Nahum


Chapter 1
1lhmma nineuh biblion orasews naoum tou elkesaiou2qeos zhlwths kai ekdikwn kurios ekdikwn kurios meta qumou ekdikwn kurios tous upenantious autou kai exairwn autos tous ecqrous autou3kurios makroqumos kai megalh h iscus autou kai aqwwn ouk aqwwsei kurios en sunteleia kai en susseismw h odos autou kai nefelai koniortos podwn autou4apeilwn qalassh kai xhrainwn authn kai pantas tous potamous exerhmwn wligwqh h basanitis kai o karmhlos kai ta exanqounta tou libanou exelipen5ta orh eseisqhsan ap� autou kai oi bounoi esaleuqhsan kai anestalh h gh apo proswpou autou h sumpasa kai pantes oi katoikountes en auth6apo proswpou orghs autou tis uposthsetai kai tis antisthsetai en orgh qumou autou o qumos autou thkei arcas kai ai petrai dieqrubhsan ap� autou7crhstos kurios tois upomenousin auton en hmera qliyews kai ginwskwn tous eulaboumenous auton8kai en kataklusmw poreias sunteleian poihsetai tous epegeiromenous kai tous ecqrous autou diwxetai skotos9ti logizesqe epi ton kurion sunteleian autos poihsetai ouk ekdikhsei dis epi to auto en qliyei10oti ews qemeliou autwn cerswqhsetai kai ws smilax periplekomenh brwqhsetai kai ws kalamh xhrasias mesth11ek sou exeleusetai logismos kata tou kuriou ponhra logizomenos enantia12tade legei kurios katarcwn udatwn pollwn kai outws diastalhsontai kai h akoh sou ouk enakousqhsetai eti13kai nun suntriyw thn rabdon autou apo sou kai tous desmous sou diarrhxw14kai enteleitai uper sou kurios ou sparhsetai ek tou onomatos sou eti ex oikou qeou sou exoleqreusw ta glupta kai cwneuta qhsomai tafhn sou oti taceis

Chapter 2
1idou epi ta orh oi podes euaggelizomenou kai apaggellontos eirhnhn eortaze iouda tas eortas sou apodos tas eucas sou dioti ou mh prosqhswsin eti tou dielqein dia sou eis palaiwsin suntetelestai exhrtai2anebh emfuswn eis proswpon sou exairoumenos ek qliyews skopeuson odon krathson osfuos andrisai th iscui sfodra3dioti apestreyen kurios thn ubrin iakwb kaqws ubrin tou israhl dioti ektinassontes exetinaxan autous kai ta klhmata autwn diefqeiran4opla dunasteias autwn ex anqrwpwn andras dunatous empaizontas en puri ai hniai twn armatwn autwn en hmera etoimasias autou kai oi ippeis qorubhqhsontai5en tais odois kai sugcuqhsontai ta armata kai sumplakhsontai en tais plateiais h orasis autwn ws lampades puros kai ws astrapai diatrecousai6kai mnhsqhsontai oi megistanes autwn kai feuxontai hmeras kai asqenhsousin en th poreia autwn kai speusousin epi ta teich kai etoimasousin tas profulakas autwn7pulai twn potamwn dihnoicqhsan kai ta basileia diepesen8kai h upostasis apekalufqh kai auth anebainen kai ai doulai auths hgonto kaqws peristerai fqeggomenai en kardiais autwn9kai nineuh ws kolumbhqra udatos ta udata auths kai autoi feugontes ouk esthsan kai ouk hn o epiblepwn10dihrpazon to argurion dihrpazon to crusion kai ouk hn peras tou kosmou auths bebaruntai uper panta ta skeuh ta epiqumhta auths11ektinagmos kai anatinagmos kai ekbrasmos kai kardias qrausmos kai upolusis gonatwn kai wdines epi pasan osfun kai to proswpon pantwn ws proskauma cutras12pou estin to katoikhthrion twn leontwn kai h nomh h ousa tois skumnois ou eporeuqh lewn tou eiselqein ekei skumnos leontos kai ouk hn o ekfobwn13lewn hrpasen ta ikana tois skumnois autou kai apepnixen tois leousin autou kai eplhsen qhras nossian autou kai to katoikhthrion autou arpaghs14idou egw epi se legei kurios pantokratwr kai ekkausw en kapnw plhqos sou kai tous leontas sou katafagetai romfaia kai exoleqreusw ek ths ghs thn qhran sou kai ou mh akousqh ouketi ta erga sou

Chapter 3
1w polis aimatwn olh yeudhs adikias plhrhs ou yhlafhqhsetai qhra2fwnh mastigwn kai fwnh seismou trocwn kai ippou diwkontos kai armatos anabrassontos3kai ippews anabainontos kai stilboushs romfaias kai exastraptontwn oplwn kai plhqous traumatiwn kai bareias ptwsews kai ouk hn peras tois eqnesin auths kai asqenhsousin en tois swmasin autwn4apo plhqous porneias pornh kalh kai epicarhs hgoumenh farmakwn h pwlousa eqnh en th porneia auths kai fulas en tois farmakois auths5idou egw epi se legei kurios o qeos o pantokratwr kai apokaluyw ta opisw sou epi to proswpon sou kai deixw eqnesin thn aiscunhn sou kai basileiais thn atimian sou6kai epirriyw epi se bdelugmon kata tas akaqarsias sou kai qhsomai se eis paradeigma7kai estai pas o orwn se apophdhsetai apo sou kai erei deilaia nineuh tis stenaxei authn poqen zhthsw paraklhsin auth8etoimasai merida armosai cordhn etoimasai merida amwn h katoikousa en potamois udwr kuklw auths hs h arch qalassa kai udwr ta teich auths9kai aiqiopia h iscus auths kai aiguptos kai ouk estin peras ths fughs kai libues egenonto bohqoi auths10kai auth eis metoikesian poreusetai aicmalwtos kai ta nhpia auths edafiousin ep� arcas paswn twn odwn auths kai epi panta ta endoxa auths balousin klhrous kai pantes oi megistanes auths deqhsontai ceiropedais11kai su mequsqhsh kai esh uperewramenh kai su zhthseis seauth stasin ex ecqrwn12panta ta ocurwmata sou sukai skopous ecousai ean saleuqwsin kai pesountai eis stoma esqontos13idou o laos sou ws gunaikes en soi tois ecqrois sou anoigomenai anoicqhsontai pulai ths ghs sou kai katafagetai pur tous moclous sou14udwr periochs epispasai seauth kai katakrathson twn ocurwmatwn sou embhqi eis phlon kai sumpathqhti en acurois katakrathson uper plinqon15ekei katafagetai se pur exoleqreusei se romfaia katafagetai se ws akris kai barunqhsh ws broucos16eplhqunas tas emporias sou uper ta astra tou ouranou broucos wrmhsen kai exepetasqh17exhlato ws attelebos o summiktos sou ws akris epibebhkuia epi fragmon en hmerais pagous o hlios aneteilen kai afhlato kai ouk egnw ton topon auths ouai autois18enustaxan oi poimenes sou basileus assurios ekoimisen tous dunastas sou aphren o laos sou epi ta orh kai ouk hn o ekdecomenos19ouk estin iasis th suntribh sou eflegmanen h plhgh sou pantes oi akouontes thn aggelian sou krothsousin ceiras epi se dioti epi tina ouk ephlqen h kakia sou dia pantos .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks