Jeremiah


Chapter 1
1to rhma tou qeou o egeneto epi ieremian ton tou celkiou ek twn ierewn os katwkei en anaqwq en gh beniamin2os egenhqh logos tou qeou pros auton en tais hmerais iwsia uiou amws basilews iouda etous triskaidekatou en th basileia autou3kai egeneto en tais hmerais iwakim uiou iwsia basilews iouda ews endekatou etous sedekia uiou iwsia basilews iouda ews ths aicmalwsias ierousalhm en tw pemptw mhni4kai egeneto logos kuriou pros me legwn5pro tou me plasai se en koilia epistamai se kai pro tou se exelqein ek mhtras hgiaka se profhthn eis eqnh teqeika se6kai eipa w despota kurie idou ouk epistamai lalein oti newteros egw eimi7kai eipen kurios pros me mh lege oti newteros egw eimi oti pros pantas ous ean exaposteilw se poreush kai kata panta osa ean enteilwmai soi lalhseis8mh fobhqhs apo proswpou autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisqai se legei kurios9kai exeteinen kurios thn ceira autou pros me kai hyato tou stomatos mou kai eipen kurios pros me idou dedwka tous logous mou eis to stoma sou10idou katestaka se shmeron epi eqnh kai basileias ekrizoun kai kataskaptein kai apolluein kai anoikodomein kai katafuteuein11kai egeneto logos kuriou pros me legwn ti su oras ieremia kai eipa bakthrian karui+nhn12kai eipen kurios pros me kalws ewrakas dioti egrhgora egw epi tous logous mou tou poihsai autous13kai egeneto logos kuriou pros me ek deuterou legwn ti su oras kai eipa lebhta upokaiomenon kai to proswpon autou apo proswpou borra14kai eipen kurios pros me apo proswpou borra ekkauqhsetai ta kaka epi pantas tous katoikountas thn ghn15dioti idou egw sugkalw pasas tas basileias apo borra ths ghs legei kurios kai hxousin kai qhsousin ekastos ton qronon autou epi ta proqura twn pulwn ierousalhm kai epi panta ta teich ta kuklw auths kai epi pasas tas poleis iouda16kai lalhsw pros autous meta krisews peri pashs ths kakias autwn ws egkatelipon me kai equsan qeois allotriois kai prosekunhsan tois ergois twn ceirwn autwn17kai su perizwsai thn osfun sou kai anasthqi kai eipon pros autous panta osa an enteilwmai soi mh fobhqhs apo proswpou autwn mhde ptohqhs enantion autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisqai se legei kurios18idou teqeika se en th shmeron hmera ws polin ocuran kai ws teicos calkoun ocuron apasin tois basileusin iouda kai tois arcousin autou kai tw law ths ghs19kai polemhsousin se kai ou mh dunwntai pros se dioti meta sou egw eimi tou exaireisqai se eipen kurios

Chapter 2
2kai eipen tade legei kurios emnhsqhn eleous neothtos sou kai agaphs teleiwsews sou tou exakolouqhsai se tw agiw israhl legei kurios3agios israhl tw kuriw arch genhmatwn autou pantes oi esqontes auton plhmmelhsousin kaka hxei ep� autous fhsin kurios4akousate logon kuriou oikos iakwb kai pasa patria oikou israhl5tade legei kurios ti eurosan oi pateres umwn en emoi plhmmelhma oti apesthsan makran ap� emou kai eporeuqhsan opisw twn mataiwn kai emataiwqhsan6kai ouk eipan pou estin kurios o anagagwn hmas ek ghs aiguptou o kaqodhghsas hmas en th erhmw en gh apeirw kai abatw en gh anudrw kai akarpw en gh en h ou diwdeusen en auth ouqen kai ou katwkhsen ekei uios anqrwpou7kai eishgagon umas eis ton karmhlon tou fagein umas tous karpous autou kai ta agaqa autou kai eishlqate kai emianate thn ghn mou kai thn klhronomian mou eqesqe eis bdelugma8oi iereis ouk eipan pou estin kurios kai oi antecomenoi tou nomou ouk hpistanto me kai oi poimenes hseboun eis eme kai oi profhtai eprofhteuon th baal kai opisw anwfelous eporeuqhsan9dia touto eti kriqhsomai pros umas legei kurios kai pros tous uious twn uiwn umwn kriqhsomai10dioti dielqete eis nhsous cettiim kai idete kai eis khdar aposteilate kai nohsate sfodra kai idete ei gegonen toiauta11ei allaxontai eqnh qeous autwn kai outoi ouk eisin qeoi o de laos mou hllaxato thn doxan autou ex hs ouk wfelhqhsontai12exesth o ouranos epi toutw kai efrixen epi pleion sfodra legei kurios13oti duo ponhra epoihsen o laos mou eme egkatelipon phghn udatos zwhs kai wruxan eautois lakkous suntetrimmenous oi ou dunhsontai udwr sunecein14mh doulos estin israhl h oikogenhs estin dia ti eis pronomhn egeneto15ep� auton wruonto leontes kai edwkan thn fwnhn autwn oi etaxan thn ghn autou eis erhmon kai ai poleis autou kateskafhsan para to mh katoikeisqai16kai uioi memfews kai tafnas egnwsan se kai katepaizon sou17ouci tauta epoihsen soi to katalipein se eme legei kurios o qeos sou18kai nun ti soi kai th odw aiguptou tou piein udwr ghwn kai ti soi kai th odw assuriwn tou piein udwr potamwn19paideusei se h apostasia sou kai h kakia sou elegxei se kai gnwqi kai ide oti pikron soi to katalipein se eme legei kurios o qeos sou kai ouk eudokhsa epi soi legei kurios o qeos sou20oti ap� aiwnos sunetriyas ton zugon sou diespasas tous desmous sou kai eipas ou douleusw alla poreusomai epi pan bounon uyhlon kai upokatw pantos xulou kataskiou ekei diacuqhsomai en th porneia mou21egw de efuteusa se ampelon karpoforon pasan alhqinhn pws estrafhs eis pikrian h ampelos h allotria22ean apoplunh en nitrw kai plhqunhs seauth poan kekhlidwsai en tais adikiais sou enantion emou legei kurios23pws ereis ouk emianqhn kai opisw ths baal ouk eporeuqhn ide tas odous sou en tw poluandriw kai gnwqi ti epoihsas oye fwnh auths wloluxen tas odous auths24eplatunen ef� udata erhmou en epiqumiais yuchs auths epneumatoforeito paredoqh tis epistreyei authn pantes oi zhtountes authn ou kopiasousin en th tapeinwsei auths eurhsousin authn25apostreyon ton poda sou apo odou traceias kai ton farugga sou apo diyous h de eipen andrioumai oti hgaphkei allotrious kai opisw autwn eporeueto26ws aiscunh kleptou otan alw outws aiscunqhsontai oi uioi israhl autoi kai oi basileis autwn kai oi arcontes autwn kai oi iereis autwn kai oi profhtai autwn27tw xulw eipan oti pathr mou ei su kai tw liqw su egennhsas me kai estreyan ep� eme nwta kai ou proswpa autwn kai en tw kairw twn kakwn autwn erousin anasta kai swson hmas28kai pou eisin oi qeoi sou ous epoihsas seautw ei anasthsontai kai swsousin se en kairw ths kakwsews sou oti kat� ariqmon twn polewn sou hsan qeoi sou iouda kai kat� ariqmon diodwn ths ierousalhm equon th baal29ina ti laleite pros me pantes umeis hsebhsate kai pantes umeis hnomhsate eis eme legei kurios30mathn epataxa ta tekna umwn paideian ouk edexasqe macaira katefagen tous profhtas umwn ws lewn oleqreuwn kai ouk efobhqhte31akousate logon kuriou tade legei kurios mh erhmos egenomhn tw israhl h gh kecerswmenh dia ti eipen o laos mou ou kurieuqhsomeqa kai ouc hxomen pros se eti32mh epilhsetai numfh ton kosmon auths kai parqenos thn sthqodesmida auths o de laos mou epelaqeto mou hmeras wn ouk estin ariqmos33ti eti kalon epithdeuseis en tais odois sou tou zhthsai agaphsin ouc outws alla kai su eponhreusw tou mianai tas odous sou34kai en tais cersin sou eureqhsan aimata yucwn aqwwn ouk en diorugmasin euron autous all� epi pash drui35kai eipas aqwos eimi alla apostrafhtw o qumos autou ap� emou idou egw krinomai pros se en tw legein se ouc hmarton36ti katefronhsas sfodra tou deuterwsai tas odous sou kai apo aiguptou kataiscunqhsh kaqws kathscunqhs apo assour37oti kai enteuqen exeleush kai ai ceires sou epi ths kefalhs sou oti apwsato kurios thn elpida sou kai ouk euodwqhsh en auth

Chapter 3
1ean exaposteilh anhr thn gunaika autou kai apelqh ap� autou kai genhtai andri eterw mh anakamptousa anakamyei pros auton eti ou miainomenh mianqhsetai h gunh ekeinh kai su exeporneusas en poimesin pollois kai anekamptes pros me legei kurios2aron eis euqeian tous ofqalmous sou kai ide pou ouci exefurqhs epi tais odois ekaqisas autois wsei korwnh erhmoumenh kai emianas thn ghn en tais porneiais sou kai en tais kakiais sou3kai esces poimenas pollous eis proskomma seauth oyis pornhs egeneto soi aphnaiscunthsas pros pantas4ouc ws oikon me ekalesas kai patera kai archgon ths parqenias sou5mh diamenei eis ton aiwna h diafulacqhsetai eis neikos idou elalhsas kai epoihsas ta ponhra tauta kai hdunasqhs6kai eipen kurios pros me en tais hmerais iwsia tou basilews eides a epoihsen moi h katoikia tou israhl eporeuqhsan epi pan oros uyhlon kai upokatw pantos xulou alswdous kai eporneusan ekei7kai eipa meta to porneusai authn tauta panta pros me anastreyon kai ouk anestreyen kai eiden thn asunqesian auths h asunqetos iouda8kai eidon dioti peri pantwn wn katelhmfqh en ois emoicato h katoikia tou israhl kai exapesteila authn kai edwka auth biblion apostasiou eis tas ceiras auths kai ouk efobhqh h asunqetos iouda kai eporeuqh kai eporneusen kai auth9kai egeneto eis ouqen h porneia auths kai emoiceusen to xulon kai ton liqon10kai en pasin toutois ouk epestrafh pros me h asunqetos iouda ex olhs ths kardias auths all� epi yeudei11kai eipen kurios pros me edikaiwsen thn yuchn autou israhl apo ths asunqetou iouda12poreuou kai anagnwqi tous logous toutous pros borran kai ereis epistrafhti pros me h katoikia tou israhl legei kurios kai ou sthriw to proswpon mou ef� umas oti elehmwn egw eimi legei kurios kai ou mhniw umin eis ton aiwna13plhn gnwqi thn adikian sou oti eis kurion ton qeon sou hsebhsas kai dieceas tas odous sou eis allotrious upokatw pantos xulou alswdous ths de fwnhs mou ouc uphkousas legei kurios14epistrafhte uioi afesthkotes legei kurios dioti egw katakurieusw umwn kai lhmyomai umas ena ek polews kai duo ek patrias kai eisaxw umas eis siwn15kai dwsw umin poimenas kata thn kardian mou kai poimanousin umas poimainontes met� episthmhs16kai estai ean plhqunqhte kai auxhqhte epi ths ghs en tais hmerais ekeinais legei kurios ouk erousin eti kibwtos diaqhkhs agiou israhl ouk anabhsetai epi kardian ouk onomasqhsetai oude episkefqhsetai kai ou poihqhsetai eti17en tais hmerais ekeinais kai en tw kairw ekeinw kalesousin thn ierousalhm qronos kuriou kai sunacqhsontai eis authn panta ta eqnh kai ou poreusontai eti opisw twn enqumhmatwn ths kardias autwn ths ponhras18en tais hmerais ekeinais suneleusontai oikos iouda epi ton oikon tou israhl kai hxousin epi to auto apo ghs borra kai apo paswn twn cwrwn epi thn ghn hn kateklhronomhsa tous pateras autwn19kai egw eipa genoito kurie oti taxw se eis tekna kai dwsw soi ghn eklekthn klhronomian qeou pantokratoros eqnwn kai eipa patera kalesete me kai ap� emou ouk apostrafhsesqe20plhn ws aqetei gunh eis ton sunonta auth outws hqethsen eis eme oikos israhl legei kurios21fwnh ek ceilewn hkousqh klauqmou kai dehsews uiwn israhl oti hdikhsan en tais odois autwn epelaqonto qeou agiou autwn22epistrafhte uioi epistrefontes kai iasomai ta suntrimmata umwn idou douloi hmeis esomeqa soi oti su kurios o qeos hmwn ei23ontws eis yeudos hsan oi bounoi kai h dunamis twn orewn plhn dia kuriou qeou hmwn h swthria tou israhl24h de aiscunh katanalwsen tous mocqous twn paterwn hmwn apo neothtos hmwn ta probata autwn kai tous moscous autwn kai tous uious autwn kai tas qugateras autwn25ekoimhqhmen en th aiscunh hmwn kai epekaluyen hmas h atimia hmwn dioti enanti tou qeou hmwn hmartomen hmeis kai oi pateres hmwn apo neothtos hmwn ews ths hmeras tauths kai ouc uphkousamen ths fwnhs kuriou tou qeou hmwn

Chapter 4
1ean epistrafh israhl legei kurios pros me epistrafhsetai ean perielh ta bdelugmata autou ek stomatos autou kai apo tou proswpou mou eulabhqh2kai omosh zh kurios meta alhqeias kai en krisei kai en dikaiosunh kai euloghsousin en auth eqnh kai en autw ainesousin tw qew en ierousalhm3oti tade legei kurios tois andrasin iouda kai tois katoikousin ierousalhm newsate eautois newmata kai mh speirhte ep� akanqais4peritmhqhte tw qew umwn kai peritemesqe thn sklhrokardian umwn andres iouda kai oi katoikountes ierousalhm mh exelqh ws pur o qumos mou kai ekkauqhsetai kai ouk estai o sbeswn apo proswpou ponhrias epithdeumatwn umwn5anaggeilate en tw iouda kai akousqhtw en ierousalhm eipate shmanate epi ths ghs salpiggi kai kekraxate mega eipate sunacqhte kai eiselqwmen eis tas poleis tas teichreis6analabontes feugete eis siwn speusate mh sthte oti kaka egw epagw apo borra kai suntribhn megalhn7anebh lewn ek ths mandras autou exoleqreuwn eqnh exhren kai exhlqen ek tou topou autou tou qeinai thn ghn eis erhmwsin kai poleis kaqaireqhsontai para to mh katoikeisqai autas8epi toutois perizwsasqe sakkous kai koptesqe kai alalaxate dioti ouk apestrafh o qumos kuriou af� umwn9kai estai en ekeinh th hmera legei kurios apoleitai h kardia tou basilews kai h kardia twn arcontwn kai oi iereis eksthsontai kai oi profhtai qaumasontai10kai eipa w despota kurie ara ge apatwn hpathsas ton laon touton kai thn ierousalhm legwn eirhnh estai umin kai idou hyato h macaira ews ths yuchs autwn11en tw kairw ekeinw erousin tw law toutw kai th ierousalhm pneuma planhsews en th erhmw odos ths qugatros tou laou mou ouk eis kaqaron oud� eis agion12pneuma plhrwsews hxei moi nun de egw lalw krimata pros autous13idou ws nefelh anabhsetai kai ws kataigis ta armata autou koufoteroi aetwn oi ippoi autou ouai hmin oti talaipwroumen14apoplune apo kakias thn kardian sou ierousalhm ina swqhs ews pote uparxousin en soi dialogismoi ponwn sou15dioti fwnh anaggellontos ek dan hxei kai akousqhsetai ponos ex orous efraim16anamnhsate eqnh idou hkasin anaggeilate en ierousalhm sustrofai ercontai ek ghs makroqen kai edwkan epi tas poleis iouda fwnhn autwn17ws fulassontes agron egenonto ep� authn kuklw oti emou hmelhsas legei kurios18ai odoi sou kai ta epithdeumata sou epoihsan tauta soi auth h kakia sou oti pikra oti hyato ews ths kardias sou19thn koilian mou thn koilian mou algw kai ta aisqhthria ths kardias mou maimassei h yuch mou sparassetai h kardia mou ou siwphsomai oti fwnhn salpiggos hkousen h yuch mou kraughn polemou20kai talaipwrian suntrimmon epikaleitai oti tetalaipwrhken pasa h gh afnw tetalaipwrhken h skhnh diespasqhsan ai derreis mou21ews pote oyomai feugontas akouwn fwnhn salpiggwn22dioti oi hgoumenoi tou laou mou eme ouk hdeisan uioi afrones eisin kai ou sunetoi sofoi eisin tou kakopoihsai to de kalws poihsai ouk epegnwsan23epebleya epi thn ghn kai idou ouqen kai eis ton ouranon kai ouk hn ta fwta autou24eidon ta orh kai hn tremonta kai pantas tous bounous tarassomenous25epebleya kai idou ouk hn anqrwpos kai panta ta peteina tou ouranou eptoeito26eidon kai idou o karmhlos erhmos kai pasai ai poleis empepurismenai puri apo proswpou kuriou kai apo proswpou orghs qumou autou hfanisqhsan27tade legei kurios erhmos estai pasa h gh sunteleian de ou mh poihsw28epi toutois penqeitw h gh kai suskotasatw o ouranos anwqen dioti elalhsa kai ou metanohsw wrmhsa kai ouk apostreyw ap� auths29apo fwnhs ippews kai entetamenou toxou anecwrhsen pasa cwra eisedusan eis ta sphlaia kai eis ta alsh ekrubhsan kai epi tas petras anebhsan pasa polis egkateleifqh ou katoikei en autais anqrwpos30kai su ti poihseis ean peribalh kokkinon kai kosmhsh kosmw crusw kai ean egcrish stibi tous ofqalmous sou eis mathn o wrai+smos sou apwsanto se oi erastai sou thn yuchn sou zhtousin31oti fwnhn ws wdinoushs hkousa tou stenagmou sou ws prwtotokoushs fwnh qugatros siwn ekluqhsetai kai parhsei tas ceiras auths oimmoi egw oti ekleipei h yuch mou epi tois anhrhmenois

Chapter 5
1peridramete en tais odois ierousalhm kai idete kai gnwte kai zhthsate en tais plateiais auths ean eurhte andra ei estin poiwn krima kai zhtwn pistin kai ilews esomai autois legei kurios2zh kurios legousin dia touto ouk epi yeudesin omnuousin3kurie oi ofqalmoi sou eis pistin emastigwsas autous kai ouk eponesan sunetelesas autous kai ouk hqelhsan dexasqai paideian esterewsan ta proswpa autwn uper petran kai ouk hqelhsan epistrafhnai4kai egw eipa isws ptwcoi eisin dioti ouk edunasqhsan oti ouk egnwsan odon kuriou kai krisin qeou5poreusomai pros tous adrous kai lalhsw autois oti autoi epegnwsan odon kuriou kai krisin qeou kai idou omoqumadon sunetriyan zugon dierrhxan desmous6dia touto epaisen autous lewn ek tou drumou kai lukos ews twn oikiwn wleqreusen autous kai pardalis egrhgorhsen epi tas poleis autwn pantes oi ekporeuomenoi ap� autwn qhreuqhsontai oti eplhqunan asebeias autwn iscusan en tais apostrofais autwn7poia toutwn ilews genwmai soi oi uioi sou egkatelipon me kai wmnuon en tois ouk ousin qeois kai ecortasa autous kai emoicwnto kai en oikois pornwn kateluon8ippoi qhlumaneis egenhqhsan ekastos epi thn gunaika tou plhsion autou ecremetizon9mh epi toutois ouk episkeyomai legei kurios h en eqnei toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou10anabhte epi tous promacwnas auths kai kataskayate sunteleian de mh poihshte upolipesqe ta uposthrigmata auths oti tou kuriou eisin11oti aqetwn hqethsen eis eme legei kurios oikos israhl kai oikos iouda12eyeusanto tw kuriw eautwn kai eipan ouk estin tauta ouc hxei ef� hmas kaka kai macairan kai limon ouk oyomeqa13oi profhtai hmwn hsan eis anemon kai logos kuriou ouc uphrcen en autois outws estai autois14dia touto tade legei kurios pantokratwr anq� wn elalhsate to rhma touto idou egw dedwka tous logous mou eis to stoma sou pur kai ton laon touton xula kai katafagetai autous15idou egw epagw ef� umas eqnos porrwqen oikos israhl legei kurios eqnos ou ouk akoush ths fwnhs ths glwsshs autou16pantes iscuroi17kai katedontai ton qerismon umwn kai tous artous umwn kai katedontai tous uious umwn kai tas qugateras umwn kai katedontai ta probata umwn kai tous moscous umwn kai katedontai tous ampelwnas umwn kai tous sukwnas umwn kai tous elaiwnas umwn kai alohsousin tas poleis tas ocuras umwn ef� ais umeis pepoiqate ep� autais en romfaia18kai estai en tais hmerais ekeinais legei kurios o qeos sou ou mh poihsw umas eis sunteleian19kai estai otan eiphte tinos eneken epoihsen kurios o qeos hmwn hmin apanta tauta kai ereis autois anq� wn edouleusate qeois allotriois en th gh umwn outws douleusete allotriois en gh ouc umwn20anaggeilate tauta eis ton oikon iakwb kai akousqhtw en tw iouda21akousate dh tauta laos mwros kai akardios ofqalmoi autois kai ou blepousin wta autois kai ouk akouousin22mh eme ou fobhqhsesqe legei kurios h apo proswpou mou ouk eulabhqhsesqe ton taxanta ammon orion th qalassh prostagma aiwnion kai ouc uperbhsetai auto kai taracqhsetai kai ou dunhsetai kai hchsousin ta kumata auths kai ouc uperbhsetai auto23tw de law toutw egenhqh kardia anhkoos kai apeiqhs kai exeklinan kai aphlqosan24kai ouk eipon en th kardia autwn fobhqwmen dh kurion ton qeon hmwn ton didonta hmin ueton proimon kai oyimon kata kairon plhrwsews prostagmatos qerismou kai efulaxen hmin25ai anomiai umwn exeklinan tauta kai ai amartiai umwn apesthsan ta agaqa af� umwn26oti eureqhsan en tw law mou asebeis kai pagidas esthsan diafqeirai andras kai sunelambanosan27ws pagis efestamenh plhrhs peteinwn outws oi oikoi autwn plhreis dolou dia touto emegalunqhsan kai eplouthsan28kai parebhsan krisin ouk ekrinan krisin orfanou kai krisin chras ouk ekrinosan29mh epi toutois ouk episkeyomai legei kurios h en eqnei tw toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou30ekstasis kai frikta egenhqh epi ths ghs31oi profhtai profhteuousin adika kai oi iereis epekrothsan tais cersin autwn kai o laos mou hgaphsen outws kai ti poihsete eis ta meta tauta


Chapter 6
1eniscusate uioi beniamin ek mesou ths ierousalhm kai en qekoue shmanate salpiggi kai uper baiqacarma arate shmeion oti kaka ekkekufen apo borra kai suntribh megalh ginetai2kai afaireqhsetai to uyos sou qugater siwn3eis authn hxousin poimenes kai ta poimnia autwn kai phxousin ep� authn skhnas kuklw kai poimanousin ekastos th ceiri autou4paraskeuasasqe ep� authn eis polemon anasthte kai anabwmen ep� authn meshmbrias ouai hmin oti kekliken h hmera oti ekleipousin ai skiai ths esperas5anasthte kai anabwmen en th nukti kai diafqeirwmen ta qemelia auths6oti tade legei kurios ekkoyon ta xula auths ekceon epi ierousalhm dunamin w polis yeudhs olh katadunasteia en auth7ws yucei lakkos udwr outws yucei kakia auths asebeia kai talaipwria akousqhsetai en auth epi proswpon auths dia pantos ponw kai mastigi8paideuqhsh ierousalhm mh aposth h yuch mou apo sou mh poihsw se abaton ghn htis ou katoikhqhsetai9oti tade legei kurios kalamasqe kalamasqe ws ampelon ta kataloipa tou israhl epistreyate ws o trugwn epi ton kartallon autou10pros tina lalhsw kai diamarturwmai kai akousetai idou aperitmhta ta wta autwn kai ou dunantai akouein idou to rhma kuriou egeneto autois eis oneidismon ou mh boulhqwsin auto akousai11kai ton qumon mou eplhsa kai epescon kai ou sunetelesa autous ekcew epi nhpia exwqen kai epi sunagwghn neaniskwn ama oti anhr kai gunh sullhmfqhsontai presbuteros meta plhrous hmerwn12kai metastrafhsontai ai oikiai autwn eis eterous agroi kai ai gunaikes autwn epi to auto oti ektenw thn ceira mou epi tous katoikountas thn ghn tauthn legei kurios13oti apo mikrou autwn kai ews megalou pantes sunetelesanto anoma apo ierews kai ews yeudoprofhtou pantes epoihsan yeudh14kai iwnto to suntrimma tou laou mou exouqenountes kai legontes eirhnh eirhnh kai pou estin eirhnh15kathscunqhsan oti exeliposan kai oud� ws kataiscunomenoi kathscunqhsan kai thn atimian autwn ouk egnwsan dia touto pesountai en th ptwsei autwn kai en kairw episkophs autwn apolountai eipen kurios16tade legei kurios sthte epi tais odois kai idete kai erwthsate tribous kuriou aiwnious kai idete poia estin h odos h agaqh kai badizete en auth kai eurhsete agnismon tais yucais umwn kai eipan ou poreusomeqa17katestaka ef� umas skopous akousate ths fwnhs ths salpiggos kai eipan ouk akousomeqa18dia touto hkousan ta eqnh kai oi poimainontes ta poimnia autwn19akoue gh idou egw epagw epi ton laon touton kaka ton karpon apostrofhs autwn oti twn logwn mou ou prosescon kai ton nomon mou apwsanto20ina ti moi libanon ek saba ferete kai kinnamwmon ek ghs makroqen ta olokautwmata umwn ouk eisin dekta kai ai qusiai umwn ouc hdunan moi21dia touto tade legei kurios idou egw didwmi epi ton laon touton asqeneian kai asqenhsousin en auth pateres kai uioi ama geitwn kai o plhsion autou apolountai22tade legei kurios idou laos ercetai apo borra kai eqnh exegerqhsetai ap� escatou ths ghs23toxon kai zibunhn krathsousin itamos estin kai ouk elehsei fwnh autou ws qalassa kumainousa ef� ippois kai armasin parataxetai ws pur eis polemon pros se qugater siwn24hkousamen thn akohn autwn pareluqhsan ai ceires hmwn qliyis katescen hmas wdines ws tiktoushs25mh ekporeuesqe eis agron kai en tais odois mh badizete oti romfaia twn ecqrwn paroikei kukloqen26qugater laou mou perizwsai sakkon katapasai en spodw penqos agaphtou poihsai seauth kopeton oiktron oti exaifnhs hxei talaipwria ef� umas27dokimasthn dedwka se en laois dedokimasmenois kai gnwsh me en tw dokimasai me thn odon autwn28pantes anhkooi poreuomenoi skoliws calkos kai sidhros pantes diefqarmenoi eisin29exelipen fushthr apo puros exelipen molibos eis kenon argurokopos argurokopei ponhria autwn ouk etakh30argurion apodedokimasmenon kalesate autous oti apedokimasen autous kurios


Chapter 7
2akousate logon kuriou pasa h ioudaia3tade legei kurios o qeos israhl diorqwsate tas odous umwn kai ta epithdeumata umwn kai katoikiw umas en tw topw toutw4mh pepoiqate ef� eautois epi logois yeudesin oti to parapan ouk wfelhsousin umas legontes naos kuriou naos kuriou estin5oti ean diorqountes diorqwshte tas odous umwn kai ta epithdeumata umwn kai poiountes poihshte krisin ana meson andros kai ana meson tou plhsion autou6kai proshluton kai orfanon kai chran mh katadunasteushte kai aima aqwon mh ekcehte en tw topw toutw kai opisw qewn allotriwn mh poreuhsqe eis kakon umin7kai katoikiw umas en tw topw toutw en gh h edwka tois patrasin umwn ex aiwnos kai ews aiwnos8ei de umeis pepoiqate epi logois yeudesin oqen ouk wfelhqhsesqe9kai foneuete kai moicasqe kai kleptete kai omnuete ep� adikw kai equmiate th baal kai eporeuesqe opisw qewn allotriwn wn ouk oidate tou kakws einai umin10kai hlqete kai esthte enwpion emou en tw oikw ou epikeklhtai to onoma mou ep� autw kai eipate apeschmeqa tou mh poiein panta ta bdelugmata tauta11mh sphlaion lhstwn o oikos mou ou epikeklhtai to onoma mou ep� autw ekei enwpion umwn kai egw idou ewraka legei kurios12oti poreuqhte eis ton topon mou ton en shlwm ou kateskhnwsa to onoma mou ekei emprosqen kai idete a epoihsa autw apo proswpou kakias laou mou israhl13kai nun anq� wn epoihsate panta ta erga tauta kai elalhsa pros umas kai ouk hkousate mou kai ekalesa umas kai ouk apekriqhte14kai poihsw tw oikw toutw w epikeklhtai to onoma mou ep� autw ef� w umeis pepoiqate ep� autw kai tw topw w edwka umin kai tois patrasin umwn kaqws epoihsa th shlwm15kai aporriyw umas apo proswpou mou kaqws aperriya tous adelfous umwn pan to sperma efraim16kai su mh proseucou peri tou laou toutou kai mh axiou tou elehqhnai autous kai mh eucou kai mh proselqhs moi peri autwn oti ouk eisakousomai17h ouc oras ti autoi poiousin en tais polesin iouda kai en tais odois ierousalhm18oi uioi autwn sullegousin xula kai oi pateres autwn kaiousi pur kai ai gunaikes autwn tribousin stais tou poihsai cauwnas th stratia tou ouranou kai espeisan spondas qeois allotriois ina parorgiswsin me19mh eme autoi parorgizousin legei kurios ouci eautous opws kataiscunqh ta proswpa autwn20dia touto tade legei kurios idou orgh kai qumos mou ceitai epi ton topon touton kai epi tous anqrwpous kai epi ta kthnh kai epi pan xulon tou agrou autwn kai epi panta ta genhmata ths ghs kai kauqhsetai kai ou sbesqhsetai21tade legei kurios ta olokautwmata umwn sunagagete meta twn qusiwn umwn kai fagete krea22oti ouk elalhsa pros tous pateras umwn kai ouk eneteilamhn autois en hmera h anhgagon autous ek ghs aiguptou peri olokautwmatwn kai qusias23all� h to rhma touto eneteilamhn autois legwn akousate ths fwnhs mou kai esomai umin eis qeon kai umeis esesqe moi eis laon kai poreuesqe en pasais tais odois mou ais an enteilwmai umin opws an eu h umin24kai ouk hkousan mou kai ou prosescen to ous autwn all� eporeuqhsan en tois enqumhmasin ths kardias autwn ths kakhs kai egenhqhsan eis ta opisqen kai ouk eis ta emprosqen25af� hs hmeras exhlqosan oi pateres autwn ek ghs aiguptou kai ews ths hmeras tauths kai exapesteila pros umas pantas tous doulous mou tous profhtas hmeras kai orqrou kai apesteila26kai ouk hkousan mou kai ou prosescen to ous autwn kai esklhrunan ton trachlon autwn uper tous pateras autwn27kai ereis autois ton logon touton touto to eqnos o ouk hkousen ths fwnhs kuriou oude edexato paideian exelipen h pistis ek stomatos autwn29keirai thn kefalhn sou kai aporripte kai analabe epi ceilewn qrhnon oti apedokimasen kurios kai apwsato thn genean thn poiousan tauta30oti epoihsan oi uioi iouda to ponhron enantion emou legei kurios etaxan ta bdelugmata autwn en tw oikw ou epikeklhtai to onoma mou ep� auton tou mianai auton31kai wkodomhsan ton bwmon tou tafeq os estin en faraggi uiou ennom tou katakaiein tous uious autwn kai tas qugateras autwn en puri o ouk eneteilamhn autois kai ou dienohqhn en th kardia mou32dia touto idou hmerai ercontai legei kurios kai ouk erousin eti bwmos tou tafeq kai faragx uiou ennom all� h faragx twn anhrhmenwn kai qayousin en tw tafeq dia to mh uparcein topon33kai esontai oi nekroi tou laou toutou eis brwsin tois peteinois tou ouranou kai tois qhriois ths ghs kai ouk estai o aposobwn34kai katalusw ek polewn iouda kai ek diodwn ierousalhm fwnhn eufrainomenwn kai fwnhn cairontwn fwnhn numfiou kai fwnhn numfhs oti eis erhmwsin estai pasa h gh

Chapter 8
1en tw kairw ekeinw legei kurios exoisousin ta osta twn basilewn iouda kai ta osta twn arcontwn autou kai ta osta twn ierewn kai ta osta twn profhtwn kai ta osta twn katoikountwn ierousalhm ek twn tafwn autwn2kai yuxousin auta pros ton hlion kai thn selhnhn kai pros pantas tous asteras kai pros pasan thn stratian tou ouranou a hgaphsan kai ois edouleusan kai wn eporeuqhsan opisw autwn kai wn anteiconto kai ois prosekunhsan autois ou kophsontai kai ou tafhsontai kai esontai eis paradeigma epi proswpou ths ghs3oti eilonto ton qanaton h thn zwhn kai pasin tois kataloipois tois kataleifqeisin apo ths geneas ekeinhs en panti topw ou ean exwsw autous ekei4oti tade legei kurios mh o piptwn ouk anistatai h o apostrefwn ouk epistrefei5dia ti apestreyen o laos mou outos apostrofhn anaidh kai katekrathqhsan en th proairesei autwn kai ouk hqelhsan tou epistreyai6enwtisasqe dh kai akousate ouc outws lalhsousin ouk estin anqrwpos metanown apo ths kakias autou legwn ti epoihsa dielipen o trecwn apo tou dromou autou ws ippos kaqidros en cremetismw autou7kai h asida en tw ouranw egnw ton kairon auths trugwn kai celidwn agrou strouqia efulaxan kairous eisodwn autwn o de laos mou ouk egnw ta krimata kuriou8pws ereite oti sofoi esmen hmeis kai nomos kuriou estin meq� hmwn eis mathn egenhqh scoinos yeudhs grammateusin9hscunqhsan sofoi kai eptohqhsan kai ealwsan oti ton logon kuriou apedokimasan sofia tis estin en autois10dia touto dwsw tas gunaikas autwn eterois kai tous agrous autwn tois klhronomois13kai sunaxousin ta genhmata autwn legei kurios ouk estin stafulh en tais ampelois kai ouk estin suka en tais sukais kai ta fulla katerruhken14epi ti hmeis kaqhmeqa sunacqhte kai eiselqwmen eis tas poleis tas ocuras kai aporrifwmen oti o qeos aperriyen hmas kai epotisen hmas udwr colhs oti hmartomen enantion autou15sunhcqhmen eis eirhnhn kai ouk hn agaqa eis kairon iasews kai idou spoudh16ek dan akousomeqa fwnhn oxuthtos ippwn autou apo fwnhs cremetismou ippasias ippwn autou eseisqh pasa h gh kai hxei kai katafagetai thn ghn kai to plhrwma auths polin kai tous katoikountas en auth17dioti idou egw exapostellw eis umas ofeis qanatountas ois ouk estin epasai kai dhxontai umas18aniata met� odunhs kardias umwn aporoumenhs19idou fwnh kraughs qugatros laou mou apo ghs makroqen mh kurios ouk estin en siwn h basileus ouk estin ekei dia ti parwrgisan me en tois gluptois autwn kai en mataiois allotriois20dihlqen qeros parhlqen amhtos kai hmeis ou dieswqhmen21epi suntrimmati qugatros laou mou eskotwqhn aporia katiscusan me wdines ws tiktoushs22mh rhtinh ouk estin en galaad h iatros ouk estin ekei dia ti ouk anebh iasis qugatros laou mou23tis dwsei kefalh mou udwr kai ofqalmois mou phghn dakruwn kai klausomai ton laon mou touton hmeras kai nuktos tous tetraumatismenous qugatros laou mou

Chapter 9
1tis dwh moi en th erhmw staqmon escaton kai kataleiyw ton laon mou kai apeleusomai ap� autwn oti pantes moicwntai sunodos aqetountwn2kai eneteinan thn glwssan autwn ws toxon yeudos kai ou pistis eniscusen epi ths ghs oti ek kakwn eis kaka exhlqosan kai eme ouk egnwsan3ekastos apo tou plhsion autou fulaxasqe kai ep� adelfois autwn mh pepoiqate oti pas adelfos pternh pterniei kai pas filos doliws poreusetai4ekastos kata tou filou autou katapaixetai alhqeian ou mh lalhswsin memaqhken h glwssa autwn lalein yeudh hdikhsan kai ou dielipon tou epistreyai5tokos epi tokw dolos epi dolw ouk hqelon eidenai me6dia touto tade legei kurios idou egw purwsw autous kai dokimw autous oti poihsw apo proswpou ponhrias qugatros laou mou7bolis titrwskousa h glwssa autwn dolia ta rhmata tou stomatos autwn tw plhsion autou lalei eirhnika kai en eautw ecei thn ecqran8mh epi toutois ouk episkeyomai legei kurios h en law tw toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou9epi ta orh labete kopeton kai epi tas tribous ths erhmou qrhnon oti exelipon para to mh einai anqrwpous ouk hkousan fwnhn uparxews apo peteinwn tou ouranou kai ews kthnwn exesthsan wconto10kai dwsw thn ierousalhm eis metoikian kai eis katoikhthrion drakontwn kai tas poleis iouda eis afanismon qhsomai para to mh katoikeisqai11tis o anqrwpos o sunetos kai sunetw touto kai w logos stomatos kuriou pros auton anaggeilatw umin eneken tinos apwleto h gh anhfqh ws erhmos para to mh diodeuesqai authn12kai eipen kurios pros me dia to egkatalipein autous ton nomon mou on edwka pro proswpou autwn kai ouk hkousan ths fwnhs mou13all� eporeuqhsan opisw twn arestwn ths kardias autwn ths kakhs kai opisw twn eidwlwn a edidaxan autous oi pateres autwn14dia touto tade legei kurios o qeos israhl idou egw ywmiw autous anagkas kai potiw autous udwr colhs15kai diaskorpiw autous en tois eqnesin eis ous ouk eginwskon autoi kai oi pateres autwn kai epapostelw ep� autous thn macairan ews tou exanalwsai autous en auth16tade legei kurios kalesate tas qrhnousas kai elqetwsan kai pros tas sofas aposteilate kai fqegxasqwsan17kai labetwsan ef� umas qrhnon kai katagagetwsan oi ofqalmoi umwn dakrua kai ta blefara umwn reitw udwr18oti fwnh oiktou hkousqh en siwn pws etalaipwrhsamen kathscunqhmen sfodra oti egkatelipomen thn ghn kai aperriyamen ta skhnwmata hmwn19akousate dh gunaikes logon qeou kai dexasqw ta wta umwn logous stomatos autou kai didaxate tas qugateras umwn oikton kai gunh thn plhsion auths qrhnon20oti anebh qanatos dia twn quridwn umwn eishlqen eis thn ghn umwn tou ektriyai nhpia exwqen kai neaniskous apo twn plateiwn21kai esontai oi nekroi twn anqrwpwn eis paradeigma epi proswpou tou pediou ths ghs umwn kai ws cortos opisw qerizontos kai ouk estai o sunagwn22tade legei kurios mh kaucasqw o sofos en th sofia autou kai mh kaucasqw o iscuros en th iscui autou kai mh kaucasqw o plousios en tw ploutw autou23all� h en toutw kaucasqw o kaucwmenos suniein kai ginwskein oti egw eimi kurios poiwn eleos kai krima kai dikaiosunhn epi ths ghs oti en toutois to qelhma mou legei kurios24idou hmerai ercontai legei kurios kai episkeyomai epi pantas peritetmhmenous akrobustias autwn25ep� aigupton kai epi thn ioudaian kai epi edwm kai epi uious ammwn kai epi uious mwab kai epi panta perikeiromenon ta kata proswpon autou tous katoikountas en th erhmw oti panta ta eqnh aperitmhta sarki kai pas oikos israhl aperitmhtoi kardias autwn

Chapter 10
1akousate ton logon kuriou on elalhsen ef� umas oikos israhl2tade legei kurios kata tas odous twn eqnwn mh manqanete kai apo twn shmeiwn tou ouranou mh fobeisqe oti fobountai auta tois proswpois autwn3oti ta nomima twn eqnwn mataia xulon estin ek tou drumou ekkekommenon ergon tektonos kai cwneuma4arguriw kai crusiw kekallwpismena estin en sfurais kai hlois esterewsan auta kai ou kinhqhsontai5airomena arqhsontai oti ouk epibhsontai mh fobhqhte auta oti ou mh kakopoihswsin kai agaqon ouk estin en autois9argurion toreuton estin ou poreusontai argurion prosblhton apo qarsis hxei crusion mwfaz kai ceir crusocown erga tecnitwn panta uakinqon kai porfuran endusousin auta11outws ereite autois qeoi oi ton ouranon kai thn ghn ouk epoihsan apolesqwsan apo ths ghs kai upokatwqen tou ouranou toutou12kurios o poihsas thn ghn en th iscui autou o anorqwsas thn oikoumenhn en th sofia autou kai th fronhsei autou exeteinen ton ouranon13kai plhqos udatos en ouranw kai anhgagen nefelas ex escatou ths ghs astrapas eis ueton epoihsen kai exhgagen fws ek qhsaurwn autou14emwranqh pas anqrwpos apo gnwsews kathscunqh pas crusocoos epi tois gluptois autou oti yeudh ecwneusan ouk estin pneuma en autois15mataia estin erga empepaigmena en kairw episkophs autwn apolountai16ouk estin toiauth meris tw iakwb oti o plasas ta panta autos klhronomia autou kurios onoma autw17sunhgagen exwqen thn upostasin sou katoikousa en eklektois18oti tade legei kurios idou egw skelizw tous katoikountas thn ghn tauthn en qliyei opws eureqh h plhgh sou19ouai epi suntrimmati sou alghra h plhgh sou kagw eipa ontws touto to trauma mou kai katelaben me20h skhnh mou etalaipwrhsen wleto kai pasai ai derreis mou diespasqhsan oi uioi mou kai ta probata mou ouk eisin ouk estin eti topos ths skhnhs mou topos twn derrewn mou21oti oi poimenes hfroneusanto kai ton kurion ouk exezhthsan dia touto ouk enohsen pasa h nomh kai dieskorpisqhsan22fwnh akohs idou ercetai kai seismos megas ek ghs borra tou taxai tas poleis iouda eis afanismon kai koithn strouqwn23oida kurie oti ouci tou anqrwpou h odos autou oude anhr poreusetai kai katorqwsei poreian autou24paideuson hmas kurie plhn en krisei kai mh en qumw ina mh oligous hmas poihshs25ekceon ton qumon sou epi eqnh ta mh eidota se kai epi geneas ai to onoma sou ouk epekalesanto oti katefagon ton iakwb kai exanhlwsan auton kai thn nomhn autou hrhmwsan

Chapter 11
1o logos o genomenos para kuriou pros ieremian legwn2akousate tous logous ths diaqhkhs tauths kai lalhseis pros andras iouda kai pros tous katoikountas ierousalhm3kai ereis pros autous tade legei kurios o qeos israhl epikataratos o anqrwpos os ouk akousetai twn logwn ths diaqhkhs tauths4hs eneteilamhn tois patrasin umwn en hmera h anhgagon autous ek ghs aiguptou ek kaminou ths sidhras legwn akousate ths fwnhs mou kai poihsate panta osa ean enteilwmai umin kai esesqe moi eis laon kai egw esomai umin eis qeon5opws sthsw ton orkon mou on wmosa tois patrasin umwn tou dounai autois ghn reousan gala kai meli kaqws h hmera auth kai apekriqhn kai eipa genoito kurie6kai eipen kurios pros me anagnwqi tous logous toutous en polesin iouda kai exwqen ierousalhm legwn akousate tous logous ths diaqhkhs tauths kai poihsate autous8kai ouk epoihsan9kai eipen kurios pros me eureqh sundesmos en andrasin iouda kai en tois katoikousin ierousalhm10epestrafhsan epi tas adikias twn paterwn autwn twn proteron oi ouk hqelon eisakousai twn logwn mou kai idou autoi badizousin opisw qewn allotriwn tou douleuein autois kai dieskedasan oikos israhl kai oikos iouda thn diaqhkhn mou hn dieqemhn pros tous pateras autwn11dia touto tade legei kurios idou egw epagw epi ton laon touton kaka ex wn ou dunhsontai exelqein ex autwn kai kekraxontai pros me kai ouk eisakousomai autwn12kai poreusontai poleis iouda kai oi katoikountes ierousalhm kai kekraxontai pros tous qeous ois autoi qumiwsin autois mh swsousin autous en kairw twn kakwn autwn13oti kat� ariqmon twn polewn sou hsan qeoi sou iouda kai kat� ariqmon exodwn ths ierousalhm etaxate bwmous qumian th baal14kai su mh proseucou peri tou laou toutou kai mh axiou peri autwn en dehsei kai proseuch oti ouk eisakousomai en tw kairw en w epikalountai me en kairw kakwsews autwn15ti h hgaphmenh en tw oikw mou epoihsen bdelugma mh eucai kai krea agia afelousin apo sou tas kakias sou h toutois diafeuxh16elaian wraian euskion tw eidei ekalesen kurios to onoma sou eis fwnhn peritomhs auths anhfqh pur ep� authn megalh h qliyis epi se hcrewqhsan oi kladoi auths17kai kurios o katafuteusas se elalhsen epi se kaka anti ths kakias oikou israhl kai oikou iouda oti epoihsan eautois tou parorgisai me en tw qumian autous th baal18kurie gnwrison moi kai gnwsomai tote eidon ta epithdeumata autwn19egw de ws arnion akakon agomenon tou quesqai ouk egnwn ep� eme elogisanto logismon ponhron legontes deute kai embalwmen xulon eis ton arton autou kai ektriywmen auton apo ghs zwntwn kai to onoma autou ou mh mnhsqh eti20kurie krinwn dikaia dokimazwn nefrous kai kardias idoimi thn para sou ekdikhsin ex autwn oti pros se apekaluya to dikaiwma mou21dia touto tade legei kurios epi tous andras anaqwq tous zhtountas thn yuchn mou tous legontas ou mh profhteushs epi tw onomati kuriou ei de mh apoqanh en tais cersin hmwn22idou egw episkeyomai ep� autous oi neaniskoi autwn en macaira apoqanountai kai oi uioi autwn kai ai qugateres autwn teleuthsousin en limw23kai egkataleimma ouk estai autwn oti epaxw kaka epi tous katoikountas en anaqwq en eniautw episkeyews autwn

Chapter 12
1dikaios ei kurie oti apologhsomai pros se plhn krimata lalhsw pros se ti oti odos asebwn euodoutai euqhnhsan pantes oi aqetountes aqethmata2efuteusas autous kai errizwqhsan eteknopoihsan kai epoihsan karpon eggus ei su tou stomatos autwn kai porrw apo twn nefrwn autwn3kai su kurie ginwskeis me dedokimakas thn kardian mou enantion sou agnison autous eis hmeran sfaghs autwn4ews pote penqhsei h gh kai pas o cortos tou agrou xhranqhsetai apo kakias twn katoikountwn en auth hfanisqhsan kthnh kai peteina oti eipan ouk oyetai o qeos odous hmwn5sou oi podes trecousin kai ekluousin se pws paraskeuash ef� ippois kai en gh eirhnhs su pepoiqas pws poihseis en fruagmati tou iordanou6oti kai oi adelfoi sou kai o oikos tou patros sou kai outoi hqethsan se kai autoi ebohsan ek twn opisw sou episunhcqhsan mh pisteushs en autois oti lalhsousin pros se kala7egkataleloipa ton oikon mou afhka thn klhronomian mou edwka thn hgaphmenhn yuchn mou eis ceiras ecqrwn auths8egenhqh h klhronomia mou emoi ws lewn en drumw edwken ep� eme thn fwnhn auths dia touto emishsa authn9mh sphlaion uainhs h klhronomia mou emoi h sphlaion kuklw auths badisate sunagagete panta ta qhria tou agrou kai elqetwsan tou fagein authn10poimenes polloi diefqeiran ton ampelwna mou emolunan thn merida mou edwkan merida epiqumhthn mou eis erhmon abaton11eteqh eis afanismon apwleias di� eme afanismw hfanisqh pasa h gh oti ouk estin anhr tiqemenos en kardia12epi pasan diekbolhn en th erhmw hlqon talaipwrountes oti macaira tou kuriou katafagetai ap� akrou ths ghs ews akrou ths ghs ouk estin eirhnh pash sarki13speirate purous kai akanqas qerisate oi klhroi autwn ouk wfelhsousin autous aiscunqhte apo kauchsews umwn apo oneidismou enanti kuriou14oti tade legei kurios peri pantwn twn geitonwn twn ponhrwn twn aptomenwn ths klhronomias mou hs emerisa tw law mou israhl idou egw apospw autous apo ths ghs autwn kai ton ioudan ekbalw ek mesou autwn15kai estai meta to ekbalein me autous epistreyw kai elehsw autous kai katoikiw autous ekaston eis thn klhronomian autou kai ekaston eis thn ghn autou16kai estai ean maqontes maqwsin thn odon tou laou mou tou omnuein tw onomati mou zh kurios kaqws edidaxan ton laon mou omnuein th baal kai oikodomhqhsontai en mesw tou laou mou17ean de mh epistreywsin kai exarw to eqnos ekeino exarsei kai apwleia

Chapter 13
1tade legei kurios badison kai kthsai seautw perizwma linoun kai periqou peri thn osfun sou kai en udati ou dieleusetai2kai ekthsamhn to perizwma kata ton logon kuriou kai perieqhka peri thn osfun mou3kai egenhqh logos kuriou pros me legwn4labe to perizwma to peri thn osfun sou kai anasthqi kai badison epi ton eufrathn kai katakruyon auto ekei en th trumalia ths petras5kai eporeuqhn kai ekruya auto en tw eufrath kaqws eneteilato moi kurios6kai egeneto meq� hmeras pollas kai eipen kurios pros me anasthqi badison epi ton eufrathn kai labe ekeiqen to perizwma o eneteilamhn soi tou katakruyai ekei7kai eporeuqhn epi ton eufrathn potamon kai wruxa kai elabon to perizwma ek tou topou ou katwruxa auto ekei kai idou diefqarmenon hn o ou mh crhsqh eis ouqen8kai egenhqh logos kuriou pros me legwn9tade legei kurios outw fqerw thn ubrin iouda kai thn ubrin ierousalhm10thn pollhn tauthn ubrin tous mh boulomenous upakouein twn logwn mou kai poreuqentas opisw qewn allotriwn tou douleuein autois kai tou proskunein autois kai esontai wsper to perizwma touto o ou crhsqhsetai eis ouqen11oti kaqaper kollatai to perizwma peri thn osfun tou anqrwpou outws ekollhsa pros emauton ton oikon tou israhl kai pan oikon iouda tou genesqai moi eis laon onomaston kai eis kauchma kai eis doxan kai ouk eishkousan mou12kai ereis pros ton laon touton pas askos plhrwqhsetai oinou kai estai ean eipwsin pros se mh gnontes ou gnwsomeqa oti pas askos plhrwqhsetai oinou13kai ereis pros autous tade legei kurios idou egw plhrw tous katoikountas thn ghn tauthn kai tous basileis autwn tous kaqhmenous uious dauid epi qronou autou kai tous iereis kai tous profhtas kai ton ioudan kai pantas tous katoikountas ierousalhm mequsmati14kai diaskorpiw autous andra kai ton adelfon autou kai tous pateras autwn kai tous uious autwn en tw autw ouk epipoqhsw legei kurios kai ou feisomai kai ouk oiktirhsw apo diafqoras autwn15akousate kai enwtisasqe kai mh epairesqe oti kurios elalhsen16dote tw kuriw qew umwn doxan pro tou suskotasai kai pros tou proskoyai podas umwn ep� orh skoteina kai anameneite eis fws kai ekei skia qanatou kai teqhsontai eis skotos17ean de mh akoushte kekrummenws klausetai h yuch umwn apo proswpou ubrews kai kataxousin oi ofqalmoi umwn dakrua oti sunetribh to poimnion kuriou18eipate tw basilei kai tois dunasteuousin tapeinwqhte kai kaqisate oti kaqhreqh apo kefalhs umwn stefanos doxhs umwn19poleis ai pros noton sunekleisqhsan kai ouk hn o anoigwn apwkisqh ioudas sunetelesen apoikian teleian20analabe ofqalmous sou ierousalhm kai ide tous ercomenous apo borra pou estin to poimnion o edoqh soi probata doxhs sou21ti ereis otan episkeptwntai se kai su edidaxas autous epi se maqhmata eis archn ouk wdines kaqexousin se kaqws gunaika tiktousan22kai ean eiphs en th kardia sou dia ti aphnthsen moi tauta dia to plhqos ths adikias sou anekalufqh ta opisqia sou paradeigmatisqhnai tas pternas sou23ei allaxetai aiqioy to derma autou kai pardalis ta poikilmata auths kai umeis dunhsesqe eu poihsai memaqhkotes ta kaka24kai diespeira autous ws frugana feromena upo anemou eis erhmon25outos o klhros sou kai meris tou apeiqein umas emoi legei kurios ws epelaqou mou kai hlpisas epi yeudesin26kagw apokaluyw ta opisw sou epi to proswpon sou kai ofqhsetai h atimia sou27kai h moiceia sou kai o cremetismos sou kai h apallotriwsis ths porneias sou epi twn bounwn kai en tois agrois ewraka ta bdelugmata sou ouai soi ierousalhm oti ouk ekaqarisqhs opisw mou ews tinos eti

Chapter 14
1kai egeneto logos kuriou pros ieremian peri ths abrocias2epenqhsen h ioudaia kai ai pulai auths ekenwqhsan kai eskotwqhsan epi ths ghs kai h kraugh ths ierousalhm anebh3kai oi megistanes auths apesteilan tous newterous autwn ef� udwr hlqosan epi ta freata kai ouc eurosan udwr kai apestreyan ta aggeia autwn kena4kai ta erga ths ghs exelipen oti ouk hn uetos hscunqhsan gewrgoi epekaluyan thn kefalhn autwn5kai elafoi en agrw etekon kai egkatelipon oti ouk hn botanh6onoi agrioi esthsan epi napas eilkusan anemon exelipon oi ofqalmoi autwn oti ouk hn cortos apo laou adikias7ei ai amartiai hmwn antesthsan hmin kurie poihson hmin eneken sou oti pollai ai amartiai hmwn enantion sou oti soi hmartomen8upomonh israhl kurie kai swzeis en kairw kakwn ina ti egenhqhs wsei paroikos epi ths ghs kai ws autocqwn ekklinwn eis kataluma9mh esh wsper anqrwpos upnwn h ws anhr ou dunamenos swzein kai su en hmin ei kurie kai to onoma sou epikeklhtai ef� hmas mh epilaqh hmwn10outws legei kurios tw law toutw hgaphsan kinein podas autwn kai ouk efeisanto kai o qeos ouk eudokhsen en autois nun mnhsqhsetai twn adikiwn autwn11kai eipen kurios pros me mh proseucou peri tou laou toutou eis agaqa12oti ean nhsteuswsin ouk eisakousomai ths dehsews autwn kai ean prosenegkwsin olokautwmata kai qusias ouk eudokhsw en autois oti en macaira kai en limw kai en qanatw egw suntelesw autous13kai eipa w kurie idou oi profhtai autwn profhteuousin kai legousin ouk oyesqe macairan oude limos estai en umin oti alhqeian kai eirhnhn dwsw epi ths ghs kai en tw topw toutw14kai eipen kurios pros me yeudh oi profhtai profhteuousin epi tw onomati mou ouk apesteila autous kai ouk eneteilamhn autois kai ouk elalhsa pros autous oti oraseis yeudeis kai manteias kai oiwnismata kai proaireseis kardias autwn autoi profhteuousin umin15dia touto tade legei kurios peri twn profhtwn twn profhteuontwn epi tw onomati mou yeudh kai egw ouk apesteila autous oi legousin macaira kai limos ouk estai epi ths ghs tauths en qanatw noserw apoqanountai kai en limw suntelesqhsontai oi profhtai16kai o laos ois autoi profhteuousin autois kai esontai errimmenoi en tais diodois ierousalhm apo proswpou macairas kai tou limou kai ouk estai o qaptwn autous kai ai gunaikes autwn kai oi uioi autwn kai ai qugateres autwn kai ekcew ep� autous ta kaka autwn17kai ereis pros autous ton logon touton katagagete ep� ofqalmous umwn dakrua hmeras kai nuktos kai mh dialipetwsan oti suntrimmati sunetribh qugathr laou mou kai plhgh odunhra sfodra18ean exelqw eis to pedion kai idou traumatiai macairas kai ean eiselqw eis thn polin kai idou ponos limou oti iereus kai profhths eporeuqhsan eis ghn hn ouk hdeisan19mh apodokimazwn apedokimasas ton ioudan kai apo siwn apesth h yuch sou ina ti epaisas hmas kai ouk estin hmin iasis upemeinamen eis eirhnhn kai ouk hn agaqa eis kairon iasews kai idou tarach20egnwmen kurie amarthmata hmwn adikias paterwn hmwn oti hmartomen enantion sou21kopason dia to onoma sou mh apoleshs qronon doxhs sou mnhsqhti mh diaskedashs thn diaqhkhn sou thn meq� hmwn22mh estin en eidwlois twn eqnwn uetizwn kai ei o ouranos dwsei plhsmonhn autou ouci su ei autos kai upomenoumen se oti su epoihsas panta tauta

Chapter 15
1kai eipen kurios pros me ean sth mwushs kai samouhl pro proswpou mou ouk estin h yuch mou pros autous exaposteilon ton laon touton kai exelqetwsan2kai estai ean eipwsin pros se pou exeleusomeqa kai ereis pros autous tade legei kurios osoi eis qanaton eis qanaton kai osoi eis macairan eis macairan kai osoi eis limon eis limon kai osoi eis aicmalwsian eis aicmalwsian3kai ekdikhsw ep� autous tessara eidh legei kurios thn macairan eis sfaghn kai tous kunas eis diaspasmon kai ta qhria ths ghs kai ta peteina tou ouranou eis brwsin kai eis diafqoran4kai paradwsw autous eis anagkas pasais tais basileiais ths ghs dia manassh uion ezekiou basilea iouda peri pantwn wn epoihsen en ierousalhm5tis feisetai epi soi ierousalhm kai tis deiliasei epi soi h tis anakamyei eis eirhnhn soi6su apestrafhs me legei kurios opisw poreush kai ektenw thn ceira mou kai diafqerw se kai ouketi anhsw autous7kai diasperw autous en diaspora en pulais laou mou hteknwqhsan apwlesan ton laon mou dia tas kakias autwn8eplhqunqhsan chrai autwn uper thn ammon ths qalasshs ephgagon epi mhtera neaniskou talaipwrian en meshmbria eperriya ep� authn exaifnhs tromon kai spoudhn9ekenwqh h tiktousa epta apekakhsen h yuch auths epedu o hlios auth eti mesoushs ths hmeras kathscunqh kai wneidisqh tous kataloipous autwn eis macairan dwsw enantion twn ecqrwn autwn10oimmoi egw mhter ws tina me etekes andra dikazomenon kai diakrinomenon pash th gh oute wfelhsa oute wfelhsen me oudeis h iscus mou exelipen en tois katarwmenois me11genoito despota kateuqunontwn autwn ei mh paresthn soi en kairw twn kakwn autwn kai en kairw qliyews autwn eis agaqa pros ton ecqron12ei gnwsqhsetai sidhros kai peribolaion calkoun13h iscus sou kai tous qhsaurous sou eis pronomhn dwsw antallagma dia pasas tas amartias sou kai en pasi tois oriois sou14kai katadoulwsw se kuklw tois ecqrois sou en th gh h ouk hdeis oti pur ekkekautai ek tou qumou mou ef� umas kauqhsetai15kurie mnhsqhti mou kai episkeyai me kai aqwwson me apo twn katadiwkontwn me mh eis makroqumian gnwqi ws elabon peri sou oneidismon16upo twn aqetountwn tous logous sou sunteleson autous kai estai o logos sou emoi eis eufrosunhn kai caran kardias mou oti epikeklhtai to onoma sou ep� emoi kurie pantokratwr17ouk ekaqisa en sunedriw autwn paizontwn alla eulaboumhn apo proswpou ceiros sou kata monas ekaqhmhn oti pikrias eneplhsqhn18ina ti oi lupountes me katiscuousin mou h plhgh mou sterea poqen iaqhsomai ginomenh egenhqh moi ws udwr yeudes ouk econ pistin19dia touto tade legei kurios ean epistreyhs kai apokatasthsw se kai pro proswpou mou sthsh kai ean exagaghs timion apo anaxiou ws stoma mou esh kai anastreyousin autoi pros se kai su ouk anastreyeis pros autous20kai dwsw se tw law toutw ws teicos ocuron calkoun kai polemhsousin pros se kai ou mh dunwntai pros se dioti meta sou eimi tou swzein se21kai exaireisqai se ek ceiros ponhrwn kai lutrwsomai se ek ceiros loimwn

Chapter 16
1kai su mh labhs gunaika legei kurios o qeos israhl2kai ou gennhqhsetai soi uios oude qugathr en tw topw toutw3oti tade legei kurios peri twn uiwn kai peri twn qugaterwn twn gennwmenwn en tw topw toutw kai peri twn mhterwn autwn twn tetokuiwn autous kai peri twn paterwn autwn twn gegennhkotwn autous en th gh tauth4en qanatw noserw apoqanountai ou kophsontai kai ou tafhsontai eis paradeigma epi proswpou ths ghs esontai kai tois qhriois ths ghs kai tois peteinois tou ouranou en macaira pesountai kai en limw suntelesqhsontai5tade legei kurios mh eiselqhs eis qiason autwn kai mh poreuqhs tou koyasqai kai mh penqhshs autous oti afestaka thn eirhnhn mou apo tou laou toutou6ou mh koywntai autous oude entomidas ou mh poihswsin kai ou xurhsontai7kai ou mh klasqh artos en penqei autwn eis paraklhsin epi teqnhkoti ou potiousin auton pothrion eis paraklhsin epi patri kai mhtri autou8eis oikian potou ouk eiseleush sugkaqisai met� autwn tou fagein kai piein9dioti tade legei kurios o qeos israhl idou egw kataluw ek tou topou toutou enwpion twn ofqalmwn umwn kai en tais hmerais umwn fwnhn caras kai fwnhn eufrosunhs fwnhn numfiou kai fwnhn numfhs10kai estai otan anaggeilhs tw law toutw apanta ta rhmata tauta kai eipwsin pros se dia ti elalhsen kurios ef� hmas panta ta kaka tauta tis h adikia hmwn kai tis h amartia hmwn hn hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn11kai ereis autois anq� wn egkatelipon me oi pateres umwn legei kurios kai wconto opisw qewn allotriwn kai edouleusan autois kai prosekunhsan autois kai eme egkatelipon kai ton nomon mou ouk efulaxanto12kai umeis eponhreusasqe uper tous pateras umwn kai idou umeis poreuesqe ekastos opisw twn arestwn ths kardias umwn ths ponhras tou mh upakouein mou13kai aporriyw umas apo ths ghs tauths eis thn ghn hn ouk hdeite umeis kai oi pateres umwn kai douleusete ekei qeois eterois oi ou dwsousin umin eleos14dia touto idou hmerai ercontai legei kurios kai ouk erousin eti zh kurios o anagagwn tous uious israhl ek ghs aiguptou15alla zh kurios os anhgagen ton oikon israhl apo ghs borra kai apo paswn twn cwrwn ou exwsqhsan ekei kai apokatasthsw autous eis thn ghn autwn hn edwka tois patrasin autwn16idou egw apostellw tous aleeis tous pollous legei kurios kai alieusousin autous kai meta tauta apostelw tous pollous qhreutas kai qhreusousin autous epanw pantos orous kai epanw pantos bounou kai ek twn trumaliwn twn petrwn17oti oi ofqalmoi mou epi pasas tas odous autwn kai ouk ekrubh ta adikhmata autwn apenanti twn ofqalmwn mou18kai antapodwsw diplas tas adikias autwn kai tas amartias autwn ef� ais ebebhlwsan thn ghn mou en tois qnhsimaiois twn bdelugmatwn autwn kai en tais anomiais autwn en ais eplhmmelhsan thn klhronomian mou19kurie iscus mou kai bohqeia mou kai katafugh mou en hmera kakwn pros se eqnh hxousin ap� escatou ths ghs kai erousin ws yeudh ekthsanto oi pateres hmwn eidwla kai ouk estin en autois wfelhma20ei poihsei eautw anqrwpos qeous kai outoi ouk eisin qeoi21dia touto idou egw dhlwsw autois en tw kairw toutw thn ceira mou kai gnwriw autois thn dunamin mou kai gnwsontai oti onoma moi kurios

Chapter 17
5epikataratos o anqrwpos os thn elpida ecei ep� anqrwpon kai sthrisei sarka bracionos autou ep� auton kai apo kuriou aposth h kardia autou6kai estai ws h agriomurikh h en th erhmw ouk oyetai otan elqh ta agaqa kai kataskhnwsei en alimois kai en erhmw en gh almura htis ou katoikeitai7kai euloghmenos o anqrwpos os pepoiqen epi tw kuriw kai estai kurios elpis autou8kai estai ws xulon euqhnoun par� udata kai epi ikmada balei rizas autou kai ou fobhqhsetai otan elqh kauma kai estai ep� autw stelech alswdh en eniautw abrocias ou fobhqhsetai kai ou dialeiyei poiwn karpon9baqeia h kardia para panta kai anqrwpos estin kai tis gnwsetai auton10egw kurios etazwn kardias kai dokimazwn nefrous tou dounai ekastw kata tas odous autou kai kata tous karpous twn epithdeumatwn autou11efwnhsen perdix sunhgagen a ouk eteken poiwn plouton autou ou meta krisews en hmisei hmerwn autou egkataleiyousin auton kai ep� escatwn autou estai afrwn12qronos doxhs uywmenos agiasma hmwn13upomonh israhl kurie pantes oi katalipontes se kataiscunqhtwsan afesthkotes epi ths ghs grafhtwsan oti egkatelipon phghn zwhs ton kurion14iasai me kurie kai iaqhsomai swson me kai swqhsomai oti kauchma mou su ei15idou autoi legousi pros me pou estin o logos kuriou elqatw16egw de ouk ekopiasa katakolouqwn opisw sou kai hmeran anqrwpou ouk epequmhsa su episth ta ekporeuomena dia twn ceilewn mou pro proswpou sou estin17mh genhqhs moi eis allotriwsin feidomenos mou en hmera ponhra18kataiscunqhtwsan oi diwkontes me kai mh kataiscunqeihn egw ptohqeihsan autoi kai mh ptohqeihn egw epagage ep� autous hmeran ponhran disson suntrimma suntriyon autous19tade legei kurios badison kai sthqi en pulais uiwn laou sou en ais eisporeuontai en autais basileis iouda kai en ais ekporeuontai en autais kai en pasais tais pulais ierousalhm20kai ereis pros autous akousate logon kuriou basileis iouda kai pasa ioudaia kai pasa ierousalhm oi eisporeuomenoi en tais pulais tautais21tade legei kurios fulassesqe tas yucas umwn kai mh airete bastagmata en th hmera twn sabbatwn kai mh ekporeuesqe tais pulais ierousalhm22kai mh ekferete bastagmata ex oikiwn umwn en th hmera twn sabbatwn kai pan ergon ou poihsete agiasate thn hmeran twn sabbatwn kaqws eneteilamhn tois patrasin umwn kai ouk hkousan kai ouk eklinan to ous autwn23kai esklhrunan ton trachlon autwn uper tous pateras autwn tou mh akousai mou kai tou mh dexasqai paideian24kai estai ean akoh akoushte mou legei kurios tou mh eisferein bastagmata dia twn pulwn ths polews tauths en th hmera twn sabbatwn kai agiazein thn hmeran twn sabbatwn tou mh poiein pan ergon25kai eiseleusontai dia twn pulwn ths polews tauths basileis kai arcontes kaqhmenoi epi qronou dauid kai epibebhkotes ef� armasin kai ippois autwn autoi kai oi arcontes autwn andres iouda kai oi katoikountes ierousalhm kai katoikisqhsetai h polis auth eis ton aiwna26kai hxousin ek twn polewn iouda kai kukloqen ierousalhm kai ek ghs beniamin kai ek ths pedinhs kai ek tou orous kai ek ths pros noton ferontes olokautwmata kai qusian kai qumiamata kai manaa kai libanon ferontes ainesin eis oikon kuriou27kai estai ean mh eisakoushte mou tou agiazein thn hmeran twn sabbatwn tou mh airein bastagmata kai mh eisporeuesqai tais pulais ierousalhm en th hmera twn sabbatwn kai anayw pur en tais pulais auths kai katafagetai amfoda ierousalhm kai ou sbesqhsetai

Chapter 18
1o logos o genomenos para kuriou pros ieremian legwn2anasthqi kai katabhqi eis oikon tou keramews kai ekei akoush tous logous mou3kai katebhn eis ton oikon tou keramews kai idou autos epoiei ergon epi twn liqwn4kai diepesen to aggeion o autos epoiei en tais cersin autou kai palin autos epoihsen auto aggeion eteron kaqws hresen enwpion autou tou poihsai5kai egeneto logos kuriou pros me legwn6ei kaqws o kerameus outos ou dunhsomai tou poihsai umas oikos israhl idou ws o phlos tou keramews umeis este en tais cersin mou7peras lalhsw epi eqnos h epi basileian tou exarai autous kai tou apolluein8kai epistrafh to eqnos ekeino apo pantwn twn kakwn autwn kai metanohsw peri twn kakwn wn elogisamhn tou poihsai autois9kai peras lalhsw epi eqnos kai epi basileian tou anoikodomeisqai kai tou katafuteuesqai10kai poihswsin ta ponhra enantion mou tou mh akouein ths fwnhs mou kai metanohsw peri twn agaqwn wn elalhsa tou poihsai autois11kai nun eipon pros andras iouda kai pros tous katoikountas ierousalhm idou egw plassw ef� umas kaka kai logizomai ef� umas logismon apostrafhtw dh ekastos apo odou autou ths ponhras kai kalliona poihsete ta epithdeumata umwn12kai eipan andrioumeqa oti opisw twn apostrofwn hmwn poreusomeqa kai ekastos ta aresta ths kardias autou ths ponhras poihsomen13dia touto tade legei kurios erwthsate dh en eqnesin tis hkousen toiauta frikta a epoihsen sfodra parqenos israhl14mh ekleiyousin apo petras mastoi h ciwn apo tou libanou mh ekklinei udwr biaiws anemw feromenon15oti epelaqonto mou o laos mou eis kenon equmiasan kai asqenhsousin en tais odois autwn scoinous aiwnious tou epibhnai tribous ouk econtas odon eis poreian16tou taxai thn ghn autwn eis afanismon kai surigma aiwnion pantes oi diaporeuomenoi di� auths eksthsontai kai kinhsousin thn kefalhn autwn17ws anemon kauswna diasperw autous kata proswpon ecqrwn autwn deixw autois hmeran apwleias autwn18kai eipan deute logiswmeqa epi ieremian logismon oti ouk apoleitai nomos apo ierews kai boulh apo sunetou kai logos apo profhtou deute kai pataxwmen auton en glwssh kai akousomeqa pantas tous logous autou19eisakouson mou kurie kai eisakouson ths fwnhs tou dikaiwmatos mou20ei antapodidotai anti agaqwn kaka oti sunelalhsan rhmata kata ths yuchs mou kai thn kolasin autwn ekruyan moi mnhsqhti esthkotos mou kata proswpon sou tou lalhsai uper autwn agaqa tou apostreyai ton qumon sou ap� autwn21dia touto dos tous uious autwn eis limon kai aqroison autous eis ceiras macairas genesqwsan ai gunaikes autwn ateknoi kai chrai kai oi andres autwn genesqwsan anhrhmenoi qanatw kai oi neaniskoi autwn peptwkotes macaira en polemw22genhqhtw kraugh en tais oikiais autwn epaxeis ep� autous lhstas afnw oti eneceirhsan logon eis sullhmyin mou kai pagidas ekruyan ep� eme23kai su kurie egnws apasan thn boulhn autwn ep� eme eis qanaton mh aqwwshs tas adikias autwn kai tas amartias autwn apo proswpou sou mh exaleiyhs genesqw h asqeneia autwn enantion sou en kairw qumou sou poihson en autois

Chapter 19
1tote eipen kurios pros me badison kai kthsai bikon peplasmenon ostrakinon kai axeis apo twn presbuterwn tou laou kai apo twn presbuterwn twn ierewn2kai exeleush eis to poluandrion uiwn twn teknwn autwn o estin epi twn proqurwn pulhs ths carsiq kai anagnwqi ekei pantas tous logous ous an lalhsw pros se3kai ereis autois akousate ton logon kuriou basileis iouda kai andres iouda kai oi katoikountes ierousalhm kai oi eisporeuomenoi en tais pulais tautais tade legei kurios o qeos israhl idou egw epagw epi ton topon touton kaka wste pantos akouontos auta hchsei amfotera ta wta autou4anq� wn egkatelipon me kai aphllotriwsan ton topon touton kai equmiasan en autw qeois allotriois ois ouk hdeisan autoi kai oi pateres autwn kai oi basileis iouda eplhsan ton topon touton aimatwn aqwwn5kai wkodomhsan uyhla th baal tou katakaiein tous uious autwn en puri a ouk eneteilamhn oude elalhsa oude dienohqhn en th kardia mou6dia touto idou hmerai ercontai legei kurios kai ou klhqhsetai tw topw toutw eti diaptwsis kai poluandrion uiou ennom all� h poluandrion ths sfaghs7kai sfaxw thn boulhn iouda kai thn boulhn ierousalhm en tw topw toutw kai katabalw autous en macaira enantion twn ecqrwn autwn kai en cersin twn zhtountwn tas yucas autwn kai dwsw tous nekrous autwn eis brwsin tois peteinois tou ouranou kai tois qhriois ths ghs8kai taxw thn polin tauthn eis afanismon kai eis surigmon pas o paraporeuomenos ep� auths skuqrwpasei kai suriei uper pashs ths plhghs auths9kai edontai tas sarkas twn uiwn autwn kai tas sarkas twn qugaterwn autwn kai ekastos tas sarkas tou plhsion autou edontai en th perioch kai en th poliorkia h poliorkhsousin autous oi ecqroi autwn10kai suntriyeis ton bikon kat� ofqalmous twn andrwn twn ekporeuomenwn meta sou11kai ereis tade legei kurios outws suntriyw ton laon touton kai thn polin tauthn kaqws suntribetai aggos ostrakinon o ou dunhsetai iaqhnai eti12outws poihsw legei kurios tw topw toutw kai tois katoikousin en autw tou doqhnai thn polin tauthn ws thn diapiptousan13kai oi oikoi ierousalhm kai oi oikoi basilewn iouda esontai kaqws o topos o diapiptwn twn akaqarsiwn en pasais tais oikiais en ais equmiasan epi twn dwmatwn autwn pash th stratia tou ouranou kai espeisan spondas qeois allotriois14kai hlqen ieremias apo ths diaptwsews ou apesteilen auton kurios ekei tou profhteusai kai esth en th aulh oikou kuriou kai eipe pros panta ton laon15tade legei kurios idou egw epagw epi thn polin tauthn kai epi pasas tas poleis auths kai epi tas kwmas auths apanta ta kaka a elalhsa ep� authn oti esklhrunan ton trachlon autwn tou mh eisakouein twn logwn mou

Chapter 20
1kai hkousen pascwr uios emmhr o iereus kai outos hn kaqestamenos hgoumenos oikou kuriou tou ieremiou profhteuontos tous logous toutous2kai epataxen auton kai enebalen auton eis ton katarrakthn os hn en pulh oikou apotetagmenou tou uperwou os hn en oikw kuriou3kai exhgagen pascwr ton ieremian ek tou katarraktou kai eipen autw ieremias ouci pascwr ekalesen kurios to onoma sou all� h metoikon4dioti tade legei kurios idou egw didwmi se eis metoikian sun pasi tois filois sou kai pesountai en macaira ecqrwn autwn kai oi ofqalmoi sou oyontai kai se kai panta ioudan dwsw eis ceiras basilews babulwnos kai metoikiousin autous kai katakoyousin autous en macairais5kai dwsw thn pasan iscun ths polews tauths kai pantas tous ponous auths kai pantas tous qhsaurous tou basilews iouda eis ceiras ecqrwn autou kai axousin autous eis babulwna6kai su kai pantes oi katoikountes en tw oikw sou poreusesqe en aicmalwsia kai en babulwni apoqanh kai ekei tafhsh su kai pantes oi filoi sou ois eprofhteusas autois yeudh7hpathsas me kurie kai hpathqhn ekrathsas kai hdunasqhs egenomhn eis gelwta pasan hmeran dietelesa mukthrizomenos8oti pikrw logw mou gelasomai aqesian kai talaipwrian epikalesomai oti egenhqh logos kuriou eis oneidismon emoi kai eis cleuasmon pasan hmeran mou9kai eipa ou mh onomasw to onoma kuriou kai ou mh lalhsw eti epi tw onomati autou kai egeneto ws pur kaiomenon flegon en tois osteois mou kai pareimai pantoqen kai ou dunamai ferein10oti hkousa yogon pollwn sunaqroizomenwn kukloqen episusthte kai episustwmen autw pantes andres filoi autou thrhsate thn epinoian autou ei apathqhsetai kai dunhsomeqa autw kai lhmyomeqa thn ekdikhsin hmwn ex autou11kai kurios met� emou kaqws machths iscuwn dia touto ediwxan kai nohsai ouk hdunanto hscunqhsan sfodra oti ouk enohsan atimias autwn ai di� aiwnos ouk epilhsqhsontai12kurie dokimazwn dikaia suniwn nefrous kai kardias idoimi thn para sou ekdikhsin en autois oti pros se apekaluya ta apologhmata mou13asate tw kuriw ainesate autw oti exeilato yuchn penhtos ek ceiros ponhreuomenwn14epikataratos h hmera en h etecqhn en auth h hmera en h eteken me h mhthr mou mh estw epeukth15epikataratos o anqrwpos o euaggelisamenos tw patri mou legwn etecqh soi arsen eufrainomenos16estw o anqrwpos ekeinos ws ai poleis as katestreyen kurios en qumw kai ou metemelhqh akousatw kraughs to prwi kai alalagmou meshmbrias17oti ouk apekteinen me en mhtra mhtros kai egeneto moi h mhthr mou tafos mou kai h mhtra sullhmyews aiwnias18ina ti touto exhlqon ek mhtras tou blepein kopous kai ponous kai dietelesan en aiscunh ai hmerai mou

Chapter 21
1o logos o genomenos para kuriou pros ieremian ote apesteilen pros auton o basileus sedekias ton pascwr uion melciou kai sofonian uion maasaiou ton ierea legwn2eperwthson peri hmwn ton kurion oti basileus babulwnos efesthken ef� hmas ei poihsei kurios kata panta ta qaumasia autou kai apeleusetai af� hmwn3kai eipen pros autous ieremias outws ereite pros sedekian basilea iouda4tade legei kurios idou egw metastrefw ta opla ta polemika en ois umeis polemeite en autois pros tous caldaious tous sugkekleikotas umas exwqen tou teicous eis to meson ths polews tauths5kai polemhsw egw umas en ceiri ektetamenh kai en bracioni krataiw meta qumou kai orghs kai parorgismou megalou6kai pataxw pantas tous katoikountas en th polei tauth tous anqrwpous kai ta kthnh en qanatw megalw kai apoqanountai7kai meta tauta outws legei kurios dwsw ton sedekian basilea iouda kai tous paidas autou kai ton laon ton kataleifqenta en th polei tauth apo tou qanatou kai apo tou limou kai apo ths macairas eis ceiras ecqrwn autwn twn zhtountwn tas yucas autwn kai katakoyousin autous en stomati macairas ou feisomai ep� autois kai ou mh oiktirhsw autous8kai pros ton laon touton ereis tade legei kurios idou egw dedwka pro proswpou umwn thn odon ths zwhs kai thn odon tou qanatou9o kaqhmenos en th polei tauth apoqaneitai en macaira kai en limw kai o ekporeuomenos proscwrhsai pros tous caldaious tous sugkekleikotas umas zhsetai kai estai h yuch autou eis skula kai zhsetai10dioti esthrika to proswpon mou epi thn polin tauthn eis kaka kai ouk eis agaqa eis ceiras basilews babulwnos paradoqhsetai kai katakausei authn en puri11o oikos basilews iouda akousate logon kuriou12oikos dauid tade legei kurios krinate to prwi krima kai kateuqunate kai exelesqe dihrpasmenon ek ceiros adikountos auton opws mh anafqh ws pur h orgh mou kai kauqhsetai kai ouk estai o sbeswn13idou egw pros se ton katoikounta thn koilada sor thn pedinhn tous legontas tis ptohsei hmas h tis eiseleusetai pros to katoikhthrion hmwn14kai anayw pur en tw drumw auths kai edetai panta ta kuklw auths

Chapter 22
1tade legei kurios poreuou kai katabhqi eis ton oikon tou basilews iouda kai lalhseis ekei ton logon touton2kai ereis akoue logon kuriou basileu iouda o kaqhmenos epi qronou dauid su kai o oikos sou kai o laos sou kai oi eisporeuomenoi tais pulais tautais3tade legei kurios poieite krisin kai dikaiosunhn kai exaireisqe dihrpasmenon ek ceiros adikountos auton kai proshluton kai orfanon kai chran mh katadunasteuete kai mh asebeite kai aima aqwon mh ekcehte en tw topw toutw4dioti ean poiountes poihshte ton logon touton kai eiseleusontai en tais pulais tou oikou toutou basileis kaqhmenoi epi qronou dauid kai epibebhkotes ef� armatwn kai ippwn autoi kai oi paides autwn kai o laos autwn5ean de mh poihshte tous logous toutous kat� emautou wmosa legei kurios oti eis erhmwsin estai o oikos outos6oti tade legei kurios kata tou oikou basilews iouda galaad su moi arch tou libanou ean mh qw se eis erhmon poleis mh katoikhqhsomenas7kai epaxw epi se andra oleqreuonta kai ton pelekun autou kai ekkoyousin tas eklektas kedrous sou kai embalousin eis to pur8kai dieleusontai eqnh dia ths polews tauths kai erousin ekastos pros ton plhsion autou dia ti epoihsen kurios outws th polei th megalh tauth9kai erousin anq� wn egkatelipon thn diaqhkhn kuriou qeou autwn kai prosekunhsan qeois allotriois kai edouleusan autois10mh klaiete ton teqnhkota mhde qrhneite auton klausate klauqmw ton ekporeuomenon oti ouk epistreyei eti kai ou mh idh thn ghn patridos autou11dioti tade legei kurios epi sellhm uion iwsia ton basileuonta anti iwsia tou patros autou os exhlqen ek tou topou toutou ouk anastreyei ekei ouketi12all� h en tw topw ou metwkisa auton ekei apoqaneitai kai thn ghn tauthn ouk oyetai eti13w o oikodomwn oikian autou ou meta dikaiosunhs kai ta uperwa autou ouk en krimati para tw plhsion autou ergatai dwrean kai ton misqon autou ou mh apodwsei autw14wkodomhsas seautw oikon summetron uperwa ripista diestalmena qurisin kai exulwmena en kedrw kai kecrismena en miltw15mh basileuseis oti su paroxunh en acaz tw patri sou ou fagontai kai ou piontai beltion hn se poiein krima kai dikaiosunhn kalhn16ouk egnwsan ouk ekrinan krisin tapeinw oude krisin penhtos ou touto estin to mh gnwnai se eme legei kurios17idou ouk eisin oi ofqalmoi sou oude h kardia sou kalh all� eis thn pleonexian sou kai eis to aima to aqwon tou ekceein auto kai eis adikhma kai eis fonon tou poiein18dia touto tade legei kurios epi iwakim uion iwsia basilea iouda ouai epi ton andra touton ou mh koywntai auton w adelfe oude mh klausontai auton oimmoi kurie19tafhn onou tafhsetai sumyhsqeis rifhsetai epekeina ths pulhs ierousalhm20anabhqi eis ton libanon kai kekraxon kai eis thn basan dos thn fwnhn sou kai bohson eis to peran ths qalasshs oti sunetribhsan pantes oi erastai sou21elalhsa pros se en th paraptwsei sou kai eipas ouk akousomai auth h odos sou ek neothtos sou ouk hkousas ths fwnhs mou22pantas tous poimenas sou poimanei anemos kai oi erastai sou en aicmalwsia exeleusontai oti tote aiscunqhsh kai atimwqhsh apo pantwn twn filountwn se23katoikousa en tw libanw ennosseuousa en tais kedrois katastenaxeis en tw elqein soi wdinas ws tiktoushs24zw egw legei kurios ean genomenos genhtai ieconias uios iwakim basileus iouda aposfragisma epi ths ceiros ths dexias mou ekeiqen ekspasw se25kai paradwsw se eis ceiras twn zhtountwn thn yuchn sou wn su eulabh apo proswpou autwn eis ceiras twn caldaiwn26kai aporriyw se kai thn mhtera sou thn tekousan se eis ghn ou ouk etecqhs ekei kai ekei apoqaneisqe27eis de thn ghn hn autoi eucontai tais yucais autwn ou mh apostreywsin28htimwqh ieconias ws skeuos ou ouk estin creia autou oti exerrifh kai exeblhqh eis ghn hn ouk hdei29gh gh akoue logon kuriou30grayon ton andra touton ekkhrukton anqrwpon oti ou mh auxhqh ek tou spermatos autou anhr kaqhmenos epi qronou dauid arcwn eti en tw iouda

Chapter 23
1w oi poimenes oi diaskorpizontes kai apolluontes ta probata ths nomhs mou2dia touto tade legei kurios epi tous poimainontas ton laon mou umeis dieskorpisate ta probata mou kai exwsate auta kai ouk epeskeyasqe auta idou egw ekdikw ef� umas kata ta ponhra epithdeumata umwn3kai egw eisdexomai tous kataloipous tou laou mou apo pashs ths ghs ou exwsa autous ekei kai katasthsw autous eis thn nomhn autwn kai auxhqhsontai kai plhqunqhsontai4kai anasthsw autois poimenas oi poimanousin autous kai ou fobhqhsontai eti oude ptohqhsontai legei kurios5idou hmerai ercontai legei kurios kai anasthsw tw dauid anatolhn dikaian kai basileusei basileus kai sunhsei kai poihsei krima kai dikaiosunhn epi ths ghs6en tais hmerais autou swqhsetai ioudas kai israhl kataskhnwsei pepoiqws kai touto to onoma autou o kalesei auton kurios iwsedek7dia touto idou hmerai ercontai legei kurios kai ouk erousin eti zh kurios os anhgagen ton oikon israhl ek ghs aiguptou8alla zh kurios os sunhgagen apan to sperma israhl apo ghs borra kai apo paswn twn cwrwn ou exwsen autous ekei kai apekatesthsen autous eis thn ghn autwn9en tois profhtais sunetribh h kardia mou en emoi esaleuqh panta ta osta mou egenhqhn ws anhr suntetrimmenos kai ws anqrwpos sunecomenos apo oinou apo proswpou kuriou kai apo proswpou euprepeias doxhs autou10oti apo proswpou toutwn epenqhsen h gh exhranqhsan ai nomai ths erhmou kai egeneto o dromos autwn ponhros kai h iscus autwn ouc outws11oti iereus kai profhths emolunqhsan kai en tw oikw mou eidon ponhrias autwn12dia touto genesqw h odos autwn autois eis olisqhma en gnofw kai uposkelisqhsontai kai pesountai en auth dioti epaxw ep� autous kaka en eniautw episkeyews autwn fhsin kurios13kai en tois profhtais samareias eidon anomhmata eprofhteusan dia ths baal kai eplanhsan ton laon mou israhl14kai en tois profhtais ierousalhm ewraka frikta moicwmenous kai poreuomenous en yeudesi kai antilambanomenous ceirwn ponhrwn tou mh apostrafhnai ekaston apo ths odou autou ths ponhras egenhqhsan moi pantes ws sodoma kai oi katoikountes authn wsper gomorra15dia touto tade legei kurios idou egw ywmiw autous odunhn kai potiw autous udwr pikron oti apo twn profhtwn ierousalhm exhlqen molusmos pash th gh16outws legei kurios pantokratwr mh akouete tous logous twn profhtwn oti mataiousin eautois orasin apo kardias autwn lalousin kai ouk apo stomatos kuriou17legousin tois apwqoumenois ton logon kuriou eirhnh estai umin kai pasin tois poreuomenois tois qelhmasin autwn panti tw poreuomenw planh kardias autou eipan ouc hxei epi se kaka18oti tis esth en uposthmati kuriou kai eiden ton logon autou tis enwtisato kai hkousen19idou seismos para kuriou kai orgh ekporeuetai eis susseismon sustrefomenh epi tous asebeis hxei20kai ouketi apostreyei o qumos kuriou ews an poihsh auto kai ews an anasthsh auto apo egceirhmatos kardias autou ep� escatou twn hmerwn nohsousin auta21ouk apestellon tous profhtas kai autoi etrecon ouk elalhsa pros autous kai autoi eprofhteuon22kai ei esthsan en th upostasei mou kai eishkousan twn logwn mou kai ton laon mou an apestrefon autous apo twn ponhrwn epithdeumatwn autwn23qeos eggizwn egw eimi legei kurios kai ouci qeos porrwqen24ei krubhsetai anqrwpos en krufaiois kai egw ouk oyomai auton mh ouci ton ouranon kai thn ghn egw plhrw legei kurios25hkousa a lalousin oi profhtai a profhteuousin epi tw onomati mou yeudh legontes hnupniasamhn enupnion26ews pote estai en kardia twn profhtwn twn profhteuontwn yeudh kai en tw profhteuein autous ta qelhmata kardias autwn27twn logizomenwn tou epilaqesqai tou nomou mou en tois enupniois autwn a dihgounto ekastos tw plhsion autou kaqaper epelaqonto oi pateres autwn tou onomatos mou en th baal28o profhths en w to enupnion estin dihghsasqw to enupnion autou kai en w o logos mou pros auton dihghsasqw ton logon mou ep� alhqeias ti to acuron pros ton siton outws oi logoi mou legei kurios29ouci oi logoi mou wsper pur flegon legei kurios kai ws pelux koptwn petran30dia touto idou egw pros tous profhtas legei kurios o qeos tous kleptontas tous logous mou ekastos para tou plhsion autou31idou egw pros tous profhtas tous ekballontas profhteias glwsshs kai nustazontas nustagmon eautwn32idou egw pros tous profhtas tous profhteuontas enupnia yeudh kai dihgounto auta kai eplanhsan ton laon mou en tois yeudesin autwn kai en tois planois autwn kai egw ouk apesteila autous kai ouk eneteilamhn autois kai wfeleian ouk wfelhsousin ton laon touton33kai ean erwthswsi se o laos outos h iereus h profhths legwn ti to lhmma kuriou kai ereis autois umeis este to lhmma kai raxw umas legei kurios34kai o profhths kai o iereus kai o laos oi an eipwsin lhmma kuriou kai ekdikhsw ton anqrwpon ekeinon kai ton oikon autou35oti outws ereite ekastos pros ton plhsion autou kai ekastos pros ton adelfon autou ti apekriqh kurios kai ti elalhsen kurios36kai lhmma kuriou mh onomazete eti oti to lhmma tw anqrwpw estai o logos autou37kai dia ti elalhsen kurios o qeos hmwn38dia touto tade legei kurios o qeos anq� wn eipate ton logon touton lhmma kuriou kai apesteila pros umas legwn ouk ereite lhmma kuriou39dia touto idou egw lambanw kai rassw umas kai thn polin hn edwka umin kai tois patrasin umwn40kai dwsw ef� umas oneidismon aiwnion kai atimian aiwnion htis ouk epilhsqhsetai

Chapter 24
1edeixen moi kurios duo kalaqous sukwn keimenous kata proswpon naou kuriou meta to apoikisai naboucodonosor basilea babulwnos ton ieconian uion iwakim basilea iouda kai tous arcontas kai tous tecnitas kai tous desmwtas kai tous plousious ex ierousalhm kai hgagen autous eis babulwna2o kalaqos o eis sukwn crhstwn sfodra ws ta suka ta proima kai o kalaqos o eteros sukwn ponhrwn sfodra a ou brwqhsetai apo ponhrias autwn3kai eipen kurios pros me ti su oras ieremia kai eipa suka ta crhsta crhsta lian kai ta ponhra ponhra lian a ou brwqhsetai apo ponhrias autwn4kai egeneto logos kuriou pros me legwn5tade legei kurios o qeos israhl ws ta suka ta crhsta tauta outws epignwsomai tous apoikisqentas iouda ous exapestalka ek tou topou toutou eis ghn caldaiwn eis agaqa6kai sthriw tous ofqalmous mou ep� autous eis agaqa kai apokatasthsw autous eis thn ghn tauthn eis agaqa kai anoikodomhsw autous kai ou mh kaqelw kai katafuteusw autous kai ou mh ektilw7kai dwsw autois kardian tou eidenai autous eme oti egw eimi kurios kai esontai moi eis laon kai egw esomai autois eis qeon oti epistrafhsontai ep� eme ex olhs ths kardias autwn8kai ws ta suka ta ponhra a ou brwqhsetai apo ponhrias autwn tade legei kurios outws paradwsw ton sedekian basilea iouda kai tous megistanas autou kai to kataloipon ierousalhm tous upoleleimmenous en th gh tauth kai tous katoikountas en aiguptw9kai dwsw autous eis diaskorpismon eis pasas tas basileias ths ghs kai esontai eis oneidismon kai eis parabolhn kai eis misos kai eis kataran en panti topw ou exwsa autous ekei10kai apostelw eis autous ton limon kai ton qanaton kai thn macairan ews an eklipwsin apo ths ghs hs edwka autois

Chapter 25
1o logos o genomenos pros ieremian epi panta ton laon iouda en tw etei tw tetartw tou iwakim uiou iwsia basilews iouda2on elalhsen pros panta ton laon iouda kai pros tous katoikountas ierousalhm legwn3en triskaidekatw etei iwsia uiou amws basilews iouda kai ews ths hmeras tauths eikosi kai tria eth kai elalhsa pros umas orqrizwn kai legwn4kai apestellon pros umas tous doulous mou tous profhtas orqrou apostellwn kai ouk eishkousate kai ou prosescete tois wsin umwn5legwn apostrafhte ekastos apo ths odou autou ths ponhras kai apo twn ponhrwn epithdeumatwn umwn kai katoikhsete epi ths ghs hs edwka umin kai tois patrasin umwn ap� aiwnos kai ews aiwnos6mh poreuesqe opisw qewn allotriwn tou douleuein autois kai tou proskunein autois opws mh parorgizhte me en tois ergois twn ceirwn umwn tou kakwsai umas7kai ouk hkousate mou8dia touto tade legei kurios epeidh ouk episteusate tois logois mou9idou egw apostellw kai lhmyomai thn patrian apo borra kai axw autous epi thn ghn tauthn kai epi tous katoikountas authn kai epi panta ta eqnh ta kuklw auths kai exerhmwsw autous kai dwsw autous eis afanismon kai eis surigmon kai eis oneidismon aiwnion10kai apolw ap� autwn fwnhn caras kai fwnhn eufrosunhs fwnhn numfiou kai fwnhn numfhs osmhn murou kai fws lucnou11kai estai pasa h gh eis afanismon kai douleusousin en tois eqnesin ebdomhkonta eth12kai en tw plhrwqhnai ta ebdomhkonta eth ekdikhsw to eqnos ekeino fhsin kurios kai qhsomai autous eis afanismon aiwnion13kai epaxw epi thn ghn ekeinhn pantas tous logous mou ous elalhsa kat� auths panta ta gegrammena en tw bibliw toutw14a eprofhteusen ieremias epi ta eqnh ta ailam15tade legei kurios suntribhtw to toxon ailam arch dunasteias autwn16kai epaxw epi ailam tessaras anemous ek twn tessarwn akrwn tou ouranou kai diasperw autous en pasin tois anemois toutois kai ouk estai eqnos o ouc hxei ekei oi exwsmenoi ailam17kai ptohsw autous enantion twn ecqrwn autwn twn zhtountwn thn yuchn autwn kai epaxw ep� autous kaka kata thn orghn tou qumou mou kai epapostelw opisw autwn thn macairan mou ews tou exanalwsai autous18kai qhsw ton qronon mou en ailam kai exapostelw ekeiqen basilea kai megistanas19kai estai ep� escatou twn hmerwn apostreyw thn aicmalwsian ailam legei kurios20en arch basileuontos sedekiou tou basilews egeneto o logos outos peri ailam

Chapter 26
2th aiguptw epi dunamin faraw necaw basilews aiguptou os hn epi tw potamw eufrath en carcamis on epataxe naboucodonosor basileus babulwnos en tw etei tw tetartw iwakim basilews iouda3analabete opla kai aspidas kai prosagagete eis polemon4episaxate tous ippous epibhte oi ippeis kai katasthte en tais perikefalaiais umwn probalete ta dorata kai endusasqe tous qwrakas umwn5ti oti autoi ptoountai kai apocwrousin opisw dioti oi iscuroi autwn kophsontai fugh efugon kai ouk anestreyan periecomenoi kukloqen legei kurios6mh feugetw o koufos kai mh anaswzesqw o iscuros epi borran ta para ton eufrathn hsqenhsan peptwkasin7tis outos ws potamos anabhsetai kai ws potamoi kumainousin udwr8udata aiguptou wsei potamos anabhsetai kai eipen anabhsomai kai katakaluyw ghn kai apolw katoikountas en auth9epibhte epi tous ippous paraskeuasate ta armata exelqate oi machtai aiqiopwn kai libues kaqwplismenoi oplois kai ludoi anabhte enteinate toxon10kai h hmera ekeinh kuriw tw qew hmwn hmera ekdikhsews tou ekdikhsai tous ecqrous autou kai katafagetai h macaira kuriou kai emplhsqhsetai kai mequsqhsetai apo tou aimatos autwn oti qusia tw kuriw sabawq apo ghs borra epi potamw eufrath11anabhqi galaad kai labe rhtinhn th parqenw qugatri aiguptou eis kenon eplhqunas iamata sou wfeleia ouk estin soi12hkousan eqnh fwnhn sou kai ths kraughs sou eplhsqh h gh oti machths pros machthn hsqenhsen epi to auto epesan amfoteroi13a elalhsen kurios en ceiri ieremiou tou elqein naboucodonosor ton basilea babulwnos tou koyai thn ghn aiguptou14anaggeilate eis magdwlon kai paraggeilate eis memfin eipate episthqi kai etoimason oti katefagen macaira thn smilaka sou15dia ti efugen o apis o moscos o eklektos sou ouk emeinen oti kurios parelusen auton16kai to plhqos sou hsqenhsen kai epesen kai ekastos pros ton plhsion autou elalei anastwmen kai anastreywmen pros ton laon hmwn eis thn patrida hmwn apo proswpou macairas ellhnikhs17kalesate to onoma faraw necaw basilews aiguptou sawn-esbi-emwhd18zw egw legei kurios o qeos oti ws to itaburion en tois oresin kai ws o karmhlos en th qalassh hxei19skeuh apoikismou poihson seauth katoikousa qugater aiguptou oti memfis eis afanismon estai kai klhqhsetai ouai dia to mh uparcein katoikountas en auth20damalis kekallwpismenh aiguptos apospasma apo borra hlqen ep� authn21kai oi misqwtoi auths en auth wsper moscoi siteutoi trefomenoi en auth dioti kai autoi apestrafhsan kai efugon omoqumadon ouk esthsan oti hmera apwleias hlqen ep� autous kai kairos ekdikhsews autwn22fwnh ws ofews surizontos oti en ammw poreusontai en axinais hxousin ep� authn ws koptontes xula23ekkoyousin ton drumon auths legei kurios o qeos oti ou mh eikasqh oti plhqunei uper akrida kai ouk estin autois ariqmos24kathscunqh qugathr aiguptou paredoqh eis ceiras laou apo borra25idou egw ekdikw ton amwn ton uion auths epi faraw kai epi tous pepoiqotas ep� autw27su de mh fobhqhs doulos mou iakwb mhde ptohqhs israhl dioti idou egw swzwn se makroqen kai to sperma sou ek ths aicmalwsias autwn kai anastreyei iakwb kai hsucasei kai upnwsei kai ouk estai o parenoclwn auton28mh fobou pais mou iakwb legei kurios oti meta sou egw eimi oti poihsw sunteleian en panti eqnei eis ous exwsa se ekei se de ou mh poihsw eklipein kai paideusw se eis krima kai aqwon ouk aqwwsw se

Chapter 27
1logos kuriou on elalhsen epi babulwna2anaggeilate en tois eqnesin kai akousta poihsate kai mh kruyhte eipate ealwken babulwn kathscunqh bhlos h aptohtos h trufera paredoqh marwdac3oti anebh ep� authn eqnos apo borra outos qhsei thn ghn auths eis afanismon kai ouk estai o katoikwn en auth apo anqrwpou kai ews kthnous4en tais hmerais ekeinais kai en tw kairw ekeinw hxousin oi uioi israhl autoi kai oi uioi iouda epi to auto badizontes kai klaiontes poreusontai ton kurion qeon autwn zhtountes5ews siwn erwthsousin thn odon wde gar to proswpon autwn dwsousin kai hxousin kai katafeuxontai pros kurion ton qeon diaqhkh gar aiwnios ouk epilhsqhsetai6probata apolwlota egenhqh o laos mou oi poimenes autwn exwsan autous epi ta orh apeplanhsan autous ex orous epi bounon wconto epelaqonto koiths autwn7pantes oi euriskontes autous katanaliskon autous oi ecqroi autwn eipan mh anwmen autous anq� wn hmarton tw kuriw nomh dikaiosunhs tw sunagagonti tous pateras autwn8apallotriwqhte ek mesou babulwnos kai apo ghs caldaiwn kai exelqate kai genesqe wsper drakontes kata proswpon probatwn9oti idou egw egeirw epi babulwna sunagwgas eqnwn ek ghs borra kai parataxontai auth ekeiqen alwsetai ws bolis machtou sunetou ouk epistreyei kenh10kai estai h caldaia eis pronomhn pantes oi pronomeuontes authn emplhsqhsontai11oti hufrainesqe kai katekaucasqe diarpazontes thn klhronomian mou dioti eskirtate ws boi+dia en botanh kai ekeratizete ws tauroi12hscunqh h mhthr umwn sfodra mhthr ep� agaqa escath eqnwn erhmos13apo orghs kuriou ou katoikhqhsetai kai estai eis afanismon pasa kai pas o diodeuwn dia babulwnos skuqrwpasei kai suriousin epi pasan thn plhghn auths14parataxasqe epi babulwna kuklw pantes teinontes toxon toxeusate ep� authn mh feishsqe epi tois toxeumasin umwn15katakrothsate ep� authn pareluqhsan ai ceires auths epesan ai epalxeis auths kai kateskafh to teicos auths oti ekdikhsis para qeou estin ekdikeite ep� authn kaqws epoihsen poihsate auth16exoleqreusate sperma ek babulwnos kateconta drepanon en kairw qerismou apo proswpou macairas ellhnikhs ekastos eis ton laon autou apostreyousin kai ekastos eis thn ghn autou feuxetai17probaton planwmenon israhl leontes exwsan auton o prwtos efagen auton basileus assour kai outos usteron ta osta autou basileus babulwnos18dia touto tade legei kurios idou egw ekdikw epi ton basilea babulwnos kai epi thn ghn autou kaqws exedikhsa epi ton basilea assour19kai apokatasthsw ton israhl eis thn nomhn autou kai nemhsetai en tw karmhlw kai en orei efraim kai en tw galaad kai plhsqhsetai h yuch autou20en tais hmerais ekeinais kai en tw kairw ekeinw zhthsousin thn adikian israhl kai ouc uparxei kai tas amartias iouda kai ou mh eureqwsin oti ilews esomai tois upoleleimmenois epi ths ghs legei kurios21pikrws epibhqi ep� authn kai epi tous katoikountas ep� authn ekdikhson macaira kai afanison legei kurios kai poiei kata panta osa entellomai soi22fwnh polemou kai suntribh megalh en gh caldaiwn23pws suneklasqh kai sunetribh h sfura pashs ths ghs pws egenhqh eis afanismon babulwn en eqnesin24epiqhsontai soi kai alwsh w babulwn kai ou gnwsh eureqhs kai elhmfqhs oti tw kuriw antesths25hnoixen kurios ton qhsauron autou kai exhnegken ta skeuh orghs autou oti ergon tw kuriw qew en gh caldaiwn26oti elhluqasin oi kairoi auths anoixate tas apoqhkas auths ereunhsate authn ws sphlaion kai exoleqreusate authn mh genesqw auths kataleimma27anaxhranate auths pantas tous karpous kai katabhtwsan eis sfaghn ouai autois oti hkei h hmera autwn kai kairos ekdikhsews autwn28fwnh feugontwn kai anaswzomenwn ek ghs babulwnos tou anaggeilai eis siwn thn ekdikhsin para kuriou qeou hmwn29paraggeilate epi babulwna pollois panti enteinonti toxon parembalete ep� authn kukloqen mh estw auths anaswzomenos antapodote auth kata ta erga auths kata panta osa epoihsen poihsate auth oti pros ton kurion antesth qeon agion tou israhl30dia touto pesountai oi neaniskoi auths en tais plateiais auths kai pantes oi andres oi polemistai auths rifhsontai eipen kurios31idou egw epi se thn ubristrian legei kurios oti hkei h hmera sou kai o kairos ekdikhsews sou32kai asqenhsei h ubris sou kai peseitai kai ouk estai o anistwn authn kai anayw pur en tw drumw auths kai katafagetai panta ta kuklw auths33tade legei kurios katadedunasteuntai oi uioi israhl kai oi uioi iouda ama pantes oi aicmalwteusantes autous katedunasteusan autous oti ouk hqelhsan exaposteilai autous34kai o lutroumenos autous iscuros kurios pantokratwr onoma autw krisin krinei pros tous antidikous autou opws exarh thn ghn kai paroxunei tois katoikousi babulwna35macairan epi tous caldaious kai epi tous katoikountas babulwna kai epi tous megistanas auths kai epi tous sunetous auths36macairan epi tous machtas auths kai paraluqhsontai37macairan epi tous ippous autwn kai epi ta armata autwn macairan epi tous machtas autwn kai epi ton summikton ton en mesw auths kai esontai wsei gunaikes macairan epi tous qhsaurous auths kai diaskorpisqhsontai38epi tw udati auths epepoiqei kai kataiscunqhsontai oti gh twn gluptwn estin kai en tais nhsois ou katekaucwnto39dia touto katoikhsousin indalmata en tais nhsois kai katoikhsousin en auth qugateres seirhnwn ou mh katoikhqh ouketi eis ton aiwna40kaqws katestreyen o qeos sodoma kai gomorra kai tas omorousas autais eipen kurios ou mh katoikhsh ekei anqrwpos kai ou mh paroikhsh ekei uios anqrwpou41idou laos ercetai apo borra kai eqnos mega kai basileis polloi exegerqhsontai ap� escatou ths ghs42toxon kai egceiridion econtes itamos estin kai ou mh elehsh fwnh autwn ws qalassa hchsei ef� ippois ippasontai pareskeuasmenoi wsper pur eis polemon pros se qugater babulwnos43hkousen basileus babulwnos thn akohn autwn kai pareluqhsan ai ceires autou qliyis katekrathsen autou wdines ws tiktoushs44idou wsper lewn anabhsetai apo tou iordanou eis topon aiqam oti tacews ekdiwxw autous ap� auths kai panta neaniskon ep� authn episthsw oti tis wsper egw kai tis antisthsetai moi kai tis outos poimhn os sthsetai kata proswpon mou45dia touto akousate thn boulhn kuriou hn bebouleutai epi babulwna kai logismous autou ous elogisato epi tous katoikountas caldaious ean mh diafqarh ta arnia twn probatwn autwn ean mh afanisqh nomh ap� autwn46oti apo fwnhs alwsews babulwnos seisqhsetai h gh kai kraugh en eqnesin akousqhsetai .

Chapter 28
1tade legei kurios idou egw exegeirw epi babulwna kai epi tous katoikountas caldaious anemon kauswna diafqeironta2kai exapostelw eis babulwna ubristas kai kaqubrisousin authn kai lumanountai thn ghn auths ouai epi babulwna kukloqen en hmera kakwsews auths3ep� authn teinetw o teinwn to toxon autou kai periqesqw w estin opla autw kai mh feishsqe epi neaniskous auths kai afanisate pasan thn dunamin auths4kai pesountai traumatiai en gh caldaiwn kai katakekenthmenoi exwqen auths5dioti ouk echreusen israhl kai ioudas apo qeou autwn apo kuriou pantokratoros oti h gh autwn eplhsqh adikias apo twn agiwn israhl6feugete ek mesou babulwnos kai anaswzete ekastos thn yuchn autou kai mh aporrifhte en th adikia auths oti kairos ekdikhsews auths estin para kuriou antapodoma autos antapodidwsin auth7pothrion crusoun babulwn en ceiri kuriou mequskon pasan thn ghn apo tou oinou auths epiosan eqnh dia touto esaleuqhsan8kai afnw epesen babulwn kai sunetribh qrhneite authn labete rhtinhn th diafqora auths ei pws iaqhsetai9iatreusamen thn babulwna kai ouk iaqh egkatalipwmen authn kai apelqwmen ekastos eis thn ghn autou oti hggisen eis ouranon to krima auths exhren ews twn astrwn10exhnegken kurios to krima autou deute kai anaggeilwmen eis siwn ta erga kuriou qeou hmwn11paraskeuazete ta toxeumata plhroute tas faretras hgeiren kurios to pneuma basilews mhdwn oti eis babulwna h orgh autou tou exoleqreusai authn oti ekdikhsis kuriou estin ekdikhsis laou autou estin12epi teicewn babulwnos arate shmeion episthsate faretras egeirate fulakas etoimasate opla oti eneceirhsen kai poihsei kurios a elalhsen epi tous katoikountas babulwna13kataskhnountas ef� udasi pollois kai epi plhqei qhsaurwn auths hkei to peras sou alhqws eis ta splagca sou14oti wmosen kurios kata tou bracionos autou dioti plhrwsw se anqrwpwn wsei akridwn kai fqegxontai epi se oi katabainontes15poiwn ghn en th iscui autou etoimazwn oikoumenhn en th sofia autou en th sunesei autou exeteinen ton ouranon16eis fwnhn eqeto hcos udatos en tw ouranw kai anhgagen nefelas ap� escatou ths ghs astrapas eis ueton epoihsen kai exhgagen fws ek qhsaurwn autou17emwranqh pas anqrwpos apo gnwsews kathscunqh pas crusocoos apo twn gluptwn autou oti yeudh ecwneusan ouk estin pneuma en autois18mataia estin erga memwkhmena en kairw episkeyews autwn apolountai19ou toiauth meris tw iakwb oti o plasas ta panta autos estin klhronomia autou kurios onoma autw20diaskorpizeis su moi skeuh polemou kai diaskorpiw en soi eqnh kai exarw ek sou basileis21kai diaskorpiw en soi ippon kai anabathn autou kai diaskorpiw en soi armata kai anabatas autwn22kai diaskorpiw en soi neaniskon kai parqenon kai diaskorpiw en soi andra kai gunaika23kai diaskorpiw en soi poimena kai to poimnion autou kai diaskorpiw en soi gewrgon kai to gewrgion autou kai diaskorpiw en soi hgemonas kai strathgous sou24kai antapodwsw th babulwni kai pasi tois katoikousi caldaiois pasas tas kakias autwn as epoihsan epi siwn kat� ofqalmous umwn legei kurios25idou egw pros se to oros to diefqarmenon to diafqeiron pasan thn ghn kai ektenw thn ceira mou epi se kai katakuliw se apo twn petrwn kai dwsw se ws oros empepurismenon26kai ou mh labwsin apo sou liqon eis gwnian kai liqon eis qemelion oti eis afanismon eis ton aiwna esh legei kurios27arate shmeion epi ths ghs salpisate en eqnesin salpiggi agiasate ep� authn eqnh paraggeilate ep� authn basileiais ararat par� emou kai tois ascanazaiois episthsate ep� authn belostaseis anabibasate ep� authn ippon ws akridwn plhqos28agiasate ep� authn eqnh ton basilea twn mhdwn kai pashs ths ghs tous hgoumenous autou kai pantas tous strathgous autou29eseisqh h gh kai eponesen dioti exanesth epi babulwna logismos kuriou tou qeinai thn ghn babulwnos eis afanismon kai mh katoikeisqai authn30exelipen machths babulwnos tou polemein kaqhsontai ekei en perioch eqrausqh h dunasteia autwn egenhqhsan wsei gunaikes enepurisqh ta skhnwmata auths sunetribhsan oi mocloi auths31diwkwn eis apanthsin diwkontos diwxetai kai anaggellwn eis apanthsin anaggellontos tou anaggeilai tw basilei babulwnos oti ealwken h polis autou32ap� escatou twn diabasewn autou elhmfqhsan kai ta sustemata autwn eneprhsan en puri kai andres autou oi polemistai exercontai33dioti tade legei kurios oikoi basilews babulwnos ws alwn wrimos alohqhsontai eti mikron kai hxei o amhtos auths34katefagen me emerisato me katelaben me skeuos lepton naboucodonosor basileus babulwnos katepien me ws drakwn eplhsen thn koilian autou apo ths trufhs mou exwsen me35oi mocqoi mou kai ai talaipwriai mou eis babulwna erei katoikousa siwn kai to aima mou epi tous katoikountas caldaious erei ierousalhm36dia touto tade legei kurios idou egw krinw thn antidikon sou kai ekdikhsw thn ekdikhsin sou kai erhmwsw thn qalassan auths kai xhranw thn phghn auths37kai estai babulwn eis afanismon kai ou katoikhqhsetai38ama ws leontes exhgerqhsan kai ws skumnoi leontwn39en th qermasia autwn dwsw pothma autois kai mequsw autous opws karwqwsin kai upnwswsin upnon aiwnion kai ou mh egerqwsi legei kurios40katabibasw autous ws arnas eis sfaghn kai ws krious met� erifwn41pws ealw kai eqhreuqh to kauchma pashs ths ghs pws egeneto babulwn eis afanismon en tois eqnesin42anebh epi babulwna h qalassa en hcw kumatwn auths kai katekalufqh43egenhqhsan ai poleis auths gh anudros kai abatos ou katoikhsei en auth oude eis oude mh katalush en auth uios anqrwpou44kai ekdikhsw epi babulwna kai exoisw a katepien ek tou stomatos auths kai ou mh sunacqwsin pros authn eti ta eqnh49kai en babulwni pesountai traumatiai pashs ths ghs50anaswzomenoi ek ghs poreuesqe kai mh istasqe oi makroqen mnhsqhte tou kuriou kai ierousalhm anabhtw epi thn kardian umwn51hscunqhmen oti hkousamen oneidismon hmwn katekaluyen atimia to proswpon hmwn eishlqon allogeneis eis ta agia hmwn eis oikon kuriou52dia touto idou hmerai ercontai legei kurios kai ekdikhsw epi ta glupta auths kai en pash th gh auths pesountai traumatiai53oti ean anabh babulwn ws o ouranos kai oti ean ocurwsh uyos iscuos auths par� emou hxousin exoleqreuontes authn legei kurios54fwnh kraughs en babulwni kai suntribh megalh en gh caldaiwn55oti exwleqreusen kurios thn babulwna kai apwlesen ap� auths fwnhn megalhn hcousan ws udata polla edwken eis oleqron fwnhn auths56oti hlqen epi babulwna talaipwria ealwsan oi machtai auths eptohtai to toxon autwn oti qeos antapodidwsin autois kurios antapodidwsin auth thn antapodosin57kai mequsei meqh tous hgemonas auths kai tous sofous auths kai tous strathgous auths legei o basileus kurios pantokratwr onoma autw58tade legei kurios teicos babulwnos eplatunqh kataskaptomenon kataskafhsetai kai ai pulai auths ai uyhlai empurisqhsontai kai ou kopiasousin laoi eis kenon kai eqnh en arch ekleiyousin59o logos on eneteilato kurios ieremia tw profhth eipein tw saraia uiw nhriou uiou maasaiou ote eporeueto para sedekiou basilews iouda eis babulwna en tw etei tw tetartw ths basileias autou kai saraias arcwn dwrwn60kai egrayen ieremias panta ta kaka a hxei epi babulwna en bibliw eni pantas tous logous toutous tous gegrammenous epi babulwna61kai eipen ieremias pros saraian otan elqhs eis babulwna kai oyh kai anagnwsh pantas tous logous toutous62kai ereis kurie kurie su elalhsas epi ton topon touton tou exoleqreusai auton kai tou mh einai en autw katoikountas apo anqrwpou ews kthnous oti afanismos eis ton aiwna estai63kai estai otan paush tou anaginwskein to biblion touto kai epidhseis ep� auto liqon kai riyeis auto eis meson tou eufratou64kai ereis outws katadusetai babulwn kai ou mh anasth apo proswpou twn kakwn wn egw epagw ep� authn

Chapter 29
1epi tous allofulous2tade legei kurios idou udata anabainei apo borra kai estai eis ceimarroun katakluzonta kai kataklusei ghn kai to plhrwma auths polin kai tous katoikountas en auth kai kekraxontai oi anqrwpoi kai alalaxousin apantes oi katoikountes thn ghn3apo fwnhs ormhs autou apo twn oplwn twn podwn autou kai apo seismou twn armatwn autou hcou trocwn autou ouk epestreyan pateres ef� uious autwn apo eklusews ceirwn autwn4en th hmera th ercomenh tou apolesai pantas tous allofulous kai afaniw thn turon kai thn sidwna kai pantas tous kataloipous ths bohqeias autwn oti exoleqreusei kurios tous kataloipous twn nhswn5hkei falakrwma epi gazan aperrifh askalwn kai oi kataloipoi enakim ews tinos koyeis6h macaira tou kuriou ews tinos ouc hsucaseis apokatasthqi eis ton koleon sou anapausai kai eparqhti7pws hsucasei kai kurios eneteilato auth epi thn askalwna kai epi tas paraqalassious epi tas kataloipous epegerqhnai

Chapter 30
1th idoumaia tade legei kurios ouk estin eti sofia en qaiman apwleto boulh ek sunetwn wceto sofia autwn2hpathqh o topos autwn baqunate eis kaqisin oi katoikountes en daidan oti duskola epoihsen hgagon ep� auton en cronw w epeskeyamhn ep� auton3oti trughtai hlqon soi ou kataleiyousin soi kataleimmata ws kleptai en nukti epiqhsousin ceira autwn4oti egw katesura ton hsau anekaluya ta krupta autwn krubhnai ou mh dunwntai wlonto dia ceira adelfou autou kai geitonos autou kai ouk estin5upoleipesqai orfanon sou ina zhshtai kai egw zhsomai kai chrai ep� eme pepoiqasin6oti tade eipen kurios ois ouk hn nomos piein to pothrion epion kai su aqwwmenh ou mh aqwwqhs oti pinwn piesai7oti kat� emautou wmosa legei kurios oti eis abaton kai eis oneidismon kai eis katarasin esh en mesw auths kai pasai ai poleis auths esontai erhmoi eis aiwna8akohn hkousa para kuriou kai aggelous eis eqnh apesteilen sunacqhte kai paragenesqe eis authn anasthte eis polemon9mikron edwka se en eqnesin eukatafronhton en anqrwpois10h paignia sou eneceirhsen soi itamia kardias sou katelusen trumalias petrwn sunelaben iscun bounou uyhlou oti uywsen wsper aetos nossian autou ekeiqen kaqelw se11kai estai h idoumaia eis abaton pas o paraporeuomenos ep� authn suriei12wsper katestrafh sodoma kai gomorra kai ai paroikoi auths eipen kurios pantokratwr ou mh kaqish ekei anqrwpos kai ou mh enoikhsh ekei uios anqrwpou13idou wsper lewn anabhsetai ek mesou tou iordanou eis topon aiqam oti tacu ekdiwxw autous ap� auths kai tous neaniskous ep� authn episthsate oti tis wsper egw kai tis antisthsetai moi kai tis outos poimhn os sthsetai kata proswpon mou14dia touto akousate boulhn kuriou hn ebouleusato epi thn idoumaian kai logismon autou on elogisato epi tous katoikountas qaiman ean mh sumyhsqwsin ta elacista twn probatwn ean mh abatwqh ep� authn katalusis autwn15oti apo fwnhs ptwsews autwn eseisqh h gh kai kraugh sou en qalassh hkousqh16idou wsper aetos oyetai kai ektenei tas pterugas ep� ocurwmata auths kai estai h kardia twn iscurwn ths idoumaias en th hmera ekeinh ws kardia gunaikos wdinoushs17tois uiois ammwn outws eipen kurios mh uioi ouk eisin en israhl h paralhmyomenos ouk estin autois dia ti parelaben melcom ton gad kai o laos autwn en polesin autwn enoikhsei18dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurios kai akoutiw epi rabbaq qorubon polemwn kai esontai eis abaton kai eis apwleian kai bwmoi auths en puri katakauqhsontai kai paralhmyetai israhl thn archn autou19alalaxon esebwn oti wleto gai kekraxate qugateres rabbaq perizwsasqe sakkous kai epilhmpteusasqe kai koyasqe epi melcom oti en apoikia badieitai oi iereis autou kai oi arcontes autou ama20ti agalliash en tois pediois enakim qugater itamias h pepoiquia epi qhsaurois auths h legousa tis eiseleusetai ep� eme21idou egw ferw fobon epi se eipen kurios apo pashs ths perioikou sou kai diasparhsesqe ekastos eis proswpon autou kai ouk estai o sunagwn23th khdar basilissh ths aulhs hn epataxen naboucodonosor basileus babulwnos outws eipen kurios anasthte kai anabhte epi khdar kai plhsate tous uious kedem24skhnas autwn kai probata autwn lhmyontai imatia autwn kai panta ta skeuh autwn kai kamhlous autwn lhmyontai eautois kai kalesate ep� autous apwleian kukloqen25feugete lian baqunate eis kaqisin kaqhmenoi en th aulh oti ebouleusato ef� umas basileus babulwnos boulhn kai elogisato ef� umas logismon26anasthqi kai anabhqi ep� eqnos eustaqoun kaqhmenon eis anayuchn ois ouk eisin qurai ou balanoi ou mocloi monoi kataluousin27kai esontai kamhloi autwn eis pronomhn kai plhqos kthnwn autwn eis apwleian kai likmhsw autous panti pneumati kekarmenous pro proswpou autwn ek pantos peran autwn oisw thn trophn autwn eipen kurios28kai estai h aulh diatribh strouqwn kai abatos ews aiwnos ou mh kaqish ekei anqrwpos kai ou mh katoikhsh ekei uios anqrwpou29th damaskw kathscunqh hmaq kai arfad oti hkousan akohn ponhran exesthsan equmwqhsan anapausasqai ou mh dunwntai30exeluqh damaskos apestrafh eis fughn tromos epelabeto auths31pws ouci egkatelipen polin emhn kwmhn hgaphsan32dia touto pesountai neaniskoi en plateiais sou kai pantes oi andres oi polemistai sou pesountai fhsin kurios33kai kausw pur en teicei damaskou kai katafagetai amfoda uiou ader

Chapter 31
1th mwab outws eipen kurios ouai epi nabau oti wleto elhmfqh kariaqaim hscunqh amaq kai htthqh2ouk estin eti iatreia mwab agauriama en esebwn elogisanto ep� authn kaka ekoyamen authn apo eqnous kai pausin pausetai opisqen sou badieitai macaira3oti fwnh kekragotwn ex wrwnaim oleqros kai suntrimma mega4sunetribh mwab anaggeilate eis zogora5oti eplhsqh alawq en klauqmw anabhsetai klaiwn en odw wrwnaim kraughn suntrimmatos hkousate6feugete kai swsate tas yucas umwn kai esesqe wsper onos agrios en erhmw7epeidh epepoiqeis en ocurwmasin sou kai su sullhmfqhsh kai exeleusetai camws en apoikia oi iereis autou kai oi arcontes autou ama8kai hxei oleqros epi pasan polin kai polis ou mh swqh kai apoleitai o aulwn kai exoleqreuqhsetai h pedinh kaqws eipen kurios9dote shmeia th mwab oti afh anafqhsetai kai pasai ai poleis auths eis abaton esontai poqen enoikos auth10epikataratos o poiwn ta erga kuriou amelws exairwn macairan autou af� aimatos11anepausato mwab ek paidariou kai pepoiqws hn epi th doxh autou ouk eneceen ex aggeiou eis aggeion kai eis apoikismon ouk wceto dia touto esth geuma autou en autw kai osmh autou ouk exelipen12dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurios kai apostelw autw klinontas kai klinousin auton kai ta skeuh autou leptunousin kai ta kerata autou sugkoyousin13kai kataiscunqhsetai mwab apo camws wsper kathscunqh oikos israhl apo baiqhl elpidos autwn pepoiqotes ep� autois14pws ereite iscuroi esmen kai anqrwpos iscuwn eis ta polemika15wleto mwab polis autou kai eklektoi neaniskoi autou katebhsan eis sfaghn16eggus hmera mwab elqein kai ponhria autou taceia sfodra17kinhsate autw pantes kukloqen autou pantes eidotes onoma autou eipate pws sunetribh bakthria euklehs rabdos megalwmatos18katabhqi apo doxhs kai kaqison en ugrasia kaqhmenh daibwn ektribhte oti wleto mwab anebh eis se lumainomenos ocurwma sou19ef� odou sthqi kai epide kaqhmenh en arohr kai erwthson feugonta kai swzomenon kai eipon ti egeneto20kathscunqh mwab oti sunetribh ololuxon kai kekraxon anaggeilon en arnwn oti wleto mwab21kai krisis ercetai eis ghn tou miswr epi cailwn kai epi iassa kai epi mwfaq22kai epi daibwn kai epi nabau kai ep� oikon deblaqaim23kai epi kariaqaim kai ep� oikon gamwl kai ep� oikon mawn24kai epi kariwq kai epi bosor kai epi pasas tas poleis mwab tas porrw kai tas eggus25kateacqh keras mwab kai to epiceiron autou sunetribh26mequsate auton oti epi kurion emegalunqh kai epikrousei mwab en ceiri autou kai estai eis gelwta kai autos27kai ei mh eis geloiasmon hn soi israhl ei en klopais sou eureqh oti epolemeis auton28katelipon tas poleis kai wkhsan en petrais oi katoikountes mwab egenhqhsan ws peristerai nosseuousai en petrais stomati boqunou29hkousa ubrin mwab ubrisen lian ubrin autou kai uperhfanian autou kai uywqh h kardia autou30egw de egnwn erga autou ouci to ikanon autou ouc outws epoihsen31dia touto epi mwab ololuzete pantoqen bohsate ep� andras kiradas aucmou32ws klauqmon iazhr apoklausomai soi ampelos sebhma klhmata sou dihlqen qalassan iazhr hyanto epi opwran sou epi trughtais sou oleqros epepesen33suneyhsqh carmosunh kai eufrosunh ek ths mwabitidos kai oinos hn epi lhnois sou prwi ouk epathsan oude deilhs ouk epoihsan aidad34apo kraughs esebwn ews elealh ai poleis autwn edwkan fwnhn autwn apo zogor ews wrwnaim kai aglaq-salisia oti kai to udwr nebrim eis katakauma estai35kai apolw ton mwab fhsin kurios anabainonta epi bwmon kai qumiwnta qeois autou36dia touto kardia mou mwab wsper auloi bombhsousin kardia mou ep� anqrwpous kiradas wsper aulos bombhsei dia touto a periepoihsato apwleto apo anqrwpou37pasan kefalhn en panti topw xurhsontai kai pas pwgwn xurhqhsetai kai pasai ceires koyontai kai epi pashs osfuos sakkos38kai epi pantwn twn dwmatwn mwab kai epi plateiais auths oti sunetriya ton mwab fhsin kurios ws aggeion ou ouk estin creia autou39pws kathllaxen pws estreyen nwton mwab hscunqh kai egeneto mwab eis gelwta kai egkothma pasin tois kuklw auths40oti outws eipen kurios41elhmfqh akkariwq kai ta ocurwmata sunelhmfqh42kai apoleitai mwab apo oclou oti epi ton kurion emegalunqh43pagis kai fobos kai boqunos epi soi kaqhmenos mwab44o feugwn apo proswpou tou fobou empeseitai eis ton boqunon kai o anabainwn ek tou boqunou sullhmfqhsetai en th pagidi oti epaxw tauta epi mwab en eniautw episkeyews auths

Chapter 32
13osa eprofhteusen ieremias epi panta ta eqnh15outws eipen kurios o qeos israhl labe to pothrion tou oinou tou akratou toutou ek ceiros mou kai potieis panta ta eqnh pros a egw apostellw se pros autous16kai piontai kai exemountai kai manhsontai apo proswpou ths macairas hs egw apostellw ana meson autwn17kai elabon to pothrion ek ceiros kuriou kai epotisa ta eqnh pros a apesteilen me kurios ep� auta18thn ierousalhm kai tas poleis iouda kai basileis iouda kai arcontas autou tou qeinai autas eis erhmwsin kai eis abaton kai eis surigmon19kai ton faraw basilea aiguptou kai tous paidas autou kai tous megistanas autou kai panta ton laon autou20kai pantas tous summiktous autou kai pantas tous basileis allofulwn thn askalwna kai thn gazan kai thn akkarwn kai to epiloipon azwtou21kai thn idoumaian kai thn mwabitin kai tous uious ammwn22kai pantas basileis turou kai basileis sidwnos kai basileis tous en tw peran ths qalasshs23kai thn daidan kai thn qaiman kai thn rws kai pan perikekarmenon kata proswpon autou24kai pantas tous summiktous tous kataluontas en th erhmw25kai pantas basileis ailam kai pantas basileis perswn26kai pantas basileis apo aphliwtou tous porrw kai tous eggus ekaston pros ton adelfon autou kai pasas tas basileias tas epi proswpou ths ghs27kai ereis autois outws eipen kurios pantokratwr piete kai mequsqhte kai exemesate kai peseisqe kai ou mh anasthte apo proswpou ths macairas hs egw apostellw ana meson umwn28kai estai otan mh boulwntai dexasqai to pothrion ek ths ceiros sou wste piein kai ereis outws eipen kurios piontes piesqe29oti en polei en h wnomasqh to onoma mou ep� authn egw arcomai kakwsai kai umeis kaqarsei ou mh kaqarisqhte oti macairan egw kalw epi tous kaqhmenous epi ths ghs30kai su profhteuseis ep� autous tous logous toutous kai ereis kurios af� uyhlou crhmatiei apo tou agiou autou dwsei fwnhn autou logon crhmatiei epi tou topou autou kai aidad wsper trugwntes apokriqhsontai kai epi tous kaqhmenous epi thn ghn31hkei oleqros epi meros ths ghs oti krisis tw kuriw en tois eqnesin krinetai autos pros pasan sarka oi de asebeis edoqhsan eis macairan legei kurios32outws eipen kurios idou kaka ercetai apo eqnous epi eqnos kai lailay megalh ekporeuetai ap� escatou ths ghs33kai esontai traumatiai upo kuriou en hmera kuriou ek merous ths ghs kai ews eis meros ths ghs ou mh katorugwsin eis kopria epi proswpou ths ghs esontai34alalaxate poimenes kai kekraxate kai koptesqe oi krioi twn probatwn oti eplhrwqhsan ai hmerai umwn eis sfaghn kai peseisqe wsper oi krioi oi eklektoi35kai apoleitai fugh apo twn poimenwn kai swthria apo twn kriwn twn probatwn36fwnh kraughs twn poimenwn kai alalagmos twn probatwn kai twn kriwn oti wleqreusen kurios ta boskhmata autwn37kai pausetai ta kataloipa ths eirhnhs apo proswpou orghs qumou mou38egkatelipen wsper lewn kataluma autou oti egenhqh h gh autwn eis abaton apo proswpou ths macairas ths megalhs

Chapter 33
1en arch basilews iwakim uiou iwsia egenhqh o logos outos para kuriou2outws eipen kurios sthqi en aulh oikou kuriou kai crhmatieis apasi tois ioudaiois kai pasi tois ercomenois proskunein en oikw kuriou apantas tous logous ous sunetaxa soi autois crhmatisai mh afelhs rhma3isws akousontai kai apostrafhsontai ekastos apo ths odou autou ths ponhras kai pausomai apo twn kakwn wn egw logizomai tou poihsai autois eneken twn ponhrwn epithdeumatwn autwn4kai ereis outws eipen kurios ean mh akoushte mou tou poreuesqai en tois nomimois mou ois edwka kata proswpon umwn5eisakouein twn logwn twn paidwn mou twn profhtwn ous egw apostellw pros umas orqrou kai apesteila kai ouk eishkousate mou6kai dwsw ton oikon touton wsper shlwm kai thn polin dwsw eis kataran pasin tois eqnesin pashs ths ghs7kai hkousan oi iereis kai oi yeudoprofhtai kai pas o laos tou ieremiou lalountos tous logous toutous en oikw kuriou8kai egeneto ieremiou pausamenou lalountos panta a sunetaxen autw kurios lalhsai panti tw law kai sunelabosan auton oi iereis kai oi yeudoprofhtai kai pas o laos legwn qanatw apoqanh9oti eprofhteusas tw onomati kuriou legwn wsper shlwm estai o oikos outos kai h polis auth erhmwqhsetai apo katoikountwn kai exekklhsiasqh pas o laos epi ieremian en oikw kuriou10kai hkousan oi arcontes iouda ton logon touton kai anebhsan ex oikou tou basilews eis oikon kuriou kai ekaqisan en proqurois pulhs kuriou ths kainhs11kai eipan oi iereis kai oi yeudoprofhtai pros tous arcontas kai panti tw law krisis qanatou tw anqrwpw toutw oti eprofhteusen kata ths polews tauths kaqws hkousate en tois wsin umwn12kai eipen ieremias pros tous arcontas kai panti tw law legwn kurios apesteilen me profhteusai epi ton oikon touton kai epi thn polin tauthn pantas tous logous toutous ous hkousate13kai nun beltious poihsate tas odous umwn kai ta erga umwn kai akousate ths fwnhs kuriou kai pausetai kurios apo twn kakwn wn elalhsen ef� umas14kai idou egw en cersin umwn poihsate moi ws sumferei kai ws beltion umin15all� h gnontes gnwsesqe oti ei anaireite me aima aqwon didote ef� umas kai epi thn polin tauthn kai epi tous katoikountas en auth oti en alhqeia apestalken me kurios pros umas lalhsai eis ta wta umwn pantas tous logous toutous16kai eipan oi arcontes kai pas o laos pros tous iereis kai pros tous yeudoprofhtas ouk estin tw anqrwpw toutw krisis qanatou oti epi tw onomati kuriou tou qeou hmwn elalhsen pros hmas17kai anesthsan andres twn presbuterwn ths ghs kai eipan pash th sunagwgh tou laou18micaias o mwraqiths hn en tais hmerais ezekiou basilews iouda kai eipen panti tw law iouda outws eipen kurios siwn ws agros arotriaqhsetai kai ierousalhm eis abaton estai kai to oros tou oikou eis alsos drumou19mh anelwn aneilen auton ezekias kai pas iouda ouci oti efobhqhsan ton kurion kai oti edehqhsan tou proswpou kuriou kai epausato kurios apo twn kakwn wn elalhsen ep� autous kai hmeis epoihsamen kaka megala epi yucas hmwn20kai anqrwpos hn profhteuwn tw onomati kuriou ourias uios samaiou ek kariaqiarim kai eprofhteusen peri ths ghs tauths kata pantas tous logous ieremiou21kai hkousen o basileus iwakim kai pantes oi arcontes pantas tous logous autou kai ezhtoun apokteinai auton kai hkousen ourias kai eishlqen eis aigupton22kai exapesteilen o basileus andras eis aigupton23kai exhgagosan auton ekeiqen kai eishgagosan auton pros ton basilea kai epataxen auton en macaira kai erriyen auton eis to mnhma uiwn laou autou24plhn ceir acikam uiou safan hn meta ieremiou tou mh paradounai auton eis ceiras tou laou tou mh anelein auton

Chapter 34
2outws eipen kurios poihson desmous kai kloious kai periqou peri ton trachlon sou3kai aposteleis autous pros basilea idoumaias kai pros basilea mwab kai pros basilea uiwn ammwn kai pros basilea turou kai pros basilea sidwnos en cersin aggelwn autwn twn ercomenwn eis apanthsin autwn eis ierousalhm pros sedekian basilea iouda4kai suntaxeis autois pros tous kurious autwn eipein outws eipen kurios o qeos israhl outws ereite pros tous kurious umwn5oti egw epoihsa thn ghn en th iscui mou th megalh kai en tw epiceirw mou tw uyhlw kai dwsw authn w ean doxh en ofqalmois mou6edwka thn ghn tw naboucodonosor basilei babulwnos douleuein autw kai ta qhria tou agrou ergazesqai autw8kai to eqnos kai h basileia osoi ean mh embalwsin ton trachlon autwn upo ton zugon basilews babulwnos en macaira kai en limw episkeyomai autous eipen kurios ews eklipwsin en ceiri autou9kai umeis mh akouete twn yeudoprofhtwn umwn kai twn manteuomenwn umin kai twn enupniazomenwn umin kai twn oiwnismatwn umwn kai twn farmakwn umwn twn legontwn ou mh ergashsqe tw basilei babulwnos10oti yeudh autoi profhteuousin umin pros to makrunai umas apo ths ghs umwn11kai to eqnos o ean eisagagh ton trachlon autou upo ton zugon basilews babulwnos kai ergashtai autw kai kataleiyw auton epi ths ghs autou kai ergatai autw kai enoikhsei en auth12kai pros sedekian basilea iouda elalhsa kata pantas tous logous toutous legwn eisagagete ton trachlon umwn14kai ergasasqe tw basilei babulwnos oti adika autoi profhteuousin umin15oti ouk apesteila autous fhsin kurios kai profhteuousin tw onomati mou ep� adikw pros to apolesai umas kai apoleisqe umeis kai oi profhtai umwn oi profhteuontes umin ep� adikw yeudh16umin kai panti tw law toutw kai tois iereusin elalhsa legwn outws eipen kurios mh akouete twn logwn twn profhtwn twn profhteuontwn umin legontwn idou skeuh oikou kuriou epistreyei ek babulwnos oti adika autoi profhteuousin umin ouk apesteila autous18ei profhtai eisin kai ei estin logos kuriou en autois apanthsatwsan moi19oti outws eipen kurios kai twn epiloipwn skeuwn20wn ouk elaben basileus babulwnos ote apwkisen ton ieconian ex ierousalhm22eis babulwna eiseleusetai legei kurios

Chapter 35
1kai egeneto en tw tetartw etei sedekia basilews iouda en mhni tw pemptw eipen moi ananias uios azwr o yeudoprofhths o apo gabawn en oikw kuriou kat� ofqalmous twn ierewn kai pantos tou laou legwn2outws eipen kurios sunetriya ton zugon tou basilews babulwnos3eti duo eth hmerwn egw apostreyw eis ton topon touton ta skeuh oikou kuriou4kai ieconian kai thn apoikian iouda oti suntriyw ton zugon basilews babulwnos5kai eipen ieremias pros ananian kat� ofqalmous pantos tou laou kai kat� ofqalmous twn ierewn twn esthkotwn en oikw kuriou6kai eipen ieremias alhqws outw poihsai kurios sthsai ton logon sou on su profhteueis tou epistreyai ta skeuh oikou kuriou kai pasan thn apoikian ek babulwnos eis ton topon touton7plhn akousate ton logon kuriou on egw legw eis ta wta umwn kai eis ta wta pantos tou laou8oi profhtai oi gegonotes proteroi mou kai proteroi umwn apo tou aiwnos kai eprofhteusan epi ghs pollhs kai epi basileias megalas eis polemon9o profhths o profhteusas eis eirhnhn elqontos tou logou gnwsontai ton profhthn on apesteilen autois kurios en pistei10kai elaben ananias en ofqalmois pantos tou laou tous kloious apo tou trachlou ieremiou kai sunetriyen autous11kai eipen ananias kat� ofqalmous pantos tou laou legwn outws eipen kurios outws suntriyw ton zugon basilews babulwnos apo trachlwn pantwn twn eqnwn kai wceto ieremias eis thn odon autou12kai egeneto logos kuriou pros ieremian meta to suntriyai ananian tous kloious apo tou trachlou autou legwn13badize kai eipon pros ananian legwn outws eipen kurios kloious xulinous sunetriyas kai poihsw ant� autwn kloious sidhrous14oti outws eipen kurios zugon sidhroun eqhka epi ton trachlon pantwn twn eqnwn ergazesqai tw basilei babulwnos15kai eipen ieremias tw anania ouk apestalken se kurios kai pepoiqenai epoihsas ton laon touton ep� adikw16dia touto outws eipen kurios idou egw exapostellw se apo proswpou ths ghs toutw tw eniautw apoqanh17kai apeqanen en tw mhni tw ebdomw

Chapter 36
1kai outoi oi logoi ths biblou ous apesteilen ieremias ex ierousalhm pros tous presbuterous ths apoikias kai pros tous iereis kai pros tous yeudoprofhtas epistolhn eis babulwna th apoikia kai pros apanta ton laon2usteron exelqontos ieconiou tou basilews kai ths basilisshs kai twn eunoucwn kai pantos eleuqerou kai desmwtou kai tecnitou ex ierousalhm3en ceiri eleasa uiou safan kai gamariou uiou celkiou on apesteilen sedekias basileus iouda pros basilea babulwnos eis babulwna legwn4outws eipen kurios o qeos israhl epi thn apoikian hn apwkisa apo ierousalhm5oikodomhsate oikous kai katoikhsate kai futeusate paradeisous kai fagete tous karpous autwn6kai labete gunaikas kai teknopoihsate uious kai qugateras kai labete tois uiois umwn gunaikas kai tas qugateras umwn andrasin dote kai plhqunesqe kai mh smikrunqhte7kai zhthsate eis eirhnhn ths ghs eis hn apwkisa umas ekei kai proseuxasqe peri autwn pros kurion oti en eirhnh auths estai eirhnh umin8oti outws eipen kurios mh anapeiqetwsan umas oi yeudoprofhtai oi en umin kai mh anapeiqetwsan umas oi manteis umwn kai mh akouete eis ta enupnia umwn a umeis enupniazesqe9oti adika autoi profhteuousin umin epi tw onomati mou kai ouk apesteila autous10oti outws eipen kurios otan mellh plhrousqai babulwni ebdomhkonta eth episkeyomai umas kai episthsw tous logous mou ef� umas tou ton laon umwn apostreyai eis ton topon touton11kai logioumai ef� umas logismon eirhnhs kai ou kaka tou dounai umin tauta12kai proseuxasqe pros me kai eisakousomai umwn13kai ekzhthsate me kai eurhsete me oti zhthsete me en olh kardia umwn14kai epifanoumai umin15oti eipate katesthsen hmin kurios profhtas en babulwni21outws eipen kurios epi aciab kai epi sedekian idou egw didwmi autous eis ceiras basilews babulwnos kai pataxei autous kat� ofqalmous umwn22kai lhmyontai ap� autwn kataran en pash th apoikia iouda en babulwni legontes poihsai se kurios ws sedekian epoihsen kai ws aciab ous apethganisen basileus babulwnos en puri23di� hn epoihsan anomian en israhl kai emoicwnto tas gunaikas twn politwn autwn kai logon ecrhmatisan en tw onomati mou on ou sunetaxa autois kai egw martus fhsin kurios24kai pros samaian ton nelamithn ereis25ouk apesteila se tw onomati mou kai pros sofonian uion maasaiou ton ierea eipe26kurios edwken se eis ierea anti iwdae tou ierews genesqai epistathn en tw oikw kuriou panti anqrwpw profhteuonti kai panti anqrwpw mainomenw kai dwseis auton eis to apokleisma kai eis ton katarrakthn27kai nun dia ti suneloidorhsate ieremian ton ex anaqwq ton profhteusanta umin28ou dia touto apesteilen pros umas eis babulwna legwn makran estin oikodomhsate oikias kai katoikhsate kai futeusate khpous kai fagesqe ton karpon autwn29kai anegnw sofonias to biblion eis ta wta ieremiou30kai egeneto logos kuriou pros ieremian legwn31aposteilon pros thn apoikian legwn outws eipen kurios epi samaian ton nelamithn epeidh eprofhteusen umin samaias kai egw ouk apesteila auton kai pepoiqenai epoihsen umas ep� adikois32dia touto outws eipen kurios idou egw episkeyomai epi samaian kai epi to genos autou kai ouk estai autwn anqrwpos en mesw umwn tou idein ta agaqa a egw poihsw umin ouk oyontai

Chapter 37
1o logos o genomenos pros ieremian para kuriou eipein2outws eipen kurios o qeos israhl legwn grayon pantas tous logous ous ecrhmatisa pros se epi bibliou3oti idou hmerai ercontai fhsin kurios kai apostreyw thn apoikian laou mou israhl kai iouda eipen kurios kai apostreyw autous eis thn ghn hn edwka tois patrasin autwn kai kurieusousin auths4kai outoi oi logoi ous elalhsen kurios epi israhl kai iouda5outws eipen kurios fwnhn fobou akousesqe fobos kai ouk estin eirhnh6erwthsate kai idete ei eteken arsen kai peri fobou en w kaqexousin osfun kai swthrian dioti ewraka panta anqrwpon kai ai ceires autou epi ths osfuos autou estrafhsan proswpa eis ikteron7egenhqh oti megalh h hmera ekeinh kai ouk estin toiauth kai cronos stenos estin tw iakwb kai apo toutou swqhsetai8en th hmera ekeinh eipen kurios suntriyw ton zugon apo tou trachlou autwn kai tous desmous autwn diarrhxw kai ouk ergwntai autoi eti allotriois9kai ergwntai tw kuriw qew autwn kai ton dauid basilea autwn anasthsw autois12outws eipen kurios anesthsa suntrimma alghra h plhgh sou13ouk estin krinwn krisin sou eis alghron iatreuqhs wfeleia ouk estin soi14pantes oi filoi sou epelaqonto sou ou mh eperwthsousin oti plhghn ecqrou epaisa se paideian sterean epi pasan adikian sou eplhqunan ai amartiai sou16dia touto pantes oi esqontes se brwqhsontai kai pantes oi ecqroi sou kreas autwn pan edontai epi plhqos adikiwn sou eplhqunqhsan ai amartiai sou epoihsan tauta soi kai esontai oi diaforountes se eis diaforhma kai pantas tous pronomeuontas se dwsw eis pronomhn17oti anaxw to iama sou apo plhghs odunhras iatreusw se fhsin kurios oti esparmenh eklhqhs qhreuma umwn estin oti zhtwn ouk estin authn18outws eipen kurios idou egw apostreyw thn apoikian iakwb kai aicmalwsian autou elehsw kai oikodomhqhsetai polis epi to uyos auths kai o naos kata to krima autou kaqedeitai19kai exeleusontai ap� autwn adontes kai fwnh paizontwn kai pleonasw autous kai ou mh elattwqwsin20kai eiseleusontai oi uioi autwn ws to proteron kai ta marturia autwn kata proswpon mou orqwqhsetai kai episkeyomai tous qlibontas autous21kai esontai iscuroteroi autou ep� autous kai o arcwn autou ex autou exeleusetai kai sunaxw autous kai apostreyousin pros me oti tis estin outos os edwken thn kardian autou apostreyai pros me fhsin kurios23oti orgh kuriou exhlqen qumwdhs exhlqen orgh strefomenh ep� asebeis hxei24ou mh apostrafh orgh qumou kuriou ews poihsh kai ews katasthsh egceirhma kardias autou ep� escatwn twn hmerwn gnwsesqe auta

Chapter 38
1en tw cronw ekeinw eipen kurios esomai eis qeon tw genei israhl kai autoi esontai moi eis laon2outws eipen kurios euron qermon en erhmw meta olwlotwn en macaira badisate kai mh oleshte ton israhl3kurios porrwqen wfqh autw agaphsin aiwnian hgaphsa se dia touto eilkusa se eis oiktirhma4eti oikodomhsw se kai oikodomhqhsh parqenos israhl eti lhmyh tumpanon sou kai exeleush meta sunagwghs paizontwn5eti futeusate ampelwnas en oresin samareias futeusate kai ainesate6oti estin hmera klhsews apologoumenwn en oresin efraim anasthte kai anabhte eis siwn pros kurion ton qeon hmwn7oti outws eipen kurios tw iakwb eufranqhte kai cremetisate epi kefalhn eqnwn akousta poihsate kai ainesate eipate eswsen kurios ton laon autou to kataloipon tou israhl8idou egw agw autous apo borra kai sunaxw autous ap� escatou ths ghs en eorth fasek kai teknopoihsh oclon polun kai apostreyousin wde9en klauqmw exhlqon kai en paraklhsei anaxw autous aulizwn epi diwrugas udatwn en odw orqh kai ou mh planhqwsin en auth oti egenomhn tw israhl eis patera kai efraim prwtotokos mou estin10akousate logon kuriou eqnh kai anaggeilate eis nhsous tas makroteron eipate o likmhsas ton israhl sunaxei auton kai fulaxei auton ws o boskwn to poimnion autou11oti elutrwsato kurios ton iakwb exeilato auton ek ceiros sterewterwn autou12kai hxousin kai eufranqhsontai en tw orei siwn kai hxousin ep� agaqa kuriou epi ghn sitou kai oinou kai karpwn kai kthnwn kai probatwn kai estai h yuch autwn wsper xulon egkarpon kai ou peinasousin eti13tote carhsontai parqenoi en sunagwgh neaniskwn kai presbutai carhsontai kai streyw to penqos autwn eis carmonhn kai poihsw autous eufrainomenous14megalunw kai mequsw thn yuchn twn ierewn uiwn leui kai o laos mou twn agaqwn mou emplhsqhsetai15outws eipen kurios fwnh en rama hkousqh qrhnou kai klauqmou kai odurmou rachl apoklaiomenh ouk hqelen pausasqai epi tois uiois auths oti ouk eisin16outws eipen kurios dialipetw h fwnh sou apo klauqmou kai oi ofqalmoi sou apo dakruwn sou oti estin misqos tois sois ergois kai epistreyousin ek ghs ecqrwn17monimon tois sois teknois18akohn hkousa efraim oduromenou epaideusas me kai epaideuqhn egw wsper moscos ouk edidacqhn epistreyon me kai epistreyw oti su kurios o qeos mou19oti usteron aicmalwsias mou metenohsa kai usteron tou gnwnai me estenaxa ef� hmeras aiscunhs kai upedeixa soi oti elabon oneidismon ek neothtos mou20uios agaphtos efraim emoi paidion entrufwn oti anq� wn oi logoi mou en autw mneia mnhsqhsomai autou dia touto espeusa ep� autw elewn elehsw auton fhsin kurios21sthson seauthn siwn poihson timwrian dos kardian sou eis tous wmous odon hn eporeuqhs apostrafhti parqenos israhl apostrafhti eis tas poleis sou penqousa22ews pote apostreyeis qugathr htimwmenh oti ektisen kurios swthrian eis katafuteusin kainhn en swthria perieleusontai anqrwpoi23outws eipen kurios eti erousin ton logon touton en gh iouda kai en polesin autou otan apostreyw thn aicmalwsian autou euloghmenos kurios epi dikaion oros to agion autou24kai enoikountes en tais polesin iouda kai en pash th gh autou ama gewrgw kai arqhsetai en poimniw25oti emequsa pasan yuchn diywsan kai pasan yuchn peinwsan eneplhsa26dia touto exhgerqhn kai eidon kai o upnos mou hdus moi egenhqh27dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurios kai sperw ton israhl kai ton ioudan sperma anqrwpou kai sperma kthnous28kai estai wsper egrhgoroun ep� autous kaqairein kai kakoun outws grhgorhsw ep� autous tou oikodomein kai katafuteuein fhsin kurios29en tais hmerais ekeinais ou mh eipwsin oi pateres efagon omfaka kai oi odontes twn teknwn hmwdiasan30all� h ekastos en th eautou amartia apoqaneitai kai tou fagontos ton omfaka aimwdiasousin oi odontes autou31idou hmerai ercontai fhsin kurios kai diaqhsomai tw oikw israhl kai tw oikw iouda diaqhkhn kainhn32ou kata thn diaqhkhn hn dieqemhn tois patrasin autwn en hmera epilabomenou mou ths ceiros autwn exagagein autous ek ghs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kai egw hmelhsa autwn fhsin kurios33oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw israhl meta tas hmeras ekeinas fhsin kurios didous dwsw nomous mou eis thn dianoian autwn kai epi kardias autwn grayw autous kai esomai autois eis qeon kai autoi esontai moi eis laon34kai ou mh didaxwsin ekastos ton polithn autou kai ekastos ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti pantes eidhsousin me apo mikrou autwn kai ews megalou autwn oti ilews esomai tais adikiais autwn kai twn amartiwn autwn ou mh mnhsqw eti35ean uywqh o ouranos eis to metewron fhsin kurios kai ean tapeinwqh to edafos ths ghs katw kai egw ouk apodokimw to genos israhl fhsin kurios peri pantwn wn epoihsan36outws eipen kurios o dous ton hlion eis fws ths hmeras selhnhn kai asteras eis fws ths nuktos kai kraughn en qalassh kai ebombhsen ta kumata auths kurios pantokratwr onoma autw37ean pauswntai oi nomoi outoi apo proswpou mou fhsin kurios kai to genos israhl pausetai genesqai eqnos kata proswpon mou pasas tas hmeras38idou hmerai ercontai fhsin kurios kai oikodomhqhsetai polis tw kuriw apo purgou anamehl ews pulhs ths gwnias39kai exeleusetai h diametrhsis auths apenanti autwn ews bounwn garhb kai perikuklwqhsetai kuklw ex eklektwn liqwn40kai pantes asarhmwq ews nacal kedrwn ews gwnias pulhs ippwn anatolhs agiasma tw kuriw kai ouketi ou mh ekliph kai ou mh kaqaireqh ews tou aiwnos

Chapter 39
1o logos o genomenos para kuriou pros ieremian en tw eniautw tw dekatw tw basilei sedekia outos eniautos oktwkaidekatos tw basilei naboucodonosor basilei babulwnos2kai dunamis basilews babulwnos ecarakwsen epi ierousalhm kai ieremias efulasseto en aulh ths fulakhs h estin en oikw tou basilews3en h katekleisen auton o basileus sedekias legwn dia ti su profhteueis legwn outws eipen kurios idou egw didwmi thn polin tauthn en cersin basilews babulwnos kai lhmyetai authn4kai sedekias ou mh swqh ek ceiros twn caldaiwn oti paradosei paradoqhsetai eis ceiras basilews babulwnos kai lalhsei stoma autou pros stoma autou kai oi ofqalmoi autou tous ofqalmous autou oyontai5kai eiseleusetai sedekias eis babulwna kai ekei kaqieitai6kai logos kuriou egenhqh pros ieremian legwn7idou anamehl uios salwm adelfou patros sou ercetai pros se legwn kthsai seautw ton agron mou ton en anaqwq oti soi krima paralabein eis kthsin8kai hlqen pros me anamehl uios salwm adelfou patros mou eis thn aulhn ths fulakhs kai eipen moi kthsai ton agron mou ton en gh beniamin ton en anaqwq oti soi krima kthsasqai kai su presbuteros kai egnwn oti logos kuriou estin9kai ekthsamhn ton agron anamehl uiou adelfou patros mou kai esthsa autw epta siklous kai deka arguriou10kai egraya eis biblion kai esfragisamhn kai diemarturamhn marturas kai esthsa to argurion en zugw11kai elabon to biblion ths kthsews to esfragismenon kai to anegnwsmenon12kai edwka auto tw barouc uiw nhriou uiou maasaiou kat� ofqalmous anamehl uiou adelfou patros mou kai kat� ofqalmous twn esthkotwn kai grafontwn en tw bibliw ths kthsews kai kat� ofqalmous twn ioudaiwn twn en th aulh ths fulakhs13kai sunetaxa tw barouc kat� ofqalmous autwn legwn14outws eipen kurios pantokratwr labe to biblion ths kthsews touto kai to biblion to anegnwsmenon kai qhseis auto eis aggeion ostrakinon ina diameinh hmeras pleious15oti outws eipen kurios eti kthqhsontai agroi kai oikiai kai ampelwnes en th gh tauth16kai proseuxamhn pros kurion meta to dounai me to biblion ths kthsews pros barouc uion nhriou legwn17w kurie su epoihsas ton ouranon kai thn ghn th iscui sou th megalh kai tw bracioni sou tw uyhlw kai tw metewrw ou mh apokrubh apo sou ouqen18poiwn eleos eis ciliadas kai apodidous amartias paterwn eis kolpous teknwn autwn met� autous o qeos o megas kai iscuros19kurios megalhs boulhs kai dunatos tois ergois o qeos o megas o pantokratwr kai megalwnumos kurios oi ofqalmoi sou eis tas odous twn uiwn twn anqrwpwn dounai ekastw kata thn odon autou20os epoihsas shmeia kai terata en gh aiguptw ews ths hmeras tauths kai en israhl kai en tois ghgenesin kai epoihsas seautw onoma ws h hmera auth21kai exhgages ton laon sou israhl ek ghs aiguptou en shmeiois kai en terasin kai en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en oramasin megalois22kai edwkas autois thn ghn tauthn hn wmosas tois patrasin autwn ghn reousan gala kai meli23kai eishlqosan kai elabosan authn kai ouk hkousan ths fwnhs sou kai en tois prostagmasin sou ouk eporeuqhsan apanta a eneteilw autois ouk epoihsan kai epoihsas sumbhnai autois panta ta kaka tauta24idou oclos hkei eis thn polin tauthn sullabein authn kai h polis edoqh eis ceiras caldaiwn twn polemountwn authn apo proswpou macairas kai tou limou ws elalhsas outws egeneto25kai su legeis pros me kthsai seautw agron arguriou kai egraya biblion kai esfragisamhn kai epemarturamhn marturas kai h polis edoqh eis ceiras caldaiwn26kai egeneto logos kuriou pros me legwn27egw kurios o qeos pashs sarkos mh ap� emou krubhsetai ti28dia touto outws eipen kurios o qeos israhl doqeisa paradoqhsetai h polis auth eis ceiras basilews babulwnos kai lhmyetai authn29kai hxousin oi caldaioi polemountes epi thn polin tauthn kai kausousin thn polin tauthn en puri kai katakausousin tas oikias en ais equmiwsan epi twn dwmatwn autwn th baal kai espendon spondas qeois eterois pros to parapikranai me30oti hsan oi uioi israhl kai oi uioi iouda monoi poiountes to ponhron kat� ofqalmous mou ek neothtos autwn31oti epi thn orghn mou kai epi ton qumon mou hn h polis auth af� hs hmeras wkodomhsan authn kai ews ths hmeras tauths apallaxai authn apo proswpou mou32dia pasas tas ponhrias twn uiwn israhl kai iouda wn epoihsan pikranai me autoi kai oi basileis autwn kai oi arcontes autwn kai oi iereis autwn kai oi profhtai autwn andres iouda kai oi katoikountes ierousalhm33kai epestreyan pros me nwton kai ou proswpon kai edidaxa autous orqrou kai edidaxa kai ouk hkousan epilabein paideian34kai eqhkan ta miasmata autwn en tw oikw ou epeklhqh to onoma mou ep� autw en akaqarsiais autwn35kai wkodomhsan tous bwmous th baal tous en faraggi uiou ennom tou anaferein tous uious autwn kai tas qugateras autwn tw moloc basilei a ou sunetaxa autois kai ouk anebh epi kardian mou tou poihsai to bdelugma touto pros to efamartein ton ioudan36kai nun outws eipen kurios o qeos israhl epi thn polin hn su legeis paradoqhsetai eis ceiras basilews babulwnos en macaira kai en limw kai en apostolh37idou egw sunagw autous ek pashs ths ghs ou diespeira autous ekei en orgh mou kai tw qumw mou kai paroxusmw megalw kai epistreyw autous eis ton topon touton kai kaqiw autous pepoiqotas38kai esontai moi eis laon kai egw esomai autois eis qeon39kai dwsw autois odon eteran kai kardian eteran fobhqhnai me pasas tas hmeras eis agaqon autois kai tois teknois autwn met� autous40kai diaqhsomai autois diaqhkhn aiwnian hn ou mh apostreyw opisqen autwn kai ton fobon mou dwsw eis thn kardian autwn pros to mh aposthnai autous ap� emou41kai episkeyomai tou agaqwsai autous kai futeusw autous en th gh tauth en pistei kai en pash kardia kai en pash yuch42oti outws eipen kurios kaqa ephgagon epi ton laon touton panta ta kaka ta megala tauta outws egw epaxw ep� autous panta ta agaqa a elalhsa ep� autous43kai kthqhsontai eti agroi en th gh h su legeis abatos estin apo anqrwpwn kai kthnous kai paredoqhsan eis ceiras caldaiwn44kai kthsontai agrous en arguriw kai grayeis biblion kai sfragih kai diamarturh marturas en gh beniamin kai kuklw ierousalhm kai en polesin iouda kai en polesin tou orous kai en polesin ths sefhla kai en polesin ths nageb oti apostreyw tas apoikias autwn

Chapter 40
1kai egeneto logos kuriou pros ieremian deuteron kai autos hn eti dedemenos en th aulh ths fulakhs legwn2outws eipen kurios poiwn ghn kai plasswn authn tou anorqwsai authn kurios onoma autw3kekraxon pros me kai apokriqhsomai soi kai apaggelw soi megala kai iscura a ouk egnws auta4oti outws eipen kurios o qeos israhl peri oikwn ths polews tauths kai peri oikwn basilews iouda twn kaqhrhmenwn eis carakas kai promacwnas5tou macesqai pros tous caldaious kai plhrwsai authn twn nekrwn twn anqrwpwn ous epataxa en orgh mou kai en qumw mou kai apestreya to proswpon mou ap� autwn peri paswn twn ponhriwn autwn6idou egw anagw auth sunoulwsin kai iama kai fanerwsw autois eisakouein kai iatreusw authn kai poihsw autois eirhnhn kai pistin7kai epistreyw thn apoikian iouda kai thn apoikian israhl kai oikodomhsw autous kaqws to proteron8kai kaqariw autous apo paswn twn adikiwn autwn wn hmartosan moi kai ou mh mnhsqhsomai amartiwn autwn wn hmarton moi kai apesthsan ap� emou9kai estai eis eufrosunhn kai eis ainesin kai eis megaleiothta panti tw law ths ghs oitines akousontai panta ta agaqa a egw poihsw kai fobhqhsontai kai pikranqhsontai peri pantwn twn agaqwn kai peri pashs ths eirhnhs hs egw poihsw autois10outws eipen kurios eti akousqhsetai en tw topw toutw w umeis legete erhmos estin apo anqrwpwn kai kthnwn en polesin iouda kai exwqen ierousalhm tais hrhmwmenais para to mh einai anqrwpon kai kthnh11fwnh eufrosunhs kai fwnh carmosunhs fwnh numfiou kai fwnh numfhs fwnh legontwn exomologeisqe kuriw pantokratori oti crhstos kurios oti eis ton aiwna to eleos autou kai eisoisousin dwra eis oikon kuriou oti apostreyw pasan thn apoikian ths ghs ekeinhs kata to proteron eipen kurios12outws eipen kurios twn dunamewn eti estai en tw topw toutw tw erhmw para to mh einai anqrwpon kai kthnos kai en pasais tais polesin autou katalumata poimenwn koitazontwn probata13en polesin ths oreinhs kai en polesin ths sefhla kai en polesin ths nageb kai en gh beniamin kai en tais kuklw ierousalhm kai en polesin iouda eti pareleusetai probata epi ceira ariqmountos eipen kurios

Chapter 41
1o logos o genomenos pros ieremian para kuriou kai naboucodonosor basileus babulwnos kai pan to stratopedon autou kai pasa h gh archs autou epolemoun epi ierousalhm kai epi pasas tas poleis iouda legwn2outws eipen kurios badison pros sedekian basilea iouda kai ereis autw outws eipen kurios paradosei paradoqhsetai h polis auth eis ceiras basilews babulwnos kai sullhmyetai authn kai kausei authn en puri3kai su ou mh swqhs ek ceiros autou kai sullhmyei sullhmfqhsh kai eis ceiras autou doqhsh kai oi ofqalmoi sou tous ofqalmous autou oyontai kai to stoma autou meta tou stomatos sou lalhsei kai eis babulwna eiseleush4alla akouson ton logon kuriou sedekia basileu iouda outws legei kurios5en eirhnh apoqanh kai ws eklausan tous pateras sou tous basileusantas proteron sou klausontai kai se kai w adwn koyontai se oti logon egw elalhsa eipen kurios6kai elalhsen ieremias pros ton basilea sedekian pantas tous logous toutous en ierousalhm7kai h dunamis basilews babulwnos epolemei epi ierousalhm kai epi tas poleis iouda epi lacis kai epi azhka oti autai kateleifqhsan en polesin iouda poleis ocurai8o logos o genomenos pros ieremian para kuriou meta to suntelesai ton basilea sedekian diaqhkhn pros ton laon tou kalesai afesin9tou exaposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou ton ebraion kai thn ebraian eleuqerous pros to mh douleuein andra ex iouda10kai epestrafhsan pantes oi megistanes kai pas o laos oi eiselqontes en th diaqhkh tou aposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou11kai ewsan autous eis paidas kai paidiskas12kai egenhqh logos kuriou pros ieremian legwn13outws eipen kurios o qeos israhl egw eqemhn diaqhkhn pros tous pateras umwn en th hmera h exeilamhn autous ek ghs aiguptou ex oikou douleias legwn14otan plhrwqh ex eth aposteleis ton adelfon sou ton ebraion os praqhsetai soi kai ergatai soi ex eth kai exaposteleis auton eleuqeron kai ouk hkousan mou kai ouk eklinan to ous autwn15kai epestreyan shmeron poihsai to euqes pro ofqalmwn mou tou kalesai afesin ekaston tou plhsion autou kai sunetelesan diaqhkhn kata proswpon mou en tw oikw ou epeklhqh to onoma mou ep� autw16kai epestreyate kai ebebhlwsate to onoma mou tou epistreyai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou ous exapesteilate eleuqerous th yuch autwn umin eis paidas kai paidiskas17dia touto outws eipen kurios umeis ouk hkousate mou tou kalesai afesin ekastos pros ton plhsion autou idou egw kalw afesin umin eis macairan kai eis ton qanaton kai eis ton limon kai dwsw umas eis diasporan pasais tais basileiais ths ghs18kai dwsw tous andras tous parelhluqotas thn diaqhkhn mou tous mh sthsantas thn diaqhkhn mou hn epoihsan kata proswpon mou ton moscon on epoihsan ergazesqai autw19tous arcontas iouda kai tous dunastas kai tous iereis kai ton laon20kai dwsw autous tois ecqrois autwn kai estai ta qnhsimaia autwn brwsis tois peteinois tou ouranou kai tois qhriois ths ghs21kai ton sedekian basilea ths ioudaias kai tous arcontas autwn dwsw eis ceiras ecqrwn autwn kai dunamis basilews babulwnos tois apotrecousin ap� autwn22idou egw suntassw fhsin kurios kai epistreyw autous eis thn ghn tauthn kai polemhsousin ep� authn kai lhmyontai authn kai katakausousin authn en puri kai tas poleis iouda kai dwsw autas erhmous apo katoikountwn

Chapter 42
1o logos o genomenos pros ieremian para kuriou en hmerais iwakim basilews iouda legwn2badison eis oikon arcabin kai axeis autous eis oikon kuriou eis mian twn aulwn kai potieis autous oinon3kai exhgagon ton iezonian uion ieremin uiou cabasin kai tous adelfous autou kai tous uious autou kai pasan thn oikian arcabin4kai eishgagon autous eis oikon kuriou eis to pastoforion uiwn ananiou uiou godoliou anqrwpou tou qeou o estin eggus tou oikou twn arcontwn twn epanw tou oikou maasaiou uiou selwm tou fulassontos thn aulhn5kai edwka kata proswpon autwn keramion oinou kai pothria kai eipa piete oinon6kai eipan ou mh piwmen oinon oti iwnadab uios rhcab o pathr hmwn eneteilato hmin legwn ou mh pihte oinon umeis kai oi uioi umwn ews aiwnos7kai oikian ou mh oikodomhshte kai sperma ou mh speirhte kai ampelwn ouk estai umin oti en skhnais oikhsete pasas tas hmeras umwn opws an zhshte hmeras pollas epi ths ghs ef� hs diatribete umeis ep� auths8kai hkousamen ths fwnhs iwnadab tou patros hmwn pros to mh piein oinon pasas tas hmeras hmwn hmeis kai ai gunaikes hmwn kai oi uioi hmwn kai ai qugateres hmwn9kai pros to mh oikodomein oikias tou katoikein ekei kai ampelwn kai agros kai sperma ouk egeneto hmin10kai wkhsamen en skhnais kai hkousamen kai epoihsamen kata panta a eneteilato hmin iwnadab o pathr hmwn11kai egenhqh ote anebh naboucodonosor epi thn ghn kai eipamen eiselqate kai eiselqwmen eis ierousalhm apo proswpou ths dunamews twn caldaiwn kai apo proswpou ths dunamews twn assuriwn kai wkoumen ekei12kai egeneto logos kuriou pros me legwn13outws legei kurios poreuou kai eipon anqrwpw iouda kai tois katoikousin ierousalhm ou mh labhte paideian tou akouein tous logous mou14esthsan rhma uioi iwnadab uiou rhcab o eneteilato tois teknois autou pros to mh piein oinon kai ouk epiosan kai egw elalhsa pros umas orqrou kai elalhsa kai ouk hkousate15kai apesteila pros umas tous paidas mou tous profhtas legwn apostrafhte ekastos apo ths odou autou ths ponhras kai beltiw poihsate ta epithdeumata umwn kai ou poreusesqe opisw qewn eterwn tou douleuein autois kai oikhsete epi ths ghs hs edwka umin kai tois patrasin umwn kai ouk eklinate ta wta umwn kai ouk hkousate16kai esthsan uioi iwnadab uiou rhcab thn entolhn tou patros autwn o de laos outos ouk hkousan mou17dia touto outws eipen kurios idou egw ferw epi ioudan kai epi tous katoikountas ierousalhm panta ta kaka a elalhsa ep� autous18dia touto outws eipen kurios epeidh hkousan uioi iwnadab uiou rhcab thn entolhn tou patros autwn poiein kaqoti eneteilato autois o pathr autwn19ou mh ekliph anhr twn uiwn iwnadab uiou rhcab paresthkws kata proswpon mou pasas tas hmeras ths ghs

Chapter 43
1kai en tw eniautw tw tetartw iwakim uiou iwsia basilews iouda egenhqh logos kuriou pros me legwn2labe seautw cartion bibliou kai grayon ep� autou pantas tous logous ous ecrhmatisa pros se epi ierousalhm kai epi ioudan kai epi panta ta eqnh af� hs hmeras lalhsantos mou pros se af� hmerwn iwsia basilews iouda kai ews ths hmeras tauths3isws akousetai o oikos iouda panta ta kaka a egw logizomai poihsai autois ina apostreywsin apo odou autwn ths ponhras kai ilews esomai tais adikiais autwn kai tais amartiais autwn4kai ekalesen ieremias ton barouc uion nhriou kai egrayen apo stomatos ieremiou pantas tous logous kuriou ous ecrhmatisen pros auton eis cartion bibliou5kai eneteilato ieremias tw barouc legwn egw fulassomai ou mh dunwmai eiselqein eis oikon kuriou6kai anagnwsh en tw cartiw toutw eis ta wta tou laou en oikw kuriou en hmera nhsteias kai en wsi pantos iouda twn ercomenwn ek polews autwn anagnwsh autois7isws peseitai eleos autwn kata proswpon kuriou kai apostreyousin ek ths odou autwn ths ponhras oti megas o qumos kai h orgh kuriou hn elalhsen epi ton laon touton8kai epoihsen barouc kata panta a eneteilato autw ieremias tou anagnwnai en tw bibliw logous kuriou en oikw kuriou9kai egenhqh en tw etei tw ogdow basilei iwakim tw mhni tw enatw exekklhsiasan nhsteian kata proswpon kuriou pas o laos en ierousalhm kai oikos iouda10kai aneginwske barouc en tw bibliw tous logous ieremiou en oikw kuriou en oikw gamariou uiou safan tou grammatews en th aulh th epanw en proqurois pulhs tou oikou kuriou ths kainhs en wsi pantos tou laou11kai hkousen micaias uios gamariou uiou safan apantas tous logous kuriou ek tou bibliou12kai katebh eis oikon tou basilews eis ton oikon tou grammatews kai idou ekei pantes oi arcontes ekaqhnto elisama o grammateus kai dalaias uios selemiou kai elnaqan uios akcobwr kai gamarias uios safan kai sedekias uios ananiou kai pantes oi arcontes13kai anhggeilen autois micaias pantas tous logous ous hkousen anaginwskontos tou barouc eis ta wta tou laou14kai apesteilan pantes oi arcontes pros barouc uion nhriou ton ioudin uion naqaniou uiou selemiou uiou cousi legontes to cartion en w su anaginwskeis en autw en wsi tou laou labe auto eis thn ceira sou kai hke kai elaben barouc to cartion kai katebh pros autous15kai eipan autw palin anagnwqi eis ta wta hmwn kai anegnw barouc16kai egenhqh ws hkousan pantas tous logous sunebouleusanto ekastos pros ton plhsion autou kai eipan anaggellontes anaggeilwmen tw basilei apantas tous logous toutous17kai ton barouc hrwthsan legontes poqen egrayas pantas tous logous toutous18kai eipen barouc apo stomatos autou anhggeilen moi ieremias pantas tous logous toutous kai egrafon en bibliw19kai eipan tw barouc badison katakrubhqi su kai ieremias anqrwpos mh gnwtw pou umeis20kai eishlqon pros ton basilea eis thn aulhn kai to cartion edwkan fulassein en oikw elisama kai anhggeilan tw basilei pantas tous logous21kai apesteilen o basileus ton ioudin labein to cartion kai elaben auto ex oikou elisama kai anegnw ioudin eis ta wta tou basilews kai eis ta wta pantwn twn arcontwn twn esthkotwn peri ton basilea22kai o basileus ekaqhto en oikw ceimerinw kai escara puros kata proswpon autou23kai egenhqh anaginwskontos ioudin treis selidas kai tessaras apetemnen autas tw xurw tou grammatews kai erripten eis to pur to epi ths escaras ews exelipen pas o carths eis to pur to epi ths escaras24kai ouk ezhthsan kai ou dierrhxan ta imatia autwn o basileus kai oi paides autou oi akouontes pantas tous logous toutous25kai elnaqan kai godolias kai gamarias upeqento tw basilei pros to mh katakausai to cartion26kai eneteilato o basileus tw ieremehl uiw tou basilews kai tw saraia uiw esrihl sullabein ton barouc kai ton ieremian kai katekrubhsan27kai egeneto logos kuriou pros ieremian meta to katakausai ton basilea to cartion pantas tous logous ous egrayen barouc apo stomatos ieremiou legwn28palin labe su cartion eteron kai grayon pantas tous logous tous ontas epi tou cartiou ous katekausen o basileus iwakim29kai ereis outws eipen kurios su katekausas to cartion touto legwn dia ti egrayas ep� autw legwn eisporeuomenos eisporeusetai o basileus babulwnos kai exoleqreusei thn ghn tauthn kai ekleiyei ap� auths anqrwpos kai kthnh30dia touto outws eipen kurios epi iwakim basilea iouda ouk estai autw kaqhmenos epi qronou dauid kai to qnhsimaion autou estai errimmenon en tw kaumati ths hmeras kai en tw pagetw ths nuktos31kai episkeyomai ep� auton kai epi to genos autou kai epi tous paidas autou kai epaxw ep� autous kai epi tous katoikountas ierousalhm kai epi ghn iouda panta ta kaka a elalhsa pros autous kai ouk hkousan32kai elaben barouc cartion eteron kai egrayen ep� autw apo stomatos ieremiou apantas tous logous tou bibliou ou katekausen iwakim kai eti proseteqhsan autw logoi pleiones ws outoi

Chapter 44
1kai ebasileusen sedekias uios iwsia anti iwakim on ebasileusen naboucodonosor basileuein tou iouda2kai ouk hkousen autos kai oi paides autou kai o laos ths ghs tous logous kuriou ous elalhsen en ceiri ieremiou3kai apesteilen o basileus sedekias ton iwacal uion selemiou kai ton sofonian uion maasaiou ton ierea pros ieremian legwn proseuxai dh peri hmwn pros kurion4kai ieremias hlqen kai dihlqen dia mesou ths polews kai ouk edwkan auton eis oikon ths fulakhs5kai dunamis faraw exhlqen ex aiguptou kai hkousan oi caldaioi thn akohn autwn kai anebhsan apo ierousalhm6kai egeneto logos kuriou pros ieremian legwn7outws eipen kurios outws ereis pros basilea iouda ton aposteilanta pros se tou ekzhthsai me idou dunamis faraw h exelqousa umin eis bohqeian apostreyousin eis ghn aiguptou8kai anastreyousin autoi oi caldaioi kai polemhsousin epi thn polin tauthn kai sullhmyontai authn kai kausousin authn en puri9oti outws eipen kurios mh upolabhte tais yucais umwn legontes apotrecontes apeleusontai af� hmwn oi caldaioi oti ou mh apelqwsin10kai ean pataxhte pasan dunamin twn caldaiwn tous polemountas umas kai kataleifqwsin tines ekkekenthmenoi ekastos en tw topw autou outoi anasthsontai kai kausousin thn polin tauthn en puri11kai egeneto ote anebh h dunamis twn caldaiwn apo ierousalhm apo proswpou ths dunamews faraw12exhlqen ieremias apo ierousalhm tou poreuqhnai eis ghn beniamin tou agorasai ekeiqen en mesw tou laou13kai egeneto autos en pulh beniamin kai ekei anqrwpos par� w kateluen sarouias uios selemiou uiou ananiou kai sunelaben ton ieremian legwn pros tous caldaious su feugeis14kai eipen yeudos ouk eis tous caldaious egw feugw kai ouk hkousen autou kai sunelaben sarouias ton ieremian kai eishgagen auton pros tous arcontas15kai epikranqhsan oi arcontes epi ieremian kai epataxan auton kai apesteilan auton eis thn oikian iwnaqan tou grammatews oti tauthn epoihsan eis oikian fulakhs16kai hlqen ieremias eis oikian tou lakkou kai eis thn cereq kai ekaqisen ekei hmeras pollas17kai apesteilen sedekias kai ekalesen auton kai hrwta auton o basileus krufaiws eipein ei estin logos para kuriou kai eipen estin eis ceiras basilews babulwnos paradoqhsh18kai eipen ieremias tw basilei ti hdikhsa se kai tous paidas sou kai ton laon touton oti su didws me eis oikian fulakhs19kai pou eisin oi profhtai umwn oi profhteusantes umin legontes oti ou mh elqh basileus babulwnos epi thn ghn tauthn20kai nun kurie basileu pesetw to eleos mou kata proswpon sou kai ti apostrefeis me eis oikian iwnaqan tou grammatews kai ou mh apoqanw ekei21kai sunetaxen o basileus kai enebalosan auton eis oikian ths fulakhs kai edidosan autw arton ena ths hmeras exwqen ou pessousin ews exelipon oi artoi ek ths polews kai ekaqisen ieremias en th aulh ths fulakhs

Chapter 45
1kai hkousen safatias uios maqan kai godolias uios pascwr kai iwacal uios selemiou tous logous ous elalei ieremias epi ton laon legwn2outws eipen kurios o katoikwn en th polei tauth apoqaneitai en romfaia kai en limw kai o ekporeuomenos pros tous caldaious zhsetai kai estai h yuch autou eis eurema kai zhsetai3oti outws eipen kurios paradidomenh paradoqhsetai h polis auth eis ceiras dunamews basilews babulwnos kai sullhmyetai authn4kai eipan tw basilei anaireqhtw dh o anqrwpos ekeinos oti autos ekluei tas ceiras twn anqrwpwn twn polemountwn twn kataleipomenwn en th polei kai tas ceiras pantos tou laou lalwn pros autous kata tous logous toutous oti o anqrwpos outos ou crhsmologei eirhnhn tw law toutw all� h ponhra5kai eipen o basileus idou autos en cersin umwn oti ouk hdunato o basileus pros autous6kai erriyan auton eis ton lakkon melciou uiou tou basilews os hn en th aulh ths fulakhs kai ecalasan auton eis ton lakkon kai en tw lakkw ouk hn udwr all� h borboros kai hn en tw borborw7kai hkousen abdemelec o aiqioy kai autos en oikia tou basilews oti edwkan ieremian eis ton lakkon kai o basileus hn en th pulh beniamin8kai exhlqen pros auton kai elalhsen pros ton basilea kai eipen9eponhreusw a epoihsas tou apokteinai ton anqrwpon touton apo proswpou tou limou oti ouk eisin eti artoi en th polei10kai eneteilato o basileus tw abdemelec legwn labe eis tas ceiras sou enteuqen triakonta anqrwpous kai anagage auton ek tou lakkou ina mh apoqanh11kai elaben abdemelec tous anqrwpous kai eishlqen eis thn oikian tou basilews thn upogeion kai elaben ekeiqen palaia rakh kai palaia scoinia kai erriyen auta pros ieremian eis ton lakkon12kai eipen tauta qes upokatw twn scoiniwn kai epoihsen ieremias outws13kai eilkusan auton tois scoiniois kai anhgagon auton ek tou lakkou kai ekaqisen ieremias en th aulh ths fulakhs14kai apesteilen o basileus kai ekalesen auton pros eauton eis oikian aselisi thn en oikw kuriou kai eipen autw o basileus erwthsw se logon kai mh dh kruyhs ap� emou rhma15kai eipen ieremias tw basilei ean anaggeilw soi ouci qanatw me qanatwseis kai ean sumbouleusw soi ou mh akoushs mou16kai wmosen autw o basileus legwn zh kurios os epoihsen hmin thn yuchn tauthn ei apoktenw se kai ei dwsw se eis ceiras twn anqrwpwn toutwn17kai eipen autw ieremias outws eipen kurios ean exelqwn exelqhs pros hgemonas basilews babulwnos kai zhsetai h yuch sou kai h polis auth ou mh katakauqh en puri kai zhsh su kai h oikia sou18kai ean mh exelqhs doqhsetai h polis auth eis ceiras twn caldaiwn kai kausousin authn en puri kai su ou mh swqhs19kai eipen o basileus tw ieremia egw logon ecw twn ioudaiwn twn pefeugotwn pros tous caldaious mh dwsein me eis ceiras autwn kai katamwkhsontai mou20kai eipen ieremias ou mh paradwsin se akouson ton logon kuriou on egw legw pros se kai beltion estai soi kai zhsetai h yuch sou21kai ei mh qeleis su exelqein outos o logos on edeixen moi kurios22kai idou pasai ai gunaikes ai kataleifqeisai en oikia basilews iouda exhgonto pros arcontas basilews babulwnos kai autai elegon hpathsan se kai dunhsontai soi andres eirhnikoi sou kai katalusousin en olisqhmasin podas sou apestreyan apo sou23kai tas gunaikas sou kai ta tekna sou exaxousin pros tous caldaious kai su ou mh swqhs oti en ceiri basilews babulwnos sullhmfqhsh kai h polis auth katakauqhsetai24kai eipen autw o basileus anqrwpos mh gnwtw ek twn logwn toutwn kai su ou mh apoqanhs25kai ean akouswsin oi arcontes oti elalhsa soi kai elqwsin pros se kai eipwsin soi anaggeilon hmin ti elalhsen soi o basileus mh kruyhs af� hmwn kai ou mh anelwmen se kai ti elalhsen pros se o basileus26kai ereis autois riptw egw to eleos mou kat� ofqalmous tou basilews pros to mh apostreyai me eis oikian iwnaqan apoqanein ekei27kai hlqosan pantes oi arcontes pros ieremian kai hrwthsan auton kai anhggeilen autois kata pantas tous logous toutous ous eneteilato autw o basileus kai apesiwphsan oti ouk hkousqh logos kuriou28kai ekaqisen ieremias en th aulh ths fulakhs ews cronou ou sunelhmfqh ierousalhm

Chapter 46
1kai egeneto en tw etei tw enatw tou sedekia basilews iouda en tw mhni tw dekatw paregeneto naboucodonosor basileus babulwnos kai pasa h dunamis autou epi ierousalhm kai epoliorkoun authn2kai en tw endekatw etei tou sedekia en tw mhni tw tetartw enath tou mhnos erragh h polis3kai eishlqon pantes oi hgemones basilews babulwnos kai ekaqisan en pulh th mesh nargalasar kai samagwq kai nabousacar kai nabousaris kai nagargasnaser rabamag kai oi kataloipoi hgemones basilews babulwnos14kai apesteilan kai elabon ton ieremian ex aulhs ths fulakhs kai edwkan auton pros ton godolian uion acikam uiou safan kai exhgagon auton kai ekaqisen en mesw tou laou15kai pros ieremian egeneto logos kuriou en th aulh ths fulakhs legwn16poreuou kai eipon pros abdemelec ton aiqiopa outws eipen kurios o qeos israhl idou egw ferw tous logous mou epi thn polin tauthn eis kaka kai ouk eis agaqa17kai swsw se en th hmera ekeinh kai ou mh dwsw se eis ceiras twn anqrwpwn wn su fobh apo proswpou autwn18oti swzwn swsw se kai en romfaia ou mh peshs kai estai h yuch sou eis eurema oti epepoiqeis ep� emoi fhsin kurios

Chapter 47
1o logos o genomenos para kuriou pros ieremian usteron meta to aposteilai auton nabouzardan ton arcimageiron ton ek daman en tw labein auton en ceiropedais en mesw apoikias iouda twn hgmenwn eis babulwna2kai elaben auton o arcimageiros kai eipen autw kurios o qeos sou elalhsen ta kaka tauta epi ton topon touton3kai epoihsen kurios oti hmartete autw kai ouk hkousate autou ths fwnhs4idou elusa se apo twn ceiropedwn twn epi tas ceiras sou ei kalon enantion sou elqein met� emou eis babulwna hke kai qhsw tous ofqalmous mou epi se5ei de mh apotrece kai anastreyon pros godolian uion acikam uiou safan on katesthsen basileus babulwnos en gh iouda kai oikhson met� autou en mesw tou laou en gh iouda eis apanta ta agaqa en ofqalmois sou tou poreuqhnai poreuou kai edwken autw o arcimageiros dwra kai apesteilen auton6kai hlqen pros godolian eis masshfa kai ekaqisen en mesw tou laou tou kataleifqentos en th gh7kai hkousan pantes oi hgemones ths dunamews ths en agrw autoi kai oi andres autwn oti katesthsen basileus babulwnos ton godolian en th gh kai parekateqeto autw andras kai gunaikas autwn ous ouk apwkisen eis babulwna8kai hlqen pros godolian eis masshfa ismahl uios naqaniou kai iwanan uios karhe kai saraias uios qanaemeq kai uioi wfe tou netwfati kai iezonias uios tou mocati autoi kai oi andres autwn9kai wmosen autois godolias kai tois andrasin autwn legwn mh fobhqhte apo proswpou twn paidwn twn caldaiwn katoikhsate en th gh kai ergasasqe tw basilei babulwnos kai beltion estai umin10kai idou egw kaqhmai enantion umwn eis masshfa sthnai kata proswpon twn caldaiwn oi an elqwsin ef� umas kai umeis sunagagete oinon kai opwran kai sunagagete elaion kai balete eis ta aggeia umwn kai oikhsate en tais polesin ais katekrathsate11kai pantes oi ioudaioi oi en gh mwab kai en uiois ammwn kai oi en th idoumaia kai oi en pash th gh hkousan oti edwken basileus babulwnos kataleimma tw iouda kai oti katesthsen ep� autous ton godolian uion acikam12kai hlqon pros godolian eis ghn iouda eis masshfa kai sunhgagon oinon kai opwran pollhn sfodra kai elaion13kai iwanan uios karhe kai pantes oi hgemones ths dunamews oi en tois agrois hlqon pros godolian eis masshfa14kai eipan autw ei gnwsei ginwskeis oti belisa basileus uiwn ammwn apesteilen pros se ton ismahl pataxai sou yuchn kai ouk episteusen autois godolias15kai iwanan eipen tw godolia krufaiws en masshfa poreusomai dh kai pataxw ton ismahl kai mhqeis gnwtw mh pataxh sou yuchn kai diasparh pas iouda oi sunhgmenoi pros se kai apolountai oi kataloipoi iouda16kai eipen godolias pros iwanan mh poihshs to pragma touto oti yeudh su legeis peri ismahl

Chapter 48
1kai egeneto tw mhni tw ebdomw hlqen ismahl uios naqaniou uiou elasa apo genous tou basilews kai deka andres met� autou pros godolian eis masshfa kai efagon ekei arton ama2kai anesth ismahl kai oi deka andres oi hsan met� autou kai epataxan ton godolian on katesthsen basileus babulwnos epi ths ghs3kai pantas tous ioudaious tous ontas met� autou en masshfa kai pantas tous caldaious tous eureqentas ekei4kai egeneto th hmera th deutera pataxantos autou ton godolian kai anqrwpos ouk egnw5kai hlqosan andres apo sucem kai apo salhm kai apo samareias ogdohkonta andres exurhmenoi pwgwnas kai dierrhgmenoi ta imatia kai koptomenoi kai manaa kai libanos en cersin autwn tou eisenegkein eis oikon kuriou6kai exhlqen eis apanthsin autois ismahl autoi eporeuonto kai eklaion kai eipen autois eiselqete pros godolian7kai egeneto eiselqontwn autwn eis to meson ths polews esfaxen autous eis to frear8kai deka andres eureqhsan ekei kai eipan tw ismahl mh anelhs hmas oti eisin hmin qhsauroi en agrw puroi kai kriqai meli kai elaion kai parhlqen kai ouk aneilen autous en mesw twn adelfwn autwn9kai to frear eis o erriyen ekei ismahl pantas ous epataxen frear mega touto estin o epoihsen o basileus asa apo proswpou baasa basilews israhl touto eneplhsen ismahl traumatiwn10kai apestreyen ismahl panta ton laon ton kataleifqenta eis masshfa kai tas qugateras tou basilews as parekateqeto o arcimageiros tw godolia uiw acikam kai wceto eis to peran uiwn ammwn11kai hkousen iwanan uios karhe kai pantes oi hgemones ths dunamews oi met� autou panta ta kaka a epoihsen ismahl12kai hgagon apan to stratopedon autwn kai wconto polemein auton kai euron auton epi udatos pollou en gabawn13kai egeneto ote eidon pas o laos o meta ismahl ton iwanan kai tous hgemonas ths dunamews ths met� autou14kai anestreyan pros iwanan15kai ismahl eswqh sun oktw anqrwpois kai wceto pros tous uious ammwn16kai elaben iwanan kai pantes oi hgemones ths dunamews oi met� autou pantas tous kataloipous tou laou ous apestreyen apo ismahl dunatous andras en polemw kai tas gunaikas kai ta loipa kai tous eunoucous ous apestreyen apo gabawn17kai wconto kai ekaqisan en gabhrwq-camaam thn pros bhqleem tou poreuqhnai eiselqein eis aigupton18apo proswpou twn caldaiwn oti efobhqhsan apo proswpou autwn oti epataxen ismahl ton godolian on katesthsen basileus babulwnos en th gh

Chapter 49
1kai proshlqon pantes oi hgemones ths dunamews kai iwanan kai azarias uios maasaiou kai pas o laos apo mikrou ews megalou2pros ieremian ton profhthn kai eipan autw pesetw dh to eleos hmwn kata proswpon sou kai proseuxai pros kurion ton qeon sou peri twn kataloipwn toutwn oti kateleifqhmen oligoi apo pollwn kaqws oi ofqalmoi sou blepousin3kai anaggeilatw hmin kurios o qeos sou thn odon h poreusomeqa en auth kai logon on poihsomen4kai eipen autois ieremias hkousa idou egw proseuxomai pros kurion ton qeon hmwn kata tous logous umwn kai estai o logos on an apokriqhsetai kurios anaggelw umin ou mh kruyw af� umwn rhma5kai autoi eipan tw ieremia estw kurios en hmin eis martura dikaion kai piston ei mh kata panta ton logon on an aposteilh se kurios pros hmas outws poihsomen6kai ean agaqon kai ean kakon thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn ou hmeis apostellomen se pros auton akousomeqa ina beltion hmin genhtai oti akousomeqa ths fwnhs kuriou tou qeou hmwn7kai egenhqh meta deka hmeras egenhqh logos kuriou pros ieremian8kai ekalesen ton iwanan kai tous hgemonas ths dunamews kai panta ton laon apo mikrou ews megalou9kai eipen autois outws eipen kurios10ean kaqisantes kaqishte en th gh tauth oikodomhsw umas kai ou mh kaqelw kai futeusw umas kai ou mh ektilw oti anapepaumai epi tois kakois ois epoihsa umin11mh fobhqhte apo proswpou basilews babulwnos ou umeis fobeisqe apo proswpou autou mh fobhqhte fhsin kurios oti meq� umwn egw eimi tou exaireisqai umas kai swzein umas ek ceiros autou12kai dwsw umin eleos kai elehsw umas kai epistreyw umas eis thn ghn umwn13kai ei legete umeis ou mh kaqiswmen en th gh tauth pros to mh akousai fwnhs kuriou14oti eis ghn aiguptou eiseleusomeqa kai ou mh idwmen polemon kai fwnhn salpiggos ou mh akouswmen kai en artois ou mh peinaswmen kai ekei oikhsomen15dia touto akousate logon kuriou outws eipen kurios ean umeis dwte to proswpon umwn eis aigupton kai eiselqhte ekei katoikein16kai estai h romfaia hn umeis fobeisqe apo proswpou auths eurhsei umas en gh aiguptou kai o limos ou umeis logon ecete apo proswpou autou katalhmyetai umas opisw umwn en aiguptw kai ekei apoqaneisqe17kai esontai pantes oi anqrwpoi kai pantes oi allogeneis oi qentes to proswpon autwn eis ghn aiguptou enoikein ekei ekleiyousin en th romfaia kai en tw limw kai ouk estai autwn ouqeis swzomenos apo twn kakwn wn egw epagw ep� autous18oti outws eipen kurios kaqws estaxen o qumos mou epi tous katoikountas ierousalhm outws staxei o qumos mou ef� umas eiselqontwn umwn eis aigupton kai esesqe eis abaton kai upoceirioi kai eis aran kai eis oneidismon kai ou mh idhte ouketi ton topon touton19a elalhsen kurios ef� umas tous kataloipous iouda mh eiselqhte eis aigupton kai nun gnontes gnwsesqe20oti eponhreusasqe en yucais umwn aposteilantes me legontes proseuxai peri hmwn pros kurion kai kata panta a ean lalhsh soi kurios poihsomen21kai ouk hkousate ths fwnhs kuriou hs apesteilen me pros umas22kai nun en romfaia kai en limw ekleiyete en tw topw ou umeis boulesqe eiselqein katoikein ekei

Chapter 50
1kai egenhqh ws epausato ieremias legwn pros ton laon pantas tous logous kuriou ous apesteilen auton kurios pros autous pantas tous logous toutous2kai eipen azarias uios maasaiou kai iwanan uios karhe kai pantes oi andres oi eipantes tw ieremia legontes yeudh ouk apesteilen se kurios pros hmas legwn mh eiselqhte eis aigupton oikein ekei3all� h barouc uios nhriou sumballei se pros hmas ina dws hmas eis ceiras twn caldaiwn tou qanatwsai hmas kai apoikisqhnai hmas eis babulwna4kai ouk hkousen iwanan kai pantes oi hgemones ths dunamews kai pas o laos ths fwnhs kuriou katoikhsai en gh iouda5kai elaben iwanan kai pantes oi hgemones ths dunamews pantas tous kataloipous iouda tous apostreyantas katoikein en th gh6tous dunatous andras kai tas gunaikas kai ta nhpia kai tas qugateras tou basilews kai tas yucas as katelipen nabouzardan meta godoliou uiou acikam kai ieremian ton profhthn kai barouc uion nhriou7kai eishlqon eis aigupton oti ouk hkousan ths fwnhs kuriou kai eishlqon eis tafnas8kai egeneto logos kuriou pros ieremian en tafnas legwn9labe seautw liqous megalous kai katakruyon autous en proqurois en pulh ths oikias faraw en tafnas kat� ofqalmous andrwn iouda10kai ereis outws eipen kurios idou egw apostellw kai axw naboucodonosor basilea babulwnos kai qhsei autou ton qronon epanw twn liqwn toutwn wn katekruyas kai arei ta opla autou ep� autous11kai eiseleusetai kai pataxei ghn aiguptou ous eis qanaton eis qanaton kai ous eis apoikismon eis apoikismon kai ous eis romfaian eis romfaian12kai kausei pur en oikiais qewn autwn kai empuriei autas kai apoikiei autous kai fqeiriei ghn aiguptou wsper fqeirizei poimhn to imation autou kai exeleusetai en eirhnh13kai suntriyei tous stulous hliou polews tous en wn kai tas oikias autwn katakausei en puri

Chapter 51
1o logos o genomenos pros ieremian apasin tois ioudaiois tois katoikousin en gh aiguptw kai tois kaqhmenois en magdwlw kai en tafnas kai en gh paqourhs legwn2outws eipen kurios o qeos israhl umeis ewrakate panta ta kaka a ephgagon epi ierousalhm kai epi tas poleis iouda kai idou eisin erhmoi apo enoikwn3apo proswpou ponhrias autwn hs epoihsan parapikranai me poreuqentes qumian qeois eterois ois ouk egnwte4kai apesteila pros umas tous paidas mou tous profhtas orqrou kai apesteila legwn mh poihshte to pragma ths molunsews tauths hs emishsa5kai ouk hkousan mou kai ouk eklinan to ous autwn apostreyai apo twn kakwn autwn pros to mh qumian qeois eterois6kai estaxen h orgh mou kai o qumos mou kai exekauqh en polesin iouda kai exwqen ierousalhm kai egenhqhsan eis erhmwsin kai eis abaton ws h hmera auth7kai nun outws eipen kurios pantokratwr ina ti umeis poieite kaka megala epi yucais umwn ekkoyai umwn anqrwpon kai gunaika nhpion kai qhlazonta ek mesou iouda pros to mh kataleifqhnai umwn mhdena8parapikranai me en tois ergois twn ceirwn umwn qumian qeois eterois en gh aiguptw eis hn eishlqate enoikein ekei ina ekkophte kai ina genhsqe eis kataran kai eis oneidismon en pasin tois eqnesin ths ghs9mh epilelhsqe umeis twn kakwn twn paterwn umwn kai twn kakwn twn basilewn iouda kai twn kakwn twn arcontwn umwn kai twn kakwn twn gunaikwn umwn wn epoihsan en gh iouda kai exwqen ierousalhm10kai ouk epausanto ews ths hmeras tauths kai ouk anteiconto twn prostagmatwn mou wn edwka kata proswpon twn paterwn autwn11dia touto outws eipen kurios idou egw efisthmi to proswpon mou12tou apolesai pantas tous kataloipous tous en aiguptw kai pesountai en romfaia kai en limw ekleiyousin apo mikrou ews megalou kai esontai eis oneidismon kai eis apwleian kai eis kataran13kai episkeyomai epi tous kaqhmenous en gh aiguptw ws epeskeyamhn epi ierousalhm en romfaia kai en limw kai en qanatw14kai ouk estai seswsmenos ouqeis twn epiloipwn iouda twn paroikountwn en gh aiguptw tou epistreyai eis ghn iouda ef� hn autoi elpizousin tais yucais autwn tou epistreyai ekei ou mh epistreywsin all� h anaseswsmenoi15kai apekriqhsan tw ieremia pantes oi andres oi gnontes oti qumiwsin ai gunaikes autwn qeois eterois kai pasai ai gunaikes sunagwgh megalh kai pas o laos oi kaqhmenoi en gh aiguptw en paqourh legontes16o logos on elalhsas pros hmas tw onomati kuriou ouk akousomen sou17oti poiountes poihsomen panta ton logon os exeleusetai ek tou stomatos hmwn qumian th basilissh tou ouranou kai spendein auth spondas kaqa epoihsamen hmeis kai oi pateres hmwn kai oi basileis hmwn kai oi arcontes hmwn en polesin iouda kai exwqen ierousalhm kai eplhsqhmen artwn kai egenomeqa crhstoi kai kaka ouk eidomen18kai ws dielipomen qumiwntes th basilissh tou ouranou hlattwqhmen pantes kai en romfaia kai en limw exelipomen19kai oti hmeis qumiwmen th basilissh tou ouranou kai espeisamen auth spondas mh aneu twn andrwn hmwn epoihsamen auth cauwnas kai espeisamen spondas auth20kai eipen ieremias panti tw law tois dunatois kai tais gunaixin kai panti tw law tois apokriqeisin autw logous legwn21ouci tou qumiamatos ou equmiasate en tais polesin iouda kai exwqen ierousalhm umeis kai oi pateres umwn kai oi basileis umwn kai oi arcontes umwn kai o laos ths ghs emnhsqh kurios kai anebh epi thn kardian autou22kai ouk hdunato kurios eti ferein apo proswpou ponhrias pragmatwn umwn apo twn bdelugmatwn wn epoihsate kai egenhqh h gh umwn eis erhmwsin kai eis abaton kai eis aran ws en th hmera tauth23apo proswpou wn equmiate kai wn hmartete tw kuriw kai ouk hkousate ths fwnhs kuriou kai en tois prostagmasin autou kai en tw nomw autou kai en tois marturiois autou ouk eporeuqhte kai epelabeto umwn ta kaka tauta24kai eipen ieremias tw law kai tais gunaixin akousate ton logon kuriou25outws eipen kurios o qeos israhl umeis gunaikes tw stomati umwn elalhsate kai tais cersin umwn eplhrwsate legousai poiousai poihsomen tas omologias hmwn as wmologhsamen qumian th basilissh tou ouranou kai spendein auth spondas emmeinasai enemeinate tais omologiais umwn kai poiousai epoihsate26dia touto akousate logon kuriou pas iouda oi kaqhmenoi en gh aiguptw idou wmosa tw onomati mou tw megalw eipen kurios ean genhtai eti onoma mou en tw stomati pantos iouda eipein zh kurios kurios epi pash gh aiguptw27oti idou egw egrhgora ep� autous tou kakwsai autous kai ouk agaqwsai kai ekleiyousin pas iouda oi katoikountes en gh aiguptw en romfaia kai en limw ews an eklipwsin28kai oi seswsmenoi apo romfaias epistreyousin eis ghn iouda oligoi ariqmw kai gnwsontai oi kataloipoi iouda oi katastantes en gh aiguptw katoikhsai ekei logos tinos emmenei29kai touto umin to shmeion oti episkeyomai egw ef� umas eis ponhra30outws eipen kurios idou egw didwmi ton ouafrh basilea aiguptou eis ceiras ecqrou autou kai eis ceiras zhtountwn thn yuchn autou kaqa edwka ton sedekian basilea iouda eis ceiras naboucodonosor basilews babulwnos ecqrou autou kai zhtountos thn yuchn autou31o logos on elalhsen ieremias o profhths pros barouc uion nhriou ote egrafen tous logous toutous en tw bibliw apo stomatos ieremiou en tw eniautw tw tetartw tw iwakim uiw iwsia basilews iouda32outws eipen kurios epi soi barouc33oti eipas oimmoi oimmoi oti proseqhken kurios kopon epi ponon moi ekoimhqhn en stenagmois anapausin ouc euron34eipon autw outws eipen kurios idou ous egw wkodomhsa egw kaqairw kai ous egw efuteusa egw ektillw35kai su zhteis seautw megala mh zhthshs oti idou egw epagw kaka epi pasan sarka legei kurios kai dwsw thn yuchn sou eis eurema en panti topw ou ean badishs ekei

Chapter 52
1ontos eikostou kai enos etous sedekiou en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou amitaal qugathr ieremiou ek lobena4kai egeneto en tw etei tw enatw ths basileias autou en mhni tw dekatw dekath tou mhnos hlqen naboucodonosor basileus babulwnos kai pasa h dunamis autou epi ierousalhm kai periecarakwsan authn kai periwkodomhsan authn tetrapedois liqois kuklw5kai hlqen h polis eis sunochn ews endekatou etous tw basilei sedekia6en th enath tou mhnos kai esterewqh o limos en th polei kai ouk hsan artoi tw law ths ghs7kai diekoph h polis kai pantes oi andres oi polemistai exhlqon nuktos kata thn odon ths pulhs ana meson tou teicous kai tou proteicismatos o hn kata ton khpon tou basilews kai oi caldaioi epi ths polews kuklw kai eporeuqhsan odon thn eis araba8kai katediwxen h dunamis twn caldaiwn opisw tou basilews kai katelabon auton en tw peran iericw kai pantes oi paides autou diesparhsan ap� autou9kai sunelabon ton basilea kai hgagon auton pros ton basilea babulwnos eis deblaqa kai elalhsen autw meta krisews10kai esfaxen basileus babulwnos tous uious sedekiou kat� ofqalmous autou kai pantas tous arcontas iouda esfaxen en deblaqa11kai tous ofqalmous sedekiou exetuflwsen kai edhsen auton en pedais kai hgagen auton basileus babulwnos eis babulwna kai edwken auton eis oikian mulwnos ews hmeras hs apeqanen12kai en mhni pemptw dekath tou mhnos hlqen nabouzardan o arcimageiros o esthkws kata proswpon tou basilews babulwnos eis ierousalhm13kai eneprhsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilews kai pasas tas oikias ths polews kai pasan oikian megalhn eneprhsen en puri14kai pan teicos ierousalhm kuklw kaqeilen h dunamis twn caldaiwn h meta tou arcimageirou16kai tous kataloipous tou laou katelipen o arcimageiros eis ampelourgous kai eis gewrgous17kai tous stulous tous calkous tous en oikw kuriou kai tas baseis kai thn qalassan thn calkhn thn en oikw kuriou sunetriyan oi caldaioi kai elabon ton calkon autwn kai aphnegkan eis babulwna18kai thn stefanhn kai tas fialas kai tas kreagras kai panta ta skeuh ta calka en ois eleitourgoun en autois19kai ta saffwq kai ta masmarwq kai tous upocuthras kai tas lucnias kai tas quiskas kai tous kuaqous a hn crusa crusa kai a hn argura argura elaben o arcimageiros20kai oi stuloi duo kai h qalassa mia kai oi moscoi dwdeka calkoi upokatw ths qalasshs a epoihsen o basileus salwmwn eis oikon kuriou ouk hn staqmos tou calkou autwn21kai oi stuloi triakonta pente phcwn uyos tou stulou tou enos kai spartion dwdeka phcewn periekuklou auton kai to pacos autou daktulwn tessarwn kuklw22kai geisos ep� autois calkoun kai pente phcewn to mhkos uperoch tou geisous tou enos kai diktuon kai roai epi tou geisous kuklw ta panta calka kai kata tauta tw stulw tw deuterw oktw roai tw phcei tois dwdeka phcesin23kai hsan ai roai enenhkonta ex to en meros kai hsan ai pasai roai epi tou diktuou kuklw ekaton24kai elaben o arcimageiros ton ierea ton prwton kai ton ierea ton deutereuonta kai tous treis tous fulattontas thn odon25kai eunoucon ena os hn epistaths twn andrwn twn polemistwn kai epta andras onomastous tous en proswpw tou basilews tous eureqentas en th polei kai ton grammatea twn dunamewn ton grammateuonta tw law ths ghs kai exhkonta anqrwpous ek tou laou ths ghs tous eureqentas en mesw ths polews26kai elaben autous nabouzardan o arcimageiros kai hgagen autous pros basilea babulwnos eis deblaqa27kai epataxen autous basileus babulwnos en deblaqa en gh aimaq31kai egeneto en tw triakostw kai ebdomw etei apoikisqentos tou iwakim basilews iouda en tw dwdekatw mhni en th tetradi kai eikadi tou mhnos elaben oulaimaradac basileus babulwnos en tw eniautw w ebasileusen thn kefalhn iwakim basilews iouda kai exhgagen auton ex oikias hs efulatteto32kai elalhsen autw crhsta kai edwken ton qronon autou epanw twn qronwn twn basilewn twn met� autou en babulwni33kai hllaxen thn stolhn ths fulakhs autou kai hsqien arton dia pantos kata proswpon autou pasas tas hmeras as ezhsen34kai h suntaxis autw edidoto dia pantos para tou basilews babulwnos ex hmeras eis hmeran ews hmeras hs apeqanen .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks