Ecclesiastes


Chapter 1
1rhmata ekklhsiastou uiou dauid basilews israhl en ierousalhm2mataioths mataiothtwn eipen o ekklhsiasths mataioths mataiothtwn ta panta mataioths3tis perisseia tw anqrwpw en panti mocqw autou w mocqei upo ton hlion4genea poreuetai kai genea ercetai kai h gh eis ton aiwna esthken5kai anatellei o hlios kai dunei o hlios kai eis ton topon autou elkei6anatellwn autos ekei poreuetai pros noton kai kukloi pros borran kukloi kuklwn poreuetai to pneuma kai epi kuklous autou epistrefei to pneuma7pantes oi ceimarroi poreuontai eis thn qalassan kai h qalassa ouk estai empimplamenh eis topon ou oi ceimarroi poreuontai ekei autoi epistrefousin tou poreuqhnai8pantes oi logoi egkopoi ou dunhsetai anhr tou lalein kai ouk emplhsqhsetai ofqalmos tou oran kai ou plhrwqhsetai ous apo akroasews9ti to gegonos auto to genhsomenon kai ti to pepoihmenon auto to poihqhsomenon kai ouk estin pan prosfaton upo ton hlion10os lalhsei kai erei ide touto kainon estin hdh gegonen en tois aiwsin tois genomenois apo emprosqen hmwn11ouk estin mnhmh tois prwtois kai ge tois escatois genomenois ouk estai autois mnhmh meta twn genhsomenwn eis thn escathn12egw ekklhsiasths egenomhn basileus epi israhl en ierousalhm13kai edwka thn kardian mou tou ekzhthsai kai tou kataskeyasqai en th sofia peri pantwn twn ginomenwn upo ton ouranon oti perispasmon ponhron edwken o qeos tois uiois tou anqrwpou tou perispasqai en autw14eidon sun panta ta poihmata ta pepoihmena upo ton hlion kai idou ta panta mataioths kai proairesis pneumatos15diestrammenon ou dunhsetai tou epikosmhqhnai kai usterhma ou dunhsetai tou ariqmhqhnai16elalhsa egw en kardia mou tw legein egw idou emegalunqhn kai proseqhka sofian epi pasin oi egenonto emprosqen mou en ierousalhm kai kardia mou eiden polla sofian kai gnwsin17kai edwka kardian mou tou gnwnai sofian kai gnwsin parabolas kai episthmhn egnwn oti kai ge tout� estin proairesis pneumatos18oti en plhqei sofias plhqos gnwsews kai o prostiqeis gnwsin prosqhsei alghma

Chapter 2
1eipon egw en kardia mou deuro dh peirasw se en eufrosunh kai ide en agaqw kai idou kai ge touto mataioths2tw gelwti eipa periforan kai th eufrosunh ti touto poieis3kateskeyamhn en kardia mou tou elkusai eis oinon thn sarka mou kai kardia mou wdhghsen en sofia kai tou krathsai ep� afrosunh ews ou idw poion to agaqon tois uiois tou anqrwpou o poihsousin upo ton hlion ariqmon hmerwn zwhs autwn4emegaluna poihma mou wkodomhsa moi oikous efuteusa moi ampelwnas5epoihsa moi khpous kai paradeisous kai efuteusa en autois xulon pan karpou6epoihsa moi kolumbhqras udatwn tou potisai ap� autwn drumon blastwnta xula7ekthsamhn doulous kai paidiskas kai oikogeneis egenonto moi kai ge kthsis boukoliou kai poimniou pollh egeneto moi uper pantas tous genomenous emprosqen mou en ierousalhm8sunhgagon moi kai ge argurion kai crusion kai periousiasmous basilewn kai twn cwrwn epoihsa moi adontas kai adousas kai entrufhmata uiwn tou anqrwpou oinocoon kai oinocoas9kai emegalunqhn kai proseqhka para pantas tous genomenous emprosqen mou en ierousalhm kai ge sofia mou estaqh moi10kai pan o hthsan oi ofqalmoi mou ouc ufeilon ap� autwn ouk apekwlusa thn kardian mou apo pashs eufrosunhs oti kardia mou eufranqh en panti mocqw mou kai touto egeneto meris mou apo pantos mocqou mou11kai epebleya egw en pasin poihmasin mou ois epoihsan ai ceires mou kai en mocqw w emocqhsa tou poiein kai idou ta panta mataioths kai proairesis pneumatos kai ouk estin perisseia upo ton hlion12kai epebleya egw tou idein sofian kai periforan kai afrosunhn oti tis o anqrwpos os epeleusetai opisw ths boulhs ta osa epoihsen authn13kai eidon egw oti estin perisseia th sofia uper thn afrosunhn ws perisseia tou fwtos uper to skotos14tou sofou oi ofqalmoi autou en kefalh autou kai o afrwn en skotei poreuetai kai egnwn kai ge egw oti sunanthma en sunanthsetai tois pasin autois15kai eipa egw en kardia mou ws sunanthma tou afronos kai ge emoi sunanthsetai moi kai ina ti esofisamhn egw tote perisson elalhsa en kardia mou dioti afrwn ek perisseumatos lalei oti kai ge touto mataioths16oti ouk estin mnhmh tou sofou meta tou afronos eis aiwna kaqoti hdh ai hmerai ai ercomenai ta panta epelhsqh kai pws apoqaneitai o sofos meta tou afronos17kai emishsa sun thn zwhn oti ponhron ep� eme to poihma to pepoihmenon upo ton hlion oti ta panta mataioths kai proairesis pneumatos18kai emishsa egw sun panta mocqon mou on egw mocqw upo ton hlion oti afiw auton tw anqrwpw tw ginomenw met� eme19kai tis oiden ei sofos estai h afrwn kai exousiazetai en panti mocqw mou w emocqhsa kai w esofisamhn upo ton hlion kai ge touto mataioths20kai epestreya egw tou apotaxasqai th kardia mou epi panti tw mocqw w emocqhsa upo ton hlion21oti estin anqrwpos ou mocqos autou en sofia kai en gnwsei kai en andreia kai anqrwpos os ouk emocqhsen en autw dwsei autw merida autou kai ge touto mataioths kai ponhria megalh22oti ti ginetai tw anqrwpw en panti mocqw autou kai en proairesei kardias autou w autos mocqei upo ton hlion23oti pasai ai hmerai autou alghmatwn kai qumou perispasmos autou kai ge en nukti ou koimatai h kardia autou kai ge touto mataioths estin24ouk estin agaqon en anqrwpw o fagetai kai o pietai kai o deixei th yuch autou agaqon en mocqw autou kai ge touto eidon egw oti apo ceiros tou qeou estin25oti tis fagetai kai tis feisetai parex autou26oti tw anqrwpw tw agaqw pro proswpou autou edwken sofian kai gnwsin kai eufrosunhn kai tw amartanonti edwken perispasmon tou prosqeinai kai tou sunagagein tou dounai tw agaqw pro proswpou tou qeou oti kai ge touto mataioths kai proairesis pneumatos

Chapter 3
1tois pasin cronos kai kairos tw panti pragmati upo ton ouranon2kairos tou tekein kai kairos tou apoqanein kairos tou futeusai kai kairos tou ektilai pefuteumenon3kairos tou apokteinai kai kairos tou iasasqai kairos tou kaqelein kai kairos tou oikodomhsai4kairos tou klausai kai kairos tou gelasai kairos tou koyasqai kai kairos tou orchsasqai5kairos tou balein liqous kai kairos tou sunagagein liqous kairos tou perilabein kai kairos tou makrunqhnai apo perilhmyews6kairos tou zhthsai kai kairos tou apolesai kairos tou fulaxai kai kairos tou ekbalein7kairos tou rhxai kai kairos tou rayai kairos tou sigan kai kairos tou lalein8kairos tou filhsai kai kairos tou mishsai kairos polemou kai kairos eirhnhs9tis perisseia tou poiountos en ois autos mocqei10eidon sun ton perispasmon on edwken o qeos tois uiois tou anqrwpou tou perispasqai en autw11sun ta panta epoihsen kala en kairw autou kai ge sun ton aiwna edwken en kardia autwn opws mh eurh o anqrwpos to poihma o epoihsen o qeos ap� archs kai mecri telous12egnwn oti ouk estin agaqon en autois ei mh tou eufranqhnai kai tou poiein agaqon en zwh autou13kai ge pas o anqrwpos os fagetai kai pietai kai idh agaqon en panti mocqw autou doma qeou estin14egnwn oti panta osa epoihsen o qeos auta estai eis ton aiwna ep� autw ouk estin prosqeinai kai ap� autou ouk estin afelein kai o qeos epoihsen ina fobhqwsin apo proswpou autou15to genomenon hdh estin kai osa tou ginesqai hdh gegonen kai o qeos zhthsei ton diwkomenon16kai eti eidon upo ton hlion topon ths krisews ekei o asebhs kai topon tou dikaiou ekei o asebhs17eipa egw en kardia mou sun ton dikaion kai sun ton asebh krinei o qeos oti kairos tw panti pragmati kai epi panti tw poihmati18ekei eipa egw en kardia mou peri lalias uiwn tou anqrwpou oti diakrinei autous o qeos kai tou deixai oti autoi kthnh eisin kai ge autois19oti sunanthma uiwn tou anqrwpou kai sunanthma tou kthnous sunanthma en autois ws o qanatos toutou outws o qanatos toutou kai pneuma en tois pasin kai ti eperisseusen o anqrwpos para to kthnos ouden oti ta panta mataioths20ta panta poreuetai eis topon ena ta panta egeneto apo tou coos kai ta panta epistrefei eis ton coun21kai tis oiden pneuma uiwn tou anqrwpou ei anabainei auto eis anw kai pneuma tou kthnous ei katabainei auto katw eis ghn22kai eidon oti ouk estin agaqon ei mh o eufranqhsetai o anqrwpos en poihmasin autou oti auto meris autou oti tis axei auton tou idein en w ean genhtai met� auton

Chapter 4
1kai epestreya egw kai eidon sun pasas tas sukofantias tas ginomenas upo ton hlion kai idou dakruon twn sukofantoumenwn kai ouk estin autois parakalwn kai apo ceiros sukofantountwn autous iscus kai ouk estin autois parakalwn2kai ephnesa egw sun tous teqnhkotas tous hdh apoqanontas uper tous zwntas osoi autoi zwsin ews tou nun3kai agaqos uper tous duo toutous ostis oupw egeneto os ouk eiden sun to poihma to ponhron to pepoihmenon upo ton hlion4kai eidon egw sun panta ton mocqon kai sun pasan andreian tou poihmatos oti auto zhlos andros apo tou etairou autou kai ge touto mataioths kai proairesis pneumatos5o afrwn perielaben tas ceiras autou kai efagen tas sarkas autou6agaqon plhrwma drakos anapausews uper plhrwma duo drakwn mocqou kai proairesews pneumatos7kai epestreya egw kai eidon mataiothta upo ton hlion8estin eis kai ouk estin deuteros kai ge uios kai adelfos ouk estin autw kai ouk estin perasmos tw panti mocqw autou kai ge ofqalmos autou ouk empiplatai ploutou kai tini egw mocqw kai steriskw thn yuchn mou apo agaqwsunhs kai ge touto mataioths kai perispasmos ponhros estin9agaqoi oi duo uper ton ena ois estin autois misqos agaqos en mocqw autwn10oti ean peswsin o eis egerei ton metocon autou kai ouai autw tw eni otan pesh kai mh h deuteros tou egeirai auton11kai ge ean koimhqwsin duo kai qermh autois kai o eis pws qermanqh12kai ean epikrataiwqh o eis oi duo sthsontai katenanti autou kai to spartion to entriton ou tacews aporraghsetai13agaqos pais penhs kai sofos uper basilea presbuteron kai afrona os ouk egnw tou prosecein eti14oti ex oikou twn desmiwn exeleusetai tou basileusai oti kai ge en basileia autou egennhqh penhs15eidon sun pantas tous zwntas tous peripatountas upo ton hlion meta tou neaniskou tou deuterou os sthsetai ant� autou16ouk estin perasmos tw panti law tois pasin osoi egenonto emprosqen autwn kai ge oi escatoi ouk eufranqhsontai en autw oti kai ge touto mataioths kai proairesis pneumatos17fulaxon poda sou en w ean poreuh eis oikon tou qeou kai eggus tou akouein uper doma twn afronwn qusia sou oti ouk eisin eidotes tou poihsai kakon

Chapter 5
1mh speude epi stomati sou kai kardia sou mh tacunatw tou exenegkai logon pro proswpou tou qeou oti o qeos en tw ouranw kai su epi ths ghs epi toutw estwsan oi logoi sou oligoi2oti paraginetai enupnion en plhqei perispasmou kai fwnh afronos en plhqei logwn3kaqws an euxh euchn tw qew mh cronishs tou apodounai authn oti ouk estin qelhma en afrosin sun osa ean euxh apodos4agaqon to mh euxasqai se h to euxasqai se kai mh apodounai5mh dws to stoma sou tou examarthsai thn sarka sou kai mh eiphs pro proswpou tou qeou oti agnoia estin ina mh orgisqh o qeos epi fwnh sou kai diafqeirh ta poihmata ceirwn sou6oti en plhqei enupniwn kai mataiothtes kai logoi polloi oti sun ton qeon fobou7ean sukofantian penhtos kai arpaghn krimatos kai dikaiosunhs idhs en cwra mh qaumashs epi tw pragmati oti uyhlos epanw uyhlou fulaxai kai uyhloi ep� autous8kai perisseia ghs en panti esti basileus tou agrou eirgasmenou9agapwn argurion ou plhsqhsetai arguriou kai tis hgaphsen en plhqei autwn genhma kai ge touto mataioths10en plhqei ths agaqwsunhs eplhqunqhsan esqontes authn kai ti andreia tw par� auths oti all� h tou oran ofqalmois autou11glukus upnos tou doulou ei oligon kai ei polu fagetai kai tw emplhsqenti tou plouthsai ouk estin afiwn auton tou upnwsai12estin arrwstia hn eidon upo ton hlion plouton fulassomenon tw par� autou eis kakian autou13kai apoleitai o ploutos ekeinos en perispasmw ponhrw kai egennhsen uion kai ouk estin en ceiri autou ouden14kaqws exhlqen apo gastros mhtros autou gumnos epistreyei tou poreuqhnai ws hkei kai ouden ou lhmyetai en mocqw autou ina poreuqh en ceiri autou15kai ge touto ponhra arrwstia wsper gar paregeneto outws kai apeleusetai kai tis perisseia autw h mocqei eis anemon16kai ge pasai ai hmerai autou en skotei kai penqei kai qumw pollw kai arrwstia kai colw17idou o eidon egw agaqon o estin kalon tou fagein kai tou piein kai tou idein agaqwsunhn en panti mocqw autou w ean mocqh upo ton hlion ariqmon hmerwn zwhs autou wn edwken autw o qeos oti auto meris autou18kai ge pas o anqrwpos w edwken autw o qeos plouton kai uparconta kai exousiasen auton tou fagein ap� autou kai tou labein to meros autou kai tou eufranqhnai en mocqw autou touto doma qeou estin19oti ou polla mnhsqhsetai tas hmeras ths zwhs autou oti o qeos perispa auton en eufrosunh kardias autou

Chapter 6
1estin ponhria hn eidon upo ton hlion kai pollh estin epi ton anqrwpon2anhr w dwsei autw o qeos plouton kai uparconta kai doxan kai ouk estin usterwn th yuch autou apo pantwn wn epiqumhsei kai ouk exousiasei autw o qeos tou fagein ap� autou oti anhr xenos fagetai auton touto mataioths kai arrwstia ponhra estin3ean gennhsh anhr ekaton kai eth polla zhsetai kai plhqos o ti esontai hmerai etwn autou kai yuch autou ouk emplhsqhsetai apo ths agaqwsunhs kai ge tafh ouk egeneto autw eipa agaqon uper auton to ektrwma4oti en mataiothti hlqen kai en skotei poreuetai kai en skotei onoma autou kalufqhsetai5kai ge hlion ouk eiden kai ouk egnw anapausis toutw uper touton6kai ei ezhsen ciliwn etwn kaqodous kai agaqwsunhn ouk eiden mh ouk eis topon ena ta panta poreuetai7pas mocqos tou anqrwpou eis stoma autou kai ge h yuch ou plhrwqhsetai8oti tis perisseia tw sofw uper ton afrona dioti o penhs oiden poreuqhnai katenanti ths zwhs9agaqon orama ofqalmwn uper poreuomenon yuch kai ge touto mataioths kai proairesis pneumatos10ei ti egeneto hdh keklhtai onoma autou kai egnwsqh o estin anqrwpos kai ou dunhsetai tou kriqhnai meta tou iscurou uper auton11oti eisin logoi polloi plhqunontes mataiothta ti perisson tw anqrwpw12oti tis oiden ti agaqon tw anqrwpw en th zwh ariqmon hmerwn zwhs mataiothtos autou kai epoihsen autas en skia oti tis apaggelei tw anqrwpw ti estai opisw autou upo ton hlion

Chapter 7
1agaqon onoma uper elaion agaqon kai hmera tou qanatou uper hmeran genesews autou2agaqon poreuqhnai eis oikon penqous h oti poreuqhnai eis oikon potou kaqoti touto telos pantos tou anqrwpou kai o zwn dwsei eis kardian autou3agaqon qumos uper gelwta oti en kakia proswpou agaqunqhsetai kardia4kardia sofwn en oikw penqous kai kardia afronwn en oikw eufrosunhs5agaqon to akousai epitimhsin sofou uper andra akouonta asma afronwn6oti ws fwnh twn akanqwn upo ton lebhta outws gelws twn afronwn kai ge touto mataioths7oti h sukofantia periferei sofon kai apollusi thn kardian eutonias autou8agaqh escath logwn uper archn autou agaqon makroqumos uper uyhlon pneumati9mh speushs en pneumati sou tou qumousqai oti qumos en kolpw afronwn anapausetai10mh eiphs ti egeneto oti ai hmerai ai proterai hsan agaqai uper tautas oti ouk en sofia ephrwthsas peri toutou11agaqh sofia meta klhrodosias kai perisseia tois qewrousin ton hlion12oti en skia auths h sofia ws skia tou arguriou kai perisseia gnwsews ths sofias zwopoihsei ton par� auths13ide ta poihmata tou qeou oti tis dunhsetai tou kosmhsai on an o qeos diastreyh auton14en hmera agaqwsunhs zhqi en agaqw kai en hmera kakias ide kai ge sun touto sumfwnon toutw epoihsen o qeos peri lalias ina mh eurh o anqrwpos opisw autou mhden15sun ta panta eidon en hmerais mataiothtos mou estin dikaios apollumenos en dikaiw autou kai estin asebhs menwn en kakia autou16mh ginou dikaios polu kai mh sofizou perissa mhpote ekplaghs17mh asebhshs polu kai mh ginou sklhros ina mh apoqanhs en ou kairw sou18agaqon to antecesqai se en toutw kai ge apo toutou mh anhs thn ceira sou oti foboumenos ton qeon exeleusetai ta panta19h sofia bohqhsei tw sofw uper deka exousiazontas tous ontas en th polei20oti anqrwpos ouk estin dikaios en th gh os poihsei agaqon kai ouc amarthsetai21kai ge eis pantas tous logous ous lalhsousin mh qhs kardian sou opws mh akoushs tou doulou sou katarwmenou se22oti pleistakis ponhreusetai se kai kaqodous pollas kakwsei kardian sou opws kai ge su kathrasw eterous23panta tauta epeirasa en th sofia eipa sofisqhsomai24kai auth emakrunqh ap� emou makran uper o hn kai baqu baqos tis eurhsei auto25ekuklwsa egw kai h kardia mou tou gnwnai kai tou kataskeyasqai kai zhthsai sofian kai yhfon kai tou gnwnai asebous afrosunhn kai sklhrian kai periforan26kai euriskw egw pikroteron uper qanaton sun thn gunaika htis estin qhreumata kai saghnai kardia auths desmoi ceires auths agaqos pro proswpou tou qeou exaireqhsetai ap� auths kai amartanwn sullhmfqhsetai en auth27ide touto euron eipen o ekklhsiasths mia th mia tou eurein logismon28on eti ezhthsen h yuch mou kai ouc euron anqrwpon ena apo ciliwn euron kai gunaika en pasi toutois ouc euron29plhn ide touto euron o epoihsen o qeos sun ton anqrwpon euqh kai autoi ezhthsan logismous pollous

Chapter 8
1tis oiden sofous kai tis oiden lusin rhmatos sofia anqrwpou fwtiei proswpon autou kai anaidhs proswpw autou mishqhsetai2stoma basilews fulaxon kai peri logou orkou qeou mh spoudashs3apo proswpou autou poreush mh sths en logw ponhrw oti pan o ean qelhsh poihsei4kaqws lalei basileus exousiazwn kai tis erei autw ti poihseis5o fulasswn entolhn ou gnwsetai rhma ponhron kai kairon krisews ginwskei kardia sofou6oti panti pragmati estin kairos kai krisis oti gnwsis tou anqrwpou pollh ep� auton7oti ouk estin ginwskwn ti to esomenon oti kaqws estai tis anaggelei autw8ouk estin anqrwpos exousiazwn en pneumati tou kwlusai sun to pneuma kai ouk estin exousia en hmera tou qanatou kai ouk estin apostolh en tw polemw kai ou diaswsei asebeia ton par� auths9kai sun pan touto eidon kai edwka thn kardian mou eis pan poihma o pepoihtai upo ton hlion ta osa exousiasato o anqrwpos en anqrwpw tou kakwsai auton10kai tote eidon asebeis eis tafous eisacqentas kai ek topou agiou eporeuqhsan kai ephneqhsan en th polei oti outws epoihsan kai ge touto mataioths11oti ouk estin ginomenh antirrhsis apo twn poiountwn to ponhron tacu dia touto eplhroforhqh kardia uiwn tou anqrwpou en autois tou poihsai to ponhron12os hmarten epoihsen to ponhron apo tote kai apo makrothtos autw oti kai ge ginwskw egw oti estai agaqon tois foboumenois ton qeon opws fobwntai apo proswpou autou13kai agaqon ouk estai tw asebei kai ou makrunei hmeras en skia os ouk estin foboumenos apo proswpou tou qeou14estin mataioths h pepoihtai epi ths ghs oti eisi dikaioi oti fqanei pros autous ws poihma twn asebwn kai eisin asebeis oti fqanei pros autous ws poihma twn dikaiwn eipa oti kai ge touto mataioths15kai ephnesa egw sun thn eufrosunhn oti ouk estin agaqon tw anqrwpw upo ton hlion oti ei mh tou fagein kai tou piein kai tou eufranqhnai kai auto sumprosestai autw en mocqw autou hmeras zwhs autou osas edwken autw o qeos upo ton hlion16en ois edwka thn kardian mou tou gnwnai sofian kai tou idein ton perispasmon ton pepoihmenon epi ths ghs oti kai ge en hmera kai en nukti upnon en ofqalmois autou ouk estin blepwn17kai eidon sun panta ta poihmata tou qeou oti ou dunhsetai anqrwpos tou eurein sun to poihma to pepoihmenon upo ton hlion osa an mocqhsh o anqrwpos tou zhthsai kai ouc eurhsei kai ge osa an eiph o sofos tou gnwnai ou dunhsetai tou eurein

Chapter 9
1oti sun pan touto edwka eis kardian mou kai kardia mou sun pan eiden touto ws oi dikaioi kai oi sofoi kai ergasiai autwn en ceiri tou qeou kai ge agaphn kai ge misos ouk estin eidws o anqrwpos ta panta pro proswpou autwn2mataioths en tois pasin sunanthma en tw dikaiw kai tw asebei tw agaqw kai tw kakw kai tw kaqarw kai tw akaqartw kai tw qusiazonti kai tw mh qusiazonti ws o agaqos ws o amartanwn ws o omnuwn kaqws o ton orkon foboumenos3touto ponhron en panti pepoihmenw upo ton hlion oti sunanthma en tois pasin kai ge kardia uiwn tou anqrwpou eplhrwqh ponhrou kai perifereia en kardia autwn en zwh autwn kai opisw autwn pros tous nekrous4oti tis os koinwnei pros pantas tous zwntas estin elpis oti o kuwn o zwn autos agaqos uper ton leonta ton nekron5oti oi zwntes gnwsontai oti apoqanountai kai oi nekroi ouk eisin ginwskontes ouden kai ouk estin autois eti misqos oti epelhsqh h mnhmh autwn6kai ge agaph autwn kai ge misos autwn kai ge zhlos autwn hdh apwleto kai meris ouk estin autois eti eis aiwna en panti tw pepoihmenw upo ton hlion7deuro fage en eufrosunh arton sou kai pie en kardia agaqh oinon sou oti hdh eudokhsen o qeos ta poihmata sou8en panti kairw estwsan imatia sou leuka kai elaion epi kefalhn sou mh usterhsatw9ide zwhn meta gunaikos hs hgaphsas pasas hmeras zwhs mataiothtos sou tas doqeisas soi upo ton hlion pasas hmeras mataiothtos sou oti auto meris sou en th zwh sou kai en tw mocqw sou w su mocqeis upo ton hlion10panta osa an eurh h ceir sou tou poihsai ws h dunamis sou poihson oti ouk estin poihma kai logismos kai gnwsis kai sofia en adh opou su poreuh ekei11epestreya kai eidon upo ton hlion oti ou tois koufois o dromos kai ou tois dunatois o polemos kai ge ou tois sofois artos kai ge ou tois sunetois ploutos kai ge ou tois ginwskousin caris oti kairos kai apanthma sunanthsetai tois pasin autois12oti kai ge ouk egnw o anqrwpos ton kairon autou ws oi icques oi qhreuomenoi en amfiblhstrw kakw kai ws ornea ta qhreuomena en pagidi ws auta pagideuontai oi uioi tou anqrwpou eis kairon ponhron otan epipesh ep� autous afnw13kai ge touto eidon sofian upo ton hlion kai megalh estin pros me14polis mikra kai andres en auth oligoi kai elqh ep� authn basileus megas kai kuklwsh authn kai oikodomhsh ep� authn carakas megalous15kai eurh en auth andra penhta sofon kai diaswsei autos thn polin en th sofia autou kai anqrwpos ouk emnhsqh sun tou andros tou penhtos ekeinou16kai eipa egw agaqh sofia uper dunamin kai sofia tou penhtos exoudenwmenh kai logoi autou ouk eisin akouomenoi17logoi sofwn en anapausei akouontai uper kraughn exousiazontwn en afrosunais18agaqh sofia uper skeuh polemou kai amartanwn eis apolesei agaqwsunhn pollhn

Chapter 10
1muiai qanatousai sapriousin skeuasian elaiou hdusmatos timion oligon sofias uper doxan afrosunhs megalhs2kardia sofou eis dexion autou kai kardia afronos eis aristeron autou3kai ge en odw otan afrwn poreuhtai kardia autou usterhsei kai a logieitai panta afrosunh estin4ean pneuma tou exousiazontos anabh epi se topon sou mh afhs oti iama katapausei amartias megalas5estin ponhria hn eidon upo ton hlion ws akousion o exhlqen apo proswpou tou exousiazontos6edoqh o afrwn en uyesi megalois kai plousioi en tapeinw kaqhsontai7eidon doulous ef� ippous kai arcontas poreuomenous ws doulous epi ths ghs8o orusswn boqron en autw empeseitai kai kaqairounta fragmon dhxetai auton ofis9exairwn liqous diaponhqhsetai en autois scizwn xula kinduneusei en autois10ean ekpesh to sidhrion kai autos proswpon etaraxen kai dunameis dunamwsei kai perisseia tou andreiou sofia11ean dakh o ofis en ou yiqurismw kai ouk estin perisseia tw epadonti12logoi stomatos sofou caris kai ceilh afronos katapontiousin auton13arch logwn stomatos autou afrosonh kai escath stomatos autou perifereia ponhra14kai o afrwn plhqunei logous ouk egnw o anqrwpos ti to genomenon kai ti to esomenon opisw autou tis anaggelei autw15mocqos twn afronwn kopwsei autous os ouk egnw tou poreuqhnai eis polin16ouai soi polis hs o basileus sou newteros kai oi arcontes sou en prwia esqiousin17makaria su gh hs o basileus sou uios eleuqerwn kai oi arcontes sou pros kairon fagontai en dunamei kai ouk aiscunqhsontai18en oknhriais tapeinwqhsetai h dokwsis kai en argia ceirwn staxei h oikia19eis gelwta poiousin arton kai oinos eufrainei zwntas kai tou arguriou epakousetai sun ta panta20kai ge en suneidhsei sou basilea mh katarash kai en tamieiois koitwnwn sou mh katarash plousion oti peteinon tou ouranou apoisei sun thn fwnhn kai o ecwn tas pterugas apaggelei logon

Chapter 11
1aposteilon ton arton sou epi proswpon tou udatos oti en plhqei twn hmerwn eurhseis auton2dos merida tois epta kai ge tois oktw oti ou ginwskeis ti estai ponhron epi thn ghn3ean plhrwqwsin ta nefh uetou epi thn ghn ekceousin kai ean pesh xulon en tw notw kai ean en tw borra topw ou peseitai to xulon ekei estai4thrwn anemon ou sperei kai blepwn en tais nefelais ou qerisei5en ois ouk estin ginwskwn tis h odos tou pneumatos ws osta en gastri ths kuoforoushs outws ou gnwsh ta poihmata tou qeou osa poihsei sun ta panta6en prwia speiron to sperma sou kai eis esperan mh afetw h ceir sou oti ou ginwskeis poion stoichsei h touto h touto kai ean ta duo epi to auto agaqa7kai gluku to fws kai agaqon tois ofqalmois tou blepein sun ton hlion8oti kai ean eth polla zhsetai o anqrwpos en pasin autois eufranqhsetai kai mnhsqhsetai tas hmeras tou skotous oti pollai esontai pan to ercomenon mataioths9eufrainou neaniske en neothti sou kai agaqunatw se h kardia sou en hmerais neothtos sou kai peripatei en odois kardias sou kai en orasei ofqalmwn sou kai gnwqi oti epi pasi toutois axei se o qeos en krisei10kai aposthson qumon apo kardias sou kai paragage ponhrian apo sarkos sou oti h neoths kai h anoia mataioths

Chapter 12
1kai mnhsqhti tou ktisantos se en hmerais neothtos sou ews otou mh elqwsin hmerai ths kakias kai fqaswsin eth en ois ereis ouk estin moi en autois qelhma2ews ou mh skotisqh o hlios kai to fws kai h selhnh kai oi asteres kai epistreywsin ta nefh opisw tou uetou3en hmera h ean saleuqwsin fulakes ths oikias kai diastrafwsin andres ths dunamews kai hrghsan ai alhqousai oti wligwqhsan kai skotasousin ai blepousai en tais opais4kai kleisousin quras en agora en asqeneia fwnhs ths alhqoushs kai anasthsetai eis fwnhn tou strouqiou kai tapeinwqhsontai pasai ai qugateres tou asmatos5kai ge apo uyous oyontai kai qamboi en th odw kai anqhsh to amugdalon kai pacunqh h akris kai diaskedasqh h kapparis oti eporeuqh o anqrwpos eis oikon aiwnos autou kai ekuklwsan en agora oi koptomenoi6ews otou mh anatraph scoinion tou arguriou kai sunqlibh anqemion tou crusiou kai suntribh udria epi thn phghn kai suntrocash o trocos epi ton lakkon7kai epistreyh o cous epi thn ghn ws hn kai to pneuma epistreyh pros ton qeon os edwken auto8mataioths mataiothtwn eipen o ekklhsiasths ta panta mataioths9kai perisson oti egeneto ekklhsiasths sofos eti edidaxen gnwsin sun ton laon kai ous exicniasetai kosmion parabolwn10polla ezhthsen ekklhsiasths tou eurein logous qelhmatos kai gegrammenon euquthtos logous alhqeias11logoi sofwn ws ta boukentra kai ws hloi pefuteumenoi oi para twn sunagmatwn edoqhsan ek poimenos enos kai perisson ex autwn12uie mou fulaxai poihsai biblia polla ouk estin perasmos kai meleth pollh kopwsis sarkos13telos logou to pan akouetai ton qeon fobou kai tas entolas autou fulasse oti touto pas o anqrwpos14oti sun pan to poihma o qeos axei en krisei en panti parewramenw ean agaqon kai ean ponhron .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks