Esther


Chapter 0
1etous deuterou basileuontos artaxerxou tou megalou th mia tou nisa enupnion eiden mardocaios o tou iai+rou tou semei+ou tou kisaiou ek fulhs beniamin2anqrwpos ioudaios oikwn en sousois th polei anqrwpos megas qerapeuwn en th aulh tou basilews3hn de ek ths aicmalwsias hs hcmalwteusen naboucodonosor o basileus babulwnos ex ierousalhm meta ieconiou tou basilews ths ioudaias4kai touto autou to enupnion kai idou fwnai kai qorubos brontai kai seismos taracos epi ths ghs5kai idou duo drakontes megaloi etoimoi prohlqon amfoteroi palaiein kai egeneto autwn fwnh megalh6kai th fwnh autwn htoimasqh pan eqnos eis polemon wste polemhsai dikaiwn eqnos7kai idou hmera skotous kai gnofou qliyis kai stenocwria kakwsis kai taracos megas epi ths ghs8kai etaracqh dikaion pan eqnos foboumenoi ta eautwn kaka kai htoimasqhsan apolesqai kai ebohsan pros ton qeon9apo de ths bohs autwn egeneto wsanei apo mikras phghs potamos megas udwr polu10fws kai o hlios aneteilen kai oi tapeinoi uywqhsan kai katefagon tous endoxous11kai diegerqeis mardocaios o ewrakws to enupnion touto kai ti o qeos bebouleutai poihsai eicen auto en th kardia kai en panti logw hqelen epignwnai auto ews ths nuktos12kai hsucasen mardocaios en th aulh meta gabaqa kai qarra twn duo eunoucwn tou basilews twn fulassontwn thn aulhn13hkousen te autwn tous logismous kai tas merimnas autwn exhreunhsen kai emaqen oti etoimazousin tas ceiras epibalein artaxerxh tw basilei kai upedeixen tw basilei peri autwn14kai exhtasen o basileus tous duo eunoucous kai omologhsantes aphcqhsan15kai egrayen o basileus tous logous toutous eis mnhmosunon kai mardocaios egrayen peri twn logwn toutwn16kai epetaxen o basileus mardocaiw qerapeuein en th aulh kai edwken autw domata peri toutwn17kai hn aman amadaqou bougaios endoxos enwpion tou basilews kai ezhthsen kakopoihsai ton mardocaion kai ton laon autou uper twn duo eunoucwn tou basilews18kai egeneto meta tous logous toutous en tais hmerais artaxerxou outos o artaxerxhs apo ths indikhs ekaton eikosi epta cwrwn ekrathsen

Chapter 1
1See Esther 0:1-17  2en autais tais hmerais ote eqronisqh o basileus artaxerxhs en sousois th polei3en tw tritw etei basileuontos autou dochn epoihsen tois filois kai tois loipois eqnesin kai tois perswn kai mhdwn endoxois kai tois arcousin twn satrapwn4kai meta tauta meta to deixai autois ton plouton ths basileias autou kai thn doxan ths eufrosunhs tou ploutou autou epi hmeras ekaton ogdohkonta5ote de aneplhrwqhsan ai hmerai tou gamou epoihsen o basileus poton tois eqnesin tois eureqeisin eis thn polin epi hmeras ex en aulh oikou tou basilews6kekosmhmenh bussinois kai karpasinois tetamenois epi scoiniois bussinois kai porfurois epi kubois crusois kai argurois epi stulois parinois kai liqinois klinai crusai kai argurai epi liqostrwtou smaragditou liqou kai pinninou kai parinou liqou kai strwmnai diafaneis poikilws dihnqismenai kuklw roda pepasmena7pothria crusa kai argura kai anqrakinon kulikion prokeimenon apo talantwn trismuriwn oinos polus kai hdus on autos o basileus epinen8o de potos outos ou kata prokeimenon nomon egeneto outws de hqelhsen o basileus kai epetaxen tois oikonomois poihsai to qelhma autou kai twn anqrwpwn9kai astin h basilissa epoihse poton tais gunaixin en tois basileiois opou o basileus artaxerxhs10en de th hmera th ebdomh hdews genomenos o basileus eipen tw aman kai bazan kai qarra kai bwrazh kai zaqolqa kai abataza kai qaraba tois epta eunoucois tois diakonois tou basilews artaxerxou11eisagagein thn basilissan pros auton basileuein authn kai periqeinai auth to diadhma kai deixai authn pasin tois arcousin kai tois eqnesin to kallos auths oti kalh hn12kai ouk eishkousen autou astin h basilissa elqein meta twn eunoucwn kai eluphqh o basileus kai wrgisqh13kai eipen tois filois autou kata tauta elalhsen astin poihsate oun peri toutou nomon kai krisin14kai proshlqen autw arkesaios kai sarsaqaios kai malhsear oi arcontes perswn kai mhdwn oi eggus tou basilews oi prwtoi parakaqhmenoi tw basilei15kai aphggeilan autw kata tous nomous ws dei poihsai astin th basilissh oti ouk epoihsen ta upo tou basilews prostacqenta dia twn eunoucwn16kai eipen o moucaios pros ton basilea kai tous arcontas ou ton basilea monon hdikhsen astin h basilissa alla kai pantas tous arcontas kai tous hgoumenous tou basilews17kai gar dihghsato autois ta rhmata ths basilisshs kai ws anteipen tw basilei ws oun anteipen tw basilei artaxerxh18outws shmeron ai turannides ai loipai twn arcontwn perswn kai mhdwn akousasai ta tw basilei lecqenta up� auths tolmhsousin omoiws atimasai tous andras autwn19ei oun dokei tw basilei prostaxatw basilikon kai grafhtw kata tous nomous mhdwn kai perswn kai mh allws crhsasqw mhde eiselqatw eti h basilissa pros auton kai thn basileian auths dotw o basileus gunaiki kreittoni auths20kai akousqhtw o nomos o upo tou basilews on ean poih en th basileia autou kai outws pasai ai gunaikes periqhsousin timhn tois andrasin eautwn apo ptwcou ews plousiou21kai hresen o logos tw basilei kai tois arcousi kai epoihsen o basileus kaqa elalhsen o moucaios22kai apesteilen eis pasan thn basileian kata cwran kata thn lexin autwn wste einai fobon autois en tais oikiais autwn

Chapter 2
1kai meta tous logous toutous ekopasen o basileus tou qumou kai ouketi emnhsqh ths astin mnhmoneuwn oia elalhsen kai ws katekrinen authn2kai eipan oi diakonoi tou basilews zhthqhtw tw basilei korasia afqora kala tw eidei3kai katasthsei o basileus kwmarcas en pasais tais cwrais ths basileias autou kai epilexatwsan korasia parqenika kala tw eidei eis sousan thn polin eis ton gunaikwna kai paradoqhtwsan tw eunoucw tou basilews tw fulaki twn gunaikwn kai doqhtw smhgma kai h loiph epimeleia4kai h gunh h an aresh tw basilei basileusei anti astin kai hresen tw basilei to pragma kai epoihsen outws5kai anqrwpos hn ioudaios en sousois th polei kai onoma autw mardocaios o tou iai+rou tou semei+ou tou kisaiou ek fulhs beniamin6os hn aicmalwtos ex ierousalhm hn hcmalwteusen naboucodonosor basileus babulwnos7kai hn toutw pais qrepth qugathr aminadab adelfou patros autou kai onoma auth esqhr en de tw metallaxai auths tous goneis epaideusen authn eautw eis gunaika kai hn to korasion kalon tw eidei8kai ote hkousqh to tou basilews prostagma sunhcqhsan korasia polla eis sousan thn polin upo ceira gai kai hcqh esqhr pros gai ton fulaka twn gunaikwn9kai hresen autw to korasion kai euren carin enwpion autou kai espeusen auth dounai to smhgma kai thn merida kai ta epta korasia ta apodedeigmena auth ek basilikou kai ecrhsato auth kalws kai tais abrais auths en tw gunaikwni10kai ouc upedeixen esqhr to genos auths oude thn patrida o gar mardocaios eneteilato auth mh apaggeilai11kaq� ekasthn de hmeran o mardocaios periepatei kata thn aulhn thn gunaikeian episkopwn ti esqhr sumbhsetai12outos de hn kairos korasiou eiselqein pros ton basilea otan anaplhrwsh mhnas deka duo outws gar anaplhrountai ai hmerai ths qerapeias mhnas ex aleifomenai en smurninw elaiw kai mhnas ex en tois arwmasin kai en tois smhgmasin twn gunaikwn13kai tote eisporeuetai pros ton basilea kai o ean eiph paradwsei auth suneisercesqai auth apo tou gunaikwnos ews twn basileiwn14deilhs eisporeuetai kai pros hmeran apotrecei eis ton gunaikwna ton deuteron ou gai o eunoucos tou basilews o fulax twn gunaikwn kai ouketi eisporeuetai pros ton basilea ean mh klhqh onomati15en de tw anaplhrousqai ton cronon esqhr ths qugatros aminadab adelfou patros mardocaiou eiselqein pros ton basilea ouden hqethsen wn auth eneteilato o eunoucos o fulax twn gunaikwn hn gar esqhr euriskousa carin para pantwn twn blepontwn authn16kai eishlqen esqhr pros artaxerxhn ton basilea tw dwdekatw mhni os estin adar tw ebdomw etei ths basileias autou17kai hrasqh o basileus esqhr kai euren carin para pasas tas parqenous kai epeqhken auth to diadhma to gunaikeion18kai epoihsen o basileus poton pasi tois filois autou kai tais dunamesin epi hmeras epta kai uywsen tous gamous esqhr kai afesin epoihsen tois upo thn basileian autou19o de mardocaios eqerapeuen en th aulh20h de esqhr ouc upedeixen thn patrida auths outws gar eneteilato auth mardocaios fobeisqai ton qeon kai poiein ta prostagmata autou kaqws hn met� autou kai esqhr ou methllaxen thn agwghn auths21kai eluphqhsan oi duo eunoucoi tou basilews oi arciswmatofulakes oti prohcqh mardocaios kai ezhtoun apokteinai artaxerxhn ton basilea22kai edhlwqh mardocaiw o logos kai eshmanen esqhr kai auth enefanisen tw basilei ta ths epiboulhs23o de basileus htasen tous duo eunoucous kai ekremasen autous kai prosetaxen o basileus katacwrisai eis mnhmosunon en th basilikh biblioqhkh uper ths eunoias mardocaiou en egkwmiw

Chapter 3
1meta de tauta edoxasen o basileus artaxerxhs aman amadaqou bougaion kai uywsen auton kai eprwtobaqrei pantwn twn filwn autou2kai pantes oi en th aulh prosekunoun autw outws gar prosetaxen o basileus poihsai o de mardocaios ou prosekunei autw3kai elalhsan oi en th aulh tou basilews tw mardocaiw mardocaie ti parakoueis ta upo tou basilews legomena4kaq� ekasthn hmeran elaloun autw kai ouc uphkouen autwn kai upedeixan tw aman mardocaion tois tou basilews logois antitassomenon kai upedeixen autois o mardocaios oti ioudaios estin5kai epignous aman oti ou proskunei autw mardocaios equmwqh sfodra6kai ebouleusato afanisai pantas tous upo thn artaxerxou basileian ioudaious7kai epoihsen yhfisma en etei dwdekatw ths basileias artaxerxou kai ebalen klhrous hmeran ex hmeras kai mhna ek mhnos wste apolesai en mia hmera to genos mardocaiou kai epesen o klhros eis thn tessareskaidekathn tou mhnos os estin adar8kai elalhsen pros ton basilea artaxerxhn legwn uparcei eqnos diesparmenon en tois eqnesin en pash th basileia sou oi de nomoi autwn exalloi para panta ta eqnh twn de nomwn tou basilews parakouousin kai ou sumferei tw basilei easai autous9ei dokei tw basilei dogmatisatw apolesai autous kagw diagrayw eis to gazofulakion tou basilews arguriou talanta muria10kai perielomenos o basileus ton daktulion edwken eis ceira tw aman sfragisai kata twn gegrammenwn kata twn ioudaiwn11kai eipen o basileus tw aman to men argurion ece tw de eqnei crw ws boulei12kai eklhqhsan oi grammateis tou basilews mhni prwtw th triskaidekath kai egrayan ws epetaxen aman tois strathgois kai tois arcousin kata pasan cwran apo indikhs ews ths aiqiopias tais ekaton eikosi epta cwrais tois te arcousi twn eqnwn kata thn autwn lexin di� artaxerxou tou basilews13kai apestalh dia bibliaforwn eis thn artaxerxou basileian afanisai to genos twn ioudaiwn en hmera mia mhnos dwdekatou os estin adar kai diarpasai ta uparconta autwn13ths de epistolhs estin to antigrafon tode basileus megas artaxerxhs tois apo ths indikhs ews ths aiqiopias ekaton eikosi epta cwrwn arcousi kai toparcais upotetagmenois tade grafei13pollwn eparxas eqnwn kai pashs epikrathsas oikoumenhs eboulhqhn mh tw qrasei ths exousias epairomenos epieikesteron de kai meta hpiothtos aei diexagwn tous twn upotetagmenwn akumatous dia pantos katasthsai bious thn te basileian hmeron kai poreuthn mecri peratwn parexomenos ananewsasqai te thn poqoumenhn tois pasin anqrwpois eirhnhn13puqomenou de mou twn sumboulwn pws an acqeih touto epi peras swfrosunh par� hmin dienegkas kai en th eunoia aparallaktws kai bebaia pistei apodedeigmenos kai deuteron twn basileiwn geras apenhnegmenos aman13epedeixen hmin en pasais tais kata thn oikoumenhn fulais anamemeicqai dusmenh laon tina tois nomois antiqeton pros pan eqnos ta te twn basilewn parapempontas dihnekws diatagmata pros to mh katatiqesqai thn uf� hmwn kateuqunomenhn amemptws sunarcian13dieilhfotes oun tode to eqnos monwtaton en antiparagwgh panti dia pantos anqrwpw keimenon diagwghn nomwn xenizousan parallasson kai dusnooun tois hmeterois pragmasin ta ceirista sunteloun kaka kai pros to mh thn basileian eustaqeias tugcanein13prostetacamen oun tous shmainomenous umin en tois gegrammenois upo aman tou tetagmenou epi twn pragmatwn kai deuterou patros hmwn pantas sun gunaixi kai teknois apolesai olorrizei tais twn ecqrwn macairais aneu pantos oiktou kai feidous th tessareskaidekath tou dwdekatou mhnos adar tou enestwtos etous13opws oi palai kai nun dusmeneis en hmera mia biaiws eis ton adhn katelqontes eis ton metepeita cronon eustaqh kai ataraca parecwsin hmin dia telous ta pragmata14ta de antigrafa twn epistolwn exetiqeto kata cwran kai prosetagh pasi tois eqnesin etoimous einai eis thn hmeran tauthn15espeudeto de to pragma kai eis sousan o de basileus kai aman ekwqwnizonto etarasseto de h polis

Chapter 4
1o de mardocaios epignous to sunteloumenon dierrhxen ta imatia autou kai enedusato sakkon kai katepasato spodon kai ekphdhsas dia ths plateias ths polews eboa fwnh megalh airetai eqnos mhden hdikhkos2kai hlqen ews ths pulhs tou basilews kai esth ou gar hn exon autw eiselqein eis thn aulhn sakkon econti kai spodon3kai en pash cwra ou exetiqeto ta grammata kraugh kai kopetos kai penqos mega tois ioudaiois sakkon kai spodon estrwsan eautois4kai eishlqon ai abrai kai oi eunoucoi ths basilisshs kai anhggeilan auth kai etaracqh akousasa to gegonos kai apesteilen stolisai ton mardocaion kai afelesqai autou ton sakkon o de ouk epeisqh5h de esqhr prosekalesato acraqaion ton eunoucon auths os pareisthkei auth kai apesteilen maqein auth para tou mardocaiou to akribes7o de mardocaios upedeixen autw to gegonos kai thn epaggelian hn ephggeilato aman tw basilei eis thn gazan talantwn muriwn ina apolesh tous ioudaious8kai to antigrafon to en sousois ekteqen uper tou apolesqai autous edwken autw deixai th esqhr kai eipen autw enteilasqai auth eiselqoush paraithsasqai ton basilea kai axiwsai auton peri tou laou mnhsqeisa hmerwn tapeinwsews sou ws etrafhs en ceiri mou dioti aman o deutereuwn tw basilei elalhsen kaq� hmwn eis qanaton epikalesai ton kurion kai lalhson tw basilei peri hmwn kai rusai hmas ek qanatou9eiselqwn de o acraqaios elalhsen auth pantas tous logous toutous10eipen de esqhr pros acraqaion poreuqhti pros mardocaion kai eipon oti11ta eqnh panta ths basileias ginwskei oti pas anqrwpos h gunh os eiseleusetai pros ton basilea eis thn aulhn thn eswteran aklhtos ouk estin autw swthria plhn w ekteinei o basileus thn crushn rabdon outos swqhsetai kagw ou keklhmai eiselqein pros ton basilea eisin autai hmerai triakonta12kai aphggeilen acraqaios mardocaiw pantas tous logous esqhr13kai eipen mardocaios pros acraqaion poreuqhti kai eipon auth esqhr mh eiphs seauth oti swqhsh monh en th basileia para pantas tous ioudaious14ws oti ean parakoushs en toutw tw kairw alloqen bohqeia kai skeph estai tois ioudaiois su de kai o oikos tou patros sou apoleisqe kai tis oiden ei eis ton kairon touton ebasileusas15kai exapesteilen esqhr ton hkonta pros authn pros mardocaion legousa16badisas ekklhsiason tous ioudaious tous en sousois kai nhsteusate ep� emoi kai mh faghte mhde pihte epi hmeras treis nukta kai hmeran kagw de kai ai abrai mou asithsomen kai tote eiseleusomai pros ton basilea para ton nomon ean kai apolesqai me h17kai badisas mardocaios epoihsen osa eneteilato autw esqhr17kai edehqh kuriou mnhmoneuwn panta ta erga kuriou kai eipen17kurie kurie basileu pantwn kratwn oti en exousia sou to pan estin kai ouk estin o antidoxwn soi en tw qelein se swsai ton israhl17oti su epoihsas ton ouranon kai thn ghn kai pan qaumazomenon en th up� ouranon kai kurios ei pantwn kai ouk estin os antitaxetai soi tw kuriw17su panta ginwskeis su oidas kurie oti ouk en ubrei oude en uperhfania oude en filodoxia epoihsa touto to mh proskunein ton uperhfanon aman oti hudokoun filein pelmata podwn autou pros swthrian israhl17alla epoihsa touto ina mh qw doxan anqrwpou uperanw doxhs qeou kai ou proskunhsw oudena plhn sou tou kuriou mou kai ou poihsw auta en uperhfania17kai nun kurie o qeos o basileus o qeos abraam feisai tou laou sou oti epiblepousin hmin eis katafqoran kai epequmhsan apolesai thn ex archs klhronomian sou17mh uperidhs thn merida sou hn seautw elutrwsw ek ghs aiguptou17epakouson ths dehsews mou kai ilasqhti tw klhrw sou kai streyon to penqos hmwn eis euwcian ina zwntes umnwmen sou to onoma kurie kai mh afanishs stoma ainountwn soi17kai pas israhl ekekraxan ex iscuos autwn oti qanatos autwn en ofqalmois autwn17kai esqhr h basilissa katefugen epi ton kurion en agwni qanatou kateilhmmenh kai afelomenh ta imatia ths doxhs auths enedusato imatia stenocwrias kai penqous kai anti twn uperhfanwn hdusmatwn spodou kai kopriwn eplhsen thn kefalhn auths kai to swma auths etapeinwsen sfodra kai panta topon kosmou agalliamatos auths eplhse streptwn tricwn auths kai edeito kuriou qeou israhl kai eipen17kurie mou o basileus hmwn su ei monos bohqhson moi th monh kai mh ecoush bohqon ei mh se oti kindunos mou en ceiri mou17egw hkouon ek geneths mou en fulh patrias mou oti su kurie elabes ton israhl ek pantwn twn eqnwn kai tous pateras hmwn ek pantwn twn progonwn autwn eis klhronomian aiwnion kai epoihsas autois osa elalhsas17kai nun hmartomen enwpion sou kai paredwkas hmas eis ceiras twn ecqrwn hmwn anq� wn edoxasamen tous qeous autwn dikaios ei kurie17kai nun ouc ikanwqhsan en pikrasmw douleias hmwn alla eqhkan tas ceiras autwn epi tas ceiras twn eidwlwn autwn exarai orismon stomatos sou kai afanisai klhronomian sou kai emfraxai stoma ainountwn soi kai sbesai doxan oikou sou kai qusiasthrion sou17kai anoixai stoma eqnwn eis aretas mataiwn kai qaumasqhnai basilea sarkinon eis aiwna17mh paradws kurie to skhptron sou tois mh ousin kai mh katagelasatwsan en th ptwsei hmwn alla streyon thn boulhn autwn ep� autous ton de arxamenon ef� hmas paradeigmatison17mnhsqhti kurie gnwsqhti en kairw qliyews hmwn kai eme qarsunon basileu twn qewn kai pashs archs epikratwn17dos logon euruqmon eis to stoma mou enwpion tou leontos kai metaqes thn kardian autou eis misos tou polemountos hmas eis sunteleian autou kai twn omonoountwn autw17hmas de rusai en ceiri sou kai bohqhson moi th monh kai mh ecoush ei mh se kurie17pantwn gnwsin eceis kai oidas oti emishsa doxan anomwn kai bdelussomai koithn aperitmhtwn kai pantos allotriou17su oidas thn anagkhn mou oti bdelussomai to shmeion ths uperhfanias mou o estin epi ths kefalhs mou en hmerais optasias mou bdelussomai auto ws rakos katamhniwn kai ou forw auto en hmerais hsucias mou17kai ouk efagen h doulh sou trapezan aman kai ouk edoxasa sumposion basilews oude epion oinon spondwn17kai ouk hufranqh h doulh sou af� hmeras metabolhs mou mecri nun plhn epi soi kurie o qeos abraam17o qeos o iscuwn epi pantas eisakouson fwnhn aphlpismenwn kai rusai hmas ek ceiros twn ponhreuomenwn kai rusai me ek tou fobou mou

Chapter 5
1kai egenhqh en th hmera th trith ws epausato proseucomenh exedusato ta imatia ths qerapeias kai periebaleto thn doxan auths1kai genhqeisa epifanhs epikalesamenh ton pantwn epopthn qeon kai swthra parelaben tas duo abras kai th men mia ephreideto ws trufereuomenh h de etera ephkolouqei koufizousa thn endusin auths1kai auth eruqriwsa akmh kallous auths kai to proswpon auths ilaron ws prosfiles h de kardia auths apestenwmenh apo tou fobou1kai eiselqousa pasas tas quras katesth enwpion tou basilews kai autos ekaqhto epi tou qronou ths basileias autou kai pasan stolhn ths epifaneias autou enededukei olos dia crusou kai liqwn polutelwn kai hn foberos sfodra1kai aras to proswpon autou pepurwmenon doxh en akmh qumou ebleyen kai epesen h basilissa kai metebalen to crwma auths en eklusei kai katepekuyen epi thn kefalhn ths abras ths proporeuomenhs1kai metebalen o qeos to pneuma tou basilews eis prau+thta kai agwniasas anephdhsen apo tou qronou autou kai anelaben authn epi tas agkalas autou mecris ou katesth kai parekalei authn logois eirhnikois kai eipen auth1ti estin esqhr egw o adelfos sou qarsei ou mh apoqanhs oti koinon to prostagma hmwn estin proselqe2kai aras thn crushn rabdon epeqhken epi ton trachlon auths kai hspasato authn kai eipen lalhson moi2kai eipen autw eidon se kurie ws aggelon qeou kai etaracqh h kardia mou apo fobou ths doxhs sou oti qaumastos ei kurie kai to proswpon sou caritwn meston2en de tw dialegesqai authn epesen apo eklusews auths kai o basileus etarasseto kai pasa h qerapeia autou parekalei authn3kai eipen o basileus ti qeleis esqhr kai ti sou estin to axiwma ews tou hmisous ths basileias mou kai estai soi4eipen de esqhr hmera mou epishmos shmeron estin ei oun dokei tw basilei elqatw kai autos kai aman eis thn dochn hn poihsw shmeron5kai eipen o basileus kataspeusate aman opws poihswmen ton logon esqhr kai paraginontai amfoteroi eis thn dochn hn eipen esqhr6en de tw potw eipen o basileus pros esqhr ti estin basilissa esqhr kai estai soi osa axiois7kai eipen to aithma mou kai to axiwma mou8ei euron carin enwpion tou basilews elqatw o basileus kai aman epi thn aurion eis thn dochn hn poihsw autois kai aurion poihsw ta auta9kai exhlqen o aman apo tou basilews upercarhs eufrainomenos en de tw idein aman mardocaion ton ioudaion en th aulh equmwqh sfodra10kai eiselqwn eis ta idia ekalesen tous filous kai zwsaran thn gunaika autou11kai upedeixen autois ton plouton autou kai thn doxan hn o basileus autw perieqhken kai ws epoihsen auton prwteuein kai hgeisqai ths basileias12kai eipen aman ou keklhken h basilissa meta tou basilews oudena eis thn dochn all� h eme kai eis thn aurion keklhmai13kai tauta moi ouk areskei otan idw mardocaion ton ioudaion en th aulh14kai eipen pros auton zwsara h gunh autou kai oi filoi kophtw soi xulon phcwn penthkonta orqrou de eipon tw basilei kai kremasqhtw mardocaios epi tou xulou su de eiselqe eis thn dochn sun tw basilei kai eufrainou kai hresen to rhma tw aman kai htoimasqh to xulon

Chapter 6
1o de kurios apesthsen ton upnon apo tou basilews thn nukta ekeinhn kai eipen tw didaskalw autou eisferein grammata mnhmosuna twn hmerwn anaginwskein autw2euren de ta grammata ta grafenta peri mardocaiou ws aphggeilen tw basilei peri twn duo eunoucwn tou basilews en tw fulassein autous kai zhthsai epibalein tas ceiras artaxerxh3eipen de o basileus tina doxan h carin epoihsamen tw mardocaiw kai eipan oi diakonoi tou basilews ouk epoihsas autw ouden4en de tw punqanesqai ton basilea peri ths eunoias mardocaiou idou aman en th aulh eipen de o basileus tis en th aulh o de aman eishlqen eipein tw basilei kremasai ton mardocaion epi tw xulw w htoimasen5kai eipan oi diakonoi tou basilews idou aman esthken en th aulh kai eipen o basileus kalesate auton6eipen de o basileus tw aman ti poihsw tw anqrwpw on egw qelw doxasai eipen de en eautw aman tina qelei o basileus doxasai ei mh eme7eipen de pros ton basilea anqrwpon on o basileus qelei doxasai8enegkatwsan oi paides tou basilews stolhn bussinhn hn o basileus periballetai kai ippon ef� on o basileus epibainei9kai dotw eni twn filwn tou basilews twn endoxwn kai stolisatw ton anqrwpon on o basileus agapa kai anabibasatw auton epi ton ippon kai khrussetw dia ths plateias ths polews legwn outws estai panti anqrwpw on o basileus doxazei10eipen de o basileus tw aman kaqws elalhsas outws poihson tw mardocaiw tw ioudaiw tw qerapeuonti en th aulh kai mh parapesatw sou logos wn elalhsas11elaben de aman thn stolhn kai ton ippon kai estolisen ton mardocaion kai anebibasen auton epi ton ippon kai dihlqen dia ths plateias ths polews kai ekhrussen legwn outws estai panti anqrwpw on o basileus qelei doxasai12epestreyen de o mardocaios eis thn aulhn aman de upestreyen eis ta idia lupoumenos kata kefalhs13kai dihghsato aman ta sumbebhkota autw zwsara th gunaiki autou kai tois filois kai eipan pros auton oi filoi kai h gunh ei ek genous ioudaiwn mardocaios hrxai tapeinousqai enwpion autou peswn pesh ou mh dunh auton amunasqai oti qeos zwn met� autou14eti autwn lalountwn paraginontai oi eunoucoi epispeudontes ton aman epi ton poton on htoimasen esqhr

Chapter 7
1eishlqen de o basileus kai aman sumpiein th basilissh2eipen de o basileus esqhr th deutera hmera en tw potw ti estin esqhr basilissa kai ti to aithma sou kai ti to axiwma sou kai estw soi ews tou hmisous ths basileias mou3kai apokriqeisa eipen ei euron carin enwpion tou basilews doqhtw h yuch mou tw aithmati mou kai o laos mou tw axiwmati mou4epraqhmen gar egw te kai o laos mou eis apwleian kai diarpaghn kai douleian hmeis kai ta tekna hmwn eis paidas kai paidiskas kai parhkousa ou gar axios o diabolos ths aulhs tou basilews5eipen de o basileus tis outos ostis etolmhsen poihsai to pragma touto6eipen de esqhr anqrwpos ecqros aman o ponhros outos aman de etaracqh apo tou basilews kai ths basilisshs7o de basileus exanesth ek tou sumposiou eis ton khpon o de aman parhteito thn basilissan ewra gar eauton en kakois onta8epestreyen de o basileus ek tou khpou aman de epipeptwkei epi thn klinhn axiwn thn basilissan eipen de o basileus wste kai thn gunaika biazh en th oikia mou aman de akousas dietraph tw proswpw9eipen de bougaqan eis twn eunoucwn pros ton basilea idou kai xulon htoimasen aman mardocaiw tw lalhsanti peri tou basilews kai wrqwtai en tois aman xulon phcwn penthkonta eipen de o basileus staurwqhtw ep� autou10kai ekremasqh aman epi tou xulou o htoimasen mardocaiw kai tote o basileus ekopasen tou qumou

Chapter 8
1kai en auth th hmera o basileus artaxerxhs edwrhsato esqhr osa uphrcen aman tw diabolw kai mardocaios proseklhqh upo tou basilews upedeixen gar esqhr oti enoikeiwtai auth2elaben de o basileus ton daktulion on afeilato aman kai edwken auton mardocaiw kai katesthsen esqhr mardocaion epi pantwn twn aman3kai prosqeisa elalhsen pros ton basilea kai prosepesen pros tous podas autou kai hxiou afelein thn aman kakian kai osa epoihsen tois ioudaiois4exeteinen de o basileus esqhr thn rabdon thn crushn exhgerqh de esqhr paresthkenai tw basilei5kai eipen esqhr ei dokei soi kai euron carin pemfqhtw apostrafhnai ta grammata ta apestalmena upo aman ta grafenta apolesqai tous ioudaious oi eisin en th basileia sou6pws gar dunhsomai idein thn kakwsin tou laou mou kai pws dunhsomai swqhnai en th apwleia ths patridos mou7kai eipen o basileus pros esqhr ei panta ta uparconta aman edwka kai ecarisamhn soi kai auton ekremasa epi xulou oti tas ceiras ephnegke tois ioudaiois ti eti epizhteis8grayate kai umeis ek tou onomatos mou ws dokei umin kai sfragisate tw daktuliw mou osa gar grafetai tou basilews epitaxantos kai sfragisqh tw daktuliw mou ouk estin autois anteipein9eklhqhsan de oi grammateis en tw prwtw mhni os esti nisa trith kai eikadi tou autou etous kai egrafh tois ioudaiois osa eneteilato tois oikonomois kai tois arcousin twn satrapwn apo ths indikhs ews ths aiqiopias ekaton eikosi epta satrapeiais kata cwran kai cwran kata thn eautwn lexin10egrafh de dia tou basilews kai esfragisqh tw daktuliw autou kai exapesteilan ta grammata dia bibliaforwn11ws epetaxen autois crhsqai tois nomois autwn en pash polei bohqhsai te autois kai crhsqai tois antidikois autwn kai tois antikeimenois autwn ws boulontai12en hmera mia en pash th basileia artaxerxou th triskaidekath tou dwdekatou mhnos os estin adar12wn estin antigrafon ths epistolhs ta upogegrammena12basileus megas artaxerxhs tois apo ths indikhs ews ths aiqiopias ekaton eikosi epta satrapeiais cwrwn arcousi kai tois ta hmetera fronousi cairein12polloi th pleisth twn euergetountwn crhstothti puknoteron timwmenoi meizon efronhsan kai ou monon tous upotetagmenous hmin zhtousi kakopoiein ton te koron ou dunamenoi ferein kai tois eautwn euergetais epiceirousi mhcanasqai12kai thn eucaristian ou monon ek twn anqrwpwn antanairountes alla kai tois twn apeiragaqwn kompois eparqentes tou ta panta katopteuontos aei qeou misoponhron upolambanousin ekfeuxesqai dikhn12pollakis de kai pollous twn ep� exousiais tetagmenwn twn pisteuqentwn ceirizein filwn ta pragmata paramuqia metaitious aimatwn aqwwn katasthsasa periebale sumforais anhkestois12tw ths kakohqeias yeudei paralogismw paralogisamenwn thn twn epikratountwn akeraion eugnwmosunhn12skopein de exestin ou tosouton ek twn palaioterwn wn paredwkamen istoriwn osa estin para podas umas ekzhtountas anosiws suntetelesmena th twn anaxia dunasteuontwn loimothti12kai prosecein eis ta meta tauta eis to thn basileian ataracon tois pasin anqrwpois met� eirhnhs parexomeqa12crwmenoi tais metabolais ta de upo thn oyin ercomena diakrinontes aei met� epieikesteras apanthsews12ws gar aman amadaqou makedwn tais alhqeiais allotrios tou twn perswn aimatos kai polu diesthkws ths hmeteras crhstothtos epixenwqeis hmin12etucen hs ecomen pros pan eqnos filanqrwpias epi tosouton wste anagoreuesqai hmwn patera kai proskunoumenon upo pantwn to deuteron tou basilikou qronou proswpon diatelein12ouk enegkas de thn uperhfanian epethdeusen ths archs sterhsai hmas kai tou pneumatos12ton te hmeteron swthra kai dia pantos euergethn mardocaion kai thn amempton ths basileias koinwnon esqhr sun panti tw toutwn eqnei poluplokois meqodwn paralogismois aithsamenos eis apwleian12dia gar twn tropwn toutwn whqh labwn hmas erhmous thn twn perswn epikrathsin eis tous makedonas metaxai12hmeis de tous upo tou trisalithriou paradedomenous eis afanismon ioudaious euriskomen ou kakourgous ontas dikaiotatois de politeuomenous nomois12ontas de uious tou uyistou megistou zwntos qeou tou kateuqunontos hmin te kai tois progonois hmwn thn basileian en th kallisth diaqesei12kalws oun poihsete mh proscrhsamenoi tois upo aman amadaqou apostaleisi grammasin dia to auton ton tauta exergasamenon pros tais souswn pulais estaurwsqai sun th panoikia thn kataxian tou ta panta epikratountos qeou dia tacous apodontos autw krisin12to de antigrafon ths epistolhs tauths ekqentes en panti topw meta parrhsias ean tous ioudaious crhsqai tois eautwn nomimois kai sunepiscuein autois opws tous en kairw qliyews epiqemenous autois amunwntai th triskaidekath tou dwdekatou mhnos adar th auth hmera12tauthn gar o panta dunasteuwn qeos ant� oleqrias tou eklektou genous epoihsen autois eufrosunhn12kai umeis oun en tais epwnumois umwn eortais epishmon hmeran meta pashs euwcias agete opws kai nun kai meta tauta swthria h hmin kai tois eunoousin persais tois de hmin epibouleuousin mnhmosunon ths apwleias12pasa de polis h cwra to sunolon htis kata tauta mh poihsh dorati kai puri katanalwqhsetai met� orghs ou monon anqrwpois abatos alla kai qhriois kai peteinois eis ton apanta cronon ecqistos katastaqhsetai13ta de antigrafa ektiqesqwsan ofqalmofanws en pash th basileia etoimous te einai pantas tous ioudaious eis tauthn thn hmeran polemhsai autwn tous upenantious14oi men oun ippeis exhlqon speudontes ta upo tou basilews legomena epitelein exeteqh de to prostagma kai en sousois15o de mardocaios exhlqen estolismenos thn basilikhn stolhn kai stefanon ecwn crusoun kai diadhma bussinon porfuroun idontes de oi en sousois ecarhsan16tois de ioudaiois egeneto fws kai eufrosunh17kata polin kai cwran ou an exeteqh to prostagma ou an exeteqh to ekqema cara kai eufrosunh tois ioudaiois kwqwn kai eufrosunh kai polloi twn eqnwn perietemonto kai ioudaizon dia ton fobon twn ioudaiwn

Chapter 9
1en gar tw dwdekatw mhni triskaidekath tou mhnos os estin adar parhn ta grammata ta grafenta upo tou basilews2en auth th hmera apwlonto oi antikeimenoi tois ioudaiois oudeis gar antesth foboumenos autous3oi gar arcontes twn satrapwn kai oi turannoi kai oi basilikoi grammateis etimwn tous ioudaious o gar fobos mardocaiou enekeito autois4prosepesen gar to prostagma tou basilews onomasqhnai en pash th basileia6kai en sousois th polei apekteinan oi ioudaioi andras pentakosious7ton te farsannestain kai delfwn kai fasga8kai fardaqa kai barea kai sarbaca9kai marmasima kai aroufaion kai arsaion kai zabouqaiqan10tous deka uious aman amadaqou bougaiou tou ecqrou twn ioudaiwn kai dihrpasan11en auth th hmera epedoqh o ariqmos tw basilei twn apolwlotwn en sousois12eipen de o basileus pros esqhr apwlesan oi ioudaioi en sousois th polei andras pentakosious en de th pericwrw pws oiei ecrhsanto ti oun axiois eti kai estai soi13kai eipen esqhr tw basilei doqhtw tois ioudaiois crhsqai wsautws thn aurion wste tous deka uious kremasai aman14kai epetreyen outws genesqai kai exeqhke tois ioudaiois ths polews ta swmata twn uiwn aman kremasai15kai sunhcqhsan oi ioudaioi en sousois th tessareskaidekath tou adar kai apekteinan andras triakosious kai ouden dihrpasan16oi de loipoi twn ioudaiwn oi en th basileia sunhcqhsan kai eautois ebohqoun kai anepausanto apo twn polemiwn apwlesan gar autwn murious pentakiscilious th triskaidekath tou adar kai ouden dihrpasan17kai anepausanto th tessareskaidekath tou autou mhnos kai hgon authn hmeran anapausews meta caras kai eufrosunhs18oi de ioudaioi oi en sousois th polei sunhcqhsan kai th tessareskaidekath kai ouk anepausanto hgon de kai thn pentekaidekathn meta caras kai eufrosunhs19dia touto oun oi ioudaioi oi diesparmenoi en pash cwra th exw agousin thn tessareskaidekathn tou adar hmeran agaqhn met� eufrosunhs apostellontes meridas ekastos tw plhsion oi de katoikountes en tais mhtropolesin kai thn pentekaidekathn tou adar hmeran eufrosunhn agaqhn agousin exapostellontes meridas tois plhsion20egrayen de mardocaios tous logous toutous eis biblion kai exapesteilen tois ioudaiois osoi hsan en th artaxerxou basileia tois eggus kai tois makran21sthsai tas hmeras tautas agaqas agein te thn tessareskaidekathn kai thn pentekaidekathn tou adar22en gar tautais tais hmerais anepausanto oi ioudaioi apo twn ecqrwn autwn kai ton mhna en w estrafh autois os hn adar apo penqous eis caran kai apo odunhs eis agaqhn hmeran agein olon agaqas hmeras gamwn kai eufrosunhs exapostellontas meridas tois filois kai tois ptwcois23kai prosedexanto oi ioudaioi kaqws egrayen autois o mardocaios24pws aman amadaqou o makedwn epolemei autous kaqws eqeto yhfisma kai klhron afanisai autous25kai ws eishlqen pros ton basilea legwn kremasai ton mardocaion osa de epeceirhsen epaxai epi tous ioudaious kaka ep� auton egenonto kai ekremasqh autos kai ta tekna autou26dia touto epeklhqhsan ai hmerai autai frourai dia tous klhrous oti th dialektw autwn kalountai frourai dia tous logous ths epistolhs tauths kai osa peponqasin dia tauta kai osa autois egeneto27kai esthsen kai prosedeconto oi ioudaioi ef� eautois kai epi tw spermati autwn kai epi tois prosteqeimenois ep� autwn oude mhn allws crhsontai ai de hmerai autai mnhmosunon epiteloumenon kata genean kai genean kai polin kai patrian kai cwran28ai de hmerai autai twn frourai acqhsontai eis ton apanta cronon kai to mnhmosunon autwn ou mh ekliph ek twn genewn29kai egrayen esqhr h basilissa qugathr aminadab kai mardocaios o ioudaios osa epoihsan to te sterewma ths epistolhs twn frourai31kai mardocaios kai esqhr h basilissa esthsan eautois kaq� eautwn kai tote sthsantes kata ths ugieias autwn kai thn boulhn autwn32kai esqhr logw esthsen eis ton aiwna kai egrafh eis mnhmosunon

Chapter 10
1egrayen de o basileus telh epi thn basileian ths te ghs kai ths qalasshs2kai thn iscun autou kai andragaqian plouton te kai doxan ths basileias autou idou gegraptai en bibliw basilewn perswn kai mhdwn eis mnhmosunon3o de mardocaios diedeceto ton basilea artaxerxhn kai megas hn en th basileia kai dedoxasmenos upo twn ioudaiwn kai filoumenos dihgeito thn agwghn panti tw eqnei autou3kai eipen mardocaios para tou qeou egeneto tauta3emnhsqhn gar peri tou enupniou ou eidon peri twn logwn toutwn oude gar parhlqen ap� autwn logos3h mikra phgh h egeneto potamos kai hn fws kai hlios kai udwr polu esqhr estin o potamos hn egamhsen o basileus kai epoihsen basilissan3oi de duo drakontes egw eimi kai aman3ta de eqnh ta episunacqenta apolesai to onoma twn ioudaiwn3to de eqnos to emon outos estin israhl oi bohsantes pros ton qeon kai swqentes kai eswsen kurios ton laon autou kai errusato kurios hmas ek pantwn twn kakwn toutwn kai epoihsen o qeos ta shmeia kai ta terata ta megala a ou gegonen en tois eqnesin3dia touto epoihsen klhrous duo ena tw law tou qeou kai ena pasi tois eqnesin3kai hlqon oi duo klhroi outoi eis wran kai kairon kai eis hmeran krisews enwpion tou qeou kai en pasi tois eqnesin3kai emnhsqh o qeos tou laou autou kai edikaiwsen thn klhronomian autou3kai esontai autois ai hmerai autai en mhni adar th tessareskaidekath kai th pentekaidekath tou autou mhnos meta sunagwghs kai caras kai eufrosunhs enwpion tou qeou kata geneas eis ton aiwna en tw law autou israhl3etous tetartou basileuontos ptolemaiou kai kleopatras eishnegken dwsiqeos os efh einai iereus kai leuiths kai ptolemaios o uios autou thn prokeimenhn epistolhn twn frourai hn efasan einai kai ermhneukenai lusimacon ptolemaiou twn en ierousalhm .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks