Job


Chapter 1
1anqrwpos tis hn en cwra th ausitidi w onoma iwb kai hn o anqrwpos ekeinos alhqinos amemptos dikaios qeosebhs apecomenos apo pantos ponhrou pragmatos2egenonto de autw uioi epta kai qugateres treis3kai hn ta kthnh autou probata eptakiscilia kamhloi trisciliai zeugh bown pentakosia onoi qhleiai nomades pentakosiai kai uphresia pollh sfodra kai erga megala hn autw epi ths ghs kai hn o anqrwpos ekeinos eugenhs twn afĒ hliou anatolwn4sumporeuomenoi de oi uioi autou pros allhlous epoiousan poton kaqĒ ekasthn hmeran sumparalambanontes ama kai tas treis adelfas autwn esqiein kai pinein metĒ autwn5kai ws an sunetelesqhsan ai hmerai tou potou apestellen iwb kai ekaqarizen autous anistamenos to prwi kai proseferen peri autwn qusias kata ton ariqmon autwn kai moscon ena peri amartias peri twn yucwn autwn elegen gar iwb mhpote oi uioi mou en th dianoia autwn kaka enenohsan pros qeon outws oun epoiei iwb pasas tas hmeras6kai ws egeneto h hmera auth kai idou hlqon oi aggeloi tou qeou parasthnai enwpion tou kuriou kai o diabolos hlqen metĒ autwn7kai eipen o kurios tw diabolw poqen paragegonas kai apokriqeis o diabolos tw kuriw eipen perielqwn thn ghn kai emperipathsas thn upĒ ouranon pareimi8kai eipen autw o kurios prosesces th dianoia sou kata tou paidos mou iwb oti ouk estin katĒ auton twn epi ths ghs anqrwpos amemptos alhqinos qeosebhs apecomenos apo pantos ponhrou pragmatos9apekriqh de o diabolos kai eipen enantion tou kuriou mh dwrean sebetai iwb ton qeon10ou su periefraxas ta exw autou kai ta esw ths oikias autou kai ta exw pantwn twn ontwn autw kuklw ta erga twn ceirwn autou euloghsas kai ta kthnh autou polla epoihsas epi ths ghs11alla aposteilon thn ceira sou kai ayai pantwn wn ecei ei mhn eis proswpon se euloghsei12tote eipen o kurios tw diabolw idou panta osa estin autw didwmi en th ceiri sou alla autou mh ayh kai exhlqen o diabolos para tou kuriou13kai hn ws h hmera auth oi uioi iwb kai ai qugateres autou epinon oinon en th oikia tou adelfou autwn tou presbuterou14kai idou aggelos hlqen pros iwb kai eipen autw ta zeugh twn bown hrotria kai ai qhleiai onoi eboskonto ecomenai autwn15kai elqontes oi aicmalwteuontes hcmalwteusan autas kai tous paidas apekteinan en macairais swqeis de egw monos hlqon tou apaggeilai soi16eti toutou lalountos hlqen eteros aggelos kai eipen pros iwb pur epesen ek tou ouranou kai katekausen ta probata kai tous poimenas katefagen omoiws kai swqeis egw monos hlqon tou apaggeilai soi17eti toutou lalountos hlqen eteros aggelos kai eipen pros iwb oi ippeis epoihsan hmin kefalas treis kai ekuklwsan tas kamhlous kai hcmalwteusan autas kai tous paidas apekteinan en macairais eswqhn de egw monos kai hlqon tou apaggeilai soi18eti toutou lalountos allos aggelos ercetai legwn tw iwb twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou esqiontwn kai pinontwn para tw adelfw autwn tw presbuterw19exaifnhs pneuma mega ephlqen ek ths erhmou kai hyato twn tessarwn gwniwn ths oikias kai epesen h oikia epi ta paidia sou kai eteleuthsan eswqhn de egw monos kai hlqon tou apaggeilai soi20outws anastas iwb dierrhxen ta imatia autou kai ekeirato thn komhn ths kefalhs autou kai peswn camai prosekunhsen kai eipen21autos gumnos exhlqon ek koilias mhtros mou gumnos kai apeleusomai ekei o kurios edwken o kurios afeilato ws tw kuriw edoxen outws kai egeneto eih to onoma kuriou euloghmenon22en toutois pasin tois sumbebhkosin autw ouden hmarten iwb enantion tou kuriou kai ouk edwken afrosunhn tw qew

Chapter 2
1egeneto de ws h hmera auth kai hlqon oi aggeloi tou qeou parasthnai enanti kuriou kai o diabolos hlqen en mesw autwn parasthnai enantion tou kuriou2kai eipen o kurios tw diabolw poqen su erch tote eipen o diabolos enwpion tou kuriou diaporeuqeis thn upĒ ouranon kai emperipathsas thn sumpasan pareimi3eipen de o kurios pros ton diabolon prosesces oun tw qeraponti mou iwb oti ouk estin katĒ auton twn epi ths ghs anqrwpos akakos alhqinos amemptos qeosebhs apecomenos apo pantos kakou eti de ecetai akakias su de eipas ta uparconta autou dia kenhs apolesai4upolabwn de o diabolos eipen tw kuriw derma uper dermatos osa uparcei anqrwpw uper ths yuchs autou ekteisei5ou mhn de alla aposteilas thn ceira sou ayai twn ostwn autou kai twn sarkwn autou ei mhn eis proswpon se euloghsei6eipen de o kurios tw diabolw idou paradidwmi soi auton monon thn yuchn autou diafulaxon7exhlqen de o diabolos apo tou kuriou kai epaisen ton iwb elkei ponhrw apo podwn ews kefalhs8kai elaben ostrakon ina ton icwra xuh kai ekaqhto epi ths koprias exw ths polews9cronou de pollou probebhkotos eipen autw h gunh autou mecri tinos karterhseis legwn9idou anamenw cronon eti mikron prosdecomenos thn elpida ths swthrias mou9idou gar hfanistai sou to mnhmosunon apo ths ghs uioi kai qugateres emhs koilias wdines kai ponoi ous eis to kenon ekopiasa meta mocqwn9su te autos en sapria skwlhkwn kaqhsai dianuktereuwn aiqrios9kagw planhtis kai latris topon ek topou periercomenh kai oikian ex oikias prosdecomenh ton hlion pote dusetai ina anapauswmai twn mocqwn kai twn odunwn ai me nun sunecousin9alla eipon ti rhma eis kurion kai teleuta10o de embleyas eipen auth wsper mia twn afronwn gunaikwn elalhsas ei ta agaqa edexameqa ek ceiros kuriou ta kaka ouc upoisomen en pasin toutois tois sumbebhkosin autw ouden hmarten iwb tois ceilesin enantion tou qeou11akousantes de oi treis filoi autou ta kaka panta ta epelqonta autw paregenonto ekastos ek ths idias cwras pros auton elifas o qaimanwn basileus baldad o saucaiwn turannos swfar o minaiwn basileus kai paregenonto pros auton omoqumadon tou parakalesai kai episkeyasqai auton12idontes de auton porrwqen ouk epegnwsan kai bohsantes fwnh megalh eklausan rhxantes ekastos thn eautou stolhn kai katapasamenoi ghn13parekaqisan autw epta hmeras kai epta nuktas kai oudeis autwn elalhsen ewrwn gar thn plhghn deinhn ousan kai megalhn sfodra

Chapter 3
1meta touto hnoixen iwb to stoma autou2kai kathrasato thn hmeran autou legwn3apoloito h hmera en h egennhqhn kai h nux en h eipan idou arsen4h hmera ekeinh eih skotos kai mh anazhthsai authn o kurios anwqen mhde elqoi eis authn feggos5eklaboi de authn skotos kai skia qanatou epelqoi epĒ authn gnofos6kataraqeih h hmera kai h nux ekeinh apenegkaito authn skotos mh eih eis hmeras eniautou mhde ariqmhqeih eis hmeras mhnwn7alla h nux ekeinh eih odunh kai mh elqoi epĒ authn eufrosunh mhde carmonh8alla katarasaito authn o katarwmenos thn hmeran ekeinhn o mellwn to mega khtos ceirwsasqai9skotwqeih ta astra ths nuktos ekeinhs upomeinai kai eis fwtismon mh elqoi kai mh idoi ewsforon anatellonta10oti ou sunekleisen pulas gastros mhtros mou aphllaxen gar an ponon apo ofqalmwn mou11dia ti gar en koilia ouk eteleuthsa ek gastros de exhlqon kai ouk euqus apwlomhn12ina ti de sunhnthsan moi gonata ina ti de mastous eqhlasa13nun an koimhqeis hsucasa upnwsas de anepausamhn14meta basilewn bouleutwn ghs oi hgauriwnto epi xifesin15h meta arcontwn wn polus o crusos oi eplhsan tous oikous autwn arguriou16h wsper ektrwma ekporeuomenon ek mhtras mhtros h wsper nhpioi oi ouk eidon fws17ekei asebeis exekausan qumon orghs ekei anepausanto katakopoi tw swmati18omoqumadon de oi aiwnioi ouk hkousan fwnhn forologou19mikros kai megas ekei estin kai qerapwn ou dedoikws ton kurion autou20ina ti gar dedotai tois en pikria fws zwh de tais en odunais yucais21oi omeirontai tou qanatou kai ou tugcanousin anorussontes wsper qhsaurous22pericareis de egenonto ean katatucwsin23qanatos andri anapauma sunekleisen gar o qeos katĒ autou24pro gar twn sitwn mou stenagmos moi hkei dakruw de egw sunecomenos fobw25fobos gar on efrontisa hlqen moi kai on ededoikein sunhnthsen moi26oute eirhneusa oute hsucasa oute anepausamhn hlqen de moi orgh

Chapter 4
1upolabwn de elifas o qaimaniths legei2mh pollakis soi lelalhtai en kopw iscun de rhmatwn sou tis upoisei3ei gar su enouqethsas pollous kai ceiras asqenous parekalesas4asqenountas te exanesthsas rhmasin gonasin te adunatousin qarsos perieqhkas5nun de hkei epi se ponos kai hyato sou su de espoudasas6poteron ouc o fobos sou estin en afrosunh kai h elpis sou kai h akakia ths odou sou7mnhsqhti oun tis kaqaros wn apwleto h pote alhqinoi olorrizoi apwlonto8kaqĒ on tropon eidon tous arotriwntas ta atopa oi de speirontes auta odunas qeriousin eautois9apo prostagmatos kuriou apolountai apo de pneumatos orghs autou afanisqhsontai10sqenos leontos fwnh de leainhs gauriama de drakontwn esbesqh11murmhkolewn wleto para to mh ecein boran skumnoi de leontwn elipon allhlous12ei de ti rhma alhqinon egegonei en logois sou ouqen an soi toutwn kakon aphnthsen poteron ou dexetai mou to ous exaisia parĒ autou13foboi de kai hcw nukterinh epipiptwn fobos epĒ anqrwpous14frikh de moi sunhnthsen kai tromos kai megalws mou ta osta suneseisen15kai pneuma epi proswpon mou ephlqen efrixan de mou trices kai sarkes16anesthn kai ouk epegnwn eidon kai ouk hn morfh pro ofqalmwn mou allĒ h auran kai fwnhn hkouon17ti gar mh kaqaros estai brotos enantion kuriou h apo twn ergwn autou amemptos anhr18ei kata paidwn autou ou pisteuei kata de aggelwn autou skolion ti epenohsen19tous de katoikountas oikias phlinas ex wn kai autoi ek tou autou phlou esmen epaisen autous shtos tropon20kai apo prwiqen ews esperas ouketi eisin para to mh dunasqai autous eautois bohqhsai apwlonto21enefushsen gar autois kai exhranqhsan apwlonto para to mh ecein autous sofian

Chapter 5
1epikalesai de ei tis soi upakousetai h ei tina aggelwn agiwn oyh2kai gar afrona anairei orgh peplanhmenon de qanatoi zhlos3egw de ewraka afronas rizan ballontas allĒ euqews ebrwqh autwn h diaita4porrw genointo oi uioi autwn apo swthrias kolabrisqeihsan de epi qurais hssonwn kai ouk estai o exairoumenos5a gar ekeinoi sunhgagon dikaioi edontai autoi de ek kakwn ouk exairetoi esontai eksifwnisqeih autwn h iscus6ou gar mh exelqh ek ths ghs kopos oude ex orewn anablasthsei ponos7alla anqrwpos gennatai kopw neossoi de gupos ta uyhla petontai8ou mhn de alla egw dehqhsomai kuriou kurion de ton pantwn despothn epikalesomai9ton poiounta megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmos10ton didonta ueton epi thn ghn apostellonta udwr epi thn upĒ ouranon11ton poiounta tapeinous eis uyos kai apolwlotas exegeironta12diallassonta boulas panourgwn kai ou mh poihsousin ai ceires autwn alhqes13o katalambanwn sofous en th fronhsei boulhn de poluplokwn exesthsen14hmeras sunanthsetai autois skotos to de meshmbrinon yhlafhsaisan isa nukti15apolointo de en polemw adunatos de exelqoi ek ceiros dunastou16eih de adunatw elpis adikou de stoma emfracqeih17makarios de anqrwpos on hlegxen o kurios nouqethma de pantokratoros mh apanainou18autos gar algein poiei kai palin apokaqisthsin epaisen kai ai ceires autou iasanto19exakis ex anagkwn se exeleitai en de tw ebdomw ou mh ayhtai sou kakon20en limw rusetai se ek qanatou en polemw de ek ceiros sidhrou lusei se21apo mastigos glwsshs se kruyei kai ou mh fobhqhs apo kakwn ercomenwn22adikwn kai anomwn katagelash apo de qhriwn agriwn ou mh fobhqhs23qhres gar agrioi eirhneusousin soi24eita gnwsh oti eirhneusei sou o oikos h de diaita ths skhnhs sou ou mh amarth25gnwsh de oti polu to sperma sou ta de tekna sou estai wsper to pambotanon tou agrou26eleush de en tafw wsper sitos wrimos kata kairon qerizomenos h wsper qimwnia alwnos kaqĒ wran sugkomisqeisa27idou tauta outws exicniasamen tauta estin a akhkoamen su de gnwqi seautw ei ti epraxas

Chapter 6
1upolabwn de iwb legei2ei gar tis istwn sthsai mou thn orghn tas de odunas mou arai en zugw omoqumadon3kai dh ammou paralias barutera estai allĒ ws eoiken ta rhmata mou estin faula4belh gar kuriou en tw swmati mou estin wn o qumos autwn ekpinei mou to aima otan arxwmai lalein kentousi me5ti gar mh dia kenhs kekraxetai onos agrios allĒ h ta sita zhtwn ei de kai rhxei fwnhn bous epi fatnhs ecwn ta brwmata6ei brwqhsetai artos aneu alos ei de kai estin geuma en rhmasin kenois7ou dunatai gar pausasqai mou h yuch bromon gar orw ta sita mou wsper osmhn leontos8ei gar dwh kai elqoi mou h aithsis kai thn elpida mou dwh o kurios9arxamenos o kurios trwsatw me eis telos de mh me aneletw10eih de mou polis tafos efĒ hs epi teicewn hllomhn epĒ auths ou mh feiswmai ou gar eyeusamhn rhmata agia qeou mou11tis gar mou h iscus oti upomenw h tis mou o cronos oti anecetai mou h yuch12mh iscus liqwn h iscus mou h ai sarkes mou eisin calkeiai13h ouk epĒ autw epepoiqein bohqeia de apĒ emou apestin14apeipato me eleos episkoph de kuriou upereiden me15ou proseidon me oi eggutatoi mou wsper ceimarrous ekleipwn h wsper kuma parhlqon me16oitines me dieulabounto nun epipeptwkasin moi wsper ciwn h krustallos pephgws17kaqws takeisa qermhs genomenhs ouk epegnwsqh oper hn18outws kagw kateleifqhn upo pantwn apwlomhn de kai exoikos egenomhn19idete odous qaimanwn atrapous sabwn oi diorwntes20kai aiscunhn ofeilhsousin oi epi polesin kai crhmasin pepoiqotes21atar de kai umeis epebhte moi anelehmonws wste idontes to emon trauma fobhqhte22ti gar mh ti umas hthsa h ths parĒ umwn iscuos epideomai23wste swsai me ex ecqrwn h ek ceiros dunastwn rusasqai me24didaxate me egw de kwfeusw ei ti peplanhmai frasate moi25allĒ ws eoiken faula alhqinou rhmata ou gar parĒ umwn iscun aitoumai26oude o elegcos umwn rhmasin me pausei oude gar umwn fqegma rhmatos anexomai27plhn oti epĒ orfanw epipiptete enallesqe de epi filw umwn28nuni de eisbleyas eis proswpa umwn ou yeusomai29kaqisate dh kai mh eih adikon kai palin tw dikaiw sunercesqe30ou gar estin en glwssh mou adikon h o larugx mou ouci sunesin meleta

Chapter 7
1poteron ouci peirathrion estin o bios anqrwpou epi ths ghs kai wsper misqiou auqhmerinou h zwh autou2h wsper qerapwn dedoikws ton kurion autou kai teteucws skias h wsper misqwtos anamenwn ton misqon autou3outws kagw upemeina mhnas kenous nuktes de odunwn dedomenai moi eisin4ean koimhqw legw pote hmera ws dĒ an anastw palin pote espera plhrhs de ginomai odunwn apo esperas ews prwi5furetai de mou to swma en sapria skwlhkwn thkw de bwlakas ghs apo icwros xuwn6o de bios mou estin elafroteros lalias apolwlen de en kenh elpidi7mnhsqhti oun oti pneuma mou h zwh kai ouketi epaneleusetai o ofqalmos mou idein agaqon8ou peribleyetai me ofqalmos orwntos me oi ofqalmoi sou en emoi kai ouketi eimi9wsper nefos apokaqarqen apĒ ouranou ean gar anqrwpos katabh eis adhn ouketi mh anabh10oudĒ ou mh epistreyh eti eis ton idion oikon oude mh epignw auton eti o topos autou11atar oun oude egw feisomai tw stomati mou lalhsw en anagkh wn anoixw pikrian yuchs mou sunecomenos12poteron qalassa eimi h drakwn oti katetaxas epĒ eme fulakhn13eipa oti parakalesei me h klinh mou anoisw de pros emauton idia logon th koith mou14ekfobeis me enupniois kai en oramasin me kataplhsseis15apallaxeis apo pneumatos mou thn yuchn mou apo de qanatou ta osta mou16ou gar eis ton aiwna zhsomai ina makroqumhsw aposta apĒ emou kenos gar mou o bios17ti gar estin anqrwpos oti emegalunas auton h oti proseceis ton noun eis auton18h episkophn autou poihsh ews to prwi kai eis anapausin auton krineis19ews tinos ouk eas me oude proi+h me ews an katapiw ton ptuelon mou en odunh20ei egw hmarton ti dunamai soi praxai o epistamenos ton noun twn anqrwpwn dia ti eqou me katenteukthn sou eimi de epi soi fortion21kai dia ti ouk epoihsw ths anomias mou lhqhn kai kaqarismon ths amartias mou nuni de eis ghn apeleusomai orqrizwn de ouketi eimi

Chapter 8
1upolabwn de baldad o sauciths legei2mecri tinos lalhseis tauta pneuma polurhmon tou stomatos sou3mh o kurios adikhsei krinwn h o ta panta poihsas taraxei to dikaion4ei oi uioi sou hmarton enantion autou apesteilen en ceiri anomias autwn5su de orqrize pros kurion pantokratora deomenos6ei kaqaros ei kai alhqinos dehsews epakousetai sou apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhs7estai oun ta men prwta sou oliga ta de escata sou amuqhta8eperwthson gar genean prwthn exicniason de kata genos paterwn9cqizoi gar esmen kai ouk oidamen skia gar estin hmwn epi ths ghs o bios10h ouc outoi se didaxousin kai anaggelousin kai ek kardias exaxousin rhmata11mh qallei papuros aneu udatos h uywqhsetai boutomon aneu potou12eti on epi rizhs kai ou mh qerisqh pro tou piein pasa botanh ouci xhrainetai13outws toinun estai ta escata pantwn twn epilanqanomenwn tou kuriou elpis gar asebous apoleitai14aoikhtos gar autou estai o oikos aracnh de autou apobhsetai h skhnh15ean upereish thn oikian autou ou mh sth epilabomenou de autou ou mh upomeinh16ugros gar estin upo hliou kai ek saprias autou o radamnos autou exeleusetai17epi sunagwghn liqwn koimatai en de mesw calikwn zhsetai18ean katapih o topos yeusetai auton ouc eorakas toiauta19oti katastrofh asebous toiauth ek de ghs allon anablasthsei20o gar kurios ou mh apopoihshtai ton akakon pan de dwron asebous ou dexetai21alhqinwn de stoma emplhsei gelwtos ta de ceilh autwn exomologhsews22oi de ecqroi autwn endusontai aiscunhn diaita de asebous ouk estai

Chapter 9
1upolabwn de iwb legei2epĒ alhqeias oida oti outws estin pws gar estai dikaios brotos para kuriw3ean gar boulhtai kriqhnai autw ou mh upakoush autw ina mh anteiph pros ena logon autou ek ciliwn4sofos gar estin dianoia krataios te kai megas tis sklhros genomenos enantion autou upemeinen5o palaiwn orh kai ouk oidasin o katastrefwn auta orgh6o seiwn thn upĒ ouranon ek qemeliwn oi de stuloi auths saleuontai7o legwn tw hliw kai ouk anatellei kata de astrwn katasfragizei8o tanusas ton ouranon monos kai peripatwn ws epĒ edafous epi qalasshs9o poiwn pleiada kai esperon kai arktouron kai tamieia notou10o poiwn megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmos11ean uperbh me ou mh idw kai ean parelqh me oudĒ ws egnwn12ean apallaxh tis apostreyei h tis erei autw ti epoihsas13autos gar apestraptai orghn upĒ autou ekamfqhsan khth ta upĒ ouranon14ean de mou upakoushtai h diakrinei ta rhmata mou15ean te gar w dikaios ouk eisakousetai mou tou krimatos autou dehqhsomai16ean te kalesw kai upakoush ou pisteuw oti eisakhkoen mou17mh gnofw me ektriyh polla de mou ta suntrimmata pepoihken dia kenhs18ouk ea gar me anapneusai eneplhsen de me pikrias19oti men gar iscui kratei tis oun krimati autou antisthsetai20ean gar w dikaios to stoma mou asebhsei ean te w amemptos skolios apobhsomai21eite gar hsebhsa ouk oida th yuch plhn oti afaireitai mou h zwh22dio eipon megan kai dunasthn apolluei orgh23oti fauloi en qanatw exaisiw alla dikaioi katagelwntai24paradedontai gar eis ceiras asebous proswpa kritwn auths sugkaluptei ei de mh autos tis estin25o de bios mou estin elafroteros dromews apedrasan kai ouk eidosan26h kai estin nausin icnos odou h aetou petomenou zhtountos boran27ean te gar eipw epilhsomai lalwn sugkuyas tw proswpw stenaxw28seiomai pasin tois melesin oida gar oti ouk aqwon me easeis29epeidh de eimi asebhs dia ti ouk apeqanon30ean gar apolouswmai cioni kai apokaqarwmai cersin kaqarais31ikanws en rupw me ebayas ebdeluxato de me h stolh32ou gar ei anqrwpos katĒ eme w antikrinoumai ina elqwmen omoqumadon eis krisin33eiqe hn o mesiths hmwn kai elegcwn kai diakouwn ana meson amfoterwn34apallaxatw apĒ emou thn rabdon o de fobos autou mh me strobeitw35kai ou mh fobhqw alla lalhsw ou gar outw sunepistamai

Chapter 10
1kamnwn th yuch mou stenwn epafhsw epĒ auton ta rhmata mou lalhsw pikria yuchs mou sunecomenos2kai erw pros kurion mh me asebein didaske kai dia ti me outws ekrinas3h kalon soi ean adikhsw oti apeipw erga ceirwn sou boulh de asebwn prosesces4h wsper brotos ora kaqoras h kaqws ora anqrwpos bleyh5h o bios sou anqrwpinos estin h ta eth sou andros6oti anezhthsas thn anomian mou kai tas amartias mou exicniasas7oidas gar oti ouk hsebhsa alla tis estin o ek twn ceirwn sou exairoumenos8ai ceires sou eplasan me kai epoihsan me meta tauta metabalwn me epaisas9mnhsqhti oti phlon me eplasas eis de ghn me palin apostrefeis10h ouc wsper gala me hmelxas eturwsas de me isa turw11derma kai kreas me enedusas osteois de kai neurois me eneiras12zwhn de kai eleos eqou parĒ emoi h de episkoph sou efulaxen mou to pneuma13tauta ecwn en seautw oida oti panta dunasai adunatei de soi ouqen14ean te gar amartw fulasseis me apo de anomias ouk aqwon me pepoihkas15ean te gar asebhs w oimmoi ean te w dikaios ou dunamai anakuyai plhrhs gar atimias eimi16agreuomai gar wsper lewn eis sfaghn palin de metabalwn deinws me olekeis17epanakainizwn epĒ eme thn etasin mou orgh de megalh moi ecrhsw ephgages de epĒ eme peirathria18ina ti oun ek koilias me exhgages kai ouk apeqanon ofqalmos de me ouk eiden19kai wsper ouk wn egenomhn dia ti gar ek gastros eis mnhma ouk aphllaghn20h ouk oligos estin o cronos tou biou mou eason me anapausasqai mikron21pro tou me poreuqhnai oqen ouk anastreyw eis ghn skoteinhn kai gnoferan22eis ghn skotous aiwniou ou ouk estin feggos oude oran zwhn brotwn

Chapter 11
1upolabwn de swfar o minaios legei2o ta polla legwn kai antakousetai h kai o eulalos oietai einai dikaios euloghmenos gennhtos gunaikos oligobios3mh polus en rhmasin ginou ou gar estin o antikrinomenos soi4mh gar lege oti kaqaros eimi tois ergois kai amemptos enantion autou5alla pws an o kurios lalhsai pros se kai anoixei ceilh autou meta sou6eita anaggelei soi dunamin sofias oti diplous estai twn kata se kai tote gnwsh oti axia soi apebh apo kuriou wn hmarthkas7h icnos kuriou eurhseis h eis ta escata afikou a epoihsen o pantokratwr8uyhlos o ouranos kai ti poihseis baqutera de twn en adou ti oidas9h makrotera metrou ghs h eurous qalasshs10ean de katastreyh ta panta tis erei autw ti epoihsas11autos gar oiden erga anomwn idwn de atopa ou paroyetai12anqrwpos de allws nhcetai logois brotos de gennhtos gunaikos isa onw erhmith13ei gar su kaqaran eqou thn kardian sou uptiazeis de ceiras pros auton14ei anomon ti estin en cersin sou porrw poihson auto apo sou adikia de en diaith sou mh aulisqhtw15outws gar analamyei sou to proswpon wsper udwr kaqaron ekdush de rupon kai ou mh fobhqhs16kai ton kopon epilhsh wsper kuma parelqon kai ou ptohqhsh17h de euch sou wsper ewsforos ek de meshmbrias anatelei soi zwh18pepoiqws te esh oti estin soi elpis ek de merimnhs kai frontidos anafaneitai soi eirhnh19hsucaseis gar kai ouk estai o polemwn se metabalomenoi de polloi sou dehqhsontai20swthria de autous apoleiyei h gar elpis autwn apwleia ofqalmoi de asebwn takhsontai

Chapter 12
1upolabwn de iwb legei2eita umeis este anqrwpoi h meqĒ umwn teleuthsei sofia3kamoi men kardia kaqĒ umas estin4dikaios gar anhr kai amemptos egenhqh eis cleuasma5eis cronon gar takton htoimasto pesein upo allous oikous te autou ekporqeisqai upo anomwn6ou mhn de alla mhdeis pepoiqetw ponhros wn aqwos esesqai osoi parorgizousin ton kurion ws ouci kai etasis autwn estai7alla dh eperwthson tetrapoda ean soi eipwsin peteina de ouranou ean soi apaggeilwsin8ekdihghsai de gh ean soi frash kai exhghsontai soi oi icques ths qalasshs9tis ouk egnw en pasi toutois oti ceir kuriou epoihsen tauta10ei mh en ceiri autou yuch pantwn twn zwntwn kai pneuma pantos anqrwpou11ous men gar rhmata diakrinei larugx de sita geuetai12en pollw cronw sofia en de pollw biw episthmh13parĒ autw sofia kai dunamis autw boulh kai sunesis14ean katabalh tis oikodomhsei ean kleish kata anqrwpwn tis anoixei15ean kwlush to wdwr xhranei thn ghn ean de epafh apwlesen authn katastreyas16parĒ autw kratos kai iscus autw episthmh kai sunesis17diagwn bouleutas aicmalwtous kritas de ghs exesthsen18kaqizanwn basileis epi qronous kai periedhsen zwnh osfuas autwn19exapostellwn iereis aicmalwtous dunastas de ghs katestreyen20diallasswn ceilh pistwn sunesin de presbuterwn egnw21ekcewn atimian epĒ arcontas tapeinous de iasato22anakaluptwn baqea ek skotous exhgagen de eis fws skian qanatou23planwn eqnh kai apolluwn auta katastrwnnuwn eqnh kai kaqodhgwn auta24diallasswn kardias arcontwn ghs eplanhsen de autous odw h ouk hdeisan25yhlafhsaisan skotos kai mh fws planhqeihsan de wsper o mequwn

Chapter 13
1idou tauta ewraken mou o ofqalmos kai akhkoen mou to ous2kai oida osa kai umeis epistasqe kai ouk asunetwteros eimi umwn3ou mhn de allĒ egw pros kurion lalhsw elegxw de enantion autou ean boulhtai4umeis de este iatroi adikoi kai iatai kakwn pantes5eih de umin kwfeusai kai apobhsetai umin eis sofian6akousate elegcon stomatos mou krisin de ceilewn mou prosecete7poteron ouk enanti kuriou laleite enanti de autou fqeggesqe dolon8h uposteleisqe umeis de autoi kritai genesqe9kalon ge ean exicniash umas ei gar ta panta poiountes prosteqhsesqe autw10ouqen htton elegxei umas ei de kai krufh proswpa qaumasete11poteron ouci deina autou strobhsei umas fobos de parĒ autou epipeseitai umin12apobhsetai de umwn to agauriama isa spodw to de swma phlinon13kwfeusate ina lalhsw kai anapauswmai qumou14analabwn tas sarkas mou tois odousin yuchn de mou qhsw en ceiri15ean me ceirwshtai o dunasths epei kai hrktai h mhn lalhsw kai elegxw enantion autou16kai touto moi apobhsetai eis swthrian ou gar enantion autou dolos eiseleusetai17akousate akousate ta rhmata mou anaggelw gar umwn akouontwn18idou egw eggus eimi tou krimatos mou oida egw oti dikaios anafanoumai19tis gar estin o kriqhsomenos moi oti nun kwfeusw kai ekleiyw20duein de moi crhsh tote apo tou proswpou sou ou krubhsomai21thn ceira apĒ emou apecou kai o fobos sou mh me kataplhssetw22eita kaleseis egw de soi upakousomai h lalhseis egw de soi dwsw antapokrisin23posai eisin ai amartiai mou kai ai anomiai mou didaxon me tines eisin24dia ti apĒ emou krupth hghsai de me upenantion soi25h ws fullon kinoumenon upo anemou eulabhqhsh h ws cortw feromenw upo pneumatos antikeisai moi26oti kategrayas katĒ emou kaka perieqhkas de moi neothtos amartias27eqou de mou ton poda en kwlumati efulaxas de mou panta ta erga eis de rizas twn podwn mou afikou28o palaioutai isa askw h wsper imation shtobrwton

Chapter 14
1brotos gar gennhtos gunaikos oligobios kai plhrhs orghs2h wsper anqos anqhsan exepesen apedra de wsper skia kai ou mh sth3ouci kai toutou logon epoihsw kai touton epoihsas eiselqein en krimati enwpion sou4tis gar kaqaros estai apo rupou allĒ ouqeis5ean kai mia hmera o bios autou epi ths ghs ariqmhtoi de mhnes autou para soi eis cronon eqou kai ou mh uperbh6aposta apĒ autou ina hsucash kai eudokhsh ton bion wsper o misqwtos7estin gar dendrw elpis ean gar ekkoph eti epanqhsei kai o radamnos autou ou mh ekliph8ean gar ghrash en gh h riza autou en de petra teleuthsh to stelecos autou9apo osmhs udatos anqhsei poihsei de qerismon wsper neofuton10anhr de teleuthsas wceto peswn de brotos ouketi estin11cronw gar spanizetai qalassa potamos de erhmwqeis exhranqh12anqrwpos de koimhqeis ou mh anasth ews an o ouranos ou mh surrafh kai ouk exupnisqhsontai ex upnou autwn13ei gar ofelon en adh me efulaxas ekruyas de me ews an paushtai sou h orgh kai taxh moi cronon en w mneian mou poihsh14ean gar apoqanh anqrwpos zhsetai suntelesas hmeras tou biou autou upomenw ews an palin genwmai15eita kaleseis egw de soi upakousomai ta de erga twn ceirwn sou mh apopoiou16hriqmhsas de mou ta epithdeumata kai ou mh parelqh se ouden twn amartiwn mou17esfragisas de mou tas anomias en ballantiw epeshmhnw de ei ti akwn parebhn18kai plhn oros pipton diapeseitai kai petra palaiwqhsetai ek tou topou auths19liqous eleanan udata kai kateklusen udata uptia tou cwmatos ths ghs kai upomonhn anqrwpou apwlesas20wsas auton eis telos kai wceto epesthsas autw to proswpon kai exapesteilas21pollwn de genomenwn twn uiwn autou ouk oiden ean de oligoi genwntai ouk epistatai22allĒ h ai sarkes autou hlghsan h de yuch autou epenqhsen

Chapter 15
1upolabwn de elifas o qaimaniths legei2poteron sofos apokrisin dwsei sunesews pneumatos kai eneplhsen ponon gastros3elegcwn en rhmasin ois ou dei en logois ois ouden ofelos4ou kai su apepoihsw fobon sunetelesw de rhmata toiauta enanti tou kuriou5enocos ei rhmasin stomatos sou oude diekrinas rhmata dunastwn6elegxai se to son stoma kai mh egw ta de ceilh sou katamarturhsousin sou7ti gar mh prwtos anqrwpwn egenhqhs h pro qinwn epaghs8h suntagma kuriou akhkoas eis de se afiketo sofia9ti gar oidas o ouk oidamen h ti sunieis o ouci kai hmeis10kai ge presbuths kai ge palaios en hmin baruteros tou patros sou hmerais11oliga wn hmarthkas memastigwsai megalws uperballontws lelalhkas12ti etolmhsen h kardia sou h ti ephnegkan oi ofqalmoi sou13oti qumon errhxas enanti kuriou exhgages de ek stomatos rhmata toiauta14tis gar wn brotos oti estai amemptos h ws esomenos dikaios gennhtos gunaikos15ei kata agiwn ou pisteuei ouranos de ou kaqaros enantion autou16ea de ebdelugmenos kai akaqartos anhr pinwn adikias isa potw17anaggelw de soi akoue mou a dh ewraka anaggelw soi18a sofoi erousin kai ouk ekruyan pateras autwn19autois monois edoqh h gh kai ouk ephlqen allogenhs epĒ autous20pas o bios asebous en frontidi eth de ariqmhta dedomena dunasth21o de fobos autou en wsin autou otan dokh hdh eirhneuein hxei autou h katastrofh22mh pisteuetw apostrafhnai apo skotous entetaltai gar hdh eis ceiras sidhrou23katatetaktai de eis sita guyin oiden de en eautw oti menei eis ptwma hmera de auton skoteinh strobhsei24anagkh de kai qliyis auton kaqexei wsper strathgos prwtostaths piptwn25oti hrken ceiras enantion tou kuriou enanti de kuriou pantokratoros etrachliasen26edramen de enantion autou ubrei en pacei nwtou aspidos autou27oti ekaluyen to proswpon autou en steati autou kai epoihsen peristomion epi twn mhriwn28aulisqeih de poleis erhmous eiselqoi de eis oikous aoikhtous a de ekeinoi htoimasan alloi apoisontai29oute mh ploutisqh oute mh meinh autou ta uparconta ou mh balh epi thn ghn skian30oude mh ekfugh to skotos ton blaston autou maranai anemos ekpesoi de autou to anqos31mh pisteuetw oti upomenei kena gar apobhsetai autw32h tomh autou pro wras fqarhsetai kai o radamnos autou ou mh pukash33trughqeih de wsper omfax pro wras ekpesoi de ws anqos elaias34marturion gar asebous qanatos pur de kausei oikous dwrodektwn35en gastri de lhmyetai odunas apobhsetai de autw kena h de koilia autou upoisei dolon

Chapter 16
1upolabwn de iwb legei2akhkoa toiauta polla paraklhtores kakwn pantes3ti gar mh taxis estin rhmasin pneumatos h ti parenoclhsei soi oti apokrinh4kagw kaqĒ umas lalhsw ei upekeito ge h yuch umwn anti ths emhs eitĒ enaloumai umin rhmasin kinhsw de kaqĒ umwn kefalhn5eih de iscus en tw stomati mou kinhsin de ceilewn ou feisomai6ean gar lalhsw ouk alghsw to trauma ean de kai siwphsw ti elatton trwqhsomai7nun de katakopon me pepoihken mwron seshpota8kai epelabou mou eis marturion egenhqh kai anesth en emoi to yeudos mou kata proswpon mou antapekriqh9orgh crhsamenos katebalen me ebruxen epĒ eme tous odontas belh peiratwn autou epĒ emoi epesen10akisin ofqalmwn enhlato oxei epaisen me eis siagona omoqumadon de katedramon epĒ emoi11paredwken gar me o kurios eis ceiras adikou epi de asebesin erriyen me12eirhneuonta dieskedasen me labwn me ths komhs dietilen katesthsen me wsper skopon13ekuklwsan me logcais ballontes eis nefrous mou ou feidomenoi execean eis thn ghn thn colhn mou14katebalon me ptwma epi ptwmati edramon pros me dunamenoi15sakkon erraya epi burshs mou to de sqenos mou en gh esbesqh16h gasthr mou sugkekautai apo klauqmou epi de blefarois mou skia17adikon de ouden hn en cersin mou euch de mou kaqara18gh mh epikaluyhs efĒ aimati ths sarkos mou mhde eih topos th kraugh mou19kai nun idou en ouranois o martus mou o de sunistwr mou en uyistois20afikoito mou h dehsis pros kurion enanti de autou stazoi mou o ofqalmos21eih de elegcos andri enanti kuriou kai uios anqrwpou tw plhsion autou22eth de ariqmhta hkasin odw de h ouk epanastrafhsomai poreusomai

Chapter 17
1olekomai pneumati feromenos deomai de tafhs kai ou tugcanw2lissomai kamnwn kai ti poihsas3ekleyan de mou ta uparconta allotrioi tis estin outos th ceiri mou sundeqhtw4oti kardian autwn ekruyas apo fronhsews dia touto ou mh uywshs autous5th meridi anaggelei kakias ofqalmoi de mou efĒ uiois etakhsan6eqou de me qrulhma en eqnesin gelws de autois apebhn7pepwrwntai gar apo orghs oi ofqalmoi mou pepoliorkhmai megalws upo pantwn8qauma escen alhqinous epi toutw dikaios de epi paranomw epanastaih9scoih de pistos thn eautou odon kaqaros de ceiras analaboi qarsos10ou mhn de alla pantes ereidete kai deute dh ou gar euriskw en umin alhqes11ai hmerai mou parhlqon en bromw erragh de ta arqra ths kardias mou12nukta eis hmeran eqhkan fws eggus apo proswpou skotous13ean gar upomeinw adhs mou o oikos en de gnofw estrwtai mou h strwmnh14qanaton epekalesamhn patera mou einai mhtera de mou kai adelfhn saprian15pou oun mou eti estin h elpis h ta agaqa mou oyomai16h metĒ emou eis adhn katabhsontai h omoqumadon epi cwmatos katabhsomeqa

Chapter 18
1upolabwn de baldad o sauciths legei2mecri tinos ou paush episces ina kai autoi lalhswmen3dia ti wsper tetrapoda sesiwphkamen enantion sou4kecrhtai soi orgh ti gar ean su apoqanhs aoikhtos h upĒ ouranon h katastrafhsetai orh ek qemeliwn5kai fws asebwn sbesqhsetai kai ouk apobhsetai autwn h flox6to fws autou skotos en diaith o de lucnos epĒ autw sbesqhsetai7qhreusaisan elacistoi ta uparconta autou sfalai de autou h boulh8embeblhtai de o pous autou en pagidi en diktuw elicqeih9elqoisan de epĒ auton pagides katiscusei epĒ auton diywntas10kekruptai en th gh scoinion autou kai h sullhmyis autou epi tribwn11kuklw olesaisan auton odunai polloi de peri podas autou elqoisan en limw stenw12ptwma de autw htoimastai exaision13brwqeihsan autou klwnes podwn katedetai de ta wraia autou qanatos14ekrageih de ek diaiths autou iasis scoih de auton anagkh aitia basilikh15kataskhnwsei en th skhnh autou en nukti autou katasparhsontai ta eupreph autou qeiw16upokatwqen ai rizai autou xhranqhsontai kai epanwqen epipeseitai qerismos autou17to mnhmosunon autou apoloito ek ghs kai uparcei onoma autw epi proswpon exwterw18apwseien auton ek fwtos eis skotos19ouk estai epignwstos en law autou oude seswsmenos en th upĒ ouranon o oikos autou allĒ en tois autou zhsontai eteroi20epĒ autw estenaxan escatoi prwtous de escen qauma21outoi eisin oikoi adikwn outos de o topos twn mh eidotwn ton kurion

Chapter 19
1upolabwn de iwb legei2ews tinos egkopon poihsete yuchn mou kai kaqaireite me logois3gnwte monon oti o kurios epoihse me outws katalaleite mou ouk aiscunomenoi me epikeisqe moi4nai dh epĒ alhqeias egw eplanhqhn parĒ emoi de aulizetai planos4lalhsai rhma o ouk edei ta de rhmata mou planatai kai ouk epi kairou5ea de oti epĒ emoi megalunesqe enallesqe de moi oneidei6gnwte oun oti o kurios estin o taraxas ocurwma de autou epĒ eme uywsen7idou gelw oneidei kai ou lalhsw kekraxomai kai oudamou krima8kuklw periwkodomhmai kai ou mh diabw epi proswpon mou skotos eqeto9thn de doxan apĒ emou exedusen afeilen de stefanon apo kefalhs mou10diespasen me kuklw kai wcomhn exekoyen de wsper dendron thn elpida mou11deinws de moi orgh ecrhsato hghsato de me wsper ecqron12omoqumadon de hlqon ta peirathria autou epĒ emoi tais odois mou ekuklwsan me egkaqetoi13apĒ emou de adelfoi mou apesthsan egnwsan allotrious h eme filoi de mou anelehmones gegonasin14ou prosepoihsanto me oi eggutatoi mou kai oi eidotes mou to onoma epelaqonto mou15geitones oikias qerapainai te mou allogenhs hmhn enantion autwn16qeraponta mou ekalesa kai ouc uphkousen stoma de mou edeeto17kai iketeuon thn gunaika mou prosekaloumhn de kolakeuwn uious pallakidwn mou18oi de eis ton aiwna me apepoihsanto otan anastw katĒ emou lalousin19ebdeluxanto de me oi eidotes me ous dh hgaphkein epanesthsan moi20en dermati mou esaphsan ai sarkes mou ta de osta mou en odousin ecetai21elehsate me elehsate me w filoi ceir gar kuriou h ayamenh mou estin22dia ti de me diwkete wsper kai o kurios apo de sarkwn mou ouk empiplasqe23tis gar an dwh grafhnai ta rhmata mou teqhnai de auta en bibliw eis ton aiwna24en grafeiw sidhrw kai molibw h en petrais egglufhnai25oida gar oti aenaos estin o ekluein me mellwn epi ghs26anasthsai to derma mou to anatlwn tauta para gar kuriou tauta moi sunetelesqh27a egw emautw sunepistamai a o ofqalmos mou eoraken kai ouk allos panta de moi suntetelestai en kolpw28ei de kai ereite ti eroumen enanti autou kai rizan logou eurhsomen en autw29eulabhqhte dh kai umeis apo epikalummatos qumos gar epĒ anomous epeleusetai kai tote gnwsontai pou estin autwn h ulh

Chapter 20
1upolabwn de swfar o minaios legei2ouc outws upelambanon anterein se tauta kai ouci suniete mallon h kai egw3paideian entrophs mou akousomai kai pneuma ek ths sunesews apokrinetai moi4mh tauta egnws apo tou eti afĒ ou eteqh anqrwpos epi ths ghs5eufrosunh gar asebwn ptwma exaision carmonh de paranomwn apwleia6ean anabh eis ouranon autou ta dwra h de qusia autou nefwn ayhtai7otan gar dokh hdh katesthricqai tote eis telos apoleitai oi de idontes auton erousin pou estin8wsper enupnion ekpetasqen ou mh eureqh epth de wsper fasma nukterinon9ofqalmos parebleyen kai ou prosqhsei kai ouketi prosnohsei auton o topos autou10tous uious autou olesaisan httones ai de ceires autou purseusaisan odunas11osta autou eneplhsqhsan neothtos autou kai metĒ autou epi cwmatos koimhqhsetai12ean glukanqh en stomati autou kakia kruyei authn upo thn glwssan autou13ou feisetai auths kai ouk egkataleiyei authn kai sunexei authn en mesw tou laruggos autou14kai ou mh dunhqh bohqhsai eautw colh aspidos en gastri autou15ploutos adikws sunagomenos exemesqhsetai ex oikias autou exelkusei auton aggelos16qumon de drakontwn qhlaseien aneloi de auton glwssa ofews17mh idoi amelxin nomadwn mhde nomas melitos kai bouturou18eis kena kai mataia ekopiasen plouton ex ou ou geusetai wsper strifnos amashtos akatapotos19pollwn gar adunatwn oikous eqlasen diaitan de hrpasen kai ouk esthsen20ouk estin autou swthria tois uparcousin en epiqumia autou ou swqhsetai21ouk estin upoleimma tois brwmasin autou dia touto ouk anqhsei autou ta agaqa22otan de dokh hdh peplhrwsqai qlibhsetai pasa de anagkh epĒ auton epeleusetai23ei pws plhrwsai gastera autou epaposteilai epĒ auton qumon orghs niyai epĒ auton odunas24kai ou mh swqh ek ceiros sidhrou trwsai auton toxon calkeion25diexelqoi de dia swmatos autou belos astrapai de en diaitais autou peripathsaisan epĒ autw foboi26pan de skotos autw upomeinai katedetai auton pur akauston kakwsai de autou ephlutos ton oikon27anakaluyai de autou o ouranos tas anomias gh de epanastaih autw28elkusai ton oikon autou apwleia eis telos hmera orghs epelqoi autw29auth h meris anqrwpou asebous para kuriou kai kthma uparcontwn autw para tou episkopou

Chapter 21
1upolabwn de iwb legei2akousate akousate mou twn logwn ina mh h moi parĒ umwn auth h paraklhsis3arate me egw de lalhsw eitĒ ou katagelasete mou4ti gar mh anqrwpou mou h elegxis h dia ti ou qumwqhsomai5eisbleyantes eis eme qaumasate ceira qentes epi siagoni6ean te gar mnhsqw espoudaka ecousin de mou tas sarkas odunai7dia ti asebeis zwsin pepalaiwntai de kai en ploutw8o sporos autwn kata yuchn ta de tekna autwn en ofqalmois9oi oikoi autwn euqhnousin fobos de oudamou mastix de para kuriou ouk estin epĒ autois10h bous autwn ouk wmotokhsen dieswqh de autwn en gastri ecousa kai ouk esfalen11menousin de ws probata aiwnia ta de paidia autwn prospaizousin12analabontes yalthrion kai kiqaran kai eufrainontai fwnh yalmou13sunetelesan de en agaqois ton bion autwn en de anapausei adou ekoimhqhsan14legei de kuriw aposta apĒ emou odous sou eidenai ou boulomai15ti ikanos oti douleusomen autw kai tis wfeleia oti apanthsomen autw16en cersin gar hn autwn ta agaqa erga de asebwn ouk efora17ou mhn de alla kai asebwn lucnos sbesqhsetai epeleusetai de autois h katastrofh wdines de autous exousin apo orghs18esontai de wsper acura pro anemou h wsper koniortos on ufeilato lailay19eklipoi uious ta uparconta autou antapodwsei pros auton kai gnwsetai20idoisan oi ofqalmoi autou thn eautou sfaghn apo de kuriou mh diaswqeih21oti ti qelhma autou en oikw autou metĒ auton kai ariqmoi mhnwn autou dihreqhsan22poteron ouci o kurios estin o didaskwn sunesin kai episthmhn autos de fonous diakrinei23outos apoqaneitai en kratei aplosunhs autou olos de eupaqwn kai euqhnwn24ta de egkata autou plhrh steatos muelos de autou diaceitai25o de teleuta upo pikrias yuchs ou fagwn ouden agaqon26omoqumadon de epi ghs koimwntai sapria de autous ekaluyen27wste oida umas oti tolmh epikeisqe moi28oti ereite pou estin oikos arcontos kai pou estin h skeph twn skhnwmatwn twn asebwn29erwthsate paraporeuomenous odon kai ta shmeia autwn ouk apallotriwsete30oti eis hmeran apwleias koufizetai o ponhros eis hmeran orghs autou apacqhsontai31tis apaggelei epi proswpou autou thn odon autou kai autos epoihsen tis antapodwsei autw32kai autos eis tafous aphnecqh kai epi sorw hgrupnhsen33eglukanqhsan autw calikes ceimarrou kai opisw autou pas anqrwpos apeleusetai kai emprosqen autou anariqmhtoi34pws de parakaleite me kena to de eme katapausasqai afĒ umwn ouden

Chapter 22
1upolabwn de elifas o qaimaniths legei2poteron ouci o kurios estin o didaskwn sunesin kai episthmhn3ti gar melei tw kuriw ean su hsqa tois ergois amemptos h wfeleia oti aplwshs thn odon sou4h logon sou poioumenos elegxei se kai suneiseleusetai soi eis krisin5poteron ouc h kakia sou estin pollh anariqmhtoi de sou eisin ai amartiai6hnecurazes de tous adelfous sou dia kenhs amfiasin de gumnwn afeilou7oude udwr diywntas epotisas alla peinwntwn esterhsas ywmon8eqaumasas de tinwn proswpon wkisas de tous epi ths ghs9chras de exapesteilas kenas orfanous de ekakwsas10toigaroun ekuklwsan se pagides kai espoudasen se polemos exaisios11to fws soi skotos apebh koimhqenta de udwr se ekaluyen12mh ouci o ta uyhla naiwn efora tous de ubrei feromenous etapeinwsen13kai eipas ti egnw o iscuros h kata tou gnofou krinei14nefh apokrufh autou kai ouc oraqhsetai kai guron ouranou diaporeusetai15mh tribon aiwnion fulaxeis hn epathsan andres adikoi16oi sunelhmfqhsan awroi potamos epirrewn oi qemelioi autwn17oi legontes kurios ti poihsei hmin h ti epaxetai hmin o pantokratwr18os de eneplhsen tous oikous autwn agaqwn boulh de asebwn porrw apĒ autou19idontes dikaioi egelasan amemptos de emukthrisen20ei mh hfanisqh h upostasis autwn kai to kataleimma autwn katafagetai pur21genou dh sklhros ean upomeinhs eitĒ o karpos sou estai en agaqois22eklabe de ek stomatos autou exhgorian kai analabe ta rhmata autou en kardia sou23ean de epistrafhs kai tapeinwshs seauton enanti kuriou porrw epoihsas apo diaiths sou to adikon24qhsh epi cwmati en petra kai ws petra ceimarrous wfir25estai oun sou o pantokratwr bohqos apo ecqrwn kaqaron de apodwsei se wsper argurion pepurwmenon26eita parrhsiasqhsh enanti kuriou anableyas eis ton ouranon ilarws27euxamenou de sou pros auton eisakousetai sou dwsei de soi apodounai tas eucas28apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhs epi de odois sou estai feggos29oti etapeinwsen auton kai ereis uperhfaneusato kai kufonta ofqalmois swsei30rusetai aqwon kai diaswqhti en kaqarais cersin sou

Chapter 23
1upolabwn de iwb legei2kai dh oida oti ek ceiros mou h elegxis estin kai h ceir autou bareia gegonen epĒ emw stenagmw3tis dĒ ara gnoih oti euroimi auton kai elqoimi eis telos4eipoimi de emautou krima to de stoma mou emplhsaimi elegcwn5gnwhn de rhmata a moi erei aisqoimhn de tina moi apaggelei6kai ei en pollh iscui epeleusetai moi eita en apeilh moi ou crhsetai7alhqeia gar kai elegcos parĒ autou exagagoi de eis telos to krima mou8eis gar prwta poreusomai kai ouketi eimi ta de epĒ escatois ti oida9aristera poihsantos autou kai ou katescon peribalei dexia kai ouk oyomai10oiden gar hdh odon mou diekrinen de me wsper to crusion11exeleusomai de en entalmasin autou odous gar autou efulaxa kai ou mh ekklinw12apo entalmatwn autou kai ou mh parelqw en de kolpw mou ekruya rhmata autou13ei de kai autos ekrinen outws tis estin o anteipwn autw o gar autos hqelhsen kai epoihsen15dia touto epĒ autw espoudaka nouqetoumenos de efrontisa autou15epi toutw apo proswpou autou kataspoudasqw katanohsw kai ptohqhsomai ex autou16kurios de emalakunen thn kardian mou o de pantokratwr espoudasen me17ou gar hdein oti epeleusetai moi skotos pro proswpou de mou ekaluyen gnofos

Chapter 24
1dia ti de kurion elaqon wrai2asebeis de orion uperebhsan poimnion sun poimeni arpasantes3upozugion orfanwn aphgagon kai boun chras hnecurasan4exeklinan adunatous ex odou dikaias omoqumadon ekrubhsan praeis ghs5apebhsan de wsper onoi en agrw uper emou exelqontes thn eautwn praxin hdunqh autw artos eis newterous6agron pro wras ouk autwn onta eqerisan adunatoi de ampelwnas asebwn amisqi kai asiti hrgasanto7gumnous pollous ekoimisan aneu imatiwn amfiasin de yuchs autwn afeilanto8apo yekadwn orewn ugrainontai para to mh ecein autous skephn petran periebalonto9hrpasan orfanon apo mastou ekpeptwkota de etapeinwsan10gumnous de ekoimisan adikws peinwntwn de ton ywmon afeilanto11en stenois adikws enhdreusan odon de dikaian ouk hdeisan12oi ek polews kai oikwn idiwn exeballonto yuch de nhpiwn estenaxen mega autos de dia ti toutwn episkophn ou pepoihtai13epi ghs ontwn autwn kai ouk epegnwsan odon de dikaiosunhs ouk hdeisan oude atrapous auths eporeuqhsan14gnous de autwn ta erga paredwken autous eis skotos kai nuktos estai ws klepths15kai ofqalmos moicou efulaxen skotos legwn ou prosnohsei me ofqalmos kai apokrubhn proswpou eqeto16diwruxen en skotei oikias hmeras esfragisan eautous ouk epegnwsan fws17oti omoqumadon to prwi autois skia qanatou oti epignwsetai taracas skias qanatou18elafros estin epi proswpon udatos kataraqeih h meris autwn epi ghs19anafaneih de ta futa autwn epi ghs xhra agkalida gar orfanwn hrpasan20eitĒ anemnhsqh autou h amartia wsper de omiclh drosou afanhs egeneto apodoqeih de autw a epraxen suntribeih de pas adikos isa xulw aniatw21steiran gar ouk eu epoihsen kai gunaion ouk hlehsen22qumw de katestreyen adunatous anastas toigaroun ou mh pisteush kata ths eautou zwhs23malakisqeis mh elpizetw ugiasqhnai alla peseitai nosw24pollous gar ekakwsen to uywma autou emaranqh de wsper moloch en kaumati h wsper stacus apo kalamhs automatos apopeswn25ei de mh tis estin o famenos yeudh me legein kai qhsei eis ouden ta rhmata mou

Chapter 25
1upolabwn de baldad o sauciths legei2ti gar prooimion h fobos parĒ autou o poiwn thn sumpasan en uyistw3mh gar tis upolaboi oti estin parelkusis peiratais epi tinas de ouk epeleusetai enedra parĒ autou4pws gar estai dikaios brotos enanti kuriou h tis an apokaqarisai eauton gennhtos gunaikos5ei selhnh suntassei kai ouk epifauskei astra de ou kaqara enantion autou6ea de anqrwpos sapria kai uios anqrwpou skwlhx

Chapter 26
1upolabwn de iwb legei2tini proskeisai h tini melleis bohqein poteron ouc w pollh iscus kai w braciwn krataios estin3tini sumbebouleusai ouc w pasa sofia h tini epakolouqhseis ouc w megisth dunamis4tini anhggeilas rhmata pnoh de tinos estin h exelqousa ek sou5mh gigantes maiwqhsontai upokatwqen udatos kai twn geitonwn autou6gumnos o adhs epwpion autou kai ouk estin peribolaion th apwleia7ekteinwn borean epĒ ouden kremazwn ghn epi oudenos8desmeuwn udwr en nefelais autou kai ouk erragh nefos upokatw autou9o kratwn proswpon qronou ekpetazwn epĒ auton nefos autou10prostagma egurwsen epi proswpon udatos mecri sunteleias fwtos meta skotous11stuloi ouranou epetasqhsan kai exesthsan apo ths epitimhsews autou12iscui katepausen thn qalassan episthmh de etrwse to khtos13kleiqra de ouranou dedoikasin auton prostagmati de eqanatwsen drakonta apostathn14idou tauta merh odou autou kai epi ikmada logou akousomeqa en autw sqenos de bronths autou tis oiden opote poihsei

Chapter 27
1eti de prosqeis iwb eipen tw prooimiw2zh kurios os outw me kekriken kai o pantokratwr o pikranas mou thn yuchn3h mhn eti ths pnohs mou enoushs pneuma de qeion to perion moi en risin4mh lalhsein ta ceilh mou anoma oude h yuch mou melethsei adika5mh moi eih dikaious umas apofhnai ews an apoqanw ou gar apallaxw mou thn akakian6dikaiosunh de prosecwn ou mh prowmai ou gar sunoida emautw atopa praxas7ou mhn de alla eihsan oi ecqroi mou wsper h katastrofh twn asebwn kai oi epĒ eme epanistanomenoi wsper h apwleia twn paranomwn8kai tis gar estin elpis asebei oti epecei pepoiqws epi kurion ara swqhsetai9h thn dehsin autou eisakousetai kurios h epelqoushs autw anagkhs10mh ecei tina parrhsian enanti autou h ws epikalesamenou autou eisakousetai autou11alla dh anaggelw umin ti estin en ceiri kuriou a estin para pantokratori ou yeusomai12idou dh pantes oidate oti kena kenois epiballete13auth h meris anqrwpou asebous para kuriou kthma de dunastwn eleusetai para pantokratoros epĒ autous14ean de polloi genwntai oi uioi autou eis sfaghn esontai ean de kai andrwqwsin prosaithsousin15oi de periontes autou en qanatw teleuthsousin chras de autwn ouqeis elehsei16ean sunagagh wsper ghn argurion isa de phlw etoimash crusion17tauta panta dikaioi peripoihsontai ta de crhmata autou alhqinoi kaqexousin18apebh de o oikos autou wsper shtes kai wsper aracnh19plousios koimhqeis kai ou prosqhsei ofqalmous autou dihnoixen kai ouk estin20sunhnthsan autw wsper udwr ai odunai nukti de ufeilato auton gnofos21analhmyetai auton kauswn kai apeleusetai kai likmhsei auton ek tou topou autou22kai epirriyei epĒ auton kai ou feisetai ek ceiros autou fugh feuxetai23krothsei epĒ autou ceiras autou kai suriei auton ek tou topou autou

Chapter 28
1estin gar arguriw topos oqen ginetai topos de crusiw oqen dihqeitai2sidhros men gar ek ghs ginetai calkos de isa liqw latomeitai3taxin eqeto skotei kai pan peras autos exakribazetai liqos skotia kai skia qanatou4diakoph ceimarrou apo konias oi de epilanqanomenoi odon dikaian hsqenhsan ek brotwn5gh ex auths exeleusetai artos upokatw auths estrafh wsei pur6topos sapfeirou oi liqoi auths kai cwma crusion autw7tribos ouk egnw authn peteinon kai ou parebleyen authn ofqalmos gupos8ouk epathsan authn uioi alazonwn ou parhlqen epĒ auths lewn9en akrotomw exeteinen ceira autou katestreyen de ek rizwn orh10dinas de potamwn errhxen pan de entimon eiden mou o ofqalmos11baqh de potamwn anekaluyen edeixen de eautou dunamin eis fws12h de sofia poqen eureqh poios de topos estin ths episthmhs13ouk oiden brotos odon auths oude mh eureqh en anqrwpois14abussos eipen ouk estin en emoi kai qalassa eipen ouk estin metĒ emou15ou dwsei sugkleismon antĒ auths kai ou staqhsetai argurion antallagma auths16kai ou sumbastacqhsetai crusiw wfir en onuci timiw kai sapfeirw17ouk iswqhsetai auth crusion kai ualos kai to allagma auths skeuh crusa18metewra kai gabis ou mnhsqhsetai kai elkuson sofian uper ta eswtata19ouk iswqhsetai auth topazion aiqiopias crusiw kaqarw ou sumbastacqhsetai20h de sofia poqen eureqh poios de topos estin ths sunesews21lelhqen panta anqrwpon kai apo peteinwn tou ouranou ekrubh22h apwleia kai o qanatos eipan akhkoamen de auths to kleos23o qeos eu sunesthsen auths thn odon autos de oiden ton topon auths24autos gar thn upĒ ouranon pasan efora eidws ta en th gh panta a epoihsen25anemwn staqmon udatos te metra26ote epoihsen outws ueton hriqmhsen kai odon en tinagmati fwnas27tote eiden authn kai exhghsato authn etoimasas exicniasen28eipen de anqrwpw idou h qeosebeia estin sofia to de apecesqai apo kakwn estin episthmh

Chapter 29
1eti de prosqeis iwb eipen tw prooimiw2tis an me qeih kata mhna emprosqen hmerwn wn me o qeos efulaxen3ws ote hugei o lucnos autou uper kefalhs mou ote tw fwti autou eporeuomhn en skotei4ote hmhn epibriqwn odois ote o qeos episkophn epoieito tou oikou mou5ote hmhn ulwdhs lian kuklw de mou oi paides6ote eceonto mou ai odoi bouturw ta de orh mou eceonto galakti7ote exeporeuomhn orqrios en polei en de plateiais etiqeto mou o difros8idontes me neaniskoi ekrubhsan presbutai de pantes esthsan9adroi de epausanto lalountes daktulon epiqentes epi stomati10oi de akousantes emakarisan me kai glwssa autwn tw laruggi autwn ekollhqh11oti ous hkousen kai emakarisen me ofqalmos de idwn me exeklinen12dieswsa gar ptwcon ek ceiros dunastou kai orfanw w ouk hn bohqos ebohqhsa13eulogia apollumenou epĒ eme elqoi stoma de chras me euloghsen14dikaiosunhn de enededukein hmfiasamhn de krima isa diploi+di15ofqalmos hmhn tuflwn pous de cwlwn16egw hmhn pathr adunatwn dikhn de hn ouk hdein exicniasa17sunetriya de mulas adikwn ek de mesou twn odontwn autwn arpagma exespasa18eipa de h hlikia mou ghrasei wsper stelecos foinikos polun cronon biwsw19h riza mou dihnoiktai epi udatos kai drosos aulisqhsetai en tw qerismw mou20h doxa mou kainh metĒ emou kai to toxon mou en ceiri autou poreusetai21emou akousantes prosescon esiwphsan de epi th emh boulh22epi de tw emw rhmati ou proseqento pericareis de eginonto opotan autois elaloun23wsper gh diywsa prosdecomenh ton ueton outws outoi thn emhn lalian24ean gelasw pros autous ou mh pisteuswsin kai fws tou proswpou mou ouk apepipten25exelexamhn odon autwn kai ekaqisa arcwn kai kateskhnoun wsei basileus en monozwnois on tropon paqeinous parakalwn

Chapter 30
1nuni de kategelasan mou elacistoi nun nouqetousin me en merei wn exoudenoun pateras autwn ous ouc hghsamhn einai axious kunwn twn emwn nomadwn2kai ge iscus ceirwn autwn ina ti moi epĒ autous apwleto sunteleia3en endeia kai limw agonos oi feugontes anudron ecqes sunochn kai talaipwrian4oi periklwntes alima epi hcounti oitines alima hn autwn ta sita atimoi de kai pefaulismenoi endeeis pantos agaqou oi kai rizas xulwn emaswnto upo limou megalou5epanesthsan moi kleptai6wn oi oikoi autwn hsan trwglai petrwn7ana meson euhcwn bohsontai oi upo frugana agria dihtwnto8afronwn uioi kai atimwn onoma kai kleos esbesmenon apo ghs9nuni de kiqara egw eimi autwn kai eme qrulhma ecousin10ebdeluxanto de me apostantes makran apo de proswpou mou ouk efeisanto ptuelon11anoixas gar faretran autou ekakwsen me kai calinon tou proswpou mou exapesteilan12epi dexiwn blastou epanesthsan poda autwn exeteinan kai wdopoihsan epĒ eme tribous apwleias autwn13exetribhsan triboi mou exedusen gar mou thn stolhn14belesin autou kathkontisen me kecrhtai moi ws bouletai en odunais pefurmai15epistrefontai de mou ai odunai wceto mou h elpis wsper pneuma kai wsper nefos h swthria mou16kai nun epĒ eme ekcuqhsetai h yuch mou ecousin de me hmerai odunwn17nukti de mou ta osta sugkekautai ta de neura mou dialelutai18en pollh iscui epelabeto mou ths stolhs wsper to peristomion tou citwnos mou periescen me19hghsai de me isa phlw en gh kai spodw mou h meris20kekraga de pros se kai ouk eisakoueis mou esthsan kai katenohsan me21epebhs de moi anelehmonws ceiri krataia me emastigwsas22etaxas de me en odunais kai aperriyas me apo swthrias23oida gar oti qanatos me ektriyei oikia gar panti qnhtw gh24ei gar ofelon dunaimhn emauton ceirwsasqai h dehqeis ge eterou kai poihsei moi touto25egw de epi panti adunatw eklausa estenaxa de idwn andra en anagkais26egw de epecwn agaqois idou sunhnthsan moi mallon hmerai kakwn27h koilia mou exezesen kai ou siwphsetai proefqasan me hmerai ptwceias28stenwn peporeumai aneu fimou esthka de en ekklhsia kekragws29adelfos gegona seirhnwn etairos de strouqwn30to de derma mou eskotwtai megalws ta de osta mou apo kaumatos31apebh de eis paqos mou h kiqara o de yalmos mou eis klauqmon emoi

Chapter 31
1diaqhkhn eqemhn tois ofqalmois mou kai ou sunhsw epi parqenon2kai ti emerisen o qeos apanwqen kai klhronomia ikanou ex uyistwn3ouci apwleia tw adikw kai apallotriwsis tois poiousin anomian4ouci autos oyetai odon mou kai panta ta diabhmata mou exariqmhsetai5ei de hmhn peporeumenos meta geloiastwn ei de kai espoudasen o pous mou eis dolon6istaih me ara en zugw dikaiw oiden de o kurios thn akakian mou7ei exeklinen o pous mou ek ths odou ei de kai tw ofqalmw ephkolouqhsen h kardia mou ei de kai tais cersin mou hyamhn dwrwn8speiraimi ara kai alloi fagoisan arrizos de genoimhn epi ghs9ei exhkolouqhsen h kardia mou gunaiki andros eterou ei kai egkaqetos egenomhn epi qurais auths10aresai ara kai h gunh mou eterw ta de nhpia mou tapeinwqeih11qumos gar orghs akatascetos to mianai andros gunaika12pur gar estin kaiomenon epi pantwn twn merwn ou dĒ an epelqh ek rizwn apwlesen13ei de kai efaulisa krima qerapontos mou h qerapainhs krinomenwn autwn pros me14ti gar poihsw ean etasin mou poihshtai o kurios ean de kai episkophn tina apokrisin poihsomai15poteron ouc ws kai egw egenomhn en gastri kai ekeinoi gegonasin gegonamen de en th auth koilia16adunatoi de creian hn potĒ eicon ouk apetucon chras de ton ofqalmon ouk exethxa17ei de kai ton ywmon mou efagon monos kai ouci orfanw metedwka18oti ek neothtos mou exetrefon ws pathr kai ek gastros mhtros mou wdhghsa19ei de kai upereidon gumnon apollumenon kai ouk hmfiasa20adunatoi de ei mh euloghsan me apo de kouras amnwn mou eqermanqhsan oi wmoi autwn21ei ephra orfanw ceira pepoiqws oti pollh moi bohqeia periestin22apostaih ara o wmos mou apo ths kleidos o de braciwn mou apo tou agkwnos mou suntribeih23fobos gar kuriou sunescen me kai apo tou lhmmatos autou ouc upoisw24ei etaxa crusion iscun mou ei de kai liqw polutelei epepoiqhsa25ei de kai eufranqhn pollou ploutou moi genomenou ei de kai epĒ anariqmhtois eqemhn ceira mou26h ouc orw men hlion ton epifauskonta ekleiponta selhnhn de fqinousan ou gar epĒ autois estin27kai ei hpathqh laqra h kardia mou ei de kai ceira mou epiqeis epi stomati mou efilhsa28kai touto moi ara anomia h megisth logisqeih oti eyeusamhn enantion kuriou tou uyistou29ei de kai epicarhs egenomhn ptwmati ecqrwn mou kai eipen h kardia mou euge30akousai ara to ous mou thn kataran mou qrulhqeihn de ara upo laou mou kakoumenos31ei de kai pollakis eipon ai qerapainai mou tis an dwh hmin twn sarkwn autou plhsqhnai lian mou crhstou ontos32exw de ouk hulizeto xenos h de qura mou panti elqonti anewkto33ei de kai amartwn akousiws ekruya thn amartian mou34ou gar dietraphn poluoclian plhqous tou mh exagoreusai enwpion autwn ei de kai eiasa adunaton exelqein quran mou kolpw kenw35tis dwh akouonta mou ceira de kuriou ei mh ededoikein suggrafhn de hn eicon kata tinos36epĒ wmois an periqemenos stefanon aneginwskon37kai ei mh rhxas authn apedwka ouqen labwn para creofeiletou38ei epĒ emoi pote h gh estenaxen ei de kai oi aulakes auths eklausan omoqumadon39ei de kai thn iscun auths efagon monos aneu timhs ei de kai yuchn kuriou ths ghs ekbalwn eluphsa40anti purou ara exelqoi moi knidh anti de kriqhs batos kai epausato iwb rhmasin

Chapter 32
1hsucasan de kai oi treis filoi autou eti anteipein iwb hn gar iwb dikaios enantion autwn2wrgisqh de elious o tou baracihl o bouziths ek ths suggeneias ram ths ausitidos cwras wrgisqh de tw iwb sfodra dioti apefhnen eauton dikaion enantion kuriou3kai kata twn triwn de filwn wrgisqh sfodra dioti ouk hdunhqhsan apokriqhnai antiqeta iwb kai eqento auton einai asebh4elious de upemeinen dounai apokrisin iwb oti presbuteroi autou eisin hmerais5kai eiden elious oti ouk estin apokrisis en stomati twn triwn andrwn kai equmwqh orgh autou6upolabwn de elious o tou baracihl o bouziths eipen newteros men eimi tw cronw umeis de este presbuteroi dio hsucasa fobhqeis tou umin anaggeilai thn emautou episthmhn7eipa de oti o cronos estin o lalwn en pollois de etesin oidasin sofian8alla pneuma estin en brotois pnoh de pantokratoros estin h didaskousa9ouc oi polucronioi eisin sofoi oudĒ oi gerontes oidasin krima10dio eipa akousate mou kai anaggelw umin a oida11enwtizesqe mou ta rhmata erw gar umwn akouontwn acri ou etashte logous12kai mecri umwn sunhsw kai idou ouk hn tw iwb elegcwn antapokrinomenos rhmata autou ex umwn13ina mh eiphte euromen sofian kuriw prosqemenoi14anqrwpw de epetreyate lalhsai toiauta rhmata15eptohqhsan ouk apekriqhsan eti epalaiwsan ex autwn logous16upemeina ou gar elalhsan oti esthsan ouk apekriqhsan17upolabwn de elious legei18palin lalhsw plhrhs gar eimi rhmatwn olekei gar me to pneuma ths gastros19h de gasthr mou wsper askos gleukous zewn dedemenos h wsper fushthr calkews errhgws20lalhsw ina anapauswmai anoixas ta ceilh21anqrwpon gar ou mh aiscunqw alla mhn oude broton ou mh entrapw22ou gar epistamai qaumasai proswpon ei de mh kai eme shtes edontai

Chapter 33
1ou mhn de alla akouson iwb ta rhmata mou kai lalian enwtizou mou2idou gar hnoixa to stoma mou kai elalhsen h glwssa mou3kaqara mou h kardia rhmasin sunesis de ceilewn mou kaqara nohsei4pneuma qeion to poihsan me pnoh de pantokratoros h didaskousa me5ean dunh dos moi apokrisin pros tauta upomeinon sthqi katĒ eme kai egw kata se6ek phlou dihrtisai su ws kai egw ek tou autou dihrtismeqa7ouc o fobos mou se strobhsei oude h ceir mou bareia estai epi soi8plhn eipas en wsin mou fwnhn rhmatwn sou akhkoa9dioti legeis kaqaros eimi ouc amartwn amemptos de eimi ou gar hnomhsa10memyin de katĒ emou euren hghtai de me wsper upenantion11eqeto de en xulw ton poda mou efulaxen de mou pasas tas odous12pws gar legeis dikaios eimi kai ouk epakhkoen mou aiwnios gar estin o epanw brotwn13legeis de dia ti ths dikhs mou ouk epakhkoen pan rhma14en gar tw apax lalhsai o kurios en de tw deuterw enupnion15h en meleth nukterinh ws otan epipipth deinos fobos epĒ anqrwpous epi nustagmatwn epi koiths16tote anakaluptei noun anqrwpwn en eidesin fobou toioutois autous exefobhsen17apostreyai anqrwpon ex adikias to de swma autou apo ptwmatos errusato18efeisato de ths yuchs autou apo qanatou kai mh pesein auton en polemw19palin de hlegxen auton en malakia epi koiths kai plhqos ostwn autou enarkhsen20pan de brwton sitou ou mh dunhtai prosdexasqai kai h yuch autou brwsin epiqumhsei21ews an sapwsin autou ai sarkes kai apodeixh ta osta autou kena22hggisen de eis qanaton h yuch autou h de zwh autou en adh23ean wsin cilioi aggeloi qanathforoi eis autwn ou mh trwsh auton ean nohsh th kardia epistrafhnai epi kurion anaggeilh de anqrwpw thn eautou memyin thn de anoian autou deixh24anqexetai tou mh pesein auton eis qanaton ananewsei de autou to swma wsper aloifhn epi toicou ta de osta autou emplhsei muelou25apalunei de autou tas sarkas wsper nhpiou apokatasthsei de auton andrwqenta en anqrwpois26euxamenos de pros kurion kai dekta autw estai eiseleusetai de proswpw kaqarw sun exhgoria apodwsei de anqrwpois dikaiosunhn27eita tote apomemyetai anqrwpos autos eautw legwn oia suneteloun kai ouk axia htasen me wn hmarton28swson yuchn mou tou mh elqein eis diafqoran kai h zwh mou fws oyetai29idou panta tauta ergatai o iscuros odous treis meta andros30allĒ errusato thn yuchn mou ek qanatou ina h zwh mou en fwti ainh auton31enwtizou iwb kai akoue mou kwfeuson kai egw eimi lalhsw32ei eisin logoi apokriqhti moi lalhson qelw gar dikaiwqhnai se33ei mh su akouson mou kwfeuson kai didaxw se sofian

Chapter 34
1upolabwn de elious legei2akousate mou sofoi epistamenoi enwtizesqe to kalon3oti ous logous dokimazei kai larugx geuetai brwsin4krisin elwmeqa eautois gnwmen ana meson eautwn o ti kalon5oti eirhken iwb dikaios eimi o kurios aphllaxen mou to krima6eyeusato de tw krimati mou biaion to belos mou aneu adikias7tis anhr wsper iwb pinwn mukthrismon wsper udwr8ouc amartwn oude asebhsas h odou koinwnhsas meta poiountwn ta anoma tou poreuqhnai meta asebwn9mh gar eiphs oti ouk estai episkoph andros kai episkoph autw para kuriou10dio sunetoi kardias akousate mou mh moi eih enanti kuriou asebhsai kai enanti pantokratoros taraxai to dikaion11alla apodidoi anqrwpw kaqa poiei ekastos autwn kai en tribw andros eurhsei auton12oih de ton kurion atopa poihsein h o pantokratwr taraxei krisin13os epoihsen thn ghn tis de estin o poiwn thn upĒ ouranon kai ta enonta panta14ei gar bouloito sunecein kai to pneuma parĒ autw katascein15teleuthsei pasa sarx omoqumadon pas de brotos eis ghn apeleusetai oqen kai eplasqh16ei de mh nouqeth akoue tauta enwtizou fwnhn rhmatwn17ide su ton misounta anoma kai ton ollunta tous ponhrous onta aiwnion dikaion18asebhs o legwn basilei paranomeis asebestate tois arcousin19os ouk ephscunqh proswpon entimou oude oiden timhn qesqai adrois qaumasqhnai proswpa autwn20kena de autois apobhsetai to kekragenai kai deisqai andros ecrhsanto gar paranomws ekklinomenwn adunatwn21autos gar oraths estin ergwn anqrwpwn lelhqen de auton ouden wn prassousin22oude estai topos tou krubhnai tous poiountas ta anoma23oti ouk epĒ andra qhsei eti o gar kurios pantas efora24o katalambanwn anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmos25o gnwrizwn autwn ta erga kai streyei nukta kai tapeinwqhsontai26esbesen de asebeis oratoi de enantion autou27oti exeklinan ek nomou qeou dikaiwmata de autou ouk epegnwsan28tou epagagein epĒ auton kraughn penhtos kai kraughn ptwcwn eisakousetai29kai autos hsucian parexei kai tis katadikasetai kai kruyei proswpon kai tis oyetai auton kai kata eqnous kai kata anqrwpou omou30basileuwn anqrwpon upokrithn apo duskolias laou31oti pros ton iscuron o legwn eilhfa ouk enecurasw32aneu emautou oyomai su deixon moi ei adikian hrgasamhn ou mh prosqhsw33mh para sou apoteisei authn oti apwsh oti su eklexh kai ouk egw kai ti egnws lalhson34dio sunetoi kardias erousin tauta anhr de sofos akhkoen mou to rhma35iwb de ouk en sunesei elalhsen ta de rhmata autou ouk en episthmh36ou mhn de alla maqe iwb mh dws eti antapokrisin wsper oi afrones37ina mh prosqwmen efĒ amartiais hmwn anomia de efĒ hmin logisqhsetai polla lalountwn rhmata enantion tou kuriou

Chapter 35
1upolabwn de elious legei2ti touto hghsw en krisei su tis ei oti eipas dikaios eimi enanti kuriou3h ereis ti poihsw amartwn4egw soi dwsw apokrisin kai tois trisin filois sou5anableyon eis ton ouranon kai ide katamaqe de nefh ws uyhla apo sou6ei hmartes ti praxeis ei de kai polla hnomhsas ti dunasai poihsai7epei de oun dikaios ei ti dwseis autw h ti ek ceiros sou lhmyetai8andri tw omoiw sou h asebeia sou kai uiw anqrwpou h dikaiosunh sou9apo plhqous sukofantoumenoi kekraxontai bohsontai apo bracionos pollwn10kai ouk eipen pou estin o qeos o poihsas me o katatasswn fulakas nukterinas11o diorizwn me apo tetrapodwn ghs apo de peteinwn ouranou12ekei kekraxontai kai ou mh eisakoush kai apo ubrews ponhrwn13atopa gar ou bouletai o kurios idein autos gar o pantokratwr oraths estin14twn suntelountwn ta anoma kai swsei me kriqhti de enantion autou ei dunasai ainesai auton ws estin15kai nun oti ouk estin episkeptomenos orghn autou kai ouk egnw paraptwmati sfodra16kai iwb mataiws anoigei to stoma autou en agnwsia rhmata barunei

Chapter 36
1prosqeis de elious eti legei2meinon me mikron eti ina didaxw se eti gar en emoi estin lexis3analabwn thn episthmhn mou makran ergois de mou dikaia erw4epĒ alhqeias kai ouk adika rhmata adikws sunieis5gignwske de oti o kurios ou mh apopoihshtai ton akakon dunatos iscui kardias6asebh ou mh zwopoihsei kai krima ptwcwn dwsei7ouk afelei apo dikaiou ofqalmous autou kai meta basilewn eis qronon kai kaqiei autous eis neikos kai uywqhsontai8kai ei pepedhmenoi en ceiropedais susceqhsontai en scoiniois penias9kai anaggelei autois ta erga autwn kai ta paraptwmata autwn oti iscusousin10alla tou dikaiou eisakousetai kai eipen oti epistrafhsontai ex adikias11ean akouswsin kai douleuswsin suntelesousin tas hmeras autwn en agaqois kai ta eth autwn en euprepeiais12asebeis de ou diaswzei para to mh boulesqai eidenai autous ton kurion kai dioti nouqetoumenoi anhkooi hsan13kai upokritai kardia taxousin qumon ou bohsontai oti edhsen autous14apoqanoi toinun en neothti h yuch autwn h de zwh autwn titrwskomenh upo aggelwn15anqĒ wn eqliyan asqenh kai adunaton krima de praewn ekqhsei16kai proseti hpathsen se ek stomatos ecqrou abussos katacusis upokatw auths kai katebh trapeza sou plhrhs piothtos17ouc usterhsei de apo dikaiwn krima18qumos de epĒ asebeis estai diĒ asebeian dwrwn wn edeconto epĒ adikiais19mh se ekklinatw ekwn o nous dehsews en anagkh ontwn adunatwn kai pantas tous krataiountas iscun20mh exelkushs thn nukta tou anabhnai laous antĒ autwn21alla fulaxai mh praxhs atopa epi touton gar exeilw apo ptwceias22idou o iscuros krataiwsei en iscui autou tis gar estin katĒ auton dunasths23tis de estin o etazwn autou ta erga h tis o eipas epraxen adika24mnhsqhti oti megala estin autou ta erga wn hrxan andres25pas anqrwpos eiden en eautw osoi titrwskomenoi eisin brotoi26idou o iscuros polus kai ou gnwsomeqa ariqmos etwn autou kai aperantos27ariqmhtai de autw stagones uetou kai epicuqhsontai uetw eis nefelhn28ruhsontai palaiwmata eskiasen de nefh epi amuqhtwn brotwn28wran eqeto kthnesin oidasin de koiths taxin28epi toutois pasin ouk existatai sou h dianoia oude diallassetai sou h kardia apo swmatos29kai ean sunh apektaseis nefelhs isothta skhnhs autou30idou ekteinei epĒ auton hdw kai rizwmata ths qalasshs ekaluyen31en gar autois krinei laous dwsei trofhn tw iscuonti32epi ceirwn ekaluyen fws kai eneteilato peri auths en apantwnti33anaggelei peri autou filon autou kthsis kai peri adikias

Chapter 37
1kai tauths etaracqh h kardia mou kai aperruh ek tou topou auths2akoue akohn en orgh qumou kuriou kai meleth ek stomatos autou exeleusetai3upokatw pantos tou ouranou arch autou kai to fws autou epi pterugwn ths ghs4opisw autou bohsetai fwnh bronthsei en fwnh ubrews autou kai ouk antallaxei autous oti akousei fwnhn autou5bronthsei o iscuros en fwnh autou qaumasia epoihsen gar megala a ouk hdeimen6suntasswn cioni ginou epi ths ghs kai ceimwn uetos kai ceimwn uetwn dunasteias autou7en ceiri pantos anqrwpou katasfragizei ina gnw pas anqrwpos thn eautou asqeneian8eishlqen de qhria upo skephn hsucasan de epi koiths9ek tamieiwn epercontai dinai apo de akrwthriwn yucos10kai apo pnohs iscurou dwsei pagos oiakizei de to udwr ws ean boulhtai11kai eklekton kataplassei nefelh diaskorpiei nefos fws autou12kai autos kuklwmata diastreyei en qeeboulaqw eis erga autwn panta osa an enteilhtai autois tauta suntetaktai parĒ autou epi ths ghs13ean eis paideian ean eis thn ghn autou ean eis eleos eurhsei auton14enwtizou tauta iwb sthqi nouqetou dunamin kuriou15oidamen oti o qeos eqeto erga autou fws poihsas ek skotous16epistatai de diakrisin nefwn exaisia de ptwmata ponhrwn17sou de h stolh qermh hsucazetai de epi ths ghs18sterewseis metĒ autou eis palaiwmata iscurai ws orasis epicusews19dia ti didaxon me ti eroumen autw kai pauswmeqa polla legontes20mh biblos h grammateus moi paresthken ina anqrwpon esthkws katasiwphsw21pasin dĒ ouc oraton to fws thlauges estin en tois palaiwmasin wsper to parĒ autou epi nefwn22apo borra nefh crusaugounta epi toutois megalh h doxa kai timh pantokratoros23kai ouc euriskomen allon omoion th iscui autou o ta dikaia krinwn ouk oiei epakouein auton24dio fobhqhsontai auton oi anqrwpoi fobhqhsontai de auton kai oi sofoi kardia

Chapter 38
1meta de to pausasqai elioun ths lexews eipen o kurios tw iwb dia lailapos kai nefwn2tis outos o kruptwn me boulhn sunecwn de rhmata en kardia eme de oietai kruptein3zwsai wsper anhr thn osfun sou erwthsw de se su de moi apokriqhti4pou hs en tw qemelioun me thn ghn apaggeilon de moi ei episth sunesin5tis eqeto ta metra auths ei oidas h tis o epagagwn spartion epĒ auths6epi tinos oi krikoi auths pephgasin tis de estin o balwn liqon gwniaion epĒ auths7ote egenhqhsan astra hnesan me fwnh megalh pantes aggeloi mou8efraxa de qalassan pulais ote emaimassen ek koilias mhtros auths ekporeuomenh9eqemhn de auth nefos amfiasin omiclh de authn esparganwsa10eqemhn de auth oria periqeis kleiqra kai pulas11eipa de auth mecri toutou eleush kai ouc uperbhsh allĒ en seauth suntribhsetai sou ta kumata12h epi sou suntetaca feggos prwinon ewsforos de eiden thn eautou taxin13epilabesqai pterugwn ghs ektinaxai asebeis ex auths14h su labwn ghn phlon eplasas zwon kai lalhton auton eqou epi ghs15afeilas de apo asebwn to fws braciona de uperhfanwn sunetriyas16hlqes de epi phghn qalasshs en de icnesin abussou periepathsas17anoigontai de soi fobw pulai qanatou pulwroi de adou idontes se epthxan18nenouqethsai de to euros ths upĒ ouranon anaggeilon dh moi posh tis estin19poia de gh aulizetai to fws skotous de poios o topos20ei agagois me eis oria autwn ei de kai epistasai tribous autwn21oida ara oti tote gegennhsai ariqmos de etwn sou polus22hlqes de epi qhsaurous cionos qhsaurous de calazhs eorakas23apokeitai de soi eis wran ecqrwn eis hmeran polemou kai machs24poqen de ekporeuetai pacnh h diaskedannutai notos eis thn upĒ ouranon25tis de htoimasen uetw labrw rusin odon de kudoimwn26tou uetisai epi ghn ou ouk anhr erhmon ou ouc uparcei anqrwpos en auth27tou cortasai abaton kai aoikhton kai tou ekblasthsai exodon clohs28tis estin uetou pathr tis de estin o tetokws bwlous drosou29ek gastros de tinos ekporeuetai o krustallos pacnhn de en ouranw tis tetoken30h katabainei wsper udwr reon proswpon de abussou tis ephxen31sunhkas de desmon pleiados kai fragmon wriwnos hnoixas32h dianoixeis mazourwq en kairw autou kai esperon epi komhs autou axeis auta33epistasai de tropas ouranou h ta upĒ ouranon omoqumadon ginomena34kaleseis de nefos fwnh kai tromw udatos labrw upakousetai sou35aposteleis de keraunous kai poreusontai erousin de soi ti estin36tis de edwken gunaixin ufasmatos sofian h poikiltikhn episthmhn37tis de o ariqmwn nefh sofia ouranon de eis ghn eklinen38kecutai de wsper gh konia kekollhka de auton wsper liqw kubon39qhreuseis de leousin boran yucas de drakontwn emplhseis40dedoikasin gar en koitais autwn kaqhntai de en ulais enedreuontes41tis de htoimasen koraki boran neossoi gar autou pros kurion kekragasin planwmenoi ta sita zhtountes

Chapter 39
1ei egnws kairon toketou tragelafwn petras efulaxas de wdinas elafwn2hriqmhsas de autwn mhnas plhreis toketou wdinas de autwn elusas3exeqreyas de autwn ta paidia exw fobou wdinas autwn exaposteleis4aporrhxousin ta tekna autwn plhqunqhsontai en genhmati exeleusontai kai ou mh anakamyousin autois5tis de estin o afeis onon agrion eleuqeron desmous de autou tis elusen6eqemhn de thn diaitan autou erhmon kai ta skhnwmata autou almurida7katagelwn poluoclias polews memyin de forologou ouk akouwn8kataskeyetai orh nomhn autou kai opisw pantos clwrou zhtei9boulhsetai de soi monokerws douleusai h koimhqhnai epi fatnhs sou10dhseis de en imasi zugon autou h elkusei sou aulakas en pediw11pepoiqas de epĒ autw oti pollh h iscus autou epafhseis de autw ta erga sou12pisteuseis de oti apodwsei soi ton sporon eisoisei de sou ton alwna13pterux terpomenwn neelasa ean sullabh asida kai nessa14oti afhsei eis ghn ta wa auths kai epi coun qalyei15kai epelaqeto oti pous skorpiei kai qhria agrou katapathsei16apesklhrunen ta tekna auths wste mh eauth eis kenon ekopiasen aneu fobou17oti katesiwphsen auth o qeos sofian kai ouk emerisen auth en th sunesei18kata kairon en uyei uywsei katagelasetai ippou kai tou epibatou autou19h su perieqhkas ippw dunamin enedusas de trachlw autou fobon20perieqhkas de autw panoplian doxan de sthqewn autou tolmh21anorusswn en pediw gauria ekporeuetai de eis pedion en iscui22sunantwn belei katagela kai ou mh apostrafh apo sidhrou23epĒ autw gauria toxon kai macaira24kai orgh afaniei thn ghn kai ou mh pisteush ews an shmanh salpigx25salpiggos de shmainoushs legei euge porrwqen de osfrainetai polemou sun almati kai kraugh26ek de ths shs episthmhs esthken ierax anapetasas tas pterugas akinhtos kaqorwn ta pros noton27epi de sw prostagmati uyoutai aetos guy de epi nossias autou kaqesqeis aulizetai28epĒ exoch petras kai apokrufw29ekeise wn zhtei ta sita porrwqen oi ofqalmoi autou skopeuousin30neossoi de autou furontai en aimati ou dĒ an wsi teqnewtes paracrhma euriskontai

Chapter 40
1kai apekriqh kurios o qeos tw iwb kai eipen2mh krisin meta ikanou ekklinei elegcwn qeon apokriqhsetai authn3upolabwn de iwb legei tw kuriw4ti eti egw krinomai nouqetoumenos kai elegcwn kurion akouwn toiauta ouqen wn egw de tina apokrisin dw pros tauta ceira qhsw epi stomati mou5apax lelalhka epi de tw deuterw ou prosqhsw6eti de upolabwn o kurios eipen tw iwb ek tou nefous7mh alla zwsai wsper anhr thn osfun sou erwthsw de se su de moi apokriqhti8mh apopoiou mou to krima oiei de me allws soi kecrhmatikenai h ina anafanhs dikaios9h braciwn soi estin kata tou kuriou h fwnh katĒ auton brontas10analabe dh uyos kai dunamin doxan de kai timhn amfiesai11aposteilon de aggelous orgh pan de ubristhn tapeinwson12uperhfanon de sbeson shyon de asebeis paracrhma13kruyon de eis ghn exw omoqumadon ta de proswpa autwn atimias emplhson14omologhsw ara oti dunatai h dexia sou swsai15alla dh idou qhria para soi corton isa bousin esqiei16idou dh iscus autou epĒ osfui h de dunamis epĒ omfalou gastros17esthsen ouran ws kuparisson ta de neura autou sumpeplektai18ai pleurai autou pleurai calkeiai h de racis autou sidhros cutos19toutĒ estin arch plasmatos kuriou pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn autou20epelqwn de epĒ oros akrotomon epoihsen carmonhn tetraposin en tw tartarw21upo pantodapa dendra koimatai para papuron kai kalamon kai boutomon22skiazontai de en autw dendra megala sun radamnois kai klwnes agnou23ean genhtai plhmmura ou mh aisqhqh pepoiqen oti proskrousei o iordanhs eis to stoma autou24en tw ofqalmw autou dexetai auton enskolieuomenos trhsei rina25axeis de drakonta en agkistrw periqhseis de forbean peri rina autou26ei dhseis krikon en tw mukthri autou yeliw de truphseis to ceilos autou27lalhsei de soi dehsei ikethria malakws28qhsetai de diaqhkhn meta sou lhmyh de auton doulon aiwnion29paixh de en autw wsper ornew h dhseis auton wsper strouqion paidiw30ensitountai de en autw eqnh meriteuontai de auton foinikwn genh31pan de plwton sunelqon ou mh enegkwsin bursan mian ouras autou kai en ploiois aliewn kefalhn autou32epiqhseis de autw ceira mnhsqeis polemon ton ginomenon en swmati autou kai mhketi ginesqw

Chapter 41
1ouc eorakas auton oude epi tois legomenois teqaumakas2ou dedoikas oti htoimastai moi tis gar estin o emoi antistas3h tis antisthsetai moi kai upomenei ei pasa h upĒ ouranon emh estin4ou siwphsomai diĒ auton kai logon dunamews elehsei ton ison autou5tis apokaluyei proswpon endusews autou eis de ptuxin qwrakos autou tis an eiselqoi6pulas proswpou autou tis anoixei kuklw odontwn autou fobos7ta egkata autou aspides calkeiai sundesmos de autou wsper smiriths liqos8eis tou enos kollwntai pneuma de ou mh dielqh auton9anhr tw adelfw autou proskollhqhsetai sunecontai kai ou mh apospasqwsin10en ptarmw autou epifausketai feggos oi de ofqalmoi autou eidos ewsforou11ek stomatos autou ekporeuontai lampades kaiomenai kai diarriptountai escarai puros12ek mukthrwn autou ekporeuetai kapnos kaminou kaiomenhs puri anqrakwn13h yuch autou anqrakes flox de ek stomatos autou ekporeuetai14en de trachlw autou aulizetai dunamis emprosqen autou trecei apwleia15sarkes de swmatos autou kekollhntai kataceei epĒ auton ou saleuqhsetai16h kardia autou pephgen ws liqos esthken de wsper akmwn anhlatos17strafentos de autou fobos qhriois tetraposin epi ghs allomenois18ean sunanthswsin autw logcai ouden mh poihswsin doru ephrmenon kai qwraka19hghtai men gar sidhron acura calkon de wsper xulon saqron20ou mh trwsh auton toxon calkeion hghtai men petrobolon corton21ws kalamh elogisqhsan sfurai katagela de seismou purforou22h strwmnh autou obeliskoi oxeis pas de crusos qalasshs upĒ auton wsper phlos amuqhtos23anazei thn abusson wsper calkeion hghtai de thn qalassan wsper exaleiptron24ton de tartaron ths abussou wsper aicmalwton elogisato abusson eis peripaton25ouk estin ouden epi ths ghs omoion autw pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn mou26pan uyhlon ora autos de basileus pantwn twn en tois udasin

Chapter 42
1upolabwn de iwb legei tw kuriw2oida oti panta dunasai adunatei de soi ouqen3tis gar estin o kruptwn se boulhn feidomenos de rhmatwn kai se oietai kruptein tis de anaggelei moi a ouk hdein megala kai qaumasta a ouk hpistamhn4akouson de mou kurie ina kagw lalhsw erwthsw de se su de me didaxon5akohn men wtos hkouon sou to proteron nuni de o ofqalmos mou eoraken se6dio efaulisa emauton kai etakhn hghmai de emauton ghn kai spodon7egeneto de meta to lalhsai ton kurion panta ta rhmata tauta tw iwb eipen o kurios elifas tw qaimanith hmartes su kai oi duo filoi sou ou gar elalhsate enwpion mou alhqes ouden wsper o qerapwn mou iwb8nun de labete epta moscous kai epta krious kai poreuqhte pros ton qeraponta mou iwb kai poihsei karpwsin peri umwn iwb de o qerapwn mou euxetai peri umwn oti ei mh proswpon autou lhmyomai ei mh gar diĒ auton apwlesa an umas ou gar elalhsate alhqes kata tou qerapontos mou iwb9eporeuqh de elifas o qaimaniths kai baldad o sauciths kai swfar o minaios kai epoihsan kaqws sunetaxen autois o kurios kai elusen thn amartian autois dia iwb10o de kurios huxhsen ton iwb euxamenou de autou kai peri twn filwn autou afhken autois thn amartian edwken de o kurios dipla osa hn emprosqen iwb eis diplasiasmon11hkousan de pantes oi adelfoi autou kai ai adelfai autou panta ta sumbebhkota autw kai hlqon pros auton kai pantes osoi hdeisan auton ek prwtou fagontes de kai piontes parĒ autw parekalesan auton kai eqaumasan epi pasin ois ephgagen autw o kurios edwken de autw ekastos amnada mian kai tetradracmon crusoun ashmon12o de kurios euloghsen ta escata iwb h ta emprosqen hn de ta kthnh autou probata muria tetrakiscilia kamhloi exakisciliai zeugh bown cilia onoi qhleiai nomades ciliai13gennwntai de autw uioi epta kai qugateres treis14kai ekalesen thn men prwthn hmeran thn de deuteran kasian thn de trithn amalqeias keras15kai ouc eureqhsan kata tas qugateras iwb beltious autwn en th upĒ ouranon edwken de autais o pathr klhronomian en tois adelfois16ezhsen de iwb meta thn plhghn eth ekaton ebdomhkonta ta de panta ezhsen eth diakosia tessarakonta oktw kai eiden iwb tous uious autou kai tous uious twn uiwn autou tetarthn genean17kai eteleuthsen iwb presbuteros kai plhrhs hmerwn17gegraptai de auton palin anasthsesqai meqĒ wn o kurios anisthsin17outos ermhneuetai ek ths suriakhs biblou en men gh katoikwn th ausitidi epi tois oriois ths idoumaias kai arabias prou+phrcen de autw onoma iwbab17labwn de gunaika arabissan genna uion w onoma ennwn hn de autos patros men zare twn hsau uiwn uios mhtros de bosorras wste einai auton pempton apo abraam17kai outoi oi basileis oi basileusantes en edwm hs kai autos hrxen cwras prwtos balak o tou bewr kai onoma th polei autou dennaba meta de balak iwbab o kaloumenos iwb meta de touton asom o uparcwn hgemwn ek ths qaimanitidos cwras meta de touton adad uios barad o ekkoyas madiam en tw pediw mwab kai onoma th polei autou geqqaim17oi de elqontes pros auton filoi elifas twn hsau uiwn qaimanwn basileus baldad o saucaiwn turannos swfar o minaiwn basileus .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks