Genesis


Chapter 1
1en arch epoihsen o qeos ton ouranon kai thn ghn2h de gh hn aoratos kai akataskeuastos kai skotos epanw ths abussou kai pneuma qeou epefereto epanw tou udatos3kai eipen o qeos genhqhtw fws kai egeneto fws4kai eiden o qeos to fws oti kalon kai diecwrisen o qeos ana meson tou fwtos kai ana meson tou skotous5kai ekalesen o qeos to fws hmeran kai to skotos ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia6kai eipen o qeos genhqhtw sterewma en mesw tou udatos kai estw diacwrizon ana meson udatos kai udatos kai egeneto outws7kai epoihsen o qeos to sterewma kai diecwrisen o qeos ana meson tou udatos o hn upokatw tou sterewmatos kai ana meson tou udatos tou epanw tou sterewmatos8kai ekalesen o qeos to sterewma ouranon kai eiden o qeos oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera9kai eipen o qeos sunacqhtw to udwr to upokatw tou ouranou eis sunagwghn mian kai ofqhtw h xhra kai egeneto outws kai sunhcqh to udwr to upokatw tou ouranou eis tas sunagwgas autwn kai wfqh h xhra10kai ekalesen o qeos thn xhran ghn kai ta susthmata twn udatwn ekalesen qalassas kai eiden o qeos oti kalon11kai eipen o qeos blasthsatw h gh botanhn cortou speiron sperma kata genos kai kaq� omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genos epi ths ghs kai egeneto outws12kai exhnegken h gh botanhn cortou speiron sperma kata genos kai kaq� omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genos epi ths ghs kai eiden o qeos oti kalon13kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera trith14kai eipen o qeos genhqhtwsan fwsthres en tw sterewmati tou ouranou eis fausin ths ghs tou diacwrizein ana meson ths hmeras kai ana meson ths nuktos kai estwsan eis shmeia kai eis kairous kai eis hmeras kai eis eniautous15kai estwsan eis fausin en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi ths ghs kai egeneto outws16kai epoihsen o qeos tous duo fwsthras tous megalous ton fwsthra ton megan eis arcas ths hmeras kai ton fwsthra ton elassw eis arcas ths nuktos kai tous asteras17kai eqeto autous o qeos en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi ths ghs18kai arcein ths hmeras kai ths nuktos kai diacwrizein ana meson tou fwtos kai ana meson tou skotous kai eiden o qeos oti kalon19kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera tetarth20kai eipen o qeos exagagetw ta udata erpeta yucwn zwswn kai peteina petomena epi ths ghs kata to sterewma tou ouranou kai egeneto outws21kai epoihsen o qeos ta khth ta megala kai pasan yuchn zwwn erpetwn a exhgagen ta udata kata genh autwn kai pan peteinon pterwton kata genos kai eiden o qeos oti kala22kai huloghsen auta o qeos legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate ta udata en tais qalassais kai ta peteina plhqunesqwsan epi ths ghs23kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera pempth24kai eipen o qeos exagagetw h gh yuchn zwsan kata genos tetrapoda kai erpeta kai qhria ths ghs kata genos kai egeneto outws25kai epoihsen o qeos ta qhria ths ghs kata genos kai ta kthnh kata genos kai panta ta erpeta ths ghs kata genos autwn kai eiden o qeos oti kala26kai eipen o qeos poihswmen anqrwpon kat� eikona hmeteran kai kaq� omoiwsin kai arcetwsan twn icquwn ths qalasshs kai twn peteinwn tou ouranou kai twn kthnwn kai pashs ths ghs kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi ths ghs27kai epoihsen o qeos ton anqrwpon kat� eikona qeou epoihsen auton arsen kai qhlu epoihsen autous28kai huloghsen autous o qeos legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate auths kai arcete twn icquwn ths qalasshs kai twn peteinwn tou ouranou kai pantwn twn kthnwn kai pashs ths ghs kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi ths ghs29kai eipen o qeos idou dedwka umin pan corton sporimon speiron sperma o estin epanw pashs ths ghs kai pan xulon o ecei en eautw karpon spermatos sporimou umin estai eis brwsin30kai pasi tois qhriois ths ghs kai pasi tois peteinois tou ouranou kai panti erpetw tw erponti epi ths ghs o ecei en eautw yuchn zwhs panta corton clwron eis brwsin kai egeneto outws31kai eiden o qeos ta panta osa epoihsen kai idou kala lian kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera ekth

Chapter 2
1kai sunetelesqhsan o ouranos kai h gh kai pas o kosmos autwn2kai sunetelesen o qeos en th hmera th ekth ta erga autou a epoihsen kai katepausen th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou wn epoihsen3kai huloghsen o qeos thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn oti en auth katepausen apo pantwn twn ergwn autou wn hrxato o qeos poihsai4auth h biblos genesews ouranou kai ghs ote egeneto h hmera epoihsen o qeos ton ouranon kai thn ghn5kai pan clwron agrou pro tou genesqai epi ths ghs kai panta corton agrou pro tou anateilai ou gar ebrexen o qeos epi thn ghn kai anqrwpos ouk hn ergazesqai thn ghn6phgh de anebainen ek ths ghs kai epotizen pan to proswpon ths ghs7kai eplasen o qeos ton anqrwpon coun apo ths ghs kai enefushsen eis to proswpon autou pnohn zwhs kai egeneto o anqrwpos eis yuchn zwsan8kai efuteusen kurios o qeos paradeison en edem kata anatolas kai eqeto ekei ton anqrwpon on eplasen9kai exaneteilen o qeos eti ek ths ghs pan xulon wraion eis orasin kai kalon eis brwsin kai to xulon ths zwhs en mesw tw paradeisw kai to xulon tou eidenai gnwston kalou kai ponhrou10potamos de ekporeuetai ex edem potizein ton paradeison ekeiqen aforizetai eis tessaras arcas11onoma tw eni fiswn outos o kuklwn pasan thn ghn euilat ekei ou estin to crusion12to de crusion ths ghs ekeinhs kalon kai ekei estin o anqrax kai o liqos o prasinos13kai onoma tw potamw tw deuterw ghwn outos o kuklwn pasan thn ghn aiqiopias14kai o potamos o tritos tigris outos o poreuomenos katenanti assuriwn o de potamos o tetartos outos eufraths15kai elaben kurios o qeos ton anqrwpon on eplasen kai eqeto auton en tw paradeisw ergazesqai auton kai fulassein16kai eneteilato kurios o qeos tw adam legwn apo pantos xulou tou en tw paradeisw brwsei fagh17apo de tou xulou tou ginwskein kalon kai ponhron ou fagesqe ap� autou h d� an hmera faghte ap� autou qanatw apoqaneisqe18kai eipen kurios o qeos ou kalon einai ton anqrwpon monon poihswmen autw bohqon kat� auton19kai eplasen o qeos eti ek ths ghs panta ta qhria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai hgagen auta pros ton adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto adam yuchn zwsan touto onoma autou20kai ekalesen adam onomata pasin tois kthnesin kai pasi tois peteinois tou ouranou kai pasi tois qhriois tou agrou tw de adam ouc eureqh bohqos omoios autw21kai epebalen o qeos ekstasin epi ton adam kai upnwsen kai elaben mian twn pleurwn autou kai aneplhrwsen sarka ant� auths22kai wkodomhsen kurios o qeos thn pleuran hn elaben apo tou adam eis gunaika kai hgagen authn pros ton adam23kai eipen adam touto nun ostoun ek twn ostewn mou kai sarx ek ths sarkos mou auth klhqhsetai gunh oti ek tou andros auths elhmfqh auth24eneken toutou kataleiyei anqrwpos ton patera autou kai thn mhtera autou kai proskollhqhsetai pros thn gunaika autou kai esontai oi duo eis sarka mian25kai hsan oi duo gumnoi o te adam kai h gunh autou kai ouk hscunonto

Chapter 3
1o de ofis hn fronimwtatos pantwn twn qhriwn twn epi ths ghs wn epoihsen kurios o qeos kai eipen o ofis th gunaiki ti oti eipen o qeos ou mh faghte apo pantos xulou tou en tw paradeisw2kai eipen h gunh tw ofei apo karpou xulou tou paradeisou fagomeqa3apo de karpou tou xulou o estin en mesw tou paradeisou eipen o qeos ou fagesqe ap� autou oude mh ayhsqe autou ina mh apoqanhte4kai eipen o ofis th gunaiki ou qanatw apoqaneisqe5hdei gar o qeos oti en h an hmera faghte ap� autou dianoicqhsontai umwn oi ofqalmoi kai esesqe ws qeoi ginwskontes kalon kai ponhron6kai eiden h gunh oti kalon to xulon eis brwsin kai oti areston tois ofqalmois idein kai wraion estin tou katanohsai kai labousa tou karpou autou efagen kai edwken kai tw andri auths met� auths kai efagon7kai dihnoicqhsan oi ofqalmoi twn duo kai egnwsan oti gumnoi hsan kai errayan fulla sukhs kai epoihsan eautois perizwmata8kai hkousan thn fwnhn kuriou tou qeou peripatountos en tw paradeisw to deilinon kai ekrubhsan o te adam kai h gunh autou apo proswpou kuriou tou qeou en mesw tou xulou tou paradeisou9kai ekalesen kurios o qeos ton adam kai eipen autw adam pou ei10kai eipen autw thn fwnhn sou hkousa peripatountos en tw paradeisw kai efobhqhn oti gumnos eimi kai ekrubhn11kai eipen autw tis anhggeilen soi oti gumnos ei mh apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap� autou efages12kai eipen o adam h gunh hn edwkas met� emou auth moi edwken apo tou xulou kai efagon13kai eipen kurios o qeos th gunaiki ti touto epoihsas kai eipen h gunh o ofis hpathsen me kai efagon14kai eipen kurios o qeos tw ofei oti epoihsas touto epikataratos su apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn qhriwn ths ghs epi tw sthqei sou kai th koilia poreush kai ghn fagh pasas tas hmeras ths zwhs sou15kai ecqran qhsw ana meson sou kai ana meson ths gunaikos kai ana meson tou spermatos sou kai ana meson tou spermatos auths autos sou thrhsei kefalhn kai su thrhseis autou pternan16kai th gunaiki eipen plhqunwn plhqunw tas lupas sou kai ton stenagmon sou en lupais texh tekna kai pros ton andra sou h apostrofh sou kai autos sou kurieusei17tw de adam eipen oti hkousas ths fwnhs ths gunaikos sou kai efages apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap� autou epikataratos h gh en tois ergois sou en lupais fagh authn pasas tas hmeras ths zwhs sou18akanqas kai tribolous anatelei soi kai fagh ton corton tou agrou19en idrwti tou proswpou sou fagh ton arton sou ews tou apostreyai se eis thn ghn ex hs elhmfqhs oti gh ei kai eis ghn apeleush20kai ekalesen adam to onoma ths gunaikos autou zwh oti auth mhthr pantwn twn zwntwn21kai epoihsen kurios o qeos tw adam kai th gunaiki autou citwnas dermatinous kai enedusen autous22kai eipen o qeos idou adam gegonen ws eis ex hmwn tou ginwskein kalon kai ponhron kai nun mhpote ekteinh thn ceira kai labh tou xulou ths zwhs kai fagh kai zhsetai eis ton aiwna23kai exapesteilen auton kurios o qeos ek tou paradeisou ths trufhs ergazesqai thn ghn ex hs elhmfqh24kai exebalen ton adam kai katwkisen auton apenanti tou paradeisou ths trufhs kai etaxen ta ceroubim kai thn floginhn romfaian thn strefomenhn fulassein thn odon tou xulou ths zwhs

Chapter 4
1adam de egnw euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton kain kai eipen ekthsamhn anqrwpon dia tou qeou2kai proseqhken tekein ton adelfon autou ton abel kai egeneto abel poimhn probatwn kain de hn ergazomenos thn ghn3kai egeneto meq� hmeras hnegken kain apo twn karpwn ths ghs qusian tw kuriw4kai abel hnegken kai autos apo twn prwtotokwn twn probatwn autou kai apo twn steatwn autwn kai epeiden o qeos epi abel kai epi tois dwrois autou5epi de kain kai epi tais qusiais autou ou prosescen kai eluphsen ton kain lian kai sunepesen tw proswpw6kai eipen kurios o qeos tw kain ina ti perilupos egenou kai ina ti sunepesen to proswpon sou7ouk ean orqws prosenegkhs orqws de mh dielhs hmartes hsucason pros se h apostrofh autou kai su arxeis autou8kai eipen kain pros abel ton adelfon autou dielqwmen eis to pedion kai egeneto en tw einai autous en tw pediw kai anesth kain epi abel ton adelfon autou kai apekteinen auton9kai eipen o qeos pros kain pou estin abel o adelfos sou o de eipen ou ginwskw mh fulax tou adelfou mou eimi egw10kai eipen o qeos ti epoihsas fwnh aimatos tou adelfou sou boa pros me ek ths ghs11kai nun epikataratos su apo ths ghs h ecanen to stoma auths dexasqai to aima tou adelfou sou ek ths ceiros sou12oti erga thn ghn kai ou prosqhsei thn iscun auths dounai soi stenwn kai tremwn esh epi ths ghs13kai eipen kain pros ton kurion meizwn h aitia mou tou afeqhnai me14ei ekballeis me shmeron apo proswpou ths ghs kai apo tou proswpou sou krubhsomai kai esomai stenwn kai tremwn epi ths ghs kai estai pas o euriskwn me apoktenei me15kai eipen autw kurios o qeos ouc outws pas o apokteinas kain epta ekdikoumena paralusei kai eqeto kurios o qeos shmeion tw kain tou mh anelein auton panta ton euriskonta auton16exhlqen de kain apo proswpou tou qeou kai wkhsen en gh naid katenanti edem17kai egnw kain thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton enwc kai hn oikodomwn polin kai epwnomasen thn polin epi tw onomati tou uiou autou enwc18egenhqh de tw enwc gaidad kai gaidad egennhsen ton maihl kai maihl egennhsen ton maqousala kai maqousala egennhsen ton lamec19kai elaben eautw lamec duo gunaikas onoma th mia ada kai onoma th deutera sella20kai eteken ada ton iwbel outos hn o pathr oikountwn en skhnais kthnotrofwn21kai onoma tw adelfw autou ioubal outos hn o katadeixas yalthrion kai kiqaran22sella de eteken kai auth ton qobel kai hn sfurokopos calkeus calkou kai sidhrou adelfh de qobel noema23eipen de lamec tais eautou gunaixin ada kai sella akousate mou ths fwnhs gunaikes lamec enwtisasqe mou tous logous oti andra apekteina eis trauma emoi kai neaniskon eis mwlwpa emoi24oti eptakis ekdedikhtai ek kain ek de lamec ebdomhkontakis epta25egnw de adam euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken uion kai epwnomasen to onoma autou shq legousa exanesthsen gar moi o qeos sperma eteron anti abel on apekteinen kain26kai tw shq egeneto uios epwnomasen de to onoma autou enws outos hlpisen epikaleisqai to onoma kuriou tou qeou

Chapter 5
1auth h biblos genesews anqrwpwn h hmera epoihsen o qeos ton adam kat� eikona qeou epoihsen auton2arsen kai qhlu epoihsen autous kai euloghsen autous kai epwnomasen to onoma autwn adam h hmera epoihsen autous3ezhsen de adam diakosia kai triakonta eth kai egennhsen kata thn idean autou kai kata thn eikona autou kai epwnomasen to onoma autou shq4egenonto de ai hmerai adam meta to gennhsai auton ton shq eptakosia eth kai egennhsen uious kai qugateras5kai egenonto pasai ai hmerai adam as ezhsen ennakosia kai triakonta eth kai apeqanen6ezhsen de shq diakosia kai pente eth kai egennhsen ton enws7kai ezhsen shq meta to gennhsai auton ton enws eptakosia kai epta eth kai egennhsen uious kai qugateras8kai egenonto pasai ai hmerai shq ennakosia kai dwdeka eth kai apeqanen9kai ezhsen enws ekaton enenhkonta eth kai egennhsen ton kainan10kai ezhsen enws meta to gennhsai auton ton kainan eptakosia kai deka pente eth kai egennhsen uious kai qugateras11kai egenonto pasai ai hmerai enws ennakosia kai pente eth kai apeqanen12kai ezhsen kainan ekaton ebdomhkonta eth kai egennhsen ton malelehl13kai ezhsen kainan meta to gennhsai auton ton malelehl eptakosia kai tessarakonta eth kai egennhsen uious kai qugateras14kai egenonto pasai ai hmerai kainan ennakosia kai deka eth kai apeqanen15kai ezhsen malelehl ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton iared16kai ezhsen malelehl meta to gennhsai auton ton iared eptakosia kai triakonta eth kai egennhsen uious kai qugateras17kai egenonto pasai ai hmerai malelehl oktakosia kai enenhkonta pente eth kai apeqanen18kai ezhsen iared ekaton kai exhkonta duo eth kai egennhsen ton enwc19kai ezhsen iared meta to gennhsai auton ton enwc oktakosia eth kai egennhsen uious kai qugateras20kai egenonto pasai ai hmerai iared ennakosia kai exhkonta duo eth kai apeqanen21kai ezhsen enwc ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton maqousala22euhresthsen de enwc tw qew meta to gennhsai auton ton maqousala diakosia eth kai egennhsen uious kai qugateras23kai egenonto pasai ai hmerai enwc triakosia exhkonta pente eth24kai euhresthsen enwc tw qew kai ouc hurisketo oti meteqhken auton o qeos25kai ezhsen maqousala ekaton kai exhkonta epta eth kai egennhsen ton lamec26kai ezhsen maqousala meta to gennhsai auton ton lamec oktakosia duo eth kai egennhsen uious kai qugateras27kai egenonto pasai ai hmerai maqousala as ezhsen ennakosia kai exhkonta ennea eth kai apeqanen28kai ezhsen lamec ekaton ogdohkonta oktw eth kai egennhsen uion29kai epwnomasen to onoma autou nwe legwn outos dianapausei hmas apo twn ergwn hmwn kai apo twn lupwn twn ceirwn hmwn kai apo ths ghs hs kathrasato kurios o qeos30kai ezhsen lamec meta to gennhsai auton ton nwe pentakosia kai exhkonta pente eth kai egennhsen uious kai qugateras31kai egenonto pasai ai hmerai lamec eptakosia kai penthkonta tria eth kai apeqanen32kai hn nwe etwn pentakosiwn kai egennhsen nwe treis uious ton shm ton cam ton iafeq

Chapter 6
1kai egeneto hnika hrxanto oi anqrwpoi polloi ginesqai epi ths ghs kai qugateres egenhqhsan autois2idontes de oi uioi tou qeou tas qugateras twn anqrwpwn oti kalai eisin elabon eautois gunaikas apo paswn wn exelexanto3kai eipen kurios o qeos ou mh katameinh to pneuma mou en tois anqrwpois toutois eis ton aiwna dia to einai autous sarkas esontai de ai hmerai autwn ekaton eikosi eth4oi de gigantes hsan epi ths ghs en tais hmerais ekeinais kai met� ekeino ws an eiseporeuonto oi uioi tou qeou pros tas qugateras twn anqrwpwn kai egennwsan eautois ekeinoi hsan oi gigantes oi ap� aiwnos oi anqrwpoi oi onomastoi5idwn de kurios o qeos oti eplhqunqhsan ai kakiai twn anqrwpwn epi ths ghs kai pas tis dianoeitai en th kardia autou epimelws epi ta ponhra pasas tas hmeras6kai enequmhqh o qeos oti epoihsen ton anqrwpon epi ths ghs kai dienohqh7kai eipen o qeos apaleiyw ton anqrwpon on epoihsa apo proswpou ths ghs apo anqrwpou ews kthnous kai apo erpetwn ews twn peteinwn tou ouranou oti equmwqhn oti epoihsa autous8nwe de euren carin enantion kuriou tou qeou9autai de ai geneseis nwe nwe anqrwpos dikaios teleios wn en th genea autou tw qew euhresthsen nwe10egennhsen de nwe treis uious ton shm ton cam ton iafeq11efqarh de h gh enantion tou qeou kai eplhsqh h gh adikias12kai eiden kurios o qeos thn ghn kai hn katefqarmenh oti katefqeiren pasa sarx thn odon autou epi ths ghs13kai eipen o qeos pros nwe kairos pantos anqrwpou hkei enantion mou oti eplhsqh h gh adikias ap� autwn kai idou egw katafqeirw autous kai thn ghn14poihson oun seautw kibwton ek xulwn tetragwnwn nossias poihseis thn kibwton kai asfaltwseis authn eswqen kai exwqen th asfaltw15kai outws poihseis thn kibwton triakosiwn phcewn to mhkos ths kibwtou kai penthkonta phcewn to platos kai triakonta phcewn to uyos auths16episunagwn poihseis thn kibwton kai eis phcun sunteleseis authn anwqen thn de quran ths kibwtou poihseis ek plagiwn katagaia diwrofa kai triwrofa poihseis authn17egw de idou epagw ton kataklusmon udwr epi thn ghn katafqeirai pasan sarka en h estin pneuma zwhs upokatw tou ouranou kai osa ean h epi ths ghs teleuthsei18kai sthsw thn diaqhkhn mou pros se eiseleush de eis thn kibwton su kai oi uioi sou kai h gunh sou kai ai gunaikes twn uiwn sou meta sou19kai apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn erpetwn kai apo pantwn twn qhriwn kai apo pashs sarkos duo duo apo pantwn eisaxeis eis thn kibwton ina trefhs meta seautou arsen kai qhlu esontai20apo pantwn twn ornewn twn peteinwn kata genos kai apo pantwn twn kthnwn kata genos kai apo pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi ths ghs kata genos autwn duo duo apo pantwn eiseleusontai pros se trefesqai meta sou arsen kai qhlu21su de lhmyh seautw apo pantwn twn brwmatwn a edesqe kai sunaxeis pros seauton kai estai soi kai ekeinois fagein22kai epoihsen nwe panta osa eneteilato autw kurios o qeos outws epoihsen

Chapter 7
1kai eipen kurios o qeos pros nwe eiselqe su kai pas o oikos sou eis thn kibwton oti se eidon dikaion enantion mou en th genea tauth2apo de twn kthnwn twn kaqarwn eisagage pros se epta epta arsen kai qhlu apo de twn kthnwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu3kai apo twn peteinwn tou ouranou twn kaqarwn epta epta arsen kai qhlu kai apo twn peteinwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu diaqreyai sperma epi pasan thn ghn4eti gar hmerwn epta egw epagw ueton epi thn ghn tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas kai exaleiyw pasan thn exanastasin hn epoihsa apo proswpou ths ghs5kai epoihsen nwe panta osa eneteilato autw kurios o qeos6nwe de hn etwn exakosiwn kai o kataklusmos egeneto udatos epi ths ghs7eishlqen de nwe kai oi uioi autou kai h gunh autou kai ai gunaikes twn uiwn autou met� autou eis thn kibwton dia to udwr tou kataklusmou8kai apo twn peteinwn kai apo twn kthnwn twn kaqarwn kai apo twn kthnwn twn mh kaqarwn kai apo pantwn twn erpetwn twn epi ths ghs9duo duo eishlqon pros nwe eis thn kibwton arsen kai qhlu kaqa eneteilato autw o qeos10kai egeneto meta tas epta hmeras kai to udwr tou kataklusmou egeneto epi ths ghs11en tw exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou deuterou mhnos ebdomh kai eikadi tou mhnos th hmera tauth erraghsan pasai ai phgai ths abussou kai oi katarraktai tou ouranou hnewcqhsan12kai egeneto o uetos epi ths ghs tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas13en th hmera tauth eishlqen nwe shm cam iafeq uioi nwe kai h gunh nwe kai ai treis gunaikes twn uiwn autou met� autou eis thn kibwton14kai panta ta qhria kata genos kai panta ta kthnh kata genos kai pan erpeton kinoumenon epi ths ghs kata genos kai pan peteinon kata genos15eishlqon pros nwe eis thn kibwton duo duo apo pashs sarkos en w estin pneuma zwhs16kai ta eisporeuomena arsen kai qhlu apo pashs sarkos eishlqen kaqa eneteilato o qeos tw nwe kai ekleisen kurios o qeos exwqen autou thn kibwton17kai egeneto o kataklusmos tessarakonta hmeras kai tessarakonta nuktas epi ths ghs kai eplhqunqh to udwr kai ephren thn kibwton kai uywqh apo ths ghs18kai epekratei to udwr kai eplhquneto sfodra epi ths ghs kai epefereto h kibwtos epanw tou udatos19to de udwr epekratei sfodra sfodrws epi ths ghs kai epekaluyen panta ta orh ta uyhla a hn upokatw tou ouranou20deka pente phceis epanw uywqh to udwr kai epekaluyen panta ta orh ta uyhla21kai apeqanen pasa sarx kinoumenh epi ths ghs twn peteinwn kai twn kthnwn kai twn qhriwn kai pan erpeton kinoumenon epi ths ghs kai pas anqrwpos22kai panta osa ecei pnohn zwhs kai pas os hn epi ths xhras apeqanen23kai exhleiyen pan to anasthma o hn epi proswpou pashs ths ghs apo anqrwpou ews kthnous kai erpetwn kai twn peteinwn tou ouranou kai exhleifqhsan apo ths ghs kai kateleifqh monos nwe kai oi met� autou en th kibwtw24kai uywqh to udwr epi ths ghs hmeras ekaton penthkonta

Chapter 8
1kai emnhsqh o qeos tou nwe kai pantwn twn qhriwn kai pantwn twn kthnwn kai pantwn twn peteinwn kai pantwn twn erpetwn osa hn met� autou en th kibwtw kai ephgagen o qeos pneuma epi thn ghn kai ekopasen to udwr2kai epekalufqhsan ai phgai ths abussou kai oi katarraktai tou ouranou kai sunesceqh o uetos apo tou ouranou3kai enedidou to udwr poreuomenon apo ths ghs enedidou kai hlattonouto to udwr meta penthkonta kai ekaton hmeras4kai ekaqisen h kibwtos en mhni tw ebdomw ebdomh kai eikadi tou mhnos epi ta orh ta ararat5to de udwr poreuomenon hlattonouto ews tou dekatou mhnos en de tw endekatw mhni th prwth tou mhnos wfqhsan ai kefalai twn orewn6kai egeneto meta tessarakonta hmeras hnewxen nwe thn qurida ths kibwtou hn epoihsen7kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udwr kai exelqwn ouc upestreyen ews tou xhranqhnai to udwr apo ths ghs8kai apesteilen thn peristeran opisw autou idein ei kekopaken to udwr apo proswpou ths ghs9kai ouc eurousa h peristera anapausin tois posin auths upestreyen pros auton eis thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashs ths ghs kai ekteinas thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn pros eauton eis thn kibwton10kai episcwn eti hmeras epta eteras palin exapesteilen thn peristeran ek ths kibwtou11kai anestreyen pros auton h peristera to pros esperan kai eicen fullon elaias karfos en tw stomati auths kai egnw nwe oti kekopaken to udwr apo ths ghs12kai episcwn eti hmeras epta eteras palin exapesteilen thn peristeran kai ou proseqeto tou epistreyai pros auton eti13kai egeneto en tw eni kai exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou prwtou mhnos mia tou mhnos exelipen to udwr apo ths ghs kai apekaluyen nwe thn steghn ths kibwtou hn epoihsen kai eiden oti exelipen to udwr apo proswpou ths ghs14en de tw mhni tw deuterw ebdomh kai eikadi tou mhnos exhranqh h gh15kai eipen kurios o qeos tw nwe legwn16exelqe ek ths kibwtou su kai h gunh sou kai oi uioi sou kai ai gunaikes twn uiwn sou meta sou17kai panta ta qhria osa estin meta sou kai pasa sarx apo peteinwn ews kthnwn kai pan erpeton kinoumenon epi ths ghs exagage meta seautou kai auxanesqe kai plhqunesqe epi ths ghs18kai exhlqen nwe kai h gunh autou kai oi uioi autou kai ai gunaikes twn uiwn autou met� autou19kai panta ta qhria kai panta ta kthnh kai pan peteinon kai pan erpeton kinoumenon epi ths ghs kata genos autwn exhlqosan ek ths kibwtou20kai wkodomhsen nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseis epi to qusiasthrion21kai wsfranqh kurios o qeos osmhn euwdias kai eipen kurios o qeos dianohqeis ou prosqhsw eti tou katarasasqai thn ghn dia ta erga twn anqrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anqrwpou epimelws epi ta ponhra ek neothtos ou prosqhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaqws epoihsa22pasas tas hmeras ths ghs sperma kai qerismos yucos kai kauma qeros kai ear hmeran kai nukta ou katapausousin

Chapter 9
1kai huloghsen o qeos ton nwe kai tous uious autou kai eipen autois auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate auths2kai o tromos umwn kai o fobos estai epi pasin tois qhriois ths ghs kai epi panta ta ornea tou ouranou kai epi panta ta kinoumena epi ths ghs kai epi pantas tous icquas ths qalasshs upo ceiras umin dedwka3kai pan erpeton o estin zwn umin estai eis brwsin ws lacana cortou dedwka umin ta panta4plhn kreas en aimati yuchs ou fagesqe5kai gar to umeteron aima twn yucwn umwn ekzhthsw ek ceiros pantwn twn qhriwn ekzhthsw auto kai ek ceiros anqrwpou adelfou ekzhthsw thn yuchn tou anqrwpou6o ekcewn aima anqrwpou anti tou aimatos autou ekcuqhsetai oti en eikoni qeou epoihsa ton anqrwpon7umeis de auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai plhqunesqe ep� auths8kai eipen o qeos tw nwe kai tois uiois autou met� autou legwn9egw idou anisthmi thn diaqhkhn mou umin kai tw spermati umwn meq� umas10kai pash yuch th zwsh meq� umwn apo ornewn kai apo kthnwn kai pasi tois qhriois ths ghs osa meq� umwn apo pantwn twn exelqontwn ek ths kibwtou11kai sthsw thn diaqhkhn mou pros umas kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatos tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmos udatos tou katafqeirai pasan thn ghn12kai eipen kurios o qeos pros nwe touto to shmeion ths diaqhkhs o egw didwmi ana meson emou kai umwn kai ana meson pashs yuchs zwshs h estin meq� umwn eis geneas aiwnious13to toxon mou tiqhmi en th nefelh kai estai eis shmeion diaqhkhs ana meson emou kai ths ghs14kai estai en tw sunnefein me nefelas epi thn ghn ofqhsetai to toxon mou en th nefelh15kai mnhsqhsomai ths diaqhkhs mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashs yuchs zwshs en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eis kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka16kai estai to toxon mou en th nefelh kai oyomai tou mnhsqhnai diaqhkhn aiwnion ana meson emou kai ana meson pashs yuchs zwshs en pash sarki h estin epi ths ghs17kai eipen o qeos tw nwe touto to shmeion ths diaqhkhs hs dieqemhn ana meson emou kai ana meson pashs sarkos h estin epi ths ghs18hsan de oi uioi nwe oi exelqontes ek ths kibwtou shm cam iafeq cam hn pathr canaan19treis outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn20kai hrxato nwe anqrwpos gewrgos ghs kai efuteusen ampelwna21kai epien ek tou oinou kai emequsqh kai egumnwqh en tw oikw autou22kai eiden cam o pathr canaan thn gumnwsin tou patros autou kai exelqwn anhggeilen tois dusin adelfois autou exw23kai labontes shm kai iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanws kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patros autwn kai to proswpon autwn opisqofanes kai thn gumnwsin tou patros autwn ouk eidon24exenhyen de nwe apo tou oinou kai egnw osa epoihsen autw o uios autou o newteros25kai eipen epikataratos canaan pais oikeths estai tois adelfois autou26kai eipen euloghtos kurios o qeos tou shm kai estai canaan pais autou27platunai o qeos tw iafeq kai katoikhsatw en tois oikois tou shm kai genhqhtw canaan pais autwn28ezhsen de nwe meta ton kataklusmon triakosia penthkonta eth29kai egenonto pasai ai hmerai nwe ennakosia penthkonta eth kai apeqanen

Chapter 10
1autai de ai geneseis twn uiwn nwe shm cam iafeq kai egenhqhsan autois uioi meta ton kataklusmon2uioi iafeq gamer kai magwg kai madai kai iwuan kai elisa kai qobel kai mosoc kai qiras3kai uioi gamer ascanaz kai rifaq kai qorgama4kai uioi iwuan elisa kai qarsis kitioi rodioi5ek toutwn afwrisqhsan nhsoi twn eqnwn en th gh autwn ekastos kata glwssan en tais fulais autwn kai en tois eqnesin autwn6uioi de cam cous kai mesraim foud kai canaan7uioi de cous saba kai euila kai sabaqa kai regma kai sabakaqa uioi de regma saba kai dadan8cous de egennhsen ton nebrwd outos hrxato einai gigas epi ths ghs9outos hn gigas kunhgos enantion kuriou tou qeou dia touto erousin ws nebrwd gigas kunhgos enantion kuriou10kai egeneto arch ths basileias autou babulwn kai orec kai arcad kai calannh en th gh sennaar11ek ths ghs ekeinhs exhlqen assour kai wkodomhsen thn nineuh kai thn rowbwq polin kai thn calac12kai thn dasem ana meson nineuh kai ana meson calac auth h polis h megalh13kai mesraim egennhsen tous loudiim kai tous enemetiim kai tous labiim kai tous nefqaliim14kai tous patroswniim kai tous caslwniim oqen exhlqen ekeiqen fulistiim kai tous kafqoriim15canaan de egennhsen ton sidwna prwtotokon kai ton cettaion16kai ton iebousaion kai ton amorraion kai ton gergesaion17kai ton euaion kai ton aroukaion kai ton asennaion18kai ton aradion kai ton samaraion kai ton amaqi kai meta touto diesparhsan ai fulai twn cananaiwn19kai egenonto ta oria twn cananaiwn apo sidwnos ews elqein eis gerara kai gazan ews elqein sodomwn kai gomorras adama kai sebwim ews lasa20outoi uioi cam en tais fulais autwn kata glwssas autwn en tais cwrais autwn kai en tois eqnesin autwn21kai tw shm egenhqh kai autw patri pantwn twn uiwn eber adelfw iafeq tou meizonos22uioi shm ailam kai assour kai arfaxad kai loud kai aram kai kainan23kai uioi aram ws kai oul kai gaqer kai mosoc24kai arfaxad egennhsen ton kainan kai kainan egennhsen ton sala sala de egennhsen ton eber25kai tw eber egenhqhsan duo uioi onoma tw eni falek oti en tais hmerais autou diemerisqh h gh kai onoma tw adelfw autou iektan26iektan de egennhsen ton elmwdad kai ton salef kai asarmwq kai iarac27kai odorra kai aizhl kai dekla28kai abimehl kai sabeu29kai oufir kai euila kai iwbab pantes outoi uioi iektan30kai egeneto h katoikhsis autwn apo massh ews elqein eis swfhra oros anatolwn31outoi uioi shm en tais fulais autwn kata glwssas autwn en tais cwrais autwn kai en tois eqnesin autwn32autai ai fulai uiwn nwe kata geneseis autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi ths ghs meta ton kataklusmon

Chapter 11
1kai hn pasa h gh ceilos en kai fwnh mia pasin2kai egeneto en tw kinhsai autous apo anatolwn euron pedion en gh sennaar kai katwkhsan ekei3kai eipen anqrwpos tw plhsion deute plinqeuswmen plinqous kai opthswmen autas puri kai egeneto autois h plinqos eis liqon kai asfaltos hn autois o phlos4kai eipan deute oikodomhswmen eautois polin kai purgon ou h kefalh estai ews tou ouranou kai poihswmen eautois onoma pro tou diasparhnai epi proswpou pashs ths ghs5kai katebh kurios idein thn polin kai ton purgon on wkodomhsan oi uioi twn anqrwpwn6kai eipen kurios idou genos en kai ceilos en pantwn kai touto hrxanto poihsai kai nun ouk ekleiyei ex autwn panta osa an epiqwntai poiein7deute kai katabantes sugcewmen ekei autwn thn glwssan ina mh akouswsin ekastos thn fwnhn tou plhsion8kai diespeiren autous kurios ekeiqen epi proswpon pashs ths ghs kai epausanto oikodomountes thn polin kai ton purgon9dia touto eklhqh to onoma auths sugcusis oti ekei suneceen kurios ta ceilh pashs ths ghs kai ekeiqen diespeiren autous kurios o qeos epi proswpon pashs ths ghs10kai autai ai geneseis shm shm uios ekaton etwn ote egennhsen ton arfaxad deuterou etous meta ton kataklusmon11kai ezhsen shm meta to gennhsai auton ton arfaxad pentakosia eth kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen12kai ezhsen arfaxad ekaton triakonta pente eth kai egennhsen ton kainan13kai ezhsen arfaxad meta to gennhsai auton ton kainan eth tetrakosia triakonta kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen kai ezhsen kainan ekaton triakonta eth kai egennhsen ton sala kai ezhsen kainan meta to gennhsai auton ton sala eth triakosia triakonta kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen14kai ezhsen sala ekaton triakonta eth kai egennhsen ton eber15kai ezhsen sala meta to gennhsai auton ton eber triakosia triakonta eth kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen16kai ezhsen eber ekaton triakonta tessara eth kai egennhsen ton falek17kai ezhsen eber meta to gennhsai auton ton falek eth triakosia ebdomhkonta kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen18kai ezhsen falek ekaton triakonta eth kai egennhsen ton ragau19kai ezhsen falek meta to gennhsai auton ton ragau diakosia ennea eth kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen20kai ezhsen ragau ekaton triakonta duo eth kai egennhsen ton serouc21kai ezhsen ragau meta to gennhsai auton ton serouc diakosia epta eth kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen22kai ezhsen serouc ekaton triakonta eth kai egennhsen ton nacwr23kai ezhsen serouc meta to gennhsai auton ton nacwr eth diakosia kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen24kai ezhsen nacwr eth ebdomhkonta ennea kai egennhsen ton qara25kai ezhsen nacwr meta to gennhsai auton ton qara eth ekaton eikosi ennea kai egennhsen uious kai qugateras kai apeqanen26kai ezhsen qara ebdomhkonta eth kai egennhsen ton abram kai ton nacwr kai ton arran27autai de ai geneseis qara qara egennhsen ton abram kai ton nacwr kai ton arran kai arran egennhsen ton lwt28kai apeqanen arran enwpion qara tou patros autou en th gh h egenhqh en th cwra twn caldaiwn29kai elabon abram kai nacwr eautois gunaikas onoma th gunaiki abram sara kai onoma th gunaiki nacwr melca qugathr arran pathr melca kai pathr iesca30kai hn sara steira kai ouk eteknopoiei31kai elaben qara ton abram uion autou kai ton lwt uion arran uion tou uiou autou kai thn saran thn numfhn autou gunaika abram tou uiou autou kai exhgagen autous ek ths cwras twn caldaiwn poreuqhnai eis thn ghn canaan kai hlqen ews carran kai katwkhsen ekei32kai egenonto ai hmerai qara en carran diakosia pente eth kai apeqanen qara en carran

Chapter 12
1kai eipen kurios tw abram exelqe ek ths ghs sou kai ek ths suggeneias sou kai ek tou oikou tou patros sou eis thn ghn hn an soi deixw2kai poihsw se eis eqnos mega kai euloghsw se kai megalunw to onoma sou kai esh euloghtos3kai euloghsw tous eulogountas se kai tous katarwmenous se katarasomai kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai ths ghs4kai eporeuqh abram kaqaper elalhsen autw kurios kai wceto met� autou lwt abram de hn etwn ebdomhkonta pente ote exhlqen ek carran5kai elaben abram thn saran gunaika autou kai ton lwt uion tou adelfou autou kai panta ta uparconta autwn osa ekthsanto kai pasan yuchn hn ekthsanto en carran kai exhlqosan poreuqhnai eis ghn canaan kai hlqon eis ghn canaan6kai diwdeusen abram thn ghn eis to mhkos auths ews tou topou sucem epi thn drun thn uyhlhn oi de cananaioi tote katwkoun thn ghn7kai wfqh kurios tw abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw8kai apesth ekeiqen eis to oros kat� anatolas baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat� anatolas kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou9kai aphren abram kai poreuqeis estratopedeusen en th erhmw10kai egeneto limos epi ths ghs kai katebh abram eis aigupton paroikhsai ekei oti eniscusen o limos epi ths ghs11egeneto de hnika hggisen abram eiselqein eis aigupton eipen abram sara th gunaiki autou ginwskw egw oti gunh euproswpos ei12estai oun ws an idwsin se oi aiguptioi erousin oti gunh autou auth kai apoktenousin me se de peripoihsontai13eipon oun oti adelfh autou eimi opws an eu moi genhtai dia se kai zhsetai h yuch mou eneken sou14egeneto de hnika eishlqen abram eis aigupton idontes oi aiguptioi thn gunaika oti kalh hn sfodra15kai eidon authn oi arcontes faraw kai ephnesan authn pros faraw kai eishgagon authn eis ton oikon faraw16kai tw abram eu ecrhsanto di� authn kai egenonto autw probata kai moscoi kai onoi paides kai paidiskai hmionoi kai kamhloi17kai htasen o qeos ton faraw etasmois megalois kai ponhrois kai ton oikon autou peri saras ths gunaikos abram18kalesas de faraw ton abram eipen ti touto epoihsas moi oti ouk aphggeilas moi oti gunh sou estin19ina ti eipas oti adelfh mou estin kai elabon authn emautw eis gunaika kai nun idou h gunh sou enantion sou labwn apotrece20kai eneteilato faraw andrasin peri abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai lwt met� autou

Chapter 13
1anebh de abram ex aiguptou autos kai h gunh autou kai panta ta autou kai lwt met� autou eis thn erhmon2abram de hn plousios sfodra kthnesin kai arguriw kai crusiw3kai eporeuqh oqen hlqen eis thn erhmon ews baiqhl ews tou topou ou hn h skhnh autou to proteron ana meson baiqhl kai ana meson aggai4eis ton topon tou qusiasthriou ou epoihsen ekei thn archn kai epekalesato ekei abram to onoma kuriou5kai lwt tw sumporeuomenw meta abram hn probata kai boes kai skhnai6kai ouk ecwrei autous h gh katoikein ama oti hn ta uparconta autwn polla kai ouk edunanto katoikein ama7kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn8eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeis esmen9ouk idou pasa h gh enantion sou estin diacwrisqhti ap� emou ei su eis aristera egw eis dexia ei de su eis dexia egw eis aristera10kai eparas lwt tous ofqalmous autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon sodoma kai gomorra ws o paradeisos tou qeou kai ws h gh aiguptou ews elqein eis zogora11kai exelexato eautw lwt pasan thn pericwron tou iordanou kai aphren lwt apo anatolwn kai diecwrisqhsan ekastos apo tou adelfou autou12abram de katwkhsen en gh canaan lwt de katwkhsen en polei twn pericwrwn kai eskhnwsen en sodomois13oi de anqrwpoi oi en sodomois ponhroi kai amartwloi enantion tou qeou sfodra14o de qeos eipen tw abram meta to diacwrisqhnai ton lwt ap� autou anableyas tois ofqalmois sou ide apo tou topou ou nun su ei pros borran kai liba kai anatolas kai qalassan15oti pasan thn ghn hn su oras soi dwsw authn kai tw spermati sou ews tou aiwnos16kai poihsw to sperma sou ws thn ammon ths ghs ei dunatai tis exariqmhsai thn ammon ths ghs kai to sperma sou exariqmhqhsetai17anastas diodeuson thn ghn eis te to mhkos auths kai eis to platos oti soi dwsw authn18kai aposkhnwsas abram elqwn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw

Chapter 14
1egeneto de en th basileia th amarfal basilews sennaar ariwc basileus ellasar kai codollogomor basileus ailam kai qargal basileus eqnwn2epoihsan polemon meta balla basilews sodomwn kai meta barsa basilews gomorras kai sennaar basilews adama kai sumobor basilews sebwim kai basilews balak auth estin shgwr3pantes outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn4dwdeka eth edouleuon tw codollogomor tw de triskaidekatw etei apesthsan5en de tw tessareskaidekatw etei hlqen codollogomor kai oi basileis oi met� autou kai katekoyan tous gigantas tous en astarwq karnain kai eqnh iscura ama autois kai tous ommaious tous en sauh th polei6kai tous corraious tous en tois oresin shir ews ths tereminqou ths faran h estin en th erhmw7kai anastreyantes hlqosan epi thn phghn ths krisews auth estin kadhs kai katekoyan pantas tous arcontas amalhk kai tous amorraious tous katoikountas en asasanqamar8exhlqen de basileus sodomwn kai basileus gomorras kai basileus adama kai basileus sebwim kai basileus balak auth estin shgwr kai paretaxanto autois eis polemon en th koiladi th alukh9pros codollogomor basilea ailam kai qargal basilea eqnwn kai amarfal basilea sennaar kai ariwc basilea ellasar oi tessares basileis pros tous pente10h de koilas h alukh freata freata asfaltou efugen de basileus sodomwn kai basileus gomorras kai enepesan ekei oi de kataleifqentes eis thn oreinhn efugon11elabon de thn ippon pasan thn sodomwn kai gomorras kai panta ta brwmata autwn kai aphlqon12elabon de kai ton lwt uion tou adelfou abram kai thn aposkeuhn autou kai apwconto hn gar katoikwn en sodomois13paragenomenos de twn anaswqentwn tis aphggeilen abram tw perath autos de katwkei pros th drui th mambrh o amoris tou adelfou escwl kai adelfou aunan oi hsan sunwmotai tou abram14akousas de abram oti hcmalwteutai lwt o adelfos autou hriqmhsen tous idious oikogeneis autou triakosious deka kai oktw kai katediwxen opisw autwn ews dan15kai epepesen ep� autous thn nukta autos kai oi paides autou kai epataxen autous kai ediwxen autous ews cwba h estin en aristera damaskou16kai apestreyen pasan thn ippon sodomwn kai lwt ton adelfon autou apestreyen kai ta uparconta autou kai tas gunaikas kai ton laon17exhlqen de basileus sodomwn eis sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo ths kophs tou codollogomor kai twn basilewn twn met� autou eis thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilews18kai melcisedek basileus salhm exhnegken artous kai oinon hn de iereus tou qeou tou uyistou19kai huloghsen ton abram kai eipen euloghmenos abram tw qew tw uyistw os ektisen ton ouranon kai thn ghn20kai euloghtos o qeos o uyistos os paredwken tous ecqrous sou upoceirious soi kai edwken autw dekathn apo pantwn21eipen de basileus sodomwn pros abram dos moi tous andras thn de ippon labe seautw22eipen de abram pros basilea sodomwn ektenw thn ceira mou pros ton qeon ton uyiston os ektisen ton ouranon kai thn ghn23ei apo spartiou ews sfairwthros upodhmatos lhmyomai apo pantwn twn swn ina mh eiphs oti egw eploutisa ton abram24plhn wn efagon oi neaniskoi kai ths meridos twn andrwn twn sumporeuqentwn met� emou escwl aunan mambrh outoi lhmyontai merida

Chapter 15
1meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou pros abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqos sou polus estai sfodra2legei de abram despota ti moi dwseis egw de apoluomai ateknos o de uios masek ths oikogenous mou outos damaskos eliezer3kai eipen abram epeidh emoi ouk edwkas sperma o de oikogenhs mou klhronomhsei me4kai euqus fwnh kuriou egeneto pros auton legwn ou klhronomhsei se outos all� os exeleusetai ek sou outos klhronomhsei se5exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eis ton ouranon kai ariqmhson tous asteras ei dunhsh exariqmhsai autous kai eipen outws estai to sperma sou6kai episteusen abram tw qew kai elogisqh autw eis dikaiosunhn7eipen de pros auton egw o qeos o exagagwn se ek cwras caldaiwn wste dounai soi thn ghn tauthn klhronomhsai8eipen de despota kurie kata ti gnwsomai oti klhronomhsw authn9eipen de autw labe moi damalin trietizousan kai aiga trietizousan kai krion trietizonta kai trugona kai peristeran10elaben de autw panta tauta kai dieilen auta mesa kai eqhken auta antiproswpa allhlois ta de ornea ou dieilen11katebh de ornea epi ta swmata ta dicotomhmata autwn kai sunekaqisen autois abram12peri de hliou dusmas ekstasis epepesen tw abram kai idou fobos skoteinos megas epipiptei autw13kai erreqh pros abram ginwskwn gnwsh oti paroikon estai to sperma sou en gh ouk idia kai doulwsousin autous kai kakwsousin autous kai tapeinwsousin autous tetrakosia eth14to de eqnos w ean douleuswsin krinw egw meta de tauta exeleusontai wde meta aposkeuhs pollhs15su de apeleush pros tous pateras sou met� eirhnhs tafeis en ghrei kalw16tetarth de genea apostrafhsontai wde oupw gar anapeplhrwntai ai amartiai twn amorraiwn ews tou nun17epei de egineto o hlios pros dusmais flox egeneto kai idou klibanos kapnizomenos kai lampades puros ai dihlqon ana meson twn dicotomhmatwn toutwn18en th hmera ekeinh dieqeto kurios tw abram diaqhkhn legwn tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn apo tou potamou aiguptou ews tou potamou tou megalou potamou eufratou19tous kainaious kai tous kenezaious kai tous kedmwnaious20kai tous cettaious kai tous ferezaious kai tous rafai+n21kai tous amorraious kai tous cananaious kai tous euaious kai tous gergesaious kai tous iebousaious

Chapter 16
1sara de h gunh abram ouk etikten autw hn de auth paidiskh aiguptia h onoma agar2eipen de sara pros abram idou sunekleisen me kurios tou mh tiktein eiselqe oun pros thn paidiskhn mou ina teknopoihshs ex auths uphkousen de abram ths fwnhs saras3kai labousa sara h gunh abram agar thn aiguptian thn eauths paidiskhn meta deka eth tou oikhsai abram en gh canaan kai edwken authn abram tw andri auths autw gunaika4kai eishlqen pros agar kai sunelaben kai eiden oti en gastri ecei kai htimasqh h kuria enantion auths5eipen de sara pros abram adikoumai ek sou egw dedwka thn paidiskhn mou eis ton kolpon sou idousa de oti en gastri ecei htimasqhn enantion auths krinai o qeos ana meson emou kai sou6eipen de abram pros saran idou h paidiskh sou en tais cersin sou crw auth ws an soi areston h kai ekakwsen authn sara kai apedra apo proswpou auths7euren de authn aggelos kuriou epi ths phghs tou udatos en th erhmw epi ths phghs en th odw sour8kai eipen auth o aggelos kuriou agar paidiskh saras poqen erch kai pou poreuh kai eipen apo proswpou saras ths kurias mou egw apodidraskw9eipen de auth o aggelos kuriou apostrafhti pros thn kurian sou kai tapeinwqhti upo tas ceiras auths10kai eipen auth o aggelos kuriou plhqunwn plhqunw to sperma sou kai ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqous11kai eipen auth o aggelos kuriou idou su en gastri eceis kai texh uion kai kaleseis to onoma autou ismahl oti ephkousen kurios th tapeinwsei sou12outos estai agroikos anqrwpos ai ceires autou epi pantas kai ai ceires pantwn ep� auton kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katoikhsei13kai ekalesen agar to onoma kuriou tou lalountos pros authn su o qeos o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi14eneken toutou ekalesen to frear frear ou enwpion eidon idou ana meson kadhs kai ana meson barad15kai eteken agar tw abram uion kai ekalesen abram to onoma tou uiou autou on eteken autw agar ismahl16abram de hn ogdohkonta ex etwn hnika eteken agar ton ismahl tw abram

Chapter 17
1egeneto de abram etwn enenhkonta ennea kai wfqh kurios tw abram kai eipen autw egw eimi o qeos sou euarestei enantion emou kai ginou amemptos2kai qhsomai thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai plhqunw se sfodra3kai epesen abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeos legwn4kai egw idou h diaqhkh mou meta sou kai esh pathr plhqous eqnwn5kai ou klhqhsetai eti to onoma sou abram all� estai to onoma sou abraam oti patera pollwn eqnwn teqeika se6kai auxanw se sfodra sfodra kai qhsw se eis eqnh kai basileis ek sou exeleusontai7kai sthsw thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatos sou meta se eis geneas autwn eis diaqhkhn aiwnion einai sou qeos kai tou spermatos sou meta se8kai dwsw soi kai tw spermati sou meta se thn ghn hn paroikeis pasan thn ghn canaan eis katascesin aiwnion kai esomai autois qeos9kai eipen o qeos pros abraam su de thn diaqhkhn mou diathrhseis su kai to sperma sou meta se eis tas geneas autwn10kai auth h diaqhkh hn diathrhseis ana meson emou kai umwn kai ana meson tou spermatos sou meta se eis tas geneas autwn peritmhqhsetai umwn pan arsenikon11kai peritmhqhsesqe thn sarka ths akrobustias umwn kai estai en shmeiw diaqhkhs ana meson emou kai umwn12kai paidion oktw hmerwn peritmhqhsetai umin pan arsenikon eis tas geneas umwn o oikogenhs ths oikias sou kai o argurwnhtos apo pantos uiou allotriou os ouk estin ek tou spermatos sou13peritomh peritmhqhsetai o oikogenhs ths oikias sou kai o argurwnhtos kai estai h diaqhkh mou epi ths sarkos umwn eis diaqhkhn aiwnion14kai aperitmhtos arshn os ou peritmhqhsetai thn sarka ths akrobustias autou th hmera th ogdoh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou genous auths oti thn diaqhkhn mou dieskedasen15eipen de o qeos tw abraam sara h gunh sou ou klhqhsetai to onoma auths sara alla sarra estai to onoma auths16euloghsw de authn kai dwsw soi ex auths teknon kai euloghsw auton kai estai eis eqnh kai basileis eqnwn ex autou esontai17kai epesen abraam epi proswpon kai egelasen kai eipen en th dianoia autou legwn ei tw ekatontaetei genhsetai kai ei sarra enenhkonta etwn ousa texetai18eipen de abraam pros ton qeon ismahl outos zhtw enantion sou19eipen de o qeos tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseis to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou pros auton eis diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met� auton20peri de ismahl idou ephkousa sou idou euloghsa auton kai auxanw auton kai plhqunw auton sfodra dwdeka eqnh gennhsei kai dwsw auton eis eqnos mega21thn de diaqhkhn mou sthsw pros isaak on texetai soi sarra eis ton kairon touton en tw eniautw tw eterw22sunetelesen de lalwn pros auton kai anebh o qeos apo abraam23kai elaben abraam ismahl ton uion autou kai pantas tous oikogeneis autou kai pantas tous argurwnhtous kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw abraam kai perietemen tas akrobustias autwn en tw kairw ths hmeras ekeinhs kaqa elalhsen autw o qeos24abraam de hn enenhkonta ennea etwn hnika perietemen thn sarka ths akrobustias autou25ismahl de o uios autou etwn deka triwn hn hnika perietmhqh thn sarka ths akrobustias autou26en tw kairw ths hmeras ekeinhs perietmhqh abraam kai ismahl o uios autou27kai pantes oi andres tou oikou autou kai oi oikogeneis kai oi argurwnhtoi ex allogenwn eqnwn perietemen autous

Chapter 18
1wfqh de autw o qeos pros th drui th mambrh kaqhmenou autou epi ths quras ths skhnhs autou meshmbrias2anableyas de tois ofqalmois autou eiden kai idou treis andres eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eis sunanthsin autois apo ths quras ths skhnhs autou kai prosekunhsen epi thn ghn3kai eipen kurie ei ara euron carin enantion sou mh parelqhs ton paida sou4lhmfqhtw dh udwr kai niyatwsan tous podas umwn kai katayuxate upo to dendron5kai lhmyomai arton kai fagesqe kai meta touto pareleusesqe eis thn odon umwn ou eineken exeklinate pros ton paida umwn kai eipan outws poihson kaqws eirhkas6kai espeusen abraam epi thn skhnhn pros sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalews kai poihson egkrufias7kai eis tas boas edramen abraam kai elaben moscarion apalon kai kalon kai edwken tw paidi kai etacunen tou poihsai auto8elaben de bouturon kai gala kai to moscarion o epoihsen kai pareqhken autois kai efagosan autos de pareisthkei autois upo to dendron9eipen de pros auton pou sarra h gunh sou o de apokriqeis eipen idou en th skhnh10eipen de epanastrefwn hxw pros se kata ton kairon touton eis wras kai exei uion sarra h gunh sou sarra de hkousen pros th qura ths skhnhs ousa opisqen autou11abraam de kai sarra presbuteroi probebhkotes hmerwn exelipen de sarra ginesqai ta gunaikeia12egelasen de sarra en eauth legousa oupw men moi gegonen ews tou nun o de kurios mou presbuteros13kai eipen kurios pros abraam ti oti egelasen sarra en eauth legousa ara ge alhqws texomai egw de geghraka14mh adunatei para tw qew rhma eis ton kairon touton anastreyw pros se eis wras kai estai th sarra uios15hrnhsato de sarra legousa ouk egelasa efobhqh gar kai eipen ouci alla egelasas16exanastantes de ekeiqen oi andres katebleyan epi proswpon sodomwn kai gomorras abraam de suneporeueto met� autwn sumpropempwn autous17o de kurios eipen mh kruyw egw apo abraam tou paidos mou a egw poiw18abraam de ginomenos estai eis eqnos mega kai polu kai eneuloghqhsontai en autw panta ta eqnh ths ghs19hdein gar oti suntaxei tois uiois autou kai tw oikw autou met� auton kai fulaxousin tas odous kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opws an epagagh kurios epi abraam panta osa elalhsen pros auton20eipen de kurios kraugh sodomwn kai gomorras peplhquntai kai ai amartiai autwn megalai sfodra21katabas oun oyomai ei kata thn kraughn autwn thn ercomenhn pros me suntelountai ei de mh ina gnw22kai apostreyantes ekeiqen oi andres hlqon eis sodoma abraam de hn esthkws enantion kuriou23kai eggisas abraam eipen mh sunapoleshs dikaion meta asebous kai estai o dikaios ws o asebhs24ean wsin penthkonta dikaioi en th polei apoleis autous ouk anhseis panta ton topon eneken twn penthkonta dikaiwn ean wsin en auth25mhdamws su poihseis ws to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebous kai estai o dikaios ws o asebhs mhdamws o krinwn pasan thn ghn ou poihseis krisin26eipen de kurios ean eurw en sodomois penthkonta dikaious en th polei afhsw panta ton topon di� autous27kai apokriqeis abraam eipen nun hrxamhn lalhsai pros ton kurion egw de eimi gh kai spodos28ean de elattonwqwsin oi penthkonta dikaioi pente apoleis eneken twn pente pasan thn polin kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei tessarakonta pente29kai proseqhken eti lalhsai pros auton kai eipen ean de eureqwsin ekei tessarakonta kai eipen ou mh apolesw eneken twn tessarakonta30kai eipen mh ti kurie ean lalhsw ean de eureqwsin ekei triakonta kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei triakonta31kai eipen epeidh ecw lalhsai pros ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi32kai eipen mh ti kurie ean lalhsw eti apax ean de eureqwsin ekei deka kai eipen ou mh apolesw eneken twn deka33aphlqen de kurios ws epausato lalwn tw abraam kai abraam apestreyen eis ton topon autou

Chapter 19
1hlqon de oi duo aggeloi eis sodoma esperas lwt de ekaqhto para thn pulhn sodomwn idwn de lwt exanesth eis sunanthsin autois kai prosekunhsen tw proswpw epi thn ghn2kai eipen idou kurioi ekklinate eis ton oikon tou paidos umwn kai katalusate kai niyasqe tous podas umwn kai orqrisantes apeleusesqe eis thn odon umwn eipan de ouci all� en th plateia katalusomen3kai katebiazeto autous kai exeklinan pros auton kai eishlqon eis thn oikian autou kai epoihsen autois poton kai azumous epeyen autois kai efagon4pro tou koimhqhnai kai oi andres ths polews oi sodomitai periekuklwsan thn oikian apo neaniskou ews presbuterou apas o laos ama5kai exekalounto ton lwt kai elegon pros auton pou eisin oi andres oi eiselqontes pros se thn nukta exagage autous pros hmas ina suggenwmeqa autois6exhlqen de lwt pros autous pros to proquron thn de quran prosewxen opisw autou7eipen de pros autous mhdamws adelfoi mh ponhreushsqe8eisin de moi duo qugateres ai ouk egnwsan andra exaxw autas pros umas kai crhsasqe autais kaqa an areskh umin monon eis tous andras toutous mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou9eipan de aposta ekei eis hlqes paroikein mh kai krisin krinein nun oun se kakwsomen mallon h ekeinous kai parebiazonto ton andra ton lwt sfodra kai hggisan suntriyai thn quran10ekteinantes de oi andres tas ceiras eisespasanto ton lwt pros eautous eis ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan11tous de andras tous ontas epi ths quras tou oikou epataxan aorasia apo mikrou ews megalou kai pareluqhsan zhtountes thn quran12eipan de oi andres pros lwt estin tis soi wde gambroi h uioi h qugateres h ei tis soi allos estin en th polei exagage ek tou topou toutou13oti apollumen hmeis ton topon touton oti uywqh h kraugh autwn enantion kuriou kai apesteilen hmas kurios ektriyai authn14exhlqen de lwt kai elalhsen pros tous gambrous autou tous eilhfotas tas qugateras autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurios thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou15hnika de orqros egineto epespoudazon oi aggeloi ton lwt legontes anastas labe thn gunaika sou kai tas duo qugateras sou as eceis kai exelqe ina mh sunapolh tais anomiais ths polews16kai etaracqhsan kai ekrathsan oi aggeloi ths ceiros autou kai ths ceiros ths gunaikos autou kai twn ceirwn twn duo qugaterwn autou en tw feisasqai kurion autou17kai egeneto hnika exhgagon autous exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhs eis ta opisw mhde sths en pash th pericwrw eis to oros swzou mhpote sumparalhmfqhs18eipen de lwt pros autous deomai kurie19epeidh euren o pais sou eleos enantion sou kai emegalunas thn dikaiosunhn sou o poieis ep� eme tou zhn thn yuchn mou egw de ou dunhsomai diaswqhnai eis to oros mh katalabh me ta kaka kai apoqanw20idou h polis auth eggus tou katafugein me ekei h estin mikra ekei swqhsomai ou mikra estin kai zhsetai h yuch mou21kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hs elalhsas22speuson oun tou swqhnai ekei ou gar dunhsomai poihsai pragma ews tou se eiselqein ekei dia touto ekalesen to onoma ths polews ekeinhs shgwr23o hlios exhlqen epi thn ghn kai lwt eishlqen eis shgwr24kai kurios ebrexen epi sodoma kai gomorra qeion kai pur para kuriou ek tou ouranou25kai katestreyen tas poleis tautas kai pasan thn perioikon kai pantas tous katoikountas en tais polesin kai panta ta anatellonta ek ths ghs26kai epebleyen h gunh autou eis ta opisw kai egeneto sthlh alos27wrqrisen de abraam to prwi eis ton topon ou eisthkei enantion kuriou28kai epebleyen epi proswpon sodomwn kai gomorras kai epi proswpon ths ghs ths pericwrou kai eiden kai idou anebainen flox ths ghs wsei atmis kaminou29kai egeneto en tw ektriyai kurion pasas tas poleis ths perioikou emnhsqh o qeos tou abraam kai exapesteilen ton lwt ek mesou ths katastrofhs en tw katastreyai kurion tas poleis en ais katwkei en autais lwt30anebh de lwt ek shgwr kai ekaqhto en tw orei kai ai duo qugateres autou met� autou efobhqh gar katoikhsai en shgwr kai wkhsen en tw sphlaiw autos kai ai duo qugateres autou met� autou31eipen de h presbutera pros thn newteran o pathr hmwn presbuteros kai oudeis estin epi ths ghs os eiseleusetai pros hmas ws kaqhkei pash th gh32deuro kai potiswmen ton patera hmwn oinon kai koimhqwmen met� autou kai exanasthswmen ek tou patros hmwn sperma33epotisan de ton patera autwn oinon en th nukti tauth kai eiselqousa h presbutera ekoimhqh meta tou patros auths thn nukta ekeinhn kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai34egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera pros thn newteran idou ekoimhqhn ecqes meta tou patros hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met� autou kai exanasthswmen ek tou patros hmwn sperma35epotisan de kai en th nukti ekeinh ton patera autwn oinon kai eiselqousa h newtera ekoimhqh meta tou patros auths kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai36kai sunelabon ai duo qugateres lwt ek tou patros autwn37kai eteken h presbutera uion kai ekalesen to onoma autou mwab legousa ek tou patros mou outos pathr mwabitwn ews ths shmeron hmeras38eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uios tou genous mou outos pathr ammanitwn ews ths shmeron hmeras

Chapter 20
1kai ekinhsen ekeiqen abraam eis ghn pros liba kai wkhsen ana meson kadhs kai ana meson sour kai parwkhsen en gerarois2eipen de abraam peri sarras ths gunaikos autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andres ths polews di� authn apesteilen de abimelec basileus gerarwn kai elaben thn sarran3kai eishlqen o qeos pros abimelec en upnw thn nukta kai eipen idou su apoqnhskeis peri ths gunaikos hs elabes auth de estin sunwkhkuia andri4abimelec de ouc hyato auths kai eipen kurie eqnos agnooun kai dikaion apoleis5ouk autos moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfos mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto6eipen de autw o qeos kaq� upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsas touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eis eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai auths7nun de apodos thn gunaika tw anqrwpw oti profhths estin kai proseuxetai peri sou kai zhsh ei de mh apodidws gnwqi oti apoqanh su kai panta ta sa8kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantas tous paidas autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eis ta wta autwn efobhqhsan de pantes oi anqrwpoi sfodra9kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsas hmin mh ti hmartomen eis se oti ephgages ep� eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeis poihsei pepoihkas moi10eipen de abimelec tw abraam ti enidwn epoihsas touto11eipen de abraam eipa gar ara ouk estin qeosebeia en tw topw toutw eme te apoktenousin eneken ths gunaikos mou12kai gar alhqws adelfh mou estin ek patros all� ouk ek mhtros egenhqh de moi eis gunaika13egeneto de hnika exhgagen me o qeos ek tou oikou tou patros mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseis ep� eme eis panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfos mou estin14elaben de abimelec cilia didracma probata kai moscous kai paidas kai paidiskas kai edwken tw abraam kai apedwken autw sarran thn gunaika autou15kai eipen abimelec tw abraam idou h gh mou enantion sou ou ean soi areskh katoikei16th de sarra eipen idou dedwka cilia didracma tw adelfw sou tauta estai soi eis timhn tou proswpou sou kai pasais tais meta sou kai panta alhqeuson17proshuxato de abraam pros ton qeon kai iasato o qeos ton abimelec kai thn gunaika autou kai tas paidiskas autou kai etekon18oti sugkleiwn sunekleisen kurios exwqen pasan mhtran en tw oikw tou abimelec eneken sarras ths gunaikos abraam

Chapter 21
1kai kurios epeskeyato thn sarran kaqa eipen kai epoihsen kurios th sarra kaqa elalhsen2kai sullabousa eteken sarra tw abraam uion eis to ghras eis ton kairon kaqa elalhsen autw kurios3kai ekalesen abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw sarra isaak4perietemen de abraam ton isaak th ogdoh hmera kaqa eneteilato autw o qeos5abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw isaak o uios autou6eipen de sarra gelwta moi epoihsen kurios os gar an akoush sugcareitai moi7kai eipen tis anaggelei tw abraam oti qhlazei paidion sarra oti etekon uion en tw ghrei mou8kai huxhqh to paidion kai apegalaktisqh kai epoihsen abraam dochn megalhn h hmera apegalaktisqh isaak o uios autou9idousa de sarra ton uion agar ths aiguptias os egeneto tw abraam paizonta meta isaak tou uiou auths10kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion auths ou gar klhronomhsei o uios ths paidiskhs tauths meta tou uiou mou isaak11sklhron de efanh to rhma sfodra enantion abraam peri tou uiou autou12eipen de o qeos tw abraam mh sklhron estw to rhma enantion sou peri tou paidiou kai peri ths paidiskhs panta osa ean eiph soi sarra akoue ths fwnhs auths oti en isaak klhqhsetai soi sperma13kai ton uion de ths paidiskhs tauths eis eqnos mega poihsw auton oti sperma son estin14anesth de abraam to prwi kai elaben artous kai askon udatos kai edwken agar kai epeqhken epi ton wmon kai to paidion kai apesteilen authn apelqousa de eplanato thn erhmon kata to frear tou orkou15exelipen de to udwr ek tou askou kai erriyen to paidion upokatw mias elaths16apelqousa de ekaqhto apenanti autou makroqen wsei toxou bolhn eipen gar ou mh idw ton qanaton tou paidiou mou kai ekaqisen apenanti autou anabohsan de to paidion eklausen17eishkousen de o qeos ths fwnhs tou paidiou ek tou topou ou hn kai ekalesen aggelos tou qeou thn agar ek tou ouranou kai eipen auth ti estin agar mh fobou epakhkoen gar o qeos ths fwnhs tou paidiou sou ek tou topou ou estin18anasthqi labe to paidion kai krathson th ceiri sou auto eis gar eqnos mega poihsw auton19kai anewxen o qeos tous ofqalmous auths kai eiden frear udatos zwntos kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatos kai epotisen to paidion20kai hn o qeos meta tou paidiou kai huxhqh kai katwkhsen en th erhmw egeneto de toxoths21kai katwkhsen en th erhmw th faran kai elaben autw h mhthr gunaika ek ghs aiguptou22egeneto de en tw kairw ekeinw kai eipen abimelec kai ocozaq o numfagwgos autou kai fikol o arcistrathgos ths dunamews autou pros abraam legwn o qeos meta sou en pasin ois ean poihs23nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseis met� emou kai th gh h su parwkhsas en auth24kai eipen abraam egw omoumai25kai hlegxen abraam ton abimelec peri twn freatwn tou udatos wn afeilanto oi paides tou abimelec26kai eipen autw abimelec ouk egnwn tis epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilas oude egw hkousa all� h shmeron27kai elaben abraam probata kai moscous kai edwken tw abimelec kai dieqento amfoteroi diaqhkhn28kai esthsen abraam epta amnadas probatwn monas29kai eipen abimelec tw abraam ti eisin ai epta amnades twn probatwn toutwn as esthsas monas30kai eipen abraam oti tas epta amnadas tautas lhmyh par� emou ina wsin moi eis marturion oti egw wruxa to frear touto31dia touto epwnomasen to onoma tou topou ekeinou frear orkismou oti ekei wmosan amfoteroi32kai dieqento diaqhkhn en tw freati tou orkou anesth de abimelec kai ocozaq o numfagwgos autou kai fikol o arcistrathgos ths dunamews autou kai epestreyan eis thn ghn twn fulistiim33kai efuteusen abraam arouran epi tw freati tou orkou kai epekalesato ekei to onoma kuriou qeos aiwnios34parwkhsen de abraam en th gh twn fulistiim hmeras pollas

Chapter 22
1kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeos epeirazen ton abraam kai eipen pros auton abraam abraam o de eipen idou egw2kai eipen labe ton uion sou ton agaphton on hgaphsas ton isaak kai poreuqhti eis thn ghn thn uyhlhn kai anenegkon auton ekei eis olokarpwsin ef� en twn orewn wn an soi eipw3anastas de abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq� eautou duo paidas kai isaak ton uion autou kai scisas xula eis olokarpwsin anastas eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeos4th hmera th trith kai anableyas abraam tois ofqalmois eiden ton topon makroqen5kai eipen abraam tois paisin autou kaqisate autou meta ths onou egw de kai to paidarion dieleusomeqa ews wde kai proskunhsantes anastreywmen pros umas6elaben de abraam ta xula ths olokarpwsews kai epeqhken isaak tw uiw autou elaben de kai to pur meta ceira kai thn macairan kai eporeuqhsan oi duo ama7eipen de isaak pros abraam ton patera autou eipas pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eis olokarpwsin8eipen de abraam o qeos oyetai eautw probaton eis olokarpwsin teknon poreuqentes de amfoteroi ama9hlqon epi ton topon on eipen autw o qeos kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisas isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn10kai exeteinen abraam thn ceira autou labein thn macairan sfaxai ton uion autou11kai ekalesen auton aggelos kuriou ek tou ouranou kai eipen autw abraam abraam o de eipen idou egw12kai eipen mh epibalhs thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshs autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di� eme13kai anableyas abraam tois ofqalmois autou eiden kai idou krios eis katecomenos en futw sabek twn keratwn kai eporeuqh abraam kai elaben ton krion kai anhnegken auton eis olokarpwsin anti isaak tou uiou autou14kai ekalesen abraam to onoma tou topou ekeinou kurios eiden ina eipwsin shmeron en tw orei kurios wfqh15kai ekalesen aggelos kuriou ton abraam deuteron ek tou ouranou16legwn kat� emautou wmosa legei kurios ou eineken epoihsas to rhma touto kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di� eme17h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw to sperma sou ws tous asteras tou ouranou kai ws thn ammon thn para to ceilos ths qalasshs kai klhronomhsei to sperma sou tas poleis twn upenantiwn18kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh ths ghs anq� wn uphkousas ths emhs fwnhs19apestrafh de abraam pros tous paidas autou kai anastantes eporeuqhsan ama epi to frear tou orkou kai katwkhsen abraam epi tw freati tou orkou20egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw abraam legontes idou tetoken melca kai auth uious nacwr tw adelfw sou21ton wx prwtotokon kai ton baux adelfon autou kai ton kamouhl patera surwn22kai ton casad kai ton azau kai ton faldas kai ton iedlaf kai ton baqouhl23kai baqouhl egennhsen thn rebekkan oktw outoi uioi ous eteken melca tw nacwr tw adelfw abraam24kai h pallakh autou h onoma rehma eteken kai auth ton tabek kai ton gaam kai ton tocos kai ton mwca

Chapter 23
1egeneto de h zwh sarras eth ekaton eikosi epta2kai apeqanen sarra en polei arbok h estin en tw koilwmati auth estin cebrwn en gh canaan hlqen de abraam koyasqai sarran kai penqhsai3kai anesth abraam apo tou nekrou autou kai eipen tois uiois cet legwn4paroikos kai parepidhmos egw eimi meq� umwn dote oun moi kthsin tafou meq� umwn kai qayw ton nekron mou ap� emou5apekriqhsan de oi uioi cet pros abraam legontes6mh kurie akouson de hmwn basileus para qeou ei su en hmin en tois eklektois mnhmeiois hmwn qayon ton nekron sou oudeis gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei7anastas de abraam prosekunhsen tw law ths ghs tois uiois cet8kai elalhsen pros autous abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar9kai dotw moi to sphlaion to diploun o estin autw to on en merei tou agrou autou arguriou tou axiou dotw moi auto en umin eis kthsin mnhmeiou10efrwn de ekaqhto en mesw twn uiwn cet apokriqeis de efrwn o cettaios pros abraam eipen akouontwn twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eis thn polin legwn11par� emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to sphlaion to en autw soi didwmi enantion pantwn twn politwn mou dedwka soi qayon ton nekron sou12kai prosekunhsen abraam enantion tou laou ths ghs13kai eipen tw efrwn eis ta wta tou laou ths ghs epeidh pros emou ei akouson mou to argurion tou agrou labe par� emou kai qayw ton nekron mou ekei14apekriqh de efrwn tw abraam legwn15ouci kurie akhkoa gh tetrakosiwn didracmwn arguriou ana meson emou kai sou ti an eih touto su de ton nekron sou qayon16kai hkousen abraam tou efrwn kai apekatesthsen abraam tw efrwn to argurion o elalhsen eis ta wta twn uiwn cet tetrakosia didracma arguriou dokimou emporois17kai esth o agros efrwn os hn en tw diplw sphlaiw os estin kata proswpon mambrh o agros kai to sphlaion o hn en autw kai pan dendron o hn en tw agrw o estin en tois oriois autou kuklw18tw abraam eis kthsin enantion twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eis thn polin19meta tauta eqayen abraam sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou tw diplw o estin apenanti mambrh auth estin cebrwn en th gh canaan20kai ekurwqh o agros kai to sphlaion o hn en autw tw abraam eis kthsin tafou para twn uiwn cet

Chapter 24
1kai abraam hn presbuteros probebhkws hmerwn kai kurios euloghsen ton abraam kata panta2kai eipen abraam tw paidi autou tw presbuterw ths oikias autou tw arconti pantwn twn autou qes thn ceira sou upo ton mhron mou3kai exorkiw se kurion ton qeon tou ouranou kai ton qeon ths ghs ina mh labhs gunaika tw uiw mou isaak apo twn qugaterwn twn cananaiwn meq� wn egw oikw en autois4alla eis thn ghn mou ou egenomhn poreush kai eis thn fulhn mou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen5eipen de pros auton o pais mhpote ou bouletai h gunh poreuqhnai met� emou opisw eis thn ghn tauthn apostreyw ton uion sou eis thn ghn oqen exhlqes ekeiqen6eipen de pros auton abraam prosece seautw mh apostreyhs ton uion mou ekei7kurios o qeos tou ouranou kai o qeos ths ghs os elaben me ek tou oikou tou patros mou kai ek ths ghs hs egenhqhn os elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autos apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen8ean de mh qelh h gunh poreuqhnai meta sou eis thn ghn tauthn kaqaros esh apo tou orkou toutou monon ton uion mou mh apostreyhs ekei9kai eqhken o pais thn ceira autou upo ton mhron abraam tou kuriou autou kai wmosen autw peri tou rhmatos toutou10kai elaben o pais deka kamhlous apo twn kamhlwn tou kuriou autou kai apo pantwn twn agaqwn tou kuriou autou meq� eautou kai anastas eporeuqh eis thn mesopotamian eis thn polin nacwr11kai ekoimisen tas kamhlous exw ths polews para to frear tou udatos to pros oye hnika ekporeuontai ai udreuomenai12kai eipen kurie o qeos tou kuriou mou abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleos meta tou kuriou mou abraam13idou egw esthka epi ths phghs tou udatos ai de qugateres twn oikountwn thn polin ekporeuontai antlhsai udwr14kai estai h parqenos h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai tas kamhlous sou potiw ews an pauswntai pinousai tauthn htoimasas tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsas eleos tw kuriw mou abraam15kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en th dianoia kai idou rebekka exeporeueto h tecqeisa baqouhl uiw melcas ths gunaikos nacwr adelfou de abraam ecousa thn udrian epi twn wmwn auths16h de parqenos hn kalh th oyei sfodra parqenos hn anhr ouk egnw authn katabasa de epi thn phghn eplhsen thn udrian kai anebh17epedramen de o pais eis sunanthsin auths kai eipen potison me mikron udwr ek ths udrias sou18h de eipen pie kurie kai espeusen kai kaqeilen thn udrian epi ton braciona auths kai epotisen auton19ews epausato pinwn kai eipen kai tais kamhlois sou udreusomai ews an pasai piwsin20kai espeusen kai exekenwsen thn udrian eis to potisthrion kai edramen eti epi to frear antlhsai kai udreusato pasais tais kamhlois21o de anqrwpos katemanqanen authn kai paresiwpa tou gnwnai ei euodwken kurios thn odon autou h ou22egeneto de hnika epausanto pasai ai kamhloi pinousai elaben o anqrwpos enwtia crusa ana dracmhn olkhs kai duo yelia epi tas ceiras auths deka cruswn olkh autwn23kai ephrwthsen authn kai eipen qugathr tinos ei anaggeilon moi ei estin para tw patri sou topos hmin katalusai24kai eipen autw qugathr baqouhl eimi egw tou melcas on eteken tw nacwr25kai eipen autw kai acura kai cortasmata polla par� hmin kai topos tou katalusai26kai eudokhsas o anqrwpos prosekunhsen kuriw27kai eipen euloghtos kurios o qeos tou kuriou mou abraam os ouk egkatelipen thn dikaiosunhn autou kai thn alhqeian apo tou kuriou mou eme euodwken kurios eis oikon tou adelfou tou kuriou mou28kai dramousa h pais aphggeilen eis ton oikon ths mhtros auths kata ta rhmata tauta29th de rebekka adelfos hn w onoma laban kai edramen laban pros ton anqrwpon exw epi thn phghn30kai egeneto hnika eiden ta enwtia kai ta yelia epi tas ceiras ths adelfhs autou kai ote hkousen ta rhmata rebekkas ths adelfhs autou legoushs outws lelalhken moi o anqrwpos kai hlqen pros ton anqrwpon esthkotos autou epi twn kamhlwn epi ths phghs31kai eipen autw deuro eiselqe euloghtos kurios ina ti esthkas exw egw de htoimaka thn oikian kai topon tais kamhlois32eishlqen de o anqrwpos eis thn oikian kai apesaxen tas kamhlous kai edwken acura kai cortasmata tais kamhlois kai udwr niyasqai tois posin autou kai tois posin twn andrwn twn met� autou33kai pareqhken autois artous fagein kai eipen ou mh fagw ews tou lalhsai me ta rhmata mou kai eipan lalhson34kai eipen pais abraam egw eimi35kurios de euloghsen ton kurion mou sfodra kai uywqh kai edwken autw probata kai moscous argurion kai crusion paidas kai paidiskas kamhlous kai onous36kai eteken sarra h gunh tou kuriou mou uion ena tw kuriw mou meta to ghrasai auton kai edwken autw osa hn autw37kai wrkisen me o kurios mou legwn ou lhmyh gunaika tw uiw mou apo twn qugaterwn twn cananaiwn en ois egw paroikw en th gh autwn38all� h eis ton oikon tou patros mou poreush kai eis thn fulhn mou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ekeiqen39eipa de tw kuriw mou mhpote ou poreusetai h gunh met� emou40kai eipen moi kurios w euhresthsa enantion autou autos apostelei ton aggelon autou meta sou kai euodwsei thn odon sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ek ths fulhs mou kai ek tou oikou tou patros mou41tote aqwos esh apo ths aras mou hnika gar ean elqhs eis thn emhn fulhn kai mh soi dwsin kai esh aqwos apo tou orkismou mou42kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeos tou kuriou mou abraam ei su euodois thn odon mou hn nun egw poreuomai ep� authn43idou egw efesthka epi ths phghs tou udatos kai ai qugateres twn anqrwpwn ths polews exeleusontai udreusasqai udwr kai estai h parqenos h an egw eipw potison me mikron udwr ek ths udrias sou44kai eiph moi kai su pie kai tais kamhlois sou udreusomai auth h gunh hn htoimasen kurios tw eautou qeraponti isaak kai en toutw gnwsomai oti pepoihkas eleos tw kuriw mou abraam45kai egeneto pro tou suntelesai me lalounta en th dianoia euqus rebekka exeporeueto ecousa thn udrian epi twn wmwn kai katebh epi thn phghn kai udreusato eipa de auth potison me46kai speusasa kaqeilen thn udrian auths af� eauths kai eipen pie su kai tas kamhlous sou potiw kai epion kai tas kamhlous mou epotisen47kai hrwthsa authn kai eipa tinos ei qugathr h de efh qugathr baqouhl eimi tou uiou nacwr on eteken autw melca kai perieqhka auth ta enwtia kai ta yelia peri tas ceiras auths48kai eudokhsas prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou abraam os euodwsen moi en odw alhqeias labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou49ei oun poieite umeis eleos kai dikaiosunhn pros ton kurion mou apaggeilate moi ei de mh apaggeilate moi ina epistreyw eis dexian h eis aristeran50apokriqeis de laban kai baqouhl eipan para kuriou exhlqen to prostagma touto ou dunhsomeqa oun soi anteipein kakon kalw51idou rebekka enwpion sou labwn apotrece kai estw gunh tw uiw tou kuriou sou kaqa elalhsen kurios52egeneto de en tw akousai ton paida ton abraam twn rhmatwn toutwn prosekunhsen epi thn ghn kuriw53kai exenegkas o pais skeuh argura kai crusa kai imatismon edwken rebekka kai dwra edwken tw adelfw auths kai th mhtri auths54kai efagon kai epion autos kai oi andres oi met� autou ontes kai ekoimhqhsan kai anastas prwi eipen ekpemyate me ina apelqw pros ton kurion mou55eipan de oi adelfoi auths kai h mhthr meinatw h parqenos meq� hmwn hmeras wsei deka kai meta tauta apeleusetai56o de eipen pros autous mh katecete me kai kurios euodwsen thn odon mou ekpemyate me ina apelqw pros ton kurion mou57oi de eipan kaleswmen thn paida kai erwthswmen to stoma auths58kai ekalesan rebekkan kai eipan auth poreush meta tou anqrwpou toutou h de eipen poreusomai59kai exepemyan rebekkan thn adelfhn autwn kai ta uparconta auths kai ton paida ton abraam kai tous met� autou60kai euloghsan rebekkan thn adelfhn autwn kai eipan auth adelfh hmwn ei ginou eis ciliadas muriadwn kai klhronomhsatw to sperma sou tas poleis twn upenantiwn61anastasa de rebekka kai ai abrai auths epebhsan epi tas kamhlous kai eporeuqhsan meta tou anqrwpou kai analabwn o pais thn rebekkan aphlqen62isaak de eporeueto dia ths erhmou kata to frear ths orasews autos de katwkei en th gh th pros liba63kai exhlqen isaak adoleschsai eis to pedion to pros deilhs kai anableyas tois ofqalmois eiden kamhlous ercomenas64kai anableyasa rebekka tois ofqalmois eiden ton isaak kai katephdhsen apo ths kamhlou65kai eipen tw paidi tis estin o anqrwpos ekeinos o poreuomenos en tw pediw eis sunanthsin hmin eipen de o pais outos estin o kurios mou h de labousa to qeristron periebaleto66kai dihghsato o pais tw isaak panta ta rhmata a epoihsen67eishlqen de isaak eis ton oikon ths mhtros autou kai elaben thn rebekkan kai egeneto autou gunh kai hgaphsen authn kai pareklhqh isaak peri sarras ths mhtros autou

Chapter 25
1prosqemenos de abraam elaben gunaika h onoma cettoura2eteken de autw ton zemran kai ton iexan kai ton madan kai ton madiam kai ton iesbok kai ton swue3iexan de egennhsen ton saba kai ton qaiman kai ton daidan uioi de daidan egenonto ragouhl kai nabdehl kai assouriim kai latousiim kai lowmim4uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga pantes outoi hsan uioi cettouras5edwken de abraam panta ta uparconta autou isaak tw uiw autou6kai tois uiois twn pallakwn autou edwken abraam domata kai exapesteilen autous apo isaak tou uiou autou eti zwntos autou pros anatolas eis ghn anatolwn7tauta de ta eth hmerwn zwhs abraam osa ezhsen ekaton ebdomhkonta pente eth8kai eklipwn apeqanen abraam en ghrei kalw presbuths kai plhrhs hmerwn kai proseteqh pros ton laon autou9kai eqayan auton isaak kai ismahl oi uioi autou eis to sphlaion to diploun eis ton agron efrwn tou saar tou cettaiou o estin apenanti mambrh10ton agron kai to sphlaion o ekthsato abraam para twn uiwn cet ekei eqayan abraam kai sarran thn gunaika autou11egeneto de meta to apoqanein abraam euloghsen o qeos isaak ton uion autou kai katwkhsen isaak para to frear ths orasews12autai de ai geneseis ismahl tou uiou abraam on eteken agar h paidiskh sarras tw abraam13kai tauta ta onomata twn uiwn ismahl kat� onoma twn genewn autou prwtotokos ismahl nabaiwq kai khdar kai nabdehl kai massam14kai masma kai idouma kai massh15kai coddad kai qaiman kai ietour kai nafes kai kedma16outoi eisin oi uioi ismahl kai tauta ta onomata autwn en tais skhnais autwn kai en tais epaulesin autwn dwdeka arcontes kata eqnh autwn17kai tauta ta eth ths zwhs ismahl ekaton triakonta epta eth kai eklipwn apeqanen kai proseteqh pros to genos autou18katwkhsen de apo euilat ews sour h estin kata proswpon aiguptou ews elqein pros assurious kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen19kai autai ai geneseis isaak tou uiou abraam abraam egennhsen ton isaak20hn de isaak etwn tessarakonta ote elaben thn rebekkan qugatera baqouhl tou surou ek ths mesopotamias adelfhn laban tou surou eautw gunaika21edeito de isaak kuriou peri rebekkas ths gunaikos autou oti steira hn ephkousen de autou o qeos kai elaben en gastri rebekka h gunh autou22eskirtwn de ta paidia en auth eipen de ei outws moi mellei ginesqai ina ti moi touto eporeuqh de puqesqai para kuriou23kai eipen kurios auth duo eqnh en th gastri sou eisin kai duo laoi ek ths koilias sou diastalhsontai kai laos laou uperexei kai o meizwn douleusei tw elassoni24kai eplhrwqhsan ai hmerai tou tekein authn kai thde hn diduma en th koilia auths25exhlqen de o uios o prwtotokos purrakhs olos wsei dora dasus epwnomasen de to onoma autou hsau26kai meta touto exhlqen o adelfos autou kai h ceir autou epeilhmmenh ths pternhs hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autous rebekka27huxhqhsan de oi neaniskoi kai hn hsau anqrwpos eidws kunhgein agroikos iakwb de hn anqrwpos aplastos oikwn oikian28hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsis autw rebekka de hgapa ton iakwb29hyhsen de iakwb eyema hlqen de hsau ek tou pediou ekleipwn30kai eipen hsau tw iakwb geuson me apo tou eyematos tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou edwm31eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi32eipen de hsau idou egw poreuomai teleutan kai ina ti moi tauta ta prwtotokia33kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb34iakwb de edwken tw hsau arton kai eyema fakou kai efagen kai epien kai anastas wceto kai efaulisen hsau ta prwtotokia

Chapter 26
1egeneto de limos epi ths ghs cwris tou limou tou proteron os egeneto en tw cronw tw abraam eporeuqh de isaak pros abimelec basilea fulistiim eis gerara2wfqh de autw kurios kai eipen mh katabhs eis aigupton katoikhson de en th gh h an soi eipw3kai paroikei en th gh tauth kai esomai meta sou kai euloghsw se soi gar kai tw spermati sou dwsw pasan thn ghn tauthn kai sthsw ton orkon mou on wmosa abraam tw patri sou4kai plhqunw to sperma sou ws tous asteras tou ouranou kai dwsw tw spermati sou pasan thn ghn tauthn kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh ths ghs5anq� wn uphkousen abraam o pathr sou ths emhs fwnhs kai efulaxen ta prostagmata mou kai tas entolas mou kai ta dikaiwmata mou kai ta nomima mou6kai katwkhsen isaak en gerarois7ephrwthsan de oi andres tou topou peri rebekkas ths gunaikos autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andres tou topou peri rebekkas oti wraia th oyei hn8egeneto de polucronios ekei parakuyas de abimelec o basileus gerarwn dia ths quridos eiden ton isaak paizonta meta rebekkas ths gunaikos autou9ekalesen de abimelec ton isaak kai eipen autw ara ge gunh sou estin ti oti eipas adelfh mou estin eipen de autw isaak eipa gar mhpote apoqanw di� authn10eipen de autw abimelec ti touto epoihsas hmin mikrou ekoimhqh tis tou genous mou meta ths gunaikos sou kai ephgages ef� hmas agnoian11sunetaxen de abimelec panti tw law autou legwn pas o aptomenos tou anqrwpou toutou h ths gunaikos autou qanatou enocos estai12espeiren de isaak en th gh ekeinh kai euren en tw eniautw ekeinw ekatosteuousan kriqhn euloghsen de auton kurios13kai uywqh o anqrwpos kai probainwn meizwn egineto ews ou megas egeneto sfodra14egeneto de autw kthnh probatwn kai kthnh bown kai gewrgia polla ezhlwsan de auton oi fulistiim15kai panta ta freata a wruxan oi paides tou patros autou en tw cronw tou patros autou enefraxan auta oi fulistiim kai eplhsan auta ghs16eipen de abimelec pros isaak apelqe af� hmwn oti dunatwteros hmwn egenou sfodra17kai aphlqen ekeiqen isaak kai katelusen en th faraggi gerarwn kai katwkhsen ekei18kai palin isaak wruxen ta freata tou udatos a wruxan oi paides abraam tou patros autou kai enefraxan auta oi fulistiim meta to apoqanein abraam ton patera autou kai epwnomasen autois onomata kata ta onomata a epwnomasen abraam o pathr autou19kai wruxan oi paides isaak en th faraggi gerarwn kai euron ekei frear udatos zwntos20kai emacesanto oi poimenes gerarwn meta twn poimenwn isaak faskontes autwn einai to udwr kai ekalesen to onoma tou freatos adikia hdikhsan gar auton21aparas de isaak ekeiqen wruxen frear eteron ekrinonto de kai peri ekeinou kai epwnomasen to onoma autou ecqria22aparas de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurios hmin kai huxhsen hmas epi ths ghs23anebh de ekeiqen epi to frear tou orkou24kai wfqh autw kurios en th nukti ekeinh kai eipen egw eimi o qeos abraam tou patros sou mh fobou meta sou gar eimi kai huloghka se kai plhqunw to sperma sou dia abraam ton patera sou25kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paides isaak frear26kai abimelec eporeuqh pros auton apo gerarwn kai ocozaq o numfagwgos autou kai fikol o arcistrathgos ths dunamews autou27kai eipen autois isaak ina ti hlqate pros me umeis de emishsate me kai apesteilate me af� umwn28kai eipan idontes ewrakamen oti hn kurios meta sou kai eipamen genesqw ara ana meson hmwn kai ana meson sou kai diaqhsomeqa meta sou diaqhkhn29mh poihsein meq� hmwn kakon kaqoti hmeis se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalws kai exapesteilamen se met� eirhnhs kai nun su euloghtos upo kuriou30kai epoihsen autois dochn kai efagon kai epion31kai anastantes to prwi wmosan anqrwpos tw plhsion autou kai exapesteilen autous isaak kai apwconto ap� autou meta swthrias32egeneto de en th hmera ekeinh kai paragenomenoi oi paides isaak aphggeilan autw peri tou freatos ou wruxan kai eipan ouc euromen udwr33kai ekalesen auto orkos dia touto onoma th polei frear orkou ews ths shmeron hmeras34hn de hsau etwn tessarakonta kai elaben gunaika ioudin thn qugatera behr tou cettaiou kai thn basemmaq qugatera ailwn tou euaiou35kai hsan erizousai tw isaak kai th rebekka

Chapter 27
1egeneto de meta to ghrasai isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw2kai eipen idou geghraka kai ou ginwskw thn hmeran ths teleuths mou3nun oun labe to skeuos sou thn te faretran kai to toxon kai exelqe eis to pedion kai qhreuson moi qhran4kai poihson moi edesmata ws filw egw kai enegke moi ina fagw opws euloghsh se h yuch mou prin apoqanein me5rebekka de hkousen lalountos isaak pros hsau ton uion autou eporeuqh de hsau eis to pedion qhreusai qhran tw patri autou6rebekka de eipen pros iakwb ton uion auths ton elassw ide egw hkousa tou patros sou lalountos pros hsau ton adelfon sou legontos7enegkon moi qhran kai poihson moi edesmata kai fagwn euloghsw se enantion kuriou pro tou apoqanein me8nun oun uie akouson mou kaqa egw soi entellomai9kai poreuqeis eis ta probata labe moi ekeiqen duo erifous apalous kai kalous kai poihsw autous edesmata tw patri sou ws filei10kai eisoiseis tw patri sou kai fagetai opws euloghsh se o pathr sou pro tou apoqanein auton11eipen de iakwb pros rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfos mou anhr dasus egw de anhr leios12mhpote yhlafhsh me o pathr mou kai esomai enantion autou ws katafronwn kai epaxw ep� emauton kataran kai ouk eulogian13eipen de autw h mhthr ep� eme h katara sou teknon monon upakouson ths fwnhs mou kai poreuqeis enegke moi14poreuqeis de elaben kai hnegken th mhtri kai epoihsen h mhthr autou edesmata kaqa efilei o pathr autou15kai labousa rebekka thn stolhn hsau tou uiou auths tou presbuterou thn kalhn h hn par� auth en tw oikw enedusen iakwb ton uion auths ton newteron16kai ta dermata twn erifwn perieqhken epi tous bracionas autou kai epi ta gumna tou trachlou autou17kai edwken ta edesmata kai tous artous ous epoihsen eis tas ceiras iakwb tou uiou auths18kai eishnegken tw patri autou eipen de pater o de eipen idou egw tis ei su teknon19kai eipen iakwb tw patri autou egw hsau o prwtotokos sou epoihsa kaqa elalhsas moi anastas kaqison kai fage ths qhras mou opws euloghsh me h yuch sou20eipen de isaak tw uiw autou ti touto o tacu eures w teknon o de eipen o paredwken kurios o qeos sou enantion mou21eipen de isaak tw iakwb eggison moi kai yhlafhsw se teknon ei su ei o uios mou hsau h ou22hggisen de iakwb pros isaak ton patera autou kai eyhlafhsen auton kai eipen h men fwnh fwnh iakwb ai de ceires ceires hsau23kai ouk epegnw auton hsan gar ai ceires autou ws ai ceires hsau tou adelfou autou daseiai kai huloghsen auton24kai eipen su ei o uios mou hsau o de eipen egw25kai eipen prosagage moi kai fagomai apo ths qhras sou teknon ina euloghsh se h yuch mou kai proshgagen autw kai efagen kai eishnegken autw oinon kai epien26kai eipen autw isaak o pathr autou eggison moi kai filhson me teknon27kai eggisas efilhsen auton kai wsfranqh thn osmhn twn imatiwn autou kai huloghsen auton kai eipen idou osmh tou uiou mou ws osmh agrou plhrous on huloghsen kurios28kai dwh soi o qeos apo ths drosou tou ouranou kai apo ths piothtos ths ghs kai plhqos sitou kai oinou29kai douleusatwsan soi eqnh kai proskunhsousin soi arcontes kai ginou kurios tou adelfou sou kai proskunhsousin soi oi uioi tou patros sou o katarwmenos se epikataratos o de eulogwn se euloghmenos30kai egeneto meta to pausasqai isaak eulogounta iakwb ton uion autou kai egeneto ws exhlqen iakwb apo proswpou isaak tou patros autou kai hsau o adelfos autou hlqen apo ths qhras31kai epoihsen kai autos edesmata kai proshnegken tw patri autou kai eipen tw patri anasthtw o pathr mou kai fagetw ths qhras tou uiou autou opws euloghsh me h yuch sou32kai eipen autw isaak o pathr autou tis ei su o de eipen egw eimi o uios sou o prwtotokos hsau33exesth de isaak ekstasin megalhn sfodra kai eipen tis oun o qhreusas moi qhran kai eisenegkas moi kai efagon apo pantwn pro tou se elqein kai huloghsa auton kai euloghmenos estw34egeneto de hnika hkousen hsau ta rhmata isaak tou patros autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater35eipen de autw elqwn o adelfos sou meta dolou elaben thn eulogian sou36kai eipen dikaiws eklhqh to onoma autou iakwb epterniken gar me hdh deuteron touto ta te prwtotokia mou eilhfen kai nun eilhfen thn eulogian mou kai eipen hsau tw patri autou ouc upelipw moi eulogian pater37apokriqeis de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantas tous adelfous autou epoihsa autou oiketas sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon38eipen de hsau pros ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentos de isaak anebohsen fwnhn hsau kai eklausen39apokriqeis de isaak o pathr autou eipen autw idou apo ths piothtos ths ghs estai h katoikhsis sou kai apo ths drosou tou ouranou anwqen40kai epi th macairh sou zhsh kai tw adelfw sou douleuseis estai de hnika ean kaqelhs kai ekluseis ton zugon autou apo tou trachlou sou41kai enekotei hsau tw iakwb peri ths eulogias hs euloghsen auton o pathr autou eipen de hsau en th dianoia eggisatwsan ai hmerai tou penqous tou patros mou ina apokteinw iakwb ton adelfon mou42aphggelh de rebekka ta rhmata hsau tou uiou auths tou presbuterou kai pemyasa ekalesen iakwb ton uion auths ton newteron kai eipen autw idou hsau o adelfos sou apeilei soi tou apokteinai se43nun oun teknon akouson mou ths fwnhs kai anastas apodraqi eis thn mesopotamian pros laban ton adelfon mou eis carran44kai oikhson met� autou hmeras tinas ews tou apostreyai ton qumon45kai thn orghn tou adelfou sou apo sou kai epilaqhtai a pepoihkas autw kai aposteilasa metapemyomai se ekeiqen mhpote ateknwqw apo twn duo umwn en hmera mia46eipen de rebekka pros isaak proswcqika th zwh mou dia tas qugateras twn uiwn cet ei lhmyetai iakwb gunaika apo twn qugaterwn ths ghs tauths ina ti moi zhn

Chapter 28
1proskalesamenos de isaak ton iakwb euloghsen auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika ek twn qugaterwn canaan2anastas apodraqi eis thn mesopotamian eis ton oikon baqouhl tou patros ths mhtros sou kai labe seautw ekeiqen gunaika ek twn qugaterwn laban tou adelfou ths mhtros sou3o de qeos mou euloghsai se kai auxhsai se kai plhqunai se kai esh eis sunagwgas eqnwn4kai dwh soi thn eulogian abraam tou patros mou soi kai tw spermati sou meta se klhronomhsai thn ghn ths paroikhsews sou hn edwken o qeos tw abraam5kai apesteilen isaak ton iakwb kai eporeuqh eis thn mesopotamian pros laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkas ths mhtros iakwb kai hsau6eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eis thn mesopotamian surias labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan7kai hkousen iakwb tou patros kai ths mhtros autou kai eporeuqh eis thn mesopotamian surias8kai eiden hsau oti ponhrai eisin ai qugateres canaan enantion isaak tou patros autou9kai eporeuqh hsau pros ismahl kai elaben thn maeleq qugatera ismahl tou uiou abraam adelfhn nabaiwq pros tais gunaixin autou gunaika10kai exhlqen iakwb apo tou freatos tou orkou kai eporeuqh eis carran11kai aphnthsen topw kai ekoimhqh ekei edu gar o hlios kai elaben apo twn liqwn tou topou kai eqhken pros kefalhs autou kai ekoimhqh en tw topw ekeinw12kai enupniasqh kai idou klimax esthrigmenh en th gh hs h kefalh afikneito eis ton ouranon kai oi aggeloi tou qeou anebainon kai katebainon ep� auths13o de kurios epesthrikto ep� auths kai eipen egw kurios o qeos abraam tou patros sou kai o qeos isaak mh fobou h gh ef� hs su kaqeudeis ep� auths soi dwsw authn kai tw spermati sou14kai estai to sperma sou ws h ammos ths ghs kai platunqhsetai epi qalassan kai epi liba kai epi borran kai ep� anatolas kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai ths ghs kai en tw spermati sou15kai idou egw meta sou diafulasswn se en th odw pash ou ean poreuqhs kai apostreyw se eis thn ghn tauthn oti ou mh se egkatalipw ews tou poihsai me panta osa elalhsa soi16kai exhgerqh iakwb apo tou upnou autou kai eipen oti estin kurios en tw topw toutw egw de ouk hdein17kai efobhqh kai eipen ws foberos o topos outos ouk estin touto all� h oikos qeou kai auth h pulh tou ouranou18kai anesth iakwb to prwi kai elaben ton liqon on upeqhken ekei pros kefalhs autou kai esthsen auton sthlhn kai epeceen elaion epi to akron auths19kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou oikos qeou kai oulamlous hn onoma th polei to proteron20kai huxato iakwb euchn legwn ean h kurios o qeos met� emou kai diafulaxh me en th odw tauth h egw poreuomai kai dw moi arton fagein kai imation peribalesqai21kai apostreyh me meta swthrias eis ton oikon tou patros mou kai estai moi kurios eis qeon22kai o liqos outos on esthsa sthlhn estai moi oikos qeou kai pantwn wn ean moi dws dekathn apodekatwsw auta soi .

Chapter 29
1kai exaras iakwb tous podas eporeuqh eis ghn anatolwn pros laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkas mhtros iakwb kai hsau2kai ora kai idou frear en tw pediw hsan de ekei tria poimnia probatwn anapauomena ep� autou ek gar tou freatos ekeinou epotizon ta poimnia liqos de hn megas epi tw stomati tou freatos3kai sunhgonto ekei panta ta poimnia kai apekulion ton liqon apo tou stomatos tou freatos kai epotizon ta probata kai apekaqistwn ton liqon epi to stoma tou freatos eis ton topon autou4eipen de autois iakwb adelfoi poqen este umeis oi de eipan ek carran esmen5eipen de autois ginwskete laban ton uion nacwr oi de eipan ginwskomen6eipen de autois ugiainei oi de eipan ugiainei kai idou rachl h qugathr autou hrceto meta twn probatwn7kai eipen iakwb eti estin hmera pollh oupw wra sunacqhnai ta kthnh potisantes ta probata apelqontes boskete8oi de eipan ou dunhsomeqa ews tou sunacqhnai pantas tous poimenas kai apokuliswsin ton liqon apo tou stomatos tou freatos kai potioumen ta probata9eti autou lalountos autois kai rachl h qugathr laban hrceto meta twn probatwn tou patros auths auth gar ebosken ta probata tou patros auths10egeneto de ws eiden iakwb thn rachl qugatera laban adelfou ths mhtros autou kai ta probata laban adelfou ths mhtros autou kai proselqwn iakwb apekulisen ton liqon apo tou stomatos tou freatos kai epotisen ta probata laban tou adelfou ths mhtros autou11kai efilhsen iakwb thn rachl kai bohsas th fwnh autou eklausen12kai anhggeilen th rachl oti adelfos tou patros auths estin kai oti uios rebekkas estin kai dramousa aphggeilen tw patri auths kata ta rhmata tauta13egeneto de ws hkousen laban to onoma iakwb tou uiou ths adelfhs autou edramen eis sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eis ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantas tous logous toutous14kai eipen autw laban ek twn ostwn mou kai ek ths sarkos mou ei su kai hn met� autou mhna hmerwn15eipen de laban tw iakwb oti gar adelfos mou ei ou douleuseis moi dwrean apaggeilon moi tis o misqos sou estin16tw de laban duo qugateres onoma th meizoni leia kai onoma th newtera rachl17oi de ofqalmoi leias asqeneis rachl de kalh tw eidei kai wraia th oyei18hgaphsen de iakwb thn rachl kai eipen douleusw soi epta eth peri rachl ths qugatros sou ths newteras19eipen de autw laban beltion dounai me authn soi h dounai me authn andri eterw oikhson met� emou20kai edouleusen iakwb peri rachl eth epta kai hsan enantion autou ws hmerai oligai para to agapan auton authn21eipen de iakwb pros laban apodos thn gunaika mou peplhrwntai gar ai hmerai mou opws eiselqw pros authn22sunhgagen de laban pantas tous andras tou topou kai epoihsen gamon23kai egeneto espera kai labwn laban leian thn qugatera autou eishgagen authn pros iakwb kai eishlqen pros authn iakwb24edwken de laban leia th qugatri autou zelfan thn paidiskhn autou auth paidiskhn25egeneto de prwi kai idou hn leia eipen de iakwb tw laban ti touto epoihsas moi ou peri rachl edouleusa para soi kai ina ti parelogisw me26eipen de laban ouk estin outws en tw topw hmwn dounai thn newteran prin h thn presbuteran27sunteleson oun ta ebdoma tauths kai dwsw soi kai tauthn anti ths ergasias hs erga par� emoi eti epta eth etera28epoihsen de iakwb outws kai aneplhrwsen ta ebdoma tauths kai edwken autw laban rachl thn qugatera autou autw gunaika29edwken de laban rachl th qugatri autou ballan thn paidiskhn autou auth paidiskhn30kai eishlqen pros rachl hgaphsen de rachl mallon h leian kai edouleusen autw epta eth etera31idwn de kurios oti miseitai leia hnoixen thn mhtran auths rachl de hn steira32kai sunelaben leia kai eteken uion tw iakwb ekalesen de to onoma autou roubhn legousa dioti eiden mou kurios thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou33kai sunelaben palin leia kai eteken uion deuteron tw iakwb kai eipen oti hkousen kurios oti misoumai kai prosedwken moi kai touton ekalesen de to onoma autou sumewn34kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw pros emou estai o anhr mou etekon gar autw treis uious dia touto ekalesen to onoma autou leui35kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologhsomai kuriw dia touto ekalesen to onoma autou iouda kai esth tou tiktein

Chapter 30
1idousa de rachl oti ou tetoken tw iakwb kai ezhlwsen rachl thn adelfhn auths kai eipen tw iakwb dos moi tekna ei de mh teleuthsw egw2equmwqh de iakwb th rachl kai eipen auth mh anti qeou egw eimi os esterhsen se karpon koilias3eipen de rachl tw iakwb idou h paidiskh mou balla eiselqe pros authn kai texetai epi twn gonatwn mou kai teknopoihsomai kagw ex auths4kai edwken autw ballan thn paidiskhn auths autw gunaika eishlqen de pros authn iakwb5kai sunelaben balla h paidiskh rachl kai eteken tw iakwb uion6kai eipen rachl ekrinen moi o qeos kai ephkousen ths fwnhs mou kai edwken moi uion dia touto ekalesen to onoma autou dan7kai sunelaben eti balla h paidiskh rachl kai eteken uion deuteron tw iakwb8kai eipen rachl sunelabeto moi o qeos kai sunanestrafhn th adelfh mou kai hdunasqhn kai ekalesen to onoma autou nefqali9eiden de leia oti esth tou tiktein kai elaben zelfan thn paidiskhn auths kai edwken authn tw iakwb gunaika10eishlqen de pros authn iakwb kai sunelaben zelfa h paidiskh leias kai eteken tw iakwb uion11kai eipen leia en tuch kai epwnomasen to onoma autou gad12kai sunelaben zelfa h paidiskh leias kai eteken eti tw iakwb uion deuteron13kai eipen leia makaria egw oti makarizousin me ai gunaikes kai ekalesen to onoma autou ashr14eporeuqh de roubhn en hmerais qerismou purwn kai euren mhla mandragorou en tw agrw kai hnegken auta pros leian thn mhtera autou eipen de rachl th leia dos moi twn mandragorwn tou uiou sou15eipen de leia ouc ikanon soi oti elabes ton andra mou mh kai tous mandragoras tou uiou mou lhmyh eipen de rachl ouc outws koimhqhtw meta sou thn nukta tauthn anti twn mandragorwn tou uiou sou16eishlqen de iakwb ex agrou esperas kai exhlqen leia eis sunanthsin autw kai eipen pros me eiseleush shmeron memisqwmai gar se anti twn mandragorwn tou uiou mou kai ekoimhqh met� auths thn nukta ekeinhn17kai ephkousen o qeos leias kai sullabousa eteken tw iakwb uion pempton18kai eipen leia edwken o qeos ton misqon mou anq� ou edwka thn paidiskhn mou tw andri mou kai ekalesen to onoma autou issacar o estin misqos19kai sunelaben eti leia kai eteken uion ekton tw iakwb20kai eipen leia dedwrhtai moi o qeos dwron kalon en tw nun kairw airetiei me o anhr mou etekon gar autw uious ex kai ekalesen to onoma autou zaboulwn21kai meta touto eteken qugatera kai ekalesen to onoma auths dina22emnhsqh de o qeos ths rachl kai ephkousen auths o qeos kai anewxen auths thn mhtran23kai sullabousa eteken tw iakwb uion eipen de rachl afeilen o qeos mou to oneidos24kai ekalesen to onoma autou iwshf legousa prosqetw o qeos moi uion eteron25egeneto de ws eteken rachl ton iwshf eipen iakwb tw laban aposteilon me ina apelqw eis ton topon mou kai eis thn ghn mou26apodos tas gunaikas mou kai ta paidia peri wn dedouleuka soi ina apelqw su gar ginwskeis thn douleian hn dedouleuka soi27eipen de autw laban ei euron carin enantion sou oiwnisamhn an euloghsen gar me o qeos th sh eisodw28diasteilon ton misqon sou pros me kai dwsw29eipen de autw iakwb su ginwskeis a dedouleuka soi kai osa hn kthnh sou met� emou30mikra gar hn osa soi hn enantion emou kai huxhqh eis plhqos kai huloghsen se kurios epi tw podi mou nun oun pote poihsw kagw emautw oikon31kai eipen autw laban ti soi dwsw eipen de autw iakwb ou dwseis moi ouqen ean poihshs moi to rhma touto palin poimanw ta probata sou kai fulaxw32parelqatw panta ta probata sou shmeron kai diacwrison ekeiqen pan probaton faion en tois arnasin kai pan dialeukon kai ranton en tais aixin estai moi misqos33kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqos mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en tais aixin kai faion en tois arnasin keklemmenon estai par� emoi34eipen de autw laban estw kata to rhma sou35kai diesteilen en th hmera ekeinh tous tragous tous rantous kai tous dialeukous kai pasas tas aigas tas rantas kai tas dialeukous kai pan o hn leukon en autois kai pan o hn faion en tois arnasin kai edwken dia ceiros twn uiwn autou36kai apesthsen odon triwn hmerwn ana meson autwn kai ana meson iakwb iakwb de epoimainen ta probata laban ta upoleifqenta37elaben de eautw iakwb rabdon sturakinhn clwran kai karuinhn kai platanou kai elepisen autas iakwb lepismata leuka perisurwn to clwron efaineto de epi tais rabdois to leukon o elepisen poikilon38kai pareqhken tas rabdous as elepisen en tais lhnois twn potisthriwn tou udatos ina ws an elqwsin ta probata piein enwpion twn rabdwn elqontwn autwn eis to piein39egkisshswsin ta probata eis tas rabdous kai etikton ta probata dialeuka kai poikila kai spodoeidh ranta40tous de amnous diesteilen iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en tois amnois kai diecwrisen eautw poimnia kaq� eauton kai ouk emixen auta eis ta probata laban41egeneto de en tw kairw w enekisshsen ta probata en gastri lambanonta eqhken iakwb tas rabdous enantion twn probatwn en tais lhnois tou egkisshsai auta kata tas rabdous42hnika d� an etekon ta probata ouk etiqei egeneto de ta ashma tou laban ta de epishma tou iakwb43kai eplouthsen o anqrwpos sfodra sfodra kai egeneto autw kthnh polla kai boes kai paides kai paidiskai kai kamhloi kai onoi

Chapter 31
1hkousen de iakwb ta rhmata twn uiwn laban legontwn eilhfen iakwb panta ta tou patros hmwn kai ek twn tou patros hmwn pepoihken pasan thn doxan tauthn2kai eiden iakwb to proswpon tou laban kai idou ouk hn pros auton ws ecqes kai trithn hmeran3eipen de kurios pros iakwb apostrefou eis thn ghn tou patros sou kai eis thn genean sou kai esomai meta sou4aposteilas de iakwb ekalesen rachl kai leian eis to pedion ou ta poimnia5kai eipen autais orw egw to proswpon tou patros umwn oti ouk estin pros emou ws ecqes kai trithn hmeran o de qeos tou patros mou hn met� emou6kai autai de oidate oti en pash th iscui mou dedouleuka tw patri umwn7o de pathr umwn parekrousato me kai hllaxen ton misqon mou twn deka amnwn kai ouk edwken autw o qeos kakopoihsai me8ean outws eiph ta poikila estai sou misqos kai texetai panta ta probata poikila ean de eiph ta leuka estai sou misqos kai texetai panta ta probata leuka9kai afeilato o qeos panta ta kthnh tou patros umwn kai edwken moi auta10kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon tois ofqalmois auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainontes hsan epi ta probata kai tas aigas dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideis rantoi11kai eipen moi o aggelos tou qeou kaq� upnon iakwb egw de eipa ti estin12kai eipen anableyon tois ofqalmois sou kai ide tous tragous kai tous krious anabainontas epi ta probata kai tas aigas dialeukous kai poikilous kai spodoeideis rantous ewraka gar osa soi laban poiei13egw eimi o qeos o ofqeis soi en topw qeou ou hleiyas moi ekei sthlhn kai huxw moi ekei euchn nun oun anasthqi kai exelqe ek ths ghs tauths kai apelqe eis thn ghn ths genesews sou kai esomai meta sou14kai apokriqeisa rachl kai leia eipan autw mh estin hmin eti meris h klhronomia en tw oikw tou patros hmwn15ouc ws ai allotriai lelogismeqa autw pepraken gar hmas kai katefagen katabrwsei to argurion hmwn16panta ton plouton kai thn doxan hn afeilato o qeos tou patros hmwn hmin estai kai tois teknois hmwn nun oun osa eirhken soi o qeos poiei17anastas de iakwb elaben tas gunaikas autou kai ta paidia autou epi tas kamhlous18kai aphgagen panta ta uparconta autou kai pasan thn aposkeuhn autou hn periepoihsato en th mesopotamia kai panta ta autou apelqein pros isaak ton patera autou eis ghn canaan19laban de wceto keirai ta probata autou ekleyen de rachl ta eidwla tou patros auths20ekruyen de iakwb laban ton suron tou mh anaggeilai autw oti apodidraskei21kai apedra autos kai panta ta autou kai diebh ton potamon kai wrmhsen eis to oros galaad22anhggelh de laban tw surw th trith hmera oti apedra iakwb23kai paralabwn pantas tous adelfous autou meq� eautou ediwxen opisw autou odon hmerwn epta kai katelaben auton en tw orei tw galaad24hlqen de o qeos pros laban ton suron kaq� upnon thn nukta kai eipen autw fulaxai seauton mhpote lalhshs meta iakwb ponhra25kai katelaben laban ton iakwb iakwb de ephxen thn skhnhn autou en tw orei laban de esthsen tous adelfous autou en tw orei galaad26eipen de laban tw iakwb ti epoihsas ina ti krufh apedras kai eklopoforhsas me kai aphgages tas qugateras mou ws aicmalwtidas macaira27kai ei anhggeilas moi exapesteila an se met� eufrosunhs kai meta mousikwn tumpanwn kai kiqaras28ouk hxiwqhn katafilhsai ta paidia mou kai tas qugateras mou nun de afronws epraxas29kai nun iscuei h ceir mou kakopoihsai se o de qeos tou patros sou ecqes eipen pros me legwn fulaxai seauton mhpote lalhshs meta iakwb ponhra30nun oun peporeusai epiqumia gar epequmhsas apelqein eis ton oikon tou patros sou ina ti ekleyas tous qeous mou31apokriqeis de iakwb eipen tw laban eipa gar mhpote afelhs tas qugateras sou ap� emou kai panta ta ema32epignwqi ti estin twn swn par� emoi kai labe kai ouk epegnw par� autw ouqen kai eipen autw iakwb par� w ean eurhs tous qeous sou ou zhsetai enantion twn adelfwn hmwn ouk hdei de iakwb oti rachl h gunh autou ekleyen autous33eiselqwn de laban hreunhsen eis ton oikon leias kai ouc euren kai exelqwn ek tou oikou leias hreunhsen ton oikon iakwb kai en tw oikw twn duo paidiskwn kai ouc euren eishlqen de kai eis ton oikon rachl34rachl de elaben ta eidwla kai enebalen auta eis ta sagmata ths kamhlou kai epekaqisen autois35kai eipen tw patri auths mh barews fere kurie ou dunamai anasthnai enwpion sou oti to kat� eqismon twn gunaikwn moi estin hreunhsen de laban en olw tw oikw kai ouc euren ta eidwla36wrgisqh de iakwb kai emacesato tw laban apokriqeis de iakwb eipen tw laban ti to adikhma mou kai ti to amarthma mou oti katediwxas opisw mou37kai oti hreunhsas panta ta skeuh mou ti eures apo pantwn twn skeuwn tou oikou sou qes wde enantion twn adelfwn mou kai twn adelfwn sou kai elegxatwsan ana meson twn duo hmwn38tauta moi eikosi eth egw eimi meta sou ta probata sou kai ai aiges sou ouk hteknwqhsan krious twn probatwn sou ou katefagon39qhrialwton ouk anenhnoca soi egw apetinnuon par� emautou klemmata hmeras kai klemmata nuktos40eginomhn ths hmeras sugkaiomenos tw kaumati kai pagetw ths nuktos kai afistato o upnos apo twn ofqalmwn mou41tauta moi eikosi eth egw eimi en th oikia sou edouleusa soi deka tessara eth anti twn duo qugaterwn sou kai ex eth en tois probatois sou kai parelogisw ton misqon mou deka amnasin42ei mh o qeos tou patros mou abraam kai o fobos isaak hn moi nun an kenon me exapesteilas thn tapeinwsin mou kai ton kopon twn ceirwn mou eiden o qeos kai hlegxen se ecqes43apokriqeis de laban eipen tw iakwb ai qugateres qugateres mou kai oi uioi uioi mou kai ta kthnh kthnh mou kai panta osa su oras ema estin kai twn qugaterwn mou ti poihsw tautais shmeron h tois teknois autwn ois etekon44nun oun deuro diaqwmeqa diaqhkhn egw kai su kai estai eis marturion ana meson emou kai sou eipen de autw idou ouqeis meq� hmwn estin ide o qeos martus ana meson emou kai sou45labwn de iakwb liqon esthsen auton sthlhn46eipen de iakwb tois adelfois autou sullegete liqous kai sunelexan liqous kai epoihsan bounon kai efagon kai epion ekei epi tou bounou kai eipen autw laban o bounos outos marturei ana meson emou kai sou shmeron47kai ekalesen auton laban bounos ths marturias iakwb de ekalesen auton bounos martus48eipen de laban tw iakwb idou o bounos outos kai h sthlh auth hn esthsa ana meson emou kai sou marturei o bounos outos kai marturei h sthlh auth dia touto eklhqh to onoma autou bounos marturei49kai h orasis hn eipen epidoi o qeos ana meson emou kai sou oti aposthsomeqa eteros apo tou eterou50ei tapeinwseis tas qugateras mou ei lhmyh gunaikas epi tais qugatrasin mou ora ouqeis meq� hmwn estin52ean te gar egw mh diabw pros se mhde su diabhs pros me ton bounon touton kai thn sthlhn tauthn epi kakia53o qeos abraam kai o qeos nacwr krinei ana meson hmwn kai wmosen iakwb kata tou fobou tou patros autou isaak54kai equsen iakwb qusian en tw orei kai ekalesen tous adelfous autou kai efagon kai epion kai ekoimhqhsan en tw orei

Chapter 32
1anastas de laban to prwi katefilhsen tous uious autou kai tas qugateras autou kai euloghsen autous kai apostrafeis laban aphlqen eis ton topon autou2kai iakwb aphlqen eis thn eautou odon kai anableyas eiden parembolhn qeou parembeblhkuian kai sunhnthsan autw oi aggeloi tou qeou3eipen de iakwb hnika eiden autous parembolh qeou auth kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou parembolai4apesteilen de iakwb aggelous emprosqen autou pros hsau ton adelfon autou eis ghn shir eis cwran edwm5kai eneteilato autois legwn outws ereite tw kuriw mou hsau outws legei o pais sou iakwb meta laban parwkhsa kai ecronisa ews tou nun6kai egenonto moi boes kai onoi kai probata kai paides kai paidiskai kai apesteila anaggeilai tw kuriw mou hsau ina eurh o pais sou carin enantion sou7kai anestreyan oi aggeloi pros iakwb legontes hlqomen pros ton adelfon sou hsau kai idou autos ercetai eis sunanthsin soi kai tetrakosioi andres met� autou8efobhqh de iakwb sfodra kai hporeito kai dieilen ton laon ton met� autou kai tous boas kai ta probata eis duo parembolas9kai eipen iakwb ean elqh hsau eis parembolhn mian kai ekkoyh authn estai h parembolh h deutera eis to swzesqai10eipen de iakwb o qeos tou patros mou abraam kai o qeos tou patros mou isaak kurie o eipas moi apotrece eis thn ghn ths genesews sou kai eu se poihsw11ikanoutai moi apo pashs dikaiosunhs kai apo pashs alhqeias hs epoihsas tw paidi sou en gar th rabdw mou diebhn ton iordanhn touton nun de gegona eis duo parembolas12exelou me ek ceiros tou adelfou mou hsau oti foboumai egw auton mhpote elqwn pataxh me kai mhtera epi teknois13su de eipas kalws eu se poihsw kai qhsw to sperma sou ws thn ammon ths qalasshs h ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqous14kai ekoimhqh ekei thn nukta ekeinhn kai elaben wn eferen dwra kai exapesteilen hsau tw adelfw autou15aigas diakosias tragous eikosi probata diakosia krious eikosi16kamhlous qhlazousas kai ta paidia autwn triakonta boas tessarakonta taurous deka onous eikosi kai pwlous deka17kai edwken dia ceiros tois paisin autou poimnion kata monas eipen de tois paisin autou proporeuesqe emprosqen mou kai diasthma poieite ana meson poimnhs kai poimnhs18kai eneteilato tw prwtw legwn ean soi sunanthsh hsau o adelfos mou kai erwta se legwn tinos ei kai pou poreuh kai tinos tauta ta proporeuomena sou19ereis tou paidos sou iakwb dwra apestalken tw kuriw mou hsau kai idou autos opisw hmwn20kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi tois proporeuomenois opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umas auton21kai ereite idou o pais sou iakwb paraginetai opisw hmwn eipen gar exilasomai to proswpon autou en tois dwrois tois proporeuomenois autou kai meta touto oyomai to proswpon autou isws gar prosdexetai to proswpon mou22kai pareporeuonto ta dwra kata proswpon autou autos de ekoimhqh thn nukta ekeinhn en th parembolh23anastas de thn nukta ekeinhn elaben tas duo gunaikas kai tas duo paidiskas kai ta endeka paidia autou kai diebh thn diabasin tou iabok24kai elaben autous kai diebh ton ceimarroun kai diebibasen panta ta autou25upeleifqh de iakwb monos kai epalaien anqrwpos met� autou ews prwi26eiden de oti ou dunatai pros auton kai hyato tou platous tou mhrou autou kai enarkhsen to platos tou mhrou iakwb en tw palaiein auton met� autou27kai eipen autw aposteilon me anebh gar o orqros o de eipen ou mh se aposteilw ean mh me euloghshs28eipen de autw ti to onoma sou estin o de eipen iakwb29eipen de autw ou klhqhsetai eti to onoma sou iakwb alla israhl estai to onoma sou oti eniscusas meta qeou kai meta anqrwpwn dunatos30hrwthsen de iakwb kai eipen anaggeilon moi to onoma sou kai eipen ina ti touto erwtas to onoma mou kai huloghsen auton ekei31kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou eidos qeou eidon gar qeon proswpon pros proswpon kai eswqh mou h yuch32aneteilen de autw o hlios hnika parhlqen to eidos tou qeou autos de epeskazen tw mhrw autou33eneken toutou ou mh fagwsin oi uioi israhl to neuron o enarkhsen o estin epi tou platous tou mhrou ews ths hmeras tauths oti hyato tou platous tou mhrou iakwb tou neurou kai enarkhsen

Chapter 33
1anableyas de iakwb eiden kai idou hsau o adelfos autou ercomenos kai tetrakosioi andres met� autou kai epidieilen iakwb ta paidia epi leian kai rachl kai tas duo paidiskas2kai epoihsen tas duo paidiskas kai tous uious autwn en prwtois kai leian kai ta paidia auths opisw kai rachl kai iwshf escatous3autos de prohlqen emprosqen autwn kai prosekunhsen epi thn ghn eptakis ews tou eggisai tou adelfou autou4kai prosedramen hsau eis sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai prosepesen epi ton trachlon autou kai eklausan amfoteroi5kai anableyas eiden tas gunaikas kai ta paidia kai eipen ti tauta soi estin o de eipen ta paidia ois hlehsen o qeos ton paida sou6kai proshggisan ai paidiskai kai ta tekna autwn kai prosekunhsan7kai proshggisen leia kai ta tekna auths kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen rachl kai iwshf kai prosekunhsan8kai eipen ti tauta soi estin pasai ai parembolai autai ais aphnthka o de eipen ina eurh o pais sou carin enantion sou kurie9eipen de hsau estin moi polla adelfe estw soi ta sa10eipen de iakwb ei eurhka carin enantion sou dexai ta dwra dia twn emwn ceirwn eneken toutou eidon to proswpon sou ws an tis idoi proswpon qeou kai eudokhseis me11labe tas eulogias mou as hnegka soi oti hlehsen me o qeos kai estin moi panta kai ebiasato auton kai elaben12kai eipen aparantes poreusomeqa ep� euqeian13eipen de autw o kurios mou ginwskei oti ta paidia apalwtera kai ta probata kai ai boes loceuontai ep� eme ean oun katadiwxw autous hmeran mian apoqanountai panta ta kthnh14proelqetw o kurios mou emprosqen tou paidos egw de eniscusw en th odw kata scolhn ths poreusews ths enantion mou kai kata poda twn paidariwn ews tou me elqein pros ton kurion mou eis shir15eipen de hsau kataleiyw meta sou apo tou laou tou met� emou o de eipen ina ti touto ikanon oti euron carin enantion sou kurie16apestreyen de hsau en th hmera ekeinh eis thn odon autou eis shir17kai iakwb apairei eis skhnas kai epoihsen eautw ekei oikias kai tois kthnesin autou epoihsen skhnas dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou skhnai18kai hlqen iakwb eis salhm polin sikimwn h estin en gh canaan ote hlqen ek ths mesopotamias surias kai parenebalen kata proswpon ths polews19kai ekthsato thn merida tou agrou ou esthsen ekei thn skhnhn autou para emmwr patros sucem ekaton amnwn20kai esthsen ekei qusiasthrion kai epekalesato ton qeon israhl

Chapter 34
1exhlqen de dina h qugathr leias hn eteken tw iakwb katamaqein tas qugateras twn egcwriwn2kai eiden authn sucem o uios emmwr o corraios o arcwn ths ghs kai labwn authn ekoimhqh met� auths kai etapeinwsen authn3kai prosescen th yuch dinas ths qugatros iakwb kai hgaphsen thn parqenon kai elalhsen kata thn dianoian ths parqenou auth4eipen de sucem pros emmwr ton patera autou legwn labe moi thn paidiskhn tauthn eis gunaika5iakwb de hkousen oti emianen o uios emmwr dinan thn qugatera autou oi de uioi autou hsan meta twn kthnwn autou en tw pediw paresiwphsen de iakwb ews tou elqein autous6exhlqen de emmwr o pathr sucem pros iakwb lalhsai autw7oi de uioi iakwb hlqon ek tou pediou ws de hkousan katenucqhsan oi andres kai luphron hn autois sfodra oti aschmon epoihsen en israhl koimhqeis meta ths qugatros iakwb kai ouc outws estai8kai elalhsen emmwr autois legwn sucem o uios mou proeilato th yuch thn qugatera umwn dote oun authn autw gunaika9epigambreusasqe hmin tas qugateras umwn dote hmin kai tas qugateras hmwn labete tois uiois umwn10kai en hmin katoikeite kai h gh idou plateia enantion umwn katoikeite kai emporeuesqe ep� auths kai egkthsasqe en auth11eipen de sucem pros ton patera auths kai pros tous adelfous auths euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen12plhqunate thn fernhn sfodra kai dwsw kaqoti an eiphte moi kai dwsete moi thn paida tauthn eis gunaika13apekriqhsan de oi uioi iakwb tw sucem kai emmwr tw patri autou meta dolou kai elalhsan autois oti emianan dinan thn adelfhn autwn14kai eipan autois sumewn kai leui oi adelfoi dinas uioi de leias ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw os ecei akrobustian estin gar oneidos hmin15en toutw omoiwqhsomeqa umin kai katoikhsomen en umin ean genhsqe ws hmeis kai umeis en tw peritmhqhnai umwn pan arsenikon16kai dwsomen tas qugateras hmwn umin kai apo twn qugaterwn umwn lhmyomeqa hmin gunaikas kai oikhsomen par� umin kai esomeqa ws genos en17ean de mh eisakoushte hmwn tou peritemnesqai labontes tas qugateras hmwn apeleusomeqa18kai hresan oi logoi enantion emmwr kai enantion sucem tou uiou emmwr19kai ouk ecronisen o neaniskos tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri iakwb autos de hn endoxotatos pantwn twn en tw oikw tou patros autou20hlqen de emmwr kai sucem o uios autou pros thn pulhn ths polews autwn kai elalhsan pros tous andras ths polews autwn legontes21oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq� hmwn oikeitwsan epi ths ghs kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn tas qugateras autwn lhmyomeqa hmin gunaikas kai tas qugateras hmwn dwsomen autois22monon en toutw omoiwqhsontai hmin oi anqrwpoi tou katoikein meq� hmwn wste einai laon ena en tw peritemnesqai hmwn pan arsenikon kaqa kai autoi peritetmhntai23kai ta kthnh autwn kai ta uparconta autwn kai ta tetrapoda ouc hmwn estai monon en toutw omoiwqwmen autois kai oikhsousin meq� hmwn24kai eishkousan emmwr kai sucem tou uiou autou pantes oi ekporeuomenoi thn pulhn ths polews autwn kai perietemonto thn sarka ths akrobustias autwn pas arshn25egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi iakwb sumewn kai leui oi adelfoi dinas ekastos thn macairan autou kai eishlqon eis thn polin asfalws kai apekteinan pan arsenikon26ton te emmwr kai sucem ton uion autou apekteinan en stomati macairas kai elabon thn dinan ek tou oikou tou sucem kai exhlqon27oi de uioi iakwb eishlqon epi tous traumatias kai dihrpasan thn polin en h emianan dinan thn adelfhn autwn28kai ta probata autwn kai tous boas autwn kai tous onous autwn osa te hn en th polei kai osa hn en tw pediw elabon29kai panta ta swmata autwn kai pasan thn aposkeuhn autwn kai tas gunaikas autwn hcmalwteusan kai dihrpasan osa te hn en th polei kai osa hn en tais oikiais30eipen de iakwb sumewn kai leui mishton me pepoihkate wste ponhron me einai pasin tois katoikousin thn ghn en te tois cananaiois kai tois ferezaiois egw de oligostos eimi en ariqmw kai sunacqentes ep� eme sugkoyousin me kai ektribhsomai egw kai o oikos mou31oi de eipan all� wsei pornh crhswntai th adelfh hmwn

Chapter 35
1eipen de o qeos pros iakwb anastas anabhqi eis ton topon baiqhl kai oikei ekei kai poihson ekei qusiasthrion tw qew tw ofqenti soi en tw apodidraskein se apo proswpou hsau tou adelfou sou2eipen de iakwb tw oikw autou kai pasin tois met� autou arate tous qeous tous allotrious tous meq� umwn ek mesou umwn kai kaqarisasqe kai allaxate tas stolas umwn3kai anastantes anabwmen eis baiqhl kai poihswmen ekei qusiasthrion tw qew tw epakousanti moi en hmera qliyews os hn met� emou kai dieswsen me en th odw h eporeuqhn4kai edwkan tw iakwb tous qeous tous allotrious oi hsan en tais cersin autwn kai ta enwtia ta en tois wsin autwn kai katekruyen auta iakwb upo thn tereminqon thn en sikimois kai apwlesen auta ews ths shmeron hmeras5kai exhren israhl ek sikimwn kai egeneto fobos qeou epi tas poleis tas kuklw autwn kai ou katediwxan opisw twn uiwn israhl6hlqen de iakwb eis louza h estin en gh canaan h estin baiqhl autos kai pas o laos os hn met� autou7kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou baiqhl ekei gar epefanh autw o qeos en tw apodidraskein auton apo proswpou hsau tou adelfou autou8apeqanen de debbwra h trofos rebekkas katwteron baiqhl upo thn balanon kai ekalesen iakwb to onoma auths balanos penqous9wfqh de o qeos iakwb eti en louza ote paregeneto ek mesopotamias ths surias kai huloghsen auton o qeos10kai eipen autw o qeos to onoma sou iakwb ou klhqhsetai eti iakwb all� israhl estai to onoma sou11eipen de autw o qeos egw o qeos sou auxanou kai plhqunou eqnh kai sunagwgai eqnwn esontai ek sou kai basileis ek ths osfuos sou exeleusontai12kai thn ghn hn dedwka abraam kai isaak soi dedwka authn soi estai kai tw spermati sou meta se dwsw thn ghn tauthn13anebh de o qeos ap� autou ek tou topou ou elalhsen met� autou14kai esthsen iakwb sthlhn en tw topw w elalhsen met� autou sthlhn liqinhn kai espeisen ep� authn spondhn kai epeceen ep� authn elaion15kai ekalesen iakwb to onoma tou topou en w elalhsen met� autou ekei o qeos baiqhl16aparas de iakwb ek baiqhl ephxen thn skhnhn autou epekeina tou purgou gader egeneto de hnika hggisen cabraqa eis ghn elqein efraqa eteken rachl kai edustokhsen en tw toketw17egeneto de en tw sklhrws authn tiktein eipen auth h maia qarsei kai gar outos soi estin uios18egeneto de en tw afienai authn thn yuchn apeqnhsken gar ekalesen to onoma autou uios odunhs mou o de pathr ekalesen auton beniamin19apeqanen de rachl kai etafh en th odw efraqa auth estin bhqleem20kai esthsen iakwb sthlhn epi tou mnhmeiou auths auth estin sthlh mnhmeiou rachl ews ths shmeron hmeras22egeneto de hnika katwkhsen israhl en th gh ekeinh eporeuqh roubhn kai ekoimhqh meta ballas ths pallakhs tou patros autou kai hkousen israhl kai ponhron efanh enantion autou hsan de oi uioi iakwb dwdeka23uioi leias prwtotokos iakwb roubhn sumewn leui ioudas issacar zaboulwn24uioi de rachl iwshf kai beniamin25uioi de ballas paidiskhs rachl dan kai nefqali26uioi de zelfas paidiskhs leias gad kai ashr outoi uioi iakwb oi egenonto autw en mesopotamia ths surias27hlqen de iakwb pros isaak ton patera autou eis mambrh eis polin tou pediou auth estin cebrwn en gh canaan ou parwkhsen abraam kai isaak28egenonto de ai hmerai isaak as ezhsen eth ekaton ogdohkonta29kai eklipwn apeqanen kai proseteqh pros to genos autou presbuteros kai plhrhs hmerwn kai eqayan auton hsau kai iakwb oi uioi autou

Chapter 36
1autai de ai geneseis hsau autos estin edwm2hsau de elaben gunaikas eautw apo twn qugaterwn twn cananaiwn thn ada qugatera ailwn tou cettaiou kai thn elibema qugatera ana tou uiou sebegwn tou euaiou3kai thn basemmaq qugatera ismahl adelfhn nabaiwq4eteken de ada tw hsau ton elifas kai basemmaq eteken ton ragouhl5kai elibema eteken ton ieous kai ton ieglom kai ton kore outoi uioi hsau oi egenonto autw en gh canaan6elaben de hsau tas gunaikas autou kai tous uious kai tas qugateras kai panta ta swmata tou oikou autou kai panta ta uparconta kai panta ta kthnh kai panta osa ekthsato kai osa periepoihsato en gh canaan kai eporeuqh ek ghs canaan apo proswpou iakwb tou adelfou autou7hn gar autwn ta uparconta polla tou oikein ama kai ouk edunato h gh ths paroikhsews autwn ferein autous apo tou plhqous twn uparcontwn autwn8wkhsen de hsau en tw orei shir hsau autos estin edwm9autai de ai geneseis hsau patros edwm en tw orei shir10kai tauta ta onomata twn uiwn hsau elifas uios adas gunaikos hsau kai ragouhl uios basemmaq gunaikos hsau11egenonto de uioi elifas qaiman wmar swfar goqom kai kenez12qamna de hn pallakh elifas tou uiou hsau kai eteken tw elifas ton amalhk outoi uioi adas gunaikos hsau13outoi de uioi ragouhl nacoq zare some kai moze outoi hsan uioi basemmaq gunaikos hsau14outoi de hsan uioi elibemas qugatros ana tou uiou sebegwn gunaikos hsau eteken de tw hsau ton ieous kai ton ieglom kai ton kore15outoi hgemones uioi hsau uioi elifas prwtotokou hsau hgemwn qaiman hgemwn wmar hgemwn swfar hgemwn kenez16hgemwn kore hgemwn goqom hgemwn amalhk outoi hgemones elifas en gh idoumaia outoi uioi adas17kai outoi uioi ragouhl uiou hsau hgemwn nacoq hgemwn zare hgemwn some hgemwn moze outoi hgemones ragouhl en gh edwm outoi uioi basemmaq gunaikos hsau18outoi de uioi elibemas gunaikos hsau hgemwn ieous hgemwn ieglom hgemwn kore outoi hgemones elibemas19outoi uioi hsau kai outoi hgemones autwn outoi eisin uioi edwm20outoi de uioi shir tou corraiou tou katoikountos thn ghn lwtan swbal sebegwn ana21kai dhswn kai asar kai riswn outoi hgemones tou corraiou tou uiou shir en th gh edwm22egenonto de uioi lwtan corri kai aiman adelfh de lwtan qamna23outoi de uioi swbal gwlwn kai manacaq kai gaibhl swf kai wman24kai outoi uioi sebegwn aie kai wnan outos estin o wnas os euren ton iamin en th erhmw ote enemen ta upozugia sebegwn tou patros autou25outoi de uioi ana dhswn kai elibema qugathr ana26outoi de uioi dhswn amada kai asban kai ieqran kai carran27outoi de uioi asar balaan kai zoukam kai iwukam kai oukan28outoi de uioi riswn ws kai aram29outoi hgemones corri hgemwn lwtan hgemwn swbal hgemwn sebegwn hgemwn ana30hgemwn dhswn hgemwn asar hgemwn riswn outoi hgemones corri en tais hgemoniais autwn en gh edwm31kai outoi oi basileis oi basileusantes en edwm pro tou basileusai basilea en israhl32kai ebasileusen en edwm balak uios tou bewr kai onoma th polei autou dennaba33apeqanen de balak kai ebasileusen ant� autou iwbab uios zara ek bosorras34apeqanen de iwbab kai ebasileusen ant� autou asom ek ths ghs qaimanwn35apeqanen de asom kai ebasileusen ant� autou adad uios barad o ekkoyas madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim36apeqanen de adad kai ebasileusen ant� autou samala ek masekkas37apeqanen de samala kai ebasileusen ant� autou saoul ek rowbwq ths para potamon38apeqanen de saoul kai ebasileusen ant� autou balaennwn uios acobwr39apeqanen de balaennwn uios acobwr kai ebasileusen ant� autou arad uios barad kai onoma th polei autou fogwr onoma de th gunaiki autou maitebehl qugathr matraiq uiou maizoob40tauta ta onomata twn hgemonwn hsau en tais fulais autwn kata topon autwn en tais cwrais autwn kai en tois eqnesin autwn hgemwn qamna hgemwn gwla hgemwn ieqer41hgemwn elibemas hgemwn hlas hgemwn finwn42hgemwn kenez hgemwn qaiman hgemwn mazar43hgemwn megedihl hgemwn zafwim outoi hgemones edwm en tais katwkodomhmenais en th gh ths kthsews autwn outos hsau pathr edwm

Chapter 37
1katwkei de iakwb en th gh ou parwkhsen o pathr autou en gh canaan2autai de ai geneseis iakwb iwshf deka epta etwn hn poimainwn meta twn adelfwn autou ta probata wn neos meta twn uiwn ballas kai meta twn uiwn zelfas twn gunaikwn tou patros autou kathnegken de iwshf yogon ponhron pros israhl ton patera autwn3iakwb de hgapa ton iwshf para pantas tous uious autou oti uios ghrous hn autw epoihsen de autw citwna poikilon4idontes de oi adelfoi autou oti auton o pathr filei ek pantwn twn uiwn autou emishsan auton kai ouk edunanto lalein autw ouden eirhnikon5enupniasqeis de iwshf enupnion aphggeilen auto tois adelfois autou6kai eipen autois akousate tou enupniou toutou ou enupniasqhn7wmhn hmas desmeuein dragmata en mesw tw pediw kai anesth to emon dragma kai wrqwqh peristrafenta de ta dragmata umwn prosekunhsan to emon dragma8eipan de autw oi adelfoi mh basileuwn basileuseis ef� hmas h kurieuwn kurieuseis hmwn kai proseqento eti misein auton eneken twn enupniwn autou kai eneken twn rhmatwn autou9eiden de enupnion eteron kai dihghsato auto tw patri autou kai tois adelfois autou kai eipen idou enupniasamhn enupnion eteron wsper o hlios kai h selhnh kai endeka asteres prosekunoun me10kai epetimhsen autw o pathr autou kai eipen autw ti to enupnion touto o enupniasqhs ara ge elqontes eleusomeqa egw te kai h mhthr sou kai oi adelfoi sou proskunhsai soi epi thn ghn11ezhlwsan de auton oi adelfoi autou o de pathr autou diethrhsen to rhma12eporeuqhsan de oi adelfoi autou boskein ta probata tou patros autwn eis sucem13kai eipen israhl pros iwshf ouc oi adelfoi sou poimainousin en sucem deuro aposteilw se pros autous eipen de autw idou egw14eipen de autw israhl poreuqeis ide ei ugiainousin oi adelfoi sou kai ta probata kai anaggeilon moi kai apesteilen auton ek ths koilados ths cebrwn kai hlqen eis sucem15kai euren auton anqrwpos planwmenon en tw pediw hrwthsen de auton o anqrwpos legwn ti zhteis16o de eipen tous adelfous mou zhtw anaggeilon moi pou boskousin17eipen de autw o anqrwpos aphrkasin enteuqen hkousa gar autwn legontwn poreuqwmen eis dwqai+m kai eporeuqh iwshf katopisqen twn adelfwn autou kai euren autous en dwqai+m18proeidon de auton makroqen pro tou eggisai auton pros autous kai eponhreuonto tou apokteinai auton19eipan de ekastos pros ton adelfon autou idou o enupniasths ekeinos ercetai20nun oun deute apokteinwmen auton kai riywmen auton eis ena twn lakkwn kai eroumen qhrion ponhron katefagen auton kai oyomeqa ti estai ta enupnia autou21akousas de roubhn exeilato auton ek twn ceirwn autwn kai eipen ou pataxomen auton eis yuchn22eipen de autois roubhn mh ekcehte aima embalete auton eis ton lakkon touton ton en th erhmw ceira de mh epenegkhte autw opws exelhtai auton ek twn ceirwn autwn kai apodw auton tw patri autou23egeneto de hnika hlqen iwshf pros tous adelfous autou exedusan ton iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton24kai labontes auton erriyan eis ton lakkon o de lakkos kenos udwr ouk eicen25ekaqisan de fagein arton kai anableyantes tois ofqalmois eidon kai idou odoiporoi ismahlitai hrconto ek galaad kai ai kamhloi autwn egemon qumiamatwn kai rhtinhs kai stakths eporeuonto de katagagein eis aigupton26eipen de ioudas pros tous adelfous autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou27deute apodwmeqa auton tois ismahlitais toutois ai de ceires hmwn mh estwsan ep� auton oti adelfos hmwn kai sarx hmwn estin hkousan de oi adelfoi autou28kai pareporeuonto oi anqrwpoi oi madihnaioi oi emporoi kai exeilkusan kai anebibasan ton iwshf ek tou lakkou kai apedonto ton iwshf tois ismahlitais eikosi cruswn kai kathgagon ton iwshf eis aigupton29anestreyen de roubhn epi ton lakkon kai ouc ora ton iwshf en tw lakkw kai dierrhxen ta imatia autou30kai anestreyen pros tous adelfous autou kai eipen to paidarion ouk estin egw de pou poreuomai eti31labontes de ton citwna tou iwshf esfaxan erifon aigwn kai emolunan ton citwna tw aimati32kai apesteilan ton citwna ton poikilon kai eishnegkan tw patri autwn kai eipan touton euromen epignwqi ei citwn tou uiou sou estin h ou33kai epegnw auton kai eipen citwn tou uiou mou estin qhrion ponhron katefagen auton qhrion hrpasen ton iwshf34dierrhxen de iakwb ta imatia autou kai epeqeto sakkon epi thn osfun autou kai epenqei ton uion autou hmeras pollas35sunhcqhsan de pantes oi uioi autou kai ai qugateres kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai pros ton uion mou penqwn eis adou kai eklausen auton o pathr autou36oi de madihnaioi apedonto ton iwshf eis aigupton tw petefrh tw spadonti faraw arcimageirw

Chapter 38
1egeneto de en tw kairw ekeinw katebh ioudas apo twn adelfwn autou kai afiketo ews pros anqrwpon tina odollamithn w onoma iras2kai eiden ekei ioudas qugatera anqrwpou cananaiou h onoma saua kai elaben authn kai eishlqen pros authn3kai sullabousa eteken uion kai ekalesen to onoma autou hr4kai sullabousa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou aunan5kai prosqeisa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou shlwm auth de hn en casbi hnika eteken autous6kai elaben ioudas gunaika hr tw prwtotokw autou h onoma qamar7egeneto de hr prwtotokos iouda ponhros enantion kuriou kai apekteinen auton o qeos8eipen de ioudas tw aunan eiselqe pros thn gunaika tou adelfou sou kai gambreusai authn kai anasthson sperma tw adelfw sou9gnous de aunan oti ouk autw estai to sperma egineto otan eishrceto pros thn gunaika tou adelfou autou execeen epi thn ghn tou mh dounai sperma tw adelfw autou10ponhron de efanh enantion tou qeou oti epoihsen touto kai eqanatwsen kai touton11eipen de ioudas qamar th numfh autou kaqou chra en tw oikw tou patros sou ews megas genhtai shlwm o uios mou eipen gar mhpote apoqanh kai outos wsper oi adelfoi autou apelqousa de qamar ekaqhto en tw oikw tou patros auths12eplhqunqhsan de ai hmerai kai apeqanen saua h gunh iouda kai paraklhqeis ioudas anebh epi tous keirontas ta probata autou autos kai iras o poimhn autou o odollamiths eis qamna13kai aphggelh qamar th numfh autou legontes idou o penqeros sou anabainei eis qamna keirai ta probata autou14kai perielomenh ta imatia ths chreusews af� eauths periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen pros tais pulais ainan h estin en parodw qamna eiden gar oti megas gegonen shlwm autos de ouk edwken authn autw gunaika15kai idwn authn ioudas edoxen authn pornhn einai katekaluyato gar to proswpon auths kai ouk epegnw authn16exeklinen de pros authn thn odon kai eipen auth eason me eiselqein pros se ou gar egnw oti h numfh autou estin h de eipen ti moi dwseis ean eiselqhs pros me17o de eipen egw soi apostelw erifon aigwn ek twn probatwn h de eipen ean dws arrabwna ews tou aposteilai se18o de eipen tina ton arrabwna soi dwsw h de eipen ton daktulion sou kai ton ormiskon kai thn rabdon thn en th ceiri sou kai edwken auth kai eishlqen pros authn kai en gastri elaben ex autou19kai anastasa aphlqen kai perieilato to qeristron af� eauths kai enedusato ta imatia ths chreusews auths20apesteilen de ioudas ton erifon ex aigwn en ceiri tou poimenos autou tou odollamitou komisasqai ton arrabwna para ths gunaikos kai ouc euren authn21ephrwthsen de tous andras tous ek tou topou pou estin h pornh h genomenh en ainan epi ths odou kai eipan ouk hn entauqa pornh22kai apestrafh pros ioudan kai eipen ouc euron kai oi anqrwpoi oi ek tou topou legousin mh einai wde pornhn23eipen de ioudas ecetw auta alla mhpote katagelasqwmen egw men apestalka ton erifon touton su de ouc eurhkas24egeneto de meta trimhnon aphggelh tw iouda legontes ekpeporneuken qamar h numfh sou kai idou en gastri ecei ek porneias eipen de ioudas exagagete authn kai katakauqhtw25auth de agomenh apesteilen pros ton penqeron auths legousa ek tou anqrwpou tinos tauta estin egw en gastri ecw kai eipen epignwqi tinos o daktulios kai o ormiskos kai h rabdos auth26epegnw de ioudas kai eipen dedikaiwtai qamar h egw ou eineken ouk edwka authn shlwm tw uiw mou kai ou proseqeto eti tou gnwnai authn27egeneto de hnika etikten kai thde hn diduma en th gastri auths28egeneto de en tw tiktein authn o eis proexhnegken thn ceira labousa de h maia edhsen epi thn ceira autou kokkinon legousa outos exeleusetai proteros29ws de episunhgagen thn ceira kai euqus exhlqen o adelfos autou h de eipen ti diekoph dia se fragmos kai ekalesen to onoma autou fares30kai meta touto exhlqen o adelfos autou ef� w hn epi th ceiri autou to kokkinon kai ekalesen to onoma autou zara

Chapter 39
1iwshf de kathcqh eis aigupton kai ekthsato auton petefrhs o eunoucos faraw arcimageiros anhr aiguptios ek ceiros ismahlitwn oi kathgagon auton ekei2kai hn kurios meta iwshf kai hn anhr epitugcanwn kai egeneto en tw oikw para tw kuriw tw aiguptiw3hdei de o kurios autou oti kurios met� autou kai osa an poih kurios euodoi en tais cersin autou4kai euren iwshf carin enantion tou kuriou autou euhrestei de autw kai katesthsen auton epi tou oikou autou kai panta osa hn autw edwken dia ceiros iwshf5egeneto de meta to katastaqhnai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa hn autw kai huloghsen kurios ton oikon tou aiguptiou dia iwshf kai egenhqh eulogia kuriou en pasin tois uparcousin autw en tw oikw kai en tw agrw6kai epetreyen panta osa hn autw eis ceiras iwshf kai ouk hdei twn kaq� eauton ouden plhn tou artou ou hsqien autos kai hn iwshf kalos tw eidei kai wraios th oyei sfodra7kai egeneto meta ta rhmata tauta kai epebalen h gunh tou kuriou autou tous ofqalmous auths epi iwshf kai eipen koimhqhti met� emou8o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurios mou ou ginwskei di� eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eis tas ceiras mou9kai ouc uperecei en th oikia tauth ouqen emou oude upexhrhtai ap� emou ouden plhn sou dia to se gunaika autou einai kai pws poihsw to rhma to ponhron touto kai amarthsomai enantion tou qeou10hnika de elalei tw iwshf hmeran ex hmeras kai ouc uphkousen auth kaqeudein met� auths tou suggenesqai auth11egeneto de toiauth tis hmera eishlqen iwshf eis thn oikian poiein ta erga autou kai ouqeis hn twn en th oikia esw12kai epespasato auton twn imatiwn legousa koimhqhti met� emou kai katalipwn ta imatia autou en tais cersin auths efugen kai exhlqen exw13kai egeneto ws eiden oti katelipen ta imatia autou en tais cersin auths kai efugen kai exhlqen exw14kai ekalesen tous ontas en th oikia kai eipen autois legousa idete eishgagen hmin paida ebraion empaizein hmin eishlqen pros me legwn koimhqhti met� emou kai ebohsa fwnh megalh15en de tw akousai auton oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katalipwn ta imatia autou par� emoi efugen kai exhlqen exw16kai katalimpanei ta imatia par� eauth ews hlqen o kurios eis ton oikon autou17kai elalhsen autw kata ta rhmata tauta legousa eishlqen pros me o pais o ebraios on eishgages pros hmas empaixai moi kai eipen moi koimhqhsomai meta sou18ws de hkousen oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katelipen ta imatia autou par� emoi kai efugen kai exhlqen exw19egeneto de ws hkousen o kurios autou ta rhmata ths gunaikos autou osa elalhsen pros auton legousa outws epoihsen moi o pais sou kai equmwqh orgh20kai labwn o kurios iwshf enebalen auton eis to ocurwma eis ton topon en w oi desmwtai tou basilews katecontai ekei en tw ocurwmati21kai hn kurios meta iwshf kai kateceen autou eleos kai edwken autw carin enantion tou arcidesmofulakos22kai edwken o arcidesmofulax to desmwthrion dia ceiros iwshf kai pantas tous aphgmenous osoi en tw desmwthriw kai panta osa poiousin ekei23ouk hn o arcidesmofulax tou desmwthriou ginwskwn di� auton ouqen panta gar hn dia ceiros iwshf dia to ton kurion met� autou einai kai osa autos epoiei kurios euwdou en tais cersin autou

Chapter 40
1egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocoos tou basilews aiguptou kai o arcisitopoios tw kuriw autwn basilei aiguptou2kai wrgisqh faraw epi tois dusin eunoucois autou epi tw arcioinocow kai epi tw arcisitopoiw3kai eqeto autous en fulakh para tw desmofulaki eis to desmwthrion eis ton topon ou iwshf aphkto ekei4kai sunesthsen o arcidesmwths tw iwshf autous kai paresth autois hsan de hmeras en th fulakh5kai eidon amfoteroi enupnion ekateros enupnion en mia nukti orasis tou enupniou autou o arcioinocoos kai o arcisitopoios oi hsan tw basilei aiguptou oi ontes en tw desmwthriw6eishlqen de pros autous iwshf to prwi kai eiden autous kai hsan tetaragmenoi7kai hrwta tous eunoucous faraw oi hsan met� autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuqrwpa shmeron8oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autois iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsis autwn estin dihghsasqe oun moi9kai dihghsato o arcioinocoos to enupnion autou tw iwshf kai eipen en tw upnw mou hn ampelos enantion mou10en de th ampelw treis puqmenes kai auth qallousa anenhnocuia blastous pepeiroi oi botrues stafulhs11kai to pothrion faraw en th ceiri mou kai elabon thn stafulhn kai exeqliya authn eis to pothrion kai edwka to pothrion eis tas ceiras faraw12kai eipen autw iwshf touto h sugkrisis autou oi treis puqmenes treis hmerai eisin13eti treis hmerai kai mnhsqhsetai faraw ths archs sou kai apokatasthsei se epi thn arcioinocoi+an sou kai dwseis to pothrion faraw eis thn ceira autou kata thn archn sou thn proteran ws hsqa oinocown14alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseis en emoi eleos kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeis me ek tou ocurwmatos toutou15oti kloph eklaphn ek ghs ebraiwn kai wde ouk epoihsa ouden all� enebalon me eis ton lakkon touton16kai eiden o arcisitopoios oti orqws sunekrinen kai eipen tw iwshf kagw eidon enupnion kai wmhn tria kana condritwn airein epi ths kefalhs mou17en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileus faraw esqiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsqien auta apo tou kanou tou epanw ths kefalhs mou18apokriqeis de iwshf eipen autw auth h sugkrisis autou ta tria kana treis hmerai eisin19eti triwn hmerwn afelei faraw thn kefalhn sou apo sou kai kremasei se epi xulou kai fagetai ta ornea tou ouranou tas sarkas sou apo sou20egeneto de en th hmera th trith hmera genesews hn faraw kai epoiei poton pasi tois paisin autou kai emnhsqh ths archs tou arcioinocoou kai ths archs tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou21kai apekatesthsen ton arcioinocoon epi thn archn autou kai edwken to pothrion eis thn ceira faraw22ton de arcisitopoion ekremasen kaqa sunekrinen autois iwshf23ouk emnhsqh de o arcioinocoos tou iwshf alla epelaqeto autou

Chapter 41
1egeneto de meta duo eth hmerwn faraw eiden enupnion weto estanai epi tou potamou2kai idou wsper ek tou potamou anebainon epta boes kalai tw eidei kai eklektai tais sarxin kai eboskonto en tw acei3allai de epta boes anebainon meta tautas ek tou potamou aiscrai tw eidei kai leptai tais sarxin kai enemonto para tas boas para to ceilos tou potamou4kai katefagon ai epta boes ai aiscrai kai leptai tais sarxin tas epta boas tas kalas tw eidei kai tas eklektas hgerqh de faraw5kai enupniasqh to deuteron kai idou epta stacues anebainon en puqmeni eni eklektoi kai kaloi6alloi de epta stacues leptoi kai anemofqoroi anefuonto met� autous7kai katepion oi epta stacues oi leptoi kai anemofqoroi tous epta stacuas tous eklektous kai tous plhreis hgerqh de faraw kai hn enupnion8egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilas ekalesen pantas tous exhghtas aiguptou kai pantas tous sofous auths kai dihghsato autois faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw9kai elalhsen o arcioinocoos pros faraw legwn thn amartian mou anamimnhskw shmeron10faraw wrgisqh tois paisin autou kai eqeto hmas en fulakh en tw oikw tou arcimageirou eme te kai ton arcisitopoion11kai eidomen enupnion en nukti mia egw te kai autos ekastos kata to autou enupnion eidomen12hn de ekei meq� hmwn neaniskos pais ebraios tou arcimageirou kai dihghsameqa autw kai sunekrinen hmin13egenhqh de kaqws sunekrinen hmin outws kai sunebh eme te apokatastaqhnai epi thn archn mou ekeinon de kremasqhnai14aposteilas de faraw ekalesen ton iwshf kai exhgagon auton ek tou ocurwmatos kai exurhsan auton kai hllaxan thn stolhn autou kai hlqen pros faraw15eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta16apokriqeis de iwshf tw faraw eipen aneu tou qeou ouk apokriqhsetai to swthrion faraw17elalhsen de faraw tw iwshf legwn en tw upnw mou wmhn estanai para to ceilos tou potamou18kai wsper ek tou potamou anebainon epta boes kalai tw eidei kai eklektai tais sarxin kai enemonto en tw acei19kai idou epta boes eterai anebainon opisw autwn ek tou potamou ponhrai kai aiscrai tw eidei kai leptai tais sarxin oias ouk eidon toiautas en olh gh aiguptw aiscroteras20kai katefagon ai epta boes ai aiscrai kai leptai tas epta boas tas prwtas tas kalas kai eklektas21kai eishlqon eis tas koilias autwn kai ou diadhloi egenonto oti eishlqon eis tas koilias autwn kai ai oyeis autwn aiscrai kaqa kai thn archn exegerqeis de ekoimhqhn22kai eidon palin en tw upnw mou kai wsper epta stacues anebainon en puqmeni eni plhreis kai kaloi23alloi de epta stacues leptoi kai anemofqoroi anefuonto ecomenoi autwn24kai katepion oi epta stacues oi leptoi kai anemofqoroi tous epta stacuas tous kalous kai tous plhreis eipa oun tois exhghtais kai ouk hn o apaggellwn moi25kai eipen iwshf tw faraw to enupnion faraw en estin osa o qeos poiei edeixen tw faraw26ai epta boes ai kalai epta eth estin kai oi epta stacues oi kaloi epta eth estin to enupnion faraw en estin27kai ai epta boes ai leptai ai anabainousai opisw autwn epta eth estin kai oi epta stacues oi leptoi kai anemofqoroi esontai epta eth limou28to de rhma o eirhka faraw osa o qeos poiei edeixen tw faraw29idou epta eth ercetai euqhnia pollh en pash gh aiguptw30hxei de epta eth limou meta tauta kai epilhsontai ths plhsmonhs en olh gh aiguptw kai analwsei o limos thn ghn31kai ouk epignwsqhsetai h euqhnia epi ths ghs apo tou limou tou esomenou meta tauta iscuros gar estai sfodra32peri de tou deuterwsai to enupnion faraw dis oti alhqes estai to rhma to para tou qeou kai tacunei o qeos tou poihsai auto33nun oun skeyai anqrwpon fronimon kai suneton kai katasthson auton epi ghs aiguptou34kai poihsatw faraw kai katasthsatw toparcas epi ths ghs kai apopemptwsatwsan panta ta genhmata ths ghs aiguptou twn epta etwn ths euqhnias35kai sunagagetwsan panta ta brwmata twn epta etwn twn ercomenwn twn kalwn toutwn kai sunacqhtw o sitos upo ceira faraw brwmata en tais polesin fulacqhtw36kai estai ta brwmata pefulagmena th gh eis ta epta eth tou limou a esontai en gh aiguptw kai ouk ektribhsetai h gh en tw limw37hresen de ta rhmata enantion faraw kai enantion pantwn twn paidwn autou38kai eipen faraw pasin tois paisin autou mh eurhsomen anqrwpon toiouton os ecei pneuma qeou en autw39eipen de faraw tw iwshf epeidh edeixen o qeos soi panta tauta ouk estin anqrwpos fronimwteros kai sunetwteros sou40su esh epi tw oikw mou kai epi tw stomati sou upakousetai pas o laos mou plhn ton qronon uperexw sou egw41eipen de faraw tw iwshf idou kaqisthmi se shmeron epi pashs ghs aiguptou42kai perielomenos faraw ton daktulion apo ths ceiros autou perieqhken auton epi thn ceira iwshf kai enedusen auton stolhn bussinhn kai perieqhken kloion crusoun peri ton trachlon autou43kai anebibasen auton epi to arma to deuteron twn autou kai ekhruxen emprosqen autou khrux kai katesthsen auton ef� olhs ghs aiguptou44eipen de faraw tw iwshf egw faraw aneu sou ouk exarei ouqeis thn ceira autou epi pash gh aiguptou45kai ekalesen faraw to onoma iwshf yonqomfanhc kai edwken autw thn asenneq qugatera petefrh ierews hliou polews autw gunaika46iwshf de hn etwn triakonta ote esth enantion faraw basilews aiguptou exhlqen de iwshf ek proswpou faraw kai dihlqen pasan ghn aiguptou47kai epoihsen h gh en tois epta etesin ths euqhnias dragmata48kai sunhgagen panta ta brwmata twn epta etwn en ois hn h euqhnia en gh aiguptou kai eqhken ta brwmata en tais polesin brwmata twn pediwn ths polews twn kuklw auths eqhken en auth49kai sunhgagen iwshf siton wsei thn ammon ths qalasshs polun sfodra ews ouk hdunanto ariqmhsai ou gar hn ariqmos50tw de iwshf egenonto uioi duo pro tou elqein ta epta eth tou limou ous eteken autw asenneq qugathr petefrh ierews hliou polews51ekalesen de iwshf to onoma tou prwtotokou manassh oti epilaqesqai me epoihsen o qeos pantwn twn ponwn mou kai pantwn twn tou patros mou52to de onoma tou deuterou ekalesen efraim oti huxhsen me o qeos en gh tapeinwsews mou53parhlqon de ta epta eth ths euqhnias a egenonto en gh aiguptw54kai hrxanto ta epta eth tou limou ercesqai kaqa eipen iwshf kai egeneto limos en pash th gh en de pash gh aiguptou hsan artoi55kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laos pros faraw peri artwn eipen de faraw pasi tois aiguptiois poreuesqe pros iwshf kai o ean eiph umin poihsate56kai o limos hn epi proswpou pashs ths ghs anewxen de iwshf pantas tous sitobolwnas kai epwlei pasi tois aiguptiois57kai pasai ai cwrai hlqon eis aigupton agorazein pros iwshf epekrathsen gar o limos en pash th gh

Chapter 42
1idwn de iakwb oti estin prasis en aiguptw eipen tois uiois autou ina ti raqumeite2idou akhkoa oti estin sitos en aiguptw katabhte ekei kai priasqe hmin mikra brwmata ina zwmen kai mh apoqanwmen3katebhsan de oi adelfoi iwshf oi deka priasqai siton ex aiguptou4ton de beniamin ton adelfon iwshf ouk apesteilen meta twn adelfwn autou eipen gar mhpote sumbh autw malakia5hlqon de oi uioi israhl agorazein meta twn ercomenwn hn gar o limos en gh canaan6iwshf de hn arcwn ths ghs outos epwlei panti tw law ths ghs elqontes de oi adelfoi iwshf prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn7idwn de iwshf tous adelfous autou epegnw kai hllotriouto ap� autwn kai elalhsen autois sklhra kai eipen autois poqen hkate oi de eipan ek ghs canaan agorasai brwmata8epegnw de iwshf tous adelfous autou autoi de ouk epegnwsan auton9kai emnhsqh iwshf twn enupniwn wn eiden autos kai eipen autois kataskopoi este katanohsai ta icnh ths cwras hkate10oi de eipan ouci kurie oi paides sou hlqomen priasqai brwmata11pantes esmen uioi enos anqrwpou eirhnikoi esmen ouk eisin oi paides sou kataskopoi12eipen de autois ouci alla ta icnh ths ghs hlqate idein13oi de eipan dwdeka esmen oi paides sou adelfoi en gh canaan kai idou o newteros meta tou patros hmwn shmeron o de eteros ouc uparcei14eipen de autois iwshf touto estin o eirhka umin legwn oti kataskopoi este15en toutw faneisqe nh thn ugieian faraw ou mh exelqhte enteuqen ean mh o adelfos umwn o newteros elqh wde16aposteilate ex umwn ena kai labete ton adelfon umwn umeis de apacqhte ews tou fanera genesqai ta rhmata umwn ei alhqeuete h ou ei de mh nh thn ugieian faraw h mhn kataskopoi este17kai eqeto autous en fulakh hmeras treis18eipen de autois th hmera th trith touto poihsate kai zhsesqe ton qeon gar egw foboumai19ei eirhnikoi este adelfos umwn eis katasceqhtw en th fulakh autoi de badisate kai apagagete ton agorasmon ths sitodosias umwn20kai ton adelfon umwn ton newteron agagete pros me kai pisteuqhsontai ta rhmata umwn ei de mh apoqaneisqe epoihsan de outws21kai eipen ekastos pros ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin ths yuchs autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef� hmas h qliyis auth22apokriqeis de roubhn eipen autois ouk elalhsa umin legwn mh adikhshte to paidarion kai ouk eishkousate mou kai idou to aima autou ekzhteitai23autoi de ouk hdeisan oti akouei iwshf o gar ermhneuths ana meson autwn hn24apostrafeis de ap� autwn eklausen iwshf kai palin proshlqen pros autous kai eipen autois kai elaben ton sumewn ap� autwn kai edhsen auton enantion autwn25eneteilato de iwshf emplhsai ta aggeia autwn sitou kai apodounai to argurion ekastou eis ton sakkon autou kai dounai autois episitismon eis thn odon kai egenhqh autois outws26kai epiqentes ton siton epi tous onous autwn aphlqon ekeiqen27lusas de eis ton marsippon autou dounai cortasmata tois onois autou ou katelusan eiden ton desmon tou arguriou autou kai hn epanw tou stomatos tou marsippou28kai eipen tois adelfois autou apedoqh moi to argurion kai idou touto en tw marsippw mou kai exesth h kardia autwn kai etaracqhsan pros allhlous legontes ti touto epoihsen o qeos hmin29hlqon de pros iakwb ton patera autwn eis ghn canaan kai aphggeilan autw panta ta sumbanta autois legontes30lelalhken o anqrwpos o kurios ths ghs pros hmas sklhra kai eqeto hmas en fulakh ws kataskopeuontas thn ghn31eipamen de autw eirhnikoi esmen ouk esmen kataskopoi32dwdeka adelfoi esmen uioi tou patros hmwn o eis ouc uparcei o de mikroteros meta tou patros hmwn shmeron en gh canaan33eipen de hmin o anqrwpos o kurios ths ghs en toutw gnwsomai oti eirhnikoi este adelfon ena afete wde met� emou ton de agorasmon ths sitodosias tou oikou umwn labontes apelqate34kai agagete pros me ton adelfon umwn ton newteron kai gnwsomai oti ou kataskopoi este all� oti eirhnikoi este kai ton adelfon umwn apodwsw umin kai th gh emporeuesqe35egeneto de en tw katakenoun autous tous sakkous autwn kai hn ekastou o desmos tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon tous desmous tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan36eipen de autois iakwb o pathr autwn eme hteknwsate iwshf ouk estin sumewn ouk estin kai ton beniamin lhmyesqe ep� eme egeneto panta tauta37eipen de roubhn tw patri autou legwn tous duo uious mou apokteinon ean mh agagw auton pros se dos auton eis thn ceira mou kagw anaxw auton pros se38o de eipen ou katabhsetai o uios mou meq� umwn oti o adelfos autou apeqanen kai autos monos kataleleiptai kai sumbhsetai auton malakisqhnai en th odw h an poreuhsqe kai kataxete mou to ghras meta luphs eis adou

Chapter 43
1o de limos eniscusen epi ths ghs2egeneto de hnika sunetelesan katafagein ton siton on hnegkan ex aiguptou kai eipen autois o pathr autwn palin poreuqentes priasqe hmin mikra brwmata3eipen de autw ioudas legwn diamarturia diamemarturhtai hmin o anqrwpos legwn ouk oyesqe to proswpon mou ean mh o adelfos umwn o newteros meq� umwn h4ei men oun apostelleis ton adelfon hmwn meq� hmwn katabhsomeqa kai agoraswmen soi brwmata5ei de mh apostelleis ton adelfon hmwn meq� hmwn ou poreusomeqa o gar anqrwpos eipen hmin legwn ouk oyesqe mou to proswpon ean mh o adelfos umwn o newteros meq� umwn h6eipen de israhl ti ekakopoihsate me anaggeilantes tw anqrwpw ei estin umin adelfos7oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmas o anqrwpos kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfos kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn8eipen de ioudas pros israhl ton patera autou aposteilon to paidarion met� emou kai anastantes poreusomeqa ina zwmen kai mh apoqanwmen kai hmeis kai su kai h aposkeuh hmwn9egw de ekdecomai auton ek ceiros mou zhthson auton ean mh agagw auton pros se kai sthsw auton enantion sou hmarthkws esomai pros se pasas tas hmeras10ei mh gar ebradunamen hdh an upestreyamen dis11eipen de autois israhl o pathr autwn ei outws estin touto poihsate labete apo twn karpwn ths ghs en tois aggeiois umwn kai katagagete tw anqrwpw dwra ths rhtinhs kai tou melitos qumiama kai stakthn kai tereminqon kai karua12kai to argurion disson labete en tais cersin umwn to argurion to apostrafen en tois marsippois umwn apostreyate meq� umwn mhpote agnohma estin13kai ton adelfon umwn labete kai anastantes katabhte pros ton anqrwpon14o de qeos mou dwh umin carin enantion tou anqrwpou kai aposteilai ton adelfon umwn ton ena kai ton beniamin egw men gar kaqa hteknwmai hteknwmai15labontes de oi andres ta dwra tauta kai to argurion diploun elabon en tais cersin autwn kai ton beniamin kai anastantes katebhsan eis aigupton kai esthsan enantion iwshf16eiden de iwshf autous kai ton beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen tw epi ths oikias autou eisagage tous anqrwpous eis thn oikian kai sfaxon qumata kai etoimason met� emou gar fagontai oi anqrwpoi artous thn meshmbrian17epoihsen de o anqrwpos kaqa eipen iwshf kai eishgagen tous anqrwpous eis ton oikon iwshf18idontes de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eis ton oikon iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en tois marsippois hmwn thn archn hmeis eisagomeqa tou sukofanthsai hmas kai epiqesqai hmin tou labein hmas eis paidas kai tous onous hmwn19proselqontes de pros ton anqrwpon ton epi tou oikou iwshf elalhsan autw en tw pulwni tou oikou20legontes deomeqa kurie katebhmen thn archn priasqai brwmata21egeneto de hnika hlqomen eis to katalusai kai hnoixamen tous marsippous hmwn kai tode to argurion ekastou en tw marsippw autou to argurion hmwn en staqmw apestreyamen nun en tais cersin hmwn22kai argurion eteron hnegkamen meq� eautwn agorasai brwmata ouk oidamen tis enebalen to argurion eis tous marsippous hmwn23eipen de autois ilews umin mh fobeisqe o qeos umwn kai o qeos twn paterwn umwn edwken umin qhsaurous en tois marsippois umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen pros autous ton sumewn24kai hnegken udwr niyai tous podas autwn kai edwken cortasmata tois onois autwn25htoimasan de ta dwra ews tou elqein iwshf meshmbrias hkousan gar oti ekei mellei aristan26eishlqen de iwshf eis thn oikian kai proshnegkan autw ta dwra a eicon en tais cersin autwn eis ton oikon kai prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn27hrwthsen de autous pws ecete kai eipen autois ei ugiainei o pathr umwn o presbuteros on eipate eti zh28oi de eipan ugiainei o pais sou o pathr hmwn eti zh kai eipen euloghtos o anqrwpos ekeinos tw qew kai kuyantes prosekunhsan autw29anableyas de tois ofqalmois iwshf eiden beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen outos o adelfos umwn o newteros on eipate pros me agagein kai eipen o qeos elehsai se teknon30etaracqh de iwshf sunestrefeto gar ta entera autou epi tw adelfw autou kai ezhtei klausai eiselqwn de eis to tamieion eklausen ekei31kai niyamenos to proswpon exelqwn enekrateusato kai eipen paraqete artous32kai pareqhkan autw monw kai autois kaq� eautous kai tois aiguptiois tois sundeipnousin met� autou kaq� eautous ou gar edunanto oi aiguptioi sunesqiein meta twn ebraiwn artous bdelugma gar estin tois aiguptiois33ekaqisan de enantion autou o prwtotokos kata ta presbeia autou kai o newteros kata thn neothta autou existanto de oi anqrwpoi ekastos pros ton adelfon autou34hran de meridas par� autou pros autous emegalunqh de h meris beniamin para tas meridas pantwn pentaplasiws pros tas ekeinwn epion de kai emequsqhsan met� autou

Chapter 44
1kai eneteilato iwshf tw onti epi ths oikias autou legwn plhsate tous marsippous twn anqrwpwn brwmatwn osa ean dunwntai arai kai embalate ekastou to argurion epi tou stomatos tou marsippou2kai to kondu mou to arguroun embalate eis ton marsippon tou newterou kai thn timhn tou sitou autou egenhqh de kata to rhma iwshf kaqws eipen3to prwi diefausen kai oi anqrwpoi apestalhsan autoi kai oi onoi autwn4exelqontwn de autwn thn polin ouk apescon makran kai iwshf eipen tw epi ths oikias autou anastas epidiwxon opisw twn anqrwpwn kai katalhmyh autous kai ereis autois ti oti antapedwkate ponhra anti kalwn5ina ti ekleyate mou to kondu to arguroun ou touto estin en w pinei o kurios mou autos de oiwnismw oiwnizetai en autw ponhra suntetelesqe a pepoihkate6eurwn de autous eipen autois kata ta rhmata tauta7oi de eipon autw ina ti lalei o kurios kata ta rhmata tauta mh genoito tois paisin sou poihsai kata to rhma touto8ei to men argurion o euromen en tois marsippois hmwn apestreyamen pros se ek ghs canaan pws an kleyaimen ek tou oikou tou kuriou sou argurion h crusion9par� w an eureqh to kondu twn paidwn sou apoqnhsketw kai hmeis de esomeqa paides tw kuriw hmwn10o de eipen kai nun ws legete outws estai o anqrwpos par� w an eureqh to kondu autos estai mou pais umeis de esesqe kaqaroi11kai espeusan kai kaqeilan ekastos ton marsippon autou epi thn ghn kai hnoixan ekastos ton marsippon autou12hreuna de apo tou presbuterou arxamenos ews hlqen epi ton newteron kai euren to kondu en tw marsippw tw beniamin13kai dierrhxan ta imatia autwn kai epeqhkan ekastos ton marsippon autou epi ton onon autou kai epestreyan eis thn polin14eishlqen de ioudas kai oi adelfoi autou pros iwshf eti autou ontos ekei kai epeson enantion autou epi thn ghn15eipen de autois iwshf ti to pragma touto o epoihsate ouk oidate oti oiwnismw oiwnieitai anqrwpos oios egw16eipen de ioudas ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeos euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeis kai par� w eureqh to kondu17eipen de iwshf mh moi genoito poihsai to rhma touto o anqrwpos par� w eureqh to kondu autos estai mou pais umeis de anabhte meta swthrias pros ton patera umwn18eggisas de autw ioudas eipen deomai kurie lalhsatw o pais sou rhma enantion sou kai mh qumwqhs tw paidi sou oti su ei meta faraw19kurie su hrwthsas tous paidas sou legwn ei ecete patera h adelfon20kai eipamen tw kuriw estin hmin pathr presbuteros kai paidion ghrws newteron autw kai o adelfos autou apeqanen autos de monos upeleifqh th mhtri autou o de pathr auton hgaphsen21eipas de tois paisin sou katagagete auton pros me kai epimeloumai autou22kai eipamen tw kuriw ou dunhsetai to paidion katalipein ton patera ean de kataliph ton patera apoqaneitai23su de eipas tois paisin sou ean mh katabh o adelfos umwn o newteros meq� umwn ou prosqhsesqe eti idein to proswpon mou24egeneto de hnika anebhmen pros ton paida sou patera de hmwn aphggeilamen autw ta rhmata tou kuriou25eipen de hmin o pathr hmwn badisate palin agorasate hmin mikra brwmata26hmeis de eipamen ou dunhsomeqa katabhnai all� ei men o adelfos hmwn o newteros katabainei meq� hmwn katabhsomeqa ou gar dunhsomeqa idein to proswpon tou anqrwpou tou adelfou tou newterou mh ontos meq� hmwn27eipen de o pais sou o pathr hmwn pros hmas umeis ginwskete oti duo eteken moi h gunh28kai exhlqen o eis ap� emou kai eipate oti qhriobrwtos gegonen kai ouk eidon auton eti kai nun29ean oun labhte kai touton ek proswpou mou kai sumbh autw malakia en th odw kai kataxete mou to ghras meta luphs eis adou30nun oun ean eisporeuwmai pros ton paida sou patera de hmwn kai to paidarion mh h meq� hmwn h de yuch autou ekkrematai ek ths toutou yuchs31kai estai en tw idein auton mh on to paidarion meq� hmwn teleuthsei kai kataxousin oi paides sou to ghras tou paidos sou patros de hmwn met� odunhs eis adou32o gar pais sou ekdedektai to paidion para tou patros legwn ean mh agagw auton pros se kai sthsw auton enantion sou hmarthkws esomai pros ton patera pasas tas hmeras33nun oun paramenw soi pais anti tou paidiou oikeths tou kuriou to de paidion anabhtw meta twn adelfwn34pws gar anabhsomai pros ton patera tou paidiou mh ontos meq� hmwn ina mh idw ta kaka a eurhsei ton patera mou

Chapter 45
1kai ouk hdunato iwshf anecesqai pantwn twn paresthkotwn autw all� eipen exaposteilate pantas ap� emou kai ou pareisthkei oudeis eti tw iwshf hnika anegnwrizeto tois adelfois autou2kai afhken fwnhn meta klauqmou hkousan de pantes oi aiguptioi kai akouston egeneto eis ton oikon faraw3eipen de iwshf pros tous adelfous autou egw eimi iwshf eti o pathr mou zh kai ouk edunanto oi adelfoi apokriqhnai autw etaracqhsan gar4eipen de iwshf pros tous adelfous autou eggisate pros me kai hggisan kai eipen egw eimi iwshf o adelfos umwn on apedosqe eis aigupton5nun oun mh lupeisqe mhde sklhron umin fanhtw oti apedosqe me wde eis gar zwhn apesteilen me o qeos emprosqen umwn6touto gar deuteron etos limos epi ths ghs kai eti loipa pente eth en ois ouk estai arotriasis oude amhtos7apesteilen gar me o qeos emprosqen umwn upoleipesqai umwn kataleimma epi ths ghs kai ekqreyai umwn kataleiyin megalhn8nun oun ouc umeis me apestalkate wde all� h o qeos kai epoihsen me ws patera faraw kai kurion pantos tou oikou autou kai arconta pashs ghs aiguptou9speusantes oun anabhte pros ton patera mou kai eipate autw tade legei o uios sou iwshf epoihsen me o qeos kurion pashs ghs aiguptou katabhqi oun pros me kai mh meinhs10kai katoikhseis en gh gesem arabias kai esh eggus mou su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou ta probata sou kai ai boes sou kai osa soi estin11kai ekqreyw se ekei eti gar pente eth limos ina mh ektribhs su kai oi uioi sou kai panta ta uparconta sou12idou oi ofqalmoi umwn blepousin kai oi ofqalmoi beniamin tou adelfou mou oti to stoma mou to laloun pros umas13apaggeilate oun tw patri mou pasan thn doxan mou thn en aiguptw kai osa eidete kai tacunantes katagagete ton patera mou wde14kai epipeswn epi ton trachlon beniamin tou adelfou autou eklausen ep� autw kai beniamin eklausen epi tw trachlw autou15kai katafilhsas pantas tous adelfous autou eklausen ep� autois kai meta tauta elalhsan oi adelfoi autou pros auton16kai diebohqh h fwnh eis ton oikon faraw legontes hkasin oi adelfoi iwshf ecarh de faraw kai h qerapeia autou17eipen de faraw pros iwshf eipon tois adelfois sou touto poihsate gemisate ta poreia umwn kai apelqate eis ghn canaan18kai paralabontes ton patera umwn kai ta uparconta umwn hkete pros me kai dwsw umin pantwn twn agaqwn aiguptou kai fagesqe ton muelon ths ghs19su de enteilai tauta labein autois amaxas ek ghs aiguptou tois paidiois umwn kai tais gunaixin kai analabontes ton patera umwn paraginesqe20kai mh feishsqe tois ofqalmois twn skeuwn umwn ta gar panta agaqa aiguptou umin estai21epoihsan de outws oi uioi israhl edwken de iwshf autois amaxas kata ta eirhmena upo faraw tou basilews kai edwken autois episitismon eis thn odon22kai pasin edwken dissas stolas tw de beniamin edwken triakosious crusous kai pente exallassousas stolas23kai tw patri autou apesteilen kata ta auta kai deka onous airontas apo pantwn twn agaqwn aiguptou kai deka hmionous airousas artous tw patri autou eis odon24exapesteilen de tous adelfous autou kai eporeuqhsan kai eipen autois mh orgizesqe en th odw25kai anebhsan ex aiguptou kai hlqon eis ghn canaan pros iakwb ton patera autwn26kai anhggeilan autw legontes oti o uios sou iwshf zh kai autos arcei pashs ghs aiguptou kai exesth h dianoia iakwb ou gar episteusen autois27elalhsan de autw panta ta rhqenta upo iwshf osa eipen autois idwn de tas amaxas as apesteilen iwshf wste analabein auton anezwpurhsen to pneuma iakwb tou patros autwn28eipen de israhl mega moi estin ei eti iwshf o uios mou zh poreuqeis oyomai auton pro tou apoqanein me

Chapter 46
1aparas de israhl autos kai panta ta autou hlqen epi to frear tou orkou kai equsen qusian tw qew tou patros autou isaak2eipen de o qeos israhl en oramati ths nuktos eipas iakwb iakwb o de eipen ti estin3legwn egw eimi o qeos twn paterwn sou mh fobou katabhnai eis aigupton eis gar eqnos mega poihsw se ekei4kai egw katabhsomai meta sou eis aigupton kai egw anabibasw se eis telos kai iwshf epibalei tas ceiras epi tous ofqalmous sou5anesth de iakwb apo tou freatos tou orkou kai anelabon oi uioi israhl ton patera autwn kai thn aposkeuhn kai tas gunaikas autwn epi tas amaxas as apesteilen iwshf arai auton6kai analabontes ta uparconta autwn kai pasan thn kthsin hn ekthsanto en gh canaan eishlqon eis aigupton iakwb kai pan to sperma autou met� autou7uioi kai oi uioi twn uiwn autou met� autou qugateres kai qugateres twn uiwn autou kai pan to sperma autou hgagen eis aigupton8tauta de ta onomata twn uiwn israhl twn eiselqontwn eis aigupton iakwb kai oi uioi autou prwtotokos iakwb roubhn9uioi de roubhn enwc kai fallous asrwn kai carmi10uioi de sumewn iemouhl kai iamin kai awd kai iacin kai saar kai saoul uios ths cananitidos11uioi de leui ghrswn kaaq kai merari12uioi de iouda hr kai aunan kai shlwm kai fares kai zara apeqanen de hr kai aunan en gh canaan egenonto de uioi fares asrwn kai iemouhl13uioi de issacar qwla kai foua kai iasoub kai zambram14uioi de zaboulwn sered kai allwn kai alohl15outoi uioi leias ous eteken tw iakwb en mesopotamia ths surias kai dinan thn qugatera autou pasai ai yucai uioi kai qugateres triakonta treis16uioi de gad safwn kai aggis kai saunis kai qasoban kai ahdis kai arohdis kai arohlis17uioi de ashr iemna kai iesoua kai ieoul kai baria kai sara adelfh autwn uioi de baria cobor kai melcihl18outoi uioi zelfas hn edwken laban leia th qugatri autou h eteken toutous tw iakwb deka ex yucas19uioi de rachl gunaikos iakwb iwshf kai beniamin20egenonto de uioi iwshf en gh aiguptw ous eteken autw asenneq qugathr petefrh ierews hliou polews ton manassh kai ton efraim egenonto de uioi manassh ous eteken autw h pallakh h sura ton macir macir de egennhsen ton galaad uioi de efraim adelfou manassh soutalaam kai taam uioi de soutalaam edem21uioi de beniamin bala kai cobwr kai asbhl egenonto de uioi bala ghra kai noeman kai agcis kai rws kai mamfin kai ofimin ghra de egennhsen ton arad22outoi uioi rachl ous eteken tw iakwb pasai yucai deka oktw23uioi de dan asom24kai uioi nefqali asihl kai gwuni kai issaar kai sullhm25outoi uioi ballas hn edwken laban rachl th qugatri autou h eteken toutous tw iakwb pasai yucai epta26pasai de yucai ai eiselqousai meta iakwb eis aigupton oi exelqontes ek twn mhrwn autou cwris twn gunaikwn uiwn iakwb pasai yucai exhkonta ex27uioi de iwshf oi genomenoi autw en gh aiguptw yucai ennea pasai yucai oikou iakwb ai eiselqousai eis aigupton ebdomhkonta pente28ton de ioudan apesteilen emprosqen autou pros iwshf sunanthsai autw kaq� hrwwn polin eis ghn ramessh29zeuxas de iwshf ta armata autou anebh eis sunanthsin israhl tw patri autou kaq� hrwwn polin kai ofqeis autw epepesen epi ton trachlon autou kai eklausen klauqmw pleioni30kai eipen israhl pros iwshf apoqanoumai apo tou nun epei ewraka to proswpon sou eti gar su zhs31eipen de iwshf pros tous adelfous autou anabas apaggelw tw faraw kai erw autw oi adelfoi mou kai o oikos tou patros mou oi hsan en gh canaan hkasin pros me32oi de andres eisin poimenes andres gar kthnotrofoi hsan kai ta kthnh kai tous boas kai panta ta autwn ageiocasin33ean oun kalesh umas faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin34ereite andres kthnotrofoi esmen oi paides sou ek paidos ews tou nun kai hmeis kai oi pateres hmwn ina katoikhshte en gh gesem arabia bdelugma gar estin aiguptiois pas poimhn probatwn

Chapter 47
1elqwn de iwshf aphggeilen tw faraw legwn o pathr mou kai oi adelfoi mou kai ta kthnh kai oi boes autwn kai panta ta autwn hlqon ek ghs canaan kai idou eisin en gh gesem2apo de twn adelfwn autou parelaben pente andras kai esthsen autous enantion faraw3kai eipen faraw tois adelfois iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimenes probatwn oi paides sou kai hmeis kai oi pateres hmwn4eipan de tw faraw paroikein en th gh hkamen ou gar estin nomh tois kthnesin twn paidwn sou eniscusen gar o limos en gh canaan nun oun katoikhsomen oi paides sou en gh gesem5eipen de faraw tw iwsfh katoikeitwsan en gh gesem ei de episth oti eisin en autois andres dunatoi katasthson autous arcontas twn emwn kthnwn hlqon de eis aigupton pros iwshf iakwb kai oi uioi autou kai hkousen faraw basileus aiguptou kai eipen faraw pros iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi pros se6idou h gh aiguptou enantion sou estin en th beltisth gh katoikison ton patera sou kai tous adelfous sou7eishgagen de iwshf iakwb ton patera autou kai esthsen auton enantion faraw kai euloghsen iakwb ton faraw8eipen de faraw tw iakwb posa eth hmerwn ths zwhs sou9kai eipen iakwb tw faraw ai hmerai twn etwn ths zwhs mou as paroikw ekaton triakonta eth mikrai kai ponhrai gegonasin ai hmerai twn etwn ths zwhs mou ouk afikonto eis tas hmeras twn etwn ths zwhs twn paterwn mou as hmeras parwkhsan10kai euloghsas iakwb ton faraw exhlqen ap� autou11kai katwkisen iwshf ton patera kai tous adelfous autou kai edwken autois katascesin en gh aiguptou en th beltisth gh en gh ramessh kaqa prosetaxen faraw12kai esitometrei iwshf tw patri kai tois adelfois autou kai panti tw oikw tou patros autou siton kata swma13sitos de ouk hn en pash th gh eniscusen gar o limos sfodra exelipen de h gh aiguptou kai h gh canaan apo tou limou14sunhgagen de iwshf pan to argurion to eureqen en gh aiguptou kai en gh canaan tou sitou ou hgorazon kai esitometrei autois kai eishnegken iwshf pan to argurion eis ton oikon faraw15kai exelipen pan to argurion ek ghs aiguptou kai ek ghs canaan hlqon de pantes oi aiguptioi pros iwshf legontes dos hmin artous kai ina ti apoqnhskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion hmwn16eipen de autois iwshf ferete ta kthnh umwn kai dwsw umin artous anti twn kthnwn umwn ei ekleloipen to argurion17hgagon de ta kthnh pros iwshf kai edwken autois iwshf artous anti twn ippwn kai anti twn probatwn kai anti twn bown kai anti twn onwn kai exeqreyen autous en artois anti pantwn twn kthnwn autwn en tw eniautw ekeinw18exhlqen de to etos ekeino kai hlqon pros auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh pros se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all� h to idion swma kai h gh hmwn19ina oun mh apoqanwmen enantion sou kai h gh erhmwqh kthsai hmas kai thn ghn hmwn anti artwn kai esomeqa hmeis kai h gh hmwn paides faraw dos sperma ina speirwmen kai zwmen kai mh apoqanwmen kai h gh ouk erhmwqhsetai20kai ekthsato iwshf pasan thn ghn twn aiguptiwn tw faraw apedonto gar oi aiguptioi thn ghn autwn tw faraw epekrathsen gar autwn o limos kai egeneto h gh faraw21kai ton laon katedoulwsato autw eis paidas ap� akrwn oriwn aiguptou ews twn akrwn22cwris ths ghs twn ierewn monon ouk ekthsato tauthn iwshf en dosei gar edwken doma tois iereusin faraw kai hsqion thn dosin hn edwken autois faraw dia touto ouk apedonto thn ghn autwn23eipen de iwshf pasi tois aiguptiois idou kekthmai umas kai thn ghn umwn shmeron tw faraw labete eautois sperma kai speirate thn ghn24kai estai ta genhmata auths dwsete to pempton meros tw faraw ta de tessara merh estai umin autois eis sperma th gh kai eis brwsin umin kai pasin tois en tois oikois umwn25kai eipan seswkas hmas euromen carin enantion tou kuriou hmwn kai esomeqa paides faraw26kai eqeto autois iwshf eis prostagma ews ths hmeras tauths epi ghn aiguptou tw faraw apopemptoun cwris ths ghs twn ierewn monon ouk hn tw faraw27katwkhsen de israhl en gh aiguptw epi ths ghs gesem kai eklhronomhsan ep� auths kai huxhqhsan kai eplhqunqhsan sfodra28epezhsen de iakwb en gh aiguptw deka epta eth egenonto de ai hmerai iakwb eniautwn ths zwhs autou ekaton tessarakonta epta eth29hggisan de ai hmerai israhl tou apoqanein kai ekalesen ton uion autou iwshf kai eipen autw ei eurhka carin enantion sou upoqes thn ceira sou upo ton mhron mou kai poihseis ep� eme elehmosunhn kai alhqeian tou mh me qayai en aiguptw30alla koimhqhsomai meta twn paterwn mou kai areis me ex aiguptou kai qayeis me en tw tafw autwn o de eipen egw poihsw kata to rhma sou31eipen de omoson moi kai wmosen autw kai prosekunhsen israhl epi to akron ths rabdou autou

Chapter 48
1egeneto de meta ta rhmata tauta kai aphggelh tw iwshf oti o pathr sou enocleitai kai analabwn tous duo uious autou ton manassh kai ton efraim hlqen pros iakwb2aphggelh de tw iakwb legontes idou o uios sou iwshf ercetai pros se kai eniscusas israhl ekaqisen epi thn klinhn3kai eipen iakwb tw iwshf o qeos mou wfqh moi en louza en gh canaan kai euloghsen me4kai eipen moi idou egw auxanw se kai plhqunw se kai poihsw se eis sunagwgas eqnwn kai dwsw soi thn ghn tauthn kai tw spermati sou meta se eis katascesin aiwnion5nun oun oi duo uioi sou oi genomenoi soi en aiguptw pro tou me elqein pros se eis aigupton emoi eisin efraim kai manassh ws roubhn kai sumewn esontai moi6ta de ekgona a ean gennhshs meta tauta soi esontai epi tw onomati twn adelfwn autwn klhqhsontai en tois ekeinwn klhrois7egw de hnika hrcomhn ek mesopotamias ths surias apeqanen rachl h mhthr sou en gh canaan eggizontos mou kata ton ippodromon cabraqa ths ghs tou elqein efraqa kai katwruxa authn en th odw tou ippodromou auth estin baiqleem8idwn de israhl tous uious iwshf eipen tines soi outoi9eipen de iwshf tw patri autou uioi mou eisin ous edwken moi o qeos entauqa kai eipen iakwb prosagage moi autous ina euloghsw autous10oi de ofqalmoi israhl ebaruwphsan apo tou ghrous kai ouk hdunato blepein kai hggisen autous pros auton kai efilhsen autous kai perielaben autous11kai eipen israhl pros iwshf idou tou proswpou sou ouk esterhqhn kai idou edeixen moi o qeos kai to sperma sou12kai exhgagen iwshf autous apo twn gonatwn autou kai prosekunhsan autw epi proswpon epi ths ghs13labwn de iwshf tous duo uious autou ton te efraim en th dexia ex aristerwn de israhl ton de manassh en th aristera ek dexiwn de israhl hggisen autous autw14ekteinas de israhl thn ceira thn dexian epebalen epi thn kefalhn efraim outos de hn o newteros kai thn aristeran epi thn kefalhn manassh enallax tas ceiras15kai huloghsen autous kai eipen o qeos w euhresthsan oi pateres mou enantion autou abraam kai isaak o qeos o trefwn me ek neothtos ews ths hmeras tauths16o aggelos o ruomenos me ek pantwn twn kakwn euloghsai ta paidia tauta kai epiklhqhsetai en autois to onoma mou kai to onoma twn paterwn mou abraam kai isaak kai plhqunqeihsan eis plhqos polu epi ths ghs17idwn de iwshf oti epebalen o pathr thn dexian autou epi thn kefalhn efraim baru autw katefanh kai antelabeto iwshf ths ceiros tou patros autou afelein authn apo ths kefalhs efraim epi thn kefalhn manassh18eipen de iwshf tw patri autou ouc outws pater outos gar o prwtotokos epiqes thn dexian sou epi thn kefalhn autou19kai ouk hqelhsen alla eipen oida teknon oida kai outos estai eis laon kai outos uywqhsetai alla o adelfos autou o newteros meizwn autou estai kai to sperma autou estai eis plhqos eqnwn20kai euloghsen autous en th hmera ekeinh legwn en umin euloghqhsetai israhl legontes poihsai se o qeos ws efraim kai ws manassh kai eqhken ton efraim emprosqen tou manassh21eipen de israhl tw iwshf idou egw apoqnhskw kai estai o qeos meq� umwn kai apostreyei umas eis thn ghn twn paterwn umwn22egw de didwmi soi sikima exaireton uper tous adelfous sou hn elabon ek ceiros amorraiwn en macaira mou kai toxw

Chapter 49
1ekalesen de iakwb tous uious autou kai eipen sunacqhte ina anaggeilw umin ti apanthsei umin ep� escatwn twn hmerwn2aqroisqhte kai akousate uioi iakwb akousate israhl tou patros umwn3roubhn prwtotokos mou su iscus mou kai arch teknwn mou sklhros feresqai kai sklhros auqadhs4exubrisas ws udwr mh ekzeshs anebhs gar epi thn koithn tou patros sou tote emianas thn strwmnhn ou anebhs5sumewn kai leui adelfoi sunetelesan adikian ex airesews autwn6eis boulhn autwn mh elqoi h yuch mou kai epi th sustasei autwn mh ereisai ta hpata mou oti en tw qumw autwn apekteinan anqrwpous kai en th epiqumia autwn eneurokophsan tauron7epikataratos o qumos autwn oti auqadhs kai h mhnis autwn oti esklhrunqh diameriw autous en iakwb kai diasperw autous en israhl8iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai ceires sou epi nwtou twn ecqrwn sou proskunhsousin soi oi uioi tou patros sou9skumnos leontos iouda ek blastou uie mou anebhs anapeswn ekoimhqhs ws lewn kai ws skumnos tis egerei auton10ouk ekleiyei arcwn ex iouda kai hgoumenos ek twn mhrwn autou ews an elqh ta apokeimena autw kai autos prosdokia eqnwn11desmeuwn pros ampelon ton pwlon autou kai th eliki ton pwlon ths onou autou plunei en oinw thn stolhn autou kai en aimati stafulhs thn peribolhn autou12caropoi oi ofqalmoi autou apo oinou kai leukoi oi odontes autou h gala13zaboulwn paralios katoikhsei kai autos par� ormon ploiwn kai paratenei ews sidwnos14issacar to kalon epequmhsen anapauomenos ana meson twn klhrwn15kai idwn thn anapausin oti kalh kai thn ghn oti piwn upeqhken ton wmon autou eis to ponein kai egenhqh anhr gewrgos16dan krinei ton eautou laon wsei kai mia fulh en israhl17kai genhqhtw dan ofis ef� odou egkaqhmenos epi tribou daknwn pternan ippou kai peseitai o ippeus eis ta opisw18thn swthrian perimenw kuriou19gad peirathrion peirateusei auton autos de peirateusei autwn kata podas20ashr piwn autou o artos kai autos dwsei trufhn arcousin21nefqali stelecos aneimenon epididous en tw genhmati kallos22uios huxhmenos iwshf uios huxhmenos zhlwtos uios mou newtatos pros me anastreyon23eis on diabouleuomenoi eloidoroun kai eneicon autw kurioi toxeumatwn24kai sunetribh meta kratous ta toxa autwn kai exeluqh ta neura bracionwn ceirwn autwn dia ceira dunastou iakwb ekeiqen o katiscusas israhl25para qeou tou patros sou kai ebohqhsen soi o qeos o emos kai euloghsen se eulogian ouranou anwqen kai eulogian ghs ecoushs panta eneken eulogias mastwn kai mhtras26eulogias patros sou kai mhtros sou uperiscusen ep� eulogiais orewn monimwn kai ep� eulogiais qinwn aenawn esontai epi kefalhn iwshf kai epi korufhs wn hghsato adelfwn27beniamin lukos arpax to prwinon edetai eti kai eis to esperas diadwsei trofhn28pantes outoi uioi iakwb dwdeka kai tauta elalhsen autois o pathr autwn kai euloghsen autous ekaston kata thn eulogian autou euloghsen autous29kai eipen autois egw prostiqemai pros ton emon laon qayate me meta twn paterwn mou en tw sphlaiw o estin en tw agrw efrwn tou cettaiou30en tw sphlaiw tw diplw tw apenanti mambrh en th gh canaan o ekthsato abraam to sphlaion para efrwn tou cettaiou en kthsei mnhmeiou31ekei eqayan abraam kai sarran thn gunaika autou ekei eqayan isaak kai rebekkan thn gunaika autou kai ekei eqaya leian32en kthsei tou agrou kai tou sphlaiou tou ontos en autw para twn uiwn cet33kai katepausen iakwb epitasswn tois uiois autou kai exaras tous podas autou epi thn klinhn exelipen kai proseteqh pros ton laon autou

Chapter 50
1kai epipeswn iwshf epi to proswpon tou patros autou eklausen ep� auton kai efilhsen auton2kai prosetaxen iwshf tois paisin autou tois entafiastais entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton israhl3kai eplhrwsan autou tessarakonta hmeras outws gar katariqmountai ai hmerai ths tafhs kai epenqhsen auton aiguptos ebdomhkonta hmeras4epeidh de parhlqon ai hmerai tou penqous elalhsen iwshf pros tous dunastas faraw legwn ei euron carin enantion umwn lalhsate peri emou eis ta wta faraw legontes5o pathr mou wrkisen me legwn en tw mnhmeiw w wruxa emautw en gh canaan ekei me qayeis nun oun anabas qayw ton patera mou kai epaneleusomai6kai eipen faraw anabhqi qayon ton patera sou kaqaper wrkisen se7kai anebh iwshf qayai ton patera autou kai sunanebhsan met� autou pantes oi paides faraw kai oi presbuteroi tou oikou autou kai pantes oi presbuteroi ths ghs aiguptou8kai pasa h panoikia iwshf kai oi adelfoi autou kai pasa h oikia h patrikh autou kai thn suggeneian kai ta probata kai tous boas upeliponto en gh gesem9kai sunanebhsan met� autou kai armata kai ippeis kai egeneto h parembolh megalh sfodra10kai paregenonto ef� alwna atad o estin peran tou iordanou kai ekoyanto auton kopeton megan kai iscuron sfodra kai epoihsen to penqos tw patri autou epta hmeras11kai eidon oi katoikoi ths ghs canaan to penqos en alwni atad kai eipan penqos mega touto estin tois aiguptiois dia touto ekalesen to onoma autou penqos aiguptou o estin peran tou iordanou12kai epoihsan autw outws oi uioi autou kai eqayan auton ekei13kai anelabon auton oi uioi autou eis ghn canaan kai eqayan auton eis to sphlaion to diploun o ekthsato abraam to sphlaion en kthsei mnhmeiou para efrwn tou cettaiou katenanti mambrh14kai apestreyen iwshf eis aigupton autos kai oi adelfoi autou kai oi sunanabantes qayai ton patera autou15idontes de oi adelfoi iwshf oti teqnhken o pathr autwn eipan mhpote mnhsikakhsh hmin iwshf kai antapodoma antapodw hmin panta ta kaka a enedeixameqa autw16kai paregenonto pros iwshf legontes o pathr sou wrkisen pro tou teleuthsai auton legwn17outws eipate iwshf afes autois thn adikian kai thn amartian autwn oti ponhra soi enedeixanto kai nun dexai thn adikian twn qerapontwn tou qeou tou patros sou kai eklausen iwshf lalountwn autwn pros auton18kai elqontes pros auton eipan oide hmeis soi oiketai19kai eipen autois iwshf mh fobeisqe tou gar qeou eimi egw20umeis ebouleusasqe kat� emou eis ponhra o de qeos ebouleusato peri emou eis agaqa opws an genhqh ws shmeron ina diatrafh laos polus21kai eipen autois mh fobeisqe egw diaqreyw umas kai tas oikias umwn kai parekalesen autous kai elalhsen autwn eis thn kardian22kai katwkhsen iwshf en aiguptw autos kai oi adelfoi autou kai pasa h panoikia tou patros autou kai ezhsen iwshf eth ekaton deka23kai eiden iwshf efraim paidia ews triths geneas kai uioi macir tou uiou manassh etecqhsan epi mhrwn iwshf24kai eipen iwshf tois adelfois autou legwn egw apoqnhskw episkoph de episkeyetai umas o qeos kai anaxei umas ek ths ghs tauths eis thn ghn hn wmosen o qeos tois patrasin hmwn abraam kai isaak kai iakwb25kai wrkisen iwshf tous uious israhl legwn en th episkoph h episkeyetai umas o qeos kai sunanoisete ta osta mou enteuqen meq� umwn26kai eteleuthsen iwshf etwn ekaton deka kai eqayan auton kai eqhkan en th sorw en aiguptw .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks