Ezra


Chapter 1
1kai hgagen iwsias to pasca en ierousalhm tw kuriw autou kai equsen to pasca th tessareskaidekath hmera tou mhnos tou prwtou2sthsas tous iereis kat¢ efhmerias estolismenous en tw ierw tou kuriou3kai eipen tois leuitais ierodoulois tou israhl agiasai eautous tw kuriw en th qesei ths agias kibwtou tou kuriou en tw oikw w wkodomhsen salwmwn o tou dauid o basileus ouk estai umin arai ep¢ wmwn authn4kai nun latreuete tw kuriw qew umwn kai qerapeuete to eqnos autou israhl kai etoimasate kata tas patrias kai tas fulas umwn kata thn grafhn dauid basilews israhl kai kata thn megaleiothta salwmwn tou uiou autou5kai stantes en tw ierw kata thn meridarcian thn patrikhn umwn twn leuitwn twn emprosqen twn adelfwn umwn uiwn israhl en taxei6qusate to pasca kai tas qusias etoimasate tois adelfois umwn kai poihsate to pasca kata to prostagma tou kuriou to doqen tw mwush7kai edwrhsato iwsias tw law tw eureqenti arnwn kai erifwn triakonta ciliadas moscous triscilious tauta ek twn basilikwn edoqh kat¢ epaggelian tw law kai tois iereusin kai leuitais8kai edwken celkias kai zacarias kai hsuhlos oi epistatai tou ierou tois iereusin eis pasca probata discilia exakosia moscous triakosious9kai ieconias kai samaias kai naqanahl o adelfos kai asabias kai ocihlos kai iwram ciliarcoi edwkan tois leuitais eis pasca probata pentakiscilia moscous eptakosious10kai tauta ta genomena euprepws esthsan oi iereis kai oi leuitai11econtes ta azuma kata tas fulas12kai kata tas meridarcias twn paterwn emprosqen tou laou prosenegkein tw kuriw kata ta gegrammena en bibliw mwush kai outw to prwinon13kai wpthsan to pasca puri ws kaqhkei kai tas qusias hyhsan en tois calkeiois kai lebhsin met¢ euwdias kai aphnegkan pasi tois ek tou laou14meta de tauta htoimasan eautois te kai tois iereusin adelfois autwn uiois aarwn oi gar iereis aneferon ta steata ews awrias kai oi leuitai htoimasan eautois kai tois iereusin adelfois autwn uiois aarwn15kai oi ieroyaltai uioi asaf hsan epi ths taxews autwn kata ta upo dauid tetagmena kai asaf kai zacarias kai eddinous oi para tou basilews kai oi qurwroi ef¢ ekastou pulwnos ouk estin parabhnai ekaston thn eautou efhmerian oi gar adelfoi autwn oi leuitai htoimasan autois16kai sunetelesqh ta ths qusias tou kuriou en ekeinh th hmera acqhnai to pasca kai prosenecqhnai tas qusias epi to tou kuriou qusiasthrion kata thn epitaghn tou basilews iwsiou17kai hgagosan oi uioi israhl oi eureqentes en tw kairw toutw to pasca kai thn eorthn twn azumwn hmeras epta18kai ouk hcqh to pasca toiouto en tw israhl apo twn cronwn samouhl tou profhtou19kai pantes oi basileis tou israhl ouk hgagosan pasca toiouton oion hgagen iwsias kai oi iereis kai oi leuitai kai oi ioudaioi kai pas israhl oi eureqentes en th katoikhsei autwn en ierousalhm20oktwkaidekatw etei basileuontos iwsiou hcqh to pasca touto21kai wrqwqh ta erga iwsiou enwpion tou kuriou autou en kardia plhrei eusebeias22kai ta kat¢ auton de anagegraptai en tois emprosqen cronois peri twn hmarthkotwn kai hsebhkotwn eis ton kurion para pan eqnos kai basileian kai a eluphsan auton en aisqhsei kai oi logoi tou kuriou anesthsan epi israhl23kai meta pasan thn praxin tauthn iwsiou sunebh faraw basilea aiguptou elqonta polemon egeirai en carkamus epi tou eufratou kai exhlqen eis apanthsin autw iwsias24kai diepemyato basileus aiguptou pros auton legwn ti emoi kai soi estin basileu ths ioudaias25ouci pros se exapestalmai upo kuriou tou qeou epi gar tou eufratou o polemos mou estin kai nun kurios met¢ emou estin kai kurios met¢ emou epispeudwn estin aposthqi kai mh enantiou tw kuriw26kai ouk apestreyen eauton iwsias epi to arma autou alla polemein auton epiceirei ou prosecwn rhmasin ieremiou profhtou ek stomatos kuriou27alla sunesthsato pros auton polemon en tw pediw mageddaous kai katebhsan oi arcontes pros ton basilea iwsian28kai eipen o basileus tois paisin autou aposthsate me apo ths machs hsqenhsa gar lian kai euqews apesthsan auton oi paides autou apo ths parataxews29kai anebh epi to arma to deuterion autou kai apokatastaqeis eis ierousalhm methllaxen ton bion autou kai etafh en tw patrikw tafw30kai en olh th ioudaia epenqhsan ton iwsian kai eqrhnhsen ieremias o profhths uper iwsiou kai oi prokaqhmenoi sun gunaixin eqrhnousan auton ews ths hmeras tauths kai exedoqh touto ginesqai aiei eis apan to genos israhl31tauta de anagegraptai en th bublw twn istoroumenwn peri twn basilewn ths ioudaias kai to kaq¢ en pracqen ths praxews iwsiou kai ths doxhs autou kai ths sunesews autou en tw nomw kuriou ta te propracqenta up¢ autou kai ta nun istorhtai en tw bubliw twn basilewn israhl kai iouda32kai analabontes oi ek tou eqnous ton ieconian uion iwsiou anedeixan basilea anti iwsiou tou patros autou onta etwn eikosi triwn33kai ebasileusen en iouda kai ierousalhm mhnas treis kai apekatesthsen auton basileus aiguptou basileuein en ierousalhm34kai ezhmiwsen to eqnos arguriou talantois ekaton kai crusiou talantw eni35kai anedeixen o basileus aiguptou basilea iwakim ton adelfon autou basilea ths ioudaias kai ierousalhm36kai edhsen iwakim tous megistanas zarion de ton adelfon autou sullabwn anhgagen ex aiguptou37etwn de hn eikosi pente iwakim ote ebasileusen ths ioudaias kai ierousalhm kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou38ep¢ auton de anebh naboucodonosor basileus babulwnos kai dhsas auton en calkeiw desmw aphgagen eis babulwna39kai apo twn ierwn skeuwn tou kuriou labwn naboucodonosor kai apenegkas aphreisato en tw naw autou en babulwni40ta de istorhqenta peri autou kai ths autou akaqarsias kai dussebeias anagegraptai en th biblw twn cronwn twn basilewn41kai ebasileusen ant¢ autou iwakim o uios autou ote gar anedeicqh hn etwn deka oktw42basileuei de mhnas treis kai hmeras deka en ierousalhm kai epoihsen to ponhron enanti kuriou43kai met¢ eniauton aposteilas naboucodonosor methgagen auton eis babulwna ama tois ierois skeuesin tou kuriou44kai anedeixe sedekian basilea ths ioudaias kai ierousalhm sedekian onta etwn eikosi enos basileuei de eth endeka45kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai ouk enetraph apo twn rhqentwn logwn upo ieremiou tou profhtou ek stomatos tou kuriou46kai orkisqeis apo tou basilews naboucodonosor tw onomati tou kuriou epiorkhsas apesth kai sklhrunas autou ton trachlon kai thn kardian autou parebh ta nomima kuriou qeou israhl47kai oi hgoumenoi de tou laou kai twn ierewn polla hsebhsan kai hnomhsan uper pasas tas akaqarsias pantwn twn eqnwn kai emianan to ieron tou kuriou to agiazomenon en ierosolumois48kai apesteilen o qeos twn paterwn autwn dia tou aggelou autou metakalesai autous kaqo efeideto autwn kai tou skhnwmatos autou49autoi de exemukthrisan en tois aggelois autou kai h hmera elalhsen kurios hsan ekpaizontes tous profhtas autou ews tou qumwqenta auton epi tw eqnei autou dia ta dussebhmata prostaxai anabibasai ep¢ autous tous basileis twn caldaiwn50outoi apekteinan tous neaniskous autwn en romfaia perikuklw tou agiou autwn ierou kai ouk efeisanto neaniskou kai parqenou kai presbutou kai newterou alla pantas paredwken eis tas ceiras autwn51kai panta ta iera skeuh tou kuriou ta megala kai ta mikra kai tas kibwtous tou kuriou kai tas basilikas apoqhkas analabontes aphnegkan eis babulwna52kai enepurisan ton oikon tou kuriou kai elusan ta teica ierosolumwn kai tous purgous autwn enepurisan en puri53kai sunetelesan panta ta endoxa auths acrewsai kai tous epiloipous aphgagen meta romfaias eis babulwna54kai hsan paides autw kai tois uiois autou mecri tou basileusai persas eis anaplhrwsin tou rhmatos tou kuriou en stomati ieremiou55ews tou eudokhsai thn ghn ta sabbata auths panta ton cronon ths erhmwsews auths sabbatiei eis sumplhrwsin etwn ebdomhkonta

Chapter 2
1basileuontos kurou perswn etous prwtou eis sunteleian rhmatos kuriou en stomati ieremiou hgeiren kurios to pneuma kurou basilews perswn kai ekhruxen en olh th basileia autou kai ama dia graptwn legwn2tade legei o basileus perswn kuros eme anedeixen basilea ths oikoumenhs o kurios tou israhl kurios o uyistos kai eshmhnen moi oikodomhsai autw oikon en ierousalhm th en th ioudaia3ei tis estin oun umwn ek tou eqnous autou estw o kurios autou met¢ autou kai anabas eis thn ierousalhm thn en th ioudaia oikodomeitw ton oikon tou kuriou tou israhl outos o kurios o kataskhnwsas en ierousalhm4osoi oun kata topous oikousin bohqeitwsan autw oi en tw topw autou en crusiw kai en arguriw en dosesin meq¢ ippwn kai kthnwn sun tois allois tois kat¢ eucas prosteqeimenois eis to ieron tou kuriou to en ierousalhm5kai katastantes oi arcifuloi twn patriwn ths iouda kai beniamin fulhs kai oi iereis kai oi leuitai kai pantwn wn hgeiren kurios to pneuma anabhnai oikodomhsai oikon tw kuriw ton en ierousalhm6kai oi perikuklw autwn ebohqhsan en pasin arguriw kai crusiw ippois kai kthnesin kai eucais ws pleistais pollwn wn o nous hgerqh7kai o basileus kuros exhnegken ta iera skeuh tou kuriou a methgagen naboucodonosor ex ierousalhm kai aphreisato auta en tw eautou eidwliw8exenegkas de auta kuros o basileus perswn paredwken auta miqridath tw eautou gazofulaki dia de toutou paredoqhsan sanabassarw prostath ths ioudaias9o de toutwn ariqmos hn spondeia crusa cilia spondeia argura cilia quiskai argurai eikosi ennea10fialai crusai triakonta argurai disciliai tetrakosiai deka kai alla skeuh cilia11ta de panta skeuh diekomisqh crusa kai argura pentakiscilia tetrakosia exhkonta ennea anhnecqh de upo sanabassarou ama tois ek ths aicmalwsias ek babulwnos eis ierosoluma12en de tois epi artaxerxou tou perswn basilews cronois kategrayen autw kata twn katoikountwn en th ioudaia kai ierousalhm beslemos kai miqradaths kai tabellios kai raoumos kai beelteemos kai samsaios o grammateus kai oi loipoi oi toutois suntassomenoi oikountes de en samareia kai tois allois topois thn upogegrammenhn epistolhn13basilei artaxerxh kuriw oi paides sou raoumos o ta prospiptonta kai samsaios o grammateus kai oi epiloipoi ths boulhs autwn kritai oi en koilh suria kai foinikh14kai nun gnwston estw tw kuriw basilei dioti oi ioudaioi anabantes par¢ umwn pros hmas elqontes eis ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin tas te agoras auths kai ta teich qerapeuousin kai naon upoballontai15ean oun h polis auth oikodomhqh kai ta teich suntelesqh forologian ou mh upomeinwsin dounai alla kai basileusin antisthsontai16kai epei energeitai ta kata ton naon kalws ecein upolambanomen mh uperidein to toiouto alla prosfwnhsai tw kuriw basilei opws an fainhtai soi episkefqh en tois apo twn paterwn sou bibliois17kai eurhseis en tois upomnhmatismois ta gegrammena peri toutwn kai gnwsh oti h polis hn ekeinh apostatis kai basileis kai poleis enoclousa kai oi ioudaioi apostatai kai poliorkias sunistamenoi en auth eti ex aiwnos di¢ hn aitian kai h polis auth hrhmwqh18nun oun upodeiknumen soi kurie basileu dioti ean h polis auth oikodomhqh kai ta tauths teich anastaqh kaqodos soi ouketi estai eis koilhn surian kai foinikhn19tote antegrayen o basileus raoumw tw grafonti ta prospiptonta kai beelteemw kai samsaiw grammatei kai tois loipois tois suntassomenois kai oikousin en th samareia kai suria kai foinikh ta upogegrammena20anegnwn thn epistolhn hn pepomfate pros me21epetaxa oun episkeyasqai kai eureqh oti estin h polis ekeinh ex aiwnos basileusin antiparatassousa kai oi anqrwpoi apostaseis kai polemous en auth suntelountes22kai basileis iscuroi kai sklhroi hsan en ierousalhm kurieuontes kai forologountes koilhn surian kai foinikhn23nun oun epetaxa apokwlusai tous anqrwpous ekeinous tou oikodomhsai thn polin24kai pronohqhnai opws mhqen para tauta genhtai kai mh probh epi pleion ta ths kakias eis to basileis enoclhsai25tote anagnwsqentwn twn para tou basilews artaxerxou grafentwn o raoumos kai samsaios o grammateus kai oi toutois suntassomenoi anazeuxantes kata spoudhn eis ierousalhm meq¢ ippou kai oclou parataxews hrxanto kwluein tous oikodomountas26kai hrgei h oikodomh tou ierou tou en ierousalhm mecri tou deuterou etous ths basileias dareiou tou perswn basilews

Chapter 3
1kai basileus dareios epoihsen dochn megalhn pasin tois up¢ auton kai pasin tois oikogenesin autou kai pasin tois megistasin ths mhdias kai ths persidos2kai pasin tois satrapais kai strathgois kai toparcais tois up¢ auton apo ths indikhs mecri ths aiqiopias en tais ekaton eikosi epta satrapeiais3kai efagosan kai epiosan kai emplhsqentes anelusan o de dareios o basileus anelusen eis ton koitwna kai ekoimhqh kai exupnos egeneto4tote oi treis neaniskoi oi swmatofulakes oi fulassontes to swma tou basilews eipan eteros pros ton eteron5eipwmen ekastos hmwn ena logon os uperiscusei kai ou an fanh to rhma autou sofwteron tou eterou dwsei autw dareios o basileus dwreas megalas kai epinikia megala6kai porfuran peribalesqai kai en cruswmasin pinein kai epi crusw kaqeudein kai arma crusocalinon kai kidarin bussinhn kai maniakhn peri ton trachlon7kai deuteros kaqieitai dareiou dia thn sofian autou kai suggenhs dareiou klhqhsetai8kai tote grayantes ekastos ton eautou logon esfragisanto kai eqhkan upo to proskefalaion dareiou tou basilews kai eipan9otan egerqh o basileus dwsousin autw to gramma kai on an krinh o basileus kai oi treis megistanes ths persidos oti o logos autou sofwteros autw doqhsetai to nikos kaqws gegraptai10o eis egrayen uperiscuei o oinos11o eteros egrayen uperiscuei o basileus12o tritos egrayen uperiscuousin ai gunaikes uper de panta nika h alhqeia13kai ote exhgerqh o basileus labontes to gramma edwkan autw kai anegnw14kai exaposteilas ekalesen pantas tous megistanas ths persidos kai ths mhdias kai satrapas kai strathgous kai toparcas kai upatous kai ekaqisen en tw crhmatisthriw kai anegnwsqh to gramma enwpion autwn15kai eipen kalesate tous neaniskous kai autoi dhlwsousin tous logous autwn kai eklhqhsan kai eishlqosan16kai eipan autois apaggeilate hmin peri twn gegrammenwn17kai hrxato o prwtos o eipas peri ths iscuos tou oinou kai efh outws18andres pws uperiscuei o oinos pantas tous anqrwpous tous pinontas auton plana thn dianoian19tou te basilews kai tou orfanou poiei thn dianoian mian thn te tou oiketou kai thn tou eleuqerou thn te tou penhtos kai thn tou plousiou20kai pasan dianoian metastrefei eis euwcian kai eufrosunhn kai ou memnhtai pasan luphn kai pan ofeilhma21kai pasas kardias poiei plousias kai ou memnhtai basilea oude satraphn kai panta dia talantwn poiei lalein22kai ou memnhtai otan pinwsin filiazein filois kai adelfois kai met¢ ou polu spwntai macairas23kai otan apo tou oinou genhqwsin ou memnhtai a epraxan24w andres ouc uperiscuei o oinos oti outws anagkazei poiein kai esighsen outws eipas

Chapter 4
1kai hrxato o deuteros lalein o eipas peri ths iscuos tou basilews2w andres ouc uperiscuousin oi anqrwpoi thn ghn kai thn qalassan katakratountes kai panta ta en autois3o de basileus uperiscuei kai kurieuei autwn kai despozei autwn kai pan o ean eiph autois enakouousin4ean eiph autois poihsai polemon eteros pros ton eteron poiousin ean de exaposteilh autous pros tous polemious badizousin kai katergazontai ta orh kai ta teich kai tous purgous5foneuousin kai foneuontai kai ton logon tou basilews ou parabainousin ean de nikhswsin tw basilei komizousin panta kai osa ean pronomeuswsin kai ta alla panta6kai osoi ou strateuontai oude polemousin alla gewrgousin thn ghn palin otan speirwsi qerisantes anaferousin tw basilei kai eteros ton eteron anagkazontes anaferousi tous forous tw basilei7kai autos eis monos estin ean eiph apokteinai apoktennousin eipen afeinai afiousin8eipe pataxai tuptousin eipen erhmwsai erhmousin eipen oikodomhsai oikodomousin9eipen ekkoyai ekkoptousin eipen futeusai futeuousin10kai pas o laos autou kai ai dunameis autou enakouousin11pros de toutois autos anakeitai esqiei kai pinei kai kaqeudei autoi de throusin kuklw peri auton kai ou dunantai ekastos apelqein kai poiein ta erga autou oude parakouousin autou12w andres pws ouc uperiscuei o basileus oti outws epakoustos estin kai esighsen13o de tritos o eipas peri twn gunaikwn kai ths alhqeias outos estin zorobabel hrxato lalein14andres ou megas o basileus kai polloi oi anqrwpoi kai o oinos iscuei tis oun o despozwn autwn h tis o kurieuwn autwn ouc ai gunaikes15ai gunaikes egennhsan ton basilea kai panta ton laon os kurieuei ths qalasshs kai ths ghs16kai ex autwn egenonto kai autai exeqreyan autous tous futeuontas tous ampelwnas ex wn o oinos ginetai17kai autai poiousin tas stolas twn anqrwpwn kai autai poiousin doxan tois anqrwpois kai ou dunantai oi anqrwpoi einai cwris twn gunaikwn18ean de sunagagwsin crusion kai argurion kai pan pragma wraion kai idwsin gunaika mian kalhn tw eidei kai tw kallei19kai tauta panta afentes eis authn egkechnan kai caskontes to stoma qewrousin authn kai pantes authn airetizousin mallon h to crusion kai to argurion kai pan pragma wraion20anqrwpos ton eautou patera egkataleipei os exeqreyen auton kai thn idian cwran kai pros thn idian gunaika kollatai21kai meta ths gunaikos afihsi thn yuchn kai oute ton patera memnhtai oute thn mhtera oute thn cwran22kai enteuqen dei umas gnwnai oti ai gunaikes kurieuousin umwn ouci poneite kai mocqeite kai panta tais gunaixin didote kai ferete23kai lambanei anqrwpos thn romfaian autou kai ekporeuetai exodeuein kai lhsteuein kai kleptein kai eis thn qalassan plein kai potamous24kai ton leonta qewrei kai en skotei badizei kai otan kleyh kai arpash kai lwpoduthsh th erwmenh apoferei25kai pleion agapa anqrwpos thn idian gunaika mallon h ton patera kai thn mhtera26kai polloi apenohqhsan tais idiais dianoiais dia tas gunaikas kai douloi egenonto di¢ autas27kai polloi apwlonto kai esfalhsan kai hmartosan dia tas gunaikas28kai nun ou pisteuete moi ouci megas o basileus th exousia autou ouci pasai ai cwrai eulabountai ayasqai autou29eqewroun auton kai apamhn thn qugatera bartakou tou qaumastou thn pallakhn tou basilews kaqhmenhn en dexia tou basilews30kai afairousan to diadhma apo ths kefalhs tou basilews kai epitiqousan eauth kai errapizen ton basilea th aristera31kai pros toutois o basileus caskwn to stoma eqewrei authn kai ean prosgelash autw gela ean de pikranqh ep¢ auton kolakeuei authn opws diallagh autw32w andres pws ouci iscurai ai gunaikes oti outws prassousin33kai tote o basileus kai oi megistanes eneblepon eteros pros ton eteron34kai hrxato lalein peri ths alhqeias andres ouci iscurai ai gunaikes megalh h gh kai uyhlos o ouranos kai tacus tw dromw o hlios oti strefetai en tw kuklw tou ouranou kai palin apotrecei eis ton eautou topon en mia hmera35ouci megas os tauta poiei kai h alhqeia megalh kai iscurotera para panta36pasa h gh thn alhqeian kalei kai o ouranos authn eulogei kai panta ta erga seietai kai tremei kai ouk estin met¢ autou adikon ouqen37adikos o oinos adikos o basileus adikoi ai gunaikes adikoi pantes oi uioi twn anqrwpwn kai adika panta ta erga autwn panta ta toiauta kai ouk estin en autois alhqeia kai en th adikia autwn apolountai38h de alhqeia menei kai iscuei eis ton aiwna kai zh kai kratei eis ton aiwna tou aiwnos39kai ouk estin par¢ auth lambanein proswpa oude diafora alla ta dikaia poiei apo pantwn twn adikwn kai ponhrwn kai pantes eudokousi tois ergois auths kai ouk estin en th krisei auths ouqen adikon40kai auth h iscus kai to basileion kai h exousia kai h megaleioths twn pantwn aiwnwn euloghtos o qeos ths alhqeias41kai esiwphsen tou lalein kai pas o laos tote efwnhsen kai tote eipon megalh h alhqeia kai uperiscuei42tote o basileus eipen autw aithsai o qeleis pleiw twn gegrammenwn kai dwsomen soi on tropon eureqhs sofwteros kai ecomenos mou kaqhsh kai suggenhs mou klhqhsh43tote eipen tw basilei mnhsqhti thn euchn hn huxw oikodomhsai thn ierousalhm en th hmera h to basileion sou parelabes44kai panta ta skeuh ta lhmfqenta ex ierousalhm ekpemyai a execwrisen kuros ote huxato ekkoyai babulwna kai huxato exaposteilai ekei45kai su euxw oikodomhsai ton naon on enepurisan oi idoumaioi ote hrhmwqh h ioudaia upo twn caldaiwn46kai nun touto estin o se axiw kurie basileu kai o aitoumai se kai auth estin h megalwsunh h para sou deomai oun ina poihshs thn euchn hn huxw tw basilei tou ouranou poihsai ek stomatos sou47tote anastas dareios o basileus katefilhsen auton kai egrayen autw tas epistolas pros pantas tous oikonomous kai toparcas kai strathgous kai satrapas ina propemywsin auton kai tous met¢ autou pantas anabainontas oikodomhsai thn ierousalhm48kai pasi tois toparcais en koilh suria kai foinikh kai tois en tw libanw egrayen epistolas metaferein xula kedrina apo tou libanou eis ierousalhm kai opws oikodomhswsin met¢ autou thn polin49kai egrayen pasi tois ioudaiois tois anabainousin apo ths basileias eis thn ioudaian uper ths eleuqerias panta dunaton kai satraphn kai toparchn kai oikonomon mh epeleusesqai epi tas quras autwn50kai pasan thn cwran hn krathsousin aforologhton autois uparcein kai ina oi idoumaioi afiwsi tas kwmas as diakratousin twn ioudaiwn51kai eis thn oikodomhn tou ierou doqhnai kat¢ eniauton talanta eikosi mecri tou oikodomhqhnai52kai epi to qusiasthrion olokautwmata karpousqai kaq¢ hmeran kaqa ecousin entolhn eptakaideka prosferein alla talanta deka kat¢ eniauton53kai pasin tois prosbainousin apo ths babulwnias ktisai thn polin uparcein thn eleuqerian autois te kai tois teknois autwn kai pasi tois iereusi tois prosbainousin54egrayen de kai thn corhgian kai thn ieratikhn stolhn en tini latreuousin en auth55kai tois leuitais egrayen dounai thn corhgian ews hs hmeras epitelesqh o oikos kai ierousalhm oikodomhqhnai56kai pasi tois frourousi thn polin egraye dounai autois klhrous kai oywnia57kai exapesteilen panta ta skeuh a execwrisen kuros apo babulwnos kai panta osa eipen kuros poihsai kai autos epetaxen poihsai kai exaposteilai eis ierousalhm58kai ote exhlqen o neaniskos aras to proswpon eis ton ouranon enantion ierousalhm euloghsen tw basilei tou ouranou legwn59para sou h nikh kai para sou h sofia kai sh h doxa kai egw sos oikeths60euloghtos ei os edwkas moi sofian kai soi omologw despota twn paterwn61kai elaben tas epistolas kai exhlqen eis babulwna kai aphggeilen tois adelfois autou pasin62kai euloghsan ton qeon twn paterwn autwn oti edwken autois anesin kai afesin63anabhnai kai oikodomhsai ierousalhm kai to ieron ou wnomasqh to onoma autou ep¢ autw kai ekwqwnizonto meta mousikwn kai caras hmeras epta

Chapter 5
1meta de tauta exeleghsan anabhnai archgoi oikou patriwn kata fulas autwn kai ai gunaikes autwn kai oi uioi kai ai qugateres kai oi paides autwn kai ai paidiskai kai ta kthnh autwn2kai dareios sunapesteilen met¢ autwn ippeis cilious ews tou apokatasthsai autous eis ierousalhm met¢ eirhnhs kai meta mousikwn tumpanwn kai aulwn3kai pantes oi adelfoi autwn paizontes kai epoihsen autous sunanabhnai met¢ ekeinwn4kai tauta ta onomata twn andrwn twn anabainontwn kata patrias autwn eis tas fulas epi thn meridarcian autwn5oi iereis uioi finees uiou aarwn ihsous o tou iwsedek tou saraiou kai iwakim o tou zorobabel tou salaqihl ek tou oikou tou dauid ek ths geneas fares fulhs de iouda6os elalhsen epi dareiou tou basilews perswn logous sofous en tw deuterw etei ths basileias autou mhni nisan tou prwtou mhnos7eisin de outoi ek ths ioudaias oi anabantes ek ths aicmalwsias ths paroikias ous metwkisen naboucodonosor basileus babulwnos eis babulwna8kai epestreyan eis ierousalhm kai thn loiphn ioudaian ekastos eis thn idian polin oi elqontes meta zorobabel kai ihsou neemiou zaraiou rhsaiou enhnios mardocaiou beelsarou asfarasou boroliou roi+mou baana twn prohgoumenwn autwn9ariqmos twn apo tou eqnous kai oi prohgoumenoi autwn uioi foros duo ciliades kai ekaton ebdomhkonta duo10uioi safat tetrakosioi ebdomhkonta duo uioi aree eptakosioi penthkonta ex11uioi faaqmwab eis tous uious ihsou kai iwab discilioi oktakosioi deka duo12uioi wlamou cilioi diakosioi penthkonta tessares uioi zatou ennakosioi tessarakonta pente uioi corbe eptakosioi pente uioi bani exakosioi tessarakonta oktw13uioi bhbai exakosioi eikosi treis uioi asgad cilioi triakosioi eikosi duo14uioi adwnikam exakosioi exhkonta epta uioi bagoi discilioi exhkonta ex uioi adinou tetrakosioi penthkonta tessares15uioi athr ezekiou enenhkonta duo uioi kilan kai azhtas exhkonta epta uioi azourou tetrakosioi triakonta duo16uioi annias ekaton eis uioi arom uioi bassai triakosioi eikosi treis uioi arifou ekaton deka duo17uioi baithrous triscilioi pente uioi ek baiqlwmwn ekaton eikosi treis18oi ek netebas penthkonta pente oi ex enatou ekaton penthkonta oktw oi ek baitasmwn tessarakonta duo19oi ek kariaqiarios eikosi pente oi ek kapiras kai bhrot eptakosioi tessarakonta treis20oi cadiasai kai ammidioi tetrakosioi eikosi duo oi ek kiramas kai gabbhs exakosioi eikosi eis21oi ek makalwn ekaton eikosi duo oi ek baitoliw penthkonta duo uioi nifis ekaton penthkonta ex22uioi kalamw allou kai wnous eptakosioi eikosi pente uioi ierecou triakosioi tessarakonta pente23uioi sanaas triscilioi triakosioi triakonta24oi iereis uioi ieddou tou uiou ihsou eis tous uious anasib ennakosioi ebdomhkonta duo uioi emmhrou cilioi penthkonta duo25uioi fassourou cilioi diakosioi tessarakonta epta uioi carmh cilioi deka epta26oi de leuitai uioi ihsou kai kadmihlou kai bannou kai soudiou ebdomhkonta tessares27oi ieroyaltai uioi asaf ekaton eikosi oktw28oi qurwroi uioi saloum uioi atar uioi tolman uioi akoub uioi athta uioi swbai oi pantes ekaton triakonta ennea29oi ierodouloi uioi hsau uioi asifa uioi tabawq uioi khras uioi soua uioi fadaiou uioi labana uioi aggaba30uioi akoud uioi outa uioi khtab uioi agaba uioi subai+ uioi anan uioi kaqoua uioi geddour31uioi iai+rou uioi daisan uioi noeba uioi caseba uioi gazhra uioi oziou uioi finoe uioi asara uioi basqai uioi asana uioi maani uioi nafisi uioi akouf uioi aciba uioi asour uioi farakim uioi basalwq32uioi meedda uioi kouqa uioi carea uioi barcous uioi serar uioi qomoi uioi nasi uioi atifa33uioi paidwn salwmwn uioi assafiwq uioi farida uioi iehli uioi lozwn uioi isdahl uioi safuqi34uioi agia uioi fakareq-sabih uioi sarwqie uioi masias uioi gas uioi addous uioi soubas uioi aferra uioi barwdis uioi safat uioi amwn35pantes oi ierodouloi kai oi uioi twn paidwn salwmwn triakosioi ebdomhkonta duo36outoi anabantes apo qermeleq kai qelersas hgoumenos autwn caraaq adan kai amar37kai ouk hdunanto apaggeilai tas patrias autwn kai geneas ws ek tou israhl eisin uioi dalan tou uiou touban uioi nekwdan exakosioi penthkonta duo38kai ek twn ierewn oi empoioumenoi ierwsunhs kai ouc eureqhsan uioi obbia uioi akkws uioi ioddous tou labontos augian gunaika twn qugaterwn farzellaiou kai eklhqh epi tw onomati autou39kai toutwn zhthqeishs ths genikhs grafhs en tw katalocismw kai mh eureqeishs ecwrisqhsan tou ierateuein40kai eipen autois neemias kai atqarias mh metecein twn agiwn autous ews anasth arciereus endedumenos thn dhlwsin kai thn alhqeian41oi de pantes hsan israhl apo dwdekaetous cwris paidwn kai paidiskwn muriades tessares discilioi triakosioi exhkonta paides toutwn kai paidiskai eptakiscilioi triakosioi triakonta epta yaltai kai yaltwdoi diakosioi tessarakonta pente42kamhloi tetrakosioi triakonta pente kai ippoi eptakiscilioi triakonta ex hmionoi diakosioi tessarakonta pente upozugia pentakiscilia pentakosia eikosi pente43kai ek twn hgoumenwn kata tas patrias en tw paraginesqai autous eis to ieron tou qeou to en ierousalhm euxanto egeirai ton oikon epi tou topou autou kata thn autwn dunamin44kai dounai eis to ieron gazofulakion twn ergwn crusiou mnas cilias kai arguriou mnas pentakiscilias kai stolas ieratikas ekaton45kai katwkisqhsan oi iereis kai oi leuitai kai oi ek tou laou en ierousalhm kai th cwra oi te ieroyaltai kai oi qurwroi kai pas israhl en tais kwmais autwn46enstantos de tou ebdomou mhnos kai ontwn twn uiwn israhl ekastou en tois idiois sunhcqhsan omoqumadon eis to eurucwron tou prwtou pulwnos tou pros th anatolh47kai katastas ihsous o tou iwsedek kai oi adelfoi autou oi iereis kai zorobabel o tou salaqihl kai oi toutou adelfoi htoimasan to qusiasthrion tou qeou tou israhl48prosenegkai ep¢ autou olokautwseis akolouqws tois en th mwusews biblw tou anqrwpou tou qeou dihgoreumenois49kai episunhcqhsan autois ek twn allwn eqnwn ths ghs kai katwrqwsan to qusiasthrion epi tou topou autou oti en ecqra hsan autois kai katiscusan autous panta ta eqnh ta epi ths ghs kai aneferon qusias kata ton kairon kai olokautwmata tw kuriw to prwinon kai to deilinon50kai hgagosan thn ths skhnophgias eorthn ws epitetaktai en tw nomw kai qusias kaq¢ hmeran ws proshkon hn51kai meta tauta prosforas endelecismou kai qusias sabbatwn kai noumhniwn kai eortwn paswn hgiasmenwn52kai osoi euxanto euchn tw qew apo ths noumhnias tou ebdomou mhnos hrxanto prosferein qusias tw qew kai o naos tou qeou oupw wkodomhto53kai edwkan argurion tois latomois kai tektosi kai brwta kai pota kai cara tois sidwniois kai turiois eis to paragein autous ek tou libanou xula kedrina diaferein scedias eis ton iopphs limena kata to prostagma to grafen autois para kurou tou perswn basilews54kai tw deuterw etei paragenomenos eis to ieron tou qeou eis ierousalhm mhnos deuterou hrxato zorobabel o tou salaqihl kai ihsous o tou iwsedek kai oi adelfoi autwn kai oi iereis oi leuitai kai pantes oi paragenomenoi ek ths aicmalwsias eis ierousalhm55kai eqemeliwsan ton naon tou qeou th noumhnia tou deuterou mhnos tou deuterou etous en tw elqein eis thn ioudaian kai ierousalhm56kai esthsan tous leuitas apo eikosaetous epi twn ergwn tou kuriou kai esth ihsous kai oi uioi kai oi adelfoi kai kadmihl o adelfos kai oi uioi ihsou hmadaboun kai oi uioi iwda tou iliadoun sun tois uiois kai adelfois pantes oi leuitai omoqumadon ergodiwktai poiountes eis ta erga en tw oikw tou qeou57kai wkodomhsan oi oikodomoi ton naon tou kuriou kai esthsan oi iereis estolismenoi meta mousikwn kai salpiggwn kai oi leuitai uioi asaf econtes ta kumbala umnountes tw kuriw kai eulogountes kata dauid basilea tou israhl58kai efwnhsan di¢ umnwn omologountes tw kuriw oti h crhstoths autou kai h doxa eis tous aiwnas panti israhl59kai pas o laos esalpisan kai ebohsan fwnh megalh umnountes tw kuriw epi th egersei tou oikou tou kuriou60kai hlqosan ek twn ierewn twn leuitwn kai twn prokaqhmenwn kata tas patrias autwn oi presbuteroi oi ewrakotes ton pro toutou oikon pros thn toutou oikodomhn meta kraughs kai klauqmou megalou61kai polloi dia salpiggwn kai caras megalh th fwnh62wste ton laon mh akouein twn salpiggwn dia ton klauqmon tou laou o gar oclos hn o salpizwn megalwsti wste makroqen akouesqai63kai akousantes oi ecqroi ths fulhs iouda kai beniamin hlqosan epignwnai tis h fwnh twn salpiggwn64kai epegnwsan oti oi ek ths aicmalwsias oikodomousin ton naon tw kuriw qew israhl65kai proselqontes tw zorobabel kai ihsou kai tois hgoumenois twn patriwn legousin autois sunoikodomhsomen umin66omoiws gar umin akouomen tou kuriou umwn kai autw epiquomen apo hmerwn asbasareq basilews assuriwn os methgagen hmas entauqa67kai eipen autois zorobabel kai ihsous kai oi hgoumenoi twn patriwn tou israhl ouc umin kai hmin tou oikodomhsai ton oikon kuriw tw qew hmwn68hmeis gar monoi oikodomhsomen tw kuriw tou israhl akolouqws ois prosetaxen hmin kuros o basileus perswn69ta de eqnh ths ghs epikeimena tois en th ioudaia kai poliorkountes eirgon tou oikodomein70kai epiboulas kai dhmagwgias kai episustaseis poioumenoi apekwlusan tou epitelesqhnai thn oikodomhn panta ton cronon ths zwhs tou basilews kurou71kai eircqhsan ths oikodomhs eth duo ews ths dareiou basileias

Chapter 6
1en de tw deuterw etei ths tou dareiou basileias eprofhteusen aggaios kai zacarias o tou eddi oi profhtai epi tous ioudaious tous en th ioudaia kai ierousalhm epi tw onomati kuriou qeou israhl ep¢ autous2tote stas zorobabel o tou salaqihl kai ihsous o tou iwsedek hrxanto oikodomein ton oikon tou kuriou ton en ierousalhm sunontwn twn profhtwn tou kuriou bohqountwn autois3en autw tw cronw parhn pros autous sisinnhs o eparcos surias kai foinikhs kai saqrabouzanhs kai oi sunetairoi kai eipan autois4tinos umin suntaxantos ton oikon touton oikodomeite kai thn steghn tauthn kai talla panta epiteleite kai tines eisin oi oikodomoi oi tauta epitelountes5kai escosan carin episkophs genomenhs epi thn aicmalwsian para tou kuriou oi presbuteroi twn ioudaiwn6kai ouk ekwluqhsan ths oikodomhs mecri tou uposhmanqhnai dareiw peri autwn kai prosfwnhqhnai7antigrafon epistolhs hs egrayen dareiw kai apesteilen sisinnhs o eparcos surias kai foinikhs kai saqrabouzanhs kai oi sunetairoi oi en suria kai foinikh hgemones8basilei dareiw cairein panta gnwsta estw tw kuriw hmwn tw basilei oti paragenomenoi eis thn cwran ths ioudaias kai elqontes eis ierousalhm thn polin katelabomen ths aicmalwsias tous presbuterous twn ioudaiwn en ierousalhm th polei oikodomountas oikon tw kuriw megan kainon dia liqwn xustwn polutelwn xulwn tiqemenwn en tois toicois9kai ta erga ekeina epi spoudhs gignomena kai euodoumenon to ergon en tais cersin autwn kai en pash doxh kai epimeleia sunteloumena10tote epunqanomeqa twn presbuterwn toutwn legontes tinos umin prostaxantos oikodomeite ton oikon touton kai ta erga tauta qemelioute11ephrwthsamen oun autous eineken tou gnwrisai soi kai grayai soi tous anqrwpous tous afhgoumenous kai thn onomatografian htoumen autous twn prokaqhgoumenwn12oi de apekriqhsan hmin legontes hmeis esmen paides tou kuriou tou ktisantos ton ouranon kai thn ghn13kai wkodomhto o oikos emprosqen etwn pleionwn dia basilews tou israhl megalou kai iscurou kai epetelesqh14kai epei oi pateres hmwn parapikranantes hmarton eis ton kurion tou israhl ton ouranion paredwken autous eis ceiras naboucodonosor basilews babulwnos basilews twn caldaiwn15ton te oikon kaqelontes enepurisan kai ton laon hcmalwteusan eis babulwna16en de tw prwtw etei basileuontos kurou cwras babulwnias egrayen o basileus kuros oikodomhsai ton oikon touton17kai ta iera skeuh ta crusa kai ta argura a exhnegken naboucodonosor ek tou oikou tou en ierousalhm kai aphreisato auta en tw eautou naw palin exhnegken auta kuros o basileus ek tou naou tou en babulwni kai paredoqh zorobabel kai sanabassarw tw eparcw18kai epetagh autw apenegkanti panta ta skeuh tauta apoqeinai en tw naw tw en ierousalhm kai ton naon tou kuriou touton oikodomhqhnai epi tou topou19tote o sanabassaros ekeinos paragenomenos enebaleto tous qemelious tou oikou kuriou tou en ierousalhm kai ap¢ ekeinou mecri tou nun oikodomoumenos ouk elaben sunteleian20nun oun ei krinetai basileu episkephtw en tois basilikois bibliofulakiois tou kuriou basilews tois en babulwni21kai ean euriskhtai meta ths gnwmhs kurou tou basilews genomenhn thn oikodomhn tou oikou kuriou tou en ierousalhm kai krinhtai tw kuriw basilei hmwn prosfwnhsatw hmin peri toutwn22tote o basileus dareios prosetaxen episkeyasqai en tois basilikois bibliofulakiois tois keimenois en babulwni kai eureqh en ekbatanois th barei th en mhdia cwra tomos eis en w upemnhmatisto tade23etous prwtou basileuontos kurou basileus kuros prosetaxen ton oikon tou kuriou ton en ierousalhm oikodomhsai opou epiquousin dia puros endelecous24ou to uyos phcewn exhkonta platos phcewn exhkonta dia domwn liqinwn xustwn triwn kai domou xulinou egcwriou kainou enos kai to dapanhma doqhnai ek tou oikou kurou tou basilews25kai ta iera skeuh tou oikou kuriou ta te crusa kai ta argura a exhnegken naboucodonosor ek tou oikou tou en ierousalhm kai aphnegken eis babulwna apokatastaqhnai eis ton oikon ton en ierousalhm ou hn keimena opws teqh ekei26prosetaxen de epimelhqhnai sisinnh eparcw surias kai foinikhs kai saqrabouzanh kai tois sunetairois kai tois apotetagmenois en suria kai foinikh hgemosin apecesqai tou topou easai de ton paida tou kuriou zorobabel eparcon de ths ioudaias kai tous presbuterous twn ioudaiwn ton oikon tou kuriou ekeinon oikodomein epi tou topou27kagw de epetaxa oloscerws oikodomhsai kai atenisai ina sumpoiwsin tois ek ths aicmalwsias ths ioudaias mecri tou epitelesqhnai ton oikon tou kuriou28kai apo ths forologias koilhs surias kai foinikhs epimelws suntaxin didosqai toutois tois anqrwpois eis qusias tw kuriw zorobabel eparcw eis taurous kai krious kai arnas29omoiws de kai puron kai ala kai oinon kai elaion endelecws kat¢ eniauton kaqws an oi iereis oi en ierousalhm upagoreuswsin analiskesqai kaq¢ hmeran anamfisbhthtws30opws prosferwntai spondai tw qew tw uyistw uper tou basilews kai twn paidwn kai proseucwntai peri ths autwn zwhs31kai prosetaxen ina osoi ean parabwsin ti twn proeirhmenwn kai twn prosgegrammenwn h kai akurwswsin lhmfqhnai xulon ek twn idiwn autou kai epi toutou kremasqhnai kai ta uparconta autou einai basilika32dia tauta kai o kurios ou to onoma autou epikeklhtai ekei afanisai panta basilea kai eqnos os ektenei thn ceira autou kwlusai h kakopoihsai ton oikon tou kuriou ekeinon ton en ierousalhm33egw basileus dareios dedogmatika epimelws kata tauta gignesqai

Chapter 7
1tote sisinnhs o eparcos koilhs surias kai foinikhs kai saqrabouzanhs kai oi sunetairoi katakolouqhsantes tois upo tou basilews dareiou prostageisin2epestatoun twn ierwn ergwn epimelesteron sunergountes tois presbuterois twn ioudaiwn kai ierostatais3kai euoda egineto ta iera erga profhteuontwn aggaiou kai zacariou twn profhtwn4kai sunetelesan tauta dia prostagmatos tou kuriou qeou israhl5kai meta ths gnwmhs kurou kai dareiou kai artaxerxou basilews perswn sunetelesqh o oikos o agios ews triths kai eikados mhnos adar tou ektou etous basilews dareiou6kai epoihsan oi uioi israhl kai oi iereis kai oi leuitai kai oi loipoi oi ek ths aicmalwsias oi prosteqentes akolouqws tois en th mwusews biblw7kai proshnegkan eis ton egkainismon tou ierou tou kuriou taurous ekaton krious diakosious arnas tetrakosious8cimarous uper amartias pantos tou israhl dwdeka pros ariqmon ek twn fularcwn tou israhl dwdeka9kai esthsan oi iereis kai oi leuitai estolismenoi kata fulas epi twn ergwn tou kuriou qeou israhl akolouqws th mwusews biblw kai oi qurwroi ef¢ ekastou pulwnos10kai hgagosan oi uioi israhl twn ek ths aicmalwsias to pasca en th tessareskaidekath tou prwtou mhnos oti hgnisqhsan oi iereis kai oi leuitai ama11kai pantes oi uioi ths aicmalwsias ouc hgnisqhsan oti oi leuitai ama pantes hgnisqhsan12kai equsan to pasca pasin tois uiois ths aicmalwsias kai tois adelfois autwn tois iereusin kai eautois13kai efagosan oi uioi israhl oi ek ths aicmalwsias pantes oi cwrisqentes apo twn bdelugmatwn twn eqnwn ths ghs zhtountes ton kurion14kai hgagosan thn eorthn twn azumwn epta hmeras eufrainomenoi enanti tou kuriou15oti metestreyen thn boulhn tou basilews assuriwn ep¢ autous katiscusai tas ceiras autwn epi ta erga kuriou qeou israhl

Chapter 8
1kai metagenesteros toutwn basileuontos artaxerxou tou perswn basilews prosebh esdras saraiou tou ezeriou tou celkiou tou salhmou2tou saddoukou tou acitwb tou amariou tou oziou tou bokka tou abisoue tou finees tou eleazar tou aarwn tou prwtou ierews3outos esdras anebh ek babulwnos ws grammateus eufuhs wn en tw mwusews nomw tw ekdedomenw upo tou qeou tou israhl4kai edwken autw o basileus doxan eurontos carin enantion autou epi panta ta axiwmata autou5kai sunanebhsan ek twn uiwn israhl kai twn ierewn kai leuitwn kai ieroyaltwn kai qurwrwn kai ierodoulwn eis ierosoluma etous ebdomou basileuontos artaxerxou en tw pemptw mhni outos eniautos ebdomos tw basilei6exelqontes gar ek babulwnos th noumhnia tou prwtou mhnos en th noumhnia tou pemptou mhnos paregenonto eis ierosoluma kata thn doqeisan autois euodian para tou kuriou ep¢ autw7o gar esdras pollhn episthmhn perieicen eis to mhden paralipein twn ek tou nomou kuriou kai ek twn entolwn didaxai ton panta israhl panta ta dikaiwmata kai ta krimata8prospesontos de tou grafentos prostagmatos para artaxerxou tou basilews pros esdran ton ierea kai anagnwsthn tou nomou kuriou ou estin antigrafon to upokeimenon9basileus artaxerxhs esdra tw ierei kai anagnwsth tou nomou kuriou cairein10kai ta filanqrwpa egw krinas prosetaxa tous boulomenous ek tou eqnous twn ioudaiwn airetizontas kai twn ierewn kai twn leuitwn kai twn de en th hmetera basileia sumporeuesqai soi eis ierousalhm11osoi oun enqumountai sunexormatwsan kaqaper dedoktai emoi te kai tois epta filois sumbouleutais12opws episkeywntai ta kata thn ioudaian kai ierousalhm akolouqws w ecei en tw nomw tou kuriou13kai apenegkein dwra tw kuriw tou israhl a huxamhn egw te kai oi filoi eis ierousalhm kai pan crusion kai argurion o ean eureqh en th cwra ths babulwnias tw kuriw eis ierousalhm sun tw dedwrhmenw upo tou eqnous eis to ieron tou kuriou autwn to en ierousalhm14sunacqhnai to te crusion kai argurion eis taurous kai krious kai arnas kai ta toutois akolouqa15wste prosenegkein qusias epi to qusiasthrion tou kuriou autwn to en ierousalhm16kai panta osa an boulh meta twn adelfwn sou poihsai crusiw kai arguriw epitelei kata to qelhma tou qeou sou17kai ta iera skeuh tou kuriou ta didomena soi eis thn creian tou ierou tou qeou sou tou en ierousalhm18kai ta loipa osa an upopipth soi eis thn creian tou ierou tou qeou sou dwseis ek tou basilikou gazofulakiou19kagw de artaxerxhs o basileus prosetaxa tois gazofulaxi surias kai foinikhs ina osa an aposteilh esdras o iereus kai anagnwsths tou nomou tou qeou tou uyistou epimelws didwsin autw ews arguriou talantwn ekaton20omoiws de kai ews purou korwn ekaton kai oinou metrhtwn ekaton kai ala ek plhqous21panta ta kata ton tou qeou nomon epitelesqhtw epimelws tw qew tw uyistw eneka tou mh genesqai orghn eis thn basileian tou basilews kai twn uiwn22kai umin de legetai opws pasi tois iereusin kai tois leuitais kai ieroyaltais kai qurwrois kai ierodoulois kai pragmatikois tou ierou toutou mhdemia forologia mhde allh epibolh gignhtai kai exousian mhdena ecein epibalein ti toutois23kai su esdra kata thn sofian tou qeou anadeixon kritas kai dikastas opws dikazwsin en olh suria kai foinikh pantas tous epistamenous ton nomon tou qeou sou kai tous mh epistamenous de didaxeis24kai pantes osoi ean parabainwsi ton nomon tou qeou sou kai ton basilikon epimelws kolasqhsontai ean te kai qanatw ean te kai timwria h argurikh zhmia h apagwgh25euloghtos monos o kurios o dous tauta eis thn kardian tou basilews doxasai ton oikon autou ton en ierousalhm26kai eme etimhsen enanti tou basilews kai twn sumbouleuontwn kai pantwn twn filwn kai megistanwn autou27kai egw euqarshs egenomhn kata thn antilhmyin kuriou tou qeou mou kai sunhgagon ek tou israhl andras wste sunanabhnai moi28kai outoi oi prohgoumenoi kata tas patrias autwn kai tas meridarcias oi anabantes met¢ emou ek babulwnos en th basileia artaxerxou tou basilews29ek twn uiwn finees garsomos ek twn uiwn ietamarou gamhlos ek twn uiwn dauid attous o seceniou30ek twn uiwn foros zacarias kai met¢ autou apo grafhs andres ekaton penthkonta31ek twn uiwn faaqmwab eliawnias zaraiou kai met¢ autou andres diakosioi32ek twn uiwn zaqohs secenias iezhlou kai met¢ autou andres triakosioi ek twn uiwn adinou bhn-iwnaqou kai met¢ autou andres diakosioi penthkonta33ek twn uiwn hlam iesias goqoliou kai met¢ autou andres ebdomhkonta34ek twn uiwn safatiou zaraias micahlou kai met¢ autou andres ebdomhkonta35ek twn uiwn iwab abadias iezhlou kai met¢ autou andres diakosioi deka duo36ek twn uiwn bani assalimwq iwsafiou kai met¢ autou andres ekaton exhkonta37ek twn uiwn babi zacarias bhbai kai met¢ autou andres eikosi oktw38ek twn uiwn asgaq iwanhs akatan kai met¢ autou andres ekaton deka39ek twn uiwn adwnikam oi escatoi kai tauta ta onomata autwn elifalatos ieouhl kai samaias kai met¢ autwn andres ebdomhkonta40ek twn uiwn bago ouqi o tou istalkourou kai met¢ autou andres ebdomhkonta41kai sunhgagon autous epi ton legomenon qeran potamon kai parenebalomen autoqi hmeras treis kai katemaqon autous42kai ek twn uiwn twn ierewn kai ek twn leuitwn ouc eurwn ekei43apesteila pros eleazaron kai idouhlon kai maasman kai elnatan kai samaian kai iwribon naqan ennatan zacarian kai mesolamon tous hgoumenous kai episthmonas44kai eipa autois elqein pros addaion ton hgoumenon ton en tw topw tou gazofulakiou45enteilamenos autois dialeghnai addaiw kai tois adelfois autou kai tois en tw topw gazofulaxin aposteilai hmin tous ierateusontas en tw oikw tou kuriou hmwn46kai hgagon hmin kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn andras episthmonas twn uiwn mooli tou leui tou israhl asebhbian kai tous uious kai tous adelfous deka oktw47kai asebian kai announon kai wsaian adelfon ek twn uiwn canounaiou kai oi uioi autwn andres eikosi48kai ek twn ierodoulwn wn edwken dauid kai oi hgoumenoi eis thn ergasian twn leuitwn ierodouloi diakosioi eikosi pantwn eshmanqh h onomatografia49kai euxamhn ekei nhsteian tois neaniskois enanti tou kuriou hmwn50zhthsai par¢ autou euodian hmin te kai tois sunousin hmin teknois hmwn kai kthnesin51enetraphn gar aithsai ton basilea pezous te kai ippeis kai propomphn eneken asfaleias ths pros tous enantioumenous hmin52eipamen gar tw basilei oti iscus tou kuriou hmwn estai meta twn epizhtountwn auton eis pasan epanorqwsin53kai palin edehqhmen tou kuriou hmwn kata tauta kai euilatou etucomen54kai ecwrisa twn fularcwn twn ierewn andras deka duo kai serebian kai asabian kai met¢ autwn ek twn adelfwn autwn andras deka55kai esthsa autois to argurion kai to crusion kai ta iera skeuh tou oikou tou kuriou hmwn a autos edwrhsato o basileus kai oi sumbouloi autou kai oi megistanes kai pas israhl56kai sthsas paredwka autois arguriou talanta exakosia penthkonta kai skeuh argura talantwn ekaton kai crusiou talanta ekaton kai cruswmata eikosi kai skeuh calka apo crhstou calkou stilbonta crusoeidh skeuh dwdeka57kai eipa autois kai umeis agioi este tw kuriw kai ta skeuh agia kai to argurion kai to crusion euch tw kuriw kuriw twn paterwn hmwn58agrupneite kai fulassete ews tou paradounai auta umas tois fularcois twn ierewn kai twn leuitwn kai tois hgoumenois twn patriwn tou israhl en ierousalhm en tois pastoforiois tou oikou tou kuriou hmwn59kai oi paralabontes oi iereis kai oi leuitai to argurion kai to crusion kai ta skeuh ta en ierousalhm eishnegkan eis to ieron tou kuriou60kai anazeuxantes apo tou potamou qera th dwdekath tou prwtou mhnos eishlqomen eis ierousalhm kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn thn ef¢ hmin kai errusato hmas epi ths eisodou apo pantos ecqrou kai hlqomen eis ierousalhm61kai genomenhs autoqi hmeras triths staqen to argurion kai to crusion paredoqh en tw oikw tou kuriou hmwn marmwqi ouria ierei62kai met¢ autou eleazar o tou finees kai hsan met¢ autwn iwsabdos ihsou kai mweq sabannou oi leuitai pros ariqmon kai olkhn apanta kai egrafh pasa h olkh autwn auth th wra63oi de paragenomenoi ek ths aicmalwsias proshnegkan qusias tw qew tou israhl kuriw taurous dwdeka uper pantos israhl krious enenhkonta ex arnas ebdomhkonta duo tragous uper swthriou deka duo apanta qusian tw kuriw64kai apedwkan ta prostagmata tou basilews tois basilikois oikonomois kai tois eparcois koilhs surias kai foinikhs kai edoxasan to eqnos kai to ieron tou kuriou65kai toutwn telesqentwn proshlqosan moi oi hgoumenoi legontes66ouk ecwrisan to eqnos tou israhl kai oi arcontes kai oi iereis kai oi leuitai ta allogenh eqnh ths ghs kai tas akaqarsias autwn cananaiwn kai cettaiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn kai mwabitwn kai aiguptiwn kai idoumaiwn67sunwkhsan gar meta twn qugaterwn autwn kai autoi kai oi uioi autwn kai epemigh to sperma to agion eis ta allogenh eqnh ths ghs kai meteicon oi prohgoumenoi kai oi megistanes ths anomias tauths apo ths archs tou pragmatos68kai ama tw akousai me tauta dierrhxa ta imatia kai thn ieran esqhta kai katetila tou tricwmatos ths kefalhs kai tou pwgwnos kai ekaqisa sunnous kai perilupos69kai episunhcqhsan pros me osoi pote epekinounto tw rhmati kuriou tou israhl emou penqountos epi th anomia kai ekaqhmhn perilupos ews ths deilinhs qusias70kai exegerqeis ek ths nhsteias dierrhgmena ecwn ta imatia kai thn ieran esqhta kamyas ta gonata kai ekteinas tas ceiras pros ton kurion elegon71kurie hscummai entetrammai kata proswpon sou72ai gar amartiai hmwn epleonasan uper tas kefalas hmwn ai de agnoiai hmwn uperhnegkan ews tou ouranou73apo twn cronwn twn paterwn hmwn kai esmen en megalh amartia ews ths hmeras tauths74kai dia tas amartias hmwn kai twn paterwn hmwn paredoqhmen sun tois adelfois hmwn kai sun tois basileusin hmwn kai sun tois iereusin hmwn tois basileusin ths ghs eis romfaian kai aicmalwsian kai pronomhn meta aiscunhs mecri ths shmeron hmeras75kai nun kata poson ti egenhqh hmin eleos para sou kurie kataleifqhnai hmin rizan kai onoma en tw topw tou agiasmatos sou76kai tou anakaluyai fwsthra hmwn en tw oikw tou kuriou hmwn dounai hmin trofhn en tw kairw ths douleias hmwn77kai en tw douleuein hmas ouk egkateleifqhmen upo tou kuriou hmwn alla epoihsen hmas en cariti enwpion twn basilewn perswn78dounai hmin trofhn kai doxasai to ieron tou kuriou hmwn kai egeirai thn erhmon siwn dounai hmin sterewma en th ioudaia kai ierousalhm79kai nun ti eroumen kurie econtes tauta parebhmen gar ta prostagmata sou a edwkas en ceiri twn paidwn sou twn profhtwn legwn oti80h gh eis hn eisercesqe klhronomhsai estin gh memolusmenh molusmw twn allogenwn ths ghs kai ths akaqarsias autwn eneplhsan authn81kai nun tas qugateras umwn mh sunoikishte tois uiois autwn kai tas qugateras autwn mh labhte tois uiois umwn82kai ou zhthsete eirhneusai ta pros autous ton apanta cronon ina iscusantes faghte ta agaqa ths ghs kai kataklhronomhshte tois uiois umwn ews aiwnos83kai ta sumbainonta panta hmin gignetai dia ta erga hmwn ta ponhra kai tas megalas amartias hmwn84su gar kurie ekoufisas tas amartias hmwn kai edwkas hmin toiauthn rizan palin anekamyamen parabhnai ton nomon sou eis to epimighnai th akaqarsia twn eqnwn ths ghs85ouci wrgisqhs hmin apolesai hmas ews tou mh katalipein rizan kai sperma kai onoma hmwn86kurie tou israhl alhqinos ei kateleifqhmen gar riza en th shmeron87idou nun esmen enwpion sou en tais anomiais hmwn ou gar estin sthnai eti emprosqen sou epi toutois88kai ote proseucomenos esdras anqwmologeito klaiwn camaipeths emprosqen tou ierou episunhcqhsan pros auton apo ierousalhm oclos polus sfodra andres kai gunaikes kai neaniai klauqmos gar hn megas en tw plhqei89kai fwnhsas ieconias iehlou twn uiwn israhl eipen esdra hmeis hmartomen eis ton kurion kai sunwkisamen gunaikas allogeneis ek twn eqnwn ths ghs kai nun estin elpis tw israhl90en toutw genesqw hmin orkwmosia pros ton kurion ekbalein pasas tas gunaikas hmwn tas ek twn allogenwn sun tois teknois autwn ws ekriqh soi kai osoi peiqarcousin tw nomw tou kuriou91anastas epitelei pros se gar to pragma kai hmeis meta sou iscun poiein92kai anastas esdras wrkisen tous fularcous twn ierewn kai leuitwn pantos tou israhl poihsai kata tauta kai wmosan

Chapter 9
1kai anastas esdras apo ths aulhs tou ierou eporeuqh eis to pastoforion iwanan tou eliasibou2kai aulisqeis ekei artou ouk egeusato oude udwr epien penqwn uper twn anomiwn twn megalwn tou plhqous3kai egeneto khrugma en olh th ioudaia kai ierousalhm pasi tois ek ths aicmalwsias sunacqhnai eis ierousalhm4kai osoi an mh apanthswsin en dusin h trisin hmerais kata to krima twn prokaqhmenwn presbuterwn anierwqhsontai ta kthnh autwn kai autos allotriwqhsetai apo tou plhqous ths aicmalwsias5kai episunhcqhsan oi ek ths fulhs iouda kai beniamin en trisin hmerais eis ierousalhm outos o mhn enatos th eikadi tou mhnos6kai sunekaqisan pan to plhqos en th eurucwrw tou ierou tremontes dia ton enestwta ceimwna7kai anastas esdras eipen autois umeis hnomhsate kai sunwkisate gunaikas allogeneis tou prosqeinai amartian tw israhl8kai nun dote omologian doxan tw kuriw qew twn paterwn hmwn9kai poihsate to qelhma autou kai cwrisqhte apo twn eqnwn ths ghs kai apo twn gunaikwn twn allogenwn10kai efwnhsan apan to plhqos kai eipon megalh th fwnh outws ws eirhkas poihsomen11alla to plhqos polu kai h wra ceimerinh kai ouk iscuomen sthnai aiqrioi kai ouc euromen kai to ergon hmin ouk estin hmeras mias oude duo epi pleion gar hmartomen en toutois12sthtwsan de oi prohgoumenoi tou plhqous kai pantes oi ek twn katoikiwn hmwn osoi ecousin gunaikas allogeneis paragenhqhtwsan labontes cronon13kai ekastou de topou tous presbuterous kai tous kritas ews tou lusai thn orghn tou kuriou af¢ hmwn tou pragmatos toutou14iwnaqas azahlou kai iezias qokanou epedexanto kata tauta kai mosollamos kai leuis kai sabbataios sunebrabeusan autois15kai epoihsan kata panta tauta oi ek ths aicmalwsias16kai epelexato eautw esdras o iereus andras hgoumenous twn patriwn autwn kat¢ onoma pantas kai sunekaqisan th noumhnia tou mhnos tou dekatou etasai to pragma17kai hcqh epi peras ta kata tous andras tous episunecontas gunaikas allogeneis ews ths noumhnias tou prwtou mhnos18kai eureqhsan twn ierewn oi episunacqentes allogeneis gunaikas econtes19ek twn uiwn ihsou tou iwsedek kai twn adelfwn mashas kai eleazaros kai iwribos kai iwdanos20kai epebalon tas ceiras ekbalein tas gunaikas autwn kai eis exilasmon krious uper ths agnoias autwn21kai ek twn uiwn emmhr ananias kai zabdaios kai manhs kai samaios kai iihl kai azarias22kai ek twn uiwn faisour eliwnais massias ismahlos kai naqanahlos kai wkidhlos kai salqas23kai ek twn leuitwn iwzabdos kai semei+s kai kwlios outos kalitas kai paqaios kai woudas kai iwanas24ek twn ieroyaltwn eliasibos bakcouros25ek twn qurwrwn salloumos kai tolbanhs26ek tou israhl ek twn uiwn foros iermas kai iezias kai melcias kai miaminos kai eleazaros kai asibias kai bannaias27ek twn uiwn hlam matanias kai zacarias iezrihlos kai wbadios kai ieremwq kai hlias28kai ek twn uiwn zamoq eliadas eliasimos oqonias iarimwq kai sabaqos kai zerdaias29kai ek twn uiwn bhbai iwannhs kai ananias kai zabdos kai emaqis30kai ek twn uiwn mani wlamos mamoucos iedaios iasoubos kai asahlos kai ieremwq31kai ek twn uiwn addi naaqos kai moossias lakkounos kai nai+dos kai beskaspasmus kai sesqhl kai balnouos kai manasshas32kai ek twn uiwn annan eliwnas kai asaias kai melcias kai sabbaias kai simwn cosamaios33kai ek twn uiwn asom maltannaios kai mattaqias kai sabannaious kai elifalat kai manasshs kai semei+34kai ek twn uiwn baani ieremias momdios mahros iouhl mamdai kai pedias kai anws karabasiwn kai eliasibos kai mamnitanaimos eliasis bannous elialis somei+s selemias naqanias kai ek twn uiwn ezwra sessis ezril azahlos samatos zambris iwshpos35kai ek twn uiwn nooma mazitias zabadaias hdais iouhl banaias36pantes outoi sunwkisan gunaikas allogeneis kai apelusan autas sun teknois37kai katwkhsan oi iereis kai oi leuitai kai oi ek tou israhl en ierousalhm kai en th cwra th noumhnia tou ebdomou mhnos kai oi uioi israhl en tais katoikiais autwn38kai sunhcqh pan to plhqos omoqumadon epi to eurucwron tou pros anatolas tou ierou pulwnos39kai eipon esdra tw arcierei kai anagnwsth komisai ton nomon mwusews ton paradoqenta upo tou kuriou qeou israhl40kai ekomisen esdras o arciereus ton nomon panti tw plhqei apo anqrwpou ews gunaikos kai pasin tois iereusin akousai tou nomou noumhnia tou ebdomou mhnos41kai anegignwsken en tw pro tou ierou pulwnos eurucwrw apo orqrou ews meshmbrinou enwpion andrwn te kai gunaikwn kai epedwkan pan to plhqos ton noun eis ton nomon42kai esth esdras o iereus kai anagnwsths tou nomou epi tou xulinou bhmatos tou kataskeuasqentos43kai esthsan par¢ autw mattaqias sammous ananias azarias ourias ezekias baalsamos ek dexiwn44kai ex euwnumwn fadaios misahl melcias lwqasoubos nabarias zacarias45kai analabwn esdras to biblion tou nomou enwpion tou plhqous proekaqhto gar epidoxws enwpion pantwn46kai en tw lusai ton nomon pantes orqoi esthsan kai euloghsen esdras tw kuriw qew uyistw qew sabawq pantokratori47kai epefwnhsen pan to plhqos amhn kai arantes anw tas ceiras prospesontes epi thn ghn prosekunhsan tw kuriw48ihsous kai anniouq kai sarabias iadinos iakoubos sabbataios autaias maiannas kai kalitas azarias kai iwzabdos ananias falias oi leuitai edidaskon ton nomon kuriou kai pros to plhqos aneginwskon ton nomon tou kuriou emfusiountes ama thn anagnwsin49kai eipen attaraths esdra tw arcierei kai anagnwsth kai tois leuitais tois didaskousi to plhqos epi pantas50h hmera auth estin agia tw kuriw kai pantes eklaion en tw akousai tou nomou51badisantes oun fagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate apostolas tois mh ecousin52agia gar h hmera tw kuriw kai mh lupeisqe o gar kurios doxasei umas53kai oi leuitai ekeleuon tw dhmw panti legontes h hmera auth agia mh lupeisqe54kai wconto pantes fagein kai piein kai eufrainesqai kai dounai apostolas tois mh ecousin kai eufranqhnai megalws55oti kai enefusiwqhsan en tois rhmasin ois edidacqhsan kai episunhcqhsan .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks