Micah


Chapter 1
1kai egeneto logos kuriou pros micaian ton tou mwrasqi en hmerais iwaqam kai acaz kai ezekiou basilewn iouda uper wn eiden peri samareias kai peri ierousalhm2akousate laoi logous kai prosecetw h gh kai pantes oi en auth kai estai kurios en umin eis marturion kurios ex oikou agiou autou3dioti idou kurios ekporeuetai ek tou topou autou kai katabhsetai kai epibhsetai epi ta uyh ths ghs4kai saleuqhsetai ta orh upokatwqen autou kai ai koilades takhsontai ws khros apo proswpou puros kai ws udwr kataferomenon en katabasei5dia asebeian iakwb panta tauta kai dia amartian oikou israhl tis h asebeia tou iakwb ou samareia kai tis h amartia oikou iouda ouci ierousalhm6kai qhsomai samareian eis opwrofulakion agrou kai eis futeian ampelwnos kai kataspasw eis caos tous liqous auths kai ta qemelia auths apokaluyw7kai panta ta glupta auths katakoyousin kai panta ta misqwmata auths emprhsousin en puri kai panta ta eidwla auths qhsomai eis afanismon dioti ek misqwmatwn porneias sunhgagen kai ek misqwmatwn porneias sunestreyen8eneken toutou koyetai kai qrhnhsei poreusetai anupodetos kai gumnh poihsetai kopeton ws drakontwn kai penqos ws qugaterwn seirhnwn9oti katekrathsen h plhgh auths dioti hlqen ews iouda kai hyato ews pulhs laou mou ews ierousalhm10oi en geq mh megalunesqe oi en akim mh anoikodomeite ex oikou kata gelwta ghn katapasasqe kata gelwta umwn11katoikousa kalws tas poleis auths ouk exhlqen katoikousa sennaan koyasqai oikon ecomenon auths lhmyetai ex umwn plhghn odunhs12tis hrxato eis agaqa katoikoush odunas oti katebh kaka para kuriou epi pulas ierousalhm13yofos armatwn kai ippeuontwn katoikousa lacis archgos amartias auth estin th qugatri siwn oti en soi eureqhsan asebeiai tou israhl14dia touto dwseis exapostellomenous ews klhronomias geq oikous mataious eis kena egeneto tois basileusin tou israhl15ews tous klhronomous agagw soi katoikousa lacis klhronomia ews odollam hxei h doxa ths qugatros israhl16xurhsai kai keirai epi ta tekna ta trufera sou emplatunon thn chreian sou ws aetos oti hcmalwteuqhsan apo sou

Chapter 2
1egenonto logizomenoi kopous kai ergazomenoi kaka en tais koitais autwn kai ama th hmera suneteloun auta dioti ouk hran pros ton qeon tas ceiras autwn2kai epequmoun agrous kai dihrpazon orfanous kai oikous katedunasteuon kai dihrpazon andra kai ton oikon autou andra kai thn klhronomian autou3dia touto tade legei kurios idou egw logizomai epi thn fulhn tauthn kaka ex wn ou mh arhte tous trachlous umwn kai ou mh poreuqhte orqoi exaifnhs oti kairos ponhros estin4en th hmera ekeinh lhmfqhsetai ef� umas parabolh kai qrhnhqhsetai qrhnos en melei legwn talaipwria etalaipwrhsamen meris laou mou katemetrhqh en scoiniw kai ouk hn o kwluswn auton tou apostreyai oi agroi hmwn diemerisqhsan5dia touto ouk estai soi ballwn scoinion en klhrw en ekklhsia kuriou6mh klaiete dakrusin mhde dakruetwsan epi toutois ou gar apwsetai oneidh7o legwn oikos iakwb parwrgisen pneuma kuriou ei tauta ta epithdeumata autou estin ouc oi logoi autou eisin kaloi met� autou kai orqoi peporeuntai8kai emprosqen o laos mou eis ecqran antesth katenanti ths eirhnhs autou thn doran autou exedeiran tou afelesqai elpida suntrimmon polemou9dia touto hgoumenoi laou mou aporrifhsontai ek twn oikiwn trufhs autwn dia ta ponhra epithdeumata autwn exwsqhsan eggisate oresin aiwniois10anasthqi kai poreuou oti ouk estin soi auth h anapausis eneken akaqarsias diefqarhte fqora11katediwcqhte oudenos diwkontos pneuma esthsen yeudos estalaxen soi eis oinon kai mequsma kai estai ek ths stagonos tou laou toutou12sunagomenos sunacqhsetai iakwb sun pasin ekdecomenos ekdexomai tous kataloipous tou israhl epi to auto qhsomai thn apostrofhn autwn ws probata en qliyei ws poimnion en mesw koiths autwn exalountai ex anqrwpwn13dia ths diakophs pro proswpou autwn diekoyan kai dihlqon pulhn kai exhlqon di� auths kai exhlqen o basileus autwn pro proswpou autwn o de kurios hghsetai autwn

Chapter 3
1kai erei akousate dh tauta ai arcai oikou iakwb kai oi kataloipoi oikou israhl ouc umin estin tou gnwnai to krima2oi misountes ta kala kai zhtountes ta ponhra arpazontes ta dermata autwn ap� autwn kai tas sarkas autwn apo twn ostewn autwn3on tropon katefagon tas sarkas tou laou mou kai ta dermata autwn apo twn ostewn autwn exedeiran kai ta ostea autwn suneqlasan kai emelisan ws sarkas eis lebhta kai ws krea eis cutran4outws kekraxontai pros kurion kai ouk eisakousetai autwn kai apostreyei to proswpon autou ap� autwn en tw kairw ekeinw anq� wn eponhreusanto en tois epithdeumasin autwn ep� autous5tade legei kurios epi tous profhtas tous planwntas ton laon mou tous daknontas en tois odousin autwn kai khrussontas ep� auton eirhnhn kai ouk edoqh eis to stoma autwn hgeiran ep� auton polemon6dia touto nux umin estai ex orasews kai skotia umin estai ek manteias kai dusetai o hlios epi tous profhtas kai suskotasei ep� autous h hmera7kai kataiscunqhsontai oi orwntes ta enupnia kai katagelasqhsontai oi manteis kai katalalhsousin kat� autwn pantes autoi dioti ouk estai o eisakouwn autwn8ean mh egw emplhsw iscun en pneumati kuriou kai krimatos kai dunasteias tou apaggeilai tw iakwb asebeias autou kai tw israhl amartias autou9akousate dh tauta oi hgoumenoi oikou iakwb kai oi kataloipoi oikou israhl oi bdelussomenoi krima kai panta ta orqa diastrefontes10oi oikodomountes siwn en aimasin kai ierousalhm en adikiais11oi hgoumenoi auths meta dwrwn ekrinon kai oi iereis auths meta misqou apekrinonto kai oi profhtai auths meta arguriou emanteuonto kai epi ton kurion epanepauonto legontes ouci kurios en hmin estin ou mh epelqh ef� hmas kaka12dia touto di� umas siwn ws agros arotriaqhsetai kai ierousalhm ws opwrofulakion estai kai to oros tou oikou ws alsos drumou

Chapter 4
1kai estai ep� escatwn twn hmerwn emfanes to oros tou kuriou etoimon epi tas korufas twn orewn kai metewrisqhsetai uperanw twn bounwn kai speusousin pros auto laoi2kai poreusontai eqnh polla kai erousin deute anabwmen eis to oros kuriou kai eis ton oikon tou qeou iakwb kai deixousin hmin thn odon autou kai poreusomeqa en tais tribois autou oti ek siwn exeleusetai nomos kai logos kuriou ex ierousalhm3kai krinei ana meson lawn pollwn kai exelegxei eqnh iscura ews eis ghn makran kai katakoyousin tas romfaias autwn eis arotra kai ta dorata autwn eis drepana kai ouketi mh antarh eqnos ep� eqnos romfaian kai ouketi mh maqwsin polemein4kai anapausetai ekastos upokatw ampelou autou kai ekastos upokatw sukhs autou kai ouk estai o ekfobwn dioti to stoma kuriou pantokratoros elalhsen tauta5oti pantes oi laoi poreusontai ekastos thn odon autou hmeis de poreusomeqa en onomati kuriou qeou hmwn eis ton aiwna kai epekeina6en th hmera ekeinh legei kurios sunaxw thn suntetrimmenhn kai thn exwsmenhn eisdexomai kai ous apwsamhn7kai qhsomai thn suntetrimmenhn eis upoleimma kai thn apwsmenhn eis eqnos iscuron kai basileusei kurios ep� autous en orei siwn apo tou nun kai ews eis ton aiwna8kai su purgos poimniou aucmwdhs qugater siwn epi se hxei kai eiseleusetai h arch h prwth basileia ek babulwnos th qugatri ierousalhm9kai nun ina ti egnws kaka mh basileus ouk hn soi h h boulh sou apwleto oti katekrathsan sou wdines ws tiktoushs10wdine kai andrizou kai eggize qugater siwn ws tiktousa dioti nun exeleush ek polews kai kataskhnwseis en pediw kai hxeis ews babulwnos ekeiqen rusetai se kai ekeiqen lutrwsetai se kurios o qeos sou ek ceiros ecqrwn sou11kai nun episunhcqh epi se eqnh polla oi legontes epicaroumeqa kai epoyontai epi siwn oi ofqalmoi hmwn12autoi de ouk egnwsan ton logismon kuriou kai ou sunhkan thn boulhn autou oti sunhgagen autous ws dragmata alwnos13anasthqi kai aloa autous qugater siwn oti ta kerata sou qhsomai sidhra kai tas oplas sou qhsomai calkas kai katathxeis en autois eqnh kai leptuneis laous pollous kai anaqhseis tw kuriw to plhqos autwn kai thn iscun autwn tw kuriw pashs ths ghs14nun emfracqhsetai qugathr efraim en fragmw sunochn etaxen ef� hmas en rabdw pataxousin epi siagona tas fulas tou israhl

Chapter 5
1kai su bhqleem oikos tou efraqa oligostos ei tou einai en ciliasin iouda ek sou moi exeleusetai tou einai eis arconta en tw israhl kai ai exodoi autou ap� archs ex hmerwn aiwnos2dia touto dwsei autous ews kairou tiktoushs texetai kai oi epiloipoi twn adelfwn autwn epistreyousin epi tous uious israhl3kai sthsetai kai oyetai kai poimanei to poimnion autou en iscui kuriou kai en th doxh tou onomatos kuriou tou qeou autwn uparxousin dioti nun megalunqhsetai ews akrwn ths ghs4kai estai auth eirhnh otan assurios epelqh epi thn ghn umwn kai otan epibh epi thn cwran umwn kai epegerqhsontai ep� auton epta poimenes kai oktw dhgmata anqrwpwn5kai poimanousin ton assour en romfaia kai thn ghn tou nebrwd en th tafrw auths kai rusetai ek tou assour otan epelqh epi thn ghn umwn kai otan epibh epi ta oria umwn6kai estai to upoleimma tou iakwb en tois eqnesin en mesw lawn pollwn ws drosos para kuriou piptousa kai ws arnes epi agrwstin opws mh sunacqh mhdeis mhde uposth en uiois anqrwpwn7kai estai to upoleimma tou iakwb en tois eqnesin en mesw lawn pollwn ws lewn en kthnesin en tw drumw kai ws skumnos en poimniois probatwn on tropon otan dielqh kai diasteilas arpash kai mh h o exairoumenos8uywqhsetai h ceir sou epi tous qlibontas se kai pantes oi ecqroi sou exoleqreuqhsontai9kai estai en ekeinh th hmera legei kurios exoleqreusw tous ippous sou ek mesou sou kai apolw ta armata sou10kai exoleqreusw tas poleis ths ghs sou kai exarw panta ta ocurwmata sou11kai exarw ta farmaka sou ek twn ceirwn sou kai apofqeggomenoi ouk esontai en soi12kai exoleqreusw ta glupta sou kai tas sthlas sou ek mesou sou kai ouketi mh proskunhshs tois ergois twn ceirwn sou13kai ekkoyw ta alsh sou ek mesou sou kai afaniw tas poleis sou14kai poihsw en orgh kai en qumw ekdikhsin en tois eqnesin anq� wn ouk eishkousan

Chapter 6
1akousate dh logon kuriou kurios eipen anasthqi kriqhti pros ta orh kai akousatwsan oi bounoi fwnhn sou2akousate bounoi thn krisin tou kuriou kai ai faragges qemelia ths ghs oti krisis tw kuriw pros ton laon autou kai meta tou israhl dielegcqhsetai3laos mou ti epoihsa soi h ti eluphsa se h ti parhnwclhsa soi apokriqhti moi4dioti anhgagon se ek ghs aiguptou kai ex oikou douleias elutrwsamhn se kai exapesteila pro proswpou sou ton mwushn kai aarwn kai mariam5laos mou mnhsqhti dh ti ebouleusato kata sou balak basileus mwab kai ti apekriqh autw balaam uios tou bewr apo twn scoinwn ews tou galgal opws gnwsqh h dikaiosunh tou kuriou6en tini katalabw ton kurion antilhmyomai qeou mou uyistou ei katalhmyomai auton en olokautwmasin en moscois eniausiois7ei prosdexetai kurios en ciliasin kriwn h en muriasin ceimarrwn pionwn ei dw prwtotoka mou asebeias karpon koilias mou uper amartias yuchs mou8ei anhggelh soi anqrwpe ti kalon h ti kurios ekzhtei para sou all� h tou poiein krima kai agapan eleon kai etoimon einai tou poreuesqai meta kuriou qeou sou9fwnh kuriou th polei epiklhqhsetai kai swsei foboumenous to onoma autou akoue fulh kai tis kosmhsei polin10mh pur kai oikos anomou qhsaurizwn qhsaurous anomous kai meta ubrews adikia11ei dikaiwqhsetai en zugw anomos kai en marsippw staqmia dolou12ex wn ton plouton autwn asebeias eplhsan kai oi katoikountes authn elaloun yeudh kai h glwssa autwn uywqh en tw stomati autwn13kai egw arxomai tou pataxai se afaniw se epi tais amartiais sou14su fagesai kai ou mh emplhsqhs kai skotasei en soi kai ekneusei kai ou mh diaswqhs kai osoi ean diaswqwsin eis romfaian paradoqhsontai15su spereis kai ou mh amhshs su pieseis elaian kai ou mh aleiyh elaion kai oinon kai ou mh pihte kai afanisqhsetai nomima laou mou16kai efulaxas ta dikaiwmata zambri kai panta ta erga oikou acaab kai eporeuqhte en tais boulais autwn opws paradw se eis afanismon kai tous katoikountas authn eis surismon kai oneidh lawn lhmyesqe

Chapter 7
1oimmoi oti egenomhn ws sunagwn kalamhn en amhtw kai ws epifullida en trughtw ouc uparcontos botruos tou fagein ta prwtogona oimmoi yuch2oti apolwlen eulabhs apo ths ghs kai katorqwn en anqrwpois ouc uparcei pantes eis aimata dikazontai ekastos ton plhsion autou ekqlibousin ekqlibh3epi to kakon tas ceiras autwn etoimazousin o arcwn aitei kai o kriths eirhnikous logous elalhsen kataqumion yuchs autou estin kai exeloumai4ta agaqa autwn ws shs ektrwgwn kai badizwn epi kanonos en hmera skopias ouai ouai ai ekdikhseis sou hkasin nun esontai klauqmoi autwn5mh katapisteuete en filois kai mh elpizete epi hgoumenois apo ths sugkoitou sou fulaxai tou anaqesqai ti auth6dioti uios atimazei patera qugathr epanasthsetai epi thn mhtera auths numfh epi thn penqeran auths ecqroi andros pantes oi andres oi en tw oikw autou7egw de epi ton kurion epibleyomai upomenw epi tw qew tw swthri mou eisakousetai mou o qeos mou8mh epicaire moi h ecqra mou oti peptwka kai anasthsomai dioti ean kaqisw en tw skotei kurios fwtiei moi9orghn kuriou upoisw oti hmarton autw ews tou dikaiwsai auton thn dikhn mou kai poihsei to krima mou kai exaxei me eis to fws oyomai thn dikaiosunhn autou10kai oyetai h ecqra mou kai peribaleitai aiscunhn h legousa pros me pou kurios o qeos sou oi ofqalmoi mou epoyontai authn nun estai eis katapathma ws phlos en tais odois11hmeras aloifhs plinqou exaleiyis sou h hmera ekeinh kai apotriyetai nomima sou12h hmera ekeinh kai ai poleis sou hxousin eis omalismon kai eis diamerismon assuriwn kai ai poleis sou ai ocurai eis diamerismon apo turou ews tou potamou surias hmera udatos kai qorubou13kai estai h gh eis afanismon sun tois katoikousin authn ek karpwn epithdeumatwn autwn14poimaine laon sou en rabdw sou probata klhronomias sou kataskhnountas kaq� eautous drumon en mesw tou karmhlou nemhsontai thn basanitin kai thn galaaditin kaqws ai hmerai tou aiwnos15kai kata tas hmeras exodias sou ex aiguptou oyesqe qaumasta16oyontai eqnh kai kataiscunqhsontai ek pashs ths iscuos autwn epiqhsousin ceiras epi to stoma autwn ta wta autwn apokwfwqhsontai17leixousin coun ws ofeis surontes ghn sugcuqhsontai en sugkleismw autwn epi tw kuriw qew hmwn eksthsontai kai fobhqhsontai apo sou18tis qeos wsper su exairwn adikias kai uperbainwn asebeias tois kataloipois ths klhronomias autou kai ou sunescen eis marturion orghn autou oti qelhths eleous estin19autos epistreyei kai oiktirhsei hmas katadusei tas adikias hmwn kai aporrifhsontai eis ta baqh ths qalasshs pasas tas amartias hmwn20dwseis alhqeian tw iakwb eleon tw abraam kaqoti wmosas tois patrasin hmwn kata tas hmeras tas emprosqen .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks