Lamentations


Chapter 1
0kai egeneto meta to aicmalwtisqhnai ton israhl kai ierousalhm erhmwqhnai ekaqisen ieremias klaiwn kai eqrhnhsen ton qrhnon touton epi ierousalhm kai eipen1pws ekaqisen monh h polis h peplhqummenh lawn egenhqh ws chra peplhqummenh en eqnesin arcousa en cwrais egenhqh eis foron2klaiousa eklausen en nukti kai ta dakrua auths epi twn siagonwn auths kai ouc uparcei o parakalwn authn apo pantwn twn agapwntwn authn pantes oi filountes authn hqethsan en auth egenonto auth eis ecqrous3metwkisqh h ioudaia apo tapeinwsews auths kai apo plhqous douleias auths ekaqisen en eqnesin ouc euren anapausin pantes oi katadiwkontes authn katelabon authn ana meson twn qlibontwn4odoi siwn penqousin para to mh einai ercomenous en eorth pasai ai pulai auths hfanismenai oi iereis auths anastenazousin ai parqenoi auths agomenai kai auth pikrainomenh en eauth5egenonto oi qlibontes authn eis kefalhn kai oi ecqroi auths euqhnousan oti kurios etapeinwsen authn epi to plhqos twn asebeiwn auths ta nhpia auths eporeuqhsan en aicmalwsia kata proswpon qlibontos6kai exhlqen ek qugatros siwn pasa h euprepeia auths egenonto oi arcontes auths ws krioi ouc euriskontes nomhn kai eporeuonto en ouk iscui kata proswpon diwkontos7emnhsqh ierousalhm hmerwn tapeinwsews auths kai apwsmwn auths panta ta epiqumhmata auths osa hn ex hmerwn arcaiwn en tw pesein ton laon auths eis ceiras qlibontos kai ouk hn o bohqwn auth idontes oi ecqroi auths egelasan epi metoikesia auths8amartian hmarten ierousalhm dia touto eis salon egeneto pantes oi doxazontes authn etapeinwsan authn eidon gar thn aschmosunhn auths kai ge auth stenazousa kai apestrafh opisw9akaqarsia auths pros podwn auths ouk emnhsqh escata auths kai katebibasen uperogka ouk estin o parakalwn authn ide kurie thn tapeinwsin mou oti emegalunqh ecqros10ceira autou exepetasen qlibwn epi panta ta epiqumhmata auths eiden gar eqnh eiselqonta eis to agiasma auths a eneteilw mh eiselqein auta eis ekklhsian sou11pas o laos auths katastenazontes zhtountes arton edwkan ta epiqumhmata auths en brwsei tou epistreyai yuchn ide kurie kai epibleyon oti egenhqhn htimwmenh12ou pros umas pantes oi paraporeuomenoi odon epistreyate kai idete ei estin algos kata to algos mou o egenhqh fqegxamenos en emoi etapeinwsen me kurios en hmera orghs qumou autou13ex uyous autou apesteilen pur en tois osteois mou kathgagen auto diepetasen diktuon tois posin mou apestreyen me eis ta opisw edwken me hfanismenhn olhn thn hmeran odunwmenhn14egrhgorhqh epi ta asebhmata mou en cersin mou suneplakhsan anebhsan epi ton trachlon mou hsqenhsen h iscus mou oti edwken kurios en cersin mou odunas ou dunhsomai sthnai15exhren pantas tous iscurous mou o kurios ek mesou mou ekalesen ep� eme kairon tou suntriyai eklektous mou lhnon epathsen kurios parqenw qugatri iouda epi toutois egw klaiw16o ofqalmos mou kathgagen udwr oti emakrunqh ap� emou o parakalwn me o epistrefwn yuchn mou egenonto oi uioi mou hfanismenoi oti ekrataiwqh o ecqros17diepetasen siwn ceiras auths ouk estin o parakalwn authn eneteilato kurios tw iakwb kuklw autou oi qlibontes auton egenhqh ierousalhm eis apokaqhmenhn ana meson autwn18dikaios estin kurios oti to stoma autou parepikrana akousate dh pantes oi laoi kai idete to algos mou parqenoi mou kai neaniskoi mou eporeuqhsan en aicmalwsia19ekalesa tous erastas mou autoi de parelogisanto me oi iereis mou kai oi presbuteroi mou en th polei exelipon oti ezhthsan brwsin autois ina epistreywsin yucas autwn kai ouc euron20ide kurie oti qlibomai h koilia mou etaracqh kai h kardia mou estrafh en emoi oti parapikrainousa parepikrana exwqen hteknwsen me macaira wsper qanatos en oikw21akousate dh oti stenazw egw ouk estin o parakalwn me pantes oi ecqroi mou hkousan ta kaka mou kai ecarhsan oti su epoihsas ephgages hmeran ekalesas kairon kai egenonto omoioi emoi22eiselqoi pasa h kakia autwn kata proswpon sou kai epifullison autois on tropon epoihsan epifullida peri pantwn twn amarthmatwn mou oti polloi oi stenagmoi mou kai h kardia mou lupeitai

Chapter 2
1pws egnofwsen en orgh autou kurios thn qugatera siwn katerriyen ex ouranou eis ghn doxasma israhl kai ouk emnhsqh upopodiou podwn autou en hmera orghs autou2katepontisen kurios ou feisamenos panta ta wraia iakwb kaqeilen en qumw autou ta ocurwmata ths qugatros iouda ekollhsen eis thn ghn ebebhlwsen basilea auths kai arcontas auths3suneklasen en orgh qumou autou pan keras israhl apestreyen opisw dexian autou apo proswpou ecqrou kai anhyen en iakwb ws pur floga kai katefagen panta ta kuklw4eneteinen toxon autou ws ecqros esterewsen dexian autou ws upenantios kai apekteinen panta ta epiqumhmata ofqalmwn mou en skhnh qugatros siwn execeen ws pur ton qumon autou5egenhqh kurios ws ecqros katepontisen israhl katepontisen pasas tas bareis auths diefqeiren ta ocurwmata autou kai eplhqunen th qugatri iouda tapeinoumenhn kai tetapeinwmenhn6kai diepetasen ws ampelon to skhnwma autou diefqeiren eorthn autou epelaqeto kurios o epoihsen en siwn eorths kai sabbatou kai parwxunen embrimhmati orghs autou basilea kai ierea kai arconta7apwsato kurios qusiasthrion autou apetinaxen agiasma autou sunetriyen en ceiri ecqrou teicos barewn auths fwnhn edwkan en oikw kuriou ws en hmera eorths8kai epestreyen kurios tou diafqeirai teicos qugatros siwn exeteinen metron ouk apestreyen ceira autou apo katapathmatos kai epenqhsen to proteicisma kai teicos omoqumadon hsqenhsen9enepaghsan eis ghn pulai auths apwlesen kai sunetriyen moclous auths basilea auths kai arcontas auths en tois eqnesin ouk estin nomos kai ge profhtai auths ouk eidon orasin para kuriou10ekaqisan eis thn ghn esiwphsan presbuteroi qugatros siwn anebibasan coun epi thn kefalhn autwn periezwsanto sakkous kathgagon eis ghn archgous parqenous en ierousalhm11exelipon en dakrusin oi ofqalmoi mou etaracqh h kardia mou execuqh eis ghn h doxa mou epi to suntrimma ths qugatros tou laou mou en tw eklipein nhpion kai qhlazonta en plateiais polews12tais mhtrasin autwn eipan pou sitos kai oinos en tw ekluesqai autous ws traumatias en plateiais polews en tw ekceisqai yucas autwn eis kolpon mhterwn autwn13ti marturhsw soi h ti omoiwsw soi qugater ierousalhm tis swsei se kai parakalesei se parqenos qugater siwn oti emegalunqh pothrion suntribhs sou tis iasetai se14profhtai sou eidosan soi mataia kai afrosunhn kai ouk apekaluyan epi thn adikian sou tou epistreyai aicmalwsian sou kai eidosan soi lhmmata mataia kai exwsmata15ekrothsan epi se ceiras pantes oi paraporeuomenoi odon esurisan kai ekinhsan thn kefalhn autwn epi thn qugatera ierousalhm h auth h polis hn erousin stefanos doxhs eufrosunh pashs ths ghs16dihnoixan epi se stoma autwn pantes oi ecqroi sou esurisan kai ebruxan odontas eipan katepiomen authn plhn auth h hmera hn prosedokwmen euromen authn eidomen17epoihsen kurios a enequmhqh sunetelesen rhmata autou a eneteilato ex hmerwn arcaiwn kaqeilen kai ouk efeisato kai hufranen epi se ecqron uywsen keras qlibontos se18ebohsen kardia autwn pros kurion teich siwn katagagete ws ceimarrous dakrua hmeras kai nuktos mh dws eknhyin seauth mh siwphsaito qugater o ofqalmos sou19anasta agalliasai en nukti eis arcas fulakhs sou ekceon ws udwr kardian sou apenanti proswpou kuriou aron pros auton ceiras sou peri yuchs nhpiwn sou twn ekluomenwn limw ep� archs paswn exodwn20ide kurie kai epibleyon tini epefullisas outws ei fagontai gunaikes karpon koilias autwn epifullida epoihsen mageiros foneuqhsontai nhpia qhlazonta mastous apokteneis en agiasmati kuriou ierea kai profhthn21ekoimhqhsan eis thn exodon paidarion kai presbuths parqenoi mou kai neaniskoi mou eporeuqhsan en aicmalwsia en romfaia kai en limw apekteinas en hmera orghs sou emageireusas ouk efeisw22ekalesen hmeran eorths paroikias mou kukloqen kai ouk egenonto en hmera orghs kuriou anaswzomenos kai kataleleimmenos ws epekrathsa kai eplhquna ecqrous mou pantas

Chapter 3
1egw anhr o blepwn ptwceian en rabdw qumou autou ep� eme2parelaben me kai aphgagen eis skotos kai ou fws3plhn en emoi epestreyen ceira autou olhn thn hmeran4epalaiwsen sarkas mou kai derma mou ostea mou sunetriyen5anwkodomhsen kat� emou kai ekuklwsen kefalhn mou kai emocqhsen6en skoteinois ekaqisen me ws nekrous aiwnos7anwkodomhsen kat� emou kai ouk exeleusomai ebarunen calkon mou8kai ge kekraxomai kai bohsw apefraxen proseuchn mou9anwkodomhsen odous mou enefraxen tribous mou etaraxen10arkos enedreuousa autos moi lewn en krufaiois11katediwxen afesthkota kai katepausen me eqeto me hfanismenhn12eneteinen toxon autou kai esthlwsen me ws skopon eis belos13eishgagen tois nefrois mou ious faretras autou14egenhqhn gelws panti law mou yalmos autwn olhn thn hmeran15ecortasen me pikrias emequsen me colhs16kai exebalen yhfw odontas mou eywmisen me spodon17kai apwsato ex eirhnhs yuchn mou epelaqomhn agaqa18kai eipa apwleto neikos mou kai h elpis mou apo kuriou19emnhsqhn apo ptwceias mou kai ek diwgmou mou pikrias kai colhs mou20mnhsqhsetai kai katadoleschsei ep� eme h yuch mou21tauthn taxw eis thn kardian mou dia touto upomenw25agaqos kurios tois upomenousin auton yuch h zhthsei auton agaqon26kai upomenei kai hsucasei eis to swthrion kuriou27agaqon andri otan arh zugon en neothti autou28kaqhsetai kata monas kai siwphsetai oti hren ef� eautw30dwsei tw paionti auton siagona cortasqhsetai oneidismwn31oti ouk eis ton aiwna apwsetai kurios32oti o tapeinwsas oiktirhsei kata to plhqos tou eleous autou33oti ouk apekriqh apo kardias autou kai etapeinwsen uious andros34tou tapeinwsai upo tous podas autou pantas desmious ghs35tou ekklinai krisin andros katenanti proswpou uyistou36katadikasai anqrwpon en tw krinesqai auton kurios ouk eipen37tis outws eipen kai egenhqh kurios ouk eneteilato38ek stomatos uyistou ouk exeleusetai ta kaka kai to agaqon39ti goggusei anqrwpos zwn anhr peri ths amartias autou40exhreunhqh h odos hmwn kai htasqh kai epistreywmen ews kuriou41analabwmen kardias hmwn epi ceirwn pros uyhlon en ouranw42hmarthsamen hsebhsamen kai ouc ilasqhs43epeskepasas en qumw kai apediwxas hmas apekteinas ouk efeisw44epeskepasas nefelhn seautw eineken proseuchs45kammusai me kai apwsqhnai eqhkas hmas en mesw twn lawn46dihnoixan ef� hmas to stoma autwn pantes oi ecqroi hmwn47fobos kai qumos egenhqh hmin eparsis kai suntribh48afeseis udatwn kataxei o ofqalmos mou epi to suntrimma ths qugatros tou laou mou49o ofqalmos mou katepoqh kai ou sighsomai tou mh einai eknhyin50ews ou diakuyh kai idh kurios ex ouranou51o ofqalmos mou epifulliei epi thn yuchn mou para pasas qugateras polews52qhreuontes eqhreusan me ws strouqion oi ecqroi mou dwrean53eqanatwsan en lakkw zwhn mou kai epeqhkan liqon ep� emoi54uperecuqh udwr epi kefalhn mou eipa apwsmai55epekalesamhn to onoma sou kurie ek lakkou katwtatou56fwnhn mou hkousas mh kruyhs ta wta sou eis thn dehsin mou57eis thn bohqeian mou hggisas en h se hmera epekalesamhn eipas moi mh fobou58edikasas kurie tas dikas ths yuchs mou elutrwsw thn zwhn mou59eides kurie tas taracas mou ekrinas thn krisin mou60eides pasan thn ekdikhsin autwn eis pantas dialogismous autwn en emoi61hkousas ton oneidismon autwn pantas tous dialogismous autwn kat� emou62ceilh epanistanomenwn moi kai meletas autwn kat� emou olhn thn hmeran63kaqedran autwn kai anastasin autwn epibleyon epi tous ofqalmous autwn64apodwseis autois antapodoma kurie kata ta erga twn ceirwn autwn65apodwseis autois uperaspismon kardias mocqon sou autois66katadiwxeis en orgh kai exanalwseis autous upokatw tou ouranou kurie

Chapter 4
1pws amaurwqhsetai crusion alloiwqhsetai to argurion to agaqon execuqhsan liqoi agioi ep� archs paswn exodwn2uioi siwn oi timioi oi ephrmenoi en crusiw pws elogisqhsan eis aggeia ostrakina erga ceirwn keramews3kai ge drakontes exedusan mastous eqhlasan skumnoi autwn qugateres laou mou eis aniaton ws strouqion en erhmw4ekollhqh h glwssa qhlazontos pros ton farugga autou en diyei nhpia hthsan arton o diaklwn ouk estin autois5oi esqontes tas trufas hfanisqhsan en tais exodois oi tiqhnoumenoi epi kokkwn periebalonto koprias6kai emegalunqh anomia qugatros laou mou uper anomias sodomwn ths katestrammenhs wsper spoudh kai ouk eponesan en auth ceiras7ekaqariwqhsan naziraioi auths uper ciona elamyan uper gala epurrwqhsan uper liqous sapfeirou to apospasma autwn8eskotasen uper asbolhn to eidos autwn ouk epegnwsqhsan en tais exodois epagh derma autwn epi ta ostea autwn exhranqhsan egenhqhsan wsper xulon9kaloi hsan oi traumatiai romfaias h oi traumatiai limou eporeuqhsan ekkekenthmenoi apo genhmatwn agrwn10ceires gunaikwn oiktirmonwn hyhsan ta paidia autwn egenhqhsan eis brwsin autais en tw suntrimmati ths qugatros laou mou11sunetelesen kurios qumon autou execeen qumon orghs autou kai anhyen pur en siwn kai katefagen ta qemelia auths12ouk episteusan basileis ghs pantes oi katoikountes thn oikoumenhn oti eiseleusetai ecqros kai ekqlibwn dia twn pulwn ierousalhm13ex amartiwn profhtwn auths adikiwn ierewn auths twn ekceontwn aima dikaion en mesw auths14esaleuqhsan egrhgoroi auths en tais exodois emolunqhsan en aimati en tw mh dunasqai autous hyanto endumatwn autwn15aposthte akaqartwn kalesate autous aposthte aposthte mh aptesqe oti anhfqhsan kai ge esaleuqhsan eipate en tois eqnesin ou mh prosqwsin tou paroikein16proswpon kuriou meris autwn ou prosqhsei epibleyai autois proswpon ierewn ouk elabon presbutas ouk hlehsan17eti ontwn hmwn exelipon oi ofqalmoi hmwn eis thn bohqeian hmwn mataia aposkopeuontwn hmwn apeskopeusamen eis eqnos ou swzon18eqhreusamen mikrous hmwn tou mh poreuesqai en tais plateiais hmwn hggiken o kairos hmwn eplhrwqhsan ai hmerai hmwn parestin o kairos hmwn19koufoi egenonto oi diwkontes hmas uper aetous ouranou epi twn orewn exhfqhsan en erhmw enhdreusan hmas20pneuma proswpou hmwn cristos kuriou sunelhmfqh en tais diafqorais autwn ou eipamen en th skia autou zhsomeqa en tois eqnesin21caire kai eufrainou qugater idoumaias h katoikousa epi ghs kai ge epi se dieleusetai to pothrion kuriou kai mequsqhsh kai apoceeis22exelipen h anomia sou qugater siwn ou prosqhsei eti apoikisai se epeskeyato anomias sou qugater edwm apekaluyen epi ta asebhmata sou

Chapter 5
1mnhsqhti kurie o ti egenhqh hmin epibleyon kai ide ton oneidismon hmwn2klhronomia hmwn metestrafh allotriois oi oikoi hmwn xenois3orfanoi egenhqhmen ouc uparcei pathr mhteres hmwn ws ai chrai4ex hmerwn hmwn xula hmwn en allagmati hlqen5epi ton trachlon hmwn ediwcqhmen ekopiasamen ouk anepauqhmen6aiguptos edwken ceira assour eis plhsmonhn autwn7oi pateres hmwn hmarton ouc uparcousin hmeis ta anomhmata autwn upescomen8douloi ekurieusan hmwn lutroumenos ouk estin ek ths ceiros autwn9en tais yucais hmwn eisoisomen arton hmwn apo proswpou romfaias ths erhmou10to derma hmwn ws klibanos epeleiwqh sunespasqhsan apo proswpou kataigidwn limou11gunaikas en siwn etapeinwsan parqenous en polesin iouda12arcontes en cersin autwn ekremasqhsan presbuteroi ouk edoxasqhsan13eklektoi klauqmon anelabon kai neaniskoi en xulw hsqenhsan14kai presbutai apo pulhs katepausan eklektoi ek yalmwn autwn katepausan15katelusen cara kardias hmwn estrafh eis penqos o coros hmwn16epesen o stefanos ths kefalhs hmwn ouai dh hmin oti hmartomen17peri toutou egenhqh odunhra h kardia hmwn peri toutou eskotasan oi ofqalmoi hmwn18ep� oros siwn oti hfanisqh alwpekes dihlqon en auth19su de kurie eis ton aiwna katoikhseis o qronos sou eis genean kai genean20ina ti eis neikos epilhsh hmwn kataleiyeis hmas eis makrothta hmerwn21epistreyon hmas kurie pros se kai epistrafhsomeqa kai anakainison hmeras hmwn kaqws emprosqen22oti apwqoumenos apwsw hmas wrgisqhs ef� hmas ews sfodra .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks