Haggai


Chapter 1
1en tw deuterw etei epi dareiou tou basilews en tw mhni tw ektw mia tou mhnos egeneto logos kuriou en ceiri aggaiou tou profhtou legwn eipon dh pros zorobabel ton tou salaqihl ek fulhs iouda kai pros ihsoun ton tou iwsedek ton ierea ton megan legwn2tade legei kurios pantokratwr legwn o laos outos legousin ouc hkei o kairos tou oikodomhsai ton oikon kuriou3kai egeneto logos kuriou en ceiri aggaiou tou profhtou legwn4ei kairos umin men estin tou oikein en oikois umwn koilostaqmois o de oikos outos exhrhmwtai5kai nun tade legei kurios pantokratwr taxate dh tas kardias umwn eis tas odous umwn6espeirate polla kai eishnegkate oliga efagete kai ouk eis plhsmonhn epiete kai ouk eis meqhn periebalesqe kai ouk eqermanqhte en autois kai o tous misqous sunagwn sunhgagen eis desmon tetruphmenon7tade legei kurios pantokratwr qesqe tas kardias umwn eis tas odous umwn8anabhte epi to oros kai koyate xula kai oikodomhsate ton oikon kai eudokhsw en autw kai endoxasqhsomai eipen kurios9epebleyate eis polla kai egeneto oliga kai eishnecqh eis ton oikon kai exefushsa auta dia touto tade legei kurios pantokratwr anq� wn o oikos mou estin erhmos umeis de diwkete ekastos eis ton oikon autou10dia touto anexei o ouranos apo drosou kai h gh uposteleitai ta ekforia auths11kai epaxw romfaian epi thn ghn kai epi ta orh kai epi ton siton kai epi ton oinon kai epi to elaion kai osa ekferei h gh kai epi tous anqrwpous kai epi ta kthnh kai epi pantas tous ponous twn ceirwn autwn12kai hkousen zorobabel o tou salaqihl ek fulhs iouda kai ihsous o tou iwsedek o iereus o megas kai pantes oi kataloipoi tou laou ths fwnhs kuriou tou qeou autwn kai twn logwn aggaiou tou profhtou kaqoti exapesteilen auton kurios o qeos autwn pros autous kai efobhqh o laos apo proswpou kuriou13kai eipen aggaios o aggelos kuriou tw law egw eimi meq� umwn legei kurios14kai exhgeiren kurios to pneuma zorobabel tou salaqihl ek fulhs iouda kai to pneuma ihsou tou iwsedek tou ierews tou megalou kai to pneuma twn kataloipwn pantos tou laou kai eishlqon kai epoioun erga en tw oikw kuriou pantokratoros qeou autwn15th tetradi kai eikadi tou mhnos tou ektou tw deuterw etei epi dareiou tou basilews

Chapter 2
1tw ebdomw mhni mia kai eikadi tou mhnos elalhsen kurios en ceiri aggaiou tou profhtou legwn2eipon dh pros zorobabel ton tou salaqihl ek fulhs iouda kai pros ihsoun ton tou iwsedek ton ierea ton megan kai pros pantas tous kataloipous tou laou legwn3tis ex umwn os eiden ton oikon touton en th doxh autou th emprosqen kai pws umeis blepete auton nun kaqws ouc uparconta enwpion umwn4kai nun katiscue zorobabel legei kurios kai katiscue ihsou o tou iwsedek o iereus o megas kai katiscuetw pas o laos ths ghs legei kurios kai poieite dioti meq� umwn egw eimi legei kurios pantokratwr5kai to pneuma mou efesthken en mesw umwn qarseite6dioti tade legei kurios pantokratwr eti apax egw seisw ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai thn xhran7kai susseisw panta ta eqnh kai hxei ta eklekta pantwn twn eqnwn kai plhsw ton oikon touton doxhs legei kurios pantokratwr8emon to argurion kai emon to crusion legei kurios pantokratwr9dioti megalh estai h doxa tou oikou toutou h escath uper thn prwthn legei kurios pantokratwr kai en tw topw toutw dwsw eirhnhn legei kurios pantokratwr kai eirhnhn yuchs eis peripoihsin panti tw ktizonti tou anasthsai ton naon touton10tetradi kai eikadi tou enatou mhnos etous deuterou epi dareiou egeneto logos kuriou pros aggaion ton profhthn legwn11tade legei kurios pantokratwr eperwthson tous iereis nomon legwn12ean labh anqrwpos kreas agion en tw akrw tou imatiou autou kai ayhtai to akron tou imatiou autou artou h eyematos h oinou h elaiou h pantos brwmatos ei agiasqhsetai kai apekriqhsan oi iereis kai eipan ou13kai eipen aggaios ean ayhtai memiammenos epi yuch apo pantos toutwn ei mianqhsetai kai apekriqhsan oi iereis kai eipan mianqhsetai14kai apekriqh aggaios kai eipen outws o laos outos kai outws to eqnos touto enwpion emou legei kurios kai outws panta ta erga twn ceirwn autwn kai os ean eggish ekei mianqhsetai eneken twn lhmmatwn autwn twn orqrinwn odunhqhsontai apo proswpou ponwn autwn kai emiseite en pulais elegcontas15kai nun qesqe dh eis tas kardias umwn apo ths hmeras tauths kai uperanw pro tou qeinai liqon epi liqon en tw naw kuriou16tines hte ote eneballete eis kuyelhn kriqhs eikosi sata kai egeneto kriqhs deka sata kai eiseporeuesqe eis to upolhnion exantlhsai penthkonta metrhtas kai egenonto eikosi17epataxa umas en aforia kai en anemofqoria kai en calazh panta ta erga twn ceirwn umwn kai ouk epestreyate pros me legei kurios18upotaxate dh tas kardias umwn apo ths hmeras tauths kai epekeina apo ths tetrados kai eikados tou enatou mhnos kai apo ths hmeras hs eqemeliwqh o naos kuriou qesqe en tais kardiais umwn19ei eti epignwsqhsetai epi ths alw kai ei eti h ampelos kai h sukh kai h roa kai ta xula ths elaias ta ou feronta karpon apo ths hmeras tauths euloghsw20kai egeneto logos kuriou ek deuterou pros aggaion ton profhthn tetradi kai eikadi tou mhnos legwn21eipon pros zorobabel ton tou salaqihl ek fulhs iouda legwn egw seiw ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai thn xhran22kai katastreyw qronous basilewn kai oleqreusw dunamin basilewn twn eqnwn kai katastreyw armata kai anabatas kai katabhsontai ippoi kai anabatai autwn ekastos en romfaia pros ton adelfon autou23en th hmera ekeinh legei kurios pantokratwr lhmyomai se zorobabel ton tou salaqihl ton doulon mou legei kurios kai qhsomai se ws sfragida dioti se hretisa legei kurios pantokratwr .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks