Joel


Chapter 1
1logos kuriou os egenhqh pros iwhl ton tou baqouhl2akousate dh tauta oi presbuteroi kai enwtisasqe pantes oi katoikountes thn ghn ei gegonen toiauta en tais hmerais umwn h en tais hmerais twn paterwn umwn3uper autwn tois teknois umwn dihghsasqe kai ta tekna umwn tois teknois autwn kai ta tekna autwn eis genean eteran4ta kataloipa ths kamphs katefagen h akris kai ta kataloipa ths akridos katefagen o broucos kai ta kataloipa tou broucou katefagen h erusibh5eknhyate oi mequontes ex oinou autwn kai klausate qrhnhsate pantes oi pinontes oinon eis meqhn oti exhrtai ek stomatos umwn eufrosunh kai cara6oti eqnos anebh epi thn ghn mou iscuron kai anariqmhton oi odontes autou odontes leontos kai ai mulai autou skumnou7eqeto thn ampelon mou eis afanismon kai tas sukas mou eis sugklasmon ereunwn exhreunhsen authn kai erriyen eleukanen klhmata auths8qrhnhson pros me uper numfhn periezwsmenhn sakkon epi ton andra auths ton parqenikon9exhrtai qusia kai spondh ex oikou kuriou penqeite oi iereis oi leitourgountes qusiasthriw10oti tetalaipwrhken ta pedia penqeitw h gh oti tetalaipwrhken sitos exhranqh oinos wligwqh elaion11exhranqhsan oi gewrgoi qrhneite kthmata uper purou kai kriqhs oti apolwlen trughtos ex agrou12h ampelos exhranqh kai ai sukai wligwqhsan roa kai foinix kai mhlon kai panta ta xula tou agrou exhranqhsan oti hscunan caran oi uioi twn anqrwpwn13perizwsasqe kai koptesqe oi iereis qrhneite oi leitourgountes qusiasthriw eiselqate upnwsate en sakkois leitourgountes qew oti apeschken ex oikou qeou umwn qusia kai spondh14agiasate nhsteian khruxate qerapeian sunagagete presbuterous pantas katoikountas ghn eis oikon qeou umwn kai kekraxate pros kurion ektenws15oimmoi oimmoi oimmoi eis hmeran oti eggus hmera kuriou kai ws talaipwria ek talaipwrias hxei16katenanti twn ofqalmwn umwn brwmata exwleqreuqh ex oikou qeou umwn eufrosunh kai cara17eskirthsan damaleis epi tais fatnais autwn hfanisqhsan qhsauroi kateskafhsan lhnoi oti exhranqh sitos18ti apoqhsomen eautois eklausan boukolia bown oti ouc uphrcen nomh autois kai ta poimnia twn probatwn hfanisqhsan19pros se kurie bohsomai oti pur anhlwsen ta wraia ths erhmou kai flox anhyen panta ta xula tou agrou20kai ta kthnh tou pediou anebleyan pros se oti exhranqhsan afeseis udatwn kai pur katefagen ta wraia ths erhmou

Chapter 2
1salpisate salpiggi en siwn khruxate en orei agiw mou kai sugcuqhtwsan pantes oi katoikountes thn ghn dioti parestin hmera kuriou oti eggus2hmera skotous kai gnofou hmera nefelhs kai omiclhs ws orqros cuqhsetai epi ta orh laos polus kai iscuros omoios autw ou gegonen apo tou aiwnos kai met� auton ou prosteqhsetai ews etwn eis geneas genewn3ta emprosqen autou pur analiskon kai ta opisw autou anaptomenh flox ws paradeisos trufhs h gh pro proswpou autou kai ta opisqen autou pedion afanismou kai anaswzomenos ouk estai autw4ws orasis ippwn h oyis autwn kai ws ippeis outws katadiwxontai5ws fwnh armatwn epi tas korufas twn orewn exalountai kai ws fwnh flogos puros katesqioushs kalamhn kai ws laos polus kai iscuros paratassomenos eis polemon6apo proswpou autou suntribhsontai laoi pan proswpon ws proskauma cutras7ws machtai dramountai kai ws andres polemistai anabhsontai epi ta teich kai ekastos en th odw autou poreusetai kai ou mh ekklinwsin tas tribous autwn8kai ekastos apo tou adelfou autou ouk afexetai katabarunomenoi en tois oplois autwn poreusontai kai en tois belesin autwn pesountai kai ou mh suntelesqwsin9ths polews epilhmyontai kai epi twn teicewn dramountai kai epi tas oikias anabhsontai kai dia quridwn eiseleusontai ws kleptai10pro proswpou autwn sugcuqhsetai h gh kai seisqhsetai o ouranos o hlios kai h selhnh suskotasousin kai ta astra dusousin to feggos autwn11kai kurios dwsei fwnhn autou pro proswpou dunamews autou oti pollh estin sfodra h parembolh autou oti iscura erga logwn autou dioti megalh h hmera tou kuriou megalh kai epifanhs sfodra kai tis estai ikanos auth12kai nun legei kurios o qeos umwn epistrafhte pros me ex olhs ths kardias umwn kai en nhsteia kai en klauqmw kai en kopetw13kai diarrhxate tas kardias umwn kai mh ta imatia umwn kai epistrafhte pros kurion ton qeon umwn oti elehmwn kai oiktirmwn estin makroqumos kai polueleos kai metanown epi tais kakiais14tis oiden ei epistreyei kai metanohsei kai upoleiyetai opisw autou eulogian qusian kai spondhn kuriw tw qew hmwn15salpisate salpiggi en siwn agiasate nhsteian khruxate qerapeian16sunagagete laon agiasate ekklhsian eklexasqe presbuterous sunagagete nhpia qhlazonta mastous exelqatw numfios ek tou koitwnos autou kai numfh ek tou pastou auths17ana meson ths krhpidos tou qusiasthriou klausontai oi iereis oi leitourgountes kuriw kai erousin feisai kurie tou laou sou kai mh dws thn klhronomian sou eis oneidos tou katarxai autwn eqnh opws mh eipwsin en tois eqnesin pou estin o qeos autwn18kai ezhlwsen kurios thn ghn autou kai efeisato tou laou autou19kai apekriqh kurios kai eipen tw law autou idou egw exapostellw umin ton siton kai ton oinon kai to elaion kai emplhsqhsesqe autwn kai ou dwsw umas ouketi eis oneidismon en tois eqnesi20kai ton apo borra ekdiwxw af� umwn kai exwsw auton eis ghn anudron kai afaniw to proswpon autou eis thn qalassan thn prwthn kai ta opisw autou eis thn qalassan thn escathn kai anabhsetai h sapria autou kai anabhsetai o bromos autou oti emegalunen ta erga autou21qarsei gh caire kai eufrainou oti emegalunen kurios tou poihsai22qarseite kthnh tou pediou oti beblasthken pedia ths erhmou oti xulon hnegken ton karpon autou ampelos kai sukh edwkan thn iscun autwn23kai ta tekna siwn cairete kai eufrainesqe epi tw kuriw qew umwn dioti edwken umin ta brwmata eis dikaiosunhn kai brexei umin ueton proimon kai oyimon kaqws emprosqen24kai plhsqhsontai ai alwnes sitou kai uperekcuqhsontai ai lhnoi oinou kai elaiou25kai antapodwsw umin anti twn etwn wn katefagen h akris kai o broucos kai h erusibh kai h kamph h dunamis mou h megalh hn exapesteila eis umas26kai fagesqe esqiontes kai emplhsqhsesqe kai ainesete to onoma kuriou tou qeou umwn a epoihsen meq� umwn eis qaumasia kai ou mh kataiscunqh o laos mou eis ton aiwna27kai epignwsesqe oti en mesw tou israhl egw eimi kai egw kurios o qeos umwn kai ouk estin eti plhn emou kai ou mh kataiscunqwsin ouketi pas o laos mou eis ton aiwna

Chapter 3
1kai estai meta tauta kai ekcew apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugateres umwn kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai kai oi neaniskoi umwn oraseis oyontai2kai epi tous doulous kai epi tas doulas en tais hmerais ekeinais ekcew apo tou pneumatos mou3kai dwsw terata en tw ouranw kai epi ths ghs aima kai pur kai atmida kapnou4o hlios metastrafhsetai eis skotos kai h selhnh eis aima prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh5kai estai pas os an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai oti en tw orei siwn kai en ierousalhm estai anaswzomenos kaqoti eipen kurios kai euaggelizomenoi ous kurios proskeklhtai

Chapter 4
1dioti idou egw en tais hmerais ekeinais kai en tw kairw ekeinw otan epistreyw thn aicmalwsian iouda kai ierousalhm2kai sunaxw panta ta eqnh kai kataxw auta eis thn koilada iwsafat kai diakriqhsomai pros autous ekei uper tou laou mou kai ths klhronomias mou israhl oi diesparhsan en tois eqnesin kai thn ghn mou katadieilanto3kai epi ton laon mou ebalon klhrous kai edwkan ta paidaria pornais kai ta korasia epwloun anti oinou kai epinon4kai ti kai umeis emoi turos kai sidwn kai pasa galilaia allofulwn mh antapodoma umeis antapodidote moi h mnhsikakeite umeis ep� emoi oxews kai tacews antapodwsw to antapodoma umwn eis kefalas umwn5anq� wn to argurion mou kai to crusion mou elabete kai ta epilekta mou kai ta kala eishnegkate eis tous naous umwn6kai tous uious iouda kai tous uious ierousalhm apedosqe tois uiois twn ellhnwn opws exwshte autous ek twn oriwn autwn7idou egw exegeirw autous ek tou topou ou apedosqe autous ekei kai antapodwsw to antapodoma umwn eis kefalas umwn8kai apodwsomai tous uious umwn kai tas qugateras umwn eis ceiras uiwn iouda kai apodwsontai autous eis aicmalwsian eis eqnos makran apecon oti kurios elalhsen9khruxate tauta en tois eqnesin agiasate polemon exegeirate tous machtas prosagagete kai anabainete pantes andres polemistai10sugkoyate ta arotra umwn eis romfaias kai ta drepana umwn eis seiromastas o adunatos legetw oti iscuw egw11sunaqroizesqe kai eisporeuesqe panta ta eqnh kukloqen kai sunacqhte ekei o prau+s estw machths12exegeiresqwsan kai anabainetwsan panta ta eqnh eis thn koilada iwsafat dioti ekei kaqiw tou diakrinai panta ta eqnh kukloqen13exaposteilate drepana oti paresthken trughtos eisporeuesqe pateite dioti plhrhs h lhnos uperekceitai ta upolhnia oti peplhquntai ta kaka autwn14hcoi exhchsan en th koiladi ths dikhs oti eggus hmera kuriou en th koiladi ths dikhs15o hlios kai h selhnh suskotasousin kai oi asteres dusousin feggos autwn16o de kurios ek siwn anakekraxetai kai ex ierousalhm dwsei fwnhn autou kai seisqhsetai o ouranos kai h gh o de kurios feisetai tou laou autou kai eniscusei kurios tous uious israhl17kai epignwsesqe dioti egw kurios o qeos umwn o kataskhnwn en siwn en orei agiw mou kai estai ierousalhm polis agia kai allogeneis ou dieleusontai di� auths ouketi18kai estai en th hmera ekeinh apostalaxei ta orh glukasmon kai oi bounoi ruhsontai gala kai pasai ai afeseis iouda ruhsontai udata kai phgh ex oikou kuriou exeleusetai kai potiei ton ceimarroun twn scoinwn19aiguptos eis afanismon estai kai h idoumaia eis pedion afanismou estai ex adikiwn uiwn iouda anq� wn execean aima dikaion en th gh autwn20h de ioudaia eis ton aiwna katoikhqhsetai kai ierousalhm eis geneas genewn21kai ekdikhsw to aima autwn kai ou mh aqwwsw kai kurios kataskhnwsei en siwn .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks