Judges


Chapter 1
1kai egeneto meta thn teleuthn ihsou kai ephrwtwn oi uioi israhl en kuriw legontes tis anabhsetai hmin pros ton cananaion afhgoumenos tou polemhsai en autw2kai eipen kurios ioudas anabhsetai idou dedwka thn ghn en ceiri autou3kai eipen ioudas pros sumewn ton adelfon autou anabhqi met¢ emou en tw klhrw mou kai polemhswmen en tw cananaiw kai poreusomai kai ge egw meta sou en tw klhrw sou kai eporeuqh met¢ autou sumewn4kai anebh ioudas kai edwken kurios ton cananaion kai ton ferezaion en ceiri autou kai epataxen autous en bezek deka ciliadas andrwn5kai euron ton adwnibezek en bezek kai epolemhsan en autw kai epataxan ton cananaion kai ton ferezaion6kai efugen adwnibezek kai katediwxan opisw autou kai elabon auton kai apekoyan ta akra twn ceirwn autou kai twn podwn autou7kai eipen adwnibezek ebdomhkonta basileis ta akra twn ceirwn autwn kai twn podwn autwn apokekommenoi hsan sullegontes ta upokatw ths trapezhs mou kaqws oun epoihsa outws antapedwken moi o qeos kai hgagon auton eis ierousalhm kai apeqanen ekei8kai epolemhsan oi uioi iouda en ierousalhm kai katelabonto authn kai epataxan authn en stomati romfaias kai thn polin eneprhsan en puri9kai meta tauta katebhsan oi uioi iouda polemhsai en tw cananaiw tw katoikounti thn oreinhn kai ton noton kai thn pedinhn10kai eporeuqh ioudas pros ton cananaion ton katoikounta en cebrwn kai exhlqen cebrwn ex enantias to de onoma cebrwn hn emprosqen kariaqarboksefer kai epataxen ton sesi kai ton aciman kai ton qolmi gennhmata tou enak11kai eporeuqhsan ekeiqen pros tous katoikountas dabir kai to onoma dabir hn emprosqen polis grammatwn12kai eipen caleb os an pataxh thn polin twn grammatwn kai prokatalabhtai authn dwsw autw thn ascan qugatera mou eis gunaika13kai prokatelabeto authn goqonihl uios kenez adelfos caleb o newteros kai edwken autw thn ascan qugatera autou eis gunaika14kai egeneto en tw eisporeuesqai authn kai epeseisen authn aithsai para tou patros auths ton agron kai egogguzen epanw tou upozugiou kai ekraxen apo tou upozugiou eis ghn notou ekdedosai me kai eipen auth caleb ti estin soi15kai eipen autw asca dos moi eulogian oti eis ghn notou ekdedosai me kai dwseis moi lutrwsin udatos kai edwken auth caleb kata thn kardian auths thn lutrwsin metewrwn kai thn lutrwsin tapeinwn16kai oi uioi iwbab tou kinaiou penqerou mwush anebhsan ek ths polews twn foinikwn pros tous uious iouda eis thn erhmon thn ousan en tw notw epi katabasews arad kai eporeuqh kai katwkhsen meta tou laou17kai eporeuqh ioudas meta sumewn tou adelfou autou kai epataxan ton cananaion ton katoikounta sefeq kai aneqematisan authn kai exwleqreusan authn kai ekalesan to onoma ths polews exoleqreusis18kai ouk eklhronomhsen ioudas thn gazan kai to orion auths kai thn askalwna kai to orion auths kai thn akkarwn kai to orion auths kai thn azwton kai ta perisporia auths19kai hn kurios meta iouda kai eklhronomhsen to oros oti ouk edunato klhronomhsai tous katoikountas thn koilada oti rhcab diesteilato authn20kai edwken tw caleb thn cebrwn kaqa elalhsen mwushs kai eklhronomhsen ekeiqen tas treis poleis kai exhren ekeiqen tous treis uious enak21kai ton iebousaion ton katoikounta en ierousalhm ouk exhran oi uioi beniamin kai katwkhsen o iebousaios meta twn uiwn beniamin ews ths hmeras tauths22kai anebhsan oi uioi iwshf kai ge autoi eis baiqhl kai ioudas met¢ autwn23kai parenebalon oikos israhl kata baiqhl to de onoma ths polews hn emprosqen louza24kai eidon oi fulassontes andra ekporeuomenon ek ths polews kai elaban auton kai eipon autw deixon hmin thn eisodon ths polews kai poihsomen meta sou eleos25kai edeixen autois thn eisodon ths polews kai epataxan thn polin en stomati romfaias ton de andra kai thn suggeneian autou exapesteilan26kai aphlqen o anhr eis ghn cettiim kai wkodomhsen ekei polin kai ekalesen to onoma auths louza touto onoma auths ews ths hmeras tauths27kai ouk eklhronomhsen manasshs thn baiqsan h estin skuqwn polis oude tas qugateras auths oude ta perisporia auths oude thn ekqanaad kai tas qugateras auths oude tous katoikountas dwr kai tas qugateras auths kai tous katoikountas balaam kai tas qugateras auths kai tous katoikountas magedwn kai tas qugateras auths oude tous katoikountas ieblaam oude tas qugateras auths kai hrxato o cananaios katoikein en th gh tauth28kai egeneto ote eniscusen israhl kai eqeto ton cananaion eis foron kai exairwn ouk exhren auton29kai efraim ouk exhren ton cananaion ton katoikounta en gazer kai katwkei o cananaios en mesw autou en gazer kai egeneto eis foron30kai zaboulwn ouk exhren tous katoikountas kedrwn kai tous katoikountas enaala kai katwkhsen o cananaios en mesw autou kai egeneto eis foron31kai ashr ouk exhren tous katoikountas akcw kai egeneto autw eis foron kai tous katoikountas dwr kai tous katoikountas sidwna kai tous katoikountas aalaf kai ton acazib kai thn celba kai thn afek kai thn rowb32kai katwkhsen ashr en mesw tou cananaiou tou katoikountos thn ghn oti ouk edunasqh exarai auton33kai nefqali ouk exhren tous katoikountas baiqsamus oude tous katoikountas baiqeneq kai katwkhsen israhl en mesw tou cananaiou tou katoikountos thn ghn oi de katoikountes baiqsamus kai thn baiqeneq egenhqhsan autois eis foron34kai exeqliyen o amorraios tous uious dan eis to oros oti ouk afhken auton katabhnai eis thn koilada35kai hrxato o amorraios katoikein en tw orei tou mursinwnos ou ai arkoi kai ai alwpekes kai ebarunqh h ceir oikou iwshf epi ton amorraion kai egeneto eis foron36kai to orion tou amorraiou o idoumaios epanw akrabin epi ths petras kai epanw

Chapter 2
1kai anebh aggelos kuriou apo galgal epi ton klauqmwna kai epi baiqhl kai epi ton oikon israhl kai eipen pros autous kurios kurios anebibasen umas ex aiguptou kai eishgagen umas eis thn ghn hn wmosen tois patrasin umwn tou dounai umin kai eipen umin ou diaskedasw thn diaqhkhn mou thn meq¢ umwn eis ton aiwna2kai umeis ou diaqhsesqe diaqhkhn tois egkaqhmenois eis thn ghn tauthn oude tois qeois autwn ou mh proskunhshte alla ta glupta autwn suntriyete kai ta qusiasthria autwn kataskayete kai ouk eishkousate ths fwnhs mou ote tauta epoihsate3kai egw eipa ou prosqhsw tou metoikisai ton laon on eipa tou exoleqreusai autous ek proswpou umwn kai esontai umin eis sunocas kai oi qeoi autwn esontai umin eis skandalon4kai egeneto ws elalhsen o aggelos kuriou tous logous toutous pros panta israhl kai ephren o laos thn fwnhn autwn kai eklausan5dia touto eklhqh to onoma tou topou ekeinou klauqmwn kai equsan ekei tw kuriw6kai exapesteilen ihsous ton laon kai aphlqan oi uioi israhl ekastos eis ton oikon autou kai eis thn klhronomian autou tou kataklhronomhsai thn ghn7kai edouleusen o laos tw kuriw pasas tas hmeras ihsou kai pasas tas hmeras twn presbuterwn osoi emakrohmereusan meta ihsoun osoi egnwsan pan to ergon kuriou to mega o epoihsen tw israhl8kai eteleuthsen ihsous uios nauh doulos kuriou uios ekaton deka etwn9kai eqayan auton en oriw ths klhronomias autou en qamnaqares en orei efraim apo borra tou orous gaas10kai pasa h genea ekeinh proseteqhsan pros tous pateras autwn kai anesth genea etera met¢ autous osoi ouk egnwsan ton kurion kai to ergon o epoihsen tw israhl11kai epoihsan oi uioi israhl to ponhron enantion kuriou kai elatreuon tois baalim12kai egkatelipon ton kurion qeon twn paterwn autwn ton exagagonta autous ek ghs aiguptou kai eporeuqhsan opisw qewn eterwn apo twn qewn twn lawn twn perikuklw autwn kai prosekunhsan autois kai parwrgisan ton kurion13kai egkatelipon ton kurion kai elatreusan th baal kai tais astartais14kai wrgisqh qumw kurios tw israhl kai paredwken autous en ceiri pronomeuontwn kai epronomeusan autous kai apedoto autous en ceiri twn ecqrwn autwn kukloqen kai ouk hdunasqhsan antisthnai kata proswpon twn ecqrwn autwn15en pasin ois eporneuon kai ceir kuriou hn autois eis kaka kaqws elalhsen kurios kai kaqws wmosen kurios kai exeqliyen autous sfodra16kai hgeiren autois kurios kritas kai eswsen autous ek ceiros twn pronomeuontwn autous17kai ge twn kritwn autwn ouk ephkousan oti exeporneusan opisw qewn eterwn kai prosekunhsan autois kai parwrgisan ton kurion kai exeklinan tacu ek ths odou hs eporeuqhsan oi pateres autwn tou eisakouein entolas kuriou ouk epoihsan outws18kai oti hgeiren autois kurios kritas kai hn kurios meta tou kritou kai eswsen autous ek ceiros twn ecqrwn autwn pasas tas hmeras tou kritou oti pareklhqh kurios apo tou stenagmou autwn apo proswpou twn poliorkountwn autous kai kakountwn autous19kai egeneto ws apeqnhsken o kriths kai apestreyan kai palin diefqeiran uper tous pateras autwn poreuqhnai opisw qewn eterwn latreuein autois kai proskunein autois ouk aperriyan ta epithdeumata autwn kai ouk apesthsan apo ths odou autwn ths sklhras20kai wrgisqh qumw kurios en tw israhl kai eipen anq¢ wn osa egkatelipan to eqnos touto thn diaqhkhn mou hn eneteilamhn tois patrasin autwn kai ouc uphkousan ths fwnhs mou21kai egw ou prosqhsw tou exarai andra ek proswpou autwn apo twn eqnwn wn katelipen ihsous kai afhken22tou peirasai en autois ton israhl ei fulassontai thn odon kuriou poreuesqai en auth on tropon efulaxanto oi pateres autwn h ou23kai afhken kurios ta eqnh tauta tou mh exarai auta to tacos kai ou paredwken auta en ceiri ihsou

Chapter 3
1kai tauta ta eqnh afhken ihsous wste peirasai en autois ton israhl pantas tous mh egnwkotas pantas tous polemous canaan2plhn dia tas geneas twn uiwn israhl tou didaxai autous polemon plhn oi emprosqen autwn ouk egnwsan auta3tas pente satrapeias twn allofulwn kai panta ton cananaion kai ton sidwnion kai ton euaion ton katoikounta ton libanon apo tou orous tou balaermwn ews lobwhmaq4kai egeneto wste peirasai en autois ton israhl gnwnai ei akousontai tas entolas kuriou as eneteilato tois patrasin autwn en ceiri mwush5kai oi uioi israhl katwkhsan en mesw tou cananaiou kai tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou6kai elabon tas qugateras autwn eautois eis gunaikas kai tas qugateras autwn edwkan tois uiois autwn kai elatreusan tois qeois autwn7kai epoihsan oi uioi israhl to ponhron enanti kuriou kai epelaqonto kuriou qeou autwn kai elatreusan tais baalim kai tois alsesin8kai wrgisqh qumw kurios en tw israhl kai apedoto autous eis ceiras cousarsaqwm basilews surias potamwn kai edouleusan autw oktw eth9kai ekekraxan oi uioi israhl pros kurion kai hgeiren kurios swthra tw israhl kai eswsen autous ton goqonihl uion kenez adelfon caleb ton newteron autou kai eishkousen autou10kai egeneto ep¢ auton pneuma kuriou kai ekrinen ton israhl kai exhlqen epi ton polemon kai paredwken kurios en ceiri autou ton cousarsaqwm basilea surias kai ekrataiwqh h ceir autou epi ton cousarsaqwm11kai hsucasen h gh eth penthkonta kai apeqanen goqonihl uios kenez12kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enanti kuriou kai eniscusen kurios ton eglwm basilea mwab epi ton israhl dia to pepoihkenai autous to ponhron enanti kuriou13kai proshgagen pros auton pantas tous uious ammwn kai amalhk kai eporeuqh kai epataxen ton israhl kai eklhronomhsen thn polin twn foinikwn14kai edouleusan oi uioi israhl tw eglwm basilei mwab eth deka oktw15kai ekekraxan oi uioi israhl pros kurion kai hgeiren autois kurios swthra ton awd uion ghra uiou tou iemeni andra amfoterodexion kai apesteilan oi uioi israhl dwra en ceiri autou tw eglwm basilei mwab16kai epoihsen eautw awd macairan distomon spiqamhs to mhkos kai periezwsato authn upo ton manduan epi ton mhron ton dexion autou17kai proshnegken ta dwra tw eglwm basilei mwab kai eglwm anhr asteios sfodra18kai egeneto ws sunetelesen awd prosferwn ta dwra kai exapesteilen tous airontas ta dwra19kai eglwm anestreyen apo twn gluptwn meta ths galgal kai eipen awd logos moi krufios pros se basileu kai eipen eglwm pasin ek mesou kai exhlqon ap¢ autou pantes oi parasthkontes autw20kai awd eishlqen pros auton kai autos ekaqhto en tw uperww tw qerinw autou monwtatos kai eipen awd logos qeou moi pros se basileu kai exanesth apo tou qronou eglwm eggus autou21kai egeneto ama tou anasthnai exeteinen awd thn ceira thn aristeran autou kai elaben thn macairan apo tou mhrou tou dexiou autou kai enephxen authn eis thn koilian eglwm22kai epeishnegken kai ge thn labhn opisw ths flogos kai apekleisen to stear kata ths flogos oti ouk exespasen thn macairan ek ths koilias autou23kai exhlqen awd eis thn prostada kai apekleisen tas quras tou uperwou ep¢ auton kai esfhnwsen24kai autos exhlqen kai oi paides autou eishlqon kai eidon kai idou ai qurai tou uperwou apokekleismenai kai eipan mhpote pros difrous kaqhtai en th apocwrhsei tou koitwnos25kai prosemeinan aiscunomenoi kai idou ouk hn o anoigwn tas quras tou uperwou kai elabon thn kleida kai hnoixan kai idou o kurios autwn peptwkws epi thn ghn teqnhkws26kai awd dieswqh ews eqorubounto kai ouk hn o prosnown autw kai autos parhlqen ta glupta kai dieswqh eis sei+rwqa27kai egeneto hnika hlqen kai esalpisen keratinh en orei efraim kai katebhsan sun autw oi uioi israhl kai autos emprosqen autwn28kai eipen pros autous katabainete opisw mou oti paredwken kurios o qeos tous ecqrous umwn thn mwab en ceiri umwn kai katebhsan opisw autou kai prokatelabonto tas diabaseis tou iordanou ths mwab kai ouk afhkan andra diabhnai29kai epataxan thn mwab en tw kairw ekeinw wsei deka ciliadas andrwn pantas tous machtas tous en autois kai panta andra dunamews kai ou dieswqh anhr30kai enetraph mwab en th hmera ekeinh upo thn ceira israhl kai hsucasen h gh ogdohkonta eth kai ekrinen autous awd ews ou apeqanen31kai meta touton anesth samegar uios anaq kai epataxen tous allofulous eis exakosious andras ektos moscwn twn bown kai eswsen autos ton israhl

Chapter 4
1kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enanti kuriou2kai apedoto autous kurios en ceiri iabin basilews canaan os ebasileusen en aswr kai o arcwn ths dunamews autou sisara kai autos katwkei en ariswq twn eqnwn3kai ekekraxan oi uioi israhl pros kurion oti ennakosia armata sidhra hn autw kai autos eqliyen ton israhl kata kratos eikosi eth4kai debbwra gunh profhtis gunh lafidwq auth ekrinen ton israhl en tw kairw ekeinw5kai auth ekaqhto upo foinika debbwra ana meson rama kai ana meson baiqhl en orei efraim kai anebainon pros authn oi uioi israhl ekei tou krinesqai6kai apesteilen debbwra kai ekalesen ton barak uion abineem ek kedes nefqali kai eipen pros auton ouci soi eneteilato kurios o qeos israhl kai apeleush eis oros qabwr kai lhmyh meta seautou deka ciliadas andrwn apo twn uiwn nefqali kai apo twn uiwn zaboulwn7kai apaxw pros se eis ton ceimarroun kiswn ton sisara arconta ths dunamews iabin kai ta armata autou kai to plhqos autou kai paradwsw auton en th ceiri sou8kai eipen pros authn barak ean poreuqhs met¢ emou poreusomai kai ean mh poreuqhs met¢ emou ou poreusomai oti ouk oida thn hmeran en h euodoi kurios ton aggelon met¢ emou9kai eipen pros auton debbwra poreuomenh poreusomai meta sou plhn ginwske oti ouk estai to proterhma sou eis thn odon hn su poreuh oti en ceiri gunaikos apodwsetai kurios ton sisara kai anesth debbwra kai eporeuqh meta tou barak eis kedes10kai parhggeilen barak tw zaboulwn kai tw nefqali eis kedes kai anebhsan kata podas autou deka ciliades andrwn kai debbwra anebh met¢ autou11kai oi plhsion tou kinaiou ecwrisqhsan apo twn uiwn iwbab gambrou mwush kai ephxen thn skhnhn autou pros drun anapauomenwn h estin ecomena kedes12kai anhggeilan tw sisara oti anebh barak uios abineem ep¢ oros qabwr13kai ekalesen sisara panta ta armata autou oti ennakosia armata sidhra hn autw kai panta ton laon ton met¢ autou apo ariswq twn eqnwn eis ton ceimarroun kiswn14kai eipen debbwra pros barak anasthqi oti auth h hmera en h paredwken kurios ton sisara en ceiri sou ouk idou kurios eleusetai emprosqen sou kai katebh barak apo tou orous qabwr kai deka ciliades andrwn opisw autou15kai exesthsen kurios ton sisara kai panta ta armata autou kai pasan thn parembolhn autou en stomati romfaias enwpion barak kai katebh sisara apo tou armatos autou kai efugen tois posin autou16kai barak diwkwn opisw twn armatwn kai opisw ths parembolhs ews drumou twn eqnwn kai epesen pasa h parembolh sisara en stomati romfaias ou kateleifqh ews enos17kai sisara anecwrhsen tois posin autou eis skhnhn iahl gunaikos caber tou kinaiou oti eirhnh ana meson iabin basilews aswr kai ana meson oikou caber tou kinaiou18kai exhlqen iahl eis apanthsin sisara kai eipen pros auton ekneuson kurie mou ekneuson pros me mh fobou kai exeneusen pros authn eis thn skhnhn kai sunekaluyen auton en th derrei auths19kai eipen sisara pros authn potison me dh mikron udwr oti ediyhsa kai hnoixen ton askon tou galaktos kai epotisen auton kai sunekaluyen to proswpon autou20kai eipen pros authn sthqi en th qura ths skhnhs kai estai ean tis elqh pros se kai erwthsh se kai eiph soi estin entauqa anhr kai ereis ouk estin kai sunekaluyen auton en th derrei auths21kai elaben iahl gunh caber ton passalon ths skhnhs kai eqhken thn sfuran en th ceiri auths kai eishlqen pros auton hsuch kai enekrousen ton passalon en th gnaqw autou kai dihlasen en th gh kai autos apeskarisen ana meson twn gonatwn auths kai exeyuxen kai apeqanen22kai idou barak diwkwn ton sisara kai exhlqen iahl eis apanthn autou kai eipen autw deuro kai deixw soi ton andra on su zhteis kai eishlqen pros authn kai idou sisara peptwkws nekros kai o passalos en th gnaqw autou23kai etapeinwsen kurios o qeos ton iabin basilea canaan en th hmera ekeinh enwpion uiwn israhl24kai eporeuqh ceir twn uiwn israhl poreuomenh kai sklhrunomenh epi iabin basilea canaan ews exwleqreusan auton

Chapter 5
1kai hsen debbwra kai barak uios abineem en th hmera ekeinh kai eipen2en tw arxasqai archgous en israhl en proairesei laou eulogeite ton kurion3akousate basileis enwtizesqe satrapai dunatoi egw tw kuriw asomai yalw tw qew israhl4kurie en th exodw sou ek shir en tw apairein se ex agrou edwm gh eseisqh kai o ouranos exestaqh kai ai nefelai estaxan udwr5orh esaleuqhsan apo proswpou kuriou touto sina apo proswpou kuriou qeou israhl6en hmerais samegar uiou anaq en hmerais iahl exelipon basileis kai eporeuqhsan tribous eporeuqhsan odous diestrammenas7exelipen frazwn en tw israhl exelipen ews ou exanesth debbwra oti anesth mhthr en tw israhl8hretisan qeous kainous ws arton kriqinon skephn ean idw siromastwn en tessarakonta ciliasin9h kardia mou epi ta diatetagmena tw israhl oi dunastai tou laou eulogeite ton kurion10epibebhkotes epi upozugiwn kaqhmenoi epi lamphnwn11fqegxasqe fwnhn anakrouomenwn ana meson eufrainomenwn ekei dwsousin dikaiosunhn kuriw dikaioi eniscusan en tw israhl tote katebh eis tas poleis autou o laos kuriou12exegeirou exegeirou debbwra exegeiron muriadas meta laou exegeirou exegeirou lalei met¢ wdhs eniscuwn exanistaso barak kai eniscuson debbwra ton barak aicmalwtize aicmalwsian sou uios abineem13pote emegalunqh h iscus autou kurie tapeinwson moi tous iscuroterous mou14laos efraim etimwrhsato autous en koiladi adelfou sou beniamin en laois sou ex emou macir katebhsan exereunwntes kai ek zaboulwn kurios epolemei moi en dunatois ekeiqen en skhptrw eniscuontos hghsews15en issacar meta debbwras exapesteilen pezous autou eis thn koilada ina ti su katoikeis en mesw ceilewn exeteinen en tois posin autou en diairesesin roubhn megaloi akribasmoi kardias16ina ti moi kaqhsai ana meson twn mosfaqaim tou eisakouein surismous exegeirontwn tou dielqein eis ta tou roubhn megaloi exicniasmoi kardias17galaad en tw peran tou iordanou kateskhnwsen kai dan ina ti paroikei ploiois ashr parwkhsen par¢ aigialon qalasswn kai epi tas diakopas autou kateskhnwsen18zaboulwn laos oneidisas yuchn autou eis qanaton kai nefqalim epi uyh agrou19hlqon basileis kai paretaxanto tote epolemhsan basileis canaan en qennac epi udatos mageddw pleonexian arguriou ouk elabon20ek tou ouranou epolemhsan asteres ek ths taxews autwn epolemhsan meta sisara21ceimarrous kiswn exebalen autous ceimarrous kadhmim ceimarrous kiswn katapathsei autous yuch mou dunath22tote apekophsan pternai ippou amadarwq dunatwn autou23katarasasqe marwz eipen o aggelos kuriou katarasei katarasasqe tous enoikous auths oti ouk hlqosan eis thn bohqeian kuriou bohqos hmwn kurios en machtais dunatos24euloghqeih ek gunaikwn iahl gunh caber tou kinaiou ek gunaikwn en skhnh euloghqeih25udwr hthsen authn kai gala edwken autw en lakanh iscurwn proshggisen bouturon26thn ceira auths thn aristeran eis passalon exeteinen thn dexian auths eis apotomas katakopwn kai apetemen sisara apetriyen thn kefalhn autou kai suneqlasen kai dihlasen thn gnaqon autou27ana meson twn podwn auths sugkamyas epesen ekoimhqh metaxu podwn auths en w ekamyen ekei epesen talaipwros28dia ths quridos diekupten h mhthr sisara dia ths diktuwths epiblepousa epi tous metastrefontas meta sisara dia ti hscatisen to arma autou paragenesqai dia ti ecronisan icnh armatwn autou29sofai arcouswn auths antapekrinanto pros authn kai auth apekrinato en rhmasin auths30ouci eurhsousin auton diamerizonta skula filiazwn filois eis kefalhn dunatou skula bammatwn sisara skula bammatwn poikilias bafh poikilwn peri trachlon autou skulon31outws apolointo pantes oi ecqroi sou kurie kai oi agapwntes auton kaqws h anatolh tou hliou en dunasteiais autou kai hsucasen h gh tessarakonta eth

Chapter 6
1kai epoihsan oi uioi israhl to ponhron enanti kuriou kai paredwken autous kurios en ceiri madiam eth epta2kai katiscusen ceir madiam epi israhl kai epoihsan eautois oi uioi israhl apo proswpou madiam mandras en tois oresin kai tois sphlaiois kai tois ocurwmasin3kai egeneto otan espeiren anhr israhl kai anebainen madiam kai amalhk kai oi uioi anatolwn kai anebainon ep¢ auton4kai pareneballon ep¢ autous kai diefqeiran ta ekforia ths ghs ews tou elqein eis gazan kai ouc upeleiponto upostasin zwhs en israhl kai poimnion kai moscon kai onon5oti autoi kai ta kthnh autwn anebainon kai tas skhnas autwn pareferon kai pareginonto ws akris eis plhqos kai autois kai tais kamhlois autwn ouk hn ariqmos kai pareginonto en th gh israhl tou diafqeirein authn6kai eptwceusen israhl sfodra apo proswpou madiam kai ekekraxan oi uioi israhl pros kurion7kai egeneto epei ekekraxan oi uioi israhl pros kurion dia madiam8kai exapesteilen kurios andra profhthn pros tous uious israhl kai eipen autois tade legei kurios o qeos israhl egw eimi o anabibasas umas ex aiguptou kai exhgagon umas ex oikou douleias9kai exeilamhn umas ek ceiros aiguptou kai ek ceiros pantwn twn qlibontwn umas kai exebalon autous ek proswpou umwn kai edwka umin thn ghn autwn10kai eipa umin egw kurios o qeos umwn ou fobhqhsesqe tous qeous tou amorraiou en ois umeis enoikeite en th gh autwn kai ouk eishkousate ths fwnhs mou11kai hlqen aggelos kuriou kai ekaqisen upo thn drun thn ousan en efraqa thn tou iwas patros abiezri kai gedewn o uios autou errabdizen purous en lhnw tou ekfugein ek proswpou madiam12kai wfqh autw aggelos kuriou kai eipen pros auton kurios meta sou dunatos th iscui13kai eipen pros auton gedewn en emoi kurie kai ei estin kurios meq¢ hmwn ina ti euren hmas panta ta kaka tauta kai pou estin panta ta qaumasia autou osa dihghsanto hmin oi pateres hmwn legontes ouci ex aiguptou anhgagen hmas kurios kai nun apwsato hmas kai paredwken hmas en ceiri madiam14kai epebleyen pros auton o aggelos kuriou kai eipen autw poreuou en th iscui sou kai swseis ton israhl kai idou exapesteila se15kai eipen pros auton gedewn en emoi kurie en tini swsw ton israhl idou h cilias mou tapeinotera en manassh kai egw eimi mikros en tw oikw tou patros mou16kai eipen pros auton o aggelos kuriou kurios estai meta sou kai pataxeis thn madiam wsei andra ena17kai eipen pros auton gedewn kai ei euron carin en ofqalmois sou kai poihseis moi shmeion oti su laleis met¢ emou18mh kinhqhs enteuqen ews tou elqein me pros se kai oisw thn qusian mou kai qhsw enwpion sou kai eipen egw eimi kaqhsomai ews tou epistreyai se19kai gedewn eishlqen kai epoihsen erifon aigwn kai oifi aleurou azuma kai ta krea epeqhken epi to kanoun kai ton zwmon eneceen eis cutran kai exhnegken pros auton upo thn drun kai prosekunhsen20kai eipen pros auton o aggelos kuriou labe ta krea kai tous artous tous azumous kai qes pros thn petran ekeinhn kai ton zwmon ekceon kai epoihsen outws21kai exeteinen o aggelos kuriou to akron ths rabdou ths en th ceiri autou kai hyato twn krewn kai twn azumwn kai anhfqh pur ek ths petras kai katefagen ta krea kai tous azumous kai o aggelos kuriou aphlqen ex ofqalmwn autou22kai eiden gedewn oti aggelos kuriou estin kai eipen gedewn a a kurie kurie oti eidon ton aggelon kuriou proswpon pros proswpon23kai eipen autw kurios eirhnh soi mh fobou mh apoqanhs24kai wkodomhsen ekei gedewn qusiasthrion tw kuriw kai ekalesen auto eirhnh kuriou ews ths hmeras tauths eti autou ontos en efraqa patros tou ezri25kai egenhqh th nukti ekeinh kai eipen autw kurios labe ton moscon ton siteuton tou patros sou moscon ton eptaeth kai kaqeleis to qusiasthrion tou baal o estin tou patros sou kai to alsos to ep¢ autw ekkoyeis26kai oikodomhseis qusiasthrion kuriw tw qew sou tw ofqenti soi epi ths korufhs tou orous mawz toutou en th parataxei kai lhmyh ton moscon kai anoiseis olokautwma en tois xulois tou alsous ou ekkoyeis27kai elaben gedewn treis kai deka andras apo twn doulwn autou kai epoihsen kaqa elalhsen pros auton kurios kai egeneto ws efobhqh ton oikon tou patros autou kai tous andras ths polews mh poihsai hmeras kai epoihsen nuktos28kai wrqrisan oi andres ths polews to prwi kai idou kateskammenon to qusiasthrion tou baal kai to alsos to ep¢ autw ekkekommenon kai o moscos o siteutos anhnegmenos eis olokautwma epi to qusiasthrion to wkodomhmenon29kai eipen anhr pros ton plhsion autou tis epoihsen to pragma touto kai anhtazon kai exezhtoun kai eipan gedewn o uios iwas epoihsen to pragma touto30kai eipan oi andres ths polews pros iwas exagage ton uion sou kai apoqanetw oti kateskayen to qusiasthrion tou baal kai oti ekoyen to alsos to ep¢ autw31kai eipen iwas pros tous andras tous estamenous ep¢ auton mh umeis nun dikazesqe peri tou baal h umeis swzete auton os antedikhsen auton apoqaneitai ews prwi ei estin qeos autos ekdikhsei auton oti kateskayen to qusiasthrion autou32kai ekalesen auto en th hmera ekeinh dikasthrion tou baal oti kateskayen to qusiasthrion autou33kai pasa madiam kai amalhk kai uioi anatolwn sunhcqhsan epi to auto kai diebhsan kai parenebalon en th koiladi iezrael34kai pneuma qeou enedusen ton gedewn kai esalpisen en keratinh kai ebohsen abiezer opisw autou35kai aggelous exapesteilen en panti manassh kai ebohsen kai autos opisw autou kai exapesteilen aggelous en ashr kai en zaboulwn kai en nefqali kai anebhsan eis sunanthsin autou36kai eipen gedewn pros ton qeon ei swzeis en th ceiri mou ton israhl on tropon elalhsas37idou egw apereidomai ton pokon twn eriwn en tw alwni kai ean drosos genhtai epi ton pokon monon kai epi pasan thn ghn xhrasia kai gnwsomai oti swzeis en th ceiri mou ton israhl on tropon elalhsas38kai egeneto outws kai wrqrisen gedewn th epaurion kai apepiasen ton pokon kai aperruh h drosos ek tou pokou plhrhs lekanh udatos39kai eipen gedewn pros ton qeon mh orgisqhtw o qumos sou en emoi kai lalhsw eti apax kai peirasw eti apax en tw pokw kai genhqhtw xhrasia epi ton pokon monon epi de pasan thn ghn genhqhtw drosos40kai epoihsen o qeos outws en th nukti ekeinh kai egeneto xhrasia epi ton pokon monon epi de pasan thn ghn egeneto drosos

Chapter 7
1kai wrqrisen ierobaal autos estin gedewn kai pas o laos o met¢ autou kai parenebalen epi thn ghn arwed kai parembolh madiam kai amalhk hn autw apo borra apo tou bounou tou abwr en th koiladi2kai eipen kurios pros gedewn polus o laos o meta sou wste mh paradounai me thn madiam en ceiri autwn mhpote kauchshtai israhl ep¢ eme legwn h ceir mou eswsen me3kai eipen kurios pros auton lalhson dh eis ta wta tou laou legwn tis deilos kai foboumenos apostrafhtw kai exwrmhsan apo tou orous tou galaad kai apestrafhsan apo tou laou eikosi kai duo ciliades kai deka ciliades upeleifqhsan4kai eipen kurios pros gedewn eti o laos polus katagage autous eis to udwr kai dokimw autous soi ekei kai estai on ean eipw pros se outos poreusetai meta sou autos poreusetai meta sou kai on ean eipw soi oti ou poreusetai meta sou autos ou poreusetai meta sou5kai katebibasen ton laon eis to udwr kai eipen kurios pros gedewn pas os an layh th glwssh autou ek tou udatos ws ean layh o kuwn sthseis auton kata monas kai pas os an kamyh epi ta gonata autou tou piein metasthseis auton kaq¢ auton6kai egeneto pas o ariqmos twn layantwn en th glwssh autwn triakosioi andres kai pas o epiloipos tou laou ekamyan epi ta gonata autwn tou piein udwr7kai eipen kurios pros gedewn en tois triakosiois andrasin tois layasin swsw umas kai paradwsw thn madiam en ceiri sou kai pas o laos apotrecetw anhr eis ton topon autou8kai elabon ton episitismon tou laou en th ceiri autwn kai tas keratinas autwn kai panta andra israhl exapesteilen andra eis to skhnwma autou twn de triakosiwn andrwn ekrathsen h de parembolh madiam hn upokatwqen autou en th koiladi9kai egenhqh en th nukti ekeinh kai eipen pros auton kurios anasta katabhqi to tacos enteuqen eis thn parembolhn oti paredwka authn en th ceiri sou10ei de fobh su katabhnai katabhqi su kai fara to paidarion sou eis thn parembolhn11kai akoush ti lalousin kai meta tauta iscusousin ai ceires sou kai katabhsh en th parembolh kai katebh autos kai fara to paidarion autou eis meros twn penthkonta twn en th parembolh12kai madiam kai amalhk kai pantes oi uioi anatolwn parembeblhkeisan en th koiladi ws akris eis plhqos kai tais kamhlois autwn ouk hn ariqmos all¢ hsan wsper h ammos h epi to ceilos ths qalasshs eis plhqos13kai eishlqen gedewn kai idou anhr exhgeito tw plhsion autou to enupnion kai eipen idou to enupnion o hnupniasqhn kai idou magis artou kriqinou kuliomenh en th parembolh madiam kai hlqen ews ths skhnhs madiam kai epataxen authn kai katestreyen authn kai epesen h skhnh14kai apekriqh o plhsion autou kai eipen ouk estin auth all¢ h romfaia gedewn uiou iwas andros israhl paredwken kurios en ceiri autou thn madiam kai pasan thn parembolhn15kai egeneto ws hkousen gedewn thn dihghsin tou enupniou kai thn sugkrisin autou kai prosekunhsen kurion kai epestreyen eis thn parembolhn israhl kai eipen anasthte oti paredwken kurios en cersin umwn thn parembolhn madiam16kai dieilen tous triakosious andras treis arcas kai edwken keratinas en ceiri pantwn kai udrias kenas kai lampadas en mesw twn udriwn17kai eipen pros autous ap¢ emou oyesqe kai outws poihsete kai idou egw eisporeuomai en mesw ths parembolhs kai estai ws ean poihsw outws poihsete18kai salpiw th keratinh egw kai pantes oi met¢ emou kai salpieite tais keratinais kai umeis kuklw ths parembolhs kai ereite tw kuriw kai tw gedewn19kai eishlqen gedewn kai ekaton andres met¢ autou en merei ths parembolhs arcomenhs ths fulakhs ths mesoushs plhn egersei hgeiren tous fulassontas kai esalpisan tais keratinais kai exetinaxan tas udrias tas en tais cersin autwn20kai esalpisan ai treis arcai en tais keratinais kai sunetriyan tas udrias kai elabonto en th ceiri th aristera autwn twn lampadwn kai en th ceiri th dexia autwn ai keratinai tou salpizein kai anekraxan romfaia tw kuriw kai tw gedewn21kai esthsan ekastos kaq¢ eauton kuklw ths parembolhs kai edramon pasa h parembolh kai eshmanan kai efugon22kai esalpisan ai triakosiai keratinai kai eqeto kurios macairan andros en tw plhsion autou kai en olh th parembolh kai efugen h parembolh ews ths baiqasetta kai sunhgmenh ews ceilous abelmeoula kai epi tabaq23kai ebohsen anhr israhl ek nefqalim kai ex ashr kai ek pantos manassh kai katediwxan opisw madiam24kai aggelous exapesteilen gedewn en panti oriw efraim legwn katabhte eis sunanthsin madiam kai katalabete eautois to udwr ews baiqbhra kai ton iordanhn kai ebohsen pas anhr efraim kai prokatelabonto to udwr ews baiqbhra kai ton iordanhn25kai sunelabon tous duo arcontas madiam ton wrhb kai ton zhb kai apekteinan ton wrhb en sourin kai ton zhb apekteinan en iakefzhb kai katediwxan madiam kai thn kefalhn wrhb kai zhb hnegkan pros gedewn ek tou peran tou iordanou

Chapter 8
1kai eipen pros auton anhr efraim ti to rhma touto epoihsas hmin tou mh kalesai hmas ote exeporeuou polemhsai en th madiam kai ekrinonto met¢ autou krataiws2kai eipen pros autous ti epoihsa nun kaqws umeis ouci kreittw epifullides efraim h trughtos abiezer3en ceiri umwn paredwken kurios tous arcontas madiam ton wrhb kai ton zhb kai ti hdunasqhn poihsai kaqws umeis kai katepausan tote anhke to pneuma autwn ap¢ autou en tw lalhsai auton ton logon touton4kai hlqen gedewn epi ton iordanhn kai diebh autos kai oi triakosioi andres met¢ autou oligoyucountes kai peinwntes5kai eipen tois andrasin sokcwq dote dh artous tw law tw met¢ emou oti peinwsin egw de diwkw opisw zebee kai salmana basilewn madiam6kai eipan oi arcontes sokcwq mh ceir zebee kai salmana nun en th ceiri sou oti dwsomen th stratia sou artous7kai eipen gedewn ouc outws en tw dounai kurion ton zebee kai salmana en th ceiri mou kai kataxanw tas sarkas umwn en tais akanqais ths erhmou kai en tais barkonnim8kai anebh ekeiqen eis fanouhl kai elalhsen pros autous kata tauta kai apekriqhsan autw oi andres fanouhl on tropon apekriqhsan autw oi andres sokcwq9kai eipen tois andrasin fanouhl legwn en tw epistrefein me met¢ eirhnhs kataskayw ton purgon touton10kai zebee kai salmana en karkar kai h parembolh autwn met¢ autwn wsei pentekaideka ciliades oi kataleifqentes en pash parembolh uiwn anatolwn kai oi peptwkotes hsan ekaton kai eikosi ciliades andrwn espasmenwn romfaian11kai anebh gedewn odon katoikountwn en skhnais anatolwn ths nabeq ex enantias zebee kai epataxen thn parembolhn h de parembolh hn pepoiquia12kai efugen zebee kai salmana kai ediwxen opisw autwn kai ekrathsen tous duo basileis madiam ton zebee kai ton salmana kai pasan thn parembolhn autwn exetriyen13kai anestreyen gedewn uios iwas ek tou polemou apo anabasews ares14kai sunelabon paidarion ek twn andrwn sokcwq kai ephrwthsen auton kai apegrayato pros autous tous arcontas sokcwq kai tous presbuterous auths ebdomhkonta epta andras15kai paregeneto gedewn pros tous arcontas sokcwq kai eipen autois idou zebee kai salmana di¢ ous wneidisate me legontes mh ceir zebee kai salmana nun en th ceiri sou oti dwsomen tois andrasin sou tois eklelumenois artous16kai elaben tous arcontas kai tous presbuterous ths polews kai katexanen autous en tais akanqais ths erhmou kai tais barakhnim kai katexanen en autois andras sokcwq17kai ton purgon fanouhl kateskayen kai apekteinen tous andras ths polews18kai eipen pros zebee kai salmana pou oi andres ous apekteinate en qabwr kai eipan wsei su omoios soi omoios autwn ws eidos morfh uiwn basilewn19kai eipen gedewn adelfoi mou kai uioi ths mhtros mou eisin kai wmosen autois zh kurios ei ezwogonhsate autous ouk an apekteina umas20kai eipen tw ieqer tw prwtotokw autou anastas apokteinon autous kai ouk espasen to paidarion autou thn macairan autou oti efobhqh oti hn newteros21kai eipen zebee kai salmana anasta dh su kai apanthson hmin oti ws anhr h dunamis autou kai anesth gedewn kai aneilen ton zebee kai ton salmana kai elaben tous mhniskous tous en tois trachlois twn kamhlwn autwn22kai eipen anhr israhl pros gedewn arce en hmin su kai oi uioi sou oti seswkas hmas ek ceiros madiam23kai eipen pros autous gedewn ouk arxw egw umwn kai ouk arxei o uios mou umwn kurios arxei umwn24kai eipen pros autous gedewn aithsomai par¢ umwn aithsin kai dote moi anhr enwtion twn skulwn autou oti enwtia crusa polla hn autois oti ismahlitai hsan25kai eipan didontes dwsomen kai aneptuxen to imation autou kai erriyen ekei anhr enwtion crusoun twn skulwn autou26kai egenhqh o staqmos twn enwtiwn twn cruswn wn hthsato sikloi cilioi kai eptakosioi crusou plhn twn sirwnwn kai twn ormiskwn enfwq kai twn peribolaiwn twn porfurwn twn epi tois basileusin madiam kai plhn twn kloiwn twn cruswn twn en tois trachlois twn kamhlwn autwn27kai epoihsen auto gedewn eis efoud kai esthsen auto en polei autou en efraqa kai exeporneusen pas israhl opisw autou ekei kai egeneto tw gedewn kai tw oikw autou eis skandalon28kai enetraph madiam enwpion uiwn israhl kai ou proseqento arai kefalhn autwn kai hsucasen h gh eth tessarakonta en hmerais gedewn29kai eporeuqh ierobaal uios iwas kai katwkhsen en tw oikw autou30kai tw gedewn hsan ebdomhkonta uioi ekporeuomenoi ek mhrwn autou oti gunaikes pollai hsan autw31kai h pallakh autou h en sikimois eteken autw kai ge auth uion kai epeqhken to onoma autou abimelec32kai apeqanen gedewn uios iwas en polia agaqh kai etafh en tw tafw iwas tou patros autou en efraqa patros abiezri33kai egenhqh ws apeqanen gedewn kai apestrafhsan oi uioi israhl kai exeporneusan opisw twn baalim kai eqento autois ton baalberiq eis diaqhkhn tou einai autois auton eis qeon34kai ouk emnhsqhsan oi uioi israhl kuriou tou qeou autwn tou rusamenou autous ek ceiros pantwn twn ecqrwn autwn kukloqen35kai ouk epoihsan eleos meta tou oikou ierobaal gedewn kata pasan thn agaqwsunhn hn epoihsen meta israhl

Chapter 9
1kai eporeuqh abimelec uios ierobaal eis sikima pros tous adelfous ths mhtros autou kai elalhsen pros autous kai pros pasan thn suggeneian tou oikou ths mhtros autou legwn2lalhsate dh en wsin twn andrwn sikimwn poion beltion estin to arcein umwn ebdomhkonta andras pantas uious ierobaal h kurieuein umwn andra ena kai mnhsqhte oti sarx umwn kai ostoun umwn egw eimi3kai elalhsan peri autou oi adelfoi ths mhtros autou en tois wsin pantwn twn andrwn sikimwn pantas tous logous toutous kai eklinen kardia autwn opisw abimelec oti eipan adelfos hmwn estin4kai edwkan autw ebdomhkonta arguriou ek tou oikou baal diaqhkhs kai emisqwsato en autois abimelec andras kenous kai qamboumenous kai eporeuqhsan opisw autou5kai eishlqen eis ton oikon tou patros autou eis efraqa kai apekteinen tous adelfous autou uious ierobaal ebdomhkonta andras epi liqon ena kai apeleifqh iwaqam uios ierobaal o newteros oti ekrubh6kai sunhcqhsan pantes oi andres sikimwn kai pas o oikos maallwn kai eporeuqhsan kai ebasileusan ton abimelec eis basilea pros th balanw ths stasews en sikimois7kai anhggeilan tw iwaqam kai eporeuqh kai esth epi ths korufhs tou orous garizin kai ephren thn fwnhn autou kai ekalesen kai eipen autois akousate mou andres sikimwn kai akousai umwn o qeos8poreuomena eporeuqhsan ta xula tou crisai eautois basilea kai eipon th elaia basileuson ef¢ hmwn9kai eipen autois h elaia afeisa thn piothta mou hn en emoi edoxasen o qeos kai anqrwpoi poreuqw arcein twn xulwn10kai eipan ta xula th sukh deuro basileuson ef¢ hmwn11kai eipen autois h sukh afeisa thn glukuthta mou kai to genhma mou to agaqon poreuqw arcein epi xulwn12kai eipan ta xula th ampelw deuro basileuson ef¢ hmwn13kai eipen autois h ampelos afeisa ton oinon mou thn eufrosunhn thn para tou qeou twn anqrwpwn poreuqw arcein xulwn14kai eipan ta xula pros thn ramnon deuro su basileuson ef¢ hmwn15kai eipen h ramnos pros ta xula ei en alhqeia umeis criete me eis basilea ef¢ umwn deute pepoiqate en th skeph mou kai ei mh exelqoi pur ek ths ramnou kai katafagoi tas kedrous tou libanou16kai nun ei en alhqeia kai en teleiothti epoihsate kai ebasileusate ton abimelec kai ei kalws epoihsate meta ierobaal kai meta tou oikou autou kai ei kata to antapodoma ths ceiros autou epoihsate autw17ws epolemhsen o pathr mou uper umwn kai erriyen thn yuchn autou ex enantias kai exeilato umas ek ceiros madiam18kai umeis epanesthte epi ton oikon tou patros mou shmeron kai apekteinate tous uious autou ebdomhkonta andras epi liqon ena kai ebasileusate ton abimelec uion ths paidiskhs autou epi tous andras sikimwn oti adelfos umwn estin19kai ei en alhqeia kai teleiothti epoihsate meta ierobaal kai tou oikou autou th hmera tauth euloghqeihte umeis kai eufranqeihte en abimelec kai eufranqeih kai autos en umin20kai ei mh exelqoi pur ex abimelec kai katafagoi tous andras sikimwn kai ton oikon maallwn kai ei mh exelqoi pur apo andrwn sikimwn kai ek tou oikou maallwn kai katafagoi ton abimelec21kai apedra iwaqam kai eporeuqh en odw kai efugen eis rara kai katwkhsen ekei apo proswpou abimelec tou adelfou autou22kai hrxen abimelec epi israhl tria eth23kai exapesteilen o qeos pneuma ponhron ana meson abimelec kai ana meson twn andrwn sikimwn kai hqethsan oi andres sikimwn en tw oikw abimelec24tou epagagein thn adikian twn ebdomhkonta uiwn ierobaal kai to aima autwn epiqeinai epi abimelec ton adelfon autwn ton apokteinanta autous kai epi tous andras sikimwn tous katiscusantas tas ceiras autou wste apokteinai tous adelfous autou25kai eqento autw oi andres sikimwn enedra epi tas kefalas twn orewn kai anhrpazon pantas tous diaporeuomenous ep¢ autous en th odw kai aphggelh tw abimelec26kai hlqen gaal uios abed kai oi adelfoi autou eis sikima kai epepoiqhsan en autw oi andres sikimwn27kai hlqon eis agron kai etrughsan tous ampelwnas autwn kai katepatoun kai epoihsan corous kai eishlqon eis oikon qeou autwn kai efagon kai epion kai kathrwnto ton abimelec28kai eipen gaal uios abed ti estin abimelec kai tis estin o uios sucem oti douleusomen autw ouc outos uios ierobaal kai zeboul episkopos autou doulos autou sun tois andrasin emmwr patros sucem kai ti oti douleusomen autw hmeis29kai tis dwh ton laon touton en ceiri mou kai metasthsw ton abimelec kai erw tw abimelec plhqunon thn dunamin sou kai exelqe30kai hkousen zeboul o arcwn ths polews tous logous gaal uiou abed kai equmwqh orgh31kai apesteilen aggelous pros abimelec meta dwrwn legwn idou gaal uios abed kai oi adelfoi autou paragegonasin eis sikima kai oide poliorkousin thn polin epi se32kai nun anasthqi nuktos su kai o laos o meta sou kai enedreuson en tw agrw33kai estai to prwi ama tw anateilai ton hlion kai orqriseis kai ekteneis epi thn polin kai idou autos kai o laos o met¢ autou ekporeuontai pros se kai poihseis autw kaqaper ean eurh h ceir sou34kai anesth abimelec kai pas o laos o met¢ autou nuktos kai enhdreusan epi sikima tessaras arcas35kai egeneto prwi kai exhlqen gaal uios abed kai esth pros th qura ths pulhs ths polews kai anesth abimelec kai o laos o met¢ autou ek twn enedrwn36kai eiden gaal uios abed ton laon kai eipen pros zeboul idou laos katabainwn apo twn korufwn twn orewn kai eipen pros auton zeboul thn skian twn orewn su oras ws andras37kai proseqeto eti gaal tou lalhsai kai eipen idou laos katabainwn kata qalassan apo tou ecomena tou omfalou ths ghs kai arch mia paraginetai apo odou druos apoblepontwn38kai eipen pros auton zeboul pou estin nun to stoma sou to legon tis estin abimelec oti douleusomen autw ouk idou outos estin o laos on exoudenwsas exelqe nun kai polemei pros auton39kai exhlqen gaal apo proswpou twn andrwn sikimwn kai epolemhsen en abimelec40kai katediwxen auton abimelec kai efugen apo proswpou autou kai epeson traumatiai polloi ews qurwn ths polews41kai ekaqisen abimelec en arima kai exebalen zeboul ton gaal kai tous adelfous autou tou mh oikein en sikimois42kai egenhqh th epaurion kai exhlqen o laos eis to pedion kai aphggelh tw abimelec43kai parelaben ton laon kai dieilen auton treis arcas kai enhdreusen en autw kai eiden kai idou laos exhlqen ek ths polews kai epanesth autois kai epataxen autous44kai abimelec kai ai arcai ai met¢ autou exetaqhsan kai esthsan para thn pulhn ths polews kai ai duo arcai execuqhsan epi pantas tous en tw agrw kai epataxen autous45kai abimelec epolemei en th polei olhn thn hmeran ekeinhn kai katelabonto thn polin kai ton laon ton en auth aneilen kai thn polin kaqeilen kai espeiren authn alas46kai hkousan pantes oi andres purgou sikimwn kai eishlqon eis to ocurwma oikou tou baal diaqhkhs47kai aphggelh tw abimelec oti sunhcqhsan pantes oi andres tou purgou sikimwn48kai anebh abimelec eis oros selmwn autos kai pas o laos o met¢ autou kai elaben abimelec axinhn en th ceiri autou kai ekoyen fortion xulwn kai elaben auto kai epeqhken epi tous wmous autou kai eipen pros ton laon ton met¢ autou ti eidete me poiounta tacews poihsate ws kai egw49kai ekoyan kai autoi ekastos fortion kai hran kai eporeuqhsan opisw abimelec kai epeqhkan epi to ocurwma kai eneprhsan ep¢ autous to ocurwma en puri kai apeqanon pantes oi andres purgou sikimwn wsei cilioi andres kai gunaikes50kai eporeuqh abimelec eis qebes kai periekaqisen ep¢ authn kai prokatelabeto authn51kai purgos hn ocuros en mesw ths polews kai efugon ekei pantes oi andres kai ai gunaikes kai pantes oi hgoumenoi ths polews kai apekleisan ef¢ eautous kai anebhsan epi to dwma tou purgou52kai hlqen abimelec ews tou purgou kai exepolemhsan auton kai hggisen abimelec ews ths quras tou purgou emprhsai auton en puri53kai erriyen gunh mia klasma mulou epi thn kefalhn abimelec kai suneqlasen to kranion autou54kai ebohsen to tacos pros to paidarion ton aironta ta skeuh autou kai eipen autw spasai thn macairan sou kai qanatwson me mhpote eipwsin gunh apekteinen auton kai exekenthsen auton to paidarion autou kai apeqanen abimelec55kai eiden anhr israhl oti apeqanen abimelec kai aphlqon anhr eis ton topon autou56kai apestreyen o qeos thn kakian abimelec hn epoihsen tw patri autou apokteinai tous ebdomhkonta adelfous autou57kai pasan kakian andrwn sikimwn epestreyen o qeos eis thn kefalhn autwn kai ephlqen ep¢ autous h katara iwaqam tou uiou ierobaal

Chapter 10
1kai anesth meta abimelec tou swsai ton israhl qwla uios foua uios patradelfou autou anhr issacar kai autos katwkei en samareia en orei efraim2kai ekrinen ton israhl eikosi kai tria eth kai apeqanen kai etafh en samareia3kai anesth met¢ auton iai+r o galaadiths kai ekrinen ton israhl eikosi kai duo eth4kai egenonto autw triakonta kai duo uioi epibebhkotes epi triakonta kai duo pwlous kai triakonta kai duo poleis autois kai ekalesen autas epauleis iai+r ews ths hmeras tauths ai eisin en th gh galaad5kai apeqanen iai+r kai etafh en rammw6kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enanti kuriou kai elatreusan tais baalim kai tais astarwq kai tois qeois sidwnos kai tois qeois mwab kai tois qeois uiwn ammwn kai tois qeois twn allofulwn kai egkatelipon ton kurion kai ouk edouleusan autw7kai equmwqh orgh kurios en tw israhl kai apedoto autous en ceiri allofulwn kai en ceiri uiwn ammwn8kai esaqrwsan kai eqlasan tous uious israhl en tw eniautw ekeinw oktwkaideka eth pantas tous uious israhl en tw peran tou iordanou en th gh tou amorraiou en th galaaditidi9kai diebhsan oi uioi ammwn ton iordanhn ekpolemhsai kai en tw iouda kai beniamin kai en tw oikw efraim kai eqlibhsan oi uioi israhl sfodra10kai ekekraxan oi uioi israhl pros kurion legontes hmartomen soi oti egkatelipomen ton qeon hmwn kai elatreusamen tais baalim11kai eipen kurios pros tous uious israhl ouci oi aiguptioi kai oi amorraioi kai oi uioi ammwn kai mwab kai oi allofuloi12kai sidwnioi kai madiam kai amalhk exeqliyan umas kai ekekraxate pros me kai eswsa umas ek ceiros autwn13kai umeis egkatelipete me kai elatreusate qeois eterois dia touto ou prosqhsw tou swsai umas14badizete kai boate pros tous qeous ous exelexasqe eautois kai autoi swsatwsan umas en kairw qliyews umwn15kai eipan oi uioi israhl pros kurion hmartomen poihson su hmin kata panta osa an areskh enwpion sou plhn kurie exelou hmas en th hmera tauth16kai metesthsan tous qeous tous allotrious ek mesou autwn kai elatreusan tw kuriw kai ouk euhresthsen en tw law kai wligoyuchsen en tw kopw israhl17kai anebhsan oi uioi ammwn kai parenebalon en galaad kai exhlqon oi uioi israhl kai parenebalon en th masshfa18kai eipon oi arcontes tou laou galaad anhr pros ton plhsion autou tis anhr os arxetai polemhsai en tois uiois ammwn kai estai eis kefalhn pasin tois katoikousin galaad

Chapter 11
1kai iefqae o galaadiths dunatos en iscui kai autos hn uios gunaikos pornhs kai eteken tw galaad ton iefqae2kai eteken h gunh galaad autw uious kai hdrunqhsan oi uioi ths gunaikos kai exebalon ton iefqae kai eipon autw ou klhronomhseis en tw oikw tou patros hmwn oti gunaikos uios etairas ei su3kai apedra iefqae ek proswpou twn adelfwn autou kai katwkhsen en gh twb kai sunelegonto pros ton iefqae andres litoi kai sunexeporeuonto met¢ autou4kai egeneto meq¢ hmeras kai epolemhsan oi uioi ammwn meta israhl5kai egenhqh hnika epolemoun oi uioi ammwn meta israhl kai eporeuqhsan oi presbuteroi galaad paralabein ton iefqae en gh twb6kai eipan pros iefqae deuro kai esh hmin eis hgoumenon kai polemhswmen en tois uiois ammwn7kai eipen iefqae tois presbuterois galaad ouc umeis emishsate me kai exebalete me ek tou oikou tou patros mou kai exapesteilate me af¢ umwn kai ti oti hlqate pros me hnika eqlibhte8kai eipan oi presbuteroi galaad pros iefqae ouc outws nun hlqomen pros se kai sumporeush hmin kai polemhsomen en tois uiois ammwn kai esh hmin eis kefalhn pasin tois katoikousin galaad9kai eipen iefqae pros tous presbuterous galaad ei epistrefete me umeis polemhsai en tois uiois ammwn kai paradw kurios autous enwpion emou egw umin esomai eis kefalhn10kai eipan oi presbuteroi galaad pros iefqae kurios estai o akouwn ana meson hmwn ei mh kata to rhma sou outws poihsomen11kai eporeuqh iefqae meta twn presbuterwn galaad kai katesthsan auton ep¢ autwn eis kefalhn eis hgoumenon kai elalhsen iefqae pantas tous logous autou enwpion kuriou en masshfa12kai apesteilen iefqae aggelous pros basilea uiwn ammwn legwn ti emoi kai soi oti hkeis pros me su polemhsai me en th gh mou13kai eipen basileus uiwn ammwn pros tous aggelous iefqae dioti elaben israhl thn ghn mou en th anabasei autou ex aiguptou apo arnwn ews iabok kai ews tou iordanou kai nun epistreyon autas met¢ eirhnhs14kai apestreyan oi aggeloi pros iefqae kai apesteilen iefqae aggelous pros ton basilea uiwn ammwn15legwn tade legei iefqae ouk elaben israhl thn ghn mwab kai thn ghn uiwn ammwn16en th anabasei autwn ex aiguptou all¢ eporeuqh israhl en th erhmw ews qalasshs eruqras kai hlqen ews kadhs17kai exapesteilen israhl aggelous pros basilea edwm legwn pareleusomai dia ths ghs sou kai ouk hkousen basileus edwm kai ge pros basilea mwab apesteilen kai ouk hqelhsen kai ekaqisen israhl en kadhs18kai dihlqen en th erhmw kai ekuklwsen thn ghn edwm kai thn ghn mwab kai paregeneto kat¢ anatolas hliou ths ghs mwab kai parenebalon en tw peran arnwn kai ouk eishlqon eis to orion mwab oti arnwn hn orion mwab19kai apesteilen israhl aggelous pros shwn basilea esebwn ton amorraion kai eipen autw israhl pareleusomai dia ths ghs sou ews tou topou mou20kai ouk hqelhsen shwn dielqein ton israhl dia twn oriwn autou kai sunhgagen shwn panta ton laon autou kai parenebalen eis iassa kai epolemhsen meta israhl21kai paredwken kurios o qeos israhl ton shwn kai panta ton laon autou en ceiri israhl kai epataxen autous kai eklhronomhsen israhl pasan thn ghn tou amorraiou tou katoikountos en th gh22kai eklhronomhsen pan to orion tou amorraiou apo arnwn kai ews tou iabok kai apo ths erhmou kai ews tou iordanou23kai nun kurios o qeos israhl exhren ton amorraion ek proswpou tou laou autou israhl kai su klhronomhseis auton epi sou24ouci osa kateklhronomhsen soi camws o qeos sou auta klhronomhseis kai panta osa kateklhronomhsen kurios o qeos hmwn apo proswpou hmwn auta klhronomhsomen25kai nun mh kreisswn ei su tou balak uiou sepfwr basilews mwab mh mach emacesato meta israhl h polemwn epolemhsen autois26en tw oikw israhl en esebwn kai en tais qugatrasin auths kai en iazhr kai en tais qugatrasin auths kai en pasais tais polesin tais para ton iordanhn triakosia eth ti oti ouk errusanto autous en tw kairw ekeinw27kai egw ouc hmarton soi kai su poieis met¢ emou ponhrian tou polemhsai en emoi krinai kurios o krinwn shmeron ana meson uiwn israhl kai ana meson uiwn ammwn28kai ouk eishkousen basileus uiwn ammwn kai ouk eishkousen twn logwn iefqae wn apesteilen pros auton29kai egenhqh epi iefqae pneuma kuriou kai diebh thn ghn galaad kai ton manassh kai diebh thn skopian galaad kai apo skopias galaad eis to peran uiwn ammwn30kai huxato iefqae euchn tw kuriw kai eipen ean paradwsei paradws moi tous uious ammwn en ceiri mou31kai estai os an exelqh ek twn qurwn tou oikou mou eis apanthsin mou en tw epistreyai me en eirhnh apo twn uiwn ammwn kai estai tw kuriw kai anoisw auton olokautwma32kai diebh iefqae pros tous uious ammwn tou polemhsai pros autous kai paredwken autous kurios en ceiri autou33kai epataxen autous apo arohr kai ews tou elqein eis semwiq eikosi poleis ews abel ampelwnwn plhghn megalhn sfodra kai enetraphsan oi uioi ammwn apo proswpou uiwn israhl34kai hlqen iefqae eis masshfa eis ton oikon autou kai idou h qugathr autou exeporeueto eis apanthsin autou en tumpanois kai corois kai auth monogenhs autw agaphth kai ouk estin autw plhn auths uios h qugathr35kai egenhqh hnika eiden authn kai dierrhxen ta imatia autou kai eipen oimmoi qugater mou empepodostathkas me eis skwlon egenou en ofqalmois mou egw de hnoixa to stoma mou peri sou pros kurion kai ou dunhsomai apostreyai36kai eipen pros auton pater mou ei en emoi hnoixas to stoma sou pros kurion poiei moi on tropon exhlqen ek tou stomatos sou anq¢ wn epoihsen soi kurios ekdikhseis ek twn ecqrwn sou ek twn uiwn ammwn37kai eipen pros ton patera auths kai poihson moi to rhma touto eason me duo mhnas kai poreusomai kai katabhsomai epi ta orh kai klausomai epi ta parqenia mou kai egw kai ai sunetairides mou38kai eipen poreuou kai exapesteilen authn duo mhnas kai eporeuqh auth kai ai sunetairides auths kai eklausen epi ta parqenia auths epi ta orh39kai egeneto meta telos duo mhnwn kai anekamyen pros ton patera auths kai epetelesen iefqae thn euchn autou hn huxato kai auth ouk egnw andra kai egenhqh eis prostagma en israhl40ex hmerwn eis hmeras suneporeuonto ai qugateres israhl qrhnein thn qugatera iefqae tou galaaditou tessaras hmeras en tw eniautw

Chapter 12
1kai sunhcqhsan oi uioi efraim kai hlqon eis sefina kai eipon pros iefqae ti oti eporeuqhs polemein en tois uiois ammwn kai hmas ou keklhkas poreuqhnai meta sou ton oikon sou emprhsomen en puri2kai eipen pros autous iefqae anhr antidikwn hmhn egw kai o laos mou kai oi uioi ammwn etapeinoun me sfodra kai ebohsa pros umas kai ouk eswsate me ek ceiros autwn3kai eidon oti ouk hn o swzwn kai eqemhn thn yuchn mou en th ceiri mou kai diebhn pros tous uious ammwn kai paredwken autous kurios en ceiri mou kai ina ti anebhte pros me th hmera tauth tou polemein en emoi4kai sunhqroisen iefqae pantas tous andras galaad kai epolemei ton efraim kai epataxan andres galaad ton efraim oti eipan oi diaseswsmenoi tou efraim umeis galaad en mesw efraim kai en mesw manassh5kai prokatelabonto andres galaad tas diabaseis tou iordanou tou efraim kai egenhqh oti eipan oi diaseswsmenoi tou efraim diabwmen kai eipan autois oi andres galaad mh umeis ek tou efraim kai eipan ouk esmen6kai eipan autois eipate dh sunqhma kai ou kathuqunan tou lalhsai outws kai epelabonto autwn kai esfaxan autous epi tas diabaseis tou iordanou kai epesan ex efraim en tw kairw ekeinw duo tessarakonta ciliades7kai ekrinen iefqae ton israhl ex eth kai apeqanen iefqae o galaadiths kai etafh en th polei autou galaad8kai ekrinen met¢ auton ton israhl esebwn ek baiqleem9kai egenonto autw triakonta uioi kai triakonta qugateres exapestalmenai exw kai triakonta gunaikas eishgagen tois uiois autou exwqen kai ekrinen ton israhl epta eth10kai apeqanen esebwn kai etafh en bhqleem11kai ekrinen met¢ auton ton israhl ailwn o zaboulwniths kai ekrinen ton israhl deka eth12kai apeqanen ailwn o zaboulwniths en ailim kai eqayan auton en gh zaboulwn13kai ekrinen met¢ auton ton israhl labdwn uios sellhm o fraaqwniths14kai egenonto autw tessarakonta uioi kai triakonta uioi twn uiwn autou epibebhkotes epi ebdomhkonta pwlous kai ekrinen ton israhl oktw eth15kai apeqanen labdwn uios sellhm o fraaqwniths kai etafh en fraaqwn en gh efraim en orei lanak

Chapter 13
1kai proseqento oi uioi israhl poihsai to ponhron enantion kuriou kai paredwken autous kurios en ceiri allofulwn tessarakonta eth2kai egeneto anhr ek saraa ek ths fulhs tou dan kai onoma autw manwe kai h gunh autou steira kai ouk etikten3kai wfqh aggelos kuriou pros thn gunaika kai eipen pros authn idou dh su steira kai ou tetokas kai en gastri exeis kai texh uion4kai nun fulaxai kai mh pihs oinon kai sikera kai mh faghs pan akaqarton5oti idou su en gastri exeis kai texh uion kai ouk anabhsetai sidhros epi thn kefalhn autou oti hgiasmenon naziraion estai tw qew to paidarion ek ths gastros kai autos arxetai swzein ton israhl ek ceiros allofulwn6kai hlqen h gunh kai eipen tw andri auths legousa oti anqrwpos tou qeou hlqen pros me kai h orasis autou ws orasis aggelou tou qeou epifanhs sfodra kai hrwtwn poqen estin kai to onoma autou ouk aphggeilen moi7kai eipen moi idou su en gastri exeis kai texh uion kai nun mh pihs oinon kai sikera kai mh faghs pasan akaqarsian oti naziraion qeou estai to paidarion apo ths gastros ews hmeras qanatou autou8kai edehqh manwe tou kuriou kai eipen en emoi kurie anqrwpos tou qeou on apesteilas pros hmas elqetw dh pros hmas kai fwtisatw hmas ti poihswmen tw paidariw tw tiktomenw9kai ephkousen o qeos ths fwnhs manwe kai paregeneto o aggelos tou qeou eti pros thn gunaika auths kaqhmenhs en tw agrw kai manwe o anhr auths ouk hn met¢ auths10kai etacunen h gunh kai exedramen kai aphggeilen tw andri auths kai eipen pros auton idou wptai moi o anhr o elqwn pros me th hmera ekeinh11kai anesth manwe kai eporeuqh opisw ths gunaikos autou pros ton andra kai eipen autw ei su ei o anhr o lalhsas pros thn gunaika kai eipen o aggelos egw12kai eipen manwe nun dh elqontos tou rhmatos sou ti estai to krima tou paidariou kai ta erga autou13kai eipen o aggelos kuriou pros manwe apo pantwn wn eipa pros thn gunaika fulaxasqw14apo pantwn osa ekporeuetai ex ampelou ou fagetai kai oinon kai sikera mh pietw kai pan akaqarton mh fagetw panta osa eneteilamhn auth fulaxasqw15kai eipen manwe pros ton aggelon kuriou biaswmeqa dh se kai poihsomen enwpion sou erifon aigwn16kai eipen o aggelos kuriou pros manwe ean biash me ou fagomai twn artwn sou kai ean poihshs olokautwma kuriw anoiseis auto oti ouk egnw manwe oti aggelos kuriou estin17kai eipen manwe pros ton aggelon kuriou ti onoma soi ina otan elqh to rhma sou doxaswmen se18kai eipen autw o aggelos kuriou ina ti touto erwtas to onoma mou kai auto estin qaumaston19kai elaben manwe ton erifon twn aigwn kai thn qusian kai anhnegken epi thn petran tw kuriw tw qaumasta poiounti kuriw kai manwe kai h gunh autou eqewroun20kai egeneto en tw anabhnai thn floga epanwqen tou qusiasthriou eis ton ouranon kai anebh o aggelos kuriou en th flogi kai manwe kai h gunh autou eqewroun kai epeson epi proswpon autwn epi thn ghn21kai ou proseqhken eti o aggelos kuriou ofqhnai pros manwe kai pros thn gunaika autou tote egnw manwe oti aggelos kuriou estin22kai eipen manwe pros thn gunaika autou qanatw apoqanoumeqa oti qeon ewrakamen23kai eipen autw h gunh autou ei ebouleto kurios qanatwsai hmas ouk an edexato ek twn ceirwn hmwn olokautwma kai qusian kai ouk an efwtisen hmas panta tauta kai ouk an akousta epoihsen hmin tauta24kai eteken h gunh uion kai ekalesen to onoma autou samywn kai huloghsen auton kurios kai huxhqh to paidarion25kai hrxato pneuma kuriou sumporeuesqai autw en parembolh dan ana meson saraa kai ana meson esqaol

Chapter 14
1kai katebh samywn eis qamnaqa kai eiden gunaika en qamnaqa ek twn qugaterwn twn allofulwn kai hresen enwpion autou2kai anebh kai aphggeilen tw patri autou kai th mhtri autou kai eipen gunaika ewraka en qamnaqa apo twn qugaterwn twn allofulwn kai nun labete moi authn eis gunaika3kai eipen autw o pathr autou kai h mhthr autou mh ouk estin apo twn qugaterwn twn adelfwn sou kai en panti tw law mou gunh oti su poreuh labein gunaika ek twn allofulwn twn aperitmhtwn kai eipen samywn pros ton patera autou tauthn labe moi oti hresen en ofqalmois mou4kai o pathr autou kai h mhthr autou ouk egnwsan oti para kuriou estin oti antapodoma autos ekzhtei ek twn allofulwn kai en tw kairw ekeinw allofuloi ekurieuon twn uiwn israhl5kai katebh samywn kai o pathr autou kai h mhthr autou eis qamnaqa kai exeklinen eis ampelwna qamnaqa kai idou skumnos leontwn wruomenos eis apanthsin autou6kai kathuqunen ep¢ auton pneuma kuriou kai diespasen auton wsei diaspasai erifon aigwn kai ouden hn en th ceiri autou kai ouk aphggeilen tw patri autou oude th mhtri a epoihsen7kai katebhsan kai elalhsan th gunaiki kai hresen enwpion samywn8kai epestreyen meq¢ hmeras labein authn kai exeklinen idein to ptwma tou leontos kai idou sustrofh melisswn en tw stomati tou leontos kai meli hn9kai exeilen auto eis to stoma autou kai eporeuqh poreuomenos kai esqwn kai eporeuqh pros ton patera autou kai pros thn mhtera autou kai edwken autois kai efagon kai ouk aphggeilen autois oti ek ths exews tou leontos exeilen to meli10kai katebh o pathr autou pros thn gunaika kai epoihsen ekei samywn poton hmeras epta oti outws epoioun oi neaniskoi11kai egeneto en tw fobeisqai autous auton proskatesthsan autw etairous triakonta kai hsan met¢ autou12kai eipen autois samywn probalw umin problhma kai ean apaggeilhte moi to problhma en tais epta hmerais tou potou dwsw umin triakonta sindonas kai triakonta stolas13kai ean mh dunasqhte apaggeilai moi kai dwsete umeis emoi triakonta sindonas kai triakonta stolas imatiwn kai eipan autw probalou to problhma sou kai akousomeqa autou14kai eipen autois ek tou esqontos exhlqen brwsis kai ex iscurou exhlqen gluku kai ouk hdunasqhsan apaggeilai to problhma epi treis hmeras15kai egeneto en th hmera th tetarth kai eipan th gunaiki samywn apathson dh ton andra sou kai apaggeilatw soi to problhma mhpote empuriswmen se kai ton oikon tou patros sou en puri h ptwceusai ekalesate hmas16kai eklausen h gunh samywn ep¢ auton kai eipen autw memishkas me kai ouk hgaphkas me oti to problhma o proebalou tois uiois tou laou mou kamoi ouk aphggeilas auto kai eipen auth samywn idou tw patri mou kai th mhtri mou ouk aphggeila auto kai soi apaggelw17kai eklausen ep¢ auton epi tas epta hmeras en ais hn en autais o potos kai egeneto en th hmera th ebdomh kai aphggeilen auth oti parhnwclhsen auton kai auth aphggeilen tois uiois tou laou auths18kai eipan autw oi andres ths polews en th hmera th ebdomh prin dunai ton hlion ti glukuteron melitos kai ti iscuroteron leontos kai eipen autois samywn ei mh katedamasate mou thn damalin ouk an eurete to problhma mou19kai kateuqunen ep¢ auton pneuma kuriou kai katebh eis askalwna kai epaisen ekeiqen triakonta andras kai elaben tas stolas autwn kai edwken tois apaggeilasin to problhma kai equmwqh orgh samywn kai anebh eis ton oikon tou patros autou20kai sunwkhsen h gunh samywn tw numfagwgw autou os hn etairos autou

Chapter 15
1kai egeneto meq¢ hmeras en hmerais qerismou purwn kai epeskeyato samywn thn gunaika autou ferwn erifon aigwn kai eipen eiseleusomai pros thn gunaika mou eis ton koitwna kai ouk afhken auton o pathr auths eiselqein pros authn2kai eipen o pathr auths eipas eipa oti miswn emishsas authn kai edwka authn tw sunetairw sou ouk idou h adelfh auths h newtera kreisswn auths estin estw dh soi anti auths3kai eipen autw samywn aqwos eimi to apax apo twn allofulwn oti egw poiw meq¢ umwn kaka4kai eporeuqh samywn kai sunelaben triakosias alwpekas kai elaben lampadas kai sunedhsen kerkon pros kerkon kai eqhken lampada mian ana meson twn duo kerkwn en tw mesw5kai exhyen pur en tais lampasin kai exapesteilen eis ta dragmata twn allofulwn kai enepurisen tous stacuas kai ta proteqerismena apo stoibhs kai ews estwtos kai ews ampelwnos kai elaias6kai eipan oi allofuloi tis epoihsen tauta kai eipan samywn o gambros tou qamnaqaiou oti elaben thn gunaika autou kai edwken authn tw sunetairw autou kai anebhsan oi allofuloi kai enepurisan thn oikian tou patros auths kai authn kai ton patera auths en puri7kai eipen autois samywn ean poihshte outws ouk eudokhsw alla thn ekdikhsin mou ex enos kai ekastou umwn poihsomai8kai epataxen autous epi mhron plhghn megalhn kai katebh kai katwkei para tw ceimarrw en tw sphlaiw htam9kai anebhsan oi allofuloi kai parenebalosan epi ton ioudan kai exerrifhsan en leci10kai eipan autois pas anhr iouda ina ti anebhte ef¢ hmas kai eipan oi allofuloi dhsai ton samywn kai poihsai autw on tropon epoihsen hmin11kai katebhsan treis ciliades andrwn ex iouda epi thn ophn ths petras htam kai eipan pros samywn ouk oidas oti arcousin hmwn oi allofuloi kai ina ti tauta epoihsas hmin kai eipen autois samywn kaqws epoihsan hmin outws epoihsa autois12kai eipan autw tou dhsai se katebhmen kai paradounai se eis ceiras allofulwn kai eipen autois samywn omosate moi mh apokteinai me umeis kai paradote me autois mhpote apanthshte umeis en emoi13kai wmosan autw legontes ouci alla desmw dhsomen se kai paradwsomen se eis ceiras autwn qanatw de ou qanatwsomen se kai edhsan auton duo kalwdiois kainois kai anhgagon auton ek ths petras14kai autos hlqen ews siagonos kai oi allofuloi hlalaxan eis apanthsin autou kai edramon eis sunanthsin autou kai kathuqunen ep¢ auton pneuma kuriou kai egenonto ta kalwdia ta en tois braciosin autou wsei stippuon hnika an osfranqh puros kai dieluqhsan oi desmoi apo twn bracionwn autou15kai euren siagona onou errimmenhn en th odw kai exeteinen thn ceira autou kai elaben authn kai epataxen en auth cilious andras16kai eipen samywn en siagoni onou exaleifwn exhleiya autous oti en siagoni onou epataxa cilious andras17kai egeneto hnika sunetelesen lalwn kai erriyen thn siagona apo ths ceiros autou kai ekalesen ton topon ekeinon anairesis siagonos18kai ediyhsen sfodra kai ebohsen pros kurion kai eipen su edwkas en ceiri tou doulou sou thn swthrian thn megalhn tauthn kai nun apoqanoumai en diyei kai empesoumai en ceiri twn aperitmhtwn19kai hnoixen o qeos to trauma ths siagonos kai exhlqen ex autou udata kai epien kai epestreyen to pneuma autou en autw kai aneyuxen dia touto eklhqh to onoma auths phgh epiklhtos siagonos ews ths hmeras tauths20kai ekrinen ton israhl en hmerais allofulwn eth eikosi

Chapter 16
1kai eporeuqh samywn ekeiqen eis gazan kai eiden ekei gunaika pornhn kai eishlqen pros authn2kai aphggelh tois gazaiois legontes hkei samywn entauqa kai ekuklwsan kai enhdreusan auton olhn thn nukta epi ths pulhs ths polews kai ekwfeusan olhn thn nukta legontes ews fwtos prwi meinwmen kai apokteinwmen auton3kai ekoimhqh samywn ews tou mesonuktiou kai anesth peri to mesonuktion kai epelabeto twn qurwn ths pulhs ths polews kai twn duo staqmwn kai anebastasen autas sun tw moclw kai epeqhken epi tw wmw autou kai anhnegken auta epi thn korufhn tou orous o estin epi proswpon cebrwn kai eqhken auta ekei4kai egeneto meta tauta kai hgaphsen gunaika epi tou ceimarrou swrhc kai onoma auth dalila5kai anebhsan pros authn oi satrapai twn allofulwn kai eipan auth apathson auton kai ide en tini h iscus autou estin h megalh kai en tini dunhsomeqa pros auton kai dhsomen auton wste tapeinwsai auton kai hmeis dwsomen soi anhr cilious kai ekaton arguriou6kai eipen dalila pros samywn anaggeilon moi en tini h iscus sou h megalh kai en tini deqhsh tou tapeinwqhnai se7kai eipen pros authn samywn ean dhswsin me en epta neurais ugrais mh hrhmwmenais kai asqenhsw kai esomai ws eis twn anqrwpwn8kai anhnegkan auth oi satrapai twn allofulwn epta neuras ugras mh hrhmwmenas kai edhsen auton en autais9kai to enedron autou ekaqhto en tw tamieiw kai eipen pros auton allofuloi epi se samywn kai dierrhxen tas neuras on tropon diaspatai klwsma tou apotinagmatos en tw osfranqhnai puros kai ouk egnwsqh h iscus autou10kai eipen dalila pros samywn idou parelogisw me kai elalhsas pros me yeudh nun oun anaggeilon dh moi en tini deqhsh11kai eipen pros authn ean desmw dhswsin me en epta kalwdiois kainois en ois ouk egenhqh ergon kai asqenhsw kai esomai ws eis twn anqrwpwn12kai elaben autw dalila kalwdia kaina kai edhsen auton en autois kai eipen pros auton oi allofuloi epi se samywn kai to enedron ekaqhto en tw tamieiw kai diespasen auta apo twn bracionwn autou ws ramma13kai eipen dalila pros samywn ews nun parelogisw me kai elalhsas pros me yeudh anaggeilon dh moi en tini deqhsh kai eipen pros authn ean ufanhs tas epta seiras ths kefalhs mou meta tou diasmatos kai egkroushs en tw passalw eis ton toicon kai esomai asqenhs ws eis twn anqrwpwn14kai ekoimisen auton dalila kai ediasato tous epta bostrucous ths kefalhs autou meta ths ektasews kai katekrousen en tois passalois eis ton toicon kai eipen pros auton oi allofuloi epi se samywn kai exhgerqh ek tou upnou autou kai exespasen tous passalous sun tw ufasmati ek tou toicou kai to diasma kai ouk egnwsqh h iscus autou15kai eipen pros auton dalila pws ereis hgaphka se kai h kardia sou ouk estin met¢ emou touto triton parelogisw me kai ouk aphggeilas moi en tini h iscus sou h megalh16kai egeneto ote kateirgasato auton tois logois auths olhn thn nukta kai parhnwclhsen auton kai wligoyuchsen ews eis qanaton17kai aphggeilen auth panta ta apo kardias autou kai eipen auth xuron ouk anabhsetai epi thn kefalhn mou oti naziraios qeou egw eimi ek koilias mhtros mou kai ean xurhswmai aposthsetai ap¢ emou h iscus mou kai asqenhsw kai esomai kata pantas tous anqrwpous18kai eiden dalila oti anhggeilen auth panta ta apo kardias autou kai apesteilen kai ekalesen pantas tous satrapas twn allofulwn legousa anabhte to apax oti anhggeilen moi pasan thn kardian autou kai anebhsan pros authn pasai ai satrapiai twn allofulwn kai hnegkan to argurion en tais cersin autwn19kai ekoimisen auton ana meson twn gonatwn auths kai ekalesen ton kourea kai exurhsen tous epta bostrucous ths kefalhs autou kai hrxato tapeinousqai kai apesth h iscus autou ap¢ autou20kai eipen autw dalila oi allofuloi epi se samywn kai exhgerqh ek tou upnou autou kai eipen exeleusomai kai poihsw kaqws aei kai apotinaxomai kai autos ouk egnw oti kurios apesth ap¢ autou21kai epelabonto autou oi allofuloi kai exwruxan tous ofqalmous autou kai kathgagon auton eis gazan kai edhsan auton en pedais calkais kai hn alhqwn en oikw ths fulakhs22kai hrxato h qrix ths kefalhs autou anateilai hnika exurhqh23kai oi satrapai twn allofulwn sunhcqhsan tou qusai qusian megalhn dagwn tw qew autwn kai tou eufranqhnai kai eipan paredwken o qeos hmwn en ceiri hmwn samywn ton ecqron hmwn24kai eiden auton o laos kai hnesan tous qeous autwn kai eipan paredwken o qeos hmwn ton ecqron hmwn en ceiri hmwn kai ton exerhmounta thn ghn hmwn ostis eplhqunen tous traumatias hmwn25kai egeneto ote hgaqunqh h kardia autwn kai eipan kalesate ton samywn ex oikou fulakhs kai paixatw enwpion hmwn kai ekalesan ton samywn ex oikou ths fulakhs kai enepaizon autw kai esthsan auton ana meson twn duo stulwn26kai eipen samywn pros to paidarion ton ceiragwgounta auton epanapauson me dh kai poihson yhlafhsai me epi tous stulous ef¢ wn o oikos epesthriktai ep¢ autwn kai episthrisomai ep¢ autous o de pais epoihsen outws27o de oikos hn plhrhs andrwn kai gunaikwn kai ekei pantes oi satrapai twn allofulwn kai epi tou dwmatos wsei triscilioi andres kai gunaikes emblepontes empaizomenon ton samywn28kai ebohsen samywn pros kurion kai eipen kurie kurie mnhsqhti mou kai eniscuson me dh plhn eti to apax touto kai ekdikhsw ekdikhsin mian anti twn duo ofqalmwn mou ek twn allofulwn29kai perielaben samywn tous duo stulous tous mesous ef¢ wn o oikos epesthrikto ep¢ autwn kai epesthrisato ep¢ autois ena en th dexia autou kai ena en th aristera autou30kai eipen samywn apoqanetw h yuch mou meta twn allofulwn kai eklinen en iscui kai epesen o oikos epi tous satrapas kai epi panta ton laon ton en autw kai egenonto oi teqnhkotes ous eqanatwsen samywn en tw qanatw autou pleious uper ous eqanatwsen en th zwh autou31kai katebhsan oi adelfoi autou kai pas o oikos tou patros autou kai elabon auton kai anebhsan kai eqayan auton ana meson saraa kai ana meson esqaol en tw tafw manwe tou patros autou kai autos ekrinen ton israhl eikosi eth

Chapter 17
1kai egeneto anhr ex orous efraim kai onoma autw mica2kai eipen th mhtri autou cilious kai ekaton arguriou tous lhmfqentas soi kai exwrkisas kai eipas en tois wsin mou idou to argurion par¢ emoi egw elabon auto kai eipen h mhthr autou euloghmenos o uios mou tw kuriw3kai apedwken tous cilious kai ekaton tou arguriou th mhtri autou kai eipen h mhthr autou agiasmw hgiasa to argurion tw kuriw ek ths ceiros mou kata monas tou poihsai glupton kai cwneuton kai nun epistreyw auta soi kai apodwsw soi auto4kai apedwken to argurion th mhtri autou kai elaben h mhthr autou diakosious tou arguriou kai edwken auto tw cwneuth kai epoihsen auto glupton kai cwneuton kai egeneto en tw oikw mica5kai o anhr mica autw oikos qeou kai epoihsen efoud kai qerafin kai eneplhsen thn ceira enos twn uiwn autou kai egenhqh autw eis ierea6en tais hmerais ekeinais ouk hn basileus en israhl anhr to agaqon en ofqalmois autou epoiei7kai egeneto paidarion ek bhqleem dhmou iouda ek ths suggeneias iouda kai autos leuiths kai autos parwkei ekei8kai eporeuqh o anhr ek ths polews iouda ek bhqleem paroikein ou ean eurh kai egenhqh eis oros efraim ews oikou mica tou poihsai thn odon autou9kai eipen autw mica poqen erch kai eipen pros auton leuiths egw eimi ek bhqleem iouda kai egw poreuomai paroikein ou ean eurw10kai eipen autw mica kaqou met¢ emou kai genou moi eis patera kai eis ierea kai egw dwsw soi deka arguriou eis hmeras kai zeugos imatiwn kai ta pros to zhn sou kai eporeuqh o leuiths11kai hrxato paroikein para tw andri kai egenhqh autw to paidarion ws eis twn uiwn autou12kai eneplhsen mica thn ceira tou leuitou kai egenhqh autw to paidarion eis ierea kai hn en tw oikw mica13kai eipen mica nun egnwn oti hgaqopoihsen me kurios oti egenhqh moi o leuiths eis ierea

Chapter 18
1en tais hmerais ekeinais ouk hn basileus en israhl kai en tais hmerais ekeinais ezhtei h fulh tou dan eauth klhronomian tou katoikein oti ouk epesen auth ews twn hmerwn ekeinwn en mesw fulwn israhl klhronomia2kai exapesteilan oi uioi dan ek twn suggeneiwn autwn pente andras apo merous autwn uious dunamews ek saraa kai esqaol tou kataskeyasqai thn ghn kai exicniasai authn kai eipan pros autous poreuesqe kai exeraunhsate thn ghn kai paregenonto eis oros efraim ews oikou mica kai katepausan ekei3autwn ontwn para tw oikw mica kai autoi epegnwsan thn fwnhn tou paidariou tou newterou tou leuitou kai exeklinan ekei kai eipan autw tis hgagen se wde kai ti poieis entauqa kai ti soi estin wde4kai eipen pros autous outws kai outws epoihsen moi mica kai emisqwsato me kai egenhqhn autw eis ierea5kai eipan autw eperwthson dh en tw qew kai gnwsomeqa ei kateuodoi h odos hmwn hn hmeis poreuomeqa ep¢ authn6kai eipen autois o iereus poreuesqe eis eirhnhn enwpion kuriou h odos umwn kaq¢ hn umeis poreuesqe en auth7kai eporeuqhsan oi pente andres kai paregenonto eis laisa kai eidon ton laon ton katoikounta en auth kaqhmenon en elpidi kata thn sugkrisin twn sidwniwn hsucazontas en elpidi kai mh dunamenous lalhsai rhma oti makran eisin apo sidwnos kai logos ouk hn autois meta surias8kai paregenonto oi pente andres pros tous adelfous autwn eis saraa kai esqaol kai elegon autois oi adelfoi autwn ti umeis kaqhsqe9kai eipan anasthte kai anabwmen ep¢ autous oti eishlqamen kai eneperiepathsamen en th gh ews laisa kai eidomen ton laon ton katoikounta en auth en elpidi kata to sugkrima twn sidwniwn kai makran apecontes ek sidwnos kai logos ouk hn autois meta surias alla anasthte kai anabwmen ep¢ autous oti eurhkamen thn ghn kai idou agaqh sfodra kai umeis siwpate mh oknhshte tou poreuqhnai tou elqein kai kataklhronomhsai thn ghn10hnika an eiselqhte hxete pros laon pepoiqota kai h gh eurucwros oti paredwken authn o qeos en ceiri umwn topos ou ouk estin ekei usterhma pantos rhmatos osa en th gh11kai aphran ek suggeneias tou dan ek saraa kai esqaol exakosioi andres periezwsmenoi skeuh polemika12kai anebhsan kai parenebalosan en kariaqiarim en iouda dia touto eklhqh tw topw ekeinw parembolh dan ews ths hmeras tauths idou katopisqen kariaqiarim13parhlqan ekeiqen kai hlqan ews tou orous efraim kai hlqon ews oikou mica14kai apekriqhsan oi pente andres oi poreuomenoi kataskeyasqai thn ghn kai eipan pros tous adelfous autwn ei oidate oti en tois oikois toutois efoud kai qerafin kai glupton kai cwneuton kai nun gnwte ti poihsete15kai exeklinan ekei kai eishlqosan eis ton oikon tou paidariou tou leuitou eis ton oikon mica kai hspasanto auton16kai oi exakosioi andres periezwsmenoi skeuh polemika esthlwmenoi para thn quran tou pulwnos oi ek twn uiwn dan17kai anebhsan oi pente andres oi poreuomenoi kataskeyasqai thn ghn epelqontes ekei elabon to glupton kai to efoud kai to qerafin kai to cwneuton kai o iereus esthlwmenos para th qura tou pulwnos kai oi exakosioi andres oi periezwsmenoi skeuh polemika18kai outoi eishlqon eis oikon mica kai elabon to glupton kai to efoud kai to qerafin kai to cwneuton kai eipen pros autous o iereus ti umeis poieite19kai eipan pros auton kwfeuson epiqes thn ceira sou epi to stoma sou kai elqe meq¢ hmwn kai esh hmin eis patera kai eis ierea mh beltion einai se ierea oikou andros enos h ginesqai se ierea fulhs kai suggeneias en israhl20kai hgaqunqh h kardia tou ierews kai elaben to efoud kai to qerafin kai to glupton kai to cwneuton kai eishlqen en mesw tou laou21kai epestreyan kai aphlqan kai etaxan thn panoikian kai thn kthsin autou thn endoxon emprosqen autwn22autwn de memakrugkotwn apo tou oikou mica kai idou mica kai oi andres oi sun tw oikw meta mica ekrazon katopisw uiwn dan23kai epestreyan oi uioi dan ta proswpa autwn kai eipan pros mica ti estin soi oti ekraxas24kai eipen mica oti to glupton mou o epoihsa emautw elabete kai ton ierea kai aphlqate kai ti emoi eti kai ti touto legete moi ti touto krazeis25kai eipon pros auton oi uioi dan mh akousqhtw dh h fwnh sou meq¢ hmwn mhpote apanthswsin umin andres katwdunoi yuch kai prosqhseis thn yuchn sou kai thn yuchn tou oikou sou26kai eporeuqhsan oi uioi dan eis thn odon autwn kai eiden mica oti iscuroteroi eisin autou kai exeneusen kai anestreyen eis ton oikon autou27kai autoi elabon osa epoihsen mica kai ton ierea os hn autw kai hlqon ews laisa epi laon hsucazonta kai pepoiqota kai epataxan autous en stomati romfaias kai thn polin eneprhsan28kai ouk estin exairoumenos oti makran estin apo sidwniwn kai logos ouk estin autois meta anqrwpwn kai auth en koiladi h estin tou oikou rowb kai wkodomhsan thn polin kai katwkhsan en auth29kai ekalesan to onoma ths polews dan kata to onoma tou patros autwn os egenhqh tw israhl kai hn lais onoma th polei to proteron30kai anesthsan eautois oi uioi tou dan to glupton mica kai iwnaqan uios ghrswm uiou mwush autos kai oi uioi autou hsan iereis th fulh dan ews ths hmeras ths metoikesias ths ghs31kai etaxan eautois to glupton mica o epoihsen pasas tas hmeras osas hn o oikos tou qeou en shlw

Chapter 19
1kai egeneto en tais hmerais ekeinais kai basileus ouk hn en israhl kai egeneto anhr leuiths paroikwn en mhrois orous efraim kai elaben o anhr eautw gunaika pallakhn ek bhqleem iouda2kai wrgisqh autw h pallakh autou kai aphlqen ap¢ autou eis ton oikon tou patros auths eis bhqleem iouda kai egeneto ekei hmeras tetramhnon3kai anesth o anhr auths kai eporeuqh katopisqen auths tou lalhsai epi thn kardian auths tou diallaxai authn eautw kai apagagein authn palin pros auton kai to paidarion autou met¢ autou kai zeugos upozugiwn kai eporeuqh ews oikou tou patros auths kai eiden auton o pathr ths neanidos kai parhn eis apanthsin autou4kai eishgagen auton o gambros autou o pathr ths neanidos kai ekaqisen met¢ autou hmeras treis kai efagon kai epion kai upnwsan ekei5kai egenhqh th hmera th tetarth kai wrqrisan to prwi kai anesth tou apelqein kai eipen o pathr ths neanidos pros ton gambron autou sthrison thn kardian sou klasmati artou kai meta touto poreuesqe6kai ekaqisan kai efagon amfoteroi epi to auto kai epion kai eipen o pathr ths neanidos pros ton andra arxamenos aulisqhti kai agaqunqhtw h kardia sou7kai anesth o anhr apelqein kai ebiasato auton o gambros autou kai palin hulisqh ekei8kai wrqrisen to prwi th hmera th pempth tou apelqein kai eipen o pathr ths neanidos sthrison thn kardian sou artw kai strateuqhti ews klinh h hmera kai efagon kai epion amfoteroi9kai anesth o anhr tou apelqein autos kai h pallakh autou kai to paidarion autou kai eipen autw o gambros autou o pathr ths neanidos idou dh eis esperan kekliken h hmera kataluson wde eti shmeron kai agaqunqhtw h kardia sou kai orqrieite aurion eis thn odon umwn kai apeleush eis to skhnwma sou10kai ouk hqelhsen o anhr aulisqhnai kai anesth kai aphlqen kai paregenonto ews katenanti iebous auth estin ierousalhm kai met¢ autou zeugos upozugiwn episesagmenwn kai h pallakh autou met¢ autou11eti autwn ontwn kata iebous kai h hmera keklikuia sfodra kai eipen to paidarion pros ton kurion autou deuro dh kai ekklinwmen eis thn polin tou iebousaiou tauthn kai aulisqwmen en auth12kai eipen o kurios autou pros auton ou mh ekklinw eis polin allotriou h ouk estin ek twn uiwn israhl kai pareleusomeqa ews gabaa13kai eipen tw paidariw autou deuro kai eiselqwmen eis ena twn topwn kai aulisqwmen en gabaa h en rama14kai parhlqon kai aphlqon edu gar o hlios ecomena ths gabaa h estin tou beniamin15kai exeklinan ekei tou eiselqein katalusai en gabaa kai eishlqon kai ekaqisan en th plateia ths polews kai ouk estin anhr o sunagwn autous eis ton oikon katalusai16kai idou anhr presbuths eishlqen apo twn ergwn autou ek tou agrou esperas kai o anhr ex orous efraim kai autos parwkei en gabaa kai oi andres tou topou uioi beniamin17kai anableyas tois ofqalmois eiden ton andra ton odoiporon en th plateia ths polews kai eipen o anhr o presbuths pou poreuh kai poqen erch18kai eipen pros auton diabainomen hmeis ek bhqleem ths iouda ews mhrwn orous tou efraim egw de ekeiqen eimi kai eporeuqhn ews bhqleem iouda kai eis ton oikon mou egw apotrecw kai ouk estin anhr sunagwn me eis thn oikian19kai ge acura kai cortasmata uparcei tois onois hmwn kai ge artos kai oinos uparcei moi kai th doulh sou kai tw paidariw tois doulois sou ouk estin usterhma pantos pragmatos20kai eipen o anhr o presbuths eirhnh soi plhn pan to usterhma sou ep¢ eme plhn en th plateia mh katalushs21kai eishgagen auton eis thn oikian autou kai parebalen tois upozugiois autou kai eniyanto tous podas autwn kai efagon kai epion22autwn de agaqunqentwn th kardia autwn kai idou oi andres ths polews uioi paranomwn periekuklwsan thn oikian kai ekrousan thn quran kai eipan pros ton andra ton kurion ths oikias ton presbuthn legontes exagage ton andra ton eiselqonta eis thn oikian sou ina gnwmen auton23kai exhlqen pros autous o anhr o kurios ths oikias kai eipen pros autous mhdamws adelfoi mh ponhreushsqe dh meta to eiselhluqenai ton andra touton eis thn oikian mou mh poihshte thn afrosunhn tauthn24idou h qugathr mou h parqenos kai h pallakh autou exaxw dh autas kai tapeinwsate autas kai poihsate autais to agaqon en ofqalmois umwn kai tw andri toutw mh poihshte to rhma ths afrosunhs tauths25kai ouk hqelhsan oi andres akousai autou kai epelabeto o anhr ths pallakhs autou kai exhgagen authn pros autous exw kai egnwsan authn kai enepaixan auth olhn thn nukta ews to prwi kai exapesteilan authn ama tw anabainein ton orqron26kai hlqen h gunh to pros prwi kai epesen para thn quran tou pulwnos tou oikou tou andros ou hn o kurios auths ekei ews ou diefausen27kai anesth o kurios auths to prwi kai hnoixen tas quras tou oikou kai exhlqen tou apelqein thn odon autou kai idou h gunh h pallakh autou peptwkuia para thn quran kai ai ceires auths epi to proquron28kai eipen pros authn anasthqi kai apelqwmen kai ouk apekriqh autw alla teqnhkei kai anelaben authn epi to upozugion kai anesth o anhr kai aphlqen eis ton topon autou29kai eishlqen eis ton oikon autou kai elaben thn macairan kai epelabeto ths pallakhs autou kai emelisen authn kata ta osta auths eis dwdeka meridas kai exapesteilen autas eis pasas tas fulas israhl30kai egeneto pas o orwn elegen oute egenhqh oute wfqh outws apo ths hmeras anabasews uiwn israhl ex aiguptou ews ths hmeras tauths kai eneteilato tois andrasin ois exapesteilen legwn tade ereite pros panta andra israhl ei gegonen kata to rhma touto apo ths hmeras anabasews uiwn israhl ex aiguptou ews ths hmeras tauths qesqe dh eautois boulhn peri auths kai lalhsate

Chapter 20
1kai exhlqon pantes oi uioi israhl kai exekklhsiasqh pasa h sunagwgh ws anhr eis apo dan kai ews bhrsabee kai gh galaad pros kurion eis masshfa2kai esth to klima pantos tou laou pasai ai fulai israhl en th ekklhsia tou laou tou qeou tetrakosiai ciliades andrwn pezwn spwmenwn romfaian3kai hkousan oi uioi beniamin oti anebhsan oi uioi israhl pros kurion eis masshfa kai eipan oi uioi israhl lalhsate pou egeneto h kakia auth4kai apekriqh o anhr o leuiths o anhr ths gunaikos ths pefoneumenhs kai eipen eis gabaa ths beniamin hlqon egw kai h pallakh mou katalusai5kai anesthsan ep¢ eme oi andres oi para ths gabaa kai periekuklwsan ep¢ eme thn oikian nuktos kai eme hqelhsan apokteinai kai thn pallakhn mou etapeinwsan kai enepaixan auth kai apeqanen6kai epelabomhn ths pallakhs mou kai emelisa authn kai exapesteila en panti oriw klhronomias israhl oti epoihsan afrosunhn en tw israhl7idou pantes umeis oi uioi israhl dote eautois logon kai boulhn8kai anesth pas o laos ws anhr eis legwn ouk eiseleusomeqa anhr eis to skhnwma autou kai ouk ekklinoumen anhr eis ton oikon autou9kai nun touto to rhma o poihsomen th gabaa anabhsomeqa ep¢ authn en klhrw10kai lhmyomeqa deka andras tois ekaton kai ekaton tois ciliois kai cilious tois muriois labein episitismon tw law tois eisporeuomenois epitelesai th gabaa tou beniamin kata pasan thn afrosunhn hn epoihsan en israhl11kai sunhcqh pas anhr israhl ek twn polewn ws anhr eis ercomenoi12kai exapesteilan ai fulai israhl andras en pash fulh beniamin legontes tis h kakia auth h genomenh en umin13kai nun dote tous andras tous asebeis tous en gabaa tous uious belial kai qanatwsomen autous kai exaroumen kakian ex israhl kai ouk hqelhsan oi uioi beniamin eisakousai ths fwnhs twn adelfwn autwn twn uiwn israhl14kai sunhcqhsan oi uioi beniamin ek twn polewn autwn eis gabaa exelqein tou polemhsai meta uiwn israhl15kai epeskephsan oi uioi beniamin en th hmera ekeinh ek twn polewn eikosi kai pente ciliades andrwn spwmenwn romfaian cwris twn katoikountwn thn gabaa outoi epeskephsan eptakosioi andres neaniskoi eklektoi16amfoterodexioi pantes outoi sfendonhtai ballontes liqous pros thn trica kai ou diamartanontes17kai pas anhr israhl epeskephsan cwris twn uiwn beniamin tetrakosiai ciliades andrwn spwmenwn romfaian pantes outoi andres polemistai18kai anesthsan kai anebhsan eis baiqhl kai ephrwthsan en tw qew kai eipan oi uioi israhl tis anabhsetai hmin afhgoumenos polemhsai meta beniamin kai eipen kurios ioudas anabhsetai afhgoumenos19kai anesthsan oi uioi israhl kai parenebalon epi thn gabaa20kai exhlqen pas anhr israhl eis polemon meta beniamin kai paretaxanto met¢ autwn eis polemon anhr israhl pros thn gabaa21kai exhlqon oi uioi beniamin ek ths polews kai diefqeiran en israhl en th hmera ekeinh duo kai eikosi ciliadas andrwn epi thn ghn22kai eniscusen anhr israhl kai proseqento parataxasqai polemon en tw topw w paretaxanto ekei en th hmera th prwth23kai anebhsan oi uioi israhl kai eklausan enwpion kuriou ews esperas kai ephrwthsan en kuriw legontes ei prosqw proseggisai eis polemon meta beniamin tou adelfou mou kai eipen kurios anabhte pros auton24kai proshlqosan oi uioi israhl pros beniamin en th hmera th deutera25kai exhlqen beniamin eis apanthsin autwn ek ths gabaa en th hmera th deutera kai diefqeiren ek tou laou oktwkaideka ciliadas andrwn epi thn ghn pantes outoi espasmenoi romfaian26kai anebhsan pantes oi uioi israhl kai pas o laos kai hlqosan eis baiqhl kai eklausan enanti kuriou kai enhsteusan en th hmera ekeinh kai anhnegkan olokautwmata swthriou enanti kuriou27kai ephrwthsan oi uioi israhl en kuriw kai ekei h kibwtos diaqhkhs kuriou en tais hmerais ekeinais28kai finees uios eleazar uiou aarwn paresthkws enwpion auths en tais hmerais ekeinais legwn ei prosqw eti exelqein eis polemon meta uiwn beniamin tou adelfou mou h kopasw kai eipen kurios anabhte oti aurion paradwsw auton en ceiri sou29kai eqhkan oi uioi israhl enedra en th gabaa kuklw30kai etaxen israhl pros ton beniamin en th hmera th trith kai paretaxanto pros gabaa kaqws apax kai apax31kai exhlqon oi uioi beniamin eis apanthsin tou laou kai exeilkusqhsan ek ths polews kai hrxanto tuptein ek tou laou kaqws apax kai apax en tais odois h estin mia anabainousa eis baiqhl kai mia anabainousa eis gabaa en tw agrw wsei triakonta andras en tw israhl32kai eipan oi uioi beniamin proskoptousin enwpion hmwn kaqws emprosqen kai oi uioi israhl eipan fugwmen kai ekspaswmen autous ek ths polews eis tas odous33kai pas anhr israhl anesth ek tou topou autou kai paretaxanto en baalqamar kai to enedron israhl epalaien ek tou topou autou apo dusmwn ths gabaa34kai paregenonto ex enantias ths gabaa deka ciliades andrwn eklektwn ek pantos israhl kai o polemos ebarunqh kai autoi ouk egnwsan oti afhptai autwn h kakia35kai etropwsen kurios ton beniamin kata proswpon israhl kai diefqeiran oi uioi israhl en tw beniamin en th hmera ekeinh eikosi kai pente ciliadas kai ekaton andras pantes outoi spwmenoi romfaian36kai eiden beniamin oti tetropwtai kai edwken anhr israhl tw beniamin topon oti hlpisan epi to enedron o etaxan pros thn gabaa37kai to enedron wrmhsen kai execuqhsan pros thn gabaa kai eporeuqh to enedron kai epataxan olhn thn polin en stomati romfaias38kai h suntagh hn andri israhl pros to enedron tou anenegkai autous purson tou kapnou ths polews39kai anestreyan anhr israhl en tw polemw kai beniamin hrktai tou tuptein traumatias en tw andri israhl wsei triakonta andras oti eipan plhn tropoumenos tropoutai enantion hmwn kaqws o polemos o emprosqen40kai o pursos hrxato anabainein ek ths polews stulos kapnou kai epebleyen beniamin opisw autou kai idou anebh sunteleia ths polews eis ton ouranon41kai anhr israhl apestreyen kai espeusen anhr beniamin kai eiden oti hptai autou h kakia42kai eklinan enwpion andros israhl eis thn odon ths erhmou kai o polemos katefqasen auton kai oi apo twn polewn diefqeiran auton en mesw autwn43kai ekoyan ton beniamin katapausai auton katapausin kai katepathsan auton ews ex enantias ths gabaa apo anatolwn hliou44kai epesan ek tou beniamin oktwkaideka ciliades andrwn sun pasin toutois andres dunatoi45kai exeklinan kai efugon eis thn erhmon pros thn petran thn remmwn kai ekalamhsanto en tais odois pente ciliadas andrwn kai prosekollhqhsan opisw autou ews gadaam kai epataxan ex autwn discilious andras46kai egenonto pantes oi peptwkotes en tw beniamin eikosi kai pente ciliades andrwn spwmenwn romfaian en th hmera ekeinh sun pasi toutois andres dunatoi47kai exeklinan kai efugon eis thn erhmon pros thn petran thn remmwn exakosioi andres kai ekaqisan en th petra remmwn tetramhnon48kai anhr israhl apekleisen tous uious beniamin kai epataxan autous en stomati romfaias apo polews exhs ews kthnous ews pantos tou eureqentos eis pasas tas poleis kai tas poleis tas eureqeisas exapesteilan en puri

Chapter 21
1kai anhr israhl wmosen en masshfa legwn anhr ex hmwn ou dwsei thn qugatera autou tw beniamin eis gunaika2kai paregenonto pas o laos eis masshfa kai baiqhl kai ekaqisan ekei ews esperas enwpion tou qeou kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan klauqmon megan3kai eipan ina ti kurie o qeos israhl egenhqh auth en tw israhl tou episkephnai shmeron en tw israhl fulhn mian4kai egeneto en th epaurion kai wrqrisen o laos kai wkodomhsan ekei qusiasthrion kai anhnegkan olokautwmata swthriou5kai eipan oi uioi israhl tis o mh anabas en th ekklhsia ek paswn fulwn israhl pros kurion oti orkos megas hn tw mh anabanti pros kurion eis masshfa legontes qanatw apoqaneitai6kai pareklhqhsan oi uioi israhl peri beniamin tou adelfou autwn kai eipan afhrhtai shmeron fulh mia ex israhl7ti poihswmen autois tois upoleifqeisin eis gunaikas kai hmeis wmosamen en kuriw tou mh dounai autois apo twn qugaterwn hmwn eis gunaikas8kai eipan tis mia twn fulwn israhl htis ouk anebh pros kurion eis masshfa kai idou ouk hlqen anhr eis thn parembolhn apo iabis galaad eis thn ekklhsian9kai epeskeph o laos kai idou ouk estin ekei anhr apo twn katoikountwn iabis galaad10kai apesteilan ekei h sunagwgh dwdeka ciliadas andrwn apo twn uiwn ths dunamews kai eneteilanto autois legontes poreuqhte kai pataxate pantas tous katoikountas iabis galaad en stomati romfaias kai tas gunaikas kai ton laon11kai outos o logos on poihsete pan arsenikon kai pasan gunaika ginwskousan koithn arsenos anaqematieite12kai euron apo twn katoikountwn iabis galaad tetrakosias neanidas parqenous ai ouk egnwsan andra eis koithn arsenos kai hgon autas eis thn parembolhn eis shlw h estin en gh canaan13kai apesteilen pasa h sunagwgh kai elalhsan pros beniamin ton en th petra remmwn kai ekalesan autous eis eirhnhn14kai apestreyen beniamin pros tous uious israhl en tw kairw ekeinw kai edwkan autois tas gunaikas aitines hsan ek twn gunaikwn iabis galaad kai hresen autois outws15kai o laos pareklhqh tw beniamin oti epoihsen kurios diakophn en tais fulais israhl16kai eipan oi presbuteroi ths sunagwghs ti poihswmen tois epiloipois eis gunaikas oti hfanistai ek tou beniamin gunh17kai eipan klhronomia diaseswsmenh tw beniamin kai ou mh exaleifqh fulh ex israhl18kai hmeis ou dunhsomeqa dounai autois gunaikas apo twn qugaterwn hmwn oti wmosamen oi uioi israhl legontes epikataratos o didous gunaika tw beniamin19kai eipan eorth tw kuriw en shlw af¢ hmerwn eis hmeras h estin apo borra ths baiqhl kat¢ anatolas hliou en th odw th anabainoush ek baiqhl eis sikima kai apo notou tou libanou ths lebwna20kai eneteilanto tois uiois beniamin legontes dielqate kai enedreusate en tois ampelwsin21kai oyesqe kai idou ws an exelqwsin ai qugateres twn katoikountwn shlw en shlw coreusai en corois kai exeleusesqe apo twn ampelwnwn kai arpasete anhr eautw gunaika apo twn qugaterwn shlw kai apeleusesqe eis ghn beniamin22kai estai otan elqwsin oi pateres autwn h oi adelfoi autwn krinesqai pros umas kai eroumen pros autous elehsate autous oti ouk elabon anhr gunaika autou en tw polemw ou gar umeis dedwkate autois kata ton kairon eplhmmelhsate23kai epoihsan outws oi uioi beniamin kai elabon gunaikas kata ton ariqmon autwn apo twn coreuouswn as dihrpasan kai aphlqon kai apestreyan epi thn klhronomian autwn kai wkodomhsan eautois poleis kai katwkhsan en autais24kai periepathsan ekeiqen oi uioi israhl en tw kairw ekeinw anhr eis thn fulhn autou kai eis thn suggeneian autou kai aphlqon ekeiqen anhr eis thn klhronomian autou25en tais hmerais ekeinais ouk hn basileus en israhl anhr ekastos to euqes en ofqalmois autou epoiei .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks