Jonah


Chapter 1
1kai egeneto logos kuriou pros iwnan ton tou amaqi legwn2anasthqi kai poreuqhti eis nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth oti anebh h kraugh ths kakias auths pros me3kai anesth iwnas tou fugein eis qarsis ek proswpou kuriou kai katebh eis iopphn kai euren ploion badizon eis qarsis kai edwken to naulon autou kai enebh eis auto tou pleusai met˘ autwn eis qarsis ek proswpou kuriou4kai kurios exhgeiren pneuma eis thn qalassan kai egeneto kludwn megas en th qalassh kai to ploion ekinduneuen suntribhnai5kai efobhqhsan oi nautikoi kai anebown ekastos pros ton qeon autwn kai ekbolhn epoihsanto twn skeuwn twn en tw ploiw eis thn qalassan tou koufisqhnai ap˘ autwn iwnas de katebh eis thn koilhn tou ploiou kai ekaqeuden kai erregcen6kai proshlqen pros auton o prwreus kai eipen autw ti su regceis anasta kai epikalou ton qeon sou opws diaswsh o qeos hmas kai mh apolwmeqa7kai eipen ekastos pros ton plhsion autou deute balwmen klhrous kai epignwmen tinos eneken h kakia auth estin en hmin kai ebalon klhrous kai epesen o klhros epi iwnan8kai eipon pros auton apaggeilon hmin tinos eneken h kakia auth estin en hmin tis sou h ergasia estin kai poqen erch kai ek poias cwras kai ek poiou laou ei su9kai eipen pros autous doulos kuriou egw eimi kai ton kurion qeon tou ouranou egw sebomai os epoihsen thn qalassan kai thn xhran10kai efobhqhsan oi andres fobon megan kai eipan pros auton ti touto epoihsas dioti egnwsan oi andres oti ek proswpou kuriou hn feugwn oti aphggeilen autois11kai eipan pros auton ti soi poihswmen kai kopasei h qalassa af˘ hmwn oti h qalassa eporeueto kai exhgeiren mallon kludwna12kai eipen iwnas pros autous arate me kai embalete me eis thn qalassan kai kopasei h qalassa af˘ umwn dioti egnwka egw oti di˘ eme o kludwn o megas outos ef˘ umas estin13kai parebiazonto oi andres tou epistreyai pros thn ghn kai ouk hdunanto oti h qalassa eporeueto kai exhgeireto mallon ep˘ autous14kai anebohsan pros kurion kai eipan mhdamws kurie mh apolwmeqa eneken ths yuchs tou anqrwpou toutou kai mh dws ef˘ hmas aima dikaion oti su kurie on tropon eboulou pepoihkas15kai elabon ton iwnan kai exebalon auton eis thn qalassan kai esth h qalassa ek tou salou auths16kai efobhqhsan oi andres fobw megalw ton kurion kai equsan qusian tw kuriw kai euxanto eucas

Chapter 2
1kai prosetaxen kurios khtei megalw katapiein ton iwnan kai hn iwnas en th koilia tou khtous treis hmeras kai treis nuktas2kai proshuxato iwnas pros kurion ton qeon autou ek ths koilias tou khtous3kai eipen ebohsa en qliyei mou pros kurion ton qeon mou kai eishkousen mou ek koilias adou kraughs mou hkousas fwnhs mou4aperriyas me eis baqh kardias qalasshs kai potamoi me ekuklwsan pantes oi metewrismoi sou kai ta kumata sou ep˘ eme dihlqon5kai egw eipa apwsmai ex ofqalmwn sou ara prosqhsw tou epibleyai pros ton naon ton agion sou6periecuqh udwr moi ews yuchs abussos ekuklwsen me escath edu h kefalh mou eis scismas orewn7katebhn eis ghn hs oi mocloi auths katocoi aiwnioi kai anabhtw fqora zwhs mou kurie o qeos mou8en tw ekleipein ap˘ emou thn yuchn mou tou kuriou emnhsqhn kai elqoi pros se h proseuch mou eis naon agion sou9fulassomenoi mataia kai yeudh eleos autwn egkatelipon10egw de meta fwnhs ainesews kai exomologhsews qusw soi osa huxamhn apodwsw soi swthriou tw kuriw11kai prosetagh tw khtei kai exebalen ton iwnan epi thn xhran

Chapter 3
1kai egeneto logos kuriou pros iwnan ek deuterou legwn2anasthqi kai poreuqhti eis nineuh thn polin thn megalhn kai khruxon en auth kata to khrugma to emprosqen o egw elalhsa pros se3kai anesth iwnas kai eporeuqh eis nineuh kaqws elalhsen kurios h de nineuh hn polis megalh tw qew wsei poreias odou hmerwn triwn4kai hrxato iwnas tou eiselqein eis thn polin wsei poreian hmeras mias kai ekhruxen kai eipen eti treis hmerai kai nineuh katastrafhsetai5kai enepisteusan oi andres nineuh tw qew kai ekhruxan nhsteian kai enedusanto sakkous apo megalou autwn ews mikrou autwn6kai hggisen o logos pros ton basilea ths nineuh kai exanesth apo tou qronou autou kai perieilato thn stolhn autou af˘ eautou kai periebaleto sakkon kai ekaqisen epi spodou7kai ekhrucqh kai erreqh en th nineuh para tou basilews kai para twn megistanwn autou legwn oi anqrwpoi kai ta kthnh kai oi boes kai ta probata mh geusasqwsan mhden mhde nemesqwsan mhde udwr pietwsan8kai periebalonto sakkous oi anqrwpoi kai ta kthnh kai anebohsan pros ton qeon ektenws kai apestreyan ekastos apo ths odou autou ths ponhras kai apo ths adikias ths en cersin autwn legontes9tis oiden ei metanohsei o qeos kai apostreyei ex orghs qumou autou kai ou mh apolwmeqa10kai eiden o qeos ta erga autwn oti apestreyan apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai metenohsen o qeos epi th kakia h elalhsen tou poihsai autois kai ouk epoihsen

Chapter 4
1kai eluphqh iwnas luphn megalhn kai sunecuqh2kai proseuxato pros kurion kai eipen w kurie ouc outoi oi logoi mou eti ontos mou en th gh mou dia touto proefqasa tou fugein eis qarsis dioti egnwn oti su elehmwn kai oiktirmwn makroqumos kai polueleos kai metanown epi tais kakiais3kai nun despota kurie labe thn yuchn mou ap˘ emou oti kalon to apoqanein me h zhn me4kai eipen kurios pros iwnan ei sfodra leluphsai su5kai exhlqen iwnas ek ths polews kai ekaqisen apenanti ths polews kai epoihsen eautw ekei skhnhn kai ekaqhto upokatw auths en skia ews ou apidh ti estai th polei6kai prosetaxen kurios o qeos kolokunqh kai anebh uper kefalhs tou iwna tou einai skian uperanw ths kefalhs autou tou skiazein autw apo twn kakwn autou kai ecarh iwnas epi th kolokunqh caran megalhn7kai prosetaxen o qeos skwlhki ewqinh th epaurion kai epataxen thn kolokunqan kai apexhranqh8kai egeneto ama tw anateilai ton hlion kai prosetaxen o qeos pneumati kauswnos sugkaionti kai epataxen o hlios epi thn kefalhn iwna kai wligoyuchsen kai apelegeto thn yuchn autou kai eipen kalon moi apoqanein me h zhn9kai eipen o qeos pros iwnan ei sfodra leluphsai su epi th kolokunqh kai eipen sfodra leluphmai egw ews qanatou10kai eipen kurios su efeisw uper ths kolokunqhs uper hs ouk ekakopaqhsas ep˘ authn kai ouk exeqreyas authn h egenhqh upo nukta kai upo nukta apwleto11egw de ou feisomai uper nineuh ths polews ths megalhs en h katoikousin pleious h dwdeka muriades anqrwpwn oitines ouk egnwsan dexian autwn h aristeran autwn kai kthnh polla .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks