Habakkuk


Chapter 1
1to lhmma o eiden ambakoum o profhths2ews tinos kurie kekraxomai kai ou mh eisakoushs bohsomai pros se adikoumenos kai ou swseis3ina ti moi edeixas kopous kai ponous epiblepein talaipwrian kai asebeian ex enantias mou gegonen krisis kai o kriths lambanei4dia touto dieskedastai nomos kai ou diexagetai eis telos krima oti o asebhs katadunasteuei ton dikaion eneken toutou exeleusetai to krima diestrammenon5idete oi katafronhtai kai epibleyate kai qaumasate qaumasia kai afanisqhte dioti ergon egw ergazomai en tais hmerais umwn o ou mh pisteushte ean tis ekdihghtai6dioti idou egw exegeirw ef� umas tous caldaious tous machtas to eqnos to pikron kai to tacinon to poreuomenon epi ta plath ths ghs tou kataklhronomhsai skhnwmata ouk autou7foberos kai epifanhs estin ex autou to krima autou estai kai to lhmma autou ex autou exeleusetai8kai exalountai uper pardaleis oi ippoi autou kai oxuteroi uper tous lukous ths arabias kai exippasontai oi ippeis autou kai ormhsousin makroqen kai petasqhsontai ws aetos proqumos eis to fagein9sunteleia eis asebeis hxei anqesthkotas proswpois autwn ex enantias kai sunaxei ws ammon aicmalwsian10kai autos en basileusin entrufhsei kai turannoi paignia autou kai autos eis pan ocurwma empaixetai kai balei cwma kai krathsei autou11tote metabalei to pneuma kai dieleusetai kai exilasetai auth h iscus tw qew mou12ouci su ap� archs kurie o qeos o agios mou kai ou mh apoqanwmen kurie eis krima tetacas auton kai eplasen me tou elegcein paideian autou13kaqaros ofqalmos tou mh oran ponhra kai epiblepein epi ponous ou dunhsh ina ti epiblepeis epi katafronountas parasiwphsh en tw katapinein asebh ton dikaion14kai poihseis tous anqrwpous ws tous icquas ths qalasshs kai ws ta erpeta ta ouk econta hgoumenon15sunteleian en agkistrw anespasen kai eilkusen auton en amfiblhstrw kai sunhgagen auton en tais saghnais autou eneken toutou eufranqhsetai kai carhsetai h kardia autou16eneken toutou qusei th saghnh autou kai qumiasei tw amfiblhstrw autou oti en autois elipanen merida autou kai ta brwmata autou eklekta17dia touto amfibalei to amfiblhstron autou kai dia pantos apoktennein eqnh ou feisetai

Chapter 2
1epi ths fulakhs mou sthsomai kai epibhsomai epi petran kai aposkopeusw tou idein ti lalhsei en emoi kai ti apokriqw epi ton elegcon mou2kai apekriqh pros me kurios kai eipen grayon orasin kai safws epi puxion opws diwkh o anaginwskwn auta3dioti eti orasis eis kairon kai anatelei eis peras kai ouk eis kenon ean usterhsh upomeinon auton oti ercomenos hxei kai ou mh cronish4ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw o de dikaios ek pistews mou zhsetai5o de katoinwmenos kai katafronhths anhr alazwn ouden mh peranh os eplatunen kaqws o adhs thn yuchn autou kai outos ws qanatos ouk empiplamenos kai episunaxei ep� auton panta ta eqnh kai eisdexetai pros auton pantas tous laous6ouci tauta panta parabolhn kat� autou lhmyontai kai problhma eis dihghsin autou kai erousin ouai o plhqunwn eautw ta ouk onta autou ews tinos kai barunwn ton kloion autou stibarws7oti exaifnhs anasthsontai daknontes auton kai eknhyousin oi epibouloi sou kai esh eis diarpaghn autois8dioti su eskuleusas eqnh polla skuleusousin se pantes oi upoleleimmenoi laoi di� aimata anqrwpwn kai asebeias ghs kai polews kai pantwn twn katoikountwn authn9w o pleonektwn pleonexian kakhn tw oikw autou tou taxai eis uyos nossian autou tou ekspasqhnai ek ceiros kakwn10ebouleusw aiscunhn tw oikw sou suneperanas laous pollous kai exhmarten h yuch sou11dioti liqos ek toicou bohsetai kai kanqaros ek xulou fqegxetai auta12ouai o oikodomwn polin en aimasin kai etoimazwn polin en adikiais13ou tauta estin para kuriou pantokratoros kai exelipon laoi ikanoi en puri kai eqnh polla wligoyuchsan14oti plhsqhsetai h gh tou gnwnai thn doxan kuriou ws udwr katakaluyei autous15w o potizwn ton plhsion autou anatroph qolera kai mequskwn opws epibleph epi ta sphlaia autwn16plhsmonhn atimias ek doxhs pie kai su kai diasaleuqhti kai seisqhti ekuklwsen epi se pothrion dexias kuriou kai sunhcqh atimia epi thn doxan sou17dioti asebeia tou libanou kaluyei se kai talaipwria qhriwn ptohsei se dia aimata anqrwpwn kai asebeias ghs kai polews kai pantwn twn katoikountwn authn18ti wfelei glupton oti egluyan auto eplasan auto cwneuma fantasian yeudh oti pepoiqen o plasas epi to plasma autou tou poihsai eidwla kwfa19ouai o legwn tw xulw eknhyon exegerqhti kai tw liqw uywqhti kai auto estin fantasia touto de estin elasma crusiou kai arguriou kai pan pneuma ouk estin en autw20o de kurios en naw agiw autou eulabeisqw apo proswpou autou pasa h gh

Chapter 3
1proseuch ambakoum tou profhtou meta wdhs2kurie eisakhkoa thn akohn sou kai efobhqhn katenohsa ta erga sou kai exesthn en mesw duo zwwn gnwsqhsh en tw eggizein ta eth epignwsqhsh en tw pareinai ton kairon anadeicqhsh en tw taracqhnai thn yuchn mou en orgh eleous mnhsqhsh3o qeos ek qaiman hxei kai o agios ex orous kataskiou daseos diayalma ekaluyen ouranous h areth autou kai ainesews autou plhrhs h gh4kai feggos autou ws fws estai kerata en cersin autou kai eqeto agaphsin krataian iscuos autou5pro proswpou autou poreusetai logos kai exeleusetai en pedilois oi podes autou6esth kai esaleuqh h gh epebleyen kai dietakh eqnh dieqrubh ta orh bia etakhsan bounoi aiwnioi7poreias aiwnias autou anti kopwn eidon skhnwmata aiqiopwn ptohqhsontai kai ai skhnai ghs madiam8mh en potamois wrgisqhs kurie h en potamois o qumos sou h en qalassh to ormhma sou oti epibhsh epi tous ippous sou kai h ippasia sou swthria9enteinwn enteneis to toxon sou epi ta skhptra legei kurios diayalma potamwn raghsetai gh10oyontai se kai wdinhsousin laoi skorpizwn udata poreias autou edwken h abussos fwnhn auths uyos fantasias auths11ephrqh o hlios kai h selhnh esth en th taxei auths eis fws bolides sou poreusontai eis feggos astraphs oplwn sou12en apeilh oligwseis ghn kai en qumw kataxeis eqnh13exhlqes eis swthrian laou sou tou swsai tous cristous sou ebales eis kefalas anomwn qanaton exhgeiras desmous ews trachlou diayalma14diekoyas en ekstasei kefalas dunastwn seisqhsontai en auth dianoixousin calinous autwn ws esqwn ptwcos laqra15kai epebibasas eis qalassan tous ippous sou tarassontas udwr polu16efulaxamhn kai eptohqh h koilia mou apo fwnhs proseuchs ceilewn mou kai eishlqen tromos eis ta osta mou kai upokatwqen mou etaracqh h exis mou anapausomai en hmera qliyews tou anabhnai eis laon paroikias mou17dioti sukh ou karpoforhsei kai ouk estai genhmata en tais ampelois yeusetai ergon elaias kai ta pedia ou poihsei brwsin exelipon apo brwsews probata kai ouc uparcousin boes epi fatnais18egw de en tw kuriw agalliasomai carhsomai epi tw qew tw swthri mou19kurios o qeos dunamis mou kai taxei tous podas mou eis sunteleian epi ta uyhla epibiba me tou nikhsai en th wdh autou.
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks