Exodus


Chapter 1
1tauta ta onomata twn uiwn israhl twn eispeporeumenwn eis aigupton ama iakwb tw patri autwn ekastos panoikia autwn eishlqosan2roubhn sumewn leui ioudas3issacar zaboulwn kai beniamin4dan kai nefqali gad kai ashr5iwshf de hn en aiguptw hsan de pasai yucai ex iakwb pente kai ebdomhkonta6eteleuthsen de iwshf kai pantes oi adelfoi autou kai pasa h genea ekeinh7oi de uioi israhl huxhqhsan kai eplhqunqhsan kai cudaioi egenonto kai katiscuon sfodra sfodra eplhqunen de h gh autous8anesth de basileus eteros ep� aigupton os ouk hdei ton iwshf9eipen de tw eqnei autou idou to genos twn uiwn israhl mega plhqos kai iscuei uper hmas10deute oun katasofiswmeqa autous mhpote plhqunqh kai hnika an sumbh hmin polemos prosteqhsontai kai outoi pros tous upenantious kai ekpolemhsantes hmas exeleusontai ek ths ghs11kai epesthsen autois epistatas twn ergwn ina kakwswsin autous en tois ergois kai wkodomhsan poleis ocuras tw faraw thn te piqwm kai ramessh kai wn h estin hliou polis12kaqoti de autous etapeinoun tosoutw pleious eginonto kai iscuon sfodra sfodra kai ebdelussonto oi aiguptioi apo twn uiwn israhl13kai katedunasteuon oi aiguptioi tous uious israhl bia14kai katwdunwn autwn thn zwhn en tois ergois tois sklhrois tw phlw kai th plinqeia kai pasi tois ergois tois en tois pediois kata panta ta erga wn katedoulounto autous meta bias15kai eipen o basileus twn aiguptiwn tais maiais twn ebraiwn th mia autwn h onoma sepfwra kai to onoma ths deuteras foua16kai eipen otan maiousqe tas ebraias kai wsin pros tw tiktein ean men arsen h apokteinate auto ean de qhlu peripoieisqe auto17efobhqhsan de ai maiai ton qeon kai ouk epoihsan kaqoti sunetaxen autais o basileus aiguptou kai ezwogonoun ta arsena18ekalesen de o basileus aiguptou tas maias kai eipen autais ti oti epoihsate to pragma touto kai ezwogoneite ta arsena19eipan de ai maiai tw faraw ouc ws gunaikes aiguptou ai ebraiai tiktousin gar prin h eiselqein pros autas tas maias kai etikton20eu de epoiei o qeos tais maiais kai eplhqunen o laos kai iscuen sfodra21epeidh efobounto ai maiai ton qeon epoihsan eautais oikias22sunetaxen de faraw panti tw law autou legwn pan arsen o ean tecqh tois ebraiois eis ton potamon riyate kai pan qhlu zwogoneite auto

Chapter 2
1hn de tis ek ths fulhs leui os elaben twn qugaterwn leui kai escen authn2kai en gastri elaben kai eteken arsen idontes de auto asteion eskepasan auto mhnas treis3epei de ouk hdunanto auto eti kruptein elaben autw h mhthr autou qibin kai katecrisen authn asfaltopissh kai enebalen to paidion eis authn kai eqhken authn eis to elos para ton potamon4kai kateskopeuen h adelfh autou makroqen maqein ti to apobhsomenon autw5katebh de h qugathr faraw lousasqai epi ton potamon kai ai abrai auths pareporeuonto para ton potamon kai idousa thn qibin en tw elei aposteilasa thn abran aneilato authn6anoixasa de ora paidion klaion en th qibei kai efeisato autou h qugathr faraw kai efh apo twn paidiwn twn ebraiwn touto7kai eipen h adelfh autou th qugatri faraw qeleis kalesw soi gunaika trofeuousan ek twn ebraiwn kai qhlasei soi to paidion8h de eipen auth h qugathr faraw poreuou elqousa de h neanis ekalesen thn mhtera tou paidiou9eipen de pros authn h qugathr faraw diathrhson moi to paidion touto kai qhlason moi auto egw de dwsw soi ton misqon elaben de h gunh to paidion kai eqhlazen auto10adrunqentos de tou paidiou eishgagen auto pros thn qugatera faraw kai egenhqh auth eis uion epwnomasen de to onoma autou mwushn legousa ek tou udatos auton aneilomhn11egeneto de en tais hmerais tais pollais ekeinais megas genomenos mwushs exhlqen pros tous adelfous autou tous uious israhl katanohsas de ton ponon autwn ora anqrwpon aiguption tuptonta tina ebraion twn eautou adelfwn twn uiwn israhl12peribleyamenos de wde kai wde ouc ora oudena kai pataxas ton aiguption ekruyen auton en th ammw13exelqwn de th hmera th deutera ora duo andras ebraious diaplhktizomenous kai legei tw adikounti dia ti su tupteis ton plhsion14o de eipen tis se katesthsen arconta kai dikasthn ef� hmwn mh anelein me su qeleis on tropon aneiles ecqes ton aiguption efobhqh de mwushs kai eipen ei outws emfanes gegonen to rhma touto15hkousen de faraw to rhma touto kai ezhtei anelein mwushn anecwrhsen de mwushs apo proswpou faraw kai wkhsen en gh madiam elqwn de eis ghn madiam ekaqisen epi tou freatos16tw de ierei madiam hsan epta qugateres poimainousai ta probata tou patros autwn ioqor paragenomenai de hntloun ews eplhsan tas dexamenas potisai ta probata tou patros autwn ioqor17paragenomenoi de oi poimenes exebalon autas anastas de mwushs errusato autas kai hntlhsen autais kai epotisen ta probata autwn18paregenonto de pros ragouhl ton patera autwn o de eipen autais ti oti etacunate tou paragenesqai shmeron19ai de eipan anqrwpos aiguptios errusato hmas apo twn poimenwn kai hntlhsen hmin kai epotisen ta probata hmwn20o de eipen tais qugatrasin autou kai pou esti kai ina ti outws kataleloipate ton anqrwpon kalesate oun auton opws fagh arton21katwkisqh de mwushs para tw anqrwpw kai exedoto sepfwran thn qugatera autou mwush gunaika22en gastri de labousa h gunh eteken uion kai epwnomasen mwushs to onoma autou ghrsam legwn oti paroikos eimi en gh allotria23meta de tas hmeras tas pollas ekeinas eteleuthsen o basileus aiguptou kai katestenaxan oi uioi israhl apo twn ergwn kai anebohsan kai anebh h boh autwn pros ton qeon apo twn ergwn24kai eishkousen o qeos ton stenagmon autwn kai emnhsqh o qeos ths diaqhkhs autou ths pros abraam kai isaak kai iakwb25kai epeiden o qeos tous uious israhl kai egnwsqh autois

Chapter 3
1kai mwushs hn poimainwn ta probata ioqor tou gambrou autou tou ierews madiam kai hgagen ta probata upo thn erhmon kai hlqen eis to oros cwrhb2wfqh de autw aggelos kuriou en flogi puros ek tou batou kai ora oti o batos kaietai puri o de batos ou katekaieto3eipen de mwushs parelqwn oyomai to orama to mega touto ti oti ou katakaietai o batos4ws de eiden kurios oti prosagei idein ekalesen auton kurios ek tou batou legwn mwush mwush o de eipen ti estin5kai eipen mh eggishs wde lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topos en w su esthkas gh agia estin6kai eipen autw egw eimi o qeos tou patros sou qeos abraam kai qeos isaak kai qeos iakwb apestreyen de mwushs to proswpon autou eulabeito gar katembleyai enwpion tou qeou7eipen de kurios pros mwushn idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai ths kraughs autwn akhkoa apo twn ergodiwktwn oida gar thn odunhn autwn8kai katebhn exelesqai autous ek ceiros aiguptiwn kai exagagein autous ek ths ghs ekeinhs kai eisagagein autous eis ghn agaqhn kai pollhn eis ghn reousan gala kai meli eis ton topon twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai gergesaiwn kai euaiwn kai iebousaiwn9kai nun idou kraugh twn uiwn israhl hkei pros me kagw ewraka ton qlimmon on oi aiguptioi qlibousin autous10kai nun deuro aposteilw se pros faraw basilea aiguptou kai exaxeis ton laon mou tous uious israhl ek ghs aiguptou11kai eipen mwushs pros ton qeon tis eimi oti poreusomai pros faraw basilea aiguptou kai oti exaxw tous uious israhl ek ghs aiguptou12eipen de o qeos mwusei legwn oti esomai meta sou kai touto soi to shmeion oti egw se exapostellw en tw exagagein se ton laon mou ex aiguptou kai latreusete tw qew en tw orei toutw13kai eipen mwushs pros ton qeon idou egw eleusomai pros tous uious israhl kai erw pros autous o qeos twn paterwn umwn apestalken me pros umas erwthsousin me ti onoma autw ti erw pros autous14kai eipen o qeos pros mwushn egw eimi o wn kai eipen outws ereis tois uiois israhl o wn apestalken me pros umas15kai eipen o qeos palin pros mwushn outws ereis tois uiois israhl kurios o qeos twn paterwn umwn qeos abraam kai qeos isaak kai qeos iakwb apestalken me pros umas touto mou estin onoma aiwnion kai mnhmosunon genewn geneais16elqwn oun sunagage thn gerousian twn uiwn israhl kai ereis pros autous kurios o qeos twn paterwn umwn wptai moi qeos abraam kai qeos isaak kai qeos iakwb legwn episkoph epeskemmai umas kai osa sumbebhken umin en aiguptw17kai eipon anabibasw umas ek ths kakwsews twn aiguptiwn eis thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai gergesaiwn kai euaiwn kai iebousaiwn eis ghn reousan gala kai meli18kai eisakousontai sou ths fwnhs kai eiseleush su kai h gerousia israhl pros faraw basilea aiguptou kai ereis pros auton o qeos twn ebraiwn proskeklhtai hmas poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eis thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn19egw de oida oti ou prohsetai umas faraw basileus aiguptou poreuqhnai ean mh meta ceiros krataias20kai ekteinas thn ceira pataxw tous aiguptious en pasi tois qaumasiois mou ois poihsw en autois kai meta tauta exapostelei umas21kai dwsw carin tw law toutw enantion twn aiguptiwn otan de apotrechte ouk apeleusesqe kenoi22aithsei gunh para geitonos kai suskhnou auths skeuh argura kai crusa kai imatismon kai epiqhsete epi tous uious umwn kai epi tas qugateras umwn kai skuleusete tous aiguptious

Chapter 4
1apekriqh de mwushs kai eipen ean oun mh pisteuswsin moi mhde eisakouswsin ths fwnhs mou erousin gar oti ouk wptai soi o qeos ti erw pros autous2eipen de autw kurios ti touto estin to en th ceiri sou o de eipen rabdos3kai eipen riyon authn epi thn ghn kai erriyen authn epi thn ghn kai egeneto ofis kai efugen mwushs ap� autou4kai eipen kurios pros mwushn ekteinon thn ceira kai epilabou ths kerkou ekteinas oun thn ceira epelabeto ths kerkou kai egeneto rabdos en th ceiri autou5ina pisteuswsin soi oti wptai soi kurios o qeos twn paterwn autwn qeos abraam kai qeos isaak kai qeos iakwb6eipen de autw kurios palin eisenegke thn ceira sou eis ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira autou eis ton kolpon autou kai exhnegken thn ceira autou ek tou kolpou autou kai egenhqh h ceir autou wsei ciwn7kai eipen palin eisenegke thn ceira sou eis ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira eis ton kolpon autou kai exhnegken authn ek tou kolpou autou kai palin apekatesth eis thn croan ths sarkos autou8ean de mh pisteuswsin soi mhde eisakouswsin ths fwnhs tou shmeiou tou prwtou pisteusousin soi ths fwnhs tou shmeiou tou escatou9kai estai ean mh pisteuswsin soi tois dusi shmeiois toutois mhde eisakouswsin ths fwnhs sou lhmyh apo tou udatos tou potamou kai ekceeis epi to xhron kai estai to udwr o ean labhs apo tou potamou aima epi tou xhrou10eipen de mwushs pros kurion deomai kurie ouc ikanos eimi pro ths ecqes oude pro ths triths hmeras oude af� ou hrxw lalein tw qeraponti sou iscnofwnos kai braduglwssos egw eimi11eipen de kurios pros mwushn tis edwken stoma anqrwpw kai tis epoihsen duskwfon kai kwfon bleponta kai tuflon ouk egw o qeos12kai nun poreuou kai egw anoixw to stoma sou kai sumbibasw se o melleis lalhsai13kai eipen mwushs deomai kurie proceirisai dunamenon allon on aposteleis14kai qumwqeis orgh kurios epi mwushn eipen ouk idou aarwn o adelfos sou o leuiths epistamai oti lalwn lalhsei autos soi kai idou autos exeleusetai eis sunanthsin soi kai idwn se carhsetai en eautw15kai ereis pros auton kai dwseis ta rhmata mou eis to stoma autou kai egw anoixw to stoma sou kai to stoma autou kai sumbibasw umas a poihsete16kai autos soi proslalhsei pros ton laon kai autos estai sou stoma su de autw esh ta pros ton qeon17kai thn rabdon tauthn thn strafeisan eis ofin lhmyh en th ceiri sou en h poihseis en auth ta shmeia18eporeuqh de mwushs kai apestreyen pros ioqor ton gambron autou kai legei poreusomai kai apostreyw pros tous adelfous mou tous en aiguptw kai oyomai ei eti zwsin kai eipen ioqor mwush badize ugiainwn19meta de tas hmeras tas pollas ekeinas eteleuthsen o basileus aiguptou eipen de kurios pros mwushn en madiam badize apelqe eis aigupton teqnhkasin gar pantes oi zhtountes sou thn yuchn20analabwn de mwushs thn gunaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta upozugia kai epestreyen eis aigupton elaben de mwushs thn rabdon thn para tou qeou en th ceiri autou21eipen de kurios pros mwushn poreuomenou sou kai apostrefontos eis aigupton ora panta ta terata a edwka en tais cersin sou poihseis auta enantion faraw egw de sklhrunw thn kardian autou kai ou mh exaposteilh ton laon22su de ereis tw faraw tade legei kurios uios prwtotokos mou israhl23eipa de soi exaposteilon ton laon mou ina moi latreush ei men oun mh boulei exaposteilai autous ora oun egw apoktenw ton uion sou ton prwtotokon24egeneto de en th odw en tw katalumati sunhnthsen autw aggelos kuriou kai ezhtei auton apokteinai25kai labousa sepfwra yhfon perietemen thn akrobustian tou uiou auths kai prosepesen pros tous podas kai eipen esth to aima ths peritomhs tou paidiou mou26kai aphlqen ap� autou dioti eipen esth to aima ths peritomhs tou paidiou mou27eipen de kurios pros aarwn poreuqhti eis sunanthsin mwusei eis thn erhmon kai eporeuqh kai sunhnthsen autw en tw orei tou qeou kai katefilhsan allhlous28kai anhggeilen mwushs tw aarwn pantas tous logous kuriou ous apesteilen kai panta ta shmeia a eneteilato autw29eporeuqh de mwushs kai aarwn kai sunhgagon thn gerousian twn uiwn israhl30kai elalhsen aarwn panta ta rhmata tauta a elalhsen o qeos pros mwushn kai epoihsen ta shmeia enantion tou laou31kai episteusen o laos kai ecarh oti epeskeyato o qeos tous uious israhl kai oti eiden autwn thn qliyin kuyas de o laos prosekunhsen

Chapter 5
1kai meta tauta eishlqen mwushs kai aarwn pros faraw kai eipan autw tade legei kurios o qeos israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw2kai eipen faraw tis estin ou eisakousomai ths fwnhs autou wste exaposteilai tous uious israhl ouk oida ton kurion kai ton israhl ouk exapostellw3kai legousin autw o qeos twn ebraiwn proskeklhtai hmas poreusomeqa oun odon triwn hmerwn eis thn erhmon opws quswmen tw qew hmwn mhpote sunanthsh hmin qanatos h fonos4kai eipen autois o basileus aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastos umwn pros ta erga autou5kai eipen faraw idou nun poluplhqei o laos mh oun katapauswmen autous apo twn ergwn6sunetaxen de faraw tois ergodiwktais tou laou kai tois grammateusin legwn7ouketi prosteqhsetai didonai acuron tw law eis thn plinqourgian kaqaper ecqes kai trithn hmeran autoi poreuesqwsan kai sunagagetwsan eautois acura8kai thn suntaxin ths plinqeias hs autoi poiousin kaq� ekasthn hmeran epibaleis autois ouk afeleis ouden scolazousin gar dia touto kekragasin legontes poreuqwmen kai quswmen tw qew hmwn9barunesqw ta erga twn anqrwpwn toutwn kai merimnatwsan tauta kai mh merimnatwsan en logois kenois10katespeudon de autous oi ergodiwktai kai oi grammateis kai elegon pros ton laon legontes tade legei faraw ouketi didwmi umin acura11autoi umeis poreuomenoi sullegete eautois acura oqen ean eurhte ou gar afaireitai apo ths suntaxews umwn ouqen12kai diesparh o laos en olh aiguptw sunagagein kalamhn eis acura13oi de ergodiwktai katespeudon autous legontes sunteleite ta erga ta kaqhkonta kaq� hmeran kaqaper kai ote to acuron edidoto umin14kai emastigwqhsan oi grammateis tou genous twn uiwn israhl oi katastaqentes ep� autous upo twn epistatwn tou faraw legontes dia ti ou sunetelesate tas suntaxeis umwn ths plinqeias kaqaper ecqes kai trithn hmeran kai to ths shmeron15eiselqontes de oi grammateis twn uiwn israhl katebohsan pros faraw legontes ina ti outws poieis tois sois oiketais16acuron ou didotai tois oiketais sou kai thn plinqon hmin legousin poiein kai idou oi paides sou memastigwntai adikhseis oun ton laon sou17kai eipen autois scolazete scolastai este dia touto legete poreuqwmen quswmen tw qew hmwn18nun oun poreuqentes ergazesqe to gar acuron ou doqhsetai umin kai thn suntaxin ths plinqeias apodwsete19ewrwn de oi grammateis twn uiwn israhl eautous en kakois legontes ouk apoleiyete ths plinqeias to kaqhkon th hmera20sunhnthsan de mwush kai aarwn ercomenois eis sunanthsin autois ekporeuomenwn autwn apo faraw21kai eipan autois idoi o qeos umas kai krinai oti ebdeluxate thn osmhn hmwn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou dounai romfaian eis tas ceiras autou apokteinai hmas22epestreyen de mwushs pros kurion kai eipen kurie dia ti ekakwsas ton laon touton kai ina ti apestalkas me23kai af� ou peporeumai pros faraw lalhsai epi tw sw onomati ekakwsen ton laon touton kai ouk errusw ton laon sou

Chapter 6
1kai eipen kurios pros mwushn hdh oyei a poihsw tw faraw en gar ceiri krataia exapostelei autous kai en bracioni uyhlw ekbalei autous ek ths ghs autou2elalhsen de o qeos pros mwushn kai eipen pros auton egw kurios3kai wfqhn pros abraam kai isaak kai iakwb qeos wn autwn kai to onoma mou kurios ouk edhlwsa autois4kai esthsa thn diaqhkhn mou pros autous wste dounai autois thn ghn twn cananaiwn thn ghn hn parwkhkasin en h kai parwkhsan ep� auths5kai egw eishkousa ton stenagmon twn uiwn israhl on oi aiguptioi katadoulountai autous kai emnhsqhn ths diaqhkhs umwn6badize eipon tois uiois israhl legwn egw kurios kai exaxw umas apo ths dunasteias twn aiguptiwn kai rusomai umas ek ths douleias kai lutrwsomai umas en bracioni uyhlw kai krisei megalh7kai lhmyomai emautw umas laon emoi kai esomai umwn qeos kai gnwsesqe oti egw kurios o qeos umwn o exagagwn umas ek ths katadunasteias twn aiguptiwn8kai eisaxw umas eis thn ghn eis hn exeteina thn ceira mou dounai authn tw abraam kai isaak kai iakwb kai dwsw umin authn en klhrw egw kurios9elalhsen de mwushs outws tois uiois israhl kai ouk eishkousan mwush apo ths oligoyucias kai apo twn ergwn twn sklhrwn10eipen de kurios pros mwushn legwn11eiselqe lalhson faraw basilei aiguptou ina exaposteilh tous uious israhl ek ths ghs autou12elalhsen de mwushs enanti kuriou legwn idou oi uioi israhl ouk eishkousan mou kai pws eisakousetai mou faraw egw de alogos eimi13eipen de kurios pros mwushn kai aarwn kai sunetaxen autois pros faraw basilea aiguptou wste exaposteilai tous uious israhl ek ghs aiguptou14kai outoi archgoi oikwn patriwn autwn uioi roubhn prwtotokou israhl enwc kai fallous asrwn kai carmi auth h suggeneia roubhn15kai uioi sumewn iemouhl kai iamin kai awd kai iacin kai saar kai saoul o ek ths foinisshs autai ai patriai twn uiwn sumewn16kai tauta ta onomata twn uiwn leui kata suggeneias autwn gedswn kaaq kai merari kai ta eth ths zwhs leui ekaton triakonta epta17kai outoi uioi gedswn lobeni kai semei+ oikoi patrias autwn18kai uioi kaaq ambram kai issaar cebrwn kai ozihl kai ta eth ths zwhs kaaq ekaton triakonta eth19kai uioi merari mooli kai omousi outoi oikoi patriwn leui kata suggeneias autwn20kai elaben ambram thn iwcabed qugatera tou adelfou tou patros autou eautw eis gunaika kai egennhsen autw ton te aarwn kai mwushn kai mariam thn adelfhn autwn ta de eth ths zwhs ambram ekaton triakonta duo eth21kai uioi issaar kore kai nafek kai zecri22kai uioi ozihl elisafan kai setri23elaben de aarwn thn elisabeq qugatera aminadab adelfhn naasswn autw gunaika kai eteken autw ton te nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar24uioi de kore asir kai elkana kai abiasaf autai ai geneseis kore25kai eleazar o tou aarwn elaben twn qugaterwn foutihl autw gunaika kai eteken autw ton finees autai ai arcai patrias leuitwn kata geneseis autwn26outos aarwn kai mwushs ois eipen autois o qeos exagagein tous uious israhl ek ghs aiguptou sun dunamei autwn27outoi eisin oi dialegomenoi pros faraw basilea aiguptou kai exhgagon tous uious israhl ex aiguptou autos aarwn kai mwushs28h hmera elalhsen kurios mwush en gh aiguptw29kai elalhsen kurios pros mwushn legwn egw kurios lalhson pros faraw basilea aiguptou osa egw legw pros se30kai eipen mwushs enantion kuriou idou egw iscnofwnos eimi kai pws eisakousetai mou faraw

Chapter 7
1kai eipen kurios pros mwushn legwn idou dedwka se qeon faraw kai aarwn o adelfos sou estai sou profhths2su de lalhseis autw panta osa soi entellomai o de aarwn o adelfos sou lalhsei pros faraw wste exaposteilai tous uious israhl ek ths ghs autou3egw de sklhrunw thn kardian faraw kai plhqunw ta shmeia mou kai ta terata en gh aiguptw4kai ouk eisakousetai umwn faraw kai epibalw thn ceira mou ep� aigupton kai exaxw sun dunamei mou ton laon mou tous uious israhl ek ghs aiguptou sun ekdikhsei megalh5kai gnwsontai pantes oi aiguptioi oti egw eimi kurios ekteinwn thn ceira ep� aigupton kai exaxw tous uious israhl ek mesou autwn6epoihsen de mwushs kai aarwn kaqaper eneteilato autois kurios outws epoihsan7mwushs de hn etwn ogdohkonta aarwn de o adelfos autou etwn ogdohkonta triwn hnika elalhsen pros faraw8kai eipen kurios pros mwushn kai aarwn legwn9kai ean lalhsh pros umas faraw legwn dote hmin shmeion h teras kai ereis aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn10eishlqen de mwushs kai aarwn enantion faraw kai twn qerapontwn autou kai epoihsan outws kaqaper eneteilato autois kurios kai erriyen aarwn thn rabdon enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai egeneto drakwn11sunekalesen de faraw tous sofistas aiguptou kai tous farmakous kai epoihsan kai oi epaoidoi twn aiguptiwn tais farmakeiais autwn wsautws12kai erriyan ekastos thn rabdon autou kai egenonto drakontes kai katepien h rabdos h aarwn tas ekeinwn rabdous13kai katiscusen h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen autois kurios14eipen de kurios pros mwushn bebarhtai h kardia faraw tou mh exaposteilai ton laon15badison pros faraw to prwi idou autos ekporeuetai epi to udwr kai sthsh sunantwn autw epi to ceilos tou potamou kai thn rabdon thn strafeisan eis ofin lhmyh en th ceiri sou16kai ereis pros auton kurios o qeos twn ebraiwn apestalken me pros se legwn exaposteilon ton laon mou ina moi latreush en th erhmw kai idou ouk eishkousas ews toutou17tade legei kurios en toutw gnwsh oti egw kurios idou egw tuptw th rabdw th en th ceiri mou epi to udwr to en tw potamw kai metabalei eis aima18kai oi icques oi en tw potamw teleuthsousin kai epozesei o potamos kai ou dunhsontai oi aiguptioi piein udwr apo tou potamou19eipen de kurios pros mwushn eipon aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon sou kai ekteinon thn ceira sou epi ta udata aiguptou kai epi tous potamous autwn kai epi tas diwrugas autwn kai epi ta elh autwn kai epi pan sunesthkos udwr autwn kai estai aima kai egeneto aima en pash gh aiguptou en te tois xulois kai en tois liqois20kai epoihsan outws mwushs kai aarwn kaqaper eneteilato autois kurios kai eparas th rabdw autou epataxen to udwr to en tw potamw enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai metebalen pan to udwr to en tw potamw eis aima21kai oi icques oi en tw potamw eteleuthsan kai epwzesen o potamos kai ouk hdunanto oi aiguptioi piein udwr ek tou potamou kai hn to aima en pash gh aiguptou22epoihsan de wsautws kai oi epaoidoi twn aiguptiwn tais farmakeiais autwn kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper eipen kurios23epistrafeis de faraw eishlqen eis ton oikon autou kai ouk epesthsen ton noun autou oude epi toutw24wruxan de pantes oi aiguptioi kuklw tou potamou wste piein udwr kai ouk hdunanto piein udwr apo tou potamou25kai aneplhrwqhsan epta hmerai meta to pataxai kurion ton potamon26eipen de kurios pros mwushn eiselqe pros faraw kai ereis pros auton tade legei kurios exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin27ei de mh boulei su exaposteilai idou egw tuptw panta ta oria sou tois batracois28kai exereuxetai o potamos batracous kai anabantes eiseleusontai eis tous oikous sou kai eis ta tamieia twn koitwnwn sou kai epi twn klinwn sou kai eis tous oikous twn qerapontwn sou kai tou laou sou kai en tois furamasin sou kai en tois klibanois sou29kai epi se kai epi tous qerapontas sou kai epi ton laon sou anabhsontai oi batracoi

Chapter 8
1eipen de kurios pros mwushn eipon aarwn tw adelfw sou ekteinon th ceiri thn rabdon sou epi tous potamous kai epi tas diwrugas kai epi ta elh kai anagage tous batracous2kai exeteinen aarwn thn ceira epi ta udata aiguptou kai anhgagen tous batracous kai anebibasqh o batracos kai ekaluyen thn ghn aiguptou3epoihsan de wsautws kai oi epaoidoi twn aiguptiwn tais farmakeiais autwn kai anhgagon tous batracous epi ghn aiguptou4kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn kai eipen euxasqe peri emou pros kurion kai perieletw tous batracous ap� emou kai apo tou emou laou kai exapostelw ton laon kai quswsin kuriw5eipen de mwushs pros faraw taxai pros me pote euxwmai peri sou kai peri twn qerapontwn sou kai peri tou laou sou afanisai tous batracous apo sou kai apo tou laou sou kai ek twn oikiwn umwn plhn en tw potamw upoleifqhsontai6o de eipen eis aurion eipen oun ws eirhkas ina eidhs oti ouk estin allos plhn kuriou7kai periaireqhsontai oi batracoi apo sou kai ek twn oikiwn umwn kai ek twn epaulewn kai apo twn qerapontwn sou kai apo tou laou sou plhn en tw potamw upoleifqhsontai8exhlqen de mwushs kai aarwn apo faraw kai ebohsen mwushs pros kurion peri tou orismou twn batracwn ws etaxato faraw9epoihsen de kurios kaqaper eipen mwushs kai eteleuthsan oi batracoi ek twn oikiwn kai ek twn epaulewn kai ek twn agrwn10kai sunhgagon autous qimwnias qimwnias kai wzesen h gh11idwn de faraw oti gegonen anayuxis ebarunqh h kardia autou kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurios12eipen de kurios pros mwushn eipon aarwn ekteinon th ceiri thn rabdon sou kai pataxon to cwma ths ghs kai esontai sknifes en te tois anqrwpois kai en tois tetraposin kai en pash gh aiguptou13exeteinen oun aarwn th ceiri thn rabdon kai epataxen to cwma ths ghs kai egenonto oi sknifes en te tois anqrwpois kai en tois tetraposin kai en panti cwmati ths ghs egenonto oi sknifes en pash gh aiguptou14epoihsan de wsautws kai oi epaoidoi tais farmakeiais autwn exagagein ton sknifa kai ouk hdunanto kai egenonto oi sknifes en tois anqrwpois kai en tois tetraposin15eipan oun oi epaoidoi tw faraw daktulos qeou estin touto kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurios16eipen de kurios pros mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai idou autos exeleusetai epi to udwr kai ereis pros auton tade legei kurios exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin en th erhmw17ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi tous qerapontas sou kai epi ton laon sou kai epi tous oikous umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn aiguptiwn ths kunomuihs kai eis thn ghn ef� hs eisin ep� auths18kai paradoxasw en th hmera ekeinh thn ghn gesem ef� hs o laos mou epestin ep� auths ef� hs ouk estai ekei h kunomuia ina eidhs oti egw eimi kurios o kurios pashs ths ghs19kai dwsw diastolhn ana meson tou emou laou kai ana meson tou sou laou en de th aurion estai to shmeion touto epi ths ghs20epoihsen de kurios outws kai paregeneto h kunomuia plhqos eis tous oikous faraw kai eis tous oikous twn qerapontwn autou kai eis pasan thn ghn aiguptou kai exwleqreuqh h gh apo ths kunomuihs21ekalesen de faraw mwushn kai aarwn legwn elqontes qusate tw qew umwn en th gh22kai eipen mwushs ou dunaton genesqai outws ta gar bdelugmata twn aiguptiwn qusomen kuriw tw qew hmwn ean gar quswmen ta bdelugmata twn aiguptiwn enantion autwn liqobolhqhsomeqa23odon triwn hmerwn poreusomeqa eis thn erhmon kai qusomen kuriw tw qew hmwn kaqaper eipen hmin24kai eipen faraw egw apostellw umas kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all� ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou pros kurion25eipen de mwushs ode egw exeleusomai apo sou kai euxomai pros ton qeon kai apeleusetai h kunomuia apo sou kai apo twn qerapontwn sou kai tou laou sou aurion mh prosqhs eti faraw exapathsai tou mh exaposteilai ton laon qusai kuriw26exhlqen de mwushs apo faraw kai huxato pros ton qeon27epoihsen de kurios kaqaper eipen mwushs kai perieilen thn kunomuian apo faraw kai twn qerapontwn autou kai tou laou autou kai ou kateleifqh oudemia28kai ebarunen faraw thn kardian autou kai epi tou kairou toutou kai ouk hqelhsen exaposteilai ton laon

Chapter 9
1eipen de kurios pros mwushn eiselqe pros faraw kai ereis autw tade legei kurios o qeos twn ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin2ei men oun mh boulei exaposteilai ton laon mou all� eti egkrateis autou3idou ceir kuriou epestai en tois kthnesin sou tois en tois pediois en te tois ippois kai en tois upozugiois kai tais kamhlois kai bousin kai probatois qanatos megas sfodra4kai paradoxasw egw en tw kairw ekeinw ana meson twn kthnwn twn aiguptiwn kai ana meson twn kthnwn twn uiwn israhl ou teleuthsei apo pantwn twn tou israhl uiwn rhton5kai edwken o qeos oron legwn en th aurion poihsei kurios to rhma touto epi ths ghs6kai epoihsen kurios to rhma touto th epaurion kai eteleuthsen panta ta kthnh twn aiguptiwn apo de twn kthnwn twn uiwn israhl ouk eteleuthsen ouden7idwn de faraw oti ouk eteleuthsen apo pantwn twn kthnwn twn uiwn israhl ouden ebarunqh h kardia faraw kai ouk exapesteilen ton laon8eipen de kurios pros mwushn kai aarwn legwn labete umeis plhreis tas ceiras aiqalhs kaminaias kai pasatw mwushs eis ton ouranon enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou9kai genhqhtw koniortos epi pasan thn ghn aiguptou kai estai epi tous anqrwpous kai epi ta tetrapoda elkh fluktides anazeousai en te tois anqrwpois kai en tois tetraposin kai en pash gh aiguptou10kai elaben thn aiqalhn ths kaminaias enantion faraw kai epasen authn mwushs eis ton ouranon kai egeneto elkh fluktides anazeousai en tois anqrwpois kai en tois tetraposin11kai ouk hdunanto oi farmakoi sthnai enantion mwush dia ta elkh egeneto gar ta elkh en tois farmakois kai en pash gh aiguptou12esklhrunen de kurios thn kardian faraw kai ouk eishkousen autwn kaqa sunetaxen kurios13eipen de kurios pros mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai ereis pros auton tade legei kurios o qeos twn ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi14en tw gar nun kairw egw exapostellw panta ta sunanthmata mou eis thn kardian sou kai twn qerapontwn sou kai tou laou sou in� eidhs oti ouk estin ws egw allos en pash th gh15nun gar aposteilas thn ceira pataxw se kai ton laon sou qanatw kai ektribhsh apo ths ghs16kai eneken toutou diethrhqhs ina endeixwmai en soi thn iscun mou kai opws diaggelh to onoma mou en pash th gh17eti oun su empoih tou laou mou tou mh exaposteilai autous18idou egw uw tauthn thn wran aurion calazan pollhn sfodra htis toiauth ou gegonen en aiguptw af� hs hmeras ektistai ews ths hmeras tauths19nun oun kataspeuson sunagagein ta kthnh sou kai osa soi estin en tw pediw pantes gar oi anqrwpoi kai ta kthnh osa an eureqh en tw pediw kai mh eiselqh eis oikian pesh de ep� auta h calaza teleuthsei20o foboumenos to rhma kuriou twn qerapontwn faraw sunhgagen ta kthnh autou eis tous oikous21os de mh prosescen th dianoia eis to rhma kuriou afhken ta kthnh en tois pediois22eipen de kurios pros mwushn ekteinon thn ceira sou eis ton ouranon kai estai calaza epi pasan ghn aiguptou epi te tous anqrwpous kai ta kthnh kai epi pasan botanhn thn epi ths ghs23exeteinen de mwushs thn ceira eis ton ouranon kai kurios edwken fwnas kai calazan kai dietrecen to pur epi ths ghs kai ebrexen kurios calazan epi pasan ghn aiguptou24hn de h calaza kai to pur flogizon en th calazh h de calaza pollh sfodra sfodra htis toiauth ou gegonen en aiguptw af� ou gegenhtai ep� auths eqnos25epataxen de h calaza en pash gh aiguptou apo anqrwpou ews kthnous kai pasan botanhn thn en tw pediw epataxen h calaza kai panta ta xula ta en tois pediois sunetriyen h calaza26plhn en gh gesem ou hsan oi uioi israhl ouk egeneto h calaza27aposteilas de faraw ekalesen mwushn kai aarwn kai eipen autois hmarthka to nun o kurios dikaios egw de kai o laos mou asebeis28euxasqe oun peri emou pros kurion kai pausasqw tou genhqhnai fwnas qeou kai calazan kai pur kai exapostelw umas kai ouketi prosqhsesqe menein29eipen de autw mwushs ws an exelqw thn polin ekpetasw tas ceiras mou pros kurion kai ai fwnai pausontai kai h calaza kai o uetos ouk estai eti ina gnws oti tou kuriou h gh30kai su kai oi qerapontes sou epistamai oti oudepw pefobhsqe ton kurion31to de linon kai h kriqh eplhgh h gar kriqh paresthkuia to de linon spermatizon32o de puros kai h olura ouk eplhgh oyima gar hn33exhlqen de mwushs apo faraw ektos ths polews kai exepetasen tas ceiras pros kurion kai ai fwnai epausanto kai h calaza kai o uetos ouk estaxen eti epi thn ghn34idwn de faraw oti pepautai o uetos kai h calaza kai ai fwnai proseqeto tou amartanein kai ebarunen autou thn kardian kai twn qerapontwn autou35kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk exapesteilen tous uious israhl kaqaper elalhsen kurios tw mwush

Chapter 10
1eipen de kurios pros mwushn legwn eiselqe pros faraw egw gar esklhruna autou thn kardian kai twn qerapontwn autou ina exhs epelqh ta shmeia tauta ep� autous2opws dihghshsqe eis ta wta twn teknwn umwn kai tois teknois twn teknwn umwn osa empepaica tois aiguptiois kai ta shmeia mou a epoihsa en autois kai gnwsesqe oti egw kurios3eishlqen de mwushs kai aarwn enantion faraw kai eipan autw tade legei kurios o qeos twn ebraiwn ews tinos ou boulei entraphnai me exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi4ean de mh qelhs su exaposteilai ton laon mou idou egw epagw tauthn thn wran aurion akrida pollhn epi panta ta oria sou5kai kaluyei thn oyin ths ghs kai ou dunhsh katidein thn ghn kai katedetai pan to perisson ths ghs to kataleifqen o katelipen umin h calaza kai katedetai pan xulon to fuomenon umin epi ths ghs6kai plhsqhsontai sou ai oikiai kai ai oikiai twn qerapontwn sou kai pasai ai oikiai en pash gh twn aiguptiwn a oudepote ewrakasin oi pateres sou oude oi propappoi autwn af� hs hmeras gegonasin epi ths ghs ews ths hmeras tauths kai ekklinas mwushs exhlqen apo faraw7kai legousin oi qerapontes faraw pros auton ews tinos estai touto hmin skwlon exaposteilon tous anqrwpous opws latreuswsin tw qew autwn h eidenai boulei oti apolwlen aiguptos8kai apestreyan ton te mwushn kai aarwn pros faraw kai eipen autois poreuesqe kai latreusate tw qew umwn tines de kai tines eisin oi poreuomenoi9kai legei mwushs sun tois neaniskois kai presbuterois poreusomeqa sun tois uiois kai qugatrasin kai probatois kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn10kai eipen pros autous estw outws kurios meq� umwn kaqoti apostellw umas mh kai thn aposkeuhn umwn idete oti ponhria prokeitai umin11mh outws poreuesqwsan de oi andres kai latreusate tw qew touto gar autoi zhteite exebalon de autous apo proswpou faraw12eipen de kurios pros mwushn ekteinon thn ceira epi ghn aiguptou kai anabhtw akris epi thn ghn kai katedetai pasan botanhn ths ghs kai panta ton karpon twn xulwn on upelipeto h calaza13kai ephren mwushs thn rabdon eis ton ouranon kai kurios ephgagen anemon noton epi thn ghn olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta to prwi egenhqh kai o anemos o notos anelaben thn akrida14kai anhgagen authn epi pasan ghn aiguptou kai katepausen epi panta ta oria aiguptou pollh sfodra protera auths ou gegonen toiauth akris kai meta tauta ouk estai outws15kai ekaluyen thn oyin ths ghs kai efqarh h gh kai katefagen pasan botanhn ths ghs kai panta ton karpon twn xulwn os upeleifqh apo ths calazhs ouc upeleifqh clwron ouden en tois xulois kai en pash botanh tou pediou en pash gh aiguptou16katespeuden de faraw kalesai mwushn kai aarwn legwn hmarthka enantion kuriou tou qeou umwn kai eis umas17prosdexasqe oun mou thn amartian eti nun kai proseuxasqe pros kurion ton qeon umwn kai perieletw ap� emou ton qanaton touton18exhlqen de mwushs apo faraw kai huxato pros ton qeon19kai metebalen kurios anemon apo qalasshs sfodron kai anelaben thn akrida kai enebalen authn eis thn eruqran qalassan kai ouc upeleifqh akris mia en pash gh aiguptou20kai esklhrunen kurios thn kardian faraw kai ouk exapesteilen tous uious israhl21eipen de kurios pros mwushn ekteinon thn ceira sou eis ton ouranon kai genhqhtw skotos epi ghn aiguptou yhlafhton skotos22exeteinen de mwushs thn ceira eis ton ouranon kai egeneto skotos gnofos quella epi pasan ghn aiguptou treis hmeras23kai ouk eiden oudeis ton adelfon autou treis hmeras kai ouk exanesth oudeis ek ths koiths autou treis hmeras pasi de tois uiois israhl hn fws en pasin ois kateginonto24kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn legwn badizete latreusate kuriw tw qew umwn plhn twn probatwn kai twn bown upolipesqe kai h aposkeuh umwn apotrecetw meq� umwn25kai eipen mwushs alla kai su dwseis hmin olokautwmata kai qusias a poihsomen kuriw tw qew hmwn26kai ta kthnh hmwn poreusetai meq� hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap� autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeis de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ews tou elqein hmas ekei27esklhrunen de kurios thn kardian faraw kai ouk eboulhqh exaposteilai autous28kai legei faraw apelqe ap� emou prosece seautw eti prosqeinai idein mou to proswpon h d� an hmera ofqhs moi apoqanh29legei de mwushs eirhkas ouketi ofqhsomai soi eis proswpon

Chapter 11
1eipen de kurios pros mwushn eti mian plhghn epaxw epi faraw kai ep� aigupton kai meta tauta exapostelei umas enteuqen otan de exapostellh umas sun panti ekbalei umas ekbolh2lalhson oun krufh eis ta wta tou laou kai aithsatw ekastos para tou plhsion kai gunh para ths plhsion skeuh argura kai crusa kai imatismon3kurios de edwken thn carin tw law autou enantion twn aiguptiwn kai ecrhsan autois kai o anqrwpos mwushs megas egenhqh sfodra enantion twn aiguptiwn kai enantion faraw kai enantion pantwn twn qerapontwn autou4kai eipen mwushs tade legei kurios peri mesas nuktas egw eisporeuomai eis meson aiguptou5kai teleuthsei pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokou faraw os kaqhtai epi tou qronou kai ews prwtotokou ths qerapainhs ths para ton mulon kai ews prwtotokou pantos kthnous6kai estai kraugh megalh kata pasan ghn aiguptou htis toiauth ou gegonen kai toiauth ouketi prosteqhsetai7kai en pasi tois uiois israhl ou gruxei kuwn th glwssh autou apo anqrwpou ews kthnous opws eidhs osa paradoxasei kurios ana meson twn aiguptiwn kai tou israhl8kai katabhsontai pantes oi paides sou outoi pros me kai prokunhsousin me legontes exelqe su kai pas o laos sou ou su afhgh kai meta tauta exeleusomai exhlqen de mwushs apo faraw meta qumou9eipen de kurios pros mwushn ouk eisakousetai umwn faraw ina plhqunwn plhqunw mou ta shmeia kai ta terata en gh aiguptw10mwushs de kai aarwn epoihsan panta ta shmeia kai ta terata tauta en gh aiguptw enantion faraw esklhrunen de kurios thn kardian faraw kai ouk hqelhsen exaposteilai tous uious israhl ek ghs aiguptou

Chapter 12
1eipen de kurios pros mwushn kai aarwn en gh aiguptou legwn2o mhn outos umin arch mhnwn prwtos estin umin en tois mhsin tou eniautou3lalhson pros pasan sunagwghn uiwn israhl legwn th dekath tou mhnos toutou labetwsan ekastos probaton kat� oikous patriwn ekastos probaton kat� oikian4ean de oligostoi wsin oi en th oikia wste mh ikanous einai eis probaton sullhmyetai meq� eautou ton geitona ton plhsion autou kata ariqmon yucwn ekastos to arkoun autw sunariqmhsetai eis probaton5probaton teleion arsen eniausion estai umin apo twn arnwn kai twn erifwn lhmyesqe6kai estai umin diatethrhmenon ews ths tessareskaidekaths tou mhnos toutou kai sfaxousin auto pan to plhqos sunagwghs uiwn israhl pros esperan7kai lhmyontai apo tou aimatos kai qhsousin epi twn duo staqmwn kai epi thn flian en tois oikois en ois ean fagwsin auta en autois8kai fagontai ta krea th nukti tauth opta puri kai azuma epi pikridwn edontai9ouk edesqe ap� autwn wmon oude hyhmenon en udati all� h opta puri kefalhn sun tois posin kai tois endosqiois10ouk apoleiyete ap� autou ews prwi kai ostoun ou suntriyete ap� autou ta de kataleipomena ap� autou ews prwi en puri katakausete11outws de fagesqe auto ai osfues umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en tois posin umwn kai ai bakthriai en tais cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhs pasca estin kuriw12kai dieleusomai en gh aiguptw en th nukti tauth kai pataxw pan prwtotokon en gh aiguptw apo anqrwpou ews kthnous kai en pasi tois qeois twn aiguptiwn poihsw thn ekdikhsin egw kurios13kai estai to aima umin en shmeiw epi twn oikiwn en ais umeis este ekei kai oyomai to aima kai skepasw umas kai ouk estai en umin plhgh tou ektribhnai otan paiw en gh aiguptw14kai estai h hmera umin auth mnhmosunon kai eortasete authn eorthn kuriw eis pasas tas geneas umwn nomimon aiwnion eortasete authn15epta hmeras azuma edesqe apo de ths hmeras ths prwths afanieite zumhn ek twn oikiwn umwn pas os an fagh zumhn exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ex israhl apo ths hmeras ths prwths ews ths hmeras ths ebdomhs16kai h hmera h prwth klhqhsetai agia kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en autais plhn osa poihqhsetai pash yuch touto monon poihqhsetai umin17kai fulaxesqe thn entolhn tauthn en gar th hmera tauth exaxw thn dunamin umwn ek ghs aiguptou kai poihsete thn hmeran tauthn eis geneas umwn nomimon aiwnion18enarcomenou th tessareskaidekath hmera tou mhnos tou prwtou af� esperas edesqe azuma ews hmeras mias kai eikados tou mhnos ews esperas19epta hmeras zumh ouc eureqhsetai en tais oikiais umwn pas os an fagh zumwton exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek sunagwghs israhl en te tois geiwrais kai autocqosin ths ghs20pan zumwton ouk edesqe en panti de katoikhthriw umwn edesqe azuma21ekalesen de mwushs pasan gerousian uiwn israhl kai eipen pros autous apelqontes labete umin eautois probaton kata suggeneias umwn kai qusate to pasca22lhmyesqe de desmhn usswpou kai bayantes apo tou aimatos tou para thn quran kaqixete ths flias kai ep� amfoterwn twn staqmwn apo tou aimatos o estin para thn quran umeis de ouk exeleusesqe ekastos thn quran tou oikou autou ews prwi23kai pareleusetai kurios pataxai tous aiguptious kai oyetai to aima epi ths flias kai ep� amfoterwn twn staqmwn kai pareleusetai kurios thn quran kai ouk afhsei ton oleqreuonta eiselqein eis tas oikias umwn pataxai24kai fulaxesqe to rhma touto nomimon seautw kai tois uiois sou ews aiwnos25ean de eiselqhte eis thn ghn hn an dw kurios umin kaqoti elalhsen fulaxesqe thn latreian tauthn26kai estai ean legwsin pros umas oi uioi umwn tis h latreia auth27kai ereite autois qusia to pasca touto kuriw ws eskepasen tous oikous twn uiwn israhl en aiguptw hnika epataxen tous aiguptious tous de oikous hmwn errusato kai kuyas o laos prosekunhsen28kai apelqontes epoihsan oi uioi israhl kaqa eneteilato kurios tw mwush kai aarwn outws epoihsan29egenhqh de mesoushs ths nuktos kai kurios epataxen pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokou faraw tou kaqhmenou epi tou qronou ews prwtotokou ths aicmalwtidos ths en tw lakkw kai ews prwtotokou pantos kthnous30kai anastas faraw nuktos kai pantes oi qerapontes autou kai pantes oi aiguptioi kai egenhqh kraugh megalh en pash gh aiguptw ou gar hn oikia en h ouk hn en auth teqnhkws31kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn nuktos kai eipen autois anasthte kai exelqate ek tou laou mou kai umeis kai oi uioi israhl badizete kai latreusate kuriw tw qew umwn kaqa legete32kai ta probata kai tous boas umwn analabontes poreuesqe euloghsate de kame33kai katebiazonto oi aiguptioi ton laon spoudh ekbalein autous ek ths ghs eipan gar oti pantes hmeis apoqnhskomen34anelaben de o laos to stais pro tou zumwqhnai ta furamata autwn endedemena en tois imatiois autwn epi twn wmwn35oi de uioi israhl epoihsan kaqa sunetaxen autois mwushs kai hthsan para twn aiguptiwn skeuh argura kai crusa kai imatismon36kai kurios edwken thn carin tw law autou enantion twn aiguptiwn kai ecrhsan autois kai eskuleusan tous aiguptious37aparantes de oi uioi israhl ek ramessh eis sokcwqa eis exakosias ciliadas pezwn oi andres plhn ths aposkeuhs38kai epimiktos polus sunanebh autois kai probata kai boes kai kthnh polla sfodra39kai epeyan to stais o exhnegkan ex aiguptou egkrufias azumous ou gar ezumwqh exebalon gar autous oi aiguptioi kai ouk hdunhqhsan epimeinai oude episitismon epoihsan eautois eis thn odon40h de katoikhsis twn uiwn israhl hn katwkhsan en gh aiguptw kai en gh canaan eth tetrakosia triakonta41kai egeneto meta ta tetrakosia triakonta eth exhlqen pasa h dunamis kuriou ek ghs aiguptou42nuktos profulakh estin tw kuriw wste exagagein autous ek ghs aiguptou ekeinh h nux auth profulakh kuriw wste pasi tois uiois israhl einai eis geneas autwn43eipen de kurios pros mwushn kai aarwn legwn outos o nomos tou pasca pas allogenhs ouk edetai ap� autou44kai pan oikethn tinos h argurwnhton peritemeis auton kai tote fagetai ap� autou45paroikos h misqwtos ouk edetai ap� autou46en oikia mia brwqhsetai kai ouk exoisete ek ths oikias twn krewn exw kai ostoun ou suntriyete ap� autou47pasa sunagwgh uiwn israhl poihsei auto48ean de tis proselqh pros umas proshlutos poihsai to pasca kuriw peritemeis autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn ths ghs pas aperitmhtos ouk edetai ap� autou49nomos eis estai tw egcwriw kai tw proselqonti proshlutw en umin50kai epoihsan oi uioi israhl kaqa eneteilato kurios tw mwush kai aarwn pros autous outws epoihsan51kai egeneto en th hmera ekeinh exhgagen kurios tous uious israhl ek ghs aiguptou sun dunamei autwn

Chapter 13
1eipen de kurios pros mwushn legwn2agiason moi pan prwtotokon prwtogenes dianoigon pasan mhtran en tois uiois israhl apo anqrwpou ews kthnous emoi estin3eipen de mwushs pros ton laon mnhmoneuete thn hmeran tauthn en h exhlqate ek ghs aiguptou ex oikou douleias en gar ceiri krataia exhgagen umas kurios enteuqen kai ou brwqhsetai zumh4en gar th shmeron umeis ekporeuesqe en mhni twn newn5kai estai hnika ean eisagagh se kurios o qeos sou eis thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai euaiwn kai gergesaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn hn wmosen tois patrasin sou dounai soi ghn reousan gala kai meli kai poihseis thn latreian tauthn en tw mhni toutw6ex hmeras edesqe azuma th de hmera th ebdomh eorth kuriou7azuma edesqe tas epta hmeras ouk ofqhsetai soi zumwton oude estai soi zumh en pasin tois oriois sou8kai anaggeleis tw uiw sou en th hmera ekeinh legwn dia touto epoihsen kurios o qeos moi ws exeporeuomhn ex aiguptou9kai estai soi shmeion epi ths ceiros sou kai mnhmosunon pro ofqalmwn sou opws an genhtai o nomos kuriou en tw stomati sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurios o qeos ex aiguptou10kai fulaxesqe ton nomon touton kata kairous wrwn af� hmerwn eis hmeras11kai estai ws an eisagagh se kurios o qeos sou eis thn ghn twn cananaiwn on tropon wmosen tois patrasin sou kai dwsei soi authn12kai afeleis pan dianoigon mhtran ta arsenika tw kuriw pan dianoigon mhtran ek twn boukoliwn h en tois kthnesin sou osa ean genhtai soi ta arsenika agiaseis tw kuriw13pan dianoigon mhtran onou allaxeis probatw ean de mh allaxhs lutrwsh auto pan prwtotokon anqrwpou twn uiwn sou lutrwsh14ean de erwthsh se o uios sou meta tauta legwn ti touto kai ereis autw oti en ceiri krataia exhgagen hmas kurios ek ghs aiguptou ex oikou douleias15hnika de esklhrunen faraw exaposteilai hmas apekteinen pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokwn anqrwpwn ews prwtotokwn kthnwn dia touto egw quw tw kuriw pan dianoigon mhtran ta arsenika kai pan prwtotokon twn uiwn mou lutrwsomai16kai estai eis shmeion epi ths ceiros sou kai asaleuton pro ofqalmwn sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurios ex aiguptou17ws de exapesteilen faraw ton laon ouc wdhghsen autous o qeos odon ghs fulistiim oti eggus hn eipen gar o qeos mhpote metamelhsh tw law idonti polemon kai apostreyh eis aigupton18kai ekuklwsen o qeos ton laon odon thn eis thn erhmon eis thn eruqran qalassan pempth de genea anebhsan oi uioi israhl ek ghs aiguptou19kai elaben mwushs ta osta iwshf meq� eautou orkw gar wrkisen iwshf tous uious israhl legwn episkoph episkeyetai umas kurios kai sunanoisete mou ta osta enteuqen meq� umwn20exarantes de oi uioi israhl ek sokcwq estratopedeusan en oqom para thn erhmon21o de qeos hgeito autwn hmeras men en stulw nefelhs deixai autois thn odon thn de nukta en stulw puros22ouk exelipen o stulos ths nefelhs hmeras kai o stulos tou puros nuktos enantion pantos tou laou

Chapter 14
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson tois uiois israhl kai apostreyantes stratopedeusatwsan apenanti ths epaulews ana meson magdwlou kai ana meson ths qalasshs ex enantias beelsepfwn enwpion autwn stratopedeuseis epi ths qalasshs3kai erei faraw tw law autou oi uioi israhl planwntai outoi en th gh sugkekleiken gar autous h erhmos4egw de sklhrunw thn kardian faraw kai katadiwxetai opisw autwn kai endoxasqhsomai en faraw kai en pash th stratia autou kai gnwsontai pantes oi aiguptioi oti egw eimi kurios kai epoihsan outws5kai anhggelh tw basilei twn aiguptiwn oti pefeugen o laos kai metestrafh h kardia faraw kai twn qerapontwn autou epi ton laon kai eipan ti touto epoihsamen tou exaposteilai tous uious israhl tou mh douleuein hmin6ezeuxen oun faraw ta armata autou kai panta ton laon autou sunaphgagen meq� eautou7kai labwn exakosia armata eklekta kai pasan thn ippon twn aiguptiwn kai tristatas epi pantwn8kai esklhrunen kurios thn kardian faraw basilews aiguptou kai twn qerapontwn autou kai katediwxen opisw twn uiwn israhl oi de uioi israhl exeporeuonto en ceiri uyhlh9kai katediwxan oi aiguptioi opisw autwn kai eurosan autous parembeblhkotas para thn qalassan kai pasa h ippos kai ta armata faraw kai oi ippeis kai h stratia autou apenanti ths epaulews ex enantias beelsepfwn10kai faraw proshgen kai anableyantes oi uioi israhl tois ofqalmois orwsin kai oi aiguptioi estratopedeusan opisw autwn kai efobhqhsan sfodra anebohsan de oi uioi israhl pros kurion11kai eipen pros mwushn para to mh uparcein mnhmata en gh aiguptw exhgages hmas qanatwsai en th erhmw ti touto epoihsas hmin exagagwn ex aiguptou12ou touto hn to rhma o elalhsamen pros se en aiguptw legontes pares hmas opws douleuswmen tois aiguptiois kreisson gar hmas douleuein tois aiguptiois h apoqanein en th erhmw tauth13eipen de mwushs pros ton laon qarseite sthte kai orate thn swthrian thn para tou qeou hn poihsei hmin shmeron on tropon gar ewrakate tous aiguptious shmeron ou prosqhsesqe eti idein autous eis ton aiwna cronon14kurios polemhsei peri umwn kai umeis sighsete15eipen de kurios pros mwushn ti boas pros me lalhson tois uiois israhl kai anazeuxatwsan16kai su eparon th rabdw sou kai ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai rhxon authn kai eiselqatwsan oi uioi israhl eis meson ths qalasshs kata to xhron17kai idou egw sklhrunw thn kardian faraw kai twn aiguptiwn pantwn kai eiseleusontai opisw autwn kai endoxasqhsomai en faraw kai en pash th stratia autou kai en tois armasin kai en tois ippois autou18kai gnwsontai pantes oi aiguptioi oti egw eimi kurios endoxazomenou mou en faraw kai en tois armasin kai ippois autou19exhren de o aggelos tou qeou o proporeuomenos ths parembolhs twn uiwn israhl kai eporeuqh ek twn opisqen exhren de kai o stulos ths nefelhs apo proswpou autwn kai esth ek twn opisw autwn20kai eishlqen ana meson ths parembolhs twn aiguptiwn kai ana meson ths parembolhs israhl kai esth kai egeneto skotos kai gnofos kai dihlqen h nux kai ou sunemixan allhlois olhn thn nukta21exeteinen de mwushs thn ceira epi thn qalassan kai uphgagen kurios thn qalassan en anemw notw biaiw olhn thn nukta kai epoihsen thn qalassan xhran kai escisqh to udwr22kai eishlqon oi uioi israhl eis meson ths qalasshs kata to xhron kai to udwr autois teicos ek dexiwn kai teicos ex euwnumwn23katediwxan de oi aiguptioi kai eishlqon opisw autwn pasa h ippos faraw kai ta armata kai oi anabatai eis meson ths qalasshs24egenhqh de en th fulakh th ewqinh kai epebleyen kurios epi thn parembolhn twn aiguptiwn en stulw puros kai nefelhs kai sunetaraxen thn parembolhn twn aiguptiwn25kai sunedhsen tous axonas twn armatwn autwn kai hgagen autous meta bias kai eipan oi aiguptioi fugwmen apo proswpou israhl o gar kurios polemei peri autwn tous aiguptious26eipen de kurios pros mwushn ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai apokatasthtw to udwr kai epikaluyatw tous aiguptious epi te ta armata kai tous anabatas27exeteinen de mwushs thn ceira epi thn qalassan kai apekatesth to udwr pros hmeran epi cwras oi de aiguptioi efugon upo to udwr kai exetinaxen kurios tous aiguptious meson ths qalasshs28kai epanastrafen to udwr ekaluyen ta armata kai tous anabatas kai pasan thn dunamin faraw tous eispeporeumenous opisw autwn eis thn qalassan kai ou kateleifqh ex autwn oude eis29oi de uioi israhl eporeuqhsan dia xhras en mesw ths qalasshs to de udwr autois teicos ek dexiwn kai teicos ex euwnumwn30kai errusato kurios ton israhl en th hmera ekeinh ek ceiros twn aiguptiwn kai eiden israhl tous aiguptious teqnhkotas para to ceilos ths qalasshs31eiden de israhl thn ceira thn megalhn a epoihsen kurios tois aiguptiois efobhqh de o laos ton kurion kai episteusan tw qew kai mwush tw qeraponti autou

Chapter 15
1tote hsen mwushs kai oi uioi israhl thn wdhn tauthn tw qew kai eipan legontes aswmen tw kuriw endoxws gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eis qalassan2bohqos kai skepasths egeneto moi eis swthrian outos mou qeos kai doxasw auton qeos tou patros mou kai uywsw auton3kurios suntribwn polemous kurios onoma autw4armata faraw kai thn dunamin autou erriyen eis qalassan epilektous anabatas tristatas katepontisen en eruqra qalassh5pontw ekaluyen autous katedusan eis buqon wsei liqos6h dexia sou kurie dedoxastai en iscui h dexia sou ceir kurie eqrausen ecqrous7kai tw plhqei ths doxhs sou sunetriyas tous upenantious apesteilas thn orghn sou kai katefagen autous ws kalamhn8kai dia pneumatos tou qumou sou diesth to udwr epagh wsei teicos ta udata epagh ta kumata en mesw ths qalasshs9eipen o ecqros diwxas katalhmyomai meriw skula emplhsw yuchn mou anelw th macairh mou kurieusei h ceir mou10apesteilas to pneuma sou ekaluyen autous qalassa edusan wsei molibos en udati sfodrw11tis omoios soi en qeois kurie tis omoios soi dedoxasmenos en agiois qaumastos en doxais poiwn terata12exeteinas thn dexian sou katepien autous gh13wdhghsas th dikaiosunh sou ton laon sou touton on elutrwsw parekalesas th iscui sou eis kataluma agion sou14hkousan eqnh kai wrgisqhsan wdines elabon katoikountas fulistiim15tote espeusan hgemones edwm kai arcontes mwabitwn elaben autous tromos etakhsan pantes oi katoikountes canaan16epipesoi ep� autous fobos kai tromos megeqei bracionos sou apoliqwqhtwsan ews an parelqh o laos sou kurie ews an parelqh o laos sou outos on ekthsw17eisagagwn katafuteuson autous eis oros klhronomias sou eis etoimon katoikhthrion sou o kateirgasw kurie agiasma kurie o htoimasan ai ceires sou18kurios basileuwn ton aiwna kai ep� aiwna kai eti19oti eishlqen ippos faraw sun armasin kai anabatais eis qalassan kai ephgagen ep� autous kurios to udwr ths qalasshs oi de uioi israhl eporeuqhsan dia xhras en mesw ths qalasshs20labousa de mariam h profhtis h adelfh aarwn to tumpanon en th ceiri auths kai exhlqosan pasai ai gunaikes opisw auths meta tumpanwn kai corwn21exhrcen de autwn mariam legousa aswmen tw kuriw endoxws gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eis qalassan22exhren de mwushs tous uious israhl apo qalasshs eruqras kai hgagen autous eis thn erhmon sour kai eporeuonto treis hmeras en th erhmw kai ouc huriskon udwr wste piein23hlqon de eis merra kai ouk hdunanto piein ek merras pikron gar hn dia touto epwnomasqh to onoma tou topou ekeinou pikria24kai diegogguzen o laos epi mwushn legontes ti piomeqa25ebohsen de mwushs pros kurion kai edeixen autw kurios xulon kai enebalen auto eis to udwr kai eglukanqh to udwr ekei eqeto autw dikaiwmata kai kriseis kai ekei epeirasen auton26kai eipen ean akoh akoushs ths fwnhs kuriou tou qeou sou kai ta aresta enantion autou poihshs kai enwtish tais entolais autou kai fulaxhs panta ta dikaiwmata autou pasan noson hn ephgagon tois aiguptiois ouk epaxw epi se egw gar eimi kurios o iwmenos se27kai hlqosan eis ailim kai hsan ekei dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta stelech foinikwn parenebalon de ekei para ta udata

Chapter 16
1aphran de ex ailim kai hlqosan pasa sunagwgh uiwn israhl eis thn erhmon sin o estin ana meson ailim kai ana meson sina th de pentekaidekath hmera tw mhni tw deuterw exelhluqotwn autwn ek ghs aiguptou2diegogguzen pasa sunagwgh uiwn israhl epi mwushn kai aarwn3kai eipan pros autous oi uioi israhl ofelon apeqanomen plhgentes upo kuriou en gh aiguptw otan ekaqisamen epi twn lebhtwn twn krewn kai hsqiomen artous eis plhsmonhn oti exhgagete hmas eis thn erhmon tauthn apokteinai pasan thn sunagwghn tauthn en limw4eipen de kurios pros mwushn idou egw uw umin artous ek tou ouranou kai exeleusetai o laos kai sullexousin to ths hmeras eis hmeran opws peirasw autous ei poreusontai tw nomw mou h ou5kai estai th hmera th ekth kai etoimasousin o ean eisenegkwsin kai estai diploun o ean sunagagwsin to kaq� hmeran eis hmeran6kai eipen mwushs kai aarwn pros pasan sunagwghn uiwn israhl esperas gnwsesqe oti kurios exhgagen umas ek ghs aiguptou7kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeis de ti esmen oti diagogguzete kaq� hmwn8kai eipen mwushs en tw didonai kurion umin esperas krea fagein kai artous to prwi eis plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeis diagogguzete kaq� hmwn hmeis de ti esmen ou gar kaq� hmwn o goggusmos umwn estin all� h kata tou qeou9eipen de mwushs pros aarwn eipon pash sunagwgh uiwn israhl proselqate enantion tou qeou eisakhkoen gar umwn ton goggusmon10hnika de elalei aarwn pash sunagwgh uiwn israhl kai epestrafhsan eis thn erhmon kai h doxa kuriou wfqh en nefelh11kai elalhsen kurios pros mwushn legwn12eisakhkoa ton goggusmon twn uiwn israhl lalhson pros autous legwn to pros esperan edesqe krea kai to prwi plhsqhsesqe artwn kai gnwsesqe oti egw kurios o qeos umwn13egeneto de espera kai anebh ortugomhtra kai ekaluyen thn parembolhn to prwi egeneto katapauomenhs ths drosou kuklw ths parembolhs14kai idou epi proswpon ths erhmou lepton wsei korion leukon wsei pagos epi ths ghs15idontes de auto oi uioi israhl eipan eteros tw eterw ti estin touto ou gar hdeisan ti hn eipen de mwushs pros autous outos o artos on edwken kurios umin fagein16touto to rhma o sunetaxen kurios sunagagete ap� autou ekastos eis tous kaqhkontas gomor kata kefalhn kata ariqmon yucwn umwn ekastos sun tois suskhniois umwn sullexate17epoihsan de outws oi uioi israhl kai sunelexan o to polu kai o to elatton18kai metrhsantes tw gomor ouk epleonasen o to polu kai o to elatton ouk hlattonhsen ekastos eis tous kaqhkontas par� eautw sunelexan19eipen de mwushs pros autous mhdeis katalipetw ap� autou eis to prwi20kai ouk eishkousan mwush alla katelipon tines ap� autou eis to prwi kai exezesen skwlhkas kai epwzesen kai epikranqh ep� autois mwushs21kai sunelexan auto prwi prwi ekastos to kaqhkon autw hnika de dieqermainen o hlios ethketo22egeneto de th hmera th ekth sunelexan ta deonta dipla duo gomor tw eni eishlqosan de pantes oi arcontes ths sunagwghs kai anhggeilan mwusei23eipen de mwushs pros autous touto to rhma estin o elalhsen kurios sabbata anapausis agia tw kuriw aurion osa ean pesshte pessete kai osa ean eyhte eyete kai pan to pleonazon katalipete auto eis apoqhkhn eis to prwi24kai kateliposan ap� autou eis to prwi kaqaper sunetaxen autois mwushs kai ouk epwzesen oude skwlhx egeneto en autw25eipen de mwushs fagete shmeron estin gar sabbata shmeron tw kuriw ouc eureqhsetai en tw pediw26ex hmeras sullexete th de hmera th ebdomh sabbata oti ouk estai en auth27egeneto de en th hmera th ebdomh exhlqosan tines ek tou laou sullexai kai ouc euron28eipen de kurios pros mwushn ews tinos ou boulesqe eisakouein tas entolas mou kai ton nomon mou29idete o gar kurios edwken umin thn hmeran tauthn ta sabbata dia touto autos edwken umin th hmera th ekth artous duo hmerwn kaqhsesqe ekastos eis tous oikous umwn mhdeis ekporeuesqw ek tou topou autou th hmera th ebdomh30kai esabbatisen o laos th hmera th ebdomh31kai epwnomasan oi uioi israhl to onoma autou man hn de ws sperma koriou leukon to de geuma autou ws egkris en meliti32eipen de mwushs touto to rhma o sunetaxen kurios plhsate to gomor tou man eis apoqhkhn eis tas geneas umwn ina idwsin ton arton on efagete umeis en th erhmw ws exhgagen umas kurios ek ghs aiguptou33kai eipen mwushs pros aarwn labe stamnon crusoun ena kai embale eis auton plhres to gomor tou man kai apoqhseis auto enantion tou qeou eis diathrhsin eis tas geneas umwn34on tropon sunetaxen kurios tw mwush kai apeqeto aarwn enantion tou marturiou eis diathrhsin35oi de uioi israhl efagon to man eth tessarakonta ews hlqon eis ghn oikoumenhn to man efagosan ews paregenonto eis meros ths foinikhs36to de gomor to dekaton twn triwn metrwn hn

Chapter 17
1kai aphren pasa sunagwgh uiwn israhl ek ths erhmou sin kata parembolas autwn dia rhmatos kuriou kai parenebalosan en rafidin ouk hn de udwr tw law piein2kai eloidoreito o laos pros mwushn legontes dos hmin udwr ina piwmen kai eipen autois mwushs ti loidoreisqe moi kai ti peirazete kurion3ediyhsen de ekei o laos udati kai egogguzen ekei o laos pros mwushn legontes ina ti touto anebibasas hmas ex aiguptou apokteinai hmas kai ta tekna hmwn kai ta kthnh tw diyei4ebohsen de mwushs pros kurion legwn ti poihsw tw law toutw eti mikron kai kataliqobolhsousin me5kai eipen kurios pros mwushn proporeuou tou laou toutou labe de meta seautou apo twn presbuterwn tou laou kai thn rabdon en h epataxas ton potamon labe en th ceiri sou kai poreush6ode egw esthka pro tou se ekei epi ths petras en cwrhb kai pataxeis thn petran kai exeleusetai ex auths udwr kai pietai o laos mou epoihsen de mwushs outws enantion twn uiwn israhl7kai epwnomasen to onoma tou topou ekeinou peirasmos kai loidorhsis dia thn loidorian twn uiwn israhl kai dia to peirazein kurion legontas ei estin kurios en hmin h ou8hlqen de amalhk kai epolemei israhl en rafidin9eipen de mwushs tw ihsou epilexon seautw andras dunatous kai exelqwn parataxai tw amalhk aurion kai idou egw esthka epi ths korufhs tou bounou kai h rabdos tou qeou en th ceiri mou10kai epoihsen ihsous kaqaper eipen autw mwushs kai exelqwn paretaxato tw amalhk kai mwushs kai aarwn kai wr anebhsan epi thn korufhn tou bounou11kai egineto otan ephren mwushs tas ceiras katiscuen israhl otan de kaqhken tas ceiras katiscuen amalhk12ai de ceires mwush bareiai kai labontes liqon upeqhkan up� auton kai ekaqhto ep� autou kai aarwn kai wr esthrizon tas ceiras autou enteuqen eis kai enteuqen eis kai egenonto ai ceires mwush esthrigmenai ews dusmwn hliou13kai etreyato ihsous ton amalhk kai panta ton laon autou en fonw macairas14eipen de kurios pros mwushn katagrayon touto eis mnhmosunon en bibliw kai dos eis ta wta ihsoi oti aloifh exaleiyw to mnhmosunon amalhk ek ths upo ton ouranon15kai wkodomhsen mwushs qusiasthrion kuriw kai epwnomasen to onoma autou kurios mou katafugh16oti en ceiri krufaia polemei kurios epi amalhk apo genewn eis geneas

Chapter 18
1hkousen de ioqor o iereus madiam o gambros mwush panta osa epoihsen kurios israhl tw eautou law exhgagen gar kurios ton israhl ex aiguptou2elaben de ioqor o gambros mwush sepfwran thn gunaika mwush meta thn afesin auths3kai tous duo uious autou onoma tw eni autwn ghrsam legwn paroikos hmhn en gh allotria4kai to onoma tou deuterou eliezer legwn o gar qeos tou patros mou bohqos mou kai exeilato me ek ceiros faraw5kai exhlqen ioqor o gambros mwush kai oi uioi kai h gunh pros mwushn eis thn erhmon ou parenebalen ep� orous tou qeou6anhggelh de mwusei legontes idou o gambros sou ioqor paraginetai pros se kai h gunh kai oi duo uioi sou met� autou7exhlqen de mwushs eis sunanthsin tw gambrw autou kai prosekunhsen autw kai efilhsen auton kai hspasanto allhlous kai eishgagen auton eis thn skhnhn8kai dihghsato mwushs tw gambrw panta osa epoihsen kurios tw faraw kai tois aiguptiois eneken tou israhl kai panta ton mocqon ton genomenon autois en th odw kai oti exeilato autous kurios ek ceiros faraw kai ek ceiros twn aiguptiwn9exesth de ioqor epi pasi tois agaqois ois epoihsen autois kurios oti exeilato autous ek ceiros aiguptiwn kai ek ceiros faraw10kai eipen ioqor euloghtos kurios oti exeilato ton laon autou ek ceiros aiguptiwn kai ek ceiros faraw11nun egnwn oti megas kurios para pantas tous qeous eneken toutou oti epeqento autois12kai elaben ioqor o gambros mwush olokautwmata kai qusias tw qew paregeneto de aarwn kai pantes oi presbuteroi israhl sumfagein arton meta tou gambrou mwush enantion tou qeou13kai egeneto meta thn epaurion sunekaqisen mwushs krinein ton laon pareisthkei de pas o laos mwusei apo prwiqen ews esperas14kai idwn ioqor panta osa epoiei tw law legei ti touto o su poieis tw law dia ti su kaqhsai monos pas de o laos paresthken soi apo prwiqen ews deilhs15kai legei mwushs tw gambrw oti paraginetai pros me o laos ekzhthsai krisin para tou qeou16otan gar genhtai autois antilogia kai elqwsi pros me diakrinw ekaston kai sumbibazw autous ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou17eipen de o gambros mwush pros auton ouk orqws su poieis to rhma touto18fqora katafqarhsh anupomonhtw kai su kai pas o laos outos os estin meta sou baru soi to rhma touto ou dunhsh poiein monos19nun oun akouson mou kai sumbouleusw soi kai estai o qeos meta sou ginou su tw law ta pros ton qeon kai anoiseis tous logous autwn pros ton qeon20kai diamarturh autois ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou kai shmaneis autois tas odous en ais poreusontai en autais kai ta erga a poihsousin21kai su seautw skeyai apo pantos tou laou andras dunatous qeosebeis andras dikaious misountas uperhfanian kai katasthseis autous ep� autwn ciliarcous kai ekatontarcous kai penthkontarcous kai dekadarcous22kai krinousin ton laon pasan wran to de rhma to uperogkon anoisousin epi se ta de bracea twn krimatwn krinousin autoi kai koufiousin apo sou kai sunantilhmyontai soi23ean to rhma touto poihshs katiscusei se o qeos kai dunhsh parasthnai kai pas o laos outos eis ton eautou topon met� eirhnhs hxei24hkousen de mwushs ths fwnhs tou gambrou kai epoihsen osa autw eipen25kai epelexen mwushs andras dunatous apo pantos israhl kai epoihsen autous ep� autwn ciliarcous kai ekatontarcous kai penthkontarcous kai dekadarcous26kai ekrinosan ton laon pasan wran pan de rhma uperogkon aneferosan epi mwushn pan de rhma elafron ekrinosan autoi27exapesteilen de mwushs ton eautou gambron kai aphlqen eis thn ghn autou

Chapter 19
1tou de mhnos tou tritou ths exodou twn uiwn israhl ek ghs aiguptou th hmera tauth hlqosan eis thn erhmon tou sina2kai exhran ek rafidin kai hlqosan eis thn erhmon tou sina kai parenebalen ekei israhl katenanti tou orous3kai mwushs anebh eis to oros tou qeou kai ekalesen auton o qeos ek tou orous legwn tade ereis tw oikw iakwb kai anaggeleis tois uiois israhl4autoi ewrakate osa pepoihka tois aiguptiois kai anelabon umas wsei epi pterugwn aetwn kai proshgagomhn umas pros emauton5kai nun ean akoh akoushte ths emhs fwnhs kai fulaxhte thn diaqhkhn mou esesqe moi laos periousios apo pantwn twn eqnwn emh gar estin pasa h gh6umeis de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnos agion tauta ta rhmata ereis tois uiois israhl7hlqen de mwushs kai ekalesen tous presbuterous tou laou kai pareqhken autois pantas tous logous toutous ous sunetaxen autw o qeos8apekriqh de pas o laos omoqumadon kai eipan panta osa eipen o qeos poihsomen kai akousomeqa anhnegken de mwushs tous logous tou laou pros ton qeon9eipen de kurios pros mwushn idou egw paraginomai pros se en stulw nefelhs ina akoush o laos lalountos mou pros se kai soi pisteuswsin eis ton aiwna anhggeilen de mwushs ta rhmata tou laou pros kurion10eipen de kurios pros mwushn katabas diamarturai tw law kai agnison autous shmeron kai aurion kai plunatwsan ta imatia11kai estwsan etoimoi eis thn hmeran thn trithn th gar hmera th trith katabhsetai kurios epi to oros to sina enantion pantos tou laou12kai aforieis ton laon kuklw legwn prosecete eautois tou anabhnai eis to oros kai qigein ti autou pas o ayamenos tou orous qanatw teleuthsei13ouc ayetai autou ceir en gar liqois liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai ean te kthnos ean te anqrwpos ou zhsetai otan ai fwnai kai ai salpigges kai h nefelh apelqh apo tou orous ekeinoi anabhsontai epi to oros14katebh de mwushs ek tou orous pros ton laon kai hgiasen autous kai eplunan ta imatia15kai eipen tw law ginesqe etoimoi treis hmeras mh proselqhte gunaiki16egeneto de th hmera th trith genhqentos pros orqron kai eginonto fwnai kai astrapai kai nefelh gnofwdhs ep� orous sina fwnh ths salpiggos hcei mega kai eptohqh pas o laos o en th parembolh17kai exhgagen mwushs ton laon eis sunanthsin tou qeou ek ths parembolhs kai paresthsan upo to oros18to de oros to sina ekapnizeto olon dia to katabebhkenai ep� auto ton qeon en puri kai anebainen o kapnos ws kapnos kaminou kai exesth pas o laos sfodra19eginonto de ai fwnai ths salpiggos probainousai iscuroterai sfodra mwushs elalei o de qeos apekrinato autw fwnh20katebh de kurios epi to oros to sina epi thn korufhn tou orous kai ekalesen kurios mwushn epi thn korufhn tou orous kai anebh mwushs21kai eipen o qeos pros mwushn legwn katabas diamarturai tw law mhpote eggiswsin pros ton qeon katanohsai kai peswsin ex autwn plhqos22kai oi iereis oi eggizontes kuriw tw qew agiasqhtwsan mhpote apallaxh ap� autwn kurios23kai eipen mwushs pros ton qeon ou dunhsetai o laos prosanabhnai pros to oros to sina su gar diamemarturhsai hmin legwn aforisai to oros kai agiasai auto24eipen de autw kurios badize katabhqi kai anabhqi su kai aarwn meta sou oi de iereis kai o laos mh biazesqwsan anabhnai pros ton qeon mhpote apolesh ap� autwn kurios25katebh de mwushs pros ton laon kai eipen autois

Chapter 20
1kai elalhsen kurios pantas tous logous toutous legwn2egw eimi kurios o qeos sou ostis exhgagon se ek ghs aiguptou ex oikou douleias3ouk esontai soi qeoi eteroi plhn emou4ou poihseis seautw eidwlon oude pantos omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en tois udasin upokatw ths ghs5ou proskunhseis autois oude mh latreushs autois egw gar eimi kurios o qeos sou qeos zhlwths apodidous amartias paterwn epi tekna ews triths kai tetarths geneas tois misousin me6kai poiwn eleos eis ciliadas tois agapwsin me kai tois fulassousin ta prostagmata mou7ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurios ton lambanonta to onoma autou epi mataiw8mnhsqhti thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn9ex hmeras erga kai poihseis panta ta erga sou10th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseis en auth pan ergon su kai o uios sou kai h qugathr sou o pais sou kai h paidiskh sou o bous sou kai to upozugion sou kai pan kthnos sou kai o proshlutos o paroikwn en soi11en gar ex hmerais epoihsen kurios ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autois kai katepausen th hmera th ebdomh dia touto euloghsen kurios thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn12tima ton patera sou kai thn mhtera ina eu soi genhtai kai ina makrocronios genh epi ths ghs ths agaqhs hs kurios o qeos sou didwsin soi13ou moiceuseis14ou kleyeis15ou foneuseis16ou yeudomarturhseis kata tou plhsion sou marturian yeudh17ouk epiqumhseis thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseis thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou boos autou oute tou upozugiou autou oute pantos kthnous autou oute osa tw plhsion sou estin18kai pas o laos ewra thn fwnhn kai tas lampadas kai thn fwnhn ths salpiggos kai to oros to kapnizon fobhqentes de pas o laos esthsan makroqen19kai eipan pros mwushn lalhson su hmin kai mh laleitw pros hmas o qeos mhpote apoqanwmen20kai legei autois mwushs qarseite eneken gar tou peirasai umas paregenhqh o qeos pros umas opws an genhtai o fobos autou en umin ina mh amartanhte21eisthkei de o laos makroqen mwushs de eishlqen eis ton gnofon ou hn o qeos22eipen de kurios pros mwushn tade ereis tw oikw iakwb kai anaggeleis tois uiois israhl umeis ewrakate oti ek tou ouranou lelalhka pros umas23ou poihsete eautois qeous argurous kai qeous crusous ou poihsete umin autois24qusiasthrion ek ghs poihsete moi kai qusete ep� autou ta olokautwmata kai ta swthria umwn ta probata kai tous moscous umwn en panti topw ou ean eponomasw to onoma mou ekei kai hxw pros se kai euloghsw se25ean de qusiasthrion ek liqwn poihs moi ouk oikodomhseis autous tmhtous to gar egceiridion sou epibeblhkas ep� autous kai memiantai26ouk anabhsh en anabaqmisin epi to qusiasthrion mou opws an mh apokaluyhs thn aschmosunhn sou ep� autou

Chapter 21
1kai tauta ta dikaiwmata a paraqhseis enwpion autwn2ean kthsh paida ebraion ex eth douleusei soi tw de ebdomw etei apeleusetai eleuqeros dwrean3ean autos monos eiselqh kai monos exeleusetai ean de gunh suneiselqh met� autou exeleusetai kai h gunh met� autou4ean de o kurios dw autw gunaika kai tekh autw uious h qugateras h gunh kai ta paidia estai tw kuriw autou autos de monos exeleusetai5ean de apokriqeis eiph o pais hgaphka ton kurion mou kai thn gunaika kai ta paidia ouk apotrecw eleuqeros6prosaxei auton o kurios autou pros to krithrion tou qeou kai tote prosaxei auton epi thn quran epi ton staqmon kai truphsei autou o kurios to ous tw ophtiw kai douleusei autw eis ton aiwna7ean de tis apodwtai thn eautou qugatera oiketin ouk apeleusetai wsper apotrecousin ai doulai8ean mh euaresthsh tw kuriw auths hn autw kaqwmologhsato apolutrwsei authn eqnei de allotriw ou kurios estin pwlein authn oti hqethsen en auth9ean de tw uiw kaqomologhshtai authn kata to dikaiwma twn qugaterwn poihsei auth10ean de allhn labh eautw ta deonta kai ton imatismon kai thn omilian auths ouk aposterhsei11ean de ta tria tauta mh poihsh auth exeleusetai dwrean aneu arguriou12ean de pataxh tis tina kai apoqanh qanatw qanatousqw13o de ouc ekwn alla o qeos paredwken eis tas ceiras autou dwsw soi topon ou feuxetai ekei o foneusas14ean de tis epiqhtai tw plhsion apokteinai auton dolw kai katafugh apo tou qusiasthriou mou lhmyh auton qanatwsai15os tuptei patera autou h mhtera autou qanatw qanatousqw16o kakologwn patera autou h mhtera autou teleuthsei qanatw17os ean kleyh tis tina twn uiwn israhl kai katadunasteusas auton apodwtai kai eureqh en autw qanatw teleutatw18ean de loidorwntai duo andres kai pataxh tis ton plhsion liqw h pugmh kai mh apoqanh katakliqh de epi thn koithn19ean exanastas o anqrwpos peripathsh exw epi rabdou aqwos estai o pataxas plhn ths argias autou apoteisei kai ta iatreia20ean de tis pataxh ton paida autou h thn paidiskhn autou en rabdw kai apoqanh upo tas ceiras autou dikh ekdikhqhtw21ean de diabiwsh hmeran mian h duo ouk ekdikhqhsetai to gar argurion autou estin22ean de macwntai duo andres kai pataxwsin gunaika en gastri ecousan kai exelqh to paidion auths mh exeikonismenon epizhmion zhmiwqhsetai kaqoti an epibalh o anhr ths gunaikos dwsei meta axiwmatos23ean de exeikonismenon hn dwsei yuchn anti yuchs24ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontos ceira anti ceiros poda anti podos25katakauma anti katakaumatos trauma anti traumatos mwlwpa anti mwlwpos26ean de tis pataxh ton ofqalmon tou oiketou autou h ton ofqalmon ths qerapainhs autou kai ektuflwsh eleuqerous exapostelei autous anti tou ofqalmou autwn27ean de ton odonta tou oiketou h ton odonta ths qerapainhs autou ekkoyh eleuqerous exapostelei autous anti tou odontos autwn28ean de keratish tauros andra h gunaika kai apoqanh liqois liqobolhqhsetai o tauros kai ou brwqhsetai ta krea autou o de kurios tou taurou aqwos estai29ean de o tauros keratisths h pro ths ecqes kai pro ths triths kai diamarturwntai tw kuriw autou kai mh afanish auton anelh de andra h gunaika o tauros liqobolhqhsetai kai o kurios autou prosapoqaneitai30ean de lutra epiblhqh autw dwsei lutra ths yuchs autou osa ean epibalwsin autw31ean de uion h qugatera keratish kata to dikaiwma touto poihsousin autw32ean de paida keratish o tauros h paidiskhn arguriou triakonta didracma dwsei tw kuriw autwn kai o tauros liqobolhqhsetai33ean de tis anoixh lakkon h latomhsh lakkon kai mh kaluyh auton kai empesh ekei moscos h onos34o kurios tou lakkou apoteisei argurion dwsei tw kuriw autwn to de teteleuthkos autw estai35ean de keratish tinos tauros ton tauron tou plhsion kai teleuthsh apodwsontai ton tauron ton zwnta kai dielountai to argurion autou kai ton tauron ton teqnhkota dielountai36ean de gnwrizhtai o tauros oti keratisths estin pro ths ecqes kai pro ths triths hmeras kai diamemarturhmenoi wsin tw kuriw autou kai mh afanish auton apoteisei tauron anti taurou o de teteleuthkws autw estai37ean de tis kleyh moscon h probaton kai sfaxh auto h apodwtai pente moscous apoteisei anti tou moscou kai tessara probata anti tou probatou

Chapter 22
1ean de en tw diorugmati eureqh o klepths kai plhgeis apoqanh ouk estin autw fonos2ean de anateilh o hlios ep� autw enocos estin antapoqaneitai ean de mh uparch autw praqhtw anti tou klemmatos3ean de katalhmfqh kai eureqh en th ceiri autou to klemma apo te onou ews probatou zwnta dipla auta apoteisei4ean de kataboskhsh tis agron h ampelwna kai afh to kthnos autou kataboskhsai agron eteron apoteisei ek tou agrou autou kata to genhma autou ean de panta ton agron kataboskhsh ta beltista tou agrou autou kai ta beltista tou ampelwnos autou apoteisei5ean de exelqon pur eurh akanqas kai prosemprhsh alwna h stacus h pedion apoteisei o to pur ekkausas6ean de tis dw tw plhsion argurion h skeuh fulaxai kai klaph ek ths oikias tou anqrwpou ean eureqh o kleyas apoteisei diploun7ean de mh eureqh o kleyas proseleusetai o kurios ths oikias enwpion tou qeou kai omeitai h mhn mh autos peponhreusqai ef� olhs ths parakataqhkhs tou plhsion8kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashs apwleias ths egkaloumenhs o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisis amfoterwn kai o alous dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion9ean de tis dw tw plhsion upozugion h moscon h probaton h pan kthnos fulaxai kai suntribh h teleuthsh h aicmalwton genhtai kai mhdeis gnw10orkos estai tou qeou ana meson amfoterwn h mhn mh auton peponhreusqai kaq� olhs ths parakataqhkhs tou plhsion kai outws prosdexetai o kurios autou kai ouk apoteisei11ean de klaph par� autou apoteisei tw kuriw12ean de qhrialwton genhtai axei auton epi thn qhran kai ouk apoteisei13ean de aithsh tis para tou plhsion kai suntribh h apoqanh h aicmalwton genhtai o de kurios mh h met� autou apoteisei14ean de o kurios h met� autou ouk apoteisei ean de misqwtos h estai autw anti tou misqou autou15ean de apathsh tis parqenon amnhsteuton kai koimhqh met� auths fernh ferniei authn autw gunaika16ean de ananeuwn ananeush kai mh boulhtai o pathr auths dounai authn autw gunaika argurion apoteisei tw patri kaq� oson estin h fernh twn parqenwn17farmakous ou peripoihsete18pan koimwmenon meta kthnous qanatw apokteneite autous19o qusiazwn qeois qanatw oleqreuqhsetai plhn kuriw monw20kai proshluton ou kakwsete oude mh qliyhte auton hte gar proshlutoi en gh aiguptw21pasan chran kai orfanon ou kakwsete22ean de kakia kakwshte autous kai kekraxantes katabohswsi pros me akoh eisakousomai ths fwnhs autwn23kai orgisqhsomai qumw kai apoktenw umas macaira kai esontai ai gunaikes umwn chrai kai ta paidia umwn orfana24ean de argurion ekdaneishs tw adelfw tw penicrw para soi ouk esh auton katepeigwn ouk epiqhseis autw tokon25ean de enecurasma enecurashs to imation tou plhsion pro dusmwn hliou apodwseis autw26estin gar touto peribolaion autou monon touto to imation aschmosunhs autou en tini koimhqhsetai ean oun katabohsh pros me eisakousomai autou elehmwn gar eimi27qeous ou kakologhseis kai arcontas tou laou sou ou kakws ereis28aparcas alwnos kai lhnou sou ou kaqusterhseis ta prwtotoka twn uiwn sou dwseis emoi29outws poihseis ton moscon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta hmeras estai upo thn mhtera th de ogdoh hmera apodwseis moi auto30kai andres agioi esesqe moi kai kreas qhrialwton ouk edesqe tw kuni aporriyate auto

Chapter 23
1ou paradexh akohn mataian ou sugkataqhsh meta tou adikou genesqai martus adikos2ouk esh meta pleionwn epi kakia ou prosteqhsh meta plhqous ekklinai meta pleionwn wste ekklinai krisin3kai penhta ouk elehseis en krisei4ean de sunanthshs tw boi tou ecqrou sou h tw upozugiw autou planwmenois apostreyas apodwseis autw5ean de idhs to upozugion tou ecqrou sou peptwkos upo ton gomon autou ou pareleush auto alla sunegereis auto met� autou6ou diastreyeis krima penhtos en krisei autou7apo pantos rhmatos adikou aposthsh aqwon kai dikaion ouk apokteneis kai ou dikaiwseis ton asebh eneken dwrwn8kai dwra ou lhmyh ta gar dwra ektufloi ofqalmous blepontwn kai lumainetai rhmata dikaia9kai proshluton ou qliyete umeis gar oidate thn yuchn tou proshlutou autoi gar proshlutoi hte en gh aiguptw10ex eth spereis thn ghn sou kai sunaxeis ta genhmata auths11tw de ebdomw afesin poihseis kai anhseis authn kai edontai oi ptwcoi tou eqnous sou ta de upoleipomena edetai ta agria qhria outws poihseis ton ampelwna sou kai ton elaiwna sou12ex hmeras poihseis ta erga sou th de hmera th ebdomh anapausis ina anapaushtai o bous sou kai to upozugion sou kai ina anayuxh o uios ths paidiskhs sou kai o proshlutos13panta osa eirhka pros umas fulaxasqe kai onoma qewn eterwn ouk anamnhsqhsesqe oude mh akousqh ek tou stomatos umwn14treis kairous tou eniautou eortasate moi15thn eorthn twn azumwn fulaxasqe poiein epta hmeras edesqe azuma kaqaper eneteilamhn soi kata ton kairon tou mhnos twn newn en gar autw exhlqes ex aiguptou ouk ofqhsh enwpion mou kenos16kai eorthn qerismou prwtogenhmatwn poihseis twn ergwn sou wn ean speirhs en tw agrw sou kai eorthn sunteleias ep� exodou tou eniautou en th sunagwgh twn ergwn sou twn ek tou agrou sou17treis kairous tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou sou18otan gar ekbalw eqnh apo proswpou sou kai emplatunw ta oria sou ou quseis epi zumh aima qusiasmatos mou oude mh koimhqh stear ths eorths mou ews prwi19tas aparcas twn prwtogenhmatwn ths ghs sou eisoiseis eis ton oikon kuriou tou qeou sou ouc eyhseis arna en galakti mhtros autou20kai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou ina fulaxh se en th odw opws eisagagh se eis thn ghn hn htoimasa soi21prosece seautw kai eisakoue autou kai mh apeiqei autw ou gar mh uposteilhtai se to gar onoma mou estin ep� autw22ean akoh akoushte ths emhs fwnhs kai poihshs panta osa an enteilwmai soi kai fulaxhte thn diaqhkhn mou esesqe moi laos periousios apo pantwn twn eqnwn emh gar estin pasa h gh umeis de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnos agion tauta ta rhmata ereis tois uiois israhl ean akoh akoushte ths fwnhs mou kai poihshs panta osa an eipw soi ecqreusw tois ecqrois sou kai antikeisomai tois antikeimenois soi23poreusetai gar o aggelos mou hgoumenos sou kai eisaxei se pros ton amorraion kai cettaion kai ferezaion kai cananaion kai gergesaion kai euaion kai iebousaion kai ektriyw autous24ou proskunhseis tois qeois autwn oude mh latreushs autois ou poihseis kata ta erga autwn alla kaqairesei kaqeleis kai suntribwn suntriyeis tas sthlas autwn25kai latreuseis kuriw tw qew sou kai euloghsw ton arton sou kai ton oinon sou kai to udwr sou kai apostreyw malakian af� umwn26ouk estai agonos oude steira epi ths ghs sou ton ariqmon twn hmerwn sou anaplhrwsw27kai ton fobon apostelw hgoumenon sou kai eksthsw panta ta eqnh eis ous su eisporeuh eis autous kai dwsw pantas tous upenantious sou fugadas28kai apostelw tas sfhkias proteras sou kai ekbalei tous amorraious kai tous euaious kai tous cananaious kai tous cettaious apo sou29ouk ekbalw autous en eniautw eni ina mh genhtai h gh erhmos kai polla genhtai epi se ta qhria ths ghs30kata mikron mikron ekbalw autous apo sou ews an auxhqhs kai klhronomhshs thn ghn31kai qhsw ta oria sou apo ths eruqras qalasshs ews ths qalasshs ths fulistiim kai apo ths erhmou ews tou megalou potamou eufratou kai paradwsw eis tas ceiras umwn tous egkaqhmenous en th gh kai ekbalw autous apo sou32ou sugkataqhsh autois kai tois qeois autwn diaqhkhn33kai ouk egkaqhsontai en th gh sou ina mh amartein se poihswsin pros me ean gar douleushs tois qeois autwn outoi esontai soi proskomma

Chapter 24
1kai mwush eipen anabhqi pros kurion su kai aarwn kai nadab kai abioud kai ebdomhkonta twn presbuterwn israhl kai proskunhsousin makroqen tw kuriw2kai eggiei mwushs monos pros ton qeon autoi de ouk eggiousin o de laos ou sunanabhsetai met� autwn3eishlqen de mwushs kai dihghsato tw law panta ta rhmata tou qeou kai ta dikaiwmata apekriqh de pas o laos fwnh mia legontes pantas tous logous ous elalhsen kurios poihsomen kai akousomeqa4kai egrayen mwushs panta ta rhmata kuriou orqrisas de mwushs to prwi wkodomhsen qusiasthrion upo to oros kai dwdeka liqous eis tas dwdeka fulas tou israhl5kai exapesteilen tous neaniskous twn uiwn israhl kai anhnegkan olokautwmata kai equsan qusian swthriou tw qew moscaria6labwn de mwushs to hmisu tou aimatos eneceen eis krathras to de hmisu tou aimatos proseceen pros to qusiasthrion7kai labwn to biblion ths diaqhkhs anegnw eis ta wta tou laou kai eipan panta osa elalhsen kurios poihsomen kai akousomeqa8labwn de mwushs to aima kateskedasen tou laou kai eipen idou to aima ths diaqhkhs hs dieqeto kurios pros umas peri pantwn twn logwn toutwn9kai anebh mwushs kai aarwn kai nadab kai abioud kai ebdomhkonta ths gerousias israhl10kai eidon ton topon ou eisthkei ekei o qeos tou israhl kai ta upo tous podas autou wsei ergon plinqou sapfeirou kai wsper eidos sterewmatos tou ouranou th kaqariothti11kai twn epilektwn tou israhl ou diefwnhsen oude eis kai wfqhsan en tw topw tou qeou kai efagon kai epion12kai eipen kurios pros mwushn anabhqi pros me eis to oros kai isqi ekei kai dwsw soi ta puxia ta liqina ton nomon kai tas entolas as egraya nomoqethsai autois13kai anastas mwushs kai ihsous o paresthkws autw anebhsan eis to oros tou qeou14kai tois presbuterois eipan hsucazete autou ews anastreywmen pros umas kai idou aarwn kai wr meq� umwn ean tini sumbh krisis prosporeuesqwsan autois15kai anebh mwushs kai ihsous eis to oros kai ekaluyen h nefelh to oros16kai katebh h doxa tou qeou epi to oros to sina kai ekaluyen auto h nefelh ex hmeras kai ekalesen kurios ton mwushn th hmera th ebdomh ek mesou ths nefelhs17to de eidos ths doxhs kuriou wsei pur flegon epi ths korufhs tou orous enantion twn uiwn israhl18kai eishlqen mwushs eis to meson ths nefelhs kai anebh eis to oros kai hn ekei en tw orei tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas

Chapter 25
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2eipon tois uiois israhl kai labete moi aparcas para pantwn ois an doxh th kardia kai lhmyesqe tas aparcas mou3kai auth estin h aparch hn lhmyesqe par� autwn crusion kai argurion kai calkon4kai uakinqon kai porfuran kai kokkinon diploun kai busson keklwsmenhn kai tricas aigeias5kai dermata kriwn hruqrodanwmena kai dermata uakinqina kai xula ashpta7kai liqous sardiou kai liqous eis thn glufhn eis thn epwmida kai ton podhrh8kai poihseis moi agiasma kai ofqhsomai en umin9kai poihseis moi kata panta osa egw soi deiknuw en tw orei to paradeigma ths skhnhs kai to paradeigma pantwn twn skeuwn auths outw poihseis10kai poihseis kibwton marturiou ek xulwn ashptwn duo phcewn kai hmisous to mhkos kai phceos kai hmisous to platos kai phceos kai hmisous to uyos11kai katacruswseis authn crusiw kaqarw exwqen kai eswqen cruswseis authn kai poihseis auth kumatia strepta crusa kuklw12kai elaseis auth tessaras daktulious crusous kai epiqhseis epi ta tessara klith duo daktulious epi to klitos to en kai duo daktulious epi to klitos to deuteron13poihseis de anaforeis xula ashpta kai katacruswseis auta crusiw14kai eisaxeis tous anaforeis eis tous daktulious tous en tois klitesi ths kibwtou airein thn kibwton en autois15en tois daktuliois ths kibwtou esontai oi anaforeis akinhtoi16kai embaleis eis thn kibwton ta marturia a an dw soi17kai poihseis ilasthrion epiqema crusiou kaqarou duo phcewn kai hmisous to mhkos kai phceos kai hmisous to platos18kai poihseis duo ceroubim crusa toreuta kai epiqhseis auta ex amfoterwn twn klitwn tou ilasthriou19poihqhsontai ceroub eis ek tou klitous toutou kai ceroub eis ek tou klitous tou deuterou tou ilasthriou kai poihseis tous duo ceroubim epi ta duo klith20esontai oi ceroubim ekteinontes tas pterugas epanwqen suskiazontes tais pteruxin autwn epi tou ilasthriou kai ta proswpa autwn eis allhla eis to ilasthrion esontai ta proswpa twn ceroubim21kai epiqhseis to ilasthrion epi thn kibwton anwqen kai eis thn kibwton embaleis ta marturia a an dw soi22kai gnwsqhsomai soi ekeiqen kai lalhsw soi anwqen tou ilasthriou ana meson twn duo ceroubim twn ontwn epi ths kibwtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilwmai soi pros tous uious israhl23kai poihseis trapezan crusiou kaqarou duo phcewn to mhkos kai phceos to euros kai phceos kai hmisous to uyos24kai poihseis auth strepta kumatia crusa kuklw25kai poihseis auth stefanhn palaistou kuklw kai poihseis strepton kumation th stefanh kuklw26kai poihseis tessaras daktulious crusous kai epiqhseis tous daktulious epi ta tessara merh twn podwn auths27upo thn stefanhn kai esontai oi daktulioi eis qhkas tois anaforeusin wste airein en autois thn trapezan28kai poihseis tous anaforeis ek xulwn ashptwn kai katacruswseis autous crusiw kaqarw kai arqhsetai en autois h trapeza29kai poihseis ta trublia auths kai tas quiskas kai ta spondeia kai tous kuaqous en ois speiseis en autois crusiou kaqarou poihseis auta30kai epiqhseis epi thn trapezan artous enwpious enantion mou dia pantos31kai poihseis lucnian ek crusiou kaqarou toreuthn poihseis thn lucnian o kaulos auths kai oi kalamiskoi kai oi krathres kai oi sfairwthres kai ta krina ex auths estai32ex de kalamiskoi ekporeuomenoi ek plagiwn treis kalamiskoi ths lucnias ek tou klitous auths tou enos kai treis kalamiskoi ths lucnias ek tou klitous tou deuterou33kai treis krathres ektetupwmenoi karuiskous en tw eni kalamiskw sfairwthr kai krinon outws tois ex kalamiskois tois ekporeuomenois ek ths lucnias34kai en th lucnia tessares krathres ektetupwmenoi karuiskous en tw eni kalamiskw oi sfairwthres kai ta krina auths35o sfairwthr upo tous duo kalamiskous ex auths kai sfairwthr upo tous tessaras kalamiskous ex auths outws tois ex kalamiskois tois ekporeuomenois ek ths lucnias36oi sfairwthres kai oi kalamiskoi ex auths estwsan olh toreuth ex enos crusiou kaqarou37kai poihseis tous lucnous auths epta kai epiqhseis tous lucnous kai fanousin ek tou enos proswpou38kai ton eparusthra auths kai ta upoqemata auths ek crusiou kaqarou poihseis39panta ta skeuh tauta talanton crusiou kaqarou40ora poihseis kata ton tupon ton dedeigmenon soi en tw orei

Chapter 26
1kai thn skhnhn poihseis deka aulaias ek bussou keklwsmenhs kai uakinqou kai porfuras kai kokkinou keklwsmenou ceroubim ergasia ufantou poihseis autas2mhkos ths aulaias ths mias oktw kai eikosi phcewn kai euros tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasais tais aulaiais3pente de aulaiai esontai ex allhlwn ecomenai h etera ek ths eteras kai pente aulaiai esontai sunecomenai etera th etera4kai poihseis autais agkulas uakinqinas epi tou ceilous ths aulaias ths mias ek tou enos merous eis thn sumbolhn kai outws poihseis epi tou ceilous ths aulaias ths exwteras pros th sumbolh th deutera5penthkonta agkulas poihseis th aulaia th mia kai penthkonta agkulas poihseis ek tou merous ths aulaias kata thn sumbolhn ths deuteras antiproswpoi antipiptousai allhlais eis ekasthn6kai poihseis krikous penthkonta crusous kai sunayeis tas aulaias eteran th etera tois krikois kai estai h skhnh mia7kai poihseis derreis tricinas skephn epi ths skhnhs endeka derreis poihseis autas8to mhkos ths derrews ths mias estai triakonta phcewn kai tessarwn phcewn to euros ths derrews ths mias metron to auto estai tais endeka derresi9kai sunayeis tas pente derreis epi to auto kai tas ex derreis epi to auto kai epidiplwseis thn derrin thn ekthn kata proswpon ths skhnhs10kai poihseis agkulas penthkonta epi tou ceilous ths derrews ths mias ths ana meson kata sumbolhn kai penthkonta agkulas poihseis epi tou ceilous ths derrews ths sunaptoushs ths deuteras11kai poihseis krikous calkous penthkonta kai sunayeis tous krikous ek twn agkulwn kai sunayeis tas derreis kai estai en12kai upoqhseis to pleonazon en tais derresin ths skhnhs to hmisu ths derrews to upoleleimmenon upokaluyeis to pleonazon twn derrewn ths skhnhs upokaluyeis opisw ths skhnhs13phcun ek toutou kai phcun ek toutou ek tou uperecontos twn derrewn ek tou mhkous twn derrewn ths skhnhs estai sugkalupton epi ta plagia ths skhnhs enqen kai enqen ina kalupth14kai poihseis katakalumma th skhnh dermata kriwn hruqrodanwmena kai epikalummata dermata uakinqina epanwqen15kai poihseis stulous th skhnh ek xulwn ashptwn16deka phcewn poihseis ton stulon ton ena kai phceos enos kai hmisous to platos tou stulou tou enos17duo agkwniskous tw stulw tw eni antipiptontas eteron tw eterw outws poihseis pasi tois stulois ths skhnhs18kai poihseis stulous th skhnh eikosi stulous ek tou klitous tou pros borran19kai tessarakonta baseis arguras poihseis tois eikosi stulois duo baseis tw stulw tw eni eis amfotera ta merh autou kai duo baseis tw stulw tw eni eis amfotera ta merh autou20kai to klitos to deuteron to pros noton eikosi stulous21kai tessarakonta baseis autwn arguras duo baseis tw stulw tw eni eis amfotera ta merh autou kai duo baseis tw stulw tw eni eis amfotera ta merh autou22kai ek twn opisw ths skhnhs kata to meros to pros qalassan poihseis ex stulous23kai duo stulous poihseis epi twn gwniwn ths skhnhs ek twn opisqiwn24kai estai ex isou katwqen kata to auto esontai isoi ek twn kefalidwn eis sumblhsin mian outws poihseis amfoterais tais dusin gwniais estwsan25kai esontai oktw stuloi kai ai baseis autwn argurai deka ex duo baseis tw stulw tw eni eis amfotera ta merh autou kai duo baseis tw stulw tw eni26kai poihseis moclous ek xulwn ashptwn pente tw eni stulw ek tou enos merous ths skhnhs27kai pente moclous tw stulw tw klitei ths skhnhs tw deuterw kai pente moclous tw stulw tw opisqiw tw klitei ths skhnhs tw pros qalassan28kai o moclos o mesos ana meson twn stulwn diikneisqw apo tou enos klitous eis to eteron klitos29kai tous stulous katacruswseis crusiw kai tous daktulious poihseis crusous eis ous eisaxeis tous moclous kai katacruswseis tous moclous crusiw30kai anasthseis thn skhnhn kata to eidos to dedeigmenon soi en tw orei31kai poihseis katapetasma ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou keklwsmenou kai bussou nenhsmenhs ergon ufanton poihseis auto ceroubim32kai epiqhseis auto epi tessarwn stulwn ashptwn kecruswmenwn crusiw kai ai kefalides autwn crusai kai ai baseis autwn tessares argurai33kai qhseis to katapetasma epi tous stulous kai eisoiseis ekei eswteron tou katapetasmatos thn kibwton tou marturiou kai dioriei to katapetasma umin ana meson tou agiou kai ana meson tou agiou twn agiwn34kai katakaluyeis tw katapetasmati thn kibwton tou marturiou en tw agiw twn agiwn35kai qhseis thn trapezan exwqen tou katapetasmatos kai thn lucnian apenanti ths trapezhs epi merous ths skhnhs to pros noton kai thn trapezan qhseis epi merous ths skhnhs to pros borran36kai poihseis epispastron ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhs ergon poikiltou37kai poihseis tw katapetasmati pente stulous kai cruswseis autous crusiw kai ai kefalides autwn crusai kai cwneuseis autois pente baseis calkas

Chapter 27
1kai poihseis qusiasthrion ek xulwn ashptwn pente phcewn to mhkos kai pente phcewn to euros tetragwnon estai to qusiasthrion kai triwn phcewn to uyos autou2kai poihseis ta kerata epi twn tessarwn gwniwn ex autou estai ta kerata kai kaluyeis auta calkw3kai poihseis stefanhn tw qusiasthriw kai ton kalupthra autou kai tas fialas autou kai tas kreagras autou kai to pureion autou kai panta ta skeuh autou poihseis calka4kai poihseis autw escaran ergw diktuwtw calkhn kai poihseis th escara tessaras daktulious calkous epi ta tessara klith5kai upoqhseis autous upo thn escaran tou qusiasthriou katwqen estai de h escara ews tou hmisous tou qusiasthriou6kai poihseis tw qusiasthriw foreis ek xulwn ashptwn kai pericalkwseis autous calkw7kai eisaxeis tous foreis eis tous daktulious kai estwsan oi foreis kata ta pleura tou qusiasthriou en tw airein auto8koilon sanidwton poihseis auto kata to paradeicqen soi en tw orei outws poihseis auto9kai poihseis aulhn th skhnh eis to klitos to pros liba istia ths aulhs ek bussou keklwsmenhs mhkos ekaton phcwn tw eni klitei10kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseis autwn eikosi calkai kai oi krikoi autwn kai ai yalides autwn argurai11outws tw klitei tw pros aphliwthn istia ekaton phcwn mhkos kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseis autwn eikosi calkai kai oi krikoi kai ai yalides twn stulwn kai ai baseis autwn perihrgurwmenai argurw12to de euros ths aulhs to kata qalassan istia penthkonta phcwn stuloi autwn deka kai ai baseis autwn deka13kai euros ths aulhs to pros noton istia penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseis autwn deka14kai pentekaideka phcewn to uyos twn istiwn tw klitei tw eni stuloi autwn treis kai ai baseis autwn treis15kai to klitos to deuteron deka pente phcwn twn istiwn to uyos stuloi autwn treis kai ai baseis autwn treis16kai th pulh ths aulhs kalumma eikosi phcwn to uyos ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhs th poikilia tou rafideutou stuloi autwn tessares kai ai baseis autwn tessares17pantes oi stuloi ths aulhs kuklw kathrgurwmenoi arguriw kai ai kefalides autwn argurai kai ai baseis autwn calkai18to de mhkos ths aulhs ekaton ef� ekaton kai euros penthkonta epi penthkonta kai uyos pente phcwn ek bussou keklwsmenhs kai ai baseis autwn calkai19kai pasa h kataskeuh kai panta ta ergaleia kai oi passaloi ths aulhs calkoi20kai su suntaxon tois uiois israhl kai labetwsan soi elaion ex elaiwn atrugon kaqaron kekommenon eis fws kausai ina kahtai lucnos dia pantos21en th skhnh tou marturiou exwqen tou katapetasmatos tou epi ths diaqhkhs kausei auto aarwn kai oi uioi autou af� esperas ews prwi enantion kuriou nomimon aiwnion eis tas geneas umwn para twn uiwn israhl

Chapter 28
1kai su prosagagou pros seauton ton te aarwn ton adelfon sou kai tous uious autou ek twn uiwn israhl ierateuein moi aarwn kai nadab kai abioud kai eleazar kai iqamar uious aarwn2kai poihseis stolhn agian aarwn tw adelfw sou eis timhn kai doxan3kai su lalhson pasi tois sofois th dianoia ous eneplhsa pneumatos aisqhsews kai poihsousin thn stolhn thn agian aarwn eis to agion en h ierateusei moi4kai autai ai stolai as poihsousin to peristhqion kai thn epwmida kai ton podhrh kai citwna kosumbwton kai kidarin kai zwnhn kai poihsousin stolas agias aarwn kai tois uiois autou eis to ierateuein moi5kai autoi lhmyontai to crusion kai thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon kai thn busson6kai poihsousin thn epwmida ek bussou keklwsmenhs ergon ufanton poikiltou7duo epwmides sunecousai esontai autw etera thn eteran epi tois dusi meresin exhrthmenai8kai to ufasma twn epwmidwn o estin ep� autw kata thn poihsin ex autou estai ek crusiou kai uakinqou kai porfuras kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhs9kai lhmyh tous duo liqous liqous smaragdou kai gluyeis en autois ta onomata twn uiwn israhl10ex onomata epi ton liqon ton ena kai ta ex onomata ta loipa epi ton liqon ton deuteron kata tas geneseis autwn11ergon liqourgikhs tecnhs glumma sfragidos diagluyeis tous duo liqous epi tois onomasin twn uiwn israhl12kai qhseis tous duo liqous epi twn wmwn ths epwmidos liqoi mnhmosunou eisin tois uiois israhl kai analhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl enanti kuriou epi twn duo wmwn autou mnhmosunon peri autwn13kai poihseis aspidiskas ek crusiou kaqarou14kai poihseis duo krosswta ek crusiou kaqarou katamemigmena en anqesin ergon plokhs kai epiqhseis ta krosswta ta peplegmena epi tas aspidiskas kata tas parwmidas autwn ek twn emprosqiwn15kai poihseis logeion twn krisewn ergon poikiltou kata ton ruqmon ths epwmidos poihseis auto ek crusiou kai uakinqou kai porfuras kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhs poihseis auto16tetragwnon estai diploun spiqamhs to mhkos kai spiqamhs to euros17kai kaqufaneis en autw ufasma kataliqon tetrasticon sticos liqwn estai sardion topazion kai smaragdos o sticos o eis18kai o sticos o deuteros anqrax kai sapfeiros kai iaspis19kai o sticos o tritos ligurion acaths kai amequstos20kai o sticos o tetartos crusoliqos kai bhrullion kai onucion perikekalummena crusiw sundedemena en crusiw estwsan kata sticon autwn21kai oi liqoi estwsan ek twn onomatwn twn uiwn israhl deka duo kata ta onomata autwn glufai sfragidwn ekastos kata to onoma estwsan eis deka duo fulas22kai poihseis epi to logeion krossous sumpeplegmenous ergon alusidwton ek crusiou kaqarou29kai lhmyetai aarwn ta onomata twn uiwn israhl epi tou logeiou ths krisews epi tou sthqous eisionti eis to agion mnhmosunon enanti tou qeou29kai qhseis epi to logeion ths krisews tous krossous ta alusidwta ep� amfoterwn twn klitwn tou logeiou epiqhseis kai tas duo aspidiskas epiqhseis ep� amfoterous tous wmous ths epwmidos kata proswpon30kai epiqhseis epi to logeion ths krisews thn dhlwsin kai thn alhqeian kai estai epi tou sthqous aarwn otan eisporeuhtai eis to agion enantion kuriou kai oisei aarwn tas kriseis twn uiwn israhl epi tou sthqous enantion kuriou dia pantos31kai poihseis upoduthn podhrh olon uakinqinon32kai estai to peristomion ex autou meson wan econ kuklw tou peristomiou ergon ufantou thn sumbolhn sunufasmenhn ex autou ina mh ragh33kai poihseis epi to lwma tou upodutou katwqen wsei exanqoushs roas roiskous ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhs epi tou lwmatos tou upodutou kuklw to auto de eidos roiskous crusous kai kwdwnas ana meson toutwn perikuklw34para roiskon crusoun kwdwna kai anqinon epi tou lwmatos tou upodutou kuklw35kai estai aarwn en tw leitourgein akousth h fwnh autou eisionti eis to agion enantion kuriou kai exionti ina mh apoqanh36kai poihseis petalon crusoun kaqaron kai ektupwseis en autw ektupwma sfragidos agiasma kuriou37kai epiqhseis auto epi uakinqou keklwsmenhs kai estai epi ths mitras kata proswpon ths mitras estai38kai estai epi tou metwpou aarwn kai exarei aarwn ta amarthmata twn agiwn osa an agiaswsin oi uioi israhl pantos domatos twn agiwn autwn kai estai epi tou metwpou aarwn dia pantos dekton autois enanti kuriou39kai oi kosumboi twn citwnwn ek bussou kai poihseis kidarin bussinhn kai zwnhn poihseis ergon poikiltou40kai tois uiois aarwn poihseis citwnas kai zwnas kai kidareis poihseis autois eis timhn kai doxan41kai enduseis auta aarwn ton adelfon sou kai tous uious autou met� autou kai criseis autous kai emplhseis autwn tas ceiras kai agiaseis autous ina ierateuwsin moi42kai poihseis autois periskelh lina kaluyai aschmosunhn crwtos autwn apo osfuos ews mhrwn estai43kai exei aarwn auta kai oi uioi autou ws an eisporeuwntai eis thn skhnhn tou marturiou h otan prosporeuwntai leitourgein pros to qusiasthrion tou agiou kai ouk epaxontai pros eautous amartian ina mh apoqanwsin nomimon aiwnion autw kai tw spermati autou met� auton

Chapter 29
1kai tauta estin a poihseis autois agiasai autous wste ierateuein moi autous lhmyh moscarion ek bown en kai krious duo amwmous2kai artous azumous pefuramenous en elaiw kai lagana azuma kecrismena en elaiw semidalin ek purwn poihseis auta3kai epiqhseis auta epi kanoun en kai prosoiseis auta epi tw kanw kai to moscarion kai tous duo krious4kai aarwn kai tous uious autou prosaxeis epi tas quras ths skhnhs tou marturiou kai louseis autous en udati5kai labwn tas stolas enduseis aarwn ton adelfon sou kai ton citwna ton podhrh kai thn epwmida kai to logeion kai sunayeis autw to logeion pros thn epwmida6kai epiqhseis thn mitran epi thn kefalhn autou kai epiqhseis to petalon to agiasma epi thn mitran7kai lhmyh tou elaiou tou crismatos kai epiceeis auto epi thn kefalhn autou kai criseis auton8kai tous uious autou prosaxeis kai enduseis autous citwnas9kai zwseis autous tais zwnais kai periqhseis autois tas kidareis kai estai autois ierateia emoi eis ton aiwna kai teleiwseis tas ceiras aarwn kai tas ceiras twn uiwn autou10kai prosaxeis ton moscon epi tas quras ths skhnhs tou marturiou kai epiqhsousin aarwn kai oi uioi autou tas ceiras autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou para tas quras ths skhnhs tou marturiou11kai sfaxeis ton moscon enanti kuriou para tas quras ths skhnhs tou marturiou12kai lhmyh apo tou aimatos tou moscou kai qhseis epi twn keratwn tou qusiasthriou tw daktulw sou to de loipon pan aima ekceeis para thn basin tou qusiasthriou13kai lhmyh pan to stear to epi ths koilias kai ton lobon tou hpatos kai tous duo nefrous kai to stear to ep� autwn kai epiqhseis epi to qusiasthrion14ta de krea tou moscou kai to derma kai thn kopron katakauseis puri exw ths parembolhs amartias gar estin15kai ton krion lhmyh ton ena kai epiqhsousin aarwn kai oi uioi autou tas ceiras autwn epi thn kefalhn tou kriou16kai sfaxeis auton kai labwn to aima prosceeis pros to qusiasthrion kuklw17kai ton krion dicotomhseis kata melh kai pluneis ta endosqia kai tous podas udati kai epiqhseis epi ta dicotomhmata sun th kefalh18kai anoiseis olon ton krion epi to qusiasthrion olokautwma kuriw eis osmhn euwdias qusiasma kuriw estin19kai lhmyh ton krion ton deuteron kai epiqhsei aarwn kai oi uioi autou tas ceiras autwn epi thn kefalhn tou kriou20kai sfaxeis auton kai lhmyh tou aimatos autou kai epiqhseis epi ton lobon tou wtos aarwn tou dexiou kai epi to akron ths ceiros ths dexias kai epi to akron tou podos tou dexiou kai epi tous lobous twn wtwn twn uiwn autou twn dexiwn kai epi ta akra twn ceirwn autwn twn dexiwn kai epi ta akra twn podwn autwn twn dexiwn21kai lhmyh apo tou aimatos tou apo tou qusiasthriou kai apo tou elaiou ths crisews kai raneis epi aarwn kai epi thn stolhn autou kai epi tous uious autou kai epi tas stolas twn uiwn autou met� autou kai agiasqhsetai autos kai h stolh autou kai oi uioi autou kai ai stolai twn uiwn autou met� autou to de aima tou kriou prosceeis pros to qusiasthrion kuklw22kai lhmyh apo tou kriou to stear autou kai to stear to katakalupton thn koilian kai ton lobon tou hpatos kai tous duo nefrous kai to stear to ep� autwn kai ton braciona ton dexion estin gar teleiwsis auth23kai arton ena ex elaiou kai laganon en apo tou kanou twn azumwn twn proteqeimenwn enanti kuriou24kai epiqhseis ta panta epi tas ceiras aarwn kai epi tas ceiras twn uiwn autou kai aforieis autous aforisma enanti kuriou25kai lhmyh auta ek twn ceirwn autwn kai anoiseis epi to qusiasthrion ths olokautwsews eis osmhn euwdias enanti kuriou karpwma estin kuriw26kai lhmyh to sthqunion apo tou kriou ths teleiwsews o estin aarwn kai aforieis auto aforisma enanti kuriou kai estai soi en meridi27kai agiaseis to sthqunion aforisma kai ton braciona tou afairematos os afwristai kai os afhrhtai apo tou kriou ths teleiwsews apo tou aarwn kai apo twn uiwn autou28kai estai aarwn kai tois uiois autou nomimon aiwnion para twn uiwn israhl estin gar afairema touto kai afairema estai para twn uiwn israhl apo twn qumatwn twn swthriwn twn uiwn israhl afairema kuriw29kai h stolh tou agiou h estin aarwn estai tois uiois autou met� auton crisqhnai autous en autois kai teleiwsai tas ceiras autwn30epta hmeras endusetai auta o iereus o ant� autou twn uiwn autou os eiseleusetai eis thn skhnhn tou marturiou leitourgein en tois agiois31kai ton krion ths teleiwsews lhmyh kai eyhseis ta krea en topw agiw32kai edontai aarwn kai oi uioi autou ta krea tou kriou kai tous artous tous en tw kanw para tas quras ths skhnhs tou marturiou33edontai auta en ois hgiasqhsan en autois teleiwsai tas ceiras autwn agiasai autous kai allogenhs ouk edetai ap� autwn estin gar agia34ean de kataleifqh apo twn krewn ths qusias ths teleiwsews kai twn artwn ews prwi katakauseis ta loipa puri ou brwqhsetai agiasma gar estin35kai poihseis aarwn kai tois uiois autou outws kata panta osa eneteilamhn soi epta hmeras teleiwseis autwn tas ceiras36kai to moscarion ths amartias poihseis th hmera tou kaqarismou kai kaqarieis to qusiasthrion en tw agiazein se ep� autw kai criseis auto wste agiasai auto37epta hmeras kaqarieis to qusiasthrion kai agiaseis auto kai estai to qusiasthrion agion tou agiou pas o aptomenos tou qusiasthriou agiasqhsetai38kai tauta estin a poihseis epi tou qusiasthriou amnous eniausious amwmous duo thn hmeran epi to qusiasthrion endelecws karpwma endelecismou39ton amnon ton ena poihseis to prwi kai ton amnon ton deuteron poihseis to deilinon40kai dekaton semidalews pefuramenhs en elaiw kekommenw tw tetartw tou in kai spondhn to tetarton tou in oinou tw amnw tw eni41kai ton amnon ton deuteron poihseis to deilinon kata thn qusian thn prwinhn kai kata thn spondhn autou poihseis eis osmhn euwdias karpwma kuriw42qusian endelecismou eis geneas umwn epi quras ths skhnhs tou marturiou enanti kuriou en ois gnwsqhsomai soi ekeiqen wste lalhsai soi43kai taxomai ekei tois uiois israhl kai agiasqhsomai en doxh mou44kai agiasw thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion kai aarwn kai tous uious autou agiasw ierateuein moi45kai epiklhqhsomai en tois uiois israhl kai esomai autwn qeos46kai gnwsontai oti egw eimi kurios o qeos autwn o exagagwn autous ek ghs aiguptou epiklhqhnai autois kai qeos einai autwn

Chapter 30
1kai poihseis qusiasthrion qumiamatos ek xulwn ashptwn kai poihseis auto2phceos to mhkos kai phceos to euros tetragwnon estai kai duo phcewn to uyos ex autou estai ta kerata autou3kai katacruswseis auta crusiw kaqarw thn escaran autou kai tous toicous autou kuklw kai ta kerata autou kai poihseis autw strepthn stefanhn crushn kuklw4kai duo daktulious crusous kaqarous poihseis upo thn strepthn stefanhn autou eis ta duo klith poihseis en tois dusi pleurois kai esontai yalides tais skutalais wste airein auto en autais5kai poihseis skutalas ek xulwn ashptwn kai katacruswseis autas crusiw6kai qhseis auto apenanti tou katapetasmatos tou ontos epi ths kibwtou twn marturiwn en ois gnwsqhsomai soi ekeiqen7kai qumiasei ep� autou aarwn qumiama sunqeton lepton to prwi prwi otan episkeuazh tous lucnous qumiasei ep� autou8kai otan exapth aarwn tous lucnous oye qumiasei ep� autou qumiama endelecismou dia pantos enanti kuriou eis geneas autwn9kai ouk anoiseis ep� autou qumiama eteron karpwma qusian kai spondhn ou speiseis ep� autou10kai exilasetai ep� auto aarwn epi twn keratwn autou apax tou eniautou apo tou aimatos tou kaqarismou twn amartiwn tou exilasmou apax tou eniautou kaqariei auto eis tas geneas autwn agion twn agiwn estin kuriw11kai elalhsen kurios pros mwushn legwn12ean labhs ton sullogismon twn uiwn israhl en th episkoph autwn kai dwsousin ekastos lutra ths yuchs autou tw kuriw kai ouk estai en autois ptwsis en th episkoph autwn13kai touto estin o dwsousin osoi an paraporeuwntai thn episkeyin to hmisu tou didracmou o estin kata to didracmon to agion eikosi oboloi to didracmon to de hmisu tou didracmou eisfora kuriw14pas o paraporeuomenos eis thn episkeyin apo eikosaetous kai epanw dwsousin thn eisforan kuriw15o ploutwn ou prosqhsei kai o penomenos ouk elattonhsei apo tou hmisous tou didracmou en tw didonai thn eisforan kuriw exilasasqai peri twn yucwn umwn16kai lhmyh to argurion ths eisforas para twn uiwn israhl kai dwseis auto eis katergon ths skhnhs tou marturiou kai estai tois uiois israhl mnhmosunon enanti kuriou exilasasqai peri twn yucwn umwn17kai elalhsen kurios pros mwushn legwn18poihson louthra calkoun kai basin autw calkhn wste niptesqai kai qhseis auton ana meson ths skhnhs tou marturiou kai ana meson tou qusiasthriou kai ekceeis eis auton udwr19kai niyetai aarwn kai oi uioi autou ex autou tas ceiras kai tous podas udati20otan eisporeuwntai eis thn skhnhn tou marturiou niyontai udati kai ou mh apoqanwsin h otan prosporeuwntai pros to qusiasthrion leitourgein kai anaferein ta olokautwmata kuriw21niyontai tas ceiras kai tous podas udati otan eisporeuwntai eis thn skhnhn tou marturiou niyontai udati ina mh apoqanwsin kai estai autois nomimon aiwnion autw kai tais geneais autou met� auton22kai elalhsen kurios pros mwushn legwn23kai su labe hdusmata to anqos smurnhs eklekths pentakosious siklous kai kinnamwmou euwdous to hmisu toutou diakosious penthkonta kai kalamou euwdous diakosious penthkonta24kai irews pentakosious siklous tou agiou kai elaion ex elaiwn in25kai poihseis auto elaion crisma agion muron mureyikon tecnh mureyou elaion crisma agion estai26kai criseis ex autou thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton tou marturiou27kai thn lucnian kai panta ta skeuh auths kai to qusiasthrion tou qumiamatos28kai to qusiasthrion twn olokautwmatwn kai panta autou ta skeuh kai thn trapezan kai panta ta skeuh auths kai ton louthra kai thn basin autou29kai agiaseis auta kai estai agia twn agiwn pas o aptomenos autwn agiasqhsetai30kai aarwn kai tous uious autou criseis kai agiaseis autous ierateuein moi31kai tois uiois israhl lalhseis legwn elaion aleimma crisews agion estai touto umin eis tas geneas umwn32epi sarka anqrwpou ou crisqhsetai kai kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin eautois wsautws agion estin kai agiasma estai umin33os an poihsh wsautws kai os an dw ap� autou allogenei exoleqreuqhsetai ek tou laou autou34kai eipen kurios pros mwushn labe seautw hdusmata stakthn onuca calbanhn hdusmou kai libanon diafanh ison isw estai35kai poihsousin en autw qumiama mureyikon ergon mureyou memigmenon kaqaron ergon agion36kai sugkoyeis ek toutwn lepton kai qhseis apenanti twn marturiwn en th skhnh tou marturiou oqen gnwsqhsomai soi ekeiqen agion twn agiwn estai umin37qumiama kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin autois agiasma estai umin kuriw38os an poihsh wsautws wste osfrainesqai en autw apoleitai ek tou laou autou

Chapter 31
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2idou anakeklhmai ex onomatos ton beselehl ton tou ouriou ton wr ths fulhs iouda3kai eneplhsa auton pneuma qeion sofias kai sunesews kai episthmhs en panti ergw4dianoeisqai kai arcitektonhsai ergazesqai to crusion kai to argurion kai ton calkon kai thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon to nhston kai thn busson thn keklwsmenhn5kai ta liqourgika kai eis ta erga ta tektonika twn xulwn ergazesqai kata panta ta erga6kai egw edwka auton kai ton eliab ton tou acisamac ek fulhs dan kai panti sunetw kardia dedwka sunesin kai poihsousin panta osa soi sunetaxa7thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton ths diaqhkhs kai to ilasthrion to ep� auths kai thn diaskeuhn ths skhnhs8kai ta qusiasthria kai thn trapezan kai panta ta skeuh auths kai thn lucnian thn kaqaran kai panta ta skeuh auths9kai ton louthra kai thn basin autou10kai tas stolas tas leitourgikas aarwn kai tas stolas twn uiwn autou ierateuein moi11kai to elaion ths crisews kai to qumiama ths sunqesews tou agiou kata panta osa egw eneteilamhn soi poihsousin12kai elalhsen kurios pros mwushn legwn13kai su suntaxon tois uiois israhl legwn orate kai ta sabbata mou fulaxesqe shmeion estin par� emoi kai en umin eis tas geneas umwn ina gnwte oti egw kurios o agiazwn umas14kai fulaxesqe ta sabbata oti agion touto estin kuriou umin o bebhlwn auto qanatw qanatwqhsetai pas os poihsei en autw ergon exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek mesou tou laou autou15ex hmeras poihseis erga th de hmera th ebdomh sabbata anapausis agia tw kuriw pas os poihsei ergon th hmera th ebdomh qanatw qanatwqhsetai16kai fulaxousin oi uioi israhl ta sabbata poiein auta eis tas geneas autwn diaqhkh aiwnios17en emoi kai tois uiois israhl shmeion estin aiwnion oti en ex hmerais epoihsen kurios ton ouranon kai thn ghn kai th hmera th ebdomh epausato kai katepausen18kai edwken mwusei hnika katepausen lalwn autw en tw orei tw sina tas duo plakas tou marturiou plakas liqinas gegrammenas tw daktulw tou qeou

Chapter 32
1kai idwn o laos oti kecroniken mwushs katabhnai ek tou orous sunesth o laos epi aarwn kai legousin autw anasthqi kai poihson hmin qeous oi proporeusontai hmwn o gar mwushs outos o anqrwpos os exhgagen hmas ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw2kai legei autois aarwn perielesqe ta enwtia ta crusa ta en tois wsin twn gunaikwn umwn kai qugaterwn kai enegkate pros me3kai perieilanto pas o laos ta enwtia ta crusa ta en tois wsin autwn kai hnegkan pros aarwn4kai edexato ek twn ceirwn autwn kai eplasen auta en th grafidi kai epoihsen auta moscon cwneuton kai eipen outoi oi qeoi sou israhl oitines anebibasan se ek ghs aiguptou5kai idwn aarwn wkodomhsen qusiasthrion katenanti autou kai ekhruxen aarwn legwn eorth tou kuriou aurion6kai orqrisas th epaurion anebibasen olokautwmata kai proshnegken qusian swthriou kai ekaqisen o laos fagein kai piein kai anesthsan paizein7kai elalhsen kurios pros mwushn legwn badize to tacos enteuqen katabhqi hnomhsen gar o laos sou ous exhgages ek ghs aiguptou8parebhsan tacu ek ths odou hs eneteilw autois epoihsan eautois moscon kai proskekunhkasin autw kai tequkasin autw kai eipan outoi oi qeoi sou israhl oitines anebibasan se ek ghs aiguptou10kai nun eason me kai qumwqeis orgh eis autous ektriyw autous kai poihsw se eis eqnos mega11kai edehqh mwushs enanti kuriou tou qeou kai eipen ina ti kurie qumoi orgh eis ton laon sou ous exhgages ek ghs aiguptou en iscui megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw12mhpote eipwsin oi aiguptioi legontes meta ponhrias exhgagen autous apokteinai en tois oresin kai exanalwsai autous apo ths ghs pausai ths orghs tou qumou sou kai ilews genou epi th kakia tou laou sou13mnhsqeis abraam kai isaak kai iakwb twn swn oiketwn ois wmosas kata seautou kai elalhsas pros autous legwn poluplhqunw to sperma umwn wsei ta astra tou ouranou tw plhqei kai pasan thn ghn tauthn hn eipas dounai tw spermati autwn kai kaqexousin authn eis ton aiwna14kai ilasqh kurios peri ths kakias hs eipen poihsai ton laon autou15kai apostreyas mwushs katebh apo tou orous kai ai duo plakes tou marturiou en tais cersin autou plakes liqinai katagegrammenai ex amfoterwn twn merwn autwn enqen kai enqen hsan gegrammenai16kai ai plakes ergon qeou hsan kai h grafh grafh qeou estin kekolammenh en tais plaxin17kai akousas ihsous thn fwnhn tou laou krazontwn legei pros mwushn fwnh polemou en th parembolh18kai legei ouk estin fwnh exarcontwn kat� iscun oude fwnh exarcontwn trophs alla fwnhn exarcontwn oinou egw akouw19kai hnika hggizen th parembolh ora ton moscon kai tous corous kai orgisqeis qumw mwushs erriyen apo twn ceirwn autou tas duo plakas kai sunetriyen autas upo to oros20kai labwn ton moscon on epoihsan katekausen auton en puri kai kathlesen auton lepton kai espeiren auton epi to udwr kai epotisen auto tous uious israhl21kai eipen mwushs tw aarwn ti epoihsen soi o laos outos oti ephgages ep� autous amartian megalhn22kai eipen aarwn pros mwushn mh orgizou kurie su gar oidas to ormhma tou laou toutou23legousin gar moi poihson hmin qeous oi proporeusontai hmwn o gar mwushs outos o anqrwpos os exhgagen hmas ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw24kai eipa autois ei tini uparcei crusia perielesqe kai edwkan moi kai erriya eis to pur kai exhlqen o moscos outos25kai idwn mwushs ton laon oti dieskedastai dieskedasen gar autous aarwn epicarma tois upenantiois autwn26esth de mwushs epi ths pulhs ths parembolhs kai eipen tis pros kurion itw pros me sunhlqon oun pros auton pantes oi uioi leui27kai legei autois tade legei kurios o qeos israhl qesqe ekastos thn eautou romfaian epi ton mhron kai dielqate kai anakamyate apo pulhs epi pulhn dia ths parembolhs kai apokteinate ekastos ton adelfon autou kai ekastos ton plhsion autou kai ekastos ton eggista autou28kai epoihsan oi uioi leui kaqa elalhsen autois mwushs kai epesan ek tou laou en ekeinh th hmera eis triscilious andras29kai eipen autois mwushs eplhrwsate tas ceiras umwn shmeron kuriw ekastos en tw uiw h tw adelfw doqhnai ef� umas eulogian30kai egeneto meta thn aurion eipen mwushs pros ton laon umeis hmarthkate amartian megalhn kai nun anabhsomai pros ton qeon ina exilaswmai peri ths amartias umwn31upestreyen de mwushs pros kurion kai eipen deomai kurie hmarthken o laos outos amartian megalhn kai epoihsan eautois qeous crusous32kai nun ei men afeis autois thn amartian afes ei de mh exaleiyon me ek ths biblou sou hs egrayas33kai eipen kurios pros mwushn ei tis hmarthken enwpion mou exaleiyw auton ek ths biblou mou34nuni de badize katabhqi kai odhghson ton laon touton eis ton topon on eipa soi idou o aggelos mou proporeuetai pro proswpou sou h d� an hmera episkeptwmai epaxw ep� autous thn amartian autwn35kai epataxen kurios ton laon peri ths poihsews tou moscou ou epoihsen aarwn

Chapter 33
1kai eipen kurios pros mwushn poreuou anabhqi enteuqen su kai o laos sou ous exhgages ek ghs aiguptou eis thn ghn hn wmosa tw abraam kai isaak kai iakwb legwn tw spermati umwn dwsw authn2kai sunapostelw ton aggelon mou pro proswpou sou kai ekbalei ton amorraion kai cettaion kai ferezaion kai gergesaion kai euaion kai iebousaion3kai eisaxw se eis ghn reousan gala kai meli ou gar mh sunanabw meta sou dia to laon sklhrotrachlon se einai ina mh exanalwsw se en th odw4kai akousas o laos to rhma to ponhron touto katepenqhsan en penqikois5kai eipen kurios tois uiois israhl umeis laos sklhrotrachlos orate mh plhghn allhn epaxw egw ef� umas kai exanalwsw umas nun oun afelesqe tas stolas twn doxwn umwn kai ton kosmon kai deixw soi a poihsw soi6kai perieilanto oi uioi israhl ton kosmon autwn kai thn peristolhn apo tou orous tou cwrhb7kai labwn mwushs thn skhnhn autou ephxen exw ths parembolhs makran apo ths parembolhs kai eklhqh skhnh marturiou kai egeneto pas o zhtwn kurion exeporeueto eis thn skhnhn exw ths parembolhs8hnika d� an eiseporeueto mwushs eis thn skhnhn exw ths parembolhs eisthkei pas o laos skopeuontes ekastos para tas quras ths skhnhs autou kai katenoousan apiontos mwush ews tou eiselqein auton eis thn skhnhn9ws d� an eishlqen mwushs eis thn skhnhn katebainen o stulos ths nefelhs kai istato epi thn quran ths skhnhs kai elalei mwush10kai ewra pas o laos ton stulon ths nefelhs estwta epi ths quras ths skhnhs kai stantes pas o laos prosekunhsan ekastos apo ths quras ths skhnhs autou11kai elalhsen kurios pros mwushn enwpios enwpiw ws ei tis lalhsei pros ton eautou filon kai apelueto eis thn parembolhn o de qerapwn ihsous uios nauh neos ouk exeporeueto ek ths skhnhs12kai eipen mwushs pros kurion idou su moi legeis anagage ton laon touton su de ouk edhlwsas moi on sunaposteleis met� emou su de moi eipas oida se para pantas kai carin eceis par� emoi13ei oun eurhka carin enantion sou emfanison moi seauton gnwstws idw se opws an w eurhkws carin enantion sou kai ina gnw oti laos sou to eqnos to mega touto14kai legei autos proporeusomai sou kai katapausw se15kai legei pros auton ei mh autos su poreuh mh me anagaghs enteuqen16kai pws gnwston estai alhqws oti eurhka carin para soi egw te kai o laos sou all� h sumporeuomenou sou meq� hmwn kai endoxasqhsomai egw te kai o laos sou para panta ta eqnh osa epi ths ghs estin17kai eipen kurios pros mwushn kai touton soi ton logon on eirhkas poihsw eurhkas gar carin enwpion mou kai oida se para pantas18kai legei deixon moi thn seautou doxan19kai eipen egw pareleusomai proteros sou th doxh mou kai kalesw epi tw onomati mou kurios enantion sou kai elehsw on an elew kai oiktirhsw on an oiktirw20kai eipen ou dunhsh idein mou to proswpon ou gar mh idh anqrwpos to proswpon mou kai zhsetai21kai eipen kurios idou topos par� emoi sthsh epi ths petras22hnika d� an parelqh mou h doxa kai qhsw se eis ophn ths petras kai skepasw th ceiri mou epi se ews an parelqw23kai afelw thn ceira kai tote oyh ta opisw mou to de proswpon mou ouk ofqhsetai soi

Chapter 34
1kai eipen kurios pros mwushn laxeuson seautw duo plakas liqinas kaqws kai ai prwtai kai anabhqi pros me eis to oros kai grayw epi twn plakwn ta rhmata a hn en tais plaxin tais prwtais ais sunetriyas2kai ginou etoimos eis to prwi kai anabhsh epi to oros to sina kai sthsh moi ekei ep� akrou tou orous3kai mhdeis anabhtw meta sou mhde ofqhtw en panti tw orei kai ta probata kai ai boes mh nemesqwsan plhsion tou orous ekeinou4kai elaxeusen duo plakas liqinas kaqaper kai ai prwtai kai orqrisas mwushs anebh eis to oros to sina kaqoti sunetaxen autw kurios kai elaben mwushs tas duo plakas tas liqinas5kai katebh kurios en nefelh kai paresth autw ekei kai ekalesen tw onomati kuriou6kai parhlqen kurios pro proswpou autou kai ekalesen kurios o qeos oiktirmwn kai elehmwn makroqumos kai polueleos kai alhqinos7kai dikaiosunhn diathrwn kai poiwn eleos eis ciliadas afairwn anomias kai adikias kai amartias kai ou kaqariei ton enocon epagwn anomias paterwn epi tekna kai epi tekna teknwn epi trithn kai tetarthn genean8kai speusas mwushs kuyas epi thn ghn prosekunhsen9kai eipen ei eurhka carin enwpion sou sumporeuqhtw o kurios mou meq� hmwn o laos gar sklhrotrachlos estin kai afeleis su tas amartias hmwn kai tas anomias hmwn kai esomeqa soi10kai eipen kurios pros mwushn idou egw tiqhmi soi diaqhkhn enwpion pantos tou laou sou poihsw endoxa a ou gegonen en pash th gh kai en panti eqnei kai oyetai pas o laos en ois ei su ta erga kuriou oti qaumasta estin a egw poihsw soi11prosece su panta osa egw entellomai soi idou egw ekballw pro proswpou umwn ton amorraion kai cananaion kai cettaion kai ferezaion kai euaion kai gergesaion kai iebousaion12prosece seautw mhpote qhs diaqhkhn tois egkaqhmenois epi ths ghs eis hn eisporeuh eis authn mh soi genhtai proskomma en umin13tous bwmous autwn kaqeleite kai tas sthlas autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete en puri14ou gar mh proskunhshte qew eterw o gar kurios o qeos zhlwton onoma qeos zhlwths estin15mhpote qhs diaqhkhn tois egkaqhmenois pros allofulous epi ths ghs kai ekporneuswsin opisw twn qewn autwn kai quswsi tois qeois autwn kai kaleswsin se kai faghs twn qumatwn autwn16kai labhs twn qugaterwn autwn tois uiois sou kai twn qugaterwn sou dws tois uiois autwn kai ekporneuswsin ai qugateres sou opisw twn qewn autwn kai ekporneuswsin tous uious sou opisw twn qewn autwn17kai qeous cwneutous ou poihseis seautw18kai thn eorthn twn azumwn fulaxh epta hmeras fagh azuma kaqaper entetalmai soi eis ton kairon en mhni twn newn en gar mhni twn newn exhlqes ex aiguptou19pan dianoigon mhtran emoi ta arsenika prwtotokon moscou kai prwtotokon probatou20kai prwtotokon upozugiou lutrwsh probatw ean de mh lutrwsh auto timhn dwseis pan prwtotokon twn uiwn sou lutrwsh ouk ofqhsh enwpion mou kenos21ex hmeras erga th de ebdomh katapauseis tw sporw kai tw amhtw katapauseis22kai eorthn ebdomadwn poihseis moi archn qerismou purwn kai eorthn sunagwghs mesountos tou eniautou23treis kairous tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou israhl24otan gar ekbalw ta eqnh pro proswpou sou kai platunw ta oria sou ouk epiqumhsei oudeis ths ghs sou hnika an anabainhs ofqhnai enantion kuriou tou qeou sou treis kairous tou eniautou25ou sfaxeis epi zumh aima qumiamatwn mou kai ou koimhqhsetai eis to prwi qumata ths eorths tou pasca26ta prwtogenhmata ths ghs sou qhseis eis ton oikon kuriou tou qeou sou ou prosoiseis arna en galakti mhtros autou27kai eipen kurios pros mwushn grayon seautw ta rhmata tauta epi gar twn logwn toutwn teqeimai soi diaqhkhn kai tw israhl28kai hn ekei mwushs enantion kuriou tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas arton ouk efagen kai udwr ouk epien kai egrayen ta rhmata tauta epi twn plakwn ths diaqhkhs tous deka logous29ws de katebainen mwushs ek tou orous kai ai duo plakes epi twn ceirwn mwush katabainontos de autou ek tou orous mwushs ouk hdei oti dedoxastai h oyis tou crwmatos tou proswpou autou en tw lalein auton autw30kai eiden aarwn kai pantes oi presbuteroi israhl ton mwushn kai hn dedoxasmenh h oyis tou crwmatos tou proswpou autou kai efobhqhsan eggisai autou31kai ekalesen autous mwushs kai epestrafhsan pros auton aarwn kai pantes oi arcontes ths sunagwghs kai elalhsen autois mwushs32kai meta tauta proshlqon pros auton pantes oi uioi israhl kai eneteilato autois panta osa elalhsen kurios pros auton en tw orei sina33kai epeidh katepausen lalwn pros autous epeqhken epi to proswpon autou kalumma34hnika d� an eiseporeueto mwushs enanti kuriou lalein autw perihreito to kalumma ews tou ekporeuesqai kai exelqwn elalei pasin tois uiois israhl osa eneteilato autw kurios35kai eidon oi uioi israhl to proswpon mwush oti dedoxastai kai perieqhken mwushs kalumma epi to proswpon eautou ews an eiselqh sullalein autw

Chapter 35
1kai sunhqroisen mwushs pasan sunagwghn uiwn israhl kai eipen pros autous outoi oi logoi ous eipen kurios poihsai autous2ex hmeras poihseis erga th de hmera th ebdomh katapausis agion sabbata anapausis kuriw pas o poiwn ergon en auth teleutatw3ou kausete pur en pash katoikia umwn th hmera twn sabbatwn egw kurios4kai eipen mwushs pros pasan sunagwghn uiwn israhl legwn touto to rhma o sunetaxen kurios legwn5labete par� umwn autwn afairema kuriw pas o katadecomenos th kardia oisousin tas aparcas kuriw crusion argurion calkon6uakinqon porfuran kokkinon diploun dianenhsmenon kai busson keklwsmenhn kai tricas aigeias7kai dermata kriwn hruqrodanwmena kai dermata uakinqina kai xula ashpta9kai liqous sardiou kai liqous eis thn glufhn eis thn epwmida kai ton podhrh10kai pas sofos th kardia en umin elqwn ergazesqw panta osa sunetaxen kurios11thn skhnhn kai ta pararrumata kai ta kalummata kai ta diatonia kai tous moclous kai tous stulous12kai thn kibwton tou marturiou kai tous anaforeis auths kai to ilasthrion auths kai to katapetasma12kai ta istia ths aulhs kai tous stulous auths kai tous liqous ths smaragdou kai to qumiama kai to elaion tou crismatos13kai thn trapezan kai panta ta skeuh auths14kai thn lucnian tou fwtos kai panta ta skeuh auths16kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou19kai tas stolas tas agias aarwn tou ierews kai tas stolas en ais leitourghsousin en autais kai tous citwnas tois uiois aarwn ths ierateias kai to elaion tou crismatos kai to qumiama ths sunqesews20kai exhlqen pasa sunagwgh uiwn israhl apo mwush21kai hnegkan ekastos wn eferen autwn h kardia kai osois edoxen th yuch autwn hnegkan afairema kuriw eis panta ta erga ths skhnhs tou marturiou kai eis panta ta katerga auths kai eis pasas tas stolas tou agiou22kai hnegkan oi andres para twn gunaikwn pas w edoxen th dianoia hnegkan sfragidas kai enwtia kai daktulious kai emplokia kai peridexia pan skeuos crusoun kai pantes osoi hnegkan afairemata crusiou kuriw23kai par� w eureqh bussos kai dermata uakinqina kai dermata kriwn hruqrodanwmena hnegkan24kai pas o afairwn afairema argurion kai calkon hnegkan ta afairemata kuriw kai par� ois eureqh xula ashpta eis panta ta erga ths kataskeuhs hnegkan25kai pasa gunh sofh th dianoia tais cersin nhqein hnegkan nenhsmena thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon kai thn busson26kai pasai ai gunaikes ais edoxen th dianoia autwn en sofia enhsan tas tricas tas aigeias27kai oi arcontes hnegkan tous liqous ths smaragdou kai tous liqous ths plhrwsews eis thn epwmida kai eis to logeion28kai tas sunqeseis kai to elaion ths crisews kai thn sunqesin tou qumiamatos29kai pas anhr kai gunh wn eferen h dianoia autwn eiselqontas poiein panta ta erga osa sunetaxen kurios poihsai auta dia mwush hnegkan oi uioi israhl afairema kuriw30kai eipen mwushs tois uiois israhl idou anakeklhken o qeos ex onomatos ton beselehl ton tou ouriou ton wr ek fulhs iouda31kai eneplhsen auton pneuma qeion sofias kai sunesews kai episthmhs pantwn32arcitektonein kata panta ta erga ths arcitektonias poiein to crusion kai to argurion kai ton calkon33kai liqourghsai ton liqon kai katergazesqai ta xula kai poiein en panti ergw sofias34kai probibasai ge edwken autw en th dianoia autw te kai eliab tw tou acisamak ek fulhs dan35eneplhsen autous sofias kai sunesews dianoias panta sunienai poihsai ta erga tou agiou kai ta ufanta kai poikilta ufanai tw kokkinw kai th bussw poiein pan ergon arcitektonias poikilias

Chapter 36
1kai epoihsen beselehl kai eliab kai pas sofos th dianoia w edoqh sofia kai episthmh en autois sunienai poiein panta ta erga kata ta agia kaqhkonta kata panta osa sunetaxen kurios2kai ekalesen mwushs beselehl kai eliab kai pantas tous econtas thn sofian w edwken o qeos episthmhn en th kardia kai pantas tous ekousiws boulomenous prosporeuesqai pros ta erga wste suntelein auta3kai elabon para mwush panta ta afairemata a hnegkan oi uioi israhl eis panta ta erga tou agiou poiein auta kai autoi prosedeconto eti ta prosferomena para twn ferontwn to prwi prwi4kai pareginonto pantes oi sofoi oi poiountes ta erga tou agiou ekastos kata to autou ergon o autoi hrgazonto5kai eipan pros mwushn oti plhqos ferei o laos para ta erga osa sunetaxen kurios poihsai6kai prosetaxen mwushs kai ekhruxen en th parembolh legwn anhr kai gunh mhketi ergazesqwsan eis tas aparcas tou agiou kai ekwluqh o laos eti prosferein7kai ta erga hn autois ikana eis thn kataskeuhn poihsai kai proskatelipon8kai epoihsen pas sofos en tois ergazomenois tas stolas twn agiwn ai eisin aarwn tw ierei kaqa sunetaxen kurios tw mwush9kai epoihsan thn epwmida ek crusiou kai uakinqou kai porfuras kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhs10kai etmhqh ta petala tou crusiou trices wste sunufanai sun th uakinqw kai th porfura kai sun tw kokkinw tw dianenhsmenw kai sun th bussw th keklwsmenh ergon ufanton11epoihsan auto epwmidas sunecousas ex amfoterwn twn merwn12ergon ufanton eis allhla sumpeplegmenon kaq� eauto ex autou epoihsan kata thn autou poihsin ek crusiou kai uakinqou kai porfuras kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhs kaqa sunetaxen kurios tw mwush13kai epoihsan amfoterous tous liqous ths smaragdou sumpeporphmenous kai perisesialwmenous crusiw geglummenous kai ekkekolammenous ekkolamma sfragidos ek twn onomatwn twn uiwn israhl14kai epeqhken autous epi tous wmous ths epwmidos liqous mnhmosunou twn uiwn israhl kaqa sunetaxen kurios tw mwush15kai epoihsan logeion ergon ufanton poikilia kata to ergon ths epwmidos ek crusiou kai uakinqou kai porfuras kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhs16tetragwnon diploun epoihsan to logeion spiqamhs to mhkos kai spiqamhs to euros diploun17kai sunufanqh en autw ufasma kataliqon tetrasticon sticos liqwn sardion kai topazion kai smaragdos o sticos o eis18kai o sticos o deuteros anqrax kai sapfeiros kai iaspis19kai o sticos o tritos ligurion kai acaths kai amequstos20kai o sticos o tetartos crusoliqos kai bhrullion kai onucion perikekuklwmena crusiw kai sundedemena crusiw21kai oi liqoi hsan ek twn onomatwn twn uiwn israhl dwdeka ek twn onomatwn autwn eggegrammena eis sfragidas ekastos ek tou eautou onomatos eis tas dwdeka fulas22kai epoihsan epi to logeion krossous sumpeplegmenous ergon emplokiou ek crusiou kaqarou23kai epoihsan duo aspidiskas crusas kai duo daktulious crusous kai epeqhkan tous duo daktulious tous crusous ep� amfoteras tas arcas tou logeiou24kai epeqhkan ta emplokia ek crusiou epi tous daktulious ep� amfoterwn twn merwn tou logeiou25kai eis tas duo sumbolas ta duo emplokia kai epeqhkan epi tas duo aspidiskas kai epeqhkan epi tous wmous ths epwmidos ex enantias kata proswpon26kai epoihsan duo daktulious crusous kai epeqhkan epi ta duo pterugia ep� akrou tou logeiou epi to akron tou opisqiou ths epwmidos eswqen27kai epoihsan duo daktulious crusous kai epeqhkan ep� amfoterous tous wmous ths epwmidos katwqen autou kata proswpon kata thn sumbolhn anwqen ths sunufhs ths epwmidos28kai sunesfigxen to logeion apo twn daktuliwn twn ep� autou eis tous daktulious ths epwmidos sunecomenous ek ths uakinqou sumpeplegmenous eis to ufasma ths epwmidos ina mh calatai to logeion apo ths epwmidos kaqa sunetaxen kurios tw mwush29kai epoihsan ton upoduthn upo thn epwmida ergon ufanton olon uakinqinon30to de peristomion tou upodutou en tw mesw diufasmenon sumplekton wan econ kuklw to peristomion adialuton31kai epoihsan epi tou lwmatos tou upodutou katwqen ws exanqoushs roas roiskous ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhs32kai epoihsan kwdwnas crusous kai epeqhkan tous kwdwnas epi to lwma tou upodutou kuklw ana meson twn roiskwn33kwdwn crusous kai roiskos epi tou lwmatos tou upodutou kuklw eis to leitourgein kaqa sunetaxen kurios tw mwush34kai epoihsan citwnas bussinous ergon ufanton aarwn kai tois uiois autou35kai tas kidareis ek bussou kai thn mitran ek bussou kai ta periskelh ek bussou keklwsmenhs36kai tas zwnas autwn ek bussou kai uakinqou kai porfuras kai kokkinou nenhsmenou ergon poikiltou on tropon sunetaxen kurios tw mwush37kai epoihsan to petalon to crusoun aforisma tou agiou crusiou kaqarou kai egrayen ep� autou grammata ektetupwmena sfragidos agiasma kuriw38kai epeqhkan ep� auto lwma uakinqinon wste epikeisqai epi thn mitran anwqen on tropon sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 37
1kai epoihsan th skhnh deka aulaias2oktw kai eikosi phcewn mhkos ths aulaias ths mias to auto hsan pasai kai tessarwn phcwn to euros ths aulaias ths mias3kai epoihsan to katapetasma ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhs ergon ufantou ceroubim4kai epeqhkan auto epi tessaras stulous ashptous katakecruswmenous en crusiw kai ai kefalides autwn crusai kai ai baseis autwn tessares argurai5kai epoihsan to katapetasma ths quras ths skhnhs tou marturiou ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhs ergon ufantou ceroubim6kai tous stulous autou pente kai tous krikous kai tas kefalidas autwn kai tas yalidas autwn katecruswsan crusiw kai ai baseis autwn pente calkai7kai epoihsan thn aulhn ta pros liba istia ths aulhs ek bussou keklwsmenhs ekaton ef� ekaton8kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseis autwn eikosi9kai to klitos to pros borran ekaton ef� ekaton kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseis autwn eikosi10kai to klitos to pros qalassan aulaiai penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseis autwn deka11kai to klitos to pros anatolas penthkonta phcewn12istia pentekaideka phcewn to kata nwtou kai oi stuloi autwn treis kai ai baseis autwn treis13kai epi tou nwtou tou deuterou enqen kai enqen kata thn pulhn ths aulhs aulaiai pentekaideka phcewn kai oi stuloi autwn treis kai ai baseis autwn treis14pasai ai aulaiai ths aulhs ek bussou keklwsmenhs15kai ai baseis twn stulwn calkai kai ai agkulai autwn argurai kai ai kefalides autwn perihrgurwmenai arguriw kai oi stuloi perihrgurwmenoi arguriw pantes oi stuloi ths aulhs16kai to katapetasma ths pulhs ths aulhs ergon poikiltou ex uakinqou kai porfuras kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhs eikosi phcewn to mhkos kai to uyos kai to euros pente phcewn exisoumenon tois istiois ths aulhs17kai oi stuloi autwn tessares kai ai baseis autwn tessares calkai kai ai agkulai autwn argurai kai ai kefalides autwn perihrgurwmenai arguriw18kai autoi perihrgurwmenoi arguriw kai pantes oi passaloi ths aulhs kuklw calkoi19kai auth h suntaxis ths skhnhs tou marturiou kaqa sunetagh mwush thn leitourgian einai twn leuitwn dia iqamar tou uiou aarwn tou ierews20kai beselehl o tou ouriou ek fulhs iouda epoihsen kaqa sunetaxen kurios tw mwush21kai eliab o tou acisamak ek ths fulhs dan os hrcitektonhsen ta ufanta kai ta rafideuta kai poikiltika ufanai tw kokkinw kai th bussw

Chapter 38
1kai epoihsen beselehl thn kibwton2kai katecruswsen authn crusiw kaqarw eswqen kai exwqen3kai ecwneusen auth tessaras daktulious crusous duo epi to klitos to en kai duo epi to klitos to deuteron4eureis tois diwsthrsin wste airein authn en autois5kai epoihsen to ilasthrion epanwqen ths kibwtou ek crusiou6kai tous duo ceroubim crusous7ceroub ena epi to akron tou ilasthriou to en kai ceroub ena epi to akron to deuteron tou ilasthriou8skiazonta tais pteruxin autwn epi to ilasthrion9kai epoihsen thn trapezan thn prokeimenhn ek crusiou kaqarou10kai ecwneusen auth tessaras daktulious duo epi tou klitous tou enos kai duo epi tou klitous tou deuterou eureis wste airein tois diwsthrsin en autois11kai tous diwsthras ths kibwtou kai ths trapezhs epoihsen kai katecruswsen autous crusiw12kai epoihsen ta skeuh ths trapezhs ta te trublia kai tas quiskas kai tous kuaqous kai ta spondeia en ois speisei en autois crusa13kai epoihsen thn lucnian h fwtizei crushn sterean ton kaulon14kai tous kalamiskous ex amfoterwn twn merwn auths15ek twn kalamiskwn auths oi blastoi execontes treis ek toutou kai treis ek toutou exisoumenoi allhlois16kai ta lampadia autwn a estin epi twn akrwn karuwta ex autwn kai ta enqemia ex autwn ina wsin ep� autwn oi lucnoi kai to enqemion to ebdomon ap� akrou tou lampadiou epi ths korufhs anwqen stereon olon crusoun17kai epta lucnous ep� auths crusous kai tas labidas auths crusas kai tas eparustridas autwn crusas18outos perihrgurwsen tous stulous kai ecwneusen tw stulw daktulious crusous kai ecruswsen tous moclous crusiw kai katecruswsen tous stulous tou katapetasmatos crusiw kai epoihsen tas agkulas crusas19outos epoihsen kai tous krikous ths skhnhs crusous kai tous krikous ths aulhs kai krikous eis to ekteinein to katakalumma anwqen calkous20outos ecwneusen tas kefalidas tas arguras ths skhnhs kai tas kefalidas tas calkas ths quras ths skhnhs kai thn pulhn ths aulhs kai agkulas epoihsen tois stulois arguras epi twn stulwn outos perihrgurwsen autas21outos epoihsen kai tous passalous ths skhnhs kai tous passalous ths aulhs calkous22outos epoihsen to qusiasthrion to calkoun ek twn pureiwn twn calkwn a hsan tois andrasin tois katastasiasasi meta ths kore sunagwghs23outos epoihsen panta ta skeuh tou qusiasthriou kai to pureion autou kai thn basin kai tas fialas kai tas kreagras calkas24outos epoihsen tw qusiasthriw paraqema ergon diktuwton katwqen tou pureiou upo auto ews tou hmisous autou kai epeqhken autw tessaras daktulious ek twn tessarwn merwn tou paraqematos tou qusiasthriou calkous tois moclois eureis wste airein to qusiasthrion en autois25outos epoihsen to elaion ths crisews to agion kai thn sunqesin tou qumiamatos kaqaron ergon mureyou26outos epoihsen ton louthra calkoun kai thn basin autou calkhn ek twn katoptrwn twn nhsteusaswn ai enhsteusan para tas quras ths skhnhs tou marturiou en h hmera ephxen authn27kai epoihsen ton louthra ina niptwntai ex autou mwushs kai aarwn kai oi uioi autou tas ceiras autwn kai tous podas eisporeuomenwn autwn eis thn skhnhn tou marturiou h otan prosporeuwntai pros to qusiasthrion leitourgein eniptonto ex autou kaqaper sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 39
1pan to crusion o kateirgasqh eis ta erga kata pasan thn ergasian twn agiwn egeneto crusiou tou ths aparchs ennea kai eikosi talanta kai eptakosioi eikosi sikloi kata ton siklon ton agion2kai arguriou afairema para twn epeskemmenwn andrwn ths sunagwghs ekaton talanta kai cilioi eptakosioi ebdomhkonta pente sikloi3dracmh mia th kefalh to hmisu tou siklou kata ton siklon ton agion pas o paraporeuomenos thn episkeyin apo eikosaetous kai epanw eis tas exhkonta muriadas kai triscilioi pentakosioi kai penthkonta4kai egenhqh ta ekaton talanta tou arguriou eis thn cwneusin twn ekaton kefalidwn ths skhnhs kai eis tas kefalidas tou katapetasmatos ekaton kefalides eis ta ekaton talanta talanton th kefalidi5kai tous cilious eptakosious ebdomhkonta pente siklous epoihsan eis tas agkulas tois stulois kai katecruswsen tas kefalidas autwn kai katekosmhsen autous6kai o calkos tou afairematos ebdomhkonta talanta kai cilioi pentakosioi sikloi7kai epoihsen ex autou tas baseis ths quras ths skhnhs tou marturiou8kai tas baseis ths aulhs kuklw kai tas baseis ths pulhs ths aulhs kai tous passalous ths skhnhs kai tous passalous ths aulhs kuklw9kai to paraqema to calkoun tou qusiasthriou kai panta ta skeuh tou qusiasthriou kai panta ta ergaleia ths skhnhs tou marturiou10kai epoihsan oi uioi israhl kaqa sunetaxen kurios tw mwush outws epoihsan11to de loipon crusion tou afairematos epoihsan skeuh eis to leitourgein en autois enanti kuriou12kai thn kataleifqeisan uakinqon kai porfuran kai to kokkinon epoihsan stolas leitourgikas aarwn wste leitourgein en autais en tw agiw13kai hnegkan tas stolas pros mwushn kai thn skhnhn kai ta skeuh auths kai tas baseis kai tous moclous auths kai tous stulous14kai thn kibwton ths diaqhkhs kai tous diwsthras auths15kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou kai to elaion ths crisews kai to qumiama ths sunqesews16kai thn lucnian thn kaqaran kai tous lucnous auths lucnous ths kausews kai to elaion tou fwtos17kai thn trapezan ths proqesews kai panta ta auths skeuh kai tous artous tous prokeimenous18kai tas stolas tou agiou ai eisin aarwn kai tas stolas twn uiwn autou eis thn ierateian19kai ta istia ths aulhs kai tous stulous kai to katapetasma ths quras ths skhnhs kai ths pulhs ths aulhs kai panta ta skeuh ths skhnhs kai panta ta ergaleia auths20kai tas difqeras dermata kriwn hruqrodanwmena kai ta kalummata dermata uakinqina kai twn loipwn ta epikalummata21kai tous passalous kai panta ta ergaleia ta eis ta erga ths skhnhs tou marturiou22osa sunetaxen kurios tw mwush outws epoihsan oi uioi israhl pasan thn aposkeuhn23kai eiden mwushs panta ta erga kai hsan pepoihkotes auta on tropon sunetaxen kurios tw mwush outws epoihsan auta kai euloghsen autous mwushs

Chapter 40
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2en hmera mia tou mhnos tou prwtou noumhnia sthseis thn skhnhn tou marturiou3kai qhseis thn kibwton tou marturiou kai skepaseis thn kibwton tw katapetasmati4kai eisoiseis thn trapezan kai proqhseis thn proqesin auths kai eisoiseis thn lucnian kai epiqhseis tous lucnous auths5kai qhseis to qusiasthrion to crusoun eis to qumian enantion ths kibwtou kai epiqhseis kalumma katapetasmatos epi thn quran ths skhnhs tou marturiou6kai to qusiasthrion twn karpwmatwn qhseis para tas quras ths skhnhs tou marturiou8kai periqhseis thn skhnhn kai panta ta auths agiaseis kuklw9kai lhmyh to elaion tou crismatos kai criseis thn skhnhn kai panta ta en auth kai agiaseis authn kai panta ta skeuh auths kai estai agia10kai criseis to qusiasthrion twn karpwmatwn kai panta autou ta skeuh kai agiaseis to qusiasthrion kai estai to qusiasthrion agion twn agiwn12kai prosaxeis aarwn kai tous uious autou epi tas quras ths skhnhs tou marturiou kai louseis autous udati13kai enduseis aarwn tas stolas tas agias kai criseis auton kai agiaseis auton kai ierateusei moi14kai tous uious autou prosaxeis kai enduseis autous citwnas15kai aleiyeis autous on tropon hleiyas ton patera autwn kai ierateusousin moi kai estai wste einai autois crisma ierateias eis ton aiwna eis tas geneas autwn16kai epoihsen mwushs panta osa eneteilato autw kurios outws epoihsen17kai egeneto en tw mhni tw prwtw tw deuterw etei ekporeuomenwn autwn ex aiguptou noumhnia estaqh h skhnh18kai esthsen mwushs thn skhnhn kai epeqhken tas kefalidas kai dienebalen tous moclous kai esthsen tous stulous19kai exeteinen tas aulaias epi thn skhnhn kai epeqhken to katakalumma ths skhnhs ep� auths anwqen kaqa sunetaxen kurios tw mwush20kai labwn ta marturia enebalen eis thn kibwton kai upeqhken tous diwsthras upo thn kibwton21kai eishnegken thn kibwton eis thn skhnhn kai epeqhken to katakalumma tou katapetasmatos kai eskepasen thn kibwton tou marturiou on tropon sunetaxen kurios tw mwush22kai eqhken thn trapezan eis thn skhnhn tou marturiou epi to klitos ths skhnhs tou marturiou to pros borran exwqen tou katapetasmatos ths skhnhs23kai proeqhken ep� auths artous ths proqesews enanti kuriou on tropon sunetaxen kurios tw mwush24kai eqhken thn lucnian eis thn skhnhn tou marturiou eis to klitos ths skhnhs to pros noton25kai epeqhken tous lucnous auths enanti kuriou on tropon sunetaxen kurios tw mwush26kai eqhken to qusiasthrion to crusoun en th skhnh tou marturiou apenanti tou katapetasmatos27kai equmiasen ep� autou to qumiama ths sunqesews kaqaper sunetaxen kurios tw mwush29kai to qusiasthrion twn karpwmatwn eqhken para tas quras ths skhnhs33kai esthsen thn aulhn kuklw ths skhnhs kai tou qusiasthriou kai sunetelesen mwushs panta ta erga34kai ekaluyen h nefelh thn skhnhn tou marturiou kai doxhs kuriou eplhsqh h skhnh35kai ouk hdunasqh mwushs eiselqein eis thn skhnhn tou marturiou oti epeskiazen ep� authn h nefelh kai doxhs kuriou eplhsqh h skhnh36hnika d� an anebh h nefelh apo ths skhnhs anezeugnusan oi uioi israhl sun th apartia autwn37ei de mh anebh h nefelh ouk anezeugnusan ews ths hmeras hs anebh h nefelh38nefelh gar hn epi ths skhnhs hmeras kai pur hn ep� auths nuktos enantion pantos israhl en pasais tais anazugais autwn .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks