Nehemiah


Chapter 1
1kai en tw prwtw etei kurou tou basilews perswn tou telesqhnai logon kuriou apo stomatos ieremiou exhgeiren kurios to pneuma kurou basilews perswn kai parhggeilen fwnhn en pash basileia autou kai ge en graptw legwn2outws eipen kuros basileus perswn pasas tas basileias ths ghs edwken moi kurios o qeos tou ouranou kai autos epeskeyato epĒ eme tou oikodomhsai autw oikon en ierousalhm th en th ioudaia3tis en umin apo pantos tou laou autou kai estai o qeos autou metĒ autou kai anabhsetai eis ierousalhm thn en th ioudaia kai oikodomhsatw ton oikon qeou israhl autos o qeos o en ierousalhm4kai pas o kataleipomenos apo pantwn twn topwn ou autos paroikei ekei kai lhmyontai auton andres tou topou autou en arguriw kai crusiw kai aposkeuh kai kthnesin meta tou ekousiou eis oikon tou qeou tou en ierousalhm5kai anesthsan arcontes twn patriwn tw iouda kai beniamin kai oi iereis kai oi leuitai pantwn wn exhgeiren o qeos to pneuma autwn tou anabhnai oikodomhsai ton oikon kuriou ton en ierousalhm6kai pantes oi kukloqen eniscusan en cersin autwn en skeuesin arguriou en crusw en aposkeuh kai en kthnesin kai en xeniois parex twn en ekousiois7kai o basileus kuros exhnegken ta skeuh oikou kuriou a elaben naboucodonosor apo ierousalhm kai edwken auta en oikw qeou autou8kai exhnegken auta kuros basileus perswn epi ceira miqradatou gasbarhnou kai hriqmhsen auta tw sasabasar arconti tou iouda9kai outos o ariqmos autwn yukthres crusoi triakonta kai yukthres arguroi cilioi parhllagmena ennea kai eikosi10keffourh crusoi triakonta kai arguroi diakosioi kai skeuh etera cilia11panta ta skeuh tw crusw kai tw argurw pentakiscilia kai tetrakosia ta panta anabainonta meta sasabasar apo ths apoikias ek babulwnos eis ierousalhm

Chapter 2
1kai outoi oi uioi ths cwras oi anabainontes apo ths aicmalwsias ths apoikias hs apwkisen naboucodonosor basileus babulwnos eis babulwna kai epestreyan eis ierousalhm kai iouda anhr eis polin autou2oi hlqon meta zorobabel ihsous neemias saraias reelias mardocaios balasan masfar bagoui reoum baana andrwn ariqmos laou israhl3uioi foros discilioi ekaton ebdomhkonta duo4uioi safatia triakosioi ebdomhkonta duo5uioi hra eptakosioi ebdomhkonta pente6uioi faaqmwab tois uiois ihsoue iwab discilioi oktakosioi deka duo7uioi ailam cilioi diakosioi penthkonta tessares8uioi zaqoua ennakosioi tessarakonta pente9uioi zakcou eptakosioi exhkonta10uioi banoui exakosioi tessarakonta duo11uioi babi exakosioi eikosi treis12uioi asgad triscilioi diakosioi eikosi duo13uioi adwnikam exakosioi exhkonta ex14uioi bagoi discilioi penthkonta ex15uioi adin tetrakosioi penthkonta tessares16uioi athr tw ezekia enenhkonta oktw17uioi basou triakosioi eikosi treis18uioi iwra ekaton deka duo19uioi asem diakosioi eikosi treis20uioi gaber enenhkonta pente21uioi baiqleem ekaton eikosi treis22uioi netwfa penthkonta ex23uioi anaqwq ekaton eikosi oktw24uioi asmwq tessarakonta duo25uioi kariaqiarim kafira kai bhrwq eptakosioi tessarakonta treis26uioi arama kai gabaa exakosioi eikosi eis27andres macmas ekaton eikosi duo28andres baiqhl kai aia tetrakosioi eikosi treis29uioi nabou penthkonta duo30uioi magebws ekaton penthkonta ex31uioi hlam-ar cilioi diakosioi penthkonta tessares32uioi hram triakosioi eikosi33uioi lod arwq kai wnw eptakosioi eikosi pente34uioi iericw triakosioi tessarakonta pente35uioi sanaa triscilioi exakosioi triakonta36kai oi iereis uioi iedoua tw oikw ihsou ennakosioi ebdomhkonta treis37uioi emmhr cilioi penthkonta duo38uioi fassour cilioi diakosioi tessarakonta epta39uioi hrem cilioi epta40kai oi leuitai uioi ihsou kai kadmihl tois uiois wdouia ebdomhkonta tessares41oi adontes uioi asaf ekaton eikosi oktw42uioi twn pulwrwn uioi saloum uioi athr uioi telmwn uioi akoub uioi atita uioi sabaou oi pantes ekaton triakonta ennea43oi naqinaioi uioi souia uioi asoufe uioi tabawq44uioi khraos uioi swha uioi fadwn45uioi labanw uioi agaba uioi akabwq46uioi agab uioi samalai uioi anan47uioi kedel uioi gaer uioi reha48uioi raswn uioi nekwda uioi gazem49uioi ousa uioi fash uioi basi50uioi asena uioi mawnim uioi nafiswn51uioi bakbouk uioi akifa uioi arour52uioi basalwq uioi maouda uioi arhsa53uioi barkous uioi sisara uioi qema54uioi nasoue uioi atoufa55uioi abdhselma uioi sati uioi asefhraq uioi fadoura56uioi iehla uioi darkwn uioi gedhl57uioi safatia uioi atil uioi faceraq-asebwin uioi hmi58pantes oi naqinin kai uioi abdhselma triakosioi enenhkonta duo59kai outoi oi anabantes apo qelmeleq qelarhsa caroub hdan emmhr kai ouk hdunasqhsan tou anaggeilai oikon patrias autwn kai sperma autwn ei ex israhl eisin60uioi dalaia uioi boua uioi twbia uioi nekwda exakosioi penthkonta duo61kai apo twn uiwn twn ierewn uioi cabia uioi akous uioi berzellai os elaben apo qugaterwn berzellai tou galaaditou gunaika kai eklhqh epi tw onomati autwn62outoi ezhthsan grafhn autwn oi meqwesim kai ouc eureqhsan kai hgcisteuqhsan apo ths ierateias63kai eipen aqersaqa autois tou mh fagein apo tou agiou twn agiwn ews anasth iereus tois fwtizousin kai tois teleiois64pasa de h ekklhsia ws eis tessares muriades discilioi triakosioi exhkonta65cwris doulwn autwn kai paidiskwn autwn outoi eptakiscilioi triakosioi triakonta epta kai outoi adontes kai adousai diakosioi66ippoi autwn eptakosioi triakonta ex hmionoi autwn diakosioi tessarakonta pente67kamhloi autwn tetrakosioi triakonta pente onoi autwn exakiscilioi eptakosioi eikosi68kai apo arcontwn patriwn en tw elqein autous eis oikon kuriou ton en ierousalhm hkousiasanto eis oikon tou qeou tou sthsai auton epi thn etoimasian autou69ws h dunamis autwn edwkan eis qhsauron tou ergou crusion kaqaron mnai ex muriades kai ciliai kai argurion mnai pentakisciliai kai koqwnoi twn ierewn ekaton70kai ekaqisan oi iereis kai oi leuitai kai oi apo tou laou kai oi adontes kai oi pulwroi kai oi naqinim en polesin autwn kai pas israhl en polesin autwn

Chapter 3
1kai efqasen o mhn o ebdomos kai oi uioi israhl en polesin autwn kai sunhcqh o laos ws anhr eis eis ierousalhm2kai anesth ihsous o tou iwsedek kai oi adelfoi autou iereis kai zorobabel o tou salaqihl kai oi adelfoi autou kai wkodomhsan to qusiasthrion qeou israhl tou anenegkai epĒ auto olokautwseis kata ta gegrammena en nomw mwush anqrwpou tou qeou3kai htoimasan to qusiasthrion epi thn etoimasian autou oti en kataplhxei epĒ autous apo twn lawn twn gaiwn kai anebh epĒ auto olokautwsis tw kuriw to prwi kai eis esperan4kai epoihsan thn eorthn twn skhnwn kata to gegrammenon kai olokautwseis hmeran en hmera en ariqmw ws h krisis logon hmeras en hmera autou5kai meta touto olokautwseis endelecismou kai eis tas noumhnias kai eis pasas eortas tas hgiasmenas kai panti ekousiazomenw ekousion tw kuriw6en hmera mia tou mhnos tou ebdomou hrxanto anaferein olokautwseis tw kuriw kai o oikos kuriou ouk eqemeliwqh7kai edwkan argurion tois latomois kai tois tektosin kai brwmata kai pota kai elaion tois shdanin kai tois swrin enegkai xula kedrina apo tou libanou pros qalassan iopphs katĒ epicwrhsin kurou basilews perswn epĒ autous8kai en tw etei tw deuterw tou elqein autous eis oikon tou qeou eis ierousalhm en mhni tw deuterw hrxato zorobabel o tou salaqihl kai ihsous o tou iwsedek kai oi kataloipoi twn adelfwn autwn oi iereis kai oi leuitai kai pantes oi ercomenoi apo ths aicmalwsias eis ierousalhm kai esthsan tous leuitas apo eikosaetous kai epanw epi tous poiountas ta erga en oikw kuriou9kai esth ihsous kai oi uioi autou kai oi adelfoi autou kadmihl kai oi uioi autou uioi iouda epi tous poiountas ta erga en oikw tou qeou uioi hnadad uioi autwn kai adelfoi autwn oi leuitai10kai eqemeliwsan tou oikodomhsai ton oikon kuriou kai esthsan oi iereis estolismenoi en salpigxin kai oi leuitai uioi asaf en kumbalois tou ainein ton kurion epi ceiras dauid basilews israhl11kai apekriqhsan en ainw kai anqomologhsei tw kuriw oti agaqon oti eis ton aiwna to eleos autou epi israhl kai pas o laos eshmainon fwnhn megalhn ainein tw kuriw epi qemeliwsei oikou kuriou12kai polloi apo twn ierewn kai twn leuitwn kai arcontes twn patriwn oi presbuteroi oi eidosan ton oikon ton prwton en qemeliwsei autou kai touton ton oikon en ofqalmois autwn eklaion fwnh megalh kai oclos en shmasia metĒ eufrosunhs tou uywsai wdhn13kai ouk hn o laos epiginwskwn fwnhn shmasias ths eufrosunhs apo ths fwnhs tou klauqmou tou laou oti o laos ekraugasen fwnh megalh kai h fwnh hkoueto ews apo makroqen

Chapter 4
1kai hkousan oi qlibontes iouda kai beniamin oti oi uioi ths apoikias oikodomousin oikon tw kuriw qew israhl2kai hggisan pros zorobabel kai pros tous arcontas twn patriwn kai eipan autois oikodomhsomen meqĒ umwn oti ws umeis ekzhtoumen tw qew umwn kai autw hmeis qusiazomen apo hmerwn asaraddwn basilews assour tou enegkantos hmas wde3kai eipen pros autous zorobabel kai ihsous kai oi kataloipoi twn arcontwn twn patriwn tou israhl ouc hmin kai umin tou oikodomhsai oikon tw qew hmwn oti hmeis autoi epi to auto oikodomhsomen tw kuriw qew hmwn ws eneteilato hmin kuros o basileus perswn4kai hn o laos ths ghs ekluwn tas ceiras tou laou iouda kai enepodizon autous tou oikodomein5kai misqoumenoi epĒ autous bouleuomenoi tou diaskedasai boulhn autwn pasas tas hmeras kurou basilews perswn kai ews basileias dareiou basilews perswn6kai en basileia asouhrou en arch basileias autou egrayan epistolhn epi oikountas iouda kai ierousalhm7kai en hmerais arqasasqa egrayen en eirhnh miqradath tabehl sun kai tois loipois sundoulois autou pros arqasasqa basilea perswn egrayen o forologos grafhn suristi kai hrmhneumenhn8raoum baaltam kai samsai o grammateus egrayan epistolhn mian kata ierousalhm tw arqasasqa basilei9tade ekrinen raoum baaltam kai samsai o grammateus kai oi kataloipoi sundouloi hmwn dinaioi afarsaqacaioi tarfallaioi afarsaioi arcuaioi babulwnioi sousanacaioi oi eisin hlamaioi10kai oi kataloipoi eqnwn wn apwkisen asennafar o megas kai o timios kai katwkisen autous en polesin ths somorwn kai to kataloipon peran tou potamou11auth h diatagh ths epistolhs hs apesteilan pros auton pros arqasasqa basilea paides sou andres peran tou potamou12gnwston estw tw basilei oti oi ioudaioi anabantes apo sou efĒ hmas hlqosan eis ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin kai ta teich auths kathrtismenoi eisin kai qemelious auths anuywsan13nun oun gnwston estw tw basilei oti ean h polis ekeinh anoikodomhqh kai ta teich auths katartisqwsin foroi ouk esontai soi oude dwsousin kai touto basileis kakopoiei14kai aschmosunhn basilews ouk exestin hmin idein dia touto epemyamen kai egnwrisamen tw basilei15ina episkeyhtai en bibliw upomnhmatismou twn paterwn sou kai eurhseis kai gnwsh oti h polis ekeinh polis apostatis kai kakopoiousa basileis kai cwras kai fugadia doulwn en mesw auths apo cronwn aiwnos dia tauta h polis auth hrhmwqh16gnwrizomen oun hmeis tw basilei oti ean h polis ekeinh oikodomhqh kai ta teich auths katartisqh ouk estin soi eirhnh17kai apesteilen o basileus pros raoum baaltam kai samsai grammatea kai tous kataloipous sundoulous autwn tous oikountas en samareia kai tous kataloipous peran tou potamou eirhnhn kai fhsin18o forologos on apesteilate pros hmas eklhqh emprosqen emou19kai parĒ emou eteqh gnwmh kai epeskeyameqa kai euramen oti h polis ekeinh afĒ hmerwn aiwnos epi basileis epairetai kai apostaseis kai fugadia ginontai en auth20kai basileis iscuroi ginontai epi ierousalhm kai epikratountes olhs ths esperas tou potamou kai foroi plhreis kai meros didotai autois21kai nun qete gnwmhn katarghsai tous andras ekeinous kai h polis ekeinh ouk oikodomhqhsetai eti opws apo ths gnwmhs22pefulagmenoi hte anesin poihsai peri toutou mhpote plhqunqh afanismos eis kakopoihsin basileusin23tote o forologos tou arqasasqa basilews anegnw enwpion raoum kai samsai grammatews kai sundoulwn autwn kai eporeuqhsan spoudh eis ierousalhm kai en iouda kai kathrghsan autous en ippois kai dunamei24tote hrghsen to ergon oikou tou qeou tou en ierousalhm kai hn argoun ews deuterou etous ths basileias dareiou tou basilews perswn

Chapter 5
1kai eprofhteusen aggaios o profhths kai zacarias o tou addw profhteian epi tous ioudaious tous en iouda kai ierousalhm en onomati qeou israhl epĒ autous2tote anesthsan zorobabel o tou salaqihl kai ihsous o uios iwsedek kai hrxanto oikodomhsai ton oikon tou qeou ton en ierousalhm kai metĒ autwn oi profhtai tou qeou bohqountes autois3en autw tw kairw hlqen epĒ autous qanqanai eparcos peran tou potamou kai saqarbouzana kai oi sundouloi autwn kai toia eipan autois tis eqhken umin gnwmhn tou oikodomhsai ton oikon touton kai thn corhgian tauthn katartisasqai4tote tauta eiposan autois tina estin ta onomata twn andrwn twn oikodomountwn thn polin tauthn5kai oi ofqalmoi tou qeou epi thn aicmalwsian iouda kai ou kathrghsan autous ews gnwmh tw dareiw aphnecqh kai tote apestalh tw forologw uper toutou6diasafhsis epistolhs hs apesteilen qanqanai o eparcos tou peran tou potamou kai saqarbouzana kai oi sundouloi autwn afarsacaioi oi en tw peran tou potamou dareiw tw basilei7rhsin apesteilan pros auton kai tade gegraptai en autw dareiw tw basilei eirhnh pasa8gnwston estw tw basilei oti eporeuqhmen eis thn ioudaian cwran eis oikon tou qeou tou megalou kai autos oikodomeitai liqois eklektois kai xula entiqetai en tois toicois kai to ergon ekeino epidexion ginetai kai euodoutai en tais cersin autwn9tote hrwthsamen tous presbuterous ekeinous kai outws eipamen autois tis eqhken umin gnwmhn ton oikon touton oikodomhsai kai thn corhgian tauthn katartisasqai10kai ta onomata autwn hrwthsamen autous gnwrisai soi wste grayai soi ta onomata twn andrwn twn arcontwn autwn11kai toiouto rhma apekriqhsan hmin legontes hmeis esmen douloi tou qeou tou ouranou kai ths ghs kai oikodomoumen ton oikon os hn wkodomhmenos pro toutou eth polla kai basileus tou israhl megas wkodomhsen auton kai kathrtisato auton12autois afĒ ote de parwrgisan oi pateres hmwn ton qeon tou ouranou edwken autous eis ceiras naboucodonosor basilews babulwnos tou caldaiou kai ton oikon touton katelusen kai ton laon apwkisen eis babulwna13allĒ en etei prwtw kurou tou basilews kuros o basileus eqeto gnwmhn ton oikon tou qeou touton oikodomhqhnai14kai ta skeuh tou oikou tou qeou ta crusa kai ta argura a naboucodonosor exhnegken apo oikou tou en ierousalhm kai aphnegken auta eis naon tou basilews exhnegken auta kuros o basileus apo naou tou basilews kai edwken tw sasabasar tw qhsaurofulaki tw epi tou qhsaurou15kai eipen autw panta ta skeuh labe kai poreuou qes auta en tw oikw tw en ierousalhm eis ton eautwn topon16tote sasabasar ekeinos hlqen kai edwken qemelious tou oikou tou qeou tou en ierousalhm kai apo tote ews tou nun wkodomhqh kai ouk etelesqh17kai nun ei epi ton basilea agaqon episkephtw en oikw ths gazhs tou basilews babulwnos opws gnws oti apo basilews kurou eteqh gnwmh oikodomhsai ton oikon tou qeou ekeinon ton en ierousalhm kai gnous o basileus peri toutou pemyatw pros hmas

Chapter 6
1tote dareios o basileus eqhken gnwmhn kai epeskeyato en tais biblioqhkais opou h gaza keitai en babulwni2kai eureqh en polei en th barei ths mhdwn polews kefalis mia kai touto hn gegrammenon en auth upomnhma3en etei prwtw kurou basilews kuros o basileus eqhken gnwmhn peri oikou tou qeou tou en ierousalhm oikos oikodomhqhtw kai topos ou qusiazousin ta qusiasmata kai eqhken eparma uyos phceis exhkonta platos autou phcewn exhkonta4kai domoi liqinoi krataioi treis kai domos xulinos eis kai h dapanh ex oikou tou basilews doqhsetai5kai ta skeuh oikou tou qeou ta argura kai ta crusa a naboucodonosor exhnegken apo oikou tou en ierousalhm kai ekomisen eis babulwna kai doqhtw kai apelqatw eis ton naon ton en ierousalhm epi topou ou eteqh en oikw tou qeou6nun dwsete eparcoi peran tou potamou saqarbouzana kai oi sundouloi autwn afarsacaioi oi en pera tou potamou makran ontes ekeiqen7afete to ergon oikou tou qeou oi afhgoumenoi twn ioudaiwn kai oi presbuteroi twn ioudaiwn oikon tou qeou ekeinon oikodomeitwsan epi tou topou autou8kai apĒ emou eteqh gnwmh mhpote ti poihshte meta twn presbuterwn twn ioudaiwn tou oikodomhsai oikon tou qeou ekeinon kai apo uparcontwn basilews twn forwn peran tou potamou epimelws dapanh estw didomenh tois andrasin ekeinois to mh katarghqhnai9kai o an usterhma kai uious bown kai kriwn kai amnous eis olokautwseis tw qew tou ouranou purous alas oinon elaion kata to rhma twn ierewn twn en ierousalhm estw didomenon autois hmeran en hmera o ean aithswsin10ina wsin prosferontes euwdias tw qew tou ouranou kai proseucwntai eis zwhn tou basilews kai twn uiwn autou11kai apĒ emou eteqh gnwmh oti pas anqrwpos os allaxei to rhma touto kaqaireqhsetai xulon ek ths oikias autou kai wrqwmenos paghsetai epĒ autou kai o oikos autou to katĒ eme poihqhsetai12kai o qeos ou kataskhnoi to onoma ekei katastreyei panta basilea kai laon os ektenei thn ceira autou allaxai h afanisai ton oikon tou qeou ekeinon ton en ierousalhm egw dareios eqhka gnwmhn epimelws estai13tote qanqanai eparcos peran tou potamou saqarbouzana kai oi sundouloi autou pros o apesteilen dareios o basileus outws epoihsan epimelws14kai oi presbuteroi twn ioudaiwn wkodomousan kai oi leuitai en profhteia aggaiou tou profhtou kai zacariou uiou addw kai anwkodomhsan kai kathrtisanto apo gnwmhs qeou israhl kai apo gnwmhs kurou kai dareiou kai arqasasqa basilewn perswn15kai etelesan ton oikon touton ews hmeras triths mhnos adar o estin etos ekton th basileia dareiou tou basilews16kai epoihsan oi uioi israhl oi iereis kai oi leuitai kai oi kataloipoi uiwn apoikesias egkainia tou oikou tou qeou en eufrosunh17kai proshnegkan eis ta egkainia tou oikou tou qeou moscous ekaton krious diakosious amnous tetrakosious cimarous aigwn peri amartias uper pantos israhl dwdeka eis ariqmon fulwn israhl18kai esthsan tous iereis en diairesesin autwn kai tous leuitas en merismois autwn epi douleia qeou tou en ierousalhm kata thn grafhn bibliou mwush19kai epoihsan oi uioi ths apoikesias to pasca th tessareskaidekath tou mhnos tou prwtou20oti ekaqarisqhsan oi iereis kai oi leuitai ews eis pantes kaqaroi kai esfaxan to pasca tois pasin uiois ths apoikesias kai tois adelfois autwn tois iereusin kai eautois21kai efagon oi uioi israhl to pasca oi apo ths apoikesias kai pas o cwrizomenos ths akaqarsias eqnwn ths ghs pros autous tou ekzhthsai kurion qeon israhl22kai epoihsan thn eorthn twn azumwn epta hmeras en eufrosunh oti eufranen autous kurios kai epestreyen kardian basilews assour epĒ autous krataiwsai tas ceiras autwn en ergois oikou tou qeou israhl

Chapter 7
1kai meta ta rhmata tauta en basileia arqasasqa basilews perswn anebh esdras uios saraiou uiou azariou uiou elkia2uiou saloum uiou saddouk uiou acitwb3uiou samaria uiou esria uiou marerwq4uiou zaraia uiou saouia uiou bokki5uiou abisoue uiou finees uiou eleazar uiou aarwn tou ierews tou prwtou6autos esdras anebh ek babulwnos kai autos grammateus tacus en nomw mwush on edwken kurios o qeos israhl kai edwken autw o basileus oti ceir kuriou qeou autou epĒ auton en pasin ois ezhtei autos7kai anebhsan apo uiwn israhl kai apo twn ierewn kai apo twn leuitwn kai oi adontes kai oi pulwroi kai oi naqinim eis ierousalhm en etei ebdomw tw arqasasqa tw basilei8kai hlqosan eis ierousalhm tw mhni tw pemptw touto etos ebdomon tw basilei9oti en mia tou mhnos tou prwtou autos eqemeliwsen thn anabasin thn apo babulwnos en de th prwth tou mhnos tou pemptou hlqosan eis ierousalhm oti ceir qeou autou hn agaqh epĒ auton10oti esdras edwken en kardia autou zhthsai ton nomon kai poiein kai didaskein en israhl prostagmata kai krimata11kai auth h diasafhsis tou diatagmatos ou edwken arqasasqa tw esdra tw ierei tw grammatei bibliou logwn entolwn kuriou kai prostagmatwn autou epi ton israhl12arqasasqa basileus basilewn esdra grammatei nomou tou qeou tou ouranou tetelestai o logos kai h apokrisis13apĒ emou eteqh gnwmh oti pas o ekousiazomenos en basileia mou apo laou israhl kai ierewn kai leuitwn poreuqhnai eis ierousalhm meta sou poreuqhnai14apo proswpou tou basilews kai twn epta sumboulwn apestalh episkeyasqai epi thn ioudaian kai eis ierousalhm nomw qeou autwn tw en ceiri sou15kai eis oikon kuriou argurion kai crusion o o basileus kai oi sumbouloi hkousiasqhsan tw qew tou israhl tw en ierousalhm kataskhnounti16kai pan argurion kai crusion o ti ean eurhs en pash cwra babulwnos meta ekousiasmou tou laou kai ierewn twn ekousiazomenwn eis oikon qeou ton en ierousalhm17kai pan prosporeuomenon touton etoimws entaxon en bibliw toutw moscous krious amnous kai qusias autwn kai spondas autwn kai prosoiseis auta epi qusiasthriou tou oikou tou qeou umwn tou en ierousalhm18kai ei ti epi se kai tous adelfous sou agaqunqh en kataloipw tou arguriou kai tou crusiou poihsai ws areston tw qew umwn poihsate19kai ta skeuh ta didomena soi eis leitourgian oikou qeou parados enwpion tou qeou en ierousalhm20kai kataloipon creias oikou qeou sou o an fanh soi dounai dwseis apo oikwn gazhs basilews21kai apĒ emou egw arqasasqa basileus eqhka gnwmhn pasais tais gazais tais en pera tou potamou oti pan o an aithsh umas esdras o iereus kai grammateus tou nomou tou qeou tou ouranou etoimws gignesqw22ews arguriou talantwn ekaton kai ews purou korwn ekaton kai ews oinou badwn ekaton kai ews elaiou badwn ekaton kai alas ou ouk estin grafh23pan o estin en gnwmh qeou tou ouranou gignesqw prosecete mh tis epiceirhsh eis oikon qeou tou ouranou mhpote genhtai orgh epi thn basileian tou basilews kai twn uiwn autou24kai umin egnwristai en pasin tois iereusin kai tois leuitais adousin pulwrois naqinim kai leitourgois oikou qeou toutou foros mh estw soi ouk exousiaseis katadoulousqai autous25kai su esdra ws h sofia tou qeou en ceiri sou katasthson grammateis kai kritas ina wsin krinontes panti tw law tw en pera tou potamou pasin tois eidosin nomon tou qeou sou kai tw mh eidoti gnwrieite26kai pas os an mh h poiwn nomon tou qeou kai nomon tou basilews etoimws to krima estai gignomenon ex autou ean te eis qanaton ean te eis paideian ean te eis zhmian tou biou ean te eis desma27euloghtos kurios o qeos twn paterwn hmwn os edwken outws en kardia tou basilews tou doxasai ton oikon kuriou ton en ierousalhm28kai epĒ eme eklinen eleos en ofqalmois tou basilews kai twn sumboulwn autou kai pantwn twn arcontwn tou basilews twn ephrmenwn kai egw ekrataiwqhn ws ceir qeou h agaqh epĒ eme kai sunhxa apo israhl arcontas anabhnai metĒ emou

Chapter 8
1kai outoi oi arcontes patriwn autwn oi odhgoi anabainontes metĒ emou en basileia arqasasqa tou basilews babulwnos2apo uiwn finees ghrswm apo uiwn iqamar danihl apo uiwn dauid atous3apo uiwn sacania apo uiwn foros zacarias kai metĒ autou to sustremma ekaton kai penthkonta4apo uiwn faaqmwab eliana uios zaraia kai metĒ autou diakosioi ta arsenika5apo uiwn zaqohs secenias uios azihl kai metĒ autou triakosioi ta arsenika6kai apo uiwn adin wbhq uios iwnaqan kai metĒ autou penthkonta ta arsenika7kai apo uiwn hlam iesia uios aqelia kai metĒ autou ebdomhkonta ta arsenika8kai apo uiwn safatia zabdia uios micahl kai metĒ autou ogdohkonta ta arsenika9kai apo uiwn iwab abadia uios iihl kai metĒ autou diakosioi deka oktw ta arsenika10kai apo uiwn baani salimouq uios iwsefia kai metĒ autou ekaton exhkonta ta arsenika11kai apo uiwn babi zacaria uios babi kai metĒ autou ebdomhkonta oktw ta arsenika12kai apo uiwn asgad iwanan uios akatan kai metĒ autou ekaton deka ta arsenika13kai apo uiwn adwnikam escatoi kai tauta ta onomata autwn alifalat iihl kai samaia kai metĒ autwn exhkonta ta arsenika14kai apo uiwn bago ouqi kai metĒ autou ebdomhkonta ta arsenika15kai sunhxa autous pros ton potamon ton ercomenon pros ton eui kai parenebalomen ekei hmeras treis kai sunhka en tw law kai en tois iereusin kai apo uiwn leui ouc euron ekei16kai apesteila tw eleazar tw arihl tw samaia kai tw alwnam kai tw iarib kai tw elnaqan kai tw naqan kai tw zacaria kai tw mesoulam andras kai tw iwarib kai tw elnaqan suniontas17kai exhnegka autous epi arcontos en arguriw tou topou kai eqhka en stomati autwn logous lalhsai pros tous adelfous autwn tous naqinim en arguriw tou topou tou enegkai hmin adontas eis oikon qeou hmwn18kai hlqosan hmin ws ceir qeou hmwn agaqh efĒ hmas anhr sacwl apo uiwn mooli uiou leui uiou israhl kai archn hlqosan uioi autou kai adelfoi autou oktwkaideka19kai ton asebia kai ton wsaian apo uiwn merari adelfoi autou kai uioi autwn eikosi20kai apo twn naqinim wn edwken dauid kai oi arcontes eis douleian twn leuitwn naqinim diakosioi kai eikosi pantes sunhcqhsan en onomasin21kai ekalesa ekei nhsteian epi ton potamon aoue tou tapeinwqhnai enwpion qeou hmwn zhthsai parĒ autou odon euqeian hmin kai tois teknois hmwn kai pash th kthsei hmwn22oti hscunqhn aithsasqai para tou basilews dunamin kai ippeis swsai hmas apo ecqrou en th odw oti eipamen tw basilei legontes ceir tou qeou hmwn epi pantas tous zhtountas auton eis agaqon kai kratos autou kai qumos autou epi pantas egkataleipontas auton23kai enhsteusamen kai ezhthsamen para tou qeou hmwn peri toutou kai ephkousen hmin24kai diesteila apo arcontwn twn ierewn dwdeka tw saraia asabia kai metĒ autwn apo adelfwn autwn deka25kai esthsa autois to argurion kai to crusion kai ta skeuh aparchs oikou qeou hmwn a uywsen o basileus kai oi sumbouloi autou kai oi arcontes autou kai pas israhl oi euriskomenoi26kai esthsa epi ceiras autwn arguriou talanta exakosia kai penthkonta kai skeuh argura ekaton kai talanta crusiou ekaton27kai kafourh crusoi eikosi eis thn odon camanim cilioi kai skeuh calkou stilbontos agaqou diafora epiqumhta en crusiw28kai eipa pros autous umeis agioi tw kuriw kai ta skeuh agia kai to argurion kai to crusion ekousia tw kuriw qew paterwn umwn29agrupneite kai threite ews sthte enwpion arcontwn twn ierewn kai twn leuitwn kai twn arcontwn twn patriwn en ierousalhm eis skhnas oikou kuriou30kai edexanto oi iereis kai oi leuitai staqmon tou arguriou kai tou crusiou kai twn skeuwn enegkein eis ierousalhm eis oikon qeou hmwn31kai exhramen apo tou potamou aoue en th dwdekath tou mhnos tou prwtou tou elqein eis ierousalhm kai ceir qeou hmwn hn efĒ hmin kai errusato hmas apo ceiros ecqrou kai polemiou en th odw32kai hlqomen eis ierousalhm kai ekaqisamen ekei hmeras treis33kai egenhqh th hmera th tetarth esthsamen to argurion kai to crusion kai ta skeuh en oikw qeou hmwn epi ceira merimwq uiou ouria tou ierews kai metĒ autou eleazar uios finees kai metĒ autwn iwzabad uios ihsou kai nwadia uios banaia oi leuitai34en ariqmw kai en staqmw ta panta kai egrafh pas o staqmos en tw kairw ekeinw35oi elqontes apo ths aicmalwsias uioi ths paroikias proshnegkan olokautwseis tw qew israhl moscous dwdeka peri pantos israhl krious enenhkonta ex amnous ebdomhkonta kai epta cimarous peri amartias dwdeka ta panta olokautwmata tw kuriw36kai edwkan to nomisma tou basilews tois dioikhtais tou basilews kai eparcois peran tou potamou kai edoxasan ton laon kai ton oikon tou qeou

Chapter 9
1kai ws etelesqh tauta hggisan pros me oi arcontes legontes ouk ecwrisqh o laos israhl kai oi iereis kai oi leuitai apo lawn twn gaiwn en makrummasin autwn tw canani o eqi o ferezi o iebousi o ammwni o mwabi o moseri kai o amori2oti elabosan apo qugaterwn autwn eautois kai tois uiois autwn kai parhcqh sperma to agion en laois twn gaiwn kai ceir twn arcontwn en th asunqesia tauth en arch3kai ws hkousa ton logon touton dierrhxa ta imatia mou kai epallomhn kai etillon apo twn tricwn ths kefalhs mou kai apo tou pwgwnos mou kai ekaqhmhn hremazwn4kai sunhcqhsan pros me pas o diwkwn logon qeou israhl epi asunqesia ths apoikias kai egw kaqhmenos hremazwn ews ths qusias ths esperinhs5kai en qusia th esperinh anesthn apo tapeinwsews mou kai en tw diarrhxai me ta imatia mou kai epallomhn kai klinw epi ta gonata mou kai ekpetazw tas ceiras mou pros kurion ton qeon6kai eipa kurie hscunqhn kai enetraphn tou uywsai to proswpon mou pros se oti ai anomiai hmwn eplhqunqhsan uper kefalhs hmwn kai ai plhmmeleiai hmwn emegalunqhsan ews eis ouranon7apo hmerwn paterwn hmwn esmen en plhmmeleia megalh ews ths hmeras tauths kai en tais anomiais hmwn paredoqhmen hmeis kai oi basileis hmwn kai oi uioi hmwn en ceiri basilewn twn eqnwn en romfaia kai en aicmalwsia kai en diarpagh kai en aiscunh proswpou hmwn ws h hmera auth8kai nun epieikeusato hmin kurios o qeos hmwn tou katalipein hmin eis swthrian kai dounai hmin sthrigma en topw agiasmatos autou tou fwtisai ofqalmous hmwn kai dounai zwopoihsin mikran en th douleia hmwn9oti douloi esmen kai en th douleia hmwn ouk egkatelipen hmas kurios o qeos hmwn kai eklinen efĒ hmas eleos enwpion basilewn perswn dounai hmin zwopoihsin tou uywsai autous ton oikon tou qeou hmwn kai anasthsai ta erhma auths kai tou dounai hmin fragmon en iouda kai en ierousalhm10ti eipwmen o qeos hmwn meta touto oti egkatelipomen entolas sou11as edwkas hmin en ceiri doulwn sou twn profhtwn legwn h gh eis hn eisporeuesqe klhronomhsai authn gh metakinoumenh estin en metakinhsei lawn twn eqnwn en makrummasin autwn wn eplhsan authn apo stomatos epi stoma en akaqarsiais autwn12kai nun tas qugateras umwn mh dwte tois uiois autwn kai apo twn qugaterwn autwn mh labhte tois uiois umwn kai ouk ekzhthsete eirhnhn autwn kai agaqon autwn ews aiwnos opws eniscushte kai faghte ta agaqa ths ghs kai klhrodothshte tois uiois umwn ews aiwnos13kai meta pan to ercomenon efĒ hmas en poihmasin hmwn tois ponhrois kai en plhmmeleia hmwn th megalh oti ouk estin ws o qeos hmwn oti ekoufisas hmwn tas anomias kai edwkas hmin swthrian14oti epestreyamen diaskedasai entolas sou kai epigambreusai tois laois twn gaiwn mh paroxunqhs en hmin ews sunteleias tou mh einai egkataleimma kai diaswzomenon15kurie o qeos israhl dikaios su oti kateleifqhmen diaswzomenoi ws h hmera auth idou hmeis enantion sou en plhmmeleiais hmwn oti ouk estin sthnai enwpion sou epi toutw

Chapter 10
1kai ws proshuxato esdras kai ws exhgoreusen klaiwn kai proseucomenos enwpion oikou tou qeou sunhcqhsan pros auton apo israhl ekklhsia pollh sfodra andres kai gunaikes kai neaniskoi oti eklausen o laos kai uywsen klaiwn2kai apekriqh secenias uios iihl apo uiwn hlam kai eipen tw esdra hmeis hsunqethsamen tw qew hmwn kai ekaqisamen gunaikas allotrias apo lawn ths ghs kai nun estin upomonh tw israhl epi toutw3kai nun diaqwmeqa diaqhkhn tw qew hmwn ekbalein pasas tas gunaikas kai ta genomena ex autwn ws an boulh anasthqi kai foberison autous en entolais qeou hmwn kai ws o nomos genhqhtw4anasta oti epi se to rhma kai hmeis meta sou krataiou kai poihson5kai anesth esdras kai wrkisen tous arcontas tous iereis kai leuitas kai panta israhl tou poihsai kata to rhma touto kai wmosan6kai anesth esdras apo proswpou oikou tou qeou kai eporeuqh eis gazofulakion iwanan uiou elisoub kai eporeuqh ekei arton ouk efagen kai udwr ouk epien oti epenqei epi th asunqesia ths apoikias7kai parhnegkan fwnhn en iouda kai en ierousalhm pasin tois uiois ths apoikias tou sunaqroisqhnai eis ierousalhm8kai pas os an mh elqh eis treis hmeras ws h boulh twn arcontwn kai twn presbuterwn anaqematisqhsetai pasa h uparxis autou kai autos diastalhsetai apo ekklhsias ths apoikias9kai sunhcqhsan pantes andres iouda kai beniamin eis ierousalhm eis tas treis hmeras outos o mhn o enatos en eikadi tou mhnos ekaqisen pas o laos en plateia oikou tou qeou apo qorubou autwn peri tou rhmatos kai apo tou ceimwnos10kai anesth esdras o iereus kai eipen pros autous umeis hsunqethkate kai ekaqisate gunaikas allotrias tou prosqeinai epi plhmmeleian israhl11kai nun dote ainesin kuriw tw qew twn paterwn umwn kai poihsate to areston enwpion autou kai diastalhte apo lawn ths ghs kai apo twn gunaikwn twn allotriwn12kai apekriqhsan pasa h ekklhsia kai eipan mega touto to rhma sou efĒ hmas poihsai13alla o laos polus kai o kairos ceimerinos kai ouk estin dunamis sthnai exw kai to ergon ouk eis hmeran mian kai ouk eis duo oti eplhqunamen tou adikhsai en tw rhmati toutw14sthtwsan dh oi arcontes hmwn th pash ekklhsia kai pantes oi en polesin hmwn os ekaqisen gunaikas allotrias elqetwsan eis kairous apo suntagwn kai metĒ autwn presbuteroi polews kai polews kai kritai tou apostreyai orghn qumou qeou hmwn ex hmwn peri tou rhmatos toutou15plhn iwnaqan uios asahl kai iazia uios qekoue metĒ emou peri toutou kai mesoulam kai sabaqai o leuiths bohqwn autois16kai epoihsan outws uioi ths apoikias kai diestalhsan esdras o iereus kai andres arcontes patriwn tw oikw kai pantes en onomasin oti epestreyan en hmera mia tou mhnos tou dekatou ekzhthsai to rhma17kai etelesan en pasin andrasin oi ekaqisan gunaikas allotrias ews hmeras mias tou mhnos tou prwtou18kai eureqhsan apo uiwn twn ierewn oi ekaqisan gunaikas allotrias apo uiwn ihsou uiou iwsedek kai adelfoi autou maasha kai eliezer kai iarib kai gadalia19kai edwkan ceira autwn tou exenegkai gunaikas autwn kai plhmmeleias krion ek probatwn peri plhmmelhsews autwn20kai apo uiwn emmhr anani kai zabdia21kai apo uiwn hram masaia kai elia kai samaia kai iihl kai ozia22kai apo uiwn fasour eliwhnai maasaia kai ismahl kai naqanahl kai iwzabad kai hlasa23kai apo twn leuitwn iwzabad kai samou kai kwlia autos kwlitas kai faqaia kai iodom kai eliezer24kai apo twn adontwn elisaf kai apo twn pulwrwn sellhm kai telhm kai wdoue25kai apo israhl apo uiwn foros ramia kai iazia kai melcia kai meamin kai eleazar kai asabia kai banaia26kai apo uiwn hlam maqania kai zacaria kai iai+hl kai abdia kai iarimwq kai hlia27kai apo uiwn zaqoua eliwhnai elisoub maqania kai iarmwq kai zabad kai oziza28kai apo uiwn babi iwanan anania kai zabou oqali29kai apo uiwn banoui mesoulam malouc adaias iasoub kai salouia kai rhmwq30kai apo uiwn faaqmwab edene calhl banaia masha maqania beselhl kai banoui kai manassh31kai apo uiwn hram eliezer iessia melcia samaia semewn32beniamin malouc samaria33kai apo uiwn hsam maqani maqaqa zabed elifaleq ierami manassh semei+34apo uiwn bani moodi amram ouhl35banaia badaia celia36ouiecwa ieramwq eliasib37maqania maqanai kai epoihsan38oi uioi banoui kai oi uioi semei+39kai selemia kai naqan kai adaia40macnadabou sesi sarou41ezerhl kai selemia kai samaria42kai saloum amaria iwshf43apo uiwn nabou iihl maqaqia sedem zambina iadai kai iwhl kai banaia44pantes outoi elabosan gunaikas allotrias kai egennhsan ex autwn uious

Chapter 11
1logoi neemia uiou acalia kai egeneto en mhni casehlou etous eikostou kai egw hmhn en sousan abira2kai hlqen anani eis apo adelfwn mou autos kai andres iouda kai hrwthsa autous peri twn swqentwn oi kateleifqhsan apo ths aicmalwsias kai peri ierousalhm3kai eiposan pros me oi kataleipomenoi oi kataleifqentes apo ths aicmalwsias ekei en th cwra en ponhria megalh kai en oneidismw kai teich ierousalhm kaqhrhmena kai ai pulai auths eneprhsqhsan en puri4kai egeneto en tw akousai me tous logous toutous ekaqisa kai eklausa kai epenqhsa hmeras kai hmhn nhsteuwn kai proseucomenos enwpion qeou tou ouranou5kai eipa mh dh kurie o qeos tou ouranou o iscuros o megas kai o foberos fulasswn thn diaqhkhn kai to eleos tois agapwsin auton kai tois fulassousin tas entolas autou6estw dh to ous sou prosecon kai oi ofqalmoi sou anewgmenoi tou akousai proseuchn doulou sou hn egw proseucomai enwpion sou shmeron hmeran kai nukta peri uiwn israhl doulwn sou kai exagoreuw epi amartiais uiwn israhl as hmartomen soi kai egw kai o oikos patros mou hmartomen7dialusei dielusamen pros se kai ouk efulaxamen tas entolas kai ta prostagmata kai ta krimata a eneteilw tw mwush paidi sou8mnhsqhti dh ton logon on eneteilw tw mwush paidi sou legwn umeis ean asunqethshte egw diaskorpiw umas en tois laois9kai ean epistreyhte pros me kai fulaxhte tas entolas mou kai poihshte autas ean h h diaspora umwn apĒ akrou tou ouranou ekeiqen sunaxw autous kai eisaxw autous eis ton topon on exelexamhn kataskhnwsai to onoma mou ekei10kai autoi paides sou kai laos sou ous elutrwsw en dunamei sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia11mh dh kurie allĒ estw to ous sou prosecon eis thn proseuchn tou doulou sou kai eis thn proseuchn paidwn sou twn qelontwn fobeisqai to onoma sou kai euodwson dh tw paidi sou shmeron kai dos auton eis oiktirmous enwpion tou andros toutou kai egw hmhn oinocoos tw basilei

Chapter 12
1kai egeneto en mhni nisan etous eikostou arqasasqa basilei kai hn o oinos enwpion emou kai elabon ton oinon kai edwka tw basilei kai ouk hn eteros enwpion autou2kai eipen moi o basileus dia ti to proswpon sou ponhron kai ouk ei metriazwn ouk estin touto ei mh ponhria kardias kai efobhqhn polu sfodra3kai eipa tw basilei o basileus eis ton aiwna zhtw dia ti ou mh genhtai ponhron to proswpon mou dioti h polis oikos mnhmeiwn paterwn mou hrhmwqh kai ai pulai auths katebrwqhsan en puri4kai eipen moi o basileus peri tinos touto su zhteis kai proshuxamhn pros ton qeon tou ouranou5kai eipa tw basilei ei epi ton basilea agaqon kai ei agaqunqhsetai o pais sou enwpion sou wste pemyai auton eis iouda eis polin mnhmeiwn paterwn mou kai anoikodomhsw authn6kai eipen moi o basileus kai h pallakh h kaqhmenh ecomena autou ews pote estai h poreia sou kai pote epistreyeis kai hgaqunqh enwpion tou basilews kai apesteilen me kai edwka autw oron7kai eipa tw basilei ei epi ton basilea agaqon dotw moi epistolas pros tous eparcous peran tou potamou wste paragagein me ews elqw epi ioudan8kai epistolhn epi asaf fulaka tou paradeisou os estin tw basilei wste dounai moi xula stegasai tas pulas kai eis to teicos ths polews kai eis oikon on eiseleusomai eis auton kai edwken moi o basileus ws ceir qeou h agaqh9kai hlqon pros tous eparcous peran tou potamou kai edwka autois tas epistolas tou basilews kai apesteilen metĒ emou o basileus archgous dunamews kai ippeis10kai hkousen sanaballat o arwni kai twbia o doulos o ammwni kai ponhron autois egeneto oti hkei anqrwpos zhthsai agaqon tois uiois israhl11kai hlqon eis ierousalhm kai hmhn ekei hmeras treis12kai anesthn nuktos egw kai andres oligoi metĒ emou kai ouk aphggeila anqrwpw ti o qeos didwsin eis kardian mou tou poihsai meta tou israhl kai kthnos ouk estin metĒ emou ei mh to kthnos w egw epibainw epĒ autw13kai exhlqon en pulh tou gwlhla kai pros stoma phghs twn sukwn kai eis pulhn ths koprias kai hmhn suntribwn en tw teicei ierousalhm o autoi kaqairousin kai pulai auths katebrwqhsan puri14kai parhlqon epi pulhn tou ain kai eis kolumbhqran tou basilews kai ouk hn topos tw kthnei parelqein upokatw mou15kai hmhn anabainwn en tw teicei ceimarrou nuktos kai hmhn suntribwn en tw teicei kai hmhn en pulh ths faraggos kai epestreya16kai oi fulassontes ouk egnwsan ti eporeuqhn kai ti egw poiw kai tois ioudaiois kai tois iereusin kai tois entimois kai tois strathgois kai tois kataloipois tois poiousin ta erga ews tote ouk aphggeila17kai eipa pros autous umeis blepete thn ponhrian en h esmen en auth pws ierousalhm erhmos kai ai pulai auths edoqhsan puri deute kai dioikodomhswmen to teicos ierousalhm kai ouk esomeqa eti oneidos18kai aphggeila autois thn ceira tou qeou h estin agaqh epĒ eme kai tous logous tou basilews ous eipen moi kai eipa anastwmen kai oikodomhswmen kai ekrataiwqhsan ai ceires autwn eis agaqon19kai hkousen sanaballat o arwni kai twbia o doulos o ammwni kai ghsam o arabi kai exegelasan hmas kai hlqon efĒ hmas kai eipan ti to rhma touto o umeis poieite h epi ton basilea umeis apostateite20kai epestreya autois logon kai eipa autois o qeos tou ouranou autos euodwsei hmin kai hmeis douloi autou kaqaroi kai oikodomhsomen kai umin ouk estin meris kai dikaiosunh kai mnhmosunon en ierousalhm

Chapter 13
1kai anesth elisoub o iereus o megas kai oi adelfoi autou oi iereis kai wkodomhsan thn pulhn thn probatikhn autoi hgiasan authn kai esthsan quras auths kai ews purgou twn ekaton hgiasan ews purgou ananehl2kai epi ceiras uiwn andrwn iericw kai epi ceiras uiwn zakcour uiou amari3kai thn pulhn thn icquhran wkodomhsan uioi asana autoi estegasan authn kai esthsan quras auths kai kleiqra auths kai moclous auths4kai epi ceira autwn katescen apo ramwq uios ouria uiou akws kai epi ceira autwn katescen mosollam uios baraciou uiou masezebhl kai epi ceira autwn katescen sadwk uios baana5kai epi ceira autwn katescosan oi qekwin kai adwrhem ouk eishnegkan trachlon autwn eis douleian autwn6kai thn pulhn tou isana ekrathsan ioi+da uios fasek kai mesoulam uios baswdia autoi estegasan authn kai esthsan quras auths kai kleiqra auths kai moclous auths8kai epi ceira autwn ekrathsen ananias uios tou rwkei+m kai katelipon ierousalhm ews tou teicous tou plateos9kai epi ceira autwn ekrathsen rafaia arcwn hmisous pericwrou ierousalhm10kai epi ceira autwn ekrathsen iedaia uios erwmaf kai katenanti oikias autou kai epi ceira autou ekrathsen atous uios asbania11kai deuteros ekrathsen melcias uios hram kai asoub uios faaqmwab kai ews purgou twn qannourim12kai epi ceira autou ekrathsen saloum uios allwhs arcwn hmisous pericwrou ierousalhm autos kai ai qugateres autou13thn pulhn ths faraggos ekrathsan anoun kai oi katoikountes zanw autoi wkodomhsan authn kai esthsan quras auths kai kleiqra auths kai moclous auths kai cilious phceis en tw teicei ews pulhs ths koprias14kai thn pulhn ths koprias ekrathsen melcia uios rhcab arcwn pericwrou bhqacarm autos kai oi uioi autou kai eskepasan authn kai esthsan quras auths kai kleiqra auths kai moclous auths15kai to teicos kolumbhqras twn kwdiwn th koura tou basilews kai ews twn klimakwn twn katabainouswn apo polews dauid16opisw autou ekrathsen neemias uios azabouc arcwn hmisous pericwrou bhqsour ews khpou tafou dauid kai ews ths kolumbhqras ths gegonuias kai ews bhqaggabarim17opisw autou ekrathsan oi leuitai raoum uios bani epi ceira autou ekrathsen asabia arcwn hmisous pericwrou kei+la tw pericwrw autou18metĒ auton ekrathsan adelfoi autwn beni uios hnadad arcwn hmisous pericwrou kei+la19kai ekrathsen epi ceira autou azour uios ihsou arcwn tou masfe metron deuteron purgou anabasews ths sunaptoushs ths gwnias20metĒ auton ekrathsen barouc uios zabou metron deuteron apo ths gwnias ews quras bhqelisoub tou ierews tou megalou21metĒ auton ekrathsen meramwq uios ouria uiou akws metron deuteron apo quras bhqelisoub ews ekleiyews bhqelisoub22kai metĒ auton ekrathsan oi iereis andres acecar23kai metĒ auton ekrathsen beniamin kai asoub katenanti oikou autwn metĒ auton ekrathsen azaria uios maasha uiou anania ecomena oikou autou24metĒ auton ekrathsen bani uios hnadad metron deuteron apo bhqazaria ews ths gwnias kai ews ths kamphs25falal uiou euzai ex enantias ths gwnias kai o purgos o execwn ek tou oikou tou basilews o anwteros o ths aulhs ths fulakhs kai metĒ auton fadaia uios foros26kai oi naqinim hsan oikountes en tw wfal ews khpou pulhs tou udatos eis anatolas kai o purgos o execwn27metĒ auton ekrathsan oi qekwin metron deuteron ex enantias tou purgou tou megalou tou execontos kai ews tou teicous tou ofla28anwteron pulhs twn ippwn ekrathsan oi iereis anhr ex enantias oikou autou29metĒ auton ekrathsen saddouk uios emmhr ex enantias oikou autou kai metĒ auton ekrathsen samaia uios secenia fulax ths pulhs ths anatolhs30metĒ auton ekrathsen anania uios selemia kai anoum uios selef o ektos metron deuteron metĒ auton ekrathsen mesoulam uios barcia ex enantias gazofulakiou autou31metĒ auton ekrathsen melcia uios tou sarafi ews bhqanaqinim kai oi ropopwlai apenanti pulhs tou mafekad kai ews anabasews ths kamphs32kai ana meson anabasews ths pulhs ths probatikhs ekrathsan oi calkeis kai oi ropopwlai33kai egeneto hnika hkousen sanaballat oti hmeis oikodomoumen to teicos kai ponhron hn autw kai wrgisqh epi polu kai exegela epi tois ioudaiois34kai eipen enwpion twn adelfwn autou auth h dunamis somorwn oti oi ioudaioi outoi oikodomousin thn eautwn polin35kai twbias o ammaniths ecomena autou hlqen kai eipan pros eautous mh qusiasousin h fagontai epi tou topou autwn ouci anabhsetai alwphx kai kaqelei to teicos liqwn autwn36akouson o qeos hmwn oti egenhqhmen eis mukthrismon kai epistreyon oneidismon autwn eis kefalhn autwn kai dos autous eis mukthrismon en gh aicmalwsias37kai mh kaluyhs epi anomian

Chapter 14
1kai egeneto ws hkousen sanaballat kai twbia kai oi arabes kai oi ammanitai oti anebh fuh tois teicesin ierousalhm oti hrxanto ai diasfagai anafrassesqai kai ponhron autois efanh sfodra2kai sunhcqhsan pantes epi to auto elqein parataxasqai en ierousalhm3kai proshuxameqa pros ton qeon hmwn kai esthsamen profulakas epĒ autous hmeras kai nuktos apo proswpou autwn4kai eipen ioudas sunetribh h iscus twn ecqrwn kai o cous polus kai hmeis ou dunhsomeqa oikodomein en tw teicei5kai eipan oi qlibontes hmas ou gnwsontai kai ouk oyontai ews otou elqwmen eis meson autwn kai foneuswmen autous kai katapauswmen to ergon6kai egeneto ws hlqosan oi ioudaioi oi oikountes ecomena autwn kai eiposan hmin anabainousin ek pantwn twn topwn efĒ hmas7kai esthsa eis ta katwtata tou topou katopisqen tou teicous en tois skepeinois kai esthsa ton laon kata dhmous meta romfaiwn autwn logcas autwn kai toxa autwn8kai eidon kai anesthn kai eipa pros tous entimous kai pros tous strathgous kai pros tous kataloipous tou laou mh fobhqhte apo proswpou autwn mnhsqhte tou qeou hmwn tou megalou kai foberou kai parataxasqe peri twn adelfwn umwn uiwn umwn kai qugaterwn umwn gunaikwn umwn kai oikwn umwn9kai egeneto hnika hkousan oi ecqroi hmwn oti egnwsqh hmin kai dieskedasen o qeos thn boulhn autwn kai epestreyamen pantes hmeis eis to teicos anhr eis to ergon autou10kai egeneto apo ths hmeras ekeinhs hmisu twn ektetinagmenwn epoioun to ergon kai hmisu autwn anteiconto kai logcai kai qureoi kai ta toxa kai oi qwrakes kai oi arcontes opisw pantos oikou iouda11twn oikodomountwn en tw teicei kai oi airontes en tois arthrsin en oplois en mia ceiri epoiei auto to ergon kai mia ekratei thn bolida12kai oi oikodomoi anhr romfaian autou ezwsmenos epi thn osfun autou kai wkodomousan kai o salpizwn en th keratinh ecomena autou13kai eipa pros tous entimous kai pros tous arcontas kai pros tous kataloipous tou laou to ergon platu kai polu kai hmeis skorpizomeqa epi tou teicous makran anhr apo tou adelfou autou14en topw ou ean akoushte thn fwnhn ths keratinhs ekei sunacqhsesqe pros hmas kai o qeos hmwn polemhsei peri hmwn15kai hmeis poiountes to ergon kai hmisu autwn kratountes tas logcas apo anabasews tou orqrou ews exodou twn astrwn16kai en tw kairw ekeinw eipa tw law aulisqhte en mesw ierousalhm kai estw umin h nux profulakh kai h hmera ergon17kai hmhn egw kai oi andres ths profulakhs opisw mou kai ouk hn ex hmwn ekdiduskomenos anhr ta imatia autou

Chapter 15
1kai hn kraugh tou laou kai gunaikwn autwn megalh pros tous adelfous autwn tous ioudaious2kai hsan tines legontes en uiois hmwn kai en qugatrasin hmwn hmeis polloi kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa kai zhsomeqa3kai eisin tines legontes agroi hmwn kai ampelwnes hmwn kai oikiai hmwn hmeis diegguwmen kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa4kai eisin tines legontes edaneisameqa argurion eis forous tou basilews agroi hmwn kai ampelwnes hmwn kai oikiai hmwn5kai nun ws sarx adelfwn hmwn sarx hmwn ws uioi autwn uioi hmwn kai idou hmeis katadunasteuomen tous uious hmwn kai tas qugateras hmwn eis doulous kai eisin apo qugaterwn hmwn katadunasteuomenai kai ouk estin dunamis ceirwn hmwn kai agroi hmwn kai ampelwnes hmwn tois entimois6kai eluphqhn sfodra kaqws hkousa thn kraughn autwn kai tous logous toutous7kai ebouleusato kardia mou epĒ eme kai emacesamhn pros tous entimous kai tous arcontas kai eipa autois apaithsei anhr ton adelfon autou umeis apaiteite kai edwka epĒ autous ekklhsian megalhn8kai eipa autois hmeis kekthmeqa tous adelfous hmwn tous ioudaious tous pwloumenous tois eqnesin en ekousiw hmwn kai umeis pwleite tous adelfous umwn kai hsucasan kai ouc eurosan logon9kai eipa ouk agaqos o logos on umeis poieite ouc outws en fobw qeou hmwn apeleusesqe apo oneidismou twn eqnwn twn ecqrwn hmwn10kai oi adelfoi mou kai oi gnwstoi mou kai egw eqhkamen en autois argurion kai siton egkatalipwmen dh thn apaithsin tauthn11epistreyate dh autois ws shmeron agrous autwn ampelwnas autwn elaias autwn kai oikias autwn kai apo tou arguriou ton siton kai ton oinon kai to elaion exenegkate autois12kai eipan apodwsomen kai parĒ autwn ou zhthsomen outws poihsomen kaqws su legeis kai ekalesa tous iereis kai wrkisa autous poihsai ws to rhma touto13kai thn anabolhn mou exetinaxa kai eipa outws ektinaxai o qeos panta andra os ou sthsei ton logon touton ek tou oikou autou kai ek kopou autou kai estai outws ektetinagmenos kai kenos kai eipen pasa h ekklhsia amhn kai hnesan ton kurion kai epoihsen o laos to rhma touto14apo ths hmeras hs eneteilato moi einai eis arconta autwn en gh iouda apo etous eikostou kai ews etous triakostou kai deuterou tw arqasasqa eth dwdeka egw kai oi adelfoi mou bian autwn ouk efagon15kai tas bias tas prwtas as pro emou ebarunan epĒ autous kai elabosan parĒ autwn en artois kai en oinw escaton argurion didracma tessarakonta kai oi ektetinagmenoi autwn exousiazontai epi ton laon kai egw ouk epoihsa outws apo proswpou fobou qeou16kai en ergw tou teicous toutwn ouk ekrathsa agron ouk ekthsamhn kai pantes oi sunhgmenoi ekei epi to ergon17kai oi ioudaioi ekaton kai penthkonta andres kai oi ercomenoi pros hmas apo twn eqnwn twn kuklw hmwn epi trapezan mou18kai hn ginomenon eis hmeran mian moscos eis kai probata ex eklekta kai cimaros eginonto moi kai ana meson deka hmerwn en pasin oinos tw plhqei kai sun toutois artous ths bias ouk ezhthsa oti bareia h douleia epi ton laon touton19mnhsqhti mou o qeos eis agaqon panta osa epoihsa tw law toutw

Chapter 16
1kai egeneto kaqws hkousqh tw sanaballat kai twbia kai tw ghsam tw arabi kai tois kataloipois twn ecqrwn hmwn oti wkodomhsa to teicos kai ou kateleifqh en autois pnoh ews tou kairou ekeinou quras ouk epesthsa en tais pulais2kai apesteilen sanaballat kai ghsam pros me legwn deuro kai sunacqwmen epi to auto en tais kwmais en pediw wnw kai autoi logizomenoi poihsai moi ponhrian3kai apesteila epĒ autous aggelous legwn ergon mega egw poiw kai ou dunhsomai katabhnai mhpote katapaush to ergon ws an teleiwsw auto katabhsomai pros umas4kai apesteilan pros me ws to rhma touto kai apesteila autois kata tauta5kai apesteilen pros me sanaballat ton paida autou kai epistolhn anewgmenhn en ceiri autou6kai hn gegrammenon en auth en eqnesin hkousqh oti su kai oi ioudaioi logizesqe apostathsai dia touto su oikodomeis to teicos kai su ginh autois eis basilea7kai pros toutois profhtas esthsas seautw ina kaqishs en ierousalhm eis basilea en iouda kai nun apaggelhsontai tw basilei oi logoi outoi kai nun deuro bouleuswmeqa epi to auto8kai apesteila pros auton legwn ouk egenhqh ws oi logoi outoi ous su legeis oti apo kardias sou su yeudh autous9oti pantes foberizousin hmas legontes ekluqhsontai ai ceires autwn apo tou ergou toutou kai ou poihqhsetai kai nun ekrataiwsa tas ceiras mou10kai egw eishlqon eis oikon semei+ uiou dalaia uiou mehtabhl kai autos sunecomenos kai eipen sunacqwmen eis oikon tou qeou en mesw autou kai kleiswmen tas quras autou oti ercontai nuktos foneusai se11kai eipa tis estin o anhr os eiseleusetai eis ton oikon kai zhsetai12kai epegnwn kai idou o qeos ouk apesteilen auton oti h profhteia logos katĒ emou kai twbias kai sanaballat emisqwsanto13epĒ eme oclon opws fobhqw kai poihsw outws kai amartw kai genwmai autois eis onoma ponhron opws oneidiswsin me14mnhsqhti o qeos tw twbia kai tw sanaballat ws ta poihmata autou tauta kai tw nwadia tw profhth kai tois kataloipois twn profhtwn oi hsan foberizontes me15kai etelesqh to teicos pempth kai eikadi tou eloul eis penthkonta kai duo hmeras16kai egeneto hnika hkousan pantes oi ecqroi hmwn kai efobhqhsan panta ta eqnh ta kuklw hmwn kai epepesen fobos sfodra en ofqalmois autwn kai egnwsan oti para tou qeou hmwn egenhqh teleiwqhnai to ergon touto17kai en tais hmerais ekeinais apo pollwn entimwn iouda epistolai eporeuonto pros twbian kai ai twbia hrconto pros autous18oti polloi en iouda enorkoi hsan autw oti gambros hn tou secenia uiou hrae kai iwanan uios autou elaben thn qugatera mesoulam uiou baracia eis gunaika19kai tous logous autou hsan legontes pros me kai logous mou hsan ekferontes autw kai epistolas apesteilen twbias foberisai me

Chapter 17
1kai egeneto hnika wkodomhqh to teicos kai esthsa tas quras kai epeskephsan oi pulwroi kai oi adontes kai oi leuitai2kai eneteilamhn tw anania adelfw mou kai tw anania arconti ths bira en ierousalhm oti autos ws anhr alhqhs kai foboumenos ton qeon para pollous3kai eipa autois ouk anoighsontai pulai ierousalhm ews ama tw hliw kai eti autwn grhgorountwn kleiesqwsan ai qurai kai sfhnousqwsan kai sthson profulakas oikountwn en ierousalhm anhr en profulakh autou kai anhr apenanti oikias autou4kai h polis plateia kai megalh kai o laos oligos en auth kai ouk hsan oikiai wkodomhmenai5kai edwken o qeos eis thn kardian mou kai sunhxa tous entimous kai tous arcontas kai ton laon eis sunodias kai euron biblion ths sunodias oi anebhsan en prwtois kai euron gegrammenon en autw6kai outoi uioi ths cwras oi anabantes apo aicmalwsias ths apoikias hs apwkisen naboucodonosor basileus babulwnos kai epestreyan eis ierousalhm kai eis iouda anhr eis thn polin autou7meta zorobabel kai ihsou kai neemia azaria daemia naemani mardocaios balsan masfaraq esdra bagoi naoum baana masfar andres laou israhl8uioi foros discilioi ekaton ebdomhkonta duo9uioi safatia triakosioi ebdomhkonta duo10uioi hra exakosioi penthkonta duo11uioi faaqmwab tois uiois ihsou kai iwab discilioi oktakosioi deka oktw12uioi ailam cilioi diakosioi penthkonta tessares13uioi zaqoua oktakosioi tessarakonta pente14uioi zakcou eptakosioi exhkonta15uioi banoui exakosioi tessarakonta oktw16uioi bhbi exakosioi eikosi oktw17uioi asgad discilioi triakosioi eikosi duo18uioi adenikam exakosioi exhkonta epta19uioi bagoi discilioi exhkonta epta20uioi hdin exakosioi penthkonta pente21uioi athr tw ezekia enenhkonta oktw22uioi hsam triakosioi eikosi oktw23uioi besi triakosioi eikosi tessares24uioi arif ekaton dwdeka25uioi gabawn enenhkonta pente26uioi baiqleem ekaton eikosi treis uioi netwfa penthkonta ex27uioi anaqwq ekaton eikosi oktw28andres bhqasmwq tessarakonta duo29andres kariaqiarim kafira kai bhrwq eptakosioi tessarakonta treis30andres arama kai gabaa exakosioi eikosi eis31andres macemas ekaton eikosi duo32andres bhqhl kai aia ekaton eikosi treis33andres nabi-aar penthkonta duo34andres hlam-aar cilioi diakosioi penthkonta tessares35uioi hram triakosioi eikosi36uioi iericw triakosioi tessarakonta pente37uioi lod adid kai wnw eptakosioi eikosi eis38uioi sanaa triscilioi ennakosioi triakonta39oi iereis uioi iwdae eis oikon ihsou ennakosioi ebdomhkonta treis40uioi emmhr cilioi penthkonta duo41uioi fassour cilioi diakosioi tessarakonta epta42uioi hram cilioi deka epta43oi leuitai uioi ihsou tw kadmihl tois uiois tou oudouia ebdomhkonta tessares44oi adontes uioi asaf ekaton tessarakonta oktw45oi pulwroi uioi saloum uioi athr uioi telmwn uioi akoub uioi atita uioi sabi ekaton triakonta oktw46oi naqinim uioi sha uioi asifa uioi tabawq47uioi kiras uioi souia uioi fadwn48uioi labana uioi agaba uioi salami49uioi anan uioi gadhl uioi gaar50uioi raaia uioi raswn uioi nekwda51uioi ghzam uioi ozi uioi fesh52uioi bhsi uioi mei+nwm uioi nefwsasim53uioi bakbouk uioi acifa uioi arour54uioi basalwq uioi mei+da uioi adasan55uioi barkous uioi sisara uioi qhma56uioi nisia uioi atifa57uioi doulwn salwmwn uioi souti uioi safaraq uioi ferida58uioi iealh uioi dorkwn uioi gadhl59uioi safatia uioi ethl uioi facaraq uioi sabai+m uioi hmim60pantes oi naqinim kai uioi doulwn salwmwn triakosioi enenhkonta duo61kai outoi anebhsan apo qelmeleq arhsa caroub hrwn iemhr kai ouk hdunasqhsan apaggeilai oikous patriwn autwn kai sperma autwn ei apo israhl eisin62uioi dalaia uioi twbia uioi nekwda exakosioi tessarakonta duo63kai apo twn ierewn uioi ebia uioi akws uioi berzelli oti elaben apo qugaterwn berzelli tou galaaditou gunaikas kai eklhqh epĒ onomati autwn64outoi ezhthsan grafhn autwn ths sunodias kai ouc eureqh kai hgcisteuqhsan apo ths ierateias65kai eipen aqersaqa ina mh fagwsin apo tou agiou twn agiwn ews anasth o iereus fwtiswn66kai egeneto pasa h ekklhsia ws eis tessares muriades discilioi triakosioi exhkonta67parex doulwn autwn kai paidiskwn autwn outoi eptakiscilioi triakosioi triakonta epta kai adontes kai adousai diakosioi tessarakonta pente68ippoi eptakosioi triakonta ex hmionoi diakosioi tessarakonta pente69kamhloi tetrakosioi triakonta pente onoi exakiscilioi eptakosioi eikosi70kai apo merous archgwn twn patriwn edwkan eis to ergon tw neemia eis qhsauron crusous cilious fialas penthkonta kai coqwnwq twn ierewn triakonta71kai apo archgwn twn patriwn edwkan eis qhsauron tou ergou crusiou duo muriadas kai arguriou mnas discilias diakosias72kai edwkan oi kataloipoi tou laou crusiou duo muriadas kai arguriou mnas discilias diakosias kai coqwnwq twn ierewn exhkonta epta73kai ekaqisan oi iereis kai oi leuitai kai oi pulwroi kai oi adontes kai oi apo tou laou kai oi naqinim kai pas israhl en polesin autwn kai efqasen o mhn o ebdomos kai oi uioi israhl en polesin autwn

Chapter 18
1kai sunhcqhsan pas o laos ws anhr eis eis to platos to emprosqen pulhs tou udatos kai eipan tw esdra tw grammatei enegkai to biblion nomou mwush on eneteilato kurios tw israhl2kai hnegken esdras o iereus ton nomon enwpion ths ekklhsias apo andros kai ews gunaikos kai pas o suniwn akouein en hmera mia tou mhnos tou ebdomou3kai anegnw en autw apo ths wras tou diafwtisai ton hlion ews hmisous ths hmeras apenanti twn andrwn kai twn gunaikwn kai autoi sunientes kai wta pantos tou laou eis to biblion tou nomou4kai esth esdras o grammateus epi bhmatos xulinou kai esthsan ecomena autou mattaqias kai samaias kai ananias kai ouria kai elkia kai maasaia ek dexiwn autou kai ex aristerwn fadaias kai misahl kai melcias kai wsam kai asabdana kai zacarias kai mosollam5kai hnoixen esdras to biblion enwpion pantos tou laou oti autos hn epanw tou laou kai egeneto hnika hnoixen auto esth pas o laos6kai huloghsen esdras kurion ton qeon ton megan kai apekriqh pas o laos kai eipan amhn eparantes ceiras autwn kai ekuyan kai prosekunhsan tw kuriw epi proswpon epi thn ghn7kai ihsous kai banaias kai sarabia hsan sunetizontes ton laon eis ton nomon kai o laos en th stasei autou8kai anegnwsan en bibliw nomou tou qeou kai edidasken esdras kai diestellen en episthmh kuriou kai sunhken o laos en th anagnwsei9kai eipen neemias kai esdras o iereus kai grammateus kai oi leuitai oi sunetizontes ton laon kai eipan panti tw law h hmera agia estin tw kuriw qew hmwn mh penqeite mhde klaiete oti eklaien pas o laos ws hkousan tous logous tou nomou10kai eipen autois poreuesqe fagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate meridas tois mh ecousin oti agia estin h hmera tw kuriw hmwn kai mh diapeshte oti estin iscus umwn11kai oi leuitai katesiwpwn panta ton laon legontes siwpate oti h hmera agia kai mh katapiptete12kai aphlqen pas o laos fagein kai piein kai apostellein meridas kai poihsai eufrosunhn megalhn oti sunhkan en tois logois ois egnwrisen autois13kai en th hmera th deutera sunhcqhsan oi arcontes twn patriwn tw panti law oi iereis kai oi leuitai pros esdran ton grammatea episthsai pros pantas tous logous tou nomou14kai eurosan gegrammenon en tw nomw w eneteilato kurios tw mwush opws katoikhswsin oi uioi israhl en skhnais en eorth en mhni tw ebdomw15kai opws shmanwsin salpigxin en pasais tais polesin autwn kai en ierousalhm kai eipen esdras exelqete eis to oros kai enegkete fulla elaias kai fulla xulwn kuparissinwn kai fulla mursinhs kai fulla foinikwn kai fulla xulou daseos poihsai skhnas kata to gegrammenon16kai exhlqen o laos kai hnegkan kai epoihsan eautois skhnas anhr epi tou dwmatos autou kai en tais aulais autwn kai en tais aulais oikou tou qeou kai en plateiais ths polews kai ews pulhs efraim17kai epoihsan pasa h ekklhsia oi epistreyantes apo ths aicmalwsias skhnas kai ekaqisan en skhnais oti ouk epoihsan apo hmerwn ihsou uiou nauh outws oi uioi israhl ews ths hmeras ekeinhs kai egeneto eufrosunh megalh18kai anegnw en bibliw nomou tou qeou hmeran en hmera apo ths hmeras ths prwths ews ths hmeras ths escaths kai epoihsan eorthn epta hmeras kai th hmera th ogdoh exodion kata to krima

Chapter 19
1kai en hmera eikosth kai tetarth tou mhnos toutou sunhcqhsan oi uioi israhl en nhsteia kai en sakkois2kai ecwrisqhsan oi uioi israhl apo pantos uiou allotriou kai esthsan kai exhgoreusan tas amartias autwn kai tas anomias twn paterwn autwn3kai esthsan epi stasei autwn kai anegnwsan en bibliw nomou kuriou qeou autwn kai hsan exagoreuontes tw kuriw kai proskunountes tw kuriw qew autwn4kai esth epi anabasei twn leuitwn ihsous kai uioi kadmihl sacania uios sarabia uioi canani kai ebohsan fwnh megalh pros kurion ton qeon autwn5kai eiposan oi leuitai ihsous kai kadmihl anasthte eulogeite ton kurion qeon umwn apo tou aiwnos kai ews tou aiwnos kai euloghsousin onoma doxhs sou kai uywsousin epi pash eulogia kai ainesei6kai eipen esdras su ei autos kurios monos su epoihsas ton ouranon kai ton ouranon tou ouranou kai pasan thn stasin autwn thn ghn kai panta osa estin en auth tas qalassas kai panta ta en autais kai su zwopoieis ta panta kai soi proskunousin ai stratiai twn ouranwn7su ei kurios o qeos su exelexw en abram kai exhgages auton ek ths cwras twn caldaiwn kai epeqhkas autw onoma abraam8kai eures thn kardian autou pisthn enwpion sou kai dieqou pros auton diaqhkhn dounai autw thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn kai gergesaiwn kai tw spermati autou kai esthsas tous logous sou oti dikaios su9kai eides thn tapeinwsin twn paterwn hmwn en aiguptw kai thn kraughn autwn hkousas epi qalassan eruqran10kai edwkas shmeia en aiguptw en faraw kai en pasin tois paisin autou kai en panti tw law ths ghs autou oti egnws oti uperhfanhsan epĒ autous kai epoihsas seautw onoma ws h hmera auth11kai thn qalassan errhxas enwpion autwn kai parhlqosan en mesw ths qalasshs en xhrasia kai tous katadiwxantas autous erriyas eis buqon wsei liqon en udati sfodrw12kai en stulw nefelhs wdhghsas autous hmeras kai en stulw puros thn nukta tou fwtisai autois thn odon en h poreusontai en auth13kai epi oros sina katebhs kai elalhsas pros autous ex ouranou kai edwkas autois krimata euqea kai nomous alhqeias prostagmata kai entolas agaqas14kai to sabbaton sou to agion egnwrisas autois entolas kai prostagmata kai nomon eneteilw autois en ceiri mwush doulou sou15kai arton ex ouranou edwkas autois eis sitodeian autwn kai udwr ek petras exhnegkas autois eis diyan autwn kai eipas autois eiselqein klhronomhsai thn ghn efĒ hn exeteinas thn ceira sou dounai autois16kai autoi kai oi pateres hmwn uperhfaneusanto kai esklhrunan ton trachlon autwn kai ouk hkousan twn entolwn sou17kai aneneusan tou eisakousai kai ouk emnhsqhsan twn qaumasiwn sou wn epoihsas metĒ autwn kai esklhrunan ton trachlon autwn kai edwkan archn epistreyai eis douleian autwn en aiguptw kai su qeos elehmwn kai oiktirmwn makroqumos kai polueleos kai ouk egkatelipes autous18eti de kai epoihsan eautois moscon cwneuton kai eipan outoi oi qeoi oi exagagontes hmas ex aiguptou kai epoihsan parorgismous megalous19kai su en oiktirmois sou tois pollois ouk egkatelipes autous en th erhmw ton stulon ths nefelhs ouk exeklinas apĒ autwn hmeras odhghsai autous en th odw kai ton stulon tou puros thn nukta fwtizein autois thn odon en h poreusontai en auth20kai to pneuma sou to agaqon edwkas sunetisai autous kai to manna sou ouk afusterhsas apo stomatos autwn kai udwr edwkas autois tw diyei autwn21kai tessarakonta eth dieqreyas autous en th erhmw ouc usterhsan imatia autwn ouk epalaiwqhsan kai podes autwn ou dierraghsan22kai edwkas autois basileias kai laous kai diemerisas autois kai eklhronomhsan thn ghn shwn basilews esebwn kai thn ghn wg basilews tou basan23kai tous uious autwn eplhqunas ws tous asteras tou ouranou kai eishgages autous eis thn ghn hn eipas tois patrasin autwn kai eklhronomhsan authn24kai exetriyas enwpion autwn tous katoikountas thn ghn twn cananaiwn kai edwkas autous eis tas ceiras autwn kai tous basileis autwn kai tous laous ths ghs poihsai autois ws areston enwpion autwn25kai katelabosan poleis uyhlas kai eklhronomhsan oikias plhreis pantwn agaqwn lakkous lelatomhmenous ampelwnas kai elaiwnas kai pan xulon brwsimon eis plhqos kai efagosan kai eneplhsqhsan kai elipanqhsan kai etrufhsan en agaqwsunh sou th megalh26kai hllaxan kai apesthsan apo sou kai erriyan ton nomon sou opisw swmatos autwn kai tous profhtas sou apekteinan oi diemarturanto en autois epistreyai autous pros se kai epoihsan parorgismous megalous27kai edwkas autous en ceiri qlibontwn autous kai eqliyan autous kai anebohsan pros se en kairw qliyews autwn kai su ex ouranou sou hkousas kai en oiktirmois sou tois megalois edwkas autois swthras kai eswsas autous ek ceiros qlibontwn autous28kai ws anepausanto epestreyan poihsai to ponhron enwpion sou kai egkatelipes autous eis ceiras ecqrwn autwn kai kathrxan en autois kai palin anebohsan pros se kai su ex ouranou eishkousas kai errusw autous en oiktirmois sou pollois29kai epemarturw autois epistreyai autous eis ton nomon sou kai ouk hkousan alla en tais entolais sou kai en tois krimasi sou hmartosan a poihsas auta anqrwpos zhsetai en autois kai edwkan nwton apeiqounta kai trachlon autwn esklhrunan kai ouk hkousan30kai eilkusas epĒ autous eth polla kai epemarturw autois en pneumati sou en ceiri profhtwn sou kai ouk hnwtisanto kai edwkas autous en ceiri lawn ths ghs31kai su en oiktirmois sou tois pollois ouk epoihsas autous sunteleian kai ouk egkatelipes autous oti iscuros ei kai elehmwn kai oiktirmwn32kai nun o qeos hmwn o iscuros o megas o krataios kai o foberos fulasswn thn diaqhkhn sou kai to eleos sou mh oligwqhtw enwpion sou pas o mocqos os euren hmas kai tous basileis hmwn kai tous arcontas hmwn kai tous iereis hmwn kai tous profhtas hmwn kai tous pateras hmwn kai en panti tw law sou apo hmerwn basilewn assour kai ews ths hmeras tauths33kai su dikaios epi pasi tois ercomenois efĒ hmas oti alhqeian epoihsas kai hmeis exhmartomen34kai oi basileis hmwn kai oi arcontes hmwn kai oi iereis hmwn kai oi pateres hmwn ouk epoihsan ton nomon sou kai ou prosescon twn entolwn sou kai ta marturia sou a diemarturw autois35kai autoi en basileia sou kai en agaqwsunh sou th pollh h edwkas autois kai en th gh th plateia kai lipara h edwkas enwpion autwn ouk edouleusan soi kai ouk apestreyan apo epithdeumatwn autwn twn ponhrwn36idou esmen shmeron douloi kai h gh hn edwkas tois patrasin hmwn fagein ton karpon auths37tois basileusin ois edwkas efĒ hmas en amartiais hmwn kai epi ta swmata hmwn exousiazousin kai en kthnesin hmwn ws areston autois kai en qliyei megalh esmen

Chapter 20
1kai en pasi toutois hmeis diatiqemeqa pistin kai grafomen kai episfragizousin pantes arcontes hmwn leuitai hmwn iereis hmwn2kai epi twn sfragizontwn neemias uios acalia kai sedekias3uios saraia kai azaria kai iermia4fasour amaria melcia5atous sebani malouc6iram meramwq abdia7danihl ganaqwn barouc8mesoulam abia miamin9maazia belgai samaia outoi iereis10kai oi leuitai ihsous uios azania banaiou apo uiwn hnadad kadmihl11kai oi adelfoi autou sabania wdouia kalita felei+a anan12mica rowb esebias13zacwr sarabia sebania14wdouia uioi banounai15arcontes tou laou foros faaqmwab hlam zaqouia uioi16bani asgad bhbai17edania bagoi hdin18athr ezekia azour19odouia hsam bhsi20arif anaqwq nwbai21magafhs mesoulam hzir22meswzebhl saddouk ieddoua23faltia anan anaia24wshe anania asoub25alwhs falai+ swbhk26raoum esabana maasaia27kai ai+a ainan hnan28malouc hram baana29kai oi kataloipoi tou laou oi iereis oi leuitai oi pulwroi oi adontes oi naqinim kai pas o prosporeuomenos apo lawn ths ghs pros nomon tou qeou gunaikes autwn uioi autwn qugateres autwn pas o eidws kai suniwn30eniscuon epi tous adelfous autwn kathrasanto autous kai eishlqosan en ara kai en orkw tou poreuesqai en nomw tou qeou os edoqh en ceiri mwush doulou tou qeou kai fulassesqai kai poiein pasas tas entolas kuriou hmwn kai krimata autou31kai tou mh dounai qugateras hmwn tois laois ths ghs kai tas qugateras autwn ou lhmyomeqa tois uiois hmwn32kai laoi ths ghs oi ferontes tous agorasmous kai pasan prasin en hmera tou sabbatou apodosqai ouk agorwmen parĒ autwn en sabbatw kai en hmera agia kai anhsomen to etos to ebdomon kai apaithsin pashs ceiros33kai sthsomen efĒ hmas entolas dounai efĒ hmas triton tou didracmou katĒ eniauton eis douleian oikou qeou hmwn34eis artous tou proswpou kai qusian tou endelecismou kai eis olokautwma tou endelecismou twn sabbatwn twn noumhniwn eis tas eortas kai eis ta agia kai ta peri amartias exilasasqai peri israhl kai eis erga oikou qeou hmwn35kai klhrous ebalomen peri klhrou xuloforias oi iereis kai oi leuitai kai o laos enegkai eis oikon qeou hmwn eis oikon patriwn hmwn eis kairous apo cronwn eniauton katĒ eniauton ekkausai epi to qusiasthrion kuriou qeou hmwn ws gegraptai en tw nomw36kai enegkai ta prwtogenhmata ths ghs hmwn kai prwtogenhmata karpou pantos xulou eniauton katĒ eniauton eis oikon kuriou37kai ta prwtotoka uiwn hmwn kai kthnwn hmwn ws gegraptai en tw nomw kai ta prwtotoka bown hmwn kai poimniwn hmwn enegkai eis oikon qeou hmwn tois iereusin tois leitourgousin en oikw qeou hmwn38kai thn aparchn sitwn hmwn kai ton karpon pantos xulou oinou kai elaiou oisomen tois iereusin eis gazofulakion oikou tou qeou kai dekathn ghs hmwn tois leuitais kai autoi oi leuitai dekatountes en pasais polesin douleias hmwn39kai estai o iereus uios aarwn meta tou leuitou en th dekath tou leuitou kai oi leuitai anoisousin thn dekathn ths dekaths eis oikon qeou hmwn eis ta gazofulakia eis oikon tou qeou40oti eis tous qhsaurous eisoisousin oi uioi israhl kai oi uioi tou leui tas aparcas tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou kai ekei skeuh ta agia kai oi iereis oi leitourgoi kai oi pulwroi kai oi adontes kai ouk egkataleiyomen ton oikon tou qeou hmwn

Chapter 21
1kai ekaqisan oi arcontes tou laou en ierousalhm kai oi kataloipoi tou laou ebalosan klhrous enegkai ena apo twn deka kaqisai en ierousalhm polei th agia kai ennea merh en tais polesin2kai euloghsen o laos tous pantas andras tous ekousiazomenous kaqisai en ierousalhm3kai outoi oi arcontes ths cwras oi ekaqisan en ierousalhm kai en polesin iouda ekaqisan anhr en katascesei autou en polesin autwn israhl oi iereis kai oi leuitai kai oi naqinaioi kai oi uioi doulwn salwmwn4kai en ierousalhm ekaqisan apo uiwn iouda kai apo uiwn beniamin apo uiwn iouda aqaia uios azaia uios zacaria uios amaria uios safatia uios malelhl kai apo uiwn fares5kai maasia uios barouc uios calaza uios ozia uios adaia uios iwrib uios qhzia uios tou shlwni6pantes uioi fares oi kaqhmenoi en ierousalhm tetrakosioi exhkonta oktw andres dunamews7kai outoi uioi beniamin shlw uios mesoulam uios iwad uios fadaia uios kwlia uios masaia uios aiqihl uios iesia8kai opisw autou ghbi shli ennakosioi eikosi oktw9kai iwhl uios zecri episkopos epĒ autous kai ioudas uios asana epi ths polews deuteros10apo twn ierewn kai iadia uios iwrib iacin11saraia uios elkia uios mesoulam uios saddouk uios mariwq uios ai+twb apenanti oikou tou qeou12kai adelfoi autwn poiountes to ergon tou oikou amasi uios zacaria uios fassour uios melcia13arcontes patriwn diakosioi tessarakonta duo kai amessai uios esdrihl14kai adelfoi autou dunatoi parataxews ekaton eikosi oktw kai episkopos epĒ autwn badihl15kai apo twn leuitwn samaia uios asoub uios ezri17kai maqania uios mica kai wbhd uios samoui18diakosioi ogdohkonta tessares19kai oi pulwroi akoub telamin kai oi adelfoi autwn ekaton ebdomhkonta duo22kai episkopos leuitwn uios bani ozi uios asabia uios mica apo uiwn asaf twn adontwn apenanti ergou oikou tou qeou23oti entolh tou basilews epĒ autous24kai paqaia uios bashza pros ceira tou basilews eis pan rhma tw law25kai pros tas epauleis en agrw autwn kai apo uiwn iouda ekaqisan en kariaqarbok26kai en ihsou27kai en behrsabee30kai epauleis autwn lacis kai agroi auths kai parenebalosan en behrsabee31kai oi uioi beniamin apo gaba macamas36kai apo twn leuitwn merides iouda tw beniamin

Chapter 22
1kai outoi oi iereis kai oi leuitai oi anabainontes meta zorobabel uiou salaqihl kai ihsou saraia iermia esdra2amaria malouc3secenia7outoi arcontes twn ierewn kai adelfoi autwn en hmerais ihsou8kai oi leuitai ihsou banoui kadmihl sarabia iouda macania epi twn ceirwn autos kai oi adelfoi autou9eis tas efhmerias10kai ihsous egennhsen ton iwakim kai iwakim egennhsen ton eliasib kai eliasib ton iwdae11kai iwdae egennhsen ton iwnaqan kai iwnaqan egennhsen ton iadou12kai en hmerais iwakim adelfoi autou oi iereis kai oi arcontes twn patriwn tw saraia maraia tw iermia anania13tw esdra mesoulam tw amaria iwanan14tw malouc iwnaqan tw secenia iwshf15tw arem adnas tw mariwq elkai16tw addai zacarias tw ganaqwn mosollam17tw abia zecri tw beniamin en kairois tw felhti18tw balga samoue tw semeia iwnaqan19tw iwiarib maqqanai tw idia ozi20tw sallai kallai tw amouk abed21tw elkia asabias tw iedei+ou naqanahl22oi leuitai en hmerais eliasib iwada kai iwanan kai idoua gegrammenoi arcontes patriwn kai oi iereis en basileia dareiou tou persou23uioi leui arcontes twn patriwn gegrammenoi epi bibliw logwn twn hmerwn kai ews hmerwn iwanan uiou elisoub24kai arcontes twn leuitwn asabia kai sarabia kai ihsou kai uioi kadmihl kai oi adelfoi autwn katenantion autwn eis umnein kai ainein en entolh dauid anqrwpou tou qeou efhmeria pros efhmerian25en tw sunagagein me tous pulwrous26en hmerais iwakim uiou ihsou uiou iwsedek kai en hmerais neemia kai esdras o iereus o grammateus27kai en egkainiois teicous ierousalhm ezhthsan tous leuitas en tois topois autwn tou enegkai autous eis ierousalhm poihsai egkainia kai eufrosunhn en qwdaqa kai en wdais kumbalizontes kai yalthria kai kinurai28kai sunhcqhsan oi uioi twn adontwn kai apo ths pericwrou kukloqen eis ierousalhm kai apo epaulewn29kai apo agrwn oti epauleis wkodomhsan eautois oi adontes en ierousalhm30kai ekaqarisqhsan oi iereis kai oi leuitai kai ekaqarisan ton laon kai tous pulwrous kai to teicos31kai anhnegka tous arcontas iouda epanw tou teicous kai esthsa duo peri ainesews megalous kai dihlqon ek dexiwn epanw tou teicous ths koprias32kai eporeuqh opisw autwn wsaia kai hmisu arcontwn iouda33kai azarias esdras kai mesoulam34iouda kai beniamin kai samaia kai iermia35kai apo uiwn twn ierewn en salpigxin zacarias uios iwnaqan uios samaia uios maqania uios micaia uios zakcour uios asaf36kai adelfoi autou samaia kai ozihl ainein en wdais dauid anqrwpou tou qeou kai esdras o grammateus emprosqen autwn37epi pulhs tou ain katenanti autwn anebhsan epi klimakas polews dauid en anabasei tou teicous epanwqen tou oikou dauid kai ews pulhs tou udatos kata anatolas38kai peri ainesews h deutera eporeueto sunantwsa autois kai egw opisw auths kai to hmisu tou laou epanw tou teicous uperanw tou purgou twn qennourim kai ews tou teicous tou plateos39kai uperanw ths pulhs efraim kai epi pulhn ths isana kai epi pulhn thn icquhran kai purgw ananehl kai ews pulhs ths probatikhs kai esthsan en pulh ths fulakhs40kai esthsan ai duo ths ainesews en oikw tou qeou kai egw kai to hmisu twn strathgwn metĒ emou41kai oi iereis eliakim maasias beniamin micaias eliwhnai zacarias ananias en salpigxin42kai maasias kai semeias kai eleazar kai ozi kai iwanan kai melcias kai ailam kai ezour kai hkousqhsan oi adontes kai epeskephsan43kai equsan en th hmera ekeinh qusiasmata megala kai hufranqhsan oti o qeos hufranen autous megalws kai ai gunaikes autwn kai ta tekna autwn hufranqhsan kai hkousqh h eufrosunh en ierousalhm apo makroqen44kai katesthsan en th hmera ekeinh andras epi twn gazofulakiwn tois qhsaurois tais aparcais kai tais dekatais kai tois sunhgmenois en autois arcousin twn polewn meridas tois iereusi kai tois leuitais oti eufrosunh hn en iouda epi tous iereis kai epi tous leuitas tous estwtas45kai efulaxan fulakas qeou autwn kai fulakas tou kaqarismou kai tous adontas kai tous pulwrous ws entolai dauid kai salwmwn uiou autou46oti en hmerais dauid asaf apĒ archs prwtos twn adontwn kai umnon kai ainesin tw qew47kai pas israhl en hmerais zorobabel didontes meridas twn adontwn kai twn pulwrwn logon hmeras en hmera autou kai agiazontes tois leuitais kai oi leuitai agiazontes tois uiois aarwn

Chapter 23
1en th hmera ekeinh anegnwsqh en bibliw mwush en wsin tou laou kai eureqh gegrammenon en autw opws mh eiselqwsin ammanitai kai mwabitai en ekklhsia qeou ews aiwnos2oti ou sunhnthsan tois uiois israhl en artw kai en udati kai emisqwsanto epĒ auton ton balaam katarasasqai kai estreyen o qeos hmwn thn kataran eis eulogian3kai egeneto ws hkousan ton nomon kai ecwrisqhsan pas epimiktos en israhl4kai pro toutou eliasib o iereus oikwn en gazofulakiw oikou qeou hmwn eggiwn twbia5kai epoihsen autw gazofulakion mega kai ekei hsan proteron didontes thn manaan kai ton libanon kai ta skeuh kai thn dekathn tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou entolhn twn leuitwn kai twn adontwn kai twn pulwrwn kai aparcas twn ierewn6kai en panti toutw ouk hmhn en ierousalhm oti en etei triakostw kai deuterw tou arqasasqa basilews babulwnos hlqon pros ton basilea kai meta telos hmerwn hthsamhn para tou basilews7kai hlqon eis ierousalhm kai sunhka en th ponhria h epoihsen elisoub tw twbia poihsai autw gazofulakion en aulh oikou tou qeou8kai ponhron moi efanh sfodra kai erriya panta ta skeuh oikou twbia exw apo tou gazofulakiou9kai eipa kai ekaqarisan ta gazofulakia kai epestreya ekei skeuh oikou tou qeou thn manaa kai ton libanon10kai egnwn oti merides twn leuitwn ouk edoqhsan kai efugosan anhr eis agron autou oi leuitai kai oi adontes poiountes to ergon11kai emacesamhn tois strathgois kai eipa dia ti egkateleifqh o oikos tou qeou kai sunhgagon autous kai esthsa autous epi th stasei autwn12kai pas iouda hnegkan dekathn tou purou kai tou oinou kai tou elaiou eis tous qhsaurous13epi ceira selemia tou ierews kai saddouk tou grammatews kai fadaia apo twn leuitwn kai epi ceira autwn anan uios zakcour uios maqania oti pistoi elogisqhsan epĒ autous merizein tois adelfois autwn14mnhsqhti mou o qeos en tauth kai mh exaleifqhtw eleos mou o epoihsa en oikw kuriou tou qeou15en tais hmerais ekeinais eidon en iouda patountas lhnous en tw sabbatw kai ferontas dragmata kai epigemizontas epi tous onous kai oinon kai stafulhn kai suka kai pan bastagma kai ferontas eis ierousalhm en hmera tou sabbatou kai epemarturamhn en hmera prasews autwn16kai ekaqisan en auth ferontes icqun kai pasan prasin pwlountes en tw sabbatw tois uiois iouda kai en ierousalhm17kai emacesamhn tois uiois iouda tois eleuqerois kai eipa autois tis o logos outos o ponhros on umeis poieite kai bebhloute thn hmeran tou sabbatou18ouci outws epoihsan oi pateres umwn kai hnegken epĒ autous o qeos hmwn kai efĒ hmas panta ta kaka tauta kai epi thn polin tauthn kai umeis prostiqete orghn epi israhl bebhlwsai to sabbaton19kai egeneto hnika katesthsan pulai ierousalhm pro tou sabbatou kai eipa kai ekleisan tas pulas kai eipa wste mh anoighnai autas ews opisw tou sabbatou kai ek twn paidariwn mou esthsa epi tas pulas wste mh airein bastagmata en hmera tou sabbatou20kai hulisqhsan pantes kai epoihsan prasin exw ierousalhm apax kai dis21kai diemarturamhn en autois kai eipa pros autous dia ti umeis aulizesqe apenanti tou teicous ean deuterwshte ektenw thn ceira mou en umin apo tou kairou ekeinou ouk hlqosan en sabbatw22kai eipa tois leuitais oi hsan kaqarizomenoi kai ercomenoi fulassontes tas pulas agiazein thn hmeran tou sabbatou pros tauta mnhsqhti mou o qeos kai feisai mou kata to plhqos tou eleous sou23kai en tais hmerais ekeinais eidon tous ioudaious oi ekaqisan gunaikas azwtias ammanitidas mwabitidas24kai oi uioi autwn hmisu lalountes azwtisti kai ouk eisin epiginwskontes lalein ioudai+sti25kai emacesamhn metĒ autwn kai kathrasamhn autous kai epataxa en autois andras kai emadarwsa autous kai wrkisa autous en tw qew ean dwte tas qugateras umwn tois uiois autwn kai ean labhte apo twn qugaterwn autwn tois uiois umwn26ouc outws hmarten salwmwn basileus israhl kai en eqnesin pollois ouk hn basileus omoios autw kai agapwmenos tw qew hn kai edwken auton o qeos eis basilea epi panta israhl kai touton exeklinan ai gunaikes ai allotriai27kai umwn mh akousomeqa poihsai thn pasan ponhrian tauthn asunqethsai en tw qew hmwn kaqisai gunaikas allotrias28kai apo uiwn iwada tou elisoub tou ierews tou megalou numfiou tou sanaballat tou wrwnitou kai exebrasa auton apĒ emou29mnhsqhti autois o qeos epi agcisteia ths ierateias kai diaqhkhs ths ierateias kai tous leuitas30kai ekaqarisa autous apo pashs allotriwsews kai esthsa efhmerias tois iereusin kai tois leuitais anhr ws to ergon autou31kai to dwron twn xuloforwn en kairois apo cronwn kai en tois bakcouriois mnhsqhti mou o qeos hmwn eis agaqwsunhn .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks