Malachi


Chapter 1
1lhmma logou kuriou epi ton israhl en ceiri aggelou autou qesqe dh epi tas kardias umwn2hgaphsa umas legei kurios kai eipate en tini hgaphsas hmas ouk adelfos hn hsau tou iakwb legei kurios kai hgaphsa ton iakwb3ton de hsau emishsa kai etaxa ta oria autou eis afanismon kai thn klhronomian autou eis domata erhmou4dioti erei h idoumaia katestraptai kai epistreywmen kai anoikodomhswmen tas erhmous tade legei kurios pantokratwr autoi oikodomhsousin kai egw katastreyw kai epiklhqhsetai autois oria anomias kai laos ef� on paratetaktai kurios ews aiwnos5kai oi ofqalmoi umwn oyontai kai umeis ereite emegalunqh kurios uperanw twn oriwn tou israhl6uios doxazei patera kai doulos ton kurion autou kai ei pathr eimi egw pou estin h doxa mou kai ei kurios eimi egw pou estin o fobos mou legei kurios pantokratwr umeis oi iereis oi faulizontes to onoma mou kai eipate en tini efaulisamen to onoma sou7prosagontes pros to qusiasthrion mou artous hlisghmenous kai eipate en tini hlisghsamen autous en tw legein umas trapeza kuriou exoudenwmenh estin kai ta epitiqemena brwmata exoudenwmena8dioti ean prosagaghte tuflon eis qusian ou kakon kai ean prosagaghte cwlon h arrwston ou kakon prosagage dh auto tw hgoumenw sou ei prosdexetai auto ei lhmyetai proswpon sou legei kurios pantokratwr9kai nun exilaskesqe to proswpon tou qeou umwn kai dehqhte autou en cersin umwn gegonen tauta ei lhmyomai ex umwn proswpa umwn legei kurios pantokratwr10dioti kai en umin sugkleisqhsontai qurai kai ouk anayete to qusiasthrion mou dwrean ouk estin mou qelhma en umin legei kurios pantokratwr kai qusian ou prosdexomai ek twn ceirwn umwn11dioti ap� anatolwn hliou ews dusmwn to onoma mou dedoxastai en tois eqnesin kai en panti topw qumiama prosagetai tw onomati mou kai qusia kaqara dioti mega to onoma mou en tois eqnesin legei kurios pantokratwr12umeis de bebhloute auto en tw legein umas trapeza kuriou hlisghmenh estin kai ta epitiqemena exoudenwntai brwmata autou13kai eipate tauta ek kakopaqeias estin kai exefushsa auta legei kurios pantokratwr kai eiseferete arpagmata kai ta cwla kai ta enocloumena kai ean ferhte thn qusian ei prosdexomai auta ek twn ceirwn umwn legei kurios pantokratwr14kai epikataratos os hn dunatos kai uphrcen en tw poimniw autou arsen kai euch autou ep� autw kai quei diefqarmenon tw kuriw dioti basileus megas egw eimi legei kurios pantokratwr kai to onoma mou epifanes en tois eqnesin

Chapter 2
1kai nun h entolh auth pros umas oi iereis2ean mh akoushte kai ean mh qhsqe eis thn kardian umwn tou dounai doxan tw onomati mou legei kurios pantokratwr kai exapostelw ef� umas thn kataran kai epikatarasomai thn eulogian umwn kai katarasomai authn kai diaskedasw thn eulogian umwn kai ouk estai en umin oti umeis ou tiqesqe eis thn kardian umwn3idou egw aforizw umin ton wmon kai skorpiw hnustron epi ta proswpa umwn hnustron eortwn umwn kai lhmyomai umas eis to auto4kai epignwsesqe dioti egw exapestalka pros umas thn entolhn tauthn tou einai thn diaqhkhn mou pros tous leuitas legei kurios pantokratwr5h diaqhkh mou hn met� autou ths zwhs kai ths eirhnhs kai edwka autw en fobw fobeisqai me kai apo proswpou onomatos mou stellesqai auton6nomos alhqeias hn en tw stomati autou kai adikia ouc eureqh en ceilesin autou en eirhnh kateuqunwn eporeuqh met� emou kai pollous epestreyen apo adikias7oti ceilh ierews fulaxetai gnwsin kai nomon ekzhthsousin ek stomatos autou dioti aggelos kuriou pantokratoros estin8umeis de exeklinate ek ths odou kai pollous hsqenhsate en nomw diefqeirate thn diaqhkhn tou leui legei kurios pantokratwr9kagw dedwka umas exoudenwmenous kai pareimenous eis panta ta eqnh anq� wn umeis ouk efulaxasqe tas odous mou alla elambanete proswpa en nomw10ouci qeos eis ektisen umas ouci pathr eis pantwn umwn ti oti egkatelipete ekastos ton adelfon autou tou bebhlwsai thn diaqhkhn twn paterwn umwn11egkateleifqh ioudas kai bdelugma egeneto en tw israhl kai en ierousalhm dioti ebebhlwsen ioudas ta agia kuriou en ois hgaphsen kai epethdeusen eis qeous allotrious12exoleqreusei kurios ton anqrwpon ton poiounta tauta ews kai tapeinwqh ek skhnwmatwn iakwb kai ek prosagontwn qusian tw kuriw pantokratori13kai tauta a emisoun epoieite ekaluptete dakrusin to qusiasthrion kuriou kai klauqmw kai stenagmw ek kopwn eti axion epibleyai eis qusian h labein dekton ek twn ceirwn umwn14kai eipate eneken tinos oti kurios diemarturato ana meson sou kai ana meson gunaikos neothtos sou hn egkatelipes kai auth koinwnos sou kai gunh diaqhkhs sou15kai ouk allos epoihsen kai upoleimma pneumatos autou kai eipate ti allo all� h sperma zhtei o qeos kai fulaxasqe en tw pneumati umwn kai gunaika neothtos sou mh egkataliphs16alla ean mishsas exaposteilhs legei kurios o qeos tou israhl kai kaluyei asebeia epi ta enqumhmata sou legei kurios pantokratwr kai fulaxasqe en tw pneumati umwn kai ou mh egkataliphte17oi paroxunontes ton qeon en tois logois umwn kai eipate en tini parwxunamen auton en tw legein umas pas poiwn ponhron kalon enwpion kuriou kai en autois autos eudokhsen kai pou estin o qeos ths dikaiosunhs

Chapter 3
1idou egw exapostellw ton aggelon mou kai epibleyetai odon pro proswpou mou kai exaifnhs hxei eis ton naon eautou kurios on umeis zhteite kai o aggelos ths diaqhkhs on umeis qelete idou ercetai legei kurios pantokratwr2kai tis upomenei hmeran eisodou autou h tis uposthsetai en th optasia autou dioti autos eisporeuetai ws pur cwneuthriou kai ws poa plunontwn3kai kaqieitai cwneuwn kai kaqarizwn ws to argurion kai ws to crusion kai kaqarisei tous uious leui kai ceei autous ws to crusion kai ws to argurion kai esontai tw kuriw prosagontes qusian en dikaiosunh4kai aresei tw kuriw qusia iouda kai ierousalhm kaqws ai hmerai tou aiwnos kai kaqws ta eth ta emprosqen5kai prosaxw pros umas en krisei kai esomai martus tacus epi tas farmakous kai epi tas moicalidas kai epi tous omnuontas tw onomati mou epi yeudei kai epi tous aposterountas misqon misqwtou kai tous katadunasteuontas chran kai tous kondulizontas orfanous kai tous ekklinontas krisin proshlutou kai tous mh foboumenous me legei kurios pantokratwr6dioti egw kurios o qeos umwn kai ouk hlloiwmai kai umeis uioi iakwb ouk apecesqe7apo twn adikiwn twn paterwn umwn exeklinate nomima mou kai ouk efulaxasqe epistreyate pros me kai epistrafhsomai pros umas legei kurios pantokratwr kai eipate en tini epistreywmen8ei pterniei anqrwpos qeon dioti umeis pternizete me kai ereite en tini epternikamen se oti ta epidekata kai ai aparcai meq� umwn eisin9kai apoblepontes umeis apoblepete kai eme umeis pternizete to eqnos sunetelesqh10kai eishnegkate panta ta ekforia eis tous qhsaurous kai en tw oikw autou estai h diarpagh autou episkeyasqe dh en toutw legei kurios pantokratwr ean mh anoixw umin tous katarraktas tou ouranou kai ekcew umin thn eulogian mou ews tou ikanwqhnai11kai diastelw umin eis brwsin kai ou mh diafqeirw umwn ton karpon ths ghs kai ou mh asqenhsh umwn h ampelos h en tw agrw legei kurios pantokratwr12kai makariousin umas panta ta eqnh dioti esesqe umeis gh qelhth legei kurios pantokratwr13ebarunate ep� eme tous logous umwn legei kurios kai eipate en tini katelalhsamen kata sou14eipate mataios o douleuwn qew kai ti pleon oti efulaxamen ta fulagmata autou kai dioti eporeuqhmen iketai pro proswpou kuriou pantokratoros15kai nun hmeis makarizomen allotrious kai anoikodomountai pantes poiountes anoma kai antesthsan qew kai eswqhsan16tauta katelalhsan oi foboumenoi ton kurion ekastos pros ton plhsion autou kai prosescen kurios kai eishkousen kai egrayen biblion mnhmosunou enwpion autou tois foboumenois ton kurion kai eulaboumenois to onoma autou17kai esontai moi legei kurios pantokratwr eis hmeran hn egw poiw eis peripoihsin kai airetiw autous on tropon airetizei anqrwpos ton uion autou ton douleuonta autw18kai epistrafhsesqe kai oyesqe ana meson dikaiou kai ana meson anomou kai ana meson tou douleuontos qew kai tou mh douleuontos19dioti idou hmera kuriou ercetai kaiomenh ws klibanos kai flexei autous kai esontai pantes oi allogeneis kai pantes oi poiountes anoma kalamh kai anayei autous h hmera h ercomenh legei kurios pantokratwr kai ou mh upoleifqh ex autwn riza oude klhma20kai anatelei umin tois foboumenois to onoma mou hlios dikaiosunhs kai iasis en tais pteruxin autou kai exeleusesqe kai skirthsete ws moscaria ek desmwn aneimena21kai katapathsete anomous dioti esontai spodos upokatw twn podwn umwn en th hmera h egw poiw legei kurios pantokratwr22kai idou egw apostellw umin hlian ton qesbithn prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh23os apokatasthsei kardian patros pros uion kai kardian anqrwpou pros ton plhsion autou mh elqw kai pataxw thn ghn ardhn24mnhsqhte nomou mwush tou doulou mou kaqoti eneteilamhn autw en cwrhb pros panta ton israhl prostagmata kai dikaiwmata .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks