polemon en dunamei megalh kai iscura sfodra kai ou sthsetai oti logiountai ep' auton logismous26kai fagontai ta deonta autou kai suntriyousin auton kai dunameis kataklusei kai pesountai traumatiai polloi27kai amfoteroi oi basileis ai kardiai autwn eis ponhrian kai epi trapezh mia yeudh lalhsousin kai ou kateuqunei oti eti peras eis kairon28kai epistreyei eis thn ghn autou en uparxei pollh kai h kardia autou epi diaqhkhn agian kai poihsei kai epistreyei eis thn ghn autou29eis ton kairon epistreyei kai hxei en tw notw kai ouk estai ws h prwth kai ws h escath30kai eiseleusontai en autw oi ekporeuomenoi kitioi kai tapeinwqhsetai kai epistreyei kai qumwqhsetai epi diaqhkhn agian kai poihsei kai epistreyei kai sunhsei epi tous katalipontas diaqhkhn agian31kai spermata ex autou anasthsontai kai bebhlwsousin to agiasma ths dunasteias kai metasthsousin ton endelecismon kai dwsousin bdelugma hfanismenon32kai oi anomountes diaqhkhn epaxousin en olisqrhmasin kai laos ginwskontes qeon autou katiscusousin kai poihsousin33kai oi sunetoi tou laou sunhsousin eis polla kai asqenhsousin en romfaia kai en flogi kai en aicmalwsia kai en diarpagh hmerwn34kai en tw asqenhsai autous bohqhqhsontai bohqeian mikran kai prosteqhsontai ep' autous polloi en olisqrhmasin35kai apo twn sunientwn asqenhsousin tou purwsai autous kai tou eklexasqai kai tou apokalufqhnai ews kairou peras oti eti eis kairon36kai poihsei kata to qelhma autou kai uywqhsetai o basileus kai megalunqhsetai epi panta qeon kai lalhsei uperogka kai kateuqunei mecris ou suntelesqh h orgh eis gar sunteleian ginetai37kai epi pantas qeous twn paterwn autou ou sunhsei kai epi epiqumian gunaikwn kai epi pan qeon ou sunhsei oti epi pantas megalunqhsetai38kai qeon mawzin epi topou autou doxasei kai qeon on ouk egnwsan oi pateres autou doxasei en crusw kai argurw kai liqw timiw kai en epiqumhmasin39kai poihsei tois ocurwmasin twn katafugwn meta qeou allotriou kai plhqunei doxan kai upotaxei autois pollous kai ghn dielei en dwrois40kai en kairou perati sugkeratisqhsetai meta tou basilews tou notou kai sunacqhsetai ep' auton basileus tou borra en armasin kai en ippeusin kai en nausin pollais kai eiseleusetai eis thn ghn kai suntriyei kai pareleusetai41kai eiseleusetai eis thn ghn tou sabi kai polloi asqenhsousin kai outoi diaswqhsontai ek ceiros autou edwm kai mwab kai arch uiwn ammwn42kai ektenei thn ceira autou epi thn ghn kai gh aiguptou ouk estai eis swthrian43kai kurieusei en tois apokrufois tou crusou kai tou argurou kai en pasin epiqumhtois aiguptou kai libuwn kai aiqiopwn en tois ocurwmasin autwn44kai akoai kai spoudai taraxousin auton ex anatolwn kai apo borra kai hxei en qumw pollw tou afanisai kai tou anaqematisai pollous45kai phxei thn skhnhn autou efadanw ana meson twn qalasswn eis oros sabi agion kai hxei ews merous autou kai ouk estin o ruomenos auton

Chapter 12
1kai en tw kairw ekeinw anasthsetai micahl o arcwn o megas o esthkws epi tous uious tou laou sou kai estai kairos qliyews qliyis oia ou gegonen af' ou gegenhtai eqnos epi ths ghs ews tou kairou ekeinou kai en tw kairw ekeinw swqhsetai o laos sou pas o eureqeis gegrammenos en th biblw2kai polloi twn kaqeudontwn en ghs cwmati exegerqhsontai outoi eis zwhn aiwnion kai outoi eis oneidismon kai eis aiscunhn aiwnion3kai oi sunientes eklamyousin ws h lamproths tou sterewmatos kai apo twn dikaiwn twn pollwn ws oi asteres eis tous aiwnas kai eti4kai su danihl emfraxon tous logous kai sfragison to biblion ews kairou sunteleias ews didacqwsin polloi kai plhqunqh h gnwsis5kai eidon egw danihl kai idou duo eteroi eisthkeisan eis enteuqen tou ceilous tou potamou kai eis enteuqen tou ceilous tou potamou6kai eipen tw andri tw endedumenw ta baddin os hn epanw tou udatos tou potamou ews pote to peras wn eirhkas twn qaumasiwn7kai hkousa tou andros tou endedumenou ta baddin os hn epanw tou udatos tou potamou kai uywsen thn dexian autou kai thn aristeran autou eis ton ouranon kai wmosen en tw zwnti ton aiwna oti eis kairon kairwn kai hmisu kairou en tw suntelesqhnai diaskorpismon ceiros laou hgiasmenou gnwsontai panta tauta8kai egw hkousa kai ou sunhka kai eipa kurie ti ta escata toutwn9kai eipen deuro danihl oti empefragmenoi kai esfragismenoi oi logoi ews kairou peras10eklegwsin kai ekleukanqwsin kai purwqwsin polloi kai anomhswsin anomoi kai ou sunhsousin pantes anomoi kai oi nohmones sunhsousin11kai apo kairou parallaxews tou endelecismou kai tou doqhnai bdelugma erhmwsews hmerai ciliai diakosiai enenhkonta12makarios o upomenwn kai fqasas eis hmeras cilias triakosias triakonta pente13kai su deuro kai anapauou eti gar hmerai eis anaplhrwsin sunteleias kai anasthsh eis ton klhron sou eis sunteleian hmerwn .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks