Joshua


Chapter 1
1kai egeneto meta thn teleuthn mwush eipen kurios tw ihsoi uiw nauh tw upourgw mwush legwn2mwushs o qerapwn mou teteleuthken nun oun anastas diabhqi ton iordanhn su kai pas o laos outos eis thn ghn hn egw didwmi autois3pas o topos ef¢ on an epibhte tw icnei twn podwn umwn umin dwsw auton on tropon eirhka tw mwush4thn erhmon kai ton antilibanon ews tou potamou tou megalou potamou eufratou kai ews ths qalasshs ths escaths af¢ hliou dusmwn estai ta oria umwn5ouk antisthsetai anqrwpos katenwpion umwn pasas tas hmeras ths zwhs sou kai wsper hmhn meta mwush outws esomai kai meta sou kai ouk egkataleiyw se oude uperoyomai se6iscue kai andrizou su gar apodiasteleis tw law toutw thn ghn hn wmosa tois patrasin umwn dounai autois7iscue oun kai andrizou fulassesqai kai poiein kaqoti eneteilato soi mwushs o pais mou kai ouk ekklineis ap¢ autwn eis dexia oude eis aristera ina sunhs en pasin ois ean prasshs8kai ouk aposthsetai h biblos tou nomou toutou ek tou stomatos sou kai melethseis en autw hmeras kai nuktos ina sunhs poiein panta ta gegrammena tote euodwqhsh kai euodwseis tas odous sou kai tote sunhseis9idou entetalmai soi iscue kai andrizou mh deiliashs mhde fobhqhs oti meta sou kurios o qeos sou eis panta ou ean poreuh10kai eneteilato ihsous tois grammateusin tou laou legwn11eiselqate kata meson ths parembolhs tou laou kai enteilasqe tw law legontes etoimazesqe episitismon oti eti treis hmerai kai umeis diabainete ton iordanhn touton eiselqontes katascein thn ghn hn kurios o qeos twn paterwn umwn didwsin umin12kai tw roubhn kai tw gad kai tw hmisei fulhs manassh eipen ihsous13mnhsqhte to rhma kuriou o eneteilato umin mwushs o pais kuriou legwn kurios o qeos umwn katepausen umas kai edwken umin thn ghn tauthn14ai gunaikes umwn kai ta paidia umwn kai ta kthnh umwn katoikeitwsan en th gh h edwken umin umeis de diabhsesqe euzwnoi proteroi twn adelfwn umwn pas o iscuwn kai summachsete autois15ews an katapaush kurios o qeos umwn tous adelfous umwn wsper kai umas kai klhronomhswsin kai outoi thn ghn hn kurios o qeos hmwn didwsin autois kai apeleusesqe ekastos eis thn klhronomian autou hn dedwken umin mwushs eis to peran tou iordanou ap¢ anatolwn hliou16kai apokriqentes tw ihsoi eipan panta osa an enteilh hmin poihsomen kai eis panta topon ou ean aposteilhs hmas poreusomeqa17kata panta osa hkousamen mwush akousomeqa sou plhn estw kurios o qeos hmwn meta sou on tropon hn meta mwush18o de anqrwpos os ean apeiqhsh soi kai ostis mh akoush twn rhmatwn sou kaqoti an autw enteilh apoqanetw alla iscue kai andrizou

Chapter 2
1kai apesteilen ihsous uios nauh ek sattin duo neaniskous kataskopeusai legwn anabhte kai idete thn ghn kai thn iericw kai poreuqentes eishlqosan oi duo neaniskoi eis iericw kai eishlqosan eis oikian gunaikos pornhs h onoma raab kai katelusan ekei2kai aphggelh tw basilei iericw legontes eispeporeuntai wde andres twn uiwn israhl kataskopeusai thn ghn3kai apesteilen o basileus iericw kai eipen pros raab legwn exagage tous andras tous eispeporeumenous eis thn oikian sou thn nukta kataskopeusai gar thn ghn hkasin4kai labousa h gunh tous andras ekruyen autous kai eipen autois legousa eiselhluqasin pros me oi andres5ws de h pulh ekleieto en tw skotei kai oi andres exhlqon ouk epistamai pou peporeuntai katadiwxate opisw autwn ei katalhmyesqe autous6auth de anebibasen autous epi to dwma kai ekruyen autous en th linokalamh th estoibasmenh auth epi tou dwmatos7kai oi andres katediwxan opisw autwn odon thn epi tou iordanou epi tas diabaseis kai h pulh ekleisqh kai egeneto ws exhlqosan oi diwkontes opisw autwn8kai autoi de prin h koimhqhnai autous kai auth anebh epi to dwma pros autous9kai eipen pros autous epistamai oti dedwken umin kurios thn ghn epipeptwken gar o fobos umwn ef¢ hmas10akhkoamen gar oti katexhranen kurios o qeos thn eruqran qalassan apo proswpou umwn ote exeporeuesqe ek ghs aiguptou kai osa epoihsen tois dusi basileusin twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou tw shwn kai wg ous exwleqreusate autous11kai akousantes hmeis exesthmen th kardia hmwn kai ouk esth eti pneuma en oudeni hmwn apo proswpou umwn oti kurios o qeos umwn qeos en ouranw anw kai epi ths ghs katw12kai nun omosate moi kurion ton qeon oti poiw umin eleos kai poihsete kai umeis eleos en tw oikw tou patros mou13kai zwgrhsete ton oikon tou patros mou kai thn mhtera mou kai tous adelfous mou kai panta ton oikon mou kai panta osa estin autois kai exeleisqe thn yuchn mou ek qanatou14kai eipan auth oi andres h yuch hmwn anq¢ umwn eis qanaton kai auth eipen ws an paradw kurios umin thn polin poihsete eis eme eleos kai alhqeian15kai katecalasen autous dia ths quridos16kai eipen autois eis thn oreinhn apelqete mh sunanthswsin umin oi katadiwkontes kai krubhsesqe ekei treis hmeras ews an apostreywsin oi katadiwkontes opisw umwn kai meta tauta apeleusesqe eis thn odon umwn17kai eipan oi andres pros authn aqwoi esmen tw orkw sou toutw18idou hmeis eisporeuomeqa eis meros ths polews kai qhseis to shmeion to spartion to kokkinon touto ekdhseis eis thn qurida di¢ hs katebibasas hmas di¢ auths ton de patera sou kai thn mhtera sou kai tous adelfous sou kai panta ton oikon tou patros sou sunaxeis pros seauthn eis thn oikian sou19kai estai pas os an exelqh thn quran ths oikias sou exw enocos eautw estai hmeis de aqwoi tw orkw sou toutw kai osoi ean genwntai meta sou en th oikia sou hmeis enocoi esomeqa20ean de tis hmas adikhsh h kai apokaluyh tous logous hmwn toutous esomeqa aqwoi tw orkw sou toutw21kai eipen autois kata to rhma umwn outws estw kai exapesteilen autous22kai eporeuqhsan kai hlqosan eis thn oreinhn kai katemeinan ekei treis hmeras kai exezhthsan oi katadiwkontes pasas tas odous kai ouc eurosan23kai upestreyan oi duo neaniskoi kai katebhsan ek tou orous kai diebhsan pros ihsoun uion nauh kai dihghsanto autw panta ta sumbebhkota autois24kai eipan pros ihsoun oti paredwken kurios pasan thn ghn en ceiri hmwn kai katepthken pas o katoikwn thn ghn ekeinhn af¢ hmwn

Chapter 3
1kai wrqrisen ihsous to prwi kai aphran ek sattin kai hlqosan ews tou iordanou kai katelusan ekei pro tou diabhnai2kai egeneto meta treis hmeras dihlqon oi grammateis dia ths parembolhs3kai eneteilanto tw law legontes otan idhte thn kibwton ths diaqhkhs kuriou tou qeou hmwn kai tous iereis hmwn kai tous leuitas airontas authn apareite apo twn topwn umwn kai poreuesqe opisw auths4alla makran estw ana meson umwn kai ekeinhs oson discilious phceis sthsesqe mh proseggishte auth in¢ episthsqe thn odon hn poreuesqe authn ou gar peporeusqe thn odon ap¢ ecqes kai triths hmeras5kai eipen ihsous tw law agnisasqe eis aurion oti aurion poihsei en umin kurios qaumasta6kai eipen ihsous tois iereusin arate thn kibwton ths diaqhkhs kuriou kai proporeuesqe tou laou kai hran oi iereis thn kibwton ths diaqhkhs kuriou kai eporeuonto emprosqen tou laou7kai eipen kurios pros ihsoun en th hmera tauth arcomai uywsai se katenwpion pantwn uiwn israhl ina gnwsin kaqoti hmhn meta mwush outws esomai kai meta sou8kai nun enteilai tois iereusin tois airousin thn kibwton ths diaqhkhs legwn ws an eiselqhte epi merous tou udatos tou iordanou kai en tw iordanh sthsesqe9kai eipen ihsous tois uiois israhl prosagagete wde kai akousate to rhma kuriou tou qeou hmwn10en toutw gnwsesqe oti qeos zwn en umin kai oleqreuwn oleqreusei apo proswpou hmwn ton cananaion kai ton cettaion kai ton ferezaion kai ton euaion kai ton amorraion kai ton gergesaion kai ton iebousaion11idou h kibwtos diaqhkhs kuriou pashs ths ghs diabainei ton iordanhn12proceirisasqe umin dwdeka andras apo twn uiwn israhl ena af¢ ekasths fulhs13kai estai ws an katapauswsin oi podes twn ierewn twn airontwn thn kibwton ths diaqhkhs kuriou pashs ths ghs en tw udati tou iordanou to udwr tou iordanou ekleiyei to de udwr to katabainon sthsetai14kai aphren o laos ek twn skhnwmatwn autwn diabhnai ton iordanhn oi de iereis hrosan thn kibwton ths diaqhkhs kuriou proteroi tou laou15ws de eiseporeuonto oi iereis oi airontes thn kibwton ths diaqhkhs epi ton iordanhn kai oi podes twn ierewn twn airontwn thn kibwton ths diaqhkhs kuriou ebafhsan eis meros tou udatos tou iordanou o de iordanhs eplhrou kaq¢ olhn thn krhpida autou wsei hmerai qerismou purwn16kai esth ta udata ta katabainonta anwqen esth phgma en afesthkos makran sfodra sfodrws ews merous kariaqiarim to de katabainon katebh eis thn qalassan araba qalassan alos ews eis to telos exelipen kai o laos eisthkei apenanti iericw17kai esthsan oi iereis oi airontes thn kibwton ths diaqhkhs kuriou epi xhras en mesw tou iordanou kai pantes oi uioi israhl diebainon dia xhras ews sunetelesen pas o laos diabainwn ton iordanhn

Chapter 4
1kai epei sunetelesen pas o laos diabainwn ton iordanhn kai eipen kurios tw ihsoi legwn2paralabwn andras apo tou laou ena af¢ ekasths fulhs3suntaxon autois legwn anelesqe ek mesou tou iordanou etoimous dwdeka liqous kai toutous diakomisantes ama umin autois qete autous en th stratopedeia umwn ou ean parembalhte ekei thn nukta4kai anakalesamenos ihsous dwdeka andras twn endoxwn apo twn uiwn israhl ena af¢ ekasths fulhs5eipen autois prosagagete emprosqen mou pro proswpou kuriou eis meson tou iordanou kai anelomenos ekeiqen ekastos liqon aratw epi twn wmwn autou kata ton ariqmon twn dwdeka fulwn tou israhl6ina uparcwsin umin outoi eis shmeion keimenon dia pantos ina otan erwta se o uios sou aurion legwn ti eisin oi liqoi outoi umin7kai su dhlwseis tw uiw sou legwn oti exelipen o iordanhs potamos apo proswpou kibwtou diaqhkhs kuriou pashs ths ghs ws diebainen auton kai esontai oi liqoi outoi umin mnhmosunon tois uiois israhl ews tou aiwnos8kai epoihsan outws oi uioi israhl kaqoti eneteilato kurios tw ihsoi kai labontes dwdeka liqous ek mesou tou iordanou kaqaper sunetaxen kurios tw ihsoi en th sunteleia ths diabasews twn uiwn israhl kai diekomisan ama eautois eis thn parembolhn kai apeqhkan ekei9esthsen de ihsous kai allous dwdeka liqous en autw tw iordanh en tw genomenw topw upo tous podas twn ierewn twn airontwn thn kibwton ths diaqhkhs kuriou kai eisin ekei ews ths shmeron hmeras10eisthkeisan de oi iereis oi airontes thn kibwton ths diaqhkhs en tw iordanh ews ou sunetelesen ihsous panta a eneteilato kurios anaggeilai tw law kai espeusen o laos kai diebhsan11kai egeneto ws sunetelesen pas o laos diabhnai kai diebh h kibwtos ths diaqhkhs kuriou kai oi liqoi emprosqen autwn12kai diebhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai oi hmiseis fulhs manassh dieskeuasmenoi emprosqen twn uiwn israhl kaqaper eneteilato autois mwushs13tetrakismurioi euzwnoi eis machn diebhsan enantion kuriou eis polemon pros thn iericw polin14en ekeinh th hmera huxhsen kurios ton ihsoun enantion pantos tou genous israhl kai efobounto auton wsper mwushn oson cronon ezh15kai eipen kurios tw ihsoi legwn16enteilai tois iereusin tois airousin thn kibwton ths diaqhkhs tou marturiou kuriou ekbhnai ek tou iordanou17kai eneteilato ihsous tois iereusin legwn ekbhte ek tou iordanou18kai egeneto ws exebhsan oi iereis oi airontes thn kibwton ths diaqhkhs kuriou ek tou iordanou kai eqhkan tous podas epi ths ghs wrmhsen to udwr tou iordanou kata cwran kai eporeueto kaqa ecqes kai trithn hmeran di¢ olhs ths krhpidos19kai o laos anebh ek tou iordanou dekath tou mhnos tou prwtou kai katestratopedeusan oi uioi israhl en galgalois kata meros to pros hliou anatolas apo ths iericw20kai tous dwdeka liqous toutous ous elaben ek tou iordanou esthsen ihsous en galgalois21legwn otan erwtwsin umas oi uioi umwn legontes ti eisin oi liqoi outoi22anaggeilate tois uiois umwn oti epi xhras diebh israhl ton iordanhn23apoxhranantos kuriou tou qeou hmwn to udwr tou iordanou ek tou emprosqen autwn mecri ou diebhsan kaqaper epoihsen kurios o qeos hmwn thn eruqran qalassan hn apexhranen kurios o qeos hmwn emprosqen hmwn ews parhlqomen24opws gnwsin panta ta eqnh ths ghs oti h dunamis tou kuriou iscura estin kai ina umeis sebhsqe kurion ton qeon umwn en panti cronw

Chapter 5
1kai egeneto ws hkousan oi basileis twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kai oi basileis ths foinikhs oi para thn qalassan oti apexhranen kurios o qeos ton iordanhn potamon ek twn emprosqen twn uiwn israhl en tw diabainein autous kai etakhsan autwn ai dianoiai kai kateplaghsan kai ouk hn en autois fronhsis oudemia apo proswpou twn uiwn israhl2upo de touton ton kairon eipen kurios tw ihsoi poihson seautw macairas petrinas ek petras akrotomou kai kaqisas periteme tous uious israhl3kai epoihsen ihsous macairas petrinas akrotomous kai perietemen tous uious israhl epi tou kaloumenou topou bounos twn akrobustiwn4on de tropon periekaqaren ihsous tous uious israhl osoi pote egenonto en th odw kai osoi pote aperitmhtoi hsan twn exelhluqotwn ex aiguptou5pantas toutous perietemen ihsous6tessarakonta gar kai duo eth anestraptai israhl en th erhmw th madbaritidi dio aperitmhtoi hsan oi pleistoi autwn twn macimwn twn exelhluqotwn ek ghs aiguptou oi apeiqhsantes twn entolwn tou qeou ois kai diwrisen mh idein autous thn ghn hn wmosen kurios tois patrasin autwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli7anti de toutwn antikatesthsen tous uious autwn ous ihsous perietemen dia to autous gegenhsqai kata thn odon aperitmhtous8peritmhqentes de hsucian eicon autoqi kaqhmenoi en th parembolh ews ugiasqhsan9kai eipen kurios tw ihsoi uiw nauh en th shmeron hmera afeilon ton oneidismon aiguptou af¢ umwn kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou galgala10kai epoihsan oi uioi israhl to pasca th tessareskaidekath hmera tou mhnos apo esperas epi dusmwn iericw en tw peran tou iordanou en tw pediw11kai efagosan apo tou sitou ths ghs azuma kai nea en tauth th hmera12exelipen to manna meta to bebrwkenai autous ek tou sitou ths ghs kai ouketi uphrcen tois uiois israhl manna ekarpisanto de thn cwran twn foinikwn en tw eniautw ekeinw13kai egeneto ws hn ihsous en iericw kai anableyas tois ofqalmois eiden anqrwpon esthkota enantion autou kai h romfaia espasmenh en th ceiri autou kai proselqwn ihsous eipen autw hmeteros ei h twn upenantiwn14o de eipen autw egw arcistrathgos dunamews kuriou nuni paragegona kai ihsous epesen epi proswpon epi thn ghn kai eipen autw despota ti prostasseis tw sw oiketh15kai legei o arcistrathgos kuriou pros ihsoun lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topos ef¢ w su esthkas agios estin

Chapter 6
1kai iericw sugkekleismenh kai wcurwmenh kai ouqeis exeporeueto ex auths oude eiseporeueto2kai eipen kurios pros ihsoun idou egw paradidwmi upoceirion sou thn iericw kai ton basilea auths ton en auth dunatous ontas en iscui3su de peristhson auth tous macimous kuklw5kai estai ws an salpishte th salpiggi anakragetw pas o laos ama kai anakragontwn autwn peseitai automata ta teich ths polews kai eiseleusetai pas o laos ormhsas ekastos kata proswpon eis thn polin6kai eishlqen ihsous o tou nauh pros tous iereis7kai eipen autois legwn paraggeilate tw law perielqein kai kuklwsai thn polin kai oi macimoi paraporeuesqwsan enwplismenoi enantion kuriou8kai epta iereis econtes epta salpiggas ieras parelqetwsan wsautws enantion tou kuriou kai shmainetwsan eutonws kai h kibwtos ths diaqhkhs kuriou epakolouqeitw9oi de macimoi emprosqen paraporeuesqwsan kai oi iereis oi ouragountes opisw ths kibwtou ths diaqhkhs kuriou poreuomenoi kai salpizontes10tw de law eneteilato ihsous legwn mh boate mhde akousatw mhqeis umwn thn fwnhn ews an hmeran autos diaggeilh anabohsai kai tote anabohsete11kai perielqousa h kibwtos ths diaqhkhs tou qeou thn polin euqews aphlqen eis thn parembolhn kai ekoimhqh ekei12kai th hmera th deutera anesth ihsous to prwi kai hran oi iereis thn kibwton ths diaqhkhs kuriou13kai oi epta iereis oi ferontes tas salpiggas tas epta proeporeuonto enantion kuriou kai meta tauta eiseporeuonto oi macimoi kai o loipos oclos opisqe ths kibwtou ths diaqhkhs kuriou kai oi iereis esalpisan tais salpigxi kai o loipos oclos apas periekuklwse thn polin egguqen14kai aphlqen palin eis thn parembolhn outws epoiei epi ex hmeras15kai th hmera th ebdomh anesthsan orqrou kai perihlqosan thn polin exakis16kai th periodw th ebdomh esalpisan oi iereis kai eipen ihsous tois uiois israhl kekraxate paredwken gar kurios umin thn polin17kai estai h polis anaqema auth kai panta osa estin en auth kuriw sabawq plhn raab thn pornhn peripoihsasqe authn kai osa estin en tw oikw auths18alla umeis fulaxasqe sfodra apo tou anaqematos mhpote enqumhqentes umeis autoi labhte apo tou anaqematos kai poihshte thn parembolhn twn uiwn israhl anaqema kai ektriyhte hmas19kai pan argurion h crusion h calkos h sidhros agion estai tw kuriw eis qhsauron kuriou eisenecqhsetai20kai esalpisan tais salpigxin oi iereis ws de hkousen o laos thn fwnhn twn salpiggwn hlalaxen pas o laos ama alalagmw megalw kai iscurw kai epesen apan to teicos kuklw kai anebh pas o laos eis thn polin21kai aneqematisen authn ihsous kai osa hn en th polei apo andros kai ews gunaikos apo neaniskou kai ews presbutou kai ews moscou kai upozugiou en stomati romfaias22kai tois dusin neaniskois tois kataskopeusasin eipen ihsous eiselqate eis thn oikian ths gunaikos kai exagagete authn ekeiqen kai osa estin auth23kai eishlqon oi duo neaniskoi oi kataskopeusantes thn polin eis thn oikian ths gunaikos kai exhgagosan raab thn pornhn kai ton patera auths kai thn mhtera auths kai tous adelfous auths kai panta osa hn auth kai pasan thn suggeneian auths kai katesthsan authn exw ths parembolhs israhl24kai h polis eneprhsqh empurismw sun pasin tois en auth plhn arguriou kai crusiou kai calkou kai sidhrou edwkan eis qhsauron kuriou eisenecqhnai25kai raab thn pornhn kai panta ton oikon ton patrikon auths ezwgrhsen ihsous kai katwkhsen en tw israhl ews ths shmeron hmeras dioti ekruyen tous kataskopeusantas ous apesteilen ihsous kataskopeusai thn iericw26kai wrkisen ihsous en th hmera ekeinh enantion kuriou legwn epikataratos o anqrwpos os oikodomhsei thn polin ekeinhn en tw prwtotokw autou qemeliwsei authn kai en tw elacistw autou episthsei tas pulas auths kai outws epoihsen ozan o ek baiqhl en tw abirwn tw prwtotokw eqemeliwsen authn kai en tw elacistw diaswqenti epesthsen tas pulas auths27kai hn kurios meta ihsou kai hn to onoma autou kata pasan thn ghn

Chapter 7
1kai eplhmmelhsan oi uioi israhl plhmmeleian megalhn kai enosfisanto apo tou anaqematos kai elaben acar uios carmi uiou zambri uiou zara ek ths fulhs iouda apo tou anaqematos kai equmwqh orgh kurios tois uiois israhl2kai apesteilen ihsous andras eis gai h estin kata baiqhl legwn kataskeyasqe thn gai kai anebhsan oi andres kai kateskeyanto thn gai3kai anestreyan pros ihsoun kai eipan pros auton mh anabhtw pas o laos all¢ ws discilioi h triscilioi andres anabhtwsan kai ekpoliorkhsatwsan thn polin mh anagaghs ekei ton laon panta oligoi gar eisin4kai anebhsan wsei triscilioi andres kai efugon apo proswpou twn andrwn gai5kai apekteinan ap¢ autwn andres gai eis triakonta kai ex andras kai katediwxan autous apo ths pulhs kai sunetriyan autous epi tou kataferous kai eptohqh h kardia tou laou kai egeneto wsper udwr6kai dierrhxen ihsous ta imatia autou kai epesen ihsous epi thn ghn epi proswpon enantion kuriou ews esperas autos kai oi presbuteroi israhl kai epebalonto coun epi tas kefalas autwn7kai eipen ihsous deomai kurie ina ti diebibasen o pais sou ton laon touton ton iordanhn paradounai auton tw amorraiw apolesai hmas kai ei katemeinamen kai katwkisqhmen para ton iordanhn8kai ti erw epei metebalen israhl aucena apenanti tou ecqrou autou9kai akousas o cananaios kai pantes oi katoikountes thn ghn perikuklwsousin hmas kai ektriyousin hmas apo ths ghs kai ti poihseis to onoma sou to mega10kai eipen kurios pros ihsoun anasthqi ina ti touto su peptwkas epi proswpon sou11hmarthken o laos kai parebh thn diaqhkhn hn dieqemhn pros autous kai kleyantes apo tou anaqematos enebalon eis ta skeuh autwn12ou mh dunwntai oi uioi israhl uposthnai kata proswpon twn ecqrwn autwn aucena epistreyousin enanti twn ecqrwn autwn oti egenhqhsan anaqema ou prosqhsw eti einai meq¢ umwn ean mh exarhte to anaqema ex umwn autwn13anastas agiason ton laon kai eipon agiasqhnai eis aurion tade legei kurios o qeos israhl to anaqema en umin estin ou dunhsesqe antisthnai apenanti twn ecqrwn umwn ews an exarhte to anaqema ex umwn14kai sunacqhsesqe pantes to prwi kata fulas kai estai h fulh hn an deixh kurios prosaxete kata dhmous kai ton dhmon on ean deixh kurios prosaxete kat¢ oikon kai ton oikon on ean deixh kurios prosaxete kat¢ andra15kai os an endeicqh katakauqhsetai en puri kai panta osa estin autw oti parebh thn diaqhkhn kuriou kai epoihsen anomhma en israhl16kai wrqrisen ihsous kai proshgagen ton laon kata fulas kai enedeicqh h fulh iouda17kai proshcqh kata dhmous kai enedeicqh dhmos o zarai+ kai proshcqh kata andra18kai enedeicqh acar uios zambri uiou zara19kai eipen ihsous tw acar dos doxan shmeron tw kuriw qew israhl kai dos thn exomologhsin kai anaggeilon moi ti epoihsas kai mh kruyhs ap¢ emou20kai apekriqh acar tw ihsoi kai eipen alhqws hmarton enantion kuriou qeou israhl outws kai outws epoihsa21eidon en th pronomh yilhn poikilhn kalhn kai diakosia didracma arguriou kai glwssan mian crushn penthkonta didracmwn kai enqumhqeis autwn elabon kai idou auta egkekruptai en th gh en th skhnh mou kai to argurion kekruptai upokatw autwn22kai apesteilen ihsous aggelous kai edramon eis thn skhnhn eis thn parembolhn kai tauta hn egkekrummena eis thn skhnhn kai to argurion upokatw autwn23kai exhnegkan auta ek ths skhnhs kai hnegkan pros ihsoun kai tous presbuterous israhl kai eqhkan auta enanti kuriou24kai elaben ihsous ton acar uion zara kai anhgagen auton eis faragga acwr kai tous uious autou kai tas qugateras autou kai tous moscous autou kai ta upozugia autou kai panta ta probata autou kai thn skhnhn autou kai panta ta uparconta autou kai pas o laos met¢ autou kai anhgagen autous eis emekacwr25kai eipen ihsous tw acar ti wleqreusas hmas exoleqreusai se kurios kaqa kai shmeron kai eliqobolhsan auton liqois pas israhl26kai epesthsan autw swron liqwn megan kai epausato kurios tou qumou ths orghs dia touto epwnomasen auto emekacwr ews ths hmeras tauths

Chapter 8
1kai eipen kurios pros ihsoun mh fobhqhs mhde deiliashs labe meta sou tous andras pantas tous polemistas kai anastas anabhqi eis gai idou dedwka eis tas ceiras sou ton basilea gai kai thn ghn autou2kai poihseis thn gai on tropon epoihsas thn iericw kai ton basilea auths kai thn pronomhn twn kthnwn pronomeuseis seautw katasthson de seautw enedra th polei eis ta opisw3kai anesth ihsous kai pas o laos o polemisths wste anabhnai eis gai epelexen de ihsous triakonta ciliadas andrwn dunatous en iscui kai apesteilen autous nuktos4kai eneteilato autois legwn umeis enedreusate opisw ths polews mh makran ginesqe apo ths polews kai esesqe pantes etoimoi5kai egw kai pantes oi met¢ emou prosaxomen pros thn polin kai estai ws an exelqwsin oi katoikountes gai eis sunanthsin hmin kaqaper kai prwhn kai feuxomeqa apo proswpou autwn6kai ws an exelqwsin opisw hmwn apospasomen autous apo ths polews kai erousin feugousin outoi apo proswpou hmwn on tropon kai emprosqen7umeis de exanasthsesqe ek ths enedras kai poreusesqe eis thn polin8kata to rhma touto poihsete idou entetalmai umin9kai apesteilen autous ihsous kai eporeuqhsan eis thn enedran kai enekaqisan ana meson baiqhl kai ana meson gai apo qalasshs ths gai10kai orqrisas ihsous to prwi epeskeyato ton laon kai anebhsan autos kai oi presbuteroi kata proswpon tou laou epi gai11kai pas o laos o polemisths met¢ autou anebhsan kai poreuomenoi hlqon ex enantias ths polews ap¢ anatolwn12kai ta enedra ths polews apo qalasshs14kai egeneto ws eiden basileus gai espeusen kai exhlqen eis sunanthsin autois ep¢ euqeias eis ton polemon autos kai pas o laos o met¢ autou kai autos ouk hdei oti enedra autw estin opisw ths polews15kai eiden kai anecwrhsen ihsous kai israhl apo proswpou autwn16kai katediwxan opisw twn uiwn israhl kai autoi apesthsan apo ths polews17ou kateleifqh ouqeis en th gai os ou katediwxen opisw israhl kai katelipon thn polin anewgmenhn kai katediwxan opisw israhl18kai eipen kurios pros ihsoun ekteinon thn ceira sou en tw gaisw tw en th ceiri sou epi thn polin eis gar tas ceiras sou paradedwka authn kai ta enedra exanasthsontai en tacei ek tou topou autwn kai exeteinen ihsous thn ceira autou ton gaison epi thn polin19kai ta enedra exanesthsan en tacei ek tou topou autwn kai exhlqosan ote exeteinen thn ceira kai hlqosan epi thn polin kai katelabonto authn kai speusantes eneprhsan thn polin en puri20kai peribleyantes oi katoikoi gai eis ta opisw autwn kai eqewroun kapnon anabainonta ek ths polews eis ton ouranon kai ouketi eicon pou fugwsin wde h wde21kai ihsous kai pas israhl eidon oti elabon ta enedra thn polin kai oti anebh o kapnos ths polews eis ton ouranon kai metabalomenoi epataxan tous andras ths gai22kai outoi exhlqosan ek ths polews eis sunanthsin kai egenhqhsan ana meson ths parembolhs outoi enteuqen kai outoi enteuqen kai epataxan ews tou mh kataleifqhnai autwn seswsmenon kai diapefeugota23kai ton basilea ths gai sunelabon zwnta kai proshgagon auton pros ihsoun24kai ws epausanto oi uioi israhl apoktennontes pantas tous en th gai tous en tois pediois kai en tw orei epi ths katabasews ou katediwxan autous ap¢ auths eis telos kai apestreyen ihsous eis gai kai epataxen authn en stomati romfaias25kai egenhqhsan oi pesontes en th hmera ekeinh apo andros kai ews gunaikos dwdeka ciliades pantas tous katoikountas gai27plhn twn kthnwn kai twn skulwn twn en th polei panta a epronomeusan oi uioi israhl kata prostagma kuriou on tropon sunetaxen kurios tw ihsoi28kai enepurisen ihsous thn polin en puri cwma aoikhton eis ton aiwna eqhken authn ews ths hmeras tauths29kai ton basilea ths gai ekremasen epi xulou didumou kai hn epi tou xulou ews esperas kai epidunontos tou hliou sunetaxen ihsous kai kaqeilosan autou to swma apo tou xulou kai erriyan auton eis ton boqron kai epesthsan autw swron liqwn ews ths hmeras tauths

Chapter 9
1ws d¢ hkousan oi basileis twn amorraiwn oi en tw peran tou iordanou oi en th oreinh kai oi en th pedinh kai oi en pash th paralia ths qalasshs ths megalhs kai oi pros tw antilibanw kai oi cettaioi kai oi cananaioi kai oi ferezaioi kai oi euaioi kai oi amorraioi kai oi gergesaioi kai oi iebousaioi2sunhlqosan epi to auto ekpolemhsai ihsoun kai israhl ama pantes2tote wkodomhsen ihsous qusiasthrion kuriw tw qew israhl en orei gaibal2kaqoti eneteilato mwushs o qerapwn kuriou tois uiois israhl kaqa gegraptai en tw nomw mwush qusiasthrion liqwn oloklhrwn ef¢ ous ouk epeblhqh sidhros kai anebibasen ekei olokautwmata kuriw kai qusian swthriou2kai egrayen ihsous epi twn liqwn to deuteronomion nomon mwush on egrayen enwpion uiwn israhl2kai pas israhl kai oi presbuteroi autwn kai oi dikastai kai oi grammateis autwn pareporeuonto enqen kai enqen ths kibwtou apenanti kai oi iereis kai oi leuitai hran thn kibwton ths diaqhkhs kuriou kai o proshlutos kai o autocqwn oi hsan hmisu plhsion orous garizin kai oi hsan hmisu plhsion orous gaibal kaqoti eneteilato mwushs o qerapwn kuriou euloghsai ton laon en prwtois2kai meta tauta outws anegnw ihsous panta ta rhmata tou nomou toutou tas eulogias kai tas kataras kata panta ta gegrammena en tw nomw mwush2ouk hn rhma apo pantwn wn eneteilato mwushs tw ihsoi o ouk anegnw ihsous eis ta wta pashs ekklhsias uiwn israhl tois andrasin kai tais gunaixin kai tois paidiois kai tois proshlutois tois prosporeuomenois tw israhl3kai oi katoikountes gabawn hkousan panta osa epoihsen kurios th iericw kai th gai4kai epoihsan kai ge autoi meta panourgias kai elqontes epesitisanto kai htoimasanto kai labontes sakkous palaious epi twn onwn autwn kai askous oinou palaious kai katerrwgotas apodedemenous5kai ta koila twn upodhmatwn autwn kai ta sandalia autwn palaia kai katapepelmatwmena en tois posin autwn kai ta imatia autwn pepalaiwmena epanw autwn kai o artos autwn tou episitismou xhros kai eurwtiwn kai bebrwmenos6kai hlqosan pros ihsoun eis thn parembolhn israhl eis galgala kai eipan pros ihsoun kai israhl ek ghs makroqen hkamen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn7kai eipan oi uioi israhl pros ton corraion ora mh en emoi katoikeis kai pws soi diaqwmai diaqhkhn8kai eipan pros ihsoun oiketai sou esmen kai eipen pros autous ihsous poqen este kai poqen paragegonate9kai eipan ek ghs makroqen sfodra hkasin oi paides sou en onomati kuriou tou qeou sou akhkoamen gar to onoma autou kai osa epoihsen en aiguptw10kai osa epoihsen tois basileusin twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou tw shwn basilei esebwn kai tw wg basilei ths basan os katwkei en astarwq kai en edrai+n11kai akousantes eipan pros hmas oi presbuteroi hmwn kai pantes oi katoikountes thn ghn hmwn legontes labete eautois episitismon eis thn odon kai poreuqhte eis sunanthsin autwn kai ereite pros autous oiketai sou esmen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn12outoi oi artoi qermous efwdiasqhmen autous en th hmera h exhlqomen paragenesqai pros umas nun de exhranqhsan kai gegonasin bebrwmenoi13kai outoi oi askoi tou oinou ous eplhsamen kainous kai outoi errwgasin kai ta imatia hmwn kai ta upodhmata hmwn pepalaiwtai apo ths pollhs odou sfodra14kai elabon oi arcontes tou episitismou autwn kai kurion ouk ephrwthsan15kai epoihsen ihsous pros autous eirhnhn kai dieqeto pros autous diaqhkhn tou diaswsai autous kai wmosan autois oi arcontes ths sunagwghs16kai egeneto meta treis hmeras meta to diaqesqai pros autous diaqhkhn hkousan oti egguqen autwn eisin kai oti en autois katoikousin17kai aphran oi uioi israhl kai hlqon eis tas poleis autwn ai de poleis autwn gabawn kai kefira kai bhrwq kai polis iarin18kai ouk emacesanto autois oi uioi israhl oti wmosan autois pantes oi arcontes kurion ton qeon israhl kai diegoggusan pasa h sunagwgh epi tois arcousin19kai eipan oi arcontes pash th sunagwgh hmeis wmosamen autois kurion ton qeon israhl kai nun ou dunhsomeqa ayasqai autwn20touto poihsomen zwgrhsai autous kai peripoihsomeqa autous kai ouk estai kaq¢ hmwn orgh dia ton orkon on wmosamen autois21zhsontai kai esontai xulokopoi kai udroforoi pash th sunagwgh kaqaper eipan autois oi arcontes22kai sunekalesen autous ihsous kai eipen autois dia ti parelogisasqe me legontes makran apo sou esmen sfodra umeis de egcwrioi este twn katoikountwn en hmin23kai nun epikataratoi este ou mh ekliph ex umwn doulos oude xulokopos emoi kai tw qew mou24kai apekriqhsan tw ihsoi legontes anhggelh hmin osa sunetaxen kurios o qeos sou mwush tw paidi autou dounai umin thn ghn tauthn kai exoleqreusai hmas kai pantas tous katoikountas ep¢ auths apo proswpou umwn kai efobhqhmen sfodra peri twn yucwn hmwn apo proswpou umwn kai epoihsamen to pragma touto25kai nun idou hmeis upoceirioi umin ws areskei umin kai ws dokei umin poihsate hmin26kai epoihsan autois outws kai exeilato autous ihsous en th hmera ekeinh ek ceirwn uiwn israhl kai ouk aneilon autous27kai katesthsen autous ihsous en th hmera ekeinh xulokopous kai udroforous pash th sunagwgh kai tw qusiasthriw tou qeou dia touto egenonto oi katoikountes gabawn xulokopoi kai udroforoi tou qusiasthriou tou qeou ews ths shmeron hmeras kai eis ton topon on ean eklexhtai kurios

Chapter 10
1ws de hkousen adwnibezek basileus ierousalhm oti elaben ihsous thn gai kai exwleqreusen authn on tropon epoihsan thn iericw kai ton basilea auths outws epoihsan thn gai kai ton basilea auths kai oti automolhsan oi katoikountes gabawn pros ihsoun kai pros israhl2kai efobhqhsan en autois sfodra hdei gar oti megalh polis gabawn wsei mia twn mhtropolewn kai pantes oi andres auths iscuroi3kai apesteilen adwnibezek basileus ierousalhm pros ailam basilea cebrwn kai pros fidwn basilea ierimouq kai pros iefqa basilea lacis kai pros dabir basilea odollam legwn4deute anabhte pros me kai bohqhsate moi kai ekpolemhswmen gabawn automolhsan gar pros ihsoun kai pros tous uious israhl5kai anebhsan oi pente basileis twn iebousaiwn basileus ierousalhm kai basileus cebrwn kai basileus ierimouq kai basileus lacis kai basileus odollam autoi kai pas o laos autwn kai periekaqisan thn gabawn kai exepoliorkoun authn6kai apesteilan oi katoikountes gabawn pros ihsoun eis thn parembolhn israhl eis galgala legontes mh eklushs tas ceiras sou apo twn paidwn sou anabhqi pros hmas to tacos kai exelou hmas kai bohqhson hmin oti sunhgmenoi eisin ef¢ hmas pantes oi basileis twn amorraiwn oi katoikountes thn oreinhn7kai anebh ihsous ek galgalwn autos kai pas o laos o polemisths met¢ autou pas dunatos en iscui8kai eipen kurios pros ihsoun mh fobhqhs autous eis gar tas ceiras sou paradedwka autous ouc upoleifqhsetai ex autwn ouqeis enwpion umwn9kai epiparegeneto ep¢ autous ihsous afnw olhn thn nukta eiseporeuqh ek galgalwn10kai exesthsen autous kurios apo proswpou twn uiwn israhl kai sunetriyen autous kurios suntriyin megalhn en gabawn kai katediwxan autous odon anabasews wrwnin kai katekopton autous ews azhka kai ews makhda11en tw de feugein autous apo proswpou twn uiwn israhl epi ths katabasews wrwnin kai kurios eperriyen autois liqous calazhs ek tou ouranou ews azhka kai egenonto pleious oi apoqanontes dia tous liqous ths calazhs h ous apekteinan oi uioi israhl macaira en tw polemw12tote elalhsen ihsous pros kurion h hmera paredwken o qeos ton amorraion upoceirion israhl hnika sunetriyen autous en gabawn kai sunetribhsan apo proswpou uiwn israhl kai eipen ihsous sthtw o hlios kata gabawn kai h selhnh kata faragga ailwn13kai esth o hlios kai h selhnh en stasei ews hmunato o qeos tous ecqrous autwn kai esth o hlios kata meson tou ouranou ou proeporeueto eis dusmas eis telos hmeras mias14kai ouk egeneto hmera toiauth oude to proteron oude to escaton wste epakousai qeon anqrwpou oti kurios sunepolemhsen tw israhl16kai efugon oi pente basileis outoi kai katekrubhsan eis to sphlaion to en makhda17kai aphggelh tw ihsou legontes eurhntai oi pente basileis kekrummenoi en tw sphlaiw tw en makhda18kai eipen ihsous kulisate liqous epi to stoma tou sphlaiou kai katasthsate andras fulassein ep¢ autous19umeis de mh esthkate katadiwkontes opisw twn ecqrwn umwn kai katalabete thn ouragian autwn kai mh afhte eiselqein eis tas poleis autwn paredwken gar autous kurios o qeos hmwn eis tas ceiras hmwn20kai egeneto ws katepausen ihsous kai pas uios israhl koptontes autous kophn megalhn sfodra ews eis telos kai oi diaswzomenoi dieswqhsan eis tas poleis tas ocuras21kai apestrafh pas o laos pros ihsoun eis makhda ugieis kai ouk egruxen ouqeis twn uiwn israhl th glwssh autou22kai eipen ihsous anoixate to sphlaion kai exagagete tous pente basileis toutous ek tou sphlaiou23kai exhgagosan tous pente basileis ek tou sphlaiou ton basilea ierousalhm kai ton basilea cebrwn kai ton basilea ierimouq kai ton basilea lacis kai ton basilea odollam24kai epei exhgagon autous pros ihsoun kai sunekalesen ihsous panta israhl kai tous enarcomenous tou polemou tous sumporeuomenous autw legwn autois proporeuesqe kai epiqete tous podas umwn epi tous trachlous autwn kai proselqontes epeqhkan tous podas autwn epi tous trachlous autwn25kai eipen pros autous ihsous mh fobhqhte autous mhde deiliashte andrizesqe kai iscuete oti outws poihsei kurios pasi tois ecqrois umwn ous umeis katapolemeite autous26kai apekteinen autous ihsous kai ekremasen autous epi pente xulwn kai hsan kremamenoi epi twn xulwn ews esperas27kai egenhqh pros hliou dusmas eneteilato ihsous kai kaqeilon autous apo twn xulwn kai erriyan autous eis to sphlaion eis o katefugosan ekei kai epekulisan liqous epi to sphlaion ews ths shmeron hmeras28kai thn makhda elabosan en th hmera ekeinh kai efoneusan authn en stomati xifous kai exwleqreusan pan empneon en auth kai ou kateleifqh en auth oudeis diaseswsmenos kai diapefeugws kai epoihsan tw basilei makhda on tropon epoihsan tw basilei iericw29kai aphlqen ihsous kai pas israhl met¢ autou ek makhda eis lebna kai epoliorkei lebna30kai paredwken authn kurios eis ceiras israhl kai elabon authn kai ton basilea auths kai efoneusan authn en stomati xifous kai pan empneon en auth kai ou kateleifqh en auth oude eis diaseswsmenos kai diapefeugws kai epoihsan tw basilei auths on tropon epoihsan tw basilei iericw31kai aphlqen ihsous kai pas israhl met¢ autou ek lebna eis lacis kai periekaqisen authn kai epoliorkei authn32kai paredwken kurios thn lacis eis tas ceiras israhl kai elaben authn en th hmera th deutera kai efoneusan authn en stomati xifous kai exwleqreusan authn on tropon epoihsan thn lebna33tote anebh ailam basileus gazer bohqhswn th lacis kai epataxen auton ihsous en stomati xifous kai ton laon autou ews tou mh kataleifqhnai autwn seswsmenon kai diapefeugota34kai aphlqen ihsous kai pas israhl met¢ autou ek lacis eis odollam kai periekaqisen authn kai epoliorkhsen authn35kai paredwken authn kurios en ceiri israhl kai elaben authn en th hmera ekeinh kai efoneusen authn en stomati xifous kai pan empneon en auth efoneusan on tropon epoihsan th lacis36kai aphlqen ihsous kai pas israhl met¢ autou eis cebrwn kai periekaqisen authn37kai epataxen authn en stomati xifous kai pan empneon osa hn en auth ouk hn diaseswsmenos on tropon epoihsan thn odollam exwleqreusan authn kai osa hn en auth38kai apestreyen ihsous kai pas israhl eis dabir kai perikaqisantes authn39elabon authn kai ton basilea auths kai tas kwmas auths kai epataxan authn en stomati xifous kai exwleqreusan authn kai pan empneon en auth kai ou katelipon auth oudena diaseswsmenon on tropon epoihsan thn cebrwn kai tw basilei auths outws epoihsan th dabir kai tw basilei auths40kai epataxen ihsous pasan thn ghn ths oreinhs kai thn nageb kai thn pedinhn kai thn ashdwq kai tous basileis auths ou katelipon autwn seswsmenon kai pan empneon zwhs exwleqreusen on tropon eneteilato kurios o qeos israhl41apo kadhs barnh ews gazhs pasan thn gosom ews ths gabawn42kai pantas tous basileis autwn kai thn ghn autwn epataxen ihsous eis apax oti kurios o qeos israhl sunepolemei tw israhl

Chapter 11
1ws de hkousen iabin basileus aswr apesteilen pros iwbab basilea marrwn kai pros basilea sumown kai pros basilea azif2kai pros tous basileis tous kata sidwna thn megalhn eis thn oreinhn kai eis thn raba apenanti kenerwq kai eis to pedion kai eis nafeddwr3kai eis tous paralious cananaious apo anatolwn kai eis tous paralious amorraious kai euaious kai iebousaious kai ferezaious tous en tw orei kai tous cettaious tous upo thn aermwn eis ghn masshfa4kai exhlqon autoi kai oi basileis autwn met¢ autwn wsper h ammos ths qalasshs tw plhqei kai ippoi kai armata polla sfodra5kai sunhlqon pantes oi basileis outoi kai paregenonto epi to auto kai parenebalon epi tou udatos marrwn polemhsai ton israhl6kai eipen kurios pros ihsoun mh fobhqhs apo proswpou autwn oti aurion tauthn thn wran egw paradidwmi tetropwmenous autous enantion tou israhl tous ippous autwn neurokophseis kai ta armata autwn katakauseis en puri7kai hlqen ihsous kai pas o laos o polemisths ep¢ autous epi to udwr marrwn exapina kai epepesan ep¢ autous en th oreinh8kai paredwken autous kurios upoceirious israhl kai koptontes autous katediwkon ews sidwnos ths megalhs kai ews maserwn kai ews twn pediwn masswc kat¢ anatolas kai katekoyan autous ews tou mh kataleifqhnai autwn diaseswsmenon9kai epoihsen autois ihsous on tropon eneteilato autw kurios tous ippous autwn eneurokophsen kai ta armata autwn eneprhsen en puri10kai apestrafh ihsous en tw kairw ekeinw kai katelabeto aswr kai ton basilea auths hn de aswr to proteron arcousa paswn twn basileiwn toutwn11kai apekteinan pan empneon en auth en xifei kai exwleqreusan pantas kai ou kateleifqh en auth empneon kai thn aswr eneprhsan en puri12kai pasas tas poleis twn basilewn kai tous basileis autwn elaben ihsous kai aneilen autous en stomati xifous kai exwleqreusan autous on tropon sunetaxen mwushs o pais kuriou13alla pasas tas poleis tas kecwmatismenas ouk eneprhsen israhl plhn aswr monhn eneprhsen ihsous14kai panta ta skula auths epronomeusan eautois oi uioi israhl autous de pantas exwleqreusan en stomati xifous ews apwlesen autous ou katelipon ex autwn oude en empneon15on tropon sunetaxen kurios tw mwush tw paidi autou kai mwushs wsautws eneteilato tw ihsoi kai outws epoihsen ihsous ou parebh ouden apo pantwn wn sunetaxen autw mwushs16kai elaben ihsous pasan thn ghn thn oreinhn kai pasan thn nageb kai pasan thn ghn gosom kai thn pedinhn kai thn pros dusmais kai to oros israhl kai ta tapeina17ta pros tw orei apo orous acel kai o prosanabainei eis shir kai ews baalgad kai ta pedia tou libanou upo to oros to aermwn kai pantas tous basileis autwn elaben kai aneilen autous kai apekteinen18kai pleious hmeras epoihsen ihsous pros tous basileis toutous ton polemon19kai ouk hn polis hn ouk elaben israhl panta elabosan en polemw20oti dia kuriou egeneto katiscusai autwn thn kardian sunantan eis polemon pros israhl ina exoleqreuqwsin opws mh doqh autois eleos all¢ ina exoleqreuqwsin on tropon eipen kurios pros mwushn21kai hlqen ihsous en tw kairw ekeinw kai exwleqreusen tous enakim ek ths oreinhs ek cebrwn kai ek dabir kai ex anabwq kai ek pantos genous israhl kai ek pantos orous iouda sun tais polesin autwn kai exwleqreusen autous ihsous22ou kateleifqh twn enakim apo twn uiwn israhl alla plhn en gazh kai en geq kai en asedwq kateleifqh23kai elaben ihsous pasan thn ghn kaqoti eneteilato kurios tw mwush kai edwken autous ihsous en klhronomia israhl en merismw kata fulas autwn kai h gh katepausen polemoumenh

Chapter 12
1kai outoi oi basileis ths ghs ous aneilon oi uioi israhl kai kateklhronomhsan thn ghn autwn peran tou iordanou af¢ hliou anatolwn apo faraggos arnwn ews tou orous aermwn kai pasan thn ghn araba ap¢ anatolwn2shwn ton basilea twn amorraiwn os katwkei en esebwn kurieuwn apo arohr h estin en th faraggi kata meros ths faraggos kai to hmisu ths galaad ews iabok oria uiwn ammwn3kai araba ews ths qalasshs cenereq kat¢ anatolas kai ews ths qalasshs araba qalassan twn alwn apo anatolwn odon thn kata asimwq apo qaiman thn upo ashdwq fasga4kai wg basileus basan upeleifqh ek twn gigantwn o katoikwn en astarwq kai en edrai+n5arcwn apo orous aermwn kai apo selca kai pasan thn basan ews oriwn gesouri kai thn macati kai to hmisu galaad oriwn shwn basilews esebwn6mwushs o pais kuriou kai oi uioi israhl epataxan autous kai edwken authn mwushs en klhronomia roubhn kai gad kai tw hmisei fulhs manassh7kai outoi oi basileis twn amorraiwn ous aneilen ihsous kai oi uioi israhl en tw peran tou iordanou para qalassan baalgad en tw pediw tou libanou kai ews tou orous celca anabainontwn eis shir kai edwken authn ihsous tais fulais israhl klhronomein kata klhron autwn8en tw orei kai en tw pediw kai en araba kai en ashdwq kai en th erhmw kai en nageb ton cettaion kai ton amorraion kai ton cananaion kai ton ferezaion kai ton euaion kai ton iebousaion9ton basilea iericw kai ton basilea ths gai h estin plhsion baiqhl10basilea ierousalhm basilea cebrwn11basilea ierimouq basilea lacis12basilea ailam basilea gazer13basilea dabir basilea gader14basilea ermaq basilea araq15basilea lebna basilea odollam16basilea makhda17basilea tafoug basilea ofer18basilea afek ths sarwn19basilea aswr20basilea sumown basilea marrwn basilea azif21basilea kadhs basilea tanac22basilea magedwn basilea iekonam tou cermel23basilea dwr tou nafeddwr basilea gwim ths galilaias24basilea qarsa pantes outoi basileis eikosi ennea

Chapter 13
1kai ihsous presbuteros probebhkws twn hmerwn kai eipen kurios pros ihsoun su probebhkas twn hmerwn kai h gh upoleleiptai pollh eis klhronomian2kai auth h gh h kataleleimmenh oria fulistiim o gesiri kai o cananaios3apo ths aoikhtou ths kata proswpon aiguptou ews twn oriwn akkarwn ex euwnumwn twn cananaiwn proslogizetai tais pente satrapeiais twn fulistiim tw gazaiw kai tw azwtiw kai tw askalwnith kai tw geqqaiw kai tw akkarwnith kai tw euaiw4ek qaiman kai pash gh canaan enantion gazhs kai oi sidwnioi ews afek ews twn oriwn twn amorraiwn5kai pasan thn ghn gabli fulistiim kai panta ton libanon apo anatolwn hliou apo galgal upo to oros to aermwn ews ths eisodou emaq6pas o katoikwn thn oreinhn apo tou libanou ews ths maserefwqmaim pantas tous sidwnious egw autous exoleqreusw apo proswpou israhl alla diados authn en klhrw tw israhl on tropon soi eneteilamhn7kai nun merison thn ghn tauthn en klhronomia tais ennea fulais kai tw hmisei fulhs manassh apo tou iordanou ews ths qalasshs ths megalhs kata dusmas hliou dwseis authn h qalassa h megalh oriei8tais de duo fulais kai tw hmisei fulhs manassh tw roubhn kai tw gad edwken mwushs en tw peran tou iordanou kat¢ anatolas hliou dedwken authn mwushs o pais kuriou9apo arohr h estin epi tou ceilous ceimarrou arnwn kai thn polin thn en mesw ths faraggos kai pasan thn miswr apo maidaba ews daiban10pasas tas poleis shwn basilews amorraiwn os ebasileusen en esebwn ews twn oriwn uiwn ammwn11kai thn galaaditida kai ta oria gesiri kai tou macati pan oros aermwn kai pasan thn basanitin ews selca12pasan thn basileian wg en th basanitidi os ebasileusen en astarwq kai en edrai+n outos kateleifqh apo twn gigantwn kai epataxen auton mwushs kai exwleqreusen13kai ouk exwleqreusan oi uioi israhl ton gesiri kai ton macati kai ton cananaion kai katwkei basileus gesiri kai o macati en tois uiois israhl ews ths shmeron hmeras14plhn ths fulhs leui ouk edoqh klhronomia kurios o qeos israhl outos autwn klhronomia kaqa eipen autois kurios kai outos o katamerismos on katemerisen mwushs tois uiois israhl en arabwq mwab en tw peran tou iordanou kata iericw15kai edwken mwushs th fulh roubhn kata dhmous autwn16kai egenhqh autwn ta oria apo arohr h estin kata proswpon faraggos arnwn kai h polis h en th faraggi arnwn kai pasan thn miswr17ews esebwn kai pasas tas poleis tas ousas en th miswr kai daibwn kai bamwqbaal kai oikou beelmwn18kai iassa kai kedhmwq kai mefaaq19kai kariaqaim kai sebama kai serada kai siwr en tw orei emak20kai baiqfogwr kai ashdwq fasga kai baiqasimwq21kai pasas tas poleis tou miswr kai pasan thn basileian tou shwn basilews twn amorraiwn on epataxen mwushs auton kai tous hgoumenous madiam kai ton eui kai ton rokom kai ton sour kai ton our kai ton robe arcontas para shwn kai tous katoikountas thn ghn22kai ton balaam ton tou bewr ton mantin apekteinan en th roph23egeneto de ta oria roubhn iordanhs orion auth h klhronomia uiwn roubhn kata dhmous autwn ai poleis autwn kai ai epauleis autwn24edwken de mwushs tois uiois gad kata dhmous autwn25kai egeneto ta oria autwn iazhr pasai ai poleis galaad kai to hmisu ghs uiwn ammwn ews arohr h estin kata proswpon rabba26kai apo esebwn ews ramwq kata thn masshfa kai botanin kai maanain ews twn oriwn dabir27kai en emek baiqaram kai baiqanabra kai sokcwqa kai safan kai thn loiphn basileian shwn basilews esebwn kai o iordanhs oriei ews merous ths qalasshs cenereq peran tou iordanou ap¢ anatolwn28auth h klhronomia uiwn gad kata dhmous autwn ai poleis autwn kai ai epauleis autwn29kai edwken mwushs tw hmisei fulhs manassh kata dhmous autwn30kai egeneto ta oria autwn apo maanaim kai pasa basileia basani kai pasa basileia wg basilews basan kai pasas tas kwmas iai+r ai eisin en th basanitidi exhkonta poleis31kai to hmisu ths galaad kai en astarwq kai en edrai+n poleis basileias wg en basanitidi kai edoqhsan tois uiois macir uiou manassh kai tois hmisesin uiois macir uiou manassh kata dhmous autwn32outoi ous kateklhronomhsen mwushs peran tou iordanou en arabwq mwab en tw peran tou iordanou kata iericw apo anatolwn

Chapter 14
1kai outoi oi kataklhronomhsantes uiwn israhl en th gh canaan ois kateklhronomhsen autois eleazar o iereus kai ihsous o tou nauh kai oi arcontes patriwn fulwn twn uiwn israhl2kata klhrous eklhronomhsan on tropon eneteilato kurios en ceiri ihsou tais ennea fulais kai tw hmisei fulhs3apo tou peran tou iordanou kai tois leuitais ouk edwken klhron en autois4oti hsan oi uioi iwshf duo fulai manassh kai efraim kai ouk edoqh meris en th gh tois leuitais all¢ h poleis katoikein kai ta afwrismena autwn tois kthnesin kai ta kthnh autwn5on tropon eneteilato kurios tw mwush outws epoihsan oi uioi israhl kai emerisan thn ghn6kai proshlqosan oi uioi iouda pros ihsoun en galgal kai eipen pros auton caleb o tou iefonnh o kenezaios su episth to rhma o elalhsen kurios pros mwushn anqrwpon tou qeou peri emou kai sou en kadhs barnh7tessarakonta gar etwn hmhn ote apesteilen me mwushs o pais tou qeou ek kadhs barnh kataskopeusai thn ghn kai apekriqhn autw logon kata ton noun autou8oi de adelfoi mou oi anabantes met¢ emou metesthsan thn kardian tou laou egw de proseteqhn epakolouqhsai kuriw tw qew mou9kai wmosen mwushs en ekeinh th hmera legwn h gh ef¢ hn epebhs soi estai en klhrw kai tois teknois sou eis ton aiwna oti proseteqhs epakolouqhsai opisw kuriou tou qeou hmwn10kai nun dieqreyen me kurios on tropon eipen touto tessarakoston kai pempton etos af¢ ou elalhsen kurios to rhma touto pros mwushn kai eporeuqh israhl en th erhmw kai nun idou egw shmeron ogdohkonta kai pente etwn11eti eimi shmeron iscuwn wsei ote apesteilen me mwushs wsautws iscuw nun exelqein kai eiselqein eis ton polemon12kai nun aitoumai se to oros touto kaqa eipen kurios th hmera ekeinh oti su akhkoas to rhma touto th hmera ekeinh nuni de oi enakim ekei eisin poleis ocurai kai megalai ean oun kurios met¢ emou h exoleqreusw autous on tropon eipen moi kurios13kai euloghsen auton ihsous kai edwken thn cebrwn tw caleb uiw iefonnh uiou kenez en klhrw14dia touto egenhqh h cebrwn tw caleb tw tou iefonnh tou kenezaiou en klhrw ews ths hmeras tauths dia to auton epakolouqhsai tw prostagmati kuriou qeou israhl15to de onoma ths cebrwn hn to proteron polis arbok mhtropolis twn enakim auth kai h gh ekopasen tou polemou

Chapter 15
1kai egeneto ta oria fulhs iouda kata dhmous autwn apo twn oriwn ths idoumaias apo ths erhmou sin ews kadhs pros liba2kai egenhqh autwn ta oria apo libos ews merous ths qalasshs ths alukhs apo ths lofias ths feroushs epi liba3kai diaporeuetai apenanti ths prosanabasews akrabin kai ekperiporeuetai senna kai anabainei apo libos epi kadhs barnh kai ekporeuetai aswrwn kai prosanabainei eis addara kai periporeuetai thn kata dusmas kadhs4kai poreuetai epi asemwna kai diekbalei ews faraggos aiguptou kai estai autou h diexodos twn oriwn epi thn qalassan touto estin autwn oria apo libos5kai ta oria apo anatolwn pasa h qalassa h alukh ews tou iordanou kai ta oria autwn apo borra kai apo ths lofias ths qalasshs kai apo tou merous tou iordanou6epibainei ta oria epi baiqagla kai paraporeuetai apo borra epi baiqaraba kai prosanabainei ta oria epi liqon baiwn uiou roubhn7kai prosanabainei ta oria epi to tetarton ths faraggos acwr kai katabainei epi galgal h estin apenanti ths prosbasews addamin h estin kata liba th faraggi kai diekbalei epi to udwr phghs hliou kai estai autou h diexodos phgh rwghl8kai anabainei ta oria eis faragga onom epi nwtou iebous apo libos auth estin ierousalhm kai diekballei ta oria epi korufhn orous h estin kata proswpon faraggos onom pros qalasshs h estin ek merous ghs rafai+n epi borra9kai diekballei to orion apo korufhs tou orous epi phghn udatos nafqw kai diekballei eis to oros efrwn kai exaxei to orion eis baal auth estin polis iarim10kai perieleusetai orion apo baal epi qalassan kai pareleusetai eis oros assares epi nwtou polin iarim apo borra auth estin caslwn kai katabhsetai epi polin hliou kai pareleusetai epi liba11kai diekbalei to orion kata nwtou akkarwn epi borran kai diekbalei ta oria eis sakcarwna kai pareleusetai oros ths bala kai diekbalei epi iabnhl kai estai h diexodos twn oriwn epi qalassan12kai ta oria autwn apo qalasshs h qalassa h megalh oriei tauta ta oria uiwn iouda kuklw kata dhmous autwn13kai tw caleb uiw iefonnh edwken merida en mesw uiwn iouda dia prostagmatos tou qeou kai edwken autw ihsous thn polin arbok mhtropolin enak auth estin cebrwn14kai exwleqreusen ekeiqen caleb uios iefonnh tous treis uious enak ton sousi kai ton qolmi kai ton acima15kai anebh ekeiqen caleb epi tous katoikountas dabir to de onoma dabir hn to proteron polis grammatwn16kai eipen caleb os ean labh kai ekkoyh thn polin twn grammatwn kai kurieush auths dwsw autw thn acsan qugatera mou eis gunaika17kai elaben authn goqonihl uios kenez adelfos caleb o newteros kai edwken autw thn acsan qugatera autou autw gunaika18kai egeneto en tw eisporeuesqai authn kai sunebouleusato autw legousa aithsomai ton patera mou agron kai ebohsen ek tou onou kai eipen auth caleb ti estin soi19kai eipen autw dos moi eulogian oti eis ghn nageb dedwkas me dos moi thn golaqmain kai edwken auth caleb thn golaqmain thn anw kai thn golaqmain thn katw20auth h klhronomia fulhs uiwn iouda21egenhqhsan de ai poleis autwn polis prwth fulhs uiwn iouda ef¢ oriwn edwm epi ths erhmou kaibaiselehl kai ara kai aswr22kai ikam kai regma kai arouhl23kai kadhs kai asoriwnain24kai mainam kai balmainan kai ai kwmai autwn25kai ai poleis aserwn auth aswr26kai shn kai salmaa kai mwlada27kai seri kai baifalad28kai colasewla kai bhrsabee kai ai kwmai autwn kai ai epauleis autwn29bala kai bakwk kai asom30kai elbwudad kai baiqhl kai erma31kai sekelak kai macarim kai seqennak32kai labws kai salh kai erwmwq poleis kq# kai ai kwmai autwn33en th pedinh astawl kai raa kai assa34kai ramen kai tanw kai ilouqwq kai maiani35kai iermouq kai odollam kai membra kai sawcw kai azhka36kai sakarim kai gadhra kai ai epauleis auths poleis deka tessares kai ai kwmai autwn37senna kai adasan kai magadagad38kai dalal kai masfa kai iakarehl39kai lachs kai bashdwq kai ideadalea40kai cabra kai maces kai maacws41kai geddwr kai bagadihl kai nwman kai makhdan poleis dekaex kai ai kwmai autwn42lemna kai iqak43kai anwc kai iana kai nasib44kai kei+lam kai akiezi kai kezib kai baqhsar kai ailwn poleis deka kai ai kwmai autwn45akkarwn kai ai kwmai auths kai ai epauleis autwn46apo akkarwn gemna kai pasai osai eisin plhsion ashdwq kai ai kwmai autwn47asiedwq kai ai kwmai auths kai ai epauleis auths gaza kai ai kwmai auths kai ai epauleis auths ews tou ceimarrou aiguptou kai h qalassa h megalh diorizei48kai en th oreinh samir kai ieqer kai swca49kai renna kai polis grammatwn auth dabir50kai anwn kai eskaiman kai aisam51kai gosom kai calou kai canna poleis endeka kai ai kwmai autwn52airem kai remna kai soma53kai iemai+n kai baiqacou kai fakoua54kai euma kai polis arbok auth estin cebrwn kai swrq poleis ennea kai ai epauleis autwn55mawr kai cermel kai ozib kai itan56kai iarihl kai iarikam kai zakanai+m57kai gabaa kai qamnaqa poleis ennea kai ai kwmai autwn58aloua kai baiqsour kai geddwn59kai magarwq kai baiqanam kai qekoum poleis ex kai ai kwmai autwn59qekw kai efraqa auth estin baiqleem kai fagwr kai aitan kai koulon kai tatam kai ewbhs kai karem kai galem kai qeqhr kai manocw poleis endeka kai ai kwmai autwn60kariaqbaal auth h polis iarim kai swqhba poleis duo kai ai epauleis autwn61kai baddargis kai qarabaam kai ainwn kai aicioza62kai naflazwn kai ai poleis sadwm kai ankadhs poleis epta kai ai kwmai autwn63kai o iebousaios katwkei en ierousalhm kai ouk hdunasqhsan oi uioi iouda apolesai autous kai katwkhsan oi iebousaioi en ierousalhm ews ths hmeras ekeinhs

Chapter 16
1kai egeneto ta oria uiwn iwshf apo tou iordanou tou kata iericw ap¢ anatolwn kai anabhsetai apo iericw eis thn oreinhn thn erhmon eis baiqhl louza2kai exeleusetai eis baiqhl kai pareleusetai epi ta oria tou catarwqi3kai dieleusetai epi thn qalassan epi ta oria aptalim ews twn oriwn baiqwrwn thn katw kai estai h diexodos autwn epi thn qalassan4kai eklhronomhsan oi uioi iwshf efraim kai manassh5kai egenhqh oria uiwn efraim kata dhmous autwn kai egenhqh ta oria ths klhronomias autwn apo anatolwn atarwq kai erok ews baiqwrwn thn anw kai gazara6kai dieleusetai ta oria epi thn qalassan eis ikasmwn apo borra qerma perieleusetai epi anatolas eis qhnasa kai sellhsa kai pareleusetai ap¢ anatolwn eis ianwka7kai eis macw kai atarwq kai ai kwmai autwn kai eleusetai epi iericw kai diekbalei epi ton iordanhn8kai apo tafou poreusetai ta oria epi qalassan epi celkana kai estai h diexodos autwn epi qalassan auth h klhronomia fulhs efraim kata dhmous autwn9kai ai poleis ai aforisqeisai tois uiois efraim ana meson ths klhronomias uiwn manassh pasai ai poleis kai ai kwmai autwn10kai ouk apwlesen efraim ton cananaion ton katoikounta en gazer kai katwkei o cananaios en tw efraim ews ths hmeras tauths ews anebh faraw basileus aiguptou kai elaben authn kai eneprhsen authn en puri kai tous cananaious kai tous ferezaious kai tous katoikountas en gazer exekenthsan kai edwken authn faraw en fernh th qugatri autou

Chapter 17
1kai egeneto ta oria fulhs uiwn manassh oti outos prwtotokos tw iwshf tw macir prwtotokw manassh patri galaad anhr gar polemisths hn en th galaaditidi kai en th basanitidi2kai egenhqh tois uiois manassh tois loipois kata dhmous autwn tois uiois iezer kai tois uiois kelez kai tois uiois iezihl kai tois uiois sucem kai tois uiois sumarim kai tois uiois ofer outoi oi arsenes kata dhmous autwn3kai tw salpaad uiw ofer ouk hsan autw uioi all¢ h qugateres kai tauta ta onomata twn qugaterwn salpaad maala kai noua kai egla kai melca kai qersa4kai esthsan enantion eleazar tou ierews kai enantion ihsou kai enantion twn arcontwn legousai o qeos eneteilato dia ceiros mwush dounai hmin klhronomian en mesw twn adelfwn hmwn kai edoqh autais dia prostagmatos kuriou klhros en tois adelfois tou patros autwn5kai epesen o scoinismos autwn apo anassa kai pedion labek ek ths galaad h estin peran tou iordanou6oti qugateres uiwn manassh eklhronomhsan klhron en mesw twn adelfwn autwn h de gh galaad egenhqh tois uiois manassh tois kataleleimmenois7kai egenhqh oria uiwn manassh dhlanaq h estin kata proswpon uiwn anaq kai poreuetai epi ta oria epi iamin kai iassib epi phghn qafqwq8tw manassh estai kai qafeq epi twn oriwn manassh tois uiois efraim9kai katabhsetai ta oria epi faragga karana epi liba kata faragga iarihl tereminqos tw efraim ana meson polews manassh kai oria manassh epi ton borran eis ton ceimarroun kai estai autou h diexodos qalassa10apo libos tw efraim kai epi borran manassh kai estai h qalassa oria autois kai epi ashr sunayousin epi borran kai tw issacar ap¢ anatolwn11kai estai manassh en issacar kai en ashr baiqsan kai ai kwmai autwn kai tous katoikountas dwr kai tas kwmas auths kai tous katoikountas mageddw kai tas kwmas auths kai to triton ths nafeta kai tas kwmas auths12kai ouk hdunasqhsan oi uioi manassh exoleqreusai tas poleis tautas kai hrceto o cananaios katoikein en th gh tauth13kai egenhqh kai epei katiscusan oi uioi israhl kai epoihsan tous cananaious uphkoous exoleqreusai de autous ouk exwleqreusan14anteipan de oi uioi iwshf tw ihsou legontes dia ti eklhronomhsas hmas klhron ena kai scoinisma en egw de laos polus eimi kai o qeos euloghsen me15kai eipen autois ihsous ei laos polus ei anabhqi eis ton drumon kai ekkaqaron seautw ei stenocwrei se to oros to efraim16kai eipan ouk arkesei hmin to oros to efraim kai ippos epilektos kai sidhros tw cananaiw tw katoikounti en autw en baiqsan kai en tais kwmais auths en th koiladi iezrael17kai eipen ihsous tois uiois iwshf ei laos polus ei kai iscun megalhn eceis ouk estai soi klhros eis18o gar drumos estai soi oti drumos estin kai ekkaqarieis auton kai estai soi kai otan exoleqreushs ton cananaion oti ippos epilektos estin autw su gar uperiscueis autou

Chapter 18
1kai exekklhsiasqh pasa sunagwgh uiwn israhl eis shlw kai ephxan ekei thn skhnhn tou marturiou kai h gh ekrathqh up¢ autwn2kai kateleifqhsan oi uioi israhl oi ouk eklhronomhsan epta fulai3kai eipen ihsous tois uiois israhl ews tinos ekluqhsesqe klhronomhsai thn ghn hn edwken kurios o qeos hmwn4dote ex umwn treis andras ek fulhs kai anastantes dielqetwsan thn ghn kai diagrayatwsan authn enantion mou kaqa dehsei dielein authn kai hlqosan pros auton5kai dieilen autois epta meridas ioudas sthsetai autois orion apo libos kai oi uioi iwshf sthsontai autois apo borra6umeis de merisate thn ghn epta meridas kai enegkate pros me wde kai exoisw umin klhron enanti kuriou tou qeou hmwn7ou gar estin meris tois uiois leui en umin ierateia gar kuriou meris autou kai gad kai roubhn kai to hmisu fulhs manassh elabosan thn klhronomian autwn peran tou iordanou ep¢ anatolas hn edwken autois mwushs o pais kuriou8kai anastantes oi andres eporeuqhsan kai eneteilato ihsous tois andrasin tois poreuomenois cwrobathsai thn ghn legwn poreuesqe kai cwrobathsate thn ghn kai paragenhqhte pros me kai wde exoisw umin klhron enanti kuriou en shlw9kai eporeuqhsan kai ecwrobathsan thn ghn kai eidosan authn kai egrayan authn kata poleis auths epta meridas eis biblion kai hnegkan pros ihsoun10kai enebalen autois ihsous klhron en shlw enanti kuriou11kai exhlqen o klhros fulhs beniamin prwtos kata dhmous autwn kai exhlqen oria tou klhrou autwn ana meson iouda kai ana meson twn uiwn iwshf12kai egenhqh autwn ta oria apo borra apo tou iordanou prosanabhsetai ta oria kata nwtou iericw apo borra kai anabhsetai epi to oros epi thn qalassan kai estai autou h diexodos h madbaritis baiqwn13kai dieleusetai ekeiqen ta oria louza epi nwtou louza apo libos auth estin baiqhl kai katabhsetai ta oria maatarwqorec epi thn oreinhn h estin pros liba baiqwrwn h katw14kai dieleusetai ta oria kai perieleusetai epi to meros to blepon para qalassan apo libos apo tou orous epi proswpon baiqwrwn liba kai estai autou h diexodos eis kariaqbaal auth estin kariaqiarin polis uiwn iouda touto estin to meros to pros qalassan15kai meros to pros liba apo merous kariaqbaal kai dieleusetai oria eis gasin epi phghn udatos nafqw16kai katabhsetai ta oria epi merous tou orous o estin kata proswpon naphs onnam o estin ek merous emekrafai+n apo borra kai katabhsetai gaienna epi nwtou iebousai apo libos kai katabhsetai epi phghn rwghl17kai dieleusetai epi phghn baiqsamus kai pareleusetai epi galilwq h estin apenanti pros anabasin aiqamin kai katabhsetai epi liqon baiwn uiwn roubhn18kai dieleusetai kata nwtou baiqaraba apo borra kai katabhsetai19epi ta oria epi nwtou baiqagla apo borra kai estai h diexodos twn oriwn epi lofian ths qalasshs twn alwn epi borran eis meros tou iordanou apo libos tauta ta oria estin apo libos20kai o iordanhs oriei apo merous anatolwn auth h klhronomia uiwn beniamin ta oria auths kuklw kata dhmous21kai egenhqhsan ai poleis twn uiwn beniamin kata dhmous autwn iericw kai baiqegliw kai amekasis22kai baiqabara kai sara kai bhsana23kai aiin kai fara kai efraqa24kai karafa kai kefira kai moni kai gabaa poleis deka duo kai ai kwmai autwn25gabawn kai rama kai behrwqa26kai masshma kai mirwn kai amwkh27kai fira kai kafan kai nakan kai selhkan kai qarehla28kai iebous auth estin ierousalhm kai poleis kai gabawqiarim poleis treis kai deka kai ai kwmai autwn auth h klhronomia uiwn beniamin kata dhmous autwn

Chapter 19
1kai exhlqen o deuteros klhros twn uiwn sumewn kai egenhqh h klhronomia autwn ana meson klhrwn uiwn iouda2kai egenhqh o klhros autwn bhrsabee kai samaa kai kwladam3kai arswla kai bwla kai asom4kai elqoula kai boula kai erma5kai sikelak kai baiqmacereb kai sarsousin6kai baqarwq kai oi agroi autwn poleis deka treis kai ai kwmai autwn7eremmwn kai qalca kai eqer kai asan poleis tessares kai ai kwmai autwn8kuklw twn polewn autwn ews barek poreuomenwn bameq kata liba auth h klhronomia fulhs uiwn sumewn kata dhmous autwn9apo tou klhrou iouda h klhronomia fulhs uiwn sumewn oti egenhqh h meris uiwn iouda meizwn ths autwn kai eklhronomhsan oi uioi sumewn en mesw tou klhrou autwn10kai exhlqen o klhros o tritos tw zaboulwn kata dhmous autwn estai ta oria ths klhronomias autwn esedek11gwla oria autwn h qalassa kai maragella kai sunayei epi baiqaraba eis thn faragga h estin kata proswpon iekman12kai anestreyen apo seddouk ex enantias ap¢ anatolwn baiqsamus epi ta oria caselwqaiq kai dieleusetai epi dabirwq kai prosanabhsetai epi faggai13kai ekeiqen perieleusetai ex enantias ep¢ anatolas epi gebere epi polin katasem kai dieleusetai epi remmwna amaqar aoza14kai perieleusetai oria epi borran epi amwq kai estai h diexodos autwn epi gaifahl15kai katanaq kai nabaal kai sumown kai iericw kai baiqman16auth h klhronomia fulhs uiwn zaboulwn kata dhmous autwn poleis kai ai kwmai autwn17kai tw issacar exhlqen o klhros o tetartos18kai egenhqh ta oria autwn iazhl kai casalwq kai sounan19kai agin kai siwna kai rehrwq kai anacereq20kai dabirwn kai kiswn kai rebes21kai remmas kai iewn kai tomman kai aimarek kai bhrsafhs22kai sunayei ta oria epi gaiqbwr kai epi salim kata qalassan kai baiqsamus kai estai autou h diexodos twn oriwn o iordanhs23auth h klhronomia fulhs uiwn issacar kata dhmous autwn ai poleis kai ai kwmai autwn24kai exhlqen o klhros o pemptos ashr25kai egenhqh ta oria autwn ex elekeq kai alef kai baiqok kai keaf26kai elimelek kai amihl kai maasa kai sunayei tw karmhlw kata qalassan kai tw siwn kai labanaq27kai epistreyei ap¢ anatolwn hliou kai baiqegeneq kai sunayei tw zaboulwn kai ek gai kai fqaihl kata borran kai eiseleusetai oria safqaibaiqme kai inahl kai dieleusetai eis cwba masomel28kai elbwn kai raab kai ememawn kai kanqan ews sidwnos ths megalhs29kai anastreyei ta oria eis rama kai ews phghs masfassat kai twn turiwn kai anastreyei ta oria epi iasif kai estai h diexodos autou h qalassa kai apo leb kai ecozob30kai arcwb kai afek kai raau31auth h klhronomia fulhs uiwn ashr kata dhmous autwn poleis kai ai kwmai autwn32kai tw nefqali exhlqen o klhros o ektos33kai egenhqh ta oria autwn moolam kai mwla kai besemiin kai arme kai nabwk kai iefqamai ews dwdam kai egenhqhsan ai diexodoi autou o iordanhs34kai epistreyei ta oria epi qalassan enaq qabwr kai dieleusetai ekeiqen iakana kai sunayei tw zaboulwn apo notou kai ashr sunayei kata qalassan kai o iordanhs ap¢ anatolwn hliou35kai ai poleis teichreis twn turiwn turos kai wmaqa dakeq kai kenereq36kai armaiq kai arahl kai aswr37kai kades kai assari kai phgh asor38kai kerwe kai megala arim kai baiqqame kai qessamus39auth h klhronomia fulhs uiwn nefqali40kai tw dan exhlqen o klhros o ebdomos41kai egenhqh ta oria autwn saraq kai asa poleis sammaus42kai salabin kai ammwn kai silaqa43kai ailwn kai qamnaqa kai akkarwn44kai alkaqa kai begeqwn kai gebeelan45kai azwr kai banaibakat kai geqremmwn46kai apo qalasshs ierakwn orion plhsion iopphs47auth h klhronomia fulhs uiwn dan kata dhmous autwn ai poleis autwn kai ai kwmai autwn47kai ouk exeqliyan oi uioi dan ton amorraion ton qlibonta autous en tw orei kai ouk eiwn autous oi amorraioi katabhnai eis thn koilada kai eqliyan ap¢ autwn to orion ths meridos autwn48kai eporeuqhsan oi uioi iouda kai epolemhsan thn lacis kai katelabonto authn kai epataxan authn en stomati macairas kai katwkhsan authn kai ekalesan to onoma auths lasendak48kai o amorraios upemeinen tou katoikein en elwm kai en salamin kai ebarunqh h ceir tou efraim ep¢ autous kai egenonto autois eis foron49kai eporeuqhsan embateusai thn ghn kata to orion autwn kai edwkan oi uioi israhl klhron ihsoi tw uiw nauh en autois50dia prostagmatos tou qeou kai edwkan autw thn polin hn hthsato qamnasarac h estin en tw orei efraim kai wkodomhsen thn polin kai katwkei en auth51autai ai diaireseis as kateklhronomhsen eleazar o iereus kai ihsous o tou nauh kai oi arcontes twn patriwn en tais fulais israhl kata klhrous en shlw enantion kuriou para tas quras ths skhnhs tou marturiou kai eporeuqhsan embateusai thn ghn

Chapter 20
1kai elalhsen kurios tw ihsoi legwn2lalhson tois uiois israhl legwn dote tas poleis twn fugadeuthriwn as eipa pros umas dia mwush3fugadeuthrion tw foneuth tw pataxanti yuchn akousiws kai esontai umin ai poleis fugadeuthrion kai ouk apoqaneitai o foneuths upo tou agcisteuontos to aima ews an katasth enantion ths sunagwghs eis krisin7kai diesteilen thn kadhs en th galilaia en tw orei tw nefqali kai sucem en tw orei tw efraim kai thn polin arbok auth estin cebrwn en tw orei tw iouda8kai en tw peran tou iordanou edwken bosor en th erhmw en tw pediw apo ths fulhs roubhn kai arhmwq en th galaad ek ths fulhs gad kai thn gaulwn en th basanitidi ek ths fulhs manassh9autai ai poleis ai epiklhtoi tois uiois israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw en autois katafugein ekei panti paionti yuchn akousiws ina mh apoqanh en ceiri tou agcisteuontos to aima ews an katasth enanti ths sunagwghs eis krisin

Chapter 21
1kai proshlqosan oi arcipatriwtai twn uiwn leui pros eleazar ton ierea kai pros ihsoun ton tou nauh kai pros tous arcifulous patriwn ek twn fulwn israhl2kai eipon pros autous en shlw en gh canaan legontes eneteilato kurios en ceiri mwush dounai hmin poleis katoikein kai ta perisporia tois kthnesin hmwn3kai edwkan oi uioi israhl tois leuitais en tw kataklhronomein dia prostagmatos kuriou tas poleis kai ta perisporia autwn4kai exhlqen o klhros tw dhmw kaaq kai egeneto tois uiois aarwn tois iereusin tois leuitais apo fulhs iouda kai apo fulhs sumewn kai apo fulhs beniamin klhrwti poleis deka treis5kai tois uiois kaaq tois kataleleimmenois ek ths fulhs efraim kai ek ths fulhs dan kai apo tou hmisous fulhs manassh klhrwti poleis deka6kai tois uiois gedswn apo ths fulhs issacar kai apo ths fulhs ashr kai apo ths fulhs nefqali kai apo tou hmisous fulhs manassh en tw basan poleis deka treis7kai tois uiois merari kata dhmous autwn apo fulhs roubhn kai apo fulhs gad kai apo fulhs zaboulwn klhrwti poleis dwdeka8kai edwkan oi uioi israhl tois leuitais tas poleis kai ta perisporia autwn on tropon eneteilato kurios tw mwush klhrwti9kai edwken h fulh uiwn iouda kai h fulh uiwn sumewn kai apo ths fulhs uiwn beniamin tas poleis kai epeklhqhsan10tois uiois aarwn apo tou dhmou tou kaaq twn uiwn leui oti toutois egenhqh o klhros11kai edwken autois thn kariaqarbok mhtropolin twn enak auth estin cebrwn en tw orei iouda ta de perisporia kuklw auths12kai tous agrous ths polews kai tas kwmas auths edwken ihsous tois uiois caleb uiou iefonnh en katascesei13kai tois uiois aarwn thn polin fugadeuthrion tw foneusanti thn cebrwn kai ta afwrismena ta sun auth kai thn lemna kai ta afwrismena ta pros auth14kai thn ailwm kai ta afwrismena auth kai thn tema kai ta afwrismena auth15kai thn gella kai ta afwrismena auth kai thn dabir kai ta afwrismena auth16kai asa kai ta afwrismena auth kai tanu kai ta afwrismena auth kai baiqsamus kai ta afwrismena auth poleis ennea para twn duo fulwn toutwn17kai para ths fulhs beniamin thn gabawn kai ta afwrismena auth kai gaqeq kai ta afwrismena auth18kai anaqwq kai ta afwrismena auth kai gamala kai ta afwrismena auth poleis tessares19pasai ai poleis uiwn aarwn twn ierewn deka treis20kai tois dhmois uiois kaaq tois leuitais tois kataleleimmenois apo twn uiwn kaaq kai egenhqh polis twn oriwn autwn apo fulhs efraim21kai edwkan autois thn polin tou fugadeuthriou thn tou foneusantos thn sucem kai ta afwrismena auth kai gazara kai ta pros authn kai ta afwrismena auth22kai thn kabsai+m kai ta afwrismena ta pros auth kai thn anw baiqwrwn kai ta afwrismena auth poleis tessares23kai ek ths fulhs dan thn elkwqaim kai ta afwrismena auth kai thn geqedan kai ta afwrismena auth24kai ailwn kai ta afwrismena auth kai geqeremmwn kai ta afwrismena auth poleis tessares25kai apo tou hmisous fulhs manassh thn tanac kai ta afwrismena auth kai thn iebaqa kai ta afwrismena auth poleis duo26pasai poleis deka kai ta afwrismena ta pros autais tois dhmois uiwn kaaq tois upoleleimmenois27kai tois uiois gedswn tois leuitais ek tou hmisous fulhs manassh tas poleis tas afwrismenas tois foneusasi thn gaulwn en th basanitidi kai ta afwrismena auth kai thn bosoran kai ta afwrismena auth poleis duo28kai ek ths fulhs issacar thn kiswn kai ta afwrismena auth kai debba kai ta afwrismena auth29kai thn remmaq kai ta afwrismena auth kai phghn grammatwn kai ta afwrismena auth poleis tessares30kai ek ths fulhs ashr thn basellan kai ta afwrismena auth kai dabbwn kai ta afwrismena auth31kai celkat kai ta afwrismena auth kai raab kai ta afwrismena auth poleis tessares32kai ek ths fulhs nefqali thn polin thn afwrismenhn tw foneusanti thn kades en th galilaia kai ta afwrismena auth kai thn emmaq kai ta afwrismena auth kai qemmwn kai ta afwrismena auth poleis treis33pasai ai poleis tou gedswn kata dhmous autwn poleis deka treis34kai tw dhmw uiwn merari tois leuitais tois loipois ek ths fulhs uiwn zaboulwn thn maan kai ta perisporia auths kai thn kadhs kai ta perisporia auths35kai demna kai ta perisporia auths kai sella kai ta perisporia auths poleis tessares36kai peran tou iordanou tou kata iericw ek ths fulhs roubhn thn polin to fugadeuthrion tou foneusantos thn bosor en th erhmw th miswr kai ta perisporia auths kai thn iazhr kai ta perisporia auths37kai thn dekmwn kai ta perisporia auths kai thn mafa kai ta perisporia auths poleis tessares38kai apo ths fulhs gad thn polin to fugadeuthrion tou foneusantos thn ramwq en th galaad kai ta perisporia auths kai thn kamin kai ta perisporia auths39kai thn esebwn kai ta perisporia auths kai thn iazhr kai ta perisporia auths ai pasai poleis tessares40pasai poleis tois uiois merari kata dhmous autwn twn kataleleimmenwn apo ths fulhs leui kai egenhqh ta oria poleis deka duo41pasai ai poleis twn leuitwn en mesw katascesews uiwn israhl tessarakonta oktw poleis kai ta perisporia autwn42kuklw twn polewn toutwn polis kai ta perisporia kuklw ths polews pasais tais polesin tautais42kai sunetelesen ihsous diamerisas thn ghn en tois oriois autwn42kai edwkan oi uioi israhl merida tw ihsoi kata prostagma kuriou edwkan autw thn polin hn hthsato thn qamnasarac edwkan autw en tw orei efraim42kai wkodomhsen ihsous thn polin kai wkhsen en auth42kai elaben ihsous tas macairas tas petrinas en ais perietemen tous uious israhl tous genomenous en th odw en th erhmw kai eqhken autas en qamnasarac43kai edwken kurios tw israhl pasan thn ghn hn wmosen dounai tois patrasin autwn kai kateklhronomhsan authn kai katwkhsan en auth44kai katepausen autous kurios kukloqen kaqoti wmosen tois patrasin autwn ouk anesth ouqeis katenwpion autwn apo pantwn twn ecqrwn autwn pantas tous ecqrous autwn paredwken kurios eis tas ceiras autwn45ou diepesen apo pantwn twn rhmatwn twn kalwn wn elalhsen kurios tois uiois israhl panta paregeneto

Chapter 22
1tote sunekalesen ihsous tous uious roubhn kai tous uious gad kai to hmisu fulhs manassh2kai eipen autois umeis akhkoate panta osa eneteilato umin mwushs o pais kuriou kai ephkousate ths fwnhs mou kata panta osa eneteilamhn umin3ouk egkataleloipate tous adelfous umwn tautas tas hmeras kai pleious ews ths shmeron hmeras efulaxasqe thn entolhn kuriou tou qeou umwn4nun de katepausen kurios o qeos hmwn tous adelfous hmwn on tropon eipen autois nun oun apostrafentes apelqate eis tous oikous umwn kai eis thn ghn ths katascesews umwn hn edwken umin mwushs en tw peran tou iordanou5alla fulaxasqe poiein sfodra tas entolas kai ton nomon on eneteilato hmin poiein mwushs o pais kuriou agapan kurion ton qeon umwn poreuesqai pasais tais odois autou fulaxasqai tas entolas autou kai proskeisqai autw kai latreuein autw ex olhs ths dianoias umwn kai ex olhs ths yuchs umwn6kai huloghsen autous ihsous kai exapesteilen autous kai eporeuqhsan eis tous oikous autwn7kai tw hmisei fulhs manassh edwken mwushs en th basanitidi kai tw hmisei edwken ihsous meta twn adelfwn autou en tw peran tou iordanou para qalassan kai hnika exapesteilen autous ihsous eis tous oikous autwn kai euloghsen autous8kai en crhmasin pollois aphlqosan eis tous oikous autwn kai kthnh polla sfodra kai argurion kai crusion kai sidhron kai imatismon polun kai dieilanto thn pronomhn twn ecqrwn meta twn adelfwn autwn9kai eporeuqhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai to hmisu fulhs uiwn manassh apo twn uiwn israhl ek shlw en gh canaan apelqein eis ghn galaad eis ghn katascesews autwn hn eklhronomhsan authn dia prostagmatos kuriou en ceiri mwush10kai hlqon eis galgala tou iordanou h estin en gh canaan kai wkodomhsan oi uioi gad kai oi uioi roubhn kai to hmisu fulhs manassh ekei bwmon epi tou iordanou bwmon megan tou idein11kai hkousan oi uioi israhl legontwn idou wkodomhsan oi uioi gad kai oi uioi roubhn kai to hmisu fulhs manassh bwmon ef¢ oriwn ghs canaan epi tou galaad tou iordanou en tw peran uiwn israhl12kai sunhqroisqhsan pantes oi uioi israhl eis shlw wste anabantes ekpolemhsai autous13kai apesteilan oi uioi israhl pros tous uious roubhn kai pros tous uious gad kai pros to hmisu fulhs manassh eis ghn galaad ton te finees uion eleazar uiou aarwn tou arcierews14kai deka twn arcontwn met¢ autou arcwn eis apo oikou patrias apo paswn fulwn israhl arcontes oikwn patriwn eisin ciliarcoi israhl15kai paregenonto pros tous uious gad kai pros tous uious roubhn kai pros tous hmiseis fulhs manassh eis ghn galaad kai elalhsan pros autous legontes16tade legei pasa h sunagwgh kuriou tis h plhmmeleia auth hn eplhmmelhsate enantion tou qeou israhl apostrafhnai shmeron apo kuriou oikodomhsantes umin eautois bwmon apostatas umas genesqai apo kuriou17mh mikron hmin to amarthma fogwr oti ouk ekaqarisqhmen ap¢ autou ews ths hmeras tauths kai egenhqh plhgh en th sunagwgh kuriou18kai umeis apostrafhsesqe shmeron apo kuriou kai estai ean aposthte shmeron apo kuriou kai aurion epi panta israhl estai h orgh19kai nun ei mikra umin h gh ths katascesews umwn diabhte eis thn ghn ths katascesews kuriou ou kataskhnoi ekei h skhnh kuriou kai kataklhronomhsate en hmin kai mh apostatai apo qeou genhqhte kai mh aposthte apo kuriou dia to oikodomhsai umas bwmon exw tou qusiasthriou kuriou tou qeou hmwn20ouk idou acar o tou zara plhmmeleia eplhmmelhsen apo tou anaqematos kai epi pasan sunagwghn israhl egenhqh orgh kai outos eis monos hn mh monos outos apeqanen th eautou amartia21kai apekriqhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai to hmisu fulhs manassh kai elalhsan tois ciliarcois israhl legontes22o qeos qeos estin kurios kai o qeos qeos kurios autos oiden kai israhl autos gnwsetai ei en apostasia eplhmmelhsamen enanti tou kuriou mh rusaito hmas en tauth23kai ei wkodomhsamen autois bwmon wste aposthnai apo kuriou tou qeou hmwn wste anabibasai ep¢ auton qusian olokautwmatwn h wste poihsai ep¢ autou qusian swthriou kurios ekzhthsei24all¢ eneken eulabeias rhmatos epoihsamen touto legontes ina mh eipwsin aurion ta tekna umwn tois teknois hmwn ti umin kuriw tw qew israhl25kai oria eqhken kurios ana meson hmwn kai umwn ton iordanhn kai ouk estin umin meris kuriou kai apallotriwsousin oi uioi umwn tous uious hmwn ina mh sebwntai kurion26kai eipamen poihsai outws tou oikodomhsai ton bwmon touton ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn27all¢ ina h touto marturion ana meson hmwn kai umwn kai ana meson twn genewn hmwn meq¢ hmas tou latreuein latreian kuriw enantion autou en tois karpwmasin hmwn kai en tais qusiais hmwn kai en tais qusiais twn swthriwn hmwn kai ouk erousin ta tekna umwn tois teknois hmwn aurion ouk estin umin meris kuriou28kai eipamen ean genhtai pote kai lalhswsin pros hmas kai tais geneais hmwn aurion kai erousin idete omoiwma tou qusiasthriou kuriou o epoihsan oi pateres hmwn ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn alla marturion estin ana meson umwn kai ana meson hmwn kai ana meson twn uiwn hmwn29mh genoito oun hmas apostrafhnai apo kuriou en tais shmeron hmerais aposthnai apo kuriou wste oikodomhsai hmas qusiasthrion tois karpwmasin kai tais qusiais salamin kai th qusia tou swthriou plhn tou qusiasthriou kuriou o estin enantion ths skhnhs autou30kai akousas finees o iereus kai pantes oi arcontes ths sunagwghs israhl oi hsan met¢ autou tous logous ous elalhsan oi uioi roubhn kai oi uioi gad kai to hmisu fulhs manassh kai hresen autois31kai eipen finees o iereus tois uiois roubhn kai tois uiois gad kai tw hmisei fulhs manassh shmeron egnwkamen oti meq¢ hmwn kurios dioti ouk eplhmmelhsate enantion kuriou plhmmeleian kai oti errusasqe tous uious israhl ek ceiros kuriou32kai apestreyen finees o iereus kai oi arcontes apo twn uiwn roubhn kai apo twn uiwn gad kai apo tou hmisous fulhs manassh ek ghs galaad eis ghn canaan pros tous uious israhl kai apekriqhsan autois tous logous33kai hresen tois uiois israhl kai elalhsan pros tous uious israhl kai euloghsan ton qeon uiwn israhl kai eipan mhketi anabhnai pros autous eis polemon exoleqreusai thn ghn twn uiwn roubhn kai twn uiwn gad kai tou hmisous fulhs manassh kai katwkhsan ep¢ auths34kai epwnomasen ihsous ton bwmon twn roubhn kai twn gad kai tou hmisous fulhs manassh kai eipen oti marturion estin ana meson autwn oti kurios o qeos autwn estin

Chapter 23
1kai egeneto meq¢ hmeras pleious meta to katapausai kurion ton israhl apo pantwn twn ecqrwn autwn kukloqen kai ihsous presbuteros probebhkws tais hmerais2kai sunekalesen ihsous pantas tous uious israhl kai thn gerousian autwn kai tous arcontas autwn kai tous grammateis autwn kai tous dikastas autwn kai eipen pros autous egw geghraka kai probebhka tais hmerais3umeis de ewrakate osa epoihsen kurios o qeos umwn pasin tois eqnesin toutois apo proswpou umwn oti kurios o qeos umwn o ekpolemhsas umin4idete oti eperrifa umin ta eqnh ta kataleleimmena umin tauta en tois klhrois eis tas fulas umwn apo tou iordanou panta ta eqnh a exwleqreusa kai apo ths qalasshs ths megalhs oriei epi dusmas hliou5kurios de o qeos umwn outos exoleqreusei autous apo proswpou umwn ews an apolwntai kai apostelei autois ta qhria ta agria ews an exoleqreush autous kai tous basileis autwn apo proswpou umwn kai kataklhronomhsate thn ghn autwn kaqa elalhsen kurios o qeos umwn umin6katiscusate oun sfodra fulassein kai poiein panta ta gegrammena en tw bibliw tou nomou mwush ina mh ekklinhte eis dexian h euwnuma7opws mh eiselqhte eis ta eqnh ta kataleleimmena tauta kai ta onomata twn qewn autwn ouk onomasqhsetai en umin oude mh proskunhshte autois oude mh latreushte autois8alla kuriw tw qew umwn proskollhqhsesqe kaqaper epoihsate ews ths hmeras tauths9kai exwleqreusen autous kurios apo proswpou umwn eqnh megala kai iscura kai umin ouqeis antesth katenwpion umwn ews ths hmeras tauths10eis umwn ediwxen cilious oti kurios o qeos umwn exepolemei umin kaqaper eipen umin11kai fulaxasqe sfodra tou agapan kurion ton qeon umwn12ean gar apostrafhte kai prosqhsqe tois upoleifqeisin eqnesin toutois tois meq¢ umwn kai epigamias poihshte pros autous kai sugkatamighte autois kai autoi umin13ginwskete oti ou mh prosqh kurios tou exoleqreusai ta eqnh tauta apo proswpou umwn kai esontai umin eis pagidas kai eis skandala kai eis hlous en tais pternais umwn kai eis bolidas en tois ofqalmois umwn ews an apolhsqe apo ths ghs ths agaqhs tauths hn edwken umin kurios o qeos umwn14egw de apotrecw thn odon kaqa kai pantes oi epi ths ghs kai gnwsesqe th kardia umwn kai th yuch umwn dioti ou diepesen eis logos apo pantwn twn logwn wn eipen kurios o qeos umwn pros panta ta anhkonta umin ou diefwnhsen ex autwn15kai estai on tropon hkei ef¢ umas panta ta rhmata ta kala a elalhsen kurios pros umas outws epaxei kurios o qeos ef¢ umas panta ta rhmata ta ponhra ews an exoleqreush umas apo ths ghs ths agaqhs tauths hs edwken kurios umin16en tw parabhnai umas thn diaqhkhn kuriou tou qeou umwn hn eneteilato umin kai poreuqentes latreushte qeois eterois kai proskunhshte autois

Chapter 24
1kai sunhgagen ihsous pasas fulas israhl eis shlw kai sunekalesen tous presbuterous autwn kai tous grammateis autwn kai tous dikastas autwn kai esthsen autous apenanti tou qeou2kai eipen ihsous pros panta ton laon tade legei kurios o qeos israhl peran tou potamou katwkhsan oi pateres umwn to ap¢ archs qara o pathr abraam kai o pathr nacwr kai elatreusan qeois eterois3kai elabon ton patera umwn ton abraam ek tou peran tou potamou kai wdhghsa auton en pash th gh kai eplhquna autou sperma kai edwka autw ton isaak4kai tw isaak ton iakwb kai ton hsau kai edwka tw hsau to oros to shir klhronomhsai autw kai iakwb kai oi uioi autou katebhsan eis aigupton kai egenonto ekei eis eqnos mega kai polu kai krataion5kai ekakwsan autous oi aiguptioi kai epataxen kurios thn aigupton en ois epoihsen autois kai meta tauta exhgagen umas6ex aiguptou kai eishlqate eis thn qalassan thn eruqran kai katediwxan oi aiguptioi opisw twn paterwn umwn en armasin kai en ippois eis thn qalassan thn eruqran7kai anebohsamen pros kurion kai edwken nefelhn kai gnofon ana meson hmwn kai ana meson twn aiguptiwn kai ephgagen ep¢ autous thn qalassan kai ekaluyen autous kai eidosan oi ofqalmoi umwn osa epoihsen kurios en gh aiguptw kai hte en th erhmw hmeras pleious8kai hgagen umas eis ghn amorraiwn twn katoikountwn peran tou iordanou kai paretaxanto umin kai paredwken autous kurios eis tas ceiras umwn kai kateklhronomhsate thn ghn autwn kai exwleqreusate autous apo proswpou umwn9kai anesth balak o tou sepfwr basileus mwab kai paretaxato tw israhl kai aposteilas ekalesen ton balaam arasasqai umin10kai ouk hqelhsen kurios o qeos sou apolesai se kai eulogian euloghsen umas kai exeilato umas ek ceirwn autwn kai paredwken autous11kai diebhte ton iordanhn kai paregenhqhte eis iericw kai epolemhsan pros umas oi katoikountes iericw o amorraios kai o cananaios kai o ferezaios kai o euaios kai o iebousaios kai o cettaios kai o gergesaios kai paredwken autous kurios eis tas ceiras umwn12kai exapesteilen proteran umwn thn sfhkian kai exebalen autous apo proswpou umwn dwdeka basileis twn amorraiwn ouk en th romfaia sou oude en tw toxw sou13kai edwken umin ghn ef¢ hn ouk ekopiasate ep¢ auths kai poleis as ouk wkodomhsate kai katwkisqhte en autais kai ampelwnas kai elaiwnas ous ouk efuteusate umeis edesqe14kai nun fobhqhte kurion kai latreusate autw en euquthti kai en dikaiosunh kai perielesqe tous qeous tous allotrious ois elatreusan oi pateres umwn en tw peran tou potamou kai en aiguptw kai latreuete kuriw15ei de mh areskei umin latreuein kuriw elesqe umin eautois shmeron tini latreushte eite tois qeois twn paterwn umwn tois en tw peran tou potamou eite tois qeois twn amorraiwn en ois umeis katoikeite epi ths ghs autwn egw de kai h oikia mou latreusomen kuriw oti agios estin16kai apokriqeis o laos eipen mh genoito hmin katalipein kurion wste latreuein qeois eterois17kurios o qeos hmwn autos qeos estin autos anhgagen hmas kai tous pateras hmwn ex aiguptou kai diefulaxen hmas en pash th odw h eporeuqhmen en auth kai en pasin tois eqnesin ous parhlqomen di¢ autwn18kai exebalen kurios ton amorraion kai panta ta eqnh ta katoikounta thn ghn apo proswpou hmwn alla kai hmeis latreusomen kuriw outos gar qeos hmwn estin19kai eipen ihsous pros ton laon ou mh dunhsqe latreuein kuriw oti qeos agios estin kai zhlwsas outos ouk anhsei umwn ta amarthmata kai ta anomhmata umwn20hnika ean egkataliphte kurion kai latreushte qeois eterois kai epelqwn kakwsei umas kai exanalwsei umas anq¢ wn eu epoihsen umas21kai eipen o laos pros ihsoun ouci alla kuriw latreusomen22kai eipen ihsous pros ton laon martures umeis kaq¢ umwn oti umeis exelexasqe kurion latreuein autw23kai nun perielesqe tous qeous tous allotrious tous en umin kai euqunate thn kardian umwn pros kurion qeon israhl24kai eipen o laos pros ihsoun kuriw latreusomen kai ths fwnhs autou akousomeqa25kai dieqeto ihsous diaqhkhn pros ton laon en th hmera ekeinh kai edwken autw nomon kai krisin en shlw enwpion ths skhnhs tou qeou israhl26kai egrayen ta rhmata tauta eis biblion nomon tou qeou kai elaben liqon megan kai esthsen auton ihsous upo thn tereminqon apenanti kuriou27kai eipen ihsous pros ton laon idou o liqos outos estai en umin eis marturion oti autos akhkoen panta ta lecqenta autw upo kuriou o ti elalhsen pros hmas shmeron kai estai outos en umin eis marturion ep¢ escatwn twn hmerwn hnika ean yeushsqe kuriw tw qew mou28kai apesteilen ihsous ton laon kai eporeuqhsan ekastos eis ton topon autou29kai elatreusen israhl tw kuriw pasas tas hmeras ihsou kai pasas tas hmeras twn presbuterwn osoi efeilkusan ton cronon meta ihsou kai osoi eidosan panta ta erga kuriou osa epoihsen tw israhl30kai egeneto met¢ ekeina kai apeqanen ihsous uios nauh doulos kuriou ekaton deka etwn31kai eqayan auton pros tois oriois tou klhrou autou en qamnaqasacara en tw orei tw efraim apo borra tou orous gaas31ekei eqhkan met¢ autou eis to mnhma eis o eqayan auton ekei tas macairas tas petrinas en ais perietemen tous uious israhl en galgalois ote exhgagen autous ex aiguptou kaqa sunetaxen autois kurios kai ekei eisin ews ths shmeron hmeras32kai ta osta iwshf anhgagon oi uioi israhl ex aiguptou kai katwruxan en sikimois en th meridi tou agrou ou ekthsato iakwb para twn amorraiwn twn katoikountwn en sikimois amnadwn ekaton kai edwken authn iwshf en meridi33kai egeneto meta tauta kai eleazar uios aarwn o arciereus eteleuthsen kai etafh en gabaaq finees tou uiou autou hn edwken autw en tw orei tw efraim33en ekeinh th hmera labontes oi uioi israhl thn kibwton tou qeou perieferosan en eautois kai finees ierateusen anti eleazar tou patros autou ews apeqanen kai katwrugh en gabaaq th eautou33oi de uioi israhl aphlqosan ekastos eis ton topon autwn kai eis thn eautwn polin kai esebonto oi uioi israhl thn astarthn kai astarwq kai tous qeous twn eqnwn twn kuklw autwn kai paredwken autous kurios eis ceiras eglwm tw basilei mwab kai ekurieusen autwn eth deka oktw .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks