Ezekiel


Chapter 1
1kai egeneto en tw triakostw etei en tw tetartw mhni pempth tou mhnos kai egw hmhn en mesw ths aicmalwsias epi tou potamou tou cobar kai hnoicqhsan oi ouranoi kai eidon oraseis qeou2pempth tou mhnos touto to etos to pempton ths aicmalwsias tou basilews iwakim3kai egeneto logos kuriou pros iezekihl uion bouzi ton ierea en gh caldaiwn epi tou potamou tou cobar kai egeneto ep¢ eme ceir kuriou4kai eidon kai idou pneuma exairon hrceto apo borra kai nefelh megalh en autw kai feggos kuklw autou kai pur exastrapton kai en tw mesw autou ws orasis hlektrou en mesw tou puros kai feggos en autw5kai en tw mesw ws omoiwma tessarwn zwwn kai auth h orasis autwn omoiwma anqrwpou ep¢ autois6kai tessara proswpa tw eni kai tessares pteruges tw eni7kai ta skelh autwn orqa kai pterwtoi oi podes autwn kai spinqhres ws exastraptwn calkos kai elafrai ai pteruges autwn8kai ceir anqrwpou upokatwqen twn pterugwn autwn epi ta tessara merh autwn kai ta proswpa autwn twn tessarwn9ouk epestrefonto en tw badizein auta ekaston katenanti tou proswpou autwn eporeuonto10kai omoiwsis twn proswpwn autwn proswpon anqrwpou kai proswpon leontos ek dexiwn tois tessarsin kai proswpon moscou ex aristerwn tois tessarsin kai proswpon aetou tois tessarsin11kai ai pteruges autwn ektetamenai anwqen tois tessarsin ekaterw duo sunezeugmenai pros allhlas kai duo epekalupton epanw tou swmatos autwn12kai ekateron kata proswpon autou eporeueto ou an hn to pneuma poreuomenon eporeuonto kai ouk epestrefon13kai en mesw twn zwwn orasis ws anqrakwn puros kaiomenwn ws oyis lampadwn sustrefomenwn ana meson twn zwwn kai feggos tou puros kai ek tou puros exeporeueto astraph15kai eidon kai idou trocos eis epi ths ghs ecomenos twn zwwn tois tessarsin16kai to eidos twn trocwn ws eidos qarsis kai omoiwma en tois tessarsin kai to ergon autwn hn kaqws an eih trocos en trocw17epi ta tessara merh autwn eporeuonto ouk epestrefon en tw poreuesqai auta18oud¢ oi nwtoi autwn kai uyos hn autois kai eidon auta kai oi nwtoi autwn plhreis ofqalmwn kukloqen tois tessarsin19kai en tw poreuesqai ta zwa eporeuonto oi trocoi ecomenoi autwn kai en tw exairein ta zwa apo ths ghs exhronto oi trocoi20ou an hn h nefelh ekei to pneuma tou poreuesqai eporeuonto ta zwa kai oi trocoi kai exhronto sun autois dioti pneuma zwhs hn en tois trocois21en tw poreuesqai auta eporeuonto kai en tw estanai auta eisthkeisan kai en tw exairein auta apo ths ghs exhronto sun autois oti pneuma zwhs hn en tois trocois22kai omoiwma uper kefalhs autois twn zwwn wsei sterewma ws orasis krustallou ektetamenon epi twn pterugwn autwn epanwqen23kai upokatw tou sterewmatos ai pteruges autwn ektetamenai pterussomenai etera th etera ekastw duo sunezeugmenai epikaluptousai ta swmata autwn24kai hkouon thn fwnhn twn pterugwn autwn en tw poreuesqai auta ws fwnhn udatos pollou kai en tw estanai auta katepauon ai pteruges autwn25kai idou fwnh uperanwqen tou sterewmatos tou ontos uper kefalhs autwn26ws orasis liqou sapfeirou omoiwma qronou ep¢ autou kai epi tou omoiwmatos tou qronou omoiwma ws eidos anqrwpou anwqen27kai eidon ws oyin hlektrou apo orasews osfuos kai epanw kai apo orasews osfuos kai ews katw eidon ws orasin puros kai to feggos autou kuklw28ws orasis toxou otan h en th nefelh en hmera uetou outws h stasis tou feggous kukloqen auth h orasis omoiwmatos doxhs kuriou kai eidon kai piptw epi proswpon mou kai hkousa fwnhn lalountos

Chapter 2
1kai eipen pros me uie anqrwpou sthqi epi tous podas sou kai lalhsw pros se2kai hlqen ep¢ eme pneuma kai anelaben me kai exhren me kai esthsen me epi tous podas mou kai hkouon autou lalountos pros me3kai eipen pros me uie anqrwpou exapostellw egw se pros ton oikon tou israhl tous parapikrainontas me oitines parepikranan me autoi kai oi pateres autwn ews ths shmeron hmeras4kai ereis pros autous tade legei kurios5ean ara akouswsin h ptohqwsin dioti oikos parapikrainwn estin kai gnwsontai oti profhths ei su en mesw autwn6kai su uie anqrwpou mh fobhqhs autous mhde eksths apo proswpou autwn dioti paroistrhsousi kai episusthsontai epi se kuklw kai en mesw skorpiwn su katoikeis tous logous autwn mh fobhqhs kai apo proswpou autwn mh eksths dioti oikos parapikrainwn estin7kai lalhseis tous logous mou pros autous ean ara akouswsin h ptohqwsin dioti oikos parapikrainwn estin8kai su uie anqrwpou akoue tou lalountos pros se mh ginou parapikrainwn kaqws o oikos o parapikrainwn cane to stoma sou kai fage a egw didwmi soi9kai eidon kai idou ceir ektetamenh pros me kai en auth kefalis bibliou10kai aneilhsen authn enwpion emou kai en auth gegrammena hn ta opisqen kai ta emprosqen kai egegrapto eis authn qrhnos kai melos kai ouai

Chapter 3
1kai eipen pros me uie anqrwpou katafage thn kefalida tauthn kai poreuqhti kai lalhson tois uiois israhl2kai dihnoixa to stoma mou kai eywmisen me thn kefalida3kai eipen pros me uie anqrwpou to stoma sou fagetai kai h koilia sou plhsqhsetai ths kefalidos tauths ths dedomenhs eis se kai efagon authn kai egeneto en tw stomati mou ws meli glukazon4kai eipen pros me uie anqrwpou badize eiselqe pros ton oikon tou israhl kai lalhson tous logous mou pros autous5dioti ou pros laon baquceilon kai baruglwsson su exapostellh pros ton oikon tou israhl6oude pros laous pollous allofwnous h alloglwssous oude stibarous th glwssh ontas wn ouk akoush tous logous autwn kai ei pros toioutous exapesteila se outoi an eishkousan sou7o de oikos tou israhl ou mh qelhswsin eisakousai sou dioti ou boulontai eisakouein mou oti pas o oikos israhl filoneikoi eisin kai sklhrokardioi8kai idou dedwka to proswpon sou dunaton katenanti twn proswpwn autwn kai to neikos sou katiscusw katenanti tou neikous autwn9kai estai dia pantos krataioteron petras mh fobhqhs ap¢ autwn mhde ptohqhs apo proswpou autwn dioti oikos parapikrainwn estin10kai eipen pros me uie anqrwpou pantas tous logous ous lelalhka meta sou labe eis thn kardian sou kai tois wsin sou akoue11kai badize eiselqe eis thn aicmalwsian pros tous uious tou laou sou kai lalhseis pros autous kai ereis pros autous tade legei kurios ean ara akouswsin ean ara endwsin12kai anelaben me pneuma kai hkousa katopisqen mou fwnhn seismou megalou euloghmenh h doxa kuriou ek tou topou autou13kai eidon fwnhn pterugwn twn zwwn pterussomenwn etera pros thn eteran kai fwnh twn trocwn ecomenh autwn kai fwnh tou seismou14kai to pneuma exhren me kai anelaben me kai eporeuqhn en ormh tou pneumatos mou kai ceir kuriou egeneto ep¢ eme krataia15kai eishlqon eis thn aicmalwsian metewros kai perihlqon tous katoikountas epi tou potamou tou cobar tous ontas ekei kai ekaqisa ekei epta hmeras anastrefomenos en mesw autwn16kai egeneto meta tas epta hmeras logos kuriou pros me legwn17uie anqrwpou skopon dedwka se tw oikw israhl kai akoush ek stomatos mou logon kai diapeilhsh autois par¢ emou18en tw legein me tw anomw qanatw qanatwqhsh kai ou diesteilw autw oude elalhsas tou diasteilasqai tw anomw apostreyai apo twn odwn autou tou zhsai auton o anomos ekeinos th adikia autou apoqaneitai kai to aima autou ek ceiros sou ekzhthsw19kai su ean diasteilh tw anomw kai mh apostreyh apo ths anomias autou kai ths odou autou o anomos ekeinos en th adikia autou apoqaneitai kai su thn yuchn sou rush20kai en tw apostrefein dikaion apo twn dikaiosunwn autou kai poihsh paraptwma kai dwsw thn basanon eis proswpon autou autos apoqaneitai oti ou diesteilw autw kai en tais amartiais autou apoqaneitai dioti ou mh mnhsqwsin ai dikaiosunai autou as epoihsen kai to aima autou ek ths ceiros sou ekzhthsw21su de ean diasteilh tw dikaiw tou mh amartein kai autos mh amarth o dikaios zwh zhsetai oti diesteilw autw kai su thn seautou yuchn rush22kai egeneto ep¢ eme ceir kuriou kai eipen pros me anasthqi kai exelqe eis to pedion kai ekei lalhqhsetai pros se23kai anesthn kai exhlqon eis to pedion kai idou ekei doxa kuriou eisthkei kaqws h orasis kai kaqws h doxa hn eidon epi tou potamou tou cobar kai piptw epi proswpon mou24kai hlqen ep¢ eme pneuma kai esthsen me epi podas mou kai elalhsen pros me kai eipen moi eiselqe kai egkleisqhti en mesw tou oikou sou25kai su uie anqrwpou idou dedontai epi se desmoi kai dhsousin se en autois kai ou mh exelqhs ek mesou autwn26kai thn glwssan sou sundhsw kai apokwfwqhsh kai ouk esh autois eis andra elegconta dioti oikos parapikrainwn estin27kai en tw lalein me pros se anoixw to stoma sou kai ereis pros autous tade legei kurios o akouwn akouetw kai o apeiqwn apeiqeitw dioti oikos parapikrainwn estin

Chapter 4
1kai su uie anqrwpou labe seautw plinqon kai qhseis authn pro proswpou sou kai diagrayeis ep¢ authn polin thn ierousalhm2kai dwseis ep¢ authn periochn kai oikodomhseis ep¢ authn promacwnas kai peribaleis ep¢ authn caraka kai dwseis ep¢ authn parembolas kai taxeis tas belostaseis kuklw3kai su labe seautw thganon sidhroun kai qhseis auto toicon sidhroun ana meson sou kai ana meson ths polews kai etoimaseis to proswpon sou ep¢ authn kai estai en sugkleismw kai sugkleiseis authn shmeion estin touto tois uiois israhl4kai su koimhqhsh epi to pleuron sou to aristeron kai qhseis tas adikias tou oikou israhl ep¢ autou kata ariqmon twn hmerwn penthkonta kai ekaton as koimhqhsh ep¢ autou kai lhmyh tas adikias autwn5kai egw dedwka soi tas duo adikias autwn eis ariqmon hmerwn enenhkonta kai ekaton hmeras kai lhmyh tas adikias tou oikou israhl6kai sunteleseis tauta panta kai koimhqhsh epi to pleuron sou to dexion kai lhmyh tas adikias tou oikou iouda tessarakonta hmeras hmeran eis eniauton teqeika soi7kai eis ton sugkleismon ierousalhm etoimaseis to proswpon sou kai ton braciona sou sterewseis kai profhteuseis ep¢ authn8kai egw idou dedwka epi se desmous kai mh strafhs apo tou pleurou sou epi to pleuron sou ews ou suntelesqwsin ai hmerai tou sugkleismou sou9kai su labe seautw purous kai kriqas kai kuamon kai fakon kai kegcron kai oluran kai embaleis auta eis aggos en ostrakinon kai poihseis auta sautw eis artous kai kat¢ ariqmon twn hmerwn as su kaqeudeis epi tou pleurou sou enenhkonta kai ekaton hmeras fagesai auta10kai to brwma sou o fagesai en staqmw eikosi siklous thn hmeran apo kairou ews kairou fagesai auta11kai udwr en metrw piesai to ekton tou in apo kairou ews kairou piesai12kai egkrufian kriqinon fagesai auta en bolbitois koprou anqrwpinhs egkruyeis auta kat¢ ofqalmous autwn13kai ereis tade legei kurios o qeos tou israhl outws fagontai oi uioi israhl akaqarta en tois eqnesin14kai eipa mhdamws kurie qee tou israhl idou h yuch mou ou memiantai en akaqarsia kai qnhsimaion kai qhrialwton ou bebrwka apo genesews mou ews tou nun oude eiselhluqen eis to stoma mou pan kreas ewlon15kai eipen pros me idou dedwka soi bolbita bown anti twn bolbitwn twn anqrwpinwn kai poihseis tous artous sou ep¢ autwn16kai eipen pros me uie anqrwpou idou egw suntribw sthrigma artou en ierousalhm kai fagontai arton en staqmw kai en endeia kai udwr en metrw kai en afanismw piontai17opws endeeis genwntai artou kai udatos kai afanisqhsetai anqrwpos kai adelfos autou kai takhsontai en tais adikiais autwn

Chapter 5
1kai su uie anqrwpou labe seautw romfaian oxeian uper xuron kourews kthsh authn seautw kai epaxeis authn epi thn kefalhn sou kai epi ton pwgwna sou kai lhmyh zugon staqmiwn kai diasthseis autous2to tetarton en puri anakauseis en mesh th polei kata thn plhrwsin twn hmerwn tou sugkleismou kai lhmyh to tetarton kai katakauseis auto en mesw auths kai to tetarton katakoyeis en romfaia kuklw auths kai to tetarton diaskorpiseis tw pneumati kai macairan ekkenwsw opisw autwn3kai lhmyh ekeiqen oligous en ariqmw kai sumperilhmyh autous th anabolh sou4kai ek toutwn lhmyh eti kai riyeis autous eis meson tou puros kai katakauseis autous en puri ex auths exeleusetai pur kai ereis panti oikw israhl5tade legei kurios auth h ierousalhm en mesw twn eqnwn teqeika authn kai tas kuklw auths cwras6kai ereis ta dikaiwmata mou th anomw ek twn eqnwn kai ta nomima mou ek twn cwrwn twn kuklw auths dioti ta dikaiwmata mou apwsanto kai en tois nomimois mou ouk eporeuqhsan en autois7dia touto tade legei kurios anq¢ wn h aformh umwn ek twn eqnwn twn kuklw umwn kai en tois nomimois mou ouk eporeuqhte kai ta dikaiwmata mou ouk epoihsate all¢ oude kata ta dikaiwmata twn eqnwn twn kuklw umwn ou pepoihkate8dia touto tade legei kurios idou egw epi se kai poihsw en mesw sou krima enwpion twn eqnwn9kai poihsw en soi a ou pepoihka kai a ou poihsw omoia autois eti kata panta ta bdelugmata sou10dia touto pateres fagontai tekna en mesw sou kai tekna fagontai pateras kai poihsw en soi krimata kai diaskorpiw pantas tous kataloipous sou eis panta anemon11dia touto zw egw legei kurios ei mh anq¢ wn ta agia mou emianas en pasin tois bdelugmasin sou kagw apwsomai se ou feisetai mou o ofqalmos kagw ouk elehsw12to tetarton sou en qanatw analwqhsetai kai to tetarton sou en limw suntelesqhsetai en mesw sou kai to tetarton sou eis panta anemon skorpiw autous kai to tetarton sou en romfaia pesountai kuklw sou kai macairan ekkenwsw opisw autwn13kai suntelesqhsetai o qumos mou kai h orgh mou ep¢ autous kai epignwsh dioti egw kurios lelalhka en zhlw mou en tw suntelesai me thn orghn mou ep¢ autous14kai qhsomai se eis erhmon kai tas qugateras sou kuklw sou enwpion pantos diodeuontos15kai esh stenakth kai dhlai+sth en tois eqnesin tois kuklw sou en tw poihsai me en soi krimata en ekdikhsei qumou mou egw kurios lelalhka16en tw exaposteilai me tas bolidas mou tou limou ep¢ autous kai esontai eis ekleiyin kai suntriyw sthrigma artou sou17kai exapostelw epi se limon kai qhria ponhra kai timwrhsomai se kai qanatos kai aima dieleusontai epi se kai romfaian epaxw epi se kukloqen egw kurios lelalhka

Chapter 6
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi ta orh israhl kai profhteuson ep¢ auta3kai ereis ta orh israhl akousate logon kuriou tade legei kurios tois oresin kai tois bounois kai tais faragxin kai tais napais idou egw epagw ef¢ umas romfaian kai exoleqreuqhsetai ta uyhla umwn4kai suntribhsontai ta qusiasthria umwn kai ta temenh umwn kai katabalw traumatias umwn enwpion twn eidwlwn umwn5kai diaskorpiw ta osta umwn kuklw twn qusiasthriwn umwn6en pash th katoikia umwn ai poleis exerhmwqhsontai kai ta uyhla afanisqhsetai opws exoleqreuqh ta qusiasthria umwn kai suntribhsontai ta eidwla umwn kai exarqhsetai ta temenh umwn7kai pesountai traumatiai en mesw umwn kai epignwsesqe oti egw kurios8en tw genesqai ex umwn anaswzomenous ek romfaias en tois eqnesin kai en tw diaskorpismw umwn en tais cwrais9kai mnhsqhsontai mou oi anaswzomenoi ex umwn en tois eqnesin ou hcmalwteuqhsan ekei omwmoka th kardia autwn th ekporneuoush ap¢ emou kai tois ofqalmois autwn tois porneuousin opisw twn epithdeumatwn autwn kai koyontai proswpa autwn en pasi tois bdelugmasin autwn10kai epignwsontai dioti egw kurios lelalhka11tade legei kurios krothson th ceiri kai yofhson tw podi kai eipon euge euge epi pasin tois bdelugmasin oikou israhl en romfaia kai en qanatw kai en limw pesountai12o eggus en romfaia peseitai o de makran en qanatw teleuthsei kai o periecomenos en limw suntelesqhsetai kai suntelesw thn orghn mou ep¢ autous13kai gnwsesqe dioti egw kurios en tw einai tous traumatias umwn en mesw twn eidwlwn umwn kuklw twn qusiasthriwn umwn epi panta bounon uyhlon kai upokatw dendrou suskiou ou edwkan ekei osmhn euwdias pasi tois eidwlois autwn14kai ektenw thn ceira mou ep¢ autous kai qhsomai thn ghn eis afanismon kai eis oleqron apo ths erhmou deblaqa ek pashs ths katoikias kai epignwsesqe oti egw kurios

Chapter 7
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2kai su uie anqrwpou eipon tade legei kurios th gh tou israhl peras hkei to peras hkei epi tas tessaras pterugas ths ghs3hkei to peras4epi se ton katoikounta thn ghn hkei o kairos hggiken h hmera ou meta qorubwn oude meta wdinwn5nun egguqen ekcew thn orghn mou epi se kai suntelesw ton qumon mou en soi kai krinw se en tais odois sou kai dwsw epi se panta ta bdelugmata sou6ou feisetai o ofqalmos mou oude mh elehsw dioti tas odous sou epi se dwsw kai ta bdelugmata sou en mesw sou esontai kai epignwsh dioti egw eimi kurios o tuptwn7nun to peras pros se kai apostelw egw epi se kai ekdikhsw se en tais odois sou kai dwsw epi se panta ta bdelugmata sou8ou feisetai o ofqalmos mou epi se oude mh elehsw dioti thn odon sou epi se dwsw kai ta bdelugmata sou en mesw sou estai kai epignwsh dioti egw kurios9dioti tade legei kurios10idou to peras hkei idou hmera kuriou ei kai h rabdos hnqhken h ubris exanesthken11kai suntriyei sthrigma anomou kai ou meta qorubou oude meta spoudhs12hkei o kairos idou h hmera o ktwmenos mh cairetw kai o pwlwn mh qrhneitw13dioti o ktwmenos pros ton pwlounta ouketi mh epistreyh kai anqrwpos en ofqalmw zwhs autou ou krathsei14salpisate en salpiggi kai krinate ta sumpanta15o polemos en romfaia exwqen kai o limos kai o qanatos eswqen o en tw pediw en romfaia teleuthsei tous de en th polei limos kai qanatos suntelesei16kai anaswqhsontai oi anaswzomenoi ex autwn kai esontai epi twn orewn pantas apoktenw ekaston en tais adikiais autou17pasai ceires ekluqhsontai kai pantes mhroi molunqhsontai ugrasia18kai perizwsontai sakkous kai kaluyei autous qambos kai epi pan proswpon aiscunh ep¢ autous kai epi pasan kefalhn falakrwma19to argurion autwn rifhsetai en tais plateiais kai to crusion autwn uperofqhsetai ai yucai autwn ou mh emplhsqwsin kai ai koiliai autwn ou mh plhrwqwsin dioti basanos twn adikiwn autwn egeneto20eklekta kosmou eis uperhfanian eqento auta kai eikonas twn bdelugmatwn autwn epoihsan ex autwn eneken toutou dedwka auta autois eis akaqarsian21kai paradwsw auta eis ceiras allotriwn tou diarpasai auta kai tois loimois ths ghs eis skula kai bebhlwsousin auta22kai apostreyw to proswpon mou ap¢ autwn kai mianousin thn episkophn mou kai eiseleusontai eis auta afulaktws kai bebhlwsousin auta23kai poihsousi furmon dioti h gh plhrhs lawn kai h polis plhrhs anomias24kai apostreyw to fruagma ths iscuos autwn kai mianqhsetai ta agia autwn25exilasmos hxei kai zhthsei eirhnhn kai ouk estai26ouai epi ouai estai kai aggelia ep¢ aggelian estai kai zhthqhsetai orasis ek profhtou kai nomos apoleitai ex ierews kai boulh ek presbuterwn27arcwn endusetai afanismon kai ai ceires tou laou ths ghs paraluqhsontai kata tas odous autwn poihsw autois kai en tois krimasin autwn ekdikhsw autous kai gnwsontai oti egw kurios

Chapter 8
1kai egeneto en tw ektw etei en tw pemptw mhni pempth tou mhnos egw ekaqhmhn en tw oikw kai oi presbuteroi iouda ekaqhnto enwpion mou kai egeneto ep¢ eme ceir kuriou2kai eidon kai idou omoiwma andros apo ths osfuos autou kai ews katw pur kai apo ths osfuos autou uperanw ws orasis hlektrou3kai exeteinen omoiwma ceiros kai anelaben me ths korufhs mou kai anelaben me pneuma ana meson ths ghs kai ana meson tou ouranou kai hgagen me eis ierousalhm en orasei qeou epi ta proqura ths pulhs ths eswteras ths blepoushs pros borran ou hn h sthlh tou ktwmenou4kai idou ekei hn doxa kuriou qeou israhl kata thn orasin hn eidon en tw pediw5kai eipen pros me uie anqrwpou anableyon tois ofqalmois sou pros borran kai anebleya tois ofqalmois mou pros borran kai idou apo borra epi thn pulhn thn pros anatolas6kai eipen pros me uie anqrwpou ewrakas ti outoi poiousin anomias megalas poiousin wde tou apecesqai apo twn agiwn mou kai eti oyei anomias meizonas7kai eishgagen me epi ta proqura ths aulhs8kai eipen pros me uie anqrwpou oruxon kai wruxa kai idou qura mia9kai eipen pros me eiselqe kai ide tas anomias as outoi poiousin wde10kai eishlqon kai eidon kai idou mataia bdelugmata kai panta ta eidwla oikou israhl diagegrammena ep¢ autou kuklw11kai ebdomhkonta andres ek twn presbuterwn oikou israhl kai iezonias o tou safan en mesw autwn eisthkei pro proswpou autwn kai ekastos qumiathrion autou eicen en th ceiri kai h atmis tou qumiamatos anebainen12kai eipen pros me uie anqrwpou ewrakas a oi presbuteroi tou oikou israhl poiousin ekastos autwn en tw koitwni tw kruptw autwn dioti eipan ouc ora o kurios egkataleloipen kurios thn ghn13kai eipen pros me eti oyei anomias meizonas as outoi poiousin14kai eishgagen me epi ta proqura ths pulhs oikou kuriou ths blepoushs pros borran kai idou ekei gunaikes kaqhmenai qrhnousai ton qammouz15kai eipen pros me uie anqrwpou ewrakas kai eti oyei epithdeumata meizona toutwn16kai eishgagen me eis thn aulhn oikou kuriou thn eswteran kai idou epi twn proqurwn tou naou kuriou ana meson twn ailam kai ana meson tou qusiasthriou ws eikosi andres ta opisqia autwn pros ton naon tou kuriou kai ta proswpa autwn apenanti kai outoi proskunousin tw hliw17kai eipen pros me ewrakas uie anqrwpou mh mikra tw oikw iouda tou poiein tas anomias as pepoihkasin wde dioti eplhsan thn ghn anomias kai idou autoi ws mukthrizontes18kai egw poihsw autois meta qumou ou feisetai o ofqalmos mou oude mh elehsw

Chapter 9
1kai anekragen eis ta wta mou fwnh megalh legwn hggiken h ekdikhsis ths polews kai ekastos eicen ta skeuh ths exoleqreusews en ceiri autou2kai idou ex andres hrconto apo ths odou ths pulhs ths uyhlhs ths blepoushs pros borran kai ekastou pelux en th ceiri autou kai eis anhr en mesw autwn endedukws podhrh kai zwnh sapfeirou epi ths osfuos autou kai eishlqosan kai esthsan ecomenoi tou qusiasthriou tou calkou3kai doxa qeou tou israhl anebh apo twn ceroubin h ousa ep¢ autwn eis to aiqrion tou oikou kai ekalesen ton andra ton endedukota ton podhrh os eicen epi ths osfuos autou thn zwnhn4kai eipen pros auton dielqe meshn thn ierousalhm kai dos to shmeion epi ta metwpa twn andrwn twn katastenazontwn kai twn katwdunwmenwn epi pasais tais anomiais tais ginomenais en mesw auths5kai toutois eipen akouontos mou poreuesqe opisw autou eis thn polin kai koptete kai mh feidesqe tois ofqalmois umwn kai mh elehshte6presbuteron kai neaniskon kai parqenon kai nhpia kai gunaikas apokteinate eis exaleiyin epi de pantas ef¢ ous estin to shmeion mh eggishte kai apo twn agiwn mou arxasqe kai hrxanto apo twn andrwn twn presbuterwn oi hsan esw en tw oikw7kai eipen pros autous mianate ton oikon kai plhsate tas odous nekrwn ekporeuomenoi kai koptete8kai egeneto en tw koptein autous kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa kai eipa oimmoi kurie exaleifeis su tous kataloipous tou israhl en tw ekceai se ton qumon sou epi ierousalhm9kai eipen pros me adikia tou oikou israhl kai iouda memegaluntai sfodra sfodra oti eplhsqh h gh lawn pollwn kai h polis eplhsqh adikias kai akaqarsias oti eipan egkataleloipen kurios thn ghn ouk efora o kurios10kai ou feisetai mou o ofqalmos oude mh elehsw tas odous autwn eis kefalas autwn dedwka11kai idou o anhr o endedukws ton podhrh kai ezwsmenos th zwnh thn osfun autou kai apekrinato legwn pepoihka kaqws eneteilw moi

Chapter 10
1kai eidon kai idou epanw tou sterewmatos tou uper kefalhs twn ceroubin ws liqos sapfeirou omoiwma qronou ep¢ autwn2kai eipen pros ton andra ton endedukota thn stolhn eiselqe eis to meson twn trocwn twn upokatw twn ceroubin kai plhson tas drakas sou anqrakwn puros ek mesou twn ceroubin kai diaskorpison epi thn polin kai eishlqen enwpion mou3kai ta ceroubin eisthkei ek dexiwn tou oikou en tw eisporeuesqai ton andra kai h nefelh eplhsen thn aulhn thn eswteran4kai aphren h doxa kuriou apo twn ceroubin eis to aiqrion tou oikou kai eplhsen ton oikon h nefelh kai h aulh eplhsqh tou feggous ths doxhs kuriou5kai fwnh twn pterugwn twn ceroubin hkoueto ews ths aulhs ths exwteras ws fwnh qeou saddai lalountos6kai egeneto en tw entellesqai auton tw andri tw endedukoti thn stolhn thn agian legwn labe pur ek mesou twn trocwn ek mesou twn ceroubin kai eishlqen kai esth ecomenos twn trocwn7kai exeteinen thn ceira autou eis meson tou puros tou ontos en mesw twn ceroubin kai elaben kai edwken eis tas ceiras tou endedukotos thn stolhn thn agian kai elaben kai exhlqen8kai eidon ta ceroubin omoiwma ceirwn anqrwpwn upokatwqen twn pterugwn autwn9kai eidon kai idou trocoi tessares eisthkeisan ecomenoi twn ceroubin trocos eis ecomenos ceroub enos kai h oyis twn trocwn ws oyis liqou anqrakos10kai h oyis autwn omoiwma en tois tessarsin on tropon otan h trocos en mesw trocou11en tw poreuesqai auta eis ta tessara merh autwn eporeuonto ouk epestrefon en tw poreuesqai auta oti eis on an topon epebleyen h arch h mia eporeuonto kai ouk epestrefon en tw poreuesqai auta12kai oi nwtoi autwn kai ai ceires autwn kai ai pteruges autwn kai oi trocoi plhreis ofqalmwn kukloqen tois tessarsin trocois autwn13tois de trocois toutois epeklhqh gelgel akouontos mou15kai hran ta ceroubin touto to zwon o eidon epi tou potamou tou cobar16kai en tw poreuesqai ta ceroubin eporeuonto oi trocoi kai outoi ecomenoi autwn kai en tw exairein ta ceroubin tas pterugas autwn tou metewrizesqai apo ths ghs ouk epestrefon oi trocoi autwn17en tw estanai auta eisthkeisan kai en tw metewrizesqai auta emetewrizonto met¢ autwn dioti pneuma zwhs en autois hn18kai exhlqen doxa kuriou apo tou oikou kai epebh epi ta ceroubin19kai anelabon ta ceroubin tas pterugas autwn kai emetewrisqhsan apo ths ghs enwpion emou en tw exelqein auta kai oi trocoi ecomenoi autwn kai esthsan epi ta proqura ths pulhs oikou kuriou ths apenanti kai doxa qeou israhl hn ep¢ autwn uperanw20touto to zwon estin o eidon upokatw qeou israhl epi tou potamou tou cobar kai egnwn oti ceroubin estin21tessara proswpa tw eni kai oktw pteruges tw eni kai omoiwma ceirwn anqrwpou upokatwqen twn pterugwn autwn22kai omoiwsis twn proswpwn autwn tauta ta proswpa estin a eidon upokatw ths doxhs qeou israhl epi tou potamou tou cobar kai auta ekaston kata proswpon autwn eporeuonto

Chapter 11
1kai anelaben me pneuma kai hgagen me epi thn pulhn tou oikou kuriou thn katenanti thn blepousan kata anatolas kai idou epi twn proqurwn ths pulhs ws eikosi kai pente andres kai eidon en mesw autwn ton iezonian ton tou ezer kai faltian ton tou banaiou tous afhgoumenous tou laou2kai eipen kurios pros me uie anqrwpou outoi oi andres oi logizomenoi mataia kai bouleuomenoi boulhn ponhran en th polei tauth3oi legontes ouci prosfatws wkodomhntai ai oikiai auth estin o lebhs hmeis de ta krea4dia touto profhteuson ep¢ autous profhteuson uie anqrwpou5kai epesen ep¢ eme pneuma kuriou kai eipen pros me lege tade legei kurios outws eipate oikos israhl kai ta diaboulia tou pneumatos umwn egw epistamai6eplhqunate nekrous umwn en th polei tauth kai eneplhsate tas odous auths traumatiwn7dia touto tade legei kurios tous nekrous umwn ous epataxate en mesw auths outoi eisin ta krea auth de o lebhs estin kai umas exaxw ek mesou auths8romfaian fobeisqe kai romfaian epaxw ef¢ umas legei kurios9kai exaxw umas ek mesou auths kai paradwsw umas eis ceiras allotriwn kai poihsw en umin krimata10en romfaia peseisqe epi twn oriwn tou israhl krinw umas kai epignwsesqe oti egw kurios11auth umin ouk estai eis lebhta kai umeis ou mh genhsqe en mesw auths eis krea epi twn oriwn tou israhl krinw umas12kai epignwsesqe dioti egw kurios13kai egeneto en tw profhteuein me kai faltias o tou banaiou apeqanen kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa fwnh megalh kai eipa oimmoi oimmoi kurie eis sunteleian su poieis tous kataloipous tou israhl14kai egeneto logos kuriou pros me legwn15uie anqrwpou oi adelfoi sou kai oi andres ths aicmalwsias sou kai pas o oikos tou israhl suntetelestai ois eipan autois oi katoikountes ierousalhm makran apecete apo tou kuriou hmin dedotai h gh eis klhronomian16dia touto eipon tade legei kurios oti apwsomai autous eis ta eqnh kai diaskorpiw autous eis pasan thn ghn kai esomai autois eis agiasma mikron en tais cwrais ou an eiselqwsin ekei17dia touto eipon tade legei kurios kai eisdexomai autous ek twn eqnwn kai sunaxw autous ek twn cwrwn ou diespeira autous en autais kai dwsw autois thn ghn tou israhl18kai eiseleusontai ekei kai exarousin panta ta bdelugmata auths kai pasas tas anomias auths ex auths19kai dwsw autois kardian eteran kai pneuma kainon dwsw en autois kai ekspasw thn kardian thn liqinhn ek ths sarkos autwn kai dwsw autois kardian sarkinhn20opws en tois prostagmasin mou poreuwntai kai ta dikaiwmata mou fulasswntai kai poiwsin auta kai esontai moi eis laon kai egw esomai autois eis qeon21kai eis thn kardian twn bdelugmatwn autwn kai twn anomiwn autwn ws h kardia autwn eporeueto tas odous autwn eis kefalas autwn dedwka legei kurios22kai exhran ta ceroubin tas pterugas autwn kai oi trocoi ecomenoi autwn kai h doxa qeou israhl ep¢ auta uperanw autwn23kai anebh h doxa kuriou ek meshs ths polews kai esth epi tou orous o hn apenanti ths polews24kai anelaben me pneuma kai hgagen me eis ghn caldaiwn eis thn aicmalwsian en orasei en pneumati qeou kai anebhn apo ths orasews hs eidon25kai elalhsa pros thn aicmalwsian pantas tous logous tou kuriou ous edeixen moi

Chapter 12
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou en mesw twn adikiwn autwn su katoikeis oi ecousin ofqalmous tou blepein kai ou blepousin kai wta ecousin tou akouein kai ouk akouousin dioti oikos parapikrainwn estin3kai su uie anqrwpou poihson seautw skeuh aicmalwsias hmeras enwpion autwn kai aicmalwteuqhsh ek tou topou sou eis eteron topon enwpion autwn opws idwsin dioti oikos parapikrainwn estin4kai exoiseis ta skeuh sou ws skeuh aicmalwsias hmeras kat¢ ofqalmous autwn kai su exeleush esperas ws ekporeuetai aicmalwtos5enwpion autwn dioruxon seautw eis ton toicon kai diexeleush di¢ autou6enwpion autwn ep¢ wmwn analhmfqhsh kai kekrummenos exeleush to proswpon sou sugkaluyeis kai ou mh idhs thn ghn dioti teras dedwka se tw oikw israhl7kai epoihsa outws kata panta osa eneteilato moi kai skeuh exhnegka ws skeuh aicmalwsias hmeras kai esperas diwruxa emautw ton toicon kai kekrummenos exhlqon ep¢ wmwn anelhmfqhn enwpion autwn8kai egeneto logos kuriou pros me to prwi legwn9uie anqrwpou ouk eipan pros se o oikos tou israhl oikos o parapikrainwn ti su poieis10eipon pros autous tade legei kurios kurios o arcwn kai o afhgoumenos en ierousalhm kai panti oikw israhl oi eisin en mesw autwn11eipon oti egw terata poiw en mesw auths on tropon pepoihka outws estai autois en metoikesia kai en aicmalwsia poreusontai12kai o arcwn en mesw autwn ep¢ wmwn arqhsetai kai kekrummenos exeleusetai dia tou toicou kai dioruxei tou exelqein auton di¢ autou to proswpon autou sugkaluyei opws mh oraqh ofqalmw kai autos thn ghn ouk oyetai13kai ekpetasw to diktuon mou ep¢ auton kai sullhmfqhsetai en th perioch mou kai axw auton eis babulwna eis ghn caldaiwn kai authn ouk oyetai kai ekei teleuthsei14kai pantas tous kuklw autou tous bohqous autou kai pantas tous antilambanomenous autou diasperw eis panta anemon kai romfaian ekkenwsw opisw autwn15kai gnwsontai dioti egw kurios en tw diaskorpisai me autous en tois eqnesin kai diasperw autous en tais cwrais16kai upoleiyomai ex autwn andras ariqmw ek romfaias kai ek limou kai ek qanatou opws ekdihgwntai pasas tas anomias autwn en tois eqnesin ou eishlqosan ekei kai gnwsontai oti egw kurios17kai egeneto logos kuriou pros me legwn18uie anqrwpou ton arton sou met¢ odunhs fagesai kai to udwr sou meta basanou kai qliyews piesai19kai ereis pros ton laon ths ghs tade legei kurios tois katoikousin ierousalhm epi ths ghs tou israhl tous artous autwn met¢ endeias fagontai kai to udwr autwn meta afanismou piontai opws afanisqh h gh sun plhrwmati auths en asebeia gar pantes oi katoikountes en auth20kai ai poleis autwn ai katoikoumenai exerhmwqhsontai kai h gh eis afanismon estai kai epignwsesqe dioti egw kurios21kai egeneto logos kuriou pros me legwn22uie anqrwpou tis umin h parabolh auth epi ths ghs tou israhl legontes makran ai hmerai apolwlen orasis23dia touto eipon pros autous tade legei kurios apostreyw thn parabolhn tauthn kai ouketi mh eipwsin thn parabolhn tauthn oikos tou israhl oti lalhseis pros autous hggikasin ai hmerai kai logos pashs orasews24oti ouk estai eti pasa orasis yeudhs kai manteuomenos ta pros carin en mesw twn uiwn israhl25dioti egw kurios lalhsw tous logous mou lalhsw kai poihsw kai ou mh mhkunw eti oti en tais hmerais umwn oikos o parapikrainwn lalhsw logon kai poihsw legei kurios26kai egeneto logos kuriou pros me legwn27uie anqrwpou idou oikos israhl o parapikrainwn legontes legousin h orasis hn outos ora eis hmeras pollas kai eis kairous makrous outos profhteuei28dia touto eipon pros autous tade legei kurios ou mh mhkunwsin ouketi pantes oi logoi mou ous an lalhsw lalhsw kai poihsw legei kurios

Chapter 13
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou profhteuson epi tous profhtas tou israhl kai profhteuseis kai ereis pros autous akousate logon kuriou3tade legei kurios ouai tois profhteuousin apo kardias autwn kai to kaqolou mh blepousin4oi profhtai sou israhl ws alwpekes en tais erhmois5ouk esthsan en sterewmati kai sunhgagon poimnia epi ton oikon tou israhl ouk anesthsan oi legontes en hmera kuriou6blepontes yeudh manteuomenoi mataia oi legontes legei kurios kai kurios ouk apestalken autous kai hrxanto tou anasthsai logon7ouc orasin yeudh ewrakate kai manteias mataias eirhkate8dia touto eipon tade legei kurios anq¢ wn oi logoi umwn yeudeis kai ai manteiai umwn mataiai dia touto idou egw ef¢ umas legei kurios9kai ektenw thn ceira mou epi tous profhtas tous orwntas yeudh kai tous apofqeggomenous mataia en paideia tou laou mou ouk esontai oude en grafh oikou israhl ou grafhsontai kai eis thn ghn tou israhl ouk eiseleusontai kai gnwsontai dioti egw kurios10anq¢ wn ton laon mou eplanhsan legontes eirhnh eirhnh kai ouk hn eirhnh kai outos oikodomei toicon kai autoi aleifousin auton ei peseitai11eipon pros tous aleifontas peseitai kai estai uetos katakluzwn kai dwsw liqous petrobolous eis tous endesmous autwn kai pesountai kai pneuma exairon kai raghsetai12kai idou peptwken o toicos kai ouk erousin pros umas pou estin h aloifh umwn hn hleiyate13dia touto tade legei kurios kai rhxw pnohn exairousan meta qumou kai uetos katakluzwn en orgh mou estai kai tous liqous tous petrobolous en qumw epaxw eis sunteleian14kai kataskayw ton toicon on hleiyate kai peseitai kai qhsw auton epi thn ghn kai apokalufqhsetai ta qemelia autou kai peseitai kai suntelesqhsesqe met¢ elegcwn kai epignwsesqe dioti egw kurios15kai suntelesw ton qumon mou epi ton toicon kai epi tous aleifontas auton kai peseitai kai eipa pros umas ouk estin o toicos oude oi aleifontes auton16profhtai tou israhl oi profhteuontes epi ierousalhm kai oi orwntes auth eirhnhn kai eirhnh ouk estin legei kurios17kai su uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi tas qugateras tou laou sou tas profhteuousas apo kardias autwn kai profhteuson ep¢ autas18kai ereis tade legei kurios ouai tais surraptousais proskefalaia epi panta agkwna ceiros kai poiousais epibolaia epi pasan kefalhn pashs hlikias tou diastrefein yucas ai yucai diestrafhsan tou laou mou kai yucas periepoiounto19kai ebebhloun me pros ton laon mou eneken drakos kriqwn kai eneken klasmatwn artou tou apokteinai yucas as ouk edei apoqanein kai tou peripoihsasqai yucas as ouk edei zhsai en tw apofqeggesqai umas law eisakouonti mataia apofqegmata20dia touto tade legei kurios kurios idou egw epi ta proskefalaia umwn ef¢ a umeis sustrefete ekei yucas kai diarrhxw auta apo twn bracionwn umwn kai exapostelw tas yucas as umeis ekstrefete tas yucas autwn eis diaskorpismon21kai diarrhxw ta epibolaia umwn kai rusomai ton laon mou ek ceiros umwn kai ouketi esontai en cersin umwn eis sustrofhn kai epignwsesqe dioti egw kurios22anq¢ wn diestrefete kardian dikaiou adikws kai egw ou diestrefon auton kai tou katiscusai ceiras anomou to kaqolou mh apostreyai apo ths odou autou ths ponhras kai zhsai auton23dia touto yeudh ou mh idhte kai manteias ou mh manteushsqe eti kai rusomai ton laon mou ek ceiros umwn kai gnwsesqe oti egw kurios

Chapter 14
1kai hlqon pros me andres ek twn presbuterwn tou israhl kai ekaqisan pro proswpou mou2kai egeneto logos kuriou pros me legwn3uie anqrwpou oi andres outoi eqento ta dianohmata autwn epi tas kardias autwn kai thn kolasin twn adikiwn autwn eqhkan pro proswpou autwn ei apokrinomenos apokriqw autois4dia touto lalhson autois kai ereis pros autous tade legei kurios anqrwpos anqrwpos ek tou oikou israhl os an qh ta dianohmata autou epi thn kardian autou kai thn kolasin ths adikias autou taxh pro proswpou autou kai elqh pros ton profhthn egw kurios apokriqhsomai autw en ois enecetai h dianoia autou5opws plagiash ton oikon tou israhl kata tas kardias autwn tas aphllotriwmenas ap¢ emou en tois enqumhmasin autwn6dia touto eipon pros ton oikon tou israhl tade legei kurios kurios epistrafhte kai apostreyate apo twn epithdeumatwn umwn kai apo paswn twn asebeiwn umwn kai epistreyate ta proswpa umwn7dioti anqrwpos anqrwpos ek tou oikou israhl kai ek twn proshlutwn twn proshluteuontwn en tw israhl os an apallotriwqh ap¢ emou kai qhtai ta enqumhmata autou epi thn kardian autou kai thn kolasin ths adikias autou taxh pro proswpou autou kai elqh pros ton profhthn tou eperwthsai auton en emoi egw kurios apokriqhsomai autw en w enecetai en autw8kai sthriw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai qhsomai auton eis erhmon kai eis afanismon kai exarw auton ek mesou tou laou mou kai epignwsesqe oti egw kurios9kai o profhths ean planhqh kai lalhsh egw kurios peplanhka ton profhthn ekeinon kai ektenw thn ceira mou ep¢ auton kai afaniw auton ek mesou tou laou mou israhl10kai lhmyontai thn adikian autwn kata to adikhma tou eperwtwntos kai kata to adikhma omoiws tw profhth estai11opws mh planatai eti o oikos tou israhl ap¢ emou kai ina mh miainwntai eti en pasin tois paraptwmasin autwn kai esontai moi eis laon kai egw esomai autois eis qeon legei kurios12kai egeneto logos kuriou pros me legwn13uie anqrwpou gh ean amarth moi tou parapesein paraptwma kai ektenw thn ceira mou ep¢ authn kai suntriyw auths sthrigma artou kai exapostelw ep¢ authn limon kai exarw ex auths anqrwpon kai kthnh14kai ean wsin oi treis andres outoi en mesw auths nwe kai danihl kai iwb autoi en th dikaiosunh autwn swqhsontai legei kurios15ean kai qhria ponhra epagw epi thn ghn kai timwrhsomai authn kai estai eis afanismon kai ouk estai o diodeuwn apo proswpou twn qhriwn16kai oi treis andres outoi en mesw auths wsi zw egw legei kurios ei uioi h qugateres swqhsontai all¢ h autoi monoi swqhsontai h de gh estai eis oleqron17h kai romfaian ean epagw epi thn ghn ekeinhn kai eipw romfaia dielqatw dia ths ghs kai exarw ex auths anqrwpon kai kthnos18kai oi treis andres outoi en mesw auths zw egw legei kurios ou mh ruswntai uious oude qugateras autoi monoi swqhsontai19h kai qanaton epaposteilw epi thn ghn ekeinhn kai ekcew ton qumon mou ep¢ authn en aimati tou exoleqreusai ex auths anqrwpon kai kthnos20kai nwe kai danihl kai iwb en mesw auths zw egw legei kurios ean uioi h qugateres upoleifqwsin autoi en th dikaiosunh autwn rusontai tas yucas autwn21tade legei kurios ean de kai tas tessaras ekdikhseis mou tas ponhras romfaian kai limon kai qhria ponhra kai qanaton exaposteilw epi ierousalhm tou exoleqreusai ex auths anqrwpon kai kthnos22kai idou upoleleimmenoi en auth oi anaseswsmenoi auths oi exagousin ex auths uious kai qugateras idou autoi ekporeuontai pros umas kai oyesqe tas odous autwn kai ta enqumhmata autwn kai metamelhqhsesqe epi ta kaka a ephgagon epi ierousalhm panta ta kaka a ephgagon ep¢ authn23kai parakalesousin umas dioti oyesqe tas odous autwn kai ta enqumhmata autwn kai epignwsesqe dioti ou mathn pepoihka panta osa epoihsa en auth legei kurios

Chapter 15
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2kai su uie anqrwpou ti an genoito to xulon ths ampelou ek pantwn twn xulwn twn klhmatwn twn ontwn en tois xulois tou drumou3ei lhmyontai ex auths xulon tou poihsai eis ergasian ei lhmyontai ex auths passalon tou kremasai ep¢ auton pan skeuos4parex puri dedotai eis analwsin thn kat¢ eniauton kaqarsin ap¢ auths analiskei to pur kai ekleipei eis telos mh crhsimon estai eis ergasian5oude eti autou ontos oloklhrou ouk estai eis ergasian mh oti ean kai pur auto analwsh eis telos ei estai eti eis ergasian6dia touto eipon tade legei kurios on tropon to xulon ths ampelou en tois xulois tou drumou o dedwka auto tw puri eis analwsin outws dedwka tous katoikountas ierousalhm7kai dwsw to proswpon mou ep¢ autous ek tou puros exeleusontai kai pur autous katafagetai kai epignwsontai oti egw kurios en tw sthrisai me to proswpon mou ep¢ autous8kai dwsw thn ghn eis afanismon anq¢ wn parepeson paraptwmati legei kurios

Chapter 16
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou diamarturai th ierousalhm tas anomias auths3kai ereis tade legei kurios th ierousalhm h riza sou kai h genesis sou ek ghs canaan o pathr sou amorraios kai h mhthr sou cettaia4kai h genesis sou en h hmera etecqhs ouk edhsan tous mastous sou kai en udati ouk elousqhs oude ali hlisqhs kai sparganois ouk esparganwqhs5oude efeisato o ofqalmos mou epi soi tou poihsai soi en ek pantwn toutwn tou paqein ti epi soi kai aperrifhs epi proswpon tou pediou th skoliothti ths yuchs sou en h hmera etecqhs6kai dihlqon epi se kai eidon se pefurmenhn en tw aimati sou kai eipa soi ek tou aimatos sou zwh7plhqunou kaqws h anatolh tou agrou dedwka se kai eplhqunqhs kai emegalunqhs kai eishlqes eis poleis polewn oi mastoi sou anwrqwqhsan kai h qrix sou aneteilen su de hsqa gumnh kai aschmonousa8kai dihlqon dia sou kai eidon se kai idou kairos sou kairos kataluontwn kai diepetasa tas pterugas mou epi se kai ekaluya thn aschmosunhn sou kai wmosa soi kai eishlqon en diaqhkh meta sou legei kurios kai egenou moi9kai elousa se en udati kai apepluna to aima sou apo sou kai ecrisa se en elaiw10kai enedusa se poikila kai upedhsa se uakinqon kai ezwsa se bussw kai periebalon se tricaptw11kai ekosmhsa se kosmw kai perieqhka yelia peri tas ceiras sou kai kaqema peri ton trachlon sou12kai edwka enwtion peri ton mukthra sou kai trociskous epi ta wta sou kai stefanon kauchsews epi thn kefalhn sou13kai ekosmhqhs crusiw kai arguriw kai ta peribolaia sou bussina kai tricapta kai poikila semidalin kai elaion kai meli efages kai egenou kalh sfodra14kai exhlqen sou onoma en tois eqnesin en tw kallei sou dioti suntetelesmenon hn en euprepeia en th wraiothti h etaxa epi se legei kurios15kai epepoiqeis en tw kallei sou kai eporneusas epi tw onomati sou kai execeas thn porneian sou epi panta parodon o ouk estai16kai elabes ek twn imatiwn sou kai epoihsas seauth eidwla rapta kai exeporneusas ep¢ auta kai ou mh eiselqhs oude mh genhtai17kai elabes ta skeuh ths kauchsews sou ek tou crusiou mou kai ek tou arguriou mou ex wn edwka soi kai epoihsas seauth eikonas arsenikas kai exeporneusas en autais18kai elabes ton imatismon ton poikilon sou kai periebales auta kai to elaion mou kai to qumiama mou eqhkas pro proswpou autwn19kai tous artous mou ous edwka soi semidalin kai elaion kai meli eywmisa se kai eqhkas auta pro proswpou autwn eis osmhn euwdias kai egeneto legei kurios20kai elabes tous uious sou kai tas qugateras sou as egennhsas kai equsas auta autois eis analwsin ws mikra exeporneusas21kai esfaxas ta tekna sou kai edwkas auta en tw apotropiazesqai se en autois22touto para pasan thn porneian sou kai ouk emnhsqhs tas hmeras ths nhpiothtos sou ote hsqa gumnh kai aschmonousa kai pefurmenh en tw aimati sou ezhsas23kai egeneto meta pasas tas kakias sou legei kurios24kai wkodomhsas seauth oikhma pornikon kai epoihsas seauth ekqema en pash plateia25kai ep¢ archs pashs odou wkodomhsas ta porneia sou kai elumhnw to kallos sou kai dihgages ta skelh sou panti parodw kai eplhqunas thn porneian sou26kai exeporneusas epi tous uious aiguptou tous omorountas soi tous megalosarkous kai pollacws exeporneusas tou parorgisai me27ean de ekteinw thn ceira mou epi se kai exarw ta nomima sou kai paradwsw se eis yucas misountwn se qugateras allofulwn tas ekklinousas se ek ths odou sou hs hsebhsas28kai exeporneusas epi tas qugateras assour kai oud¢ outws eneplhsqhs kai exeporneusas kai ouk enepiplw29kai eplhqunas tas diaqhkas sou pros ghn caldaiwn kai oude en toutois eneplhsqhs30ti diaqw thn qugatera sou legei kurios en tw poihsai se tauta panta erga gunaikos pornhs kai exeporneusas trissws31en tais qugatrasin sou to porneion sou wkodomhsas epi pashs archs odou kai thn basin sou epoihsas en pash plateia kai egenou ws pornh sunagousa misqwmata32h gunh h moicwmenh omoia soi para tou andros auths lambanousa misqwmata33pasi tois ekporneusasin authn prosedidou misqwmata kai su dedwkas misqwmata pasi tois erastais sou kai efortizes autous tou ercesqai pros se kukloqen en th porneia sou34kai egeneto en soi diestrammenon para tas gunaikas en th porneia sou kai meta sou peporneukasin en tw prosdidonai se misqwmata kai soi misqwmata ouk edoqh kai egeneto en soi diestrammena35dia touto pornh akoue logon kuriou36tade legei kurios anq¢ wn execeas ton calkon sou kai apokalufqhsetai h aiscunh sou en th porneia sou pros tous erastas sou kai eis panta ta enqumhmata twn anomiwn sou kai en tois aimasin twn teknwn sou wn edwkas autois37dia touto idou egw epi se sunagw pantas tous erastas sou en ois epemighs en autois kai pantas ous hgaphsas sun pasin ois emiseis kai sunaxw autous epi se kukloqen kai apokaluyw tas kakias sou pros autous kai oyontai pasan thn aiscunhn sou38kai ekdikhsw se ekdikhsei moicalidos kai ekceoushs aima kai qhsw se en aimati qumou kai zhlou39kai paradwsw se eis ceiras autwn kai kataskayousin to porneion sou kai kaqelousin thn basin sou kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lhmyontai ta skeuh ths kauchsews sou kai afhsousin se gumnhn kai aschmonousan40kai axousin epi se oclous kai liqobolhsousin se en liqois kai katasfaxousin se en tois xifesin autwn41kai emprhsousin tous oikous sou puri kai poihsousin en soi ekdikhseis enwpion gunaikwn pollwn kai apostreyw se ek ths porneias sou kai misqwmata ou mh dws ouketi42kai epafhsw ton qumon mou epi se kai exarqhsetai o zhlos mou ek sou kai anapausomai kai ou mh merimnhsw ouketi43anq¢ wn ouk emnhsqhs thn hmeran ths nhpiothtos sou kai elupeis me en pasi toutois kai egw idou tas odous sou eis kefalhn sou dedwka legei kurios kai outws epoihsas thn asebeian epi pasais tais anomiais sou44tauta estin panta osa eipan kata sou en parabolh legontes kaqws h mhthr kai h qugathr45qugathr ths mhtros sou su ei h apwsamenh ton andra auths kai ta tekna auths kai adelfh twn adelfwn sou twn apwsamenwn tous andras autwn kai ta tekna autwn h mhthr umwn cettaia kai o pathr umwn amorraios46h adelfh umwn h presbutera samareia auth kai ai qugateres auths h katoikousa ex euwnumwn sou kai h adelfh sou h newtera sou h katoikousa ek dexiwn sou sodoma kai ai qugateres auths47kai oud¢ ws en tais odois autwn eporeuqhs oude kata tas anomias autwn epoihsas para mikron kai uperkeisai autas en pasais tais odois sou48zw egw legei kurios ei pepoihken sodoma h adelfh sou auth kai ai qugateres auths on tropon epoihsas su kai ai qugateres sou49plhn touto to anomhma sodomwn ths adelfhs sou uperhfania en plhsmonh artwn kai en euqhnia oinou espatalwn auth kai ai qugateres auths touto uphrcen auth kai tais qugatrasin auths kai ceira ptwcou kai penhtos ouk antelambanonto50kai emegalaucoun kai epoihsan anomhmata enwpion mou kai exhra autas kaqws eidon51kai samareia kata tas hmiseis twn amartiwn sou ouc hmarten kai eplhqunas tas anomias sou uper autas kai edikaiwsas tas adelfas sou en pasais tais anomiais sou ais epoihsas52kai su komisai basanon sou en h efqeiras tas adelfas sou en tais amartiais sou ais hnomhsas uper autas kai edikaiwsas autas uper seauthn kai su aiscunqhti kai labe thn atimian sou en tw dikaiwsai se tas adelfas sou53kai apostreyw tas apostrofas autwn thn apostrofhn sodomwn kai twn qugaterwn auths kai apostreyw thn apostrofhn samareias kai twn qugaterwn auths kai apostreyw thn apostrofhn sou en mesw autwn54opws komish thn basanon sou kai atimwqhsh ek pantwn wn epoihsas en tw se parorgisai me55kai h adelfh sou sodoma kai ai qugateres auths apokatastaqhsontai kaqws hsan ap¢ archs kai samareia kai ai qugateres auths apokatastaqhsontai kaqws hsan ap¢ archs kai su kai ai qugateres sou apokatastaqhsesqe kaqws ap¢ archs hte56kai ei mh hn sodoma h adelfh sou eis akohn en tw stomati sou en tais hmerais uperhfanias sou57pro tou apokalufqhnai tas kakias sou on tropon nun oneidos ei qugaterwn surias kai pantwn twn kuklw auths qugaterwn allofulwn twn periecouswn se kuklw58tas asebeias sou kai tas anomias sou su kekomisai autas legei kurios59tade legei kurios kai poihsw en soi kaqws epoihsas ws htimwsas tauta tou parabhnai thn diaqhkhn mou60kai mnhsqhsomai egw ths diaqhkhs mou ths meta sou en hmerais nhpiothtos sou kai anasthsw soi diaqhkhn aiwnion61kai mnhsqhsh thn odon sou kai exatimwqhsh en tw analabein se tas adelfas sou tas presbuteras sou sun tais newterais sou kai dwsw autas soi eis oikodomhn kai ouk ek diaqhkhs sou62kai anasthsw egw thn diaqhkhn mou meta sou kai epignwsh oti egw kurios63opws mnhsqhs kai aiscunqhs kai mh h soi eti anoixai to stoma sou apo proswpou ths atimias sou en tw exilaskesqai me soi kata panta osa epoihsas legei kurios

Chapter 17
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou dihghsai dihghma kai eipon parabolhn pros ton oikon tou israhl3kai ereis tade legei kurios o aetos o megas o megalopterugos o makros th ektasei plhrhs onucwn os ecei to hghma eiselqein eis ton libanon kai elabe ta epilekta ths kedrou4ta akra ths apalothtos apeknisen kai hnegken auta eis ghn canaan eis polin teteicismenhn eqeto auta5kai elaben apo tou spermatos ths ghs kai edwken auto eis to pedion futon ef¢ udati pollw epiblepomenon etaxen auto6kai aneteilen kai egeneto eis ampelon asqenousan kai mikran tw megeqei tou epifainesqai authn ta klhmata auths ep¢ authn kai ai rizai auths upokatw auths hsan kai egeneto eis ampelon kai epoihsen apwrugas kai exeteinen thn anadendrada auths7kai egeneto aetos eteros megas megalopterugos polus onuxin kai idou h ampelos auth peripeplegmenh pros auton kai ai rizai auths pros auton kai ta klhmata auths exapesteilen autw tou potisai authn sun tw bwlw ths futeias auths8eis pedion kalon ef¢ udati pollw auth piainetai tou poiein blastous kai ferein karpon tou einai eis ampelon megalhn9dia touto eipon tade legei kurios ei kateuqunei ouci ai rizai ths apalothtos auths kai o karpos saphsetai kai xhranqhsetai panta ta proanatellonta auths kai ouk en bracioni megalw oud¢ en law pollw tou ekspasai authn ek rizwn auths10kai idou piainetai mh kateuqunei ouc ama tw ayasqai auths anemon ton kauswna xhranqhsetai xhrasia sun tw bwlw anatolhs auths xhranqhsetai11kai egeneto logos kuriou pros me legwn12uie anqrwpou eipon dh pros ton oikon ton parapikrainonta ouk epistasqe ti hn tauta eipon otan elqh basileus babulwnos epi ierousalhm kai lhmyetai ton basilea auths kai tous arcontas auths kai axei autous pros eauton eis babulwna13kai lhmyetai ek tou spermatos ths basileias kai diaqhsetai pros auton diaqhkhn kai eisaxei auton en ara kai tous hgoumenous ths ghs lhmyetai14tou genesqai eis basileian asqenh to kaqolou mh epairesqai tou fulassein thn diaqhkhn autou kai istanein authn15kai aposthsetai ap¢ autou tou exapostellein aggelous eautou eis aigupton tou dounai autw ippous kai laon polun ei kateuqunei ei diaswqhsetai o poiwn enantia kai parabainwn diaqhkhn ei swqhsetai16zw egw legei kurios ean mh en w topw o basileus o basileusas auton os htimwsen thn aran mou kai os parebh thn diaqhkhn mou met¢ autou en mesw babulwnos teleuthsei17kai ouk en dunamei megalh oud¢ en oclw pollw poihsei pros auton faraw polemon en carakobolia kai en oikodomh belostasewn tou exarai yucas18kai htimwsen orkwmosian tou parabhnai diaqhkhn kai idou dedwken thn ceira autou kai panta tauta epoihsen autw mh swqhsetai19dia touto eipon tade legei kurios zw egw ean mh thn diaqhkhn mou hn parebh kai thn orkwmosian mou hn htimwsen kai dwsw auta eis kefalhn autou20kai ekpetasw ep¢ auton to diktuon mou kai alwsetai en th perioch autou21en pash parataxei autou en romfaia pesountai kai tous kataloipous eis panta anemon diasperw kai epignwsesqe dioti egw kurios lelalhka22dioti tade legei kurios kai lhmyomai egw ek twn epilektwn ths kedrou ek korufhs kardias autwn apokniw kai katafuteusw egw ep¢ oros uyhlon kai kremasw auton23en orei metewrw tou israhl kai katafuteusw kai exoisei blaston kai poihsei karpon kai estai eis kedron megalhn kai anapausetai upokatw autou pan qhrion kai pan peteinon upo thn skian autou anapausetai ta klhmata autou apokatastaqhsetai24kai gnwsontai panta ta xula tou pediou dioti egw kurios o tapeinwn xulon uyhlon kai uywn xulon tapeinon kai xhrainwn xulon clwron kai anaqallwn xulon xhron egw kurios lelalhka kai poihsw

Chapter 18
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou ti umin h parabolh auth en tois uiois israhl legontes oi pateres efagon omfaka kai oi odontes twn teknwn egomfiasan3zw egw legei kurios ean genhtai eti legomenh h parabolh auth en tw israhl4oti pasai ai yucai emai eisin on tropon h yuch tou patros outws kai h yuch tou uiou emai eisin h yuch h amartanousa auth apoqaneitai5o de anqrwpos os estai dikaios o poiwn krima kai dikaiosunhn6epi twn orewn ou fagetai kai tous ofqalmous autou ou mh eparh pros ta enqumhmata oikou israhl kai thn gunaika tou plhsion autou ou mh mianh kai pros gunaika en afedrw ousan ou proseggiei7kai anqrwpon ou mh katadunasteush enecurasmon ofeilontos apodwsei kai arpagma ouc arpatai ton arton autou tw peinwnti dwsei kai gumnon peribalei8kai to argurion autou epi tokw ou dwsei kai pleonasmon ou lhmyetai kai ex adikias apostreyei thn ceira autou krima dikaion poihsei ana meson andros kai ana meson tou plhsion autou9kai tois prostagmasin mou peporeutai kai ta dikaiwmata mou pefulaktai tou poihsai auta dikaios outos estin zwh zhsetai legei kurios10kai ean gennhsh uion loimon ekceonta aima kai poiounta amarthmata11en th odw tou patros autou tou dikaiou ouk eporeuqh alla kai epi twn orewn efagen kai thn gunaika tou plhsion autou emianen12kai ptwcon kai penhta katedunasteusen kai arpagma hrpasen kai enecurasmon ouk apedwken kai eis ta eidwla eqeto tous ofqalmous autou anomian pepoihken13meta tokou edwke kai pleonasmon elaben outos zwh ou zhsetai pasas tas anomias tautas epoihsen qanatw qanatwqhsetai to aima autou ep¢ auton estai14ean de gennhsh uion kai idh pasas tas amartias tou patros autou as epoihsen kai fobhqh kai mh poihsh kata tautas15epi twn orewn ou bebrwken kai tous ofqalmous autou ouk eqeto eis ta enqumhmata oikou israhl kai thn gunaika tou plhsion autou ouk emianen16kai anqrwpon ou katedunasteusen kai enecurasmon ouk enecurasen kai arpagma ouc hrpasen ton arton autou tw peinwnti edwken kai gumnon periebalen17kai ap¢ adikias apestreye thn ceira autou tokon oude pleonasmon ouk elaben dikaiosunhn epoihsen kai en tois prostagmasin mou eporeuqh ou teleuthsei en adikiais patros autou zwh zhsetai18o de pathr autou ean qliyei qliyh kai arpash arpagma enantia epoihsen en mesw tou laou mou kai apoqaneitai en th adikia autou19kai ereite ti oti ouk elaben thn adikian o uios tou patros autou oti o uios dikaiosunhn kai eleos epoihsen panta ta nomima mou sunethrhsen kai epoihsen auta zwh zhsetai20h de yuch h amartanousa apoqaneitai o de uios ou lhmyetai thn adikian tou patros autou oude o pathr lhmyetai thn adikian tou uiou autou dikaiosunh dikaiou ep¢ auton estai kai anomia anomou ep¢ auton estai21kai o anomos ean apostreyh ek paswn twn anomiwn autou wn epoihsen kai fulaxhtai pasas tas entolas mou kai poihsh dikaiosunhn kai eleos zwh zhsetai ou mh apoqanh22panta ta paraptwmata autou osa epoihsen ou mnhsqhsetai en th dikaiosunh autou h epoihsen zhsetai23mh qelhsei qelhsw ton qanaton tou anomou legei kurios ws to apostreyai auton ek ths odou ths ponhras kai zhn auton24en de tw apostreyai dikaion ek ths dikaiosunhs autou kai poihsh adikian kata pasas tas anomias as epoihsen o anomos pasai ai dikaiosunai autou as epoihsen ou mh mnhsqwsin en tw paraptwmati autou w parepesen kai en tais amartiais autou ais hmarten en autais apoqaneitai25kai eipate ou kateuqunei h odos kuriou akousate dh pas oikos israhl mh h odos mou ou kateuqunei ouci h odos umwn ou kateuqunei26en tw apostreyai ton dikaion ek ths dikaiosunhs autou kai poihsh paraptwma kai apoqanh en tw paraptwmati w epoihsen en autw apoqaneitai27kai en tw apostreyai anomon apo ths anomias autou hs epoihsen kai poihsh krima kai dikaiosunhn outos thn yuchn autou efulaxen28kai apestreyen ek paswn twn asebeiwn autou wn epoihsen zwh zhsetai ou mh apoqanh29kai legousin o oikos tou israhl ou katorqoi h odos kuriou mh h odos mou ou katorqoi oikos israhl ouci h odos umwn ou katorqoi30ekaston kata thn odon autou krinw umas oikos israhl legei kurios epistrafhte kai apostreyate ek paswn twn asebeiwn umwn kai ouk esontai umin eis kolasin adikias31aporriyate apo eautwn pasas tas asebeias umwn as hsebhsate eis eme kai poihsate eautois kardian kainhn kai pneuma kainon kai ina ti apoqnhskete oikos israhl32dioti ou qelw ton qanaton tou apoqnhskontos legei kurios

Chapter 19
1kai su labe qrhnon epi ton arconta tou israhl2kai ereis ti h mhthr sou skumnos en mesw leontwn egenhqh en mesw leontwn eplhqunen skumnous auths3kai apephdhsen eis twn skumnwn auths lewn egeneto kai emaqen tou arpazein arpagmata anqrwpous efagen4kai hkousan kat¢ autou eqnh en th diafqora autwn sunelhmfqh kai hgagon auton en khmw eis ghn aiguptou5kai eiden oti apwstai ap¢ auths kai apwleto h upostasis auths kai elaben allon ek twn skumnwn auths leonta etaxen auton6kai anestrefeto en mesw leontwn lewn egeneto kai emaqen arpazein arpagmata anqrwpous efagen7kai enemeto tw qrasei autou kai tas poleis autwn exhrhmwsen kai hfanisen ghn kai to plhrwma auths apo fwnhs wrumatos autou8kai edwkan ep¢ auton eqnh ek cwrwn kukloqen kai exepetasan ep¢ auton diktua autwn en diafqora autwn sunelhmfqh9kai eqento auton en khmw kai en galeagra hlqen pros basilea babulwnos kai eishgagen auton eis fulakhn opws mh akousqh h fwnh autou epi ta orh tou israhl10h mhthr sou ws ampelos ws anqos en roa en udati pefuteumenh o karpos auths kai o blastos auths egeneto ex udatos pollou11kai egeneto auth rabdos iscuos epi fulhn hgoumenwn kai uywqh tw megeqei auths en mesw stelecwn kai eiden to megeqos auths en plhqei klhmatwn auths12kai kateklasqh en qumw epi ghn errifh kai anemos o kauswn exhranen ta eklekta auths exedikhqh kai exhranqh h rabdos iscuos auths pur anhlwsen authn13kai nun pefuteukan authn en th erhmw en gh anudrw14kai exhlqen pur ek rabdou eklektwn auths kai katefagen authn kai ouk hn en auth rabdos iscuos fulh eis parabolhn qrhnou estin kai estai eis qrhnon

Chapter 20
1kai egeneto en tw etei tw ebdomw en tw pemptw mhni dekath tou mhnos hlqon andres ek twn presbuterwn oikou israhl eperwthsai ton kurion kai ekaqisan pro proswpou mou2kai egeneto logos kuriou pros me legwn3uie anqrwpou lalhson pros tous presbuterous tou israhl kai ereis pros autous tade legei kurios ei eperwthsai me umeis ercesqe zw egw ei apokriqhsomai umin legei kurios4ei ekdikhsw autous ekdikhsei uie anqrwpou tas anomias twn paterwn autwn diamarturai autois5kai ereis pros autous tade legei kurios af¢ hs hmeras hretisa ton oikon israhl kai egnwrisqhn tw spermati oikou iakwb kai egnwsqhn autois en gh aiguptou kai antelabomhn th ceiri mou autwn legwn egw kurios o qeos umwn6en ekeinh th hmera antelabomhn th ceiri mou autwn tou exagagein autous ek ghs aiguptou eis thn ghn hn htoimasa autois ghn reousan gala kai meli khrion estin para pasan thn ghn7kai eipa pros autous ekastos ta bdelugmata twn ofqalmwn autou aporriyatw kai en tois epithdeumasin aiguptou mh miainesqe egw kurios o qeos umwn8kai apesthsan ap¢ emou kai ouk hqelhsan eisakousai mou ta bdelugmata twn ofqalmwn autwn ouk aperriyan kai ta epithdeumata aiguptou ouk egkatelipon kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep¢ autous tou suntelesai thn orghn mou en autois en mesw ghs aiguptou9kai epoihsa opws to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn autoi eisin en mesw autwn en ois egnwsqhn pros autous enwpion autwn tou exagagein autous ek ghs aiguptou10kai exhgagon autous ek ghs aiguptou kai hgagon autous eis thn erhmon11kai edwka autois ta prostagmata mou kai ta dikaiwmata mou egnwrisa autois osa poihsei auta anqrwpos kai zhsetai en autois12kai ta sabbata mou edwka autois tou einai eis shmeion ana meson emou kai ana meson autwn tou gnwnai autous dioti egw kurios o agiazwn autous13kai eipa pros ton oikon tou israhl en th erhmw en tois prostagmasin mou poreuesqe kai ouk eporeuqhsan kai ta dikaiwmata mou apwsanto a poihsei auta anqrwpos kai zhsetai en autois kai ta sabbata mou ebebhlwsan sfodra kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep¢ autous en th erhmw tou exanalwsai autous14kai epoihsa opws to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn exhgagon autous kat¢ ofqalmous autwn15kai egw exhra thn ceira mou ep¢ autous en th erhmw to parapan tou mh eisagagein autous eis thn ghn hn edwka autois ghn reousan gala kai meli khrion estin para pasan thn ghn16anq¢ wn ta dikaiwmata mou apwsanto kai en tois prostagmasin mou ouk eporeuqhsan en autois kai ta sabbata mou ebebhloun kai opisw twn enqumhmatwn twn kardiwn autwn eporeuonto17kai efeisato o ofqalmos mou ep¢ autous tou exaleiyai autous kai ouk epoihsa autous eis sunteleian en th erhmw18kai eipa pros ta tekna autwn en th erhmw en tois nomimois twn paterwn umwn mh poreuesqe kai ta dikaiwmata autwn mh fulassesqe kai en tois epithdeumasin autwn mh sunanamisgesqe kai mh miainesqe19egw kurios o qeos umwn en tois prostagmasin mou poreuesqe kai ta dikaiwmata mou fulassesqe kai poieite auta20kai ta sabbata mou agiazete kai estw eis shmeion ana meson emou kai umwn tou ginwskein dioti egw kurios o qeos umwn21kai parepikranan me kai ta tekna autwn en tois prostagmasin mou ouk eporeuqhsan kai ta dikaiwmata mou ouk efulaxanto tou poiein auta a poihsei anqrwpos kai zhsetai en autois kai ta sabbata mou ebebhloun kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep¢ autous en th erhmw tou suntelesai thn orghn mou ep¢ autous22kai epoihsa opws to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn exhgagon autous kat¢ ofqalmous autwn23kai exhra thn ceira mou ep¢ autous en th erhmw tou diaskorpisai autous en tois eqnesin kai diaspeirai autous en tais cwrais24anq¢ wn ta dikaiwmata mou ouk epoihsan kai ta prostagmata mou apwsanto kai ta sabbata mou ebebhloun kai opisw twn enqumhmatwn twn paterwn autwn hsan oi ofqalmoi autwn25kai egw edwka autois prostagmata ou kala kai dikaiwmata en ois ou zhsontai en autois26kai mianw autous en tois domasin autwn en tw diaporeuesqai me pan dianoigon mhtran opws afanisw autous27dia touto lalhson pros ton oikon tou israhl uie anqrwpou kai ereis pros autous tade legei kurios ews toutou parwrgisan me oi pateres umwn en tois paraptwmasin autwn en ois parepeson eis eme28kai eishgagon autous eis thn ghn hn hra thn ceira mou tou dounai autois kai eidon pan bounon uyhlon kai pan xulon kataskion kai equsan ekei tois qeois autwn kai etaxan ekei osmhn euwdias kai espeisan ekei spondas autwn29kai eipon pros autous ti estin abama oti umeis eisporeuesqe ekei kai epekalesan to onoma autou abama ews ths shmeron hmeras30dia touto eipon pros ton oikon tou israhl tade legei kurios ei en tais anomiais twn paterwn umwn umeis miainesqe kai opisw twn bdelugmatwn autwn umeis ekporneuete31kai en tais aparcais twn domatwn umwn en tois aforismois umeis miainesqe en pasin tois enqumhmasin umwn ews ths shmeron hmeras kai egw apokriqw umin oikos tou israhl zw egw legei kurios ei apokriqhsomai umin kai ei anabhsetai epi to pneuma umwn touto32kai ouk estai on tropon umeis legete esomeqa ws ta eqnh kai ws ai fulai ths ghs tou latreuein xulois kai liqois33dia touto zw egw legei kurios en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en qumw kecumenw basileusw ef¢ umas34kai exaxw umas ek twn lawn kai eisdexomai umas ek twn cwrwn ou dieskorpisqhte en autais en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en qumw kecumenw35kai axw umas eis thn erhmon twn lawn kai diakriqhsomai pros umas ekei proswpon kata proswpon36on tropon diekriqhn pros tous pateras umwn en th erhmw ghs aiguptou outws krinw umas legei kurios37kai diaxw umas upo thn rabdon mou kai eisaxw umas en ariqmw38kai eklexw ex umwn tous asebeis kai tous afesthkotas dioti ek ths paroikesias autwn exaxw autous kai eis thn ghn tou israhl ouk eiseleusontai kai epignwsesqe dioti egw kurios39kai umeis oikos israhl tade legei kurios kurios ekastos ta epithdeumata autou exarate kai meta tauta ei mh umeis eisakouete mou kai to onoma mou to agion ou bebhlwsete ouketi en tois dwrois umwn kai en tois epithdeumasin umwn40dioti epi tou orous tou agiou mou ep¢ orous uyhlou legei kurios kurios ekei douleusousin moi pas oikos israhl eis telos kai ekei prosdexomai kai ekei episkeyomai tas aparcas umwn kai tas aparcas twn aforismwn umwn en pasin tois agiasmasin umwn41en osmh euwdias prosdexomai umas en tw exagagein me umas ek twn lawn kai eisdecesqai umas ek twn cwrwn en ais dieskorpisqhte en autais kai agiasqhsomai en umin kat¢ ofqalmous twn lawn42kai epignwsesqe dioti egw kurios en tw eisagagein me umas eis thn ghn tou israhl eis thn ghn eis hn hra thn ceira mou tou dounai authn tois patrasin umwn43kai mnhsqhsesqe ekei tas odous umwn kai ta epithdeumata umwn en ois emiainesqe en autois kai koyesqe ta proswpa umwn en pasais tais kakiais umwn44kai epignwsesqe dioti egw kurios en tw poihsai me outws umin opws to onoma mou mh bebhlwqh kata tas odous umwn tas kakas kai kata ta epithdeumata umwn ta diefqarmena legei kurios

Chapter 21
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi qaiman kai epibleyon epi darwm kai profhteuson epi drumon hgoumenon nageb3kai ereis tw drumw nageb akoue logon kuriou tade legei kurios kurios idou egw anaptw en soi pur kai katafagetai en soi pan xulon clwron kai pan xulon xhron ou sbesqhsetai h flox h exafqeisa kai katakauqhsetai en auth pan proswpon apo aphliwtou ews borra4kai epignwsontai pasa sarx oti egw kurios exekausa auto kai ou sbesqhsetai5kai eipa mhdamws kurie kurie autoi legousin pros me ouci parabolh estin legomenh auth6kai egeneto logos kuriou pros me legwn7dia touto profhteuson uie anqrwpou kai sthrison to proswpon sou epi ierousalhm kai epibleyon epi ta agia autwn kai profhteuseis epi thn ghn tou israhl8kai ereis pros thn ghn tou israhl idou egw pros se kai ekspasw to egceiridion mou ek tou koleou autou kai exoleqreusw ek sou adikon kai anomon9anq¢ wn exoleqreusw ek sou adikon kai anomon outws exeleusetai to egceiridion mou ek tou koleou autou epi pasan sarka apo aphliwtou ews borra10kai epignwsetai pasa sarx dioti egw kurios exespasa to egceiridion mou ek tou koleou autou kai ouk apostreyei ouketi11kai su uie anqrwpou katastenaxon en suntribh osfuos sou kai en odunais stenaxeis kat¢ ofqalmous autwn12kai estai ean eipwsin pros se eneka tinos su stenazeis kai ereis epi th aggelia dioti ercetai kai qrausqhsetai pasa kardia kai pasai ceires paraluqhsontai kai ekyuxei pasa sarx kai pan pneuma kai pantes mhroi molunqhsontai ugrasia idou ercetai kai estai legei kurios kurios13kai egeneto logos kuriou pros me legwn14uie anqrwpou profhteuson kai ereis tade legei kurios eipon romfaia romfaia oxunou kai qumwqhti15opws sfaxhs sfagia oxunou opws genh eis stilbwsin etoimh eis paralusin sfaze exoudenei apwqou pan xulon16kai edwken authn etoimhn tou kratein ceira autou exhkonhqh romfaia estin etoimh tou dounai authn eis ceira apokentountos17anakrage kai ololuxon uie anqrwpou oti auth egeneto en tw law mou auth en pasin tois afhgoumenois tou israhl paroikhsousin epi romfaia egeneto en tw law mou dia touto krothson epi thn ceira sou18oti dedikaiwtai kai ti ei kai fulh apwsqh ouk estai legei kurios kurios19kai su uie anqrwpou profhteuson kai krothson ceira epi ceira kai diplasiason romfaian h trith romfaia traumatiwn estin romfaia traumatiwn h megalh kai eksthsei autous20opws qrausqh h kardia kai plhqunqwsin oi asqenountes epi pasan pulhn autwn paradedontai eis sfagia romfaias eu gegonen eis sfaghn eu gegonen eis stilbwsin21diaporeuou oxunou ek dexiwn kai ex euwnumwn ou an to proswpon sou exegeirhtai22kai egw de krothsw ceira mou pros ceira mou kai enafhsw ton qumon mou egw kurios lelalhka23kai egeneto logos kuriou pros me legwn24kai su uie anqrwpou diataxon seautw duo odous tou eiselqein romfaian basilews babulwnos ek cwras mias exeleusontai ai duo kai ceir en arch odou polews ep¢ archs25odou diataxeis tou eiselqein romfaian epi rabbaq uiwn ammwn kai epi thn ioudaian kai epi ierousalhm en mesw auths26dioti sthsetai basileus babulwnos epi thn arcaian odon ep¢ archs twn duo odwn tou manteusasqai manteian tou anabrasai rabdon kai eperwthsai en tois gluptois kai hpatoskophsasqai ek dexiwn autou27egeneto to manteion epi ierousalhm tou balein caraka tou dianoixai stoma en boh uywsai fwnhn meta kraughs tou balein caraka epi tas pulas auths kai balein cwma kai oikodomhsai belostaseis28kai autos autois ws manteuomenos manteian enwpion autwn kai autos anamimnhskwn adikias autou mnhsqhnai29dia touto tade legei kurios anq¢ wn anemnhsate tas adikias umwn en tw apokalufqhnai tas asebeias umwn tou oraqhnai amartias umwn en pasais tais asebeiais umwn kai en tois epithdeumasin umwn anq¢ wn anemnhsate en toutois alwsesqe30kai su bebhle anome afhgoumene tou israhl ou hkei h hmera en kairw adikias peras31tade legei kurios afeilou thn kidarin kai epeqou ton stefanon auth ou toiauth estai etapeinwsas to uyhlon kai to tapeinon uywsas32adikian adikian qhsomai authn oud¢ auth toiauth estai ews ou elqh w kaqhkei kai paradwsw autw33kai su uie anqrwpou profhteuson kai ereis tade legei kurios pros tous uious ammwn kai pros ton oneidismon autwn kai ereis romfaia romfaia espasmenh eis sfagia kai espasmenh eis sunteleian egeirou opws stilbhs34en th orasei sou th mataia kai en tw manteuesqai se yeudh tou paradounai se epi trachlous traumatiwn anomwn wn hkei h hmera en kairw adikias peras35apostrefe mh katalushs en tw topw toutw w gegennhsai en th gh th idia sou krinw se36kai ekcew epi se orghn mou en puri orghs mou emfushsw epi se kai paradwsw se eis ceiras andrwn barbarwn tektainontwn diafqoran37en puri esh katabrwma to aima sou estai en mesw ths ghs sou ou mh genhtai sou mneia dioti egw kurios lelalhka

Chapter 22
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2kai su uie anqrwpou ei krineis thn polin twn aimatwn kai paradeixon auth pasas tas anomias auths3kai ereis tade legei kurios kurios w polis ekceousa aimata en mesw auths tou elqein kairon auths kai poiousa enqumhmata kaq¢ auths tou miainein authn4en tois aimasin autwn ois execeas parapeptwkas kai en tois enqumhmasin sou ois epoieis emiainou kai hggisas tas hmeras sou kai hgages kairon etwn sou dia touto dedwka se eis oneidos tois eqnesin kai eis empaigmon pasais tais cwrais5tais eggizousais pros se kai tais makran apecousais apo sou kai empaixontai en soi akaqartos h onomasth kai pollh en tais anomiais6idou oi afhgoumenoi oikou israhl ekastos pros tous suggeneis autou sunanefuronto en soi opws ekcewsin aima7patera kai mhtera ekakologoun en soi kai pros ton proshluton anestrefonto en adikiais en soi orfanon kai chran katedunasteuon en soi8kai ta agia mou exoudenoun kai ta sabbata mou ebebhloun en soi9andres lhstai en soi opws ekcewsin en soi aima kai epi twn orewn hsqosan en soi anosia epoioun en mesw sou10aiscunhn patros apekaluyan en soi kai en akaqarsiais apokaqhmenhn etapeinoun en soi11ekastos thn gunaika tou plhsion autou hnomousan kai ekastos thn numfhn autou emiainen en asebeia kai ekastos thn adelfhn autou qugatera tou patros autou etapeinoun en soi12dwra elambanosan en soi opws ekcewsin aima tokon kai pleonasmon elambanosan en soi kai sunetelesw sunteleian kakias sou thn en katadunasteia emou de epelaqou legei kurios13ean de pataxw ceira mou pros ceira mou ef¢ ois suntetelesai ois epoihsas kai epi tois aimasin sou tois gegenhmenois en mesw sou14ei uposthsetai h kardia sou ei krathsousin ai ceires sou en tais hmerais ais egw poiw en soi egw kurios lelalhka kai poihsw15kai diaskorpiw se en tois eqnesin kai diasperw se en tais cwrais kai ekleiyei h akaqarsia sou ek sou16kai kataklhronomhsw en soi kat¢ ofqalmous twn eqnwn kai gnwsesqe dioti egw kurios17kai egeneto logos kuriou pros me legwn18uie anqrwpou idou gegonasi moi o oikos israhl anamemeigmenoi pantes calkw kai sidhrw kai kassiterw kai molibw en mesw arguriou anamemeigmenos estin19dia touto eipon tade legei kurios anq¢ wn egenesqe pantes eis sugkrasin mian dia touto egw eisdecomai umas eis meson ierousalhm20kaqws eisdecetai arguros kai calkos kai sidhros kai kassiteros kai molibos eis meson kaminou tou ekfushsai eis auto pur tou cwneuqhnai outws eisdexomai umas en orgh mou kai sunaxw kai cwneusw umas21kai ekfushsw ef¢ umas en puri orghs mou kai cwneuqhsesqe en mesw auths22on tropon cwneuetai argurion en mesw kaminou outws cwneuqhsesqe en mesw auths kai epignwsesqe dioti egw kurios execea ton qumon mou ef¢ umas23kai egeneto logos kuriou pros me legwn24uie anqrwpou eipon auth su ei gh h ou brecomenh oude uetos egeneto epi se en hmera orghs25hs oi afhgoumenoi en mesw auths ws leontes wruomenoi arpazontes arpagmata yucas katesqiontes en dunasteia timas lambanontes en adikia kai ai chrai sou eplhqunqhsan en mesw sou26kai oi iereis auths hqethsan nomon mou kai ebebhloun ta agia mou ana meson agiou kai bebhlou ou diestellon kai ana meson akaqartou kai tou kaqarou ou diestellon kai apo twn sabbatwn mou parekalupton tous ofqalmous autwn kai ebebhloumhn en mesw autwn27oi arcontes auths en mesw auths ws lukoi arpazontes arpagmata tou ekceai aima opws pleonexia pleonektwsin28kai oi profhtai auths aleifontes autous pesountai orwntes mataia manteuomenoi yeudh legontes tade legei kurios kai kurios ou lelalhken29laon ths ghs ekpiezountes adikia kai diarpazontes arpagmata ptwcon kai penhta katadunasteuontes kai pros ton proshluton ouk anastrefomenoi meta krimatos30kai ezhtoun ex autwn andra anastrefomenon orqws kai estwta pro proswpou mou oloscerws en kairw ths ghs tou mh eis telos exaleiyai authn kai ouc euron31kai execea ep¢ authn qumon mou en puri orghs mou tou suntelesai tas odous autwn eis kefalas autwn dedwka legei kurios kurios

Chapter 23
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou duo gunaikes hsan qugateres mhtros mias3kai exeporneusan en aiguptw en th neothti autwn ekei epeson oi mastoi autwn ekei dieparqeneuqhsan4kai ta onomata autwn hn oola h presbutera kai ooliba h adelfh auths kai egenonto moi kai etekon uious kai qugateras kai ta onomata autwn samareia h oola kai ierousalhm h ooliba5kai exeporneusen h oola ap¢ emou kai epeqeto epi tous erastas auths epi tous assurious tous eggizontas auth6endedukotas uakinqina hgoumenous kai strathgous neaniskoi epilektoi pantes ippeis ippazomenoi ef¢ ippwn7kai edwken thn porneian auths ep¢ autous epilektoi uioi assuriwn pantes kai epi pantas ous epeqeto en pasi tois enqumhmasin auths emiaineto8kai thn porneian auths ex aiguptou ouk egkatelipen oti met¢ auths ekoimwnto en neothti auths kai autoi dieparqeneusan authn kai execean thn porneian autwn ep¢ authn9dia touto paredwka authn eis ceiras twn erastwn auths eis ceiras uiwn assuriwn ef¢ ous epetiqeto10autoi apekaluyan thn aiscunhn auths uious kai qugateras auths elabon kai authn en romfaia apekteinan kai egeneto lalhma eis gunaikas kai epoihsan ekdikhseis en auth eis tas qugateras11kai eiden h adelfh auths ooliba kai diefqeire thn epiqesin auths uper authn kai thn porneian auths uper thn porneian ths adelfhs auths12epi tous uious twn assuriwn epeqeto hgoumenous kai strathgous tous eggus auths endedukotas euparufa ippeis ippazomenous ef¢ ippwn neaniskoi epilektoi pantes13kai eidon oti memiantai odos mia twn duo14kai proseqeto pros thn porneian auths kai eiden andras ezwgrafhmenous epi tou toicou eikonas caldaiwn ezwgrafhmenous en grafidi15ezwsmenous poikilmata epi tas osfuas autwn kai tiarai baptai epi twn kefalwn autwn oyis trissh pantwn omoiwma uiwn caldaiwn ghs patridos autwn16kai epeqeto ep¢ autous th orasei ofqalmwn auths kai exapesteilen aggelous pros autous eis ghn caldaiwn17kai hlqosan pros authn uioi babulwnos eis koithn kataluontwn kai emiainon authn en th porneia auths kai emianqh en autois kai apesth h yuch auths ap¢ autwn18kai apekaluyen thn porneian auths kai apekaluyen thn aiscunhn auths kai apesth h yuch mou ap¢ auths on tropon apesth h yuch mou apo ths adelfhs auths19kai eplhqunas thn porneian sou tou anamnhsai hmeras neothtos sou en ais eporneusas en aiguptw20kai epeqou epi tous caldaious wn hsan ws onwn ai sarkes autwn kai aidoia ippwn ta aidoia autwn21kai epeskeyw thn anomian neothtos sou a epoieis en aiguptw en tw katalumati sou ou oi mastoi neothtos sou22dia touto ooliba tade legei kurios idou egw exegeirw tous erastas sou epi se af¢ wn apesth h yuch sou ap¢ autwn kai epaxw autous epi se kukloqen23uious babulwnos kai pantas tous caldaious fakoud kai soue kai koue kai pantas uious assuriwn met¢ autwn neaniskous epilektous hgemonas kai strathgous pantas trissous kai onomastous ippeuontas ef¢ ippwn24kai pantes hxousin epi se apo borra armata kai trocoi met¢ oclou lawn qureoi kai peltai kai balousin fulakhn epi se kuklw kai dwsw pro proswpou autwn krima kai ekdikhsousin se en tois krimasin autwn25kai dwsw ton zhlon mou en soi kai poihsousin meta sou en orgh qumou mukthra sou kai wta sou afelousin kai tous kataloipous sou en romfaia katabalousin autoi uious sou kai qugateras sou lhmyontai kai tous kataloipous sou pur katafagetai26kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lhmyontai ta skeuh ths kauchsews sou27kai apostreyw tas asebeias sou ek sou kai thn porneian sou ek ghs aiguptou kai ou mh arhs tous ofqalmous sou ep¢ autous kai aiguptou ou mh mnhsqhs ouketi28dioti tade legei kurios kurios idou egw paradidwmi se eis ceiras wn miseis af¢ wn apesth h yuch sou ap¢ autwn29kai poihsousin en soi en misei kai lhmyontai pantas tous ponous sou kai tous mocqous sou kai esh gumnh kai aschmonousa kai apokalufqhsetai aiscunh porneias sou kai asebeia sou kai h porneia sou30epoihsen tauta soi en tw ekporneusai se opisw eqnwn kai emiainou en tois enqumhmasin autwn31en th odw ths adelfhs sou eporeuqhs kai dwsw to pothrion auths eis ceiras sou32tade legei kurios to pothrion ths adelfhs sou piesai to baqu kai to platu to pleonazon tou suntelesai33meqhn kai eklusews plhsqhsh kai to pothrion afanismou pothrion adelfhs sou samareias34kai piesai auto kai tas eortas kai tas neomhnias auths apostreyw dioti egw lelalhka legei kurios35dia touto tade legei kurios anq¢ wn epelaqou mou kai aperriyas me opisw tou swmatos sou kai su labe thn asebeian sou kai thn porneian sou36kai eipen kurios pros me uie anqrwpou ou krineis thn oolan kai thn ooliban kai apaggeleis autais tas anomias autwn37oti emoicwnto kai aima en cersin autwn ta enqumhmata autwn emoicwnto kai ta tekna autwn a egennhsan moi dihgagon autois di¢ empurwn38ews kai tauta epoihsan moi ta agia mou emiainon kai ta sabbata mou ebebhloun39kai en tw sfazein autous ta tekna autwn tois eidwlois autwn kai eiseporeuonto eis ta agia mou tou bebhloun auta kai oti outws epoioun en mesw tou oikou mou40kai oti tois andrasin tois ercomenois makroqen ois aggelous exapestellosan pros autous kai ama tw ercesqai autous euqus elouou kai estibizou tous ofqalmous sou kai ekosmou kosmw41kai ekaqou epi klinhs estrwmenhs kai trapeza kekosmhmenh pro proswpou auths kai to qumiama mou kai to elaion mou eufrainonto en autois42kai fwnhn armonias anekrouonto kai pros andras ek plhqous anqrwpwn hkontas ek ths erhmou kai edidosan yelia epi tas ceiras autwn kai stefanon kauchsews epi tas kefalas autwn43kai eipa ouk en toutois moiceuousin kai erga pornhs kai auth exeporneusen44kai eiseporeuonto pros authn on tropon eisporeuontai pros gunaika pornhn outws eiseporeuonto pros oolan kai pros ooliban tou poihsai anomian45kai andres dikaioi autoi ekdikhsousin autas ekdikhsei moicalidos kai ekdikhsei aimatos oti moicalides eisin kai aima en cersin autwn46tade legei kurios kurios anagage ep¢ autas oclon kai dos en autais tarachn kai diarpaghn47kai liqobolhson ep¢ autas liqois oclwn kai katakentei autas en tois xifesin autwn uious autwn kai qugateras autwn apoktenousi kai tous oikous autwn emprhsousin48kai apostreyw asebeian ek ths ghs kai paideuqhsontai pasai ai gunaikes kai ou mh poihsousin kata tas asebeias autwn49kai doqhsetai h asebeia umwn ef¢ umas kai tas amartias twn enqumhmatwn umwn lhmyesqe kai gnwsesqe dioti egw kurios

Chapter 24
1kai egeneto logos kuriou pros me en tw etei tw enatw en tw mhni tw dekatw dekath tou mhnos legwn2uie anqrwpou grayon seautw eis hmeran apo ths hmeras tauths af¢ hs aphreisato basileus babulwnos epi ierousalhm apo ths hmeras ths shmeron3kai eipon epi ton oikon ton parapikrainonta parabolhn kai ereis pros autous tade legei kurios episthson ton lebhta kai ekceon eis auton udwr4kai embale eis auton ta dicotomhmata pan dicotomhma kalon skelos kai wmon eksesarkismena apo twn ostwn5ex epilektwn kthnwn eilhmmenwn kai upokaie ta osta upokatw autwn ezesen ezesen kai hyhtai ta osta auths en mesw auths6dia touto tade legei kurios w polis aimatwn lebhs en w estin ios en autw kai o ios ouk exhlqen ex auths kata melos auths exhnegken ouk epesen ep¢ authn klhros7oti aima auths en mesw auths estin epi lewpetrian tetaca auto ouk ekkecuka auto epi thn ghn tou kaluyai ep¢ auto ghn8tou anabhnai qumon eis ekdikhsin ekdikhqhnai dedwka to aima auths epi lewpetrian tou mh kaluyai auto9dia touto tade legei kurios kagw megalunw ton dalon10kai plhqunw ta xula kai anakausw to pur opws takh ta krea kai elattwqh o zwmos11kai sth epi tous anqrakas opws proskauqh kai qermanqh o calkos auths kai takh en mesw akaqarsias auths kai ekliph o ios auths12kai ou mh exelqh ex auths polus o ios auths kataiscunqhsetai o ios auths13anq¢ wn emiainou su kai ti ean mh kaqarisqhs eti ews ou emplhsw ton qumon mou14egw kurios lelalhka kai hxei kai poihsw ou diastelw oude mh elehsw kata tas odous sou kai kata ta enqumhmata sou krinw se legei kurios dia touto egw krinw se kata ta aimata sou kai kata ta enqumhmata sou krinw se h akaqartos h onomasth kai pollh tou parapikrainein15kai egeneto logos kuriou pros me legwn16uie anqrwpou idou egw lambanw ek sou ta epiqumhmata twn ofqalmwn sou en parataxei ou mh kophs oude mh klausqhs17stenagmos aimatos osfuos penqous estin ouk estai to tricwma sou sumpeplegmenon epi se kai ta upodhmata sou en tois posin sou ou mh paraklhqhs en ceilesin autwn kai arton andrwn ou mh faghs18kai elalhsa pros ton laon to prwi on tropon eneteilato moi kai apeqanen h gunh mou esperas kai epoihsa to prwi on tropon epetagh moi19kai eipen pros me o laos ouk anaggeleis hmin ti estin tauta a su poieis20kai eipa pros autous logos kuriou pros me egeneto legwn21eipon pros ton oikon tou israhl tade legei kurios idou egw bebhlw ta agia mou fruagma iscuos umwn epiqumhmata ofqalmwn umwn kai uper wn feidontai ai yucai umwn kai oi uioi umwn kai ai qugateres umwn ous egkatelipete en romfaia pesountai22kai poihsete on tropon pepoihka apo stomatos autwn ou paraklhqhsesqe kai arton andrwn ou fagesqe23kai ai komai umwn epi ths kefalhs umwn kai ta upodhmata umwn en tois posin umwn oute mh koyhsqe oute mh klaushte kai entakhsesqe en tais adikiais umwn kai parakalesete ekastos ton adelfon autou24kai estai iezekihl umin eis teras kata panta osa epoihsen poihsete otan elqh tauta kai epignwsesqe dioti egw kurios25kai su uie anqrwpou ouci en th hmera otan lambanw thn iscun par¢ autwn thn eparsin ths kauchsews autwn ta epiqumhmata ofqalmwn autwn kai thn eparsin yuchs autwn uious autwn kai qugateras autwn26en ekeinh th hmera hxei o anaswzomenos pros se tou anaggeilai soi eis ta wta27en ekeinh th hmera dianoicqhsetai to stoma sou pros ton anaswzomenon kai lalhseis kai ou mh apokwfwqhs ouketi kai esh autois eis teras kai epignwsontai dioti egw kurios .

Chapter 25
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi tous uious ammwn kai profhteuson ep¢ autous3kai ereis tois uiois ammwn akousate logon kuriou tade legei kurios anq¢ wn epecarhte epi ta agia mou oti ebebhlwqh kai epi thn ghn tou israhl oti hfanisqh kai epi ton oikon tou iouda oti eporeuqhsan en aicmalwsia4dia touto idou egw paradidwmi umas tois uiois kedem eis klhronomian kai kataskhnwsousin en th apartia autwn en soi kai dwsousin en soi ta skhnwmata autwn autoi fagontai tous karpous sou kai autoi piontai thn piothta sou5kai dwsw thn polin tou ammwn eis nomas kamhlwn kai tous uious ammwn eis nomhn probatwn kai epignwsesqe dioti egw kurios6dioti tade legei kurios anq¢ wn ekrothsas thn ceira sou kai epeyofhsas tw podi sou kai epecaras ek yuchs sou epi thn ghn tou israhl7dia touto ektenw thn ceira mou epi se kai dwsw se eis diarpaghn en tois eqnesin kai exoleqreusw se ek twn lawn kai apolw se ek twn cwrwn apwleia kai epignwsh dioti egw kurios8tade legei kurios anq¢ wn eipen mwab idou on tropon panta ta eqnh oikos israhl kai iouda9dia touto idou egw paraluw ton wmon mwab apo polewn akrwthriwn autou eklekthn ghn oikon asimouq epanw phghs polews paraqalassias10tois uiois kedem epi tous uious ammwn dedwka autous eis klhronomian opws mh mneia genhtai twn uiwn ammwn11kai eis mwab poihsw ekdikhsin kai epignwsontai dioti egw kurios12tade legei kurios anq¢ wn epoihsen h idoumaia en tw ekdikhsai autous ekdikhsin eis ton oikon iouda kai emnhsikakhsan kai exedikhsan dikhn13dia touto tade legei kurios kai ektenw thn ceira mou epi thn idoumaian kai exoleqreusw ex auths anqrwpon kai kthnos kai qhsomai authn erhmon kai ek qaiman diwkomenoi en romfaia pesountai14kai dwsw ekdikhsin mou epi thn idoumaian en ceiri laou mou israhl kai poihsousin en th idoumaia kata thn orghn mou kai kata ton qumon mou kai epignwsontai thn ekdikhsin mou legei kurios15dia touto tade legei kurios anq¢ wn epoihsan oi allofuloi en ekdikhsei kai exanesthsan ekdikhsin epicairontes ek yuchs tou exaleiyai ews aiwnos16dia touto tade legei kurios idou egw ektenw thn ceira mou epi tous allofulous kai exoleqreusw krhtas kai apolw tous kataloipous tous katoikountas thn paralian17kai poihsw en autois ekdikhseis megalas kai epignwsontai dioti egw kurios en tw dounai thn ekdikhsin mou ep¢ autous

Chapter 26
1kai egenhqh en tw endekatw etei mia tou mhnos egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou anq¢ wn eipen sor epi ierousalhm euge sunetribh apolwlen ta eqnh epestrafh pros me h plhrhs hrhmwtai3dia touto tade legei kurios idou egw epi se sor kai anaxw epi se eqnh polla ws anabainei h qalassa tois kumasin auths4kai katabalousin ta teich sor kai katabalousi tous purgous sou kai likmhsw ton coun auths ap¢ auths kai dwsw authn eis lewpetrian5yugmos saghnwn estai en mesw qalasshs oti egw lelalhka legei kurios kai estai eis pronomhn tois eqnesin6kai ai qugateres auths ai en tw pediw macaira anaireqhsontai kai gnwsontai oti egw kurios7oti tade legei kurios idou egw epagw epi se sor ton naboucodonosor basilea babulwnos apo tou borra basileus basilewn estin meq¢ ippwn kai armatwn kai ippewn kai sunagwghs eqnwn pollwn sfodra8outos tas qugateras sou tas en tw pediw macaira anelei kai dwsei epi se profulakhn kai perioikodomhsei kai poihsei epi se kuklw caraka kai peristasin oplwn kai tas logcas autou apenanti sou dwsei9ta teich sou kai tous purgous sou katabalei en tais macairais autou10apo tou plhqous twn ippwn autou katakaluyei se o koniortos autwn kai apo ths fwnhs twn ippewn autou kai twn trocwn twn armatwn autou seisqhsetai ta teich sou eisporeuomenou autou tas pulas sou ws eisporeuomenos eis polin ek pediou11en tais oplais twn ippwn autou katapathsousin sou pasas tas plateias ton laon sou macaira anelei kai thn upostasin sou ths iscuos epi thn ghn kataxei12kai pronomeusei thn dunamin sou kai skuleusei ta uparconta sou kai katabalei sou ta teich kai tous oikous sou tous epiqumhtous kaqelei kai tous liqous sou kai ta xula sou kai ton coun sou eis meson ths qalasshs embalei13kai katalusei to plhqos twn mousikwn sou kai h fwnh twn yalthriwn sou ou mh akousqh eti14kai dwsw se eis lewpetrian yugmos saghnwn esh ou mh oikodomhqhs eti oti egw elalhsa legei kurios15dioti tade legei kurios kurios th sor ouk apo fwnhs ths ptwsews sou en tw stenaxai traumatias en tw spasai macairan en mesw sou seisqhsontai ai nhsoi16kai katabhsontai apo twn qronwn autwn pantes oi arcontes ek twn eqnwn ths qalasshs kai afelountai tas mitras apo twn kefalwn autwn kai ton imatismon ton poikilon autwn ekdusontai ekstasei eksthsontai epi ghn kaqedountai kai fobhqhsontai thn apwleian autwn kai stenaxousin epi se17kai lhmyontai epi se qrhnon kai erousin soi pws kateluqhs ek qalasshs h polis h epainesth h dousa ton fobon auths pasi tois katoikousin authn18kai fobhqhsontai ai nhsoi af¢ hmeras ptwsews sou19oti tade legei kurios kurios otan dw se polin hrhmwmenhn ws tas poleis tas mh katoikhqhsomenas en tw anagagein me epi se thn abusson kai katakaluyh se udwr polu20kai katabibasw se pros tous katabainontas eis boqron pros laon aiwnos kai katoikiw se eis baqh ths ghs ws erhmon aiwnion meta katabainontwn eis boqron opws mh katoikhqhs mhde anastaqhs epi ghs zwhs21apwleian se dwsw kai ouc uparxeis eti eis ton aiwna legei kurios kurios

Chapter 27
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou labe epi sor qrhnon3kai ereis th sor th katoikoush epi ths eisodou ths qalasshs tw emporiw twn lawn apo nhswn pollwn tade legei kurios th sor su eipas egw perieqhka emauth kallos mou4en kardia qalasshs tw beelim uioi sou perieqhkan soi kallos5kedros ek sanir wkodomhqh soi tainiai sanidwn kuparissou ek tou libanou elhmfqhsan tou poihsai soi istous elatinous6ek ths basanitidos epoihsan tas kwpas sou ta iera sou epoihsan ex elefantos oikous alswdeis apo nhswn twn cettiin7bussos meta poikilias ex aiguptou egeneto soi strwmnh tou periqeinai soi doxan kai peribalein se uakinqon kai porfuran ek twn nhswn elisai kai egeneto peribolaia sou8kai oi arcontes sou oi katoikountes sidwna kai aradioi egenonto kwphlatai sou oi sofoi sou sor oi hsan en soi outoi kubernhtai sou9oi presbuteroi bubliwn kai oi sofoi autwn hsan en soi outoi eniscuon thn boulhn sou kai panta ta ploia ths qalasshs kai oi kwphlatai autwn egenonto soi epi dusmas dusmwn10persai kai ludoi kai libues hsan en th dunamei sou andres polemistai sou peltas kai perikefalaias ekremasan en soi outoi edwkan thn doxan sou11uioi aradiwn kai h dunamis sou epi twn teicewn sou fulakes en tois purgois sou hsan tas faretras autwn ekremasan epi twn ormwn sou kuklw outoi eteleiwsan sou to kallos12karchdonioi emporoi sou apo plhqous pashs iscuos sou argurion kai crusion kai sidhron kai kassiteron kai molubon edwkan thn agoran sou13h ellas kai h sumpasa kai ta parateinonta outoi eneporeuonto soi en yucais anqrwpwn kai skeuh calka edwkan thn emporian sou14ex oikou qergama ippous kai ippeis edwkan agoran sou15uioi rodiwn emporoi sou apo nhswn eplhqunan thn emporian sou odontas elefantinous kai tois eisagomenois antedidous tous misqous sou16anqrwpous emporian sou apo plhqous tou summiktou sou stakthn kai poikilmata ek qarsis kai ramwq kai corcor edwkan thn agoran sou17ioudas kai oi uioi tou israhl outoi emporoi sou en sitou prasei kai murwn kai kasias kai prwton meli kai elaion kai rhtinhn edwkan eis ton summikton sou18damaskos emporos sou ek plhqous pashs dunamews sou oinos ek celbwn kai eria ek milhtou19kai oinon eis thn agoran sou edwkan ex ashl sidhros eirgasmenos kai trocos en tw summiktw sou estin20daidan emporoi sou meta kthnwn eklektwn eis armata21h arabia kai pantes oi arcontes khdar outoi emporoi sou dia ceiros sou kamhlous kai krious kai amnous en ois emporeuontai se22emporoi saba kai ragma outoi emporoi sou meta prwtwn hdusmatwn kai liqwn crhstwn kai crusion edwkan thn agoran sou23carran kai canna outoi emporoi sou assour kai carman emporoi sou24ferontes emporian uakinqon kai qhsaurous eklektous dedemenous scoiniois kai kuparissina25ploia en autois karchdonioi emporoi sou en tw plhqei en tw summiktw sou kai eneplhsqhs kai ebarunqhs sfodra en kardia qalasshs26en udati pollw hgon se oi kwphlatai sou to pneuma tou notou sunetriyen se en kardia qalasshs27hsan dunameis sou kai o misqos sou kai twn summiktwn sou kai oi kwphlatai sou kai oi kubernhtai sou kai oi sumbouloi sou kai oi summiktoi sou ek twn summiktwn sou kai pantes oi andres oi polemistai sou oi en soi kai pasa h sunagwgh sou en mesw sou pesountai en kardia qalasshs en th hmera ths ptwsews sou28pros thn fwnhn ths kraughs sou oi kubernhtai sou fobw fobhqhsontai29kai katabhsontai apo twn ploiwn pantes oi kwphlatai sou kai oi epibatai kai oi prwreis ths qalasshs epi thn ghn sthsontai30kai alalaxousin epi se th fwnh autwn kai kekraxontai pikron kai epiqhsousin epi thn kefalhn autwn ghn kai spodon upostrwsontai32kai lhmyontai oi uioi autwn epi se qrhnon kai qrhnhma soi33poson tina eures misqon apo ths qalasshs eneplhsas eqnh apo tou plhqous sou kai apo tou summiktou sou eploutisas pantas basileis ths ghs34nun sunetribhs en qalassh en baqei udatos o summiktos sou kai pasa h sunagwgh sou en mesw sou epeson pantes oi kwphlatai sou35pantes oi katoikountes tas nhsous estugnasan epi se kai oi basileis autwn ekstasei exesthsan kai edakrusen to proswpon autwn36emporoi apo eqnwn esurisan se apwleia egenou kai ouketi esh eis ton aiwna

Chapter 28
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2kai su uie anqrwpou eipon tw arconti turou tade legei kurios anq¢ wn uywqh sou h kardia kai eipas qeos eimi egw katoikian qeou katwkhka en kardia qalasshs su de ei anqrwpos kai ou qeos kai edwkas thn kardian sou ws kardian qeou3mh sofwteros ei su tou danihl sofoi ouk epaideusan se th episthmh autwn4mh en th episthmh sou h en th fronhsei sou epoihsas seautw dunamin kai crusion kai argurion en tois qhsaurois sou5en th pollh episthmh sou kai emporia sou eplhqunas dunamin sou uywqh h kardia sou en th dunamei sou6dia touto tade legei kurios epeidh dedwkas thn kardian sou ws kardian qeou7anti toutou idou egw epagw epi se allotrious loimous apo eqnwn kai ekkenwsousin tas macairas autwn epi se kai epi to kallos ths episthmhs sou kai strwsousin to kallos sou eis apwleian8kai katabibasousin se kai apoqanh qanatw traumatiwn en kardia qalasshs9mh legwn ereis qeos eimi egw enwpion twn anairountwn se su de ei anqrwpos kai ou qeos en plhqei10aperitmhtwn apolh en cersin allotriwn oti egw elalhsa legei kurios11kai egeneto logos kuriou pros me legwn12uie anqrwpou labe qrhnon epi ton arconta turou kai eipon autw tade legei kurios kurios su aposfragisma omoiwsews kai stefanos kallous13en th trufh tou paradeisou tou qeou egenhqhs pan liqon crhston endedesai sardion kai topazion kai smaragdon kai anqraka kai sapfeiron kai iaspin kai argurion kai crusion kai ligurion kai acathn kai amequston kai crusoliqon kai bhrullion kai onucion kai crusiou eneplhsas tous qhsaurous sou kai tas apoqhkas sou en soi af¢ hs hmeras ektisqhs su14meta tou ceroub eqhka se en orei agiw qeou egenhqhs en mesw liqwn purinwn15egenhqhs amwmos su en tais hmerais sou af¢ hs hmeras su ektisqhs ews eureqh ta adikhmata en soi16apo plhqous ths emporias sou eplhsas ta tamieia sou anomias kai hmartes kai etraumatisqhs apo orous tou qeou kai hgagen se to ceroub ek mesou liqwn purinwn17uywqh h kardia sou epi tw kallei sou diefqarh h episthmh sou meta tou kallous sou dia plhqos amartiwn sou epi thn ghn erriya se enantion basilewn edwka se paradeigmatisqhnai18dia to plhqos twn amartiwn sou kai twn adikiwn ths emporias sou ebebhlwsas ta iera sou kai exaxw pur ek mesou sou touto katafagetai se kai dwsw se eis spodon epi ths ghs sou enantion pantwn twn orwntwn se19kai pantes oi epistamenoi se en tois eqnesin stugnasousin epi se apwleia egenou kai ouc uparxeis eti eis ton aiwna20kai egeneto logos kuriou pros me legwn21uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi sidwna kai profhteuson ep¢ authn22kai eipon tade legei kurios idou egw epi se sidwn kai endoxasqhsomai en soi kai gnwsh oti egw eimi kurios en tw poihsai me en soi krimata kai agiasqhsomai en soi23aima kai qanatos en tais plateiais sou kai pesountai tetraumatismenoi en macairais en soi perikuklw sou kai gnwsontai dioti egw eimi kurios24kai ouk esontai ouketi tw oikw tou israhl skoloy pikrias kai akanqa odunhs apo pantwn twn perikuklw autwn twn atimasantwn autous kai gnwsontai oti egw eimi kurios25tade legei kurios kurios kai sunaxw ton israhl ek twn eqnwn ou dieskorpisqhsan ekei kai agiasqhsomai en autois enwpion twn lawn kai twn eqnwn kai katoikhsousin epi ths ghs autwn hn dedwka tw doulw mou iakwb26kai katoikhsousin ep¢ auths en elpidi kai oikodomhsousin oikias kai futeusousin ampelwnas kai katoikhsousin en elpidi otan poihsw krima en pasin tois atimasasin autous en tois kuklw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurios o qeos autwn kai o qeos twn paterwn autwn

Chapter 29
1en tw etei tw dekatw en tw dekatw mhni mia tou mhnos egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi faraw basilea aiguptou kai profhteuson ep¢ auton kai ep¢ aigupton olhn3kai eipon tade legei kurios idou egw epi faraw ton drakonta ton megan ton egkaqhmenon en mesw potamwn autou ton legonta emoi eisin oi potamoi kai egw epoihsa autous4kai egw dwsw pagidas eis tas siagonas sou kai proskollhsw tous icqus tou potamou sou pros tas pterugas sou kai anaxw se ek mesou tou potamou sou kai pantas tous icquas tou potamou sou5kai katabalw se en tacei kai pantas tous icquas tou potamou sou epi proswpon tou pediou pesh kai ou mh sunacqhs kai ou mh peristalhs tois qhriois ths ghs kai tois peteinois tou ouranou dedwka se eis katabrwma6kai gnwsontai pantes oi katoikountes aigupton oti egw eimi kurios anq¢ wn egenhqhs rabdos kalaminh tw oikw israhl7ote epelabonto sou th ceiri autwn eqlasqhs kai ote epekrathsen ep¢ autous pasa ceir kai ote epanepausanto epi se sunetribhs kai suneklasas autwn pasan osfun8dia touto tade legei kurios idou egw epagw epi se romfaian kai apolw anqrwpous apo sou kai kthnh9kai estai h gh aiguptou apwleia kai erhmos kai gnwsontai oti egw eimi kurios anti tou legein se oi potamoi emoi eisin kai egw epoihsa autous10dia touto idou egw epi se kai epi pantas tous potamous sou kai dwsw ghn aiguptou eis erhmon kai romfaian kai apwleian apo magdwlou kai suhnhs kai ews oriwn aiqiopwn11ou mh dielqh en auth pous anqrwpou kai pous kthnous ou mh dielqh authn kai ou katoikhqhsetai tessarakonta eth12kai dwsw thn ghn auths apwleian en mesw ghs hrhmwmenhs kai ai poleis auths en mesw polewn hrhmwmenwn esontai tessarakonta eth kai diasperw aigupton en tois eqnesin kai likmhsw autous eis tas cwras13tade legei kurios meta tessarakonta eth sunaxw tous aiguptious apo twn eqnwn ou dieskorpisqhsan ekei14kai apostreyw thn aicmalwsian twn aiguptiwn kai katoikisw autous en gh paqourhs en th gh oqen elhmfqhsan kai estai arch tapeinh15para pasas tas arcas ou mh uywqh eti epi ta eqnh kai oligostous autous poihsw tou mh einai autous pleionas en tois eqnesin16kai ouketi esontai tw oikw israhl eis elpida anamimnhskousan anomian en tw autous akolouqhsai opisw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurios17kai egeneto en tw ebdomw kai eikostw etei mia tou mhnos tou prwtou egeneto logos kuriou pros me legwn18uie anqrwpou naboucodonosor basileus babulwnos katedoulwsato autou thn dunamin douleia megalh epi turou pasa kefalh falakra kai pas wmos madwn kai misqos ouk egenhqh autw kai th dunamei autou epi turou kai ths douleias hs edouleusan ep¢ authn19tade legei kurios kurios idou didwmi tw naboucodonosor basilei babulwnos ghn aiguptou kai pronomeusei thn pronomhn auths kai skuleusei ta skula auths kai estai misqos th dunamei autou20anti ths leitourgias autou hs edouleusen epi turon dedwka autw ghn aiguptou tade legei kurios kurios21en th hmera ekeinh anatelei keras panti tw oikw israhl kai soi dwsw stoma anewgmenon en mesw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurios

Chapter 30
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou profhteuson kai eipon tade legei kurios w w h hmera3oti eggus h hmera tou kuriou hmera peras eqnwn estai4kai hxei macaira ep¢ aiguptious kai estai tarach en th aiqiopia kai pesountai tetraumatismenoi en aiguptw kai sumpeseitai auths ta qemelia5persai kai krhtes kai ludoi kai libues kai pantes oi epimiktoi kai twn uiwn ths diaqhkhs mou macaira pesountai en auth6kai pesountai ta antisthrigmata aiguptou kai katabhsetai h ubris ths iscuos auths apo magdwlou ews suhnhs macaira pesountai en auth legei kurios7kai erhmwqhsetai en mesw cwrwn hrhmwmenwn kai ai poleis autwn en mesw polewn hrhmwmenwn esontai8kai gnwsontai oti egw eimi kurios otan dw pur ep¢ aigupton kai suntribwsi pantes oi bohqountes auth9en th hmera ekeinh exeleusontai aggeloi speudontes afanisai thn aiqiopian kai estai tarach en autois en th hmera aiguptou oti idou hkei10tade legei kurios kurios kai apolw plhqos aiguptiwn dia ceiros naboucodonosor basilews babulwnos11autou kai tou laou autou loimoi apo eqnwn apestalmenoi apolesai thn ghn kai ekkenwsousin pantes tas macairas autwn ep¢ aigupton kai plhsqhsetai h gh traumatiwn12kai dwsw tous potamous autwn erhmous kai apolw thn ghn kai to plhrwma auths en cersin allotriwn egw kurios lelalhka13oti tade legei kurios kurios kai apolw megistanas apo memfews kai arcontas ek ghs aiguptou kai ouk esontai eti14kai apolw ghn paqourhs kai dwsw pur epi tanin kai poihsw ekdikhsin en diospolei15kai ekcew ton qumon mou epi sain thn iscun aiguptou kai apolw to plhqos memfews16kai dwsw pur ep¢ aigupton kai tarachn taracqhsetai suhnh kai en diospolei estai ekrhgma kai diacuqhsetai udata17neaniskoi hliou polews kai boubastou en macaira pesountai kai ai gunaikes en aicmalwsia poreusontai18kai en tafnas suskotasei h hmera en tw suntriyai me ekei ta skhptra aiguptou kai apoleitai ekei h ubris ths iscuos auths kai authn nefelh kaluyei kai ai qugateres auths aicmalwtoi acqhsontai19kai poihsw krima en aiguptw kai gnwsontai oti egw eimi kurios20kai egeneto en tw endekatw etei en tw prwtw mhni ebdomh tou mhnos egeneto logos kuriou pros me legwn21uie anqrwpou tous bracionas faraw basilews aiguptou sunetriya kai idou ou katedeqh tou doqhnai iasin tou doqhnai ep¢ auton malagma tou doqhnai iscun epilabesqai macairas22dia touto tade legei kurios kurios idou egw epi faraw basilea aiguptou kai suntriyw tous bracionas autou tous iscurous kai tous tetamenous kai katabalw thn macairan autou ek ths ceiros autou23kai diasperw aigupton eis ta eqnh kai likmhsw autous eis tas cwras24kai katiscusw tous bracionas basilews babulwnos kai dwsw thn romfaian mou eis thn ceira autou kai epaxei authn ep¢ aigupton kai pronomeusei thn pronomhn auths kai skuleusei ta skula auths25kai eniscusw tous bracionas basilews babulwnos oi de braciones faraw pesountai kai gnwsontai oti egw eimi kurios en tw dounai thn romfaian mou eis ceiras basilews babulwnos kai ektenei authn epi ghn aiguptou26kai diasperw aigupton eis ta eqnh kai likmhsw autous eis tas cwras kai gnwsontai pantes oti egw eimi kurios

Chapter 31
1kai egeneto en tw endekatw etei en tw tritw mhni mia tou mhnos egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou eipon pros faraw basilea aiguptou kai tw plhqei autou tini wmoiwsas seauton en tw uyei sou3idou assour kuparissos en tw libanw kai kalos tais parafuasin kai uyhlos tw megeqei eis meson nefelwn egeneto h arch autou4udwr exeqreyen auton h abussos uywsen auton tous potamous auths hgagen kuklw twn futwn autou kai ta sustemata auths exapesteilen eis panta ta xula tou pediou5eneken toutou uywqh to megeqos autou para panta ta xula tou pediou kai eplatunqhsan oi kladoi autou af¢ udatos pollou6en tais parafuasin autou enosseusan panta ta peteina tou ouranou kai upokatw twn kladwn autou egennwsan panta ta qhria tou pediou en th skia autou katwkhsen pan plhqos eqnwn7kai egeneto kalos en tw uyei autou dia to plhqos twn kladwn autou oti egenhqhsan ai rizai autou eis udwr polu8kuparissoi toiautai ouk egenhqhsan en tw paradeisw tou qeou kai pitues ouc omoiai tais parafuasin autou kai elatai ouk egenonto omoiai tois kladois autou pan xulon en tw paradeisw tou qeou ouc wmoiwqh autw en tw kallei autou9dia to plhqos twn kladwn autou kai ezhlwsen auton ta xula tou paradeisou ths trufhs tou qeou10dia touto tade legei kurios anq¢ wn egenou megas tw megeqei kai edwkas thn archn sou eis meson nefelwn kai eidon en tw uywqhnai auton11kai paredwka auton eis ceiras arcontos eqnwn kai epoihsen thn apwleian autou12kai exwleqreusan auton allotrioi loimoi apo eqnwn kai katebalon auton epi twn orewn en pasais tais faragxin epesan oi kladoi autou kai sunetribh ta stelech autou en panti pediw ths ghs kai katebhsan apo ths skephs autwn pantes oi laoi twn eqnwn kai hdafisan auton13epi thn ptwsin autou anepausanto panta ta peteina tou ouranou kai epi ta stelech autou egenonto panta ta qhria tou agrou14opws mh uywqwsin en tw megeqei autwn panta ta xula ta en tw udati kai ouk edwkan thn archn autwn eis meson nefelwn kai ouk esthsan en tw uyei autwn pros auta pantes oi pinontes udwr pantes edoqhsan eis qanaton eis ghs baqos en mesw uiwn anqrwpwn pros katabainontas eis boqron15tade legei kurios kurios en h hmera katebh eis adou epenqhsen auton h abussos kai epesthsa tous potamous auths kai ekwlusa plhqos udatos kai eskotasen ep¢ auton o libanos panta ta xula tou pediou ep¢ autw exeluqhsan16apo ths fwnhs ths ptwsews autou eseisqhsan ta eqnh ote katebibazon auton eis adou meta twn katabainontwn eis lakkon kai parekaloun auton en gh panta ta xula ths trufhs kai ta eklekta tou libanou panta ta pinonta udwr17kai gar autoi katebhsan met¢ autou eis adou en tois traumatiais apo macairas kai to sperma autou oi katoikountes upo thn skephn autou en mesw ths zwhs autwn apwlonto18tini wmoiwqhs katabhqi kai katabibasqhti meta twn xulwn ths trufhs eis ghs baqos en mesw aperitmhtwn koimhqhsh meta traumatiwn macairas outws faraw kai to plhqos ths iscuos autou legei kurios kurios

Chapter 32
1kai egeneto en tw endekatw etei en tw dwdekatw mhni mia tou mhnos egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou labe qrhnon epi faraw basilea aiguptou kai ereis autw leonti eqnwn wmoiwqhs kai su ws drakwn o en th qalassh kai ekeratizes tois potamois sou kai etarasses udwr tois posin sou kai katepateis tous potamous sou3tade legei kurios kai peribalw epi se diktua lawn pollwn kai anaxw se en tw agkistrw mou4kai ektenw se epi thn ghn pedia plhsqhsetai sou kai epikaqiw epi se panta ta peteina tou ouranou kai emplhsw ek sou panta ta qhria pashs ths ghs5kai dwsw tas sarkas sou epi ta orh kai emplhsw apo tou aimatos sou6kai potisqhsetai h gh apo twn procwrhmatwn sou apo tou plhqous sou epi twn orewn faraggas emplhsw apo sou7kai katakaluyw en tw sbesqhnai se ouranon kai suskotasw ta astra autou hlion en nefelh kaluyw kai selhnh ou mh fanh to fws auths8panta ta fainonta fws en tw ouranw suskotasousin epi se kai dwsw skotos epi thn ghn sou legei kurios kurios9kai parorgiw kardian lawn pollwn hnika an agw aicmalwsian sou eis ta eqnh eis ghn hn ouk egnws10kai stugnasousin epi se eqnh polla kai oi basileis autwn ekstasei eksthsontai en tw petasqai thn romfaian mou epi proswpa autwn prosdecomenoi thn ptwsin autwn af¢ hmeras ptwsews sou11oti tade legei kurios romfaia basilews babulwnos hxei soi12en macairais gigantwn kai katabalw thn iscun sou loimoi apo eqnwn pantes kai apolousi thn ubrin aiguptou kai suntribhsetai pasa h iscus auths13kai apolw panta ta kthnh auths af¢ udatos pollou kai ou mh taraxh auto eti pous anqrwpou kai icnos kthnwn ou mh katapathsh auto14outws tote hsucasei ta udata autwn kai oi potamoi autwn ws elaion poreusontai legei kurios15otan dw aigupton eis apwleian kai erhmwqh h gh sun th plhrwsei auths otan diaspeirw pantas tous katoikountas en auth kai gnwsontai oti egw eimi kurios16qrhnos estin kai qrhnhseis auton kai ai qugateres twn eqnwn qrhnhsousin auton ep¢ aigupton kai epi pasan thn iscun auths qrhnhsousin authn legei kurios kurios17kai egenhqh en tw dwdekatw etei tou prwtou mhnos pentekaidekath tou mhnos egeneto logos kuriou pros me legwn18uie anqrwpou qrhnhson epi thn iscun aiguptou kai katabibasousin auths tas qugateras ta eqnh nekras eis to baqos ths ghs pros tous katabainontas eis boqron20en mesw traumatiwn macairas pesountai met¢ autou kai koimhqhsetai pasa h iscus autou21kai erousin soi oi gigantes en baqei boqrou ginou tinos kreittwn ei katabhqi kai koimhqhti meta aperitmhtwn en mesw traumatiwn macairas22ekei assour kai pasa h sunagwgh autou pantes traumatiai ekei edoqhsan kai h tafh autwn en baqei boqrou kai egenhqh h sunagwgh autou perikuklw tou mnhmatos autou pantes oi traumatiai oi peptwkotes macaira23oi dontes ton fobon autwn epi ghs zwhs24ekei ailam kai pasa h dunamis autou perikuklw tou mnhmatos autou pantes oi traumatiai oi peptwkotes macaira kai oi katabainontes aperitmhtoi eis ghs baqos oi dedwkotes autwn fobon epi ghs zwhs kai elabosan thn basanon autwn meta twn katabainontwn eis boqron25en mesw traumatiwn26ekei edoqhsan mosoc kai qobel kai pasa h iscus autwn perikuklw tou mnhmatos autou pantes traumatiai autou pantes aperitmhtoi traumatiai apo macairas oi dedwkotes ton fobon autwn epi ghs zwhs27kai ekoimhqhsan meta twn gigantwn twn peptwkotwn apo aiwnos oi katebhsan eis adou en oplois polemikois kai eqhkan tas macairas autwn upo tas kefalas autwn kai egenhqhsan ai anomiai autwn epi twn ostwn autwn oti exefobhsan gigantas en gh zwhs28kai su en mesw aperitmhtwn koimhqhsh meta tetraumatismenwn macaira29ekei edoqhsan oi arcontes assour oi dontes thn iscun autou eis trauma macairas outoi meta traumatiwn ekoimhqhsan meta katabainontwn eis boqron30ekei oi arcontes tou borra pantes strathgoi assour oi katabainontes traumatiai sun tw fobw autwn kai th iscui autwn ekoimhqhsan aperitmhtoi meta traumatiwn macairas kai aphnegkan thn basanon autwn meta twn katabainontwn eis boqron31ekeinous oyetai basileus faraw kai paraklhqhsetai epi pasan thn iscun autwn legei kurios kurios32oti dedwka ton fobon autou epi ghs zwhs kai koimhqhsetai en mesw aperitmhtwn meta traumatiwn macairas faraw kai pan to plhqos autou legei kurios kurios

Chapter 33
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou lalhson tois uiois tou laou sou kai ereis pros autous gh ef¢ hn an epagw romfaian kai labh o laos ths ghs anqrwpon ena ex autwn kai dwsin auton eautois eis skopon3kai idh thn romfaian ercomenhn epi thn ghn kai salpish th salpiggi kai shmanh tw law4kai akoush o akousas thn fwnhn ths salpiggos kai mh fulaxhtai kai epelqh h romfaia kai katalabh auton to aima autou epi ths kefalhs autou estai5oti thn fwnhn ths salpiggos akousas ouk efulaxato to aima autou ep¢ autou estai kai outos oti efulaxato thn yuchn autou exeilato6kai o skopos ean idh thn romfaian ercomenhn kai mh shmanh th salpiggi kai o laos mh fulaxhtai kai elqousa h romfaia labh ex autwn yuchn auth dia thn auths anomian elhmfqh kai to aima ek ths ceiros tou skopou ekzhthsw7kai su uie anqrwpou skopon dedwka se tw oikw israhl kai akoush ek stomatos mou logon8en tw eipai me tw amartwlw qanatw qanatwqhsh kai mh lalhshs tou fulaxasqai ton asebh apo ths odou autou autos o anomos th anomia autou apoqaneitai to de aima autou ek ths ceiros sou ekzhthsw9su de ean proapaggeilhs tw asebei thn odon autou tou apostreyai ap¢ auths kai mh apostreyh apo ths odou autou outos th asebeia autou apoqaneitai kai su thn yuchn sautou exhrhsai10kai su uie anqrwpou eipon tw oikw israhl outws elalhsate legontes ai planai hmwn kai ai anomiai hmwn ef¢ hmin eisin kai en autais hmeis thkomeqa kai pws zhsomeqa11eipon autois zw egw tade legei kurios ou boulomai ton qanaton tou asebous ws to apostreyai ton asebh apo ths odou autou kai zhn auton apostrofh apostreyate apo ths odou umwn kai ina ti apoqnhskete oikos israhl12eipon pros tous uious tou laou sou dikaiosunh dikaiou ou mh exelhtai auton en h an hmera planhqh kai anomia asebous ou mh kakwsh auton en h an hmera apostreyh apo ths anomias autou kai dikaios ou mh dunhtai swqhnai13en tw eipai me tw dikaiw outos pepoiqen epi th dikaiosunh autou kai poihsh anomian pasai ai dikaiosunai autou ou mh anamnhsqwsin en th adikia autou h epoihsen en auth apoqaneitai14kai en tw eipai me tw asebei qanatw qanatwqhsh kai apostreyh apo ths amartias autou kai poihsh krima kai dikaiosunhn15kai enecurasma apodw kai arpagma apoteish en prostagmasin zwhs diaporeuhtai tou mh poihsai adikon zwh zhsetai kai ou mh apoqanh16pasai ai amartiai autou as hmarten ou mh anamnhsqwsin oti krima kai dikaiosunhn epoihsen en autois zhsetai17kai erousin oi uioi tou laou sou ouk euqeia h odos tou kuriou kai auth h odos autwn ouk euqeia18en tw apostreyai dikaion apo ths dikaiosunhs autou kai poihsh anomias kai apoqaneitai en autais19kai en tw apostreyai ton amartwlon apo ths anomias autou kai poihsh krima kai dikaiosunhn en autois autos zhsetai20kai touto estin o eipate ouk euqeia h odos kuriou ekaston en tais odois autou krinw umas oikos israhl21kai egenhqh en tw dwdekatw etei en tw dwdekatw mhni pempth tou mhnos ths aicmalwsias hmwn hlqen o anaswqeis pros me apo ierousalhm legwn ealw h polis22kai egenhqh ep¢ eme ceir kuriou esperas prin elqein auton kai hnoixen mou to stoma ews hlqen pros me to prwi kai anoicqen mou to stoma ou sunesceqh eti23kai egenhqh logos kuriou pros me legwn24uie anqrwpou oi katoikountes tas hrhmwmenas epi ths ghs tou israhl legousin eis hn abraam kai katescen thn ghn kai hmeis pleious esmen hmin dedotai h gh eis katascesin25dia touto eipon autois tade legei kurios kurios27zw egw ei mhn oi en tais hrhmwmenais macaira pesountai kai oi epi proswpou tou pediou tois qhriois tou agrou doqhsontai eis katabrwma kai tous en tais teteicismenais kai tous en tois sphlaiois qanatw apoktenw28kai dwsw thn ghn erhmon kai apoleitai h ubris ths iscuos auths kai erhmwqhsetai ta orh tou israhl dia to mh einai diaporeuomenon29kai gnwsontai oti egw eimi kurios kai poihsw thn ghn autwn erhmon kai erhmwqhsetai dia panta ta bdelugmata autwn a epoihsan30kai su uie anqrwpou oi uioi tou laou sou oi lalountes peri sou para ta teich kai en tois pulwsi twn oikiwn kai lalousin anqrwpos tw adelfw autou legontes sunelqwmen kai akouswmen ta ekporeuomena para kuriou31ercontai pros se ws sumporeuetai laos kai kaqhntai enantion sou kai akouousin ta rhmata sou kai auta ou mh poihsousin oti yeudos en tw stomati autwn kai opisw twn miasmatwn h kardia autwn32kai ginh autois ws fwnh yalthriou hdufwnou euarmostou kai akousontai sou ta rhmata kai ou mh poihsousin auta33kai hnika an elqh erousin idou hkei kai gnwsontai oti profhths hn en mesw autwn

Chapter 34
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou profhteuson epi tous poimenas tou israhl profhteuson kai eipon tois poimesi tade legei kurios kurios w poimenes israhl mh boskousin poimenes eautous ou ta probata boskousin oi poimenes3idou to gala katesqete kai ta eria periballesqe kai to pacu sfazete kai ta probata mou ou boskete4to hsqenhkos ouk eniscusate kai to kakws econ ouk eswmatopoihsate kai to suntetrimmenon ou katedhsate kai to planwmenon ouk epestreyate kai to apolwlos ouk ezhthsate kai to iscuron kateirgasasqe mocqw5kai diesparh ta probata mou dia to mh einai poimenas kai egenhqh eis katabrwma pasi tois qhriois tou agrou6kai diesparh mou ta probata en panti orei kai epi pan bounon uyhlon kai epi proswpou pashs ths ghs diesparh kai ouk hn o ekzhtwn oude o apostrefwn7dia touto poimenes akousate logon kuriou8zw egw legei kurios kurios ei mhn anti tou genesqai ta probata mou eis pronomhn kai genesqai ta probata mou eis katabrwma pasi tois qhriois tou pediou para to mh einai poimenas kai ouk exezhthsan oi poimenes ta probata mou kai eboskhsan oi poimenes eautous ta de probata mou ouk eboskhsan9anti toutou poimenes10tade legei kurios kurios idou egw epi tous poimenas kai ekzhthsw ta probata mou ek twn ceirwn autwn kai apostreyw autous tou mh poimainein ta probata mou kai ou boskhsousin eti oi poimenes auta kai exeloumai ta probata mou ek tou stomatos autwn kai ouk esontai autois eti eis katabrwma11dioti tade legei kurios idou egw ekzhthsw ta probata mou kai episkeyomai auta12wsper zhtei o poimhn to poimnion autou en hmera otan h gnofos kai nefelh en mesw probatwn diakecwrismenwn outws ekzhthsw ta probata mou kai apelasw auta apo pantos topou ou diesparhsan ekei en hmera nefelhs kai gnofou13kai exaxw autous ek twn eqnwn kai sunaxw autous apo twn cwrwn kai eisaxw autous eis thn ghn autwn kai boskhsw autous epi ta orh israhl kai en tais faragxin kai en pash katoikia ths ghs14en nomh agaqh boskhsw autous kai en tw orei tw uyhlw israhl esontai ai mandrai autwn ekei koimhqhsontai kai ekei anapausontai en trufh agaqh kai en nomh pioni boskhqhsontai epi twn orewn israhl15egw boskhsw ta probata mou kai egw anapausw auta kai gnwsontai oti egw eimi kurios tade legei kurios kurios16to apolwlos zhthsw kai to planwmenon epistreyw kai to suntetrimmenon katadhsw kai to ekleipon eniscusw kai to iscuron fulaxw kai boskhsw auta meta krimatos17kai umeis probata tade legei kurios kurios idou egw diakrinw ana meson probatou kai probatou kriwn kai tragwn18kai ouc ikanon umin oti thn kalhn nomhn enemesqe kai ta kataloipa ths nomhs umwn katepateite tois posin umwn kai to kaqesthkos udwr epinete kai to loipon tois posin umwn etarassete19kai ta probata mou ta pathmata twn podwn umwn enemonto kai to tetaragmenon udwr upo twn podwn umwn epinon20dia touto tade legei kurios kurios idou egw diakrinw ana meson probatou iscurou kai ana meson probatou asqenous21epi tais pleurais kai tois wmois umwn diwqeisqe kai tois kerasin umwn ekeratizete kai pan to ekleipon exeqlibete22kai swsw ta probata mou kai ou mh wsin eti eis pronomhn kai krinw ana meson kriou pros krion23kai anasthsw ep¢ autous poimena ena kai poimanei autous ton doulon mou dauid kai estai autwn poimhn24kai egw kurios esomai autois eis qeon kai dauid en mesw autwn arcwn egw kurios elalhsa25kai diaqhsomai tw dauid diaqhkhn eirhnhs kai afaniw qhria ponhra apo ths ghs kai katoikhsousin en th erhmw kai upnwsousin en tois drumois26kai dwsw autous perikuklw tou orous mou kai dwsw ton ueton umin ueton eulogias27kai ta xula ta en tw pediw dwsei ton karpon autwn kai h gh dwsei thn iscun auths kai katoikhsousin epi ths ghs autwn en elpidi eirhnhs kai gnwsontai oti egw eimi kurios en tw suntriyai me ton zugon autwn kai exeloumai autous ek ceiros twn katadoulwsamenwn autous28kai ouk esontai eti en pronomh tois eqnesin kai ta qhria ths ghs ouketi mh fagwsin autous kai katoikhsousin en elpidi kai ouk estai o ekfobwn autous29kai anasthsw autois futon eirhnhs kai ouketi esontai apollumenoi limw epi ths ghs kai ou mh enegkwsin eti oneidismon eqnwn30kai gnwsontai oti egw eimi kurios o qeos autwn kai autoi laos mou oikos israhl legei kurios31probata mou kai probata poimniou mou este kai egw kurios o qeos umwn legei kurios kurios

Chapter 35
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou epistreyon to proswpon sou ep¢ oros shir kai profhteuson ep¢ auto3kai eipon tade legei kurios kurios idou egw epi se oros shir kai ektenw thn ceira mou epi se kai dwsw se erhmon kai erhmwqhsh4kai tais polesin sou erhmian poihsw kai su erhmos esh kai gnwsh oti egw eimi kurios5anti tou genesqai se ecqran aiwnian kai enekaqisas tw oikw israhl dolw en ceiri ecqrwn macaira en kairw adikias ep¢ escatw6dia touto zw egw legei kurios kurios ei mhn eis aima hmartes kai aima se diwxetai7kai dwsw to oros shir eis erhmon kai hrhmwmenon kai apolw ap¢ autou anqrwpous kai kthnh8kai emplhsw twn traumatiwn sou tous bounous kai tas faraggas sou kai en pasi tois pediois sou tetraumatismenoi macaira pesountai en soi9erhmian aiwnion qhsomai se kai ai poleis sou ou mh katoikhqwsin eti kai gnwsh oti egw eimi kurios10dia to eipein se ta duo eqnh kai ai duo cwrai emai esontai kai klhronomhsw autas kai kurios ekei estin11dia touto zw egw legei kurios kai poihsw soi kata thn ecqran sou kai gnwsqhsomai soi hnika an krinw se12kai gnwsh oti egw eimi kurios hkousa ths fwnhs twn blasfhmiwn sou oti eipas ta orh israhl erhma hmin dedotai eis katabrwma13kai emegalorhmonhsas ep¢ eme tw stomati sou egw hkousa14tade legei kurios en th eufrosunh pashs ths ghs erhmon poihsw se15erhmon esh oros shir kai pasa h idoumaia exanalwqhsetai kai gnwsh oti egw eimi kurios o qeos autwn

Chapter 36
1kai su uie anqrwpou profhteuson epi ta orh israhl kai eipon tois oresin tou israhl akousate logon kuriou2tade legei kurios kurios anq¢ wn eipen o ecqros ef¢ umas euge erhma aiwnia eis katascesin hmin egenhqh3dia touto profhteuson kai eipon tade legei kurios kurios anti tou atimasqhnai umas kai mishqhnai umas upo twn kuklw umwn tou einai umas eis katascesin tois kataloipois eqnesin kai anebhte lalhma glwssh kai eis oneidisma eqnesin4dia touto orh israhl akousate logon kuriou tade legei kurios tois oresin kai tois bounois kai tais faragxin kai tois ceimarrois kai tois exhrhmwmenois kai hfanismenois kai tais polesin tais egkataleleimmenais ai egenonto eis pronomhn kai eis katapathma tois kataleifqeisin eqnesin perikuklw5dia touto tade legei kurios kurios ei mhn en puri qumou mou elalhsa epi ta loipa eqnh kai epi thn idoumaian pasan oti edwkan thn ghn mou eautois eis katascesin met¢ eufrosunhs atimasantes yucas tou afanisai en pronomh6dia touto profhteuson epi thn ghn tou israhl kai eipon tois oresin kai tois bounois kai tais faragxin kai tais napais tade legei kurios idou egw en tw zhlw mou kai en tw qumw mou elalhsa anti tou oneidismous eqnwn enegkai umas7dia touto egw arw thn ceira mou epi ta eqnh ta perikuklw umwn outoi thn atimian autwn lhmyontai8umwn de orh israhl thn stafulhn kai ton karpon umwn katafagetai o laos mou oti eggizousin tou elqein9oti idou egw ef¢ umas kai epibleyw ef¢ umas kai katergasqhsesqe kai sparhsesqe10kai plhqunw ef¢ umas anqrwpous pan oikon israhl eis telos kai katoikhqhsontai ai poleis kai h hrhmwmenh oikodomhqhsetai11kai plhqunw ef¢ umas anqrwpous kai kthnh kai katoikiw umas ws to en arch umwn kai eu poihsw umas wsper ta emprosqen umwn kai gnwsesqe oti egw eimi kurios12kai gennhsw ef¢ umas anqrwpous ton laon mou israhl kai klhronomhsousin umas kai esesqe autois eis katascesin kai ou mh prosteqhte eti ateknwqhnai ap¢ autwn13tade legei kurios kurios anq¢ wn eipan soi katesqousa anqrwpous ei kai hteknwmenh upo tou eqnous sou egenou14dia touto anqrwpous ouketi fagesai kai to eqnos sou ouk ateknwseis eti legei kurios kurios15kai ouk akousqhsetai ouketi ef¢ umas atimia eqnwn kai oneidismous lawn ou mh anenegkhte legei kurios kurios16kai egeneto logos kuriou pros me legwn17uie anqrwpou oikos israhl katwkhsen epi ths ghs autwn kai emianan authn en th odw autwn kai en tois eidwlois autwn kai en tais akaqarsiais autwn kata thn akaqarsian ths apokaqhmenhs egenhqh h odos autwn pro proswpou mou18kai execea ton qumon mou ep¢ autous19kai diespeira autous eis ta eqnh kai elikmhsa autous eis tas cwras kata thn odon autwn kai kata thn amartian autwn ekrina autous20kai eishlqosan eis ta eqnh ou eishlqosan ekei kai ebebhlwsan to onoma mou to agion en tw legesqai autous laos kuriou outoi kai ek ths ghs autou exelhluqasin21kai efeisamhn autwn dia to onoma mou to agion o ebebhlwsan oikos israhl en tois eqnesin ou eishlqosan ekei22dia touto eipon tw oikw israhl tade legei kurios ouc umin egw poiw oikos israhl all¢ h dia to onoma mou to agion o ebebhlwsate en tois eqnesin ou eishlqete ekei23kai agiasw to onoma mou to mega to bebhlwqen en tois eqnesin o ebebhlwsate en mesw autwn kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurios en tw agiasqhnai me en umin kat¢ ofqalmous autwn24kai lhmyomai umas ek twn eqnwn kai aqroisw umas ek paswn twn gaiwn kai eisaxw umas eis thn ghn umwn25kai ranw ef¢ umas udwr kaqaron kai kaqarisqhsesqe apo paswn twn akaqarsiwn umwn kai apo pantwn twn eidwlwn umwn kai kaqariw umas26kai dwsw umin kardian kainhn kai pneuma kainon dwsw en umin kai afelw thn kardian thn liqinhn ek ths sarkos umwn kai dwsw umin kardian sarkinhn27kai to pneuma mou dwsw en umin kai poihsw ina en tois dikaiwmasin mou poreuhsqe kai ta krimata mou fulaxhsqe kai poihshte28kai katoikhsete epi ths ghs hs edwka tois patrasin umwn kai esesqe moi eis laon kagw esomai umin eis qeon29kai swsw umas ek paswn twn akaqarsiwn umwn kai kalesw ton siton kai plhqunw auton kai ou dwsw ef¢ umas limon30kai plhqunw ton karpon tou xulou kai ta genhmata tou agrou opws mh labhte oneidismon limou en tois eqnesin31kai mnhsqhsesqe tas odous umwn tas ponhras kai ta epithdeumata umwn ta mh agaqa kai prosocqieite kata proswpon autwn en tais anomiais umwn kai epi tois bdelugmasin umwn32ou di¢ umas egw poiw legei kurios kurios gnwston estai umin aiscunqhte kai entraphte ek twn odwn umwn oikos israhl33tade legei kurios en hmera h kaqariw umas ek paswn twn anomiwn umwn kai katoikiw tas poleis kai oikodomhqhsontai ai erhmoi34kai h gh h hfanismenh ergasqhsetai anq¢ wn oti hfanismenh egenhqh kat¢ ofqalmous pantos parodeuontos35kai erousin h gh ekeinh h hfanismenh egenhqh ws khpos trufhs kai ai poleis ai erhmoi kai hfanismenai kai kateskammenai ocurai ekaqisan36kai gnwsontai ta eqnh osa an kataleifqwsin kuklw umwn oti egw kurios wkodomhsa tas kaqhrhmenas kai katefuteusa tas hfanismenas egw kurios elalhsa kai poihsw37tade legei kurios eti touto zhthqhsomai tw oikw israhl tou poihsai autois plhqunw autous ws probata anqrwpous38ws probata agia ws probata ierousalhm en tais eortais auths outws esontai ai poleis ai erhmoi plhreis probatwn anqrwpwn kai gnwsontai oti egw kurios

Chapter 37
1kai egeneto ep¢ eme ceir kuriou kai exhgagen me en pneumati kurios kai eqhken me en mesw tou pediou kai touto hn meston ostewn anqrwpinwn2kai perihgagen me ep¢ auta kukloqen kuklw kai idou polla sfodra epi proswpou tou pediou xhra sfodra3kai eipen pros me uie anqrwpou ei zhsetai ta osta tauta kai eipa kurie su episth tauta4kai eipen pros me profhteuson epi ta osta tauta kai ereis autois ta osta ta xhra akousate logon kuriou5tade legei kurios tois osteois toutois idou egw ferw eis umas pneuma zwhs6kai dwsw ef¢ umas neura kai anaxw ef¢ umas sarkas kai ektenw ef¢ umas derma kai dwsw pneuma mou eis umas kai zhsesqe kai gnwsesqe oti egw eimi kurios7kai eprofhteusa kaqws eneteilato moi kai egeneto en tw eme profhteusai kai idou seismos kai proshgage ta osta ekateron pros thn armonian autou8kai eidon kai idou ep¢ auta neura kai sarkes efuonto kai anebainen ep¢ auta derma epanw kai pneuma ouk hn en autois9kai eipen pros me profhteuson uie anqrwpou profhteuson epi to pneuma kai eipon tw pneumati tade legei kurios ek twn tessarwn pneumatwn elqe kai emfushson eis tous nekrous toutous kai zhsatwsan10kai eprofhteusa kaqoti eneteilato moi kai eishlqen eis autous to pneuma kai ezhsan kai esthsan epi twn podwn autwn sunagwgh pollh sfodra11kai elalhsen kurios pros me legwn uie anqrwpou ta osta tauta pas oikos israhl estin kai autoi legousin xhra gegonen ta osta hmwn apolwlen h elpis hmwn diapefwnhkamen12dia touto profhteuson kai eipon tade legei kurios idou egw anoigw umwn ta mnhmata kai anaxw umas ek twn mnhmatwn umwn kai eisaxw umas eis thn ghn tou israhl13kai gnwsesqe oti egw eimi kurios en tw anoixai me tous tafous umwn tou anagagein me ek twn tafwn ton laon mou14kai dwsw to pneuma mou eis umas kai zhsesqe kai qhsomai umas epi thn ghn umwn kai gnwsesqe oti egw kurios lelalhka kai poihsw legei kurios15kai egeneto logos kuriou pros me legwn16uie anqrwpou labe seautw rabdon kai grayon ep¢ authn ton ioudan kai tous uious israhl tous proskeimenous ep¢ auton kai rabdon deuteran lhmyh seautw kai grayeis authn tw iwshf rabdon efraim kai pantas tous uious israhl tous prosteqentas pros auton17kai sunayeis autas pros allhlas sautw eis rabdon mian tou dhsai autas kai esontai en th ceiri sou18kai estai otan legwsin pros se oi uioi tou laou sou ouk anaggeleis hmin ti estin tauta soi19kai ereis pros autous tade legei kurios idou egw lhmyomai thn fulhn iwshf thn dia ceiros efraim kai tas fulas israhl tas proskeimenas pros auton kai dwsw autous epi thn fulhn iouda kai esontai eis rabdon mian en th ceiri iouda20kai esontai ai rabdoi ef¢ ais su egrayas ep¢ autais en th ceiri sou enwpion autwn21kai ereis autois tade legei kurios kurios idou egw lambanw panta oikon israhl ek mesou twn eqnwn ou eishlqosan ekei kai sunaxw autous apo pantwn twn perikuklw autwn kai eisaxw autous eis thn ghn tou israhl22kai dwsw autous eis eqnos en en th gh mou kai en tois oresin israhl kai arcwn eis estai autwn kai ouk esontai eti eis duo eqnh oude mh diaireqwsin ouketi eis duo basileias23ina mh miainwntai eti en tois eidwlois autwn kai rusomai autous apo paswn twn anomiwn autwn wn hmartosan en autais kai kaqariw autous kai esontai moi eis laon kai egw kurios esomai autois eis qeon24kai o doulos mou dauid arcwn en mesw autwn kai poimhn eis estai pantwn oti en tois prostagmasin mou poreusontai kai ta krimata mou fulaxontai kai poihsousin auta25kai katoikhsousin epi ths ghs autwn hn egw dedwka tw doulw mou iakwb ou katwkhsan ekei oi pateres autwn kai katoikhsousin ep¢ auths autoi kai dauid o doulos mou arcwn autwn estai eis ton aiwna26kai diaqhsomai autois diaqhkhn eirhnhs diaqhkh aiwnia estai met¢ autwn kai qhsw ta agia mou en mesw autwn eis ton aiwna27kai estai h kataskhnwsis mou en autois kai esomai autois qeos kai autoi mou esontai laos28kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurios o agiazwn autous en tw einai ta agia mou en mesw autwn eis ton aiwna

Chapter 38
1kai egeneto logos kuriou pros me legwn2uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi gwg kai thn ghn tou magwg arconta rws mosoc kai qobel kai profhteuson ep¢ auton3kai eipon autw tade legei kurios kurios idou egw epi se gwg arconta rws mosoc kai qobel4kai sunaxw se kai pasan thn dunamin sou ippous kai ippeis endedumenous qwrakas pantas sunagwgh pollh peltai kai perikefalaiai kai macairai5persai kai aiqiopes kai libues pantes perikefalaiais kai peltais6gomer kai pantes oi peri auton oikos tou qergama ap¢ escatou borra kai pantes oi peri auton kai eqnh polla meta sou7etoimasqhti etoimason seauton su kai pasa h sunagwgh sou oi sunhgmenoi meta sou kai esh moi eis profulakhn8af¢ hmerwn pleionwn etoimasqhsetai kai ep¢ escatou etwn eleusetai kai hxei eis thn ghn thn apestrammenhn apo macairas sunhgmenwn apo eqnwn pollwn epi ghn israhl h egenhqh erhmos di¢ olou kai outos ex eqnwn exelhluqen kai katoikhsousin ep¢ eirhnhs apantes9kai anabhsh ws uetos kai hxeis ws nefelh katakaluyai ghn kai esh su kai pantes oi peri se kai eqnh polla meta sou10tade legei kurios kurios kai estai en th hmera ekeinh anabhsetai rhmata epi thn kardian sou kai logih logismous ponhrous11kai ereis anabhsomai epi ghn aperrimmenhn hxw epi hsucazontas en hsucia kai oikountas ep¢ eirhnhs pantas katoikountas ghn en h ouc uparcei teicos oude mocloi kai qurai ouk eisin autois12pronomeusai pronomhn kai skuleusai skula autwn tou epistreyai ceira sou eis thn hrhmwmenhn h katwkisqh kai ep¢ eqnos sunhgmenon apo eqnwn pollwn pepoihkotas kthseis katoikountas epi ton omfalon ths ghs13saba kai daidan kai emporoi karchdonioi kai pasai ai kwmai autwn erousin soi eis pronomhn tou pronomeusai su erch kai skuleusai skula sunhgages sunagwghn sou labein argurion kai crusion apenegkasqai kthsin tou skuleusai skula14dia touto profhteuson uie anqrwpou kai eipon tw gwg tade legei kurios ouk en th hmera ekeinh en tw katoikisqhnai ton laon mou israhl ep¢ eirhnhs egerqhsh15kai hxeis ek tou topou sou ap¢ escatou borra kai eqnh polla meta sou anabatai ippwn pantes sunagwgh megalh kai dunamis pollh16kai anabhsh epi ton laon mou israhl ws nefelh kaluyai ghn ep¢ escatwn twn hmerwn estai kai anaxw se epi thn ghn mou ina gnwsin panta ta eqnh eme en tw agiasqhnai me en soi enwpion autwn17tade legei kurios kurios tw gwg su ei peri ou elalhsa pro hmerwn twn emprosqen dia ceiros twn doulwn mou profhtwn tou israhl en tais hmerais ekeinais kai etesin tou agagein se ep¢ autous18kai estai en th hmera ekeinh en hmera h an elqh gwg epi thn ghn tou israhl legei kurios kurios anabhsetai o qumos mou19kai o zhlos mou en puri ths orghs mou elalhsa ei mhn en th hmera ekeinh estai seismos megas epi ghs israhl20kai seisqhsontai apo proswpou kuriou oi icques ths qalasshs kai ta peteina tou ouranou kai ta qhria tou pediou kai panta ta erpeta ta erponta epi ths ghs kai pantes oi anqrwpoi oi epi proswpou ths ghs kai raghsetai ta orh kai pesountai ai faragges kai pan teicos epi thn ghn peseitai21kai kalesw ep¢ auton pan fobon legei kurios macaira anqrwpou epi ton adelfon autou estai22kai krinw auton qanatw kai aimati kai uetw katakluzonti kai liqois calazhs kai pur kai qeion brexw ep¢ auton kai epi pantas tous met¢ autou kai ep¢ eqnh polla met¢ autou23kai megalunqhsomai kai agiasqhsomai kai endoxasqhsomai kai gnwsqhsomai enantion eqnwn pollwn kai gnwsontai oti egw eimi kurios

Chapter 39
1kai su uie anqrwpou profhteuson epi gwg kai eipon tade legei kurios idou egw epi se gwg arconta rws mosoc kai qobel2kai sunaxw se kai kaqodhghsw se kai anabibw se ap¢ escatou tou borra kai anaxw se epi ta orh tou israhl3kai apolw to toxon sou apo ths ceiros sou ths aristeras kai ta toxeumata sou apo ths ceiros sou ths dexias kai katabalw se4epi ta orh israhl kai pesh su kai pantes oi peri se kai ta eqnh ta meta sou doqhsontai eis plhqh ornewn panti peteinw kai pasi tois qhriois tou pediou dedwka se katabrwqhnai5epi proswpou tou pediou pesh oti egw elalhsa legei kurios6kai apostelw pur epi gwg kai katoikhqhsontai ai nhsoi ep¢ eirhnhs kai gnwsontai oti egw eimi kurios7kai to onoma mou to agion gnwsqhsetai en mesw laou mou israhl kai ou bebhlwqhsetai to onoma mou to agion ouketi kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurios agios en israhl8idou hkei kai gnwsh oti estai legei kurios kurios auth estin h hmera en h elalhsa9kai exeleusontai oi katoikountes tas poleis israhl kai kausousin en tois oplois peltais kai kontois kai toxois kai toxeumasin kai rabdois ceirwn kai logcais kai kausousin en autois pur epta eth10kai ou mh labwsin xula ek tou pediou oude mh koywsin ek twn drumwn all¢ h ta opla katakausousin puri kai pronomeusousin tous pronomeusantas autous kai skuleusousin tous skuleusantas autous legei kurios11kai estai en th hmera ekeinh dwsw tw gwg topon onomaston mnhmeion en israhl to poluandrion twn epelqontwn pros th qalassh kai perioikodomhsousin to peristomion ths faraggos kai katoruxousin ekei ton gwg kai pan to plhqos autou kai klhqhsetai to gai to poluandrion tou gwg12kai katoruxousin autous oikos israhl ina kaqarisqh h gh en eptamhnw13kai katoruxousin autous pas o laos ths ghs kai estai autois eis onomaston h hmera edoxasqhn legei kurios14kai andras dia pantos diastelousin epiporeuomenous thn ghn qayai tous kataleleimmenous epi proswpou ths ghs kaqarisai authn meta thn eptamhnon kai ekzhthsousin15kai pas o diaporeuomenos thn ghn kai idwn ostoun anqrwpou oikodomhsei par¢ auto shmeion ews otou qaywsin auto oi qaptontes eis to gai to poluandrion tou gwg16kai gar to onoma ths polews poluandrion kai kaqarisqhsetai h gh17kai su uie anqrwpou eipon tade legei kurios eipon panti ornew peteinw kai pros panta ta qhria tou pediou sunacqhte kai ercesqe sunacqhte apo pantwn twn perikuklw epi thn qusian mou hn tequka umin qusian megalhn epi ta orh israhl kai fagesqe krea kai piesqe aima18krea gigantwn fagesqe kai aima arcontwn ths ghs piesqe krious kai moscous kai tragous kai oi moscoi esteatwmenoi pantes19kai fagesqe stear eis plhsmonhn kai piesqe aima eis meqhn apo ths qusias mou hs equsa umin20kai emplhsqhsesqe epi ths trapezhs mou ippon kai anabathn giganta kai panta andra polemisthn legei kurios21kai dwsw thn doxan mou en umin kai oyontai panta ta eqnh thn krisin mou hn epoihsa kai thn ceira mou hn ephgagon ep¢ autous22kai gnwsontai oikos israhl oti egw eimi kurios o qeos autwn apo ths hmeras tauths kai epekeina23kai gnwsontai panta ta eqnh oti dia tas amartias autwn hcmalwteuqhsan oikos israhl anq¢ wn hqethsan eis eme kai apestreya to proswpon mou ap¢ autwn kai paredwka autous eis ceiras twn ecqrwn autwn kai epesan pantes macaira24kata tas akaqarsias autwn kai kata ta anomhmata autwn epoihsa autois kai apestreya to proswpon mou ap¢ autwn25dia touto tade legei kurios kurios nun apostreyw thn aicmalwsian iakwb kai elehsw ton oikon israhl kai zhlwsw dia to onoma to agion mou26kai lhmyontai thn atimian eautwn kai thn adikian hn hdikhsan en tw katoikisqhnai autous epi thn ghn autwn ep¢ eirhnhs kai ouk estai o ekfobwn27en tw apostreyai me autous ek twn eqnwn kai sunagagein me autous ek twn cwrwn twn eqnwn kai agiasqhsomai en autois enwpion twn eqnwn28kai gnwsontai oti egw eimi kurios o qeos autwn en tw epifanhnai me autois en tois eqnesin29kai ouk apostreyw ouketi to proswpon mou ap¢ autwn anq¢ ou execea ton qumon mou epi ton oikon israhl legei kurios kurios

Chapter 40
1kai egeneto en tw pemptw kai eikostw etei ths aicmalwsias hmwn en tw prwtw mhni dekath tou mhnos en tw tessareskaidekatw etei meta to alwnai thn polin en th hmera ekeinh egeneto ep¢ eme ceir kuriou kai hgagen me2en orasei qeou eis thn ghn tou israhl kai eqhken me ep¢ orous uyhlou sfodra kai ep¢ autou wsei oikodomh polews apenanti3kai eishgagen me ekei kai idou anhr kai h orasis autou hn wsei orasis calkou stilbontos kai en th ceiri autou hn spartion oikodomwn kai kalamos metrou kai autos eisthkei epi ths pulhs4kai eipen pros me o anhr ewrakas uie anqrwpou en tois ofqalmois sou ide kai en tois wsin sou akoue kai taxon eis thn kardian sou panta osa egw deiknuw soi dioti eneka tou deixai soi eiselhluqas wde kai deixeis panta osa su oras tw oikw tou israhl5kai idou peribolos exwqen tou oikou kuklw kai en th ceiri tou andros kalamos to metron phcwn ex en phcei kai palaisths kai diemetrhsen to proteicisma platos ison tw kalamw kai to uyos autou ison tw kalamw6kai eishlqen eis thn pulhn thn blepousan kata anatolas en epta anabaqmois kai diemetrhsen to ailam ths pulhs ison tw kalamw7kai to qee ison tw kalamw to mhkos kai ison tw kalamw to platos kai to ailam ana meson tou qaihlaqa phcwn ex kai to qee to deuteron ison tw kalamw to platos kai ison tw kalamw to mhkos kai to ailam phcewn pente8kai to qee to triton ison tw kalamw to platos kai ison tw kalamw to mhkos9kai to ailam tou pulwnos plhsion tou ailam ths pulhs phcwn oktw kai ta aileu phcwn duo kai to ailam ths pulhs eswqen10kai ta qee ths pulhs qee katenanti treis enqen kai treis enqen kai metron en tois trisin kai metron en tois ailam enqen kai enqen11kai diemetrhsen to platos ths quras tou pulwnos phcwn deka kai to euros tou pulwnos phcwn deka triwn12kai phcus episunagomenos epi proswpon twn qei+m enqen kai enqen kai to qee phcwn ex enqen kai phcwn ex enqen13kai diemetrhsen thn pulhn apo tou toicou tou qee epi ton toicon tou qee platos phceis eikosi pente auth pulh epi pulhn14kai to aiqrion tou ailam ths pulhs exhkonta phceis eikosi qei+m ths pulhs kuklw15kai to aiqrion ths pulhs exwqen eis to aiqrion ailam ths pulhs eswqen phcwn penthkonta16kai qurides kruptai epi ta qei+m kai epi ta ailam eswqen ths pulhs ths aulhs kukloqen kai wsautws tois ailam qurides kuklw eswqen kai epi to ailam foinikes enqen kai enqen17kai eishgagen me eis thn aulhn thn eswteran kai idou pastoforia kai peristula kuklw ths aulhs triakonta pastoforia en tois peristulois18kai ai stoai kata nwtou twn pulwn kata to mhkos twn pulwn to peristulon to upokatw19kai diemetrhsen to platos ths aulhs apo tou aiqriou ths pulhs ths exwteras eswqen epi to aiqrion ths pulhs ths blepoushs exw phceis ekaton ths blepoushs kat¢ anatolas kai eishgagen me epi borran20kai idou pulh blepousa pros borran th aulh th exwtera kai diemetrhsen authn to te mhkos auths kai to platos21kai ta qee treis enqen kai treis enqen kai ta aileu kai ta ailammw kai tous foinikas auths kai egeneto kata ta metra ths pulhs ths blepoushs kata anatolas phcwn penthkonta to mhkos auths kai phcwn eikosi pente to euros auths22kai ai qurides auths kai ta ailammw kai oi foinikes auths kaqws h pulh h blepousa kata anatolas kai en epta klimakthrsin anebainon ep¢ authn kai ta ailammw eswqen23kai pulh th aulh th eswtera blepousa epi pulhn tou borra on tropon ths pulhs ths blepoushs kata anatolas kai diemetrhsen thn aulhn apo pulhs epi pulhn phceis ekaton24kai hgagen me kata noton kai idou pulh blepousa pros noton kai diemetrhsen authn kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta25kai ai qurides auths kai ta ailammw kukloqen kaqws ai qurides tou ailam phcwn penthkonta to mhkos auths kai phcwn eikosi pente to euros auths26kai epta klimakthres auth kai ailammw eswqen kai foinikes auth eis enqen kai eis enqen epi ta aileu27kai pulh katenanti pulhs ths aulhs ths eswteras pros noton kai diemetrhsen thn aulhn apo pulhs epi pulhn phceis ekaton to euros pros noton28kai eishgagen me eis thn aulhn thn eswteran ths pulhs ths pros noton kai diemetrhsen thn pulhn kata ta metra tauta29kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta kai qurides auth kai tw ailammw kuklw phceis penthkonta to mhkos auths kai to euros phceis eikosi pente31kai ailammw eis thn aulhn thn exwteran kai foinikes tw aileu kai oktw klimakthres32kai eishgagen me eis thn pulhn thn blepousan kata anatolas kai diemetrhsen authn kata ta metra tauta33kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta kai qurides auth kai tw ailammw kuklw phceis penthkonta mhkos auths kai euros phceis eikosi pente34kai ailammw eis thn aulhn thn eswteran kai foinikes epi tou aileu enqen kai enqen kai oktw klimakthres auth35kai eishgagen me eis thn pulhn thn pros borran kai diemetrhsen kata ta metra tauta36kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kai qurides auth kuklw kai tw ailammw auths phceis penthkonta mhkos auths kai euros phceis eikosi pente37kai ta ailammw eis thn aulhn thn exwteran kai foinikes tw aileu enqen kai enqen kai oktw klimakthres auth38ta pastoforia auths kai ta qurwmata auths kai ta ailammw auths epi ths pulhs39ths deuteras ekrusis opws sfazwsin en auth ta uper amartias kai uper agnoias40kai kata nwtou tou roakos twn olokautwmatwn ths blepoushs pros borran duo trapezai pros anatolas kai kata nwtou ths deuteras kai tou ailam ths pulhs duo trapezai kata anatolas41tessares enqen kai tessares enqen kata nwtou ths pulhs ep¢ autas sfaxousi ta qumata katenanti twn oktw trapezwn twn qumatwn42kai tessares trapezai twn olokautwmatwn liqinai lelaxeumenai phceos kai hmisous to platos kai phcewn duo kai hmisous to mhkos kai epi phcun to uyos ep¢ autas epiqhsousin ta skeuh en ois sfazousin ekei ta olokautwmata kai ta qumata43kai palaisthn exousin geisos lelaxeumenon eswqen kuklw kai epi tas trapezas epanwqen stegas tou kaluptesqai apo tou uetou kai apo ths xhrasias44kai eishgagen me eis thn aulhn thn eswteran kai idou duo exedrai en th aulh th eswtera mia kata nwtou ths pulhs ths blepoushs pros borran ferousa pros noton kai mia kata nwtou ths pulhs ths pros noton blepoushs de pros borran45kai eipen pros me h exedra auth h blepousa pros noton tois iereusi tois fulassousi thn fulakhn tou oikou46kai h exedra h blepousa pros borran tois iereusi tois fulassousi thn fulakhn tou qusiasthriou ekeinoi eisin oi uioi saddouk oi eggizontes ek tou leui pros kurion leitourgein autw47kai diemetrhsen thn aulhn mhkos phcewn ekaton kai euros phcewn ekaton epi ta tessara merh auths kai to qusiasthrion apenanti tou oikou48kai eishgagen me eis to ailam tou oikou kai diemetrhsen to ail tou ailam phcwn pente to platos enqen kai phcwn pente enqen kai to euros tou qurwmatos phcwn deka tessarwn kai epwmides ths quras tou ailam phcwn triwn enqen kai phcwn triwn enqen49kai to mhkos tou ailam phcwn eikosi kai to euros phcwn dwdeka kai epi deka anabaqmwn anebainon ep¢ auto kai stuloi hsan epi to ailam eis enqen kai eis enqen

Chapter 41
1kai eishgagen me eis ton naon w diemetrhsen to ailam phcwn ex to platos enqen kai phcwn ex to euros tou ailam enqen2kai to euros tou pulwnos phcwn deka kai epwmides tou pulwnos phcwn pente enqen kai phcwn pente enqen kai diemetrhsen to mhkos autou phcwn tessarakonta kai to euros phcwn eikosi3kai eishlqen eis thn aulhn thn eswteran kai diemetrhsen to ail tou qurwmatos phcwn duo kai to qurwma phcwn ex kai tas epwmidas tou qurwmatos phcwn epta enqen kai phcwn epta enqen4kai diemetrhsen to mhkos twn qurwn phcwn tessarakonta kai euros phcwn eikosi kata proswpon tou naou kai eipen touto to agion twn agiwn5kai diemetrhsen ton toicon tou oikou phcwn ex kai to euros ths pleuras phcwn tessarwn kukloqen6kai ta pleura pleuron epi pleuron triakonta kai treis dis kai diasthma en tw toicw tou oikou en tois pleurois kuklw tou einai tois epilambanomenois oran opws to parapan mh aptwntai twn toicwn tou oikou7kai to euros ths anwteras twn pleurwn kata to prosqema ek tou toicou pros thn anwteran kuklw tou oikou opws diaplatunhtai anwqen kai ek twn katwqen anabainwsin epi ta uperwa kai ek twn meswn epi ta triwrofa8kai to qrael tou oikou uyos kuklw diasthma twn pleurwn ison tw kalamw phcewn ex diasthma9kai euros tou toicou ths pleuras exwqen phcwn pente kai ta apoloipa ana meson twn pleurwn tou oikou10kai ana meson twn exedrwn euros phcwn eikosi to periferes tw oikw kuklw11kai ai qurai twn exedrwn epi to apoloipon ths quras ths mias ths pros borran kai h qura h mia pros noton kai to euros tou fwtos tou apoloipou phcwn pente platos kukloqen12kai to diorizon kata proswpon tou apoloipou ws pros qalassan phcwn ebdomhkonta platos tou toicou tou diorizontos phcewn pente euros kukloqen kai mhkos autou phcewn enenhkonta13kai diemetrhsen katenanti tou oikou mhkos phcwn ekaton kai ta apoloipa kai ta diorizonta kai oi toicoi autwn mhkos phcwn ekaton14kai to euros kata proswpon tou oikou kai ta apoloipa katenanti phcwn ekaton15kai diemetrhsen mhkos tou diorizontos kata proswpon tou apoloipou twn katopisqen tou oikou ekeinou kai ta apoloipa enqen kai enqen phcewn ekaton to mhkos kai o naos kai ai gwniai kai to ailam to exwteron16pefatnwmena kai ai qurides diktuwtai upofauseis kuklw tois trisin wste diakuptein kai o oikos kai ta plhsion exulwmena kuklw kai to edafos kai ek tou edafous ews twn quridwn kai ai qurides anaptussomenai trissws eis to diakuptein17kai ews plhsion ths eswteras kai ews ths exwteras kai ef¢ olon ton toicon kuklw en tw eswqen kai en tw exwqen18geglummena ceroubin kai foinikes ana meson ceroub kai ceroub duo proswpa tw ceroub19proswpon anqrwpou pros ton foinika enqen kai enqen kai proswpon leontos pros ton foinika enqen kai enqen diageglummenos olos o oikos kukloqen20ek tou edafous ews tou fatnwmatos ta ceroubin kai oi foinikes diageglummenoi21kai to agion kai o naos anaptussomenos tetragwna kata proswpon twn agiwn orasis ws oyis22qusiasthriou xulinou phcwn triwn to uyos autou kai to mhkos phcwn duo kai to euros phcwn duo kai kerata eicen kai h basis autou kai oi toicoi autou xulinoi kai eipen pros me auth h trapeza h pro proswpou kuriou23kai duo qurwmata tw naw kai tw agiw24duo qurwmata tois dusi qurwmasi tois strofwtois duo qurwmata tw eni kai duo qurwmata th qura th deutera25kai glufh ep¢ autwn kai epi ta qurwmata tou naou ceroubin kai foinikes kata thn glufhn twn agiwn kai spoudaia xula kata proswpon tou ailam exwqen26kai qurides kruptai kai diemetrhsen enqen kai enqen eis ta orofwmata tou ailam kai ta pleura tou oikou ezugwmena

Chapter 42
1kai exhgagen me eis thn aulhn thn exwteran kata anatolas katenanti ths pulhs ths pros borran kai eishgagen me kai idou exedrai pente ecomenai tou apoloipou kai ecomenai tou diorizontos pros borran2epi phceis ekaton mhkos pros borran kai to platos penthkonta phcewn3diagegrammenai on tropon ai pulai ths aulhs ths eswteras kai on tropon ta peristula ths aulhs ths exwteras esticismenai antiproswpoi stoai trissai4kai katenanti twn exedrwn peripatos phcwn deka to platos epi phceis ekaton to mhkos kai ta qurwmata autwn pros borran5kai oi peripatoi oi uperwoi wsautws oti exeiceto to peristulon ex autou ek tou upokatwqen peristulou kai to diasthma outws peristulon kai diasthma kai outws stoai6dioti triplai hsan kai stulous ouk eicon kaqws oi stuloi twn exwterwn dia touto exeiconto twn upokatwqen kai twn meswn apo ths ghs7kai fws exwqen on tropon ai exedrai ths aulhs ths exwteras ai blepousai apenanti twn exedrwn twn pros borran mhkos phcewn penthkonta8oti to mhkos twn exedrwn twn blepouswn eis thn aulhn thn exwteran phcwn penthkonta kai autai eisin antiproswpoi tautais to pan phcwn ekaton9kai ai qurai twn exedrwn toutwn ths eisodou ths pros anatolas tou eisporeuesqai di¢ autwn ek ths aulhs ths exwteras10kata to fws tou en arch peripatou kai ta pros noton kata proswpon tou notou kata proswpon tou apoloipou kai kata proswpon tou diorizontos exedrai11kai o peripatos kata proswpon autwn kata ta metra twn exedrwn twn pros borran kai kata to mhkos autwn kai kata to euros autwn kai kata pasas tas exodous autwn kai kata pasas tas epistrofas autwn kai kata ta fwta autwn kai kata ta qurwmata autwn12twn exedrwn twn pros noton kai kata ta qurwmata ap¢ archs tou peripatou ws epi fws diasthmatos kalamou kai kat¢ anatolas tou eisporeuesqai di¢ autwn13kai eipen pros me ai exedrai ai pros borran kai ai exedrai ai pros noton ai ousai kata proswpon twn diasthmatwn autai eisin ai exedrai tou agiou en ais fagontai ekei oi iereis uioi saddouk oi eggizontes pros kurion ta agia twn agiwn kai ekei qhsousin ta agia twn agiwn kai thn qusian kai ta peri amartias kai ta peri agnoias dioti o topos agios14ouk eiseleusontai ekei parex twn ierewn ouk exeleusontai ek tou agiou eis thn aulhn thn exwteran opws dia pantos agioi wsin oi prosagontes kai mh aptwntai tou stolismou autwn en ois leitourgousin en autois dioti agia estin kai endusontai imatia etera otan aptwntai tou laou15kai sunetelesqh h diametrhsis tou oikou eswqen kai exhgagen me kaq¢ odon ths pulhs ths blepoushs pros anatolas kai diemetrhsen to upodeigma tou oikou kukloqen en diataxei16kai esth kata nwtou ths pulhs ths blepoushs kata anatolas kai diemetrhsen pentakosious en tw kalamw tou metrou17kai epestreyen pros borran kai diemetrhsen to kata proswpon tou borra phceis pentakosious en tw kalamw tou metrou18kai epestreyen pros qalassan kai diemetrhsen to kata proswpon ths qalasshs pentakosious en tw kalamw tou metrou19kai epestreyen pros noton kai diemetrhsen katenanti tou notou pentakosious en tw kalamw tou metrou20ta tessara merh tou autou kalamou kai dietaxen auton kai peribolon autwn kuklw pentakosiwn pros anatolas kai pentakosiwn phcwn euros tou diastellein ana meson twn agiwn kai ana meson tou proteicismatos tou en diataxei tou oikou

Chapter 43
1kai hgagen me epi thn pulhn thn blepousan kata anatolas kai exhgagen me2kai idou doxa qeou israhl hrceto kata thn odon ths pulhs ths blepoushs pros anatolas kai fwnh ths parembolhs ws fwnh diplasiazontwn pollwn kai h gh exelampen ws feggos apo ths doxhs kukloqen3kai h orasis hn eidon kata thn orasin hn eidon ote eiseporeuomhn tou crisai thn polin kai h orasis tou armatos ou eidon kata thn orasin hn eidon epi tou potamou tou cobar kai piptw epi proswpon mou4kai doxa kuriou eishlqen eis ton oikon kata thn odon ths pulhs ths blepoushs kata anatolas5kai anelaben me pneuma kai eishgagen me eis thn aulhn thn eswteran kai idou plhrhs doxhs kuriou o oikos6kai esthn kai idou fwnh ek tou oikou lalountos pros me kai o anhr eisthkei ecomenos mou7kai eipen pros me ewrakas uie anqrwpou ton topon tou qronou mou kai ton topon tou icnous twn podwn mou en ois kataskhnwsei to onoma mou en mesw oikou israhl ton aiwna kai ou bebhlwsousin ouketi oikos israhl to onoma to agion mou autoi kai oi hgoumenoi autwn en th porneia autwn kai en tois fonois twn hgoumenwn en mesw autwn8en tw tiqenai autous to proquron mou en tois proqurois autwn kai tas flias mou ecomenas twn fliwn autwn kai edwkan ton toicon mou ws sunecomenon emou kai autwn kai ebebhlwsan to onoma to agion mou en tais anomiais autwn ais epoioun kai exetriya autous en qumw mou kai en fonw9kai nun apwsasqwsan thn porneian autwn kai tous fonous twn hgoumenwn autwn ap¢ emou kai kataskhnwsw en mesw autwn ton aiwna10kai su uie anqrwpou deixon tw oikw israhl ton oikon kai kopasousin apo twn amartiwn autwn kai thn orasin autou kai thn diataxin autou11kai autoi lhmyontai thn kolasin autwn peri pantwn wn epoihsan kai diagrayeis ton oikon kai tas exodous autou kai thn upostasin autou kai panta ta prostagmata autou kai panta ta nomima autou gnwrieis autois kai diagrayeis enantion autwn kai fulaxontai panta ta dikaiwmata mou kai panta ta prostagmata mou kai poihsousin auta12kai thn diagrafhn tou oikou epi ths korufhs tou orous panta ta oria autou kukloqen agia agiwn13kai tauta ta metra tou qusiasthriou en phcei tou phceos kai palaisths kolpwma baqos epi phcun kai phcus to euros kai geisos epi to ceilos autou kukloqen spiqamhs kai touto to uyos tou qusiasthriou14ek baqous ths archs tou koilwmatos autou pros to ilasthrion to mega to upokatwqen phcwn duo kai to euros phceos kai apo tou ilasthriou tou mikrou epi to ilasthrion to mega phceis tessares kai euros phcus15kai to arihl phcwn tessarwn kai apo tou arihl kai uperanw twn keratwn phcus16kai to arihl phcwn dwdeka mhkous epi phceis dwdeka platous tetragwnon epi ta tessara merh autou17kai to ilasthrion phcwn deka tessarwn to mhkos epi phceis deka tessaras to euros epi tessara merh autou kai to geisos autw kukloqen kukloumenon autw hmisu phceos kai to kuklwma autou phcus kukloqen kai oi klimakthres autou blepontes kat¢ anatolas18kai eipen pros me uie anqrwpou tade legei kurios o qeos israhl tauta ta prostagmata tou qusiasthriou en hmera poihsews autou tou anaferein ep¢ autou olokautwmata kai prosceein pros auto aima19kai dwseis tois iereusi tois leuitais tois ek tou spermatos saddouk tois eggizousi pros me legei kurios o qeos tou leitourgein moi moscon ek bown peri amartias20kai lhmyontai ek tou aimatos autou kai epiqhsousin epi ta tessara kerata tou qusiasthriou kai epi tas tessaras gwnias tou ilasthriou kai epi thn basin kuklw kai exilasontai auto21kai lhmyontai ton moscon ton peri amartias kai katakauqhsetai en tw apokecwrismenw tou oikou exwqen twn agiwn22kai th hmera th deutera lhmyontai erifous duo aigwn amwmous uper amartias kai exilasontai to qusiasthrion kaqoti exilasanto en tw moscw23kai meta to suntelesai se ton exilasmon prosoisousi moscon ek bown amwmon kai krion ek probatwn amwmon24kai prosoisete enantion kuriou kai epirriyousin oi iereis ep¢ auta ala kai anoisousin auta olokautwmata tw kuriw25epta hmeras poihseis erifon uper amartias kaq¢ hmeran kai moscon ek bown kai krion ek probatwn amwma poihsousin26epta hmeras kai exilasontai to qusiasthrion kai kaqariousin auto kai plhsousin ceiras autwn27kai estai apo ths hmeras ths ogdohs kai epekeina poihsousin oi iereis epi to qusiasthrion ta olokautwmata umwn kai ta tou swthriou umwn kai prosdexomai umas legei kurios

Chapter 44
1kai epestreyen me kata thn odon ths pulhs twn agiwn ths exwteras ths blepoushs kat¢ anatolas kai auth hn kekleismenh2kai eipen kurios pros me h pulh auth kekleismenh estai ouk anoicqhsetai kai oudeis mh dielqh di¢ auths oti kurios o qeos tou israhl eiseleusetai di¢ auths kai estai kekleismenh3dioti o hgoumenos outos kaqhsetai en auth tou fagein arton enantion kuriou kata thn odon ailam ths pulhs eiseleusetai kai kata thn odon autou exeleusetai4kai eishgagen me kata thn odon ths pulhs ths pros borran katenanti tou oikou kai eidon kai idou plhrhs doxhs o oikos kuriou kai piptw epi proswpon mou5kai eipen kurios pros me uie anqrwpou taxon eis thn kardian sou kai ide tois ofqalmois sou kai tois wsin sou akoue panta osa egw lalw meta sou kata panta ta prostagmata oikou kuriou kai kata panta ta nomima autou kai taxeis thn kardian sou eis thn eisodon tou oikou kata pasas tas exodous autou en pasi tois agiois6kai ereis pros ton oikon ton parapikrainonta pros ton oikon tou israhl tade legei kurios o qeos ikanousqw umin apo paswn twn anomiwn umwn oikos israhl7tou eisagagein umas uious allogeneis aperitmhtous kardia kai aperitmhtous sarki tou ginesqai en tois agiois mou kai ebebhloun auta en tw prosferein umas artous stear kai aima kai parebainete thn diaqhkhn mou en pasais tais anomiais umwn8kai dietaxate tou fulassein fulakas en tois agiois mou9dia touto tade legei kurios o qeos pas uios allogenhs aperitmhtos kardia kai aperitmhtos sarki ouk eiseleusetai eis ta agia mou en pasin uiois allogenwn twn ontwn en mesw oikou israhl10all¢ h oi leuitai oitines afhlanto ap¢ emou en tw planasqai ton israhl ap¢ emou katopisqen twn enqumhmatwn autwn kai lhmyontai adikian autwn11kai esontai en tois agiois mou leitourgountes qurwroi epi twn pulwn tou oikou kai leitourgountes tw oikw outoi sfaxousin ta olokautwmata kai tas qusias tw law kai outoi sthsontai enantion tou laou tou leitourgein autois12anq¢ wn eleitourgoun autois pro proswpou twn eidwlwn autwn kai egeneto tw oikw israhl eis kolasin adikias eneka toutou hra thn ceira mou ep¢ autous legei kurios o qeos13kai ouk eggiousi pros me tou ierateuein moi oude tou prosagein pros ta agia uiwn tou israhl oude pros ta agia twn agiwn mou kai lhmyontai atimian autwn en th planhsei h eplanhqhsan14kai katataxousin autous fulassein fulakas tou oikou eis panta ta erga autou kai eis panta osa an poihswsin15oi iereis oi leuitai oi uioi tou saddouk oitines efulaxanto tas fulakas twn agiwn mou en tw planasqai oikon israhl ap¢ emou outoi prosaxousin pros me tou leitourgein moi kai sthsontai pro proswpou mou tou prosferein moi qusian stear kai aima legei kurios o qeos16outoi eiseleusontai eis ta agia mou kai outoi proseleusontai pros thn trapezan mou tou leitourgein moi kai fulaxousin tas fulakas mou17kai estai en tw eisporeuesqai autous tas pulas ths aulhs ths eswteras stolas linas endusontai kai ouk endusontai erea en tw leitourgein autous apo ths pulhs ths eswteras aulhs18kai kidareis linas exousin epi tais kefalais autwn kai periskelh lina exousin epi tas osfuas autwn kai ou perizwsontai bia19kai en tw ekporeuesqai autous eis thn aulhn thn exwteran pros ton laon ekdusontai tas stolas autwn en ais autoi leitourgousin en autais kai qhsousin autas en tais exedrais twn agiwn kai endusontai stolas eteras kai ou mh agiaswsin ton laon en tais stolais autwn20kai tas kefalas autwn ou xurhsontai kai tas komas autwn ou yilwsousin kaluptontes kaluyousin tas kefalas autwn21kai oinon ou mh piwsin pas iereus en tw eisporeuesqai autous eis thn aulhn thn eswteran22kai chran kai ekbeblhmenhn ou lhmyontai eautois eis gunaika all¢ h parqenon ek tou spermatos israhl kai chra ean genhtai ex ierews lhmyontai23kai ton laon mou didaxousin ana meson agiou kai bebhlou kai ana meson akaqartou kai kaqarou gnwriousin autois24kai epi krisin aimatos outoi episthsontai tou diakrinein ta dikaiwmata mou dikaiwsousin kai ta krimata mou krinousin kai ta nomima mou kai ta prostagmata mou en pasais tais eortais mou fulaxontai kai ta sabbata mou agiasousin25kai epi yuchn anqrwpou ouk eiseleusontai tou mianqhnai all¢ h epi patri kai epi mhtri kai epi uiw kai epi qugatri kai epi adelfw kai epi adelfh autou h ou gegonen andri mianqhsetai26kai meta to kaqarisqhnai auton epta hmeras exariqmhsei autw27kai h an hmera eisporeuwntai eis thn aulhn thn eswteran tou leitourgein en tw agiw prosoisousin ilasmon legei kurios o qeos28kai estai autois eis klhronomian egw klhronomia autois kai katascesis autois ou doqhsetai en tois uiois israhl oti egw katascesis autwn29kai tas qusias kai ta uper amartias kai ta uper agnoias outoi fagontai kai pan aforisma en tw israhl autois estai30aparcai pantwn kai ta prwtotoka pantwn kai ta afairemata panta ek pantwn twn aparcwn umwn tois iereusin estai kai ta prwtogenhmata umwn dwsete tw ierei tou qeinai eulogias umwn epi tous oikous umwn31kai pan qnhsimaion kai qhrialwton ek twn peteinwn kai ek twn kthnwn ou fagontai oi iereis

Chapter 45
1kai en tw katametreisqai umas thn ghn en klhronomia aforieite aparchn tw kuriw agion apo ths ghs pente kai eikosi ciliadas mhkos kai euros eikosi ciliadas agion estai en pasi tois oriois autou kukloqen2kai estai ek toutou eis agiasma pentakosioi epi pentakosious tetragwnon kukloqen kai phceis penthkonta diasthma autw kukloqen3kai ek tauths ths diametrhsews diametrhseis mhkos pente kai eikosi ciliadas kai euros deka ciliadas kai en auth estai to agiasma agia twn agiwn4apo ths ghs estai tois iereusin tois leitourgousin en tw agiw kai estai tois eggizousi leitourgein tw kuriw kai estai autois topos eis oikous afwrismenous tw agiasmw autwn5eikosi kai pente ciliades mhkos kai euros deka ciliades estai tois leuitais tois leitourgousin tw oikw autois eis katascesin poleis tou katoikein6kai thn katascesin ths polews dwseis pente ciliadas euros kai mhkos pente kai eikosi ciliadas on tropon h aparch twn agiwn panti oikw israhl esontai7kai tw hgoumenw ek toutou kai apo toutou eis tas aparcas twn agiwn eis katascesin ths polews kata proswpon twn aparcwn twn agiwn kai kata proswpon ths katascesews ths polews ta pros qalassan kai apo twn pros qalassan pros anatolas kai to mhkos ws mia twn meridwn apo twn oriwn twn pros qalassan kai to mhkos epi ta oria ta pros anatolas ths ghs8kai estai autw eis katascesin en tw israhl kai ou katadunasteusousin ouketi oi afhgoumenoi tou israhl ton laon mou kai thn ghn kataklhronomhsousin oikos israhl kata fulas autwn9tade legei kurios qeos ikanousqw umin oi afhgoumenoi tou israhl adikian kai talaipwrian afelesqe kai krima kai dikaiosunhn poihsate exarate katadunasteian apo tou laou mou legei kurios qeos10zugos dikaios kai metron dikaion kai coinix dikaia estw umin11to metron kai h coinix omoiws mia estai tou lambanein to dekaton tou gomor h coinix kai to dekaton tou gomor to metron pros to gomor estai ison12kai to staqmion eikosi oboloi oi pente sikloi pente kai oi deka sikloi deka kai penthkonta sikloi h mna estai umin13kai auth h aparch hn aforieite ekton tou metrou apo tou gomor tou purou kai to ekton tou oifi apo tou korou twn kriqwn14kai to prostagma tou elaiou kotulhn elaiou apo deka kotulwn oti ai deka kotulai eisin gomor15kai probaton apo twn deka probatwn afairema ek paswn twn patriwn tou israhl eis qusias kai eis olokautwmata kai eis swthriou tou exilaskesqai peri umwn legei kurios qeos16kai pas o laos dwsei thn aparchn tauthn tw afhgoumenw tou israhl17kai dia tou afhgoumenou estai ta olokautwmata kai ai qusiai kai ai spondai esontai en tais eortais kai en tais noumhniais kai en tois sabbatois kai en pasais tais eortais oikou israhl autos poihsei ta uper amartias kai thn qusian kai ta olokautwmata kai ta tou swthriou tou exilaskesqai uper tou oikou israhl18tade legei kurios qeos en tw prwtw mhni mia tou mhnos lhmyesqe moscon ek bown amwmon tou exilasasqai to agion19kai lhmyetai o iereus apo tou aimatos tou exilasmou kai dwsei epi tas flias tou oikou kai epi tas tessaras gwnias tou ierou kai epi to qusiasthrion kai epi tas flias ths pulhs ths aulhs ths eswteras20kai outws poihseis en tw ebdomw mhni mia tou mhnos lhmyh par¢ ekastou apomoiran kai exilasesqe ton oikon21kai en tw prwtw mhni tessareskaidekath tou mhnos estai umin to pasca eorth epta hmeras azuma edesqe22kai poihsei o afhgoumenos en ekeinh th hmera uper autou kai tou oikou kai uper pantos tou laou ths ghs moscon uper amartias23kai tas epta hmeras ths eorths poihsei olokautwmata tw kuriw epta moscous kai epta krious amwmous kaq¢ hmeran tas epta hmeras kai uper amartias erifon aigwn kaq¢ hmeran24kai qusian pemma tw moscw kai pemma tw kriw poihseis kai elaiou to in tw pemmati25kai en tw ebdomw mhni pentekaidekath tou mhnos en th eorth poihseis kata ta auta epta hmeras kaqws ta uper ths amartias kai kaqws ta olokautwmata kai kaqws to manaa kai kaqws to elaion

Chapter 46
1tade legei kurios qeos pulh h en th aulh th eswtera h blepousa pros anatolas estai kekleismenh ex hmeras tas energous en de th hmera twn sabbatwn anoicqhsetai kai en th hmera ths noumhnias anoicqhsetai2kai eiseleusetai o afhgoumenos kata thn odon tou ailam ths pulhs ths exwqen kai sthsetai epi ta proqura ths pulhs kai poihsousin oi iereis ta olokautwmata autou kai ta tou swthriou autou kai proskunhsei epi tou proqurou ths pulhs kai exeleusetai kai h pulh ou mh kleisqh ews esperas3kai proskunhsei o laos ths ghs kata ta proqura ths pulhs ekeinhs en tois sabbatois kai en tais noumhniais enantion kuriou4kai ta olokautwmata prosoisei o afhgoumenos tw kuriw en th hmera twn sabbatwn ex amnous amwmous kai krion amwmon5kai manaa pemma tw kriw kai tois amnois qusian doma ceiros autou kai elaiou to in tw pemmati6kai en th hmera ths noumhnias moscon amwmon kai ex amnous kai krios amwmos estai7kai pemma tw kriw kai pemma tw moscw estai manaa kai tois amnois kaqws ean ekpoih h ceir autou kai elaiou to in tw pemmati8kai en tw eisporeuesqai ton afhgoumenon kata thn odon tou ailam ths pulhs eiseleusetai kai kata thn odon ths pulhs exeleusetai9kai otan eisporeuhtai o laos ths ghs enantion kuriou en tais eortais o eisporeuomenos kata thn odon ths pulhs ths pros borran proskunein exeleusetai kata thn odon ths pulhs ths pros noton kai o eisporeuomenos kata thn odon ths pulhs ths pros noton exeleusetai kata thn odon ths pulhs ths pros borran ouk anastreyei kata thn pulhn hn eiselhluqen all¢ h kat¢ euqu auths exeleusetai10kai o afhgoumenos en mesw autwn en tw eisporeuesqai autous eiseleusetai met¢ autwn kai en tw ekporeuesqai autous exeleusetai11kai en tais eortais kai en tais panhguresin estai to manaa pemma tw moscw kai pemma tw kriw kai tois amnois kaqws an ekpoih h ceir autou kai elaiou to in tw pemmati12ean de poihsh o afhgoumenos omologian olokautwma swthriou tw kuriw kai anoixei eautw thn pulhn thn blepousan kat¢ anatolas kai poihsei to olokautwma autou kai ta tou swthriou autou on tropon poiei en th hmera twn sabbatwn kai exeleusetai kai kleisei tas quras meta to exelqein auton13kai amnon eniausion amwmon poihsei eis olokautwma kaq¢ hmeran tw kuriw prwi poihsei auton14kai manaa poihsei ep¢ autw to prwi ekton tou metrou kai elaiou to triton tou in tou anameixai thn semidalin manaa tw kuriw prostagma dia pantos15poihsete ton amnon kai to manaa kai to elaion poihsete to prwi olokautwma dia pantos16tade legei kurios qeos ean dw o afhgoumenos doma eni ek twn uiwn autou ek ths klhronomias autou touto tois uiois autou estai katascesis en klhronomia17ean de dw doma eni twn paidwn autou kai estai autw ews tou etous ths afesews kai apodwsei tw afhgoumenw plhn ths klhronomias twn uiwn autou autois estai18kai ou mh labh o afhgoumenos ek ths klhronomias tou laou katadunasteusai autous ek ths katascesews autou kataklhronomhsei tois uiois autou opws mh diaskorpizhtai o laos mou ekastos ek ths katascesews autou19kai eishgagen me eis thn eisodon ths kata nwtou ths pulhs eis thn exedran twn agiwn twn ierewn thn blepousan pros borran kai idou topos ekei kecwrismenos20kai eipen pros me outos o topos estin ou eyhsousin ekei oi iereis ta uper agnoias kai ta uper amartias kai ekei peyousi to manaa to parapan tou mh ekferein eis thn aulhn thn exwteran tou agiazein ton laon21kai exhgagen me eis thn aulhn thn exwteran kai perihgagen me epi ta tessara merh ths aulhs kai idou aulh kata to klitos ths aulhs aulh kata to klitos ths aulhs22epi ta tessara klith ths aulhs aulh mikra mhkos phcwn tessarakonta kai euros phcwn triakonta metron en tais tessarsin23kai exedrai kuklw en autais kuklw tais tessarsin kai mageireia gegonota upokatw twn exedrwn kuklw24kai eipen pros me outoi oi oikoi twn mageireiwn ou eyhsousin ekei oi leitourgountes tw oikw ta qumata tou laou

Chapter 47
1kai eishgagen me epi ta proqura tou oikou kai idou udwr exeporeueto upokatwqen tou aiqriou kat¢ anatolas oti to proswpon tou oikou eblepen kat¢ anatolas kai to udwr katebainen apo tou klitous tou dexiou apo notou epi to qusiasthrion2kai exhgagen me kata thn odon ths pulhs ths pros borran kai perihgagen me thn odon exwqen pros thn pulhn ths aulhs ths blepoushs kat¢ anatolas kai idou to udwr katefereto apo tou klitous tou dexiou3kaqws exodos andros ex enantias kai metron en th ceiri autou kai diemetrhsen cilious en tw metrw kai dihlqen en tw udati udwr afesews4kai diemetrhsen cilious kai dihlqen en tw udati udwr ews twn mhrwn kai diemetrhsen cilious kai dihlqen udwr ews osfuos5kai diemetrhsen cilious kai ouk hdunato dielqein oti exubrizen to udwr ws roizos ceimarrou on ou diabhsontai6kai eipen pros me ei ewrakas uie anqrwpou kai hgagen me epi to ceilos tou potamou7en th epistrofh mou kai idou epi tou ceilous tou potamou dendra polla sfodra enqen kai enqen8kai eipen pros me to udwr touto to ekporeuomenon eis thn galilaian thn pros anatolas kai katebainen epi thn arabian kai hrceto ews epi thn qalassan epi to udwr ths diekbolhs kai ugiasei ta udata9kai estai pasa yuch twn zwwn twn ekzeontwn epi panta ef¢ a an epelqh ekei o potamos zhsetai kai estai ekei icqus polus sfodra oti hkei ekei to udwr touto kai ugiasei kai zhsetai pan ef¢ o an epelqh o potamos ekei zhsetai10kai sthsontai ekei aleeis apo aingadin ews ainagalim yugmos saghnwn estai kaq¢ authn estai kai oi icques auths ws oi icques ths qalasshs ths megalhs plhqos polu sfodra11kai en th diekbolh autou kai en th epistrofh autou kai en th uperarsei autou ou mh ugiaswsin eis alas dedontai12kai epi tou potamou anabhsetai epi tou ceilous autou enqen kai enqen pan xulon brwsimon ou mh palaiwqh ep¢ autou oude mh ekliph o karpos autou ths kainothtos autou prwtobolhsei dioti ta udata autwn ek twn agiwn tauta ekporeuetai kai estai o karpos autwn eis brwsin kai anabasis autwn eis ugieian13tade legei kurios qeos tauta ta oria kataklhronomhsete ths ghs tais dwdeka fulais twn uiwn israhl prosqesis scoinismatos14kai kataklhronomhsete authn ekastos kaqws o adelfos autou eis hn hra thn ceira mou tou dounai authn tois patrasin autwn kai peseitai h gh auth umin en klhronomia15kai tauta ta oria ths ghs pros borran apo ths qalasshs ths megalhs ths katabainoushs kai periscizoushs ths eisodou hmaq seddada16bhrwqa sebraim hliam ana meson oriwn damaskou kai ana meson oriwn hmaq aulh tou saunan ai eisin epanw twn oriwn auranitidos17tauta ta oria apo ths qalasshs apo ths aulhs tou ainan oria damaskou kai ta pros borran18kai ta pros anatolas ana meson ths auranitidos kai ana meson damaskou kai ana meson ths galaaditidos kai ana meson ths ghs tou israhl o iordanhs diorizei epi thn qalassan thn pros anatolas foinikwnos tauta ta pros anatolas19kai ta pros noton kai liba apo qaiman kai foinikwnos ews udatos marimwq kadhs parekteinon epi thn qalassan thn megalhn touto to meros notos kai liy20touto to meros ths qalasshs ths megalhs orizei ews katenanti ths eisodou hmaq ews eisodou autou tauta estin ta pros qalassan hmaq21kai diamerisete thn ghn tauthn autois tais fulais tou israhl22baleite authn en klhrw umin kai tois proshlutois tois paroikousin en mesw umwn oitines egennhsan uious en mesw umwn kai esontai umin ws autocqones en tois uiois tou israhl meq¢ umwn fagontai en klhronomia en mesw twn fulwn tou israhl23kai esontai en fulh proshlutwn en tois proshlutois tois met¢ autwn ekei dwsete klhronomian autois legei kurios qeos

Chapter 48
1kai tauta ta onomata twn fulwn apo ths archs ths pros borran kata to meros ths katabasews tou periscizontos epi thn eisodon ths hmaq aulhs tou ainan orion damaskou pros borran kata meros hmaq aulhs kai estai autois ta pros anatolas ews pros qalassan dan mia2kai apo twn oriwn tou dan ta pros anatolas ews twn pros qalassan ashr mia3kai apo twn oriwn ashr apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan nefqalim mia4kai apo twn oriwn nefqali apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan manassh mia5kai apo twn oriwn manassh apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan efraim mia6kai apo twn oriwn efraim apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan roubhn mia7kai apo twn oriwn roubhn apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan iouda mia8kai apo twn oriwn iouda apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan estai h aparch tou aforismou pente kai eikosi ciliades euros kai mhkos kaqws mia twn meridwn apo twn pros anatolas kai ews twn pros qalassan kai estai to agion en mesw autwn9aparch hn aforiousi tw kuriw mhkos pente kai eikosi ciliades kai euros eikosi kai pente ciliades10toutwn estai h aparch twn agiwn tois iereusin pros borran pente kai eikosi ciliades kai pros qalassan platos deka ciliades kai pros anatolas platos deka ciliades kai pros noton mhkos eikosi kai pente ciliades kai to oros twn agiwn estai en mesw autou11tois iereusi tois hgiasmenois uiois saddouk tois fulassousi tas fulakas tou oikou oitines ouk eplanhqhsan en th planhsei uiwn israhl on tropon eplanhqhsan oi leuitai12kai estai autois h aparch dedomenh ek twn aparcwn ths ghs agion agiwn apo twn oriwn twn leuitwn13tois de leuitais ta ecomena twn oriwn twn ierewn mhkos pente kai eikosi ciliades kai euros deka ciliades pan to mhkos pente kai eikosi ciliades kai euros eikosi ciliades14ou praqhsetai ex autou oude katametrhqhsetai oude afaireqhsetai ta prwtogenhmata ths ghs oti agion estin tw kuriw15tas de pente ciliadas tas perissas epi tw platei epi tais pente kai eikosi ciliasin proteicisma estai th polei eis thn katoikian kai eis diasthma autou kai estai h polis en mesw autou16kai tauta ta metra auths apo twn pros borran pentakosioi kai tetrakiscilioi kai apo twn pros noton pentakosioi kai tessares ciliades kai apo twn pros anatolas pentakosioi kai tessares ciliades kai apo twn pros qalassan tetrakiscilious pentakosious17kai estai diasthma th polei pros borran diakosioi penthkonta kai pros noton diakosioi kai penthkonta kai pros anatolas diakosioi penthkonta kai pros qalassan diakosioi penthkonta18kai to perisson tou mhkous to ecomenon twn aparcwn twn agiwn deka ciliades pros anatolas kai deka ciliades pros qalassan kai esontai ai aparcai tou agiou kai estai ta genhmata auths eis artous tois ergazomenois thn polin19oi de ergazomenoi thn polin ergwntai authn ek paswn twn fulwn tou israhl20pasa h aparch pente kai eikosi ciliades epi pente kai eikosi ciliadas tetragwnon aforieite autou thn aparchn tou agiou apo ths katascesews ths polews21to de perisson tw afhgoumenw ek toutou kai ek toutou apo twn aparcwn tou agiou kai eis thn katascesin ths polews epi pente kai eikosi ciliadas mhkos ews twn oriwn twn pros anatolas kai pros qalassan epi pente kai eikosi ciliadas ews twn oriwn twn pros qalassan ecomena twn meridwn tou afhgoumenou kai estai h aparch twn agiwn kai to agiasma tou oikou en mesw auths22kai apo ths katascesews twn leuitwn kai apo ths katascesews ths polews en mesw twn afhgoumenwn estai ana meson twn oriwn iouda kai ana meson twn oriwn beniamin twn afhgoumenwn estai23kai to perisson twn fulwn apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan beniamin mia24kai apo twn oriwn twn beniamin apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan sumewn mia25kai apo twn oriwn twn sumewn apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan issacar mia26kai apo twn oriwn twn issacar apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan zaboulwn mia27kai apo twn oriwn twn zaboulwn apo twn pros anatolas ews twn pros qalassan gad mia28kai apo twn oriwn twn gad ews twn pros liba kai estai ta oria autou apo qaiman kai udatos marimwq kadhs klhronomias ews ths qalasshs ths megalhs29auth h gh hn baleite en klhrw tais fulais israhl kai outoi oi diamerismoi autwn legei kurios qeos30kai autai ai diekbolai ths polews ai pros borran tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw31kai ai pulai ths polews ep¢ onomasin fulwn tou israhl pulai treis pros borran pulh roubhn mia kai pulh iouda mia kai pulh leui mia32kai ta pros anatolas tetrakiscilioi kai pentakosioi kai pulai treis pulh iwshf mia kai pulh beniamin mia kai pulh dan mia33kai ta pros noton tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw kai pulai treis pulh sumewn mia kai pulh issacar mia kai pulh zaboulwn mia34kai ta pros qalassan tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw kai pulai treis pulh gad mia kai pulh ashr mia kai pulh nefqalim mia35kuklwma deka kai oktw ciliades kai to onoma ths polews af¢ hs an hmeras genhtai estai to onoma auths .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks