Proverbs


Chapter 1
1paroimiai salwmwntos uiou dauid os ebasileusen en israhl2gnwnai sofian kai paideian nohsai te logous fronhsews3dexasqai te strofas logwn nohsai te dikaiosunhn alhqh kai krima kateuqunein4ina dw akakois panourgian paidi de new aisqhsin te kai ennoian5twnde gar akousas sofos sofwteros estai o de nohmwn kubernhsin kthsetai6nohsei te parabolhn kai skoteinon logon rhseis te sofwn kai ainigmata7arch sofias fobos qeou sunesis de agaqh pasi tois poiousin authn eusebeia de eis qeon arch aisqhsews sofian de kai paideian asebeis exouqenhsousin8akoue uie paideian patros sou kai mh apwsh qesmous mhtros sou9stefanon gar caritwn dexh sh korufh kai kloion cruseon peri sw trachlw10uie mh se planhswsin andres asebeis mhde boulhqhs ean parakaleswsi se legontes11elqe meq� hmwn koinwnhson aimatos kruywmen de eis ghn andra dikaion adikws12katapiwmen de auton wsper adhs zwnta kai arwmen autou thn mnhmhn ek ghs13thn kthsin autou thn polutelh katalabwmeqa plhswmen de oikous hmeterous skulwn14ton de son klhron bale en hmin koinon de ballantion kthswmeqa pantes kai marsippion en genhqhtw hmin15mh poreuqhs en odw met� autwn ekklinon de ton poda sou ek twn tribwn autwn16oi gar podes autwn eis kakian trecousin kai tacinoi tou ekceai aima17ou gar adikws ekteinetai diktua pterwtois18autoi gar oi fonou metecontes qhsaurizousin eautois kaka h de katastrofh andrwn paranomwn kakh19autai ai odoi eisin pantwn twn suntelountwn ta anoma th gar asebeia thn eautwn yuchn afairountai20sofia en exodois umneitai en de plateiais parrhsian agei21ep� akrwn de teicewn khrussetai epi de pulais dunastwn paredreuei epi de pulais polews qarrousa legei22oson an cronon akakoi ecwntai ths dikaiosunhs ouk aiscunqhsontai oi de afrones ths ubrews ontes epiqumhtai asebeis genomenoi emishsan aisqhsin23kai upeuqunoi egenonto elegcois idou prohsomai umin emhs pnohs rhsin didaxw de umas ton emon logon24epeidh ekaloun kai ouc uphkousate kai exeteinon logous kai ou proseicete25alla akurous epoieite emas boulas tois de emois elegcois hpeiqhsate26toigaroun kagw th umetera apwleia epigelasomai katacaroumai de hnika an erchtai umin oleqros27kai ws an afikhtai umin afnw qorubos h de katastrofh omoiws kataigidi parh kai otan erchtai umin qliyis kai poliorkia h otan erchtai umin oleqros28estai gar otan epikaleshsqe me egw de ouk eisakousomai umwn zhthsousin me kakoi kai ouc eurhsousin29emishsan gar sofian ton de fobon tou kuriou ou proeilanto30oude hqelon emais prosecein boulais emukthrizon de emous elegcous31toigaroun edontai ths eautwn odou tous karpous kai ths eautwn asebeias plhsqhsontai32anq� wn gar hdikoun nhpious foneuqhsontai kai exetasmos asebeis olei33o de emou akouwn kataskhnwsei ep� elpidi kai hsucasei afobws apo pantos kakou

Chapter 2
1uie ean dexamenos rhsin emhs entolhs kruyhs para seautw2upakousetai sofias to ous sou kai parabaleis kardian sou eis sunesin parabaleis de authn epi nouqethsin tw uiw sou3ean gar thn sofian epikalesh kai th sunesei dws fwnhn sou thn de aisqhsin zhthshs megalh th fwnh4kai ean zhthshs authn ws argurion kai ws qhsaurous exereunhshs authn5tote sunhseis fobon kuriou kai epignwsin qeou eurhseis6oti kurios didwsin sofian kai apo proswpou autou gnwsis kai sunesis7kai qhsaurizei tois katorqousi swthrian uperaspiei thn poreian autwn8tou fulaxai odous dikaiwmatwn kai odon eulaboumenwn auton diafulaxei9tote sunhseis dikaiosunhn kai krima kai katorqwseis pantas axonas agaqous10ean gar elqh h sofia eis shn dianoian h de aisqhsis th sh yuch kalh einai doxh11boulh kalh fulaxei se ennoia de osia thrhsei se12ina rushtai se apo odou kakhs kai apo andros lalountos mhden piston13w oi egkataleipontes odous euqeias tou poreuesqai en odois skotous14oi eufrainomenoi epi kakois kai cairontes epi diastrofh kakh15wn ai triboi skoliai kai kampulai ai trociai autwn16tou makran se poihsai apo odou euqeias kai allotrion ths dikaias gnwmhs17uie mh se katalabh kakh boulh h apoleipousa didaskalian neothtos kai diaqhkhn qeian epilelhsmenh18eqeto gar para tw qanatw ton oikon auths kai para tw adh meta twn ghgenwn tous axonas auths19pantes oi poreuomenoi en auth ouk anastreyousin oude mh katalabwsin tribous euqeias ou gar katalambanontai upo eniautwn zwhs20ei gar eporeuonto tribous agaqas eurosan an tribous dikaiosunhs leious21crhstoi esontai oikhtores ghs akakoi de upoleifqhsontai en auth oti euqeis kataskhnwsousi ghn kai osioi upoleifqhsontai en auth22odoi asebwn ek ghs olountai oi de paranomoi exwsqhsontai ap� auths

Chapter 3
1uie emwn nomimwn mh epilanqanou ta de rhmata mou threitw sh kardia2mhkos gar biou kai eth zwhs kai eirhnhn prosqhsousin soi3elehmosunai kai pisteis mh eklipetwsan se afayai de autas epi sw trachlw kai eurhseis carin4kai pronoou kala enwpion kuriou kai anqrwpwn5isqi pepoiqws en olh kardia epi qew epi de sh sofia mh epairou6en pasais odois sou gnwrize authn ina orqotomh tas odous sou o de pous sou ou mh proskopth7mh isqi fronimos para seautw fobou de ton qeon kai ekkline apo pantos kakou8tote iasis estai tw swmati sou kai epimeleia tois osteois sou9tima ton kurion apo swn dikaiwn ponwn kai aparcou autw apo swn karpwn dikaiosunhs10ina pimplhtai ta tamieia sou plhsmonhs sitou oinw de ai lhnoi sou ekbluzwsin11uie mh oligwrei paideias kuriou mhde ekluou up� autou elegcomenos12on gar agapa kurios paideuei mastigoi de panta uion on paradecetai13makarios anqrwpos os euren sofian kai qnhtos os eiden fronhsin14kreitton gar authn emporeuesqai h crusiou kai arguriou qhsaurous15timiwtera de estin liqwn polutelwn ouk antitaxetai auth ouden ponhron eugnwstos estin pasin tois eggizousin auth pan de timion ouk axion auths estin16mhkos gar biou kai eth zwhs en th dexia auths en de th aristera auths ploutos kai doxa16ek tou stomatos auths ekporeuetai dikaiosunh nomon de kai eleon epi glwsshs forei17ai odoi auths odoi kalai kai pantes oi triboi auths en eirhnh18xulon zwhs esti pasi tois antecomenois auths kai tois epereidomenois ep� authn ws epi kurion asfalhs19o qeos th sofia eqemeliwsen thn ghn htoimasen de ouranous en fronhsei20en aisqhsei abussoi erraghsan nefh de erruhsan drosous21uie mh pararruhs thrhson de emhn boulhn kai ennoian22ina zhsh h yuch sou kai caris h peri sw trachlw22estai de iasis tais sarxi sou kai epimeleia tois sois osteois23ina poreuh pepoiqws en eirhnh pasas tas odous sou o de pous sou ou mh proskoyh24ean gar kaqh afobos esh ean de kaqeudhs hdews upnwseis25kai ou fobhqhsh ptohsin epelqousan oude ormas asebwn epercomenas26o gar kurios estai epi paswn odwn sou kai ereisei son poda ina mh saleuqhs27mh aposch eu poiein endeh hnika an ech h ceir sou bohqein28mh eiphs epanelqwn epanhke kai aurion dwsw dunatou sou ontos eu poiein ou gar oidas ti texetai h epiousa29mh tekthnh epi son filon kaka paroikounta kai pepoiqota epi soi30mh filecqrhshs pros anqrwpon mathn mh ti eis se ergashtai kakon31mh kthsh kakwn andrwn oneidh mhde zhlwshs tas odous autwn32akaqartos gar enanti kuriou pas paranomos en de dikaiois ou sunedriazei33katara qeou en oikois asebwn epauleis de dikaiwn eulogountai34kurios uperhfanois antitassetai tapeinois de didwsin carin35doxan sofoi klhronomhsousin oi de asebeis uywsan atimian

Chapter 4
1akousate paides paideian patros kai prosecete gnwnai ennoian2dwron gar agaqon dwroumai umin ton emon nomon mh egkataliphte3uios gar egenomhn kagw patri uphkoos kai agapwmenos en proswpw mhtros4oi elegon kai edidaskon me ereidetw o hmeteros logos eis shn kardian5fulasse entolas mh epilaqh mhde paridhs rhsin emou stomatos6mhde egkataliphs authn kai anqexetai sou erasqhti auths kai thrhsei se8pericarakwson authn kai uywsei se timhson authn ina se perilabh9ina dw th sh kefalh stefanon caritwn stefanw de trufhs uperaspish sou10akoue uie kai dexai emous logous kai plhqunqhsetai eth zwhs sou ina soi genwntai pollai odoi biou11odous gar sofias didaskw se embibazw de se trociais orqais12ean gar poreuh ou sugkleisqhsetai sou ta diabhmata ean de trechs ou kopiaseis13epilabou emhs paideias mh afhs alla fulaxon authn seautw eis zwhn sou14odous asebwn mh epelqhs mhde zhlwshs odous paranomwn15en w an topw stratopedeuswsin mh epelqhs ekei ekklinon de ap� autwn kai parallaxon16ou gar mh upnwswsin ean mh kakopoihswsin afhrhtai o upnos autwn kai ou koimwntai17oide gar sitountai sita asebeias oinw de paranomw mequskontai18ai de odoi twn dikaiwn omoiws fwti lampousin proporeuontai kai fwtizousin ews katorqwsh h hmera19ai de odoi twn asebwn skoteinai ouk oidasin pws proskoptousin20uie emh rhsei prosece tois de emois logois parabale son ous21opws mh eklipwsin se ai phgai sou fulasse autas en sh kardia22zwh gar estin tois euriskousin autas kai pash sarki iasis23pash fulakh threi shn kardian ek gar toutwn exodoi zwhs24periele seautou skolion stoma kai adika ceilh makran apo sou apwsai25oi ofqalmoi sou orqa blepetwsan ta de blefara sou neuetw dikaia26orqas trocias poiei sois posin kai tas odous sou kateuqune27mh ekklinhs eis ta dexia mhde eis ta aristera apostreyon de son poda apo odou kakhs27odous gar tas ek dexiwn oiden o qeos diestrammenai de eisin ai ex aristerwn27autos de orqas poihsei tas trocias sou tas de poreias sou en eirhnh proaxei

Chapter 5
1uie emh sofia prosece emois de logois paraballe son ous2ina fulaxhs ennoian agaqhn aisqhsin de emwn ceilewn entellomai soi3mh prosece faulh gunaiki meli gar apostazei apo ceilewn gunaikos pornhs h pros kairon lipainei son farugga4usteron mentoi pikroteron colhs eurhseis kai hkonhmenon mallon macairas distomou5ths gar afrosunhs oi podes katagousin tous crwmenous auth meta qanatou eis ton adhn ta de icnh auths ouk ereidetai6odous gar zwhs ouk epercetai sfalerai de ai trociai auths kai ouk eugnwstoi7nun oun uie akoue mou kai mh akurous poihshs emous logous8makran poihson ap� auths shn odon mh eggishs pros qurais oikwn auths9ina mh proh allois zwhn sou kai son bion anelehmosin10ina mh plhsqwsin allotrioi shs iscuos oi de soi ponoi eis oikous allotriwn eiselqwsin11kai metamelhqhsh ep� escatwn hnika an katatribwsin sarkes swmatos sou12kai ereis pws emishsa paideian kai elegcous exeklinen h kardia mou13ouk hkouon fwnhn paideuontos me kai didaskontos me oude pareballon to ous mou14par� oligon egenomhn en panti kakw en mesw ekklhsias kai sunagwghs15pine udata apo swn aggeiwn kai apo swn freatwn phghs16mh uperekceisqw soi ta udata ek ths shs phghs eis de sas plateias diaporeuesqw ta sa udata17estw soi monw uparconta kai mhdeis allotrios metascetw soi18h phgh sou tou udatos estw soi idia kai suneufrainou meta gunaikos ths ek neothtos sou19elafos filias kai pwlos swn caritwn omileitw soi h de idia hgeisqw sou kai sunestw soi en panti kairw en gar th tauths filia sumperiferomenos pollostos esh20mh polus isqi pros allotrian mhde sunecou agkalais ths mh idias21enwpion gar eisin twn tou qeou ofqalmwn odoi andros eis de pasas tas trocias autou skopeuei22paranomiai andra agreuousin seirais de twn eautou amartiwn ekastos sfiggetai23outos teleuta meta apaideutwn ek de plhqous ths eautou biothtos exerrifh kai apwleto di� afrosunhn

Chapter 6
1uie ean egguhsh son filon paradwseis shn ceira ecqrw2pagis gar iscura andri ta idia ceilh kai alisketai ceilesin idiou stomatos3poiei uie a egw soi entellomai kai swzou hkeis gar eis ceiras kakwn dia son filon iqi mh ekluomenos paroxune de kai ton filon sou on eneguhsw4mh dws upnon sois ommasin mhde epinustaxhs sois blefarois5ina swzh wsper dorkas ek brocwn kai wsper orneon ek pagidos6iqi pros ton murmhka w oknhre kai zhlwson idwn tas odous autou kai genou ekeinou sofwteros7ekeinw gar gewrgiou mh uparcontos mhde ton anagkazonta ecwn mhde upo despothn wn8etoimazetai qerous thn trofhn pollhn te en tw amhtw poieitai thn paraqesin8h poreuqhti pros thn melissan kai maqe ws ergatis estin thn te ergasian ws semnhn poieitai8hs tous ponous basileis kai idiwtai pros ugieian prosferontai poqeinh de estin pasin kai epidoxos8kaiper ousa th rwmh asqenhs thn sofian timhsasa prohcqh9ews tinos oknhre katakeisai pote de ex upnou egerqhsh10oligon men upnois oligon de kaqhsai mikron de nustazeis oligon de enagkalizh cersin sthqh11eit� emparaginetai soi wsper kakos odoiporos h penia kai h endeia wsper agaqos dromeus11ean de aoknos hs hxei wsper phgh o amhtos sou h de endeia wsper kakos dromeus apautomolhsei12anhr afrwn kai paranomos poreuetai odous ouk agaqas13o d� autos enneuei ofqalmw shmainei de podi didaskei de enneumasin daktulwn14diestrammenh de kardia tektainetai kaka en panti kairw o toioutos taracas sunisthsin polei15dia touto exapinhs ercetai h apwleia autou diakoph kai suntribh aniatos16oti cairei pasin ois misei o kurios suntribetai de di� akaqarsian yuchs17ofqalmos ubristou glwssa adikos ceires ekceousai aima dikaiou18kai kardia tektainomenh logismous kakous kai podes epispeudontes kakopoiein19ekkaiei yeudh martus adikos kai epipempei kriseis ana meson adelfwn20uie fulasse nomous patros sou kai mh apwsh qesmous mhtros sou21afayai de autous epi sh yuch dia pantos kai egkloiwsai epi sw trachlw22hnika an peripaths epagou authn kai meta sou estw ws d� an kaqeudhs fulassetw se ina egeiromenw sullalh soi23oti lucnos entolh nomou kai fws kai odos zwhs elegcos kai paideia24tou diafulassein se apo gunaikos upandrou kai apo diabolhs glwsshs allotrias25mh se nikhsh kallous epiqumia mhde agreuqhs sois ofqalmois mhde sunarpasqhs apo twn auths blefarwn26timh gar pornhs osh kai enos artou gunh de andrwn timias yucas agreuei27apodhsei tis pur en kolpw ta de imatia ou katakausei28h peripathsei tis ep� anqrakwn puros tous de podas ou katakausei29outws o eiselqwn pros gunaika upandron ouk aqwwqhsetai oude pas o aptomenos auths30ou qaumaston ean alw tis kleptwn kleptei gar ina emplhsh thn yuchn peinwn31ean de alw apoteisei eptaplasia kai panta ta uparconta autou dous rusetai eauton32o de moicos di� endeian frenwn apwleian th yuch autou peripoieitai33odunas te kai atimias upoferei to de oneidos autou ouk exaleifqhsetai eis ton aiwna34mestos gar zhlou qumos andros auths ou feisetai en hmera krisews35ouk antallaxetai oudenos lutrou thn ecqran oude mh dialuqh pollwn dwrwn

Chapter 7
1uie fulasse emous logous tas de emas entolas kruyon para seautw1uie tima ton kurion kai iscuseis plhn de autou mh fobou allon2fulaxon emas entolas kai biwseis tous de emous logous wsper koras ommatwn3periqou de autous sois daktulois epigrayon de epi to platos ths kardias sou4eipon thn sofian shn adelfhn einai thn de fronhsin gnwrimon peripoihsai seautw5ina se thrhsh apo gunaikos allotrias kai ponhras ean se logois tois pros carin embalhtai6apo gar quridos ek tou oikou auths eis tas plateias parakuptousa7on an idh twn afronwn teknwn neanian endeh frenwn8paraporeuomenon para gwnian en diodois oikwn auths9kai lalounta en skotei esperinw hnika an hsucia nukterinh h kai gnofwdhs10h de gunh sunanta autw eidos ecousa pornikon h poiei newn exiptasqai kardias11anepterwmenh de estin kai aswtos en oikw de ouc hsucazousin oi podes auths12cronon gar tina exw rembetai cronon de en plateiais para pasan gwnian enedreuei13eita epilabomenh efilhsen auton anaidei de proswpw proseipen autw14qusia eirhnikh moi estin shmeron apodidwmi tas eucas mou15eneka toutou exhlqon eis sunanthsin soi poqousa to son proswpon eurhka se16keiriais tetaka thn klinhn mou amfitapois de estrwka tois ap� aiguptou17dierragka thn koithn mou krokw ton de oikon mou kinnamwmw18elqe kai apolauswmen filias ews orqrou deuro kai egkulisqwmen erwti19ou gar parestin o anhr mou en oikw peporeutai de odon makran20endesmon arguriou labwn en ceiri autou di� hmerwn pollwn epanhxei eis ton oikon autou21apeplanhsen de auton pollh omilia brocois te tois apo ceilewn exwkeilen auton22o de ephkolouqhsen auth kepfwqeis wsper de bous epi sfaghn agetai kai wsper kuwn epi desmous23h ws elafos toxeumati peplhgws eis to hpar speudei de wsper orneon eis pagida ouk eidws oti peri yuchs trecei24nun oun uie akoue mou kai prosece rhmasin stomatos mou25mh ekklinatw eis tas odous auths h kardia sou26pollous gar trwsasa katabeblhken kai anariqmhtoi eisin ous pefoneuken27odoi adou o oikos auths katagousai eis ta tamieia tou qanatou

Chapter 8
1su thn sofian khruxeis ina fronhsis soi upakoush2epi gar twn uyhlwn akrwn estin ana meson de twn tribwn esthken3para gar pulais dunastwn paredreuei en de eisodois umneitai4umas w anqrwpoi parakalw kai proi+emai emhn fwnhn uiois anqrwpwn5nohsate akakoi panourgian oi de apaideutoi enqesqe kardian6eisakousate mou semna gar erw kai anoisw apo ceilewn orqa7oti alhqeian melethsei o farugx mou ebdelugmena de enantion emou ceilh yeudh8meta dikaiosunhs panta ta rhmata tou stomatos mou ouden en autois skolion oude straggalwdes9panta enwpia tois suniousin kai orqa tois euriskousi gnwsin10labete paideian kai mh argurion kai gnwsin uper crusion dedokimasmenon anqaireisqe de aisqhsin crusiou kaqarou11kreisswn gar sofia liqwn polutelwn pan de timion ouk axion auths estin12egw h sofia kateskhnwsa boulhn kai gnwsin kai ennoian egw epekalesamhn13fobos kuriou misei adikian ubrin te kai uperhfanian kai odous ponhrwn memishka de egw diestrammenas odous kakwn14emh boulh kai asfaleia emh fronhsis emh de iscus15di� emou basileis basileuousin kai oi dunastai grafousin dikaiosunhn16di� emou megistanes megalunontai kai turannoi di� emou kratousi ghs17egw tous eme filountas agapw oi de eme zhtountes eurhsousin18ploutos kai doxa emoi uparcei kai kthsis pollwn kai dikaiosunh19beltion eme karpizesqai uper crusion kai liqon timion ta de ema genhmata kreissw arguriou eklektou20en odois dikaiosunhs peripatw kai ana meson tribwn dikaiwmatos anastrefomai21ina merisw tois eme agapwsin uparxin kai tous qhsaurous autwn emplhsw agaqwn21ean anaggeilw umin ta kaq� hmeran ginomena mnhmoneusw ta ex aiwnos ariqmhsai22kurios ektisen me archn odwn autou eis erga autou23pro tou aiwnos eqemeliwsen me en arch24pro tou thn ghn poihsai kai pro tou tas abussous poihsai pro tou proelqein tas phgas twn udatwn25pro tou orh edrasqhnai pro de pantwn bounwn genna me26kurios epoihsen cwras kai aoikhtous kai akra oikoumena ths up� ouranon27hnika htoimazen ton ouranon sumparhmhn autw kai ote afwrizen ton eautou qronon ep� anemwn28hnika iscura epoiei ta anw nefh kai ws asfaleis etiqei phgas ths up� ouranon29kai iscura epoiei ta qemelia ths ghs30hmhn par� autw armozousa egw hmhn h prosecairen kaq� hmeran de eufrainomhn en proswpw autou en panti kairw31ote eufraineto thn oikoumenhn suntelesas kai eneufraineto en uiois anqrwpwn32nun oun uie akoue mou34makarios anhr os eisakousetai mou kai anqrwpos os tas emas odous fulaxei agrupnwn ep� emais qurais kaq� hmeran thrwn staqmous emwn eisodwn35ai gar exodoi mou exodoi zwhs kai etoimazetai qelhsis para kuriou36oi de eis eme amartanontes asebousin tas eautwn yucas kai oi misountes me agapwsin qanaton

Chapter 9
1h sofia wkodomhsen eauth oikon kai uphreisen stulous epta2esfaxen ta eauths qumata ekerasen eis krathra ton eauths oinon kai htoimasato thn eauths trapezan3apesteilen tous eauths doulous sugkalousa meta uyhlou khrugmatos epi krathra legousa4os estin afrwn ekklinatw pros me kai tois endeesi frenwn eipen5elqate fagete twn emwn artwn kai piete oinon on ekerasa umin6apoleipete afrosunhn kai zhsesqe kai zhthsate fronhsin ina biwshte kai katorqwsate en gnwsei sunesin7o paideuwn kakous lhmyetai eautw atimian elegcwn de ton asebh mwmhsetai eauton8mh elegce kakous ina mh miswsin se elegce sofon kai agaphsei se9didou sofw aformhn kai sofwteros estai gnwrize dikaiw kai prosqhsei tou decesqai10arch sofias fobos kuriou kai boulh agiwn sunesis10to gar gnwnai nomon dianoias estin agaqhs11toutw gar tw tropw polun zhseis cronon kai prosteqhsetai soi eth zwhs sou12uie ean sofos genh seautw sofos esh kai tois plhsion ean de kakos apobhs monos anantlhseis kaka12os ereidetai epi yeudesin outos poimanei anemous o d� autos diwxetai ornea petomena12apelipen gar odous tou eautou ampelwnos tous de axonas tou idiou gewrgiou peplanhtai12diaporeuetai de di� anudrou erhmou kai ghn diatetagmenhn en diywdesin sunagei de cersin akarpian13gunh afrwn kai qraseia endehs ywmou ginetai h ouk epistatai aiscunhn14ekaqisen epi qurais tou eauths oikou epi difrou emfanws en plateiais15proskaloumenh tous pariontas kai kateuqunontas en tais odois autwn16os estin umwn afronestatos ekklinatw pros me endeesi de fronhsews parakeleuomai legousa17artwn krufiwn hdews ayasqe kai udatos klophs glukerou18o de ouk oiden oti ghgeneis par� auth olluntai kai epi peteuron adou sunanta18alla apophdhson mh egcronishs en tw topw mhde episthshs to son omma pros authn18outws gar diabhsh udwr allotrion kai uperbhsh potamon allotrion18apo de udatos allotriou aposcou kai apo phghs allotrias mh pihs18ina polun zhshs cronon prosteqh de soi eth zwhs

Chapter 10
1uios sofos eufrainei patera uios de afrwn luph th mhtri2ouk wfelhsousin qhsauroi anomous dikaiosunh de rusetai ek qanatou3ou limoktonhsei kurios yuchn dikaian zwhn de asebwn anatreyei4penia andra tapeinoi ceires de andreiwn ploutizousin4uios pepaideumenos sofos estai tw de afroni diakonw crhsetai5dieswqh apo kaumatos uios nohmwn anemofqoros de ginetai en amhtw uios paranomos6eulogia kuriou epi kefalhn dikaiou stoma de asebwn kaluyei penqos awron7mnhmh dikaiwn met� egkwmiwn onoma de asebous sbennutai8sofos kardia dexetai entolas o de astegos ceilesin skoliazwn uposkelisqhsetai9os poreuetai aplws poreuetai pepoiqws o de diastrefwn tas odous autou gnwsqhsetai10o enneuwn ofqalmois meta dolou sunagei andrasi lupas o de elegcwn meta parrhsias eirhnopoiei11phgh zwhs en ceiri dikaiou stoma de asebous kaluyei apwleia12misos egeirei neikos pantas de tous mh filoneikountas kaluptei filia13os ek ceilewn proferei sofian rabdw tuptei andra akardion14sofoi kruyousin aisqhsin stoma de propetous eggizei suntribh15kthsis plousiwn polis ocura suntribh de asebwn penia16erga dikaiwn zwhn poiei karpoi de asebwn amartias17odous dikaias zwhs fulassei paideia paideia de anexelegktos planatai18kaluptousin ecqran ceilh dikaia oi de ekferontes loidorias afronestatoi eisin19ek polulogias ouk ekfeuxh amartian feidomenos de ceilewn nohmwn esh20arguros pepurwmenos glwssa dikaiou kardia de asebous ekleiyei21ceilh dikaiwn epistatai uyhla oi de afrones en endeia teleutwsin22eulogia kuriou epi kefalhn dikaiou auth ploutizei kai ou mh prosteqh auth luph en kardia23en gelwti afrwn prassei kaka h de sofia andri tiktei fronhsin24en apwleia asebhs periferetai epiqumia de dikaiou dekth25paraporeuomenhs kataigidos afanizetai asebhs dikaios de ekklinas swzetai eis ton aiwna26wsper omfax odousi blaberon kai kapnos ommasin outws paranomia tois crwmenois authn27fobos kuriou prostiqhsin hmeras eth de asebwn oligwqhsetai28egcronizei dikaiois eufrosunh elpis de asebwn ollutai29ocurwma osiou fobos kuriou suntribh de tois ergazomenois kaka30dikaios ton aiwna ouk endwsei asebeis de ouk oikhsousin ghn31stoma dikaiou apostazei sofian glwssa de adikou exoleitai32ceilh andrwn dikaiwn apostazei caritas stoma de asebwn apostrefetai

Chapter 11
1zugoi dolioi bdelugma enwpion kuriou staqmion de dikaion dekton autw2ou ean eiselqh ubris ekei kai atimia stoma de tapeinwn meleta sofian3apoqanwn dikaios elipen metamelon proceiros de ginetai kai epicartos asebwn apwleia5dikaiosunh amwmous orqotomei odous asebeia de peripiptei adikia6dikaiosunh andrwn orqwn ruetai autous th de apwleia autwn aliskontai paranomoi7teleuthsantos andros dikaiou ouk ollutai elpis to de kauchma twn asebwn ollutai8dikaios ek qhras ekdunei ant� autou de paradidotai o asebhs9en stomati asebwn pagis politais aisqhsis de dikaiwn euodos10en agaqois dikaiwn katwrqwsen polis11stomasin de asebwn kateskafh12mukthrizei politas endehs frenwn anhr de fronimos hsucian agei13anhr diglwssos apokaluptei boulas en sunedriw pistos de pnoh kruptei pragmata14ois mh uparcei kubernhsis piptousin wsper fulla swthria de uparcei en pollh boulh15ponhros kakopoiei otan summeixh dikaiw misei de hcon asfaleias16gunh eucaristos egeirei andri doxan qronos de atimias gunh misousa dikaia ploutou oknhroi endeeis ginontai oi de andreioi ereidontai ploutw17th yuch autou agaqon poiei anhr elehmwn exolluei de autou swma o anelehmwn18asebhs poiei erga adika sperma de dikaiwn misqos alhqeias19uios dikaios gennatai eis zwhn diwgmos de asebous eis qanaton20bdelugma kuriw diestrammenai odoi prosdektoi de autw pantes amwmoi en tais odois autwn21ceiri ceiras embalwn adikws ouk atimwrhtos estai o de speirwn dikaiosunhn lhmyetai misqon piston22wsper enwtion en rini uos outws gunaiki kakofroni kallos23epiqumia dikaiwn pasa agaqh elpis de asebwn apoleitai24eisin oi ta idia speirontes pleiona poiousin eisin kai oi sunagontes elattonountai25yuch eulogoumenh pasa aplh anhr de qumwdhs ouk euschmwn26o sunecwn siton upolipoito auton tois eqnesin eulogia de eis kefalhn tou metadidontos27tektainomenos agaqa zhtei carin agaqhn ekzhtounta de kaka katalhmyetai auton28o pepoiqws epi ploutw outos peseitai o de antilambanomenos dikaiwn outos anatelei29o mh sumperiferomenos tw eautou oikw klhronomhsei anemon douleusei de afrwn fronimw30ek karpou dikaiosunhs fuetai dendron zwhs afairountai de awroi yucai paranomwn31ei o men dikaios molis swzetai o asebhs kai amartwlos pou faneitai

Chapter 12
1o agapwn paideian agapa aisqhsin o de miswn elegcous afrwn2kreisswn o eurwn carin para kuriw anhr de paranomos parasiwphqhsetai3ou katorqwsei anqrwpos ex anomou ai de rizai twn dikaiwn ouk exarqhsontai4gunh andreia stefanos tw andri auths wsper de en xulw skwlhx outws andra apollusin gunh kakopoios5logismoi dikaiwn krimata kubernwsin de asebeis dolous6logoi asebwn dolioi stoma de orqwn rusetai autous7ou ean strafh asebhs afanizetai oikoi de dikaiwn paramenousin8stoma sunetou egkwmiazetai upo andros nwqrokardios de mukthrizetai9kreisswn anhr en atimia douleuwn eautw h timhn eautw peritiqeis kai prosdeomenos artou10dikaios oiktirei yucas kthnwn autou ta de splagcna twn asebwn anelehmona11o ergazomenos thn eautou ghn emplhsqhsetai artwn oi de diwkontes mataia endeeis frenwn11os estin hdus en oinwn diatribais en tois eautou ocurwmasin kataleiyei atimian12epiqumiai asebwn kakai ai de rizai twn eusebwn en ocurwmasin13di� amartian ceilewn empiptei eis pagidas amartwlos ekfeugei de ex autwn dikaios13o blepwn leia elehqhsetai o de sunantwn en pulais ekqliyei yucas14apo karpwn stomatos yuch andros plhsqhsetai agaqwn antapodoma de ceilewn autou doqhsetai autw15odoi afronwn orqai enwpion autwn eisakouei de sumboulias sofos16afrwn auqhmeron exaggellei orghn autou kruptei de thn eautou atimian panourgos17epideiknumenhn pistin apaggellei dikaios o de martus twn adikwn dolios18eisin oi legontes titrwskousin macaira glwssai de sofwn iwntai19ceilh alhqina katorqoi marturian martus de tacus glwssan ecei adikon20dolos en kardia tektainomenou kaka oi de boulomenoi eirhnhn eufranqhsontai21ouk aresei tw dikaiw ouden adikon oi de asebeis plhsqhsontai kakwn22bdelugma kuriw ceilh yeudh o de poiwn pisteis dektos par� autw23anhr sunetos qronos aisqhsews kardia de afronwn sunanthsetai arais24ceir eklektwn krathsei eucerws dolioi de esontai eis pronomhn25foberos logos kardian tarassei andros dikaiou aggelia de agaqh eufrainei auton26epignwmwn dikaios eautou filos estai ai de gnwmai twn asebwn anepieikeis amartanontas katadiwxetai kaka h de odos twn asebwn planhsei autous27ouk epiteuxetai dolios qhras kthma de timion anhr kaqaros28en odois dikaiosunhs zwh odoi de mnhsikakwn eis qanaton

Chapter 13
1uios panourgos uphkoos patri uios de anhkoos en apwleia2apo karpwn dikaiosunhs fagetai agaqos yucai de paranomwn olountai awroi3os fulassei to eautou stoma threi thn eautou yuchn o de propeths ceilesin ptohsei eauton4en epiqumiais estin pas aergos ceires de andreiwn en epimeleia5logon adikon misei dikaios asebhs de aiscunetai kai ouc exei parrhsian6dikaiosunh fulassei akakous tous de asebeis faulous poiei amartia7eisin oi ploutizontes eautous mhden econtes kai eisin oi tapeinountes eautous en pollw ploutw8lutron andros yuchs o idios ploutos ptwcos de ouc ufistatai apeilhn9fws dikaiois dia pantos fws de asebwn sbennutai9yucai doliai planwntai en amartiais dikaioi de oiktirousin kai elewsin10kakos meq� ubrews prassei kaka oi de eautwn epignwmones sofoi11uparxis epispoudazomenh meta anomias elasswn ginetai o de sunagwn eautw met� eusebeias plhqunqhsetai dikaios oiktirei kai kicra12kreisswn enarcomenos bohqwn kardia tou epaggellomenou kai eis elpida agontos dendron gar zwhs epiqumia agaqh13os katafronei pragmatos katafronhqhsetai up� autou o de foboumenos entolhn outos ugiainei13uiw doliw ouden estai agaqon oiketh de sofw euodoi esontai praxeis kai kateuqunqhsetai h odos autou14nomos sofou phgh zwhs o de anous upo pagidos qaneitai15sunesis agaqh didwsin carin to de gnwnai nomon dianoias estin agaqhs odoi de katafronountwn en apwleia16pas panourgos prassei meta gnwsews o de afrwn exepetasen eautou kakian17basileus qrasus empeseitai eis kaka aggelos de pistos rusetai auton18penian kai atimian afaireitai paideia o de fulasswn elegcous doxasqhsetai19epiqumiai eusebwn hdunousin yuchn erga de asebwn makran apo gnwsews20o sumporeuomenos sofois sofos estai o de sumporeuomenos afrosi gnwsqhsetai21amartanontas katadiwxetai kaka tous de dikaious katalhmyetai agaqa22agaqos anhr klhronomhsei uious uiwn qhsaurizetai de dikaiois ploutos asebwn23dikaioi poihsousin en ploutw eth polla adikoi de apolountai suntomws24os feidetai ths bakthrias misei ton uion autou o de agapwn epimelws paideuei25dikaios esqwn empipla thn yuchn autou yucai de asebwn endeeis

Chapter 14
1sofai gunaikes wkodomhsan oikous h de afrwn kateskayen tais cersin auths2o poreuomenos orqws fobeitai ton kurion o de skoliazwn tais odois autou atimasqhsetai3ek stomatos afronwn bakthria ubrews ceilh de sofwn fulassei autous4ou mh eisin boes fatnai kaqarai ou de polla genhmata fanera boos iscus5martus pistos ou yeudetai ekkaiei de yeudh martus adikos6zhthseis sofian para kakois kai ouc eurhseis aisqhsis de para fronimois eucerhs7panta enantia andri afroni opla de aisqhsews ceilh sofa8sofia panourgwn epignwsetai tas odous autwn anoia de afronwn en planh9oikiai paranomwn ofeilhsousin kaqarismon oikiai de dikaiwn dektai10kardia andros aisqhtikh luphra yuch autou otan de eufrainhtai ouk epimeignutai ubrei11oikiai asebwn afanisqhsontai skhnai de katorqountwn sthsontai12estin odos h dokei orqh einai para anqrwpois ta de teleutaia auths ercetai eis puqmena adou13en eufrosunais ou prosmeignutai luph teleutaia de cara eis penqos ercetai14twn eautou odwn plhsqhsetai qrasukardios apo de twn dianohmatwn autou anhr agaqos15akakos pisteuei panti logw panourgos de ercetai eis metanoian16sofos fobhqeis exeklinen apo kakou o de afrwn eautw pepoiqws meignutai anomw17oxuqumos prassei meta aboulias anhr de fronimos polla upoferei18meriountai afrones kakian oi de panourgoi krathsousin aisqhsews19olisqhsousin kakoi enanti agaqwn kai asebeis qerapeusousin quras dikaiwn20filoi mishsousin filous ptwcous filoi de plousiwn polloi21o atimazwn penhtas amartanei elewn de ptwcous makaristos22planwmenoi tektainousi kaka eleon de kai alhqeian tektainousin agaqoi ouk epistantai eleon kai pistin tektones kakwn elehmosunai de kai pisteis para tektosin agaqois23en panti merimnwnti enestin perisson o de hdus kai analghtos en endeia estai24stefanos sofwn panourgos h de diatribh afronwn kakh25rusetai ek kakwn yuchn martus pistos ekkaiei de yeudh dolios26en fobw kuriou elpis iscuos tois de teknois autou kataleipei ereisma27prostagma kuriou phgh zwhs poiei de ekklinein ek pagidos qanatou28en pollw eqnei doxa basilews en de ekleiyei laou suntribh dunastou29makroqumos anhr polus en fronhsei o de oligoyucos iscurws afrwn30prau+qumos anhr kardias iatros shs de ostewn kardia aisqhtikh31o sukofantwn penhta paroxunei ton poihsanta auton o de timwn auton elea ptwcon32en kakia autou apwsqhsetai asebhs o de pepoiqws th eautou osiothti dikaios33en kardia agaqh andros sofia en de kardia afronwn ou diaginwsketai34dikaiosunh uyoi eqnos elassonousi de fulas amartiai35dektos basilei uphreths nohmwn th de eautou eustrofia afaireitai atimian

Chapter 15
1orgh apollusin kai fronimous apokrisis de upopiptousa apostrefei qumon logos de luphros egeirei orgas2glwssa sofwn kala epistatai stoma de afronwn anaggelei kaka3en panti topw ofqalmoi kuriou skopeuousin kakous te kai agaqous4iasis glwsshs dendron zwhs o de sunthrwn authn plhsqhsetai pneumatos5afrwn mukthrizei paideian patros o de fulasswn entolas panourgoteros6en pleonazoush dikaiosunh iscus pollh oi de asebeis olorrizoi ek ghs olountai oikois dikaiwn iscus pollh karpoi de asebwn apolountai7ceilh sofwn dedetai aisqhsei kardiai de afronwn ouk asfaleis8qusiai asebwn bdelugma kuriw eucai de kateuqunontwn dektai par� autw9bdelugma kuriw odoi asebous diwkontas de dikaiosunhn agapa10paideia akakou gnwrizetai upo twn pariontwn oi de misountes elegcous teleutwsin aiscrws11adhs kai apwleia fanera para tw kuriw pws ouci kai ai kardiai twn anqrwpwn12ouk agaphsei apaideutos tous elegcontas auton meta de sofwn ouc omilhsei13kardias eufrainomenhs proswpon qallei en de lupais oushs skuqrwpazei14kardia orqh zhtei aisqhsin stoma de apaideutwn gnwsetai kaka15panta ton cronon oi ofqalmoi twn kakwn prosdecontai kaka oi de agaqoi hsucazousin dia pantos16kreisswn mikra meris meta fobou kuriou h qhsauroi megaloi meta afobias17kreisswn xenismos lacanwn pros filian kai carin h paraqesis moscwn meta ecqras18anhr qumwdhs paraskeuazei macas makroqumos de kai thn mellousan kataprau+nei18makroqumos anhr katasbesei kriseis o de asebhs egeirei mallon19odoi aergwn estrwmenai akanqais ai de twn andreiwn tetrimmenai20uios sofos eufrainei patera uios de afrwn mukthrizei mhtera autou21anohtou triboi endeeis frenwn anhr de fronimos kateuqunwn poreuetai22upertiqentai logismous oi mh timwntes sunedria en de kardiais bouleuomenwn menei boulh23ou mh upakoush o kakos auth oude mh eiph kairion ti kai kalon tw koinw24odoi zwhs dianohmata sunetou ina ekklinas ek tou adou swqh25oikous ubristwn kataspa kurios esthrisen de orion chras26bdelugma kuriw logismos adikos agnwn de rhseis semnai27exollusin eauton o dwrolhmpths o de miswn dwrwn lhmyeis swzetai27elehmosunais kai pistesin apokaqairontai amartiai tw de fobw kuriou ekklinei pas apo kakou28kardiai dikaiwn meletwsin pisteis stoma de asebwn apokrinetai kaka28dektai para kuriw odoi anqrwpwn dikaiwn dia de autwn kai oi ecqroi filoi ginontai29makran apecei o qeos apo asebwn eucais de dikaiwn epakouei29kreisswn oligh lhmyis meta dikaiosunhs h polla genhmata meta adikias29kardia andros logizesqw dikaia ina upo tou qeou diorqwqh ta diabhmata autou30qewrwn ofqalmos kala eufrainei kardian fhmh de agaqh piainei osta32os apwqeitai paideian misei eauton o de thrwn elegcous agapa yuchn autou33fobos qeou paideia kai sofia kai arch doxhs apokriqhsetai auth

Chapter 16
2panta ta erga tou tapeinou fanera para tw qew oi de asebeis en hmera kakh olountai5akaqartos para qew pas uyhlokardios ceiri de ceiras embalwn adikws ouk aqwwqhsetai7arch odou agaqhs to poiein ta dikaia dekta de para qew mallon h quein qusias8o zhtwn ton kurion eurhsei gnwsin meta dikaiosunhs oi de orqws zhtountes auton eurhsousin eirhnhn9panta ta erga tou kuriou meta dikaiosunhs fulassetai de o asebhs eis hmeran kakhn10manteion epi ceilesin basilews en de krisei ou mh planhqh to stoma autou11roph zugou dikaiosunh para kuriw ta de erga autou staqmia dikaia12bdelugma basilei o poiwn kaka meta gar dikaiosunhs etoimazetai qronos archs13dekta basilei ceilh dikaia logous de orqous agapa14qumos basilews aggelos qanatou anhr de sofos exilasetai auton15en fwti zwhs uios basilews oi de prosdektoi autw wsper nefos oyimon16nossiai sofias airetwterai crusiou nossiai de fronhsews airetwterai uper argurion17triboi zwhs ekklinousin apo kakwn mhkos de biou odoi dikaiosunhs o decomenos paideian en agaqois estai o de fulasswn elegcous sofisqhsetai os fulassei tas eautou odous threi thn eautou yuchn agapwn de zwhn autou feisetai stomatos autou18pro suntribhs hgeitai ubris pro de ptwmatos kakofrosunh19kreisswn prau+qumos meta tapeinwsews h os diaireitai skula meta ubristwn20sunetos en pragmasin eureths agaqwn pepoiqws de epi qew makaristos21tous sofous kai sunetous faulous kalousin oi de glukeis en logw pleiona akousontai22phgh zwhs ennoia tois kekthmenois paideia de afronwn kakh23kardia sofou nohsei ta apo tou idiou stomatos epi de ceilesin foresei epignwmosunhn24khria melitos logoi kaloi glukasma de autwn iasis yuchs25eisin odoi dokousai einai orqai andri ta mentoi teleutaia autwn blepei eis puqmena adou26anhr en ponois ponei eautw kai ekbiazetai eautou thn apwleian o mentoi skolios epi tw eautou stomati forei thn apwleian27anhr afrwn orussei eautw kaka epi de twn eautou ceilewn qhsaurizei pur28anhr skolios diapempetai kaka kai lampthra dolou purseuei kakois kai diacwrizei filous29anhr paranomos apopeiratai filwn kai apagei autous odous ouk agaqas30sthrizwn ofqalmous autou logizetai diestrammena orizei de tois ceilesin autou panta ta kaka outos kaminos estin kakias31stefanos kauchsews ghras en de odois dikaiosunhs eurisketai32kreisswn anhr makroqumos iscurou o de kratwn orghs kreisswn katalambanomenou polin33eis kolpous epercetai panta tois adikois para de kuriou panta ta dikaia

Chapter 17
1kreisswn ywmos meq� hdonhs en eirhnh h oikos plhrhs pollwn agaqwn kai adikwn qumatwn meta machs2oikeths nohmwn krathsei despotwn afronwn en de adelfois dieleitai merh3wsper dokimazetai en kaminw arguros kai crusos outws eklektai kardiai para kuriw4kakos upakouei glwsshs paranomwn dikaios de ou prosecei ceilesin yeudesin5o katagelwn ptwcou paroxunei ton poihsanta auton o de epicairwn apollumenw ouk aqwwqhsetai o de episplagcnizomenos elehqhsetai6stefanos gerontwn tekna teknwn kauchma de teknwn pateres autwn6tou pistou olos o kosmos twn crhmatwn tou de apistou oude obolos7ouc armosei afroni ceilh pista oude dikaiw ceilh yeudh8misqos caritwn h paideia tois crwmenois ou d� an epistreyh euodwqhsetai9os kruptei adikhmata zhtei filian os de misei kruptein diisthsin filous kai oikeious10suntribei apeilh kardian fronimou afrwn de mastigwqeis ouk aisqanetai11antilogias egeirei pas kakos o de kurios aggelon anelehmona ekpemyei autw12empeseitai merimna andri nohmoni oi de afrones dialogiountai kaka13os apodidwsin kaka anti agaqwn ou kinhqhsetai kaka ek tou oikou autou14exousian didwsin logois arch dikaiosunhs prohgeitai de ths endeias stasis kai mach15os dikaion krinei ton adikon adikon de ton dikaion akaqartos kai bdeluktos para qew16ina ti uphrxen crhmata afroni kthsasqai gar sofian akardios ou dunhsetai16os uyhlon poiei ton eautou oikon zhtei suntribhn o de skoliazwn tou maqein empeseitai eis kaka17eis panta kairon filos uparcetw soi adelfoi de en anagkais crhsimoi estwsan toutou gar carin gennwntai18anhr afrwn epikrotei kai epicairei eautw ws kai o egguwmenos egguh ton eautou filon19filamarthmwn cairei macais20o de sklhrokardios ou sunanta agaqois anhr eumetabolos glwssh empeseitai eis kaka21kardia de afronos odunh tw kekthmenw authn ouk eufrainetai pathr epi uiw apaideutw uios de fronimos eufrainei mhtera autou22kardia eufrainomenh euektein poiei andros de luphrou xhrainetai ta osta23lambanontos dwra en kolpw adikws ou kateuodountai odoi asebhs de ekklinei odous dikaiosunhs24proswpon suneton andros sofou oi de ofqalmoi tou afronos ep� akra ghs25orgh patri uios afrwn kai odunh th tekoush autou26zhmioun andra dikaion ou kalon oude osion epibouleuein dunastais dikaiois27os feidetai rhma proesqai sklhron epignwmwn makroqumos de anhr fronimos28anohtw eperwthsanti sofian sofia logisqhsetai eneon de tis eauton poihsas doxei fronimos einai

Chapter 18
1profaseis zhtei anhr boulomenos cwrizesqai apo filwn en panti de kairw eponeidistos estai2ou creian ecei sofias endehs frenwn mallon gar agetai afrosunh3otan elqh asebhs eis baqos kakwn katafronei epercetai de autw atimia kai oneidos4udwr baqu logos en kardia andros potamos de anaphduei kai phgh zwhs5qaumasai proswpon asebous ou kalon oude osion ekklinein to dikaion en krisei6ceilh afronos agousin auton eis kaka to de stoma autou to qrasu qanaton epikaleitai7stoma afronos suntribh autw ta de ceilh autou pagis th yuch autou8oknhrous kataballei fobos yucai de androgunwn peinasousin9o mh iwmenos eauton en tois ergois autou adelfos estin tou lumainomenou eauton10ek megalwsunhs iscuos onoma kuriou autw de prosdramontes dikaioi uyountai11uparxis plousiou andros polis ocura h de doxa auths mega episkiazei12pro suntribhs uyoutai kardia andros kai pro doxhs tapeinoutai13os apokrinetai logon prin akousai afrosunh autw estin kai oneidos14qumon andros prau+nei qerapwn fronimos oligoyucon de andra tis upoisei15kardia fronimou ktatai aisqhsin wta de sofwn zhtei ennoian16doma anqrwpou emplatunei auton kai para dunastais kaqizanei auton17dikaios eautou kathgoros en prwtologia ws d� an epibalh o antidikos elegcetai18antilogias pauei klhros en de dunastais orizei19adelfos upo adelfou bohqoumenos ws polis ocura kai uyhlh iscuei de wsper teqemeliwmenon basileion20apo karpwn stomatos anhr pimplhsin koilian autou apo de karpwn ceilewn autou emplhsqhsetai21qanatos kai zwh en ceiri glwsshs oi de kratountes auths edontai tous karpous auths22os euren gunaika agaqhn euren caritas elaben de para qeou ilarothta22os ekballei gunaika agaqhn ekballei ta agaqa o de katecwn moicalida afrwn kai asebhs

Chapter 19
3afrosunh andros lumainetai tas odous autou ton de qeon aitiatai th kardia autou4ploutos prostiqhsin filous pollous o de ptwcos kai apo tou uparcontos filou leipetai5martus yeudhs ouk atimwrhtos estai o de egkalwn adikws ou diafeuxetai6polloi qerapeuousin proswpa basilewn pas de o kakos ginetai oneidos andri7pas os adelfon ptwcon misei kai filias makran estai ennoia agaqh tois eidosin authn eggiei anhr de fronimos eurhsei authn o polla kakopoiwn telesiourgei kakian os de ereqizei logous ou swqhsetai8o ktwmenos fronhsin agapa eauton os de fulassei fronhsin eurhsei agaqa9martus yeudhs ouk atimwrhtos estai os d� an ekkaush kakian apoleitai up� auths10ou sumferei afroni trufh kai ean oikeths arxhtai meq� ubrews dunasteuein11elehmwn anhr makroqumei to de kauchma autou epercetai paranomois12basilews apeilh omoia brugmw leontos wsper de drosos epi cortw outws to ilaron autou13aiscunh patri uios afrwn kai ouc agnai eucai apo misqwmatos etairas14oikon kai uparxin merizousin pateres paisin para de qeou armozetai gunh andri15deilia katecei androgunaion yuch de aergou peinasei16os fulassei entolhn threi thn eautou yuchn o de katafronwn twn eautou odwn apoleitai17danizei qew o elewn ptwcon kata de to doma autou antapodwsei autw18paideue uion sou outws gar estai euelpis eis de ubrin mh epairou th yuch sou19kakofrwn anhr polla zhmiwqhsetai ean de loimeuhtai kai thn yuchn autou prosqhsei20akoue uie paideian patros sou ina sofos genh ep� escatwn sou21polloi logismoi en kardia andros h de boulh tou kuriou eis ton aiwna menei22karpos andri elehmosunh kreisswn de ptwcos dikaios h plousios yeusths23fobos kuriou eis zwhn andri o de afobos aulisqhsetai en topois ou ouk episkopeitai gnwsis24o egkruptwn eis ton kolpon autou ceiras adikws oude tw stomati ou mh prosagagh autas25loimou mastigoumenou afrwn panourgoteros ginetai ean de elegchs andra fronimon nohsei aisqhsin26o atimazwn patera kai apwqoumenos mhtera autou kataiscunqhsetai kai eponeidistos estai27uios apoleipomenos fulaxai paideian patros melethsei rhseis kakas28o egguwmenos paida afrona kaqubrizei dikaiwma stoma de asebwn katapietai kriseis29etoimazontai akolastois mastiges kai timwriai wmois afronwn

Chapter 20
1akolaston oinos kai ubristikon meqh pas de o summeignumenos auth ouk estai sofos2ou diaferei apeilh basilews qumou leontos o de paroxunwn auton amartanei eis thn eautou yuchn3doxa andri apostrefesqai loidorias pas de afrwn toioutois sumpleketai4oneidizomenos oknhros ouk aiscunetai wsautws kai o danizomenos siton en amhtw5udwr baqu boulh en kardia andros anhr de fronimos exantlhsei authn6mega anqrwpos kai timion anhr elehmwn andra de piston ergon eurein7os anastrefetai amwmos en dikaiosunh makarious tous paidas autou kataleiyei8otan basileus dikaios kaqish epi qronou ouk enantioutai en ofqalmois autou pan ponhron9tis kauchsetai agnhn ecein thn kardian h tis parrhsiasetai kaqaros einai apo amartiwn9kakologountos patera h mhtera sbesqhsetai lampthr ai de korai twn ofqalmwn autou oyontai skotos9meris epispoudazomenh en prwtois en tois teleutaiois ouk euloghqhsetai9mh eiphs teisomai ton ecqron alla upomeinon ton kurion ina soi bohqhsh10staqmion mega kai mikron kai metra dissa akaqarta enwpion kuriou kai amfotera11kai o poiwn auta en tois epithdeumasin autou sumpodisqhsetai neaniskos meta osiou kai euqeia h odos autou12ous akouei kai ofqalmos ora kuriou erga kai amfotera13mh agapa katalalein ina mh exarqhs dianoixon tous ofqalmous sou kai emplhsqhti artwn23bdelugma kuriw disson staqmion kai zugos dolios ou kalon enwpion autou24para kuriou euqunetai ta diabhmata andri qnhtos de pws an nohsai tas odous autou25pagis andri tacu ti twn idiwn agiasai meta gar to euxasqai metanoein ginetai26likmhtwr asebwn basileus sofos kai epibalei autois trocon27fws kuriou pnoh anqrwpwn os ereuna tamieia koilias28elehmosunh kai alhqeia fulakh basilei kai perikuklwsousin en dikaiosunh ton qronon autou29kosmos neaniais sofia doxa de presbuterwn poliai30upwpia kai suntrimmata sunanta kakois plhgai de eis tamieia koilias

Chapter 21
1wsper ormh udatos outws kardia basilews en ceiri qeou ou ean qelwn neush ekei eklinen authn2pas anhr fainetai eautw dikaios kateuqunei de kardias kurios3poiein dikaia kai alhqeuein aresta para qew mallon h qusiwn aima4megalofrwn ef� ubrei qrasukardios lampthr de asebwn amartia6o energwn qhsaurismata glwssh yeudei mataia diwkei epi pagidas qanatou7oleqros asebesin epixenwqhsetai ou gar boulontai prassein ta dikaia8pros tous skolious skolias odous apostellei o qeos agna gar kai orqa ta erga autou9kreisson oikein epi gwnias upaiqrou h en kekoniamenois meta adikias kai en oikw koinw10yuch asebous ouk elehqhsetai up� oudenos twn anqrwpwn11zhmioumenou akolastou panourgoteros ginetai o akakos suniwn de sofos dexetai gnwsin12suniei dikaios kardias asebwn kai faulizei asebeis en kakois13os frassei ta wta tou mh epakousai asqenous kai autos epikalesetai kai ouk estai o eisakouwn14dosis laqrios anatrepei orgas dwrwn de o feidomenos qumon egeirei iscuron15eufrosunh dikaiwn poiein krima osios de akaqartos para kakourgois16anhr planwmenos ex odou dikaiosunhs en sunagwgh gigantwn anapausetai17anhr endehs agapa eufrosunhn filwn oinon kai elaion eis plouton18perikaqarma de dikaiou anomos19kreisson oikein en gh erhmw h meta gunaikos macimou kai glwsswdous kai orgilou20qhsauros epiqumhtos anapausetai epi stomatos sofou afrones de andres katapiontai auton21odos dikaiosunhs kai elehmosunhs eurhsei zwhn kai doxan22poleis ocuras epebh sofos kai kaqeilen to ocurwma ef� w epepoiqeisan oi asebeis23os fulassei to stoma autou kai thn glwssan diathrei ek qliyews thn yuchn autou24qrasus kai auqadhs kai alazwn loimos kaleitai os de mnhsikakei paranomos25epiqumiai oknhron apokteinousin ou gar proairountai ai ceires autou poiein ti26asebhs epiqumei olhn thn hmeran epiqumias kakas o de dikaios elea kai oiktirei afeidws27qusiai asebwn bdelugma kuriw kai gar paranomws prosferousin autas28martus yeudhs apoleitai anhr de uphkoos fulassomenos lalhsei29asebhs anhr anaidws ufistatai proswpw o de euqhs autos suniei tas odous autou30ouk estin sofia ouk estin andreia ouk estin boulh pros ton asebh31ippos etoimazetai eis hmeran polemou para de kuriou h bohqeia

Chapter 22
1airetwteron onoma kalon h ploutos polus uper de argurion kai crusion caris agaqh2plousios kai ptwcos sunhnthsan allhlois amfoterous de o kurios epoihsen3panourgos idwn ponhron timwroumenon krataiws autos paideuetai oi de afrones parelqontes ezhmiwqhsan4genea sofias fobos kuriou kai ploutos kai doxa kai zwh5triboloi kai pagides en odois skoliais o de fulasswn thn eautou yuchn afexetai autwn7plousioi ptwcwn arxousin kai oiketai idiois despotais daniousin8o speirwn faula qerisei kaka plhghn de ergwn autou suntelesei8andra ilaron kai dothn eulogei o qeos mataiothta de ergwn autou suntelesei9o elewn ptwcon autos diatrafhsetai twn gar eautou artwn edwken tw ptwcw9nikhn kai timhn peripoieitai o dwra dous thn mentoi yuchn afaireitai twn kekthmenwn10ekbale ek sunedriou loimon kai sunexeleusetai autw neikos otan gar kaqish en sunedriw pantas atimazei11agapa kurios osias kardias dektoi de autw pantes amwmoi ceilesin poimainei basileus12oi de ofqalmoi kuriou diathrousin aisqhsin faulizei de logous paranomos13profasizetai kai legei oknhros lewn en tais odois en de tais plateiais foneutai14boqros baqus stoma paranomou o de mishqeis upo kuriou empeseitai eis auton14eisin odoi kakai enwpion andros kai ouk agapa tou apostreyai ap� autwn apostrefein de dei apo odou skolias kai kakhs15anoia exhptai kardias neou rabdos de kai paideia makran ap� autou16o sukofantwn penhta polla poiei ta eautou didwsin de plousiw ep� elassoni17logois sofwn paraballe son ous kai akoue emon logon thn de shn kardian episthson ina gnws oti kaloi eisin18kai ean embalhs autous eis thn kardian sou eufranousin se ama epi sois ceilesin19ina sou genhtai epi kurion h elpis kai gnwrish soi thn odon autou20kai su de apograyai auta seautw trissws eis boulhn kai gnwsin epi to platos ths kardias sou21didaskw oun se alhqh logon kai gnwsin agaqhn upakouein tou apokrinesqai logous alhqeias tois proballomenois soi22mh apobiazou penhta ptwcos gar estin kai mh atimashs asqenh en pulais23o gar kurios krinei autou thn krisin kai rush shn asulon yuchn24mh isqi etairos andri qumwdei filw de orgilw mh sunaulizou25mhpote maqhs twn odwn autou kai labhs brocous th sh yuch26mh didou seauton eis egguhn aiscunomenos proswpon27ean gar mh echs poqen apoteishs lhmyontai to strwma to upo tas pleuras sou28mh metaire oria aiwnia a eqento oi pateres sou29oratikon andra kai oxun en tois ergois autou basileusi dei parestanai kai mh parestanai andrasi nwqrois

Chapter 23
1ean kaqishs deipnein epi trapezhs dunastwn nohtws noei ta paratiqemena soi2kai epiballe thn ceira sou eidws oti toiauta se dei paraskeuasai3ei de aplhstoteros ei mh epiqumei twn edesmatwn autou tauta gar ecetai zwhs yeudous4mh parekteinou penhs wn plousiw th de sh ennoia aposcou5ean episthshs to son omma pros auton oudamou faneitai kateskeuastai gar autw pteruges wsper aetou kai upostrefei eis ton oikon tou proesthkotos autou6mh sundeipnei andri baskanw mhde epiqumei twn brwmatwn autou7on tropon gar ei tis katapioi trica outws esqiei kai pinei8mhde pros se eisagaghs auton kai faghs ton ywmon sou met� autou exemesei gar auton kai lumaneitai tous logous sou tous kalous9eis wta afronos mhden lege mhpote mukthrish tous sunetous logous sou10mh metaqhs oria aiwnia eis de kthma orfanwn mh eiselqhs11o gar lutroumenos autous kurios krataios estin kai krinei thn krisin autwn meta sou12dos eis paideian thn kardian sou ta de wta sou etoimason logois aisqhsews13mh aposch nhpion paideuein oti ean pataxhs auton rabdw ou mh apoqanh14su men gar pataxeis auton rabdw thn de yuchn autou ek qanatou rush15uie ean sofh genhtai sou h kardia eufraneis kai thn emhn kardian16kai endiatriyei logois ta sa ceilh pros ta ema ceilh ean orqa wsin17mh zhloutw h kardia sou amartwlous alla en fobw kuriou isqi olhn thn hmeran18ean gar thrhshs auta estai soi ekgona h de elpis sou ouk aposthsetai19akoue uie kai sofos ginou kai kateuqune ennoias shs kardias20mh isqi oinopoths mhde ekteinou sumbolais krewn te agorasmois21pas gar mequsos kai pornokopos ptwceusei kai endusetai dierrhgmena kai rakwdh pas upnwdhs22akoue uie patros tou gennhsantos se kai mh katafronei oti geghraken sou h mhthr24kalws ektrefei pathr dikaios epi de uiw sofw eufrainetai h yuch autou25eufrainesqw o pathr kai h mhthr epi soi kai cairetw h tekousa se26dos moi uie shn kardian oi de soi ofqalmoi emas odous threitwsan27piqos gar tetrhmenos estin allotrios oikos kai frear stenon allotrion28outos gar suntomws apoleitai kai pas paranomos analwqhsetai29tini ouai tini qorubos tini krisis tini ahdiai kai lescai tini suntrimmata dia kenhs tinos peleioi oi ofqalmoi30ou twn egcronizontwn en oinois ou twn icneuontwn pou potoi ginontai31mh mequskesqe oinw alla omileite anqrwpois dikaiois kai omileite en peripatois ean gar eis tas fialas kai ta pothria dws tous ofqalmous sou usteron peripathseis gumnoteros uperou32to de escaton wsper upo ofews peplhgws ekteinetai kai wsper upo kerastou diaceitai autw o ios33oi ofqalmoi sou otan idwsin allotrian to stoma sou tote lalhsei skolia34kai katakeish wsper en kardia qalasshs kai wsper kubernhths en pollw kludwni35ereis de tuptousin me kai ouk eponesa kai enepaixan moi egw de ouk hdein pote orqros estai ina elqwn zhthsw meq� wn suneleusomai

Chapter 24
1uie mh zhlwshs kakous andras mhde epiqumhshs einai met� autwn2yeudh gar meleta h kardia autwn kai ponous ta ceilh autwn lalei3meta sofias oikodomeitai oikos kai meta sunesews anorqoutai4meta aisqhsews empimplatai tamieia ek pantos ploutou timiou kai kalou5kreisswn sofos iscurou kai anhr fronhsin ecwn gewrgiou megalou6meta kubernhsews ginetai polemos bohqeia de meta kardias bouleutikhs7sofia kai ennoia agaqh en pulais sofwn sofoi ouk ekklinousin ek stomatos kuriou8alla logizontai en sunedriois apaideutois sunanta qanatos9apoqnhskei de afrwn en amartiais akaqarsia de andri loimw emmolunqhsetai10en hmera kakh kai en hmera qliyews ews an ekliph11rusai agomenous eis qanaton kai ekpriou kteinomenous mh feish12ean de eiphs ouk oida touton ginwske oti kurios kardias pantwn ginwskei kai o plasas pnohn pasin autos oiden panta os apodidwsin ekastw kata ta erga autou13fage meli uie agaqon gar khrion ina glukanqh sou o farugx14outws aisqhsh sofian th sh yuch ean gar eurhs estai kalh h teleuth sou kai elpis se ouk egkataleiyei15mh prosagaghs asebh nomh dikaiwn mhde apathqhs cortasia koilias16eptaki gar peseitai o dikaios kai anasthsetai oi de asebeis asqenhsousin en kakois17ean pesh o ecqros sou mh epicarhs autw en de tw uposkelismati autou mh epairou18oti oyetai kurios kai ouk aresei autw kai apostreyei ton qumon autou ap� autou19mh caire epi kakopoiois mhde zhlou amartwlous20ou gar mh genhtai ekgona ponhrwn lampthr de asebwn sbesqhsetai21fobou ton qeon uie kai basilea kai mhqeterw autwn apeiqhshs22exaifnhs gar teisontai tous asebeis tas de timwrias amfoterwn tis gnwsetai22logon fulassomenos uios apwleias ektos estai decomenos de edexato auton22mhden yeudos apo glwsshs basilei legesqw kai ouden yeudos apo glwsshs autou ou mh exelqh22macaira glwssa basilews kai ou sarkinh os d� an paradoqh suntribhsetai22ean gar oxunqh o qumos autou sun neurois anqrwpous analiskei22kai osta anqrwpwn katatrwgei kai sugkaiei wsper flox wste abrwta einai neossois aetwn23tauta de legw umin tois sofois epiginwskein aideisqai proswpon en krisei ou kalon24o eipwn ton asebh dikaios estin epikataratos laois estai kai mishtos eis eqnh25oi de elegcontes beltious fanountai ep� autous de hxei eulogia agaqh26ceilh de filhsousin apokrinomena logous agaqous27etoimaze eis thn exodon ta erga sou kai paraskeuazou eis ton agron kai poreuou katopisqen mou kai anoikodomhseis ton oikon sou28mh isqi yeudhs martus epi son polithn mhde platunou sois ceilesin29mh eiphs on tropon ecrhsato moi crhsomai autw teisomai de auton a me hdikhsen30wsper gewrgion anhr afrwn kai wsper ampelwn anqrwpos endehs frenwn31ean afhs auton cerswqhsetai kai cortomanhsei olos kai ginetai ekleleimmenos oi de fragmoi twn liqwn autou kataskaptontai32usteron egw metenohsa epebleya tou eklexasqai paideian33oligon nustazw oligon de kaqupnw oligon de enagkalizomai cersin sthqh34ean de touto poihs hxei proporeuomenh h penia sou kai h endeia sou wsper agaqos dromeus

Chapter 30
1tous emous logous uie fobhqhti kai dexamenos autous metanoei tade legei o anhr tois pisteuousin qew kai pauomai2afronestatos gar eimi pantwn anqrwpwn kai fronhsis anqrwpwn ouk estin en emoi3qeos dedidacen me sofian kai gnwsin agiwn egnwka4tis anebh eis ton ouranon kai katebh tis sunhgagen anemous en kolpw tis sunestreyen udwr en imatiw tis ekrathsen pantwn twn akrwn ths ghs ti onoma autw h ti onoma tois teknois autou ina gnws5pantes logoi qeou pepurwmenoi uperaspizei de autos twn eulaboumenwn auton6mh prosqhs tois logois autou ina mh elegxh se kai yeudhs genh7duo aitoumai para sou mh afelhs mou carin pro tou apoqanein me8mataion logon kai yeudh makran mou poihson plouton de kai penian mh moi dws suntaxon de moi ta deonta kai ta autarkh9ina mh plhsqeis yeudhs genwmai kai eipw tis me ora h penhqeis kleyw kai omosw to onoma tou qeou10mh paradws oikethn eis ceiras despotou mhpote katarashtai se kai afanisqhs11ekgonon kakon patera kataratai thn de mhtera ouk eulogei12ekgonon kakon dikaion eauton krinei thn de exodon autou ouk apeniyen13ekgonon kakon uyhlous ofqalmous ecei tois de blefarois autou epairetai14ekgonon kakon macairas tous odontas ecei kai tas mulas tomidas wste analiskein kai katesqiein tous tapeinous apo ths ghs kai tous penhtas autwn ex anqrwpwn15th bdellh treis qugateres hsan agaphsei agapwmenai kai ai treis autai ouk enepimplasan authn kai h tetarth ouk hrkesqh eipein ikanon16adhs kai erws gunaikos kai tartaros kai gh ouk empiplamenh udatos kai udwr kai pur ou mh eipwsin arkei17ofqalmon katagelwnta patros kai atimazonta ghras mhtros ekkoyaisan auton korakes ek twn faraggwn kai katafagoisan auton neossoi aetwn18tria de estin adunata moi nohsai kai to tetarton ouk epiginwskw19icnh aetou petomenou kai odous ofews epi petras kai tribous nhos pontoporoushs kai odous andros en neothti20toiauth odos gunaikos moicalidos h otan praxh aponiyamenh ouden fhsin pepracenai atopon21dia triwn seietai h gh to de tetarton ou dunatai ferein22ean oikeths basileush kai afrwn plhsqh sitiwn23kai oiketis ean ekbalh thn eauths kurian kai mishth gunh ean tuch andros agaqou24tessara de estin elacista epi ths ghs tauta de estin sofwtera twn sofwn25oi murmhkes ois mh estin iscus kai etoimazontai qerous thn trofhn26kai oi coirogrullioi eqnos ouk iscuron oi epoihsanto en petrais tous eautwn oikous27abasileuton estin h akris kai ekstrateuei af� enos keleusmatos eutaktws28kai kalabwths cersin ereidomenos kai eualwtos wn katoikei en ocurwmasin basilews29tria de estin a euodws poreuetai kai to tetarton o kalws diabainei30skumnos leontos iscuroteros kthnwn os ouk apostrefetai oude katapthssei kthnos31kai alektwr emperipatwn qhleiais euyucos kai tragos hgoumenos aipoliou kai basileus dhmhgorwn en eqnei32ean proh seauton eis eufrosunhn kai ekteinhs thn ceira sou meta machs atimasqhsh33amelge gala kai estai bouturon ean de ekpiezhs mukthras exeleusetai aima ean de exelkhs logous exeleusontai kriseis kai macai

Chapter 31
1oi emoi logoi eirhntai upo qeou basilews crhmatismos on epaideusen h mhthr autou2ti teknon thrhseis ti rhseis qeou prwtogenes soi legw uie ti teknon emhs koilias ti teknon emwn eucwn3mh dws gunaixi son plouton kai ton son noun kai bion eis usteroboulian4meta boulhs panta poiei meta boulhs oinopotei oi dunastai qumwdeis eisin oinon de mh pinetwsan5ina mh piontes epilaqwntai ths sofias kai orqa krinai ou mh dunwntai tous asqeneis6didote meqhn tois en lupais kai oinon pinein tois en odunais7ina epilaqwntai ths penias kai twn ponwn mh mnhsqwsin eti8anoige son stoma logw qeou kai krine pantas ugiws9anoige son stoma kai krine dikaiws diakrine de penhta kai asqenh10gunaika andreian tis eurhsei timiwtera de estin liqwn polutelwn h toiauth11qarsei ep� auth h kardia tou andros auths h toiauth kalwn skulwn ouk aporhsei12energei gar tw andri agaqa panta ton bion13mhruomenh eria kai linon epoihsen eucrhston tais cersin auths14egeneto wsei naus emporeuomenh makroqen sunagei de auth ton bion15kai anistatai ek nuktwn kai edwken brwmata tw oikw kai erga tais qerapainais16qewrhsasa gewrgion epriato apo de karpwn ceirwn auths katefuteusen kthma17anazwsamenh iscurws thn osfun auths hreisen tous bracionas auths eis ergon18egeusato oti kalon estin to ergazesqai kai ouk aposbennutai olhn thn nukta o lucnos auths19tous phceis auths ekteinei epi ta sumferonta tas de ceiras auths ereidei eis atrakton20ceiras de auths dihnoixen penhti karpon de exeteinen ptwcw21ou frontizei twn en oikw o anhr auths otan pou cronizh pantes gar oi par� auths endiduskontai22dissas clainas epoihsen tw andri auths ek de bussou kai porfuras eauth endumata23peribleptos de ginetai en pulais o anhr auths hnika an kaqish en sunedriw meta twn gerontwn katoikwn ths ghs24sindonas epoihsen kai apedoto perizwmata de tois cananaiois25stoma auths dihnoixen prosecontws kai ennomws kai taxin esteilato th glwssh auths26iscun kai euprepeian enedusato kai eufranqh en hmerais escatais27stegnai diatribai oikwn auths sita de oknhra ouk efagen28to stoma de anoigei sofws kai nomoqesmws h de elehmosunh auths anesthsen ta tekna auths kai eplouthsan kai o anhr auths hnesen authn29pollai qugateres ekthsanto plouton pollai epoihsan dunata su de uperkeisai kai uperhras pasas30yeudeis areskeiai kai mataion kallos gunaikos gunh gar suneth eulogeitai fobon de kuriou auth aineitw31dote auth apo karpwn ceirwn auths kai aineisqw en pulais o anhr auths .

Chapter 32
1autai ai paideiai salwmwntos ai adiakritoi as exegrayanto oi filoi ezekiou tou basilews ths ioudaias2doxa qeou kruptei logon doxa de basilews tima pragmata3ouranos uyhlos gh de baqeia kardia de basilews anexelegktos4tupte adokimon argurion kai kaqarisqhsetai kaqaron apan5kteine asebeis ek proswpou basilews kai katorqwsei en dikaiosunh o qronos autou6mh alazoneuou enwpion basilews mhde en topois dunastwn ufistaso7kreisson gar soi to rhqhnai anabaine pros me h tapeinwsai se en proswpw dunastou a eidon oi ofqalmoi sou lege8mh prospipte eis machn tacews ina mh metamelhqhs ep� escatwn hnika an se oneidish o sos filos9anacwrei eis ta opisw mh katafronei10mh se oneidish men o filos h de mach sou kai h ecqra ouk apestai all� estai soi ish qanatw10caris kai filia eleuqeroi as thrhson seautw ina mh eponeidistos genh alla fulaxon tas odous sou eusunallaktws11mhlon crusoun en ormiskw sardiou outws eipein logon12eis enwtion crusoun sardion poluteles dedetai logos sofos eis euhkoon ous13wsper exodos cionos en amhtw kata kauma wfelei outws aggelos pistos tous aposteilantas auton yucas gar twn autw crwmenwn wfelei14wsper anemoi kai nefh kai uetoi epifanestatoi outws oi kaucwmenoi epi dosei yeudei15en makroqumia euodia basileusin glwssa de malakh suntribei osta16meli eurwn fage to ikanon mhpote plhsqeis exemeshs17spanion eisage son poda pros ton seautou filon mhpote plhsqeis sou mishsh se18ropalon kai macaira kai toxeuma akidwton outws kai anhr o katamarturwn tou filou autou marturian yeudh19odous kakou kai pous paranomou oleitai en hmera kakh20wsper oxos elkei asumforon outws prospeson paqos en swmati kardian lupei20wsper shs imatiw kai skwlhx xulw outws luph andros blaptei kardian21ean peina o ecqros sou trefe auton ean diya potize auton22touto gar poiwn anqrakas puros swreuseis epi thn kefalhn autou o de kurios antapodwsei soi agaqa23anemos boreas exegeirei nefh proswpon de anaides glwssan ereqizei24kreitton oikein epi gwnias dwmatos h meta gunaikos loidorou en oikia koinh25wsper udwr yucron yuch diywsh proshnes outws aggelia agaqh ek ghs makroqen26wsper ei tis phghn frassoi kai udatos exodon lumainoito outws akosmon dikaion peptwkenai enwpion asebous27esqiein meli polu ou kalon timan de crh logous endoxous28wsper polis ta teich katabeblhmenh kai ateicistos outws anhr os ou meta boulhs ti prassei

Chapter 33
1wsper drosos en amhtw kai wsper uetos en qerei outws ouk estin afroni timh2wsper ornea petatai kai strouqoi outws ara mataia ouk epeleusetai oudeni3wsper mastix ippw kai kentron onw outws rabdos eqnei paranomw4mh apokrinou afroni pros thn ekeinou afrosunhn ina mh omoios genh autw5alla apokrinou afroni kata thn afrosunhn autou ina mh fainhtai sofos par� eautw6ek twn eautou podwn oneidos pietai o aposteilas di� aggelou afronos logon7afelou poreian skelwn kai paroimian ek stomatos afronwn8os apodesmeuei liqon en sfendonh omoios estin tw didonti afroni doxan9akanqai fuontai en ceiri tou mequsou douleia de en ceiri twn afronwn10polla ceimazetai pasa sarx afronwn suntribetai gar h ekstasis autwn11wsper kuwn otan epelqh epi ton eautou emeton kai mishtos genhtai outws afrwn th eautou kakia anastreyas epi thn eautou amartian11estin aiscunh epagousa amartian kai estin aiscunh doxa kai caris12eidon andra doxanta par� eautw sofon einai elpida mentoi escen mallon afrwn autou13legei oknhros apostellomenos eis odon lewn en tais odois14wsper qura strefetai epi tou strofiggos outws oknhros epi ths klinhs autou15kruyas oknhros thn ceira en tw kolpw autou ou dunhsetai epenegkein epi to stoma16sofwteros eautw oknhros fainetai tou en plhsmonh apokomizontos aggelian17wsper o kratwn kerkou kunos outws o proestws allotrias krisews18wsper oi iwmenoi proballousin logous eis anqrwpous o de apanthsas tw logw prwtos uposkelisqhsetai19outws pantes oi enedreuontes tous eautwn filous otan de fwraqwsin legousin oti paizwn epraxa20en pollois xulois qallei pur opou de ouk estin diqumos hsucazei mach21escara anqraxin kai xula puri anhr de loidoros eis tarachn machs22logoi kerkwpwn malakoi outoi de tuptousin eis tamieia splagcnwn23argurion didomenon meta dolou wsper ostrakon hghteon ceilh leia kardian kaluptei luphran24ceilesin panta epineuei apoklaiomenos ecqros en de th kardia tektainetai dolous25ean sou dehtai o ecqros megalh th fwnh mh peisqhs epta gar eisin ponhriai en th yuch autou26o kruptwn ecqran sunisthsin dolon ekkaluptei de tas eautou amartias eugnwstos en sunedriois27o orusswn boqron tw plhsion empeseitai eis auton o de kuliwn liqon ef� eauton kuliei28glwssa yeudhs misei alhqeian stoma de astegon poiei akatastasias

Chapter 34
1mh kaucw ta eis aurion ou gar ginwskeis ti texetai h epiousa2egkwmiazetw se o pelas kai mh to son stoma allotrios kai mh ta sa ceilh3baru liqos kai dusbastakton ammos orgh de afronos barutera amfoterwn4anelehmwn qumos kai oxeia orgh all� oudena ufistatai zhlos5kreissous elegcoi apokekalummenoi kruptomenhs filias6axiopistotera estin traumata filou h ekousia filhmata ecqrou7yuch en plhsmonh ousa khriois empaizei yuch de endeei kai ta pikra glukeia fainetai8wsper otan orneon katapetasqh ek ths idias nossias outws anqrwpos douloutai otan apoxenwqh ek twn idiwn topwn9murois kai oinois kai qumiamasin terpetai kardia katarrhgnutai de upo sumptwmatwn yuch10filon son h filon patrwon mh egkataliphs eis de ton oikon tou adelfou sou mh eiselqhs atucwn kreisswn filos eggus h adelfos makran oikwn11sofos ginou uie ina eufrainhtai mou h kardia kai apostreyon apo sou eponeidistous logous12panourgos kakwn epercomenwn apekrubh afrones de epelqontes zhmian teisousin13afelou to imation autou parhlqen gar ubrisths ostis ta allotria lumainetai14os an eulogh filon to prwi megalh th fwnh katarwmenou ouden diaferein doxei15stagones ekballousin anqrwpon en hmera ceimerinh ek tou oikou autou wsautws kai gunh loidoros ek tou idiou oikou16boreas sklhros anemos onomati de epidexios kaleitai17sidhros sidhron oxunei anhr de paroxunei proswpon etairou18os futeuei sukhn fagetai tous karpous auths os de fulassei ton eautou kurion timhqhsetai19wsper ouc omoia proswpa proswpois outws oude ai kardiai twn anqrwpwn20adhs kai apwleia ouk empimplantai wsautws kai oi ofqalmoi twn anqrwpwn aplhstoi20bdelugma kuriw sthrizwn ofqalmon kai oi apaideutoi akrateis glwssh21dokimion argurw kai crusw purwsis anhr de dokimazetai dia stomatos egkwmiazontwn auton21kardia anomou ekzhtei kaka kardia de euqhs ekzhtei gnwsin22ean mastigois afrona en mesw sunedriou atimazwn ou mh perielhs thn afrosunhn autou23gnwstws epignwsh yucas poimniou sou kai episthseis kardian sou sais agelais24oti ou ton aiwna andri kratos kai iscus oude paradidwsin ek geneas eis genean25epimelou twn en tw pediw clwrwn kai kereis poan kai sunage corton oreinon26ina echs probata eis imatismon tima pedion ina wsin soi arnes27uie par� emou eceis rhseis iscuras eis thn zwhn sou kai eis thn zwhn swn qerapontwn

Chapter 35
1feugei asebhs mhdenos diwkontos dikaios de wsper lewn pepoiqen2di� amartias asebwn kriseis egeirontai anhr de panourgos katasbesei autas3andreios en asebeiais sukofantei ptwcous wsper uetos labros kai anwfelhs4outws oi egkataleipontes ton nomon egkwmiazousin asebeian oi de agapwntes ton nomon periballousin eautois teicos5andres kakoi ou nohsousin krima oi de zhtountes ton kurion sunhsousin en panti6kreisswn ptwcos poreuomenos en alhqeia plousiou yeudous7fulassei nomon uios sunetos os de poimainei aswtian atimazei patera8o plhqunwn ton plouton autou meta tokwn kai pleonasmwn tw elewnti ptwcous sunagei auton9o ekklinwn to ous autou tou mh eisakousai nomou kai autos thn proseuchn autou ebdeluktai10os plana euqeis en odw kakh eis diafqoran autos empeseitai oi de anomoi dieleusontai agaqa kai ouk eiseleusontai eis auta11sofos par� eautw anhr plousios penhs de nohmwn katagnwsetai autou12dia bohqeian dikaiwn pollh ginetai doxa en de topois asebwn aliskontai anqrwpoi13o epikaluptwn asebeian eautou ouk euodwqhsetai o de exhgoumenos elegcous agaphqhsetai14makarios anhr os katapthssei panta di� eulabeian o de sklhros thn kardian empeseitai kakois15lewn peinwn kai lukos diywn os turannei ptwcos wn eqnous penicrou16basileus endehs prosodwn megas sukofanths o de miswn adikian makron cronon zhsetai17andra ton en aitia fonou o egguwmenos fugas estai kai ouk en asfaleia17paideue uion kai agaphsei se kai dwsei kosmon th sh yuch ou mh upakoushs eqnei paranomw18o poreuomenos dikaiws bebohqhtai o de skoliais odois poreuomenos emplakhsetai19o ergazomenos thn eautou ghn plhsqhsetai artwn o de diwkwn scolhn plhsqhsetai penias20anhr axiopistos polla euloghqhsetai o de kakos ouk atimwrhtos estai21os ouk aiscunetai proswpa dikaiwn ouk agaqos o toioutos ywmou artou apodwsetai andra22speudei ploutein anhr baskanos kai ouk oiden oti elehmwn krathsei autou23o elegcwn anqrwpou odous caritas exei mallon tou glwssocaritountos24os apoballetai patera h mhtera kai dokei mh amartanein outos koinwnos estin andros asebous25aplhstos anhr krinei eikh os de pepoiqen epi kurion en epimeleia estai26os pepoiqen qraseia kardia o toioutos afrwn os de poreuetai sofia swqhsetai27os didwsin ptwcois ouk endehqhsetai os de apostrefei ton ofqalmon autou en pollh aporia estai28en topois asebwn stenousi dikaioi en de th ekeinwn apwleia plhqunqhsontai dikaioi

Chapter 36
1kreisswn anhr elegcwn andros sklhrotrachlou exapinhs gar flegomenou autou ouk estin iasis2egkwmiazomenwn dikaiwn eufranqhsontai laoi arcontwn de asebwn stenousin andres3andros filountos sofian eufrainetai pathr autou os de poimainei pornas apolei plouton4basileus dikaios anisthsin cwran anhr de paranomos kataskaptei5os paraskeuazetai epi proswpon tou eautou filou diktuon periballei auto tois eautou posin6amartanonti andri megalh pagis dikaios de en cara kai en eufrosunh estai7epistatai dikaios krinein penicrois o de asebhs ou sunhsei gnwsin kai ptwcw ouc uparcei nous epignwmwn8andres loimoi exekausan polin sofoi de apestreyan orghn9anhr sofos krinei eqnh anhr de faulos orgizomenos katagelatai kai ou katapthssei10andres aimatwn metocoi mishsousin osion oi de euqeis ekzhthsousin yuchn autou11olon ton qumon autou ekferei afrwn sofos de tamieuetai kata meros12basilews upakouontos logon adikon pantes oi up� auton paranomoi13danistou kai creofeiletou allhlois sunelqontwn episkophn poieitai amfoterwn o kurios14basilews en alhqeia krinontos ptwcous o qronos autou eis marturion katastaqhsetai15plhgai kai elegcoi didoasin sofian pais de planwmenos aiscunei goneis autou16pollwn ontwn asebwn pollai ginontai amartiai oi de dikaioi ekeinwn piptontwn katafoboi ginontai17paideue uion sou kai anapausei se kai dwsei kosmon th yuch sou18ou mh uparxh exhghths eqnei paranomw o de fulasswn ton nomon makaristos19logois ou paideuqhsetai oikeths sklhros ean gar kai nohsh all� ouc upakousetai20ean idhs andra tacun en logois ginwske oti elpida ecei mallon afrwn autou21os kataspatala ek paidos oikeths estai escaton de odunhqhsetai ef� eautw22anhr qumwdhs orussei neikos anhr de orgilos exwruxen amartias23ubris andra tapeinoi tous de tapeinofronas ereidei doxh kurios24os merizetai klepth misei thn eautou yuchn ean de orkou proteqentos akousantes mh anaggeilwsin25fobhqentes kai aiscunqentes anqrwpous upeskelisqhsan o de pepoiqws epi kurion eufranqhsetai asebeia andri didwsin sfalma os de pepoiqen epi tw despoth swqhsetai26polloi qerapeuousin proswpa hgoumenwn para de kuriou ginetai to dikaion andri27bdelugma dikaiois anhr adikos bdelugma de anomw kateuqunousa odos
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks