Isaiah


Chapter 1
1orasis hn eiden hsaias uios amws hn eiden kata ths ioudaias kai kata ierousalhm en basileia oziou kai iwaqam kai acaz kai ezekiou oi ebasileusan ths ioudaias2akoue ourane kai enwtizou gh oti kurios elalhsen uious egennhsa kai uywsa autoi de me hqethsan3egnw bous ton kthsamenon kai onos thn fatnhn tou kuriou autou israhl de me ouk egnw kai o laos me ou sunhken4ouai eqnos amartwlon laos plhrhs amartiwn sperma ponhron uioi anomoi egkatelipate ton kurion kai parwrgisate ton agion tou israhl5ti eti plhghte prostiqentes anomian pasa kefalh eis ponon kai pasa kardia eis luphn6apo podwn ews kefalhs oute trauma oute mwlwy oute plhgh flegmainousa ouk estin malagma epiqeinai oute elaion oute katadesmous7h gh umwn erhmos ai poleis umwn purikaustoi thn cwran umwn enwpion umwn allotrioi katesqiousin authn kai hrhmwtai katestrammenh upo lawn allotriwn8egkataleifqhsetai h qugathr siwn ws skhnh en ampelwni kai ws opwrofulakion en sikuhratw ws polis poliorkoumenh9kai ei mh kurios sabawq egkatelipen hmin sperma ws sodoma an egenhqhmen kai ws gomorra an wmoiwqhmen10akousate logon kuriou arcontes sodomwn prosecete nomon qeou laos gomorras11ti moi plhqos twn qusiwn umwn legei kurios plhrhs eimi olokautwmatwn kriwn kai stear arnwn kai aima taurwn kai tragwn ou boulomai12oud� ean erchsqe ofqhnai moi tis gar exezhthsen tauta ek twn ceirwn umwn patein thn aulhn mou13ou prosqhsesqe ean ferhte semidalin mataion qumiama bdelugma moi estin tas noumhnias umwn kai ta sabbata kai hmeran megalhn ouk anecomai nhsteian kai argian14kai tas noumhnias umwn kai tas eortas umwn misei h yuch mou egenhqhte moi eis plhsmonhn ouketi anhsw tas amartias umwn15otan tas ceiras ekteinhte pros me apostreyw tous ofqalmous mou af� umwn kai ean plhqunhte thn dehsin ouk eisakousomai umwn ai gar ceires umwn aimatos plhreis16lousasqe kaqaroi genesqe afelete tas ponhrias apo twn yucwn umwn apenanti twn ofqalmwn mou pausasqe apo twn ponhriwn umwn17maqete kalon poiein ekzhthsate krisin rusasqe adikoumenon krinate orfanw kai dikaiwsate chran18kai deute kai dielegcqwmen legei kurios kai ean wsin ai amartiai umwn ws foinikoun ws ciona leukanw ean de wsin ws kokkinon ws erion leukanw19kai ean qelhte kai eisakoushte mou ta agaqa ths ghs fagesqe20ean de mh qelhte mhde eisakoushte mou macaira umas katedetai to gar stoma kuriou elalhsen tauta21pws egeneto pornh polis pisth siwn plhrhs krisews en h dikaiosunh ekoimhqh en auth nun de foneutai22to argurion umwn adokimon oi kaphloi sou misgousi ton oinon udati23oi arcontes sou apeiqousin koinwnoi kleptwn agapwntes dwra diwkontes antapodoma orfanois ou krinontes kai krisin chrwn ou prosecontes24dia touto tade legei o despoths kurios sabawq ouai oi iscuontes israhl ou pausetai gar mou o qumos en tois upenantiois kai krisin ek twn ecqrwn mou poihsw25kai epaxw thn ceira mou epi se kai purwsw se eis kaqaron tous de apeiqountas apolesw kai afelw pantas anomous apo sou kai pantas uperhfanous tapeinwsw26kai episthsw tous kritas sou ws to proteron kai tous sumboulous sou ws to ap� archs kai meta tauta klhqhsh polis dikaiosunhs mhtropolis pisth siwn27meta gar krimatos swqhsetai h aicmalwsia auths kai meta elehmosunhs28kai suntribhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai oi egkataleipontes ton kurion suntelesqhsontai29dioti aiscunqhsontai epi tois eidwlois autwn a autoi hboulonto kai ephscunqhsan epi tois khpois autwn a epequmhsan30esontai gar ws terebinqos apobeblhkuia ta fulla kai ws paradeisos udwr mh ecwn31kai estai h iscus autwn ws kalamh stippuou kai ai ergasiai autwn ws spinqhres puros kai katakauqhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai ouk estai o sbeswn

Chapter 2
1o logos o genomenos para kuriou pros hsaian uion amws peri ths ioudaias kai peri ierousalhm2oti estai en tais escatais hmerais emfanes to oros kuriou kai o oikos tou qeou ep� akrwn twn orewn kai uywqhsetai uperanw twn bounwn kai hxousin ep� auto panta ta eqnh3kai poreusontai eqnh polla kai erousin deute kai anabwmen eis to oros kuriou kai eis ton oikon tou qeou iakwb kai anaggelei hmin thn odon autou kai poreusomeqa en auth ek gar siwn exeleusetai nomos kai logos kuriou ex ierousalhm4kai krinei ana meson twn eqnwn kai elegxei laon polun kai sugkoyousin tas macairas autwn eis arotra kai tas zibunas autwn eis drepana kai ou lhmyetai eti eqnos ep� eqnos macairan kai ou mh maqwsin eti polemein5kai nun o oikos tou iakwb deute poreuqwmen tw fwti kuriou6anhken gar ton laon autou ton oikon tou israhl oti eneplhsqh ws to ap� archs h cwra autwn klhdonismwn ws h twn allofulwn kai tekna polla allofula egenhqh autois7eneplhsqh gar h cwra autwn arguriou kai crusiou kai ouk hn ariqmos twn qhsaurwn autwn kai eneplhsqh h gh ippwn kai ouk hn ariqmos twn armatwn autwn8kai eneplhsqh h gh bdelugmatwn twn ergwn twn ceirwn autwn kai prosekunhsan ois epoihsan oi daktuloi autwn9kai ekuyen anqrwpos kai etapeinwqh anhr kai ou mh anhsw autous10kai nun eiselqete eis tas petras kai kruptesqe eis thn ghn apo proswpou tou fobou kuriou kai apo ths doxhs ths iscuos autou otan anasth qrausai thn ghn11oi gar ofqalmoi kuriou uyhloi o de anqrwpos tapeinos kai tapeinwqhsetai to uyos twn anqrwpwn kai uywqhsetai kurios monos en th hmera ekeinh12hmera gar kuriou sabawq epi panta ubristhn kai uperhfanon kai epi panta uyhlon kai metewron kai tapeinwqhsontai13kai epi pasan kedron tou libanou twn uyhlwn kai metewrwn kai epi pan dendron balanou basan14kai epi pan oros kai epi panta bounon uyhlon15kai epi panta purgon uyhlon kai epi pan teicos uyhlon16kai epi pan ploion qalasshs kai epi pasan qean ploiwn kallous17kai tapeinwqhsetai pas anqrwpos kai peseitai uyos anqrwpwn kai uywqhsetai kurios monos en th hmera ekeinh18kai ta ceiropoihta panta katakruyousin19eisenegkantes eis ta sphlaia kai eis tas scismas twn petrwn kai eis tas trwglas ths ghs apo proswpou tou fobou kuriou kai apo ths doxhs ths iscuos autou otan anasth qrausai thn ghn20th gar hmera ekeinh ekbalei anqrwpos ta bdelugmata autou ta argura kai ta crusa a epoihsan proskunein tois mataiois kai tais nukterisin21tou eiselqein eis tas trwglas ths stereas petras kai eis tas scismas twn petrwn apo proswpou tou fobou kuriou kai apo ths doxhs ths iscuos autou otan anasth qrausai thn ghn

Chapter 3
1idou dh o despoths kurios sabawq afelei apo ths ioudaias kai apo ierousalhm iscuonta kai iscuousan iscun artou kai iscun udatos2giganta kai iscuonta kai anqrwpon polemisthn kai dikasthn kai profhthn kai stocasthn kai presbuteron3kai penthkontarcon kai qaumaston sumboulon kai sofon arcitektona kai suneton akroathn4kai episthsw neaniskous arcontas autwn kai empaiktai kurieusousin autwn5kai sumpeseitai o laos anqrwpos pros anqrwpon kai anqrwpos pros ton plhsion autou proskoyei to paidion pros ton presbuthn o atimos pros ton entimon6oti epilhmyetai anqrwpos tou adelfou autou h tou oikeiou tou patros autou legwn imation eceis archgos hmwn genou kai to brwma to emon upo se estw7kai apokriqeis erei en th hmera ekeinh ouk esomai sou archgos ou gar estin en tw oikw mou artos oude imation ouk esomai archgos tou laou toutou8oti aneitai ierousalhm kai h ioudaia sumpeptwken kai ai glwssai autwn meta anomias ta pros kurion apeiqountes dioti nun etapeinwqh h doxa autwn9kai h aiscunh tou proswpou autwn antesth autois thn de amartian autwn ws sodomwn anhggeilan kai enefanisan ouai th yuch autwn dioti bebouleuntai boulhn ponhran kaq� eautwn10eipontes dhswmen ton dikaion oti duscrhstos hmin estin toinun ta genhmata twn ergwn autwn fagontai11ouai tw anomw ponhra kata ta erga twn ceirwn autou sumbhsetai autw12laos mou oi praktores umwn kalamwntai umas kai oi apaitountes kurieuousin umwn laos mou oi makarizontes umas planwsin umas kai ton tribon twn podwn umwn tarassousin13alla nun katasthsetai eis krisin kurios kai sthsei eis krisin ton laon autou14autos kurios eis krisin hxei meta twn presbuterwn tou laou kai meta twn arcontwn autou umeis de ti enepurisate ton ampelwna mou kai h arpagh tou ptwcou en tois oikois umwn15ti umeis adikeite ton laon mou kai to proswpon twn ptwcwn kataiscunete16tade legei kurios anq� wn uywqhsan ai qugateres siwn kai eporeuqhsan uyhlw trachlw kai en neumasin ofqalmwn kai th poreia twn podwn ama surousai tous citwnas kai tois posin ama paizousai17kai tapeinwsei o qeos arcousas qugateras siwn kai kurios apokaluyei to schma autwn18en th hmera ekeinh kai afelei kurios thn doxan tou imatismou autwn kai tous kosmous autwn kai ta emplokia kai tous kosumbous kai tous mhniskous19kai to kaqema kai ton kosmon tou proswpou autwn20kai thn sunqesin tou kosmou ths doxhs kai tous clidwnas kai ta yelia kai to emplokion kai ta peridexia kai tous daktulious kai ta enwtia21kai ta periporfura kai ta mesoporfura22kai ta epiblhmata ta kata thn oikian kai ta diafanh lakwnika23kai ta bussina kai ta uakinqina kai ta kokkina kai thn busson sun crusiw kai uakinqw sugkaqufasmena kai qeristra kataklita24kai estai anti osmhs hdeias koniortos kai anti zwnhs scoiniw zwsh kai anti tou kosmou ths kefalhs tou crusiou falakrwma exeis dia ta erga sou kai anti tou citwnos tou mesoporfurou perizwsh sakkon25kai o uios sou o kallistos on agapas macaira peseitai kai oi iscuontes umwn macaira pesountai26kai tapeinwqhsontai kai penqhsousin ai qhkai tou kosmou umwn kai kataleifqhsh monh kai eis thn ghn edafisqhsh

Chapter 4
1kai epilhmyontai epta gunaikes anqrwpou enos legousai ton arton hmwn fagomeqa kai ta imatia hmwn peribaloumeqa plhn to onoma to son keklhsqw ef� hmas afele ton oneidismon hmwn2th de hmera ekeinh epilamyei o qeos en boulh meta doxhs epi ths ghs tou uywsai kai doxasai to kataleifqen tou israhl3kai estai to upoleifqen en siwn kai to kataleifqen en ierousalhm agioi klhqhsontai pantes oi grafentes eis zwhn en ierousalhm4oti ekplunei kurios ton rupon twn uiwn kai twn qugaterwn siwn kai to aima ekkaqariei ek mesou autwn en pneumati krisews kai pneumati kausews5kai hxei kai estai pas topos tou orous siwn kai panta ta perikuklw auths skiasei nefelh hmeras kai ws kapnou kai ws fwtos puros kaiomenou nuktos pash th doxh skepasqhsetai6kai estai eis skian apo kaumatos kai en skeph kai en apokrufw apo sklhrothtos kai uetou

Chapter 5
1asw dh tw hgaphmenw asma tou agaphtou tw ampelwni mou ampelwn egenhqh tw hgaphmenw en kerati en topw pioni2kai fragmon perieqhka kai ecarakwsa kai efuteusa ampelon swrhc kai wkodomhsa purgon en mesw autou kai prolhnion wruxa en autw kai emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanqas3kai nun anqrwpos tou iouda kai oi enoikountes en ierousalhm krinate en emoi kai ana meson tou ampelwnos mou4ti poihsw eti tw ampelwni mou kai ouk epoihsa autw dioti emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanqas5nun de anaggelw umin ti poihsw tw ampelwni mou afelw ton fragmon autou kai estai eis diarpaghn kai kaqelw ton toicon autou kai estai eis katapathma6kai anhsw ton ampelwna mou kai ou mh tmhqh oude mh skafh kai anabhsetai eis auton ws eis cerson akanqa kai tais nefelais enteloumai tou mh brexai eis auton ueton7o gar ampelwn kuriou sabawq oikos tou israhl estin kai anqrwpos tou iouda neofuton hgaphmenon emeina tou poihsai krisin epoihsen de anomian kai ou dikaiosunhn alla kraughn8ouai oi sunaptontes oikian pros oikian kai agron pros agron eggizontes ina tou plhsion afelwntai ti mh oikhsete monoi epi ths ghs9hkousqh gar eis ta wta kuriou sabawq tauta ean gar genwntai oikiai pollai eis erhmon esontai megalai kai kalai kai ouk esontai oi enoikountes en autais10ou gar ergwntai deka zeugh bown poihsei keramion en kai o speirwn artabas ex poihsei metra tria11ouai oi egeiromenoi to prwi kai to sikera diwkontes oi menontes to oye o gar oinos autous sugkausei12meta gar kiqaras kai yalthriou kai tumpanwn kai aulwn ton oinon pinousin ta de erga kuriou ouk emblepousin kai ta erga twn ceirwn autou ou katanoousin13toinun aicmalwtos o laos mou egenhqh dia to mh eidenai autous ton kurion kai plhqos egenhqh nekrwn dia limon kai diyan udatos14kai eplatunen o adhs thn yuchn autou kai dihnoixen to stoma autou tou mh dialipein kai katabhsontai oi endoxoi kai oi megaloi kai oi plousioi kai oi loimoi auths15kai tapeinwqhsetai anqrwpos kai atimasqhsetai anhr kai oi ofqalmoi oi metewroi tapeinwqhsontai16kai uywqhsetai kurios sabawq en krimati kai o qeos o agios doxasqhsetai en dikaiosunh17kai boskhqhsontai oi dihrpasmenoi ws tauroi kai tas erhmous twn apeilhmmenwn arnes fagontai18ouai oi epispwmenoi tas amartias ws scoiniw makrw kai ws zugou imanti damalews tas anomias19oi legontes to tacos eggisatw a poihsei ina idwmen kai elqatw h boulh tou agiou israhl ina gnwmen20ouai oi legontes to ponhron kalon kai to kalon ponhron oi tiqentes to skotos fws kai to fws skotos oi tiqentes to pikron gluku kai to gluku pikron21ouai oi sunetoi en eautois kai enwpion eautwn episthmones22ouai oi iscuontes umwn oi ton oinon pinontes kai oi dunastai oi kerannuntes to sikera23oi dikaiountes ton asebh eneken dwrwn kai to dikaion tou dikaiou airontes24dia touto on tropon kauqhsetai kalamh upo anqrakos puros kai sugkauqhsetai upo flogos aneimenhs h riza autwn ws cnous estai kai to anqos autwn ws koniortos anabhsetai ou gar hqelhsan ton nomon kuriou sabawq alla to logion tou agiou israhl parwxunan25kai equmwqh orgh kurios sabawq epi ton laon autou kai epebalen thn ceira autou ep� autous kai epataxen autous kai parwxunqh ta orh kai egenhqh ta qnhsimaia autwn ws kopria en mesw odou kai en pasi toutois ouk apestrafh o qumos all� eti h ceir uyhlh26toigaroun arei susshmon en tois eqnesin tois makran kai suriei autois ap� akrou ths ghs kai idou tacu koufws ercontai27ou peinasousin oude kopiasousin oude nustaxousin oude koimhqhsontai oude lusousin tas zwnas autwn apo ths osfuos autwn oude mh ragwsin oi imantes twn upodhmatwn autwn28wn ta belh oxeia estin kai ta toxa autwn entetamena oi podes twn ippwn autwn ws sterea petra elogisqhsan oi trocoi twn armatwn autwn ws kataigis29ormwsin ws leontes kai paresthkan ws skumnos leontos kai epilhmyetai kai bohsei ws qhriou kai ekbalei kai ouk estai o ruomenos autous30kai bohsei di� autous en th hmera ekeinh ws fwnh qalasshs kumainoushs kai embleyontai eis thn ghn kai idou skotos sklhron en th aporia autwn

Chapter 6
1kai egeneto tou eniautou ou apeqanen ozias o basileus eidon ton kurion kaqhmenon epi qronou uyhlou kai ephrmenou kai plhrhs o oikos ths doxhs autou2kai serafin eisthkeisan kuklw autou ex pteruges tw eni kai ex pteruges tw eni kai tais men dusin katekalupton to proswpon kai tais dusin katekalupton tous podas kai tais dusin epetanto3kai ekekragon eteros pros ton eteron kai elegon agios agios agios kurios sabawq plhrhs pasa h gh ths doxhs autou4kai ephrqh to uperquron apo ths fwnhs hs ekekragon kai o oikos eplhsqh kapnou5kai eipa w talas egw oti katanenugmai oti anqrwpos wn kai akaqarta ceilh ecwn en mesw laou akaqarta ceilh econtos egw oikw kai ton basilea kurion sabawq eidon tois ofqalmois mou6kai apestalh pros me en twn serafin kai en th ceiri eicen anqraka on th labidi elaben apo tou qusiasthriou7kai hyato tou stomatos mou kai eipen idou hyato touto twn ceilewn sou kai afelei tas anomias sou kai tas amartias sou perikaqariei8kai hkousa ths fwnhs kuriou legontos tina aposteilw kai tis poreusetai pros ton laon touton kai eipa idou eimi egw aposteilon me9kai eipen poreuqhti kai eipon tw law toutw akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontes bleyete kai ou mh idhte10epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai tois wsin autwn barews hkousan kai tous ofqalmous autwn ekammusan mhpote idwsin tois ofqalmois kai tois wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autous11kai eipa ews pote kurie kai eipen ews an erhmwqwsin poleis para to mh katoikeisqai kai oikoi para to mh einai anqrwpous kai h gh kataleifqhsetai erhmos12kai meta tauta makrunei o qeos tous anqrwpous kai oi kataleifqentes plhqunqhsontai epi ths ghs13kai eti ep� auths estin to epidekaton kai palin estai eis pronomhn ws terebinqos kai ws balanos otan ekpesh apo ths qhkhs auths

Chapter 7
1kai egeneto en tais hmerais acaz tou iwaqam tou uiou oziou basilews iouda anebh raasswn basileus aram kai fakee uios romeliou basileus israhl epi ierousalhm polemhsai authn kai ouk hdunhqhsan poliorkhsai authn2kai anhggelh eis ton oikon dauid legontes sunefwnhsen aram pros ton efraim kai exesth h yuch autou kai h yuch tou laou autou on tropon otan en drumw xulon upo pneumatos saleuqh3kai eipen kurios pros hsaian exelqe eis sunanthsin acaz su kai o kataleifqeis iasoub o uios sou pros thn kolumbhqran ths anw odou tou agrou tou gnafews4kai ereis autw fulaxai tou hsucasai kai mh fobou mhde h yuch sou asqeneitw apo twn duo xulwn twn dalwn twn kapnizomenwn toutwn otan gar orgh tou qumou mou genhtai palin iasomai5kai o uios tou aram kai o uios tou romeliou oti ebouleusanto boulhn ponhran peri sou legontes6anabhsomeqa eis thn ioudaian kai sullalhsantes autois apostreyomen autous pros hmas kai basileusomen auths ton uion tabehl7tade legei kurios sabawq ou mh emmeinh h boulh auth oude estai8all� h kefalh aram damaskos all� eti exhkonta kai pente etwn ekleiyei h basileia efraim apo laou9kai h kefalh efraim somorwn kai h kefalh somorwn uios tou romeliou kai ean mh pisteushte oude mh sunhte10kai proseqeto kurios lalhsai tw acaz legwn11aithsai seautw shmeion para kuriou qeou sou eis baqos h eis uyos12kai eipen acaz ou mh aithsw oud� ou mh peirasw kurion13kai eipen akousate dh oikos dauid mh mikron umin agwna parecein anqrwpois kai pws kuriw parecete agwna14dia touto dwsei kurios autos umin shmeion idou h parqenos en gastri exei kai texetai uion kai kaleseis to onoma autou emmanouhl15bouturon kai meli fagetai prin h gnwnai auton h proelesqai ponhra eklexetai to agaqon16dioti prin h gnwnai to paidion agaqon h kakon apeiqei ponhria tou eklexasqai to agaqon kai kataleifqhsetai h gh hn su fobh apo proswpou twn duo basilewn17alla epaxei o qeos epi se kai epi ton laon sou kai epi ton oikon tou patros sou hmeras ai oupw hkasin af� hs hmeras afeilen efraim apo iouda ton basilea twn assuriwn18kai estai en th hmera ekeinh suriei kurios muiais o kurieuei merous potamou aiguptou kai th melissh h estin en cwra assuriwn19kai eleusontai pantes kai anapausontai en tais faragxi ths cwras kai en tais trwglais twn petrwn kai eis ta sphlaia kai eis pasan ragada kai en panti xulw20en th hmera ekeinh xurhsei kurios tw xurw tw megalw kai memequsmenw o estin peran tou potamou basilews assuriwn thn kefalhn kai tas tricas twn podwn kai ton pwgwna afelei21kai estai en th hmera ekeinh qreyei anqrwpos damalin bown kai duo probata22kai estai apo tou pleiston poiein gala bouturon kai meli fagetai pas o kataleifqeis epi ths ghs23kai estai en th hmera ekeinh pas topos ou ean wsin ciliai ampeloi ciliwn siklwn eis cerson esontai kai eis akanqan24meta belous kai toxeumatos eiseleusontai ekei oti cersos kai akanqa estai pasa h gh25kai pan oros arotriwmenon arotriaqhsetai kai ou mh epelqh ekei fobos estai gar apo ths cersou kai akanqhs eis boskhma probatou kai eis katapathma boos

Chapter 8
1kai eipen kurios pros me labe seautw tomon kainou megalou kai grayon eis auton grafidi anqrwpou tou oxews pronomhn poihsai skulwn parestin gar2kai marturas moi poihson pistous anqrwpous ton ourian kai ton zacarian uion baraciou3kai proshlqon pros thn profhtin kai en gastri elaben kai eteken uion kai eipen kurios moi kaleson to onoma autou tacews skuleuson oxews pronomeuson4dioti prin h gnwnai to paidion kalein patera h mhtera lhmyetai dunamin damaskou kai ta skula samareias enanti basilews assuriwn5kai proseqeto kurios lalhsai moi eti6dia to mh boulesqai ton laon touton to udwr tou silwam to poreuomenon hsuch alla boulesqai ecein ton raasswn kai ton uion romeliou basilea ef� umwn7dia touto idou anagei kurios ef� umas to udwr tou potamou to iscuron kai to polu ton basilea twn assuriwn kai thn doxan autou kai anabhsetai epi pasan faragga umwn kai peripathsei epi pan teicos umwn8kai afelei apo ths ioudaias anqrwpon os dunhsetai kefalhn arai h dunaton suntelesasqai ti kai estai h parembolh autou wste plhrwsai to platos ths cwras sou meq� hmwn o qeos9gnwte eqnh kai httasqe epakousate ews escatou ths ghs iscukotes httasqe ean gar palin iscushte palin htthqhsesqe10kai hn an bouleushsqe boulhn diaskedasei kurios kai logon on ean lalhshte ou mh emmeinh umin oti meq� hmwn kurios o qeos11outws legei kurios th iscura ceiri apeiqousin th poreia ths odou tou laou toutou legontes12mhpote eiphte sklhron pan gar o ean eiph o laos outos sklhron estin ton de fobon autou ou mh fobhqhte oude mh taracqhte13kurion auton agiasate kai autos estai sou fobos14kai ean ep� autw pepoiqws hs estai soi eis agiasma kai ouc ws liqou proskommati sunanthsesqe autw oude ws petras ptwmati o de oikos iakwb en pagidi kai en koilasmati egkaqhmenoi en ierousalhm15dia touto adunathsousin en autois polloi kai pesountai kai suntribhsontai kai eggiousin kai alwsontai anqrwpoi en asfaleia ontes16tote faneroi esontai oi sfragizomenoi ton nomon tou mh maqein17kai erei menw ton qeon ton apostreyanta to proswpon autou apo tou oikou iakwb kai pepoiqws esomai ep� autw18idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeos kai estai eis shmeia kai terata en tw oikw israhl para kuriou sabawq os katoikei en tw orei siwn19kai ean eipwsin pros umas zhthsate tous apo ths ghs fwnountas kai tous eggastrimuqous tous kenologountas oi ek ths koilias fwnousin ouk eqnos pros qeon autou ti ekzhtousin peri twn zwntwn tous nekrous20nomon gar eis bohqeian edwken ina eipwsin ouc ws to rhma touto peri ou ouk estin dwra dounai peri autou21kai hxei ef� umas sklhra limos kai estai ws an peinashte luphqhsesqe kai kakws ereite ton arconta kai ta patacra kai anableyontai eis ton ouranon anw22kai eis thn ghn katw embleyontai kai idou qliyis kai stenocwria kai skotos aporia stenh kai skotos wste mh blepein23kai ouk aporhqhsetai o en stenocwria wn ews kairou touto prwton poiei tacu poiei cwra zaboulwn h gh nefqalim odon qalasshs kai oi loipoi oi thn paralian katoikountes kai peran tou iordanou galilaia twn eqnwn ta merh ths ioudaias

Chapter 9
1o laos o poreuomenos en skotei idete fws mega oi katoikountes en cwra kai skia qanatou fws lamyei ef� umas2to pleiston tou laou o kathgages en eufrosunh sou kai eufranqhsontai enwpion sou ws oi eufrainomenoi en amhtw kai on tropon oi diairoumenoi skula3dioti afhrhtai o zugos o ep� autwn keimenos kai h rabdos h epi tou trachlou autwn thn gar rabdon twn apaitountwn dieskedasen kurios ws th hmera th epi madiam4oti pasan stolhn episunhgmenhn dolw kai imation meta katallaghs apoteisousin kai qelhsousin ei egenhqhsan purikaustoi5oti paidion egennhqh hmin uios kai edoqh hmin ou h arch egenhqh epi tou wmou autou kai kaleitai to onoma autou megalhs boulhs aggelos egw gar axw eirhnhn epi tous arcontas eirhnhn kai ugieian autw6megalh h arch autou kai ths eirhnhs autou ouk estin orion epi ton qronon dauid kai thn basileian autou katorqwsai authn kai antilabesqai auths en dikaiosunh kai en krimati apo tou nun kai eis ton aiwna cronon o zhlos kuriou sabawq poihsei tauta7qanaton apesteilen kurios epi iakwb kai hlqen epi israhl8kai gnwsontai pas o laos tou efraim kai oi egkaqhmenoi en samareia ef� ubrei kai uyhlh kardia legontes9plinqoi peptwkasin alla deute laxeuswmen liqous kai ekkoywmen sukaminous kai kedrous kai oikodomhswmen eautois purgon10kai raxei o qeos tous epanistanomenous ep� oros siwn ep� autous kai tous ecqrous autwn diaskedasei11surian af� hliou anatolwn kai tous ellhnas af� hliou dusmwn tous katesqiontas ton israhl olw tw stomati epi toutois pasin ouk apestrafh o qumos all� eti h ceir uyhlh12kai o laos ouk apestrafh ews eplhgh kai ton kurion ouk exezhthsan13kai afeilen kurios apo israhl kefalhn kai ouran megan kai mikron en mia hmera14presbuthn kai tous ta proswpa qaumazontas auth h arch kai profhthn didaskonta anoma outos h oura15kai esontai oi makarizontes ton laon touton planwntes kai planwsin opws katapiwsin autous16dia touto epi tous neaniskous autwn ouk eufranqhsetai o qeos kai tous orfanous autwn kai tas chras autwn ouk elehsei oti pantes anomoi kai ponhroi kai pan stoma lalei adika epi pasin toutois ouk apestrafh o qumos all� eti h ceir uyhlh17kai kauqhsetai ws pur h anomia kai ws agrwstis xhra brwqhsetai upo puros kai kauqhsetai en tois dasesi tou drumou kai sugkatafagetai ta kuklw twn bounwn panta18dia qumon orghs kuriou sugkekautai h gh olh kai estai o laos ws upo puros katakekaumenos anqrwpos ton adelfon autou ouk elehsei19alla ekklinei eis ta dexia oti peinasei kai fagetai ek twn aristerwn kai ou mh emplhsqh anqrwpos esqwn tas sarkas tou bracionos autou20fagetai gar manassh tou efraim kai efraim tou manassh oti ama poliorkhsousin ton ioudan epi toutois pasin ouk apestrafh o qumos all� eti h ceir uyhlh

Chapter 10
1ouai tois grafousin ponhrian grafontes gar ponhrian grafousin2ekklinontes krisin ptwcwn arpazontes krima penhtwn tou laou mou wste einai autois chran eis arpaghn kai orfanon eis pronomhn3kai ti poihsousin en th hmera ths episkophs h gar qliyis umin porrwqen hxei kai pros tina katafeuxesqe tou bohqhqhnai kai pou kataleiyete thn doxan umwn4tou mh empesein eis epagwghn epi pasi toutois ouk apestrafh o qumos all� eti h ceir uyhlh5ouai assuriois h rabdos tou qumou mou kai orghs estin en tais cersin autwn6thn orghn mou eis eqnos anomon apostelw kai tw emw law suntaxw poihsai skula kai pronomhn kai katapatein tas poleis kai qeinai autas eis koniorton7autos de ouc outws enequmhqh kai th yuch ouc outws lelogistai alla apallaxei o nous autou kai tou eqnh exoleqreusai ouk oliga8kai ean eipwsin autw su monos ei arcwn9kai erei ouk elabon thn cwran thn epanw babulwnos kai calannh ou o purgos wkodomhqh kai elabon arabian kai damaskon kai samareian10on tropon tautas elabon en th ceiri mou kai pasas tas arcas lhmyomai ololuxate ta glupta en ierousalhm kai en samareia11on tropon gar epoihsa samareia kai tois ceiropoihtois auths outws poihsw kai ierousalhm kai tois eidwlois auths12kai estai otan suntelesh kurios panta poiwn en tw orei siwn kai en ierousalhm epaxei epi ton noun ton megan ton arconta twn assuriwn kai epi to uyos ths doxhs twn ofqalmwn autou13eipen gar th iscui poihsw kai th sofia ths sunesews afelw oria eqnwn kai thn iscun autwn pronomeusw kai seisw poleis katoikoumenas14kai thn oikoumenhn olhn katalhmyomai th ceiri ws nossian kai ws kataleleimmena wa arw kai ouk estin os diafeuxetai me h anteiph moi15mh doxasqhsetai axinh aneu tou koptontos en auth h uywqhsetai priwn aneu tou elkontos auton wsautws ean tis arh rabdon h xulon16kai ouc outws alla apostelei kurios sabawq eis thn shn timhn atimian kai eis thn shn doxan pur kaiomenon kauqhsetai17kai estai to fws tou israhl eis pur kai agiasei auton en puri kaiomenw kai fagetai wsei corton thn ulhn th hmera ekeinh18aposbesqhsetai ta orh kai oi bounoi kai oi drumoi kai katafagetai apo yuchs ews sarkwn kai estai o feugwn ws o feugwn apo flogos kaiomenhs19kai oi kataleifqentes ap� autwn esontai ariqmos kai paidion grayei autous20kai estai en th hmera ekeinh ouketi prosteqhsetai to kataleifqen israhl kai oi swqentes tou iakwb ouketi mh pepoiqotes wsin epi tous adikhsantas autous alla esontai pepoiqotes epi ton qeon ton agion tou israhl th alhqeia21kai estai to kataleifqen tou iakwb epi qeon iscuonta22kai ean genhtai o laos israhl ws h ammos ths qalasshs to kataleimma autwn swqhsetai logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh23oti logon suntetmhmenon poihsei o qeos en th oikoumenh olh24dia touto tade legei kurios sabawq mh fobou o laos mou oi katoikountes en siwn apo assuriwn oti en rabdw pataxei se plhghn gar egw epagw epi se tou idein odon aiguptou25eti gar mikron kai pausetai h orgh o de qumos mou epi thn boulhn autwn26kai epegerei o qeos ep� autous kata thn plhghn thn madiam en topw qliyews kai o qumos autou th odw th kata qalassan eis thn odon thn kat� aigupton27kai estai en th hmera ekeinh afaireqhsetai o fobos autou apo sou kai o zugos autou apo tou wmou sou kai katafqarhsetai o zugos apo twn wmwn umwn28hxei gar eis thn polin aggai kai pareleusetai eis magedw kai en macmas qhsei ta skeuh autou29kai pareleusetai faragga kai hxei eis aggai fobos lhmyetai rama polin saoul feuxetai30h qugathr gallim epakousetai laisa epakousetai anaqwq31exesth madebhna kai oi katoikountes gibbir parakaleite32shmeron en odw tou meinai th ceiri parakaleite to oros thn qugatera siwn kai oi bounoi oi en ierousalhm33idou gar o despoths kurios sabawq suntarassei tous endoxous meta iscuos kai oi uyhloi th ubrei suntribhsontai kai oi uyhloi tapeinwqhsontai34kai pesountai oi uyhloi macaira o de libanos sun tois uyhlois peseitai

Chapter 11
1kai exeleusetai rabdos ek ths rizhs iessai kai anqos ek ths rizhs anabhsetai2kai anapausetai ep� auton pneuma tou qeou pneuma sofias kai sunesews pneuma boulhs kai iscuos pneuma gnwsews kai eusebeias3emplhsei auton pneuma fobou qeou ou kata thn doxan krinei oude kata thn lalian elegxei4alla krinei tapeinw krisin kai elegxei tous tapeinous ths ghs kai pataxei ghn tw logw tou stomatos autou kai en pneumati dia ceilewn anelei asebh5kai estai dikaiosunh ezwsmenos thn osfun autou kai alhqeia eilhmenos tas pleuras6kai sumboskhqhsetai lukos meta arnos kai pardalis sunanapausetai erifw kai moscarion kai tauros kai lewn ama boskhqhsontai kai paidion mikron axei autous7kai bous kai arkos ama boskhqhsontai kai ama ta paidia autwn esontai kai lewn kai bous ama fagontai acura8kai paidion nhpion epi trwglhn aspidwn kai epi koithn ekgonwn aspidwn thn ceira epibalei9kai ou mh kakopoihswsin oude mh dunwntai apolesai oudena epi to oros to agion mou oti eneplhsqh h sumpasa tou gnwnai ton kurion ws udwr polu katakaluyai qalassas10kai estai en th hmera ekeinh h riza tou iessai kai o anistamenos arcein eqnwn ep� autw eqnh elpiousin kai estai h anapausis autou timh11kai estai th hmera ekeinh prosqhsei kurios tou deixai thn ceira autou tou zhlwsai to kataleifqen upoloipon tou laou o an kataleifqh apo twn assuriwn kai apo aiguptou kai babulwnias kai aiqiopias kai apo ailamitwn kai apo hliou anatolwn kai ex arabias12kai arei shmeion eis ta eqnh kai sunaxei tous apolomenous israhl kai tous diesparmenous tou iouda sunaxei ek twn tessarwn pterugwn ths ghs13kai afaireqhsetai o zhlos efraim kai oi ecqroi iouda apolountai efraim ou zhlwsei ioudan kai ioudas ou qliyei efraim14kai petasqhsontai en ploiois allofulwn qalassan ama pronomeusousin kai tous af� hliou anatolwn kai idoumaian kai epi mwab prwton tas ceiras epibalousin oi de uioi ammwn prwtoi upakousontai15kai erhmwsei kurios thn qalassan aiguptou kai epibalei thn ceira autou epi ton potamon pneumati biaiw kai pataxei epta faraggas wste diaporeuesqai auton en upodhmasin16kai estai diodos tw kataleifqenti mou law en aiguptw kai estai tw israhl ws h hmera ote exhlqen ek ghs aiguptou

Chapter 12
1kai ereis en th hmera ekeinh euloghsw se kurie dioti wrgisqhs moi kai apestreyas ton qumon sou kai hlehsas me2idou o qeos mou swthr mou kurios pepoiqws esomai ep� autw kai swqhsomai en autw kai ou fobhqhsomai dioti h doxa mou kai h ainesis mou kurios kai egeneto moi eis swthrian3kai antlhsete udwr met� eufrosunhs ek twn phgwn tou swthriou4kai ereis en th hmera ekeinh umneite kurion boate to onoma autou anaggeilate en tois eqnesin ta endoxa autou mimnhskesqe oti uywqh to onoma autou5umnhsate to onoma kuriou oti uyhla epoihsen anaggeilate tauta en pash th gh6agalliasqe kai eufrainesqe oi katoikountes siwn oti uywqh o agios tou israhl en mesw auths

Chapter 13
1orasis hn eiden hsaias uios amws kata babulwnos2ep� orous pedinou arate shmeion uywsate thn fwnhn autois mh fobeisqe parakaleite th ceiri anoixate oi arcontes3egw suntassw kai egw agw autous hgiasmenoi eisin kai egw agw autous gigantes ercontai plhrwsai ton qumon mou cairontes ama kai ubrizontes4fwnh eqnwn pollwn epi twn orewn omoia eqnwn pollwn fwnh basilewn kai eqnwn sunhgmenwn kurios sabawq entetaltai eqnei oplomacw5ercesqai ek ghs porrwqen ap� akrou qemeliou tou ouranou kurios kai oi oplomacoi autou tou katafqeirai thn oikoumenhn olhn6ololuzete eggus gar h hmera kuriou kai suntribh para tou qeou hxei7dia touto pasa ceir ekluqhsetai kai pasa yuch anqrwpou deiliasei8kai taracqhsontai oi presbeis kai wdines autous exousin ws gunaikos tiktoushs kai sumforasousin eteros pros ton eteron kai eksthsontai kai to proswpon autwn ws flox metabalousin9idou gar hmera kuriou aniatos ercetai qumou kai orghs qeinai thn oikoumenhn olhn erhmon kai tous amartwlous apolesai ex auths10oi gar asteres tou ouranou kai o wriwn kai pas o kosmos tou ouranou to fws ou dwsousin kai skotisqhsetai tou hliou anatellontos kai h selhnh ou dwsei to fws auths11kai enteloumai th oikoumenh olh kaka kai tois asebesin tas amartias autwn kai apolw ubrin anomwn kai ubrin uperhfanwn tapeinwsw12kai esontai oi kataleleimmenoi entimoi mallon h to crusion to apuron kai o anqrwpos mallon entimos estai h o liqos o ek soufir13o gar ouranos qumwqhsetai kai h gh seisqhsetai ek twn qemeliwn auths dia qumon orghs kuriou sabawq th hmera h an epelqh o qumos autou14kai esontai oi kataleleimmenoi ws dorkadion feugon kai ws probaton planwmenon kai ouk estai o sunagwn wste anqrwpon eis ton laon autou apostrafhnai kai anqrwpon eis thn cwran autou diwxai15os gar an alw htthqhsetai kai oitines sunhgmenoi eisin macaira pesountai16kai ta tekna autwn enwpion autwn raxousin kai tas oikias autwn pronomeusousin kai tas gunaikas autwn exousin17idou epegeirw umin tous mhdous oi ou logizontai argurion oude crusiou creian ecousin18toxeumata neaniskwn suntriyousin kai ta tekna umwn ou mh elehswsin oude epi tois teknois ou feisontai oi ofqalmoi autwn19kai estai babulwn h kaleitai endoxos upo basilews caldaiwn on tropon katestreyen o qeos sodoma kai gomorra20ou katoikhqhsetai eis ton aiwna cronon oude mh eiselqwsin eis authn dia pollwn genewn oude mh dielqwsin authn arabes oude poimenes ou mh anapauswntai en auth21kai anapausontai ekei qhria kai emplhsqhsontai ai oikiai hcou kai anapausontai ekei seirhnes kai daimonia ekei orchsontai22kai onokentauroi ekei katoikhsousin kai nossopoihsousin ecinoi en tois oikois autwn tacu ercetai kai ou croniei

Chapter 14
1kai elehsei kurios ton iakwb kai eklexetai eti ton israhl kai anapausontai epi ths ghs autwn kai o giwras prosteqhsetai pros autous kai prosteqhsetai pros ton oikon iakwb2kai lhmyontai autous eqnh kai eisaxousin eis ton topon autwn kai kataklhronomhsousin kai plhqunqhsontai epi ths ghs tou qeou eis doulous kai doulas kai esontai aicmalwtoi oi aicmalwteusantes autous kai kurieuqhsontai oi kurieusantes autwn3kai estai en th hmera ekeinh anapausei se o qeos ek ths odunhs kai tou qumou sou kai ths douleias sou ths sklhras hs edouleusas autois4kai lhmyh ton qrhnon touton epi ton basilea babulwnos kai ereis en th hmera ekeinh pws anapepautai o apaitwn kai anapepautai o epispoudasths5sunetriyen o qeos ton zugon twn amartwlwn ton zugon twn arcontwn6pataxas eqnos qumw plhgh aniatw paiwn eqnos plhghn qumou h ouk efeisato7anepausato pepoiqws pasa h gh boa met� eufrosunhs8kai ta xula tou libanou eufranqhsan epi soi kai h kedros tou libanou af� ou su kekoimhsai ouk anebh o koptwn hmas9o adhs katwqen epikranqh sunanthsas soi sunhgerqhsan soi pantes oi gigantes oi arxantes ths ghs oi egeirantes ek twn qronwn autwn pantas basileis eqnwn10pantes apokriqhsontai kai erousin soi kai su ealws wsper kai hmeis en hmin de katelogisqhs11katebh de eis adou h doxa sou h pollh sou eufrosunh upokatw sou strwsousin shyin kai to katakalumma sou skwlhx12pws exepesen ek tou ouranou o ewsforos o prwi anatellwn sunetribh eis thn ghn o apostellwn pros panta ta eqnh13su de eipas en th dianoia sou eis ton ouranon anabhsomai epanw twn astrwn tou ouranou qhsw ton qronon mou kaqiw en orei uyhlw epi ta orh ta uyhla ta pros borran14anabhsomai epanw twn nefelwn esomai omoios tw uyistw15nun de eis adou katabhsh kai eis ta qemelia ths ghs16oi idontes se qaumasousin epi soi kai erousin outos o anqrwpos o paroxunwn thn ghn seiwn basileis17o qeis thn oikoumenhn olhn erhmon kai tas poleis kaqeilen tous en epagwgh ouk elusen18pantes oi basileis twn eqnwn ekoimhqhsan en timh anqrwpos en tw oikw autou19su de rifhsh en tois oresin ws nekros ebdelugmenos meta pollwn teqnhkotwn ekkekenthmenwn macairais katabainontwn eis adou on tropon imation en aimati pefurmenon ouk estai kaqaron20outws oude su esh kaqaros dioti thn ghn mou apwlesas kai ton laon mou apekteinas ou mh meinhs eis ton aiwna cronon sperma ponhron21etoimason ta tekna sou sfaghnai tais amartiais tou patros sou ina mh anastwsin kai thn ghn klhronomhswsin kai emplhswsi thn ghn polewn22kai epanasthsomai autois legei kurios sabawq kai apolw autwn onoma kai kataleimma kai sperma tade legei kurios23kai qhsw thn babulwnian erhmon wste katoikein ecinous kai estai eis ouden kai qhsw authn phlou baraqron eis apwleian24tade legei kurios sabawq on tropon eirhka outws estai kai on tropon bebouleumai outws menei25tou apolesai tous assurious apo ths ghs ths emhs kai apo twn orewn mou kai esontai eis katapathma kai afaireqhsetai ap� autwn o zugos autwn kai to kudos autwn apo twn wmwn afaireqhsetai26auth h boulh hn bebouleutai kurios epi thn oikoumenhn olhn kai auth h ceir h uyhlh epi panta ta eqnh ths oikoumenhs27a gar o qeos o agios bebouleutai tis diaskedasei kai thn ceira thn uyhlhn tis apostreyei28tou etous ou apeqanen acaz o basileus egenhqh to rhma touto29mh eufranqeihte pantes oi allofuloi sunetribh gar o zugos tou paiontos umas ek gar spermatos ofewn exeleusetai ekgona aspidwn kai ta ekgona autwn exeleusontai ofeis petomenoi30kai boskhqhsontai ptwcoi di� autou ptwcoi de andres ep� eirhnhs anapausontai anelei de limw to sperma sou kai to kataleimma sou anelei31ololuzete pulai polewn kekragetwsan poleis tetaragmenai oi allofuloi pantes oti kapnos apo borra ercetai kai ouk estin tou einai32kai ti apokriqhsontai basileis eqnwn oti kurios eqemeliwsen siwn kai di� autou swqhsontai oi tapeinoi tou laou

Chapter 15
1to rhma to kata ths mwabitidos nuktos apoleitai h mwabitis nuktos gar apoleitai to teicos ths mwabitidos2lupeisqe ef� eautois apoleitai gar kai dhbwn ou o bwmos umwn ekei anabhsesqe klaiein epi nabau ths mwabitidos ololuzete epi pashs kefalhs falakrwma pantes braciones katatetmhmenoi3en tais plateiais auths perizwsasqe sakkous kai koptesqe epi twn dwmatwn auths kai en tais rumais auths pantes ololuzete meta klauqmou4oti kekragen esebwn kai elealh ews iassa hkousqh h fwnh autwn dia touto h osfus ths mwabitidos boa h yuch auths gnwsetai5h kardia ths mwabitidos boa en auth ews shgwr damalis gar estin trieths epi de ths anabasews ths louiq pros se klaiontes anabhsontai th odw arwniim boa suntrimma kai seismos6to udwr ths nemrim erhmon estai kai o cortos auths ekleiyei cortos gar clwros ouk estai7mh kai outws mellei swqhnai epaxw gar epi thn faragga arabas kai lhmyontai authn8sunhyen gar h boh to orion ths mwabitidos ths agallim kai ololugmos auths ews tou freatos tou ailim9to de udwr to remmwn plhsqhsetai aimatos epaxw gar epi remmwn arabas kai arw to sperma mwab kai arihl kai to kataloipon adama

Chapter 16
1apostelw ws erpeta epi thn ghn mh petra erhmos estin to oros siwn2esh gar ws peteinou aniptamenou neossos afhrhmenos qugater mwab epeita de arnwn3pleiona bouleuou poieite skephn penqous auth dia pantos en meshmbrinh skotia feugousin exesthsan mh apacqhs4paroikhsousin soi oi fugades mwab esontai skeph umin apo proswpou diwkontos oti hrqh h summacia sou kai o arcwn apwleto o katapatwn epi ths ghs5kai diorqwqhsetai met� eleous qronos kai kaqietai ep� autou meta alhqeias en skhnh dauid krinwn kai ekzhtwn krima kai speudwn dikaiosunhn6hkousamen thn ubrin mwab ubrisths sfodra thn uperhfanian exhras ouc outws h manteia sou7ouc outws ololuxei mwab en gar th mwabitidi pantes ololuxousin tois katoikousin deseq melethseis kai ouk entraphsh8ta pedia esebwn penqhsei ampelos sebama katapinontes ta eqnh katapathsate tas ampelous auths ews iazhr ou mh sunayhte planhqhte thn erhmon oi apestalmenoi egkateleifqhsan diebhsan gar thn erhmon9dia touto klausomai ws ton klauqmon iazhr ampelon sebama ta dendra sou katebalen esebwn kai elealh oti epi tw qerismw kai epi tw trughtw sou katapathsw kai panta pesountai10kai arqhsetai eufrosunh kai agalliama ek twn ampelwnwn sou kai en tois ampelwsin sou ou mh eufranqhsontai kai ou mh pathsousin oinon eis ta upolhnia pepautai gar11dia touto h koilia mou epi mwab ws kiqara hchsei kai ta entos mou wsei teicos o enekainisas12kai estai eis to entraphnai se oti ekopiasen mwab epi tois bwmois kai eiseleusetai eis ta ceiropoihta auths wste proseuxasqai kai ou mh dunhtai exelesqai auton13touto to rhma o elalhsen kurios epi mwab opote kai elalhsen14kai nun legw en trisin etesin etwn misqwtou atimasqhsetai h doxa mwab en panti tw ploutw tw pollw kai kataleifqhsetai oligostos kai ouk entimos

Chapter 17
1to rhma to kata damaskou idou damaskos arqhsetai apo polewn kai estai eis ptwsin2kataleleimmenh eis ton aiwna eis koithn poimniwn kai anapausin kai ouk estai o diwkwn3kai ouketi estai ocura tou katafugein efraim kai ouketi estai basileia en damaskw kai to loipon twn surwn apoleitai ou gar su beltiwn ei twn uiwn israhl kai ths doxhs autwn tade legei kurios sabawq4estai en th hmera ekeinh ekleiyis ths doxhs iakwb kai ta piona ths doxhs autou seisqhsetai5kai estai on tropon ean tis sunagagh amhton esthkota kai sperma stacuwn en tw bracioni autou amhsh kai estai on tropon ean tis sunagagh stacun en faraggi sterea6kai kataleifqh en auth kalamh h ws rwges elaias duo h treis ep� akrou metewrou h tessares h pente epi twn kladwn autwn kataleifqh tade legei kurios o qeos israhl7th hmera ekeinh pepoiqws estai anqrwpos epi tw poihsanti auton oi de ofqalmoi autou eis ton agion tou israhl embleyontai8kai ou mh pepoiqotes wsin epi tois bwmois oude epi tois ergois twn ceirwn autwn a epoihsan oi daktuloi autwn kai ouk oyontai ta dendra autwn oude ta bdelugmata autwn9th hmera ekeinh esontai ai poleis sou egkataleleimmenai on tropon egkatelipon oi amorraioi kai oi euaioi apo proswpou twn uiwn israhl kai esontai erhmoi10dioti katelipes ton qeon ton swthra sou kai kuriou tou bohqou sou ouk emnhsqhs dia touto futeuseis futeuma apiston kai sperma apiston11th de hmera h an futeushs planhqhsh to de prwi ean speirhs anqhsei eis amhton h an hmera klhrwsh kai ws pathr anqrwpou klhrwsh tois uiois sou12ouai plhqos eqnwn pollwn ws qalassa kumainousa outws taracqhsesqe kai nwtos eqnwn pollwn ws udwr hchsei13ws udwr polu eqnh polla ws udatos pollou bia kataferomenou kai aposkorakiei auton kai porrw auton diwxetai ws cnoun acurou likmwntwn apenanti anemou kai ws koniorton trocou kataigis ferousa14pros esperan estai penqos prin h prwi kai ouk estai auth h meris twn umas pronomeusantwn kai klhronomia tois umas klhronomhsasin

Chapter 18
1ouai ghs ploiwn pteruges epekeina potamwn aiqiopias2o apostellwn en qalassh omhra kai epistolas bublinas epanw tou udatos poreusontai gar aggeloi koufoi pros eqnos metewron kai xenon laon kai calepon tis autou epekeina eqnos anelpiston kai katapepathmenon nun oi potamoi ths ghs3pantes ws cwra katoikoumenh katoikhqhsetai h cwra autwn wsei shmeion apo orous arqh ws salpiggos fwnh akouston estai4oti outws eipen moi kurios asfaleia estai en th emh polei ws fws kaumatos meshmbrias kai ws nefelh drosou hmeras amhtou estai5pro tou qerismou otan suntelesqh anqos kai omfax anqhsh anqos omfakizousa kai afelei ta botrudia ta mikra tois drepanois kai tas klhmatidas afelei kai katakoyei6kai kataleiyei ama tois peteinois tou ouranou kai tois qhriois ths ghs kai sunacqhsetai ep� autous ta peteina tou ouranou kai panta ta qhria ths ghs ep� auton hxei7en tw kairw ekeinw anenecqhsetai dwra kuriw sabawq ek laou teqlimmenou kai tetilmenou kai apo laou megalou apo tou nun kai eis ton aiwna cronon eqnos elpizon kai katapepathmenon o estin en merei potamou ths cwras autou eis ton topon ou to onoma kuriou sabawq epeklhqh oros siwn

Chapter 19
1orasis aiguptou idou kurios kaqhtai epi nefelhs koufhs kai hxei eis aigupton kai seisqhsetai ta ceiropoihta aiguptou apo proswpou autou kai h kardia autwn htthqhsetai en autois2kai epegerqhsontai aiguptioi ep� aiguptious kai polemhsei anqrwpos ton adelfon autou kai anqrwpos ton plhsion autou polis epi polin kai nomos epi nomon3kai taracqhsetai to pneuma twn aiguptiwn en autois kai thn boulhn autwn diaskedasw kai eperwthsousin tous qeous autwn kai ta agalmata autwn kai tous ek ths ghs fwnountas kai tous eggastrimuqous4kai paradwsw aigupton eis ceiras anqrwpwn kuriwn sklhrwn kai basileis sklhroi kurieusousin autwn tade legei kurios sabawq5kai piontai oi aiguptioi udwr to para qalassan o de potamos ekleiyei kai xhranqhsetai6kai ekleiyousin oi potamoi kai ai diwruges tou potamou kai xhranqhsetai pasa sunagwgh udatos kai en panti elei kalamou kai papurou7kai to aci to clwron pan to kuklw tou potamou kai pan to speiromenon dia tou potamou xhranqhsetai anemofqoron8kai stenaxousin oi aleeis kai stenaxousin pantes oi ballontes agkistron eis ton potamon kai oi ballontes saghnas kai oi amfiboleis penqhsousin9kai aiscunh lhmyetai tous ergazomenous to linon to sciston kai tous ergazomenous thn busson10kai esontai oi diazomenoi auta en odunh kai pantes oi ton zuqon poiountes luphqhsontai kai tas yucas ponesousin11kai mwroi esontai oi arcontes tanews oi sofoi sumbouloi tou basilews h boulh autwn mwranqhsetai pws ereite tw basilei uioi sunetwn hmeis uioi basilewn twn ex archs12pou eisin nun oi sofoi sou kai anaggeilatwsan soi kai eipatwsan ti bebouleutai kurios sabawq ep� aigupton13exelipon oi arcontes tanews kai uywqhsan oi arcontes memfews kai planhsousin aigupton kata fulas14kurios gar ekerasen autois pneuma planhsews kai eplanhsan aigupton en pasi tois ergois autwn ws planatai o mequwn kai o emwn ama15kai ouk estai tois aiguptiois ergon o poihsei kefalhn kai ouran archn kai telos16th de hmera ekeinh esontai oi aiguptioi ws gunaikes en fobw kai en tromw apo proswpou ths ceiros kuriou sabawq hn autos epibalei autois17kai estai h cwra twn ioudaiwn tois aiguptiois eis fobhtron pas os ean onomash authn autois fobhqhsontai dia thn boulhn hn bebouleutai kurios ep� authn18th hmera ekeinh esontai pente poleis en aiguptw lalousai th glwssh th cananitidi kai omnuousai tw onomati kuriou polis-asedek klhqhsetai h mia polis19th hmera ekeinh estai qusiasthrion tw kuriw en cwra aiguptiwn kai sthlh pros to orion auths tw kuriw20kai estai eis shmeion eis ton aiwna kuriw en cwra aiguptou oti kekraxontai pros kurion dia tous qlibontas autous kai apostelei autois kurios anqrwpon os swsei autous krinwn swsei autous21kai gnwstos estai kurios tois aiguptiois kai gnwsontai oi aiguptioi ton kurion en th hmera ekeinh kai poihsousin qusias kai euxontai eucas tw kuriw kai apodwsousin22kai pataxei kurios tous aiguptious plhgh megalh kai iasetai autous iasei kai epistrafhsontai pros kurion kai eisakousetai autwn kai iasetai autous23th hmera ekeinh estai odos aiguptou pros assurious kai eiseleusontai assurioi eis aigupton kai aiguptioi poreusontai pros assurious kai douleusousin oi aiguptioi tois assuriois24th hmera ekeinh estai israhl tritos en tois assuriois kai en tois aiguptiois euloghmenos en th gh25hn euloghsen kurios sabawq legwn euloghmenos o laos mou o en aiguptw kai o en assuriois kai h klhronomia mou israhl

Chapter 20
1tou etous ou eishlqen tanaqan eis azwton hnika apestalh upo arna basilews assuriwn kai epolemhsen thn azwton kai katelabeto authn2tote elalhsen kurios pros hsaian legwn poreuou kai afele ton sakkon apo ths osfuos sou kai ta sandalia sou upolusai apo twn podwn sou kai epoihsen outws poreuomenos gumnos kai anupodetos3kai eipen kurios on tropon peporeutai hsaias o pais mou gumnos kai anupodetos tria eth estai shmeia kai terata tois aiguptiois kai aiqioyin4oti outws axei basileus assuriwn thn aicmalwsian aiguptou kai aiqiopwn neaniskous kai presbutas gumnous kai anupodetous anakekalummenous thn aiscunhn aiguptou5kai aiscunqhsontai htthqentes oi aiguptioi epi tois aiqioyin ef� ois hsan pepoiqotes oi aiguptioi hsan gar autois doxa6kai erousin oi katoikountes en th nhsw tauth idou hmeis hmen pepoiqotes tou fugein eis autous eis bohqeian oi ouk edunanto swqhnai apo basilews assuriwn kai pws hmeis swqhsomeqa

Chapter 21
1to orama ths erhmou ws kataigis di� erhmou dielqoi ex erhmou ercomenh ek ghs foberon2to orama kai sklhron anhggelh moi o aqetwn aqetei o anomwn anomei ep� emoi oi ailamitai kai oi presbeis twn perswn ep� eme ercontai nun stenaxw kai parakalesw emauton3dia touto eneplhsqh h osfus mou eklusews kai wdines elabon me ws thn tiktousan hdikhsa to mh akousai espoudasa to mh blepein4h kardia mou planatai kai h anomia me baptizei h yuch mou efesthken eis fobon5etoimason thn trapezan piete fagete anastantes oi arcontes etoimasate qureous6oti outws eipen kurios pros me badisas seautw sthson skopon kai o an idhs anaggeilon7kai eidon anabatas ippeis duo anabathn onou kai anabathn kamhlou akroasai akroasin pollhn8kai kaleson ourian eis thn skopian kuriou kai eipen esthn dia pantos hmeras kai epi ths parembolhs esthn olhn thn nukta9kai idou autos ercetai anabaths sunwridos kai apokriqeis eipen peptwken babulwn kai panta ta agalmata auths kai ta ceiropoihta auths sunetribhsan eis thn ghn10akousate oi kataleleimmenoi kai oi odunwmenoi akousate a hkousa para kuriou sabawq o qeos tou israhl anhggeilen hmin11to orama ths idoumaias pros eme kalei para tou shir fulassete epalxeis12fulassw to prwi kai thn nukta ean zhths zhtei kai par� emoi oikei13en tw drumw esperas koimhqhsh en th odw daidan14eis sunanthsin diywnti udwr ferete oi enoikountes en cwra qaiman artois sunantate tois feugousin15dia to plhqos twn feugontwn kai dia to plhqos twn planwmenwn kai dia to plhqos ths macairas kai dia to plhqos twn toxeumatwn twn diatetamenwn kai dia to plhqos twn peptwkotwn en tw polemw16oti outws eipen moi kurios eti eniautos ws eniautos misqwtou ekleiyei h doxa twn uiwn khdar17kai to kataloipon twn toxeumatwn twn iscurwn uiwn khdar estai oligon dioti kurios elalhsen o qeos israhl

Chapter 22
1to rhma ths faraggos siwn ti egeneto soi nun oti anebhte pantes eis dwmata2mataia eneplhsqh h polis bowntwn oi traumatiai sou ou traumatiai macairas oude oi nekroi sou nekroi polemou3pantes oi arcontes sou pefeugasin kai oi alontes sklhrws dedemenoi eisin kai oi iscuontes en soi porrw pefeugasin4dia touto eipa afete me pikrws klausomai mh katiscushte parakalein me epi to suntrimma ths qugatros tou genous mou5oti hmera tarachs kai apwleias kai katapathmatos kai planhsis para kuriou sabawq en faraggi siwn planwntai apo mikrou ews megalou planwntai epi ta orh6oi de ailamitai elabon faretras anabatai anqrwpoi ef� ippois kai sunagwgh parataxews7kai esontai ai eklektai faragges sou plhsqhsontai armatwn oi de ippeis emfraxousi tas pulas sou8kai anakaluyousin tas pulas iouda kai embleyontai th hmera ekeinh eis tous eklektous oikous ths polews9kai anakaluyousin ta krupta twn oikwn ths akras dauid kai eidosan oti pleious eisin kai oti apestreyan to udwr ths arcaias kolumbhqras eis thn polin10kai oti kaqeilosan tous oikous ierousalhm eis ocurwma tou teicous th polei11kai epoihsate eautois udwr ana meson twn duo teicewn eswteron ths kolumbhqras ths arcaias kai ouk enebleyate eis ton ap� archs poihsanta authn kai ton ktisanta authn ouk eidete12kai ekalesen kurios sabawq en th hmera ekeinh klauqmon kai kopeton kai xurhsin kai zwsin sakkwn13autoi de epoihsanto eufrosunhn kai agalliama sfazontes moscous kai quontes probata wste fagein krea kai piein oinon legontes fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen14kai anakekalummena tauta estin en tois wsin kuriou sabawq oti ouk afeqhsetai umin auth h amartia ews an apoqanhte15tade legei kurios sabawq poreuou eis to pastoforion pros somnan ton tamian kai eipon autw16ti su wde kai ti soi estin wde oti elatomhsas seautw wde mnhmeion kai epoihsas seautw en uyhlw mnhmeion kai egrayas seautw en petra skhnhn17idou dh kurios sabawq ekbalei kai ektriyei andra kai afelei thn stolhn sou18kai ton stefanon sou ton endoxon kai riyei se eis cwran megalhn kai ametrhton kai ekei apoqanh kai qhsei to arma sou to kalon eis atimian kai ton oikon tou arcontos sou eis katapathma19kai afaireqhsh ek ths oikonomias sou kai ek ths stasews sou20kai estai en th hmera ekeinh kalesw ton paida mou eliakim ton tou celkiou21kai endusw auton thn stolhn sou kai ton stefanon sou dwsw autw kai to kratos kai thn oikonomian sou dwsw eis tas ceiras autou kai estai ws pathr tois enoikousin en ierousalhm kai tois enoikousin en iouda22kai dwsw thn doxan dauid autw kai arxei kai ouk estai o antilegwn23kai sthsw auton arconta en topw pistw kai estai eis qronon doxhs tou oikou tou patros autou24kai estai pepoiqws ep� auton pas endoxos en tw oikw tou patros autou apo mikrou ews megalou kai esontai epikremamenoi autw25en th hmera ekeinh tade legei kurios sabawq kinhqhsetai o anqrwpos o esthrigmenos en topw pistw kai peseitai kai afaireqhsetai h doxa h ep� auton oti kurios elalhsen

Chapter 23
1to orama turou ololuzete ploia karchdonos oti apwleto kai ouketi ercontai ek ghs kitiaiwn hktai aicmalwtos2tini omoioi gegonasin oi enoikountes en th nhsw metaboloi foinikhs diaperwntes thn qalassan3en udati pollw sperma metabolwn ws amhtou eisferomenou oi metaboloi twn eqnwn4aiscunqhti sidwn eipen h qalassa h de iscus ths qalasshs eipen ouk wdinon oude etekon oude exeqreya neaniskous oude uywsa parqenous5otan de akouston genhtai aiguptw lhmyetai autous odunh peri turou6apelqate eis karchdona ololuxate oi enoikountes en th nhsw tauth7ouc auth hn umwn h ubris h ap� archs prin h paradoqhnai authn8tis tauta ebouleusen epi turon mh hsswn estin h ouk iscuei oi emporoi auths endoxoi arcontes ths ghs9kurios sabawq ebouleusato paralusai pasan thn ubrin twn endoxwn kai atimasai pan endoxon epi ths ghs10ergazou thn ghn sou kai gar ploia ouketi ercetai ek karchdonos11h de ceir sou ouketi iscuei kata qalassan h paroxunousa basileis kurios sabawq eneteilato peri canaan apolesai auths thn iscun12kai erousin ouketi mh prosqhte tou ubrizein kai adikein thn qugatera sidwnos kai ean apelqhs eis kitieis oude ekei soi anapausis estai13kai eis ghn caldaiwn kai auth hrhmwtai apo twn assuriwn oude ekei soi anapausis estai oti o toicos auths peptwken14ololuzete ploia karchdonos oti apwleto to ocurwma umwn15kai estai en th hmera ekeinh kataleifqhsetai turos eth ebdomhkonta ws cronos basilews ws cronos anqrwpou kai estai meta ebdomhkonta eth estai turos ws asma pornhs16labe kiqaran rembeuson poleis pornh epilelhsmenh kalws kiqarison polla ason ina sou mneia genhtai17kai estai meta ebdomhkonta eth episkophn poihsei o qeos turou kai palin apokatastaqhsetai eis to arcaion kai estai emporion pasais tais basileiais ths oikoumenhs18kai estai auths h emporia kai o misqos agion tw kuriw ouk autois sunacqhsetai alla tois katoikousin enanti kuriou pasa h emporia auths fagein kai piein kai emplhsqhnai eis sumbolhn mnhmosunon enanti kuriou

Chapter 24
1idou kurios katafqeirei thn oikoumenhn kai erhmwsei authn kai anakaluyei to proswpon auths kai diasperei tous enoikountas en auth2kai estai o laos ws o iereus kai o pais ws o kurios kai h qerapaina ws h kuria estai o agorazwn ws o pwlwn kai o daneizwn ws o daneizomenos kai o ofeilwn ws w ofeilei3fqora fqarhsetai h gh kai pronomh pronomeuqhsetai h gh to gar stoma kuriou elalhsen tauta4epenqhsen h gh kai efqarh h oikoumenh epenqhsan oi uyhloi ths ghs5h de gh hnomhsen dia tous katoikountas authn dioti parebhsan ton nomon kai hllaxan ta prostagmata diaqhkhn aiwnion6dia touto ara edetai thn ghn oti hmartosan oi katoikountes authn dia touto ptwcoi esontai oi enoikountes en th gh kai kataleifqhsontai anqrwpoi oligoi7penqhsei oinos penqhsei ampelos stenaxousin pantes oi eufrainomenoi thn yuchn8pepautai eufrosunh tumpanwn pepautai auqadeia kai ploutos asebwn pepautai fwnh kiqaras9hscunqhsan ouk epion oinon pikron egeneto to sikera tois pinousin10hrhmwqh pasa polis kleisei oikian tou mh eiselqein11ololuzete peri tou oinou pantach pepautai pasa eufrosunh ths ghs12kai kataleifqhsontai poleis erhmoi kai oikoi egkataleleimmenoi apolountai13tauta panta estai en th gh en mesw twn eqnwn on tropon ean tis kalamhshtai elaian outws kalamhsontai autous kai ean paushtai o trughtos14outoi fwnh bohsontai oi de kataleifqentes epi ths ghs eufranqhsontai ama th doxh kuriou taracqhsetai to udwr ths qalasshs15dia touto h doxa kuriou en tais nhsois estai ths qalasshs to onoma kuriou endoxon estai kurie o qeos israhl16apo twn pterugwn ths ghs terata hkousamen elpis tw eusebei kai erousin ouai tois aqetousin oi aqetountes ton nomon17fobos kai boqunos kai pagis ef� umas tous enoikountas epi ths ghs18kai estai o feugwn ton fobon empeseitai eis ton boqunon o de ekbainwn ek tou boqunou alwsetai upo ths pagidos oti qurides ek tou ouranou hnewcqhsan kai seisqhsetai ta qemelia ths ghs19tarach taracqhsetai h gh kai aporia aporhqhsetai h gh20eklinen kai seisqhsetai ws opwrofulakion h gh ws o mequwn kai kraipalwn kai peseitai kai ou mh dunhtai anasthnai katiscusen gar ep� auths h anomia21kai epaxei o qeos epi ton kosmon tou ouranou thn ceira kai epi tous basileis ths ghs22kai sunaxousin kai apokleisousin eis ocurwma kai eis desmwthrion dia pollwn genewn episkoph estai autwn23kai takhsetai h plinqos kai peseitai to teicos oti basileusei kurios en siwn kai en ierousalhm kai enwpion twn presbuterwn doxasqhsetai

Chapter 25
1kurie o qeos mou doxasw se umnhsw to onoma sou oti epoihsas qaumasta pragmata boulhn arcaian alhqinhn genoito kurie2oti eqhkas poleis eis cwma poleis ocuras tou pesein autwn ta qemelia twn asebwn polis eis ton aiwna ou mh oikodomhqh3dia touto euloghsei se o laos o ptwcos kai poleis anqrwpwn adikoumenwn euloghsousin se4egenou gar pash polei tapeinh bohqos kai tois aqumhsasin dia endeian skeph apo anqrwpwn ponhrwn rush autous skeph diywntwn kai pneuma anqrwpwn adikoumenwn5euloghsousin se ws anqrwpoi oligoyucoi diywntes en siwn apo anqrwpwn asebwn ois hmas paredwkas6kai poihsei kurios sabawq pasi tois eqnesin epi to oros touto piontai eufrosunhn piontai oinon crisontai muron7en tw orei toutw parados tauta panta tois eqnesin h gar boulh auth epi panta ta eqnh8katepien o qanatos iscusas kai palin afeilen o qeos pan dakruon apo pantos proswpou to oneidos tou laou afeilen apo pashs ths ghs to gar stoma kuriou elalhsen9kai erousin th hmera ekeinh idou o qeos hmwn ef� w hlpizomen kai hgalliwmeqa kai eufranqhsomeqa epi th swthria hmwn10oti anapausin dwsei o qeos epi to oros touto kai katapathqhsetai h mwabitis on tropon patousin alwna en amaxais11kai anhsei tas ceiras autou on tropon kai autos etapeinwsen tou apolesai kai tapeinwsei thn ubrin autou ef� a tas ceiras epebalen12kai to uyos ths katafughs tou toicou sou tapeinwsei kai katabhsetai ews tou edafous

Chapter 26
1th hmera ekeinh asontai to asma touto epi ghs iouda legontes idou polis ocura kai swthrion hmwn qhsei teicos kai periteicos2anoixate pulas eiselqatw laos fulasswn dikaiosunhn kai fulasswn alhqeian3antilambanomenos alhqeias kai fulasswn eirhnhn oti epi soi4hlpisan kurie ews tou aiwnos o qeos o megas o aiwnios5os tapeinwsas kathgages tous enoikountas en uyhlois poleis ocuras katabaleis kai kataxeis ews edafous6kai pathsousin autous podes praewn kai tapeinwn7odos eusebwn euqeia egeneto kai pareskeuasmenh h odos twn eusebwn8h gar odos kuriou krisis hlpisamen epi tw onomati sou kai epi th mneia9h epiqumei h yuch hmwn ek nuktos orqrizei to pneuma mou pros se o qeos dioti fws ta prostagmata sou epi ths ghs dikaiosunhn maqete oi enoikountes epi ths ghs10pepautai gar o asebhs ou mh maqh dikaiosunhn epi ths ghs alhqeian ou mh poihsh arqhtw o asebhs ina mh idh thn doxan kuriou11kurie uyhlos sou o braciwn kai ouk hdeisan gnontes de aiscunqhsontai zhlos lhmyetai laon apaideuton kai nun pur tous upenantious edetai12kurie o qeos hmwn eirhnhn dos hmin panta gar apedwkas hmin13kurie o qeos hmwn kthsai hmas kurie ektos sou allon ouk oidamen to onoma sou onomazomen14oi de nekroi zwhn ou mh idwsin oude iatroi ou mh anasthswsin dia touto ephgages kai apwlesas kai hras pan arsen autwn15prosqes autois kaka kurie prosqes kaka pasin tois endoxois ths ghs16kurie en qliyei emnhsqhn sou en qliyei mikra h paideia sou hmin17kai ws h wdinousa eggizei tou tekein kai epi th wdini auths ekekraxen outws egenhqhmen tw agaphtw sou dia ton fobon sou kurie18en gastri elabomen kai wdinhsamen kai etekomen pneuma swthrias sou epoihsamen epi ths ghs alla pesountai oi enoikountes epi ths ghs19anasthsontai oi nekroi kai egerqhsontai oi en tois mnhmeiois kai eufranqhsontai oi en th gh h gar drosos h para sou iama autois estin h de gh twn asebwn peseitai20badize laos mou eiselqe eis ta tamieia sou apokleison thn quran sou apokrubhqi mikron oson oson ews an parelqh h orgh kuriou21idou gar kurios apo tou agiou epagei thn orghn epi tous enoikountas epi ths ghs kai anakaluyei h gh to aima auths kai ou katakaluyei tous anhrhmenous

Chapter 27
1th hmera ekeinh epaxei o qeos thn macairan thn agian kai thn megalhn kai thn iscuran epi ton drakonta ofin feugonta epi ton drakonta ofin skolion kai anelei ton drakonta2th hmera ekeinh ampelwn kalos epiqumhma exarcein kat� auths3egw polis iscura polis poliorkoumenh mathn potiw authn alwsetai gar nuktos hmeras de peseitai to teicos4ouk estin h ouk epelabeto auths tis me qhsei fulassein kalamhn en agrw dia thn polemian tauthn hqethka authn toinun dia touto epoihsen kurios o qeos panta osa sunetaxen katakekaumai5bohsontai oi enoikountes en auth poihswmen eirhnhn autw poihswmen eirhnhn6oi ercomenoi tekna iakwb blasthsei kai exanqhsei israhl kai emplhsqhsetai h oikoumenh tou karpou autou7mh ws autos epataxen kai autos outws plhghsetai kai ws autos aneilen outws anaireqhsetai8macomenos kai oneidizwn exapostelei autous ou su hsqa o meletwn tw pneumati tw sklhrw anelein autous pneumati qumou9dia touto afaireqhsetai h anomia iakwb kai touto estin h eulogia autou otan afelwmai autou thn amartian otan qwsin pantas tous liqous twn bwmwn katakekommenous ws konian lepthn kai ou mh meinh ta dendra autwn kai ta eidwla autwn ekkekommena wsper drumos makran10to katoikoumenon poimnion aneimenon estai ws poimnion kataleleimmenon kai estai polun cronon eis boskhma kai ekei anapausontai11kai meta cronon ouk estai en auth pan clwron dia to xhranqhnai gunaikes ercomenai apo qeas deute ou gar laos estin ecwn sunesin dia touto ou mh oiktirhsh o poihsas autous oude o plasas autous ou mh elehsh12kai estai en th hmera ekeinh sumfraxei kurios apo ths diwrugos tou potamou ews rinokorourwn umeis de sunagagete tous uious israhl kata ena ena13kai estai en th hmera ekeinh salpiousin th salpiggi th megalh kai hxousin oi apolomenoi en th cwra twn assuriwn kai oi apolomenoi en aiguptw kai proskunhsousin tw kuriw epi to oros to agion en ierousalhm

Chapter 28
1ouai tw stefanw ths ubrews oi misqwtoi efraim to anqos to ekpeson ek ths doxhs epi ths korufhs tou orous tou paceos oi mequontes aneu oinou2idou iscuron kai sklhron o qumos kuriou ws calaza kataferomenh ouk ecousa skephn bia kataferomenh ws udatos polu plhqos suron cwran th gh poihsei anapausin tais cersin3kai tois posin katapathqhsetai o stefanos ths ubrews oi misqwtoi tou efraim4kai estai to anqos to ekpeson ths elpidos ths doxhs ep� akrou tou orous tou uyhlou ws prodromos sukou o idwn auto prin h eis thn ceira autou labein qelhsei auto katapiein5th hmera ekeinh estai kurios sabawq o stefanos ths elpidos o plakeis ths doxhs tw kataleifqenti mou law6kataleifqhsontai epi pneumati krisews epi krisin kai iscun kwluwn anelein7outoi gar oinw peplanhmenoi eisin eplanhqhsan dia to sikera iereus kai profhths exesthsan dia ton oinon eseisqhsan apo ths meqhs tou sikera eplanhqhsan tout� esti fasma8ara edetai tauthn thn boulhn auth gar h boulh eneken pleonexias9tini anhggeilamen kaka kai tini anhggeilamen aggelian oi apogegalaktismenoi apo galaktos oi apespasmenoi apo mastou10qliyin epi qliyin prosdecou elpida ep� elpidi eti mikron eti mikron11dia faulismon ceilewn dia glwsshs eteras oti lalhsousin tw law toutw12legontes autw touto to anapauma tw peinwnti kai touto to suntrimma kai ouk hqelhsan akouein13kai estai autois to logion kuriou tou qeou qliyis epi qliyin elpis ep� elpidi eti mikron eti mikron ina poreuqwsin kai peswsin eis ta opisw kai kinduneusousin kai suntribhsontai kai alwsontai14dia touto akousate logon kuriou andres teqlimmenoi kai arcontes tou laou toutou tou en ierousalhm15oti eipate epoihsamen diaqhkhn meta tou adou kai meta tou qanatou sunqhkas kataigis feromenh ean parelqh ou mh elqh ef� hmas eqhkamen yeudos thn elpida hmwn kai tw yeudei skepasqhsomeqa16dia touto outws legei kurios idou egw embalw eis ta qemelia siwn liqon polutelh eklekton akrogwniaion entimon eis ta qemelia auths kai o pisteuwn ep� autw ou mh kataiscunqh17kai qhsw krisin eis elpida h de elehmosunh mou eis staqmous kai oi pepoiqotes mathn yeudei oti ou mh parelqh umas kataigis18mh kai afelh umwn thn diaqhkhn tou qanatou kai h elpis umwn h pros ton adhn ou mh emmeinh kataigis feromenh ean epelqh esesqe auth eis katapathma19otan parelqh lhmyetai umas prwi prwi pareleusetai hmeras kai en nukti estai elpis ponhra maqete akouein20stenocwroumenoi ou dunameqa macesqai autoi de asqenoumen tou hmas sunacqhnai21wsper oros asebwn anasthsetai kai estai en th faraggi gabawn meta qumou poihsei ta erga autou pikrias ergon o de qumos autou allotriws crhsetai kai h pikria autou allotria22kai umeis mh eufranqeihte mhde iscusatwsan umwn oi desmoi dioti suntetelesmena kai suntetmhmena pragmata hkousa para kuriou sabawq a poihsei epi pasan thn ghn23enwtizesqe kai akouete ths fwnhs mou prosecete kai akouete tous logous mou24mh olhn thn hmeran mellei o arotriwn arotrian h sporon proetoimasei prin ergasasqai thn ghn25ouc otan omalish auths to proswpon tote speirei mikron melanqion kai kuminon kai palin speirei puron kai kriqhn kai zean en tois oriois sou26kai paideuqhsh krimati qeou sou kai eufranqhsh27ou gar meta sklhrothtos kaqairetai to melanqion oude trocos amaxhs periaxei epi to kuminon alla rabdw ektinassetai to melanqion to de kuminon28meta artou brwqhsetai ou gar eis ton aiwna egw umin orgisqhsomai oude fwnh ths pikrias mou katapathsei umas29kai tauta para kuriou sabawq exhlqen ta terata bouleusasqe uywsate mataian paraklhsin

Chapter 29
1ouai polis arihl hn dauid epolemhsen sunagagete genhmata eniauton ep� eniauton fagesqe gar sun mwab2ekqliyw gar arihl kai estai auths h iscus kai to ploutos emoi3kai kuklwsw ws dauid epi se kai balw peri se caraka kai qhsw peri se purgous4kai tapeinwqhsontai oi logoi sou eis thn ghn kai eis thn ghn oi logoi sou dusontai kai estai ws oi fwnountes ek ths ghs h fwnh sou kai pros to edafos h fwnh sou asqenhsei5kai estai ws koniortos apo trocou o ploutos twn asebwn kai ws cnous feromenos kai estai ws stigmh paracrhma6para kuriou sabawq episkoph gar estai meta bronths kai seismou kai fwnhs megalhs kataigis feromenh kai flox puros katesqiousa7kai estai ws o enupniazomenos en upnw o ploutos twn eqnwn pantwn osoi epestrateusan epi arihl kai pantes oi strateusamenoi epi ierousalhm kai pantes oi sunhgmenoi ep� authn kai qlibontes authn8kai esontai ws oi en upnw pinontes kai esqontes kai exanastantwn mataion autwn to enupnion kai on tropon enupniazetai o diywn ws pinwn kai exanastas eti diya h de yuch autou eis kenon hlpisen outws estai o ploutos pantwn twn eqnwn osoi epestrateusan epi to oros siwn9ekluqhte kai eksthte kai kraipalhsate ouk apo sikera oude apo oinou10oti pepotiken umas kurios pneumati katanuxews kai kammusei tous ofqalmous autwn kai twn profhtwn autwn kai twn arcontwn autwn oi orwntes ta krupta11kai esontai umin panta ta rhmata tauta ws oi logoi tou bibliou tou esfragismenou toutou o ean dwsin auto anqrwpw epistamenw grammata legontes anagnwqi tauta kai erei ou dunamai anagnwnai esfragistai gar12kai doqhsetai to biblion touto eis ceiras anqrwpou mh epistamenou grammata kai erei autw anagnwqi touto kai erei ouk epistamai grammata13kai eipen kurios eggizei moi o laos outos tois ceilesin autwn timwsin me h de kardia autwn porrw apecei ap� emou mathn de sebontai me didaskontes entalmata anqrwpwn kai didaskalias14dia touto idou egw prosqhsw tou metaqeinai ton laon touton kai metaqhsw autous kai apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn kruyw15ouai oi baqews boulhn poiountes kai ou dia kuriou ouai oi en krufh boulhn poiountes kai estai en skotei ta erga autwn kai erousin tis hmas ewraken kai tis hmas gnwsetai h a hmeis poioumen16ouc ws o phlos tou keramews logisqhsesqe mh erei to plasma tw plasanti ou su me eplasas h to poihma tw poihsanti ou sunetws me epoihsas17ouketi mikron kai metateqhsetai o libanos ws to oros to cermel kai to oros to cermel eis drumon logisqhsetai18kai akousontai en th hmera ekeinh kwfoi logous bibliou kai oi en tw skotei kai oi en th omiclh ofqalmoi tuflwn bleyontai19kai agalliasontai ptwcoi dia kurion en eufrosunh kai oi aphlpismenoi twn anqrwpwn emplhsqhsontai eufrosunhs20exelipen anomos kai apwleto uperhfanos kai exwleqreuqhsan oi anomountes epi kakia21kai oi poiountes amartein anqrwpous en logw pantas de tous elegcontas en pulais proskomma qhsousin kai eplagiasan en adikois dikaion22dia touto tade legei kurios epi ton oikon iakwb on afwrisen ex abraam ou nun aiscunqhsetai iakwb oude nun to proswpon metabalei israhl23all� otan idwsin ta tekna autwn ta erga mou di� eme agiasousin to onoma mou kai agiasousin ton agion iakwb kai ton qeon tou israhl fobhqhsontai24kai gnwsontai oi tw pneumati planwmenoi sunesin oi de gogguzontes maqhsontai upakouein kai ai glwssai ai yellizousai maqhsontai lalein eirhnhn

Chapter 30
1ouai tekna apostatai tade legei kurios epoihsate boulhn ou di� emou kai sunqhkas ou dia tou pneumatos mou prosqeinai amartias ef� amartiais2oi poreuomenoi katabhnai eis aigupton eme de ouk ephrwthsan tou bohqhqhnai upo faraw kai skepasqhnai upo aiguptiwn3estai gar umin h skeph faraw eis aiscunhn kai tois pepoiqosin ep� aigupton oneidos4oti eisin en tanei archgoi aggeloi ponhroi mathn kopiasousin5pros laon os ouk wfelhsei autous oute eis bohqeian oute eis wfeleian alla eis aiscunhn kai oneidos6h orasis twn tetrapodwn twn en th erhmw en th qliyei kai th stenocwria lewn kai skumnos leontos ekeiqen kai aspides kai ekgona aspidwn petomenwn oi eferon ep� onwn kai kamhlwn ton plouton autwn pros eqnos o ouk wfelhsei autous eis bohqeian alla eis aiscunhn kai oneidos7aiguptioi mataia kai kena wfelhsousin umas apaggeilon autois oti mataia h paraklhsis umwn auth8nun oun kaqisas grayon epi puxiou tauta kai eis biblion oti estai eis hmeras kairwn tauta kai ews eis ton aiwna9oti laos apeiqhs estin uioi yeudeis oi ouk hboulonto akouein ton nomon tou qeou10oi legontes tois profhtais mh anaggellete hmin kai tois ta oramata orwsin mh laleite hmin alla hmin laleite kai anaggellete hmin eteran planhsin11kai apostreyate hmas apo ths odou tauths afelete af� hmwn ton tribon touton kai afelete af� hmwn ton agion tou israhl12dia touto outws legei kurios o agios tou israhl oti hpeiqhsate tois logois toutois kai hlpisate epi yeudei kai oti egoggusas kai pepoiqws egenou epi tw logw toutw13dia touto estai umin h amartia auth ws teicos pipton paracrhma polews ocuras ealwkuias hs paracrhma parestin to ptwma14kai to ptwma auths estai ws suntrimma aggeiou ostrakinou ek keramiou lepta wste mh eurein en autois ostrakon en w pur areis kai en w aposurieis udwr mikron15outw legei kurios o agios tou israhl otan apostrafeis stenaxhs tote swqhsh kai gnwsh pou hsqa ote epepoiqeis epi tois mataiois mataia h iscus umwn egenhqh kai ouk hboulesqe akouein16all� eipate ef� ippwn feuxomeqa dia touto feuxesqe kai eipate epi koufois anabatai esomeqa dia touto koufoi esontai oi diwkontes umas17dia fwnhn enos feuxontai cilioi kai dia fwnhn pente feuxontai polloi ews an kataleifqhte ws istos ep� orous kai ws shmaian ferwn epi bounou18kai palin menei o qeos tou oiktirhsai umas kai dia touto uywqhsetai tou elehsai umas dioti kriths kurios o qeos hmwn estin kai pou kataleiyete thn doxan umwn makarioi oi emmenontes en autw19dioti laos agios en siwn oikhsei kai ierousalhm klauqmw eklausen elehson me elehsei se thn fwnhn ths kraughs sou hnika eiden ephkousen sou20kai dwsei kurios umin arton qliyews kai udwr stenon kai ouketi mh eggiswsin soi oi planwntes se oti oi ofqalmoi sou oyontai tous planwntas se21kai ta wta sou akousontai tous logous twn opisw se planhsantwn oi legontes auth h odos poreuqwmen en auth eite dexia eite aristera22kai exareis ta eidwla ta perihrgurwmena kai ta perikecruswmena lepta poihseis kai likmhseis ws udwr apokaqhmenhs kai ws kopron wseis auta23tote estai o uetos tw spermati ths ghs sou kai o artos tou genhmatos ths ghs sou estai plhsmonh kai liparos kai boskhqhsetai sou ta kthnh th hmera ekeinh topon piona kai eurucwron24oi tauroi umwn kai oi boes oi ergazomenoi thn ghn fagontai acura anapepoihmena en kriqh lelikmhmena25kai estai epi pantos orous uyhlou kai epi pantos bounou metewrou udwr diaporeuomenon en th hmera ekeinh otan apolwntai polloi kai otan peswsin purgoi26kai estai to fws ths selhnhs ws to fws tou hliou kai to fws tou hliou estai eptaplasion en th hmera otan iashtai kurios to suntrimma tou laou autou kai thn odunhn ths plhghs sou iasetai27idou to onoma kuriou dia cronou ercetai pollou kaiomenos o qumos meta doxhs to logion twn ceilewn autou to logion orghs plhres kai h orgh tou qumou ws pur edetai28kai to pneuma autou ws udwr en faraggi suron hxei ews tou trachlou kai diaireqhsetai tou eqnh taraxai epi planhsei mataia kai diwxetai autous planhsis kai lhmyetai autous kata proswpon autwn29mh dia pantos dei umas eufrainesqai kai eisporeuesqai eis ta agia mou dia pantos wsei eortazontas kai wsei eufrainomenous eiselqein meta aulou eis to oros tou kuriou pros ton qeon tou israhl30kai akousthn poihsei o qeos thn doxan ths fwnhs autou kai ton qumon tou bracionos autou deixei meta qumou kai orghs kai flogos katesqioushs keraunwsei biaiws kai ws udwr kai calaza sugkataferomenh bia31dia gar fwnhn kuriou htthqhsontai assurioi th plhgh h an pataxh autous32kai estai autw kukloqen oqen hn autw h elpis ths bohqeias ef� h autos epepoiqei autoi meta aulwn kai kiqaras polemhsousin auton ek metabolhs33su gar pro hmerwn apaithqhsh mh kai soi htoimasqh basileuein faragga baqeian xula keimena pur kai xula polla o qumos kuriou ws faragx upo qeiou kaiomenh

Chapter 31
1ouai oi katabainontes eis aigupton epi bohqeian oi ef� ippois pepoiqotes kai ef� armasin estin gar polla kai ef� ippois plhqos sfodra kai ouk hsan pepoiqotes epi ton agion tou israhl kai ton qeon ouk exezhthsan2kai autos sofos hgen ep� autous kaka kai o logos autou ou mh aqethqh kai epanasthsetai ep� oikous anqrwpwn ponhrwn kai epi thn elpida autwn thn mataian3aiguption anqrwpon kai ou qeon ippwn sarkas kai ouk estin bohqeia o de kurios epaxei thn ceira autou ep� autous kai kopiasousin oi bohqountes kai ama pantes apolountai4oti outws eipen moi kurios on tropon ean bohsh o lewn h o skumnos epi th qhra h elaben kai kekraxh ep� auth ews an emplhsqh ta orh ths fwnhs autou kai htthqhsan kai to plhqos tou qumou eptohqhsan outws katabhsetai kurios sabawq epistrateusai epi to oros to siwn epi ta orh auths5ws ornea petomena outws uperaspiei kurios uper ierousalhm kai exeleitai kai peripoihsetai kai swsei6epistrafhte oi thn baqeian boulhn bouleuomenoi kai anomon7oti th hmera ekeinh aparnhsontai oi anqrwpoi ta ceiropoihta autwn ta argura kai ta crusa a epoihsan ai ceires autwn8kai peseitai assour ou macaira andros oude macaira anqrwpou katafagetai auton kai feuxetai ouk apo proswpou macairas oi de neaniskoi esontai eis htthma9petra gar perilhmfqhsontai ws caraki kai htthqhsontai o de feugwn alwsetai tade legei kurios makarios os ecei en siwn sperma kai oikeious en ierousalhm

Chapter 32
1idou gar basileus dikaios basileusei kai arcontes meta krisews arxousin2kai estai o anqrwpos kruptwn tous logous autou kai krubhsetai ws af� udatos feromenou kai fanhsetai en siwn ws potamos feromenos endoxos en gh diywsh3kai ouketi esontai pepoiqotes ep� anqrwpois alla ta wta dwsousin akouein4kai h kardia twn asqenountwn prosexei tou akouein kai ai glwssai ai yellizousai tacu maqhsontai lalein eirhnhn5kai ouketi mh eipwsin tw mwrw arcein kai ouketi mh eipwsin oi uphretai sou siga6o gar mwros mwra lalhsei kai h kardia autou mataia nohsei tou suntelein anoma kai lalein pros kurion planhsin tou diaspeirai yucas peinwsas kai tas yucas tas diywsas kenas poihsai7h gar boulh twn ponhrwn anoma bouleusetai katafqeirai tapeinous en logois adikois kai diaskedasai logous tapeinwn en krisei8oi de eusebeis suneta ebouleusanto kai auth h boulh menei9gunaikes plousiai anasthte kai akousate ths fwnhs mou qugateres en elpidi akousate tous logous mou10hmeras eniautou mneian poihsasqe en odunh met� elpidos anhlwtai o trughtos pepautai o sporos kai ouketi mh elqh11eksthte luphqhte ai pepoiquiai ekdusasqe gumnai genesqe perizwsasqe sakkous tas osfuas12kai epi twn mastwn koptesqe apo agrou epiqumhmatos kai ampelou genhmatos13h gh tou laou mou akanqa kai cortos anabhsetai kai ek pashs oikias eufrosunh arqhsetai polis plousia14oikoi egkataleleimmenoi plouton polews kai oikous epiqumhtous afhsousin kai esontai ai kwmai sphlaia ews tou aiwnos eufrosunh onwn agriwn boskhmata poimenwn15ews an epelqh ef� umas pneuma af� uyhlou kai estai erhmos o cermel kai o cermel eis drumon logisqhsetai16kai anapausetai en th erhmw krima kai dikaiosunh en tw karmhlw katoikhsei17kai estai ta erga ths dikaiosunhs eirhnh kai krathsei h dikaiosunh anapausin kai pepoiqotes ews tou aiwnos18kai katoikhsei o laos autou en polei eirhnhs kai enoikhsei pepoiqws kai anapausontai meta ploutou19h de calaza ean katabh ouk ef� umas hxei kai esontai oi enoikountes en tois drumois pepoiqotes ws oi en th pedinh20makarioi oi speirontes epi pan udwr ou bous kai onos patei

Chapter 33
1ouai tois talaipwrousin umas umas de oudeis poiei talaipwrous kai o aqetwn umas ouk aqetei alwsontai oi aqetountes kai paradoqhsontai kai ws shs epi imatiou outws htthqhsontai2kurie elehson hmas epi soi gar pepoiqamen egenhqh to sperma twn apeiqountwn eis apwleian h de swthria hmwn en kairw qliyews3dia fwnhn tou fobou sou exesthsan laoi apo tou fobou sou kai diesparhsan ta eqnh4nun de sunacqhsetai ta skula umwn mikrou kai megalou on tropon ean tis sunagagh akridas outws empaixousin umin5agios o qeos o katoikwn en uyhlois eneplhsqh siwn krisews kai dikaiosunhs6en nomw paradoqhsontai en qhsaurois h swthria hmwn ekei sofia kai episthmh kai eusebeia pros ton kurion outoi eisin qhsauroi dikaiosunhs7idou dh en tw fobw umwn autoi fobhqhsontai ous efobeisqe fobhqhsontai af� umwn aggeloi gar apostalhsontai axiountes eirhnhn pikrws klaiontes parakalountes eirhnhn8erhmwqhsontai gar ai toutwn odoi pepautai o fobos twn eqnwn kai h pros toutous diaqhkh airetai kai ou mh logishsqe autous anqrwpous9epenqhsen h gh hscunqh o libanos elh egeneto o sarwn fanera estai h galilaia kai o karmhlos10nun anasthsomai legei kurios nun doxasqhsomai nun uywqhsomai11nun oyesqe nun aisqhqhsesqe mataia estai h iscus tou pneumatos umwn pur umas katedetai12kai esontai eqnh katakekaumena ws akanqa en agrw errimmenh kai katakekaumenh13akousontai oi porrwqen a epoihsa gnwsontai oi eggizontes thn iscun mou14apesthsan oi en siwn anomoi lhmyetai tromos tous asebeis tis anaggelei umin oti pur kaietai tis anaggelei umin ton topon ton aiwnion15poreuomenos en dikaiosunh lalwn euqeian odon miswn anomian kai adikian kai tas ceiras aposeiomenos apo dwrwn barunwn ta wta ina mh akoush krisin aimatos kammuwn tous ofqalmous ina mh idh adikian16outos oikhsei en uyhlw sphlaiw petras iscuras artos autw doqhsetai kai to udwr autou piston17basilea meta doxhs oyesqe kai oi ofqalmoi umwn oyontai ghn porrwqen18h yuch umwn melethsei fobon pou eisin oi grammatikoi pou eisin oi sumbouleuontes pou estin o ariqmwn tous trefomenous19mikron kai megan laon w ou sunebouleusanto oude hdei baqufwnon wste mh akousai laos pefaulismenos kai ouk estin tw akouonti sunesis20idou siwn h polis to swthrion hmwn oi ofqalmoi sou oyontai ierousalhm polis plousia skhnai ai ou mh seisqwsin oude mh kinhqwsin oi passaloi ths skhnhs auths eis ton aiwna cronon oude ta scoinia auths ou mh diarragwsin21oti to onoma kuriou mega umin topos umin estai potamoi kai diwruges plateis kai eurucwroi ou poreush tauthn thn odon oude poreusetai ploion elaunon22o gar qeos mou megas estin ou pareleusetai me kurios kriths hmwn kurios arcwn hmwn kurios basileus hmwn kurios outos hmas swsei23erraghsan ta scoinia sou oti ouk eniscusen o istos sou eklinen ou calasei ta istia ouk arei shmeion ews ou paradoqh eis pronomhn toinun polloi cwloi pronomhn poihsousin24kai ou mh eiph kopiw o laos o enoikwn en autois afeqh gar autois h amartia

Chapter 34
1prosagagete eqnh kai akousate arcontes akousatw h gh kai oi en auth h oikoumenh kai o laos o en auth2dioti qumos kuriou epi panta ta eqnh kai orgh epi ton ariqmon autwn tou apolesai autous kai paradounai autous eis sfaghn3oi de traumatiai autwn rifhsontai kai oi nekroi kai anabhsetai autwn h osmh kai brachsetai ta orh apo tou aimatos autwn4kai elighsetai o ouranos ws biblion kai panta ta astra peseitai ws fulla ex ampelou kai ws piptei fulla apo sukhs5emequsqh h macaira mou en tw ouranw idou epi thn idoumaian katabhsetai kai epi ton laon ths apwleias meta krisews6h macaira kuriou eneplhsqh aimatos epacunqh apo steatos arnwn kai apo steatos tragwn kai kriwn oti qusia kuriw en bosor kai sfagh megalh en th idoumaia7kai sumpesountai oi adroi met� autwn kai oi krioi kai oi tauroi kai mequsqhsetai h gh apo tou aimatos kai apo tou steatos autwn emplhsqhsetai8hmera gar krisews kuriou kai eniautos antapodosews krisews siwn9kai strafhsontai auths ai faragges eis pissan kai h gh auths eis qeion kai estai auths h gh kaiomenh ws pissa10nuktos kai hmeras kai ou sbesqhsetai eis ton aiwna cronon kai anabhsetai o kapnos auths anw eis geneas erhmwqhsetai kai eis cronon polun11kai katoikhsousin en auth ornea kai ecinoi kai ibeis kai korakes kai epiblhqhsetai ep� authn spartion gewmetrias erhmou kai onokentauroi oikhsousin en auth12oi arcontes auths ouk esontai oi gar basileis auths kai oi arcontes auths kai oi megistanes auths esontai eis apwleian13kai anafusei eis tas poleis autwn akanqina xula kai eis ta ocurwmata auths kai estai epaulis seirhnwn kai aulh strouqwn14kai sunanthsousin daimonia onokentaurois kai bohsousin eteros pros ton eteron ekei anapausontai onokentauroi euron gar autois anapausin15ekei enosseusen ecinos kai eswsen h gh ta paidia auths meta asfaleias ekei elafoi sunhnthsan kai eidon ta proswpa allhlwn16ariqmw parhlqon kai mia autwn ouk apwleto etera thn eteran ouk ezhthsan oti kurios eneteilato autois kai to pneuma autou sunhgagen autas17kai autos epibalei autois klhrous kai h ceir autou diemerisen boskesqai eis ton aiwna cronon klhronomhsete eis geneas genewn anapausontai ep� auths

Chapter 35
1eufranqhti erhmos diywsa agalliasqw erhmos kai anqeitw ws krinon2kai exanqhsei kai agalliasetai ta erhma tou iordanou kai h doxa tou libanou edoqh auth kai h timh tou karmhlou kai o laos mou oyetai thn doxan kuriou kai to uyos tou qeou3iscusate ceires aneimenai kai gonata paralelumena4parakalesate oi oligoyucoi th dianoia iscusate mh fobeisqe idou o qeos hmwn krisin antapodidwsin kai antapodwsei autos hxei kai swsei hmas5tote anoicqhsontai ofqalmoi tuflwn kai wta kwfwn akousontai6tote aleitai ws elafos o cwlos kai tranh estai glwssa mogilalwn oti erragh en th erhmw udwr kai faragx en gh diywsh7kai h anudros estai eis elh kai eis thn diywsan ghn phgh udatos estai ekei eufrosunh ornewn epaulis kalamou kai elh8ekei estai odos kaqara kai odos agia klhqhsetai kai ou mh parelqh ekei akaqartos oude estai ekei odos akaqartos oi de diesparmenoi poreusontai ep� auths kai ou mh planhqwsin9kai ouk estai ekei lewn oude twn qhriwn twn ponhrwn ou mh anabh ep� authn oude mh eureqh ekei alla poreusontai en auth lelutrwmenoi10kai sunhgmenoi dia kurion apostrafhsontai kai hxousin eis siwn met� eufrosunhs kai eufrosunh aiwnios uper kefalhs autwn epi gar kefalhs autwn ainesis kai agalliama kai eufrosunh katalhmyetai autous apedra odunh kai luph kai stenagmos

Chapter 36
1kai egeneto tou tessareskaidekatou etous basileuontos ezekiou anebh sennachrim basileus assuriwn epi tas poleis ths ioudaias tas ocuras kai elaben autas2kai apesteilen basileus assuriwn rayakhn ek lacis eis ierousalhm pros ton basilea ezekian meta dunamews pollhs kai esth en tw udragwgw ths kolumbhqras ths anw en th odw tou agrou tou gnafews3kai exhlqen pros auton eliakim o tou celkiou o oikonomos kai somnas o grammateus kai iwac o tou asaf o upomnhmatografos4kai eipen autois rayakhs eipate ezekia tade legei o basileus o megas basileus assuriwn ti pepoiqws ei5mh en boulh h logois ceilewn parataxis ginetai kai nun epi tini pepoiqas oti apeiqeis moi6idou pepoiqws ei epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep� aigupton os an ep� authn episthrisqh eiseleusetai eis thn ceira autou outws estin faraw basileus aiguptou kai pantes oi pepoiqotes ep� autw7ei de legete epi kurion ton qeon hmwn pepoiqamen8nun meicqhte tw kuriw mou tw basilei assuriwn kai dwsw umin discilian ippon ei dunhsesqe dounai anabatas ep� autous9kai pws dunasqe apostreyai eis proswpon toparcou enos oiketai eisin oi pepoiqotes ep� aiguptiois eis ippon kai anabathn10kai nun mh aneu kuriou anebhmen epi thn cwran tauthn polemhsai authn11kai eipen pros auton eliakim kai somnas kai iwac lalhson pros tous paidas sou suristi akouomen gar hmeis kai mh lalei pros hmas ioudai+sti kai ina ti laleis eis ta wta twn anqrwpwn twn epi tw teicei12kai eipen rayakhs pros autous mh pros ton kurion umwn h pros umas apestalken me o kurios mou lalhsai tous logous toutous ouci pros tous anqrwpous tous kaqhmenous epi tw teicei ina fagwsin kopron kai piwsin ouron meq� umwn ama13kai esth rayakhs kai ebohsen fwnh megalh ioudai+sti kai eipen akousate tous logous tou basilews tou megalou basilews assuriwn14tade legei o basileus mh apatatw umas ezekias logois oi ou dunhsontai rusasqai umas15kai mh legetw umin ezekias oti rusetai umas o qeos kai ou mh paradoqh h polis auth en ceiri basilews assuriwn16mh akouete ezekiou tade legei o basileus assuriwn ei boulesqe euloghqhnai ekporeuesqe pros me kai fagesqe ekastos thn ampelon autou kai tas sukas kai piesqe udwr tou lakkou umwn17ews an elqw kai labw umas eis ghn ws h gh umwn gh sitou kai oinou kai artwn kai ampelwnwn18mh umas apatatw ezekias legwn o qeos umwn rusetai umas mh errusanto oi qeoi twn eqnwn ekastos thn eautou cwran ek ceiros basilews assuriwn19pou estin o qeos aimaq kai arfaq kai pou o qeos ths polews sepfarim mh edunanto rusasqai samareian ek ceiros mou20tis twn qewn pantwn twn eqnwn toutwn errusato thn ghn autou ek ths ceiros mou oti rusetai o qeos ierousalhm ek ceiros mou21kai esiwphsan kai oudeis apekriqh autw logon dia to prostaxai ton basilea mhdena apokriqhnai22kai eishlqen eliakim o tou celkiou o oikonomos kai somnas o grammateus ths dunamews kai iwac o tou asaf o upomnhmatografos pros ezekian escismenoi tous citwnas kai aphggeilan autw tous logous rayakou

Chapter 37
1kai egeneto en tw akousai ton basilea ezekian escisen ta imatia kai sakkon periebaleto kai anebh eis ton oikon kuriou2kai apesteilen eliakim ton oikonomon kai somnan ton grammatea kai tous presbuterous twn ierewn peribeblhmenous sakkous pros hsaian uion amws ton profhthn3kai eipan autw tade legei ezekias hmera qliyews kai oneidismou kai elegmou kai orghs h shmeron hmera oti hkei h wdin th tiktoush iscun de ouk ecei tou tekein4eisakousai kurios o qeos sou tous logous rayakou ous apesteilen basileus assuriwn oneidizein qeon zwnta kai oneidizein logous ous hkousen kurios o qeos sou kai dehqhsh pros kurion ton qeon sou peri twn kataleleimmenwn toutwn5kai hlqon oi paides tou basilews pros hsaian6kai eipen autois hsaias outws ereite pros ton kurion umwn tade legei kurios mh fobhqhs apo twn logwn wn hkousas ous wneidisan me oi presbeis basilews assuriwn7idou egw embalw eis auton pneuma kai akousas aggelian apostrafhsetai eis thn cwran autou kai peseitai macaira en th gh autou8kai apestreyen rayakhs kai katelaben poliorkounta ton basilea lomnan kai hkousen basileus assuriwn oti9exhlqen qaraka basileus aiqiopwn poliorkhsai auton kai akousas apestreyen kai apesteilen aggelous pros ezekian legwn10outws ereite ezekia basilei ths ioudaias mh se apatatw o qeos sou ef� w pepoiqws ei ep� autw legwn ou mh paradoqh ierousalhm eis ceiras basilews assuriwn11h ouk hkousas a epoihsan basileis assuriwn pasan thn ghn ws apwlesan12mh errusanto autous oi qeoi twn eqnwn ous oi pateres mou apwlesan thn te gwzan kai carran kai rafes ai eisin en cwra qemad13pou eisin oi basileis aimaq kai arfaq kai polews sepfarim anag ougaua14kai elaben ezekias to biblion para twn aggelwn kai hnoixen auto enantion kuriou15kai proseuxato ezekias pros kurion legwn16kurie sabawq o qeos israhl o kaqhmenos epi twn ceroubin su qeos monos ei pashs basileias ths oikoumenhs su epoihsas ton ouranon kai thn ghn17eisakouson kurie eisbleyon kurie kai ide tous logous ous apesteilen sennachrim oneidizein qeon zwnta18ep� alhqeias gar hrhmwsan basileis assuriwn thn oikoumenhn olhn kai thn cwran autwn19kai enebalon ta eidwla autwn eis to pur ou gar qeoi hsan alla erga ceirwn anqrwpwn xula kai liqoi kai apwlesan autous20su de kurie o qeos hmwn swson hmas ek ceiros autwn ina gnw pasa basileia ths ghs oti su ei o qeos monos21kai apestalh hsaias uios amws pros ezekian kai eipen autw tade legei kurios o qeos israhl hkousa a proshuxw pros me peri sennachrim basilews assuriwn22outos o logos on elalhsen peri autou o qeos efaulisen se kai emukthrisen se parqenos qugathr siwn epi soi kefalhn ekinhsen qugathr ierousalhm23tina wneidisas kai parwxunas h pros tina uywsas thn fwnhn sou kai ouk hras eis uyos tous ofqalmous sou eis ton agion tou israhl24oti di� aggelwn wneidisas kurion su gar eipas tw plhqei twn armatwn egw anebhn eis uyos orewn kai eis ta escata tou libanou kai ekoya to uyos ths kedrou autou kai to kallos ths kuparissou kai eishlqon eis uyos merous tou drumou25kai eqhka gefuran kai hrhmwsa udata kai pasan sunagwghn udatos26ou tauta hkousas palai a egw epoihsa ex arcaiwn hmerwn sunetaxa nun de epedeixa exerhmwsai eqnh en ocurois kai enoikountas en polesin ocurais27anhka tas ceiras kai exhranqhsan kai egenonto ws cortos xhros epi dwmatwn kai ws agrwstis28nun de thn anapausin sou kai thn exodon sou kai thn eisodon sou egw epistamai29o de qumos sou on equmwqhs kai h pikria sou anebh pros me kai embalw fimon eis thn rina sou kai calinon eis ta ceilh sou kai apostreyw se th odw h hlqes en auth30touto de soi to shmeion fage touton ton eniauton a esparkas tw de eniautw tw deuterw to kataleimma tw de tritw speirantes amhsate kai futeusate ampelwnas kai fagesqe ton karpon autwn31kai esontai oi kataleleimmenoi en th ioudaia fuhsousin rizan katw kai poihsousin sperma anw32oti ex ierousalhm exeleusontai oi kataleleimmenoi kai oi swzomenoi ex orous siwn o zhlos kuriou sabawq poihsei tauta33dia touto outws legei kurios epi basilea assuriwn ou mh eiselqh eis thn polin tauthn oude mh balh ep� authn belos oude mh epibalh ep� authn qureon oude mh kuklwsh ep� authn caraka34alla th odw h hlqen en auth apostrafhsetai tade legei kurios35uperaspiw uper ths polews tauths tou swsai authn di� eme kai dia dauid ton paida mou36kai exhlqen aggelos kuriou kai aneilen ek ths parembolhs twn assuriwn ekaton ogdohkonta pente ciliadas kai exanastantes to prwi euron panta ta swmata nekra37kai apostrafeis aphlqen basileus assuriwn kai wkhsen en nineuh38kai en tw auton proskunein en tw oikw nasarac ton patacron autou adramelec kai sarasar oi uioi autou epataxan auton macairais autoi de dieswqhsan eis armenian kai ebasileusen asordan o uios autou ant� autou

Chapter 38
1egeneto de en tw kairw ekeinw emalakisqh ezekias ews qanatou kai hlqen pros auton hsaias uios amws o profhths kai eipen pros auton tade legei kurios taxai peri tou oikou sou apoqnhskeis gar su kai ou zhsh2kai apestreyen ezekias to proswpon autou pros ton toicon kai proshuxato pros kurion3legwn mnhsqhti kurie ws eporeuqhn enwpion sou meta alhqeias en kardia alhqinh kai ta aresta enwpion sou epoihsa kai eklausen ezekias klauqmw megalw4kai egeneto logos kuriou pros hsaian legwn5poreuqhti kai eipon ezekia tade legei kurios o qeos dauid tou patros sou hkousa ths fwnhs ths proseuchs sou kai eidon ta dakrua sou idou prostiqhmi pros ton cronon sou eth deka pente6kai ek ceiros basilews assuriwn swsw se kai uper ths polews tauths uperaspiw7touto de soi to shmeion para kuriou oti o qeos poihsei to rhma touto8thn skian twn anabaqmwn ous katebh o hlios tous deka anabaqmous tou oikou tou patros sou apostreyw ton hlion tous deka anabaqmous kai anebh o hlios tous deka anabaqmous ous katebh h skia9proseuch ezekiou basilews ths ioudaias hnika emalakisqh kai anesth ek ths malakias autou10egw eipa en tw uyei twn hmerwn mou en pulais adou kataleiyw ta eth ta epiloipa11eipa ouketi mh idw to swthrion tou qeou epi ths ghs ouketi mh idw anqrwpon12ek ths suggeneias mou katelipon to loipon ths zwhs mou exhlqen kai aphlqen ap� emou wsper o kataluwn skhnhn phxas to pneuma mou par� emoi egeneto ws istos eriqou eggizoushs ektemein en th hmera ekeinh paredoqhn13ews prwi ws leonti outws ta osta mou sunetriyen apo gar ths hmeras ews ths nuktos paredoqhn14ws celidwn outws fwnhsw kai ws peristera outws melethsw exelipon gar mou oi ofqalmoi tou blepein eis to uyos tou ouranou pros ton kurion os exeilato me15kai afeilato mou thn odunhn ths yuchs16kurie peri auths gar anhggelh soi kai exhgeiras mou thn pnohn kai paraklhqeis ezhsa17eilou gar mou thn yuchn ina mh apolhtai kai aperriyas opisw mou pasas tas amartias mou18ou gar oi en adou ainesousin se oude oi apoqanontes euloghsousin se oude elpiousin oi en adou thn elehmosunhn sou19oi zwntws euloghsousin se on tropon kagw apo gar ths shmeron paidia poihsw a anaggelousin thn dikaiosunhn sou20kurie ths swthrias mou kai ou pausomai eulogwn se meta yalthriou pasas tas hmeras ths zwhs mou katenanti tou oikou tou qeou21kai eipen hsaias pros ezekian labe palaqhn ek sukwn kai triyon kai kataplasai kai ugihs esh22kai eipen ezekias touto to shmeion oti anabhsomai eis ton oikon kuriou tou qeou

Chapter 39
1en tw kairw ekeinw apesteilen marwdac uios tou laadan o basileus ths babulwnias epistolas kai presbeis kai dwra ezekia hkousen gar oti emalakisqh ews qanatou kai anesth2kai ecarh ep� autois ezekias caran megalhn kai edeixen autois ton oikon tou necwqa kai ths stakths kai twn qumiamatwn kai tou murou kai tou arguriou kai tou crusiou kai pantas tous oikous twn skeuwn ths gazhs kai panta osa hn en tois qhsaurois autou kai ouk hn ouqen o ouk edeixen ezekias en tw oikw autou3kai hlqen hsaias o profhths pros ton basilea ezekian kai eipen pros auton ti legousin oi anqrwpoi outoi kai poqen hkasin pros se kai eipen ezekias ek ghs porrwqen hkasin pros me ek babulwnos4kai eipen hsaias ti eidosan en tw oikw sou kai eipen ezekias panta ta en tw oikw mou eidosan kai ouk estin en tw oikw mou o ouk eidosan alla kai ta en tois qhsaurois mou5kai eipen autw hsaias akouson ton logon kuriou sabawq6idou hmerai ercontai legei kurios kai lhmyontai panta ta en tw oikw sou kai osa sunhgagon oi pateres sou ews ths hmeras tauths eis babulwna hxei kai ouden ou mh katalipwsin eipen de o qeos7oti kai apo twn teknwn sou wn egennhsas lhmyontai kai poihsousin spadontas en tw oikw tou basilews twn babulwniwn8kai eipen ezekias pros hsaian agaqos o logos kuriou on elalhsen genesqw dh eirhnh kai dikaiosunh en tais hmerais mou .

Chapter 40
1parakaleite parakaleite ton laon mou legei o qeos2iereis lalhsate eis thn kardian ierousalhm parakalesate authn oti eplhsqh h tapeinwsis auths lelutai auths h amartia oti edexato ek ceiros kuriou dipla ta amarthmata auths3fwnh bowntos en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeias poieite tas tribous tou qeou hmwn4pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oros kai bounos tapeinwqhsetai kai estai panta ta skolia eis euqeian kai h traceia eis pedia5kai ofqhsetai h doxa kuriou kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou oti kurios elalhsen6fwnh legontos bohson kai eipa ti bohsw pasa sarx cortos kai pasa doxa anqrwpou ws anqos cortou7exhranqh o cortos kai to anqos exepesen8to de rhma tou qeou hmwn menei eis ton aiwna9ep� oros uyhlon anabhqi o euaggelizomenos siwn uywson th iscui thn fwnhn sou o euaggelizomenos ierousalhm uywsate mh fobeisqe eipon tais polesin iouda idou o qeos umwn10idou kurios meta iscuos ercetai kai o braciwn meta kurieias idou o misqos autou met� autou kai to ergon enantion autou11ws poimhn poimanei to poimnion autou kai tw bracioni autou sunaxei arnas kai en gastri ecousas parakalesei12tis emetrhsen th ceiri to udwr kai ton ouranon spiqamh kai pasan thn ghn draki tis esthsen ta orh staqmw kai tas napas zugw13tis egnw noun kuriou kai tis autou sumboulos egeneto os sumbiba auton14h pros tina sunebouleusato kai sunebibasen auton h tis edeixen autw krisin h odon sunesews tis edeixen autw15ei panta ta eqnh ws stagwn apo kadou kai ws roph zugou elogisqhsan kai ws sielos logisqhsontai16o de libanos ouc ikanos eis kausin kai panta ta tetrapoda ouc ikana eis olokarpwsin17kai panta ta eqnh ws ouden eisi kai eis ouqen elogisqhsan18tini wmoiwsate kurion kai tini omoiwmati wmoiwsate auton19mh eikona epoihsen tektwn h crusocoos cwneusas crusion periecruswsen auton omoiwma kateskeuasen auton20xulon gar ashpton eklegetai tektwn kai sofws zhtei pws sthsei autou eikona kai ina mh saleuhtai21ou gnwsesqe ouk akousesqe ouk anhggelh ex archs umin ouk egnwte ta qemelia ths ghs22o katecwn ton guron ths ghs kai oi enoikountes en auth ws akrides o sthsas ws kamaran ton ouranon kai diateinas ws skhnhn katoikein23o didous arcontas eis ouden arcein thn de ghn ws ouden epoihsen24ou gar mh speirwsin oude mh futeuswsin oude mh rizwqh eis thn ghn h riza autwn epneusen ep� autous kai exhranqhsan kai kataigis ws frugana analhmyetai autous25nun oun tini me wmoiwsate kai uywqhsomai eipen o agios26anableyate eis uyos tous ofqalmous umwn kai idete tis katedeixen panta tauta o ekferwn kata ariqmon ton kosmon autou pantas ep� onomati kalesei apo pollhs doxhs kai en kratei iscuos ouden se elaqen27mh gar eiphs iakwb kai ti elalhsas israhl apekrubh h odos mou apo tou qeou kai o qeos mou thn krisin afeilen kai apesth28kai nun ouk egnws ei mh hkousas qeos aiwnios o qeos o kataskeuasas ta akra ths ghs ou peinasei oude kopiasei oude estin exeuresis ths fronhsews autou29didous tois peinwsin iscun kai tois mh odunwmenois luphn30peinasousin gar newteroi kai kopiasousin neaniskoi kai eklektoi aniscues esontai31oi de upomenontes ton qeon allaxousin iscun pterofuhsousin ws aetoi dramountai kai ou kopiasousin badiountai kai ou peinasousin

Chapter 41
1egkainizesqe pros me nhsoi oi gar arcontes allaxousin iscun eggisatwsan kai lalhsatwsan ama tote krisin anaggeilatwsan2tis exhgeiren apo anatolwn dikaiosunhn ekalesen authn kata podas autou kai poreusetai dwsei enantion eqnwn kai basileis eksthsei kai dwsei eis ghn tas macairas autwn kai ws frugana exwsmena ta toxa autwn3kai diwxetai autous kai dieleusetai en eirhnh h odos twn podwn autou4tis enhrghsen kai epoihsen tauta ekalesen authn o kalwn authn apo genewn archs egw qeos prwtos kai eis ta epercomena egw eimi5eidosan eqnh kai efobhqhsan ta akra ths ghs hggisan kai hlqosan ama6krinwn ekastos tw plhsion kai tw adelfw bohqhsai kai erei7iscusen anhr tektwn kai calkeus tuptwn sfurh ama elaunwn pote men erei sumblhma kalon estin iscurwsan auta en hlois qhsousin auta kai ou kinhqhsontai8su de israhl pais mou iakwb on exelexamhn sperma abraam on hgaphsa9ou antelabomhn ap� akrwn ths ghs kai ek twn skopiwn auths ekalesa se kai eipa soi pais mou ei exelexamhn se kai ouk egkatelipon se10mh fobou meta sou gar eimi mh planw egw gar eimi o qeos sou o eniscusas se kai ebohqhsa soi kai hsfalisamhn se th dexia th dikaia mou11idou aiscunqhsontai kai entraphsontai pantes oi antikeimenoi soi esontai gar ws ouk ontes kai apolountai pantes oi antidikoi sou12zhthseis autous kai ou mh eurhs tous anqrwpous oi paroinhsousin eis se esontai gar ws ouk ontes kai ouk esontai oi antipolemountes se13oti egw o qeos sou o kratwn ths dexias sou o legwn soi mh fobou14iakwb oligostos israhl egw ebohqhsa soi legei o qeos o lutroumenos se israhl15idou epoihsa se ws trocous amaxhs alowntas kainous pristhroeideis kai alohseis orh kai leptuneis bounous kai ws cnoun qhseis16kai likmhseis kai anemos lhmyetai autous kai kataigis diasperei autous su de eufranqhsh en tois agiois israhl kai agalliasontai17oi ptwcoi kai oi endeeis zhthsousin gar udwr kai ouk estai h glwssa autwn apo ths diyhs exhranqh egw kurios o qeos egw epakousomai o qeos israhl kai ouk egkataleiyw autous18alla anoixw epi twn orewn potamous kai en mesw pediwn phgas poihsw thn erhmon eis elh kai thn diywsan ghn en udragwgois19qhsw eis thn anudron ghn kedron kai puxon kai mursinhn kai kuparisson kai leukhn20ina idwsin kai gnwsin kai ennohqwsin kai epistwntai ama oti ceir kuriou epoihsen tauta panta kai o agios tou israhl katedeixen21eggizei h krisis umwn legei kurios o qeos hggisan ai boulai umwn legei o basileus iakwb22eggisatwsan kai anaggeilatwsan umin a sumbhsetai h ta protera tina hn eipate kai episthsomen ton noun kai gnwsomeqa ti ta escata kai ta epercomena eipate hmin23anaggeilate hmin ta epercomena ep� escatou kai gnwsomeqa oti qeoi este eu poihsate kai kakwsate kai qaumasomeqa kai oyomeqa ama24oti poqen este umeis kai poqen h ergasia umwn ek ghs bdelugma exelexanto umas25egw de hgeira ton apo borra kai ton af� hliou anatolwn klhqhsontai tw onomati mou ercesqwsan arcontes kai ws phlos keramews kai ws kerameus katapatwn ton phlon outws katapathqhsesqe26tis gar anaggelei ta ex archs ina gnwmen kai ta emprosqen kai eroumen oti alhqh estin ouk estin o prolegwn oude o akouwn umwn tous logous27archn siwn dwsw kai ierousalhm parakalesw eis odon28apo gar twn eqnwn idou oudeis kai apo twn eidwlwn autwn ouk hn o anaggellwn kai ean erwthsw autous poqen este ou mh apokriqwsin moi29eisin gar oi poiountes umas kai mathn oi planwntes umas

Chapter 42
1iakwb o pais mou antilhmyomai autou israhl o eklektos mou prosedexato auton h yuch mou edwka to pneuma mou ep� auton krisin tois eqnesin exoisei2ou kekraxetai oude anhsei oude akousqhsetai exw h fwnh autou3kalamon teqlasmenon ou suntriyei kai linon kapnizomenon ou sbesei alla eis alhqeian exoisei krisin4analamyei kai ou qrausqhsetai ews an qh epi ths ghs krisin kai epi tw onomati autou eqnh elpiousin5outws legei kurios o qeos o poihsas ton ouranon kai phxas auton o sterewsas thn ghn kai ta en auth kai didous pnohn tw law tw ep� auths kai pneuma tois patousin authn6egw kurios o qeos ekalesa se en dikaiosunh kai krathsw ths ceiros sou kai eniscusw se kai edwka se eis diaqhkhn genous eis fws eqnwn7anoixai ofqalmous tuflwn exagagein ek desmwn dedemenous kai ex oikou fulakhs kaqhmenous en skotei8egw kurios o qeos touto mou estin to onoma thn doxan mou eterw ou dwsw oude tas aretas mou tois gluptois9ta ap� archs idou hkasin kai kaina a egw anaggelw kai pro tou anateilai edhlwqh umin10umnhsate tw kuriw umnon kainon h arch autou doxazete to onoma autou ap� akrou ths ghs oi katabainontes eis thn qalassan kai pleontes authn ai nhsoi kai oi katoikountes autas11eufranqhti erhmos kai ai kwmai auths epauleis kai oi katoikountes khdar eufranqhsontai oi katoikountes petran ap� akrwn twn orewn bohsousin12dwsousin tw qew doxan tas aretas autou en tais nhsois anaggelousin13kurios o qeos twn dunamewn exeleusetai kai suntriyei polemon epegerei zhlon kai bohsetai epi tous ecqrous autou meta iscuos14esiwphsa mh kai aei siwphsomai kai anexomai ekarterhsa ws h tiktousa eksthsw kai xhranw ama15kai qhsw potamous eis nhsous kai elh xhranw16kai axw tuflous en odw h ouk egnwsan kai tribous ous ouk hdeisan pathsai poihsw autous poihsw autois to skotos eis fws kai ta skolia eis euqeian tauta ta rhmata poihsw kai ouk egkataleiyw autous17autoi de apestrafhsan eis ta opisw aiscunqhte aiscunhn oi pepoiqotes epi tois gluptois oi legontes tois cwneutois umeis este qeoi hmwn18oi kwfoi akousate kai oi tufloi anableyate idein19kai tis tuflos all� h oi paides mou kai kwfoi all� h oi kurieuontes autwn kai etuflwqhsan oi douloi tou qeou20eidete pleonakis kai ouk efulaxasqe hnoigmena ta wta kai ouk hkousate21kurios o qeos ebouleto ina dikaiwqh kai megalunh ainesin kai eidon22kai egeneto o laos pepronomeumenos kai dihrpasmenos h gar pagis en tois tamieiois pantacou kai en oikois ama opou ekruyan autous egenonto eis pronomhn kai ouk hn o exairoumenos arpagma kai ouk hn o legwn apodos23tis en umin os enwtieitai tauta eisakousetai eis ta epercomena24tis edwken eis diarpaghn iakwb kai israhl tois pronomeuousin auton ouci o qeos w hmartosan autw kai ouk eboulonto en tais odois autou poreuesqai oude akouein tou nomou autou25kai ephgagen ep� autous orghn qumou autou kai katiscusen autous polemos kai oi sumflegontes autous kuklw kai ouk egnwsan ekastos autwn oude eqento epi yuchn

Chapter 43
1kai nun outws legei kurios o qeos o poihsas se iakwb o plasas se israhl mh fobou oti elutrwsamhn se ekalesa se to onoma sou emos ei su2kai ean diabainhs di� udatos meta sou eimi kai potamoi ou sugklusousin se kai ean dielqhs dia puros ou mh katakauqhs flox ou katakausei se3oti egw kurios o qeos sou o agios israhl o swzwn se epoihsa sou allagma aigupton kai aiqiopian kai sohnhn uper sou4af� ou entimos egenou enantion mou edoxasqhs kagw se hgaphsa kai dwsw anqrwpous pollous uper sou kai arcontas uper ths kefalhs sou5mh fobou oti meta sou eimi apo anatolwn axw to sperma sou kai apo dusmwn sunaxw se6erw tw borra age kai tw libi mh kwlue age tous uious mou apo ghs porrwqen kai tas qugateras mou ap� akrwn ths ghs7pantas osoi epikeklhntai tw onomati mou en gar th doxh mou kateskeuasa auton kai eplasa kai epoihsa auton8kai exhgagon laon tuflon kai ofqalmoi eisin wsautws tufloi kai kwfoi ta wta econtes9panta ta eqnh sunhcqhsan ama kai sunacqhsontai arcontes ex autwn tis anaggelei tauta h ta ex archs tis anaggelei umin agagetwsan tous marturas autwn kai dikaiwqhtwsan kai eipatwsan alhqh10genesqe moi martures kagw martus legei kurios o qeos kai o pais on exelexamhn ina gnwte kai pisteushte kai sunhte oti egw eimi emprosqen mou ouk egeneto allos qeos kai met� eme ouk estai11egw o qeos kai ouk estin parex emou swzwn12anhggeila kai eswsa wneidisa kai ouk hn en umin allotrios umeis emoi martures kagw martus legei kurios o qeos13eti ap� archs kai ouk estin o ek twn ceirwn mou exairoumenos poihsw kai tis apostreyei auto14outws legei kurios o qeos o lutroumenos umas o agios israhl eneken umwn apostelw eis babulwna kai epegerw pantas feugontas kai caldaioi en ploiois deqhsontai15egw kurios o qeos o agios umwn o katadeixas israhl basilea umwn16outws legei kurios o didous odon en qalassh kai en udati iscurw tribon17o exagagwn armata kai ippon kai oclon iscuron alla ekoimhqhsan kai ouk anasthsontai esbesqhsan ws linon esbesmenon18mh mnhmoneuete ta prwta kai ta arcaia mh sullogizesqe19idou poiw kaina a nun anatelei kai gnwsesqe auta kai poihsw en th erhmw odon kai en th anudrw potamous20euloghsei me ta qhria tou agrou seirhnes kai qugateres strouqwn oti edwka en th erhmw udwr kai potamous en th anudrw potisai to genos mou to eklekton21laon mou on periepoihsamhn tas aretas mou dihgeisqai22ou nun ekalesa se iakwb oude kopiasai se epoihsa israhl23ouk emoi probata ths olokarpwsews sou oude en tais qusiais sou edoxasas me oude egkopon epoihsa se en libanw24oude ekthsw moi arguriou qumiama oude to stear twn qusiwn sou epequmhsa alla en tais amartiais sou kai en tais adikiais sou proesthn sou25egw eimi egw eimi o exaleifwn tas anomias sou kai ou mh mnhsqhsomai26su de mnhsqhti kai kriqwmen lege su tas anomias sou prwtos ina dikaiwqhs27oi pateres umwn prwtoi kai oi arcontes autwn hnomhsan eis eme28kai emianan oi arcontes ta agia mou kai edwka apolesai iakwb kai israhl eis oneidismon

Chapter 44
1nun de akouson pais mou iakwb kai israhl on exelexamhn2outws legei kurios o qeos o poihsas se kai o plasas se ek koilias eti bohqhqhsh mh fobou pais mou iakwb kai o hgaphmenos israhl on exelexamhn3oti egw dwsw udwr en diyei tois poreuomenois en anudrw epiqhsw to pneuma mou epi to sperma sou kai tas eulogias mou epi ta tekna sou4kai anatelousin wsei cortos ana meson udatos kai ws itea epi pararreon udwr5outos erei tou qeou eimi kai outos bohsetai epi tw onomati iakwb kai eteros epigrayei tou qeou eimi epi tw onomati israhl6outws legei o qeos o basileus tou israhl o rusamenos auton qeos sabawq egw prwtos kai egw meta tauta plhn emou ouk estin qeos7tis wsper egw sthtw kalesatw kai etoimasatw moi af� ou epoihsa anqrwpon eis ton aiwna kai ta epercomena pro tou elqein anaggeilatwsan umin8mh parakaluptesqe ouk ap� archs hnwtisasqe kai aphggeila umin martures umeis este ei estin qeos plhn emou kai ouk hsan tote9oi plassontes kai glufontes pantes mataioi oi poiountes ta kataqumia autwn a ouk wfelhsei autous alla aiscunqhsontai10pantes oi plassontes qeon kai glufontes anwfelh11kai pantes oqen egenonto exhranqhsan kai kwfoi apo anqrwpwn sunacqhtwsan pantes kai sthtwsan ama entraphtwsan kai aiscunqhtwsan ama12oti wxunen tektwn sidhron skeparnw eirgasato auto kai en teretrw etrhsen auto eirgasato auto en tw bracioni ths iscuos autou kai peinasei kai asqenhsei kai ou mh pih udwr eklexamenos13tektwn xulon esthsen auto en metrw kai en kollh erruqmisen auto epoihsen auto ws morfhn andros kai ws wraiothta anqrwpou sthsai auto en oikw14o ekoyen xulon ek tou drumou o efuteusen kurios kai uetos emhkunen15ina h anqrwpois eis kausin kai labwn ap� autou eqermanqh kai kausantes epeyan artous ep� autwn to de loipon eirgasanto eis qeous kai proskunousin autous16ou to hmisu autou katekausan en puri kai kausantes epeyan artous ep� autwn kai ep� autou kreas opthsas efagen kai eneplhsqh kai qermanqeis eipen hdu moi oti eqermanqhn kai eidon pur17to de loipon epoihsen eis qeon glupton kai proskunei autw kai proseucetai legwn exelou me oti qeos mou ei su18ouk egnwsan fronhsai oti aphmaurwqhsan tou blepein tois ofqalmois autwn kai tou nohsai th kardia autwn19kai ouk elogisato th kardia autou oude anelogisato en th yuch autou oude egnw th fronhsei oti to hmisu autou katekausen en puri kai epeyen epi twn anqrakwn autou artous kai opthsas kreas efagen kai to loipon autou eis bdelugma epoihsen kai proskunousin autw20gnwte oti spodos h kardia autwn kai planwntai kai oudeis dunatai exelesqai thn yuchn autou idete ouk ereite oti yeudos en th dexia mou21mnhsqhti tauta iakwb kai israhl oti pais mou ei su eplasa se paida mou kai su israhl mh epilanqanou mou22idou gar aphleiya ws nefelhn tas anomias sou kai ws gnofon tas amartias sou epistrafhti pros me kai lutrwsomai se23eufranqhte ouranoi oti hlehsen o qeos ton israhl salpisate qemelia ths ghs bohsate orh eufrosunhn oi bounoi kai panta ta xula ta en autois oti elutrwsato o qeos ton iakwb kai israhl doxasqhsetai24outws legei kurios o lutroumenos se kai o plasswn se ek koilias egw kurios o suntelwn panta exeteina ton ouranon monos kai esterewsa thn ghn tis eteros25diaskedasei shmeia eggastrimuqwn kai manteias apo kardias apostrefwn fronimous eis ta opisw kai thn boulhn autwn mwreuwn26kai istwn rhmata paidos autou kai thn boulhn twn aggelwn autou alhqeuwn o legwn ierousalhm katoikhqhsh kai tais polesin ths ioudaias oikodomhqhsesqe kai ta erhma auths anatelei27o legwn th abussw erhmwqhsh kai tous potamous sou xhranw28o legwn kurw fronein kai panta ta qelhmata mou poihsei o legwn ierousalhm oikodomhqhsh kai ton oikon ton agion mou qemeliwsw

Chapter 45
1outws legei kurios o qeos tw cristw mou kurw ou ekrathsa ths dexias epakousai emprosqen autou eqnh kai iscun basilewn diarrhxw anoixw emprosqen autou quras kai poleis ou sugkleisqhsontai2egw emprosqen sou poreusomai kai orh omaliw quras calkas suntriyw kai moclous sidhrous sugklasw3kai dwsw soi qhsaurous skoteinous apokrufous aoratous anoixw soi ina gnws oti egw kurios o qeos o kalwn to onoma sou qeos israhl4eneken iakwb tou paidos mou kai israhl tou eklektou mou egw kalesw se tw onomati sou kai prosdexomai se su de ouk egnws me5oti egw kurios o qeos kai ouk estin eti plhn emou qeos kai ouk hdeis me6ina gnwsin oi apo anatolwn hliou kai oi apo dusmwn oti ouk estin plhn emou egw kurios o qeos kai ouk estin eti7egw o kataskeuasas fws kai poihsas skotos o poiwn eirhnhn kai ktizwn kaka egw kurios o qeos o poiwn tauta panta8eufranqhtw o ouranos anwqen kai ai nefelai ranatwsan dikaiosunhn anateilatw h gh eleos kai dikaiosunhn anateilatw ama egw eimi kurios o ktisas se9poion beltion kateskeuasa ws phlon keramews mh o arotriwn arotriasei thn ghn olhn thn hmeran mh erei o phlos tw keramei ti poieis oti ouk ergazh oude eceis ceiras10o legwn tw patri ti gennhseis kai th mhtri ti wdinhseis11oti outws legei kurios o qeos o agios israhl o poihsas ta epercomena erwthsate me peri twn uiwn mou kai peri twn qugaterwn mou kai peri twn ergwn twn ceirwn mou enteilasqe moi12egw epoihsa ghn kai anqrwpon ep� auths egw th ceiri mou esterewsa ton ouranon egw pasi tois astrois eneteilamhn13egw hgeira auton meta dikaiosunhs basilea kai pasai ai odoi autou euqeiai outos oikodomhsei thn polin mou kai thn aicmalwsian tou laou mou epistreyei ou meta lutrwn oude meta dwrwn eipen kurios sabawq14outws legei kurios sabawq ekopiasen aiguptos kai emporia aiqiopwn kai oi sebwin andres uyhloi epi se diabhsontai kai soi esontai douloi kai opisw sou akolouqhsousin dedemenoi ceiropedais kai proskunhsousin soi kai en soi proseuxontai oti en soi o qeos estin kai erousin ouk estin qeos plhn sou15su gar ei qeos kai ouk hdeimen o qeos tou israhl swthr16aiscunqhsontai kai entraphsontai pantes oi antikeimenoi autw kai poreusontai en aiscunh egkainizesqe pros me nhsoi17israhl swzetai upo kuriou swthrian aiwnion ouk aiscunqhsontai oude mh entrapwsin ews tou aiwnos18outws legei kurios o poihsas ton ouranon outos o qeos o katadeixas thn ghn kai poihsas authn autos diwrisen authn ouk eis kenon epoihsen authn alla katoikeisqai egw eimi kai ouk estin eti19ouk en krufh lelalhka oude en topw ghs skoteinw ouk eipa tw spermati iakwb mataion zhthsate egw eimi egw eimi kurios lalwn dikaiosunhn kai anaggellwn alhqeian20sunacqhte kai hkete bouleusasqe ama oi swzomenoi apo twn eqnwn ouk egnwsan oi airontes to xulon glumma autwn kai proseucomenoi ws pros qeous oi ou swzousin21ei anaggelousin eggisatwsan ina gnwsin ama tis akousta epoihsen tauta ap� archs tote anhggelh umin egw o qeos kai ouk estin allos plhn emou dikaios kai swthr ouk estin parex emou22epistrafhte pros me kai swqhsesqe oi ap� escatou ths ghs egw eimi o qeos kai ouk estin allos23kat� emautou omnuw h mhn exeleusetai ek tou stomatos mou dikaiosunh oi logoi mou ouk apostrafhsontai oti emoi kamyei pan gonu kai exomologhsetai pasa glwssa tw qew24legwn dikaiosunh kai doxa pros auton hxousin kai aiscunqhsontai pantes oi aforizontes eautous25apo kuriou dikaiwqhsontai kai en tw qew endoxasqhsontai pan to sperma twn uiwn israhl

Chapter 46
1epese bhl sunetribh dagwn egeneto ta glupta autwn eis qhria kai kthnh airete auta katadedemena ws fortion kopiwnti2kai peinwnti kai eklelumenw ouk iscuonti ama oi ou dunhsontai swqhnai apo polemou autoi de aicmalwtoi hcqhsan3akousate mou oikos tou iakwb kai pan to kataloipon tou israhl oi airomenoi ek koilias kai paideuomenoi ek paidiou4ews ghrous egw eimi kai ews an kataghrashte egw eimi egw anecomai umwn egw epoihsa kai egw anhsw egw analhmyomai kai swsw umas5tini me wmoiwsate idete tecnasasqe oi planwmenoi6oi sumballomenoi crusion ek marsippiou kai argurion en zugw sthsousin en staqmw kai misqwsamenoi crusocoon epoihsan ceiropoihta kai kuyantes proskunousin autois7airousin auto epi twn wmwn kai poreuontai ean de qwsin auto epi tou topou autou menei ou mh kinhqh kai os an bohsh pros auton ou mh eisakoush apo kakwn ou mh swsh auton8mnhsqhte tauta kai stenaxate metanohsate oi peplanhmenoi epistreyate th kardia9kai mnhsqhte ta protera apo tou aiwnos oti egw eimi o qeos kai ouk estin eti plhn emou10anaggellwn proteron ta escata prin auta genesqai kai ama sunetelesqh kai eipa pasa mou h boulh sthsetai kai panta osa bebouleumai poihsw11kalwn ap� anatolwn peteinon kai apo ghs porrwqen peri wn bebouleumai elalhsa kai hgagon ektisa kai epoihsa hgagon auton kai euodwsa thn odon autou12akousate mou oi apolwlekotes thn kardian oi makran apo ths dikaiosunhs13hggisa thn dikaiosunhn mou kai thn swthrian thn par� emou ou bradunw dedwka en siwn swthrian tw israhl eis doxasma

Chapter 47
1katabhqi kaqison epi thn ghn parqenos qugathr babulwnos eiselqe eis to skotos qugathr caldaiwn oti ouketi prosteqhsh klhqhnai apalh kai trufera2labe mulon aleson aleuron apokaluyai to katakalumma sou anakaluyai tas polias anasurai tas knhmas diabhqi potamous3anakalufqhsetai h aiscunh sou fanhsontai oi oneidismoi sou to dikaion ek sou lhmyomai ouketi mh paradw anqrwpois4eipen o rusamenos se kurios sabawq onoma autw agios israhl5kaqison katanenugmenh eiselqe eis to skotos qugathr caldaiwn ouketi mh klhqhs iscus basileias6parwxunqhn epi tw law mou emianas thn klhronomian mou egw edwka eis thn ceira sou su de ouk edwkas autois eleos tou presbuterou ebarunas ton zugon sfodra7kai eipas eis ton aiwna esomai arcousa ouk enohsas tauta en th kardia sou oude emnhsqhs ta escata8nun de akouson tauta h trufera h kaqhmenh pepoiquia h legousa en th kardia auths egw eimi kai ouk estin etera ou kaqiw chra oude gnwsomai orfaneian9nun de hxei exaifnhs epi se ta duo tauta en mia hmera chreia kai ateknia hxei exaifnhs epi se en th farmakeia sou en th iscui twn epaoidwn sou sfodra10th elpidi ths ponhrias sou su gar eipas egw eimi kai ouk estin etera gnwqi oti h sunesis toutwn kai h porneia sou estai soi aiscunh kai eipas th kardia sou egw eimi kai ouk estin etera11kai hxei epi se apwleia kai ou mh gnws boqunos kai empesh eis auton kai hxei epi se talaipwria kai ou mh dunhsh kaqara genesqai kai hxei epi se exapinhs apwleia kai ou mh gnws12sthqi nun en tais epaoidais sou kai th pollh farmakeia sou a emanqanes ek neothtos sou ei dunhsh wfelhqhnai13kekopiakas en tais boulais sou sthtwsan kai swsatwsan se oi astrologoi tou ouranou oi orwntes tous asteras anaggeilatwsan soi ti mellei epi se ercesqai14idou pantes ws frugana epi puri katakahsontai kai ou mh exelwntai thn yuchn autwn ek flogos oti eceis anqrakas puros kaqisai ep� autous15outoi esontai soi bohqeia ekopiasas en th metabolh sou ek neothtos anqrwpos kaq� eauton eplanhqh soi de ouk estai swthria

Chapter 48
1akousate tauta oikos iakwb oi keklhmenoi tw onomati israhl kai oi ex iouda exelqontes oi omnuontes tw onomati kuriou qeou israhl mimnhskomenoi ou meta alhqeias oude meta dikaiosunhs2kai antecomenoi tw onomati ths polews ths agias kai epi tw qew tou israhl antisthrizomenoi kurios sabawq onoma autw3ta protera eti anhggeila kai ek tou stomatos mou exhlqen kai akouston egeneto exapina epoihsa kai ephlqen4ginwskw egw oti sklhros ei kai neuron sidhroun o trachlos sou kai to metwpon sou calkoun5kai anhggeila soi palai prin elqein epi se akouston soi epoihsa mh eiphs oti ta eidwla mou epoihsan kai mh eiphs oti ta glupta kai ta cwneuta eneteilato moi6hkousate panta kai umeis ouk egnwte alla kai akousta soi epoihsa ta kaina apo tou nun a mellei ginesqai kai ouk eipas7nun ginetai kai ou palai kai ou proterais hmerais hkousas auta mh eiphs oti nai ginwskw auta8oute egnws oute hpistw oute ap� archs hnoixa sou ta wta egnwn gar oti aqetwn aqethseis kai anomos eti ek koilias klhqhsh9eneken tou emou onomatos deixw soi ton qumon mou kai ta endoxa mou epaxw epi soi ina mh exoleqreusw se10idou pepraka se ouc eneken arguriou exeilamhn de se ek kaminou ptwceias11eneken emou poihsw soi oti to emon onoma bebhloutai kai thn doxan mou eterw ou dwsw12akoue mou iakwb kai israhl on egw kalw egw eimi prwtos kai egw eimi eis ton aiwna13kai h ceir mou eqemeliwsen thn ghn kai h dexia mou esterewsen ton ouranon kalesw autous kai sthsontai ama14kai sunacqhsontai pantes kai akousontai tis autois anhggeilen tauta agapwn se epoihsa to qelhma sou epi babulwna tou arai sperma caldaiwn15egw elalhsa egw ekalesa hgagon auton kai euodwsa thn odon autou16prosagagete pros me kai akousate tauta ouk ap� archs en krufh elalhsa oude en topw ghs skoteinw hnika egeneto ekei hmhn kai nun kurios apestalken me kai to pneuma autou17outws legei kurios o rusamenos se o agios israhl egw eimi o qeos sou dedeica soi tou eurein se thn odon en h poreush en auth18kai ei hkousas twn entolwn mou egeneto an wsei potamos h eirhnh sou kai h dikaiosunh sou ws kuma qalasshs19kai egeneto an ws h ammos to sperma sou kai ta ekgona ths koilias sou ws o cous ths ghs oude nun ou mh exoleqreuqhs oude apoleitai to onoma sou enwpion mou20exelqe ek babulwnos feugwn apo twn caldaiwn fwnhn eufrosunhs anaggeilate kai akouston genesqw touto apaggeilate ews escatou ths ghs legete errusato kurios ton doulon autou iakwb21kai ean diyhswsin di� erhmou axei autous udwr ek petras exaxei autois scisqhsetai petra kai ruhsetai udwr kai pietai o laos mou22ouk estin cairein tois asebesin legei kurios

Chapter 49
1akousate mou nhsoi kai prosecete eqnh dia cronou pollou sthsetai legei kurios ek koilias mhtros mou ekalesen to onoma mou2kai eqhken to stoma mou wsei macairan oxeian kai upo thn skephn ths ceiros autou ekruyen me eqhken me ws belos eklekton kai en th faretra autou eskepasen me3kai eipen moi doulos mou ei su israhl kai en soi doxasqhsomai4kai egw eipa kenws ekopiasa kai eis mataion kai eis ouden edwka thn iscun mou dia touto h krisis mou para kuriw kai o ponos mou enantion tou qeou mou5kai nun outws legei kurios o plasas me ek koilias doulon eautw tou sunagagein ton iakwb kai israhl pros auton sunacqhsomai kai doxasqhsomai enantion kuriou kai o qeos mou estai mou iscus6kai eipen moi mega soi estin tou klhqhnai se paida mou tou sthsai tas fulas iakwb kai thn diasporan tou israhl epistreyai idou teqeika se eis diaqhkhn genous eis fws eqnwn tou einai se eis swthrian ews escatou ths ghs7outws legei kurios o rusamenos se o qeos israhl agiasate ton faulizonta thn yuchn autou ton bdelussomenon upo twn eqnwn twn doulwn twn arcontwn basileis oyontai auton kai anasthsontai arcontes kai proskunhsousin autw eneken kuriou oti pistos estin o agios israhl kai exelexamhn se8outws legei kurios kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthrias ebohqhsa soi kai edwka se eis diaqhkhn eqnwn tou katasthsai thn ghn kai klhronomhsai klhronomian erhmou9legonta tois en desmois exelqate kai tois en tw skotei anakalufqhnai kai en pasais tais odois autwn boskhqhsontai kai en pasais tais tribois h nomh autwn10ou peinasousin oude diyhsousin oude pataxei autous kauswn oude o hlios alla o elewn autous parakalesei kai dia phgwn udatwn axei autous11kai qhsw pan oros eis odon kai pasan tribon eis boskhma autois12idou outoi porrwqen ercontai outoi apo borra kai outoi apo qalasshs alloi de ek ghs perswn13eufrainesqe ouranoi kai agalliasqw h gh rhxatwsan ta orh eufrosunhn kai oi bounoi dikaiosunhn oti hlehsen o qeos ton laon autou kai tous tapeinous tou laou autou parekalesen14eipen de siwn egkatelipen me kurios kai o kurios epelaqeto mou15mh epilhsetai gunh tou paidiou auths tou mh elehsai ta ekgona ths koilias auths ei de kai epilaqoito tauta gunh all� egw ouk epilhsomai sou eipen kurios16idou epi twn ceirwn mou ezwgrafhsa sou ta teich kai enwpion mou ei dia pantos17kai tacu oikodomhqhsh uf� wn kaqhreqhs kai oi erhmwsantes se ek sou exeleusontai18aron kuklw tous ofqalmous sou kai ide pantas idou sunhcqhsan kai hlqosan pros se zw egw legei kurios oti pantas autous endush kai periqhsh autous ws kosmon numfhs19oti ta erhma sou kai ta diefqarmena kai ta peptwkota nun stenocwrhsei apo twn katoikountwn kai makrunqhsontai apo sou oi katapinontes se20erousin gar eis ta wta sou oi uioi sou ous apolwlekas stenos moi o topos poihson moi topon ina katoikhsw21kai ereis en th kardia sou tis egennhsen moi toutous egw de ateknos kai chra toutous de tis exeqreyen moi egw de kateleifqhn monh outoi de moi pou hsan22outws legei kurios idou airw eis ta eqnh thn ceira mou kai eis tas nhsous arw susshmon mou kai axousin tous uious sou en kolpw tas de qugateras sou ep� wmwn arousin23kai esontai basileis tiqhnoi sou ai de arcousai trofoi sou epi proswpon ths ghs proskunhsousin soi kai ton coun twn podwn sou leixousin kai gnwsh oti egw kurios kai ouk aiscunqhsh24mh lhmyetai tis para gigantos skula kai ean aicmalwteush tis adikws swqhsetai25outws legei kurios ean tis aicmalwteush giganta lhmyetai skula lambanwn de para iscuontos swqhsetai egw de thn krisin sou krinw kai egw tous uious sou rusomai26kai fagontai oi qliyantes se tas sarkas autwn kai piontai ws oinon neon to aima autwn kai mequsqhsontai kai aisqanqhsetai pasa sarx oti egw kurios o rusamenos se kai antilambanomenos iscuos iakwb

Chapter 50
1outws legei kurios poion to biblion tou apostasiou ths mhtros umwn w exapesteila authn h tini upocrew pepraka umas idou tais amartiais umwn epraqhte kai tais anomiais umwn exapesteila thn mhtera umwn2ti oti hlqon kai ouk hn anqrwpos ekalesa kai ouk hn o upakouwn mh ouk iscuei h ceir mou tou rusasqai h ouk iscuw tou exelesqai idou th apeilh mou exerhmwsw thn qalassan kai qhsw potamous erhmous kai xhranqhsontai oi icques autwn apo tou mh einai udwr kai apoqanountai en diyei3kai endusw ton ouranon skotos kai qhsw ws sakkon to peribolaion autou4kurios didwsin moi glwssan paideias tou gnwnai en kairw hnika dei eipein logon eqhken moi prwi proseqhken moi wtion akouein5kai h paideia kuriou anoigei mou ta wta egw de ouk apeiqw oude antilegw6ton nwton mou dedwka eis mastigas tas de siagonas mou eis rapismata to de proswpon mou ouk apestreya apo aiscunhs emptusmatwn7kai kurios bohqos mou egenhqh dia touto ouk enetraphn alla eqhka to proswpon mou ws sterean petran kai egnwn oti ou mh aiscunqw8oti eggizei o dikaiwsas me tis o krinomenos moi antisthtw moi ama kai tis o krinomenos moi eggisatw moi9idou kurios bohqei moi tis kakwsei me idou pantes umeis ws imation palaiwqhsesqe kai ws shs katafagetai umas10tis en umin o foboumenos ton kurion akousatw ths fwnhs tou paidos autou oi poreuomenoi en skotei ouk estin autois fws pepoiqate epi tw onomati kuriou kai antisthrisasqe epi tw qew11idou pantes umeis pur kaiete kai katiscuete floga poreuesqe tw fwti tou puros umwn kai th flogi h exekausate di� eme egeneto tauta umin en luph koimhqhsesqe

Chapter 51
1akousate mou oi diwkontes to dikaion kai zhtountes ton kurion embleyate eis thn sterean petran hn elatomhsate kai eis ton boqunon tou lakkou on wruxate2embleyate eis abraam ton patera umwn kai eis sarran thn wdinousan umas oti eis hn kai ekalesa auton kai euloghsa auton kai hgaphsa auton kai eplhquna auton3kai se nun parakalesw siwn kai parekalesa panta ta erhma auths kai qhsw ta erhma auths ws paradeison kuriou eufrosunhn kai agalliama eurhsousin en auth exomologhsin kai fwnhn ainesews4akousate mou akousate laos mou kai oi basileis pros me enwtisasqe oti nomos par� emou exeleusetai kai h krisis mou eis fws eqnwn5eggizei tacu h dikaiosunh mou kai exeleusetai ws fws to swthrion mou kai eis ton braciona mou eqnh elpiousin eme nhsoi upomenousin kai eis ton braciona mou elpiousin6arate eis ton ouranon tous ofqalmous umwn kai embleyate eis thn ghn katw oti o ouranos ws kapnos esterewqh h de gh ws imation palaiwqhsetai oi de katoikountes thn ghn wsper tauta apoqanountai to de swthrion mou eis ton aiwna estai h de dikaiosunh mou ou mh ekliph7akousate mou oi eidotes krisin laos mou ou o nomos mou en th kardia umwn mh fobeisqe oneidismon anqrwpwn kai tw faulismw autwn mh httasqe8wsper gar imation brwqhsetai upo cronou kai ws eria brwqhsetai upo shtos h de dikaiosunh mou eis ton aiwna estai to de swthrion mou eis geneas genewn9exegeirou exegeirou ierousalhm kai endusai thn iscun tou bracionos sou exegeirou ws en arch hmeras ws genea aiwnos ou su ei10h erhmousa qalassan udwr abussou plhqos h qeisa ta baqh ths qalasshs odon diabasews ruomenois11kai lelutrwmenois upo gar kuriou apostrafhsontai kai hxousin eis siwn met� eufrosunhs kai agalliamatos aiwniou epi gar ths kefalhs autwn agalliasis kai ainesis kai eufrosunh katalhmyetai autous apedra odunh kai luph kai stenagmos12egw eimi egw eimi o parakalwn se gnwqi tina eulabhqeisa efobhqhs apo anqrwpou qnhtou kai apo uiou anqrwpou oi wsei cortos exhranqhsan13kai epelaqou qeon ton poihsanta se ton poihsanta ton ouranon kai qemeliwsanta thn ghn kai efobou aei pasas tas hmeras to proswpon tou qumou tou qlibontos se on tropon gar ebouleusato tou arai se kai nun pou o qumos tou qlibontos se14en gar tw swzesqai se ou sthsetai oude croniei15oti egw o qeos sou o tarasswn thn qalassan kai hcwn ta kumata auths kurios sabawq onoma moi16qhsw tous logous mou eis to stoma sou kai upo thn skian ths ceiros mou skepasw se en h esthsa ton ouranon kai eqemeliwsa thn ghn kai erei siwn laos mou ei su17exegeirou exegeirou anasthqi ierousalhm h piousa to pothrion tou qumou ek ceiros kuriou to pothrion gar ths ptwsews to kondu tou qumou exepies kai exekenwsas18kai ouk hn o parakalwn se apo pantwn twn teknwn sou wn etekes kai ouk hn o antilambanomenos ths ceiros sou oude apo pantwn twn uiwn sou wn uywsas19duo tauta antikeimena soi tis soi sulluphqhsetai ptwma kai suntrimma limos kai macaira tis se parakalesei20oi uioi sou oi aporoumenoi oi kaqeudontes ep� akrou pashs exodou ws seutlion hmiefqon oi plhreis qumou kuriou eklelumenoi dia kuriou tou qeou21dia touto akoue tetapeinwmenh kai mequousa ouk apo oinou22outws legei kurios o qeos o krinwn ton laon autou idou eilhfa ek ths ceiros sou to pothrion ths ptwsews to kondu tou qumou kai ou prosqhsh eti piein auto23kai embalw auto eis tas ceiras twn adikhsantwn se kai twn tapeinwsantwn se oi eipan th yuch sou kuyon ina parelqwmen kai eqhkas isa th gh ta metafrena sou exw tois paraporeuomenois

Chapter 52
1exegeirou exegeirou siwn endusai thn iscun sou siwn kai endusai thn doxan sou ierousalhm polis h agia ouketi prosteqhsetai dielqein dia sou aperitmhtos kai akaqartos2ektinaxai ton coun kai anasthqi kaqison ierousalhm ekdusai ton desmon tou trachlou sou h aicmalwtos qugathr siwn3oti tade legei kurios dwrean epraqhte kai ou meta arguriou lutrwqhsesqe4outws legei kurios eis aigupton katebh o laos mou to proteron paroikhsai ekei kai eis assurious bia hcqhsan5kai nun ti wde este tade legei kurios oti elhmfqh o laos mou dwrean qaumazete kai ololuzete tade legei kurios di� umas dia pantos to onoma mou blasfhmeitai en tois eqnesin6dia touto gnwsetai o laos mou to onoma mou en th hmera ekeinh oti egw eimi autos o lalwn pareimi7ws wra epi twn orewn ws podes euaggelizomenou akohn eirhnhs ws euaggelizomenos agaqa oti akousthn poihsw thn swthrian sou legwn siwn basileusei sou o qeos8oti fwnh twn fulassontwn se uywqh kai th fwnh ama eufranqhsontai oti ofqalmoi pros ofqalmous oyontai hnika an elehsh kurios thn siwn9rhxatw eufrosunhn ama ta erhma ierousalhm oti hlehsen kurios authn kai errusato ierousalhm10kai apokaluyei kurios ton braciona autou ton agion enwpion pantwn twn eqnwn kai oyontai panta ta akra ths ghs thn swthrian thn para tou qeou11aposthte aposthte exelqate ekeiqen kai akaqartou mh aptesqe exelqate ek mesou auths aforisqhte oi ferontes ta skeuh kuriou12oti ou meta tarachs exeleusesqe oude fugh poreusesqe poreusetai gar proteros umwn kurios kai o episunagwn umas kurios o qeos israhl13idou sunhsei o pais mou kai uywqhsetai kai doxasqhsetai sfodra14on tropon eksthsontai epi se polloi outws adoxhsei apo anqrwpwn to eidos sou kai h doxa sou apo twn anqrwpwn15outws qaumasontai eqnh polla ep� autw kai sunexousin basileis to stoma autwn oti ois ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin

Chapter 53
1kurie tis episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh2anhggeilamen enantion autou ws paidion ws riza en gh diywsh ouk estin eidos autw oude doxa kai eidomen auton kai ouk eicen eidos oude kallos3alla to eidos autou atimon ekleipon para pantas anqrwpous anqrwpos en plhgh wn kai eidws ferein malakian oti apestraptai to proswpon autou htimasqh kai ouk elogisqh4outos tas amartias hmwn ferei kai peri hmwn odunatai kai hmeis elogisameqa auton einai en ponw kai en plhgh kai en kakwsei5autos de etraumatisqh dia tas anomias hmwn kai memalakistai dia tas amartias hmwn paideia eirhnhs hmwn ep� auton tw mwlwpi autou hmeis iaqhmen6pantes ws probata eplanhqhmen anqrwpos th odw autou eplanhqh kai kurios paredwken auton tais amartiais hmwn7kai autos dia to kekakwsqai ouk anoigei to stoma ws probaton epi sfaghn hcqh kai ws amnos enantion tou keirontos auton afwnos outws ouk anoigei to stoma autou8en th tapeinwsei h krisis autou hrqh thn genean autou tis dihghsetai oti airetai apo ths ghs h zwh autou apo twn anomiwn tou laou mou hcqh eis qanaton9kai dwsw tous ponhrous anti ths tafhs autou kai tous plousious anti tou qanatou autou oti anomian ouk epoihsen oude eureqh dolos en tw stomati autou10kai kurios bouletai kaqarisai auton ths plhghs ean dwte peri amartias h yuch umwn oyetai sperma makrobion kai bouletai kurios afelein11apo tou ponou ths yuchs autou deixai autw fws kai plasai th sunesei dikaiwsai dikaion eu douleuonta pollois kai tas amartias autwn autos anoisei12dia touto autos klhronomhsei pollous kai twn iscurwn meriei skula anq� wn paredoqh eis qanaton h yuch autou kai en tois anomois elogisqh kai autos amartias pollwn anhnegken kai dia tas amartias autwn paredoqh

Chapter 54
1eufranqhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna ths erhmou mallon h ths ecoushs ton andra eipen gar kurios2platunon ton topon ths skhnhs sou kai twn aulaiwn sou phxon mh feish makrunon ta scoinismata sou kai tous passalous sou katiscuson3eti eis ta dexia kai eis ta aristera ekpetason kai to sperma sou eqnh klhronomhsei kai poleis hrhmwmenas katoikieis4mh fobou oti kathscunqhs mhde entraphs oti wneidisqhs oti aiscunhn aiwnion epilhsh kai oneidos ths chreias sou ou mh mnhsqhsh5oti kurios o poiwn se kurios sabawq onoma autw kai o rusamenos se autos qeos israhl pash th gh klhqhsetai6ouc ws gunaika kataleleimmenhn kai oligoyucon keklhken se kurios oud� ws gunaika ek neothtos memishmenhn eipen o qeos sou7cronon mikron katelipon se kai meta eleous megalou elehsw se8en qumw mikrw apestreya to proswpon mou apo sou kai en eleei aiwniw elehsw se eipen o rusamenos se kurios9apo tou udatos tou epi nwe touto moi estin kaqoti wmosa autw en tw cronw ekeinw th gh mh qumwqhsesqai epi soi eti mhde en apeilh sou10ta orh metasthsesqai oude oi bounoi sou metakinhqhsontai outws oude to par� emou soi eleos ekleiyei oude h diaqhkh ths eirhnhs sou ou mh metasth eipen gar kurios ilews soi11tapeinh kai akatastatos ou pareklhqhs idou egw etoimazw soi anqraka ton liqon sou kai ta qemelia sou sapfeiron12kai qhsw tas epalxeis sou iaspin kai tas pulas sou liqous krustallou kai ton peribolon sou liqous eklektous13kai pantas tous uious sou didaktous qeou kai en pollh eirhnh ta tekna sou14kai en dikaiosunh oikodomhqhsh apecou apo adikou kai ou fobhqhsh kai tromos ouk eggiei soi15idou proshlutoi proseleusontai soi di� emou kai epi se katafeuxontai16idou egw ktizw se ouc ws calkeus fuswn anqrakas kai ekferwn skeuos eis ergon egw de ektisa se ouk eis apwleian fqeirai17pan skeuos fqarton epi se ouk euodwsw kai pasa fwnh anasthsetai epi se eis krisin pantas autous htthseis oi de enocoi sou esontai en auth estin klhronomia tois qerapeuousin kurion kai umeis esesqe moi dikaioi legei kurios

Chapter 55
1oi diywntes poreuesqe ef� udwr kai osoi mh ecete argurion badisantes agorasate kai piete aneu arguriou kai timhs oinou kai stear2ina ti timasqe arguriou kai ton mocqon umwn ouk eis plhsmonhn akousate mou kai fagesqe agaqa kai entrufhsei en agaqois h yuch umwn3prosecete tois wtiois umwn kai epakolouqhsate tais odois mou epakousate mou kai zhsetai en agaqois h yuch umwn kai diaqhsomai umin diaqhkhn aiwnion ta osia dauid ta pista4idou marturion en eqnesin dedwka auton arconta kai prostassonta eqnesin5eqnh a ouk hdeisan se epikalesontai se kai laoi oi ouk epistantai se epi se katafeuxontai eneken tou qeou sou tou agiou israhl oti edoxasen se6zhthsate ton qeon kai en tw euriskein auton epikalesasqe hnika d� an eggizh umin7apolipetw o asebhs tas odous autou kai anhr anomos tas boulas autou kai epistrafhtw epi kurion kai elehqhsetai oti epi polu afhsei tas amartias umwn8ou gar eisin ai boulai mou wsper ai boulai umwn oude wsper ai odoi umwn ai odoi mou legei kurios9all� ws apecei o ouranos apo ths ghs outws apecei h odos mou apo twn odwn umwn kai ta dianohmata umwn apo ths dianoias mou10ws gar ean katabh uetos h ciwn ek tou ouranou kai ou mh apostrafh ews an meqush thn ghn kai ektekh kai ekblasthsh kai dw sperma tw speironti kai arton eis brwsin11outws estai to rhma mou o ean exelqh ek tou stomatos mou ou mh apostrafh ews an suntelesqh osa hqelhsa kai euodwsw tas odous sou kai ta entalmata mou12en gar eufrosunh exeleusesqe kai en cara didacqhsesqe ta gar orh kai oi bounoi exalountai prosdecomenoi umas en cara kai panta ta xula tou agrou epikrothsei tois kladois13kai anti ths stoibhs anabhsetai kuparissos anti de ths konuzhs anabhsetai mursinh kai estai kurios eis onoma kai eis shmeion aiwnion kai ouk ekleiyei

Chapter 56
1tade legei kurios fulassesqe krisin poihsate dikaiosunhn hggisen gar to swthrion mou paraginesqai kai to eleos mou apokalufqhnai2makarios anhr o poiwn tauta kai anqrwpos o antecomenos autwn kai fulasswn ta sabbata mh bebhloun kai diathrwn tas ceiras autou mh poiein adikhma3mh legetw o allogenhs o proskeimenos pros kurion aforiei me ara kurios apo tou laou autou kai mh legetw o eunoucos oti egw eimi xulon xhron4tade legei kurios tois eunoucois osoi an fulaxwntai ta sabbata mou kai eklexwntai a egw qelw kai antecwntai ths diaqhkhs mou5dwsw autois en tw oikw mou kai en tw teicei mou topon onomaston kreittw uiwn kai qugaterwn onoma aiwnion dwsw autois kai ouk ekleiyei6kai tois allogenesi tois proskeimenois kuriw douleuein autw kai agapan to onoma kuriou tou einai autw eis doulous kai doulas kai pantas tous fulassomenous ta sabbata mou mh bebhloun kai antecomenous ths diaqhkhs mou7eisaxw autous eis to oros to agion mou kai eufranw autous en tw oikw ths proseuchs mou ta olokautwmata autwn kai ai qusiai autwn esontai dektai epi tou qusiasthriou mou o gar oikos mou oikos proseuchs klhqhsetai pasin tois eqnesin8eipen kurios o sunagwn tous diesparmenous israhl oti sunaxw ep� auton sunagwghn9panta ta qhria ta agria deute fagete panta ta qhria tou drumou10idete oti pantes ektetuflwntai ouk egnwsan fronhsai pantes kunes eneoi ou dunhsontai ulaktein enupniazomenoi koithn filountes nustaxai11kai oi kunes anaideis th yuch ouk eidotes plhsmonhn kai eisin ponhroi ouk eidotes sunesin pantes en tais odois autwn exhkolouqhsan ekastos kata to eautou

Chapter 57
1idete ws o dikaios apwleto kai oudeis ekdecetai th kardia kai andres dikaioi airontai kai oudeis katanoei apo gar proswpou adikias hrtai o dikaios2estai en eirhnh h tafh autou hrtai ek tou mesou3umeis de prosagagete wde uioi anomoi sperma moicwn kai pornhs4en tini enetrufhsate kai epi tina hnoixate to stoma umwn kai epi tina ecalasate thn glwssan umwn ouc umeis este tekna apwleias sperma anomon5oi parakalountes epi ta eidwla upo dendra dasea sfazontes ta tekna autwn en tais faragxin ana meson twn petrwn6ekeinh sou h meris outos sou o klhros kakeinois execeas spondas kakeinois anhnegkas qusias epi toutois oun ouk orgisqhsomai7ep� oros uyhlon kai metewron ekei sou h koith kakei anebibasas qusias8kai opisw twn staqmwn ths quras sou eqhkas mnhmosuna sou wou oti ean ap� emou aposths pleion ti exeis hgaphsas tous koimwmenous meta sou9kai eplhqunas thn porneian sou met� autwn kai pollous epoihsas tous makran apo sou kai apesteilas presbeis uper ta oria sou kai apestreyas kai etapeinwqhs ews adou10tais poluodiais sou ekopiasas kai ouk eipas pausomai eniscuousa oti epraxas tauta dia touto ou katedehqhs mou11su tina eulabhqeisa efobhqhs kai eyeusw me kai ouk emnhsqhs mou oude elabes me eis thn dianoian oude eis thn kardian sou kagw se idwn parorw kai eme ouk efobhqhs12kagw apaggelw thn dikaiosunhn mou kai ta kaka sou a ouk wfelhsousin se13otan anabohshs exelesqwsan se en th qliyei sou toutous gar pantas anemos lhmyetai kai apoisei kataigis oi de antecomenoi mou kthsontai ghn kai klhronomhsousin to oros to agion mou14kai erousin kaqarisate apo proswpou autou odous kai arate skwla apo ths odou tou laou mou15tade legei kurios o uyistos o en uyhlois katoikwn ton aiwna agios en agiois onoma autw kurios uyistos en agiois anapauomenos kai oligoyucois didous makroqumian kai didous zwhn tois suntetrimmenois thn kardian16ouk eis ton aiwna ekdikhsw umas oude dia pantos orgisqhsomai umin pneuma gar par� emou exeleusetai kai pnohn pasan egw epoihsa17di� amartian bracu ti eluphsa auton kai epataxa auton kai apestreya to proswpon mou ap� autou kai eluphqh kai eporeuqh stugnos en tais odois autou18tas odous autou ewraka kai iasamhn auton kai parekalesa auton kai edwka autw paraklhsin alhqinhn19eirhnhn ep� eirhnhn tois makran kai tois eggus ousin kai eipen kurios iasomai autous20oi de adikoi outws kludwnisqhsontai kai anapausasqai ou dunhsontai21ouk estin cairein tois asebesin eipen kurios o qeos

Chapter 58
1anabohson en iscui kai mh feish ws salpigga uywson thn fwnhn sou kai anaggeilon tw law mou ta amarthmata autwn kai tw oikw iakwb tas anomias autwn2eme hmeran ex hmeras zhtousin kai gnwnai mou tas odous epiqumousin ws laos dikaiosunhn pepoihkws kai krisin qeou autou mh egkataleloipws aitousin me nun krisin dikaian kai eggizein qew epiqumousin3legontes ti oti enhsteusamen kai ouk eides etapeinwsamen tas yucas hmwn kai ouk egnws en gar tais hmerais twn nhsteiwn umwn euriskete ta qelhmata umwn kai pantas tous upoceirious umwn uponussete4ei eis kriseis kai macas nhsteuete kai tuptete pugmais tapeinon ina ti moi nhsteuete ws shmeron akousqhnai en kraugh thn fwnhn umwn5ou tauthn thn nhsteian exelexamhn kai hmeran tapeinoun anqrwpon thn yuchn autou oud� an kamyhs ws krikon ton trachlon sou kai sakkon kai spodon upostrwsh oud� outws kalesete nhsteian dekthn6ouci toiauthn nhsteian egw exelexamhn legei kurios alla lue panta sundesmon adikias dialue straggalias biaiwn sunallagmatwn apostelle teqrausmenous en afesei kai pasan suggrafhn adikon diaspa7diaqrupte peinwnti ton arton sou kai ptwcous astegous eisage eis ton oikon sou ean idhs gumnon peribale kai apo twn oikeiwn tou spermatos sou ouc uperoyh8tote raghsetai proimon to fws sou kai ta iamata sou tacu anatelei kai proporeusetai emprosqen sou h dikaiosunh sou kai h doxa tou qeou peristelei se9tote bohsh kai o qeos eisakousetai sou eti lalountos sou erei idou pareimi ean afelhs apo sou sundesmon kai ceirotonian kai rhma goggusmou10kai dws peinwnti ton arton ek yuchs sou kai yuchn tetapeinwmenhn emplhshs tote anatelei en tw skotei to fws sou kai to skotos sou ws meshmbria11kai estai o qeos sou meta sou dia pantos kai emplhsqhsh kaqaper epiqumei h yuch sou kai ta osta sou pianqhsetai kai esh ws khpos mequwn kai ws phgh hn mh exelipen udwr kai ta osta sou ws botanh anatelei kai pianqhsetai kai klhronomhsousi geneas genewn12kai oikodomhqhsontai sou ai erhmoi aiwnioi kai estai sou ta qemelia aiwnia genewn geneais kai klhqhsh oikodomos fragmwn kai tous tribous tous ana meson pauseis13ean apostreyhs ton poda sou apo twn sabbatwn tou mh poiein ta qelhmata sou en th hmera th agia kai kaleseis ta sabbata trufera agia tw qew sou ouk areis ton poda sou ep� ergw oude lalhseis logon en orgh ek tou stomatos sou14kai esh pepoiqws epi kurion kai anabibasei se epi ta agaqa ths ghs kai ywmiei se thn klhronomian iakwb tou patros sou to gar stoma kuriou elalhsen tauta

Chapter 59
1mh ouk iscuei h ceir kuriou tou swsai h ebarunen to ous autou tou mh eisakousai2alla ta amarthmata umwn diistwsin ana meson umwn kai tou qeou kai dia tas amartias umwn apestreyen to proswpon autou af� umwn tou mh elehsai3ai gar ceires umwn memolummenai aimati kai oi daktuloi umwn en amartiais ta de ceilh umwn elalhsen anomian kai h glwssa umwn adikian meleta4oudeis lalei dikaia oude estin krisis alhqinh pepoiqasin epi mataiois kai lalousin kena oti kuousin ponon kai tiktousin anomian5wa aspidwn errhxan kai iston aracnhs ufainousin kai o mellwn twn wwn autwn fagein suntriyas ourion euren kai en autw basiliskos6o istos autwn ouk estai eis imation oude mh peribalwntai apo twn ergwn autwn ta gar erga autwn erga anomias7oi de podes autwn epi ponhrian trecousin tacinoi ekceai aima kai oi dialogismoi autwn dialogismoi afronwn suntrimma kai talaipwria en tais odois autwn8kai odon eirhnhs ouk oidasin kai ouk estin krisis en tais odois autwn ai gar triboi autwn diestrammenai as diodeuousin kai ouk oidasin eirhnhn9dia touto apesth h krisis ap� autwn kai ou mh katalabh autous dikaiosunh upomeinantwn autwn fws egeneto autois skotos meinantes aughn en awria periepathsan10yhlafhsousin ws tufloi toicon kai ws ouc uparcontwn ofqalmwn yhlafhsousin kai pesountai en meshmbria ws en mesonuktiw ws apoqnhskontes stenaxousin11ws arkos kai ws peristera ama poreusontai anemeinamen krisin kai ouk estin swthria makran afesthken af� hmwn12pollh gar hmwn h anomia enantion sou kai ai amartiai hmwn antesthsan hmin ai gar anomiai hmwn en hmin kai ta adikhmata hmwn egnwmen13hsebhsamen kai eyeusameqa kai apesthmen apo opisqen tou qeou hmwn elalhsamen adika kai hpeiqhsamen ekuomen kai emelethsamen apo kardias hmwn logous adikous14kai apesthsamen opisw thn krisin kai h dikaiosunh makran afesthken oti katanalwqh en tais odois autwn h alhqeia kai di� euqeias ouk hdunanto dielqein15kai h alhqeia hrtai kai metesthsan thn dianoian tou sunienai kai eiden kurios kai ouk hresen autw oti ouk hn krisis16kai eiden kai ouk hn anhr kai katenohsen kai ouk hn o antilhmyomenos kai hmunato autous tw bracioni autou kai th elehmosunh esthrisato17kai enedusato dikaiosunhn ws qwraka kai perieqeto perikefalaian swthriou epi ths kefalhs kai periebaleto imation ekdikhsews kai to peribolaion18ws antapodwswn antapodosin oneidos tois upenantiois19kai fobhqhsontai oi apo dusmwn to onoma kuriou kai oi ap� anatolwn hliou to onoma to endoxon hxei gar ws potamos biaios h orgh para kuriou hxei meta qumou20kai hxei eneken siwn o ruomenos kai apostreyei asebeias apo iakwb21kai auth autois h par� emou diaqhkh eipen kurios to pneuma to emon o estin epi soi kai ta rhmata a edwka eis to stoma sou ou mh ekliph ek tou stomatos sou kai ek tou stomatos tou spermatos sou eipen gar kurios apo tou nun kai eis ton aiwna

Chapter 60
1fwtizou fwtizou ierousalhm hkei gar sou to fws kai h doxa kuriou epi se anatetalken2idou skotos kai gnofos kaluyei ghn ep� eqnh epi de se fanhsetai kurios kai h doxa autou epi se ofqhsetai3kai poreusontai basileis tw fwti sou kai eqnh th lamprothti sou4aron kuklw tous ofqalmous sou kai ide sunhgmena ta tekna sou idou hkasin pantes oi uioi sou makroqen kai ai qugateres sou ep� wmwn arqhsontai5tote oyh kai fobhqhsh kai eksthsh th kardia oti metabalei eis se ploutos qalasshs kai eqnwn kai lawn kai hxousin soi6agelai kamhlwn kai kaluyousin se kamhloi madiam kai gaifa pantes ek saba hxousin ferontes crusion kai libanon oisousin kai to swthrion kuriou euaggeliountai7kai panta ta probata khdar sunacqhsontai soi kai krioi nabaiwq hxousin soi kai anenecqhsetai dekta epi to qusiasthrion mou kai o oikos ths proseuchs mou doxasqhsetai8tines oide ws nefelai petantai kai ws peristerai sun neossois9eme nhsoi upemeinan kai ploia qarsis en prwtois agagein ta tekna sou makroqen kai ton arguron kai ton cruson met� autwn dia to onoma kuriou to agion kai dia to ton agion tou israhl endoxon einai10kai oikodomhsousin allogeneis ta teich sou kai oi basileis autwn parasthsontai soi dia gar orghn mou epataxa se kai dia eleon hgaphsa se11kai anoicqhsontai ai pulai sou dia pantos hmeras kai nuktos ou kleisqhsontai eisagagein pros se dunamin eqnwn kai basileis agomenous12ta gar eqnh kai oi basileis oitines ou douleusousin soi apolountai kai ta eqnh erhmia erhmwqhsontai13kai h doxa tou libanou pros se hxei en kuparissw kai peukh kai kedrw ama doxasai ton topon ton agion mou14kai poreusontai pros se dedoikotes uioi tapeinwsantwn se kai paroxunantwn se kai klhqhsh polis kuriou siwn agiou israhl15dia to gegenhsqai se egkataleleimmenhn kai memishmenhn kai ouk hn o bohqwn kai qhsw se agalliama aiwnion eufrosunhn genewn geneais16kai qhlaseis gala eqnwn kai plouton basilewn fagesai kai gnwsh oti egw kurios o swzwn se kai exairoumenos se qeos israhl17kai anti calkou oisw soi crusion anti de sidhrou oisw soi argurion anti de xulwn oisw soi calkon anti de liqwn sidhron kai dwsw tous arcontas sou en eirhnh kai tous episkopous sou en dikaiosunh18kai ouk akousqhsetai eti adikia en th gh sou oude suntrimma oude talaipwria en tois oriois sou alla klhqhsetai swthrion ta teich sou kai ai pulai sou glumma19kai ouk estai soi o hlios eis fws hmeras oude anatolh selhnhs fwtiei soi thn nukta all� estai soi kurios fws aiwnion kai o qeos doxa sou20ou gar dusetai o hlios soi kai h selhnh soi ouk ekleiyei estai gar kurios soi fws aiwnion kai anaplhrwqhsontai ai hmerai tou penqous sou21kai o laos sou pas dikaios kai di� aiwnos klhronomhsousin thn ghn fulasswn to futeuma erga ceirwn autou eis doxan22o oligostos estai eis ciliadas kai o elacistos eis eqnos mega egw kurios kata kairon sunaxw autous

Chapter 61
1pneuma kuriou ep� eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcois apestalken me iasasqai tous suntetrimmenous th kardia khruxai aicmalwtois afesin kai tuflois anableyin2kalesai eniauton kuriou dekton kai hmeran antapodosews parakalesai pantas tous penqountas3doqhnai tois penqousin siwn doxan anti spodou aleimma eufrosunhs tois penqousin katastolhn doxhs anti pneumatos akhdias kai klhqhsontai geneai dikaiosunhs futeuma kuriou eis doxan4kai oikodomhsousin erhmous aiwnias exhrhmwmenas proteron exanasthsousin kai kainiousin poleis erhmous exhrhmwmenas eis geneas5kai hxousin allogeneis poimainontes ta probata sou kai allofuloi arothres kai ampelourgoi6umeis de iereis kuriou klhqhsesqe leitourgoi qeou iscun eqnwn katedesqe kai en tw ploutw autwn qaumasqhsesqe7outws ek deuteras klhronomhsousin thn ghn kai eufrosunh aiwnios uper kefalhs autwn8egw gar eimi kurios o agapwn dikaiosunhn kai miswn arpagmata ex adikias kai dwsw ton mocqon autwn dikaiois kai diaqhkhn aiwnion diaqhsomai autois9kai gnwsqhsetai en tois eqnesin to sperma autwn kai ta ekgona autwn pas o orwn autous epignwsetai autous oti outoi eisin sperma huloghmenon upo qeou10kai eufrosunh eufranqhsontai epi kurion agalliasqw h yuch mou epi tw kuriw enedusen gar me imation swthriou kai citwna eufrosunhs ws numfiw perieqhken moi mitran kai ws numfhn katekosmhsen me kosmw11kai ws ghn auxousan to anqos auths kai ws khpos ta spermata autou outws anatelei kurios dikaiosunhn kai agalliama enantion pantwn twn eqnwn

Chapter 62
1dia siwn ou siwphsomai kai dia ierousalhm ouk anhsw ews an exelqh ws fws h dikaiosunh mou to de swthrion mou ws lampas kauqhsetai2kai oyontai eqnh thn dikaiosunhn sou kai basileis thn doxan sou kai kalesei se to onoma sou to kainon o o kurios onomasei auto3kai esh stefanos kallous en ceiri kuriou kai diadhma basileias en ceiri qeou sou4kai ouketi klhqhsh kataleleimmenh kai h gh sou ou klhqhsetai erhmos soi gar klhqhsetai qelhma emon kai th gh sou oikoumenh5kai ws sunoikwn neaniskos parqenw outws katoikhsousin oi uioi sou meta sou kai estai on tropon eufranqhsetai numfios epi numfh outws eufranqhsetai kurios epi soi6kai epi twn teicewn sou ierousalhm katesthsa fulakas olhn thn hmeran kai olhn thn nukta oi dia telous ou siwphsontai mimnhskomenoi kuriou7ouk estin gar umin omoios ean diorqwsh kai poihsh ierousalhm agauriama epi ths ghs8wmosen kurios kata ths dexias autou kai kata ths iscuos tou bracionos autou ei eti dwsw ton siton sou kai ta brwmata sou tois ecqrois sou kai ei eti piontai uioi allotrioi ton oinon sou ef� w emocqhsas9all� h oi sunagontes fagontai auta kai ainesousin kurion kai oi sunagontes piontai auta en tais epaulesin tais agiais mou10poreuesqe dia twn pulwn mou kai odopoihsate tw law mou kai tous liqous tous ek ths odou diarriyate exarate susshmon eis ta eqnh11idou gar kurios epoihsen akouston ews escatou ths ghs eipate th qugatri siwn idou soi o swthr paraginetai ecwn ton eautou misqon kai to ergon pro proswpou autou12kai kalesei auton laon agion lelutrwmenon upo kuriou su de klhqhsh epizhtoumenh polis kai ouk egkataleleimmenh

Chapter 63
1tis outos o paraginomenos ex edwm eruqhma imatiwn ek bosor outws wraios en stolh bia meta iscuos egw dialegomai dikaiosunhn kai krisin swthriou2dia ti sou eruqra ta imatia kai ta endumata sou ws apo pathtou lhnou3plhrhs katapepathmenhs kai twn eqnwn ouk estin anhr met� emou kai katepathsa autous en qumw kai kateqlasa autous ws ghn kai kathgagon to aima autwn eis ghn4hmera gar antapodosews ephlqen autois kai eniautos lutrwsews parestin5kai epebleya kai oudeis bohqos kai prosenohsa kai ouqeis antelambaneto kai errusato autous o braciwn mou kai o qumos mou epesth6kai katepathsa autous th orgh mou kai kathgagon to aima autwn eis ghn7ton eleon kuriou emnhsqhn tas aretas kuriou en pasin ois o kurios hmin antapodidwsin kurios kriths agaqos tw oikw israhl epagei hmin kata to eleos autou kai kata to plhqos ths dikaiosunhs autou8kai eipen ouc o laos mou tekna ou mh aqethswsin kai egeneto autois eis swthrian9ek pashs qliyews ou presbus oude aggelos all� autos kurios eswsen autous dia to agapan autous kai feidesqai autwn autos elutrwsato autous kai anelaben autous kai uywsen autous pasas tas hmeras tou aiwnos10autoi de hpeiqhsan kai parwxunan to pneuma to agion autou kai estrafh autois eis ecqran kai autos epolemhsen autous11kai emnhsqh hmerwn aiwniwn o anabibasas ek ths ghs ton poimena twn probatwn pou estin o qeis en autois to pneuma to agion12o agagwn th dexia mwushn o braciwn ths doxhs autou katiscusen udwr apo proswpou autou poihsai autw onoma aiwnion13hgagen autous dia ths abussou ws ippon di� erhmou kai ouk ekopiasan14kai ws kthnh dia pediou katebh pneuma para kuriou kai wdhghsen autous outws hgages ton laon sou poihsai seautw onoma doxhs15epistreyon ek tou ouranou kai ide ek tou oikou tou agiou sou kai doxhs pou estin o zhlos sou kai h iscus sou pou estin to plhqos tou eleous sou kai twn oiktirmwn sou oti anescou hmwn16su gar hmwn ei pathr oti abraam ouk egnw hmas kai israhl ouk epegnw hmas alla su kurie pathr hmwn rusai hmas ap� archs to onoma sou ef� hmas estin17ti eplanhsas hmas kurie apo ths odou sou esklhrunas hmwn tas kardias tou mh fobeisqai se epistreyon dia tous doulous sou dia tas fulas ths klhronomias sou18ina mikron klhronomhswmen tou orous tou agiou sou oi upenantioi hmwn katepathsan to agiasma sou19egenomeqa ws to ap� archs ote ouk hrxas hmwn oude epeklhqh to onoma sou ef� hmas ean anoixhs ton ouranon tromos lhmyetai apo sou orh kai takhsontai

Chapter 64
1ws khros apo puros thketai kai katakausei pur tous upenantious kai faneron estai to onoma kuriou en tois upenantiois apo proswpou sou eqnh taracqhsontai2otan poihs ta endoxa tromos lhmyetai apo sou orh3apo tou aiwnos ouk hkousamen oude oi ofqalmoi hmwn eidon qeon plhn sou kai ta erga sou a poihseis tois upomenousin eleon4sunanthsetai gar tois poiousin to dikaion kai twn odwn sou mnhsqhsontai idou su wrgisqhs kai hmeis hmartomen dia touto eplanhqhmen5kai egenhqhmen ws akaqartoi pantes hmeis ws rakos apokaqhmenhs pasa h dikaiosunh hmwn kai exerruhmen ws fulla dia tas anomias hmwn outws anemos oisei hmas6kai ouk estin o epikaloumenos to onoma sou kai o mnhsqeis antilabesqai sou oti apestreyas to proswpon sou af� hmwn kai paredwkas hmas dia tas amartias hmwn7kai nun kurie pathr hmwn su hmeis de phlos ergon twn ceirwn sou pantes8mh orgizou hmin sfodra kai mh en kairw mnhsqhs amartiwn hmwn kai nun epibleyon oti laos sou pantes hmeis9polis tou agiou sou egenhqh erhmos siwn ws erhmos egenhqh ierousalhm eis kataran10o oikos to agion hmwn kai h doxa hn huloghsan oi pateres hmwn egenhqh purikaustos kai panta ta endoxa sunepesen11kai epi pasi toutois anescou kurie kai esiwphsas kai etapeinwsas hmas sfodra

Chapter 65
1emfanhs egenomhn tois eme mh zhtousin eureqhn tois eme mh eperwtwsin eipa idou eimi tw eqnei oi ouk ekalesan mou to onoma2exepetasa tas ceiras mou olhn thn hmeran pros laon apeiqounta kai antilegonta oi ouk eporeuqhsan odw alhqinh all� opisw twn amartiwn autwn3o laos outos o paroxunwn me enantion emou dia pantos autoi qusiazousin en tois khpois kai qumiwsin epi tais plinqois tois daimoniois a ouk estin4kai en tois mnhmasin kai en tois sphlaiois koimwntai di� enupnia oi esqontes krea ueia kai zwmon qusiwn memolummena panta ta skeuh autwn5oi legontes porrw ap� emou mh eggishs mou oti kaqaros eimi outos kapnos tou qumou mou pur kaietai en autw pasas tas hmeras6idou gegraptai enwpion mou ou siwphsw ews an apodw eis ton kolpon autwn7tas amartias autwn kai twn paterwn autwn legei kurios oi equmiasan epi twn orewn kai epi twn bounwn wneidisan me apodwsw ta erga autwn eis ton kolpon autwn8outws legei kurios on tropon eureqhsetai o rwx en tw botrui kai erousin mh lumhnh auton oti eulogia kuriou estin en autw outws poihsw eneken tou douleuontos moi toutou eneken ou mh apolesw pantas9kai exaxw to ex iakwb sperma kai to ex iouda kai klhronomhsei to oros to agion mou kai klhronomhsousin oi eklektoi mou kai oi douloi mou kai katoikhsousin ekei10kai esontai en tw drumw epauleis poimniwn kai faragx acwr eis anapausin boukoliwn tw law mou oi ezhthsan me11umeis de oi egkatalipontes me kai epilanqanomenoi to oros to agion mou kai etoimazontes tw daimoni trapezan kai plhrountes th tuch kerasma12egw paradwsw umas eis macairan pantes en sfagh peseisqe oti ekalesa umas kai ouc uphkousate elalhsa kai parhkousate kai epoihsate to ponhron enantion emou kai a ouk eboulomhn exelexasqe13dia touto tade legei kurios idou oi douleuontes moi fagontai umeis de peinasete idou oi douleuontes moi piontai umeis de diyhsete idou oi douleuontes moi eufranqhsontai umeis de aiscunqhsesqe14idou oi douleuontes moi agalliasontai en eufrosunh umeis de kekraxesqe dia ton ponon ths kardias umwn kai apo suntribhs pneumatos ololuxete15kataleiyete gar to onoma umwn eis plhsmonhn tois eklektois mou umas de anelei kurios tois de douleuousin autw klhqhsetai onoma kainon16o euloghqhsetai epi ths ghs euloghsousin gar ton qeon ton alhqinon kai oi omnuontes epi ths ghs omountai ton qeon ton alhqinon epilhsontai gar thn qliyin autwn thn prwthn kai ouk anabhsetai autwn epi thn kardian17estai gar o ouranos kainos kai h gh kainh kai ou mh mnhsqwsin twn proterwn oud� ou mh epelqh autwn epi thn kardian18all� eufrosunhn kai agalliama eurhsousin en auth oti idou egw poiw ierousalhm agalliama kai ton laon mou eufrosunhn19kai agalliasomai epi ierousalhm kai eufranqhsomai epi tw law mou kai ouketi mh akousqh en auth fwnh klauqmou oude fwnh kraughs20kai ou mh genhtai ekei awros kai presbuths os ouk emplhsei ton cronon autou estai gar o neos ekaton etwn o de apoqnhskwn amartwlos ekaton etwn kai epikataratos estai21kai oikodomhsousin oikias kai autoi enoikhsousin kai katafuteusousin ampelwnas kai autoi fagontai ta genhmata autwn22kai ou mh oikodomhsousin kai alloi enoikhsousin kai ou mh futeusousin kai alloi fagontai kata gar tas hmeras tou xulou ths zwhs esontai ai hmerai tou laou mou ta erga twn ponwn autwn palaiwsousin23oi de eklektoi mou ou kopiasousin eis kenon oude teknopoihsousin eis kataran oti sperma huloghmenon upo qeou estin kai ta ekgona autwn met� autwn esontai24kai estai prin kekraxai autous egw epakousomai autwn eti lalountwn autwn erw ti estin25tote lukoi kai arnes boskhqhsontai ama kai lewn ws bous fagetai acura ofis de ghn ws arton ouk adikhsousin oude mh lumanountai epi tw orei tw agiw mou legei kurios

Chapter 66
1outws legei kurios o ouranos moi qronos h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi h poios topos ths katapausews mou2panta gar tauta epoihsen h ceir mou kai estin ema panta tauta legei kurios kai epi tina epibleyw all� h epi ton tapeinon kai hsucion kai tremonta tous logous mou3o de anomos o quwn moi moscon ws o apoktennwn kuna o de anaferwn semidalin ws aima ueion o didous libanon eis mnhmosunon ws blasfhmos kai outoi exelexanto tas odous autwn kai ta bdelugmata autwn a h yuch autwn hqelhsen4kagw eklexomai ta empaigmata autwn kai tas amartias antapodwsw autois oti ekalesa autous kai ouc uphkousan mou elalhsa kai ouk hkousan kai epoihsan to ponhron enantion mou kai a ouk eboulomhn exelexanto5akousate to rhma kuriou oi tremontes ton logon autou eipate adelfoi hmwn tois misousin hmas kai bdelussomenois ina to onoma kuriou doxasqh kai ofqh en th eufrosunh autwn kakeinoi aiscunqhsontai6fwnh kraughs ek polews fwnh ek naou fwnh kuriou antapodidontos antapodosin tois antikeimenois7prin h thn wdinousan tekein prin elqein ton ponon twn wdinwn exefugen kai eteken arsen8tis hkousen toiouto kai tis ewraken outws h wdinen gh en mia hmera h kai etecqh eqnos eis apax oti wdinen kai eteken siwn ta paidia auths9egw de edwka thn prosdokian tauthn kai ouk emnhsqhs mou eipen kurios ouk idou egw gennwsan kai steiran epoihsa eipen o qeos10eufranqhti ierousalhm kai panhgurisate en auth pantes oi agapwntes authn carhte cara pantes osoi penqeite ep� auths11ina qhlashte kai emplhsqhte apo mastou paraklhsews auths ina ekqhlasantes trufhshte apo eisodou doxhs auths12oti tade legei kurios idou egw ekklinw eis autous ws potamos eirhnhs kai ws ceimarrous epikluzwn doxan eqnwn ta paidia autwn ep� wmwn arqhsontai kai epi gonatwn paraklhqhsontai13ws ei tina mhthr parakalesei outws kai egw parakalesw umas kai en ierousalhm paraklhqhsesqe14kai oyesqe kai carhsetai umwn h kardia kai ta osta umwn ws botanh anatelei kai gnwsqhsetai h ceir kuriou tois sebomenois auton kai apeilhsei tois apeiqousin15idou gar kurios ws pur hxei kai ws kataigis ta armata autou apodounai en qumw ekdikhsin kai aposkorakismon en flogi puros16en gar tw puri kuriou kriqhsetai pasa h gh kai en th romfaia autou pasa sarx polloi traumatiai esontai upo kuriou17oi agnizomenoi kai kaqarizomenoi eis tous khpous kai en tois proqurois esqontes kreas ueion kai ta bdelugmata kai ton nun epi to auto analwqhsontai eipen kurios18kagw ta erga autwn kai ton logismon autwn epistamai ercomai sunagagein panta ta eqnh kai tas glwssas kai hxousin kai oyontai thn doxan mou19kai kataleiyw ep� autwn shmeia kai exapostelw ex autwn seswsmenous eis ta eqnh eis qarsis kai foud kai loud kai mosoc kai qobel kai eis thn ellada kai eis tas nhsous tas porrw oi ouk akhkoasin mou to onoma oude ewrakasin thn doxan mou kai anaggelousin mou thn doxan en tois eqnesin20kai axousin tous adelfous umwn ek pantwn twn eqnwn dwron kuriw meq� ippwn kai armatwn en lamphnais hmionwn meta skiadiwn eis thn agian polin ierousalhm eipen kurios ws an enegkaisan oi uioi israhl emoi tas qusias autwn meta yalmwn eis ton oikon kuriou21kai ap� autwn lhmyomai emoi iereis kai leuitas eipen kurios22on tropon gar o ouranos kainos kai h gh kainh a egw poiw menei enwpion mou legei kurios outws sthsetai to sperma umwn kai to onoma umwn23kai estai mhna ek mhnos kai sabbaton ek sabbatou hxei pasa sarx enwpion mou proskunhsai en ierousalhm eipen kurios24kai exeleusontai kai oyontai ta kwla twn anqrwpwn twn parabebhkotwn en emoi o gar skwlhx autwn ou teleuthsei kai to pur autwn ou sbesqhsetai kai esontai eis orasin pash sarki .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks