Obadiah

Chapter 1
1orasis abdiou tade legei kurios o qeos th idoumaia akohn hkousa para kuriou kai periochn eis ta eqnh exapesteilen anasthte kai exanastwmen ep� authn eis polemon2idou oligoston dedwka se en tois eqnesin htimwmenos su ei sfodra3uperhfania ths kardias sou ephren se kataskhnounta en tais opais twn petrwn uywn katoikian autou legwn en kardia autou tis me kataxei epi thn ghn4ean metewrisqhs ws aetos kai ean ana meson twn astrwn qhs nossian sou ekeiqen kataxw se legei kurios5ei kleptai eishlqon pros se h lhstai nuktos pou an aperrifhs ouk an ekleyan ta ikana eautois kai ei trughtai eishlqon pros se ouk an upeliponto epifullida6pws exhreunhqh hsau kai katelhmfqh autou ta kekrummena7ews twn oriwn sou exapesteilan se pantes oi andres ths diaqhkhs sou antesthsan soi hdunasqhsan pros se andres eirhnikoi sou eqhkan enedra upokatw sou ouk estin sunesis autois8en ekeinh th hmera legei kurios apolw sofous ek ths idoumaias kai sunesin ex orous hsau9kai ptohqhsontai oi machtai sou oi ek qaiman opws exarqh anqrwpos ex orous hsau10dia thn sfaghn kai thn asebeian thn eis ton adelfon sou iakwb kai kaluyei se aiscunh kai exarqhsh eis ton aiwna11af� hs hmeras antesths ex enantias en hmera aicmalwteuontwn allogenwn dunamin autou kai allotrioi eishlqon eis pulas autou kai epi ierousalhm ebalon klhrous kai su hs ws eis ex autwn12kai mh epidhs hmeran adelfou sou en hmera allotriwn kai mh epicarhs epi tous uious iouda en hmera apwleias autwn kai mh megalorrhmonhshs en hmera qliyews13mhde eiselqhs eis pulas lawn en hmera ponwn autwn mhde epidhs kai su thn sunagwghn autwn en hmera oleqrou autwn mhde sunepiqh epi thn dunamin autwn en hmera apwleias autwn14mhde episths epi tas diekbolas autwn tou exoleqreusai tous anaswzomenous autwn mhde sugkleishs tous feugontas ex autwn en hmera qliyews15dioti eggus hmera kuriou epi panta ta eqnh on tropon epoihsas outws estai soi to antapodoma sou antapodoqhsetai eis kefalhn sou16dioti on tropon epies epi to oros to agion mou piontai panta ta eqnh oinon piontai kai katabhsontai kai esontai kaqws ouc uparcontes17en de tw orei siwn estai h swthria kai estai agion kai kataklhronomhsousin o oikos iakwb tous kataklhronomhsantas autous18kai estai o oikos iakwb pur o de oikos iwshf flox o de oikos hsau eis kalamhn kai ekkauqhsontai eis autous kai katafagontai autous kai ouk estai puroforos en tw oikw hsau dioti kurios elalhsen19kai kataklhronomhsousin oi en nageb to oros to hsau kai oi en th sefhla tous allofulous kai kataklhronomhsousin to oros efraim kai to pedion samareias kai beniamin kai thn galaaditin20kai ths metoikesias h arch auth tois uiois israhl gh twn cananaiwn ews sareptwn kai h metoikesia ierousalhm ews efraqa kai klhronomhsousin tas poleis tou nageb21kai anabhsontai andres seswsmenoi ex orous siwn tou ekdikhsai to oros hsau kai estai tw kuriw h basileia .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks