Hosea


Chapter 1
1logos kuriou os egenhqh pros wshe ton tou behri en hmerais oziou kai iwaqam kai acaz kai ezekiou basilewn iouda kai en hmerais ieroboam uiou iwas basilews israhl2arch logou kuriou pros wshe kai eipen kurios pros wshe badize labe seautw gunaika porneias kai tekna porneias dioti ekporneuousa ekporneusei h gh apo opisqen tou kuriou3kai eporeuqh kai elaben thn gomer qugatera debhlaim kai sunelaben kai eteken autw uion4kai eipen kurios pros auton kaleson to onoma autou iezrael dioti eti mikron kai ekdikhsw to aima tou iezrael epi ton oikon iou kai katapausw basileian oikou israhl5kai estai en th hmera ekeinh suntriyw to toxon tou israhl en th koiladi tou iezrael6kai sunelaben eti kai eteken qugatera kai eipen autw kaleson to onoma auths ouk-hlehmenh dioti ou mh prosqhsw eti elehsai ton oikon tou israhl all� h antitassomenos antitaxomai autois7tous de uious iouda elehsw kai swsw autous en kuriw qew autwn kai ou swsw autous en toxw oude en romfaia oude en polemw oude en armasin oude en ippois oude en ippeusin8kai apegalaktisen thn ouk-hlehmenhn kai sunelaben eti kai eteken uion9kai eipen kaleson to onoma autou ou-laos-mou dioti umeis ou laos mou kai egw ouk eimi umwn

Chapter 2
1kai hn o ariqmos twn uiwn israhl ws h ammos ths qalasshs h ouk ekmetrhqhsetai oude exariqmhqhsetai kai estai en tw topw ou erreqh autois ou laos mou umeis ekei klhqhsontai uioi qeou zwntos2kai sunacqhsontai oi uioi iouda kai oi uioi israhl epi to auto kai qhsontai eautois archn mian kai anabhsontai ek ths ghs oti megalh h hmera tou iezrael3eipate tw adelfw umwn laos-mou kai th adelfh umwn hlehmenh4kriqhte pros thn mhtera umwn kriqhte oti auth ou gunh mou kai egw ouk anhr auths kai exarw thn porneian auths ek proswpou mou kai thn moiceian auths ek mesou mastwn auths5opws an ekdusw authn gumnhn kai apokatasthsw authn kaqws hmera genesews auths kai qhsomai authn ws erhmon kai taxw authn ws ghn anudron kai apoktenw authn en diyei6kai ta tekna auths ou mh elehsw oti tekna porneias estin7oti exeporneusen h mhthr autwn kathscunen h tekousa auta eipen gar akolouqhsw opisw twn erastwn mou twn didontwn moi tous artous mou kai to udwr mou kai ta imatia mou kai ta oqonia mou kai to elaion mou kai panta osa moi kaqhkei8dia touto idou egw frassw thn odon auths en skoloyin kai anoikodomhsw tas odous auths kai thn tribon auths ou mh eurh9kai katadiwxetai tous erastas auths kai ou mh katalabh autous kai zhthsei autous kai ou mh eurh autous kai erei poreusomai kai epistreyw pros ton andra mou ton proteron oti kalws moi hn tote h nun10kai auth ouk egnw oti egw dedwka auth ton siton kai ton oinon kai to elaion kai argurion eplhquna auth auth de argura kai crusa epoihsen th baal11dia touto epistreyw kai komioumai ton siton mou kaq� wran autou kai ton oinon mou en kairw autou kai afeloumai ta imatia mou kai ta oqonia mou tou mh kaluptein thn aschmosunhn auths12kai nun apokaluyw thn akaqarsian auths enwpion twn erastwn auths kai oudeis ou mh exelhtai authn ek ceiros mou13kai apostreyw pasas tas eufrosunas auths eortas auths kai tas noumhnias auths kai ta sabbata auths kai pasas tas panhgureis auths14kai afaniw ampelon auths kai tas sukas auths osa eipen misqwmata mou tauta estin a edwkan moi oi erastai mou kai qhsomai auta eis marturion kai katafagetai auta ta qhria tou agrou kai ta peteina tou ouranou kai ta erpeta ths ghs15kai ekdikhsw ep� authn tas hmeras twn baalim en ais epequen autois kai perietiqeto ta enwtia auths kai ta kaqormia auths kai eporeueto opisw twn erastwn auths emou de epelaqeto legei kurios16dia touto idou egw planw authn kai taxw authn eis erhmon kai lalhsw epi thn kardian auths17kai dwsw auth ta kthmata auths ekeiqen kai thn koilada acwr dianoixai sunesin auths kai tapeinwqhsetai ekei kata tas hmeras nhpiothtos auths kai kata tas hmeras anabasews auths ek ghs aiguptou18kai estai en ekeinh th hmera legei kurios kalesei me o anhr mou kai ou kalesei me eti baalim19kai exarw ta onomata twn baalim ek stomatos auths kai ou mh mnhsqwsin ouketi ta onomata autwn20kai diaqhsomai autois en ekeinh th hmera diaqhkhn meta twn qhriwn tou agrou kai meta twn peteinwn tou ouranou kai meta twn erpetwn ths ghs kai toxon kai romfaian kai polemon suntriyw apo ths ghs kai katoikiw se ep� elpidi21kai mnhsteusomai se emautw eis ton aiwna kai mnhsteusomai se emautw en dikaiosunh kai en krimati kai en eleei kai en oiktirmois22kai mnhsteusomai se emautw en pistei kai epignwsh ton kurion23kai estai en ekeinh th hmera legei kurios epakousomai tw ouranw kai o ouranos epakousetai th gh24kai h gh epakousetai ton siton kai ton oinon kai to elaion kai auta epakousetai tw iezrael25kai sperw authn emautw epi ths ghs kai elehsw thn ouk-hlehmenhn kai erw tw ou-law-mou laos mou ei su kai autos erei kurios o qeos mou ei su

Chapter 3
1kai eipen kurios pros me eti poreuqhti kai agaphson gunaika agapwsan ponhra kai moicalin kaqws agapa o qeos tous uious israhl kai autoi apoblepousin epi qeous allotrious kai filousin pemmata meta stafidwn2kai emisqwsamhn emautw pentekaideka arguriou kai gomor kriqwn kai nebel oinou3kai eipa pros authn hmeras pollas kaqhsh ep� emoi kai ou mh porneushs oude mh genh andri eterw kai egw epi soi4dioti hmeras pollas kaqhsontai oi uioi israhl ouk ontos basilews oude ontos arcontos oude oushs qusias oude ontos qusiasthriou oude ierateias oude dhlwn5kai meta tauta epistreyousin oi uioi israhl kai epizhthsousin kurion ton qeon autwn kai dauid ton basilea autwn kai eksthsontai epi tw kuriw kai epi tois agaqois autou ep� escatwn twn hmerwn

Chapter 4
1akousate logon kuriou uioi israhl dioti krisis tw kuriw pros tous katoikountas thn ghn dioti ouk estin alhqeia oude eleos oude epignwsis qeou epi ths ghs2ara kai yeudos kai fonos kai kloph kai moiceia kecutai epi ths ghs kai aimata ef� aimasin misgousin3dia touto penqhsei h gh kai smikrunqhsetai sun pasin tois katoikousin authn sun tois qhriois tou agrou kai sun tois erpetois ths ghs kai sun tois peteinois tou ouranou kai oi icques ths qalasshs ekleiyousin4opws mhdeis mhte dikazhtai mhte elegch mhdeis o de laos mou ws antilegomenos iereus5kai asqenhseis hmeras kai asqenhsei kai profhths meta sou nukti wmoiwsa thn mhtera sou6wmoiwqh o laos mou ws ouk ecwn gnwsin oti su epignwsin apwsw kagw apwsomai se tou mh ierateuein moi kai epelaqou nomon qeou sou kagw epilhsomai teknwn sou7kata to plhqos autwn outws hmarton moi thn doxan autwn eis atimian qhsomai8amartias laou mou fagontai kai en tais adikiais autwn lhmyontai tas yucas autwn9kai estai kaqws o laos outws kai o iereus kai ekdikhsw ep� auton tas odous autou kai ta diaboulia autou antapodwsw autw10kai fagontai kai ou mh emplhsqwsin eporneusan kai ou mh kateuqunwsin dioti ton kurion egkatelipon tou fulaxai11porneian kai oinon kai mequsma edexato kardia laou mou12en sumbolois ephrwtwn kai en rabdois autou aphggellon autw pneumati porneias eplanhqhsan kai exeporneusan apo tou qeou autwn13epi tas korufas twn orewn equsiazon kai epi tous bounous equon upokatw druos kai leukhs kai dendrou suskiazontos oti kalon skeph dia touto ekporneusousin ai qugateres umwn kai ai numfai umwn moiceusousin14kai ou mh episkeywmai epi tas qugateras umwn otan porneuwsin kai epi tas numfas umwn otan moiceuwsin dioti kai autoi meta twn pornwn sunefuronto kai meta twn tetelesmenwn equon kai o laos o suniwn sunepleketo meta pornhs15su de israhl mh agnoei kai iouda mh eisporeuesqe eis galgala kai mh anabainete eis ton oikon wn kai mh omnuete zwnta kurion16oti ws damalis paroistrwsa paroistrhsen israhl nun nemhsei autous kurios ws amnon en eurucwrw17metocos eidwlwn efraim eqhken eautw skandala18hretisen cananaious porneuontes exeporneusan hgaphsan atimian ek fruagmatos autwn19sustrofh pneumatos su ei en tais pteruxin auths kai kataiscunqhsontai ek twn qusiasthriwn autwn

Chapter 5
1akousate tauta oi iereis kai prosecete oikos israhl kai o oikos tou basilews enwtizesqe dioti pros umas estin to krima oti pagis egenhqhte th skopia kai ws diktuon ektetamenon epi to itaburion2o oi agreuontes thn qhran katephxan egw de paideuths umwn3egw egnwn ton efraim kai israhl ouk apestin ap� emou dioti nun exeporneusen efraim emianqh israhl4ouk edwkan ta diaboulia autwn tou epistreyai pros ton qeon autwn oti pneuma porneias en autois estin ton de kurion ouk epegnwsan5kai tapeinwqhsetai h ubris tou israhl eis proswpon autou kai israhl kai efraim asqenhsousin en tais adikiais autwn kai asqenhsei kai ioudas met� autwn6meta probatwn kai moscwn poreusontai tou ekzhthsai ton kurion kai ou mh eurwsin auton oti exeklinen ap� autwn7oti ton kurion egkatelipon oti tekna allotria egennhqhsan autois nun katafagetai autous h erusibh kai tous klhrous autwn8salpisate salpiggi epi tous bounous hchsate epi twn uyhlwn khruxate en tw oikw wn exesth beniamin9efraim eis afanismon egeneto en hmerais elegcou en tais fulais tou israhl edeixa pista10egenonto oi arcontes iouda ws metatiqentes oria ep� autous ekcew ws udwr to ormhma mou11katedunasteusen efraim ton antidikon autou katepathsen krima oti hrxato poreuesqai opisw twn mataiwn12kai egw ws tarach tw efraim kai ws kentron tw oikw iouda13kai eiden efraim thn noson autou kai ioudas thn odunhn autou kai eporeuqh efraim pros assurious kai apesteilen presbeis pros basilea iarim kai autos ouk hdunasqh iasasqai umas kai ou mh diapaush ex umwn odunh14dioti egw eimi ws panqhr tw efraim kai ws lewn tw oikw iouda kai egw arpwmai kai poreusomai kai lhmyomai kai ouk estai o exairoumenos15poreusomai kai epistreyw eis ton topon mou ews ou afanisqwsin kai epizhthsousin to proswpon mou en qliyei autwn orqriousi pros me legontes

Chapter 6
1poreuqwmen kai epistreywmen pros kurion ton qeon hmwn oti autos hrpaken kai iasetai hmas pataxei kai motwsei hmas2ugiasei hmas meta duo hmeras en th hmera th trith anasthsomeqa kai zhsomeqa enwpion autou3kai gnwsomeqa diwxomen tou gnwnai ton kurion ws orqron etoimon eurhsomen auton kai hxei ws uetos hmin proimos kai oyimos th gh4ti soi poihsw efraim ti soi poihsw iouda to de eleos umwn ws nefelh prwinh kai ws drosos orqrinh poreuomenh5dia touto apeqerisa tous profhtas umwn apekteina autous en rhmasin stomatos mou kai to krima mou ws fws exeleusetai6dioti eleos qelw kai ou qusian kai epignwsin qeou h olokautwmata7autoi de eisin ws anqrwpos parabainwn diaqhkhn ekei katefronhsen mou8galaad polis ergazomenh mataia tarassousa udwr9kai h iscus sou andros peiratou ekruyan iereis odon kuriou efoneusan sikima oti anomian epoihsan10en tw oikw israhl eidon frikwdh ekei porneian tou efraim emianqh israhl kai iouda11arcou trugan seautw en tw epistrefein me thn aicmalwsian tou laou mou

Chapter 7
1en tw iasasqai me ton israhl kai apokalufqhsetai h adikia efraim kai h kakia samareias oti hrgasanto yeudh kai klepths pros auton eiseleusetai ekdiduskwn lhsths en th odw autou2opws sunadwsin ws sunadontes th kardia autwn pasas tas kakias autwn emnhsqhn nun ekuklwsen autous ta diaboulia autwn apenanti tou proswpou mou egenonto3en tais kakiais autwn eufranan basileis kai en tois yeudesin autwn arcontas4pantes moiceuontes ws klibanos kaiomenos eis peyin katakaumatos apo ths flogos apo furasews steatos ews tou zumwqhnai auto5ai hmerai twn basilewn umwn hrxanto oi arcontes qumousqai ex oinou exeteinen thn ceira autou meta loimwn6dioti anekauqhsan ws klibanos ai kardiai autwn en tw katarassein autous olhn thn nukta upnou efraim eneplhsqh prwi egenhqh anekauqh ws puros feggos7pantes eqermanqhsan ws klibanos kai katefagon tous kritas autwn pantes oi basileis autwn epesan ouk hn o epikaloumenos en autois pros me8efraim en tois laois autou sunanemeignuto efraim egeneto egkrufias ou metastrefomenos9katefagon allotrioi thn iscun autou autos de ouk epegnw kai poliai exhnqhsan autw kai autos ouk egnw10kai tapeinwqhsetai h ubris israhl eis proswpon autou kai ouk epestreyan pros kurion ton qeon autwn kai ouk exezhthsan auton en pasi toutois11kai hn efraim ws peristera anous ouk ecousa kardian aigupton epekaleito kai eis assurious eporeuqhsan12kaqws an poreuwntai epibalw ep� autous to diktuon mou kaqws ta peteina tou ouranou kataxw autous paideusw autous en th akoh ths qliyews autwn13ouai autois oti apephdhsan ap� emou deilaioi eisin oti hsebhsan eis eme egw de elutrwsamhn autous autoi de katelalhsan kat� emou yeudh14kai ouk ebohsan pros me ai kardiai autwn all� h wloluzon en tais koitais autwn epi sitw kai oinw katetemnonto epaideuqhsan en emoi15kagw katiscusa tous bracionas autwn kai eis eme elogisanto ponhra16apestrafhsan eis ouqen egenonto ws toxon entetamenon pesountai en romfaia oi arcontes autwn di� apaideusian glwsshs autwn outos o faulismos autwn en gh aiguptw

Chapter 8
1eis kolpon autwn ws gh ws aetos ep� oikon kuriou anq� wn parebhsan thn diaqhkhn mou kai kata tou nomou mou hsebhsan2eme kekraxontai o qeos egnwkamen se3oti israhl apestreyato agaqa ecqron katediwxan4eautois ebasileusan kai ou di� emou hrxan kai ouk egnwrisan moi to argurion autwn kai to crusion autwn epoihsan eautois eidwla opws exoleqreuqwsin5apotriyai ton moscon sou samareia parwxunqh o qumos mou ep� autous ews tinos ou mh dunwntai kaqarisqhnai6en tw israhl kai auto tektwn epoihsen kai ou qeos estin dioti planwn hn o moscos sou samareia7oti anemofqora espeiran kai h katastrofh autwn ekdexetai auta dragma ouk econ iscun tou poihsai aleuron ean de kai poihsh allotrioi katafagontai auto8katepoqh israhl nun egeneto en tois eqnesin ws skeuos acrhston9oti autoi anebhsan eis assurious aneqalen kaq� eauton efraim dwra hgaphsan10dia touto paradoqhsontai en tois eqnesin nun eisdexomai autous kai kopasousin mikron tou criein basilea kai arcontas11oti eplhqunen efraim qusiasthria eis amartias egenonto autw qusiasthria hgaphmena12katagrayw autw plhqos kai ta nomima autou eis allotria elogisqhsan qusiasthria ta hgaphmena13dioti ean quswsin qusian kai fagwsin krea kurios ou prosdexetai auta nun mnhsqhsetai tas adikias autwn kai ekdikhsei tas amartias autwn autoi eis aigupton apestreyan kai en assuriois akaqarta fagontai14kai epelaqeto israhl tou poihsantos auton kai wkodomhsan temenh kai ioudas eplhqunen poleis teteicismenas kai exapostelw pur eis tas poleis autou kai katafagetai ta qemelia autwn

Chapter 9
1mh caire israhl mhde eufrainou kaqws oi laoi dioti eporneusas apo tou qeou sou hgaphsas domata epi panta alwna sitou2alwn kai lhnos ouk egnw autous kai o oinos eyeusato autous3ou katwkhsan en th gh tou kuriou katwkhsen efraim eis aigupton kai en assuriois akaqarta fagontai4ouk espeisan tw kuriw oinon kai ouc hdunan autw ai qusiai autwn ws artos penqous autois pantes oi esqontes auta mianqhsontai dioti oi artoi autwn tais yucais autwn ouk eiseleusontai eis ton oikon kuriou5ti poihsete en hmera panhgurews kai en hmera eorths tou kuriou6dia touto idou poreusontai ek talaipwrias aiguptou kai ekdexetai autous memfis kai qayei autous macmas to argurion autwn oleqros klhronomhsei akanqai en tois skhnwmasin autwn7hkasin ai hmerai ths ekdikhsews hkasin ai hmerai ths antapodosews sou kai kakwqhsetai israhl wsper o profhths o parexesthkws anqrwpos o pneumatoforos upo tou plhqous twn adikiwn sou eplhqunqh mania sou8skopos efraim meta qeou profhths pagis skolia epi pasas tas odous autou manian en oikw kuriou katephxan9efqarhsan kata tas hmeras tou bounou mnhsqhsetai adikias autou ekdikhsei amartias autou10ws stafulhn en erhmw euron ton israhl kai ws skopon en sukh proimon eidon pateras autwn autoi eishlqon pros ton beelfegwr kai aphllotriwqhsan eis aiscunhn kai egenonto oi hgaphmenoi ws oi ebdelugmenoi11efraim ws orneon exepetasqh ai doxai autwn ek tokwn kai wdinwn kai sullhmyewn12dioti kai ean ekqreywsin ta tekna autwn ateknwqhsontai ex anqrwpwn dioti kai ouai autois estin sarx mou ex autwn13efraim on tropon eidon eis qhran paresthsan ta tekna autwn kai efraim tou exagagein eis apokenthsin ta tekna autou14dos autois kurie ti dwseis autois dos autois mhtran ateknousan kai mastous xhrous15pasai ai kakiai autwn eis galgal oti ekei autous emishsa dia tas kakias twn epithdeumatwn autwn ek tou oikou mou ekbalw autous ou mh prosqhsw tou agaphsai autous pantes oi arcontes autwn apeiqountes16eponesen efraim tas rizas autou exhranqh karpon ouketi mh enegkh dioti kai ean gennhswsin apoktenw ta epiqumhmata koilias autwn17apwsetai autous o qeos oti ouk eishkousan autou kai esontai planhtai en tois eqnesin

Chapter 10
1ampelos euklhmatousa israhl o karpos auths euqhnwn kata to plhqos twn karpwn autou eplhqunen ta qusiasthria kata ta agaqa ths ghs autou wkodomhsen sthlas2emerisan kardias autwn nun afanisqhsontai autos kataskayei ta qusiasthria autwn talaipwrhsousin ai sthlai autwn3dioti nun erousin ouk estin basileus hmin oti ouk efobhqhmen ton kurion o de basileus ti poihsei hmin4lalwn rhmata profaseis yeudeis diaqhsetai diaqhkhn anatelei ws agrwstis krima epi cerson agrou5tw moscw tou oikou wn paroikhsousin oi katoikountes samareian oti epenqhsen o laos autou ep� auton kai kaqws parepikranan auton epicarountai epi thn doxan autou oti metwkisqh ap� autou6kai auton eis assurious dhsantes aphnegkan xenia tw basilei iarim en domati efraim dexetai kai aiscunqhsetai israhl en th boulh autou7aperriyen samareia basilea auths ws fruganon epi proswpou udatos8kai exarqhsontai bwmoi wn amarthmata tou israhl akanqai kai triboloi anabhsontai epi ta qusiasthria autwn kai erousin tois oresin kaluyate hmas kai tois bounois pesate ef� hmas9af� ou oi bounoi hmarten israhl ekei esthsan ou mh katalabh autous en tw bounw polemos epi ta tekna adikias10hlqen paideusai autous kai sunacqhsontai ep� autous laoi en tw paideuesqai autous en tais dusin adikiais autwn11efraim damalis dedidagmenh agapan neikos egw de epeleusomai epi to kalliston tou trachlou auths epibibw efraim kai parasiwphsomai ioudan eniscusei autw iakwb12speirate eautois eis dikaiosunhn trughsate eis karpon zwhs fwtisate eautois fws gnwsews ekzhthsate ton kurion ews tou elqein genhmata dikaiosunhs umin13ina ti paresiwphsate asebeian kai tas adikias auths etrughsate efagete karpon yeudh oti hlpisas en tois armasin sou en plhqei dunamews sou14kai exanasthsetai apwleia en tw law sou kai panta ta periteteicismena sou oichsetai ws arcwn salaman ek tou oikou ierobaal en hmerais polemou mhtera epi teknois hdafisan15outws poihsw umin oikos tou israhl apo proswpou kakiwn umwn orqrou aperrifhsan aperrifh basileus israhl

Chapter 11
1dioti nhpios israhl kai egw hgaphsa auton kai ex aiguptou metekalesa ta tekna autou2kaqws metekalesa autous outws apwconto ek proswpou mou autoi tois baalim equon kai tois gluptois equmiwn3kai egw sunepodisa ton efraim anelabon auton epi ton braciona mou kai ouk egnwsan oti iamai autous4en diafqora anqrwpwn exeteina autous en desmois agaphsews mou kai esomai autois ws rapizwn anqrwpos epi tas siagonas autou kai epibleyomai pros auton dunhsomai autw5katwkhsen efraim en aiguptw kai assour autos basileus autou oti ouk hqelhsen epistreyai6kai hsqenhsen romfaia en tais polesin autou kai katepausen en tais cersin autou kai fagontai ek twn diabouliwn autwn7kai o laos autou epikremamenos ek ths katoikias autou kai o qeos epi ta timia autou qumwqhsetai kai ou mh uywsh auton8ti se diaqw efraim uperaspiw sou israhl ti se diaqw ws adama qhsomai se kai ws sebwim metestrafh h kardia mou en tw autw sunetaracqh h metameleia mou9ou mh poihsw kata thn orghn tou qumou mou ou mh egkatalipw tou exaleifqhnai ton efraim dioti qeos egw eimi kai ouk anqrwpos en soi agios kai ouk eiseleusomai eis polin10opisw kuriou poreusomai ws lewn ereuxetai oti autos wrusetai kai eksthsontai tekna udatwn11kai eksthsontai ws orneon ex aiguptou kai ws peristera ek ghs assuriwn kai apokatasthsw autous eis tous oikous autwn legei kurios

Chapter 12
1ekuklwsen me en yeudei efraim kai en asebeiais oikos israhl kai iouda nun egnw autous o qeos kai laos agios keklhsetai qeou2o de efraim ponhron pneuma ediwxen kauswna olhn thn hmeran kena kai mataia eplhqunen kai diaqhkhn meta assuriwn dieqeto kai elaion eis aigupton eneporeueto3kai krisis tw kuriw pros ioudan tou ekdikhsai ton iakwb kata tas odous autou kai kata ta epithdeumata autou antapodwsei autw4en th koilia epternisen ton adelfon autou kai en kopois autou eniscusen pros qeon5kai eniscusen meta aggelou kai hdunasqh eklausan kai edehqhsan mou en tw oikw wn eurosan me kai ekei elalhqh pros auton6o de kurios o qeos o pantokratwr estai mnhmosunon autou7kai su en qew sou epistreyeis eleon kai krima fulassou kai eggize pros ton qeon sou dia pantos8canaan en ceiri autou zugos adikias katadunasteuein hgaphse9kai eipen efraim plhn peplouthka eurhka anayuchn emautw pantes oi ponoi autou ouc eureqhsontai autw di� adikias as hmarten10egw de kurios o qeos sou anhgagon se ek ghs aiguptou eti katoikiw se en skhnais kaqws hmera eorths11kai lalhsw pros profhtas kai egw oraseis eplhquna kai en cersin profhtwn wmoiwqhn12ei mh galaad estin ara yeudeis hsan en galgal arcontes qusiazontes kai ta qusiasthria autwn ws celwnai epi cerson agrou13kai anecwrhsen iakwb eis pedion surias kai edouleusen israhl en gunaiki kai en gunaiki efulaxato14kai en profhth anhgagen kurios ton israhl ex aiguptou kai en profhth diefulacqh15equmwsen efraim kai parwrgisen kai to aima autou ep� auton ekcuqhsetai kai ton oneidismon autou antapodwsei autw kurios

Chapter 13
1kata ton logon efraim dikaiwmata autos elaben en tw israhl kai eqeto auta th baal kai apeqanen2kai proseqeto tou amartanein eti kai epoihsan eautois cwneuma ek tou arguriou autwn kat� eikona eidwlwn erga tektonwn suntetelesmena autois autoi legousin qusate anqrwpous moscoi gar ekleloipasin3dia touto esontai ws nefelh prwinh kai ws drosos orqrinh poreuomenh wsper cnous apofuswmenos af� alwnos kai ws atmis apo akridwn4egw de kurios o qeos sou sterewn ouranon kai ktizwn ghn ou ai ceires ektisan pasan thn stratian tou ouranou kai ou paredeixa soi auta tou poreuesqai opisw autwn kai egw anhgagon se ek ghs aiguptou kai qeon plhn emou ou gnwsh kai swzwn ouk estin parex emou5egw epoimainon se en th erhmw en gh aoikhtw6kata tas nomas autwn kai eneplhsqhsan eis plhsmonhn kai uywqhsan ai kardiai autwn eneka toutou epelaqonto mou7kai esomai autois ws panqhr kai ws pardalis kata thn odon assuriwn8apanthsomai autois ws arkos aporoumenh kai diarrhxw sugkleismon kardias autwn kai katafagontai autous ekei skumnoi drumou qhria agrou diaspasei autous9th diafqora sou israhl tis bohqhsei10pou o basileus sou outos kai diaswsatw se en pasais tais polesin sou krinatw se on eipas dos moi basilea kai arconta11kai edwka soi basilea en orgh mou kai escon en tw qumw mou12sustrofhn adikias efraim egkekrummenh h amartia autou13wdines ws tiktoushs hxousin autw outos o uios sou ou fronimos dioti ou mh uposth en suntribh teknwn14ek ceiros adou rusomai autous kai ek qanatou lutrwsomai autous pou h dikh sou qanate pou to kentron sou adh paraklhsis kekruptai apo ofqalmwn mou15dioti outos ana meson adelfwn diastelei epaxei anemon kauswna kurios ek ths erhmou ep� auton kai anaxhranei tas flebas autou exerhmwsei tas phgas autou autos kataxhranei thn ghn autou kai panta ta skeuh ta epiqumhta autou

Chapter 14
1afanisqhsetai samareia oti antesth pros ton qeon auths en romfaia pesountai autoi kai ta upotitqia autwn edafisqhsontai kai ai en gastri ecousai autwn diarraghsontai2epistrafhti israhl pros kurion ton qeon sou dioti hsqenhsas en tais adikiais sou3labete meq� eautwn logous kai epistrafhte pros kurion ton qeon umwn eipate autw opws mh labhte adikian kai labhte agaqa kai antapodwsomen karpon ceilewn hmwn4assour ou mh swsh hmas ef� ippon ouk anabhsomeqa ouketi mh eipwmen qeoi hmwn tois ergois twn ceirwn hmwn o en soi elehsei orfanon5iasomai tas katoikias autwn agaphsw autous omologws oti apestreyen h orgh mou ap� autwn6esomai ws drosos tw israhl anqhsei ws krinon kai balei tas rizas autou ws o libanos7poreusontai oi kladoi autou kai estai ws elaia katakarpos kai h osfrasia autou ws libanou8epistreyousin kai kaqiountai upo thn skephn autou zhsontai kai mequsqhsontai sitw kai exanqhsei ws ampelos to mnhmosunon autou ws oinos libanou9tw efraim ti autw eti kai eidwlois egw etapeinwsa auton kai egw katiscusw auton egw ws arkeuqos pukazousa ex emou o karpos sou eurhtai10tis sofos kai sunhsei tauta h sunetos kai epignwsetai auta dioti euqeiai ai odoi tou kuriou kai dikaioi poreusontai en autais oi de asebeis asqenhsousin en autais .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks