Leviticus


Chapter 1
1kai anekalesen mwushn kai elalhsen kurios autw ek ths skhnhs tou marturiou legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous anqrwpos ex umwn ean prosagagh dwra tw kuriw apo twn kthnwn apo twn bown kai apo twn probatwn prosoisete ta dwra umwn3ean olokautwma to dwron autou ek twn bown arsen amwmon prosaxei pros thn quran ths skhnhs tou marturiou prosoisei auto dekton enantion kuriou4kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou karpwmatos dekton autw exilasasqai peri autou5kai sfaxousi ton moscon enanti kuriou kai prosoisousin oi uioi aarwn oi iereis to aima kai prosceousin to aima epi to qusiasthrion kuklw to epi twn qurwn ths skhnhs tou marturiou6kai ekdeirantes to olokautwma meliousin auto kata melh7kai epiqhsousin oi uioi aarwn oi iereis pur epi to qusiasthrion kai epistoibasousin xula epi to pur8kai epistoibasousin oi uioi aarwn oi iereis ta dicotomhmata kai thn kefalhn kai to stear epi ta xula ta epi tou puros ta onta epi tou qusiasthriou9ta de egkoilia kai tous podas plunousin udati kai epiqhsousin oi iereis ta panta epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdias tw kuriw10ean de apo twn probatwn to dwron autou tw kuriw apo te twn arnwn kai twn erifwn eis olokautwma arsen amwmon prosaxei auto kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn autou11kai sfaxousin auto ek plagiwn tou qusiasthriou pros borran enanti kuriou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereis to aima autou epi to qusiasthrion kuklw12kai dielousin auto kata melh kai thn kefalhn kai to stear kai epistoibasousin auta oi iereis epi ta xula ta epi tou puros ta epi tou qusiasthriou13kai ta egkoilia kai tous podas plunousin udati kai prosoisei o iereus ta panta kai epiqhsei epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdias tw kuriw14ean de apo twn peteinwn karpwma prosferhs dwron tw kuriw kai prosoisei apo twn trugonwn h apo twn peristerwn to dwron autou15kai prosoisei auto o iereus pros to qusiasthrion kai apoknisei thn kefalhn kai epiqhsei o iereus epi to qusiasthrion kai straggiei to aima pros thn basin tou qusiasthriou16kai afelei ton prolobon sun tois pterois kai ekbalei auto para to qusiasthrion kata anatolas eis ton topon ths spodou17kai ekklasei auto ek twn pterugwn kai ou dielei kai epiqhsei auto o iereus epi to qusiasthrion epi ta xula ta epi tou puros karpwma estin qusia osmh euwdias tw kuriw

Chapter 2
1ean de yuch prosferh dwron qusian tw kuriw semidalis estai to dwron autou kai epiceei ep� auto elaion kai epiqhsei ep� auto libanon qusia estin2kai oisei pros tous uious aarwn tous iereis kai draxamenos ap� auths plhrh thn draka apo ths semidalews sun tw elaiw kai panta ton libanon auths kai epiqhsei o iereus to mnhmosunon auths epi to qusiasthrion qusia osmh euwdias tw kuriw3kai to loipon apo ths qusias aarwn kai tois uiois autou agion twn agiwn apo twn qusiwn kuriou4ean de prosferh dwron qusian pepemmenhn en klibanw dwron kuriw ek semidalews artous azumous pefuramenous en elaiw kai lagana azuma diakecrismena en elaiw5ean de qusia apo thganou to dwron sou semidalis pefuramenh en elaiw azuma estai6kai diaqruyeis auta klasmata kai epiceeis ep� auta elaion qusia estin kuriw7ean de qusia apo escaras to dwron sou semidalis en elaiw poihqhsetai8kai prosoisei thn qusian hn an poih ek toutwn tw kuriw kai prosoisei pros ton ierea kai proseggisas pros to qusiasthrion9afelei o iereus apo ths qusias to mnhmosunon auths kai epiqhsei o iereus epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdias kuriw10to de kataleifqen apo ths qusias aarwn kai tois uiois autou agia twn agiwn apo twn karpwmatwn kuriou11pasan qusian hn an prosferhte kuriw ou poihsete zumwton pasan gar zumhn kai pan meli ou prosoisete ap� autou karpwsai kuriw12dwron aparchs prosoisete auta kuriw epi de to qusiasthrion ouk anabibasqhsetai eis osmhn euwdias kuriw13kai pan dwron qusias umwn ali alisqhsetai ou diapausete ala diaqhkhs kuriou apo qusiasmatwn umwn epi pantos dwrou umwn prosoisete kuriw tw qew umwn alas14ean de prosferhs qusian prwtogenhmatwn tw kuriw nea pefrugmena cidra erikta tw kuriw kai prosoiseis thn qusian twn prwtogenhmatwn15kai epiceeis ep� authn elaion kai epiqhseis ep� authn libanon qusia estin16kai anoisei o iereus to mnhmosunon auths apo twn cidrwn sun tw elaiw kai panta ton libanon auths karpwma estin kuriw

Chapter 3
1ean de qusia swthriou to dwron autou tw kuriw ean men ek twn bown autou prosagagh ean te arsen ean te qhlu amwmon prosaxei auto enantion kuriou2kai epiqhsei tas ceiras epi thn kefalhn tou dwrou kai sfaxei auto para tas quras ths skhnhs tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereis to aima epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kuklw3kai prosaxousin apo ths qusias tou swthriou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi ths koilias4kai tous duo nefrous kai to stear to ep� autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatos sun tois nefrois perielei5kai anoisousin auta oi uioi aarwn oi iereis epi to qusiasthrion epi ta olokautwmata epi ta xula ta epi tou puros epi tou qusiasthriou karpwma osmh euwdias kuriw6ean de apo twn probatwn to dwron autou qusian swthriou tw kuriw arsen h qhlu amwmon prosoisei auto7ean arna prosagagh to dwron autou prosaxei auto enanti kuriou8kai epiqhsei tas ceiras epi thn kefalhn tou dwrou autou kai sfaxei auto para tas quras ths skhnhs tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereis to aima epi to qusiasthrion kuklw9kai prosoisei apo ths qusias tou swthriou karpwma tw qew to stear kai thn osfun amwmon sun tais yoais perielei auto kai to stear ths koilias10kai amfoterous tous nefrous kai to stear to ep� autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatos sun tois nefrois perielwn11anoisei o iereus epi to qusiasthrion osmh euwdias karpwma kuriw12ean de apo twn aigwn to dwron autou kai prosaxei enanti kuriou13kai epiqhsei tas ceiras epi thn kefalhn autou kai sfaxousin auto enanti kuriou para tas quras ths skhnhs tou marturiou kai prosceousin oi uioi aarwn oi iereis to aima epi to qusiasthrion kuklw14kai anoisei ep� autou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi ths koilias15kai amfoterous tous nefrous kai pan to stear to ep� autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon tou hpatos sun tois nefrois perielei16kai anoisei o iereus epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdias tw kuriw pan to stear tw kuriw17nomimon eis ton aiwna eis tas geneas umwn en pash katoikia umwn pan stear kai pan aima ouk edesqe

Chapter 4
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson pros tous uious israhl legwn yuch ean amarth enanti kuriou akousiws apo twn prostagmatwn kuriou wn ou dei poiein kai poihsh en ti ap� autwn3ean men o arciereus o kecrismenos amarth tou ton laon amartein kai prosaxei peri ths amartias autou hs hmarten moscon ek bown amwmon tw kuriw peri ths amartias autou4kai prosaxei ton moscon para thn quran ths skhnhs tou marturiou enanti kuriou kai epiqhsei thn ceira autou epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou kai sfaxei ton moscon enwpion kuriou5kai labwn o iereus o cristos o teteleiwmenos tas ceiras apo tou aimatos tou moscou kai eisoisei auto epi thn skhnhn tou marturiou6kai bayei o iereus ton daktulon eis to aima kai prosranei apo tou aimatos eptakis enanti kuriou kata to katapetasma to agion7kai epiqhsei o iereus apo tou aimatos tou moscou epi ta kerata tou qusiasthriou tou qumiamatos ths sunqesews tou enantion kuriou o estin en th skhnh tou marturiou kai pan to aima tou moscou ekceei para thn basin tou qusiasthriou twn olokautwmatwn o estin para tas quras ths skhnhs tou marturiou8kai pan to stear tou moscou tou ths amartias perielei ap� autou to stear to katakalupton ta endosqia kai pan to stear to epi twn endosqiwn9kai tous duo nefrous kai to stear to ep� autwn o estin epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatos sun tois nefrois perielei auto10on tropon afaireitai apo tou moscou tou ths qusias tou swthriou kai anoisei o iereus epi to qusiasthrion ths karpwsews11kai to derma tou moscou kai pasan autou thn sarka sun th kefalh kai tois akrwthriois kai th koilia kai th koprw12kai exoisousin olon ton moscon exw ths parembolhs eis topon kaqaron ou ekceousin thn spodian kai katakausousin auton epi xulwn en puri epi ths ekcusews ths spodias kauqhsetai13ean de pasa sunagwgh israhl agnohsh akousiws kai laqh rhma ex ofqalmwn ths sunagwghs kai poihswsin mian apo paswn twn entolwn kuriou h ou poihqhsetai kai plhmmelhswsin14kai gnwsqh autois h amartia hn hmarton en auth kai prosaxei h sunagwgh moscon ek bown amwmon peri ths amartias kai prosaxei auton para tas quras ths skhnhs tou marturiou15kai epiqhsousin oi presbuteroi ths sunagwghs tas ceiras autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou kai sfaxousin ton moscon enanti kuriou16kai eisoisei o iereus o cristos apo tou aimatos tou moscou eis thn skhnhn tou marturiou17kai bayei o iereus ton daktulon apo tou aimatos tou moscou kai ranei eptakis enanti kuriou katenwpion tou katapetasmatos tou agiou18kai apo tou aimatos epiqhsei o iereus epi ta kerata tou qusiasthriou twn qumiamatwn ths sunqesews o estin enwpion kuriou o estin en th skhnh tou marturiou kai to pan aima ekceei pros thn basin tou qusiasthriou twn karpwsewn twn pros th qura ths skhnhs tou marturiou19kai to pan stear perielei ap� autou kai anoisei epi to qusiasthrion20kai poihsei ton moscon on tropon epoihsen ton moscon ton ths amartias outws poihqhsetai kai exilasetai peri autwn o iereus kai afeqhsetai autois h amartia21kai exoisousin ton moscon olon exw ths parembolhs kai katakausousin ton moscon on tropon katekausan ton moscon ton proteron amartia sunagwghs estin22ean de o arcwn amarth kai poihsh mian apo paswn twn entolwn kuriou tou qeou autwn h ou poihqhsetai akousiws kai amarth kai plhmmelhsh23kai gnwsqh autw h amartia hn hmarten en auth kai prosoisei to dwron autou cimaron ex aigwn arsen amwmon24kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou cimarou kai sfaxousin auton en topw ou sfazousin ta olokautwmata enwpion kuriou amartia estin25kai epiqhsei o iereus apo tou aimatos tou ths amartias tw daktulw epi ta kerata tou qusiasthriou twn olokautwmatwn kai to pan aima autou ekceei para thn basin tou qusiasthriou twn olokautwmatwn26kai to pan stear autou anoisei epi to qusiasthrion wsper to stear qusias swthriou kai exilasetai peri autou o iereus apo ths amartias autou kai afeqhsetai autw27ean de yuch mia amarth akousiws ek tou laou ths ghs en tw poihsai mian apo paswn twn entolwn kuriou h ou poihqhsetai kai plhmmelhsh28kai gnwsqh autw h amartia hn hmarten en auth kai oisei cimairan ex aigwn qhleian amwmon oisei peri ths amartias hs hmarten29kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou amarthmatos autou kai sfaxousin thn cimairan thn ths amartias en topw ou sfazousin ta olokautwmata30kai lhmyetai o iereus apo tou aimatos auths tw daktulw kai epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou twn olokautwmatwn kai pan to aima auths ekceei para thn basin tou qusiasthriou31kai pan to stear perielei on tropon periaireitai stear apo qusias swthriou kai anoisei o iereus epi to qusiasthrion eis osmhn euwdias kuriw kai exilasetai peri autou o iereus kai afeqhsetai autw32ean de probaton prosenegkh to dwron autou eis amartian qhlu amwmon prosoisei auto33kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou ths amartias kai sfaxousin auto en topw ou sfazousin ta olokautwmata34kai labwn o iereus apo tou aimatos tou ths amartias tw daktulw epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou ths olokautwsews kai pan autou to aima ekceei para thn basin tou qusiasthriou ths olokautwsews35kai pan autou to stear perielei on tropon periaireitai stear probatou ek ths qusias tou swthriou kai epiqhsei auto o iereus epi to qusiasthrion epi to olokautwma kuriou kai exilasetai peri autou o iereus peri ths amartias hs hmarten kai afeqhsetai autw

Chapter 5
1ean de yuch amarth kai akoush fwnhn orkismou kai outos martus h ewraken h sunoiden ean mh apaggeilh lhmyetai thn amartian2h yuch htis ean ayhtai pantos pragmatos akaqartou h qnhsimaiou h qhrialwtou akaqartou h twn qnhsimaiwn h twn bdelugmatwn twn akaqartwn h twn qnhsimaiwn kthnwn twn akaqartwn3h ayhtai apo akaqarsias anqrwpou apo pashs akaqarsias autou hs an ayamenos mianqh kai elaqen auton meta touto de gnw kai plhmmelhsh4h yuch h an omosh diastellousa tois ceilesin kakopoihsai h kalws poihsai kata panta osa ean diasteilh o anqrwpos meq� orkou kai laqh auton pro ofqalmwn kai outos gnw kai amarth en ti toutwn5kai exagoreusei thn amartian peri wn hmarthken kat� auths6kai oisei peri wn eplhmmelhsen kuriw peri ths amartias hs hmarten qhlu apo twn probatwn amnada h cimairan ex aigwn peri amartias kai exilasetai peri autou o iereus peri ths amartias autou hs hmarten kai afeqhsetai autw h amartia7ean de mh iscush h ceir autou to ikanon eis to probaton oisei peri ths amartias autou hs hmarten duo trugonas h duo neossous peristerwn kuriw ena peri amartias kai ena eis olokautwma8kai oisei auta pros ton ierea kai prosaxei o iereus to peri ths amartias proteron kai apoknisei o iereus thn kefalhn autou apo tou sfondulou kai ou dielei9kai ranei apo tou aimatos tou peri ths amartias epi ton toicon tou qusiasthriou to de kataloipon tou aimatos katastraggiei epi thn basin tou qusiasthriou amartias gar estin10kai to deuteron poihsei olokautwma ws kaqhkei kai exilasetai o iereus peri ths amartias autou hs hmarten kai afeqhsetai autw11ean de mh euriskh autou h ceir zeugos trugonwn h duo neossous peristerwn kai oisei to dwron autou peri ou hmarten to dekaton tou oifi semidalin peri amartias ouk epiceei ep� auto elaion oude epiqhsei ep� auto libanon oti peri amartias estin12kai oisei auto pros ton ierea kai draxamenos o iereus ap� auths plhrh thn draka to mnhmosunon auths epiqhsei epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kuriw amartia estin13kai exilasetai peri autou o iereus peri ths amartias autou hs hmarten ef� enos toutwn kai afeqhsetai autw to de kataleifqen estai tw ierei ws h qusia ths semidalews14kai elalhsen kurios pros mwushn legwn15yuch ean laqh auton lhqh kai amarth akousiws apo twn agiwn kuriou kai oisei ths plhmmeleias autou tw kuriw krion amwmon ek twn probatwn timhs arguriou siklwn tw siklw twn agiwn peri ou eplhmmelhsen16kai o hmarten apo twn agiwn apoteisai auto kai to epipempton prosqhsei ep� auto kai dwsei auto tw ierei kai o iereus exilasetai peri autou en tw kriw ths plhmmeleias kai afeqhsetai autw17kai h yuch h an amarth kai poihsh mian apo paswn twn entolwn kuriou wn ou dei poiein kai ouk egnw kai plhmmelhsh kai labh thn amartian18kai oisei krion amwmon ek twn probatwn timhs arguriou eis plhmmeleian pros ton ierea kai exilasetai peri autou o iereus peri ths agnoias autou hs hgnohsen kai autos ouk hdei kai afeqhsetai autw19eplhmmelhsen gar plhmmelhsin enanti kuriou20kai elalhsen kurios pros mwushn legwn21yuch ean amarth kai paridwn paridh tas entolas kuriou kai yeushtai ta pros ton plhsion en paraqhkh h peri koinwnias h peri arpaghs h hdikhsen ti ton plhsion22h euren apwleian kai yeushtai peri auths kai omosh adikws peri enos apo pantwn wn ean poihsh o anqrwpos wste amartein en toutois23kai estai hnika ean amarth kai plhmmelhsh kai apodw to arpagma o hrpasen h to adikhma o hdikhsen h thn paraqhkhn htis pareteqh autw h thn apwleian hn euren24apo pantos pragmatos ou wmosen peri autou adikws kai apoteisei auto to kefalaion kai to pempton prosqhsei ep� auto tinos estin autw apodwsei h hmera elegcqh25kai ths plhmmeleias autou oisei tw kuriw krion apo twn probatwn amwmon timhs eis o eplhmmelhsen autw26kai exilasetai peri autou o iereus enanti kuriou kai afeqhsetai autw peri enos apo pantwn wn epoihsen kai eplhmmelhsen autw

Chapter 6
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2enteilai aarwn kai tois uiois autou legwn outos o nomos ths olokautwsews auth h olokautwsis epi ths kausews auths epi tou qusiasthriou olhn thn nukta ews to prwi kai to pur tou qusiasthriou kauqhsetai ep� autou ou sbesqhsetai3kai endusetai o iereus citwna linoun kai periskeles linoun endusetai peri to swma autou kai afelei thn katakarpwsin hn an katanalwsh to pur thn olokautwsin apo tou qusiasthriou kai paraqhsei auto ecomenon tou qusiasthriou4kai ekdusetai thn stolhn autou kai endusetai stolhn allhn kai exoisei thn katakarpwsin exw ths parembolhs eis topon kaqaron5kai pur epi to qusiasthrion kauqhsetai ap� autou kai ou sbesqhsetai kai kausei o iereus ep� auto xula to prwi kai stoibasei ep� autou thn olokautwsin kai epiqhsei ep� auto to stear tou swthriou6kai pur dia pantos kauqhsetai epi to qusiasthrion ou sbesqhsetai7outos o nomos ths qusias hn prosaxousin authn oi uioi aarwn enanti kuriou apenanti tou qusiasthriou8kai afelei ap� autou th draki apo ths semidalews ths qusias sun tw elaiw auths kai sun tw libanw auths ta onta epi ths qusias kai anoisei epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdias to mnhmosunon auths tw kuriw9to de kataleifqen ap� auths edetai aarwn kai oi uioi autou azuma brwqhsetai en topw agiw en aulh ths skhnhs tou marturiou edontai authn10ou pefqhsetai ezumwmenh merida authn edwka autois apo twn karpwmatwn kuriou agia agiwn wsper to ths amartias kai wsper to ths plhmmeleias11pan arsenikon twn ierewn edontai authn nomimon aiwnion eis tas geneas umwn apo twn karpwmatwn kuriou pas os ean ayhtai autwn agiasqhsetai12kai elalhsen kurios pros mwushn legwn13touto to dwron aarwn kai twn uiwn autou o prosoisousin kuriw en th hmera h an crishs auton to dekaton tou oifi semidalews eis qusian dia pantos to hmisu auths to prwi kai to hmisu auths to deilinon14epi thganou en elaiw poihqhsetai pefuramenhn oisei authn elikta qusian ek klasmatwn qusian osmhn euwdias kuriw15o iereus o cristos ant� autou ek twn uiwn autou poihsei authn nomos aiwnios apan epitelesqhsetai16kai pasa qusia ierews olokautos estai kai ou brwqhsetai17kai elalhsen kurios pros mwushn legwn18lalhson aarwn kai tois uiois autou legwn outos o nomos ths amartias en topw ou sfazousin to olokautwma sfaxousin ta peri ths amartias enanti kuriou agia agiwn estin19o iereus o anaferwn authn edetai authn en topw agiw brwqhsetai en aulh ths skhnhs tou marturiou20pas o aptomenos twn krewn auths agiasqhsetai kai w ean epirrantisqh apo tou aimatos auths epi to imation o ean rantisqh ep� auto pluqhsetai en topw agiw21kai skeuos ostrakinon ou ean eyhqh en autw suntribhsetai ean de en skeuei calkw eyhqh ektriyei auto kai ekklusei udati22pas arshn en tois iereusin fagetai auta agia agiwn estin kuriou23kai panta ta peri ths amartias wn ean eisenecqh apo tou aimatos autwn eis thn skhnhn tou marturiou exilasasqai en tw agiw ou brwqhsetai en puri katakauqhsetai

Chapter 7
1kai outos o nomos tou kriou tou peri ths plhmmeleias agia agiwn estin2en topw ou sfazousin to olokautwma sfaxousin ton krion ths plhmmeleias enanti kuriou kai to aima prosceei epi thn basin tou qusiasthriou kuklw3kai pan to stear autou prosoisei ap� autou kai thn osfun kai pan to stear to katakalupton ta endosqia kai pan to stear to epi twn endosqiwn4kai tous duo nefrous kai to stear to ep� autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatos sun tois nefrois perielei auta5kai anoisei auta o iereus epi to qusiasthrion karpwma tw kuriw peri plhmmeleias estin6pas arshn ek twn ierewn edetai auta en topw agiw edontai auta agia agiwn estin7wsper to peri ths amartias outw kai to ths plhmmeleias nomos eis autwn o iereus ostis exilasetai en autw autw estai8kai o iereus o prosagwn olokautwma anqrwpou to derma ths olokautwsews hs autos prosferei autw estai9kai pasa qusia htis poihqhsetai en tw klibanw kai pasa htis poihqhsetai ep� escaras h epi thganou tou ierews tou prosferontos authn autw estai10kai pasa qusia anapepoihmenh en elaiw kai mh anapepoihmenh pasi tois uiois aarwn estai ekastw to ison11outos o nomos qusias swthriou hn prosoisousin kuriw12ean men peri ainesews prosferh authn kai prosoisei epi ths qusias ths ainesews artous ek semidalews anapepoihmenous en elaiw lagana azuma diakecrismena en elaiw kai semidalin pefuramenhn en elaiw13ep� artois zumitais prosoisei ta dwra autou epi qusia ainesews swthriou14kai prosaxei en apo pantwn twn dwrwn autou afairema kuriw tw ierei tw prosceonti to aima tou swthriou autw estai15kai ta krea qusias ainesews swthriou autw estai kai en h hmera dwreitai brwqhsetai ou kataleiyousin ap� autou eis to prwi16kan euch h ekousion qusiazh to dwron autou h an hmera prosagagh thn qusian autou brwqhsetai kai th aurion17kai to kataleifqen apo twn krewn ths qusias ews hmeras triths en puri katakauqhsetai18ean de fagwn fagh apo twn krewn th hmera th trith ou decqhsetai autw tw prosferonti auto ou logisqhsetai autw miasma estin h de yuch htis ean fagh ap� autou thn amartian lhmyetai19kai krea osa an ayhtai pantos akaqartou ou brwqhsetai en puri katakauqhsetai pas kaqaros fagetai krea20h de yuch htis ean fagh apo twn krewn ths qusias tou swthriou o estin kuriou kai h akaqarsia autou ep� autou apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou auths21kai yuch h an ayhtai pantos pragmatos akaqartou h apo akaqarsias anqrwpou h twn tetrapodwn twn akaqartwn h pantos bdelugmatos akaqartou kai fagh apo twn krewn ths qusias tou swthriou o estin kuriou apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou auths22kai elalhsen kurios pros mwushn legwn23lalhson tois uiois israhl legwn pan stear bown kai probatwn kai aigwn ouk edesqe24kai stear qnhsimaiwn kai qhrialwton poihqhsetai eis pan ergon kai eis brwsin ou brwqhsetai25pas o esqwn stear apo twn kthnwn wn prosaxei autwn karpwma kuriw apoleitai h yuch ekeinh apo tou laou auths26pan aima ouk edesqe en pash th katoikia umwn apo te twn peteinwn kai apo twn kthnwn27pasa yuch h an fagh aima apoleitai h yuch ekeinh apo tou laou auths28kai elalhsen kurios pros mwushn legwn29kai tois uiois israhl lalhseis legwn o prosferwn qusian swthriou kuriw oisei to dwron autou kuriw apo ths qusias tou swthriou30ai ceires autou prosoisousin ta karpwmata kuriw to stear to epi tou sthquniou kai ton lobon tou hpatos prosoisei auta wste epiqeinai doma enanti kuriou31kai anoisei o iereus to stear epi tou qusiasthriou kai estai to sthqunion aarwn kai tois uiois autou32kai ton braciona ton dexion dwsete afairema tw ierei apo twn qusiwn tou swthriou umwn33o prosferwn to aima tou swthriou kai to stear apo twn uiwn aarwn autw estai o braciwn o dexios en meridi34to gar sthqunion tou epiqematos kai ton braciona tou afairematos eilhfa para twn uiwn israhl apo twn qusiwn tou swthriou umwn kai edwka auta aarwn tw ierei kai tois uiois autou nomimon aiwnion para twn uiwn israhl35auth h crisis aarwn kai h crisis twn uiwn autou apo twn karpwmatwn kuriou en h hmera proshgageto autous tou ierateuein tw kuriw36kaqa eneteilato kurios dounai autois h hmera ecrisen autous para twn uiwn israhl nomimon aiwnion eis tas geneas autwn37outos o nomos twn olokautwmatwn kai qusias kai peri amartias kai ths plhmmeleias kai ths teleiwsews kai ths qusias tou swthriou38on tropon eneteilato kurios tw mwush en tw orei sina h hmera eneteilato tois uiois israhl prosferein ta dwra autwn enanti kuriou en th erhmw sina

Chapter 8
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2labe aarwn kai tous uious autou kai tas stolas autou kai to elaion ths crisews kai ton moscon ton peri ths amartias kai tous duo krious kai to kanoun twn azumwn3kai pasan thn sunagwghn ekklhsiason epi thn quran ths skhnhs tou marturiou4kai epoihsen mwushs on tropon sunetaxen autw kurios kai exekklhsiasen thn sunagwghn epi thn quran ths skhnhs tou marturiou5kai eipen mwushs th sunagwgh touto estin to rhma o eneteilato kurios poihsai6kai proshnegken mwushs ton aarwn kai tous uious autou kai elousen autous udati7kai enedusen auton ton citwna kai ezwsen auton thn zwnhn kai enedusen auton ton upoduthn kai epeqhken ep� auton thn epwmida kai sunezwsen auton kata thn poihsin ths epwmidos kai sunesfigxen auton en auth8kai epeqhken ep� authn to logeion kai epeqhken epi to logeion thn dhlwsin kai thn alhqeian9kai epeqhken thn mitran epi thn kefalhn autou kai epeqhken epi thn mitran kata proswpon autou to petalon to crusoun to kaqhgiasmenon agion on tropon sunetaxen kurios tw mwush10kai elaben mwushs apo tou elaiou ths crisews11kai erranen ap� autou epi to qusiasthrion eptakis kai ecrisen to qusiasthrion kai hgiasen auto kai panta ta skeuh autou kai ton louthra kai thn basin autou kai hgiasen auta kai ecrisen thn skhnhn kai panta ta en auth kai hgiasen authn12kai epeceen mwushs apo tou elaiou ths crisews epi thn kefalhn aarwn kai ecrisen auton kai hgiasen auton13kai proshgagen mwushs tous uious aarwn kai enedusen autous citwnas kai ezwsen autous zwnas kai perieqhken autois kidareis kaqaper sunetaxen kurios tw mwush14kai proshgagen mwushs ton moscon ton peri ths amartias kai epeqhken aarwn kai oi uioi autou tas ceiras epi thn kefalhn tou moscou tou ths amartias15kai esfaxen auton kai elaben mwushs apo tou aimatos kai epeqhken epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw tw daktulw kai ekaqarisen to qusiasthrion kai to aima execeen epi thn basin tou qusiasthriou kai hgiasen auto tou exilasasqai ep� autou16kai elaben mwushs pan to stear to epi twn endosqiwn kai ton lobon ton epi tou hpatos kai amfoterous tous nefrous kai to stear to ep� autwn kai anhnegken mwushs epi to qusiasthrion17kai ton moscon kai thn bursan autou kai ta krea autou kai thn kopron autou kai katekausen auta puri exw ths parembolhs on tropon sunetaxen kurios tw mwush18kai proshgagen mwushs ton krion ton eis olokautwma kai epeqhken aarwn kai oi uioi autou tas ceiras autwn epi thn kefalhn tou kriou19kai esfaxen mwushs ton krion kai proseceen mwushs to aima epi to qusiasthrion kuklw20kai ton krion ekreanomhsen kata melh kai anhnegken mwushs thn kefalhn kai ta melh kai to stear21kai thn koilian kai tous podas eplunen udati kai anhnegken mwushs olon ton krion epi to qusiasthrion olokautwma o estin eis osmhn euwdias karpwma estin tw kuriw kaqaper eneteilato kurios tw mwush22kai proshgagen mwushs ton krion ton deuteron krion teleiwsews kai epeqhken aarwn kai oi uioi autou tas ceiras autwn epi thn kefalhn tou kriou23kai esfaxen auton kai elaben mwushs apo tou aimatos autou kai epeqhken epi ton lobon tou wtos aarwn tou dexiou kai epi to akron ths ceiros ths dexias kai epi to akron tou podos tou dexiou24kai proshgagen mwushs tous uious aarwn kai epeqhken mwushs apo tou aimatos epi tous lobous twn wtwn twn dexiwn kai epi ta akra twn ceirwn autwn twn dexiwn kai epi ta akra twn podwn autwn twn dexiwn kai proseceen mwushs to aima epi to qusiasthrion kuklw25kai elaben to stear kai thn osfun kai to stear to epi ths koilias kai ton lobon tou hpatos kai tous duo nefrous kai to stear to ep� autwn kai ton braciona ton dexion26kai apo tou kanou ths teleiwsews tou ontos enanti kuriou elaben arton ena azumon kai arton ex elaiou ena kai laganon en kai epeqhken epi to stear kai ton braciona ton dexion27kai epeqhken apanta epi tas ceiras aarwn kai epi tas ceiras twn uiwn autou kai anhnegken auta afairema enanti kuriou28kai elaben mwushs apo twn ceirwn autwn kai anhnegken auta mwushs epi to qusiasthrion epi to olokautwma ths teleiwsews o estin osmh euwdias karpwma estin tw kuriw29kai labwn mwushs to sthqunion afeilen auto epiqema enanti kuriou apo tou kriou ths teleiwsews kai egeneto mwush en meridi kaqa eneteilato kurios tw mwush30kai elaben mwushs apo tou elaiou ths crisews kai apo tou aimatos tou epi tou qusiasthriou kai proserranen epi aarwn kai tas stolas autou kai tous uious autou kai tas stolas twn uiwn autou met� autou kai hgiasen aarwn kai tas stolas autou kai tous uious autou kai tas stolas twn uiwn autou met� autou31kai eipen mwushs pros aarwn kai tous uious autou eyhsate ta krea en th aulh ths skhnhs tou marturiou en topw agiw kai ekei fagesqe auta kai tous artous tous en tw kanw ths teleiwsews on tropon suntetaktai moi legwn aarwn kai oi uioi autou fagontai auta32kai to kataleifqen twn krewn kai twn artwn en puri katakauqhsetai33kai apo ths quras ths skhnhs tou marturiou ouk exeleusesqe epta hmeras ews hmera plhrwqh hmera teleiwsews umwn epta gar hmeras teleiwsei tas ceiras umwn34kaqaper epoihsen en th hmera tauth eneteilato kurios tou poihsai wste exilasasqai peri umwn35kai epi thn quran ths skhnhs tou marturiou kaqhsesqe epta hmeras hmeran kai nukta fulaxesqe ta fulagmata kuriou ina mh apoqanhte outws gar eneteilato moi kurios o qeos36kai epoihsen aarwn kai oi uioi autou pantas tous logous ous sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 9
1kai egenhqh th hmera th ogdoh ekalesen mwushs aarwn kai tous uious autou kai thn gerousian israhl2kai eipen mwushs pros aarwn labe seautw moscarion ek bown peri amartias kai krion eis olokautwma amwma kai prosenegke auta enanti kuriou3kai th gerousia israhl lalhson legwn labete cimaron ex aigwn ena peri amartias kai moscarion kai amnon eniausion eis olokarpwsin amwma4kai moscon kai krion eis qusian swthriou enanti kuriou kai semidalin pefuramenhn en elaiw oti shmeron kurios ofqhsetai en umin5kai elabon kaqo eneteilato mwushs apenanti ths skhnhs tou marturiou kai proshlqen pasa sunagwgh kai esthsan enanti kuriou6kai eipen mwushs touto to rhma o eipen kurios poihsate kai ofqhsetai en umin doxa kuriou7kai eipen mwushs tw aarwn proselqe pros to qusiasthrion kai poihson to peri ths amartias sou kai to olokautwma sou kai exilasai peri seautou kai tou oikou sou kai poihson ta dwra tou laou kai exilasai peri autwn kaqaper eneteilato kurios tw mwush8kai proshlqen aarwn pros to qusiasthrion kai esfaxen to moscarion to peri ths amartias9kai proshnegkan oi uioi aarwn to aima pros auton kai ebayen ton daktulon eis to aima kai epeqhken epi ta kerata tou qusiasthriou kai to aima execeen epi thn basin tou qusiasthriou10kai to stear kai tous nefrous kai ton lobon tou hpatos tou peri ths amartias anhnegken epi to qusiasthrion on tropon eneteilato kurios tw mwush11kai ta krea kai thn bursan katekausen auta puri exw ths parembolhs12kai esfaxen to olokautwma kai proshnegkan oi uioi aarwn to aima pros auton kai proseceen epi to qusiasthrion kuklw13kai to olokautwma proshnegkan autw kata melh auta kai thn kefalhn kai epeqhken epi to qusiasthrion14kai eplunen thn koilian kai tous podas udati kai epeqhken epi to olokautwma epi to qusiasthrion15kai proshnegkan to dwron tou laou kai elaben ton cimaron ton peri ths amartias tou laou kai esfaxen auto kaqa kai to prwton16kai proshnegken to olokautwma kai epoihsen auto ws kaqhkei17kai proshnegken thn qusian kai eplhsen tas ceiras ap� auths kai epeqhken epi to qusiasthrion cwris tou olokautwmatos tou prwinou18kai esfaxen ton moscon kai ton krion ths qusias tou swthriou ths tou laou kai proshnegkan oi uioi aarwn to aima pros auton kai proseceen pros to qusiasthrion kuklw19kai to stear to apo tou moscou kai tou kriou thn osfhn kai to stear to katakalupton epi ths koilias kai tous duo nefrous kai to stear to ep� autwn kai ton lobon ton epi tou hpatos20kai epeqhken ta steata epi ta sthqunia kai anhnegkan ta steata epi to qusiasthrion21kai to sthqunion kai ton braciona ton dexion afeilen aarwn afairema enanti kuriou on tropon sunetaxen kurios tw mwush22kai exaras aarwn tas ceiras epi ton laon euloghsen autous kai katebh poihsas to peri ths amartias kai ta olokautwmata kai ta tou swthriou23kai eishlqen mwushs kai aarwn eis thn skhnhn tou marturiou kai exelqontes euloghsan panta ton laon kai wfqh h doxa kuriou panti tw law24kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen ta epi tou qusiasthriou ta te olokautwmata kai ta steata kai eiden pas o laos kai exesth kai epesan epi proswpon

Chapter 10
1kai labontes oi duo uioi aarwn nadab kai abioud ekastos to pureion autou epeqhkan ep� auto pur kai epebalon ep� auto qumiama kai proshnegkan enanti kuriou pur allotrion o ou prosetaxen kurios autois2kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen autous kai apeqanon enanti kuriou3kai eipen mwushs pros aarwn touto estin o eipen kurios legwn en tois eggizousin moi agiasqhsomai kai en pash th sunagwgh doxasqhsomai kai katenucqh aarwn4kai ekalesen mwushs ton misadai kai ton elisafan uious ozihl uious tou adelfou tou patros aarwn kai eipen autois proselqate kai arate tous adelfous umwn ek proswpou twn agiwn exw ths parembolhs5kai proshlqon kai hran en tois citwsin autwn exw ths parembolhs on tropon eipen mwushs6kai eipen mwushs pros aarwn kai eleazar kai iqamar tous uious autou tous kataleleimmenous thn kefalhn umwn ouk apokidarwsete kai ta imatia umwn ou diarrhxete ina mh apoqanhte kai epi pasan thn sunagwghn estai qumos oi adelfoi umwn pas o oikos israhl klausontai ton empurismon on enepurisqhsan upo kuriou7kai apo ths quras ths skhnhs tou marturiou ouk exeleusesqe ina mh apoqanhte to gar elaion ths crisews to para kuriou ef� umin kai epoihsan kata to rhma mwush8kai elalhsen kurios tw aarwn legwn9oinon kai sikera ou piesqe su kai oi uioi sou meta sou hnika an eisporeuhsqe eis thn skhnhn tou marturiou h prosporeuomenwn umwn pros to qusiasthrion kai ou mh apoqanhte nomimon aiwnion eis tas geneas umwn10diasteilai ana meson twn agiwn kai twn bebhlwn kai ana meson twn akaqartwn kai twn kaqarwn11kai sumbibaseis tous uious israhl panta ta nomima a elalhsen kurios pros autous dia ceiros mwush12kai eipen mwushs pros aarwn kai pros eleazar kai iqamar tous uious aarwn tous kataleifqentas labete thn qusian thn kataleifqeisan apo twn karpwmatwn kuriou kai fagesqe azuma para to qusiasthrion agia agiwn estin13kai fagesqe authn en topw agiw nomimon gar soi estin kai nomimon tois uiois sou touto apo twn karpwmatwn kuriou outw gar entetaltai moi14kai to sthqunion tou aforismatos kai ton braciona tou afairematos fagesqe en topw agiw su kai oi uioi sou kai o oikos sou meta sou nomimon gar soi kai nomimon tois uiois sou edoqh apo twn qusiwn tou swthriou twn uiwn israhl15ton braciona tou afairematos kai to sthqunion tou aforismatos epi twn karpwmatwn twn steatwn prosoisousin aforisma aforisai enanti kuriou kai estai soi kai tois uiois sou kai tais qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion on tropon sunetaxen kurios tw mwush16kai ton cimaron ton peri ths amartias zhtwn exezhthsen mwushs kai ode enepepuristo kai equmwqh mwushs epi eleazar kai iqamar tous uious aarwn tous kataleleimmenous legwn17dia ti ouk efagete to peri ths amartias en topw agiw oti gar agia agiwn estin touto edwken umin fagein ina afelhte thn amartian ths sunagwghs kai exilashsqe peri autwn enanti kuriou18ou gar eishcqh tou aimatos autou eis to agion kata proswpon esw fagesqe auto en topw agiw on tropon moi sunetaxen kurios19kai elalhsen aarwn pros mwushn legwn ei shmeron prosageiocasin ta peri ths amartias autwn kai ta olokautwmata autwn enanti kuriou kai sumbebhken moi tauta kai fagomai ta peri ths amartias shmeron mh areston estai kuriw20kai hkousen mwushs kai hresen autw

Chapter 11
1kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn2lalhsate tois uiois israhl legontes tauta ta kthnh a fagesqe apo pantwn twn kthnwn twn epi ths ghs3pan kthnos dichloun oplhn kai onucisthras onucizon duo chlwn kai anagon mhrukismon en tois kthnesin tauta fagesqe4plhn apo toutwn ou fagesqe apo twn anagontwn mhrukismon kai apo twn dichlountwn tas oplas kai onucizontwn onucisthras ton kamhlon oti anagei mhrukismon touto oplhn de ou dichlei akaqarton touto umin5kai ton dasupoda oti anagei mhrukismon touto kai oplhn ou dichlei akaqarton touto umin6kai ton coirogrullion oti anagei mhrukismon touto kai oplhn ou dichlei akaqarton touto umin7kai ton un oti dichlei oplhn touto kai onucizei onucas oplhs kai touto ouk anagei mhrukismon akaqarton touto umin8apo twn krewn autwn ou fagesqe kai twn qnhsimaiwn autwn ouc ayesqe akaqarta tauta umin9kai tauta a fagesqe apo pantwn twn en tois udasin panta osa estin autois pterugia kai lepides en tois udasin kai en tais qalassais kai en tois ceimarrois tauta fagesqe10kai panta osa ouk estin autois pterugia oude lepides en tw udati h en tais qalassais kai en tois ceimarrois apo pantwn wn ereugetai ta udata kai apo pashs yuchs zwshs ths en tw udati bdelugma estin11kai bdelugmata esontai umin apo twn krewn autwn ouk edesqe kai ta qnhsimaia autwn bdeluxesqe12kai panta osa ouk estin autois pterugia kai lepides twn en tw udati bdelugma touto estin umin13kai tauta bdeluxesqe apo twn peteinwn kai ou brwqhsetai bdelugma estin ton aeton kai ton grupa kai ton aliaieton14kai ton gupa kai iktina kai ta omoia autw15kai koraka kai ta omoia autw16kai strouqon kai glauka kai laron kai ta omoia autw kai ieraka kai ta omoia autw17kai nuktikoraka kai katarrakthn kai ibin18kai porfuriwna kai pelekana kai kuknon19kai glauka kai erwdion kai caradrion kai ta omoia autw kai epopa kai nukterida20kai panta ta erpeta twn peteinwn a poreuetai epi tessara bdelugmata estin umin21alla tauta fagesqe apo twn erpetwn twn peteinwn a poreuetai epi tessara a ecei skelh anwteron twn podwn autou phdan en autois epi ths ghs22kai tauta fagesqe ap� autwn ton broucon kai ta omoia autw kai ton attakhn kai ta omoia autw kai thn akrida kai ta omoia auth kai ton ofiomachn kai ta omoia autw23pan erpeton apo twn peteinwn ois estin tessares podes bdelugma estin umin24kai en toutois mianqhsesqe pas o aptomenos twn qnhsimaiwn autwn akaqartos estai ews esperas25kai pas o airwn twn qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai akaqartos estai ews esperas26en pasin tois kthnesin o estin dichloun oplhn kai onucisthras onucizei kai mhrukismon ou marukatai akaqarta esontai umin pas o aptomenos twn qnhsimaiwn autwn akaqartos estai ews esperas27kai pas os poreuetai epi ceirwn en pasi tois qhriois a poreuetai epi tessara akaqarta estai umin pas o aptomenos twn qnhsimaiwn autwn akaqartos estai ews esperas28kai o airwn twn qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai akaqartos estai ews esperas akaqarta tauta umin estin29kai tauta umin akaqarta apo twn erpetwn twn erpontwn epi ths ghs h galh kai o mus kai o krokodeilos o cersaios30mugalh kai camailewn kai kalabwths kai saura kai aspalax31tauta akaqarta umin apo pantwn twn erpetwn twn epi ths ghs pas o aptomenos autwn teqnhkotwn akaqartos estai ews esperas32kai pan ef� o an epipesh ap� autwn teqnhkotwn autwn akaqarton estai apo pantos skeuous xulinou h imatiou h dermatos h sakkou pan skeuos o ean poihqh ergon en autw eis udwr bafhsetai kai akaqarton estai ews esperas kai kaqaron estai33kai pan skeuos ostrakinon eis o ean pesh apo toutwn endon osa ean endon h akaqarta estai kai auto suntribhsetai34kai pan brwma o esqetai eis o ean epelqh ep� auto udwr akaqarton estai kai pan poton o pinetai en panti aggeiw akaqarton estai35kai pan o ean pesh apo twn qnhsimaiwn autwn ep� auto akaqarton estai klibanoi kai kuqropodes kaqaireqhsontai akaqarta tauta estin kai akaqarta tauta umin esontai36plhn phgwn udatwn kai lakkou kai sunagwghs udatos estai kaqaron o de aptomenos twn qnhsimaiwn autwn akaqartos estai37ean de epipesh twn qnhsimaiwn autwn epi pan sperma sporimon o sparhsetai kaqaron estai38ean de epicuqh udwr epi pan sperma kai epipesh twn qnhsimaiwn autwn ep� auto akaqarton estin umin39ean de apoqanh twn kthnwn o estin umin touto fagein o aptomenos twn qnhsimaiwn autwn akaqartos estai ews esperas40kai o esqiwn apo twn qnhsimaiwn toutwn plunei ta imatia kai akaqartos estai ews esperas kai o airwn apo qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas41kai pan erpeton o erpei epi ths ghs bdelugma touto estai umin ou brwqhsetai42kai pas o poreuomenos epi koilias kai pas o poreuomenos epi tessara dia pantos o poluplhqei posin en pasin tois erpetois tois erpousin epi ths ghs ou fagesqe auto oti bdelugma umin estin43kai ou mh bdeluxhte tas yucas umwn en pasi tois erpetois tois erpousin epi ths ghs kai ou mianqhsesqe en toutois kai ouk akaqartoi esesqe en autois44oti egw eimi kurios o qeos umwn kai agiasqhsesqe kai agioi esesqe oti agios eimi egw kurios o qeos umwn kai ou mianeite tas yucas umwn en pasin tois erpetois tois kinoumenois epi ths ghs45oti egw eimi kurios o anagagwn umas ek ghs aiguptou einai umwn qeos kai esesqe agioi oti agios eimi egw kurios46outos o nomos peri twn kthnwn kai twn peteinwn kai pashs yuchs ths kinoumenhs en tw udati kai pashs yuchs erpoushs epi ths ghs47diasteilai ana meson twn akaqartwn kai ana meson twn kaqarwn kai ana meson twn zwogonountwn ta esqiomena kai ana meson twn zwogonountwn ta mh esqiomena

Chapter 12
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous gunh htis ean spermatisqh kai tekh arsen kai akaqartos estai epta hmeras kata tas hmeras tou cwrismou ths afedrou auths akaqartos estai3kai th hmera th ogdoh peritemei thn sarka ths akrobustias autou4kai triakonta hmeras kai treis kaqhsetai en aimati akaqartw auths pantos agiou ouc ayetai kai eis to agiasthrion ouk eiseleusetai ews an plhrwqwsin ai hmerai kaqarsews auths5ean de qhlu tekh kai akaqartos estai dis epta hmeras kata thn afedron kai exhkonta hmeras kai ex kaqesqhsetai en aimati akaqartw auths6kai otan anaplhrwqwsin ai hmerai kaqarsews auths ef� uiw h epi qugatri prosoisei amnon eniausion amwmon eis olokautwma kai neosson peristeras h trugona peri amartias epi thn quran ths skhnhs tou marturiou pros ton ierea7kai prosoisei enanti kuriou kai exilasetai peri auths o iereus kai kaqariei authn apo ths phghs tou aimatos auths outos o nomos ths tiktoushs arsen h qhlu8ean de mh euriskh h ceir auths to ikanon eis amnon kai lhmyetai duo trugonas h duo neossous peristerwn mian eis olokautwma kai mian peri amartias kai exilasetai peri auths o iereus kai kaqarisqhsetai

Chapter 13
1kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn2anqrwpw ean tini genhtai en dermati crwtos autou oulh shmasias thlaughs kai genhtai en dermati crwtos autou afh lepras kai acqhsetai pros aarwn ton ierea h ena twn uiwn autou twn ierewn3kai oyetai o iereus thn afhn en dermati tou crwtos autou kai h qrix en th afh metabalh leukh kai h oyis ths afhs tapeinh apo tou dermatos tou crwtos afh lepras estin kai oyetai o iereus kai mianei auton4ean de thlaughs leukh h en tw dermati tou crwtos kai tapeinh mh h h oyis auths apo tou dermatos kai h qrix autou ou metebalen trica leukhn auth de estin amaura kai aforiei o iereus thn afhn epta hmeras5kai oyetai o iereus thn afhn th hmera th ebdomh kai idou h afh menei enantion autou ou metepesen h afh en tw dermati kai aforiei auton o iereus epta hmeras to deuteron6kai oyetai auton o iereus th hmera th ebdomh to deuteron kai idou amaura h afh ou metepesen h afh en tw dermati kaqariei auton o iereus shmasia gar estin kai plunamenos ta imatia kaqaros estai7ean de metabalousa metapesh h shmasia en tw dermati meta to idein auton ton ierea tou kaqarisai auton kai ofqhsetai to deuteron tw ierei8kai oyetai auton o iereus kai idou metepesen h shmasia en tw dermati kai mianei auton o iereus lepra estin9kai afh lepras ean genhtai en anqrwpw kai hxei pros ton ierea10kai oyetai o iereus kai idou oulh leukh en tw dermati kai auth metebalen trica leukhn kai apo tou ugious ths sarkos ths zwshs en th oulh11lepra palaioumenh estin en tw dermati tou crwtos estin kai mianei auton o iereus kai aforiei auton oti akaqartos estin12ean de exanqousa exanqhsh h lepra en tw dermati kai kaluyh h lepra pan to derma ths afhs apo kefalhs ews podwn kaq� olhn thn orasin tou ierews13kai oyetai o iereus kai idou ekaluyen h lepra pan to derma tou crwtos kai kaqariei auton o iereus thn afhn oti pan metebalen leukon kaqaron estin14kai h an hmera ofqh en autw crws zwn mianqhsetai15kai oyetai o iereus ton crwta ton ugih kai mianei auton o crws o ugihs oti akaqartos estin lepra estin16ean de apokatasth o crws o ugihs kai metabalh leukh kai eleusetai pros ton ierea17kai oyetai o iereus kai idou metebalen h afh eis to leukon kai kaqariei o iereus thn afhn kaqaros estin18kai sarx ean genhtai en tw dermati autou elkos kai ugiasqh19kai genhtai en tw topw tou elkous oulh leukh h thlaughs leukainousa h purrizousa kai ofqhsetai tw ierei20kai oyetai o iereus kai idou h oyis tapeinotera tou dermatos kai h qrix auths metebalen eis leukhn kai mianei auton o iereus lepra estin en tw elkei exhnqhsen21ean de idh o iereus kai idou ouk estin en autw qrix leukh kai tapeinon mh h apo tou dermatos tou crwtos kai auth h amaura aforiei auton o iereus epta hmeras22ean de diacehtai en tw dermati kai mianei auton o iereus afh lepras estin en tw elkei exhnqhsen23ean de kata cwran meinh to thlaughma kai mh diacehtai oulh tou elkous estin kai kaqariei auton o iereus24kai sarx ean genhtai en tw dermati autou katakauma puros kai genhtai en tw dermati autou to ugiasqen tou katakaumatos augazon thlauges leukon upopurrizon h ekleukon25kai oyetai auton o iereus kai idou metebalen qrix leukh eis to augazon kai h oyis autou tapeinh apo tou dermatos lepra estin en tw katakaumati exhnqhsen kai mianei auton o iereus afh lepras estin26ean de idh o iereus kai idou ouk estin en tw augazonti qrix leukh kai tapeinon mh h apo tou dermatos auto de amauron kai aforiei auton o iereus epta hmeras27kai oyetai auton o iereus th hmera th ebdomh ean de diacusei diacehtai en tw dermati kai mianei auton o iereus afh lepras estin en tw elkei exhnqhsen28ean de kata cwran meinh to augazon kai mh diacuqh en tw dermati auth de h amaura h oulh tou katakaumatos estin kai kaqariei auton o iereus o gar carakthr tou katakaumatos estin29kai andri kai gunaiki ean genhtai en autois afh lepras en th kefalh h en tw pwgwni30kai oyetai o iereus thn afhn kai idou h oyis auths egkoilotera tou dermatos en auth de qrix xanqizousa lepth kai mianei auton o iereus qrausma estin lepra ths kefalhs h lepra tou pwgwnos estin31kai ean idh o iereus thn afhn tou qrausmatos kai idou ouc h oyis egkoilotera tou dermatos kai qrix xanqizousa ouk estin en auth kai aforiei o iereus thn afhn tou qrausmatos epta hmeras32kai oyetai o iereus thn afhn th hmera th ebdomh kai idou ou diecuqh to qrausma kai qrix xanqizousa ouk estin en auth kai h oyis tou qrausmatos ouk estin koilh apo tou dermatos33kai xurhqhsetai to derma to de qrausma ou xurhqhsetai kai aforiei o iereus to qrausma epta hmeras to deuteron34kai oyetai o iereus to qrausma th hmera th ebdomh kai idou ou diecuqh to qrausma en tw dermati meta to xurhqhnai auton kai h oyis tou qrausmatos ouk estin koilh apo tou dermatos kai kaqariei auton o iereus kai plunamenos ta imatia kaqaros estai35ean de diacusei diacehtai to qrausma en tw dermati meta to kaqarisqhnai auton36kai oyetai o iereus kai idou diakecutai to qrausma en tw dermati ouk episkeyetai o iereus peri ths tricos ths xanqhs oti akaqartos estin37ean de enwpion meinh to qrausma epi cwras kai qrix melaina anateilh en autw ugiaken to qrausma kaqaros estin kai kaqariei auton o iereus38kai andri h gunaiki ean genhtai en dermati ths sarkos autou augasmata augazonta leukaqizonta39kai oyetai o iereus kai idou en dermati ths sarkos autou augasmata augazonta leukaqizonta alfos estin kaqaros estin exanqei en tw dermati ths sarkos autou kaqaros estin40ean de tini madhsh h kefalh autou falakros estin kaqaros estin41ean de kata proswpon madhsh h kefalh autou anafalantos estin kaqaros estin42ean de genhtai en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou afh leukh h purrizousa lepra estin en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou43kai oyetai auton o iereus kai idou h oyis ths afhs leukh purrizousa en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou ws eidos lepras en dermati ths sarkos autou44anqrwpos lepros estin miansei mianei auton o iereus en th kefalh autou h afh autou45kai o lepros en w estin h afh ta imatia autou estw paralelumena kai h kefalh autou akatakaluptos kai peri to stoma autou peribalesqw kai akaqartos keklhsetai46pasas tas hmeras osas an h ep� autou h afh akaqartos wn akaqartos estai kecwrismenos kaqhsetai exw ths parembolhs estai autou h diatribh47kai imatiw ean genhtai en autw afh lepras en imatiw erew h en imatiw stippuinw48h en sthmoni h en krokh h en tois linois h en tois ereois h en dermati h en panti ergasimw dermati49kai genhtai h afh clwrizousa h purrizousa en tw dermati h en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei ergasimw dermatos afh lepras estin kai deixei tw ierei50kai oyetai o iereus thn afhn kai aforiei o iereus thn afhn epta hmeras51kai oyetai o iereus thn afhn th hmera th ebdomh ean de diacehtai h afh en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en tw dermati kata panta osa an poihqh dermata en th ergasia lepra emmonos estin h afh akaqartos estin52katakausei to imation h ton sthmona h thn krokhn en tois ereois h en tois linois h en panti skeuei dermatinw en w ean h en autw h afh oti lepra emmonos estin en puri katakauqhsetai53ean de idh o iereus kai mh diacehtai h afh en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei dermatinw54kai suntaxei o iereus kai plunei ef� ou ean h ep� autou h afh kai aforiei o iereus thn afhn epta hmeras to deuteron55kai oyetai o iereus meta to pluqhnai auto thn afhn kai hde mh metebalen thn oyin h afh kai h afh ou diaceitai akaqarton estin en puri katakauqhsetai esthristai en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh56kai ean idh o iereus kai h amaura h afh meta to pluqhnai auto aporrhxei auto apo tou imatiou h apo tou dermatos h apo tou sthmonos h apo ths krokhs57ean de ofqh eti en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei dermatinw lepra exanqousa estin en puri katakauqhsetai en w estin h afh58kai to imation h o sthmwn h h krokh h pan skeuos dermatinon o pluqhsetai kai aposthsetai ap� autou h afh kai pluqhsetai to deuteron kai kaqaron estai59outos o nomos afhs lepras imatiou ereou h stippuinou h sthmonos h krokhs h pantos skeuous dermatinou eis to kaqarisai auto h mianai auto

Chapter 14
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2outos o nomos tou leprou h an hmera kaqarisqh kai prosacqhsetai pros ton ierea3kai exeleusetai o iereus exw ths parembolhs kai oyetai o iereus kai idou iatai h afh ths lepras apo tou leprou4kai prostaxei o iereus kai lhmyontai tw kekaqarismenw duo orniqia zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai keklwsmenon kokkinon kai usswpon5kai prostaxei o iereus kai sfaxousin to orniqion to en eis aggeion ostrakinon ef� udati zwnti6kai to orniqion to zwn lhmyetai auto kai to xulon to kedrinon kai to klwston kokkinon kai ton usswpon kai bayei auta kai to orniqion to zwn eis to aima tou orniqiou tou sfagentos ef� udati zwnti7kai perirranei epi ton kaqarisqenta apo ths lepras eptakis kai kaqaros estai kai exapostelei to orniqion to zwn eis to pedion8kai plunei o kaqarisqeis ta imatia autou kai xurhqhsetai autou pasan thn trica kai lousetai en udati kai kaqaros estai kai meta tauta eiseleusetai eis thn parembolhn kai diatriyei exw tou oikou autou epta hmeras9kai estai th hmera th ebdomh xurhqhsetai pasan thn trica autou thn kefalhn autou kai ton pwgwna kai tas ofruas kai pasan thn trica autou xurhqhsetai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai kaqaros estai10kai th hmera th ogdoh lhmyetai duo amnous eniausious amwmous kai probaton eniausion amwmon kai tria dekata semidalews eis qusian pefuramenhs en elaiw kai kotulhn elaiou mian11kai sthsei o iereus o kaqarizwn ton anqrwpon ton kaqarizomenon kai tauta enanti kuriou epi thn quran ths skhnhs tou marturiou12kai lhmyetai o iereus ton amnon ton ena kai prosaxei auton ths plhmmeleias kai thn kotulhn tou elaiou kai aforiei auto aforisma enanti kuriou13kai sfaxousin ton amnon en topw ou sfazousin ta olokautwmata kai ta peri amartias en topw agiw estin gar to peri amartias wsper to ths plhmmeleias estin tw ierei agia agiwn estin14kai lhmyetai o iereus apo tou aimatos tou ths plhmmeleias kai epiqhsei o iereus epi ton lobon tou wtos tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron ths ceiros ths dexias kai epi to akron tou podos tou dexiou15kai labwn o iereus apo ths kotulhs tou elaiou epiceei epi thn ceira tou ierews thn aristeran16kai bayei ton daktulon ton dexion apo tou elaiou tou ontos epi ths ceiros ths aristeras kai ranei eptakis tw daktulw enanti kuriou17to de kataleifqen elaion to on en th ceiri epiqhsei o iereus epi ton lobon tou wtos tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron ths ceiros ths dexias kai epi to akron tou podos tou dexiou epi ton topon tou aimatos tou ths plhmmeleias18to de kataleifqen elaion to epi ths ceiros tou ierews epiqhsei o iereus epi thn kefalhn tou kaqarisqentos kai exilasetai peri autou o iereus enanti kuriou19kai poihsei o iereus to peri ths amartias kai exilasetai o iereus peri tou akaqartou tou kaqarizomenou apo ths amartias autou kai meta touto sfaxei o iereus to olokautwma20kai anoisei o iereus to olokautwma kai thn qusian epi to qusiasthrion enanti kuriou kai exilasetai peri autou o iereus kai kaqarisqhsetai21ean de penhtai kai h ceir autou mh euriskh lhmyetai amnon ena eis o eplhmmelhsen eis afairema wste exilasasqai peri autou kai dekaton semidalews pefuramenhs en elaiw eis qusian kai kotulhn elaiou mian22kai duo trugonas h duo neossous peristerwn osa euren h ceir autou kai estai h mia peri amartias kai h mia eis olokautwma23kai prosoisei auta th hmera th ogdoh eis to kaqarisai auton pros ton ierea epi thn quran ths skhnhs tou marturiou enanti kuriou24kai labwn o iereus ton amnon ths plhmmeleias kai thn kotulhn tou elaiou epiqhsei auta epiqema enanti kuriou25kai sfaxei ton amnon ths plhmmeleias kai lhmyetai o iereus apo tou aimatos tou ths plhmmeleias kai epiqhsei epi ton lobon tou wtos tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron ths ceiros ths dexias kai epi to akron tou podos tou dexiou26kai apo tou elaiou epiceei o iereus epi thn ceira tou ierews thn aristeran27kai ranei o iereus tw daktulw tw dexiw apo tou elaiou tou en th ceiri autou th aristera eptakis enanti kuriou28kai epiqhsei o iereus apo tou elaiou tou epi ths ceiros autou epi ton lobon tou wtos tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron ths ceiros autou ths dexias kai epi to akron tou podos autou tou dexiou epi ton topon tou aimatos tou ths plhmmeleias29to de kataleifqen apo tou elaiou to on epi ths ceiros tou ierews epiqhsei epi thn kefalhn tou kaqarisqentos kai exilasetai peri autou o iereus enanti kuriou30kai poihsei mian twn trugonwn h apo twn neosswn twn peristerwn kaqoti euren autou h ceir31thn mian peri amartias kai thn mian eis olokautwma sun th qusia kai exilasetai o iereus peri tou kaqarizomenou enanti kuriou32outos o nomos en w estin h afh ths lepras kai tou mh euriskontos th ceiri eis ton kaqarismon autou33kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn34ws an eiselqhte eis thn ghn twn cananaiwn hn egw didwmi umin en kthsei kai dwsw afhn lepras en tais oikiais ths ghs ths egkthtou umin35kai hxei tinos autou h oikia kai anaggelei tw ierei legwn wsper afh ewratai mou en th oikia36kai prostaxei o iereus aposkeuasai thn oikian pro tou eiselqonta idein ton ierea thn afhn kai ou mh akaqarta genhtai osa ean h en th oikia kai meta tauta eiseleusetai o iereus katamaqein thn oikian37kai oyetai thn afhn en tois toicois ths oikias koiladas clwrizousas h purrizousas kai h oyis autwn tapeinotera twn toicwn38kai exelqwn o iereus ek ths oikias epi thn quran ths oikias kai aforiei o iereus thn oikian epta hmeras39kai epanhxei o iereus th hmera th ebdomh kai oyetai thn oikian kai idou ou diecuqh h afh en tois toicois ths oikias40kai prostaxei o iereus kai exelousin tous liqous en ois estin h afh kai ekbalousin autous exw ths polews eis topon akaqarton41kai apoxusousin thn oikian eswqen kuklw kai ekceousin ton coun exw ths polews eis topon akaqarton42kai lhmyontai liqous apexusmenous eterous kai antiqhsousin anti twn liqwn kai coun eteron lhmyontai kai exaleiyousin thn oikian43ean de epelqh palin afh kai anateilh en th oikia meta to exelein tous liqous kai meta to apoxusqhnai thn oikian kai meta to exaleifqhnai44kai eiseleusetai o iereus kai oyetai ei diakecutai h afh en th oikia lepra emmonos estin en th oikia akaqartos estin45kai kaqelousin thn oikian kai ta xula auths kai tous liqous auths kai panta ton coun exoisousin exw ths polews eis topon akaqarton46kai o eisporeuomenos eis thn oikian pasas tas hmeras as afwrismenh estin akaqartos estai ews esperas47kai o koimwmenos en th oikia plunei ta imatia autou kai akaqartos estai ews esperas kai o esqwn en th oikia plunei ta imatia autou kai akaqartos estai ews esperas48ean de paragenomenos eiselqh o iereus kai idh kai idou diacusei ou diaceitai h afh en th oikia meta to exaleifqhnai thn oikian kai kaqariei o iereus thn oikian oti iaqh h afh49kai lhmyetai afagnisai thn oikian duo orniqia zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai keklwsmenon kokkinon kai usswpon50kai sfaxei to orniqion to en eis skeuos ostrakinon ef� udati zwnti51kai lhmyetai to xulon to kedrinon kai to keklwsmenon kokkinon kai ton usswpon kai to orniqion to zwn kai bayei auto eis to aima tou orniqiou tou esfagmenou ef� udati zwnti kai perirranei en autois epi thn oikian eptakis52kai afagniei thn oikian en tw aimati tou orniqiou kai en tw udati tw zwnti kai en tw orniqiw tw zwnti kai en tw xulw tw kedrinw kai en tw usswpw kai en tw keklwsmenw kokkinw53kai exapostelei to orniqion to zwn exw ths polews eis to pedion kai exilasetai peri ths oikias kai kaqara estai54outos o nomos kata pasan afhn lepras kai qrausmatos55kai ths lepras imatiou kai oikias56kai oulhs kai shmasias kai tou augazontos57kai tou exhghsasqai h hmera akaqarton kai h hmera kaqarisqhsetai outos o nomos ths lepras

Chapter 15
1kai elalhsen kurios pros mwushn kai aarwn legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis autois andri andri w ean genhtai rusis ek tou swmatos autou h rusis autou akaqartos estin3kai outos o nomos ths akaqarsias autou rewn gonon ek swmatos autou ek ths rusews hs sunesthken to swma autou dia ths rusews auth h akaqarsia autou en autw pasai ai hmerai rusews swmatos autou h sunesthken to swma autou dia ths rusews akaqarsia autou estin4pasa koith ef� h ean koimhqh ep� auths o gonorruhs akaqartos estin kai pan skeuos ef� o ean kaqish ep� auto o gonorruhs akaqarton estai5kai anqrwpos os an ayhtai ths koiths autou plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas6kai o kaqhmenos epi tou skeuous ef� o ean kaqish o gonorruhs plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas7kai o aptomenos tou crwtos tou gonorruous plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas8ean de prossielish o gonorruhs epi ton kaqaron plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas9kai pan episagma onou ef� o an epibh ep� auto o gonorruhs akaqarton estai ews esperas10kai pas o aptomenos osa ean h upokatw autou akaqartos estai ews esperas kai o airwn auta plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas11kai oswn ean ayhtai o gonorruhs kai tas ceiras ou neniptai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartos estai ews esperas12kai skeuos ostrakinon ou an ayhtai o gonorruhs suntribhsetai kai skeuos xulinon nifhsetai udati kai kaqaron estai13ean de kaqarisqh o gonorruhs ek ths rusews autou kai exariqmhsetai autw epta hmeras eis ton kaqarismon kai plunei ta imatia autou kai lousetai to swma udati kai kaqaros estai14kai th hmera th ogdoh lhmyetai eautw duo trugonas h duo neossous peristerwn kai oisei auta enanti kuriou epi tas quras ths skhnhs tou marturiou kai dwsei auta tw ierei15kai poihsei auta o iereus mian peri amartias kai mian eis olokautwma kai exilasetai peri autou o iereus enanti kuriou apo ths rusews autou16kai anqrwpos w ean exelqh ex autou koith spermatos kai lousetai udati pan to swma autou kai akaqartos estai ews esperas17kai pan imation kai pan derma ef� o ean h ep� auto koith spermatos kai pluqhsetai udati kai akaqarton estai ews esperas18kai gunh ean koimhqh anhr met� auths koithn spermatos kai lousontai udati kai akaqartoi esontai ews esperas19kai gunh htis ean h reousa aimati estai h rusis auths en tw swmati auths epta hmeras estai en th afedrw auths pas o aptomenos auths akaqartos estai ews esperas20kai pan ef� o an koitazhtai ep� auto en th afedrw auths akaqarton estai kai pan ef� o an epikaqish ep� auto akaqarton estai21kai pas os ean ayhtai ths koiths auths plunei ta imatia autou kai lousetai to swma autou udati kai akaqartos estai ews esperas22kai pas o aptomenos pantos skeuous ou ean kaqish ep� auto plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas23ean de en th koith auths oushs h epi tou skeuous ou ean kaqish ep� autw en tw aptesqai auton auths akaqartos estai ews esperas24ean de koith tis koimhqh met� auths kai genhtai h akaqarsia auths ep� autw kai akaqartos estai epta hmeras kai pasa koith ef� h an koimhqh ep� auths akaqartos estai25kai gunh ean reh rusei aimatos hmeras pleious ouk en kairw ths afedrou auths ean kai reh meta thn afedron auths pasai ai hmerai rusews akaqarsias auths kaqaper ai hmerai ths afedrou akaqartos estai26kai pasan koithn ef� hn an koimhqh ep� auths pasas tas hmeras ths rusews kata thn koithn ths afedrou estai auth kai pan skeuos ef� o ean kaqish ep� auto akaqarton estai kata thn akaqarsian ths afedrou27pas o aptomenos auths akaqartos estai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartos estai ews esperas28ean de kaqarisqh apo ths rusews kai exariqmhsetai auth epta hmeras kai meta tauta kaqarisqhsetai29kai th hmera th ogdoh lhmyetai auth duo trugonas h duo neossous peristerwn kai oisei auta pros ton ierea epi thn quran ths skhnhs tou marturiou30kai poihsei o iereus thn mian peri amartias kai thn mian eis olokautwma kai exilasetai peri auths o iereus enanti kuriou apo rusews akaqarsias auths31kai eulabeis poihsete tous uious israhl apo twn akaqarsiwn autwn kai ouk apoqanountai dia thn akaqarsian autwn en tw miainein autous thn skhnhn mou thn en autois32outos o nomos tou gonorruous kai ean tini exelqh ex autou koith spermatos wste mianqhnai en auth33kai th aimorrooush en th afedrw auths kai o gonorruhs en th rusei autou tw arseni h th qhleia kai tw andri os an koimhqh meta apokaqhmenhs

Chapter 16
1kai elalhsen kurios pros mwushn meta to teleuthsai tous duo uious aarwn en tw prosagein autous pur allotrion enanti kuriou kai eteleuthsan2kai eipen kurios pros mwushn lalhson pros aarwn ton adelfon sou kai mh eisporeuesqw pasan wran eis to agion eswteron tou katapetasmatos eis proswpon tou ilasthriou o estin epi ths kibwtou tou marturiou kai ouk apoqaneitai en gar nefelh ofqhsomai epi tou ilasthriou3outws eiseleusetai aarwn eis to agion en moscw ek bown peri amartias kai krion eis olokautwma4kai citwna linoun hgiasmenon endusetai kai periskeles linoun estai epi tou crwtos autou kai zwnh linh zwsetai kai kidarin linhn periqhsetai imatia agia estin kai lousetai udati pan to swma autou kai endusetai auta5kai para ths sunagwghs twn uiwn israhl lhmyetai duo cimarous ex aigwn peri amartias kai krion ena eis olokautwma6kai prosaxei aarwn ton moscon ton peri ths amartias autou kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou7kai lhmyetai tous duo cimarous kai sthsei autous enanti kuriou para thn quran ths skhnhs tou marturiou8kai epiqhsei aarwn epi tous duo cimarous klhron ena tw kuriw kai klhron ena tw apopompaiw9kai prosaxei aarwn ton cimaron ef� on ephlqen ep� auton o klhros tw kuriw kai prosoisei peri amartias10kai ton cimaron ef� on ephlqen ep� auton o klhros tou apopompaiou sthsei auton zwnta enanti kuriou tou exilasasqai ep� autou wste aposteilai auton eis thn apopomphn afhsei auton eis thn erhmon11kai prosaxei aarwn ton moscon ton peri ths amartias ton autou kai tou oikou autou monon kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou kai sfaxei ton moscon ton peri ths amartias ton autou12kai lhmyetai to pureion plhres anqrakwn puros apo tou qusiasthriou tou apenanti kuriou kai plhsei tas ceiras qumiamatos sunqesews lepths kai eisoisei eswteron tou katapetasmatos13kai epiqhsei to qumiama epi to pur enanti kuriou kai kaluyei h atmis tou qumiamatos to ilasthrion to epi twn marturiwn kai ouk apoqaneitai14kai lhmyetai apo tou aimatos tou moscou kai ranei tw daktulw epi to ilasthrion kata anatolas kata proswpon tou ilasthriou ranei eptakis apo tou aimatos tw daktulw15kai sfaxei ton cimaron ton peri ths amartias ton peri tou laou enanti kuriou kai eisoisei apo tou aimatos autou eswteron tou katapetasmatos kai poihsei to aima autou on tropon epoihsen to aima tou moscou kai ranei to aima autou epi to ilasthrion kata proswpon tou ilasthriou16kai exilasetai to agion apo twn akaqarsiwn twn uiwn israhl kai apo twn adikhmatwn autwn peri paswn twn amartiwn autwn kai outw poihsei th skhnh tou marturiou th ektismenh en autois en mesw ths akaqarsias autwn17kai pas anqrwpos ouk estai en th skhnh tou marturiou eisporeuomenou autou exilasasqai en tw agiw ews an exelqh kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou kai peri pashs sunagwghs uiwn israhl18kai exeleusetai epi to qusiasthrion to on apenanti kuriou kai exilasetai ep� autou kai lhmyetai apo tou aimatos tou moscou kai apo tou aimatos tou cimarou kai epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw19kai ranei ep� autou apo tou aimatos tw daktulw eptakis kai kaqariei auto kai agiasei auto apo twn akaqarsiwn twn uiwn israhl20kai suntelesei exilaskomenos to agion kai thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion kai peri twn ierewn kaqariei kai prosaxei ton cimaron ton zwnta21kai epiqhsei aarwn tas ceiras autou epi thn kefalhn tou cimarou tou zwntos kai exagoreusei ep� autou pasas tas anomias twn uiwn israhl kai pasas tas adikias autwn kai pasas tas amartias autwn kai epiqhsei autas epi thn kefalhn tou cimarou tou zwntos kai exapostelei en ceiri anqrwpou etoimou eis thn erhmon22kai lhmyetai o cimaros ef� eautw tas adikias autwn eis ghn abaton kai exapostelei ton cimaron eis thn erhmon23kai eiseleusetai aarwn eis thn skhnhn tou marturiou kai ekdusetai thn stolhn thn linhn hn enededukei eisporeuomenou autou eis to agion kai apoqhsei authn ekei24kai lousetai to swma autou udati en topw agiw kai endusetai thn stolhn autou kai exelqwn poihsei to olokarpwma autou kai to olokarpwma tou laou kai exilasetai peri autou kai peri tou oikou autou kai peri tou laou ws peri twn ierewn25kai to stear to peri twn amartiwn anoisei epi to qusiasthrion26kai o exapostellwn ton cimaron ton diestalmenon eis afesin plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eis thn parembolhn27kai ton moscon ton peri ths amartias kai ton cimaron ton peri ths amartias wn to aima eishnecqh exilasasqai en tw agiw exoisousin auta exw ths parembolhs kai katakausousin auta en puri kai ta dermata autwn kai ta krea autwn kai thn kopron autwn28o de katakaiwn auta plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eis thn parembolhn29kai estai touto umin nomimon aiwnion en tw mhni tw ebdomw dekath tou mhnos tapeinwsate tas yucas umwn kai pan ergon ou poihsete o autocqwn kai o proshlutos o proskeimenos en umin30en gar th hmera tauth exilasetai peri umwn kaqarisai umas apo paswn twn amartiwn umwn enanti kuriou kai kaqarisqhsesqe31sabbata sabbatwn anapausis auth estai umin kai tapeinwsete tas yucas umwn nomimon aiwnion32exilasetai o iereus on an criswsin auton kai on an teleiwsousin tas ceiras autou ierateuein meta ton patera autou kai endusetai thn stolhn thn linhn stolhn agian33kai exilasetai to agion tou agiou kai thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion exilasetai kai peri twn ierewn kai peri pashs sunagwghs exilasetai34kai estai touto umin nomimon aiwnion exilaskesqai peri twn uiwn israhl apo paswn twn amartiwn autwn apax tou eniautou poihqhsetai kaqaper sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 17
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson pros aarwn kai pros tous uious autou kai pros pantas uious israhl kai ereis pros autous touto to rhma o eneteilato kurios legwn3anqrwpos anqrwpos twn uiwn israhl h twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin os an sfaxh moscon h probaton h aiga en th parembolh kai os an sfaxh exw ths parembolhs4kai epi thn quran ths skhnhs tou marturiou mh enegkh wste poihsai auto eis olokautwma h swthrion kuriw dekton eis osmhn euwdias kai os an sfaxh exw kai epi thn quran ths skhnhs tou marturiou mh enegkh auto wste mh prosenegkai dwron kuriw apenanti ths skhnhs kuriou kai logisqhsetai tw anqrwpw ekeinw aima aima execeen exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou auths5opws anaferwsin oi uioi israhl tas qusias autwn osas an autoi sfaxousin en tois pediois kai oisousin tw kuriw epi tas quras ths skhnhs tou marturiou pros ton ierea kai qusousin qusian swthriou tw kuriw auta6kai prosceei o iereus to aima epi to qusiasthrion kuklw apenanti kuriou para tas quras ths skhnhs tou marturiou kai anoisei to stear eis osmhn euwdias kuriw7kai ou qusousin eti tas qusias autwn tois mataiois ois autoi ekporneuousin opisw autwn nomimon aiwnion estai umin eis tas geneas umwn8kai ereis pros autous anqrwpos anqrwpos twn uiwn israhl kai apo twn uiwn twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin os an poihsh olokautwma h qusian9kai epi thn quran ths skhnhs tou marturiou mh enegkh poihsai auto tw kuriw exoleqreuqhsetai o anqrwpos ekeinos ek tou laou autou10kai anqrwpos anqrwpos twn uiwn israhl h twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin os an fagh pan aima kai episthsw to proswpon mou epi thn yuchn thn esqousan to aima kai apolw authn ek tou laou auths11h gar yuch pashs sarkos aima autou estin kai egw dedwka auto umin epi tou qusiasthriou exilaskesqai peri twn yucwn umwn to gar aima autou anti ths yuchs exilasetai12dia touto eirhka tois uiois israhl pasa yuch ex umwn ou fagetai aima kai o proshlutos o proskeimenos en umin ou fagetai aima13kai anqrwpos anqrwpos twn uiwn israhl kai twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin os an qhreush qhreuma qhrion h peteinon o esqetai kai ekceei to aima kai kaluyei auto th gh14h gar yuch pashs sarkos aima autou estin kai eipa tois uiois israhl aima pashs sarkos ou fagesqe oti h yuch pashs sarkos aima autou estin pas o esqwn auto exoleqreuqhsetai15kai pasa yuch htis fagetai qnhsimaion h qhrialwton en tois autocqosin h en tois proshlutois plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartos estai ews esperas kai kaqaros estai16ean de mh plunh ta imatia kai to swma mh loushtai udati kai lhmyetai anomhma autou

Chapter 18
1kai eipen kurios pros mwushn legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous egw kurios o qeos umwn3kata ta epithdeumata ghs aiguptou en h katwkhsate ep� auth ou poihsete kai kata ta epithdeumata ghs canaan eis hn egw eisagw umas ekei ou poihsete kai tois nomimois autwn ou poreusesqe4ta krimata mou poihsete kai ta prostagmata mou fulaxesqe poreuesqai en autois egw kurios o qeos umwn5kai fulaxesqe panta ta prostagmata mou kai panta ta krimata mou kai poihsete auta a poihsas anqrwpos zhsetai en autois egw kurios o qeos umwn6anqrwpos anqrwpos pros panta oikeia sarkos autou ou proseleusetai apokaluyai aschmosunhn egw kurios7aschmosunhn patros sou kai aschmosunhn mhtros sou ouk apokaluyeis mhthr gar sou estin kai ouk apokaluyeis thn aschmosunhn auths8aschmosunhn gunaikos patros sou ouk apokaluyeis aschmosunh patros sou estin9aschmosunhn ths adelfhs sou ek patros sou h ek mhtros sou endogenous h gegennhmenhs exw ouk apokaluyeis aschmosunhn auths10aschmosunhn qugatros uiou sou h qugatros qugatros sou ouk apokaluyeis thn aschmosunhn autwn oti sh aschmosunh estin11aschmosunhn qugatros gunaikos patros sou ouk apokaluyeis omopatria adelfh sou estin ouk apokaluyeis thn aschmosunhn auths12aschmosunhn adelfhs patros sou ouk apokaluyeis oikeia gar patros sou estin13aschmosunhn adelfhs mhtros sou ouk apokaluyeis oikeia gar mhtros sou estin14aschmosunhn adelfou tou patros sou ouk apokaluyeis kai pros thn gunaika autou ouk eiseleush suggenhs gar sou estin15aschmosunhn numfhs sou ouk apokaluyeis gunh gar uiou sou estin ouk apokaluyeis thn aschmosunhn auths16aschmosunhn gunaikos adelfou sou ouk apokaluyeis aschmosunh adelfou sou estin17aschmosunhn gunaikos kai qugatros auths ouk apokaluyeis thn qugatera tou uiou auths kai thn qugatera ths qugatros auths ou lhmyh apokaluyai thn aschmosunhn autwn oikeiai gar sou eisin asebhma estin18gunaika epi adelfh auths ou lhmyh antizhlon apokaluyai thn aschmosunhn auths ep� auth eti zwshs auths19kai pros gunaika en cwrismw akaqarsias auths ou proseleush apokaluyai thn aschmosunhn auths20kai pros thn gunaika tou plhsion sou ou dwseis koithn spermatos sou ekmianqhnai pros authn21kai apo tou spermatos sou ou dwseis latreuein arconti kai ou bebhlwseis to onoma to agion egw kurios22kai meta arsenos ou koimhqhsh koithn gunaikos bdelugma gar estin23kai pros pan tetrapoun ou dwseis thn koithn sou eis spermatismon ekmianqhnai pros auto kai gunh ou sthsetai pros pan tetrapoun bibasqhnai museron gar estin24mh miainesqe en pasin toutois en pasi gar toutois emianqhsan ta eqnh a egw exapostellw pro proswpou umwn25kai emianqh h gh kai antapedwka adikian autois di� authn kai proswcqisen h gh tois egkaqhmenois ep� auths26kai fulaxesqe panta ta nomima mou kai panta ta prostagmata mou kai ou poihsete apo pantwn twn bdelugmatwn toutwn o egcwrios kai o prosgenomenos proshlutos en umin27panta gar ta bdelugmata tauta epoihsan oi anqrwpoi ths ghs oi ontes proteroi umwn kai emianqh h gh28kai ina mh prosocqish umin h gh en tw miainein umas authn on tropon proswcqisen tois eqnesin tois pro umwn29oti pas os an poihsh apo pantwn twn bdelugmatwn toutwn exoleqreuqhsontai ai yucai ai poiousai ek tou laou autwn30kai fulaxete ta prostagmata mou opws mh poihshte apo pantwn twn nomimwn twn ebdelugmenwn a gegonen pro tou umas kai ou mianqhsesqe en autois oti egw kurios o qeos umwn

Chapter 19
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson th sunagwgh twn uiwn israhl kai ereis pros autous agioi esesqe oti egw agios kurios o qeos umwn3ekastos patera autou kai mhtera autou fobeisqw kai ta sabbata mou fulaxesqe egw kurios o qeos umwn4ouk epakolouqhsete eidwlois kai qeous cwneutous ou poihsete umin egw kurios o qeos umwn5kai ean qushte qusian swthriou tw kuriw dekthn umwn qusete6h an hmera qushte brwqhsetai kai th aurion kai ean kataleifqh ews hmeras triths en puri katakauqhsetai7ean de brwsei brwqh th hmera th trith aquton estin ou decqhsetai8o de esqwn auto amartian lhmyetai oti ta agia kuriou ebebhlwsen kai exoleqreuqhsontai ai yucai ai esqousai ek tou laou autwn9kai ekqerizontwn umwn ton qerismon ths ghs umwn ou suntelesete ton qerismon umwn tou agrou ekqerisai kai ta apopiptonta tou qerismou sou ou sullexeis10kai ton ampelwna sou ouk epanatrughseis oude tous rwgas tou ampelwnos sou sullexeis tw ptwcw kai tw proshlutw kataleiyeis auta egw eimi kurios o qeos umwn11ou kleyete ou yeusesqe ou sukofanthsei ekastos ton plhsion12kai ouk omeisqe tw onomati mou ep� adikw kai ou bebhlwsete to onoma tou qeou umwn egw eimi kurios o qeos umwn13ouk adikhseis ton plhsion kai ouc arpaseis kai ou mh koimhqhsetai o misqos tou misqwtou para soi ews prwi14ou kakws ereis kwfon kai apenanti tuflou ou prosqhseis skandalon kai fobhqhsh kurion ton qeon sou egw eimi kurios o qeos umwn15ou poihsete adikon en krisei ou lhmyh proswpon ptwcou oude qaumaseis proswpon dunastou en dikaiosunh krineis ton plhsion sou16ou poreush dolw en tw eqnei sou ouk episusthsh ef� aima tou plhsion sou egw eimi kurios o qeos umwn17ou mishseis ton adelfon sou th dianoia sou elegmw elegxeis ton plhsion sou kai ou lhmyh di� auton amartian18kai ouk ekdikatai sou h ceir kai ou mhnieis tois uiois tou laou sou kai agaphseis ton plhsion sou ws seauton egw eimi kurios19ton nomon mou fulaxesqe ta kthnh sou ou katoceuseis eterozugw kai ton ampelwna sou ou kataspereis diaforon kai imation ek duo ufasmenon kibdhlon ouk epibaleis seautw20kai ean tis koimhqh meta gunaikos koithn spermatos kai auth oiketis diapefulagmenh anqrwpw kai auth lutrois ou lelutrwtai h eleuqeria ouk edoqh auth episkoph estai autois ouk apoqanountai oti ouk aphleuqerwqh21kai prosaxei ths plhmmeleias autou tw kuriw para thn quran ths skhnhs tou marturiou krion plhmmeleias22kai exilasetai peri autou o iereus en tw kriw ths plhmmeleias enanti kuriou peri ths amartias hs hmarten kai afeqhsetai autw h amartia hn hmarten23otan de eiselqhte eis thn ghn hn kurios o qeos umwn didwsin umin kai katafuteusete pan xulon brwsimon kai perikaqarieite thn akaqarsian autou o karpos autou tria eth estai umin aperikaqartos ou brwqhsetai24kai tw etei tw tetartw estai pas o karpos autou agios ainetos tw kuriw25en de tw etei tw pemptw fagesqe ton karpon prosqema umin ta genhmata autou egw eimi kurios o qeos umwn26mh esqete epi twn orewn kai ouk oiwnieisqe oude orniqoskophsesqe27ou poihsete sisohn ek ths komhs ths kefalhs umwn oude fqereite thn oyin tou pwgwnos umwn28kai entomidas epi yuch ou poihsete en tw swmati umwn kai grammata stikta ou poihsete en umin egw eimi kurios o qeos umwn29ou bebhlwseis thn qugatera sou ekporneusai authn kai ouk ekporneusei h gh kai h gh plhsqhsetai anomias30ta sabbata mou fulaxesqe kai apo twn agiwn mou fobhqhsesqe egw eimi kurios31ouk epakolouqhsete eggastrimuqois kai tois epaoidois ou proskollhqhsesqe ekmianqhnai en autois egw eimi kurios o qeos umwn32apo proswpou poliou exanasthsh kai timhseis proswpon presbuterou kai fobhqhsh ton qeon sou egw eimi kurios o qeos umwn33ean de tis proselqh proshlutos umin en th gh umwn ou qliyete auton34ws o autocqwn en umin estai o proshlutos o prosporeuomenos pros umas kai agaphseis auton ws seauton oti proshlutoi egenhqhte en gh aiguptw egw eimi kurios o qeos umwn35ou poihsete adikon en krisei en metrois kai en staqmiois kai en zugois36zuga dikaia kai staqmia dikaia kai cous dikaios estai umin egw eimi kurios o qeos umwn o exagagwn umas ek ghs aiguptou37kai fulaxesqe panta ton nomon mou kai panta ta prostagmata mou kai poihsete auta egw eimi kurios o qeos umwn

Chapter 20
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2kai tois uiois israhl lalhseis ean tis apo twn uiwn israhl h apo twn prosgegenhmenwn proshlutwn en israhl os an dw tou spermatos autou arconti qanatw qanatousqw to eqnos to epi ths ghs liqobolhsousin auton en liqois3kai egw episthsw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai apolw auton ek tou laou autou oti tou spermatos autou edwken arconti ina mianh ta agia mou kai bebhlwsh to onoma twn hgiasmenwn moi4ean de uperoyei uperidwsin oi autocqones ths ghs tois ofqalmois autwn apo tou anqrwpou ekeinou en tw dounai auton tou spermatos autou arconti tou mh apokteinai auton5kai episthsw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai thn suggeneian autou kai apolw auton kai pantas tous omonoountas autw wste ekporneuein auton eis tous arcontas ek tou laou autwn6kai yuch h ean epakolouqhsh eggastrimuqois h epaoidois wste ekporneusai opisw autwn episthsw to proswpon mou epi thn yuchn ekeinhn kai apolw authn ek tou laou auths7kai esesqe agioi oti agios egw kurios o qeos umwn8kai fulaxesqe ta prostagmata mou kai poihsete auta egw kurios o agiazwn umas9anqrwpos anqrwpos os an kakws eiph ton patera autou h thn mhtera autou qanatw qanatousqw patera autou h mhtera autou kakws eipen enocos estai10anqrwpos os an moiceushtai gunaika andros h os an moiceushtai gunaika tou plhsion qanatw qanatousqwsan o moiceuwn kai h moiceuomenh11ean tis koimhqh meta gunaikos tou patros autou aschmosunhn tou patros autou apekaluyen qanatw qanatousqwsan amfoteroi enocoi eisin12kai ean tis koimhqh meta numfhs autou qanatw qanatousqwsan amfoteroi hsebhkasin gar enocoi eisin13kai os an koimhqh meta arsenos koithn gunaikos bdelugma epoihsan amfoteroi qanatousqwsan enocoi eisin14os ean labh gunaika kai thn mhtera auths anomhma estin en puri katakausousin auton kai autas kai ouk estai anomia en umin15kai os an dw koitasian autou en tetrapodi qanatw qanatousqw kai to tetrapoun apokteneite16kai gunh htis proseleusetai pros pan kthnos bibasqhnai authn up� autou apokteneite thn gunaika kai to kthnos qanatw qanatousqwsan enocoi eisin17os ean labh thn adelfhn autou ek patros autou h ek mhtros autou kai idh thn aschmosunhn auths kai auth idh thn aschmosunhn autou oneidos estin exoleqreuqhsontai enwpion uiwn genous autwn aschmosunhn adelfhs autou apekaluyen amartian komiountai18kai anhr os an koimhqh meta gunaikos apokaqhmenhs kai apokaluyh thn aschmosunhn auths thn phghn auths apekaluyen kai auth apekaluyen thn rusin tou aimatos auths exoleqreuqhsontai amfoteroi ek tou genous autwn19kai aschmosunhn adelfhs patros sou kai adelfhs mhtros sou ouk apokaluyeis thn gar oikeiothta apekaluyen amartian apoisontai20os an koimhqh meta ths suggenous autou aschmosunhn ths suggeneias autou apekaluyen ateknoi apoqanountai21os an labh thn gunaika tou adelfou autou akaqarsia estin aschmosunhn tou adelfou autou apekaluyen ateknoi apoqanountai22kai fulaxasqe panta ta prostagmata mou kai ta krimata mou kai poihsete auta kai ou mh prosocqish umin h gh eis hn egw eisagw umas ekei katoikein ep� auths23kai ouci poreuesqe tois nomimois twn eqnwn ous exapostellw af� umwn oti tauta panta epoihsan kai ebdeluxamhn autous24kai eipa umin umeis klhronomhsate thn ghn autwn kai egw dwsw umin authn en kthsei ghn reousan gala kai meli egw kurios o qeos umwn os diwrisa umas apo pantwn twn eqnwn25kai aforieite autous ana meson twn kthnwn twn kaqarwn kai ana meson twn kthnwn twn akaqartwn kai ana meson twn peteinwn twn kaqarwn kai twn akaqartwn kai ou bdeluxete tas yucas umwn en tois kthnesin kai en tois peteinois kai en pasin tois erpetois ths ghs a egw afwrisa umin en akaqarsia26kai esesqe moi agioi oti egw agios kurios o qeos umwn o aforisas umas apo pantwn twn eqnwn einai emoi27kai anhr h gunh os an genhtai autwn eggastrimuqos h epaoidos qanatw qanatousqwsan amfoteroi liqois liqobolhsate autous enocoi eisin

Chapter 21
1kai eipen kurios pros mwushn legwn eipon tois iereusin tois uiois aarwn kai ereis pros autous en tais yucais ou mianqhsontai en tw eqnei autwn2all� h en tw oikeiw tw eggista autwn epi patri kai mhtri kai uiois kai qugatrasin ep� adelfw3kai ep� adelfh parqenw th eggizoush autw th mh ekdedomenh andri epi toutois mianqhsetai4ou mianqhsetai exapina en tw law autou eis bebhlwsin autou5kai falakrwma ou xurhqhsesqe thn kefalhn epi nekrw kai thn oyin tou pwgwnos ou xurhsontai kai epi tas sarkas autwn ou katatemousin entomidas6agioi esontai tw qew autwn kai ou bebhlwsousin to onoma tou qeou autwn tas gar qusias kuriou dwra tou qeou autwn autoi prosferousin kai esontai agioi7gunaika pornhn kai bebhlwmenhn ou lhmyontai kai gunaika ekbeblhmenhn apo andros auths agios estin tw kuriw qew autou8kai agiasei auton ta dwra kuriou tou qeou umwn outos prosferei agios estai oti agios egw kurios o agiazwn autous9kai qugathr anqrwpou ierews ean bebhlwqh tou ekporneusai to onoma tou patros auths auth bebhloi epi puros katakauqhsetai10kai o iereus o megas apo twn adelfwn autou tou epikecumenou epi thn kefalhn tou elaiou tou cristou kai teteleiwmenou endusasqai ta imatia thn kefalhn ouk apokidarwsei kai ta imatia ou diarrhxei11kai epi pash yuch teteleuthkuia ouk eiseleusetai epi patri autou oude epi mhtri autou ou mianqhsetai12kai ek twn agiwn ouk exeleusetai kai ou bebhlwsei to hgiasmenon tou qeou autou oti to agion elaion to criston tou qeou ep� autw egw kurios13outos gunaika parqenon ek tou genous autou lhmyetai14chran de kai ekbeblhmenhn kai bebhlwmenhn kai pornhn tautas ou lhmyetai all� h parqenon ek tou genous autou lhmyetai gunaika15kai ou bebhlwsei to sperma autou en tw law autou egw kurios o agiazwn auton16kai elalhsen kurios pros mwushn legwn17eipon aarwn anqrwpos ek tou genous sou eis tas geneas umwn tini ean h en autw mwmos ou proseleusetai prosferein ta dwra tou qeou autou18pas anqrwpos w an h en autw mwmos ou proseleusetai anqrwpos cwlos h tuflos h koloborrin h wtotmhtos19h anqrwpos w estin en autw suntrimma ceiros h suntrimma podos20h kurtos h efhlos h ptilos tous ofqalmous h anqrwpos w an h en autw ywra agria h lichn h monorcis21pas w estin en autw mwmos ek tou spermatos aarwn tou ierews ouk eggiei tou prosenegkein tas qusias tw qew sou oti mwmos en autw ta dwra tou qeou ou proseleusetai prosenegkein22ta dwra tou qeou ta agia twn agiwn kai apo twn agiwn fagetai23plhn pros to katapetasma ou proseleusetai kai pros to qusiasthrion ouk eggiei oti mwmon ecei kai ou bebhlwsei to agion tou qeou autou oti egw eimi kurios o agiazwn autous24kai elalhsen mwushs pros aarwn kai tous uious autou kai pros pantas uious israhl

Chapter 22
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2eipon aarwn kai tois uiois autou kai prosecetwsan apo twn agiwn twn uiwn israhl kai ou bebhlwsousin to onoma to agion mou osa autoi agiazousin moi egw kurios3eipon autois eis tas geneas umwn pas anqrwpos os an proselqh apo pantos tou spermatos umwn pros ta agia osa an agiazwsin oi uioi israhl tw kuriw kai h akaqarsia autou ep� autw exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ap� emou egw kurios o qeos umwn4kai anqrwpos ek tou spermatos aarwn tou ierews kai outos lepra h gonorruhs twn agiwn ouk edetai ews an kaqarisqh kai o aptomenos pashs akaqarsias yuchs h anqrwpos w an exelqh ex autou koith spermatos5h ostis an ayhtai pantos erpetou akaqartou o mianei auton h ep� anqrwpw en w mianei auton kata pasan akaqarsian autou6yuch htis an ayhtai autwn akaqartos estai ews esperas ouk edetai apo twn agiwn ean mh loushtai to swma autou udati7kai duh o hlios kai kaqaros estai kai tote fagetai twn agiwn oti artos estin autou8qnhsimaion kai qhrialwton ou fagetai mianqhnai auton en autois egw kurios9kai fulaxontai ta fulagmata mou ina mh labwsin di� auta amartian kai apoqanwsin di� auta ean bebhlwswsin auta egw kurios o qeos o agiazwn autous10kai pas allogenhs ou fagetai agia paroikos ierews h misqwtos ou fagetai agia11ean de iereus kthshtai yuchn egkthton arguriou outos fagetai ek twn artwn autou kai oi oikogeneis autou kai outoi fagontai twn artwn autou12kai qugathr anqrwpou ierews ean genhtai andri allogenei auth twn aparcwn twn agiwn ou fagetai13kai qugathr ierews ean genhtai chra h ekbeblhmenh sperma de mh hn auth epanastreyei epi ton oikon ton patrikon kata thn neothta auths apo twn artwn tou patros auths fagetai kai pas allogenhs ou fagetai ap� autwn14kai anqrwpos os an fagh agia kata agnoian kai prosqhsei to epipempton autou ep� auto kai dwsei tw ierei to agion15kai ou bebhlwsousin ta agia twn uiwn israhl a autoi afairousin tw kuriw16kai epaxousin ef� eautous anomian plhmmeleias en tw esqiein autous ta agia autwn oti egw kurios o agiazwn autous17kai elalhsen kurios pros mwushn legwn18lalhson aarwn kai tois uiois autou kai pash sunagwgh israhl kai ereis pros autous anqrwpos anqrwpos apo twn uiwn israhl h twn uiwn twn proshlutwn twn proskeimenwn pros autous en israhl os an prosenegkh ta dwra autou kata pasan omologian autwn h kata pasan airesin autwn osa an prosenegkwsin tw qew eis olokautwma19dekta umin amwma arsena ek twn boukoliwn kai ek twn probatwn kai ek twn aigwn20panta osa an ech mwmon en autw ou prosaxousin kuriw dioti ou dekton estai umin21kai anqrwpos os an prosenegkh qusian swthriou tw kuriw diasteilas euchn kata airesin h en tais eortais umwn ek twn boukoliwn h ek twn probatwn amwmon estai eis dekton pas mwmos ouk estai en autw22tuflon h suntetrimmenon h glwssotmhton h murmhkiwnta h ywragriwnta h lichnas econta ou prosaxousin tauta tw kuriw kai eis karpwsin ou dwsete ap� autwn epi to qusiasthrion tw kuriw23kai moscon h probaton wtotmhton h kolobokerkon sfagia poihseis auta seautw eis de euchn sou ou decqhsetai24qladian kai ekteqlimmenon kai ektomian kai apespasmenon ou prosaxeis auta tw kuriw kai epi ths ghs umwn ou poihsete25kai ek ceiros allogenous ou prosoisete ta dwra tou qeou umwn apo pantwn toutwn oti fqarmata estin en autois mwmos en autois ou decqhsetai tauta umin26kai elalhsen kurios pros mwushn legwn27moscon h probaton h aiga ws an tecqh kai estai epta hmeras upo thn mhtera th de hmera th ogdoh kai epekeina decqhsetai eis dwra karpwma kuriw28kai moscon h probaton authn kai ta paidia auths ou sfaxeis en hmera mia29ean de qushs qusian euchn carmosunhs kuriw eis dekton umin qusete auto30auth th hmera ekeinh brwqhsetai ouk apoleiyete apo twn krewn eis to prwi egw eimi kurios31kai fulaxete tas entolas mou kai poihsete autas32kai ou bebhlwsete to onoma tou agiou kai agiasqhsomai en mesw twn uiwn israhl egw kurios o agiazwn umas33o exagagwn umas ek ghs aiguptou wste einai umwn qeos egw kurios

Chapter 23
1kai eipen kurios pros mwushn legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous ai eortai kuriou as kalesete autas klhtas agias autai eisin eortai mou3ex hmeras poihseis erga kai th hmera th ebdomh sabbata anapausis klhth agia tw kuriw pan ergon ou poihseis sabbata estin tw kuriw en pash katoikia umwn4autai ai eortai tw kuriw klhtai agiai as kalesete autas en tois kairois autwn5en tw prwtw mhni en th tessareskaidekath hmera tou mhnos ana meson twn esperinwn pasca tw kuriw6kai en th pentekaidekath hmera tou mhnos toutou eorth twn azumwn tw kuriw epta hmeras azuma edesqe7kai h hmera h prwth klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete8kai prosaxete olokautwmata tw kuriw epta hmeras kai h ebdomh hmera klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete9kai elalhsen kurios pros mwushn legwn10eipon tois uiois israhl kai ereis pros autous otan eiselqhte eis thn ghn hn egw didwmi umin kai qerizhte ton qerismon auths kai oisete dragma aparchn tou qerismou umwn pros ton ierea11kai anoisei to dragma enanti kuriou dekton umin th epaurion ths prwths anoisei auto o iereus12kai poihsete en th hmera en h an ferhte to dragma probaton amwmon eniausion eis olokautwma tw kuriw13kai thn qusian autou duo dekata semidalews anapepoihmenhs en elaiw qusia tw kuriw osmh euwdias kuriw kai spondhn autou to tetarton tou in oinou14kai arton kai pefrugmena cidra nea ou fagesqe ews eis authn thn hmeran tauthn ews an prosenegkhte umeis ta dwra tw qew umwn nomimon aiwnion eis tas geneas umwn en pash katoikia umwn15kai ariqmhsete umeis apo ths epaurion twn sabbatwn apo ths hmeras hs an prosenegkhte to dragma tou epiqematos epta ebdomadas oloklhrous16ews ths epaurion ths escaths ebdomados ariqmhsete penthkonta hmeras kai prosoisete qusian nean tw kuriw17apo ths katoikias umwn prosoisete artous epiqema duo artous ek duo dekatwn semidalews esontai ezumwmenoi pefqhsontai prwtogenhmatwn tw kuriw18kai prosaxete meta twn artwn epta amnous amwmous eniausious kai moscon ena ek boukoliou kai krious duo amwmous esontai olokautwma tw kuriw kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn qusian osmhn euwdias tw kuriw19kai poihsousin cimaron ex aigwn ena peri amartias kai duo amnous eniausious eis qusian swthriou meta twn artwn tou prwtogenhmatos20kai epiqhsei auta o iereus meta twn artwn tou prwtogenhmatos epiqema enanti kuriou meta twn duo amnwn agia esontai tw kuriw tw ierei tw prosferonti auta autw estai21kai kalesete tauthn thn hmeran klhthn agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth nomimon aiwnion eis tas geneas umwn en pash th katoikia umwn22kai otan qerizhte ton qerismon ths ghs umwn ou suntelesete to loipon tou qerismou tou agrou sou en tw qerizein se kai ta apopiptonta tou qerismou sou ou sullexeis tw ptwcw kai tw proshlutw upoleiyh auta egw kurios o qeos umwn23kai elalhsen kurios pros mwushn legwn24lalhson tois uiois israhl legwn tou mhnos tou ebdomou mia tou mhnos estai umin anapausis mnhmosunon salpiggwn klhth agia estai umin25pan ergon latreuton ou poihsete kai prosaxete olokautwma kuriw26kai elalhsen kurios pros mwushn legwn27kai th dekath tou mhnos tou ebdomou toutou hmera exilasmou klhth agia estai umin kai tapeinwsete tas yucas umwn kai prosaxete olokautwma tw kuriw28pan ergon ou poihsete en auth th hmera tauth estin gar hmera exilasmou auth umin exilasasqai peri umwn enanti kuriou tou qeou umwn29pasa yuch htis mh tapeinwqhsetai en auth th hmera tauth exoleqreuqhsetai ek tou laou auths30kai pasa yuch htis poihsei ergon en auth th hmera tauth apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou auths31pan ergon ou poihsete nomimon aiwnion eis tas geneas umwn en pasais katoikiais umwn32sabbata sabbatwn estai umin kai tapeinwsete tas yucas umwn apo enaths tou mhnos apo esperas ews esperas sabbatieite ta sabbata umwn33kai elalhsen kurios pros mwushn legwn34lalhson tois uiois israhl legwn th pentekaidekath tou mhnos tou ebdomou toutou eorth skhnwn epta hmeras tw kuriw35kai h hmera h prwth klhth agia pan ergon latreuton ou poihsete36epta hmeras prosaxete olokautwmata tw kuriw kai h hmera h ogdoh klhth agia estai umin kai prosaxete olokautwmata tw kuriw exodion estin pan ergon latreuton ou poihsete37autai ai eortai kuriw as kalesete klhtas agias wste prosenegkai karpwmata tw kuriw olokautwmata kai qusias autwn kai spondas autwn to kaq� hmeran eis hmeran38plhn twn sabbatwn kuriou kai plhn twn domatwn umwn kai plhn paswn twn eucwn umwn kai plhn twn ekousiwn umwn a an dwte tw kuriw39kai en th pentekaidekath hmera tou mhnos tou ebdomou toutou otan sunteleshte ta genhmata ths ghs eortasete tw kuriw epta hmeras th hmera th prwth anapausis kai th hmera th ogdoh anapausis40kai lhmyesqe th hmera th prwth karpon xulou wraion kai kallunqra foinikwn kai kladous xulou daseis kai iteas kai agnou kladous ek ceimarrou eufranqhnai enanti kuriou tou qeou umwn epta hmeras41tou eniautou nomimon aiwnion eis tas geneas umwn en tw mhni tw ebdomw eortasete authn42en skhnais katoikhsete epta hmeras pas o autocqwn en israhl katoikhsei en skhnais43opws idwsin ai geneai umwn oti en skhnais katwkisa tous uious israhl en tw exagagein me autous ek ghs aiguptou egw kurios o qeos umwn44kai elalhsen mwushs tas eortas kuriou tois uiois israhl

Chapter 24
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2enteilai tois uiois israhl kai labetwsan moi elaion elainon kaqaron kekommenon eis fws kausai lucnon dia pantos3exwqen tou katapetasmatos en th skhnh tou marturiou kausousin auton aarwn kai oi uioi autou apo esperas ews prwi enwpion kuriou endelecws nomimon aiwnion eis tas geneas umwn4epi ths lucnias ths kaqaras kausete tous lucnous enanti kuriou ews to prwi5kai lhmyesqe semidalin kai poihsete authn dwdeka artous duo dekatwn estai o artos o eis6kai epiqhsete autous duo qemata ex artous to en qema epi thn trapezan thn kaqaran enanti kuriou7kai epiqhsete epi to qema libanon kaqaron kai ala kai esontai eis artous eis anamnhsin prokeimena tw kuriw8th hmera twn sabbatwn proqhsetai enanti kuriou dia pantos enwpion twn uiwn israhl diaqhkhn aiwnion9kai estai aarwn kai tois uiois autou kai fagontai auta en topw agiw estin gar agia twn agiwn touto autw apo twn qusiazomenwn tw kuriw nomimon aiwnion10kai exhlqen uios gunaikos israhlitidos kai outos hn uios aiguptiou en tois uiois israhl kai emacesanto en th parembolh o ek ths israhlitidos kai o anqrwpos o israhliths11kai eponomasas o uios ths gunaikos ths israhlitidos to onoma kathrasato kai hgagon auton pros mwushn kai to onoma ths mhtros autou salwmiq qugathr dabri ek ths fulhs dan12kai apeqento auton eis fulakhn diakrinai auton dia prostagmatos kuriou13kai elalhsen kurios pros mwushn legwn14exagage ton katarasamenon exw ths parembolhs kai epiqhsousin pantes oi akousantes tas ceiras autwn epi thn kefalhn autou kai liqobolhsousin auton pasa h sunagwgh15kai tois uiois israhl lalhson kai ereis pros autous anqrwpos os ean katarashtai qeon amartian lhmyetai16onomazwn de to onoma kuriou qanatw qanatousqw liqois liqoboleitw auton pasa sunagwgh israhl ean te proshlutos ean te autocqwn en tw onomasai auton to onoma kuriou teleutatw17kai anqrwpos os an pataxh yuchn anqrwpou kai apoqanh qanatw qanatousqw18kai os an pataxh kthnos kai apoqanh apoteisatw yuchn anti yuchs19kai ean tis dw mwmon tw plhsion ws epoihsen autw wsautws antipoihqhsetai autw20suntrimma anti suntrimmatos ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontos kaqoti an dw mwmon tw anqrwpw outws doqhsetai autw21os an pataxh anqrwpon kai apoqanh qanatw qanatousqw22dikaiwsis mia estai tw proshlutw kai tw egcwriw oti egw eimi kurios o qeos umwn23kai elalhsen mwushs tois uiois israhl kai exhgagon ton katarasamenon exw ths parembolhs kai eliqobolhsan auton en liqois kai oi uioi israhl epoihsan kaqa sunetaxen kurios tw mwush

Chapter 25
1kai elalhsen kurios pros mwushn en tw orei sina legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis pros autous ean eiselqhte eis thn ghn hn egw didwmi umin kai anapausetai h gh hn egw didwmi umin sabbata tw kuriw3ex eth spereis ton agron sou kai ex eth temeis thn ampelon sou kai sunaxeis ton karpon auths4tw de etei tw ebdomw sabbata anapausis estai th gh sabbata tw kuriw ton agron sou ou spereis kai thn ampelon sou ou temeis5kai ta automata anabainonta tou agrou sou ouk ekqeriseis kai thn stafulhn tou agiasmatos sou ouk ektrughseis eniautos anapausews estai th gh6kai estai ta sabbata ths ghs brwmata soi kai tw paidi sou kai th paidiskh sou kai tw misqwtw sou kai tw paroikw tw proskeimenw pros se7kai tois kthnesin sou kai tois qhriois tois en th gh sou estai pan to genhma autou eis brwsin8kai exariqmhseis seautw epta anapauseis etwn epta eth eptakis kai esontai soi epta ebdomades etwn ennea kai tessarakonta eth9kai diaggeleite salpiggos fwnh en pash th gh umwn tw mhni tw ebdomw th dekath tou mhnos th hmera tou ilasmou diaggeleite salpiggi en pash th gh umwn10kai agiasete to etos to penthkoston eniauton kai diabohsete afesin epi ths ghs pasin tois katoikousin authn eniautos afesews shmasia auth estai umin kai apeleusetai eis ekastos eis thn kthsin autou kai ekastos eis thn patrida autou apeleusesqe11afesews shmasia auth to etos to penthkoston eniautos estai umin ou spereite oude amhsete ta automata anabainonta auths kai ou trughsete ta hgiasmena auths12oti afesews shmasia estin agion estai umin apo twn pediwn fagesqe ta genhmata auths13en tw etei ths afesews shmasia auths epaneleusetai ekastos eis thn kthsin autou14ean de apodw prasin tw plhsion sou ean kai kthsh para tou plhsion sou mh qlibetw anqrwpos ton plhsion15kata ariqmon etwn meta thn shmasian kthsh para tou plhsion kata ariqmon eniautwn genhmatwn apodwsetai soi16kaqoti an pleion twn etwn plhqunh thn egkthsin autou kai kaqoti an elatton twn etwn elattonwsh thn kthsin autou oti ariqmon genhmatwn autou outws apodwsetai soi17mh qlibetw anqrwpos ton plhsion kai fobhqhsh kurion ton qeon sou egw eimi kurios o qeos umwn18kai poihsete panta ta dikaiwmata mou kai pasas tas kriseis mou kai fulaxasqe kai poihsete auta kai katoikhsete epi ths ghs pepoiqotes19kai dwsei h gh ta ekforia auths kai fagesqe eis plhsmonhn kai katoikhsete pepoiqotes ep� auths20ean de leghte ti fagomeqa en tw etei tw ebdomw toutw ean mh speirwmen mhde sunagagwmen ta genhmata hmwn21kai apostelw thn eulogian mou umin en tw etei tw ektw kai poihsei ta genhmata auths eis ta tria eth22kai spereite to etos to ogdoon kai fagesqe apo twn genhmatwn palaia ews tou etous tou enatou ews an elqh to genhma auths fagesqe palaia palaiwn23kai h gh ou praqhsetai eis bebaiwsin emh gar estin h gh dioti proshlutoi kai paroikoi umeis este enantion mou24kai kata pasan ghn katascesews umwn lutra dwsete ths ghs25ean de penhtai o adelfos sou o meta sou kai apodwtai apo ths katascesews autou kai elqh o agcisteuwn eggizwn eggista autou kai lutrwsetai thn prasin tou adelfou autou26ean de mh h tini o agcisteuwn kai euporhqh th ceiri kai eureqh autw to ikanon lutra autou27kai sullogieitai ta eth ths prasews autou kai apodwsei o uperecei tw anqrwpw w apedoto eauton autw kai apeleusetai eis thn katascesin autou28ean de mh euporhqh h ceir autou to ikanon wste apodounai autw kai estai h prasis tw kthsamenw auta ews tou ektou etous ths afesews kai exeleusetai th afesei kai apeleusetai eis thn katascesin autou29ean de tis apodwtai oikian oikhthn en polei teteicismenh kai estai h lutrwsis auths ews plhrwqh eniautos hmerwn estai h lutrwsis auths30ean de mh lutrwqh ews an plhrwqh auths eniautos olos kurwqhsetai h oikia h ousa en polei th ecoush teicos bebaiws tw kthsamenw authn eis tas geneas autou kai ouk exeleusetai en th afesei31ai de oikiai ai en epaulesin ais ouk estin en autais teicos kuklw pros ton agron ths ghs logisqhtwsan lutrwtai dia pantos esontai kai en th afesei exeleusontai32kai ai poleis twn leuitwn oikiai twn polewn autwn katascesews lutrwtai dia pantos esontai tois leuitais33kai os an lutrwsamenos para twn leuitwn kai exeleusetai h diaprasis autwn oikiwn polews katascesews autwn en th afesei oti oikiai twn polewn twn leuitwn katascesis autwn en mesw uiwn israhl34kai oi agroi oi afwrismenoi tais polesin autwn ou praqhsontai oti katascesis aiwnia touto autwn estin35ean de penhtai o adelfos sou kai adunathsh tais cersin para soi antilhmyh autou ws proshlutou kai paroikou kai zhsetai o adelfos sou meta sou36ou lhmyh par� autou tokon oude epi plhqei kai fobhqhsh ton qeon sou egw kurios kai zhsetai o adelfos sou meta sou37to argurion sou ou dwseis autw epi tokw kai epi pleonasmon ou dwseis autw ta brwmata sou38egw kurios o qeos umwn o exagagwn umas ek ghs aiguptou dounai umin thn ghn canaan wste einai umwn qeos39ean de tapeinwqh o adelfos sou para soi kai praqh soi ou douleusei soi douleian oiketou40ws misqwtos h paroikos estai soi ews tou etous ths afesews ergatai para soi41kai exeleusetai th afesei kai ta tekna autou met� autou kai apeleusetai eis thn genean autou eis thn katascesin thn patrikhn apodrameitai42dioti oiketai mou eisin outoi ous exhgagon ek ghs aiguptou ou praqhsetai en prasei oiketou43ou katateneis auton en tw mocqw kai fobhqhsh kurion ton qeon sou44kai pais kai paidiskh osoi an genwntai soi apo twn eqnwn osoi kuklw sou eisin ap� autwn kthsesqe doulon kai doulhn45kai apo twn uiwn twn paroikwn twn ontwn en umin apo toutwn kthsesqe kai apo twn suggenwn autwn osoi an genwntai en th gh umwn estwsan umin eis katascesin46kai katamerieite autous tois teknois umwn meq� umas kai esontai umin katocimoi eis ton aiwna twn adelfwn umwn twn uiwn israhl ekastos ton adelfon autou ou katatenei auton en tois mocqois47ean de eurh h ceir tou proshlutou h tou paroikou tou para soi kai aporhqeis o adelfos sou praqh tw proshlutw h tw paroikw tw para soi ek geneths proshlutw48meta to praqhnai autw lutrwsis estai autw eis twn adelfwn autou lutrwsetai auton49adelfos patros autou h uios adelfou patros lutrwsetai auton h apo twn oikeiwn twn sarkwn autou ek ths fulhs autou lutrwsetai auton ean de euporhqeis tais cersin lutrwshtai eauton50kai sullogieitai pros ton kekthmenon auton apo tou etous ou apedoto eauton autw ews tou eniautou ths afesews kai estai to argurion ths prasews autou ws misqiou etos ex etous estai met� autou51ean de tini pleion twn etwn h pros tauta apodwsei ta lutra autou apo tou arguriou ths prasews autou52ean de oligon kataleifqh apo twn etwn eis ton eniauton ths afesews kai sullogieitai autw kata ta eth autou kai apodwsei ta lutra autou53ws misqwtos eniauton ex eniautou estai met� autou ou katateneis auton en tw mocqw enwpion sou54ean de mh lutrwtai kata tauta exeleusetai en tw etei ths afesews autos kai ta paidia autou met� autou55oti emoi oi uioi israhl oiketai paides mou outoi eisin ous exhgagon ek ghs aiguptou egw kurios o qeos umwn

Chapter 26
1ou poihsete umin autois ceiropoihta oude glupta oude sthlhn anasthsete umin oude liqon skopon qhsete en th gh umwn proskunhsai autw egw eimi kurios o qeos umwn2ta sabbata mou fulaxesqe kai apo twn agiwn mou fobhqhsesqe egw eimi kurios3ean tois prostagmasin mou poreuhsqe kai tas entolas mou fulasshsqe kai poihshte autas4kai dwsw ton ueton umin en kairw autou kai h gh dwsei ta genhmata auths kai ta xula twn pediwn apodwsei ton karpon autwn5kai katalhmyetai umin o alohtos ton trughton kai o trughtos katalhmyetai ton sporon kai fagesqe ton arton umwn eis plhsmonhn kai katoikhsete meta asfaleias epi ths ghs umwn6kai polemos ou dieleusetai dia ths ghs umwn kai dwsw eirhnhn en th gh umwn kai koimhqhsesqe kai ouk estai umas o ekfobwn kai apolw qhria ponhra ek ths ghs umwn7kai diwxesqe tous ecqrous umwn kai pesountai enantion umwn fonw8kai diwxontai ex umwn pente ekaton kai ekaton umwn diwxontai muriadas kai pesountai oi ecqroi umwn enantion umwn macaira9kai epibleyw ef� umas kai auxanw umas kai plhqunw umas kai sthsw thn diaqhkhn mou meq� umwn10kai fagesqe palaia kai palaia palaiwn kai palaia ek proswpou newn exoisete11kai qhsw thn diaqhkhn mou en umin kai ou bdeluxetai h yuch mou umas12kai emperipathsw en umin kai esomai umwn qeos kai umeis esesqe mou laos13egw eimi kurios o qeos umwn o exagagwn umas ek ghs aiguptou ontwn umwn doulwn kai sunetriya ton desmon tou zugou umwn kai hgagon umas meta parrhsias14ean de mh upakoushte mou mhde poihshte ta prostagmata mou tauta15alla apeiqhshte autois kai tois krimasin mou prosocqish h yuch umwn wste umas mh poiein pasas tas entolas mou wste diaskedasai thn diaqhkhn mou16kai egw poihsw outws umin kai episusthsw ef� umas thn aporian thn te ywran kai ton ikteron kai sfakelizontas tous ofqalmous umwn kai thn yuchn umwn ekthkousan kai spereite dia kenhs ta spermata umwn kai edontai oi upenantioi umwn17kai episthsw to proswpon mou ef� umas kai peseisqe enantion twn ecqrwn umwn kai diwxontai umas oi misountes umas kai feuxesqe ouqenos diwkontos umas18kai ean ews toutou mh upakoushte mou kai prosqhsw tou paideusai umas eptakis epi tais amartiais umwn19kai suntriyw thn ubrin ths uperhfanias umwn kai qhsw ton ouranon umin sidhroun kai thn ghn umwn wsei calkhn20kai estai eis kenon h iscus umwn kai ou dwsei h gh umwn ton sporon auths kai to xulon tou agrou umwn ou dwsei ton karpon autou21kai ean meta tauta poreuhsqe plagioi kai mh boulhsqe upakouein mou prosqhsw umin plhgas epta kata tas amartias umwn22kai apostelw ef� umas ta qhria ta agria ths ghs kai katedetai umas kai exanalwsei ta kthnh umwn kai oligostous poihsei umas kai erhmwqhsontai ai odoi umwn23kai epi toutois ean mh paideuqhte alla poreuhsqe pros me plagioi24poreusomai kagw meq� umwn qumw plagiw kai pataxw umas kagw eptakis anti twn amartiwn umwn25kai epaxw ef� umas macairan ekdikousan dikhn diaqhkhs kai katafeuxesqe eis tas poleis umwn kai exapostelw qanaton eis umas kai paradoqhsesqe eis ceiras ecqrwn26en tw qliyai umas sitodeia artwn kai peyousin deka gunaikes tous artous umwn en klibanw eni kai apodwsousin tous artous umwn en staqmw kai fagesqe kai ou mh emplhsqhte27ean de epi toutois mh upakoushte mou kai poreuhsqe pros me plagioi28kai autos poreusomai meq� umwn en qumw plagiw kai paideusw umas egw eptakis kata tas amartias umwn29kai fagesqe tas sarkas twn uiwn umwn kai tas sarkas twn qugaterwn umwn fagesqe30kai erhmwsw tas sthlas umwn kai exoleqreusw ta xulina ceiropoihta umwn kai qhsw ta kwla umwn epi ta kwla twn eidwlwn umwn kai prosocqiei h yuch mou umin31kai qhsw tas poleis umwn erhmous kai exerhmwsw ta agia umwn kai ou mh osfranqw ths osmhs twn qusiwn umwn32kai exerhmwsw egw thn ghn umwn kai qaumasontai ep� auth oi ecqroi umwn oi enoikountes en auth33kai diasperw umas eis ta eqnh kai exanalwsei umas epiporeuomenh h macaira kai estai h gh umwn erhmos kai ai poleis umwn esontai erhmoi34tote eudokhsei h gh ta sabbata auths kai pasas tas hmeras ths erhmwsews auths kai umeis esesqe en th gh twn ecqrwn umwn tote sabbatiei h gh kai eudokhsei ta sabbata auths35pasas tas hmeras ths erhmwsews auths sabbatiei a ouk esabbatisen en tois sabbatois umwn hnika katwkeite authn36kai tois kataleifqeisin ex umwn epaxw deilian eis thn kardian autwn en th gh twn ecqrwn autwn kai diwxetai autous fwnh fullou feromenou kai feuxontai ws feugontes apo polemou kai pesountai ouqenos diwkontos37kai uperoyetai o adelfos ton adelfon wsei en polemw ouqenos katatrecontos kai ou dunhsesqe antisthnai tois ecqrois umwn38kai apoleisqe en tois eqnesin kai katedetai umas h gh twn ecqrwn umwn39kai oi kataleifqentes af� umwn katafqarhsontai dia tas amartias umwn en th gh twn ecqrwn autwn takhsontai40kai exagoreusousin tas amartias autwn kai tas amartias twn paterwn autwn oti parebhsan kai upereidon me kai oti eporeuqhsan enantion mou plagioi41kai egw eporeuqhn met� autwn en qumw plagiw kai apolw autous en th gh twn ecqrwn autwn tote entraphsetai h kardia autwn h aperitmhtos kai tote eudokhsousin tas amartias autwn42kai mnhsqhsomai ths diaqhkhs iakwb kai ths diaqhkhs isaak kai ths diaqhkhs abraam mnhsqhsomai kai ths ghs mnhsqhsomai43kai h gh egkataleifqhsetai up� autwn tote prosdexetai h gh ta sabbata auths en tw erhmwqhnai authn di� autous kai autoi prosdexontai tas autwn anomias anq� wn ta krimata mou upereidon kai tois prostagmasin mou proswcqisan th yuch autwn44kai oud� ws ontwn autwn en th gh twn ecqrwn autwn ouc upereidon autous oude proswcqisa autois wste exanalwsai autous tou diaskedasai thn diaqhkhn mou thn pros autous oti egw eimi kurios o qeos autwn45kai mnhsqhsomai autwn ths diaqhkhs ths proteras ote exhgagon autous ek ghs aiguptou ex oikou douleias enanti twn eqnwn tou einai autwn qeos egw eimi kurios46tauta ta krimata kai ta prostagmata kai o nomos on edwken kurios ana meson autou kai ana meson twn uiwn israhl en tw orei sina en ceiri mwush

Chapter 27
1kai elalhsen kurios pros mwushn legwn2lalhson tois uiois israhl kai ereis autois os an euxhtai euchn wste timhn ths yuchs autou tw kuriw3estai h timh tou arsenos apo eikosaetous ews exhkontaetous estai autou h timh penthkonta didracma arguriou tw staqmw tw agiw4ths de qhleias estai h suntimhsis triakonta didracma5ean de apo pentaetous ews eikosi etwn estai h timh tou arsenos eikosi didracma ths de qhleias deka didracma6apo de mhniaiou ews pentaetous estai h timh tou arsenos pente didracma arguriou ths de qhleias tria didracma7ean de apo exhkontaetwn kai epanw ean men arsen h estai h timh pentekaideka didracma arguriou ean de qhleia deka didracma8ean de tapeinos h th timh sthsetai enantion tou ierews kai timhsetai auton o iereus kaqaper iscuei h ceir tou euxamenou timhsetai auton o iereus9ean de apo twn kthnwn twn prosferomenwn ap� autwn dwron tw kuriw os an dw apo toutwn tw kuriw estai agion10ouk allaxei auto kalon ponhrw oude ponhron kalw ean de allasswn allaxh auto kthnos kthnei estai auto kai to allagma agia11ean de pan kthnos akaqarton af� wn ou prosferetai ap� autwn dwron tw kuriw sthsei to kthnos enanti tou ierews12kai timhsetai auto o iereus ana meson kalou kai ana meson ponhrou kai kaqoti an timhsetai o iereus outws sthsetai13ean de lutroumenos lutrwshtai auto prosqhsei to epipempton pros thn timhn autou14kai anqrwpos os an agiash thn oikian autou agian tw kuriw kai timhsetai authn o iereus ana meson kalhs kai ana meson ponhras ws an timhsetai authn o iereus outws staqhsetai15ean de o agiasas authn lutrwtai thn oikian autou prosqhsei ep� auto to epipempton tou arguriou ths timhs kai estai autw16ean de apo tou agrou ths katascesews autou agiash anqrwpos tw kuriw kai estai h timh kata ton sporon autou korou kriqwn penthkonta didracma arguriou17ean de apo tou eniautou ths afesews agiash ton agron autou kata thn timhn autou sthsetai18ean de escaton meta thn afesin agiash ton agron autou proslogieitai autw o iereus to argurion epi ta eth ta epiloipa ews eis ton eniauton ths afesews kai anqufaireqhsetai apo ths suntimhsews autou19ean de lutrwtai ton agron o agiasas auton prosqhsei to epipempton tou arguriou pros thn timhn autou kai estai autw20ean de mh lutrwtai ton agron kai apodwtai ton agron anqrwpw eterw ouketi mh lutrwshtai auton21all� estai o agros exelhluquias ths afesews agios tw kuriw wsper h gh h afwrismenh tw ierei estai katascesis22ean de apo tou agrou ou kekthtai os ouk estin apo tou agrou ths katascesews autou agiash tw kuriw23logieitai pros auton o iereus to telos ths timhs ek tou eniautou ths afesews kai apodwsei thn timhn en th hmera ekeinh agion tw kuriw24kai en tw eniautw ths afesews apodoqhsetai o agros tw anqrwpw par� ou kekthtai auton ou hn h katascesis ths ghs25kai pasa timh estai staqmiois agiois eikosi oboloi estai to didracmon26kai pan prwtotokon o an genhtai en tois kthnesin sou estai tw kuriw kai ou kaqagiasei ouqeis auto ean te moscon ean te probaton tw kuriw estin27ean de twn tetrapodwn twn akaqartwn allaxei kata thn timhn autou kai prosqhsei to epipempton pros auto kai estai autw ean de mh lutrwtai praqhsetai kata to timhma autou28pan de anaqema o ean anaqh anqrwpos tw kuriw apo pantwn osa autw estin apo anqrwpou ews kthnous kai apo agrou katascesews autou ouk apodwsetai oude lutrwsetai pan anaqema agion agiwn estai tw kuriw29kai pan o ean anateqh apo twn anqrwpwn ou lutrwqhsetai alla qanatw qanatwqhsetai30pasa dekath ths ghs apo tou spermatos ths ghs kai tou karpou tou xulinou tw kuriw estin agion tw kuriw31ean de lutrwtai lutrw anqrwpos thn dekathn autou to epipempton prosqhsei pros auto kai estai autw32kai pasa dekath bown kai probatwn kai pan o ean elqh en tw ariqmw upo thn rabdon to dekaton estai agion tw kuriw33ouk allaxeis kalon ponhrw ean de allasswn allaxhs auto kai to allagma autou estai agion ou lutrwqhsetai34autai eisin ai entolai as eneteilato kurios tw mwush pros tous uious israhl en tw orei sina .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks