Deuteronomy


Chapter 1
1outoi oi logoi ous elalhsen mwushs panti israhl peran tou iordanou en th erhmw pros dusmais plhsion ths eruqras ana meson faran tofol kai lobon kai aulwn kai katacrusea2endeka hmerwn en cwrhb odos ep¢ oros shir ews kadhs barnh3kai egenhqh en tw tessarakostw etei en tw endekatw mhni mia tou mhnos elalhsen mwushs pros pantas uious israhl kata panta osa eneteilato kurios autw pros autous4meta to pataxai shwn basilea amorraiwn ton katoikhsanta en esebwn kai wg basilea ths basan ton katoikhsanta en astarwq kai en edrai+n5en tw peran tou iordanou en gh mwab hrxato mwushs diasafhsai ton nomon touton legwn6kurios o qeos hmwn elalhsen hmin en cwrhb legwn ikanousqw umin katoikein en tw orei toutw7epistrafhte kai aparate umeis kai eisporeuesqe eis oros amorraiwn kai pros pantas tous perioikous araba eis oros kai pedion kai pros liba kai paralian ghn cananaiwn kai antilibanon ews tou potamou tou megalou eufratou8idete paradedwka enwpion umwn thn ghn eisporeuqentes klhronomhsate thn ghn hn wmosa tois patrasin umwn tw abraam kai isaak kai iakwb dounai autois kai tw spermati autwn met¢ autous9kai eipa pros umas en tw kairw ekeinw legwn ou dunhsomai monos ferein umas10kurios o qeos umwn eplhqunen umas kai idou este shmeron wsei ta astra tou ouranou tw plhqei11kurios o qeos twn paterwn umwn prosqeih umin ws este cilioplasiws kai euloghsai umas kaqoti elalhsen umin12pws dunhsomai monos ferein ton kopon umwn kai thn upostasin umwn kai tas antilogias umwn13dote eautois andras sofous kai episthmonas kai sunetous eis tas fulas umwn kai katasthsw ef¢ umwn hgoumenous umwn14kai apekriqhte moi kai eipate kalon to rhma o elalhsas poihsai15kai elabon ex umwn andras sofous kai episthmonas kai sunetous kai katesthsa autous hgeisqai ef¢ umwn ciliarcous kai ekatontarcous kai penthkontarcous kai dekadarcous kai grammatoeisagwgeis tois kritais umwn16kai eneteilamhn tois kritais umwn en tw kairw ekeinw legwn diakouete ana meson twn adelfwn umwn kai krinate dikaiws ana meson andros kai ana meson adelfou kai ana meson proshlutou autou17ouk epignwsh proswpon en krisei kata ton mikron kai kata ton megan krineis ou mh uposteilh proswpon anqrwpou oti h krisis tou qeou estin kai to rhma o ean sklhron h af¢ umwn anoisete auto ep¢ eme kai akousomai auto18kai eneteilamhn umin en tw kairw ekeinw pantas tous logous ous poihsete19kai aparantes ek cwrhb eporeuqhmen pasan thn erhmon thn megalhn kai thn foberan ekeinhn hn eidete odon orous tou amorraiou kaqoti eneteilato kurios o qeos hmwn hmin kai hlqomen ews kadhs barnh20kai eipa pros umas hlqate ews tou orous tou amorraiou o o kurios o qeos hmwn didwsin umin21idete paradedwken umin kurios o qeos umwn pro proswpou umwn thn ghn anabantes klhronomhsate on tropon eipen kurios o qeos twn paterwn umwn umin mh fobeisqe mhde deiliashte22kai proshlqate moi pantes kai eipate aposteilwmen andras proterous hmwn kai efodeusatwsan hmin thn ghn kai anaggeilatwsan hmin apokrisin thn odon di¢ hs anabhsomeqa en auth kai tas poleis eis as eisporeusomeqa eis autas23kai hresen enantion mou to rhma kai elabon ex umwn dwdeka andras andra ena kata fulhn24kai epistrafentes anebhsan eis to oros kai hlqosan ews faraggos botruos kai kateskopeusan authn25kai elabosan en tais cersin autwn apo tou karpou ths ghs kai kathnegkan pros hmas kai elegon agaqh h gh hn kurios o qeos hmwn didwsin hmin26kai ouk hqelhsate anabhnai kai hpeiqhsate tw rhmati kuriou tou qeou umwn27kai diegogguzete en tais skhnais umwn kai eipate dia to misein kurion hmas exhgagen hmas ek ghs aiguptou paradounai hmas eis ceiras amorraiwn exoleqreusai hmas28pou hmeis anabainomen oi adelfoi umwn apesthsan umwn thn kardian legontes eqnos mega kai polu kai dunatwteron hmwn kai poleis megalai kai teteicismenai ews tou ouranou alla kai uious gigantwn ewrakamen ekei29kai eipa pros umas mh pthxhte mhde fobhqhte ap¢ autwn30kurios o qeos umwn o proporeuomenos pro proswpou umwn autos sunekpolemhsei autous meq¢ umwn kata panta osa epoihsen umin en gh aiguptw31kai en th erhmw tauth hn eidete ws etrofoforhsen se kurios o qeos sou ws ei tis trofoforhsei anqrwpos ton uion autou kata pasan thn odon hn eporeuqhte ews hlqete eis ton topon touton32kai en tw logw toutw ouk enepisteusate kuriw tw qew umwn33os proporeuetai proteros umwn en th odw eklegesqai umin topon odhgwn umas en puri nuktos deiknuwn umin thn odon kaq¢ hn poreuesqe ep¢ auths kai en nefelh hmeras34kai hkousen kurios thn fwnhn twn logwn umwn kai paroxunqeis wmosen legwn35ei oyetai tis twn andrwn toutwn thn agaqhn tauthn ghn hn wmosa tois patrasin autwn36plhn caleb uios iefonnh outos oyetai authn kai toutw dwsw thn ghn ef¢ hn epebh kai tois uiois autou dia to proskeisqai auton ta pros kurion37kai emoi equmwqh kurios di¢ umas legwn oude su ou mh eiselqhs ekei38ihsous uios nauh o paresthkws soi outos eiseleusetai ekei auton katiscuson oti autos kataklhronomhsei authn tw israhl39kai pan paidion neon ostis ouk oiden shmeron agaqon h kakon outoi eiseleusontai ekei kai toutois dwsw authn kai autoi klhronomhsousin authn40kai umeis epistrafentes estratopedeusate eis thn erhmon odon thn epi ths eruqras qalasshs41kai apekriqhte moi kai eipate hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn hmeis anabantes polemhsomen kata panta osa eneteilato kurios o qeos hmwn hmin kai analabontes ekastos ta skeuh ta polemika autou kai sunaqroisqentes anebainete eis to oros42kai eipen kurios pros me eipon autois ouk anabhsesqe oude mh polemhsete ou gar eimi meq¢ umwn kai ou mh suntribhte enwpion twn ecqrwn umwn43kai elalhsa umin kai ouk eishkousate mou kai parebhte to rhma kuriou kai parabiasamenoi anebhte eis to oros44kai exhlqen o amorraios o katoikwn en tw orei ekeinw eis sunanthsin umin kai katediwxan umas ws ei poihsaisan ai melissai kai etitrwskon umas apo shir ews erma45kai kaqisantes eklaiete enanti kuriou kai ouk eishkousen kurios ths fwnhs umwn oude prosescen umin46kai enekaqhsqe en kadhs hmeras pollas osas pote hmeras enekaqhsqe

Chapter 2
1kai epistrafentes aphramen eis thn erhmon odon qalassan eruqran on tropon elalhsen kurios pros me kai ekuklwsamen to oros to shir hmeras pollas2kai eipen kurios pros me3ikanousqw umin kukloun to oros touto epistrafhte oun epi borran4kai tw law enteilai legwn umeis paraporeuesqe dia twn oriwn twn adelfwn umwn uiwn hsau oi katoikousin en shir kai fobhqhsontai umas kai eulabhqhsontai umas sfodra5mh sunayhte pros autous polemon ou gar mh dw umin apo ths ghs autwn oude bhma podos oti en klhrw dedwka tois uiois hsau to oros to shir6brwmata arguriou agorasate par¢ autwn kai fagesqe kai udwr metrw lhmyesqe par¢ autwn arguriou kai piesqe7o gar kurios o qeos hmwn euloghsen se en panti ergw twn ceirwn sou diagnwqi pws dihlqes thn erhmon thn megalhn kai thn foberan ekeinhn idou tessarakonta eth kurios o qeos sou meta sou ouk epedehqhs rhmatos8kai parhlqomen tous adelfous hmwn uious hsau tous katoikountas en shir para thn odon thn araba apo ailwn kai apo gasiwngaber kai epistreyantes parhlqomen odon erhmon mwab9kai eipen kurios pros me mh ecqrainete tois mwabitais kai mh sunayhte pros autous polemon ou gar mh dw umin apo ths ghs autwn en klhrw tois gar uiois lwt dedwka thn shir klhronomein10oi ommin proteroi enekaqhnto ep¢ auths eqnos mega kai polu kai iscuontes wsper oi enakim11rafai+n logisqhsontai kai outoi wsper oi enakim kai oi mwabitai eponomazousin autous ommin12kai en shir enekaqhto o corraios proteron kai uioi hsau apwlesan autous kai exetriyan autous apo proswpou autwn kai katwkisqhsan ant¢ autwn on tropon epoihsen israhl thn ghn ths klhronomias autou hn dedwken kurios autois13nun oun anasthte kai aparate umeis kai paraporeuesqe thn faragga zaret kai parhlqomen thn faragga zaret14kai ai hmerai as pareporeuqhmen apo kadhs barnh ews ou parhlqomen thn faragga zaret triakonta kai oktw eth ews ou diepesen pasa genea andrwn polemistwn apoqnhskontes ek ths parembolhs kaqoti wmosen autois o qeos15kai h ceir tou qeou hn ep¢ autois exanalwsai autous ek ths parembolhs ews ou diepesan16kai egenhqh epei diepesan pantes oi andres oi polemistai apoqnhskontes ek mesou tou laou17kai elalhsen kurios pros me legwn18su paraporeush shmeron ta oria mwab thn shir19kai prosaxete eggus uiwn amman mh ecqrainete autois kai mh sunayhte autois eis polemon ou gar mh dw apo ths ghs uiwn amman soi en klhrw oti tois uiois lwt dedwka authn en klhrw20gh rafai+n logisqhsetai kai gar ep¢ auths katwkoun oi rafai+n to proteron kai oi ammanitai onomazousin autous zomzommin21eqnos mega kai polu kai dunatwteron umwn wsper oi enakim kai apwlesen autous kurios pro proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant¢ autwn ews ths hmeras tauths22wsper epoihsan tois uiois hsau tois katoikousin en shir on tropon exetriyan ton corraion apo proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant¢ autwn ews ths hmeras tauths23kai oi euaioi oi katoikountes en ashrwq ews gazhs kai oi kappadokes oi exelqontes ek kappadokias exetriyan autous kai katwkisqhsan ant¢ autwn24nun oun anasthte kai aparate kai parelqate umeis thn faragga arnwn idou paradedwka eis tas ceiras sou ton shwn basilea esebwn ton amorraion kai thn ghn autou enarcou klhronomein sunapte pros auton polemon25en th hmera tauth enarcou dounai ton tromon sou kai ton fobon sou epi proswpon pantwn twn eqnwn twn upokatw tou ouranou oitines akousantes to onoma sou taracqhsontai kai wdinas exousin apo proswpou sou26kai apesteila presbeis ek ths erhmou kedamwq pros shwn basilea esebwn logois eirhnikois legwn27pareleusomai dia ths ghs sou en th odw pareleusomai ouci ekklinw dexia oude aristera28brwmata arguriou apodwsh moi kai fagomai kai udwr arguriou apodwsh moi kai piomai plhn oti pareleusomai tois posin29kaqws epoihsan moi oi uioi hsau oi katoikountes en shir kai oi mwabitai oi katoikountes en arohr ews parelqw ton iordanhn eis thn ghn hn kurios o qeos hmwn didwsin hmin30kai ouk hqelhsen shwn basileus esebwn parelqein hmas di¢ autou oti esklhrunen kurios o qeos hmwn to pneuma autou kai katiscusen thn kardian autou ina paradoqh eis tas ceiras sou ws en th hmera tauth31kai eipen kurios pros me idou hrgmai paradounai pro proswpou sou ton shwn basilea esebwn ton amorraion kai thn ghn autou enarxai klhronomhsai thn ghn autou32kai exhlqen shwn basileus esebwn eis sunanthsin hmin autos kai pas o laos autou eis polemon iassa33kai paredwken auton kurios o qeos hmwn pro proswpou hmwn kai epataxamen auton kai tous uious autou kai panta ton laon autou34kai ekrathsamen paswn twn polewn autou en tw kairw ekeinw kai exwleqreusamen pasan polin exhs kai tas gunaikas autwn kai ta tekna autwn ou katelipomen zwgreian35plhn ta kthnh epronomeusamen kai ta skula twn polewn elabomen36ex arohr h estin para to ceilos ceimarrou arnwn kai thn polin thn ousan en th faraggi kai ews orous tou galaad ouk egenhqh polis htis diefugen hmas tas pasas paredwken kurios o qeos hmwn eis tas ceiras hmwn37plhn eis ghn uiwn ammwn ou proshlqomen panta ta sugkurounta ceimarrou iabok kai tas poleis tas en th oreinh kaqoti eneteilato hmin kurios o qeos hmwn

Chapter 3
1kai epistrafentes anebhmen odon thn eis basan kai exhlqen wg basileus ths basan eis sunanthsin hmin autos kai pas o laos autou eis polemon eis edrai+n2kai eipen kurios pros me mh fobhqhs auton oti eis tas ceiras sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseis autw wsper epoihsas shwn basilei twn amorraiwn os katwkei en esebwn3kai paredwken auton kurios o qeos hmwn eis tas ceiras hmwn kai ton wg basilea ths basan kai panta ton laon autou kai epataxamen auton ews tou mh katalipein autou sperma4kai ekrathsamen paswn twn polewn autou en tw kairw ekeinw ouk hn polis hn ouk elabomen par¢ autwn exhkonta poleis panta ta pericwra argob basileias wg en basan5pasai poleis ocurai teich uyhla pulai kai mocloi plhn twn polewn twn ferezaiwn twn pollwn sfodra6exwleqreusamen autous wsper epoihsamen ton shwn basilea esebwn kai exwleqreusamen pasan polin exhs kai tas gunaikas kai ta paidia7kai panta ta kthnh kai ta skula twn polewn epronomeusamen eautois8kai elabomen en tw kairw ekeinw thn ghn ek ceirwn duo basilewn twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou apo tou ceimarrou arnwn kai ews aermwn9oi foinikes eponomazousin to aermwn saniwr kai o amorraios epwnomasen auto sanir10pasai poleis miswr kai pasa galaad kai pasa basan ews selca kai edrai+n poleis basileias tou wg en th basan11oti plhn wg basileus basan kateleifqh apo twn rafai+n idou h klinh autou klinh sidhra idou auth en th akra twn uiwn ammwn ennea phcwn to mhkos auths kai tessarwn phcwn to euros auths en phcei andros12kai thn ghn ekeinhn eklhronomhsamen en tw kairw ekeinw apo arohr h estin epi tou ceilous ceimarrou arnwn kai to hmisu orous galaad kai tas poleis autou edwka tw roubhn kai tw gad13kai to kataloipon tou galaad kai pasan thn basan basileian wg edwka tw hmisei fulhs manassh kai pasan pericwron argob pasan thn basan ekeinhn gh rafai+n logisqhsetai14kai iai+r uios manassh elaben pasan thn pericwron argob ews twn oriwn gargasi kai omacaqi epwnomasen autas epi tw onomati autou thn basan auwq iai+r ews ths hmeras tauths15kai tw macir edwka thn galaad16kai tw roubhn kai tw gad dedwka apo ths galaad ews ceimarrou arnwn meson tou ceimarrou orion kai ews tou iabok o ceimarrous orion tois uiois amman17kai h araba kai o iordanhs orion macanareq kai ews qalasshs araba qalasshs alukhs upo ashdwq thn fasga anatolwn18kai eneteilamhn umin en tw kairw ekeinw legwn kurios o qeos umwn edwken umin thn ghn tauthn en klhrw enoplisamenoi proporeuesqe pro proswpou twn adelfwn umwn uiwn israhl pas dunatos19plhn ai gunaikes umwn kai ta tekna umwn kai ta kthnh umwn oida oti polla kthnh umin katoikeitwsan en tais polesin umwn ais edwka umin20ews an katapaush kurios o qeos umwn tous adelfous umwn wsper kai umas kai kataklhronomhsousin kai outoi thn ghn hn kurios o qeos hmwn didwsin autois en tw peran tou iordanou kai epanastrafhsesqe ekastos eis thn klhronomian autou hn edwka umin21kai tw ihsoi eneteilamhn en tw kairw ekeinw legwn oi ofqalmoi umwn ewrakasin panta osa epoihsen kurios o qeos hmwn tois dusi basileusi toutois outws poihsei kurios o qeos hmwn pasas tas basileias ef¢ as su diabaineis ekei22ou fobhqhsesqe oti kurios o qeos hmwn autos polemhsei peri umwn23kai edehqhn kuriou en tw kairw ekeinw legwn24kurie kurie su hrxw deixai tw sw qeraponti thn iscun sou kai thn dunamin sou kai thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon tis gar estin qeos en tw ouranw h epi ths ghs ostis poihsei kaqa su epoihsas kai kata thn iscun sou25diabas oun oyomai thn ghn thn agaqhn tauthn thn ousan peran tou iordanou to oros touto to agaqon kai ton antilibanon26kai upereiden kurios eme eneken umwn kai ouk eishkousen mou kai eipen kurios pros me ikanousqw soi mh prosqhs eti lalhsai ton logon touton27anabhqi epi korufhn lelaxeumenou kai anableyas tois ofqalmois kata qalassan kai borran kai liba kai anatolas kai ide tois ofqalmois sou oti ou diabhsh ton iordanhn touton28kai enteilai ihsoi kai katiscuson auton kai parakaleson auton oti outos diabhsetai pro proswpou tou laou toutou kai autos kataklhronomhsei autois thn ghn hn ewrakas29kai enekaqhmeqa en naph suneggus oikou fogwr

Chapter 4
1kai nun israhl akoue twn dikaiwmatwn kai twn krimatwn osa egw didaskw umas shmeron poiein ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqontes klhronomhshte thn ghn hn kurios o qeos twn paterwn umwn didwsin umin2ou prosqhsete pros to rhma o egw entellomai umin kai ouk afeleite ap¢ autou fulassesqe tas entolas kuriou tou qeou umwn osa egw entellomai umin shmeron3oi ofqalmoi umwn ewrakasin panta osa epoihsen kurios o qeos hmwn tw beelfegwr oti pas anqrwpos ostis eporeuqh opisw beelfegwr exetriyen auton kurios o qeos umwn ex umwn4umeis de oi proskeimenoi kuriw tw qew umwn zhte pantes en th shmeron5idete dedeica umin dikaiwmata kai kriseis kaqa eneteilato moi kurios poihsai outws en th gh eis hn umeis eisporeuesqe ekei klhronomein authn6kai fulaxesqe kai poihsete oti auth h sofia umwn kai h sunesis enantion pantwn twn eqnwn osoi ean akouswsin panta ta dikaiwmata tauta kai erousin idou laos sofos kai episthmwn to eqnos to mega touto7oti poion eqnos mega w estin autw qeos eggizwn autois ws kurios o qeos hmwn en pasin ois ean auton epikaleswmeqa8kai poion eqnos mega w estin autw dikaiwmata kai krimata dikaia kata panta ton nomon touton on egw didwmi enwpion umwn shmeron9prosece seautw kai fulaxon thn yuchn sou sfodra mh epilaqh pantas tous logous ous ewrakasin oi ofqalmoi sou kai mh aposthtwsan apo ths kardias sou pasas tas hmeras ths zwhs sou kai sumbibaseis tous uious sou kai tous uious twn uiwn sou10hmeran hn esthte enantion kuriou tou qeou umwn en cwrhb th hmera ths ekklhsias ote eipen kurios pros me ekklhsiason pros me ton laon kai akousatwsan ta rhmata mou opws maqwsin fobeisqai me pasas tas hmeras as autoi zwsin epi ths ghs kai tous uious autwn didaxwsin11kai proshlqete kai esthte upo to oros kai to oros ekaieto puri ews tou ouranou skotos gnofos quella fwnh megalh12kai elalhsen kurios pros umas ek mesou tou puros fwnhn rhmatwn umeis hkousate kai omoiwma ouk eidete all¢ h fwnhn13kai anhggeilen umin thn diaqhkhn autou hn eneteilato umin poiein ta deka rhmata kai egrayen auta epi duo plakas liqinas14kai emoi eneteilato kurios en tw kairw ekeinw didaxai umas dikaiwmata kai kriseis poiein auta umas epi ths ghs eis hn umeis eisporeuesqe ekei klhronomein authn15kai fulaxesqe sfodra tas yucas umwn oti ouk eidete omoiwma en th hmera h elalhsen kurios pros umas en cwrhb en tw orei ek mesou tou puros16mh anomhshte kai poihshte umin eautois glupton omoiwma pasan eikona omoiwma arsenikou h qhlukou17omoiwma pantos kthnous twn ontwn epi ths ghs omoiwma pantos orneou pterwtou o petatai upo ton ouranon18omoiwma pantos erpetou o erpei epi ths ghs omoiwma pantos icquos osa estin en tois udasin upokatw ths ghs19kai mh anableyas eis ton ouranon kai idwn ton hlion kai thn selhnhn kai tous asteras kai panta ton kosmon tou ouranou planhqeis proskunhshs autois kai latreushs autois a apeneimen kurios o qeos sou auta pasin tois eqnesin tois upokatw tou ouranou20umas de elaben o qeos kai exhgagen umas ek ths kaminou ths sidhras ex aiguptou einai autw laon egklhron ws en th hmera tauth21kai kurios equmwqh moi peri twn legomenwn uf¢ umwn kai wmosen ina mh diabw ton iordanhn touton kai ina mh eiselqw eis thn ghn hn kurios o qeos didwsin soi en klhrw22egw gar apoqnhskw en th gh tauth kai ou diabainw ton iordanhn touton umeis de diabainete kai klhronomhsete thn ghn thn agaqhn tauthn23prosecete umeis mh epilaqhsqe thn diaqhkhn kuriou tou qeou umwn hn dieqeto pros umas kai poihshte umin eautois glupton omoiwma pantwn wn sunetaxen kurios o qeos sou24oti kurios o qeos sou pur katanaliskon estin qeos zhlwths25ean de gennhshs uious kai uious twn uiwn sou kai cronishte epi ths ghs kai anomhshte kai poihshte glupton omoiwma pantos kai poihshte ta ponhra enantion kuriou tou qeou umwn parorgisai auton26diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisqe apo ths ghs eis hn umeis diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn ouci polucronieite hmeras ep¢ auths all¢ h ektribh ektribhsesqe27kai diasperei kurios umas en pasin tois eqnesin kai kataleifqhsesqe oligoi ariqmw en tois eqnesin eis ous eisaxei kurios umas ekei28kai latreusete ekei qeois eterois ergois ceirwn anqrwpwn xulois kai liqois oi ouk oyontai oude mh akouswsin oute mh fagwsin oute mh osfranqwsin29kai zhthsete ekei kurion ton qeon umwn kai eurhsete otan ekzhthshte auton ex olhs ths kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou en th qliyei sou30kai eurhsousin se pantes oi logoi outoi ep¢ escatw twn hmerwn kai epistrafhsh pros kurion ton qeon sou kai eisakoush ths fwnhs autou31oti qeos oiktirmwn kurios o qeos sou ouk egkataleiyei se oude mh ektriyei se ouk epilhsetai thn diaqhkhn twn paterwn sou hn wmosen autois32eperwthsate hmeras proteras tas genomenas proteras sou apo ths hmeras hs ektisen o qeos anqrwpon epi ths ghs kai epi to akron tou ouranou ews akrou tou ouranou ei gegonen kata to rhma to mega touto ei hkoustai toiouto33ei akhkoen eqnos fwnhn qeou zwntos lalountos ek mesou tou puros on tropon akhkoas su kai ezhsas34ei epeirasen o qeos eiselqwn labein eautw eqnos ek mesou eqnous en peirasmw kai en shmeiois kai en terasin kai en polemw kai en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en oramasin megalois kata panta osa epoihsen kurios o qeos hmwn en aiguptw enwpion sou blepontos35wste eidhsai se oti kurios o qeos sou outos qeos estin kai ouk estin eti plhn autou36ek tou ouranou akousth egeneto h fwnh autou paideusai se kai epi ths ghs edeixen soi to pur autou to mega kai ta rhmata autou hkousas ek mesou tou puros37dia to agaphsai auton tous pateras sou kai exelexato to sperma autwn met¢ autous umas kai exhgagen se autos en th iscui autou th megalh ex aiguptou38exoleqreusai eqnh megala kai iscurotera sou pro proswpou sou eisagagein se dounai soi thn ghn autwn klhronomein kaqws eceis shmeron39kai gnwsh shmeron kai epistrafhsh th dianoia oti kurios o qeos sou outos qeos en tw ouranw anw kai epi ths ghs katw kai ouk estin eti plhn autou40kai fulaxh ta dikaiwmata autou kai tas entolas autou osas egw entellomai soi shmeron ina eu soi genhtai kai tois uiois sou meta se opws makrohmeroi genhsqe epi ths ghs hs kurios o qeos sou didwsin soi pasas tas hmeras41tote afwrisen mwushs treis poleis peran tou iordanou apo anatolwn hliou42fugein ekei ton foneuthn os an foneush ton plhsion ouk eidws kai outos ou miswn auton pro ths ecqes kai triths kai katafeuxetai eis mian twn polewn toutwn kai zhsetai43thn bosor en th erhmw en th gh th pedinh tw roubhn kai thn ramwq en galaad tw gaddi kai thn gaulwn en basan tw manassh44outos o nomos on pareqeto mwushs enwpion uiwn israhl45tauta ta marturia kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa elalhsen mwushs tois uiois israhl en th erhmw exelqontwn autwn ek ghs aiguptou46en tw peran tou iordanou en faraggi eggus oikou fogwr en gh shwn basilews twn amorraiwn os katwkei en esebwn ous epataxen mwushs kai oi uioi israhl exelqontwn autwn ek ghs aiguptou47kai eklhronomhsan thn ghn autou kai thn ghn wg basilews ths basan duo basilewn twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kat¢ anatolas hliou48apo arohr h estin epi tou ceilous ceimarrou arnwn kai epi tou orous tou shwn o estin aermwn49pasan thn araba peran tou iordanou kat¢ anatolas hliou upo ashdwq thn laxeuthn

Chapter 5
1kai ekalesen mwushs panta israhl kai eipen pros autous akoue israhl ta dikaiwmata kai ta krimata osa egw lalw en tois wsin umwn en th hmera tauth kai maqhsesqe auta kai fulaxesqe poiein auta2kurios o qeos umwn dieqeto pros umas diaqhkhn en cwrhb3ouci tois patrasin umwn dieqeto kurios thn diaqhkhn tauthn all¢ h pros umas umeis wde pantes zwntes shmeron4proswpon kata proswpon elalhsen kurios pros umas en tw orei ek mesou tou puros5kagw eisthkein ana meson kuriou kai umwn en tw kairw ekeinw anaggeilai umin ta rhmata kuriou oti efobhqhte apo proswpou tou puros kai ouk anebhte eis to oros legwn6egw kurios o qeos sou o exagagwn se ek ghs aiguptou ex oikou douleias7ouk esontai soi qeoi eteroi pro proswpou mou8ou poihseis seautw eidwlon oude pantos omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en tois udasin upokatw ths ghs9ou proskunhseis autois oude mh latreushs autois oti egw eimi kurios o qeos sou qeos zhlwths apodidous amartias paterwn epi tekna epi trithn kai tetarthn genean tois misousin me10kai poiwn eleos eis ciliadas tois agapwsin me kai tois fulassousin ta prostagmata mou11ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurios ton lambanonta to onoma autou epi mataiw12fulaxai thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn on tropon eneteilato soi kurios o qeos sou13ex hmeras erga kai poihseis panta ta erga sou14th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseis en auth pan ergon su kai oi uioi sou kai h qugathr sou o pais sou kai h paidiskh sou o bous sou kai to upozugion sou kai pan kthnos sou kai o proshlutos o paroikwn en soi ina anapaushtai o pais sou kai h paidiskh sou wsper kai su15kai mnhsqhsh oti oikeths hsqa en gh aiguptw kai exhgagen se kurios o qeos sou ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw dia touto sunetaxen soi kurios o qeos sou wste fulassesqai thn hmeran twn sabbatwn kai agiazein authn16tima ton patera sou kai thn mhtera sou on tropon eneteilato soi kurios o qeos sou ina eu soi genhtai kai ina makrocronios genh epi ths ghs hs kurios o qeos sou didwsin soi17ou moiceuseis18ou foneuseis19ou kleyeis20ou yeudomarturhseis kata tou plhsion sou marturian yeudh21ouk epiqumhseis thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseis thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou boos autou oute tou upozugiou autou oute pantos kthnous autou oute osa tw plhsion sou estin22ta rhmata tauta elalhsen kurios pros pasan sunagwghn umwn en tw orei ek mesou tou puros skotos gnofos quella fwnh megalh kai ou proseqhken kai egrayen auta epi duo plakas liqinas kai edwken moi23kai egeneto ws hkousate thn fwnhn ek mesou tou puros kai to oros ekaieto puri kai proshlqete pros me pantes oi hgoumenoi twn fulwn umwn kai h gerousia umwn24kai elegete idou edeixen hmin kurios o qeos hmwn thn doxan autou kai thn fwnhn autou hkousamen ek mesou tou puros en th hmera tauth eidomen oti lalhsei o qeos pros anqrwpon kai zhsetai25kai nun mh apoqanwmen oti exanalwsei hmas to pur to mega touto ean prosqwmeqa hmeis akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn eti kai apoqanoumeqa26tis gar sarx htis hkousen fwnhn qeou zwntos lalountos ek mesou tou puros ws hmeis kai zhsetai27proselqe su kai akouson osa ean eiph kurios o qeos hmwn kai su lalhseis pros hmas panta osa an lalhsh kurios o qeos hmwn pros se kai akousomeqa kai poihsomen28kai hkousen kurios thn fwnhn twn logwn umwn lalountwn pros me kai eipen kurios pros me hkousa thn fwnhn twn logwn tou laou toutou osa elalhsan pros se orqws panta osa elalhsan29tis dwsei outws einai thn kardian autwn en autois wste fobeisqai me kai fulassesqai tas entolas mou pasas tas hmeras ina eu h autois kai tois uiois autwn di¢ aiwnos30badison eipon autois apostrafhte umeis eis tous oikous umwn31su de autou sthqi met¢ emou kai lalhsw pros se tas entolas kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa didaxeis autous kai poieitwsan en th gh hn egw didwmi autois en klhrw32kai fulaxesqe poiein on tropon eneteilato soi kurios o qeos sou ouk ekklineite eis dexia oude eis aristera33kata pasan thn odon hn eneteilato soi kurios o qeos sou poreuesqai en auth opws katapaush se kai eu soi h kai makrohmereushte epi ths ghs hs klhronomhsete

Chapter 6
1kai autai ai entolai kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurios o qeos hmwn didaxai umas poiein outws en th gh eis hn umeis eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn2ina fobhsqe kurion ton qeon umwn fulassesqai panta ta dikaiwmata autou kai tas entolas autou osas egw entellomai soi shmeron su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou pasas tas hmeras ths zwhs sou ina makrohmereushte3kai akouson israhl kai fulaxai poiein opws eu soi h kai ina plhqunqhte sfodra kaqaper elalhsen kurios o qeos twn paterwn sou dounai soi ghn reousan gala kai meli4kai tauta ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurios tois uiois israhl en th erhmw exelqontwn autwn ek ghs aiguptou akoue israhl kurios o qeos hmwn kurios eis estin5kai agaphseis kurion ton qeon sou ex olhs ths kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou kai ex olhs ths dunamews sou6kai estai ta rhmata tauta osa egw entellomai soi shmeron en th kardia sou kai en th yuch sou7kai probibaseis auta tous uious sou kai lalhseis en autois kaqhmenos en oikw kai poreuomenos en odw kai koitazomenos kai dianistamenos8kai afayeis auta eis shmeion epi ths ceiros sou kai estai asaleuton pro ofqalmwn sou9kai grayete auta epi tas flias twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn10kai estai otan eisagagh se kurios o qeos sou eis thn ghn hn wmosen tois patrasin sou tw abraam kai isaak kai iakwb dounai soi poleis megalas kai kalas as ouk wkodomhsas11oikias plhreis pantwn agaqwn as ouk eneplhsas lakkous lelatomhmenous ous ouk exelatomhsas ampelwnas kai elaiwnas ous ou katefuteusas kai fagwn kai emplhsqeis12prosece seautw mh epilaqh kuriou tou qeou sou tou exagagontos se ek ghs aiguptou ex oikou douleias13kurion ton qeon sou fobhqhsh kai autw latreuseis kai pros auton kollhqhsh kai tw onomati autou omh14ou poreusesqe opisw qewn eterwn apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn15oti qeos zhlwths kurios o qeos sou en soi mh orgisqeis qumwqh kurios o qeos sou en soi kai exoleqreush se apo proswpou ths ghs16ouk ekpeiraseis kurion ton qeon sou on tropon exepeirasasqe en tw peirasmw17fulasswn fulaxh tas entolas kuriou tou qeou sou ta marturia kai ta dikaiwmata osa eneteilato soi18kai poihseis to areston kai to kalon enantion kuriou tou qeou umwn ina eu soi genhtai kai eiselqhs kai klhronomhshs thn ghn thn agaqhn hn wmosen kurios tois patrasin umwn19ekdiwxai pantas tous ecqrous sou pro proswpou sou kaqa elalhsen20kai estai otan erwthsh se o uios sou aurion legwn ti estin ta marturia kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurios o qeos hmwn hmin21kai ereis tw uiw sou oiketai hmen tw faraw en gh aiguptw kai exhgagen hmas kurios ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw22kai edwken kurios shmeia kai terata megala kai ponhra en aiguptw en faraw kai en tw oikw autou enwpion hmwn23kai hmas exhgagen ekeiqen ina eisagagh hmas dounai hmin thn ghn tauthn hn wmosen dounai tois patrasin hmwn24kai eneteilato hmin kurios poiein panta ta dikaiwmata tauta fobeisqai kurion ton qeon hmwn ina eu h hmin pasas tas hmeras ina zwmen wsper kai shmeron25kai elehmosunh estai hmin ean fulasswmeqa poiein pasas tas entolas tautas enantion kuriou tou qeou hmwn kaqa eneteilato hmin kurios

Chapter 7
1ean de eisagagh se kurios o qeos sou eis thn ghn eis hn eisporeuh ekei klhronomhsai kai exarei eqnh megala apo proswpou sou ton cettaion kai gergesaion kai amorraion kai cananaion kai ferezaion kai euaion kai iebousaion epta eqnh polla kai iscurotera umwn2kai paradwsei autous kurios o qeos sou eis tas ceiras sou kai pataxeis autous afanismw afanieis autous ou diaqhsh pros autous diaqhkhn oude mh elehshte autous3oude mh gambreushte pros autous thn qugatera sou ou dwseis tw uiw autou kai thn qugatera autou ou lhmyh tw uiw sou4aposthsei gar ton uion sou ap¢ emou kai latreusei qeois eterois kai orgisqhsetai qumw kurios eis umas kai exoleqreusei se to tacos5all¢ outws poihsete autois tous bwmous autwn kaqeleite kai tas sthlas autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri6oti laos agios ei kuriw tw qew sou kai se proeilato kurios o qeos sou einai se autw laon periousion para panta ta eqnh osa epi proswpou ths ghs7ouc oti poluplhqeite para panta ta eqnh proeilato kurios umas kai exelexato umas umeis gar este oligostoi para panta ta eqnh8alla para to agapan kurion umas kai diathrwn ton orkon on wmosen tois patrasin umwn exhgagen kurios umas en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai elutrwsato ex oikou douleias ek ceiros faraw basilews aiguptou9kai gnwsh oti kurios o qeos sou outos qeos qeos pistos o fulasswn diaqhkhn kai eleos tois agapwsin auton kai tois fulassousin tas entolas autou eis cilias geneas10kai apodidous tois misousin kata proswpon exoleqreusai autous kai ouci bradunei tois misousin kata proswpon apodwsei autois11kai fulaxh tas entolas kai ta dikaiwmata kai ta krimata tauta osa egw entellomai soi shmeron poiein12kai estai hnika an akoushte panta ta dikaiwmata tauta kai fulaxhte kai poihshte auta kai diafulaxei kurios o qeos sou soi thn diaqhkhn kai to eleos o wmosen tois patrasin umwn13kai agaphsei se kai euloghsei se kai plhqunei se kai euloghsei ta ekgona ths koilias sou kai ton karpon ths ghs sou ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou epi ths ghs hs wmosen kurios tois patrasin sou dounai soi14euloghtos esh para panta ta eqnh ouk estai en umin agonos oude steira kai en tois kthnesin sou15kai perielei kurios apo sou pasan malakian kai pasas nosous aiguptou tas ponhras as ewrakas kai osa egnws ouk epiqhsei epi se kai epiqhsei auta epi pantas tous misountas se16kai fagh panta ta skula twn eqnwn a kurios o qeos sou didwsin soi ou feisetai o ofqalmos sou ep¢ autois kai ou latreuseis tois qeois autwn oti skwlon touto estin soi17ean de leghs en th dianoia sou oti polu to eqnos touto h egw pws dunhsomai exoleqreusai autous18ou fobhqhsh autous mneia mnhsqhsh osa epoihsen kurios o qeos sou tw faraw kai pasi tois aiguptiois19tous peirasmous tous megalous ous eidosan oi ofqalmoi sou ta shmeia kai ta terata ta megala ekeina thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon ws exhgagen se kurios o qeos sou outws poihsei kurios o qeos hmwn pasin tois eqnesin ous su fobh apo proswpou autwn20kai tas sfhkias apostelei kurios o qeos sou eis autous ews an ektribwsin oi kataleleimmenoi kai oi kekrummenoi apo sou21ou trwqhsh apo proswpou autwn oti kurios o qeos sou en soi qeos megas kai krataios22kai katanalwsei kurios o qeos sou ta eqnh tauta apo proswpou sou kata mikron mikron ou dunhsh exanalwsai autous to tacos ina mh genhtai h gh erhmos kai plhqunqh epi se ta qhria ta agria23kai paradwsei autous kurios o qeos sou eis tas ceiras sou kai apolesei autous apwleia megalh ews an exoleqreush autous24kai paradwsei tous basileis autwn eis tas ceiras umwn kai apoleitai to onoma autwn ek tou topou ekeinou ouk antisthsetai oudeis kata proswpon sou ews an exoleqreushs autous25ta glupta twn qewn autwn katakausete puri ouk epiqumhseis argurion oude crusion ap¢ autwn kai ou lhmyh seautw mh ptaishs di¢ auto oti bdelugma kuriw tw qew sou estin26kai ouk eisoiseis bdelugma eis ton oikon sou kai esh anaqhma wsper touto prosocqismati prosocqieis kai bdelugmati bdeluxh oti anaqhma estin

Chapter 8
1pasas tas entolas as egw entellomai umin shmeron fulaxesqe poiein ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqhte kai klhronomhshte thn ghn hn kurios o qeos umwn wmosen tois patrasin umwn2kai mnhsqhsh pasan thn odon hn hgagen se kurios o qeos sou en th erhmw opws an kakwsh se kai ekpeirash se kai diagnwsqh ta en th kardia sou ei fulaxh tas entolas autou h ou3kai ekakwsen se kai elimagconhsen se kai eywmisen se to manna o ouk eidhsan oi pateres sou ina anaggeilh soi oti ouk ep¢ artw monw zhsetai o anqrwpos all¢ epi panti rhmati tw ekporeuomenw dia stomatos qeou zhsetai o anqrwpos4ta imatia sou ou katetribh apo sou oi podes sou ouk etulwqhsan idou tessarakonta eth5kai gnwsh th kardia sou oti ws ei tis paideusai anqrwpos ton uion autou outws kurios o qeos sou paideusei se6kai fulaxh tas entolas kuriou tou qeou sou poreuesqai en tais odois autou kai fobeisqai auton7o gar kurios o qeos sou eisagei se eis ghn agaqhn kai pollhn ou ceimarroi udatwn kai phgai abusswn ekporeuomenai dia twn pediwn kai dia twn orewn8gh purou kai kriqhs ampeloi sukai roai gh elaias elaiou kai melitos9gh ef¢ hs ou meta ptwceias fagh ton arton sou kai ouk endehqhsh ouden ep¢ auths gh hs oi liqoi sidhros kai ek twn orewn auths metalleuseis calkon10kai fagh kai emplhsqhsh kai euloghseis kurion ton qeon sou epi ths ghs ths agaqhs hs edwken soi11prosece seautw mh epilaqh kuriou tou qeou sou tou mh fulaxai tas entolas autou kai ta krimata kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron12mh fagwn kai emplhsqeis kai oikias kalas oikodomhsas kai katoikhsas en autais13kai twn bown sou kai twn probatwn sou plhqunqentwn soi arguriou kai crusiou plhqunqentos soi kai pantwn oswn soi estai plhqunqentwn soi14uywqhs th kardia kai epilaqh kuriou tou qeou sou tou exagagontos se ek ghs aiguptou ex oikou douleias15tou agagontos se dia ths erhmou ths megalhs kai ths foberas ekeinhs ou ofis daknwn kai skorpios kai diya ou ouk hn udwr tou exagagontos soi ek petras akrotomou phghn udatos16tou ywmisantos se to manna en th erhmw o ouk eidhsan oi pateres sou ina kakwsh se kai ekpeirash se kai eu se poihsh ep¢ escatwn twn hmerwn sou17mh eiphs en th kardia sou h iscus mou kai to kratos ths ceiros mou epoihsen moi thn dunamin thn megalhn tauthn18kai mnhsqhsh kuriou tou qeou sou oti autos soi didwsin iscun tou poihsai dunamin kai ina sthsh thn diaqhkhn autou hn wmosen kurios tois patrasin sou ws shmeron19kai estai ean lhqh epilaqh kuriou tou qeou sou kai poreuqhs opisw qewn eterwn kai latreushs autois kai proskunhshs autois diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisqe20kaqa kai ta loipa eqnh osa kurios apolluei pro proswpou umwn outws apoleisqe anq¢ wn ouk hkousate ths fwnhs kuriou tou qeou umwn

Chapter 9
1akoue israhl su diabaineis shmeron ton iordanhn eiselqein klhronomhsai eqnh megala kai iscurotera mallon h umeis poleis megalas kai teichreis ews tou ouranou2laon megan kai polun kai eumhkh uious enak ous su oisqa kai su akhkoas tis antisthsetai kata proswpon uiwn enak3kai gnwsh shmeron oti kurios o qeos sou outos proporeuetai pro proswpou sou pur katanaliskon estin outos exoleqreusei autous kai outos apostreyei autous apo proswpou sou kai apoleis autous kaqaper eipen soi kurios4mh eiphs en th kardia sou en tw exanalwsai kurion ton qeon sou ta eqnh tauta apo proswpou sou legwn dia tas dikaiosunas mou eishgagen me kurios klhronomhsai thn ghn thn agaqhn tauthn alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn kurios exoleqreusei autous pro proswpou sou5ouci dia thn dikaiosunhn sou oude dia thn osiothta ths kardias sou su eisporeuh klhronomhsai thn ghn autwn alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn kurios exoleqreusei autous apo proswpou sou kai ina sthsh thn diaqhkhn autou hn wmosen tois patrasin umwn tw abraam kai tw isaak kai tw iakwb6kai gnwsh shmeron oti ouci dia tas dikaiosunas sou kurios o qeos sou didwsin soi thn ghn thn agaqhn tauthn klhronomhsai oti laos sklhrotrachlos ei7mnhsqhti mh epilaqh osa parwxunas kurion ton qeon sou en th erhmw af¢ hs hmeras exhlqete ex aiguptou ews hlqete eis ton topon touton apeiqountes dieteleite ta pros kurion8kai en cwrhb parwxunate kurion kai equmwqh kurios ef¢ umin exoleqreusai umas9anabainontos mou eis to oros labein tas plakas tas liqinas plakas diaqhkhs as dieqeto kurios pros umas kai kateginomhn en tw orei tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk efagon kai udwr ouk epion10kai edwken kurios emoi tas duo plakas tas liqinas gegrammenas en tw daktulw tou qeou kai ep¢ autais egegrapto pantes oi logoi ous elalhsen kurios pros umas en tw orei hmera ekklhsias11kai egeneto dia tessarakonta hmerwn kai tessarakonta nuktwn edwken kurios emoi tas duo plakas tas liqinas plakas diaqhkhs12kai eipen kurios pros me anasthqi katabhqi to tacos enteuqen oti hnomhsen o laos sou ous exhgages ek ghs aiguptou parebhsan tacu ek ths odou hs eneteilw autois epoihsan eautois cwneuma13kai eipen kurios pros me lelalhka pros se apax kai dis legwn ewraka ton laon touton kai idou laos sklhrotrachlos estin14eason me exoleqreusai autous kai exaleiyw to onoma autwn upokatwqen tou ouranou kai poihsw se eis eqnos mega kai iscuron kai polu mallon h touto15kai epistreyas katebhn ek tou orous kai to oros ekaieto puri kai ai duo plakes epi tais dusi cersin mou16kai idwn oti hmartete enantion kuriou tou qeou umwn kai epoihsate umin eautois cwneuton kai parebhte apo ths odou hs eneteilato umin kurios17kai epilabomenos twn duo plakwn erriya autas apo twn duo ceirwn mou kai sunetriya enantion umwn18kai edehqhn enantion kuriou deuteron kaqaper kai to proteron tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk efagon kai udwr ouk epion peri paswn twn amartiwn umwn wn hmartete poihsai to ponhron enantion kuriou tou qeou umwn paroxunai auton19kai ekfobos eimi dia thn orghn kai ton qumon oti parwxunqh kurios ef¢ umin exoleqreusai umas kai eishkousen kurios emou kai en tw kairw toutw20kai epi aarwn equmwqh kurios sfodra exoleqreusai auton kai huxamhn kai peri aarwn en tw kairw ekeinw21kai thn amartian umwn hn epoihsate ton moscon elabon auton kai katekausa auton en puri kai sunekoya auton katalesas sfodra ews ou egeneto lepton kai egenhqh wsei koniortos kai erriya ton koniorton eis ton ceimarroun ton katabainonta ek tou orous22kai en tw empurismw kai en tw peirasmw kai en tois mnhmasin ths epiqumias paroxunontes hte kurion ton qeon umwn23kai ote exapesteilen kurios umas ek kadhs barnh legwn anabhte kai klhronomhsate thn ghn hn didwmi umin kai hpeiqhsate tw rhmati kuriou tou qeou umwn kai ouk episteusate autw kai ouk eishkousate ths fwnhs autou24apeiqountes hte ta pros kurion apo ths hmeras hs egnwsqh umin25kai edehqhn enantion kuriou tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas osas edehqhn eipen gar kurios exoleqreusai umas26kai euxamhn pros ton qeon kai eipa kurie kurie basileu twn qewn mh exoleqreushs ton laon sou kai thn merida sou hn elutrwsw en th iscui sou th megalh ous exhgages ek ghs aiguptou en th iscui sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia kai en tw bracioni sou tw uyhlw27mnhsqhti abraam kai isaak kai iakwb twn qerapontwn sou ois wmosas kata seautou mh epibleyhs epi thn sklhrothta tou laou toutou kai ta asebhmata kai ta amarthmata autwn28mh eipwsin oi katoikountes thn ghn oqen exhgages hmas ekeiqen legontes para to mh dunasqai kurion eisagagein autous eis thn ghn hn eipen autois kai para to mishsai autous exhgagen autous apokteinai en th erhmw29kai outoi laos sou kai klhros sou ous exhgages ek ghs aiguptou en th iscui sou th megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw

Chapter 10
1en ekeinw tw kairw eipen kurios pros me laxeuson seautw duo plakas liqinas wsper tas prwtas kai anabhqi pros me eis to oros kai poihseis seautw kibwton xulinhn2kai grayw epi tas plakas ta rhmata a hn en tais plaxin tais prwtais as sunetriyas kai embaleis autas eis thn kibwton3kai epoihsa kibwton ek xulwn ashptwn kai elaxeusa tas duo plakas tas liqinas ws ai prwtai kai anebhn eis to oros kai ai duo plakes epi tais cersin mou4kai egrayen epi tas plakas kata thn grafhn thn prwthn tous deka logous ous elalhsen kurios pros umas en tw orei ek mesou tou puros kai edwken autas kurios emoi5kai epistreyas katebhn ek tou orous kai enebalon tas plakas eis thn kibwton hn epoihsa kai hsan ekei kaqa eneteilato moi kurios6kai oi uioi israhl aphran ek bhrwq uiwn iakim misadai ekei apeqanen aarwn kai etafh ekei kai ierateusen eleazar uios autou ant¢ autou7ekeiqen aphran eis gadgad kai apo gadgad eis etebaqa gh ceimarroi udatwn8en ekeinw tw kairw diesteilen kurios thn fulhn thn leui airein thn kibwton ths diaqhkhs kuriou parestanai enanti kuriou leitourgein kai epeucesqai epi tw onomati autou ews ths hmeras tauths9dia touto ouk estin tois leuitais meris kai klhros en tois adelfois autwn kurios autos klhros autou kaqa eipen autw10kagw eisthkein en tw orei tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas kai eishkousen kurios emou kai en tw kairw toutw kai ouk hqelhsen kurios exoleqreusai umas11kai eipen kurios pros me badize aparon enantion tou laou toutou kai eisporeuesqwsan kai klhronomeitwsan thn ghn hn wmosa tois patrasin autwn dounai autois12kai nun israhl ti kurios o qeos sou aiteitai para sou all¢ h fobeisqai kurion ton qeon sou poreuesqai en pasais tais odois autou kai agapan auton kai latreuein kuriw tw qew sou ex olhs ths kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou13fulassesqai tas entolas kuriou tou qeou sou kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron ina eu soi h14idou kuriou tou qeou sou o ouranos kai o ouranos tou ouranou h gh kai panta osa estin en auth15plhn tous pateras umwn proeilato kurios agapan autous kai exelexato to sperma autwn met¢ autous umas para panta ta eqnh kata thn hmeran tauthn16kai peritemeisqe thn sklhrokardian umwn kai ton trachlon umwn ou sklhruneite eti17o gar kurios o qeos umwn outos qeos twn qewn kai kurios twn kuriwn o qeos o megas kai iscuros kai o foberos ostis ou qaumazei proswpon oud¢ ou mh labh dwron18poiwn krisin proshlutw kai orfanw kai chra kai agapa ton proshluton dounai autw arton kai imation19kai agaphsete ton proshluton proshlutoi gar hte en gh aiguptw20kurion ton qeon sou fobhqhsh kai autw latreuseis kai pros auton kollhqhsh kai tw onomati autou omh21outos kauchma sou kai outos qeos sou ostis epoihsen en soi ta megala kai ta endoxa tauta a eidosan oi ofqalmoi sou22en ebdomhkonta yucais katebhsan oi pateres sou eis aigupton nuni de epoihsen se kurios o qeos sou wsei ta astra tou ouranou tw plhqei

Chapter 11
1kai agaphseis kurion ton qeon sou kai fulaxh ta fulagmata autou kai ta dikaiwmata autou kai tas kriseis autou pasas tas hmeras2kai gnwsesqe shmeron oti ouci ta paidia umwn osoi ouk oidasin oude eidosan thn paideian kuriou tou qeou sou kai ta megaleia autou kai thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon3kai ta shmeia autou kai ta terata autou osa epoihsen en mesw aiguptou faraw basilei aiguptou kai pash th gh autou4kai osa epoihsen thn dunamin twn aiguptiwn ta armata autwn kai thn ippon autwn ws epeklusen to udwr ths qalasshs ths eruqras epi proswpou autwn katadiwkontwn autwn ek twn opisw umwn kai apwlesen autous kurios ews ths shmeron hmeras5kai osa epoihsen umin en th erhmw ews hlqete eis ton topon touton6kai osa epoihsen tw daqan kai abirwn uiois eliab uiou roubhn ous anoixasa h gh to stoma auths katepien autous kai tous oikous autwn kai tas skhnas autwn kai pasan autwn thn upostasin thn met¢ autwn en mesw pantos israhl7oti oi ofqalmoi umwn ewrakan panta ta erga kuriou ta megala osa epoihsen umin shmeron8kai fulaxesqe pasas tas entolas autou osas egw entellomai soi shmeron ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqontes klhronomhshte thn ghn eis hn umeis diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn9ina makrohmereushte epi ths ghs hs wmosen kurios tois patrasin umwn dounai autois kai tw spermati autwn met¢ autous ghn reousan gala kai meli10estin gar h gh eis hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn ouc wsper h gh aiguptou estin oqen ekpeporeusqe ekeiqen otan speirwsin ton sporon kai potizwsin tois posin wsei khpon lacaneias11h de gh eis hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn gh oreinh kai pedinh ek tou uetou tou ouranou pietai udwr12gh hn kurios o qeos sou episkopeitai authn dia pantos oi ofqalmoi kuriou tou qeou sou ep¢ auths ap¢ archs tou eniautou kai ews sunteleias tou eniautou13ean de akoh eisakoushte pasas tas entolas autou osas egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou kai latreuein autw ex olhs ths kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou14kai dwsei ton ueton th gh sou kaq¢ wran proimon kai oyimon kai eisoiseis ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou15kai dwsei cortasmata en tois agrois sou tois kthnesin sou kai fagwn kai emplhsqeis16prosece seautw mh platunqh h kardia sou kai parabhte kai latreushte qeois eterois kai proskunhshte autois17kai qumwqeis orgh kurios ef¢ umin kai susch ton ouranon kai ouk estai uetos kai h gh ou dwsei ton karpon auths kai apoleisqe en tacei apo ths ghs ths agaqhs hs edwken o kurios umin18kai embaleite ta rhmata tauta eis thn kardian umwn kai eis thn yuchn umwn kai afayete auta eis shmeion epi ths ceiros umwn kai estai asaleuton pro ofqalmwn umwn19kai didaxete auta ta tekna umwn lalein auta kaqhmenous en oikw kai poreuomenous en odw kai koitazomenous kai dianistamenous20kai grayete auta epi tas flias twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn21ina poluhmereushte kai ai hmerai twn uiwn umwn epi ths ghs hs wmosen kurios tois patrasin umwn dounai autois kaqws ai hmerai tou ouranou epi ths ghs22kai estai ean akoh akoushte pasas tas entolas tautas osas egw entellomai soi shmeron poiein agapan kurion ton qeon hmwn kai poreuesqai en pasais tais odois autou kai proskollasqai autw23kai ekbalei kurios panta ta eqnh tauta apo proswpou umwn kai klhronomhsete eqnh megala kai iscurotera mallon h umeis24panta ton topon ou ean pathsh to icnos tou podos umwn umin estai apo ths erhmou kai antilibanou kai apo tou potamou tou megalou potamou eufratou kai ews ths qalasshs ths epi dusmwn estai ta oria sou25ouk antisthsetai oudeis kata proswpon umwn ton tromon umwn kai ton fobon umwn epiqhsei kurios o qeos umwn epi proswpon pashs ths ghs ef¢ hs ean epibhte ep¢ auths on tropon elalhsen kurios pros umas26idou egw didwmi enwpion umwn shmeron eulogian kai kataran27thn eulogian ean akoushte tas entolas kuriou tou qeou umwn as egw entellomai umin shmeron28kai tas kataras ean mh akoushte tas entolas kuriou tou qeou umwn osas egw entellomai umin shmeron kai planhqhte apo ths odou hs eneteilamhn umin poreuqentes latreuein qeois eterois ous ouk oidate29kai estai otan eisagagh se kurios o qeos sou eis thn ghn eis hn diabaineis ekei klhronomhsai authn kai dwseis thn eulogian ep¢ oros garizin kai thn kataran ep¢ oros gaibal30ouk idou tauta peran tou iordanou opisw odon dusmwn hliou en gh canaan to katoikoun epi dusmwn ecomenon tou golgol plhsion ths druos ths uyhlhs31umeis gar diabainete ton iordanhn eiselqontes klhronomhsai thn ghn hn kurios o qeos umwn didwsin umin en klhrw pasas tas hmeras kai klhronomhsete authn kai katoikhsete en auth32kai fulaxesqe tou poiein panta ta prostagmata autou kai tas kriseis tautas osas egw didwmi enwpion umwn shmeron

Chapter 12
1kai tauta ta prostagmata kai ai kriseis as fulaxete tou poiein epi ths ghs hs kurios o qeos twn paterwn umwn didwsin umin en klhrw pasas tas hmeras as umeis zhte epi ths ghs2apwleia apoleite pantas tous topous en ois elatreusan ekei tois qeois autwn ous umeis klhronomeite autous epi twn orewn twn uyhlwn kai epi twn qinwn kai upokatw dendrou daseos3kai kataskayete tous bwmous autwn kai suntriyete tas sthlas autwn kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri kai apoleitai to onoma autwn ek tou topou ekeinou4ou poihsete outws kuriw tw qew umwn5all¢ h eis ton topon on an eklexhtai kurios o qeos umwn en mia twn fulwn umwn eponomasai to onoma autou ekei epiklhqhnai kai ekzhthsete kai eiseleusesqe ekei6kai oisete ekei ta olokautwmata umwn kai ta qusiasmata umwn kai tas aparcas umwn kai tas eucas umwn kai ta ekousia umwn kai ta prwtotoka twn bown umwn kai twn probatwn umwn7kai fagesqe ekei enantion kuriou tou qeou umwn kai eufranqhsesqe epi pasin ou an thn ceira epibalhte umeis kai oi oikoi umwn kaqoti euloghsen se kurios o qeos sou8ou poihsete panta a hmeis poioumen wde shmeron ekastos to areston enwpion autou9ou gar hkate ews tou nun eis thn katapausin kai eis thn klhronomian hn kurios o qeos umwn didwsin umin10kai diabhsesqe ton iordanhn kai katoikhsete epi ths ghs hs kurios o qeos umwn kataklhronomei umin kai katapausei umas apo pantwn twn ecqrwn umwn twn kuklw kai katoikhsete meta asfaleias11kai estai o topos on an eklexhtai kurios o qeos umwn epiklhqhnai to onoma autou ekei ekei oisete panta osa egw entellomai umin shmeron ta olokautwmata umwn kai ta qusiasmata umwn kai ta epidekata umwn kai tas aparcas twn ceirwn umwn kai ta domata umwn kai pan eklekton twn dwrwn umwn osa ean euxhsqe tw qew umwn12kai eufranqhsesqe enantion kuriou tou qeou umwn umeis kai oi uioi umwn kai ai qugateres umwn oi paides umwn kai ai paidiskai umwn kai o leuiths o epi twn pulwn umwn oti ouk estin autw meris oude klhros meq¢ umwn13prosece seautw mh anenegkhs ta olokautwmata sou en panti topw ou ean idhs14all¢ h eis ton topon on an eklexhtai kurios o qeos sou auton en mia twn fulwn sou ekei anoiseis ta olokautwmata sou kai ekei poihseis panta osa egw entellomai soi shmeron15all¢ h en pash epiqumia sou quseis kai fagh krea kata thn eulogian kuriou tou qeou sou hn edwken soi en pash polei o akaqartos en soi kai o kaqaros epi to auto fagetai auto ws dorkada h elafon16plhn to aima ou fagesqe epi thn ghn ekceeite auto ws udwr17ou dunhsh fagein en tais polesin sou to epidekaton tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou kai pasas eucas osas an euxhsqe kai tas omologias umwn kai tas aparcas twn ceirwn umwn18all¢ h enantion kuriou tou qeou sou fagh auta en tw topw w an eklexhtai kurios o qeos sou autw su kai o uios sou kai h qugathr sou o pais sou kai h paidiskh sou kai o proshlutos o en tais polesin umwn kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou epi panta ou an epibalhs thn ceira sou19prosece seautw mh egkataliphs ton leuithn panta ton cronon oson ean zhs epi ths ghs20ean de emplatunh kurios o qeos sou ta oria sou kaqaper elalhsen soi kai ereis fagomai krea ean epiqumhsh h yuch sou wste fagein krea en pash epiqumia ths yuchs sou fagh krea21ean de makroteron apech sou o topos on an eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei kai quseis apo twn bown sou kai apo twn probatwn sou wn an dw o qeos soi on tropon eneteilamhn soi kai fagh en tais polesin sou kata thn epiqumian ths yuchs sou22ws esqetai h dorkas kai h elafos outws fagh auto o akaqartos en soi kai o kaqaros wsautws edetai23prosece iscurws tou mh fagein aima oti to aima autou yuch ou brwqhsetai h yuch meta twn krewn24ou fagesqe epi thn ghn ekceeite auto ws udwr25ou fagh auto ina eu soi genhtai kai tois uiois sou meta se ean poihshs to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou26plhn ta agia sou ean genhtai soi kai tas eucas sou labwn hxeis eis ton topon on an eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei27kai poihseis ta olokautwmata sou ta krea anoiseis epi to qusiasthrion kuriou tou qeou sou to de aima twn qusiwn sou prosceeis pros thn basin tou qusiasthriou kuriou tou qeou sou ta de krea fagh28fulassou kai akoue kai poihseis pantas tous logous ous egw entellomai soi ina eu soi genhtai kai tois uiois sou di¢ aiwnos ean poihshs to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou29ean de exoleqreush kurios o qeos sou ta eqnh eis ous su eisporeuh ekei klhronomhsai thn ghn autwn apo proswpou sou kai kataklhronomhshs autous kai katoikhshs en th gh autwn30prosece seautw mh ekzhthshs epakolouqhsai autois meta to exoleqreuqhnai autous apo proswpou sou ou mh ekzhthshs tous qeous autwn legwn pws poiousin ta eqnh tauta tois qeois autwn poihsw kagw31ou poihseis outws kuriw tw qew sou ta gar bdelugmata a kurios emishsen epoihsan tois qeois autwn oti tous uious autwn kai tas qugateras autwn katakaiousin en puri tois qeois autwn

Chapter 13
1pan rhma o egw entellomai soi shmeron touto fulaxh poiein ou prosqhseis ep¢ auto oude afeleis ap¢ autou2ean de anasth en soi profhths h enupniazomenos enupnion kai dw soi shmeion h teras3kai elqh to shmeion h to teras o elalhsen pros se legwn poreuqwmen kai latreuswmen qeois eterois ous ouk oidate4ouk akousesqe twn logwn tou profhtou ekeinou h tou enupniazomenou to enupnion ekeino oti peirazei kurios o qeos umas eidenai ei agapate kurion ton qeon umwn ex olhs ths kardias umwn kai ex olhs ths yuchs umwn5opisw kuriou tou qeou umwn poreuesqe kai auton fobhqhsesqe kai tas entolas autou fulaxesqe kai ths fwnhs autou akousesqe kai autw prosteqhsesqe6kai o profhths ekeinos h o to enupnion enupniazomenos ekeinos apoqaneitai elalhsen gar planhsai se apo kuriou tou qeou sou tou exagagontos se ek ghs aiguptou tou lutrwsamenou se ek ths douleias exwsai se ek ths odou hs eneteilato soi kurios o qeos sou poreuesqai en auth kai afanieis ton ponhron ex umwn autwn7ean de parakalesh se o adelfos sou ek patros sou h ek mhtros sou h o uios sou h h qugathr sou h h gunh h en kolpw sou h o filos o isos ths yuchs sou laqra legwn badiswmen kai latreuswmen qeois eterois ous ouk hdeis su kai oi pateres sou8apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn twn eggizontwn soi h twn makran apo sou ap¢ akrou ths ghs ews akrou ths ghs9ou sunqelhseis autw kai ouk eisakoush autou kai ou feisetai o ofqalmos sou ep¢ autw ouk epipoqhseis ep¢ autw oud¢ ou mh skepashs auton10anaggellwn anaggeleis peri autou ai ceires sou esontai ep¢ auton en prwtois apokteinai auton kai ai ceires pantos tou laou ep¢ escatw11kai liqobolhsousin auton en liqois kai apoqaneitai oti ezhthsen aposthsai se apo kuriou tou qeou sou tou exagagontos se ek ghs aiguptou ex oikou douleias12kai pas israhl akousas fobhqhsetai kai ou prosqhsousin eti poihsai kata to rhma to ponhron touto en umin13ean de akoushs en mia twn polewn sou wn kurios o qeos sou didwsin soi katoikein se ekei legontwn14exhlqosan andres paranomoi ex umwn kai apesthsan pantas tous katoikountas thn polin autwn legontes poreuqwmen kai latreuswmen qeois eterois ous ouk hdeite15kai erwthseis kai eraunhseis sfodra kai idou alhqhs safws o logos gegenhtai to bdelugma touto en umin16anairwn aneleis pantas tous katoikountas en th polei ekeinh en fonw macairas anaqemati anaqematieite authn kai panta ta en auth17kai panta ta skula auths sunaxeis eis tas diodous auths kai emprhseis thn polin en puri kai panta ta skula auths pandhmei enantion kuriou tou qeou sou kai estai aoikhtos eis ton aiwna ouk anoikodomhqhsetai eti18ou proskollhqhsetai en th ceiri sou ouden apo tou anaqematos ina apostrafh kurios apo qumou ths orghs autou kai dwsei soi eleos kai elehsei se kai plhqunei se on tropon wmosen kurios tois patrasin sou19ean akoushs ths fwnhs kuriou tou qeou sou fulassein pasas tas entolas autou osas egw entellomai soi shmeron poiein to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou

Chapter 14
1uioi este kuriou tou qeou umwn ou foibhsete ouk epiqhsete falakrwma ana meson twn ofqalmwn umwn epi nekrw2oti laos agios ei kuriw tw qew sou kai se exelexato kurios o qeos sou genesqai se autw laon periousion apo pantwn twn eqnwn twn epi proswpou ths ghs3ou fagesqe pan bdelugma4tauta ta kthnh a fagesqe moscon ek bown kai amnon ek probatwn kai cimaron ex aigwn5elafon kai dorkada kai boubalon kai tragelafon kai pugargon oruga kai kamhlopardalin6pan kthnos dichloun oplhn kai onucisthras onucizon duo chlwn kai anagon mhrukismon en tois kthnesin tauta fagesqe7kai tauta ou fagesqe apo twn anagontwn mhrukismon kai apo twn dichlountwn tas oplas kai onucizontwn onucisthras ton kamhlon kai dasupoda kai coirogrullion oti anagousin mhrukismon kai oplhn ou dichlousin akaqarta tauta umin estin8kai ton un oti dichlei oplhn touto kai onucizei onucas oplhs kai touto mhrukismon ou marukatai akaqarton touto umin apo twn krewn autwn ou fagesqe kai twn qnhsimaiwn autwn ouc ayesqe9kai tauta fagesqe apo pantwn twn en tois udasin panta osa estin en autois pterugia kai lepides fagesqe10kai panta osa ouk estin autois pterugia kai lepides ou fagesqe akaqarta umin estin11pan orneon kaqaron fagesqe12kai tauta ou fagesqe ap¢ autwn ton aeton kai ton grupa kai ton aliaieton13kai ton gupa kai ton iktina kai ta omoia autw14kai panta koraka kai ta omoia autw15kai strouqon kai glauka kai laron16kai erwdion kai kuknon kai ibin17kai katarakthn kai ieraka kai ta omoia autw kai epopa kai nuktikoraka18kai pelekana kai caradrion kai ta omoia autw kai porfuriwna kai nukterida19panta ta erpeta twn peteinwn akaqarta tauta estin umin ou fagesqe ap¢ autwn20pan peteinon kaqaron fagesqe21pan qnhsimaion ou fagesqe tw paroikw tw en tais polesin sou doqhsetai kai fagetai h apodwsh tw allotriw oti laos agios ei kuriw tw qew sou ouc eyhseis arna en galakti mhtros autou22dekathn apodekatwseis pantos genhmatos tou spermatos sou to genhma tou agrou sou eniauton kat¢ eniauton23kai fagh auto enanti kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei oisete ta epidekata tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou ina maqhs fobeisqai kurion ton qeon sou pasas tas hmeras24ean de makran genhtai apo sou h odos kai mh dunh anaferein auta oti makran apo sou o topos on an eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei oti euloghsei se kurios o qeos sou25kai apodwsh auta arguriou kai lhmyh to argurion en tais cersin sou kai poreush eis ton topon on an eklexhtai kurios o qeos sou auton26kai dwseis to argurion epi pantos ou ean epiqumh h yuch sou epi bousi h epi probatois epi oinw h epi sikera h epi pantos ou ean epiqumh h yuch sou kai fagh ekei enantion kuriou tou qeou sou kai eufranqhsh su kai o oikos sou27kai o leuiths o en tais polesin sou oti ouk estin autw meris oude klhros meta sou28meta tria eth exoiseis pan to epidekaton twn genhmatwn sou en tw eniautw ekeinw qhseis auto en tais polesin sou29kai eleusetai o leuiths oti ouk estin autw meris oude klhros meta sou kai o proshlutos kai o orfanos kai h chra h en tais polesin sou kai fagontai kai emplhsqhsontai ina euloghsh se kurios o qeos sou en pasin tois ergois ois ean poihs

Chapter 15
1di¢ epta etwn poihseis afesin2kai outws to prostagma ths afesews afhseis pan creos idion o ofeilei soi o plhsion kai ton adelfon sou ouk apaithseis oti epikeklhtai afesis kuriw tw qew sou3ton allotrion apaithseis osa ean h soi par¢ autw tou adelfou sou afesin poihseis tou creous sou4oti ouk estai en soi endehs oti eulogwn euloghsei se kurios o qeos sou en th gh h kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw kataklhronomhsai authn5ean de akoh eisakoushte ths fwnhs kuriou tou qeou umwn fulassein kai poiein pasas tas entolas tautas osas egw entellomai soi shmeron6oti kurios o qeos sou euloghsen se on tropon elalhsen soi kai danieis eqnesin pollois su de ou danih kai arxeis su eqnwn pollwn sou de ouk arxousin7ean de genhtai en soi endehs twn adelfwn sou en mia twn polewn sou en th gh h kurios o qeos sou didwsin soi ouk aposterxeis thn kardian sou oud¢ ou mh susfigxhs thn ceira sou apo tou adelfou sou tou epideomenou8anoigwn anoixeis tas ceiras sou autw daneion danieis autw oson epideetai kaq¢ oson endeeitai9prosece seautw mh genhtai rhma krupton en th kardia sou anomhma legwn eggizei to etos to ebdomon etos ths afesews kai ponhreushtai o ofqalmos sou tw adelfw sou tw epideomenw kai ou dwseis autw kai bohsetai kata sou pros kurion kai estai en soi amartia megalh10didous dwseis autw kai daneion danieis autw oson epideetai kai ou luphqhsh th kardia sou didontos sou autw oti dia to rhma touto euloghsei se kurios o qeos sou en pasin tois ergois kai en pasin ou an epibalhs thn ceira sou11ou gar mh ekliph endehs apo ths ghs dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto legwn anoigwn anoixeis tas ceiras sou tw adelfw sou tw penhti kai tw epideomenw tw epi ths ghs sou12ean de praqh soi o adelfos sou o ebraios h h ebraia douleusei soi ex eth kai tw ebdomw exaposteleis auton eleuqeron apo sou13otan de exapostellhs auton eleuqeron apo sou ouk exaposteleis auton kenon14efodion efodiaseis auton apo twn probatwn sou kai apo tou sitou sou kai apo ths lhnou sou kaqa euloghsen se kurios o qeos sou dwseis autw15kai mnhsqhsh oti oikeths hsqa en gh aiguptou kai elutrwsato se kurios o qeos sou ekeiqen dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto16ean de legh pros se ouk exeleusomai apo sou oti hgaphken se kai thn oikian sou oti eu autw estin para soi17kai lhmyh to ophtion kai truphseis to wtion autou pros thn quran kai estai soi oikeths eis ton aiwna kai thn paidiskhn sou poihseis wsautws18ou sklhron estai enantion sou exapostellomenwn autwn eleuqerwn apo sou oti efetion misqon tou misqwtou edouleusen soi ex eth kai euloghsei se kurios o qeos sou en pasin ois ean poihs19pan prwtotokon o ean tecqh en tois bousin sou kai en tois probatois sou ta arsenika agiaseis kuriw tw qew sou ouk erga en tw prwtotokw moscw sou kai ou mh keirhs to prwtotokon twn probatwn sou20enanti kuriou fagh auto eniauton ex eniautou en tw topw w ean eklexhtai kurios o qeos sou su kai o oikos sou21ean de h en autw mwmos cwlon h tuflon h kai pas mwmos ponhros ou quseis auto kuriw tw qew sou22en tais polesin sou fagh auto o akaqartos en soi kai o kaqaros wsautws edetai ws dorkada h elafon23plhn to aima ou fagesqe epi thn ghn ekceeis auto ws udwr

Chapter 16
1fulaxai ton mhna twn newn kai poihseis to pasca kuriw tw qew sou oti en tw mhni twn newn exhlqes ex aiguptou nuktos2kai quseis to pasca kuriw tw qew sou probata kai boas en tw topw w ean eklexhtai kurios o qeos sou auton epiklhqhnai to onoma autou ekei3ou fagh ep¢ autou zumhn epta hmeras fagh ep¢ autou azuma arton kakwsews oti en spoudh exhlqete ex aiguptou ina mnhsqhte thn hmeran ths exodias umwn ek ghs aiguptou pasas tas hmeras ths zwhs umwn4ouk ofqhsetai soi zumh en pasi tois oriois sou epta hmeras kai ou koimhqhsetai apo twn krewn wn ean qushs to esperas th hmera th prwth eis to prwi5ou dunhsh qusai to pasca en oudemia twn polewn sou wn kurios o qeos sou didwsin soi6all¢ h eis ton topon on ean eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei quseis to pasca esperas pros dusmas hliou en tw kairw w exhlqes ex aiguptou7kai eyhseis kai opthseis kai fagh en tw topw w ean eklexhtai kurios o qeos sou auton kai apostrafhsh to prwi kai apeleush eis tous oikous sou8ex hmeras fagh azuma kai th hmera th ebdomh exodion eorth kuriw tw qew sou ou poihseis en auth pan ergon plhn osa poihqhsetai yuch9epta ebdomadas oloklhrous exariqmhseis seautw arxamenou sou drepanon ep¢ amhton arxh exariqmhsai epta ebdomadas10kai poihseis eorthn ebdomadwn kuriw tw qew sou kaqoti h ceir sou iscuei osa an dw soi kaqoti huloghsen se kurios o qeos sou11kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou su kai o uios sou kai h qugathr sou o pais sou kai h paidiskh sou kai o leuiths o en tais polesin sou kai o proshlutos kai o orfanos kai h chra h en umin en tw topw w ean eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei12kai mnhsqhsh oti oikeths hsqa en gh aiguptw kai fulaxh kai poihseis tas entolas tautas13eorthn skhnwn poihseis seautw epta hmeras en tw sunagagein se ek tou alwnos sou kai apo ths lhnou sou14kai eufranqhsh en th eorth sou su kai o uios sou kai h qugathr sou o pais sou kai h paidiskh sou kai o leuiths kai o proshlutos kai o orfanos kai h chra h ousa en tais polesin sou15epta hmeras eortaseis kuriw tw qew sou en tw topw w ean eklexhtai kurios o qeos sou autw ean de euloghsh se kurios o qeos sou en pasin tois genhmasin sou kai en panti ergw twn ceirwn sou kai esh eufrainomenos16treis kairous tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enantion kuriou tou qeou sou en tw topw w ean eklexhtai auton kurios en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth ths skhnophgias ouk ofqhsh enwpion kuriou tou qeou sou kenos17ekastos kata dunamin twn ceirwn umwn kata thn eulogian kuriou tou qeou sou hn edwken soi18kritas kai grammatoeisagwgeis katasthseis seautw en pasais tais polesin sou ais kurios o qeos sou didwsin soi kata fulas kai krinousin ton laon krisin dikaian19ouk ekklinousin krisin ouk epignwsontai proswpon oude lhmyontai dwron ta gar dwra ektufloi ofqalmous sofwn kai exairei logous dikaiwn20dikaiws to dikaion diwxh ina zhte kai eiselqontes klhronomhshte thn ghn hn kurios o qeos sou didwsin soi21ou futeuseis seautw alsos pan xulon para to qusiasthrion kuriou tou qeou sou o poihseis seautw22ou sthseis seautw sthlhn a emishsen kurios o qeos sou

Chapter 17
1ou quseis kuriw tw qew sou moscon h probaton en w estin en autw mwmos pan rhma ponhron oti bdelugma kuriw tw qew sou estin2ean de eureqh en soi en mia twn polewn sou wn kurios o qeos sou didwsin soi anhr h gunh ostis poihsei to ponhron enantion kuriou tou qeou sou parelqein thn diaqhkhn autou3kai elqontes latreuswsin qeois eterois kai proskunhswsin autois tw hliw h th selhnh h panti twn ek tou kosmou tou ouranou a ou prosetaxen4kai anaggelh soi kai ekzhthseis sfodra kai idou alhqws gegonen to rhma gegenhtai to bdelugma touto en israhl5kai exaxeis ton anqrwpon ekeinon h thn gunaika ekeinhn kai liqobolhsete autous en liqois kai teleuthsousin6epi dusin martusin h epi trisin martusin apoqaneitai o apoqnhskwn ouk apoqaneitai ef¢ eni marturi7kai h ceir twn marturwn estai ep¢ autw en prwtois qanatwsai auton kai h ceir pantos tou laou ep¢ escatwn kai exareis ton ponhron ex umwn autwn8ean de adunathsh apo sou rhma en krisei ana meson aima aimatos kai ana meson krisis krisews kai ana meson afh afhs kai ana meson antilogia antilogias rhmata krisews en tais polesin umwn kai anastas anabhsh eis ton topon on an eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei9kai eleush pros tous iereis tous leuitas kai pros ton krithn os an genhtai en tais hmerais ekeinais kai ekzhthsantes anaggelousin soi thn krisin10kai poihseis kata to pragma o ean anaggeilwsin soi ek tou topou ou an eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei kai fulaxh sfodra poihsai kata panta osa ean nomoqethqh soi11kata ton nomon kai kata thn krisin hn an eipwsin soi poihseis ouk ekklineis apo tou rhmatos ou ean anaggeilwsin soi dexia oude aristera12kai o anqrwpos os an poihsh en uperhfania tou mh upakousai tou ierews tou paresthkotos leitourgein epi tw onomati kuriou tou qeou sou h tou kritou os an h en tais hmerais ekeinais kai apoqaneitai o anqrwpos ekeinos kai exareis ton ponhron ex israhl13kai pas o laos akousas fobhqhsetai kai ouk asebhsei eti14ean de eiselqhs eis thn ghn hn kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw kai klhronomhshs authn kai katoikhshs ep¢ auths kai eiphs katasthsw ep¢ emauton arconta kaqa kai ta loipa eqnh ta kuklw mou15kaqistwn katasthseis epi seauton arconta on an eklexhtai kurios o qeos sou auton ek twn adelfwn sou katasthseis epi seauton arconta ou dunhsh katasthsai epi seauton anqrwpon allotrion oti ouk adelfos sou estin16dioti ou plhqunei eautw ippon oude mh apostreyh ton laon eis aigupton opws plhqunh eautw ippon o de kurios eipen ou prosqhsete apostreyai th odw tauth eti17kai ou plhqunei eautw gunaikas oude metasthsetai autou h kardia kai argurion kai crusion ou plhqunei eautw sfodra18kai estai otan kaqish epi ths archs autou kai grayei eautw to deuteronomion touto eis biblion para twn ierewn twn leuitwn19kai estai met¢ autou kai anagnwsetai en autw pasas tas hmeras ths zwhs autou ina maqh fobeisqai kurion ton qeon autou fulassesqai pasas tas entolas tautas kai ta dikaiwmata tauta poiein20ina mh uywqh h kardia autou apo twn adelfwn autou ina mh parabh apo twn entolwn dexia h aristera opws an makrocronish epi ths archs autou autos kai oi uioi autou en tois uiois israhl

Chapter 18
1ouk estai tois iereusin tois leuitais olh fulh leui meris oude klhros meta israhl karpwmata kuriou o klhros autwn fagontai auta2klhros de ouk estai autois en tois adelfois autwn kurios autos klhros autou kaqoti eipen autw3kai auth h krisis twn ierewn ta para tou laou para twn quontwn ta qumata ean te moscon ean te probaton kai dwsei tw ierei ton braciona kai ta siagonia kai to enustron4kai tas aparcas tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou kai thn aparchn twn kourwn twn probatwn sou dwseis autw5oti auton exelexato kurios o qeos sou ek paswn twn fulwn sou parestanai enanti kuriou tou qeou sou leitourgein kai eulogein epi tw onomati autou autos kai oi uioi autou en tois uiois israhl6ean de paragenhtai o leuiths ek mias twn polewn umwn ek pantwn twn uiwn israhl ou autos paroikei kaqoti epiqumei h yuch autou eis ton topon on an eklexhtai kurios7kai leitourghsei tw onomati kuriou tou qeou autou wsper pantes oi adelfoi autou oi leuitai oi paresthkotes ekei enanti kuriou8merida memerismenhn fagetai plhn ths prasews ths kata patrian9ean de eiselqhs eis thn ghn hn kurios o qeos sou didwsin soi ou maqhsh poiein kata ta bdelugmata twn eqnwn ekeinwn10ouc eureqhsetai en soi perikaqairwn ton uion autou h thn qugatera autou en puri manteuomenos manteian klhdonizomenos kai oiwnizomenos farmakos11epaeidwn epaoidhn eggastrimuqos kai teratoskopos eperwtwn tous nekrous12estin gar bdelugma kuriw tw qew sou pas poiwn tauta eneken gar twn bdelugmatwn toutwn kurios exoleqreusei autous apo sou13teleios esh enantion kuriou tou qeou sou14ta gar eqnh tauta ous su kataklhronomeis autous outoi klhdonwn kai manteiwn akousontai soi de ouc outws edwken kurios o qeos sou15profhthn ek twn adelfwn sou ws eme anasthsei soi kurios o qeos sou autou akousesqe16kata panta osa hthsw para kuriou tou qeou sou en cwrhb th hmera ths ekklhsias legontes ou prosqhsomen akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn kai to pur to mega touto ouk oyomeqa eti oude mh apoqanwmen17kai eipen kurios pros me orqws panta osa elalhsan18profhthn anasthsw autois ek twn adelfwn autwn wsper se kai dwsw to rhma mou en tw stomati autou kai lalhsei autois kaqoti an enteilwmai autw19kai o anqrwpos os ean mh akoush osa ean lalhsh o profhths epi tw onomati mou egw ekdikhsw ex autou20plhn o profhths os an asebhsh lalhsai epi tw onomati mou rhma o ou prosetaxa lalhsai kai os an lalhsh ep¢ onomati qewn eterwn apoqaneitai o profhths ekeinos21ean de eiphs en th kardia sou pws gnwsomeqa to rhma o ouk elalhsen kurios22osa ean lalhsh o profhths epi tw onomati kuriou kai mh genhtai to rhma kai mh sumbh touto to rhma o ouk elalhsen kurios en asebeia elalhsen o profhths ekeinos ouk afexesqe autou

Chapter 19
1ean de afanish kurios o qeos sou ta eqnh a o qeos sou didwsin soi thn ghn autwn kai kataklhronomhshte autous kai katoikhshte en tais polesin autwn kai en tois oikois autwn2treis poleis diasteleis seautw en mesw ths ghs sou hs kurios o qeos sou didwsin soi3stocasai soi thn odon kai trimerieis ta oria ths ghs sou hn katamerizei soi kurios o qeos sou kai estai katafugh ekei panti foneuth4touto de estai to prostagma tou foneutou os an fugh ekei kai zhsetai os an pataxh ton plhsion autou akousiws kai outos ou miswn auton pro ths ecqes kai pro ths triths5kai os an eiselqh meta tou plhsion eis ton drumon sunagagein xula kai ekkrousqh h ceir autou th axinh koptontos to xulon kai ekpeson to sidhrion apo tou xulou tuch tou plhsion kai apoqanh outos katafeuxetai eis mian twn polewn toutwn kai zhsetai6ina mh diwxas o agcisteuwn tou aimatos opisw tou foneusantos oti parateqermantai th kardia kai katalabh auton ean makrotera h h odos kai pataxh autou thn yuchn kai apoqanh kai toutw ouk estin krisis qanatou oti ou miswn hn auton pro ths ecqes kai pro ths triths7dia touto egw soi entellomai to rhma touto legwn treis poleis diasteleis seautw8ean de emplatunh kurios o qeos sou ta oria sou on tropon wmosen tois patrasin sou kai dw soi kurios pasan thn ghn hn eipen dounai tois patrasin sou9ean akoushs poiein pasas tas entolas tautas as egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou poreuesqai en pasais tais odois autou pasas tas hmeras kai prosqhseis seautw eti treis poleis pros tas treis tautas10kai ouk ekcuqhsetai aima anaition en th gh sou h kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw kai ouk estai en soi aimati enocos11ean de genhtai anqrwpos miswn ton plhsion kai enedreush auton kai epanasth ep¢ auton kai pataxh autou yuchn kai apeqanh kai fugh eis mian twn polewn toutwn12kai apostelousin h gerousia ths polews autou kai lhmyontai auton ekeiqen kai paradwsousin auton eis ceiras tw agcisteuonti tou aimatos kai apoqaneitai13ou feisetai o ofqalmos sou ep¢ autw kai kaqarieis to aima to anaition ex israhl kai eu soi estai14ou metakinhseis oria tou plhsion sou a esthsan oi pateres sou en th klhronomia sou h kateklhronomhqhs en th gh h kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw15ouk emmenei martus eis marturhsai kata anqrwpou kata pasan adikian kai kata pan amarthma kai kata pasan amartian hn an amarth epi stomatos duo marturwn kai epi stomatos triwn marturwn staqhsetai pan rhma16ean de katasth martus adikos kata anqrwpou katalegwn autou asebeian17kai sthsontai oi duo anqrwpoi ois estin autois h antilogia enanti kuriou kai enanti twn ierewn kai enanti twn kritwn oi ean wsin en tais hmerais ekeinais18kai exetaswsin oi kritai akribws kai idou martus adikos emarturhsen adika antesth kata tou adelfou autou19kai poihsete autw on tropon eponhreusato poihsai kata tou adelfou autou kai exareis ton ponhron ex umwn autwn20kai oi epiloipoi akousantes fobhqhsontai kai ou prosqhsousin eti poihsai kata to rhma to ponhron touto en umin21ou feisetai o ofqalmos sou ep¢ autw yuchn anti yuchs ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontos ceira anti ceiros poda anti podos

Chapter 20
1ean de exelqhs eis polemon epi tous ecqrous sou kai idhs ippon kai anabathn kai laon pleiona sou ou fobhqhsh ap¢ autwn oti kurios o qeos sou meta sou o anabibasas se ek ghs aiguptou2kai estai otan eggishs tw polemw kai proseggisas o iereus lalhsei tw law3kai erei pros autous akoue israhl umeis prosporeuesqe shmeron eis polemon epi tous ecqrous umwn mh ekluesqw h kardia umwn mh fobeisqe mhde qrauesqe mhde ekklinhte apo proswpou autwn4oti kurios o qeos umwn o proporeuomenos meq¢ umwn sunekpolemhsai umin tous ecqrous umwn diaswsai umas5kai lalhsousin oi grammateis pros ton laon legontes tis o anqrwpos o oikodomhsas oikian kainhn kai ouk enekainisen authn poreuesqw kai apostrafhtw eis thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpos eteros egkainiei authn6kai tis o anqrwpos ostis efuteusen ampelwna kai ouk eufranqh ex autou poreuesqw kai apostrafhtw eis thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpos eteros eufranqhsetai ex autou7kai tis o anqrwpos ostis memnhsteutai gunaika kai ouk elaben authn poreuesqw kai apostrafhtw eis thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpos eteros lhmyetai authn8kai prosqhsousin oi grammateis lalhsai pros ton laon kai erousin tis o anqrwpos o foboumenos kai deilos th kardia poreuesqw kai apostrafhtw eis thn oikian autou ina mh deilianh thn kardian tou adelfou autou wsper h autou9kai estai otan pauswntai oi grammateis lalountes pros ton laon kai katasthsousin arcontas ths stratias prohgoumenous tou laou10ean de proselqhs pros polin ekpolemhsai authn kai ekkalesh autous met¢ eirhnhs11ean men eirhnika apokriqwsin soi kai anoixwsin soi estai pas o laos oi eureqentes en auth esontai soi forologhtoi kai uphkooi sou12ean de mh upakouswsin soi kai poihswsin pros se polemon perikaqieis authn13kai paradwsei authn kurios o qeos sou eis tas ceiras sou kai pataxeis pan arsenikon auths en fonw macairas14plhn twn gunaikwn kai ths aposkeuhs kai panta ta kthnh kai panta osa an uparch en th polei kai pasan thn apartian pronomeuseis seautw kai fagh pasan thn pronomhn twn ecqrwn sou wn kurios o qeos sou didwsin soi15outws poihseis pasas tas poleis tas makran ousas apo sou sfodra ai ouci ek twn polewn twn eqnwn toutwn16idou de apo twn polewn twn eqnwn toutwn wn kurios o qeos sou didwsin soi klhronomein thn ghn autwn ou zwgrhsete ap¢ autwn pan empneon17all¢ h anaqemati anaqematieite autous ton cettaion kai amorraion kai cananaion kai ferezaion kai euaion kai iebousaion kai gergesaion on tropon eneteilato soi kurios o qeos sou18ina mh didaxwsin umas poiein panta ta bdelugmata autwn osa epoihsan tois qeois autwn kai amarthsesqe enantion kuriou tou qeou umwn19ean de perikaqishs peri polin hmeras pleious ekpolemhsai authn eis katalhmyin auths ouci exoleqreuseis ta dendra auths epibalein ep¢ auta sidhron all¢ h ap¢ autou fagh auto de ouk ekkoyeis mh anqrwpos to xulon to en tw agrw eiselqein apo proswpou sou eis ton caraka20alla xulon o epistasai oti ou karpobrwton estin touto exoleqreuseis kai ekkoyeis kai oikodomhseis carakwsin epi thn polin htis poiei pros se ton polemon ews an paradoqh

Chapter 21
1ean de eureqh traumatias en th gh h kurios o qeos sou didwsin soi klhronomhsai peptwkws en tw pediw kai ouk oidasin ton pataxanta2exeleusetai h gerousia sou kai oi kritai sou kai ekmetrhsousin epi tas poleis tas kuklw tou traumatiou3kai estai h polis h eggizousa tw traumatia kai lhmyetai h gerousia ths polews ekeinhs damalin ek bown htis ouk eirgastai kai htis ouc eilkusen zugon4kai katabibasousin h gerousia ths polews ekeinhs thn damalin eis faragga traceian htis ouk eirgastai oude speiretai kai neurokophsousin thn damalin en th faraggi5kai proseleusontai oi iereis oi leuitai oti autous epelexen kurios o qeos sou paresthkenai autw kai eulogein epi tw onomati autou kai epi tw stomati autwn estai pasa antilogia kai pasa afh6kai pasa h gerousia ths polews ekeinhs oi eggizontes tw traumatia niyontai tas ceiras epi thn kefalhn ths damalews ths neneurokophmenhs en th faraggi7kai apokriqentes erousin ai ceires hmwn ouk execean to aima touto kai oi ofqalmoi hmwn ouc ewrakasin8ilews genou tw law sou israhl ous elutrwsw kurie ek ghs aiguptou ina mh genhtai aima anaition en tw law sou israhl kai exilasqhsetai autois to aima9su de exareis to aima to anaition ex umwn autwn ean poihshs to kalon kai to areston enanti kuriou tou qeou sou10ean de exelqwn eis polemon epi tous ecqrous sou kai paradw soi kurios o qeos sou eis tas ceiras sou kai pronomeuseis thn pronomhn autwn11kai idhs en th pronomh gunaika kalhn tw eidei kai enqumhqhs auths kai labhs authn sautw gunaika12kai eisaxeis authn endon eis thn oikian sou kai xurhseis thn kefalhn auths kai perionucieis authn13kai perieleis ta imatia ths aicmalwsias auths ap¢ auths kai kaqietai en th oikia sou kai klausetai ton patera kai thn mhtera mhnos hmeras kai meta tauta eiseleush pros authn kai sunoikisqhsh auth kai estai sou gunh14kai estai ean mh qelhs authn exaposteleis authn eleuqeran kai prasei ou praqhsetai arguriou ouk aqethseis authn dioti etapeinwsas authn15ean de genwntai anqrwpw duo gunaikes mia autwn hgaphmenh kai mia autwn misoumenh kai tekwsin autw h hgaphmenh kai h misoumenh kai genhtai uios prwtotokos ths misoumenhs16kai estai h an hmera kataklhrodoth tois uiois autou ta uparconta autou ou dunhsetai prwtotokeusai tw uiw ths hgaphmenhs uperidwn ton uion ths misoumenhs ton prwtotokon17alla ton prwtotokon uion ths misoumenhs epignwsetai dounai autw dipla apo pantwn wn an eureqh autw oti outos estin arch teknwn autou kai toutw kaqhkei ta prwtotokia18ean de tini h uios apeiqhs kai ereqisths ouc upakouwn fwnhn patros kai fwnhn mhtros kai paideuswsin auton kai mh eisakouh autwn19kai sullabontes auton o pathr autou kai h mhthr autou kai exaxousin auton epi thn gerousian ths polews autou kai epi thn pulhn tou topou autou20kai erousin tois andrasin ths polews autwn o uios hmwn outos apeiqei kai ereqizei ouc upakouei ths fwnhs hmwn sumbolokopwn oinoflugei21kai liqobolhsousin auton oi andres ths polews autou en liqois kai apoqaneitai kai exareis ton ponhron ex umwn autwn kai oi epiloipoi akousantes fobhqhsontai22ean de genhtai en tini amartia krima qanatou kai apoqanh kai kremashte auton epi xulou23ouk epikoimhqhsetai to swma autou epi tou xulou alla tafh qayete auton en th hmera ekeinh oti kekathramenos upo qeou pas kremamenos epi xulou kai ou mianeite thn ghn hn kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw

Chapter 22
1mh idwn ton moscon tou adelfou sou h to probaton autou planwmena en th odw uperidhs auta apostrofh apostreyeis auta tw adelfw sou kai apodwseis autw2ean de mh eggizh o adelfos sou pros se mhde episth auton sunaxeis auta endon eis thn oikian sou kai estai meta sou ews an zhthsh auta o adelfos sou kai apodwseis autw3outws poihseis ton onon autou kai outws poihseis to imation autou kai outws poihseis kata pasan apwleian tou adelfou sou osa ean apolhtai par¢ autou kai eurhs ou dunhsh uperidein4ouk oyh ton onon tou adelfou sou h ton moscon autou peptwkotas en th odw mh uperidhs autous anistwn anasthseis met¢ autou5ouk estai skeuh andros epi gunaiki oude mh endushtai anhr stolhn gunaikeian oti bdelugma kuriw tw qew sou estin pas poiwn tauta6ean de sunanthshs nossia ornewn pro proswpou sou en th odw h epi panti dendrei h epi ths ghs neossois h wois kai h mhthr qalph epi twn neosswn h epi twn wwn ou lhmyh thn mhtera meta twn teknwn7apostolh aposteleis thn mhtera ta de paidia lhmyh seautw ina eu soi genhtai kai poluhmeros esh8ean de oikodomhshs oikian kainhn kai poihseis stefanhn tw dwmati sou kai ou poihseis fonon en th oikia sou ean pesh o peswn ap¢ autou9ou kataspereis ton ampelwna sou diaforon ina mh agiasqh to genhma kai to sperma o ean speirhs meta tou genhmatos tou ampelwnos sou10ouk arotriaseis en moscw kai onw epi to auto11ouk endush kibdhlon eria kai linon en tw autw12strepta poihseis seautw epi twn tessarwn kraspedwn twn peribolaiwn sou a ean peribalh en autois13ean de tis labh gunaika kai sunoikhsh auth kai mishsh authn14kai epiqh auth profasistikous logous kai katenegkh auths onoma ponhron kai legh thn gunaika tauthn eilhfa kai proselqwn auth ouc eurhka auths parqenia15kai labwn o pathr ths paidos kai h mhthr exoisousin ta parqenia ths paidos pros thn gerousian epi thn pulhn16kai erei o pathr ths paidos th gerousia thn qugatera mou tauthn dedwka tw anqrwpw toutw gunaika kai mishsas authn17autos nun epitiqhsin auth profasistikous logous legwn ouc eurhka th qugatri sou parqenia kai tauta ta parqenia ths qugatros mou kai anaptuxousin to imation enantion ths gerousias ths polews18kai lhmyetai h gerousia ths polews ekeinhs ton anqrwpon ekeinon kai paideusousin auton19kai zhmiwsousin auton ekaton siklous kai dwsousin tw patri ths neanidos oti exhnegken onoma ponhron epi parqenon israhlitin kai autou estai gunh ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon20ean de ep¢ alhqeias genhtai o logos outos kai mh eureqh parqenia th neanidi21kai exaxousin thn neanin epi tas quras oikou patros auths kai liqobolhsousin authn oi andres ths polews auths en liqois kai apoqaneitai oti epoihsen afrosunhn en uiois israhl ekporneusai ton oikon tou patros auths kai exareis ton ponhron ex umwn autwn22ean de eureqh anqrwpos koimwmenos meta gunaikos sunwkismenhs andri apokteneite amfoterous ton andra ton koimwmenon meta ths gunaikos kai thn gunaika kai exareis ton ponhron ex israhl23ean de genhtai pais parqenos memnhsteumenh andri kai eurwn authn anqrwpos en polei koimhqh met¢ auths24exaxete amfoterous epi thn pulhn ths polews autwn kai liqobolhqhsontai en liqois kai apoqanountai thn neanin oti ouk ebohsen en th polei kai ton anqrwpon oti etapeinwsen thn gunaika tou plhsion kai exareis ton ponhron ex umwn autwn25ean de en pediw eurh anqrwpos thn paida thn memnhsteumenhn kai biasamenos koimhqh met¢ auths apokteneite ton anqrwpon ton koimwmenon met¢ auths monon26kai th neanidi ou poihsete ouden ouk estin th neanidi amarthma qanatou oti ws ei tis epanasth anqrwpos epi ton plhsion kai foneush autou yuchn outws to pragma touto27oti en tw agrw euren authn ebohsen h neanis h memnhsteumenh kai o bohqhswn ouk hn auth28ean de tis eurh thn paida thn parqenon htis ou memnhsteutai kai biasamenos koimhqh met¢ auths kai eureqh29dwsei o anqrwpos o koimhqeis met¢ auths tw patri ths neanidos penthkonta didracma arguriou kai autou estai gunh anq¢ wn etapeinwsen authn ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon

Chapter 23
1ou lhmyetai anqrwpos thn gunaika tou patros autou kai ouk apokaluyei sugkalumma tou patros autou2ouk eiseleusetai qladias kai apokekommenos eis ekklhsian kuriou3ouk eiseleusetai ek pornhs eis ekklhsian kuriou4ouk eiseleusetai ammaniths kai mwabiths eis ekklhsian kuriou kai ews dekaths geneas ouk eiseleusetai eis ekklhsian kuriou kai ews eis ton aiwna5para to mh sunanthsai autous umin meta artwn kai udatos en th odw ekporeuomenwn umwn ex aiguptou kai oti emisqwsanto epi se ton balaam uion bewr ek ths mesopotamias katarasasqai se6kai ouk hqelhsen kurios o qeos sou eisakousai tou balaam kai metestreyen kurios o qeos sou tas kataras eis eulogian oti hgaphsen se kurios o qeos sou7ou prosagoreuseis eirhnika autois kai sumferonta autois pasas tas hmeras sou eis ton aiwna8ou bdeluxh idoumaion oti adelfos sou estin ou bdeluxh aiguption oti paroikos egenou en th gh autou9uioi ean genhqwsin autois genea trith eiseleusontai eis ekklhsian kuriou10ean de exelqhs parembalein epi tous ecqrous sou kai fulaxh apo pantos rhmatos ponhrou11ean h en soi anqrwpos os ouk estai kaqaros ek rusews autou nuktos kai exeleusetai exw ths parembolhs kai ouk eiseleusetai eis thn parembolhn12kai estai to pros esperan lousetai to swma autou udati kai dedukotos hliou eiseleusetai eis thn parembolhn13kai topos estai soi exw ths parembolhs kai exeleush ekei exw14kai passalos estai soi epi ths zwnhs sou kai estai otan diakaqizanhs exw kai oruxeis en autw kai epagagwn kaluyeis thn aschmosunhn sou en autw15oti kurios o qeos sou emperipatei en th parembolh sou exelesqai se kai paradounai ton ecqron sou pro proswpou sou kai estai h parembolh sou agia kai ouk ofqhsetai en soi aschmosunh pragmatos kai apostreyei apo sou16ou paradwseis paida tw kuriw autou os prosteqeitai soi para tou kuriou autou17meta sou katoikhsei en umin katoikhsei en panti topw ou ean aresh autw ou qliyeis auton18ouk estai pornh apo qugaterwn israhl kai ouk estai porneuwn apo uiwn israhl ouk estai telesforos apo qugaterwn israhl kai ouk estai teliskomenos apo uiwn israhl19ou prosoiseis misqwma pornhs oude allagma kunos eis ton oikon kuriou tou qeou sou pros pasan euchn oti bdelugma kuriw tw qew sou estin kai amfotera20ouk ektokieis tw adelfw sou tokon arguriou kai tokon brwmatwn kai tokon pantos pragmatos ou an ekdaneishs21tw allotriw ektokieis tw de adelfw sou ouk ektokieis ina euloghsh se kurios o qeos sou en pasi tois ergois sou epi ths ghs eis hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn22ean de euxh euchn kuriw tw qew sou ou cronieis apodounai authn oti ekzhtwn ekzhthsei kurios o qeos sou para sou kai estai en soi amaria23ean de mh qelhs euxasqai ouk estin en soi amartia24ta ekporeuomena dia twn ceilewn sou fulaxh kai poihseis on tropon euxw kuriw tw qew sou doma o elalhsas tw stomati sou25ean de eiselqhs eis amhton tou plhsion sou kai sullexeis en tais cersin sou stacus kai drepanon ou mh epibalhs epi ton amhton tou plhsion sou26ean de eiselqhs eis ton ampelwna tou plhsion sou fagh stafulhn oson yuchn sou emplhsqhnai eis de aggos ouk embaleis

Chapter 24
1ean de tis labh gunaika kai sunoikhsh auth kai estai ean mh eurh carin enantion autou oti euren en auth aschmon pragma kai grayei auth biblion apostasiou kai dwsei eis tas ceiras auths kai exapostelei authn ek ths oikias autou2kai apelqousa genhtai andri eterw3kai mishsh authn o anhr o escatos kai grayei auth biblion apostasiou kai dwsei eis tas ceiras auths kai exapostelei authn ek ths oikias autou h apoqanh o anhr o escatos os elaben authn eautw gunaika4ou dunhsetai o anhr o proteros o exaposteilas authn epanastreyas labein authn eautw gunaika meta to mianqhnai authn oti bdelugma estin enantion kuriou tou qeou sou kai ou mianeite thn ghn hn kurios o qeos umwn didwsin umin en klhrw5ean de tis labh gunaika prosfatws ouk exeleusetai eis ton polemon kai ouk epiblhqhsetai autw ouden pragma aqwos estai en th oikia autou eniauton ena eufranei thn gunaika autou hn elaben6ouk enecuraseis mulon oude epimulion oti yuchn outos enecurazei7ean de alw anqrwpos kleptwn yuchn twn adelfwn autou twn uiwn israhl kai katadunasteusas auton apodwtai apoqaneitai o klepths ekeinos kai exareis ton ponhron ex umwn autwn8prosece seautw en th afh ths lepras fulaxh sfodra poiein kata panta ton nomon on ean anaggeilwsin umin oi iereis oi leuitai on tropon eneteilamhn umin fulaxasqe poiein9mnhsqhti osa epoihsen kurios o qeos sou th mariam en th odw ekporeuomenwn umwn ex aiguptou10ean ofeilhma h en tw plhsion sou ofeilhma otioun ouk eiseleush eis thn oikian autou enecurasai to enecuron11exw sthsh kai o anqrwpos ou to daneion sou estin en autw exoisei soi to enecuron exw12ean de o anqrwpos penhtai ou koimhqhsh en tw enecurw autou13apodosei apodwseis to enecuron autou peri dusmas hliou kai koimhqhsetai en tw imatiw autou kai euloghsei se kai estai soi elehmosunh enantion kuriou tou qeou sou14ouk apadikhseis misqon penhtos kai endeous ek twn adelfwn sou h ek twn proshlutwn twn en tais polesin sou15auqhmeron apodwseis ton misqon autou ouk epidusetai o hlios ep¢ autw oti penhs estin kai en autw ecei thn elpida kai ou katabohsetai kata sou pros kurion kai estai en soi amartia16ouk apoqanountai pateres uper teknwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn ekastos th eautou amartia apoqaneitai17ouk ekklineis krisin proshlutou kai orfanou kai chras kai ouk enecuraseis imation chras18kai mnhsqhsh oti oikeths hsqa en gh aiguptw kai elutrwsato se kurios o qeos sou ekeiqen dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto19ean de amhshs amhton en tw agrw sou kai epilaqh dragma en tw agrw sou ouk epanastrafhsh labein auto tw ptwcw kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai ina euloghsh se kurios o qeos sou en pasi tois ergois twn ceirwn sou20ean de elaialoghshs ouk epanastreyeis kalamhsasqai ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai kai mnhsqhsh oti oikeths hsqa en gh aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto21ean de trughshs ton ampelwna sou ouk epanatrughseis auton ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai22kai mnhsqhsh oti oikeths hsqa en gh aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

Chapter 25
1ean de genhtai antilogia ana meson anqrwpwn kai proselqwsin eis krisin kai krinwsin kai dikaiwswsin ton dikaion kai katagnwsin tou asebous2kai estai ean axios h plhgwn o asebwn kai kaqieis auton enanti twn kritwn kai mastigwsousin auton enantion autwn kata thn asebeian autou ariqmw3tessarakonta mastigwsousin auton ou prosqhsousin ean de prosqwsin mastigwsai auton uper tautas tas plhgas pleious aschmonhsei o adelfos sou enantion sou4ou fimwseis boun alownta5ean de katoikwsin adelfoi epi to auto kai apoqanh eis ex autwn sperma de mh h autw ouk estai h gunh tou teqnhkotos exw andri mh eggizonti o adelfos tou andros auths eiseleusetai pros authn kai lhmyetai authn eautw gunaika kai sunoikhsei auth6kai estai to paidion o ean tekh katastaqhsetai ek tou onomatos tou teteleuthkotos kai ouk exaleifqhsetai to onoma autou ex israhl7ean de mh boulhtai o anqrwpos labein thn gunaika tou adelfou autou kai anabhsetai h gunh epi thn pulhn epi thn gerousian kai erei ou qelei o adelfos tou andros mou anasthsai to onoma tou adelfou autou en israhl ouk hqelhsen o adelfos tou andros mou8kai kalesousin auton h gerousia ths polews autou kai erousin autw kai stas eiph ou boulomai labein authn9kai proselqousa h gunh tou adelfou autou enanti ths gerousias kai upolusei to upodhma autou to en apo tou podos autou kai emptusetai eis to proswpon autou kai apokriqeisa erei outws poihsousin tw anqrwpw os ouk oikodomhsei ton oikon tou adelfou autou10kai klhqhsetai to onoma autou en israhl oikos tou upoluqentos to upodhma11ean de macwntai anqrwpoi epi to auto anqrwpos meta tou adelfou autou kai proselqh gunh enos autwn exelesqai ton andra auths ek ceiros tou tuptontos auton kai ekteinasa thn ceira epilabhtai twn didumwn autou12apokoyeis thn ceira auths ou feisetai o ofqalmos sou ep¢ auth13ouk estai en tw marsippw sou staqmion kai staqmion mega h mikron14ouk estai en th oikia sou metron kai metron mega h mikron15staqmion alhqinon kai dikaion estai soi kai metron alhqinon kai dikaion estai soi ina poluhmeros genh epi ths ghs hs kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw16oti bdelugma kuriw tw qew sou pas poiwn tauta pas poiwn adikon17mnhsqhti osa epoihsen soi amalhk en th odw ekporeuomenou sou ex aiguptou18pws antesth soi en th odw kai ekoyen sou thn ouragian tous kopiwntas opisw sou su de epeinas kai ekopias kai ouk efobhqh ton qeon19kai estai hnika ean katapaush se kurios o qeos sou apo pantwn twn ecqrwn sou twn kuklw sou en th gh h kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw kataklhronomhsai exaleiyeis to onoma amalhk ek ths upo ton ouranon kai ou mh epilaqh

Chapter 26
1kai estai ean eiselqhs eis thn ghn hn kurios o qeos sou didwsin soi en klhrw kai kataklhronomhshs authn kai katoikhshs ep¢ auths2kai lhmyh apo ths aparchs twn karpwn ths ghs sou hs kurios o qeos sou didwsin soi kai embaleis eis kartallon kai poreush eis ton topon on an eklexhtai kurios o qeos sou epiklhqhnai to onoma autou ekei3kai eleush pros ton ierea os ean h en tais hmerais ekeinais kai ereis pros auton anaggellw shmeron kuriw tw qew mou oti eiselhluqa eis thn ghn hn wmosen kurios tois patrasin hmwn dounai hmin4kai lhmyetai o iereus ton kartallon ek twn ceirwn sou kai qhsei auton apenanti tou qusiasthriou kuriou tou qeou sou5kai apokriqhsh kai ereis enanti kuriou tou qeou sou surian apebalen o pathr mou kai katebh eis aigupton kai parwkhsen ekei en ariqmw bracei kai egeneto ekei eis eqnos mega kai plhqos polu kai mega6kai ekakwsan hmas oi aiguptioi kai etapeinwsan hmas kai epeqhkan hmin erga sklhra7kai anebohsamen pros kurion ton qeon twn paterwn hmwn kai eishkousen kurios ths fwnhs hmwn kai eiden thn tapeinwsin hmwn kai ton mocqon hmwn kai ton qlimmon hmwn8kai exhgagen hmas kurios ex aiguptou autos en iscui megalh kai en ceiri krataia kai en bracioni autou tw uyhlw kai en oramasin megalois kai en shmeiois kai en terasin9kai eishgagen hmas eis ton topon touton kai edwken hmin thn ghn tauthn ghn reousan gala kai meli10kai nun idou enhnoca thn aparchn twn genhmatwn ths ghs hs edwkas moi kurie ghn reousan gala kai meli kai afhseis auta apenanti kuriou tou qeou sou kai proskunhseis ekei enanti kuriou tou qeou sou11kai eufranqhsh en pasin tois agaqois ois edwken soi kurios o qeos sou kai th oikia sou su kai o leuiths kai o proshlutos o en soi12ean de sunteleshs apodekatwsai pan to epidekaton twn genhmatwn ths ghs sou en tw etei tw tritw to deuteron epidekaton dwseis tw leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kai fagontai en tais polesin sou kai emplhsqhsontai13kai ereis enantion kuriou tou qeou sou exekaqara ta agia ek ths oikias mou kai edwka auta tw leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kata pasas tas entolas as eneteilw moi ou parhlqon thn entolhn sou kai ouk epelaqomhn14kai ouk efagon en odunh mou ap¢ autwn ouk ekarpwsa ap¢ autwn eis akaqarton ouk edwka ap¢ autwn tw teqnhkoti uphkousa ths fwnhs kuriou tou qeou mou epoihsa kaqa eneteilw moi15katide ek tou oikou tou agiou sou ek tou ouranou kai euloghson ton laon sou ton israhl kai thn ghn hn edwkas autois kaqa wmosas tois patrasin hmwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli16en th hmera tauth kurios o qeos sou eneteilato soi poihsai panta ta dikaiwmata tauta kai ta krimata kai fulaxesqe kai poihsete auta ex olhs ths kardias umwn kai ex olhs ths yuchs umwn17ton qeon eilou shmeron einai sou qeon kai poreuesqai en tais odois autou kai fulassesqai ta dikaiwmata kai ta krimata autou kai upakouein ths fwnhs autou18kai kurios eilato se shmeron genesqai se autw laon periousion kaqaper eipen soi fulassein pasas tas entolas autou19kai einai se uperanw pantwn twn eqnwn ws epoihsen se onomaston kai kauchma kai doxaston einai se laon agion kuriw tw qew sou kaqws elalhsen

Chapter 27
1kai prosetaxen mwushs kai h gerousia israhl legwn fulassesqe pasas tas entolas tautas osas egw entellomai umin shmeron2kai estai h an hmera diabhte ton iordanhn eis thn ghn hn kurios o qeos sou didwsin soi kai sthseis seautw liqous megalous kai koniaseis autous konia3kai grayeis epi twn liqwn pantas tous logous tou nomou toutou ws an diabhte ton iordanhn hnika ean eiselqhte eis thn ghn hn kurios o qeos twn paterwn sou didwsin soi ghn reousan gala kai meli on tropon eipen kurios o qeos twn paterwn sou soi4kai estai ws an diabhte ton iordanhn sthsete tous liqous toutous ous egw entellomai soi shmeron en orei gaibal kai koniaseis autous konia5kai oikodomhseis ekei qusiasthrion kuriw tw qew sou qusiasthrion ek liqwn ouk epibaleis ep¢ autous sidhron6liqous oloklhrous oikodomhseis qusiasthrion kuriw tw qew sou kai anoiseis ep¢ auto olokautwmata kuriw tw qew sou7kai quseis ekei qusian swthriou kuriw tw qew sou kai fagh kai emplhsqhsh kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou8kai grayeis epi twn liqwn panta ton nomon touton safws sfodra9kai elalhsen mwushs kai oi iereis oi leuitai panti israhl legontes siwpa kai akoue israhl en th hmera tauth gegonas eis laon kuriw tw qew sou10kai eisakoush ths fwnhs kuriou tou qeou sou kai poihseis pasas tas entolas autou kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron11kai eneteilato mwushs tw law en th hmera ekeinh legwn12outoi sthsontai eulogein ton laon en orei garizin diabantes ton iordanhn sumewn leui ioudas issacar iwshf kai beniamin13kai outoi sthsontai epi ths kataras en orei gaibal roubhn gad kai ashr zaboulwn dan kai nefqali14kai apokriqentes oi leuitai erousin panti israhl fwnh megalh15epikataratos anqrwpos ostis poihsei glupton kai cwneuton bdelugma kuriw ergon ceirwn tecnitou kai qhsei auto en apokrufw kai apokriqeis pas o laos erousin genoito16epikataratos o atimazwn patera autou h mhtera autou kai erousin pas o laos genoito17epikataratos o metatiqeis oria tou plhsion kai erousin pas o laos genoito18epikataratos o planwn tuflon en odw kai erousin pas o laos genoito19epikataratos os an ekklinh krisin proshlutou kai orfanou kai chras kai erousin pas o laos genoito20epikataratos o koimwmenos meta gunaikos tou patros autou oti apekaluyen sugkalumma tou patros autou kai erousin pas o laos genoito21epikataratos o koimwmenos meta pantos kthnous kai erousin pas o laos genoito22epikataratos o koimwmenos meta adelfhs ek patros h ek mhtros autou kai erousin pas o laos genoito23epikataratos o koimwmenos meta penqeras autou kai erousin pas o laos genoito epikataratos o koimwmenos meta adelfhs gunaikos autou kai erousin pas o laos genoito24epikataratos o tuptwn ton plhsion autou dolw kai erousin pas o laos genoito25epikataratos os an labh dwra pataxai yuchn aimatos aqwou kai erousin pas o laos genoito26epikataratos pas anqrwpos os ouk emmenei en pasin tois logois tou nomou toutou tou poihsai autous kai erousin pas o laos genoito

Chapter 28
1kai estai ws an diabhte ton iordanhn eis thn ghn hn kurios o qeos umwn didwsin umin ean akoh eisakoushte ths fwnhs kuriou tou qeou umwn fulassein kai poiein pasas tas entolas autou as egw entellomai soi shmeron kai dwsei se kurios o qeos sou uperanw pantwn twn eqnwn ths ghs2kai hxousin epi se pasai ai eulogiai autai kai eurhsousin se ean akoh akoushs ths fwnhs kuriou tou qeou sou3euloghmenos su en polei kai euloghmenos su en agrw4euloghmena ta ekgona ths koilias sou kai ta genhmata ths ghs sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou5euloghmenai ai apoqhkai sou kai ta egkataleimmata sou6euloghmenos su en tw eisporeuesqai se kai euloghmenos su en tw ekporeuesqai se7paradw kurios o qeos sou tous ecqrous sou tous anqesthkotas soi suntetrimmenous pro proswpou sou odw mia exeleusontai pros se kai en epta odois feuxontai apo proswpou sou8aposteilai kurios epi se thn eulogian en tois tamieiois sou kai en pasin ou an epibalhs thn ceira sou epi ths ghs hs kurios o qeos sou didwsin soi9anasthsai se kurios o qeos sou eautw laon agion on tropon wmosen tois patrasin sou ean eisakoushs ths fwnhs kuriou tou qeou sou kai poreuqhs en tais odois autou10kai oyontai se panta ta eqnh ths ghs oti to onoma kuriou epikeklhtai soi kai fobhqhsontai se11kai plhqunei se kurios o qeos sou eis agaqa epi tois ekgonois ths koilias sou kai epi tois genhmasin ths ghs sou kai epi tois ekgonois twn kthnwn sou epi ths ghs hs wmosen kurios tois patrasin sou dounai soi12anoixai soi kurios ton qhsauron autou ton agaqon ton ouranon dounai ton ueton th gh sou epi kairou autou euloghsai panta ta erga twn ceirwn sou kai danieis eqnesin pollois su de ou danih kai arxeis su eqnwn pollwn sou de ouk arxousin13katasthsai se kurios o qeos sou eis kefalhn kai mh eis ouran kai esh tote epanw kai ouk esh upokatw ean akoushs twn entolwn kuriou tou qeou sou osa egw entellomai soi shmeron fulassein kai poiein14ou parabhsh apo pantwn twn logwn wn egw entellomai soi shmeron dexia oude aristera poreuesqai opisw qewn eterwn latreuein autois15kai estai ean mh eisakoushs ths fwnhs kuriou tou qeou sou fulassein kai poiein pasas tas entolas autou osas egw entellomai soi shmeron kai eleusontai epi se pasai ai katarai autai kai katalhmyontai se16epikataratos su en polei kai epikataratos su en agrw17epikataratoi ai apoqhkai sou kai ta egkataleimmata sou18epikatarata ta ekgona ths koilias sou kai ta genhmata ths ghs sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou19epikataratos su en tw ekporeuesqai se kai epikataratos su en tw eisporeuesqai se20exaposteilai kurios soi thn endeian kai thn eklimian kai thn analwsin epi panta ou an epibalhs thn ceira sou osa ean poihshs ews an exoleqreush se kai ews an apolesh se en tacei dia ta ponhra epithdeumata sou dioti egkatelipes me21proskollhsai kurios eis se ton qanaton ews an exanalwsh se apo ths ghs eis hn su eisporeuh ekei klhronomhsai authn22pataxai se kurios aporia kai puretw kai rigei kai ereqismw kai fonw kai anemofqoria kai th wcra kai katadiwxontai se ews an apoleswsin se23kai estai soi o ouranos o uper kefalhs sou calkous kai h gh h upokatw sou sidhra24dwh kurios ton ueton th gh sou koniorton kai cous ek tou ouranou katabhsetai epi se ews an ektriyh se kai ews an apolesh se25dwh se kurios epikophn enantion twn ecqrwn sou en odw mia exeleush pros autous kai en epta odois feuxh apo proswpou autwn kai esh en diaspora en pasais tais basileiais ths ghs26kai esontai oi nekroi umwn katabrwma tois peteinois tou ouranou kai tois qhriois ths ghs kai ouk estai o aposobwn27pataxai se kurios en elkei aiguptiw en tais edrais kai ywra agria kai knhfh wste mh dunasqai se iaqhnai28pataxai se kurios paraplhxia kai aorasia kai ekstasei dianoias29kai esh yhlafwn meshmbrias wsei yhlafhsai o tuflos en tw skotei kai ouk euodwsei tas odous sou kai esh tote adikoumenos kai diarpazomenos pasas tas hmeras kai ouk estai soi o bohqwn30gunaika lhmyh kai anhr eteros exei authn oikian oikodomhseis kai ouk oikhseis en auth ampelwna futeuseis kai ou trughseis auton31o moscos sou esfagmenos enantion sou kai ou fagh ex autou o onos sou hrpasmenos apo sou kai ouk apodoqhsetai soi ta probata sou dedomena tois ecqrois sou kai ouk estai soi o bohqwn32oi uioi sou kai ai qugateres sou dedomenai eqnei eterw kai oi ofqalmoi sou bleyontai sfakelizontes eis auta kai ouk iscusei h ceir sou33ta ekforia ths ghs sou kai pantas tous ponous sou fagetai eqnos o ouk epistasai kai esh adikoumenos kai teqrausmenos pasas tas hmeras34kai esh paraplhktos dia ta oramata twn ofqalmwn sou a bleyh35pataxai se kurios en elkei ponhrw epi ta gonata kai epi tas knhmas wste mh dunasqai se iaqhnai apo icnous twn podwn sou ews ths korufhs sou36apagagoi kurios se kai tous arcontas sou ous ean katasthshs epi seauton eis eqnos o ouk epistasai su kai oi pateres sou kai latreuseis ekei qeois eterois xulois kai liqois37kai esh ekei en ainigmati kai parabolh kai dihghmati en pasin tois eqnesin eis ous an apagagh se kurios ekei38sperma polu exoiseis eis to pedion kai oliga eisoiseis oti katedetai auta h akris39ampelwna futeuseis kai katerga kai oinon ou piesai oude eufranqhsh ex autou oti katafagetai auta o skwlhx40elaiai esontai soi en pasi tois oriois sou kai elaion ou crish oti ekruhsetai h elaia sou41uious kai qugateras gennhseis kai ouk esontai soi apeleusontai gar en aicmalwsia42panta ta xulina sou kai ta genhmata ths ghs sou exanalwsei h erusibh43o proshlutos os estin en soi anabhsetai epi se anw anw su de katabhsh katw katw44outos daniei soi su de toutw ou danieis outos estai kefalh su de esh oura45kai eleusontai epi se pasai ai katarai autai kai katadiwxontai se kai katalhmyontai se ews an exoleqreush se kai ews an apolesh se oti ouk eishkousas ths fwnhs kuriou tou qeou sou fulaxai tas entolas autou kai ta dikaiwmata autou osa eneteilato soi46kai estai en soi shmeia kai terata kai en tw spermati sou ews tou aiwnos47anq¢ wn ouk elatreusas kuriw tw qew sou en eufrosunh kai agaqh kardia dia to plhqos pantwn48kai latreuseis tois ecqrois sou ous epapostelei kurios epi se en limw kai en diyei kai en gumnothti kai en ekleiyei pantwn kai epiqhsei kloion sidhroun epi ton trachlon sou ews an exoleqreush se49epaxei kurios epi se eqnos makroqen ap¢ escatou ths ghs wsei ormhma aetou eqnos o ouk akoush ths fwnhs autou50eqnos anaides proswpw ostis ou qaumasei proswpon presbutou kai neon ouk elehsei51kai katedetai ta ekgona twn kthnwn sou kai ta genhmata ths ghs sou wste mh katalipein soi siton oinon elaion ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou ews an apolesh se52kai ektriyh se en pasais tais polesin sou ews an kaqaireqwsin ta teich sou ta uyhla kai ta ocura ef¢ ois su pepoiqas ep¢ autois en pash th gh sou kai qliyei se en pasais tais polesin sou ais edwken soi kurios o qeos sou53kai fagh ta ekgona ths koilias sou krea uiwn sou kai qugaterwn sou osa edwken soi kurios o qeos sou en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h qliyei se o ecqros sou54o apalos en soi kai o truferos sfodra baskanei tw ofqalmw ton adelfon kai thn gunaika thn en tw kolpw autou kai ta kataleleimmena tekna a an kataleifqh55wste dounai eni autwn apo twn sarkwn twn teknwn autou wn an katesqh dia to mh kataleifqhnai autw mhqen en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h an qliywsin se oi ecqroi sou en pasais tais polesin sou56kai h apalh en umin kai h trufera sfodra hs ouci peiran elaben o pous auths bainein epi ths ghs dia thn truferothta kai dia thn apalothta baskanei tw ofqalmw auths ton andra auths ton en tw kolpw auths kai ton uion kai thn qugatera auths57kai to corion auths to exelqon dia twn mhrwn auths kai to teknon o an tekh katafagetai gar auta dia thn endeian pantwn krufh en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h qliyei se o ecqros sou en pasais tais polesin sou58ean mh eisakoushte poiein panta ta rhmata tou nomou toutou ta gegrammena en tw bibliw toutw fobeisqai to onoma to entimon kai to qaumaston touto kurion ton qeon sou59kai paradoxasei kurios tas plhgas sou kai tas plhgas tou spermatos sou plhgas megalas kai qaumastas kai nosous ponhras kai pistas60kai epistreyei epi se pasan thn odunhn aiguptou thn ponhran hn dieulabou apo proswpou autwn kai kollhqhsontai en soi61kai pasan malakian kai pasan plhghn thn mh gegrammenhn en tw bibliw tou nomou toutou epaxei kurios epi se ews an exoleqreush se62kai kataleifqhsesqe en ariqmw bracei anq¢ wn oti hte wsei ta astra tou ouranou tw plhqei oti ouk eishkousate ths fwnhs kuriou tou qeou umwn63kai estai on tropon eufranqh kurios ef¢ umin eu poihsai umas kai plhqunai umas outws eufranqhsetai kurios ef¢ umin exoleqreusai umas kai exarqhsesqe apo ths ghs eis hn umeis eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn64kai diasperei se kurios o qeos sou eis panta ta eqnh ap¢ akrou ths ghs ews akrou ths ghs kai douleuseis ekei qeois eterois xulois kai liqois ous ouk hpistw su kai oi pateres sou65alla kai en tois eqnesin ekeinois ouk anapausei se oud¢ ou mh genhtai stasis tw icnei tou podos sou kai dwsei soi kurios ekei kardian aqumousan kai ekleipontas ofqalmous kai thkomenhn yuchn66kai estai h zwh sou kremamenh apenanti twn ofqalmwn sou kai fobhqhsh hmeras kai nuktos kai ou pisteuseis th zwh sou67to prwi ereis pws an genoito espera kai to esperas ereis pws an genoito prwi apo tou fobou ths kardias sou a fobhqhsh kai apo twn oramatwn twn ofqalmwn sou wn oyh68kai apostreyei se kurios eis aigupton en ploiois kai en th odw h eipa ou prosqhsesqe eti idein authn kai praqhsesqe ekei tois ecqrois umwn eis paidas kai paidiskas kai ouk estai o ktwmenos69outoi oi logoi ths diaqhkhs ous eneteilato kurios mwush sthsai tois uiois israhl en gh mwab plhn ths diaqhkhs hs dieqeto autois en cwrhb

Chapter 29
1kai ekalesen mwushs pantas tous uious israhl kai eipen pros autous umeis ewrakate panta osa epoihsen kurios en gh aiguptw enwpion umwn faraw kai tois qerapousin autou kai pash th gh autou2tous peirasmous tous megalous ous ewrakasin oi ofqalmoi sou ta shmeia kai ta terata ta megala ekeina3kai ouk edwken kurios o qeos umin kardian eidenai kai ofqalmous blepein kai wta akouein ews ths hmeras tauths4kai hgagen umas tessarakonta eth en th erhmw ouk epalaiwqh ta imatia umwn kai ta upodhmata umwn ou katetribh apo twn podwn umwn5arton ouk efagete oinon kai sikera ouk epiete ina gnwte oti outos kurios o qeos umwn6kai hlqete ews tou topou toutou kai exhlqen shwn basileus esebwn kai wg basileus ths basan eis sunanthsin hmin en polemw kai epataxamen autous7kai elabomen thn ghn autwn kai edwka authn en klhrw tw roubhn kai tw gaddi kai tw hmisei fulhs manassh8kai fulaxesqe poiein pantas tous logous ths diaqhkhs tauths ina sunhte panta osa poihsete9umeis esthkate pantes shmeron enantion kuriou tou qeou umwn oi arcifuloi umwn kai h gerousia umwn kai oi kritai umwn kai oi grammatoeisagwgeis umwn pas anhr israhl10ai gunaikes umwn kai ta ekgona umwn kai o proshlutos o en mesw ths parembolhs umwn apo xulokopou umwn kai ews udroforou umwn11parelqein en th diaqhkh kuriou tou qeou sou kai en tais arais autou osa kurios o qeos sou diatiqetai pros se shmeron12ina sthsh se autw eis laon kai autos estai sou qeos on tropon eipen soi kai on tropon wmosen tois patrasin sou abraam kai isaak kai iakwb13kai ouc umin monois egw diatiqemai thn diaqhkhn tauthn kai thn aran tauthn14alla kai tois wde ousi meq¢ hmwn shmeron enantion kuriou tou qeou umwn kai tois mh ousin meq¢ hmwn wde shmeron15oti umeis oidate ws katwkhsamen en gh aiguptw kai parhlqomen en mesw twn eqnwn ous parhlqete16kai eidete ta bdelugmata autwn kai ta eidwla autwn xulon kai liqon argurion kai crusion a estin par¢ autois17mh tis estin en umin anhr h gunh h patria h fulh tinos h dianoia exeklinen apo kuriou tou qeou umwn poreuesqai latreuein tois qeois twn eqnwn ekeinwn mh tis estin en umin riza anw fuousa en colh kai pikria18kai estai ean akoush ta rhmata ths aras tauths kai epifhmishtai en th kardia autou legwn osia moi genoito oti en th apoplanhsei ths kardias mou poreusomai ina mh sunapolesh o amartwlos ton anamarthton19ou mh qelhsh o qeos euilateusai autw all¢ h tote ekkauqhsetai orgh kuriou kai o zhlos autou en tw anqrwpw ekeinw kai kollhqhsontai en autw pasai ai arai ths diaqhkhs tauths ai gegrammenai en tw bibliw tou nomou toutou kai exaleiyei kurios to onoma autou ek ths upo ton ouranon20kai diastelei auton kurios eis kaka ek pantwn twn uiwn israhl kata pasas tas aras ths diaqhkhs tas gegrammenas en tw bibliw tou nomou toutou21kai erousin h genea h etera oi uioi umwn oi anasthsontai meq¢ umas kai o allotrios os an elqh ek ghs makroqen kai oyontai tas plhgas ths ghs ekeinhs kai tas nosous auths as apesteilen kurios ep¢ authn22qeion kai ala katakekaumenon pasa h gh auths ou sparhsetai oude anatelei oude mh anabh ep¢ authn pan clwron wsper katestrafh sodoma kai gomorra adama kai sebwim as katestreyen kurios en qumw kai orgh23kai erousin panta ta eqnh dia ti epoihsen kurios outws th gh tauth tis o qumos ths orghs o megas outos24kai erousin oti kateliposan thn diaqhkhn kuriou tou qeou twn paterwn autwn a dieqeto tois patrasin autwn ote exhgagen autous ek ghs aiguptou25kai poreuqentes elatreusan qeois eterois kai prosekunhsan autois ois ouk hpistanto oude dieneimen autois26kai wrgisqh qumw kurios epi thn ghn ekeinhn epagagein ep¢ authn kata pasas tas kataras tas gegrammenas en tw bibliw tou nomou toutou27kai exhren autous kurios apo ths ghs autwn en qumw kai orgh kai paroxusmw megalw sfodra kai exebalen autous eis ghn eteran wsei nun28ta krupta kuriw tw qew hmwn ta de fanera hmin kai tois teknois hmwn eis ton aiwna poiein panta ta rhmata tou nomou toutou

Chapter 30
1kai estai ws an elqwsin epi se panta ta rhmata tauta h eulogia kai h katara hn edwka pro proswpou sou kai dexh eis thn kardian sou en pasin tois eqnesin ou ean se diaskorpish kurios ekei2kai epistrafhsh epi kurion ton qeon sou kai upakoush ths fwnhs autou kata panta osa egw entellomai soi shmeron ex olhs ths kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou3kai iasetai kurios tas amartias sou kai elehsei se kai palin sunaxei se ek pantwn twn eqnwn eis ous dieskorpisen se kurios ekei4ean h h diaspora sou ap¢ akrou tou ouranou ews akrou tou ouranou ekeiqen sunaxei se kurios o qeos sou kai ekeiqen lhmyetai se kurios o qeos sou5kai eisaxei se kurios o qeos sou eis thn ghn hn eklhronomhsan oi pateres sou kai klhronomhseis authn kai eu se poihsei kai pleonaston se poihsei uper tous pateras sou6kai perikaqariei kurios thn kardian sou kai thn kardian tou spermatos sou agapan kurion ton qeon sou ex olhs ths kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou ina zhs su7kai dwsei kurios o qeos sou tas aras tautas epi tous ecqrous sou kai epi tous misountas se oi ediwxan se8kai su epistrafhsh kai eisakoush ths fwnhs kuriou tou qeou sou kai poihseis tas entolas autou osas egw entellomai soi shmeron9kai poluwrhsei se kurios o qeos sou en panti ergw twn ceirwn sou en tois ekgonois ths koilias sou kai en tois genhmasin ths ghs sou kai en tois ekgonois twn kthnwn sou oti epistreyei kurios o qeos sou eufranqhnai epi se eis agaqa kaqoti hufranqh epi tois patrasin sou10ean eisakoushs ths fwnhs kuriou tou qeou sou fulassesqai kai poiein pasas tas entolas autou kai ta dikaiwmata autou kai tas kriseis autou tas gegrammenas en tw bibliw tou nomou toutou ean epistrafhs epi kurion ton qeon sou ex olhs ths kardias sou kai ex olhs ths yuchs sou11oti h entolh auth hn egw entellomai soi shmeron ouc uperogkos estin oude makran apo sou12ouk en tw ouranw anw estin legwn tis anabhsetai hmin eis ton ouranon kai lhmyetai authn hmin kai akousantes authn poihsomen13oude peran ths qalasshs estin legwn tis diaperasei hmin eis to peran ths qalasshs kai lhmyetai hmin authn kai akousthn hmin poihsei authn kai poihsomen14estin sou eggus to rhma sfodra en tw stomati sou kai en th kardia sou kai en tais cersin sou auto poiein15idou dedwka pro proswpou sou shmeron thn zwhn kai ton qanaton to agaqon kai to kakon16ean eisakoushs tas entolas kuriou tou qeou sou as egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou poreuesqai en pasais tais odois autou fulassesqai ta dikaiwmata autou kai tas kriseis autou kai zhsesqe kai polloi esesqe kai euloghsei se kurios o qeos sou en pash th gh eis hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn17kai ean metasth h kardia sou kai mh eisakoushs kai planhqeis proskunhshs qeois eterois kai latreushs autois18anaggellw soi shmeron oti apwleia apoleisqe kai ou mh poluhmeroi genhsqe epi ths ghs hs kurios o qeos sou didwsin soi eis hn umeis diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn19diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn thn zwhn kai ton qanaton dedwka pro proswpou umwn thn eulogian kai thn kataran eklexai thn zwhn ina zhs su kai to sperma sou20agapan kurion ton qeon sou eisakouein ths fwnhs autou kai ecesqai autou oti touto h zwh sou kai h makroths twn hmerwn sou katoikein se epi ths ghs hs wmosen kurios tois patrasin sou abraam kai isaak kai iakwb dounai autois

Chapter 31
1kai sunetelesen mwushs lalwn pantas tous logous toutous pros pantas uious israhl2kai eipen pros autous ekaton kai eikosi etwn egw eimi shmeron ou dunhsomai eti eisporeuesqai kai ekporeuesqai kurios de eipen pros me ou diabhsh ton iordanhn touton3kurios o qeos sou o proporeuomenos pro proswpou sou autos exoleqreusei ta eqnh tauta apo proswpou sou kai kataklhronomhseis autous kai ihsous o proporeuomenos pro proswpou sou kaqa elalhsen kurios4kai poihsei kurios autois kaqa epoihsen shwn kai wg tois dusi basileusin twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kai th gh autwn kaqoti exwleqreusen autous5kai paredwken autous kurios umin kai poihsete autois kaqoti eneteilamhn umin6andrizou kai iscue mh fobou mhde deilia mhde ptohqhs apo proswpou autwn oti kurios o qeos sou o proporeuomenos meq¢ umwn en umin ou mh se anh oute mh se egkataliph7kai ekalesen mwushs ihsoun kai eipen autw enanti pantos israhl andrizou kai iscue su gar eiseleush pro proswpou tou laou toutou eis thn ghn hn wmosen kurios tois patrasin hmwn dounai autois kai su kataklhronomhseis authn autois8kai kurios o sumporeuomenos meta sou ouk anhsei se oude mh egkataliph se mh fobou mhde deilia9kai egrayen mwushs ta rhmata tou nomou toutou eis biblion kai edwken tois iereusin tois uiois leui tois airousin thn kibwton ths diaqhkhs kuriou kai tois presbuterois twn uiwn israhl10kai eneteilato autois mwushs en th hmera ekeinh legwn meta epta eth en kairw eniautou afesews en eorth skhnophgias11en tw sumporeuesqai panta israhl ofqhnai enwpion kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurios anagnwsesqe ton nomon touton enantion pantos israhl eis ta wta autwn12ekklhsiasas ton laon tous andras kai tas gunaikas kai ta ekgona kai ton proshluton ton en tais polesin umwn ina akouswsin kai ina maqwsin fobeisqai kurion ton qeon umwn kai akousontai poiein pantas tous logous tou nomou toutou13kai oi uioi autwn oi ouk oidasin akousontai kai maqhsontai fobeisqai kurion ton qeon umwn pasas tas hmeras osas autoi zwsin epi ths ghs eis hn umeis diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn14kai eipen kurios pros mwushn idou hggikasin ai hmerai tou qanatou sou kaleson ihsoun kai sthte para tas quras ths skhnhs tou marturiou kai enteloumai autw kai eporeuqh mwushs kai ihsous eis thn skhnhn tou marturiou kai esthsan para tas quras ths skhnhs tou marturiou15kai katebh kurios en nefelh kai esth para tas quras ths skhnhs tou marturiou kai esth o stulos ths nefelhs para tas quras ths skhnhs16kai eipen kurios pros mwushn idou su koima meta twn paterwn sou kai anastas o laos outos ekporneusei opisw qewn allotriwn ths ghs eis hn outos eisporeuetai ekei eis authn kai egkataleiyousin me kai diaskedasousin thn diaqhkhn mou hn dieqemhn autois17kai orgisqhsomai qumw eis autous en th hmera ekeinh kai kataleiyw autous kai apostreyw to proswpon mou ap¢ autwn kai estai katabrwma kai eurhsousin auton kaka polla kai qliyeis kai erei en th hmera ekeinh dioti ouk estin kurios o qeos mou en emoi eurosan me ta kaka tauta18egw de apostrofh apostreyw to proswpon mou ap¢ autwn en th hmera ekeinh dia pasas tas kakias as epoihsan oti epestreyan epi qeous allotrious19kai nun grayate ta rhmata ths wdhs tauths kai didaxete authn tous uious israhl kai embaleite authn eis to stoma autwn ina genhtai moi h wdh auth eis marturion en uiois israhl20eisaxw gar autous eis thn ghn thn agaqhn hn wmosa tois patrasin autwn dounai autois ghn reousan gala kai meli kai fagontai kai emplhsqentes korhsousin kai epistrafhsontai epi qeous allotrious kai latreusousin autois kai paroxunousin me kai diaskedasousin thn diaqhkhn mou21kai antikatasthsetai h wdh auth kata proswpon marturousa ou gar mh epilhsqh apo stomatos autwn kai apo stomatos tou spermatos autwn egw gar oida thn ponhrian autwn osa poiousin wde shmeron pro tou eisagagein me autous eis thn ghn thn agaqhn hn wmosa tois patrasin autwn22kai egrayen mwushs thn wdhn tauthn en ekeinh th hmera kai edidaxen authn tous uious israhl23kai eneteilato mwushs ihsoi kai eipen autw andrizou kai iscue su gar eisaxeis tous uious israhl eis thn ghn hn wmosen kurios autois kai autos estai meta sou24hnika de sunetelesen mwushs grafwn pantas tous logous tou nomou toutou eis biblion ews eis telos25kai eneteilato tois leuitais tois airousin thn kibwton ths diaqhkhs kuriou legwn26labontes to biblion tou nomou toutou qhsete auto ek plagiwn ths kibwtou ths diaqhkhs kuriou tou qeou umwn kai estai ekei en soi eis marturion27oti egw epistamai ton ereqismon sou kai ton trachlon sou ton sklhron eti gar emou zwntos meq¢ umwn shmeron parapikrainontes hte ta pros ton qeon pws ouci kai escaton tou qanatou mou28ekklhsiasate pros me tous fularcous umwn kai tous presbuterous umwn kai tous kritas umwn kai tous grammatoeisagwgeis umwn ina lalhsw eis ta wta autwn pantas tous logous toutous kai diamarturwmai autois ton te ouranon kai thn ghn29oida gar oti escaton ths teleuths mou anomia anomhsete kai ekklineite ek ths odou hs eneteilamhn umin kai sunanthsetai umin ta kaka escaton twn hmerwn oti poihsete to ponhron enantion kuriou parorgisai auton en tois ergois twn ceirwn umwn30kai elalhsen mwushs eis ta wta pashs ekklhsias israhl ta rhmata ths wdhs tauths ews eis telos

Chapter 32
1prosece ourane kai lalhsw kai akouetw gh rhmata ek stomatos mou2prosdokasqw ws uetos to apofqegma mou kai katabhtw ws drosos ta rhmata mou wsei ombros ep¢ agrwstin kai wsei nifetos epi corton3oti onoma kuriou ekalesa dote megalwsunhn tw qew hmwn4qeos alhqina ta erga autou kai pasai ai odoi autou kriseis qeos pistos kai ouk estin adikia dikaios kai osios kurios5hmartosan ouk autw tekna mwmhta genea skolia kai diestrammenh6tauta kuriw antapodidote outw laos mwros kai ouci sofos ouk autos outos sou pathr ekthsato se kai epoihsen se kai ektisen se7mnhsqhte hmeras aiwnos sunete eth geneas genewn eperwthson ton patera sou kai anaggelei soi tous presbuterous sou kai erousin soi8ote diemerizen o uyistos eqnh ws diespeiren uious adam esthsen oria eqnwn kata ariqmon aggelwn qeou9kai egenhqh meris kuriou laos autou iakwb scoinisma klhronomias autou israhl10autarkhsen auton en gh erhmw en diyei kaumatos en anudrw ekuklwsen auton kai epaideusen auton kai diefulaxen auton ws koran ofqalmou11ws aetos skepasai nossian autou kai epi tois neossois autou epepoqhsen dieis tas pterugas autou edexato autous kai anelaben autous epi twn metafrenwn autou12kurios monos hgen autous kai ouk hn met¢ autwn qeos allotrios13anebibasen autous epi thn iscun ths ghs eywmisen autous genhmata agrwn eqhlasan meli ek petras kai elaion ek stereas petras14bouturon bown kai gala probatwn meta steatos arnwn kai kriwn uiwn taurwn kai tragwn meta steatos nefrwn purou kai aima stafulhs epion oinon15kai efagen iakwb kai eneplhsqh kai apelaktisen o hgaphmenos elipanqh epacunqh eplatunqh kai egkatelipen qeon ton poihsanta auton kai apesth apo qeou swthros autou16parwxunan me ep¢ allotriois en bdelugmasin autwn exepikranan me17equsan daimoniois kai ou qew qeois ois ouk hdeisan kainoi prosfatoi hkasin ous ouk hdeisan oi pateres autwn18qeon ton gennhsanta se egkatelipes kai epelaqou qeou tou trefontos se19kai eiden kurios kai ezhlwsen kai parwxunqh di¢ orghn uiwn autou kai qugaterwn20kai eipen apostreyw to proswpon mou ap¢ autwn kai deixw ti estai autois ep¢ escatwn oti genea exestrammenh estin uioi ois ouk estin pistis en autois21autoi parezhlwsan me ep¢ ou qew parwrgisan me en tois eidwlois autwn kagw parazhlwsw autous ep¢ ouk eqnei ep¢ eqnei asunetw parorgiw autous22oti pur ekkekautai ek tou qumou mou kauqhsetai ews adou katw katafagetai ghn kai ta genhmata auths flexei qemelia orewn23sunaxw eis autous kaka kai ta belh mou suntelesw eis autous24thkomenoi limw kai brwsei ornewn kai opisqotonos aniatos odontas qhriwn apostelw eis autous meta qumou surontwn epi ghs25exwqen ateknwsei autous macaira kai ek twn tamieiwn fobos neaniskos sun parqenw qhlazwn meta kaqesthkotos presbutou26eipa diasperw autous pausw dh ex anqrwpwn to mnhmosunon autwn27ei mh di¢ orghn ecqrwn ina mh makrocroniswsin kai ina mh sunepiqwntai oi upenantioi mh eipwsin h ceir hmwn h uyhlh kai ouci kurios epoihsen tauta panta28oti eqnos apolwlekos boulhn estin kai ouk estin en autois episthmh29ouk efronhsan sunienai tauta katadexasqwsan eis ton epionta cronon30pws diwxetai eis cilious kai duo metakinhsousin muriadas ei mh o qeos apedoto autous kai kurios paredwken autous31oti ouk estin ws o qeos hmwn oi qeoi autwn oi de ecqroi hmwn anohtoi32ek gar ampelou sodomwn h ampelos autwn kai h klhmatis autwn ek gomorras h stafulh autwn stafulh colhs botrus pikrias autois33qumos drakontwn o oinos autwn kai qumos aspidwn aniatos34ouk idou tauta sunhktai par¢ emoi kai esfragistai en tois qhsaurois mou35en hmera ekdikhsews antapodwsw en kairw otan sfalh o pous autwn oti eggus hmera apwleias autwn kai parestin etoima umin36oti krinei kurios ton laon autou kai epi tois doulois autou paraklhqhsetai eiden gar paralelumenous autous kai ekleloipotas en epagwgh kai pareimenous37kai eipen kurios pou eisin oi qeoi autwn ef¢ ois epepoiqeisan ep¢ autois38wn to stear twn qusiwn autwn hsqiete kai epinete ton oinon twn spondwn autwn anasthtwsan kai bohqhsatwsan umin kai genhqhtwsan umin skepastai39idete idete oti egw eimi kai ouk estin qeos plhn emou egw apoktenw kai zhn poihsw pataxw kagw iasomai kai ouk estin os exeleitai ek twn ceirwn mou40oti arw eis ton ouranon thn ceira mou kai omoumai th dexia mou kai erw zw egw eis ton aiwna41oti paroxunw ws astraphn thn macairan mou kai anqexetai krimatos h ceir mou kai antapodwsw dikhn tois ecqrois kai tois misousin me antapodwsw42mequsw ta belh mou af¢ aimatos kai h macaira mou katafagetai krea af¢ aimatos traumatiwn kai aicmalwsias apo kefalhs arcontwn ecqrwn43eufranqhte ouranoi ama autw kai proskunhsatwsan autw pantes uioi qeou eufranqhte eqnh meta tou laou autou kai eniscusatwsan autw pantes aggeloi qeou oti to aima twn uiwn autou ekdikatai kai ekdikhsei kai antapodwsei dikhn tois ecqrois kai tois misousin antapodwsei kai ekkaqariei kurios thn ghn tou laou autou44kai egrayen mwushs thn wdhn tauthn en ekeinh th hmera kai edidaxen authn tous uious israhl kai eishlqen mwushs kai elalhsen pantas tous logous tou nomou toutou eis ta wta tou laou autos kai ihsous o tou nauh45kai sunetelesen mwushs lalwn panti israhl46kai eipen pros autous prosecete th kardia epi pantas tous logous toutous ous egw diamarturomai umin shmeron a enteleisqe tois uiois umwn fulassein kai poiein pantas tous logous tou nomou toutou47oti ouci logos kenos outos umin oti auth h zwh umwn kai eneken tou logou toutou makrohmereusete epi ths ghs eis hn umeis diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn48kai elalhsen kurios pros mwushn en th hmera tauth legwn49anabhqi eis to oros to abarin touto oros nabau o estin en gh mwab kata proswpon iericw kai ide thn ghn canaan hn egw didwmi tois uiois israhl eis katascesin50kai teleuta en tw orei eis o anabaineis ekei kai prosteqhti pros ton laon sou on tropon apeqanen aarwn o adelfos sou en wr tw orei kai proseteqh pros ton laon autou51dioti hpeiqhsate tw rhmati mou en tois uiois israhl epi tou udatos antilogias kadhs en th erhmw sin dioti ouc hgiasate me en tois uiois israhl52oti apenanti oyh thn ghn kai ekei ouk eiseleush

Chapter 33
1kai auth h eulogia hn euloghsen mwushs anqrwpos tou qeou tous uious israhl pro ths teleuths autou2kai eipen kurios ek sina hkei kai epefanen ek shir hmin kai katespeusen ex orous faran sun muriasin kadhs ek dexiwn autou aggeloi met¢ autou3kai efeisato tou laou autou kai pantes oi hgiasmenoi upo tas ceiras sou kai outoi upo se eisin kai edexato apo twn logwn autou4nomon on eneteilato hmin mwushs klhronomian sunagwgais iakwb5kai estai en tw hgaphmenw arcwn sunacqentwn arcontwn lawn ama fulais israhl6zhtw roubhn kai mh apoqanetw kai estw polus en ariqmw7kai auth iouda eisakouson kurie fwnhs iouda kai eis ton laon autou eiselqoisan ai ceires autou diakrinousin autw kai bohqos ek twn ecqrwn autou esh8kai tw leui eipen dote leui dhlous autou kai alhqeian autou tw andri tw osiw on epeirasan auton en peira eloidorhsan auton epi udatos antilogias9o legwn tw patri kai th mhtri ouc eoraka se kai tous adelfous autou ouk epegnw kai tous uious autou apegnw efulaxen ta logia sou kai thn diaqhkhn sou diethrhsen10dhlwsousin ta dikaiwmata sou tw iakwb kai ton nomon sou tw israhl epiqhsousin qumiama en orgh sou dia pantos epi to qusiasthrion sou11euloghson kurie thn iscun autou kai ta erga twn ceirwn autou dexai kataxon osfun ecqrwn epanesthkotwn autw kai oi misountes auton mh anasthtwsan12kai tw beniamin eipen hgaphmenos upo kuriou kataskhnwsei pepoiqws kai o qeos skiazei ep¢ autw pasas tas hmeras kai ana meson twn wmwn autou katepausen13kai tw iwshf eipen ap¢ eulogias kuriou h gh autou apo wrwn ouranou kai drosou kai apo abusswn phgwn katwqen14kai kaq¢ wran genhmatwn hliou tropwn kai apo sunodwn mhnwn15kai apo korufhs orewn archs kai apo korufhs bounwn aenawn16kai kaq¢ wran ghs plhrwsews kai ta dekta tw ofqenti en tw batw elqoisan epi kefalhn iwshf kai epi korufhs doxasqeis en adelfois17prwtotokos taurou to kallos autou kerata monokerwtos ta kerata autou en autois eqnh keratiei ama ews ep¢ akrou ghs autai muriades efraim kai autai ciliades manassh18kai tw zaboulwn eipen eufranqhti zaboulwn en exodia sou kai issacar en tois skhnwmasin autou19eqnh exoleqreusousin kai epikalesesqe ekei kai qusete qusian dikaiosunhs oti ploutos qalasshs qhlasei se kai emporia paralion katoikountwn20kai tw gad eipen euloghmenos emplatunwn gad ws lewn anepausato suntriyas braciona kai arconta21kai eiden aparchn autou oti ekei emerisqh gh arcontwn sunhgmenwn ama archgois lawn dikaiosunhn kurios epoihsen kai krisin autou meta israhl22kai tw dan eipen dan skumnos leontos kai ekphdhsetai ek tou basan23kai tw nefqali eipen nefqali plhsmonh dektwn kai emplhsqhtw eulogian para kuriou qalassan kai liba klhronomhsei24kai tw ashr eipen euloghtos apo teknwn ashr kai estai dektos tois adelfois autou bayei en elaiw ton poda autou25sidhros kai calkos to upodhma autou estai kai ws ai hmerai sou h iscus sou26ouk estin wsper o qeos tou hgaphmenou o epibainwn epi ton ouranon bohqos sou kai o megaloprephs tou sterewmatos27kai skepasis qeou archs kai upo iscun bracionwn aenawn kai ekbalei apo proswpou sou ecqron legwn apoloio28kai kataskhnwsei israhl pepoiqws monos epi ghs iakwb epi sitw kai oinw kai o ouranos autw sunnefhs drosw29makarios su israhl tis omoios soi laos swzomenos upo kuriou uperaspiei o bohqos sou kai h macaira kauchma sou kai yeusontai se oi ecqroi sou kai su epi ton trachlon autwn epibhsh

Chapter 34
1kai anebh mwushs apo arabwq mwab epi to oros nabau epi korufhn fasga h estin epi proswpou iericw kai edeixen autw kurios pasan thn ghn galaad ews dan2kai pasan thn ghn nefqali kai pasan thn ghn efraim kai manassh kai pasan thn ghn iouda ews ths qalasshs ths escaths3kai thn erhmon kai ta pericwra iericw polin foinikwn ews shgwr4kai eipen kurios pros mwushn auth h gh hn wmosa abraam kai isaak kai iakwb legwn tw spermati umwn dwsw authn kai edeixa authn tois ofqalmois sou kai ekei ouk eiseleush5kai eteleuthsen mwushs oikeths kuriou en gh mwab dia rhmatos kuriou6kai eqayan auton en gai en gh mwab eggus oikou fogwr kai ouk oiden oudeis thn tafhn autou ews ths hmeras tauths7mwushs de hn ekaton kai eikosi etwn en tw teleutan auton ouk hmaurwqhsan oi ofqalmoi autou oude efqarhsan ta celunia autou8kai eklausan oi uioi israhl ton mwushn en arabwq mwab epi tou iordanou kata iericw triakonta hmeras kai sunetelesqhsan ai hmerai penqous klauqmou mwush9kai ihsous uios nauh eneplhsqh pneumatos sunesews epeqhken gar mwushs tas ceiras autou ep¢ auton kai eishkousan autou oi uioi israhl kai epoihsan kaqoti eneteilato kurios tw mwush10kai ouk anesth eti profhths en israhl ws mwushs on egnw kurios auton proswpon kata proswpon11en pasi tois shmeiois kai terasin on apesteilen auton kurios poihsai auta en gh aiguptw faraw kai tois qerapousin autou kai pash th gh autou12ta qaumasia ta megala kai thn ceira thn krataian a epoihsen mwushs enanti pantos israhl .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks