Psalms


Chapter 1
1makarios anhr os ouk eporeuqh en boulh asebwn kai en odw amartwlwn ouk esth kai epi kaqedran loimwn ouk ekaqisen2allĒ h en tw nomw kuriou to qelhma autou kai en tw nomw autou melethsei hmeras kai nuktos3kai estai ws to xulon to pefuteumenon para tas diexodous twn udatwn o ton karpon autou dwsei en kairw autou kai to fullon autou ouk aporruhsetai kai panta osa an poih kateuodwqhsetai4ouc outws oi asebeis ouc outws allĒ h ws o cnous on ekriptei o anemos apo proswpou ths ghs5dia touto ouk anasthsontai asebeis en krisei oude amartwloi en boulh dikaiwn6oti ginwskei kurios odon dikaiwn kai odos asebwn apoleitai

Chapter 2
1ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena2paresthsan oi basileis ths ghs kai oi arcontes sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou diayalma3diarrhxwmen tous desmous autwn kai aporriywmen afĒ hmwn ton zugon autwn4o katoikwn en ouranois ekgelasetai autous kai o kurios ekmukthriei autous5tote lalhsei pros autous en orgh autou kai en tw qumw autou taraxei autous6egw de katestaqhn basileus upĒ autou epi siwn oros to agion autou7diaggellwn to prostagma kuriou kurios eipen pros me uios mou ei su egw shmeron gegennhka se8aithsai parĒ emou kai dwsw soi eqnh thn klhronomian sou kai thn katascesin sou ta perata ths ghs9poimaneis autous en rabdw sidhra ws skeuos keramews suntriyeis autous10kai nun basileis sunete paideuqhte pantes oi krinontes thn ghn11douleusate tw kuriw en fobw kai agalliasqe autw en tromw12draxasqe paideias mhpote orgisqh kurios kai apoleisqe ex odou dikaias otan ekkauqh en tacei o qumos autou makarioi pantes oi pepoiqotes epĒ autw

Chapter 3
1yalmos tw dauid opote apedidrasken apo proswpou abessalwm tou uiou autou2kurie ti eplhqunqhsan oi qlibontes me polloi epanistantai epĒ eme3polloi legousin th yuch mou ouk estin swthria autw en tw qew autou diayalma4su de kurie antilhmptwr mou ei doxa mou kai uywn thn kefalhn mou5fwnh mou pros kurion ekekraxa kai ephkousen mou ex orous agiou autou diayalma6egw ekoimhqhn kai upnwsa exhgerqhn oti kurios antilhmyetai mou7ou fobhqhsomai apo muriadwn laou twn kuklw sunepitiqemenwn moi8anasta kurie swson me o qeos mou oti su epataxas pantas tous ecqrainontas moi mataiws odontas amartwlwn sunetriyas9tou kuriou h swthria kai epi ton laon sou h eulogia sou

Chapter 4
1eis to telos en yalmois wdh tw dauid2en tw epikaleisqai me eishkousen mou o qeos ths dikaiosunhs mou en qliyei eplatunas moi oiktirhson me kai eisakouson ths proseuchs mou3uioi anqrwpwn ews pote barukardioi ina ti agapate mataiothta kai zhteite yeudos diayalma4kai gnwte oti eqaumastwsen kurios ton osion autou kurios eisakousetai mou en tw kekragenai me pros auton5orgizesqe kai mh amartanete legete en tais kardiais umwn kai epi tais koitais umwn katanughte diayalma6qusate qusian dikaiosunhs kai elpisate epi kurion7polloi legousin tis deixei hmin ta agaqa eshmeiwqh efĒ hmas to fws tou proswpou sou kurie8edwkas eufrosunhn eis thn kardian mou apo kairou sitou kai oinou kai elaiou autwn eplhqunqhsan9en eirhnh epi to auto koimhqhsomai kai upnwsw oti su kurie kata monas epĒ elpidi katwkisas me

Chapter 5
1eis to telos uper ths klhronomoushs yalmos tw dauid2ta rhmata mou enwtisai kurie sunes ths kraughs mou3prosces th fwnh ths dehsews mou o basileus mou kai o qeos mou oti pros se proseuxomai kurie4to prwi eisakoush ths fwnhs mou to prwi parasthsomai soi kai epoyomai5oti ouci qeos qelwn anomian su ei oude paroikhsei soi ponhreuomenos6ou diamenousin paranomoi katenanti twn ofqalmwn sou emishsas pantas tous ergazomenous thn anomian7apoleis pantas tous lalountas to yeudos andra aimatwn kai dolion bdelussetai kurios8egw de en tw plhqei tou eleous sou eiseleusomai eis ton oikon sou proskunhsw pros naon agion sou en fobw sou9kurie odhghson me en th dikaiosunh sou eneka twn ecqrwn mou kateuqunon enwpion mou thn odon sou10oti ouk estin en tw stomati autwn alhqeia h kardia autwn mataia tafos anewgmenos o larugx autwn tais glwssais autwn edoliousan11krinon autous o qeos apopesatwsan apo twn diabouliwn autwn kata to plhqos twn asebeiwn autwn exwson autous oti parepikranan se kurie12kai eufranqhtwsan pantes oi elpizontes epi se eis aiwna agalliasontai kai kataskhnwseis en autois kai kauchsontai en soi pantes oi agapwntes to onoma sou13oti su euloghseis dikaion kurie ws oplw eudokias estefanwsas hmas

Chapter 6
1eis to telos en umnois uper ths ogdohs yalmos tw dauid2kurie mh tw qumw sou elegxhs me mhde th orgh sou paideushs me3elehson me kurie oti asqenhs eimi iasai me kurie oti etaracqh ta osta mou4kai h yuch mou etaracqh sfodra kai su kurie ews pote5epistreyon kurie rusai thn yuchn mou swson me eneken tou eleous sou6oti ouk estin en tw qanatw o mnhmoneuwn sou en de tw adh tis exomologhsetai soi7ekopiasa en tw stenagmw mou lousw kaqĒ ekasthn nukta thn klinhn mou en dakrusin mou thn strwmnhn mou brexw8etaracqh apo qumou o ofqalmos mou epalaiwqhn en pasin tois ecqrois mou9aposthte apĒ emou pantes oi ergazomenoi thn anomian oti eishkousen kurios ths fwnhs tou klauqmou mou10eishkousen kurios ths dehsews mou kurios thn proseuchn mou prosedexato11aiscunqeihsan kai taracqeihsan sfodra pantes oi ecqroi mou apostrafeihsan kai kataiscunqeihsan sfodra dia tacous

Chapter 7
1yalmos tw dauid on hsen tw kuriw uper twn logwn cousi uiou iemeni2kurie o qeos mou epi soi hlpisa swson me ek pantwn twn diwkontwn me kai rusai me3mhpote arpash ws lewn thn yuchn mou mh ontos lutroumenou mhde swzontos4kurie o qeos mou ei epoihsa touto ei estin adikia en cersin mou5ei antapedwka tois antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo twn ecqrwn mou kenos6katadiwxai ara o ecqros thn yuchn mou kai katalaboi kai katapathsai eis ghn thn zwhn mou kai thn doxan mou eis coun kataskhnwsai diayalma7anasthqi kurie en orgh sou uywqhti en tois perasi twn ecqrwn mou exegerqhti kurie o qeos mou en prostagmati w eneteilw8kai sunagwgh lawn kuklwsei se kai uper tauths eis uyos epistreyon9kurios krinei laous krinon me kurie kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn akakian mou epĒ emoi10suntelesqhtw dh ponhria amartwlwn kai kateuquneis dikaion etazwn kardias kai nefrous o qeos11dikaia h bohqeia mou para tou qeou tou swzontos tous euqeis th kardia12o qeos kriths dikaios kai iscuros kai makroqumos mh orghn epagwn kaqĒ ekasthn hmeran13ean mh epistrafhte thn romfaian autou stilbwsei to toxon autou eneteinen kai htoimasen auto14kai en autw htoimasen skeuh qanatou ta belh autou tois kaiomenois exeirgasato15idou wdinhsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian16lakkon wruxen kai aneskayen auton kai empeseitai eis boqron on eirgasato17epistreyei o ponos autou eis kefalhn autou kai epi korufhn autou h adikia autou katabhsetai18exomologhsomai kuriw kata thn dikaiosunhn autou kai yalw tw onomati kuriou tou uyistou

Chapter 8
1eis to telos uper twn lhnwn yalmos tw dauid2kurie o kurios hmwn ws qaumaston to onoma sou en pash th gh oti ephrqh h megaloprepeia sou uperanw twn ouranwn3ek stomatos nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon eneka twn ecqrwn sou tou katalusai ecqron kai ekdikhthn4oti oyomai tous ouranous erga twn daktulwn sou selhnhn kai asteras a su eqemeliwsas5ti estin anqrwpos oti mimnhskh autou h uios anqrwpou oti episkepth auton6hlattwsas auton bracu ti parĒ aggelous doxh kai timh estefanwsas auton7kai katesthsas auton epi ta erga twn ceirwn sou panta upetaxas upokatw twn podwn autou8probata kai boas pasas eti de kai ta kthnh tou pediou9ta peteina tou ouranou kai tous icquas ths qalasshs ta diaporeuomena tribous qalasswn10kurie o kurios hmwn ws qaumaston to onoma sou en pash th gh

Chapter 9
1eis to telos uper twn krufiwn tou uiou yalmos tw dauid2exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou dihghsomai panta ta qaumasia sou3eufranqhsomai kai agalliasomai en soi yalw tw onomati sou uyiste4en tw apostrafhnai ton ecqron mou eis ta opisw asqenhsousin kai apolountai apo proswpou sou5oti epoihsas thn krisin mou kai thn dikhn mou ekaqisas epi qronou o krinwn dikaiosunhn6epetimhsas eqnesin kai apwleto o asebhs to onoma autwn exhleiyas eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos7tou ecqrou exelipon ai romfaiai eis telos kai poleis kaqeiles apwleto to mnhmosunon autwn metĒ hcous8kai o kurios eis ton aiwna menei htoimasen en krisei ton qronon autou9kai autos krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh krinei laous en euquthti10kai egeneto kurios katafugh tw penhti bohqos en eukairiais en qliyei11kai elpisatwsan epi se oi ginwskontes to onoma sou oti ouk egkatelipes tous ekzhtountas se kurie12yalate tw kuriw tw katoikounti en siwn anaggeilate en tois eqnesin ta epithdeumata autou13oti ekzhtwn ta aimata autwn emnhsqh ouk epelaqeto ths kraughs twn penhtwn14elehson me kurie ide thn tapeinwsin mou ek twn ecqrwn mou o uywn me ek twn pulwn tou qanatou15opws an exaggeilw pasas tas aineseis sou en tais pulais ths qugatros siwn agalliasomai epi tw swthriw sou16enepaghsan eqnh en diafqora h epoihsan en pagidi tauth h ekruyan sunelhmfqh o pous autwn17ginwsketai kurios krimata poiwn en tois ergois twn ceirwn autou sunelhmfqh o amartwlos wdh diayalmatos18apostrafhtwsan oi amartwloi eis ton adhn panta ta eqnh ta epilanqanomena tou qeou19oti ouk eis telos epilhsqhsetai o ptwcos h upomonh twn penhtwn ouk apoleitai eis ton aiwna20anasthqi kurie mh krataiousqw anqrwpos kriqhtwsan eqnh enwpion sou21katasthson kurie nomoqethn epĒ autous gnwtwsan eqnh oti anqrwpoi eisin diayalma22ina ti kurie afesthkas makroqen uperoras en eukairiais en qliyei23en tw uperhfaneuesqai ton asebh empurizetai o ptwcos sullambanontai en diabouliois ois dialogizontai24oti epaineitai o amartwlos en tais epiqumiais ths yuchs autou kai o adikwn eneulogeitai25parwxunen ton kurion o amartwlos kata to plhqos ths orghs autou ouk ekzhthsei ouk estin o qeos enwpion autou26bebhlountai ai odoi autou en panti kairw antanaireitai ta krimata sou apo proswpou autou pantwn twn ecqrwn autou katakurieusei27eipen gar en kardia autou ou mh saleuqw apo geneas eis genean aneu kakou28ou aras to stoma autou gemei kai pikrias kai dolou upo thn glwssan autou kopos kai ponos29egkaqhtai enedra meta plousiwn en apokrufois apokteinai aqwon oi ofqalmoi autou eis ton penhta apoblepousin30enedreuei en apokrufw ws lewn en th mandra autou enedreuei tou arpasai ptwcon arpasai ptwcon en tw elkusai auton31en th pagidi autou tapeinwsei auton kuyei kai peseitai en tw auton katakurieusai twn penhtwn32eipen gar en kardia autou epilelhstai o qeos apestreyen to proswpon autou tou mh blepein eis telos33anasthqi kurie o qeos uywqhtw h ceir sou mh epilaqh twn penhtwn34eneken tinos parwxunen o asebhs ton qeon eipen gar en kardia autou ouk ekzhthsei35blepeis oti su ponon kai qumon katanoeis tou paradounai autous eis ceiras sou soi oun egkataleleiptai o ptwcos orfanw su hsqa bohqwn36suntriyon ton braciona tou amartwlou kai ponhrou zhthqhsetai h amartia autou kai ou mh eureqh diĒ authn37basileusei kurios eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos apoleisqe eqnh ek ths ghs autou38thn epiqumian twn penhtwn eishkousen kurios thn etoimasian ths kardias autwn prosescen to ous sou39krinai orfanw kai tapeinw ina mh prosqh eti tou megalaucein anqrwpos epi ths ghs

Chapter 10
1eis to telos yalmos tw dauid epi tw kuriw pepoiqa pas ereite th yuch mou metanasteuou epi ta orh ws strouqion2oti idou oi amartwloi eneteinan toxon htoimasan belh eis faretran tou katatoxeusai en skotomhnh tous euqeis th kardia3oti a kathrtisw kaqeilon o de dikaios ti epoihsen4kurios en naw agiw autou kurios en ouranw o qronos autou oi ofqalmoi autou eis ton penhta apoblepousin ta blefara autou exetazei tous uious twn anqrwpwn5kurios exetazei ton dikaion kai ton asebh o de agapwn adikian misei thn eautou yuchn6epibrexei epi amartwlous pagidas pur kai qeion kai pneuma kataigidos h meris tou pothriou autwn7oti dikaios kurios kai dikaiosunas hgaphsen euquthta eiden to proswpon autou

Chapter 11
1eis to telos uper ths ogdohs yalmos tw dauid2swson me kurie oti ekleloipen osios oti wligwqhsan ai alhqeiai apo twn uiwn twn anqrwpwn3mataia elalhsen ekastos pros ton plhsion autou ceilh dolia en kardia kai en kardia elalhsan4exoleqreusai kurios panta ta ceilh ta dolia kai glwssan megalorhmona5tous eipontas thn glwssan hmwn megalunoumen ta ceilh hmwn parĒ hmwn estin tis hmwn kurios estin6apo ths talaipwrias twn ptwcwn kai apo tou stenagmou twn penhtwn nun anasthsomai legei kurios qhsomai en swthria parrhsiasomai en autw7ta logia kuriou logia agna argurion pepurwmenon dokimion th gh kekaqarismenon eptaplasiws8su kurie fulaxeis hmas kai diathrhseis hmas apo ths geneas tauths kai eis ton aiwna9kuklw oi asebeis peripatousin kata to uyos sou epoluwrhsas tous uious twn anqrwpwn

Chapter 12
1eis to telos yalmos tw dauid2ews pote kurie epilhsh mou eis telos ews pote apostreyeis to proswpon sou apĒ emou3ews tinos qhsomai boulas en yuch mou odunas en kardia mou hmeras ews pote uywqhsetai o ecqros mou epĒ eme4epibleyon eisakouson mou kurie o qeos mou fwtison tous ofqalmous mou mhpote upnwsw eis qanaton5mhpote eiph o ecqros mou iscusa pros auton oi qlibontes me agalliasontai ean saleuqw6egw de epi tw eleei sou hlpisa agalliasetai h kardia mou epi tw swthriw sou asw tw kuriw tw euergethsanti me kai yalw tw onomati kuriou tou uyistou

Chapter 13
1eis to telos yalmos tw dauid eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeos diefqeiran kai ebdelucqhsan en epithdeumasin ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ews enos2kurios ek tou ouranou diekuyen epi tous uious twn anqrwpwn tou idein ei estin suniwn h ekzhtwn ton qeon3pantes exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ews enos tafos anewgmenos o larugx autwn tais glwssais autwn edoliousan ios aspidwn upo ta ceilh autwn wn to stoma aras kai pikrias gemei oxeis oi podes autwn ekceai aima suntrimma kai talaipwria en tais odois autwn kai odon eirhnhs ouk egnwsan ouk estin fobos qeou apenanti twn ofqalmwn autwn4ouci gnwsontai pantes oi ergazomenoi thn anomian oi katesqiontes ton laon mou brwsei artou ton kurion ouk epekalesanto5ekei edeiliasan fobw ou ouk hn fobos oti o qeos en genea dikaia6boulhn ptwcou kathscunate oti kurios elpis autou estin7tis dwsei ek siwn to swthrion tou israhl en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian tou laou autou agalliasqw iakwb kai eufranqhtw israhl

Chapter 14
1yalmos tw dauid kurie tis paroikhsei en tw skhnwmati sou kai tis kataskhnwsei en tw orei tw agiw sou2poreuomenos amwmos kai ergazomenos dikaiosunhn lalwn alhqeian en kardia autou3os ouk edolwsen en glwssh autou oude epoihsen tw plhsion autou kakon kai oneidismon ouk elaben epi tous eggista autou4exoudenwtai enwpion autou ponhreuomenos tous de foboumenous kurion doxazei o omnuwn tw plhsion autou kai ouk aqetwn5to argurion autou ouk edwken epi tokw kai dwra epĒ aqwois ouk elaben o poiwn tauta ou saleuqhsetai eis ton aiwna

Chapter 15
1sthlografia tw dauid fulaxon me kurie oti epi soi hlpisa2eipa tw kuriw kurios mou ei su oti twn agaqwn mou ou creian eceis3tois agiois tois en th gh autou eqaumastwsen panta ta qelhmata autou en autois4eplhqunqhsan ai asqeneiai autwn meta tauta etacunan ou mh sunagagw tas sunagwgas autwn ex aimatwn oude mh mnhsqw twn onomatwn autwn dia ceilewn mou5kurios h meris ths klhronomias mou kai tou pothriou mou su ei o apokaqistwn thn klhronomian mou emoi6scoinia epepesan moi en tois kratistois kai gar h klhronomia mou kratisth moi estin7euloghsw ton kurion ton sunetisanta me eti de kai ews nuktos epaideusan me oi nefroi mou8prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantos oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw9dia touto hufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei epĒ elpidi10oti ouk egkataleiyeis thn yuchn mou eis adhn oude dwseis ton osion sou idein diafqoran11egnwrisas moi odous zwhs plhrwseis me eufrosunhs meta tou proswpou sou terpnothtes en th dexia sou eis telos

Chapter 16
1proseuch tou dauid eisakouson kurie ths dikaiosunhs mou prosces th dehsei mou enwtisai ths proseuchs mou ouk en ceilesin doliois2ek proswpou sou to krima mou exelqoi oi ofqalmoi mou idetwsan euquthtas3edokimasas thn kardian mou epeskeyw nuktos epurwsas me kai ouc eureqh en emoi adikia4opws an mh lalhsh to stoma mou ta erga twn anqrwpwn dia tous logous twn ceilewn sou egw efulaxa odous sklhras5katartisai ta diabhmata mou en tais tribois sou ina mh saleuqwsin ta diabhmata mou6egw ekekraxa oti ephkousas mou o qeos klinon to ous sou emoi kai eisakouson twn rhmatwn mou7qaumastwson ta eleh sou o swzwn tous elpizontas epi se ek twn anqesthkotwn th dexia sou8fulaxon me ws koran ofqalmou en skeph twn pterugwn sou skepaseis me9apo proswpou asebwn twn talaipwrhsantwn me oi ecqroi mou thn yuchn mou periescon10to stear autwn sunekleisan to stoma autwn elalhsen uperhfanian11ekballontes me nuni periekuklwsan me tous ofqalmous autwn eqento ekklinai en th gh12upelabon me wsei lewn etoimos eis qhran kai wsei skumnos oikwn en apokrufois13anasthqi kurie profqason autous kai uposkelison autous rusai thn yuchn mou apo asebous romfaian sou apo ecqrwn ths ceiros sou14kurie apo oligwn apo ghs diamerison autous en th zwh autwn kai twn kekrummenwn sou eplhsqh h gasthr autwn ecortasqhsan uiwn kai afhkan ta kataloipa tois nhpiois autwn15egw de en dikaiosunh ofqhsomai tw proswpw sou cortasqhsomai en tw ofqhnai thn doxan sou

Chapter 17
1eis to telos tw paidi kuriou tw dauid a elalhsen tw kuriw tous logous ths wdhs tauths en hmera h errusato auton kurios ek ceiros pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiros saoul2kai eipen agaphsw se kurie h iscus mou3kurios sterewma mou kai katafugh mou kai rusths mou o qeos mou bohqos mou kai elpiw epĒ auton uperaspisths mou kai keras swthrias mou antilhmptwr mou4ainwn epikalesomai kurion kai ek twn ecqrwn mou swqhsomai5periescon me wdines qanatou kai ceimarroi anomias exetaraxan me6wdines adou periekuklwsan me proefqasan me pagides qanatou7kai en tw qlibesqai me epekalesamhn ton kurion kai pros ton qeon mou ekekraxa hkousen ek naou agiou autou fwnhs mou kai h kraugh mou enwpion autou eiseleusetai eis ta wta autou8kai esaleuqh kai entromos egenhqh h gh kai ta qemelia twn orewn etaracqhsan kai esaleuqhsan oti wrgisqh autois o qeos9anebh kapnos en orgh autou kai pur apo proswpou autou kateflogisen anqrakes anhfqhsan apĒ autou10kai eklinen ouranon kai katebh kai gnofos upo tous podas autou11kai epebh epi ceroubin kai epetasqh epetasqh epi pterugwn anemwn12kai eqeto skotos apokrufhn autou kuklw autou h skhnh autou skoteinon udwr en nefelais aerwn13apo ths thlaughsews enwpion autou ai nefelai dihlqon calaza kai anqrakes puros14kai ebronthsen ex ouranou kurios kai o uyistos edwken fwnhn autou15kai exapesteilen belh kai eskorpisen autous kai astrapas eplhqunen kai sunetaraxen autous16kai wfqhsan ai phgai twn udatwn kai anekalufqh ta qemelia ths oikoumenhs apo epitimhsews sou kurie apo empneusews pneumatos orghs sou17exapesteilen ex uyous kai elaben me proselabeto me ex udatwn pollwn18rusetai me ex ecqrwn mou dunatwn kai ek twn misountwn me oti esterewqhsan uper eme19proefqasan me en hmera kakwsews mou kai egeneto kurios antisthrigma mou20kai exhgagen me eis platusmon rusetai me oti hqelhsen me rusetai me ex ecqrwn mou dunatwn kai ek twn misountwn me21kai antapodwsei moi kurios kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou antapodwsei moi22oti efulaxa tas odous kuriou kai ouk hsebhsa apo tou qeou mou23oti panta ta krimata autou enwpion mou kai ta dikaiwmata autou ouk apesthsa apĒ emou24kai esomai amwmos metĒ autou kai fulaxomai apo ths anomias mou25kai antapodwsei moi kurios kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn kaqariothta twn ceirwn mou enwpion twn ofqalmwn autou26meta osiou osiwqhsh kai meta andros aqwou aqwos esh27kai meta eklektou eklektos esh kai meta streblou diastreyeis28oti su laon tapeinon swseis kai ofqalmous uperhfanwn tapeinwseis29oti su fwtieis lucnon mou kurie o qeos mou fwtieis to skotos mou30oti en soi rusqhsomai apo peirathriou kai en tw qew mou uperbhsomai teicos31o qeos mou amwmos h odos autou ta logia kuriou pepurwmena uperaspisths estin pantwn twn elpizontwn epĒ auton32oti tis qeos plhn tou kuriou kai tis qeos plhn tou qeou hmwn33o qeos o perizwnnuwn me dunamin kai eqeto amwmon thn odon mou34o katartizomenos tous podas mou ws elafou kai epi ta uyhla istwn me35didaskwn ceiras mou eis polemon kai eqou toxon calkoun tous bracionas mou36kai edwkas moi uperaspismon swthrias mou kai h dexia sou antelabeto mou kai h paideia sou anwrqwsen me eis telos kai h paideia sou auth me didaxei37eplatunas ta diabhmata mou upokatw mou kai ouk hsqenhsan ta icnh mou38katadiwxw tous ecqrous mou kai katalhmyomai autous kai ouk apostrafhsomai ews an eklipwsin39ekqliyw autous kai ou mh dunwntai sthnai pesountai upo tous podas mou40kai periezwsas me dunamin eis polemon sunepodisas pantas tous epanistanomenous epĒ eme upokatw mou41kai tous ecqrous mou edwkas moi nwton kai tous misountas me exwleqreusas42ekekraxan kai ouk hn o swzwn pros kurion kai ouk eishkousen autwn43kai leptunw autous ws coun kata proswpon anemou ws phlon plateiwn leanw autous44rush me ex antilogiwn laou katasthseis me eis kefalhn eqnwn laos on ouk egnwn edouleusen moi45eis akohn wtiou uphkousen moi uioi allotrioi eyeusanto moi46uioi allotrioi epalaiwqhsan kai ecwlanan apo twn tribwn autwn47zh kurios kai euloghtos o qeos mou kai uywqhtw o qeos ths swthrias mou48o qeos o didous ekdikhseis emoi kai upotaxas laous upĒ eme49o rusths mou ex ecqrwn mou orgilwn apo twn epanistanomenwn epĒ eme uywseis me apo andros adikou rush me50dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kurie kai tw onomati sou yalw51megalunwn tas swthrias tou basilews autou kai poiwn eleos tw cristw autou tw dauid kai tw spermati autou ews aiwnos

Chapter 18
1eis to telos yalmos tw dauid2oi ouranoi dihgountai doxan qeou poihsin de ceirwn autou anaggellei to sterewma3hmera th hmera ereugetai rhma kai nux nukti anaggellei gnwsin4ouk eisin laliai oude logoi wn ouci akouontai ai fwnai autwn5eis pasan thn ghn exhlqen o fqoggos autwn kai eis ta perata ths oikoumenhs ta rhmata autwn en tw hliw eqeto to skhnwma autou6kai autos ws numfios ekporeuomenos ek pastou autou agalliasetai ws gigas dramein odon autou7apĒ akrou tou ouranou h exodos autou kai to katanthma autou ews akrou tou ouranou kai ouk estin os apokrubhsetai thn qermhn autou8o nomos tou kuriou amwmos epistrefwn yucas h marturia kuriou pisth sofizousa nhpia9ta dikaiwmata kuriou euqeia eufrainonta kardian h entolh kuriou thlaughs fwtizousa ofqalmous10o fobos kuriou agnos diamenwn eis aiwna aiwnos ta krimata kuriou alhqina dedikaiwmena epi to auto11epiqumhta uper crusion kai liqon timion polun kai glukutera uper meli kai khrion12kai gar o doulos sou fulassei auta en tw fulassein auta antapodosis pollh13paraptwmata tis sunhsei ek twn krufiwn mou kaqarison me14kai apo allotriwn feisai tou doulou sou ean mh mou katakurieuswsin tote amwmos esomai kai kaqarisqhsomai apo amartias megalhs15kai esontai eis eudokian ta logia tou stomatos mou kai h meleth ths kardias mou enwpion sou dia pantos kurie bohqe mou kai lutrwta mou

Chapter 19
1eis to telos yalmos tw dauid2epakousai sou kurios en hmera qliyews uperaspisai sou to onoma tou qeou iakwb3exaposteilai soi bohqeian ex agiou kai ek siwn antilaboito sou4mnhsqeih pashs qusias sou kai to olokautwma sou pianatw diayalma5dwh soi kata thn kardian sou kai pasan thn boulhn sou plhrwsai6agalliasomeqa en tw swthriw sou kai en onomati qeou hmwn megalunqhsomeqa plhrwsai kurios panta ta aithmata sou7nun egnwn oti eswsen kurios ton criston autou epakousetai autou ex ouranou agiou autou en dunasteiais h swthria ths dexias autou8outoi en armasin kai outoi en ippois hmeis de en onomati kuriou qeou hmwn megalunqhsomeqa9autoi sunepodisqhsan kai epesan hmeis de anesthmen kai anwrqwqhmen10kurie swson ton basilea sou kai epakouson hmwn en h an hmera epikaleswmeqa se

Chapter 20
1eis to telos yalmos tw dauid2kurie en th dunamei sou eufranqhsetai o basileus kai epi tw swthriw sou agalliasetai sfodra3thn epiqumian ths yuchs autou edwkas autw kai thn qelhsin twn ceilewn autou ouk esterhsas auton diayalma4oti proefqasas auton en eulogiais crhstothtos eqhkas epi thn kefalhn autou stefanon ek liqou timiou5zwhn hthsato se kai edwkas autw makrothta hmerwn eis aiwna aiwnos6megalh h doxa autou en tw swthriw sou doxan kai megaloprepeian epiqhseis epĒ auton7oti dwseis autw eulogian eis aiwna aiwnos eufraneis auton en cara meta tou proswpou sou8oti o basileus elpizei epi kurion kai en tw eleei tou uyistou ou mh saleuqh9eureqeih h ceir sou pasin tois ecqrois sou h dexia sou euroi pantas tous misountas se10qhseis autous ws klibanon puros eis kairon tou proswpou sou kurios en orgh autou suntaraxei autous kai katafagetai autous pur11ton karpon autwn apo ghs apoleis kai to sperma autwn apo uiwn anqrwpwn12oti eklinan eis se kaka dielogisanto boulhn hn ou mh dunwntai sthsai13oti qhseis autous nwton en tois periloipois sou etoimaseis to proswpon autwn14uywqhti kurie en th dunamei sou asomen kai yaloumen tas dunasteias sou

Chapter 21
1eis to telos uper ths antilhmyews ths ewqinhs yalmos tw dauid2o qeos o qeos mou prosces moi ina ti egkatelipes me makran apo ths swthrias mou oi logoi twn paraptwmatwn mou3o qeos mou kekraxomai hmeras kai ouk eisakoush kai nuktos kai ouk eis anoian emoi4su de en agiois katoikeis o epainos israhl5epi soi hlpisan oi pateres hmwn hlpisan kai errusw autous6pros se ekekraxan kai eswqhsan epi soi hlpisan kai ou kathscunqhsan7egw de eimi skwlhx kai ouk anqrwpos oneidos anqrwpou kai exoudenhma laou8pantes oi qewrountes me exemukthrisan me elalhsan en ceilesin ekinhsan kefalhn9hlpisen epi kurion rusasqw auton swsatw auton oti qelei auton10oti su ei o ekspasas me ek gastros h elpis mou apo mastwn ths mhtros mou11epi se eperrifhn ek mhtras ek koilias mhtros mou qeos mou ei su12mh aposths apĒ emou oti qliyis eggus oti ouk estin o bohqwn13periekuklwsan me moscoi polloi tauroi piones periescon me14hnoixan epĒ eme to stoma autwn ws lewn o arpazwn kai wruomenos15wsei udwr execuqhn kai dieskorpisqh panta ta osta mou egenhqh h kardia mou wsei khros thkomenos en mesw ths koilias mou16exhranqh ws ostrakon h iscus mou kai h glwssa mou kekollhtai tw laruggi mou kai eis coun qanatou kathgages me17oti ekuklwsan me kunes polloi sunagwgh ponhreuomenwn periescon me wruxan ceiras mou kai podas18exhriqmhsa panta ta osta mou autoi de katenohsan kai epeidon me19diemerisanto ta imatia mou eautois kai epi ton imatismon mou ebalon klhron20su de kurie mh makrunhs thn bohqeian mou eis thn antilhmyin mou prosces21rusai apo romfaias thn yuchn mou kai ek ceiros kunos thn monogenh mou22swson me ek stomatos leontos kai apo keratwn monokerwtwn thn tapeinwsin mou23dihghsomai to onoma sou tois adelfois mou en mesw ekklhsias umnhsw se24oi foboumenoi kurion ainesate auton apan to sperma iakwb doxasate auton fobhqhtwsan auton apan to sperma israhl25oti ouk exoudenwsen oude proswcqisen th dehsei tou ptwcou oude apestreyen to proswpon autou apĒ emou kai en tw kekragenai me pros auton eishkousen mou26para sou o epainos mou en ekklhsia megalh tas eucas mou apodwsw enwpion twn foboumenwn auton27fagontai penhtes kai emplhsqhsontai kai ainesousin kurion oi ekzhtountes auton zhsontai ai kardiai autwn eis aiwna aiwnos28mnhsqhsontai kai epistrafhsontai pros kurion panta ta perata ths ghs kai proskunhsousin enwpion sou pasai ai patriai twn eqnwn29oti tou kuriou h basileia kai autos despozei twn eqnwn30efagon kai prosekunhsan pantes oi piones ths ghs enwpion autou propesountai pantes oi katabainontes eis thn ghn kai h yuch mou autw zh31kai to sperma mou douleusei autw anaggelhsetai tw kuriw genea h ercomenh32kai anaggelousin thn dikaiosunhn autou law tw tecqhsomenw oti epoihsen o kurios

Chapter 22
1yalmos tw dauid kurios poimainei me kai ouden me usterhsei2eis topon clohs ekei me kateskhnwsen epi udatos anapausews exeqreyen me3thn yuchn mou epestreyen wdhghsen me epi tribous dikaiosunhs eneken tou onomatos autou4ean gar kai poreuqw en mesw skias qanatou ou fobhqhsomai kaka oti su metĒ emou ei h rabdos sou kai h bakthria sou autai me parekalesan5htoimasas enwpion mou trapezan ex enantias twn qlibontwn me elipanas en elaiw thn kefalhn mou kai to pothrion sou mequskon ws kratiston6kai to eleos sou katadiwxetai me pasas tas hmeras ths zwhs mou kai to katoikein me en oikw kuriou eis makrothta hmerwn

Chapter 23
1yalmos tw dauid ths mias sabbatwn tou kuriou h gh kai to plhrwma auths h oikoumenh kai pantes oi katoikountes en auth2autos epi qalasswn eqemeliwsen authn kai epi potamwn htoimasen authn3tis anabhsetai eis to oros tou kuriou kai tis sthsetai en topw agiw autou4aqwos cersin kai kaqaros th kardia os ouk elaben epi mataiw thn yuchn autou kai ouk wmosen epi dolw tw plhsion autou5outos lhmyetai eulogian para kuriou kai elehmosunhn para qeou swthros autou6auth h genea zhtountwn auton zhtountwn to proswpon tou qeou iakwb diayalma7arate pulas oi arcontes umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileus ths doxhs8tis estin outos o basileus ths doxhs kurios krataios kai dunatos kurios dunatos en polemw9arate pulas oi arcontes umwn kai eparqhte pulai aiwnioi kai eiseleusetai o basileus ths doxhs10tis estin outos o basileus ths doxhs kurios twn dunamewn autos estin o basileus ths doxhs

Chapter 24
1yalmos tw dauid pros se kurie hra thn yuchn mou o qeos mou2epi soi pepoiqa mh kataiscunqeihn mhde katagelasatwsan mou oi ecqroi mou3kai gar pantes oi upomenontes se ou mh kataiscunqwsin aiscunqhtwsan pantes oi anomountes dia kenhs4tas odous sou kurie gnwrison moi kai tas tribous sou didaxon me5odhghson me epi thn alhqeian sou kai didaxon me oti su ei o qeos o swthr mou kai se upemeina olhn thn hmeran6mnhsqhti twn oiktirmwn sou kurie kai ta eleh sou oti apo tou aiwnos eisin7amartias neothtos mou kai agnoias mou mh mnhsqhs kata to eleos sou mnhsqhti mou su eneka ths crhstothtos sou kurie8crhstos kai euqhs o kurios dia touto nomoqethsei amartanontas en odw9odhghsei praeis en krisei didaxei praeis odous autou10pasai ai odoi kuriou eleos kai alhqeia tois ekzhtousin thn diaqhkhn autou kai ta marturia autou11eneka tou onomatos sou kurie kai ilash th amartia mou pollh gar estin12tis estin anqrwpos o foboumenos ton kurion nomoqethsei autw en odw h hretisato13h yuch autou en agaqois aulisqhsetai kai to sperma autou klhronomhsei ghn14krataiwma kurios twn foboumenwn auton kai to onoma kuriou twn foboumenwn auton kai h diaqhkh autou tou dhlwsai autois15oi ofqalmoi mou dia pantos pros ton kurion oti autos ekspasei ek pagidos tous podas mou16epibleyon epĒ eme kai elehson me oti monogenhs kai ptwcos eimi egw17ai qliyeis ths kardias mou eplatunqhsan ek twn anagkwn mou exagage me18ide thn tapeinwsin mou kai ton kopon mou kai afes pasas tas amartias mou19ide tous ecqrous mou oti eplhqunqhsan kai misos adikon emishsan me20fulaxon thn yuchn mou kai rusai me mh kataiscunqeihn oti hlpisa epi se21akakoi kai euqeis ekollwnto moi oti upemeina se kurie22lutrwsai o qeos ton israhl ek paswn twn qliyewn autou

Chapter 25
1tou dauid krinon me kurie oti egw en akakia mou eporeuqhn kai epi tw kuriw elpizwn ou mh asqenhsw2dokimason me kurie kai peirason me purwson tous nefrous mou kai thn kardian mou3oti to eleos sou katenanti twn ofqalmwn mou estin kai euhresthsa en th alhqeia sou4ouk ekaqisa meta sunedriou mataiothtos kai meta paranomountwn ou mh eiselqw5emishsa ekklhsian ponhreuomenwn kai meta asebwn ou mh kaqisw6niyomai en aqwois tas ceiras mou kai kuklwsw to qusiasthrion sou kurie7tou akousai fwnhn ainesews kai dihghsasqai panta ta qaumasia sou8kurie hgaphsa euprepeian oikou sou kai topon skhnwmatos doxhs sou9mh sunapoleshs meta asebwn thn yuchn mou kai meta andrwn aimatwn thn zwhn mou10wn en cersin anomiai h dexia autwn eplhsqh dwrwn11egw de en akakia mou eporeuqhn lutrwsai me kai elehson me12o gar pous mou esth en euquthti en ekklhsiais euloghsw se kurie

Chapter 26
1tou dauid pro tou crisqhnai kurios fwtismos mou kai swthr mou tina fobhqhsomai kurios uperaspisths ths zwhs mou apo tinos deiliasw2en tw eggizein epĒ eme kakountas tou fagein tas sarkas mou oi qlibontes me kai oi ecqroi mou autoi hsqenhsan kai epesan3ean parataxhtai epĒ eme parembolh ou fobhqhsetai h kardia mou ean epanasth epĒ eme polemos en tauth egw elpizw4mian hthsamhn para kuriou tauthn ekzhthsw tou katoikein me en oikw kuriou pasas tas hmeras ths zwhs mou tou qewrein me thn terpnothta tou kuriou kai episkeptesqai ton naon autou5oti ekruyen me en skhnh en hmera kakwn mou eskepasen me en apokrufw ths skhnhs autou en petra uywsen me6kai nun idou uywsen thn kefalhn mou epĒ ecqrous mou ekuklwsa kai equsa en th skhnh autou qusian alalagmou asomai kai yalw tw kuriw7eisakouson kurie ths fwnhs mou hs ekekraxa elehson me kai eisakouson mou8soi eipen h kardia mou ezhthsen to proswpon mou to proswpon sou kurie zhthsw9mh apostreyhs to proswpon sou apĒ emou mh ekklinhs en orgh apo tou doulou sou bohqos mou genou mh aposkorakishs me kai mh egkataliphs me o qeos o swthr mou10oti o pathr mou kai h mhthr mou egkatelipon me o de kurios proselabeto me11nomoqethson me kurie th odw sou kai odhghson me en tribw euqeia eneka twn ecqrwn mou12mh paradws me eis yucas qlibontwn me oti epanesthsan moi martures adikoi kai eyeusato h adikia eauth13pisteuw tou idein ta agaqa kuriou en gh zwntwn14upomeinon ton kurion andrizou kai krataiousqw h kardia sou kai upomeinon ton kurion

Chapter 27
1tou dauid pros se kurie ekekraxa o qeos mou mh parasiwphshs apĒ emou mhpote parasiwphshs apĒ emou kai omoiwqhsomai tois katabainousin eis lakkon2eisakouson ths fwnhs ths dehsews mou en tw deesqai me pros se en tw me airein ceiras mou pros naon agion sou3mh sunelkushs meta amartwlwn thn yuchn mou kai meta ergazomenwn adikian mh sunapoleshs me twn lalountwn eirhnhn meta twn plhsion autwn kaka de en tais kardiais autwn4dos autois kata ta erga autwn kai kata thn ponhrian twn epithdeumatwn autwn kata ta erga twn ceirwn autwn dos autois apodos to antapodoma autwn autois5oti ou sunhkan eis ta erga kuriou kai eis ta erga twn ceirwn autou kaqeleis autous kai ou mh oikodomhseis autous6euloghtos kurios oti eishkousen ths fwnhs ths dehsews mou7kurios bohqos mou kai uperaspisths mou epĒ autw hlpisen h kardia mou kai ebohqhqhn kai aneqalen h sarx mou kai ek qelhmatos mou exomologhsomai autw8kurios krataiwma tou laou autou kai uperaspisths twn swthriwn tou cristou autou estin9swson ton laon sou kai euloghson thn klhronomian sou kai poimanon autous kai eparon autous ews tou aiwnos

Chapter 28
1yalmos tw dauid exodiou skhnhs enegkate tw kuriw uioi qeou enegkate tw kuriw uious kriwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn2enegkate tw kuriw doxan onomati autou proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou3fwnh kuriou epi twn udatwn o qeos ths doxhs ebronthsen kurios epi udatwn pollwn4fwnh kuriou en iscui fwnh kuriou en megaloprepeia5fwnh kuriou suntribontos kedrous kai suntriyei kurios tas kedrous tou libanou6kai leptunei autas ws ton moscon ton libanon kai o hgaphmenos ws uios monokerwtwn7fwnh kuriou diakoptontos floga puros8fwnh kuriou susseiontos erhmon kai susseisei kurios thn erhmon kadhs9fwnh kuriou katartizomenou elafous kai apokaluyei drumous kai en tw naw autou pas tis legei doxan10kurios ton kataklusmon katoikiei kai kaqietai kurios basileus eis ton aiwna11kurios iscun tw law autou dwsei kurios euloghsei ton laon autou en eirhnh

Chapter 29
1eis to telos yalmos wdhs tou egkainismou tou oikou tw dauid2uywsw se kurie oti upelabes me kai ouk hufranas tous ecqrous mou epĒ eme3kurie o qeos mou ekekraxa pros se kai iasw me4kurie anhgages ex adou thn yuchn mou eswsas me apo twn katabainontwn eis lakkon5yalate tw kuriw oi osioi autou kai exomologeisqe th mnhmh ths agiwsunhs autou6oti orgh en tw qumw autou kai zwh en tw qelhmati autou to esperas aulisqhsetai klauqmos kai eis to prwi agalliasis7egw de eipa en th euqhnia mou ou mh saleuqw eis ton aiwna8kurie en tw qelhmati sou parescou tw kallei mou dunamin apestreyas de to proswpon sou kai egenhqhn tetaragmenos9pros se kurie kekraxomai kai pros ton qeon mou dehqhsomai10tis wfeleia en tw aimati mou en tw katabhnai me eis diafqoran mh exomologhsetai soi cous h anaggelei thn alhqeian sou11hkousen kurios kai hlehsen me kurios egenhqh bohqos mou12estreyas ton kopeton mou eis coron emoi dierrhxas ton sakkon mou kai periezwsas me eufrosunhn13opws an yalh soi h doxa mou kai ou mh katanugw kurie o qeos mou eis ton aiwna exomologhsomai soi

Chapter 30
1eis to telos yalmos tw dauid ekstasews2epi soi kurie hlpisa mh kataiscunqeihn eis ton aiwna en th dikaiosunh sou rusai me kai exelou me3klinon pros me to ous sou tacunon tou exelesqai me genou moi eis qeon uperaspisthn kai eis oikon katafughs tou swsai me4oti krataiwma mou kai katafugh mou ei su kai eneken tou onomatos sou odhghseis me kai diaqreyeis me5exaxeis me ek pagidos tauths hs ekruyan moi oti su ei o uperaspisths mou6eis ceiras sou paraqhsomai to pneuma mou elutrwsw me kurie o qeos ths alhqeias7emishsas tous diafulassontas mataiothtas dia kenhs egw de epi tw kuriw hlpisa8agalliasomai kai eufranqhsomai epi tw eleei sou oti epeides thn tapeinwsin mou eswsas ek twn anagkwn thn yuchn mou9kai ou sunekleisas me eis ceiras ecqrou esthsas en eurucwrw tous podas mou10elehson me kurie oti qlibomai etaracqh en qumw o ofqalmos mou h yuch mou kai h gasthr mou11oti exelipen en odunh h zwh mou kai ta eth mou en stenagmois hsqenhsen en ptwceia h iscus mou kai ta osta mou etaracqhsan12para pantas tous ecqrous mou egenhqhn oneidos kai tois geitosin mou sfodra kai fobos tois gnwstois mou oi qewrountes me exw efugon apĒ emou13epelhsqhn wsei nekros apo kardias egenhqhn wsei skeuos apolwlos14oti hkousa yogon pollwn paroikountwn kukloqen en tw episunacqhnai autous ama epĒ eme tou labein thn yuchn mou ebouleusanto15egw de epi se hlpisa kurie eipa su ei o qeos mou16en tais cersin sou oi kairoi mou rusai me ek ceiros ecqrwn mou kai ek twn katadiwkontwn me17epifanon to proswpon sou epi ton doulon sou swson me en tw eleei sou18kurie mh kataiscunqeihn oti epekalesamhn se aiscunqeihsan oi asebeis kai katacqeihsan eis adou19alala genhqhtw ta ceilh ta dolia ta lalounta kata tou dikaiou anomian en uperhfania kai exoudenwsei20ws polu to plhqos ths crhstothtos sou kurie hs ekruyas tois foboumenois se exeirgasw tois elpizousin epi se enantion twn uiwn twn anqrwpwn21katakruyeis autous en apokrufw tou proswpou sou apo tarachs anqrwpwn skepaseis autous en skhnh apo antilogias glwsswn22euloghtos kurios oti eqaumastwsen to eleos autou en polei periochs23egw de eipa en th ekstasei mou aperrimmai ara apo proswpou twn ofqalmwn sou dia touto eishkousas ths fwnhs ths dehsews mou en tw kekragenai me pros se24agaphsate ton kurion pantes oi osioi autou oti alhqeias ekzhtei kurios kai antapodidwsin tois perissws poiousin uperhfanian25andrizesqe kai krataiousqw h kardia umwn pantes oi elpizontes epi kurion

Chapter 31
1tw dauid sunesews makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai2makarios anhr ou ou mh logishtai kurios amartian oude estin en tw stomati autou dolos3oti esighsa epalaiwqh ta osta mou apo tou krazein me olhn thn hmeran4oti hmeras kai nuktos ebarunqh epĒ eme h ceir sou estrafhn eis talaipwrian en tw empaghnai akanqan diayalma5thn amartian mou egnwrisa kai thn anomian mou ouk ekaluya eipa exagoreusw katĒ emou thn anomian mou tw kuriw kai su afhkas thn asebeian ths amartias mou diayalma6uper tauths proseuxetai pas osios pros se en kairw euqetw plhn en kataklusmw udatwn pollwn pros auton ouk eggiousin7su mou ei katafugh apo qliyews ths periecoushs me to agalliama mou lutrwsai me apo twn kuklwsantwn me diayalma8sunetiw se kai sumbibw se en odw tauth h poreush episthriw epi se tous ofqalmous mou9mh ginesqe ws ippos kai hmionos ois ouk estin sunesis en calinw kai khmw tas siagonas autwn agxai twn mh eggizontwn pros se10pollai ai mastiges tou amartwlou ton de elpizonta epi kurion eleos kuklwsei11eufranqhte epi kurion kai agalliasqe dikaioi kai kaucasqe pantes oi euqeis th kardia

Chapter 32
1tw dauid agalliasqe dikaioi en tw kuriw tois euqesi prepei ainesis2exomologeisqe tw kuriw en kiqara en yalthriw dekacordw yalate autw3asate autw asma kainon kalws yalate en alalagmw4oti euqhs o logos tou kuriou kai panta ta erga autou en pistei5agapa elehmosunhn kai krisin tou eleous kuriou plhrhs h gh6tw logw tou kuriou oi ouranoi esterewqhsan kai tw pneumati tou stomatos autou pasa h dunamis autwn7sunagwn ws askon udata qalasshs tiqeis en qhsaurois abussous8fobhqhtw ton kurion pasa h gh apĒ autou de saleuqhtwsan pantes oi katoikountes thn oikoumenhn9oti autos eipen kai egenhqhsan autos eneteilato kai ektisqhsan10kurios diaskedazei boulas eqnwn aqetei de logismous lawn kai aqetei boulas arcontwn11h de boulh tou kuriou eis ton aiwna menei logismoi ths kardias autou eis genean kai genean12makarion to eqnos ou estin kurios o qeos autou laos on exelexato eis klhronomian eautw13ex ouranou epebleyen o kurios eiden pantas tous uious twn anqrwpwn14ex etoimou katoikhthriou autou epebleyen epi pantas tous katoikountas thn ghn15o plasas kata monas tas kardias autwn o sunieis eis panta ta erga autwn16ou swzetai basileus dia pollhn dunamin kai gigas ou swqhsetai en plhqei iscuos autou17yeudhs ippos eis swthrian en de plhqei dunamews autou ou swqhsetai18idou oi ofqalmoi kuriou epi tous foboumenous auton tous elpizontas epi to eleos autou19rusasqai ek qanatou tas yucas autwn kai diaqreyai autous en limw20h yuch hmwn upomenei tw kuriw oti bohqos kai uperaspisths hmwn estin21oti en autw eufranqhsetai h kardia hmwn kai en tw onomati tw agiw autou hlpisamen22genoito to eleos sou kurie efĒ hmas kaqaper hlpisamen epi se

Chapter 33
1tw dauid opote hlloiwsen to proswpon autou enantion abimelec kai apelusen auton kai aphlqen2euloghsw ton kurion en panti kairw dia pantos h ainesis autou en tw stomati mou3en tw kuriw epainesqhsetai h yuch mou akousatwsan praeis kai eufranqhtwsan4megalunate ton kurion sun emoi kai uywswmen to onoma autou epi to auto5exezhthsa ton kurion kai ephkousen mou kai ek paswn twn paroikiwn mou errusato me6proselqate pros auton kai fwtisqhte kai ta proswpa umwn ou mh kataiscunqh7outos o ptwcos ekekraxen kai o kurios eishkousen autou kai ek paswn twn qliyewn autou eswsen auton8parembalei aggelos kuriou kuklw twn foboumenwn auton kai rusetai autous9geusasqe kai idete oti crhstos o kurios makarios anhr os elpizei epĒ auton10fobhqhte ton kurion oi agioi autou oti ouk estin usterhma tois foboumenois auton11plousioi eptwceusan kai epeinasan oi de ekzhtountes ton kurion ouk elattwqhsontai pantos agaqou diayalma12deute tekna akousate mou fobon kuriou didaxw umas13tis estin anqrwpos o qelwn zwhn agapwn hmeras idein agaqas14pauson thn glwssan sou apo kakou kai ceilh sou tou mh lalhsai dolon15ekklinon apo kakou kai poihson agaqon zhthson eirhnhn kai diwxon authn16ofqalmoi kuriou epi dikaious kai wta autou eis dehsin autwn17proswpon de kuriou epi poiountas kaka tou exoleqreusai ek ghs to mnhmosunon autwn18ekekraxan oi dikaioi kai o kurios eishkousen autwn kai ek paswn twn qliyewn autwn errusato autous19eggus kurios tois suntetrimmenois thn kardian kai tous tapeinous tw pneumati swsei20pollai ai qliyeis twn dikaiwn kai ek paswn autwn rusetai autous21kurios fulassei panta ta osta autwn en ex autwn ou suntribhsetai22qanatos amartwlwn ponhros kai oi misountes ton dikaion plhmmelhsousin23lutrwsetai kurios yucas doulwn autou kai ou mh plhmmelhswsin pantes oi elpizontes epĒ auton

Chapter 34
1tw dauid dikason kurie tous adikountas me polemhson tous polemountas me2epilabou oplou kai qureou kai anasthqi eis bohqeian mou3ekceon romfaian kai sugkleison ex enantias twn katadiwkontwn me eipon th yuch mou swthria sou egw eimi4aiscunqhtwsan kai entraphtwsan oi zhtountes thn yuchn mou apostrafhtwsan eis ta opisw kai kataiscunqhtwsan oi logizomenoi moi kaka5genhqhtwsan wsei cnous kata proswpon anemou kai aggelos kuriou ekqlibwn autous6genhqhtw h odos autwn skotos kai olisqhma kai aggelos kuriou katadiwkwn autous7oti dwrean ekruyan moi diafqoran pagidos autwn mathn wneidisan thn yuchn mou8elqetw autois pagis hn ou ginwskousin kai h qhra hn ekruyan sullabetw autous kai en th pagidi pesountai en auth9h de yuch mou agalliasetai epi tw kuriw terfqhsetai epi tw swthriw autou10panta ta osta mou erousin kurie tis omoios soi ruomenos ptwcon ek ceiros sterewterwn autou kai ptwcon kai penhta apo twn diarpazontwn auton11anastantes martures adikoi a ouk eginwskon hrwtwn me12antapedidosan moi ponhra anti kalwn kai ateknian th yuch mou13egw de en tw autous parenoclein moi eneduomhn sakkon kai etapeinoun en nhsteia thn yuchn mou kai h proseuch mou eis kolpon mou apostrafhsetai14ws plhsion ws adelfon hmeteron outws euhrestoun ws penqwn kai skuqrwpazwn outws etapeinoumhn15kai katĒ emou hufranqhsan kai sunhcqhsan sunhcqhsan epĒ eme mastiges kai ouk egnwn diescisqhsan kai ou katenughsan16epeirasan me exemukthrisan me mukthrismon ebruxan epĒ eme tous odontas autwn17kurie pote epoyh apokatasthson thn yuchn mou apo ths kakourgias autwn apo leontwn thn monogenh mou18exomologhsomai soi kurie en ekklhsia pollh en law barei ainesw se19mh epicareihsan moi oi ecqrainontes moi adikws oi misountes me dwrean kai dianeuontes ofqalmois20oti emoi men eirhnika elaloun kai epĒ orghn dolous dielogizonto21kai eplatunan epĒ eme to stoma autwn eipan euge euge eidan oi ofqalmoi hmwn22eides kurie mh parasiwphshs kurie mh aposths apĒ emou23exegerqhti kurie kai prosces th krisei mou o qeos mou kai o kurios mou eis thn dikhn mou24krinon me kata thn dikaiosunhn sou kurie o qeos mou kai mh epicareihsan moi25mh eipaisan en kardiais autwn euge euge th yuch hmwn mhde eipaisan katepiomen auton26aiscunqeihsan kai entrapeihsan ama oi epicairontes tois kakois mou endusasqwsan aiscunhn kai entrophn oi megalorrhmonountes epĒ eme27agalliasainto kai eufranqeihsan oi qelontes thn dikaiosunhn mou kai eipatwsan dia pantos megalunqhtw o kurios oi qelontes thn eirhnhn tou doulou autou28kai h glwssa mou melethsei thn dikaiosunhn sou olhn thn hmeran ton epainon sou

Chapter 35
1eis to telos tw doulw kuriou tw dauid2fhsin o paranomos tou amartanein en eautw ouk estin fobos qeou apenanti twn ofqalmwn autou3oti edolwsen enwpion autou tou eurein thn anomian autou kai mishsai4ta rhmata tou stomatos autou anomia kai dolos ouk eboulhqh sunienai tou agaqunai5anomian dielogisato epi ths koiths autou paresth pash odw ouk agaqh th de kakia ou proswcqisen6kurie en tw ouranw to eleos sou kai h alhqeia sou ews twn nefelwn7h dikaiosunh sou wsei orh qeou ta krimata sou abussos pollh anqrwpous kai kthnh swseis kurie8ws eplhqunas to eleos sou o qeos oi de uioi twn anqrwpwn en skeph twn pterugwn sou elpiousin9mequsqhsontai apo piothtos tou oikou sou kai ton ceimarroun ths trufhs sou potieis autous10oti para soi phgh zwhs en tw fwti sou oyomeqa fws11parateinon to eleos sou tois ginwskousin se kai thn dikaiosunhn sou tois euqesi th kardia12mh elqetw moi pous uperhfanias kai ceir amartwlwn mh saleusai me13ekei epeson oi ergazomenoi thn anomian exwsqhsan kai ou mh dunwntai sthnai

Chapter 36
1tou dauid mh parazhlou en ponhreuomenois mhde zhlou tous poiountas thn anomian2oti wsei cortos tacu apoxhranqhsontai kai wsei lacana clohs tacu apopesountai3elpison epi kurion kai poiei crhstothta kai kataskhnou thn ghn kai poimanqhsh epi tw ploutw auths4katatrufhson tou kuriou kai dwsei soi ta aithmata ths kardias sou5apokaluyon pros kurion thn odon sou kai elpison epĒ auton kai autos poihsei6kai exoisei ws fws thn dikaiosunhn sou kai to krima sou ws meshmbrian7upotaghqi tw kuriw kai iketeuson auton mh parazhlou en tw kateuodoumenw en th odw autou en anqrwpw poiounti paranomias8pausai apo orghs kai egkatalipe qumon mh parazhlou wste ponhreuesqai9oti oi ponhreuomenoi exoleqreuqhsontai oi de upomenontes ton kurion autoi klhronomhsousin ghn10kai eti oligon kai ou mh uparxh o amartwlos kai zhthseis ton topon autou kai ou mh eurhs11oi de praeis klhronomhsousin ghn kai katatrufhsousin epi plhqei eirhnhs12parathrhsetai o amartwlos ton dikaion kai bruxei epĒ auton tous odontas autou13o de kurios ekgelasetai auton oti problepei oti hxei h hmera autou14romfaian espasanto oi amartwloi eneteinan toxon autwn tou katabalein ptwcon kai penhta tou sfaxai tous euqeis th kardia15h romfaia autwn eiselqoi eis thn kardian autwn kai ta toxa autwn suntribeihsan16kreisson oligon tw dikaiw uper plouton amartwlwn polun17oti braciones amartwlwn suntribhsontai uposthrizei de tous dikaious kurios18ginwskei kurios tas odous twn amwmwn kai h klhronomia autwn eis ton aiwna estai19ou kataiscunqhsontai en kairw ponhrw kai en hmerais limou cortasqhsontai20oti oi amartwloi apolountai oi de ecqroi tou kuriou ama tw doxasqhnai autous kai uywqhnai eklipontes wsei kapnos exelipon21daneizetai o amartwlos kai ouk apoteisei o de dikaios oiktirei kai didoi22oti oi eulogountes auton klhronomhsousi ghn oi de katarwmenoi auton exoleqreuqhsontai23para kuriou ta diabhmata anqrwpou kateuqunetai kai thn odon autou qelhsei24otan pesh ou kataracqhsetai oti kurios antisthrizei ceira autou25newteros egenomhn kai gar eghrasa kai ouk eidon dikaion egkataleleimmenon oude to sperma autou zhtoun artous26olhn thn hmeran elea kai daneizei kai to sperma autou eis eulogian estai27ekklinon apo kakou kai poihson agaqon kai kataskhnou eis aiwna aiwnos28oti kurios agapa krisin kai ouk egkataleiyei tous osious autou eis ton aiwna fulacqhsontai anomoi de ekdiwcqhsontai kai sperma asebwn exoleqreuqhsetai29dikaioi de klhronomhsousi ghn kai kataskhnwsousin eis aiwna aiwnos epĒ auths30stoma dikaiou melethsei sofian kai h glwssa autou lalhsei krisin31o nomos tou qeou autou en kardia autou kai ouc uposkelisqhsetai ta diabhmata autou32katanoei o amartwlos ton dikaion kai zhtei tou qanatwsai auton33o de kurios ou mh egkataliph auton eis tas ceiras autou oude mh katadikashtai auton otan krinhtai autw34upomeinon ton kurion kai fulaxon thn odon autou kai uywsei se tou kataklhronomhsai ghn en tw exoleqreuesqai amartwlous oyh35eidon asebh uperuyoumenon kai epairomenon ws tas kedrous tou libanou36kai parhlqon kai idou ouk hn kai ezhthsa auton kai ouc eureqh o topos autou37fulasse akakian kai ide euquthta oti estin egkataleimma anqrwpw eirhnikw38oi de paranomoi exoleqreuqhsontai epi to auto ta egkataleimmata twn asebwn exoleqreuqhsontai39swthria de twn dikaiwn para kuriou kai uperaspisths autwn estin en kairw qliyews40kai bohqhsei autois kurios kai rusetai autous kai exeleitai autous ex amartwlwn kai swsei autous oti hlpisan epĒ auton

Chapter 37
1yalmos tw dauid eis anamnhsin peri sabbatou2kurie mh tw qumw sou elegxhs me mhde th orgh sou paideushs me3oti ta belh sou enepaghsan moi kai epesthrisas epĒ eme thn ceira sou4ouk estin iasis en th sarki mou apo proswpou ths orghs sou ouk estin eirhnh tois osteois mou apo proswpou twn amartiwn mou5oti ai anomiai mou uperhran thn kefalhn mou wsei fortion baru ebarunqhsan epĒ eme6proswzesan kai esaphsan oi mwlwpes mou apo proswpou ths afrosunhs mou7etalaipwrhsa kai katekamfqhn ews telous olhn thn hmeran skuqrwpazwn eporeuomhn8oti ai yuai mou eplhsqhsan empaigmwn kai ouk estin iasis en th sarki mou9ekakwqhn kai etapeinwqhn ews sfodra wruomhn apo stenagmou ths kardias mou10kurie enantion sou pasa h epiqumia mou kai o stenagmos mou apo sou ouk ekrubh11h kardia mou etaracqh egkatelipen me h iscus mou kai to fws twn ofqalmwn mou kai auto ouk estin metĒ emou12oi filoi mou kai oi plhsion mou ex enantias mou hggisan kai esthsan kai oi eggista mou apo makroqen esthsan13kai exebiasanto oi zhtountes thn yuchn mou kai oi zhtountes ta kaka moi elalhsan mataiothtas kai doliothtas olhn thn hmeran emelethsan14egw de wsei kwfos ouk hkouon kai wsei alalos ouk anoigwn to stoma autou15kai egenomhn wsei anqrwpos ouk akouwn kai ouk ecwn en tw stomati autou elegmous16oti epi soi kurie hlpisa su eisakoush kurie o qeos mou17oti eipa mhpote epicarwsin moi oi ecqroi mou kai en tw saleuqhnai podas mou epĒ eme emegalorrhmonhsan18oti egw eis mastigas etoimos kai h alghdwn mou enwpion mou dia pantos19oti thn anomian mou egw anaggelw kai merimnhsw uper ths amartias mou20oi de ecqroi mou zwsin kai kekrataiwntai uper eme kai eplhqunqhsan oi misountes me adikws21oi antapodidontes kaka anti agaqwn endieballon me epei katediwkon dikaiosunhn kai aperriyan me ton agaphton wsei nekron ebdelugmenon22mh egkataliphs me kurie o qeos mou mh aposths apĒ emou23prosces eis thn bohqeian mou kurie ths swthrias mou

Chapter 38
1eis to telos tw idiqoun wdh tw dauid2eipa fulaxw tas odous mou tou mh amartanein en glwssh mou eqemhn tw stomati mou fulakhn en tw susthnai ton amartwlon enantion mou3ekwfwqhn kai etapeinwqhn kai esighsa ex agaqwn kai to alghma mou anekainisqh4eqermanqh h kardia mou entos mou kai en th meleth mou ekkauqhsetai pur elalhsa en glwssh mou5gnwrison moi kurie to peras mou kai ton ariqmon twn hmerwn mou tis estin ina gnw ti usterw egw6idou palaistas eqou tas hmeras mou kai h upostasis mou wsei ouqen enwpion sou plhn ta sumpanta mataioths pas anqrwpos zwn diayalma7mentoige en eikoni diaporeuetai anqrwpos plhn mathn tarassontai qhsaurizei kai ou ginwskei tini sunaxei auta8kai nun tis h upomonh mou ouci o kurios kai h upostasis mou para sou estin9apo paswn twn anomiwn mou rusai me oneidos afroni edwkas me10ekwfwqhn kai ouk hnoixa to stoma mou oti su ei o poihsas me11aposthson apĒ emou tas mastigas sou apo ths iscuos ths ceiros sou egw exelipon12en elegmois uper anomias epaideusas anqrwpon kai exethxas ws aracnhn thn yuchn autou plhn mathn tarassetai pas anqrwpos diayalma13eisakouson ths proseuchs mou kurie kai ths dehsews mou enwtisai twn dakruwn mou mh parasiwphshs oti paroikos egw eimi para soi kai parepidhmos kaqws pantes oi pateres mou14anes moi ina anayuxw pro tou me apelqein kai ouketi mh uparxw

Chapter 39
1eis to telos tw dauid yalmos2upomenwn upemeina ton kurion kai prosescen moi kai eishkousen ths dehsews mou3kai anhgagen me ek lakkou talaipwrias kai apo phlou iluos kai esthsen epi petran tous podas mou kai kathuqunen ta diabhmata mou4kai enebalen eis to stoma mou asma kainon umnon tw qew hmwn oyontai polloi kai fobhqhsontai kai elpiousin epi kurion5makarios anhr ou estin to onoma kuriou elpis autou kai ouk enebleyen eis mataiothtas kai manias yeudeis6polla epoihsas su kurie o qeos mou ta qaumasia sou kai tois dialogismois sou ouk estin tis omoiwqhsetai soi aphggeila kai elalhsa eplhqunqhsan uper ariqmon7qusian kai prosforan ouk hqelhsas wtia de kathrtisw moi olokautwma kai peri amartias ouk hthsas8tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou9tou poihsai to qelhma sou o qeos mou eboulhqhn kai ton nomon sou en mesw ths koilias mou10euhggelisamhn dikaiosunhn en ekklhsia megalh idou ta ceilh mou ou mh kwlusw kurie su egnws11thn dikaiosunhn sou ouk ekruya en th kardia mou thn alhqeian sou kai to swthrion sou eipa ouk ekruya to eleos sou kai thn alhqeian sou apo sunagwghs pollhs12su de kurie mh makrunhs tous oiktirmous sou apĒ emou to eleos sou kai h alhqeia sou dia pantos antelabonto mou13oti periescon me kaka wn ouk estin ariqmos katelabon me ai anomiai mou kai ouk hdunhqhn tou blepein eplhqunqhsan uper tas tricas ths kefalhs mou kai h kardia mou egkatelipen me14eudokhson kurie tou rusasqai me kurie eis to bohqhsai moi prosces15kataiscunqeihsan kai entrapeihsan ama oi zhtountes thn yuchn mou tou exarai authn apostrafeihsan eis ta opisw kai entrapeihsan oi qelontes moi kaka16komisasqwsan paracrhma aiscunhn autwn oi legontes moi euge euge17agalliasainto kai eufranqeihsan epi soi pantes oi zhtountes se kurie kai eipatwsan dia pantos megalunqhtw o kurios oi agapwntes to swthrion sou18egw de ptwcos eimi kai penhs kurios frontiei mou bohqos mou kai uperaspisths mou su ei o qeos mou mh cronishs

Chapter 40
1eis to telos yalmos tw dauid2makarios o suniwn epi ptwcon kai penhta en hmera ponhra rusetai auton o kurios3kurios diafulaxai auton kai zhsai auton kai makarisai auton en th gh kai mh paradwh auton eis ceiras ecqrou autou4kurios bohqhsai autw epi klinhs odunhs autou olhn thn koithn autou estreyas en th arrwstia autou5egw eipa kurie elehson me iasai thn yuchn mou oti hmarton soi6oi ecqroi mou eipan kaka moi pote apoqaneitai kai apoleitai to onoma autou7kai ei eiseporeueto tou idein mathn elalei h kardia autou sunhgagen anomian eautw exeporeueto exw kai elalei8epi to auto katĒ emou eyiqurizon pantes oi ecqroi mou katĒ emou elogizonto kaka moi9logon paranomon kateqento katĒ emou mh o koimwmenos ouci prosqhsei tou anasthnai10kai gar o anqrwpos ths eirhnhs mou efĒ on hlpisa o esqiwn artous mou emegalunen epĒ eme pternismon11su de kurie elehson me kai anasthson me kai antapodwsw autois12en toutw egnwn oti teqelhkas me oti ou mh epicarh o ecqros mou epĒ eme13emou de dia thn akakian antelabou kai ebebaiwsas me enwpion sou eis ton aiwna14euloghtos kurios o qeos israhl apo tou aiwnos kai eis ton aiwna genoito genoito

Chapter 41
1eis to telos eis sunesin tois uiois kore2on tropon epipoqei h elafos epi tas phgas twn udatwn outws epipoqei h yuch mou pros se o qeos3ediyhsen h yuch mou pros ton qeon ton zwnta pote hxw kai ofqhsomai tw proswpw tou qeou4egenhqh moi ta dakrua mou artos hmeras kai nuktos en tw legesqai moi kaqĒ ekasthn hmeran pou estin o qeos sou5tauta emnhsqhn kai execea epĒ eme thn yuchn mou oti dieleusomai en topw skhnhs qaumasths ews tou oikou tou qeou en fwnh agalliasews kai exomologhsews hcou eortazontos6ina ti perilupos ei yuch kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw swthrion tou proswpou mou o qeos mou7pros emauton h yuch mou etaracqh dia touto mnhsqhsomai sou ek ghs iordanou kai ermwniim apo orous mikrou8abussos abusson epikaleitai eis fwnhn twn katarraktwn sou pantes oi metewrismoi sou kai ta kumata sou epĒ eme dihlqon9hmeras enteleitai kurios to eleos autou kai nuktos wdh parĒ emoi proseuch tw qew ths zwhs mou10erw tw qew antilhmptwr mou ei dia ti mou epelaqou ina ti skuqrwpazwn poreuomai en tw ekqlibein ton ecqron mou11en tw kataqlasai ta osta mou wneidisan me oi qlibontes me en tw legein autous moi kaqĒ ekasthn hmeran pou estin o qeos sou12ina ti perilupos ei yuch kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw h swthria tou proswpou mou o qeos mou

Chapter 42
1yalmos tw dauid krinon me o qeos kai dikason thn dikhn mou ex eqnous ouc osiou apo anqrwpou adikou kai doliou rusai me2oti su ei o qeos krataiwma mou ina ti apwsw me kai ina ti skuqrwpazwn poreuomai en tw ekqlibein ton ecqron mou3exaposteilon to fws sou kai thn alhqeian sou auta me wdhghsan kai hgagon me eis oros agion sou kai eis ta skhnwmata sou4kai eiseleusomai pros to qusiasthrion tou qeou pros ton qeon ton eufrainonta thn neothta mou exomologhsomai soi en kiqara o qeos o qeos mou5ina ti perilupos ei yuch kai ina ti suntarasseis me elpison epi ton qeon oti exomologhsomai autw swthrion tou proswpou mou o qeos mou

Chapter 43
1eis to telos tois uiois kore eis sunesin yalmos2o qeos en tois wsin hmwn hkousamen oi pateres hmwn anhggeilan hmin ergon o eirgasw en tais hmerais autwn en hmerais arcaiais3h ceir sou eqnh exwleqreusen kai katefuteusas autous ekakwsas laous kai exebales autous4ou gar en th romfaia autwn eklhronomhsan ghn kai o braciwn autwn ouk eswsen autous allĒ h dexia sou kai o braciwn sou kai o fwtismos tou proswpou sou oti eudokhsas en autois5su ei autos o basileus mou kai o qeos mou o entellomenos tas swthrias iakwb6en soi tous ecqrous hmwn keratioumen kai en tw onomati sou exouqenwsomen tous epanistanomenous hmin7ou gar epi tw toxw mou elpiw kai h romfaia mou ou swsei me8eswsas gar hmas ek twn qlibontwn hmas kai tous misountas hmas kathscunas9en tw qew epainesqhsomeqa olhn thn hmeran kai en tw onomati sou exomologhsomeqa eis ton aiwna diayalma10nuni de apwsw kai kathscunas hmas kai ouk exeleush en tais dunamesin hmwn11apestreyas hmas eis ta opisw para tous ecqrous hmwn kai oi misountes hmas dihrpazon eautois12edwkas hmas ws probata brwsews kai en tois eqnesin diespeiras hmas13apedou ton laon sou aneu timhs kai ouk hn plhqos en tois allagmasin autwn14eqou hmas oneidos tois geitosin hmwn mukthrismon kai katagelwta tois kuklw hmwn15eqou hmas eis parabolhn en tois eqnesin kinhsin kefalhs en tois laois16olhn thn hmeran h entroph mou katenantion mou estin kai h aiscunh tou proswpou mou ekaluyen me17apo fwnhs oneidizontos kai paralalountos apo proswpou ecqrou kai ekdiwkontos18tauta panta hlqen efĒ hmas kai ouk epelaqomeqa sou kai ouk hdikhsamen en diaqhkh sou19kai ouk apesth eis ta opisw h kardia hmwn kai exeklinas tas tribous hmwn apo ths odou sou20oti etapeinwsas hmas en topw kakwsews kai epekaluyen hmas skia qanatou21ei epelaqomeqa tou onomatos tou qeou hmwn kai ei diepetasamen ceiras hmwn pros qeon allotrion22ouci o qeos ekzhthsei tauta autos gar ginwskei ta krufia ths kardias23oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen ws probata sfaghs24exegerqhti ina ti upnois kurie anasthqi kai mh apwsh eis telos25ina ti to proswpon sou apostrefeis epilanqanh ths ptwceias hmwn kai ths qliyews hmwn26oti etapeinwqh eis coun h yuch hmwn ekollhqh eis ghn h gasthr hmwn27anasta kurie bohqhson hmin kai lutrwsai hmas eneken tou onomatos sou

Chapter 44
1eis to telos uper twn alloiwqhsomenwn tois uiois kore eis sunesin wdh uper tou agaphtou2exhreuxato h kardia mou logon agaqon legw egw ta erga mou tw basilei h glwssa mou kalamos grammatews oxugrafou3wraios kallei para tous uious twn anqrwpwn execuqh caris en ceilesin sou dia touto euloghsen se o qeos eis ton aiwna4perizwsai thn romfaian sou epi ton mhron sou dunate th wraiothti sou kai tw kallei sou5kai enteinon kai kateuodou kai basileue eneken alhqeias kai prau+thtos kai dikaiosunhs kai odhghsei se qaumastws h dexia sou6ta belh sou hkonhmena dunate laoi upokatw sou pesountai en kardia twn ecqrwn tou basilews7o qronos sou o qeos eis ton aiwna tou aiwnos rabdos euquthtos h rabdos ths basileias sou8hgaphsas dikaiosunhn kai emishsas anomian dia touto ecrisen se o qeos o qeos sou elaion agalliasews para tous metocous sou9smurna kai stakth kai kasia apo twn imatiwn sou apo barewn elefantinwn ex wn hufranan se10qugateres basilewn en th timh sou paresth h basilissa ek dexiwn sou en imatismw diacrusw peribeblhmenh pepoikilmenh11akouson qugater kai ide kai klinon to ous sou kai epilaqou tou laou sou kai tou oikou tou patros sou12oti epequmhsen o basileus tou kallous sou oti autos estin o kurios sou13kai proskunhsousin autw qugateres turou en dwrois to proswpon sou litaneusousin oi plousioi tou laou14pasa h doxa auths qugatros basilews eswqen en krosswtois crusois peribeblhmenh pepoikilmenh15apenecqhsontai tw basilei parqenoi opisw auths ai plhsion auths apenecqhsontai soi16apenecqhsontai en eufrosunh kai agalliasei acqhsontai eis naon basilews17anti twn paterwn sou egenhqhsan soi uioi katasthseis autous arcontas epi pasan thn ghn18mnhsqhsontai tou onomatos sou en pash genea kai genea dia touto laoi exomologhsontai soi eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos

Chapter 45
1eis to telos uper twn uiwn kore uper twn krufiwn yalmos2o qeos hmwn katafugh kai dunamis bohqos en qliyesin tais eurousais hmas sfodra3dia touto ou fobhqhsomeqa en tw tarassesqai thn ghn kai metatiqesqai orh en kardiais qalasswn4hchsan kai etaracqhsan ta udata autwn etaracqhsan ta orh en th krataiothti autou diayalma5tou potamou ta ormhmata eufrainousin thn polin tou qeou hgiasen to skhnwma autou o uyistos6o qeos en mesw auths ou saleuqhsetai bohqhsei auth o qeos to pros prwi7etaracqhsan eqnh eklinan basileiai edwken fwnhn autou esaleuqh h gh8kurios twn dunamewn meqĒ hmwn antilhmptwr hmwn o qeos iakwb diayalma9deute idete ta erga kuriou a eqeto terata epi ths ghs10antanairwn polemous mecri twn peratwn ths ghs toxon suntriyei kai sugklasei oplon kai qureous katakausei en puri11scolasate kai gnwte oti egw eimi o qeos uywqhsomai en tois eqnesin uywqhsomai en th gh12kurios twn dunamewn meqĒ hmwn antilhmptwr hmwn o qeos iakwb

Chapter 46
1eis to telos uper twn uiwn kore yalmos2panta ta eqnh krothsate ceiras alalaxate tw qew en fwnh agalliasews3oti kurios uyistos foberos basileus megas epi pasan thn ghn4upetaxen laous hmin kai eqnh upo tous podas hmwn5exelexato hmin thn klhronomian autou thn kallonhn iakwb hn hgaphsen diayalma6anebh o qeos en alalagmw kurios en fwnh salpiggos7yalate tw qew hmwn yalate yalate tw basilei hmwn yalate8oti basileus pashs ths ghs o qeos yalate sunetws9ebasileusen o qeos epi ta eqnh o qeos kaqhtai epi qronou agiou autou10arcontes lawn sunhcqhsan meta tou qeou abraam oti tou qeou oi krataioi ths ghs sfodra ephrqhsan

Chapter 47
1yalmos wdhs tois uiois kore deutera sabbatou2megas kurios kai ainetos sfodra en polei tou qeou hmwn orei agiw autou3eu rizwn agalliamati pashs ths ghs orh siwn ta pleura tou borra h polis tou basilews tou megalou4o qeos en tais baresin auths ginwsketai otan antilambanhtai auths5oti idou oi basileis sunhcqhsan hlqosan epi to auto6autoi idontes outws eqaumasan etaracqhsan esaleuqhsan7tromos epelabeto autwn ekei wdines ws tiktoushs8en pneumati biaiw suntriyeis ploia qarsis9kaqaper hkousamen outws eidomen en polei kuriou twn dunamewn en polei tou qeou hmwn o qeos eqemeliwsen authn eis ton aiwna diayalma10upelabomen o qeos to eleos sou en mesw tou naou sou11kata to onoma sou o qeos outws kai h ainesis sou epi ta perata ths ghs dikaiosunhs plhrhs h dexia sou12eufranqhtw to oros siwn agalliasqwsan ai qugateres ths ioudaias eneken twn krimatwn sou kurie13kuklwsate siwn kai perilabete authn dihghsasqe en tois purgois auths14qesqe tas kardias umwn eis thn dunamin auths kai katadielesqe tas bareis auths opws an dihghshsqe eis genean eteran15oti outos estin o qeos o qeos hmwn eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos autos poimanei hmas eis tous aiwnas

Chapter 48
1eis to telos tois uiois kore yalmos2akousate tauta panta ta eqnh enwtisasqe pantes oi katoikountes thn oikoumenhn3oi te ghgeneis kai oi uioi twn anqrwpwn epi to auto plousios kai penhs4to stoma mou lalhsei sofian kai h meleth ths kardias mou sunesin5klinw eis parabolhn to ous mou anoixw en yalthriw to problhma mou6ina ti foboumai en hmera ponhra h anomia ths pternhs mou kuklwsei me7oi pepoiqotes epi th dunamei autwn kai epi tw plhqei tou ploutou autwn kaucwmenoi8adelfos ou lutroutai lutrwsetai anqrwpos ou dwsei tw qew exilasma autou9kai thn timhn ths lutrwsews ths yuchs autou10kai ekopasen eis ton aiwna kai zhsetai eis telos oti ouk oyetai katafqoran otan idh sofous apoqnhskontas11epi to auto afrwn kai anous apolountai kai kataleiyousin allotriois ton plouton autwn12kai oi tafoi autwn oikiai autwn eis ton aiwna skhnwmata autwn eis genean kai genean epekalesanto ta onomata autwn epi twn gaiwn autwn13kai anqrwpos en timh wn ou sunhken parasuneblhqh tois kthnesin tois anohtois kai wmoiwqh autois14auth h odos autwn skandalon autois kai meta tauta en tw stomati autwn eudokhsousin diayalma15ws probata en adh eqento qanatos poimainei autous kai katakurieusousin autwn oi euqeis to prwi kai h bohqeia autwn palaiwqhsetai en tw adh ek ths doxhs autwn16plhn o qeos lutrwsetai thn yuchn mou ek ceiros adou otan lambanh me diayalma17mh fobou otan plouthsh anqrwpos kai otan plhqunqh h doxa tou oikou autou18oti ouk en tw apoqnhskein auton lhmyetai ta panta oude sugkatabhsetai autw h doxa autou19oti h yuch autou en th zwh autou euloghqhsetai exomologhsetai soi otan agaqunhs autw20eiseleusetai ews geneas paterwn autou ews aiwnos ouk oyetai fws21anqrwpos en timh wn ou sunhken parasuneblhqh tois kthnesin tois anohtois kai wmoiwqh autois

Chapter 49
1yalmos tw asaf qeos qewn kurios elalhsen kai ekalesen thn ghn apo anatolwn hliou kai mecri dusmwn2ek siwn h euprepeia ths wraiothtos autou o qeos emfanws hxei3o qeos hmwn kai ou parasiwphsetai pur enantion autou kauqhsetai kai kuklw autou kataigis sfodra4proskalesetai ton ouranon anw kai thn ghn diakrinai ton laon autou5sunagagete autw tous osious autou tous diatiqemenous thn diaqhkhn autou epi qusiais6kai anaggelousin oi ouranoi thn dikaiosunhn autou oti o qeos kriths estin diayalma7akouson laos mou kai lalhsw soi israhl kai diamarturomai soi o qeos o qeos sou eimi egw8ouk epi tais qusiais sou elegxw se ta de olokautwmata sou enwpion mou estin dia pantos9ou dexomai ek tou oikou sou moscous oude ek twn poimniwn sou cimarous10oti ema estin panta ta qhria tou drumou kthnh en tois oresin kai boes11egnwka panta ta peteina tou ouranou kai wraioths agrou metĒ emou estin12ean peinasw ou mh soi eipw emh gar estin h oikoumenh kai to plhrwma auths13mh fagomai krea taurwn h aima tragwn piomai14quson tw qew qusian ainesews kai apodos tw uyistw tas eucas sou15kai epikalesai me en hmera qliyews kai exeloumai se kai doxaseis me diayalma16tw de amartwlw eipen o qeos ina ti su dihgh ta dikaiwmata mou kai analambaneis thn diaqhkhn mou dia stomatos sou17su de emishsas paideian kai exebales tous logous mou eis ta opisw18ei eqewreis klepthn sunetreces autw kai meta moicwn thn merida sou etiqeis19to stoma sou epleonasen kakian kai h glwssa sou periepleken doliothta20kaqhmenos kata tou adelfou sou katelaleis kai kata tou uiou ths mhtros sou etiqeis skandalon21tauta epoihsas kai esighsa upelabes anomian oti esomai soi omoios elegxw se kai parasthsw kata proswpon sou22sunete dh tauta oi epilanqanomenoi tou qeou mhpote arpash kai mh h o ruomenos23qusia ainesews doxasei me kai ekei odos h deixw autw to swthrion tou qeou

Chapter 50
1eis to telos yalmos tw dauid2en tw elqein pros auton naqan ton profhthn hnika eishlqen pros bhrsabee3elehson me o qeos kata to mega eleos sou kai kata to plhqos twn oiktirmwn sou exaleiyon to anomhma mou4epi pleion plunon me apo ths anomias mou kai apo ths amartias mou kaqarison me5oti thn anomian mou egw ginwskw kai h amartia mou enwpion mou estin dia pantos6soi monw hmarton kai to ponhron enwpion sou epoihsa opws an dikaiwqhs en tois logois sou kai nikhshs en tw krinesqai se7idou gar en anomiais sunelhmfqhn kai en amartiais ekisshsen me h mhthr mou8idou gar alhqeian hgaphsas ta adhla kai ta krufia ths sofias sou edhlwsas moi9rantieis me usswpw kai kaqarisqhsomai pluneis me kai uper ciona leukanqhsomai10akoutieis me agalliasin kai eufrosunhn agalliasontai osta tetapeinwmena11apostreyon to proswpon sou apo twn amartiwn mou kai pasas tas anomias mou exaleiyon12kardian kaqaran ktison en emoi o qeos kai pneuma euqes egkainison en tois egkatois mou13mh aporriyhs me apo tou proswpou sou kai to pneuma to agion sou mh antanelhs apĒ emou14apodos moi thn agalliasin tou swthriou sou kai pneumati hgemonikw sthrison me15didaxw anomous tas odous sou kai asebeis epi se epistreyousin16rusai me ex aimatwn o qeos o qeos ths swthrias mou agalliasetai h glwssa mou thn dikaiosunhn sou17kurie ta ceilh mou anoixeis kai to stoma mou anaggelei thn ainesin sou18oti ei hqelhsas qusian edwka an olokautwmata ouk eudokhseis19qusia tw qew pneuma suntetrimmenon kardian suntetrimmenhn kai tetapeinwmenhn o qeos ouk exouqenwsei20agaqunon kurie en th eudokia sou thn siwn kai oikodomhqhtw ta teich ierousalhm21tote eudokhseis qusian dikaiosunhs anaforan kai olokautwmata tote anoisousin epi to qusiasthrion sou moscous

Chapter 51
1eis to telos sunesews tw dauid2en tw elqein dwhk ton idoumaion kai anaggeilai tw saoul kai eipein autw hlqen dauid eis ton oikon abimelec3ti egkauca en kakia o dunatos anomian olhn thn hmeran4adikian elogisato h glwssa sou wsei xuron hkonhmenon epoihsas dolon5hgaphsas kakian uper agaqwsunhn adikian uper to lalhsai dikaiosunhn diayalma6hgaphsas panta ta rhmata katapontismou glwssan dolian7dia touto o qeos kaqelei se eis telos ektilai se kai metanasteusai se apo skhnwmatos kai to rizwma sou ek ghs zwntwn diayalma8kai oyontai dikaioi kai fobhqhsontai kai epĒ auton gelasontai kai erousin9idou anqrwpos os ouk eqeto ton qeon bohqon autou allĒ ephlpisen epi to plhqos tou ploutou autou kai edunamwqh epi th mataiothti autou10egw de wsei elaia katakarpos en tw oikw tou qeou hlpisa epi to eleos tou qeou eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos11exomologhsomai soi eis ton aiwna oti epoihsas kai upomenw to onoma sou oti crhston enantion twn osiwn sou

Chapter 52
1eis to telos uper maeleq sunesews tw dauid2eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeos diefqarhsan kai ebdelucqhsan en anomiais ouk estin poiwn agaqon3o qeos ek tou ouranou diekuyen epi tous uious twn anqrwpwn tou idein ei estin suniwn h ekzhtwn ton qeon4pantes exeklinan ama hcrewqhsan ouk estin poiwn agaqon ouk estin ews enos5ouci gnwsontai pantes oi ergazomenoi thn anomian oi esqontes ton laon mou brwsei artou ton qeon ouk epekalesanto6ekei fobhqhsontai fobon ou ouk hn fobos oti o qeos dieskorpisen osta anqrwpareskwn kathscunqhsan oti o qeos exoudenwsen autous7tis dwsei ek siwn to swthrion tou israhl en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian tou laou autou agalliasetai iakwb kai eufranqhsetai israhl

Chapter 53
1eis to telos en umnois sunesews tw dauid2en tw elqein tous zifaious kai eipein tw saoul ouk idou dauid kekruptai parĒ hmin3o qeos en tw onomati sou swson me kai en th dunamei sou krinon me4o qeos eisakouson ths proseuchs mou enwtisai ta rhmata tou stomatos mou5oti allotrioi epanesthsan epĒ eme kai krataioi ezhthsan thn yuchn mou ou proeqento ton qeon enwpion autwn diayalma6idou gar o qeos bohqei moi kai o kurios antilhmptwr ths yuchs mou7apostreyei ta kaka tois ecqrois mou en th alhqeia sou exoleqreuson autous8ekousiws qusw soi exomologhsomai tw onomati sou kurie oti agaqon9oti ek pashs qliyews errusw me kai en tois ecqrois mou epeiden o ofqalmos mou

Chapter 54
1eis to telos en umnois sunesews tw dauid2enwtisai o qeos thn proseuchn mou kai mh uperidhs thn dehsin mou3prosces moi kai eisakouson mou eluphqhn en th adolescia mou kai etaracqhn4apo fwnhs ecqrou kai apo qliyews amartwlou oti exeklinan epĒ eme anomian kai en orgh enekotoun moi5h kardia mou etaracqh en emoi kai deilia qanatou epepesen epĒ eme6fobos kai tromos hlqen epĒ eme kai ekaluyen me skotos7kai eipa tis dwsei moi pterugas wsei peristeras kai petasqhsomai kai katapausw8idou emakruna fugadeuwn kai hulisqhn en th erhmw diayalma9prosedecomhn ton swzonta me apo oligoyucias kai kataigidos10katapontison kurie kai katadiele tas glwssas autwn oti eidon anomian kai antilogian en th polei11hmeras kai nuktos kuklwsei authn epi ta teich auths anomia kai kopos en mesw auths kai adikia12kai ouk exelipen ek twn plateiwn auths tokos kai dolos13oti ei ecqros wneidisen me uphnegka an kai ei o miswn me epĒ eme emegalorrhmonhsen ekrubhn an apĒ autou14su de anqrwpe isoyuce hgemwn mou kai gnwste mou15os epi to auto moi eglukanas edesmata en tw oikw tou qeou eporeuqhmen en omonoia16elqetw qanatos epĒ autous kai katabhtwsan eis adou zwntes oti ponhriai en tais paroikiais autwn en mesw autwn17egw de pros ton qeon ekekraxa kai o kurios eishkousen mou18esperas kai prwi kai meshmbrias dihghsomai apaggelw kai eisakousetai ths fwnhs mou19lutrwsetai en eirhnh thn yuchn mou apo twn eggizontwn moi oti en pollois hsan sun emoi20eisakousetai o qeos kai tapeinwsei autous o uparcwn pro twn aiwnwn diayalma ou gar estin autois antallagma kai ouk efobhqhsan ton qeon21exeteinen thn ceira autou en tw apodidonai ebebhlwsan thn diaqhkhn autou22diemerisqhsan apo orghs tou proswpou autou kai hggisen h kardia autou hpalunqhsan oi logoi autou uper elaion kai autoi eisin bolides23epirriyon epi kurion thn merimnan sou kai autos se diaqreyei ou dwsei eis ton aiwna salon tw dikaiw24su de o qeos kataxeis autous eis frear diafqoras andres aimatwn kai doliothtos ou mh hmiseuswsin tas hmeras autwn egw de elpiw epi se kurie

Chapter 55
1eis to telos uper tou laou tou apo twn agiwn memakrummenou tw dauid eis sthlografian opote ekrathsan auton oi allofuloi en geq2elehson me kurie oti katepathsen me anqrwpos olhn thn hmeran polemwn eqliyen me3katepathsan me oi ecqroi mou olhn thn hmeran oti polloi oi polemountes me apo uyous4hmeras fobhqhsomai egw de epi soi elpiw5en tw qew epainesw tous logous mou olhn thn hmeran epi tw qew hlpisa ou fobhqhsomai ti poihsei moi sarx6olhn thn hmeran tous logous mou ebdelussonto katĒ emou pantes oi dialogismoi autwn eis kakon7paroikhsousin kai katakruyousin autoi thn pternan mou fulaxousin kaqaper upemeinan thn yuchn mou8uper tou mhqenos swseis autous en orgh laous kataxeis o qeos9thn zwhn mou exhggeila soi eqou ta dakrua mou enwpion sou ws kai en th epaggelia sou10epistreyousin oi ecqroi mou eis ta opisw en h an hmera epikaleswmai se idou egnwn oti qeos mou ei su11epi tw qew ainesw rhma epi tw kuriw ainesw logon12epi tw qew hlpisa ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpos13en emoi o qeos ai eucai as apodwsw ainesews soi14oti errusw thn yuchn mou ek qanatou kai tous podas mou ex olisqhmatos tou euaresthsai enwpion tou qeou en fwti zwntwn

Chapter 56
1eis to telos mh diafqeirhs tw dauid eis sthlografian en tw auton apodidraskein apo proswpou saoul eis to sphlaion2elehson me o qeos elehson me oti epi soi pepoiqen h yuch mou kai en th skia twn pterugwn sou elpiw ews ou parelqh h anomia3kekraxomai pros ton qeon ton uyiston ton qeon ton euergethsanta me4exapesteilen ex ouranou kai eswsen me edwken eis oneidos tous katapatountas me diayalma exapesteilen o qeos to eleos autou kai thn alhqeian autou5kai errusato thn yuchn mou ek mesou skumnwn ekoimhqhn tetaragmenos uioi anqrwpwn oi odontes autwn oplon kai belh kai h glwssa autwn macaira oxeia6uywqhti epi tous ouranous o qeos kai epi pasan thn ghn h doxa sou7pagida htoimasan tois posin mou kai katekamyan thn yuchn mou wruxan pro proswpou mou boqron kai enepesan eis auton diayalma8etoimh h kardia mou o qeos etoimh h kardia mou asomai kai yalw9exegerqhti h doxa mou exegerqhti yalthrion kai kiqara exegerqhsomai orqrou10exomologhsomai soi en laois kurie yalw soi en eqnesin11oti emegalunqh ews twn ouranwn to eleos sou kai ews twn nefelwn h alhqeia sou12uywqhti epi tous ouranous o qeos kai epi pasan thn ghn h doxa sou

Chapter 57
1eis to telos mh diafqeirhs tw dauid eis sthlografian2ei alhqws ara dikaiosunhn laleite euqeia krinete oi uioi twn anqrwpwn3kai gar en kardia anomias ergazesqe en th gh adikian ai ceires umwn sumplekousin4aphllotriwqhsan oi amartwloi apo mhtras eplanhqhsan apo gastros elalhsan yeudh5qumos autois kata thn omoiwsin tou ofews wsei aspidos kwfhs kai buoushs ta wta auths6htis ouk eisakousetai fwnhn epadontwn farmakou te farmakeuomenou para sofou7o qeos sunetriyen tous odontas autwn en tw stomati autwn tas mulas twn leontwn suneqlasen kurios8exoudenwqhsontai ws udwr diaporeuomenon entenei to toxon autou ews ou asqenhsousin9wsei khros o takeis antanaireqhsontai epepese pur kai ouk eidon ton hlion10pro tou sunienai tas akanqas umwn thn ramnon wsei zwntas wsei en orgh katapietai umas11eufranqhsetai dikaios otan idh ekdikhsin asebwn tas ceiras autou niyetai en tw aimati tou amartwlou12kai erei anqrwpos ei ara estin karpos tw dikaiw ara estin o qeos krinwn autous en th gh

Chapter 58
1eis to telos mh diafqeirhs tw dauid eis sthlografian opote apesteilen saoul kai efulaxen ton oikon autou tou qanatwsai auton2exelou me ek twn ecqrwn mou o qeos kai ek twn epanistanomenwn epĒ eme lutrwsai me3rusai me ek twn ergazomenwn thn anomian kai ex andrwn aimatwn swson me4oti idou eqhreusan thn yuchn mou epeqento epĒ eme krataioi oute h anomia mou oute h amartia mou kurie5aneu anomias edramon kai kateuqunan exegerqhti eis sunanthsin mou kai ide6kai su kurie o qeos twn dunamewn o qeos israhl prosces tou episkeyasqai panta ta eqnh mh oiktirhshs pantas tous ergazomenous thn anomian diayalma7epistreyousin eis esperan kai limwxousin ws kuwn kai kuklwsousin polin8idou apofqegxontai en tw stomati autwn kai romfaia en tois ceilesin autwn oti tis hkousen9kai su kurie ekgelash autous exoudenwseis panta ta eqnh10to kratos mou pros se fulaxw oti o qeos antilhmptwr mou ei11o qeos mou to eleos autou profqasei me o qeos deixei moi en tois ecqrois mou12mh apokteinhs autous mhpote epilaqwntai tou laou mou diaskorpison autous en th dunamei sou kai katagage autous o uperaspisths mou kurie13amartian stomatos autwn logon ceilewn autwn kai sullhmfqhtwsan en th uperhfania autwn kai ex aras kai yeudous diaggelhsontai sunteleiai14en orgh sunteleias kai ou mh uparxwsin kai gnwsontai oti o qeos despozei tou iakwb twn peratwn ths ghs diayalma15epistreyousin eis esperan kai limwxousin ws kuwn kai kuklwsousin polin16autoi diaskorpisqhsontai tou fagein ean de mh cortasqwsin kai goggusousin17egw de asomai th dunamei sou kai agalliasomai to prwi to eleos sou oti egenhqhs antilhmptwr mou kai katafugh en hmera qliyews mou18bohqos mou soi yalw oti o qeos antilhmptwr mou ei o qeos mou to eleos mou

Chapter 59
1eis to telos tois alloiwqhsomenois eti eis sthlografian tw dauid eis didachn2opote enepurisen thn mesopotamian surias kai thn surian swba kai epestreyen iwab kai epataxen thn faragga twn alwn dwdeka ciliadas3o qeos apwsw hmas kai kaqeiles hmas wrgisqhs kai oiktirhsas hmas4suneseisas thn ghn kai sunetaraxas authn iasai ta suntrimmata auths oti esaleuqh5edeixas tw law sou sklhra epotisas hmas oinon katanuxews6edwkas tois foboumenois se shmeiwsin tou fugein apo proswpou toxou diayalma7opws an rusqwsin oi agaphtoi sou swson th dexia sou kai epakouson mou8o qeos elalhsen en tw agiw autou agalliasomai kai diameriw sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw9emos estin galaad kai emos estin manassh kai efraim krataiwsis ths kefalhs mou ioudas basileus mou10mwab lebhs ths elpidos mou epi thn idoumaian ektenw to upodhma mou emoi allofuloi upetaghsan11tis apaxei me eis polin periochs tis odhghsei me ews ths idoumaias12ouci su o qeos o apwsamenos hmas kai ouk exeleush o qeos en tais dunamesin hmwn13dos hmin bohqeian ek qliyews kai mataia swthria anqrwpou14en de tw qew poihsomen dunamin kai autos exoudenwsei tous qlibontas hmas

Chapter 60
1eis to telos en umnois tw dauid2eisakouson o qeos ths dehsews mou prosces th proseuch mou3apo twn peratwn ths ghs pros se ekekraxa en tw akhdiasai thn kardian mou en petra uywsas me4wdhghsas me oti egenhqhs elpis mou purgos iscuos apo proswpou ecqrou5paroikhsw en tw skhnwmati sou eis tous aiwnas skepasqhsomai en skeph twn pterugwn sou diayalma6oti su o qeos eishkousas twn eucwn mou edwkas klhronomian tois foboumenois to onoma sou7hmeras efĒ hmeras basilews prosqhseis eth autou ews hmeras geneas kai geneas8diamenei eis ton aiwna enwpion tou qeou eleos kai alhqeian autou tis ekzhthsei9outws yalw tw onomati sou eis ton aiwna tou aiwnos tou apodounai me tas eucas mou hmeran ex hmeras

Chapter 61
1eis to telos uper idiqoun yalmos tw dauid2ouci tw qew upotaghsetai h yuch mou parĒ autou gar to swthrion mou3kai gar autos qeos mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh saleuqw epi pleion4ews pote epitiqesqe epĒ anqrwpon foneuete pantes ws toicw keklimenw kai fragmw wsmenw5plhn thn timhn mou ebouleusanto apwsasqai edramon en yeudei tw stomati autwn eulogousan kai th kardia autwn kathrwnto diayalma6plhn tw qew upotaghqi h yuch mou oti parĒ autou h upomonh mou7oti autos qeos mou kai swthr mou antilhmptwr mou ou mh metanasteusw8epi tw qew to swthrion mou kai h doxa mou o qeos ths bohqeias mou kai h elpis mou epi tw qew9elpisate epĒ auton pasa sunagwgh laou ekceete enwpion autou tas kardias umwn o qeos bohqos hmwn diayalma10plhn mataioi oi uioi twn anqrwpwn yeudeis oi uioi twn anqrwpwn en zugois tou adikhsai autoi ek mataiothtos epi to auto11mh elpizete epi adikian kai epi arpagma mh epipoqeite ploutos ean reh mh prostiqesqe kardian12apax elalhsen o qeos duo tauta hkousa13oti to kratos tou qeou kai soi kurie to eleos oti su apodwseis ekastw kata ta erga autou

Chapter 62
1yalmos tw dauid en tw einai auton en th erhmw ths ioudaias2o qeos o qeos mou pros se orqrizw ediyhsen soi h yuch mou posaplws soi h sarx mou en gh erhmw kai abatw kai anudrw3outws en tw agiw wfqhn soi tou idein thn dunamin sou kai thn doxan sou4oti kreisson to eleos sou uper zwas ta ceilh mou epainesousin se5outws euloghsw se en th zwh mou en tw onomati sou arw tas ceiras mou6wsei steatos kai piothtos emplhsqeih h yuch mou kai ceilh agalliasews ainesei to stoma mou7ei emnhmoneuon sou epi ths strwmnhs mou en tois orqrois emeletwn eis se8oti egenhqhs bohqos mou kai en th skeph twn pterugwn sou agalliasomai9ekollhqh h yuch mou opisw sou emou antelabeto h dexia sou10autoi de eis mathn ezhthsan thn yuchn mou eiseleusontai eis ta katwtata ths ghs11paradoqhsontai eis ceiras romfaias merides alwpekwn esontai12o de basileus eufranqhsetai epi tw qew epainesqhsetai pas o omnuwn en autw oti enefragh stoma lalountwn adika

Chapter 63
1eis to telos yalmos tw dauid2eisakouson o qeos ths fwnhs mou en tw deesqai me apo fobou ecqrou exelou thn yuchn mou3eskepasas me apo sustrofhs ponhreuomenwn apo plhqous ergazomenwn thn anomian4oitines hkonhsan ws romfaian tas glwssas autwn eneteinan toxon autwn pragma pikron5tou katatoxeusai en apokrufois amwmon exapina katatoxeusousin auton kai ou fobhqhsontai6ekrataiwsan eautois logon ponhron dihghsanto tou kruyai pagidas eipan tis oyetai autous7exhreunhsan anomias exelipon exereunwntes exereunhsei proseleusetai anqrwpos kai kardia baqeia8kai uywqhsetai o qeos belos nhpiwn egenhqhsan ai plhgai autwn9kai exhsqenhsan epĒ autous ai glwssai autwn etaracqhsan pantes oi qewrountes autous10kai efobhqh pas anqrwpos kai anhggeilan ta erga tou qeou kai ta poihmata autou sunhkan11eufranqhsetai dikaios epi tw kuriw kai elpiei epĒ auton kai epainesqhsontai pantes oi euqeis th kardia

Chapter 64
1eis to telos yalmos tw dauid wdh ieremiou kai iezekihl ek tou logou ths paroikias ote emellon ekporeuesqai2soi prepei umnos o qeos en siwn kai soi apodoqhsetai euch en ierousalhm3eisakouson proseuchs mou pros se pasa sarx hxei4logoi anomiwn uperedunamwsan hmas kai tas asebeias hmwn su ilash5makarios on exelexw kai proselabou kataskhnwsei en tais aulais sou plhsqhsomeqa en tois agaqois tou oikou sou agios o naos sou qaumastos en dikaiosunh6epakouson hmwn o qeos o swthr hmwn h elpis pantwn twn peratwn ths ghs kai en qalassh makran7etoimazwn orh en th iscui autou periezwsmenos en dunasteia8o suntarasswn to kutos ths qalasshs hcous kumatwn auths taracqhsontai ta eqnh9kai fobhqhsontai oi katoikountes ta perata apo twn shmeiwn sou exodous prwias kai esperas teryeis10epeskeyw thn ghn kai emequsas authn eplhqunas tou ploutisai authn o potamos tou qeou eplhrwqh udatwn htoimasas thn trofhn autwn oti outws h etoimasia sou11tous aulakas auths mequson plhqunon ta genhmata auths en tais stagosin auths eufranqhsetai anatellousa12euloghseis ton stefanon tou eniautou ths crhstothtos sou kai ta pedia sou plhsqhsontai piothtos13pianqhsontai ta wraia ths erhmou kai agalliasin oi bounoi perizwsontai14enedusanto oi krioi twn probatwn kai ai koilades plhqunousi siton kekraxontai kai gar umnhsousin

Chapter 65
1eis to telos wdh yalmou anastasews alalaxate tw qew pasa h gh2yalate dh tw onomati autou dote doxan ainesei autou3eipate tw qew ws fobera ta erga sou en tw plhqei ths dunamews sou yeusontai se oi ecqroi sou4pasa h gh proskunhsatwsan soi kai yalatwsan soi yalatwsan tw onomati sou diayalma5deute kai idete ta erga tou qeou foberos en boulais uper tous uious twn anqrwpwn6o metastrefwn thn qalassan eis xhran en potamw dieleusontai podi ekei eufranqhsomeqa epĒ autw7tw despozonti en th dunasteia autou tou aiwnos oi ofqalmoi autou epi ta eqnh epiblepousin oi parapikrainontes mh uyousqwsan en eautois diayalma8eulogeite eqnh ton qeon hmwn kai akoutisasqe thn fwnhn ths ainesews autou9tou qemenou thn yuchn mou eis zwhn kai mh dontos eis salon tous podas mou10oti edokimasas hmas o qeos epurwsas hmas ws puroutai to argurion11eishgages hmas eis thn pagida eqou qliyeis epi ton nwton hmwn12epebibasas anqrwpous epi tas kefalas hmwn dihlqomen dia puros kai udatos kai exhgages hmas eis anayuchn13eiseleusomai eis ton oikon sou en olokautwmasin apodwsw soi tas eucas mou14as diesteilen ta ceilh mou kai elalhsen to stoma mou en th qliyei mou15olokautwmata memualwmena anoisw soi meta qumiamatos kai kriwn poihsw soi boas meta cimarwn diayalma16deute akousate kai dihghsomai pantes oi foboumenoi ton qeon osa epoihsen th yuch mou17pros auton tw stomati mou ekekraxa kai uywsa upo thn glwssan mou18adikian ei eqewroun en kardia mou mh eisakousatw kurios19dia touto eishkousen mou o qeos prosescen th fwnh ths dehsews mou20euloghtos o qeos os ouk apesthsen thn proseuchn mou kai to eleos autou apĒ emou

Chapter 66
1eis to telos en umnois yalmos wdhs2o qeos oiktirhsai hmas kai euloghsai hmas epifanai to proswpon autou efĒ hmas diayalma3tou gnwnai en th gh thn odon sou en pasin eqnesin to swthrion sou4exomologhsasqwsan soi laoi o qeos exomologhsasqwsan soi laoi pantes5eufranqhtwsan kai agalliasqwsan eqnh oti krineis laous en euquthti kai eqnh en th gh odhghseis diayalma6exomologhsasqwsan soi laoi o qeos exomologhsasqwsan soi laoi pantes7gh edwken ton karpon auths euloghsai hmas o qeos o qeos hmwn8euloghsai hmas o qeos kai fobhqhtwsan auton panta ta perata ths ghs

Chapter 67
1eis to telos tw dauid yalmos wdhs2anasthtw o qeos kai diaskorpisqhtwsan oi ecqroi autou kai fugetwsan oi misountes auton apo proswpou autou3ws ekleipei kapnos eklipetwsan ws thketai khros apo proswpou puros outws apolointo oi amartwloi apo proswpou tou qeou4kai oi dikaioi eufranqhtwsan agalliasqwsan enwpion tou qeou terfqhtwsan en eufrosunh5asate tw qew yalate tw onomati autou odopoihsate tw epibebhkoti epi dusmwn kurios onoma autw kai agalliasqe enwpion autou taracqhsontai apo proswpou autou6tou patros twn orfanwn kai kritou twn chrwn o qeos en topw agiw autou7o qeos katoikizei monotropous en oikw exagwn pepedhmenous en andreia omoiws tous parapikrainontas tous katoikountas en tafois8o qeos en tw ekporeuesqai se enwpion tou laou sou en tw diabainein se en th erhmw diayalma9gh eseisqh kai gar oi ouranoi estaxan apo proswpou tou qeou touto sina apo proswpou tou qeou israhl10brochn ekousion aforieis o qeos th klhronomia sou kai hsqenhsen su de kathrtisw authn11ta zwa sou katoikousin en auth htoimasas en th crhstothti sou tw ptwcw o qeos12kurios dwsei rhma tois euaggelizomenois dunamei pollh13o basileus twn dunamewn tou agaphtou kai wraiothti tou oikou dielesqai skula14ean koimhqhte ana meson twn klhrwn pteruges peristeras perihrgurwmenai kai ta metafrena auths en clwrothti crusiou diayalma15en tw diastellein ton epouranion basileis epĒ auths cionwqhsontai en selmwn16oros tou qeou oros pion oros teturwmenon oros pion17ina ti upolambanete orh teturwmena to oros o eudokhsen o qeos katoikein en autw kai gar o kurios kataskhnwsei eis telos18to arma tou qeou murioplasion ciliades euqhnountwn o kurios en autois en sina en tw agiw19anebhs eis uyos hcmalwteusas aicmalwsian elabes domata en anqrwpw kai gar apeiqountes tou kataskhnwsai kurios o qeos euloghtos20euloghtos kurios hmeran kaqĒ hmeran kateuodwsei hmin o qeos twn swthriwn hmwn diayalma21o qeos hmwn qeos tou swzein kai tou kuriou kuriou ai diexodoi tou qanatou22plhn o qeos sunqlasei kefalas ecqrwn autou korufhn tricos diaporeuomenwn en plhmmeleiais autwn23eipen kurios ek basan epistreyw epistreyw en buqois qalasshs24opws an bafh o pous sou en aimati h glwssa twn kunwn sou ex ecqrwn parĒ autou25eqewrhqhsan ai poreiai sou o qeos ai poreiai tou qeou mou tou basilews tou en tw agiw26proefqasan arcontes ecomenoi yallontwn en mesw neanidwn tumpanistriwn27en ekklhsiais eulogeite ton qeon ton kurion ek phgwn israhl28ekei beniamin newteros en ekstasei arcontes iouda hgemones autwn arcontes zaboulwn arcontes nefqali29enteilai o qeos th dunamei sou dunamwson o qeos touto o kateirgasw hmin30apo tou naou sou epi ierousalhm soi oisousin basileis dwra31epitimhson tois qhriois tou kalamou h sunagwgh twn taurwn en tais damalesin twn lawn tou mh apokleisqhnai tous dedokimasmenous tw arguriw diaskorpison eqnh ta tous polemous qelonta32hxousin presbeis ex aiguptou aiqiopia profqasei ceira auths tw qew33ai basileiai ths ghs asate tw qew yalate tw kuriw diayalma34yalate tw qew tw epibebhkoti epi ton ouranon tou ouranou kata anatolas idou dwsei en th fwnh autou fwnhn dunamews35dote doxan tw qew epi ton israhl h megaloprepeia autou kai h dunamis autou en tais nefelais36qaumastos o qeos en tois agiois autou o qeos israhl autos dwsei dunamin kai krataiwsin tw law autou euloghtos o qeos

Chapter 68
1eis to telos uper twn alloiwqhsomenwn tw dauid2swson me o qeos oti eishlqosan udata ews yuchs mou3enepaghn eis ilun buqou kai ouk estin upostasis hlqon eis ta baqh ths qalasshs kai kataigis katepontisen me4ekopiasa krazwn ebragciasen o larugx mou exelipon oi ofqalmoi mou apo tou elpizein epi ton qeon mou5eplhqunqhsan uper tas tricas ths kefalhs mou oi misountes me dwrean ekrataiwqhsan oi ecqroi mou oi ekdiwkontes me adikws a ouc hrpasa tote apetinnuon6o qeos su egnws thn afrosunhn mou kai ai plhmmeleiai mou apo sou ouk ekrubhsan7mh aiscunqeihsan epĒ emoi oi upomenontes se kurie kurie twn dunamewn mh entrapeihsan epĒ emoi oi zhtountes se o qeos tou israhl8oti eneka sou uphnegka oneidismon ekaluyen entroph to proswpon mou9aphllotriwmenos egenhqhn tois adelfois mou kai xenos tois uiois ths mhtros mou10oti o zhlos tou oikou sou katefagen me kai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepesan epĒ eme11kai sunekamya en nhsteia thn yuchn mou kai egenhqh eis oneidismon emoi12kai eqemhn to enduma mou sakkon kai egenomhn autois eis parabolhn13katĒ emou hdolescoun oi kaqhmenoi en pulh kai eis eme eyallon oi pinontes ton oinon14egw de th proseuch mou pros se kurie kairos eudokias o qeos en tw plhqei tou eleous sou epakouson mou en alhqeia ths swthrias sou15swson me apo phlou ina mh empagw rusqeihn ek twn misountwn me kai ek tou baqous twn udatwn16mh me katapontisatw kataigis udatos mhde katapietw me buqos mhde suscetw epĒ eme frear to stoma autou17eisakouson mou kurie oti crhston to eleos sou kata to plhqos twn oiktirmwn sou epibleyon epĒ eme18mh apostreyhs to proswpon sou apo tou paidos sou oti qlibomai tacu epakouson mou19prosces th yuch mou kai lutrwsai authn eneka twn ecqrwn mou rusai me20su gar ginwskeis ton oneidismon mou kai thn aiscunhn mou kai thn entrophn mou enantion sou pantes oi qlibontes me21oneidismon prosedokhsen h yuch mou kai talaipwrian kai upemeina sullupoumenon kai ouc uphrxen kai parakalountas kai ouc euron22kai edwkan eis to brwma mou colhn kai eis thn diyan mou epotisan me oxos23genhqhtw h trapeza autwn enwpion autwn eis pagida kai eis antapodosin kai eis skandalon24skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn dia pantos sugkamyon25ekceon epĒ autous thn orghn sou kai o qumos ths orghs sou katalaboi autous26genhqhtw h epaulis autwn hrhmwmenh kai en tois skhnwmasin autwn mh estw o katoikwn27oti on su epataxas autoi katediwxan kai epi to algos twn traumatiwn sou proseqhkan28prosqes anomian epi thn anomian autwn kai mh eiselqetwsan en dikaiosunh sou29exaleifqhtwsan ek biblou zwntwn kai meta dikaiwn mh grafhtwsan30ptwcos kai algwn eimi egw kai h swthria tou proswpou sou o qeos antelabeto mou31ainesw to onoma tou qeou metĒ wdhs megalunw auton en ainesei32kai aresei tw qew uper moscon neon kerata ekferonta kai oplas33idetwsan ptwcoi kai eufranqhtwsan ekzhthsate ton qeon kai zhsetai h yuch umwn34oti eishkousen twn penhtwn o kurios kai tous pepedhmenous autou ouk exoudenwsen35ainesatwsan auton oi ouranoi kai h gh qalassa kai panta ta erponta en autois36oti o qeos swsei thn siwn kai oikodomhqhsontai ai poleis ths ioudaias kai katoikhsousin ekei kai klhronomhsousin authn37kai to sperma twn doulwn autou kaqexousin authn kai oi agapwntes to onoma autou kataskhnwsousin en auth

Chapter 69
1eis to telos tw dauid eis anamnhsin2eis to swsai me kurion o qeos eis thn bohqeian mou prosces3aiscunqeihsan kai entrapeihsan oi zhtountes mou thn yuchn apostrafeihsan eis ta opisw kai kataiscunqeihsan oi boulomenoi moi kaka4apostrafeihsan parautika aiscunomenoi oi legontes moi euge euge5agalliasqwsan kai eufranqhtwsan epi soi pantes oi zhtountes se kai legetwsan dia pantos megalunqhtw o qeos oi agapwntes to swthrion sou6egw de ptwcos kai penhs o qeos bohqhson moi bohqos mou kai rusths mou ei su kurie mh cronishs

Chapter 70
1tw dauid uiwn iwnadab kai twn prwtwn aicmalwtisqentwn o qeos epi soi hlpisa mh kataiscunqeihn eis ton aiwna2en th dikaiosunh sou rusai me kai exelou me klinon pros me to ous sou kai swson me3genou moi eis qeon uperaspisthn kai eis topon ocuron tou swsai me oti sterewma mou kai katafugh mou ei su4o qeos mou rusai me ek ceiros amartwlou ek ceiros paranomountos kai adikountos5oti su ei h upomonh mou kurie kurios h elpis mou ek neothtos mou6epi se epesthricqhn apo gastros ek koilias mhtros mou su mou ei skepasths en soi h umnhsis mou dia pantos7wsei teras egenhqhn tois pollois kai su bohqos krataios8plhrwqhtw to stoma mou ainesews opws umnhsw thn doxan sou olhn thn hmeran thn megaloprepeian sou9mh aporriyhs me eis kairon ghrous en tw ekleipein thn iscun mou mh egkataliphs me10oti eipan oi ecqroi mou emoi kai oi fulassontes thn yuchn mou ebouleusanto epi to auto11legontes o qeos egkatelipen auton katadiwxate kai katalabete auton oti ouk estin o ruomenos12o qeos mh makrunhs apĒ emou o qeos mou eis thn bohqeian mou prosces13aiscunqhtwsan kai eklipetwsan oi endiaballontes thn yuchn mou peribalesqwsan aiscunhn kai entrophn oi zhtountes ta kaka moi14egw de dia pantos elpiw kai prosqhsw epi pasan thn ainesin sou15to stoma mou exaggelei thn dikaiosunhn sou olhn thn hmeran thn swthrian sou oti ouk egnwn grammateias16eiseleusomai en dunasteia kuriou kurie mnhsqhsomai ths dikaiosunhs sou monou17edidaxas me o qeos ek neothtos mou kai mecri nun apaggelw ta qaumasia sou18kai ews ghrous kai presbeiou o qeos mh egkataliphs me ews an apaggeilw ton braciona sou pash th genea th ercomenh thn dunasteian sou kai thn dikaiosunhn sou19o qeos ews uyistwn a epoihsas megaleia o qeos tis omoios soi20osas edeixas moi qliyeis pollas kai kakas kai epistreyas ezwopoihsas me kai ek twn abusswn ths ghs palin anhgages me21epleonasas thn megalosunhn sou kai epistreyas parekalesas me kai ek twn abusswn ths ghs palin anhgages me22kai gar egw exomologhsomai soi en skeuei yalmou thn alhqeian sou o qeos yalw soi en kiqara o agios tou israhl23agalliasontai ta ceilh mou otan yalw soi kai h yuch mou hn elutrwsw24eti de kai h glwssa mou olhn thn hmeran melethsei thn dikaiosunhn sou otan aiscunqwsin kai entrapwsin oi zhtountes ta kaka moi

Chapter 71
1eis salwmwn o qeos to krima sou tw basilei dos kai thn dikaiosunhn sou tw uiw tou basilews2krinein ton laon sou en dikaiosunh kai tous ptwcous sou en krisei3analabetw ta orh eirhnhn tw law sou kai oi bounoi en dikaiosunh4krinei tous ptwcous tou laou kai swsei tous uious twn penhtwn kai tapeinwsei sukofanthn5kai sumparamenei tw hliw kai pro ths selhnhs geneas genewn6kai katabhsetai ws uetos epi pokon kai wsei stagones stazousai epi thn ghn7anatelei en tais hmerais autou dikaiosunh kai plhqos eirhnhs ews ou antanaireqh h selhnh8kai katakurieusei apo qalasshs ews qalasshs kai apo potamou ews peratwn ths oikoumenhs9enwpion autou propesountai aiqiopes kai oi ecqroi autou coun leixousin10basileis qarsis kai ai nhsoi dwra prosoisousin basileis arabwn kai saba dwra prosaxousin11kai proskunhsousin autw pantes oi basileis panta ta eqnh douleusousin autw12oti errusato ptwcon ek ceiros dunastou kai penhta w ouc uphrcen bohqos13feisetai ptwcou kai penhtos kai yucas penhtwn swsei14ek tokou kai ex adikias lutrwsetai tas yucas autwn kai entimon to onoma autwn enwpion autou15kai zhsetai kai doqhsetai autw ek tou crusiou ths arabias kai proseuxontai peri autou dia pantos olhn thn hmeran euloghsousin auton16estai sthrigma en th gh epĒ akrwn twn orewn uperarqhsetai uper ton libanon o karpos autou kai exanqhsousin ek polews wsei cortos ths ghs17estw to onoma autou euloghmenon eis tous aiwnas pro tou hliou diamenei to onoma autou kai euloghqhsontai en autw pasai ai fulai ths ghs panta ta eqnh makariousin auton18euloghtos kurios o qeos o qeos israhl o poiwn qaumasia monos19kai euloghton to onoma ths doxhs autou eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos kai plhrwqhsetai ths doxhs autou pasa h gh genoito genoito20exelipon oi umnoi dauid tou uiou iessai

Chapter 72
1yalmos tw asaf ws agaqos tw israhl o qeos tois euqesi th kardia2emou de para mikron esaleuqhsan oi podes parĒ oligon execuqh ta diabhmata mou3oti ezhlwsa epi tois anomois eirhnhn amartwlwn qewrwn4oti ouk estin ananeusis tw qanatw autwn kai sterewma en th mastigi autwn5en kopois anqrwpwn ouk eisin kai meta anqrwpwn ou mastigwqhsontai6dia touto ekrathsen autous h uperhfania periebalonto adikian kai asebeian autwn7exeleusetai ws ek steatos h adikia autwn dihlqosan eis diaqesin kardias8dienohqhsan kai elalhsan en ponhria adikian eis to uyos elalhsan9eqento eis ouranon to stoma autwn kai h glwssa autwn dihlqen epi ths ghs10dia touto epistreyei o laos mou entauqa kai hmerai plhreis eureqhsontai autois11kai eipan pws egnw o qeos kai ei estin gnwsis en tw uyistw12idou outoi amartwloi kai euqhnountai eis ton aiwna katescon ploutou13kai eipa ara mataiws edikaiwsa thn kardian mou kai eniyamhn en aqwois tas ceiras mou14kai egenomhn memastigwmenos olhn thn hmeran kai o elegcos mou eis tas prwias15ei elegon dihghsomai outws idou th genea twn uiwn sou hsunqethka16kai upelabon tou gnwnai touto kopos estin enantion mou17ews eiselqw eis to agiasthrion tou qeou kai sunw eis ta escata autwn18plhn dia tas doliothtas eqou autois katebales autous en tw eparqhnai19pws egenonto eis erhmwsin exapina exelipon apwlonto dia thn anomian autwn20wsei enupnion exegeiromenou kurie en th polei sou thn eikona autwn exoudenwseis21oti exekauqh h kardia mou kai oi nefroi mou hlloiwqhsan22kai egw exoudenwmenos kai ouk egnwn kthnwdhs egenomhn para soi23kai egw dia pantos meta sou ekrathsas ths ceiros ths dexias mou24en th boulh sou wdhghsas me kai meta doxhs proselabou me25ti gar moi uparcei en tw ouranw kai para sou ti hqelhsa epi ths ghs26exelipen h kardia mou kai h sarx mou o qeos ths kardias mou kai h meris mou o qeos eis ton aiwna27oti idou oi makrunontes eautous apo sou apolountai exwleqreusas panta ton porneuonta apo sou28emoi de to proskollasqai tw qew agaqon estin tiqesqai en tw kuriw thn elpida mou tou exaggeilai pasas tas aineseis sou en tais pulais ths qugatros siwn

Chapter 73
1sunesews tw asaf ina ti apwsw o qeos eis telos wrgisqh o qumos sou epi probata nomhs sou2mnhsqhti ths sunagwghs sou hs ekthsw apĒ archs elutrwsw rabdon klhronomias sou oros siwn touto o kateskhnwsas en autw3eparon tas ceiras sou epi tas uperhfanias autwn eis telos osa eponhreusato o ecqros en tois agiois sou4kai enekauchsanto oi misountes se en mesw ths eorths sou eqento ta shmeia autwn shmeia kai ouk egnwsan5ws eis thn eisodon uperanw6ws en drumw xulwn axinais exekoyan tas quras auths epi to auto en pelekei kai laxeuthriw katerraxan authn7enepurisan en puri to agiasthrion sou eis thn ghn ebebhlwsan to skhnwma tou onomatos sou8eipan en th kardia autwn h suggeneia autwn epi to auto deute kai katakauswmen pasas tas eortas tou qeou apo ths ghs9ta shmeia hmwn ouk eidomen ouk estin eti profhths kai hmas ou gnwsetai eti10ews pote o qeos oneidiei o ecqros paroxunei o upenantios to onoma sou eis telos11ina ti apostrefeis thn ceira sou kai thn dexian sou ek mesou tou kolpou sou eis telos12o de qeos basileus hmwn pro aiwnos eirgasato swthrian en mesw ths ghs13su ekrataiwsas en th dunamei sou thn qalassan su sunetriyas tas kefalas twn drakontwn epi tou udatos14su suneqlasas tas kefalas tou drakontos edwkas auton brwma laois tois aiqioyin15su dierrhxas phgas kai ceimarrous su exhranas potamous hqam16sh estin h hmera kai sh estin h nux su kathrtisw fausin kai hlion17su epoihsas panta ta oria ths ghs qeros kai ear su eplasas auta18mnhsqhti tauths ecqros wneidisen ton kurion kai laos afrwn parwxunen to onoma sou19mh paradws tois qhriois yuchn exomologoumenhn soi twn yucwn twn penhtwn sou mh epilaqh eis telos20epibleyon eis thn diaqhkhn sou oti eplhrwqhsan oi eskotismenoi ths ghs oikwn anomiwn21mh apostrafhtw tetapeinwmenos kathscummenos ptwcos kai penhs ainesousin to onoma sou22anasta o qeos dikason thn dikhn sou mnhsqhti twn oneidismwn sou twn upo afronos olhn thn hmeran23mh epilaqh ths fwnhs twn iketwn sou h uperhfania twn misountwn se anebh dia pantos pros se

Chapter 74
1eis to telos mh diafqeirhs yalmos tw asaf wdhs2exomologhsomeqa soi o qeos exomologhsomeqa kai epikalesomeqa to onoma sou3dihghsomai panta ta qaumasia sou otan labw kairon egw euquthtas krinw4etakh h gh kai pantes oi katoikountes en auth egw esterewsa tous stulous auths diayalma5eipa tois paranomousin mh paranomeite kai tois amartanousin mh uyoute keras6mh epairete eis uyos to keras umwn mh laleite kata tou qeou adikian7oti oute apo exodwn oute apo dusmwn oute apo erhmwn orewn8oti o qeos kriths estin touton tapeinoi kai touton uyoi9oti pothrion en ceiri kuriou oinou akratou plhres kerasmatos kai eklinen ek toutou eis touto plhn o trugias autou ouk exekenwqh piontai pantes oi amartwloi ths ghs10egw de agalliasomai eis ton aiwna yalw tw qew iakwb11kai panta ta kerata twn amartwlwn sugklasw kai uywqhsetai ta kerata tou dikaiou

Chapter 75
1eis to telos en umnois yalmos tw asaf wdh pros ton assurion2gnwstos en th ioudaia o qeos en tw israhl mega to onoma autou3kai egenhqh en eirhnh o topos autou kai to katoikhthrion autou en siwn4ekei sunetriyen ta krath twn toxwn oplon kai romfaian kai polemon diayalma5fwtizeis su qaumastws apo orewn aiwniwn6etaracqhsan pantes oi asunetoi th kardia upnwsan upnon autwn kai ouc euron ouden pantes oi andres tou ploutou tais cersin autwn7apo epitimhsews sou o qeos iakwb enustaxan oi epibebhkotes tous ippous8su foberos ei kai tis antisthsetai soi apo tote h orgh sou9ek tou ouranou hkoutisas krisin gh efobhqh kai hsucasen10en tw anasthnai eis krisin ton qeon tou swsai pantas tous praeis ths ghs diayalma11oti enqumion anqrwpou exomologhsetai soi kai egkataleimma enqumiou eortasei soi12euxasqe kai apodote kuriw tw qew umwn pantes oi kuklw autou oisousin dwra13tw foberw kai afairoumenw pneumata arcontwn foberw para tois basileusi ths ghs .

Chapter 76
1eis to telos uper idiqoun tw asaf yalmos2fwnh mou pros kurion ekekraxa fwnh mou pros ton qeon kai prosescen moi3en hmera qliyews mou ton qeon exezhthsa tais cersin mou nuktos enantion autou kai ouk hpathqhn aphnhnato paraklhqhnai h yuch mou4emnhsqhn tou qeou kai eufranqhn hdoleschsa kai wligoyuchsen to pneuma mou diayalma5prokatelabonto fulakas oi ofqalmoi mou etaracqhn kai ouk elalhsa6dielogisamhn hmeras arcaias kai eth aiwnia emnhsqhn kai emelethsa7nuktos meta ths kardias mou hdolescoun kai eskallen to pneuma mou8mh eis tous aiwnas apwsetai kurios kai ou prosqhsei tou eudokhsai eti9h eis telos to eleos autou apokoyei apo geneas eis genean10h epilhsetai tou oiktirhsai o qeos h sunexei en th orgh autou tous oiktirmous autou diayalma11kai eipa nun hrxamhn auth h alloiwsis ths dexias tou uyistou12emnhsqhn twn ergwn kuriou oti mnhsqhsomai apo ths archs twn qaumasiwn sou13kai melethsw en pasin tois ergois sou kai en tois epithdeumasin sou adoleschsw14o qeos en tw agiw h odos sou tis qeos megas ws o qeos hmwn15su ei o qeos o poiwn qaumasia egnwrisas en tois laois thn dunamin sou16elutrwsw en tw bracioni sou ton laon sou tous uious iakwb kai iwshf diayalma17eidosan se udata o qeos eidosan se udata kai efobhqhsan kai etaracqhsan abussoi plhqos hcous udatwn18fwnhn edwkan ai nefelai kai gar ta belh sou diaporeuontai19fwnh ths bronths sou en tw trocw efanan ai astrapai sou th oikoumenh esaleuqh kai entromos egenhqh h gh20en th qalassh h odos sou kai ai triboi sou en udasi pollois kai ta icnh sou ou gnwsqhsontai21wdhghsas ws probata ton laon sou en ceiri mwush kai aarwn

Chapter 77
1sunesews tw asaf prosecete laos mou ton nomon mou klinate to ous umwn eis ta rhmata tou stomatos mou2anoixw en parabolais to stoma mou fqegxomai problhmata apĒ archs3osa hkousamen kai egnwmen auta kai oi pateres hmwn dihghsanto hmin4ouk ekrubh apo twn teknwn autwn eis genean eteran apaggellontes tas aineseis tou kuriou kai tas dunasteias autou kai ta qaumasia autou a epoihsen5kai anesthsen marturion en iakwb kai nomon eqeto en israhl osa eneteilato tois patrasin hmwn tou gnwrisai auta tois uiois autwn6opws an gnw genea etera uioi oi tecqhsomenoi kai anasthsontai kai apaggelousin auta tois uiois autwn7ina qwntai epi ton qeon thn elpida autwn kai mh epilaqwntai twn ergwn tou qeou kai tas entolas autou ekzhthsousin8ina mh genwntai ws oi pateres autwn genea skolia kai parapikrainousa genea htis ou kathuqunen thn kardian auths kai ouk epistwqh meta tou qeou to pneuma auths9uioi efraim enteinontes kai ballontes toxois estrafhsan en hmera polemou10ouk efulaxan thn diaqhkhn tou qeou kai en tw nomw autou ouk hqelon poreuesqai11kai epelaqonto twn euergesiwn autou kai twn qaumasiwn autou wn edeixen autois12enantion twn paterwn autwn a epoihsen qaumasia en gh aiguptw en pediw tanews13dierrhxen qalassan kai dihgagen autous esthsen udata wsei askon14kai wdhghsen autous en nefelh hmeras kai olhn thn nukta en fwtismw puros15dierrhxen petran en erhmw kai epotisen autous ws en abussw pollh16kai exhgagen udwr ek petras kai kathgagen ws potamous udata17kai proseqento eti tou amartanein autw parepikranan ton uyiston en anudrw18kai exepeirasan ton qeon en tais kardiais autwn tou aithsai brwmata tais yucais autwn19kai katelalhsan tou qeou kai eipan mh dunhsetai o qeos etoimasai trapezan en erhmw20epei epataxen petran kai erruhsan udata kai ceimarroi kateklusqhsan mh kai arton dunatai dounai h etoimasai trapezan tw law autou21dia touto hkousen kurios kai anebaleto kai pur anhfqh en iakwb kai orgh anebh epi ton israhl22oti ouk episteusan en tw qew oude hlpisan epi to swthrion autou23kai eneteilato nefelais uperanwqen kai quras ouranou anewxen24kai ebrexen autois manna fagein kai arton ouranou edwken autois25arton aggelwn efagen anqrwpos episitismon apesteilen autois eis plhsmonhn26aphren noton ex ouranou kai ephgagen en th dunasteia autou liba27kai ebrexen epĒ autous wsei coun sarkas kai wsei ammon qalasswn peteina pterwta28kai epepeson eis meson ths parembolhs autwn kuklw twn skhnwmatwn autwn29kai efagosan kai eneplhsqhsan sfodra kai thn epiqumian autwn hnegken autois30ouk esterhqhsan apo ths epiqumias autwn eti ths brwsews autwn oushs en tw stomati autwn31kai orgh tou qeou anebh epĒ autous kai apekteinen en tois piosin autwn kai tous eklektous tou israhl sunepodisen32en pasin toutois hmarton eti kai ouk episteusan en tois qaumasiois autou33kai exelipon en mataiothti ai hmerai autwn kai ta eth autwn meta spoudhs34otan apektennen autous exezhtoun auton kai epestrefon kai wrqrizon pros ton qeon35kai emnhsqhsan oti o qeos bohqos autwn estin kai o qeos o uyistos lutrwths autwn estin36kai hpathsan auton en tw stomati autwn kai th glwssh autwn eyeusanto autw37h de kardia autwn ouk euqeia metĒ autou oude epistwqhsan en th diaqhkh autou38autos de estin oiktirmwn kai ilasetai tais amartiais autwn kai ou diafqerei kai plhqunei tou apostreyai ton qumon autou kai ouci ekkausei pasan thn orghn autou39kai emnhsqh oti sarx eisin pneuma poreuomenon kai ouk epistrefon40posakis parepikranan auton en th erhmw parwrgisan auton en gh anudrw41kai epestreyan kai epeirasan ton qeon kai ton agion tou israhl parwxunan42ouk emnhsqhsan ths ceiros autou hmeras hs elutrwsato autous ek ceiros qlibontos43ws eqeto en aiguptw ta shmeia autou kai ta terata autou en pediw tanews44kai metestreyen eis aima tous potamous autwn kai ta ombrhmata autwn opws mh piwsin45exapesteilen eis autous kunomuian kai katefagen autous kai batracon kai diefqeiren autous46kai edwken th erusibh ton karpon autwn kai tous ponous autwn th akridi47apekteinen en calazh thn ampelon autwn kai tas sukaminous autwn en th pacnh48kai paredwken eis calazan ta kthnh autwn kai thn uparxin autwn tw puri49exapesteilen eis autous orghn qumou autou qumon kai orghn kai qliyin apostolhn diĒ aggelwn ponhrwn50wdopoihsen tribon th orgh autou ouk efeisato apo qanatou twn yucwn autwn kai ta kthnh autwn eis qanaton sunekleisen51kai epataxen pan prwtotokon en aiguptw aparchn twn ponwn autwn en tois skhnwmasi cam52kai aphren ws probata ton laon autou kai anhgagen autous ws poimnion en erhmw53kai wdhghsen autous en elpidi kai ouk edeiliasan kai tous ecqrous autwn ekaluyen qalassa54kai eishgagen autous eis orion agiasmatos autou oros touto o ekthsato h dexia autou55kai exebalen apo proswpou autwn eqnh kai eklhrodothsen autous en scoiniw klhrodosias kai kateskhnwsen en tois skhnwmasin autwn tas fulas tou israhl56kai epeirasan kai parepikranan ton qeon ton uyiston kai ta marturia autou ouk efulaxanto57kai apestreyan kai hsunqethsan kaqws kai oi pateres autwn kai metestrafhsan eis toxon streblon58kai parwrgisan auton en tois bounois autwn kai en tois gluptois autwn parezhlwsan auton59hkousen o qeos kai upereiden kai exoudenwsen sfodra ton israhl60kai apwsato thn skhnhn shlwm skhnwma autou ou kateskhnwsen en anqrwpois61kai paredwken eis aicmalwsian thn iscun autwn kai thn kallonhn autwn eis ceiras ecqrou62kai sunekleisen eis romfaian ton laon autou kai thn klhronomian autou upereiden63tous neaniskous autwn katefagen pur kai ai parqenoi autwn ouk epenqhqhsan64oi iereis autwn en romfaia epesan kai ai chrai autwn ou klausqhsontai65kai exhgerqh ws o upnwn kurios ws dunatos kekraipalhkws ex oinou66kai epataxen tous ecqrous autou eis ta opisw oneidos aiwnion edwken autois67kai apwsato to skhnwma iwshf kai thn fulhn efraim ouk exelexato68kai exelexato thn fulhn iouda to oros to siwn o hgaphsen69kai wkodomhsen ws monokerwtwn to agiasma autou en th gh eqemeliwsen authn eis ton aiwna70kai exelexato dauid ton doulon autou kai anelaben auton ek twn poimniwn twn probatwn71exopisqen twn loceuomenwn elaben auton poimainein iakwb ton laon autou kai israhl thn klhronomian autou72kai epoimanen autous en th akakia ths kardias autou kai en tais sunesesi twn ceirwn autou wdhghsen autous

Chapter 78
1yalmos tw asaf o qeos hlqosan eqnh eis thn klhronomian sou emianan ton naon ton agion sou eqento ierousalhm eis opwrofulakion2eqento ta qnhsimaia twn doulwn sou brwmata tois peteinois tou ouranou tas sarkas twn osiwn sou tois qhriois ths ghs3execean to aima autwn ws udwr kuklw ierousalhm kai ouk hn o qaptwn4egenhqhmen oneidos tois geitosin hmwn mukthrismos kai cleuasmos tois kuklw hmwn5ews pote kurie orgisqhsh eis telos ekkauqhsetai ws pur o zhlos sou6ekceon thn orghn sou epi eqnh ta mh ginwskonta se kai epi basileias ai to onoma sou ouk epekalesanto7oti katefagon ton iakwb kai ton topon autou hrhmwsan8mh mnhsqhs hmwn anomiwn arcaiwn tacu prokatalabetwsan hmas oi oiktirmoi sou oti eptwceusamen sfodra9bohqhson hmin o qeos o swthr hmwn eneka ths doxhs tou onomatos sou kurie rusai hmas kai ilasqhti tais amartiais hmwn eneka tou onomatos sou10mhpote eipwsin ta eqnh pou estin o qeos autwn kai gnwsqhtw en tois eqnesin enwpion twn ofqalmwn hmwn h ekdikhsis tou aimatos twn doulwn sou tou ekkecumenou11eiselqatw enwpion sou o stenagmos twn pepedhmenwn kata thn megalwsunhn tou bracionos sou peripoihsai tous uious twn teqanatwmenwn12apodos tois geitosin hmwn eptaplasiona eis ton kolpon autwn ton oneidismon autwn on wneidisan se kurie13hmeis de laos sou kai probata ths nomhs sou anqomologhsomeqa soi eis ton aiwna eis genean kai genean exaggeloumen thn ainesin sou

Chapter 79
1eis to telos uper twn alloiwqhsomenwn marturion tw asaf yalmos uper tou assuriou2o poimainwn ton israhl prosces o odhgwn wsei probata ton iwshf o kaqhmenos epi twn ceroubin emfanhqi3enantion efraim kai beniamin kai manassh exegeiron thn dunasteian sou kai elqe eis to swsai hmas4o qeos epistreyon hmas kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa5kurie o qeos twn dunamewn ews pote orgizh epi thn proseuchn tou doulou sou6ywmieis hmas arton dakruwn kai potieis hmas en dakrusin en metrw7eqou hmas eis antilogian tois geitosin hmwn kai oi ecqroi hmwn emukthrisan hmas8kurie o qeos twn dunamewn epistreyon hmas kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa diayalma9ampelon ex aiguptou methras exebales eqnh kai katefuteusas authn10wdopoihsas emprosqen auths kai katefuteusas tas rizas auths kai eplhsqh h gh11ekaluyen orh h skia auths kai ai anadendrades auths tas kedrous tou qeou12exeteinen ta klhmata auths ews qalasshs kai ews potamou tas parafuadas auths13ina ti kaqeiles ton fragmon auths kai trugwsin authn pantes oi paraporeuomenoi thn odon14elumhnato authn sus ek drumou kai monios agrios katenemhsato authn15o qeos twn dunamewn epistreyon dh epibleyon ex ouranou kai ide kai episkeyai thn ampelon tauthn16kai katartisai authn hn efuteusen h dexia sou kai epi uion anqrwpou on ekrataiwsas seautw17empepurismenh puri kai aneskammenh apo epitimhsews tou proswpou sou apolountai18genhqhtw h ceir sou epĒ andra dexias sou kai epi uion anqrwpou on ekrataiwsas seautw19kai ou mh apostwmen apo sou zwwseis hmas kai to onoma sou epikalesomeqa20kurie o qeos twn dunamewn epistreyon hmas kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa

Chapter 80
1eis to telos uper twn lhnwn tw asaf yalmos2agalliasqe tw qew tw bohqw hmwn alalaxate tw qew iakwb3labete yalmon kai dote tumpanon yalthrion terpnon meta kiqaras4salpisate en neomhnia salpiggi en eushmw hmera eorths hmwn5oti prostagma tw israhl estin kai krima tw qew iakwb6marturion en tw iwshf eqeto auton en tw exelqein auton ek ghs aiguptou glwssan hn ouk egnw hkousen7apesthsen apo arsewn ton nwton autou ai ceires autou en tw kofinw edouleusan8en qliyei epekalesw me kai errusamhn se ephkousa sou en apokrufw kataigidos edokimasa se epi udatos antilogias diayalma9akouson laos mou kai diamarturomai soi israhl ean akoushs mou10ouk estai en soi qeos prosfatos oude proskunhseis qew allotriw11egw gar eimi kurios o qeos sou o anagagwn se ek ghs aiguptou platunon to stoma sou kai plhrwsw auto12kai ouk hkousen o laos mou ths fwnhs mou kai israhl ou prosescen moi13kai exapesteila autous kata ta epithdeumata twn kardiwn autwn poreusontai en tois epithdeumasin autwn14ei o laos mou hkousen mou israhl tais odois mou ei eporeuqh15en tw mhdeni an tous ecqrous autwn etapeinwsa kai epi tous qlibontas autous epebalon thn ceira mou16oi ecqroi kuriou eyeusanto autw kai estai o kairos autwn eis ton aiwna17kai eywmisen autous ek steatos purou kai ek petras meli ecortasen autous

Chapter 81
1yalmos tw asaf o qeos esth en sunagwgh qewn en mesw de qeous diakrinei2ews pote krinete adikian kai proswpa amartwlwn lambanete diayalma3krinate orfanon kai ptwcon tapeinon kai penhta dikaiwsate4exelesqe penhta kai ptwcon ek ceiros amartwlou rusasqe5ouk egnwsan oude sunhkan en skotei diaporeuontai saleuqhsontai panta ta qemelia ths ghs6egw eipa qeoi este kai uioi uyistou pantes7umeis de ws anqrwpoi apoqnhskete kai ws eis twn arcontwn piptete8anasta o qeos krinon thn ghn oti su kataklhronomhseis en pasin tois eqnesin

Chapter 82
1wdh yalmou tw asaf2o qeos tis omoiwqhsetai soi mh sighshs mhde kataprau+nhs o qeos3oti idou oi ecqroi sou hchsan kai oi misountes se hran kefalhn4epi ton laon sou katepanourgeusanto gnwmhn kai ebouleusanto kata twn agiwn sou5eipan deute kai exoleqreuswmen autous ex eqnous kai ou mh mnhsqh to onoma israhl eti6oti ebouleusanto en omonoia epi to auto kata sou diaqhkhn dieqento7ta skhnwmata twn idoumaiwn kai oi ismahlitai mwab kai oi agarhnoi8gebal kai ammwn kai amalhk kai allofuloi meta twn katoikountwn turon9kai gar kai assour sumparegeneto metĒ autwn egenhqhsan eis antilhmyin tois uiois lwt diayalma10poihson autois ws th madiam kai tw sisara ws o iabin en tw ceimarrw kiswn11exwleqreuqhsan en aendwr egenhqhsan wsei kopros th gh12qou tous arcontas autwn ws ton wrhb kai zhb kai zebee kai salmana pantas tous arcontas autwn13oitines eipan klhronomhswmen eautois to agiasthrion tou qeou14o qeos mou qou autous ws trocon ws kalamhn kata proswpon anemou15wsei pur o diaflexei drumon ws ei flox katakausai orh16outws katadiwxeis autous en th kataigidi sou kai en th orgh sou taraxeis autous17plhrwson ta proswpa autwn atimias kai zhthsousin to onoma sou kurie18aiscunqhtwsan kai taracqhtwsan eis ton aiwna tou aiwnos kai entraphtwsan kai apolesqwsan19kai gnwtwsan oti onoma soi kurios su monos uyistos epi pasan thn ghn

Chapter 83
1eis to telos uper twn lhnwn tois uiois kore yalmos2ws agaphta ta skhnwmata sou kurie twn dunamewn3epipoqei kai ekleipei h yuch mou eis tas aulas tou kuriou h kardia mou kai h sarx mou hgalliasanto epi qeon zwnta4kai gar strouqion euren eautw oikian kai trugwn nossian eauth ou qhsei ta nossia auths ta qusiasthria sou kurie twn dunamewn o basileus mou kai o qeos mou5makarioi oi katoikountes en tw oikw sou eis tous aiwnas twn aiwnwn ainesousin se diayalma6makarios anhr ou estin h antilhmyis autou para sou kurie anabaseis en th kardia autou dieqeto7en th koiladi tou klauqmwnos eis topon on eqeto kai gar eulogias dwsei o nomoqetwn8poreusontai ek dunamews eis dunamin ofqhsetai o qeos twn qewn en siwn9kurie o qeos twn dunamewn eisakouson ths proseuchs mou enwtisai o qeos iakwb diayalma10uperaspista hmwn ide o qeos kai epibleyon epi to proswpon tou cristou sou11oti kreisswn hmera mia en tais aulais sou uper ciliadas exelexamhn pararripteisqai en tw oikw tou qeou mallon h oikein en skhnwmasin amartwlwn12oti eleon kai alhqeian agapa kurios o qeos carin kai doxan dwsei kurios ou sterhsei ta agaqa tous poreuomenous en akakia13kurie twn dunamewn makarios anqrwpos o elpizwn epi se

Chapter 84
1eis to telos tois uiois kore yalmos2eudokhsas kurie thn ghn sou apestreyas thn aicmalwsian iakwb3afhkas tas anomias tw law sou ekaluyas pasas tas amartias autwn diayalma4katepausas pasan thn orghn sou apestreyas apo orghs qumou sou5epistreyon hmas o qeos twn swthriwn hmwn kai apostreyon ton qumon sou afĒ hmwn6mh eis ton aiwna orgisqhsh hmin h diateneis thn orghn sou apo geneas eis genean7o qeos su epistreyas zwwseis hmas kai o laos sou eufranqhsetai epi soi8deixon hmin kurie to eleos sou kai to swthrion sou dwhs hmin9akousomai ti lalhsei en emoi kurios o qeos oti lalhsei eirhnhn epi ton laon autou kai epi tous osious autou kai epi tous epistrefontas pros auton kardian10plhn eggus twn foboumenwn auton to swthrion autou tou kataskhnwsai doxan en th gh hmwn11eleos kai alhqeia sunhnthsan dikaiosunh kai eirhnh katefilhsan12alhqeia ek ths ghs aneteilen kai dikaiosunh ek tou ouranou diekuyen13kai gar o kurios dwsei crhstothta kai h gh hmwn dwsei ton karpon auths14dikaiosunh enantion autou proporeusetai kai qhsei eis odon ta diabhmata autou

Chapter 85
1proseuch tw dauid klinon kurie to ous sou kai epakouson mou oti ptwcos kai penhs eimi egw2fulaxon thn yuchn mou oti osios eimi swson ton doulon sou o qeos mou ton elpizonta epi se3elehson me kurie oti pros se kekraxomai olhn thn hmeran4eufranon thn yuchn tou doulou sou oti pros se kurie hra thn yuchn mou5oti su kurie crhstos kai epieikhs kai polueleos pasi tois epikaloumenois se6enwtisai kurie thn proseuchn mou kai prosces th fwnh ths dehsews mou7en hmera qliyews mou ekekraxa pros se oti eishkousas mou8ouk estin omoios soi en qeois kurie kai ouk estin kata ta erga sou9panta ta eqnh osa epoihsas hxousin kai proskunhsousin enwpion sou kurie kai doxasousin to onoma sou10oti megas ei su kai poiwn qaumasia su ei o qeos monos o megas11odhghson me kurie th odw sou kai poreusomai en th alhqeia sou eufranqhtw h kardia mou tou fobeisqai to onoma sou12exomologhsomai soi kurie o qeos mou en olh kardia mou kai doxasw to onoma sou eis ton aiwna13oti to eleos sou mega epĒ eme kai errusw thn yuchn mou ex adou katwtatou14o qeos paranomoi epanesthsan epĒ eme kai sunagwgh krataiwn ezhthsan thn yuchn mou kai ou proeqento se enwpion autwn15kai su kurie o qeos oiktirmwn kai elehmwn makroqumos kai polueleos kai alhqinos16epibleyon epĒ eme kai elehson me dos to kratos sou tw paidi sou kai swson ton uion ths paidiskhs sou17poihson metĒ emou shmeion eis agaqon kai idetwsan oi misountes me kai aiscunqhtwsan oti su kurie ebohqhsas moi kai parekalesas me

Chapter 86
1tois uiois kore yalmos wdhs oi qemelioi autou en tois oresin tois agiois2agapa kurios tas pulas siwn uper panta ta skhnwmata iakwb3dedoxasmena elalhqh peri sou h polis tou qeou diayalma4mnhsqhsomai raab kai babulwnos tois ginwskousin me kai idou allofuloi kai turos kai laos aiqiopwn outoi egenhqhsan ekei5mhthr siwn erei anqrwpos kai anqrwpos egenhqh en auth kai autos eqemeliwsen authn o uyistos6kurios dihghsetai en grafh lawn kai arcontwn toutwn twn gegenhmenwn en auth diayalma7ws eufrainomenwn pantwn h katoikia en soi

Chapter 87
1wdh yalmou tois uiois kore eis to telos uper maeleq tou apokriqhnai sunesews aiman tw israhlith2kurie o qeos ths swthrias mou hmeras ekekraxa kai en nukti enantion sou3eiselqatw enwpion sou h proseuch mou klinon to ous sou eis thn dehsin mou kurie4oti eplhsqh kakwn h yuch mou kai h zwh mou tw adh hggisen5proselogisqhn meta twn katabainontwn eis lakkon egenhqhn ws anqrwpos abohqhtos en nekrois eleuqeros6wsei traumatiai errimmenoi kaqeudontes en tafw wn ouk emnhsqhs eti kai autoi ek ths ceiros sou apwsqhsan7eqento me en lakkw katwtatw en skoteinois kai en skia qanatou8epĒ eme epesthricqh o qumos sou kai pantas tous metewrismous sou epĒ eme ephgages diayalma9emakrunas tous gnwstous mou apĒ emou eqento me bdelugma eautois paredoqhn kai ouk exeporeuomhn10oi ofqalmoi mou hsqenhsan apo ptwceias ekekraxa pros se kurie olhn thn hmeran diepetasa pros se tas ceiras mou11mh tois nekrois poihseis qaumasia h iatroi anasthsousin kai exomologhsontai soi12mh dihghsetai tis en tafw to eleos sou kai thn alhqeian sou en th apwleia13mh gnwsqhsetai en tw skotei ta qaumasia sou kai h dikaiosunh sou en gh epilelhsmenh14kagw pros se kurie ekekraxa kai to prwi h proseuch mou profqasei se15ina ti kurie apwqeis thn yuchn mou apostrefeis to proswpon sou apĒ emou16ptwcos eimi egw kai en kopois ek neothtos mou uywqeis de etapeinwqhn kai exhporhqhn17epĒ eme dihlqon ai orgai sou kai oi foberismoi sou exetaraxan me18ekuklwsan me ws udwr olhn thn hmeran periescon me ama19emakrunas apĒ emou filon kai plhsion kai tous gnwstous mou apo talaipwrias

Chapter 88
1sunesews aiqan tw israhlith2ta eleh sou kurie eis ton aiwna asomai eis genean kai genean apaggelw thn alhqeian sou en tw stomati mou3oti eipas eis ton aiwna eleos oikodomhqhsetai en tois ouranois etoimasqhsetai h alhqeia sou4dieqemhn diaqhkhn tois eklektois mou wmosa dauid tw doulw mou5ews tou aiwnos etoimasw to sperma sou kai oikodomhsw eis genean kai genean ton qronon sou diayalma6exomologhsontai oi ouranoi ta qaumasia sou kurie kai thn alhqeian sou en ekklhsia agiwn7oti tis en nefelais iswqhsetai tw kuriw kai tis omoiwqhsetai tw kuriw en uiois qeou8o qeos endoxazomenos en boulh agiwn megas kai foberos epi pantas tous perikuklw autou9kurie o qeos twn dunamewn tis omoios soi dunatos ei kurie kai h alhqeia sou kuklw sou10su despozeis tou kratous ths qalasshs ton de salon twn kumatwn auths su kataprau+neis11su etapeinwsas ws traumatian uperhfanon kai en tw bracioni ths dunamews sou dieskorpisas tous ecqrous sou12soi eisin oi ouranoi kai sh estin h gh thn oikoumenhn kai to plhrwma auths su eqemeliwsas13ton borran kai qalassas su ektisas qabwr kai ermwn en tw onomati sou agalliasontai14sos o braciwn meta dunasteias krataiwqhtw h ceir sou uywqhtw h dexia sou15dikaiosunh kai krima etoimasia tou qronou sou eleos kai alhqeia proporeusetai pro proswpou sou16makarios o laos o ginwskwn alalagmon kurie en tw fwti tou proswpou sou poreusontai17kai en tw onomati sou agalliasontai olhn thn hmeran kai en th dikaiosunh sou uywqhsontai18oti to kauchma ths dunamews autwn ei su kai en th eudokia sou uywqhsetai to keras hmwn19oti tou kuriou h antilhmyis kai tou agiou israhl basilews hmwn20tote elalhsas en orasei tois osiois sou kai eipas eqemhn bohqeian epi dunaton uywsa eklekton ek tou laou mou21euron dauid ton doulon mou en elaiw agiw mou ecrisa auton22h gar ceir mou sunantilhmyetai autw kai o braciwn mou katiscusei auton23ouk wfelhsei ecqros en autw kai uios anomias ou prosqhsei tou kakwsai auton24kai sugkoyw tous ecqrous autou apo proswpou autou kai tous misountas auton tropwsomai25kai h alhqeia mou kai to eleos mou metĒ autou kai en tw onomati mou uywqhsetai to keras autou26kai qhsomai en qalassh ceira autou kai en potamois dexian autou27autos epikalesetai me pathr mou ei su qeos mou kai antilhmptwr ths swthrias mou28kagw prwtotokon qhsomai auton uyhlon para tois basileusin ths ghs29eis ton aiwna fulaxw autw to eleos mou kai h diaqhkh mou pisth autw30kai qhsomai eis ton aiwna tou aiwnos to sperma autou kai ton qronon autou ws tas hmeras tou ouranou31ean egkatalipwsin oi uioi autou ton nomon mou kai tois krimasin mou mh poreuqwsin32ean ta dikaiwmata mou bebhlwsousin kai tas entolas mou mh fulaxwsin33episkeyomai en rabdw tas anomias autwn kai en mastixin tas amartias autwn34to de eleos mou ou mh diaskedasw apĒ autou oude mh adikhsw en th alhqeia mou35oude mh bebhlwsw thn diaqhkhn mou kai ta ekporeuomena dia twn ceilewn mou ou mh aqethsw36apax wmosa en tw agiw mou ei tw dauid yeusomai37to sperma autou eis ton aiwna menei kai o qronos autou ws o hlios enantion mou38kai ws h selhnh kathrtismenh eis ton aiwna kai o martus en ouranw pistos diayalma39su de apwsw kai exoudenwsas anebalou ton criston sou40katestreyas thn diaqhkhn tou doulou sou ebebhlwsas eis thn ghn to agiasma autou41kaqeiles pantas tous fragmous autou eqou ta ocurwmata autou deilian42dihrpasan auton pantes oi diodeuontes odon egenhqh oneidos tois geitosin autou43uywsas thn dexian twn ecqrwn autou eufranas pantas tous ecqrous autou44apestreyas thn bohqeian ths romfaias autou kai ouk antelabou autou en tw polemw45katelusas apo kaqarismou auton ton qronon autou eis thn ghn katerraxas46esmikrunas tas hmeras tou cronou autou kateceas autou aiscunhn diayalma47ews pote kurie apostreyeis eis telos ekkauqhsetai ws pur h orgh sou48mnhsqhti tis mou h upostasis mh gar mataiws ektisas pantas tous uious twn anqrwpwn49tis estin anqrwpos os zhsetai kai ouk oyetai qanaton rusetai thn yuchn autou ek ceiros adou diayalma50pou eisin ta eleh sou ta arcaia kurie a wmosas tw dauid en th alhqeia sou51mnhsqhti kurie tou oneidismou twn doulwn sou ou upescon en tw kolpw mou pollwn eqnwn52ou wneidisan oi ecqroi sou kurie ou wneidisan to antallagma tou cristou sou53euloghtos kurios eis ton aiwna genoito genoito

Chapter 89
1proseuch tou mwush anqrwpou tou qeou kurie katafugh egenhqhs hmin en genea kai genea2pro tou orh genhqhnai kai plasqhnai thn ghn kai thn oikoumenhn kai apo tou aiwnos ews tou aiwnos su ei3mh apostreyhs anqrwpon eis tapeinwsin kai eipas epistreyate uioi anqrwpwn4oti cilia eth en ofqalmois sou ws h hmera h ecqes htis dihlqen kai fulakh en nukti5ta exoudenwmata autwn eth esontai to prwi wsei cloh parelqoi6to prwi anqhsai kai parelqoi to esperas apopesoi sklhrunqeih kai xhranqeih7oti exelipomen en th orgh sou kai en tw qumw sou etaracqhmen8eqou tas anomias hmwn enwpion sou o aiwn hmwn eis fwtismon tou proswpou sou9oti pasai ai hmerai hmwn exelipon kai en th orgh sou exelipomen ta eth hmwn ws aracnhn emeletwn10ai hmerai twn etwn hmwn en autois ebdomhkonta eth ean de en dunasteiais ogdohkonta eth kai to pleion autwn kopos kai ponos oti ephlqen prau+ths efĒ hmas kai paideuqhsomeqa11tis ginwskei to kratos ths orghs sou kai apo tou fobou sou ton qumon sou12exariqmhsasqai thn dexian sou outws gnwrison kai tous pepedhmenous th kardia en sofia13epistreyon kurie ews pote kai paraklhqhti epi tois doulois sou14eneplhsqhmen to prwi tou eleous sou kai hgalliasameqa kai eufranqhmen en pasais tais hmerais hmwn15eufranqhmen anqĒ wn hmerwn etapeinwsas hmas etwn wn eidomen kaka16kai ide epi tous doulous sou kai ta erga sou kai odhghson tous uious autwn17kai estw h lamproths kuriou tou qeou hmwn efĒ hmas kai ta erga twn ceirwn hmwn kateuqunon efĒ hmas

Chapter 90
1ainos wdhs tw dauid o katoikwn en bohqeia tou uyistou en skeph tou qeou tou ouranou aulisqhsetai2erei tw kuriw antilhmptwr mou ei kai katafugh mou o qeos mou elpiw epĒ auton3oti autos rusetai me ek pagidos qhreutwn kai apo logou taracwdous4en tois metafrenois autou episkiasei soi kai upo tas pterugas autou elpieis oplw kuklwsei se h alhqeia autou5ou fobhqhsh apo fobou nukterinou apo belous petomenou hmeras6apo pragmatos diaporeuomenou en skotei apo sumptwmatos kai daimoniou meshmbrinou7peseitai ek tou klitous sou cilias kai murias ek dexiwn sou pros se de ouk eggiei8plhn tois ofqalmois sou katanohseis kai antapodosin amartwlwn oyh9oti su kurie h elpis mou ton uyiston eqou katafughn sou10ou proseleusetai pros se kaka kai mastix ouk eggiei tw skhnwmati sou11oti tois aggelois autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se en pasais tais odois sou12epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhs pros liqon ton poda sou13epĒ aspida kai basiliskon epibhsh kai katapathseis leonta kai drakonta14oti epĒ eme hlpisen kai rusomai auton skepasw auton oti egnw to onoma mou15epikalesetai me kai eisakousomai autou metĒ autou eimi en qliyei kai exeloumai kai doxasw auton16makrothta hmerwn emplhsw auton kai deixw autw to swthrion mou

Chapter 91
1yalmos wdhs eis thn hmeran tou sabbatou2agaqon to exomologeisqai tw kuriw kai yallein tw onomati sou uyiste3tou anaggellein to prwi to eleos sou kai thn alhqeian sou kata nukta4en dekacordw yalthriw metĒ wdhs en kiqara5oti eufranas me kurie en tw poihmati sou kai en tois ergois twn ceirwn sou agalliasomai6ws emegalunqh ta erga sou kurie sfodra ebaqunqhsan oi dialogismoi sou7anhr afrwn ou gnwsetai kai asunetos ou sunhsei tauta8en tw anateilai tous amartwlous ws corton kai diekuyan pantes oi ergazomenoi thn anomian opws an exoleqreuqwsin eis ton aiwna tou aiwnos9su de uyistos eis ton aiwna kurie10oti idou oi ecqroi sou apolountai kai diaskorpisqhsontai pantes oi ergazomenoi thn anomian11kai uywqhsetai ws monokerwtos to keras mou kai to ghras mou en elaiw pioni12kai epeiden o ofqalmos mou en tois ecqrois mou kai en tois epanistanomenois epĒ eme ponhreuomenois akousetai to ous mou13dikaios ws foinix anqhsei wsei kedros h en tw libanw plhqunqhsetai14pefuteumenoi en tw oikw kuriou en tais aulais tou qeou hmwn exanqhsousin15eti plhqunqhsontai en ghrei pioni kai eupaqountes esontai16tou anaggeilai oti euqhs kurios o qeos mou kai ouk estin adikia en autw

Chapter 92
1eis thn hmeran tou prosabbatou ote katwkistai h gh ainos wdhs tw dauid o kurios ebasileusen euprepeian enedusato enedusato kurios dunamin kai periezwsato kai gar esterewsen thn oikoumenhn htis ou saleuqhsetai2etoimos o qronos sou apo tote apo tou aiwnos su ei3ephran oi potamoi kurie ephran oi potamoi fwnas autwn4apo fwnwn udatwn pollwn qaumastoi oi metewrismoi ths qalasshs qaumastos en uyhlois o kurios5ta marturia sou epistwqhsan sfodra tw oikw sou prepei agiasma kurie eis makrothta hmerwn

Chapter 93
1yalmos tw dauid tetradi sabbatwn o qeos ekdikhsewn kurios o qeos ekdikhsewn eparrhsiasato2uywqhti o krinwn thn ghn apodos antapodosin tois uperhfanois3ews pote amartwloi kurie ews pote amartwloi kauchsontai4fqegxontai kai lalhsousin adikian lalhsousin pantes oi ergazomenoi thn anomian5ton laon sou kurie etapeinwsan kai thn klhronomian sou ekakwsan6chran kai proshluton apekteinan kai orfanous efoneusan7kai eipan ouk oyetai kurios oude sunhsei o qeos tou iakwb8sunete dh afrones en tw law kai mwroi pote fronhsate9o futeusas to ous ouci akouei h o plasas ton ofqalmon ou katanoei10o paideuwn eqnh ouci elegxei o didaskwn anqrwpon gnwsin11kurios ginwskei tous dialogismous twn anqrwpwn oti eisin mataioi12makarios anqrwpos on an su paideushs kurie kai ek tou nomou sou didaxhs auton13tou praunai autw afĒ hmerwn ponhrwn ews ou orugh tw amartwlw boqros14oti ouk apwsetai kurios ton laon autou kai thn klhronomian autou ouk egkataleiyei15ews ou dikaiosunh epistreyh eis krisin kai ecomenoi auths pantes oi euqeis th kardia diayalma16tis anasthsetai moi epi ponhreuomenous h tis sumparasthsetai moi epi ergazomenous thn anomian17ei mh oti kurios ebohqhsen moi para bracu parwkhsen tw adh h yuch mou18ei elegon sesaleutai o pous mou to eleos sou kurie bohqei moi19kurie kata to plhqos twn odunwn mou en th kardia mou ai paraklhseis sou hgaphsan thn yuchn mou20mh sumprosestai soi qronos anomias o plasswn kopon epi prostagmati21qhreusousin epi yuchn dikaiou kai aima aqwon katadikasontai22kai egeneto moi kurios eis katafughn kai o qeos mou eis bohqon elpidos mou23kai apodwsei autois thn anomian autwn kai kata thn ponhrian autwn afaniei autous kurios o qeos hmwn

Chapter 94
1ainos wdhs tw dauid deute agalliaswmeqa tw kuriw alalaxwmen tw qew tw swthri hmwn2profqaswmen to proswpon autou en exomologhsei kai en yalmois alalaxwmen autw3oti qeos megas kurios kai basileus megas epi pantas tous qeous4oti en th ceiri autou ta perata ths ghs kai ta uyh twn orewn autou eisin5oti autou estin h qalassa kai autos epoihsen authn kai thn xhran ai ceires autou eplasan6deute proskunhswmen kai prospeswmen autw kai klauswmen enantion kuriou tou poihsantos hmas7oti autos estin o qeos hmwn kai hmeis laos nomhs autou kai probata ceiros autou shmeron ean ths fwnhs autou akoushte8mh sklhrunhte tas kardias umwn ws en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw9ou epeirasan oi pateres umwn edokimasan kai eidosan ta erga mou10tessarakonta eth proswcqisa th genea ekeinh kai eipa aei planwntai th kardia kai autoi ouk egnwsan tas odous mou11ws wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eis thn katapausin mou

Chapter 95
1ote o oikos wkodomeito meta thn aicmalwsian wdh tw dauid asate tw kuriw asma kainon asate tw kuriw pasa h gh2asate tw kuriw euloghsate to onoma autou euaggelizesqe hmeran ex hmeras to swthrion autou3anaggeilate en tois eqnesin thn doxan autou en pasi tois laois ta qaumasia autou4oti megas kurios kai ainetos sfodra foberos estin epi pantas tous qeous5oti pantes oi qeoi twn eqnwn daimonia o de kurios tous ouranous epoihsen6exomologhsis kai wraioths enwpion autou agiwsunh kai megaloprepeia en tw agiasmati autou7enegkate tw kuriw ai patriai twn eqnwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn8enegkate tw kuriw doxan onomati autou arate qusias kai eisporeuesqe eis tas aulas autou9proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou saleuqhtw apo proswpou autou pasa h gh10eipate en tois eqnesin o kurios ebasileusen kai gar katwrqwsen thn oikoumenhn htis ou saleuqhsetai krinei laous en euquthti11eufrainesqwsan oi ouranoi kai agalliasqw h gh saleuqhtw h qalassa kai to plhrwma auths12carhsetai ta pedia kai panta ta en autois tote agalliasontai panta ta xula tou drumou13pro proswpou kuriou oti ercetai oti ercetai krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laous en th alhqeia autou

Chapter 96
1tw dauid ote h gh autou kaqistatai o kurios ebasileusen agalliasqw h gh eufranqhtwsan nhsoi pollai2nefelh kai gnofos kuklw autou dikaiosunh kai krima katorqwsis tou qronou autou3pur enantion autou proporeusetai kai flogiei kuklw tous ecqrous autou4efanan ai astrapai autou th oikoumenh eiden kai esaleuqh h gh5ta orh etakhsan wsei khros apo proswpou kuriou apo proswpou kuriou pashs ths ghs6anhggeilan oi ouranoi thn dikaiosunhn autou kai eidosan pantes oi laoi thn doxan autou7aiscunqhtwsan pantes oi proskunountes tois gluptois oi egkaucwmenoi en tois eidwlois autwn proskunhsate autw pantes oi aggeloi autou8hkousen kai eufranqh siwn kai hgalliasanto ai qugateres ths ioudaias eneken twn krimatwn sou kurie9oti su ei kurios o uyistos epi pasan thn ghn sfodra uperuywqhs uper pantas tous qeous10oi agapwntes ton kurion miseite ponhron fulassei kurios tas yucas twn osiwn autou ek ceiros amartwlwn rusetai autous11fws aneteilen tw dikaiw kai tois euqesi th kardia eufrosunh12eufranqhte dikaioi epi tw kuriw kai exomologeisqe th mnhmh ths agiwsunhs autou

Chapter 97
1yalmos tw dauid asate tw kuriw asma kainon oti qaumasta epoihsen kurios eswsen autw h dexia autou kai o braciwn o agios autou2egnwrisen kurios to swthrion autou enantion twn eqnwn apekaluyen thn dikaiosunhn autou3emnhsqh tou eleous autou tw iakwb kai ths alhqeias autou tw oikw israhl eidosan panta ta perata ths ghs to swthrion tou qeou hmwn4alalaxate tw qew pasa h gh asate kai agalliasqe kai yalate5yalate tw kuriw en kiqara en kiqara kai fwnh yalmou6en salpigxin elatais kai fwnh salpiggos keratinhs alalaxate enwpion tou basilews kuriou7saleuqhtw h qalassa kai to plhrwma auths h oikoumenh kai oi katoikountes en auth8potamoi krothsousin ceiri epi to auto ta orh agalliasontai9oti hkei krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laous en euquthti

Chapter 98
1yalmos tw dauid o kurios ebasileusen orgizesqwsan laoi o kaqhmenos epi twn ceroubin saleuqhtw h gh2kurios en siwn megas kai uyhlos estin epi pantas tous laous3exomologhsasqwsan tw onomati sou tw megalw oti foberon kai agion estin4kai timh basilews krisin agapa su htoimasas euquthtas krisin kai dikaiosunhn en iakwb su epoihsas5uyoute kurion ton qeon hmwn kai proskuneite tw upopodiw twn podwn autou oti agios estin6mwushs kai aarwn en tois iereusin autou kai samouhl en tois epikaloumenois to onoma autou epekalounto ton kurion kai autos ephkousen autwn7en stulw nefelhs elalei pros autous efulasson ta marturia autou kai ta prostagmata a edwken autois8kurie o qeos hmwn su ephkoues autwn o qeos su euilatos eginou autois kai ekdikwn epi panta ta epithdeumata autwn9uyoute kurion ton qeon hmwn kai proskuneite eis oros agion autou oti agios kurios o qeos hmwn

Chapter 99
1yalmos eis exomologhsin alalaxate tw kuriw pasa h gh2douleusate tw kuriw en eufrosunh eiselqate enwpion autou en agalliasei3gnwte oti kurios autos estin o qeos autos epoihsen hmas kai ouc hmeis laos autou kai probata ths nomhs autou4eiselqate eis tas pulas autou en exomologhsei eis tas aulas autou en umnois exomologeisqe autw aineite to onoma autou5oti crhstos kurios eis ton aiwna to eleos autou kai ews geneas kai geneas h alhqeia autou

Chapter 100
1tw dauid yalmos eleos kai krisin asomai soi kurie2yalw kai sunhsw en odw amwmw pote hxeis pros me dieporeuomhn en akakia kardias mou en mesw tou oikou mou3ou proeqemhn pro ofqalmwn mou pragma paranomon poiountas parabaseis emishsa4ouk ekollhqh moi kardia skambh ekklinontos apĒ emou tou ponhrou ouk eginwskon5ton katalalounta laqra tou plhsion autou touton exediwkon uperhfanw ofqalmw kai aplhstw kardia toutw ou sunhsqion6oi ofqalmoi mou epi tous pistous ths ghs tou sugkaqhsqai autous metĒ emou poreuomenos en odw amwmw outos moi eleitourgei7ou katwkei en mesw ths oikias mou poiwn uperhfanian lalwn adika ou kateuqunen enantion twn ofqalmwn mou8eis tas prwias apektennon pantas tous amartwlous ths ghs tou exoleqreusai ek polews kuriou pantas tous ergazomenous thn anomian

Chapter 101
1proseuch tw ptwcw otan akhdiash kai enantion kuriou ekceh thn dehsin autou2eisakouson kurie ths proseuchs mou kai h kraugh mou pros se elqatw3mh apostreyhs to proswpon sou apĒ emou en h an hmera qlibwmai klinon to ous sou pros me en h an hmera epikaleswmai se tacu eisakouson mou4oti exelipon wsei kapnos ai hmerai mou kai ta osta mou wsei frugion sunefrughsan5eplhgh wsei cortos kai exhranqh h kardia mou oti epelaqomhn tou fagein ton arton mou6apo fwnhs tou stenagmou mou ekollhqh to ostoun mou th sarki mou7wmoiwqhn pelekani erhmikw egenhqhn wsei nuktikorax en oikopedw8hgrupnhsa kai egenhqhn wsei strouqion monazon epi dwmati9olhn thn hmeran wneidizon me oi ecqroi mou kai oi epainountes me katĒ emou wmnuon10oti spodon wsei arton efagon kai to poma mou meta klauqmou ekirnwn11apo proswpou ths orghs sou kai tou qumou sou oti eparas katerraxas me12ai hmerai mou wsei skia ekliqhsan kai egw wsei cortos exhranqhn13su de kurie eis ton aiwna meneis kai to mnhmosunon sou eis genean kai genean14su anastas oiktirhseis thn siwn oti kairos tou oiktirhsai authn oti hkei kairos15oti eudokhsan oi douloi sou tous liqous auths kai ton coun auths oiktirhsousin16kai fobhqhsontai ta eqnh to onoma kuriou kai pantes oi basileis ths ghs thn doxan sou17oti oikodomhsei kurios thn siwn kai ofqhsetai en th doxh autou18epebleyen epi thn proseuchn twn tapeinwn kai ouk exoudenwsen thn dehsin autwn19grafhtw auth eis genean eteran kai laos o ktizomenos ainesei ton kurion20oti exekuyen ex uyous agiou autou kurios ex ouranou epi thn ghn epebleyen21tou akousai ton stenagmon twn pepedhmenwn tou lusai tous uious twn teqanatwmenwn22tou anaggeilai en siwn to onoma kuriou kai thn ainesin autou en ierousalhm23en tw sunacqhnai laous epi to auto kai basileias tou douleuein tw kuriw24apekriqh autw en odw iscuos autou thn oligothta twn hmerwn mou anaggeilon moi25mh anagaghs me en hmisei hmerwn mou en genea genewn ta eth sou26katĒ arcas su kurie thn ghn eqemeliwsas kai erga twn ceirwn sou eisin oi ouranoi27autoi apolountai su de diameneis kai pantes ws imation palaiwqhsontai kai wsei peribolaion allaxeis autous kai allaghsontai28su de o autos ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin29oi uioi twn doulwn sou kataskhnwsousin kai to sperma autwn eis ton aiwna kateuqunqhsetai

Chapter 102
1tw dauid eulogei h yuch mou ton kurion kai panta ta entos mou to onoma to agion autou2eulogei h yuch mou ton kurion kai mh epilanqanou pasas tas antapodoseis autou3ton euilateuonta pasais tais anomiais sou ton iwmenon pasas tas nosous sou4ton lutroumenon ek fqoras thn zwhn sou ton stefanounta se en eleei kai oiktirmois5ton empiplwnta en agaqois thn epiqumian sou anakainisqhsetai ws aetou h neoths sou6poiwn elehmosunas o kurios kai krima pasi tois adikoumenois7egnwrisen tas odous autou tw mwush tois uiois israhl ta qelhmata autou8oiktirmwn kai elehmwn o kurios makroqumos kai polueleos9ouk eis telos orgisqhsetai oude eis ton aiwna mhniei10ou kata tas amartias hmwn epoihsen hmin oude kata tas anomias hmwn antapedwken hmin11oti kata to uyos tou ouranou apo ths ghs ekrataiwsen kurios to eleos autou epi tous foboumenous auton12kaqĒ oson apecousin anatolai apo dusmwn emakrunen afĒ hmwn tas anomias hmwn13kaqws oiktirei pathr uious oiktirhsen kurios tous foboumenous auton14oti autos egnw to plasma hmwn mnhsqhti oti cous esmen15anqrwpos wsei cortos ai hmerai autou wsei anqos tou agrou outws exanqhsei16oti pneuma dihlqen en autw kai ouc uparxei kai ouk epignwsetai eti ton topon autou17to de eleos tou kuriou apo tou aiwnos kai ews tou aiwnos epi tous foboumenous auton kai h dikaiosunh autou epi uious uiwn18tois fulassousin thn diaqhkhn autou kai memnhmenois twn entolwn autou tou poihsai autas19kurios en tw ouranw htoimasen ton qronon autou kai h basileia autou pantwn despozei20eulogeite ton kurion pantes oi aggeloi autou dunatoi iscui poiountes ton logon autou tou akousai ths fwnhs twn logwn autou21eulogeite ton kurion pasai ai dunameis autou leitourgoi autou poiountes to qelhma autou22eulogeite ton kurion panta ta erga autou en panti topw ths despoteias autou eulogei h yuch mou ton kurion

Chapter 103
1tw dauid eulogei h yuch mou ton kurion kurie o qeos mou emegalunqhs sfodra exomologhsin kai euprepeian enedusw2anaballomenos fws ws imation ekteinwn ton ouranon wsei derrin3o stegazwn en udasin ta uperwa autou o tiqeis nefh thn epibasin autou o peripatwn epi pterugwn anemwn4o poiwn tous aggelous autou pneumata kai tous leitourgous autou pur flegon5eqemeliwsen thn ghn epi thn asfaleian auths ou kliqhsetai eis ton aiwna tou aiwnos6abussos ws imation to peribolaion autou epi twn orewn sthsontai udata7apo epitimhsews sou feuxontai apo fwnhs bronths sou deiliasousin8anabainousin orh kai katabainousin pedia eis topon on eqemeliwsas autois9orion eqou o ou pareleusontai oude epistreyousin kaluyai thn ghn10o exapostellwn phgas en faragxin ana meson twn orewn dieleusontai udata11potiousin panta ta qhria tou agrou prosdexontai onagroi eis diyan autwn12epĒ auta ta peteina tou ouranou kataskhnwsei ek mesou twn petrwn dwsousin fwnhn13potizwn orh ek twn uperwwn autou apo karpou twn ergwn sou cortasqhsetai h gh14exanatellwn corton tois kthnesin kai clohn th douleia twn anqrwpwn tou exagagein arton ek ths ghs15kai oinos eufrainei kardian anqrwpou tou ilarunai proswpon en elaiw kai artos kardian anqrwpou sthrizei16cortasqhsetai ta xula tou pediou ai kedroi tou libanou as efuteusen17ekei strouqia ennosseusousin tou erwdiou h oikia hgeitai autwn18orh ta uyhla tais elafois petra katafugh tois coirogrulliois19epoihsen selhnhn eis kairous o hlios egnw thn dusin autou20eqou skotos kai egeneto nux en auth dieleusontai panta ta qhria tou drumou21skumnoi wruomenoi arpasai kai zhthsai para tou qeou brwsin autois22aneteilen o hlios kai sunhcqhsan kai en tais mandrais autwn koitasqhsontai23exeleusetai anqrwpos epi to ergon autou kai epi thn ergasian autou ews esperas24ws emegalunqh ta erga sou kurie panta en sofia epoihsas eplhrwqh h gh ths kthsews sou25auth h qalassa h megalh kai eurucwros ekei erpeta wn ouk estin ariqmos zwa mikra meta megalwn26ekei ploia diaporeuontai drakwn outos on eplasas empaizein autw27panta pros se prosdokwsin dounai thn trofhn autois eukairon28dontos sou autois sullexousin anoixantos de sou thn ceira ta sumpanta plhsqhsontai crhstothtos29apostreyantos de sou to proswpon taracqhsontai antaneleis to pneuma autwn kai ekleiyousin kai eis ton coun autwn epistreyousin30exaposteleis to pneuma sou kai ktisqhsontai kai anakainieis to proswpon ths ghs31htw h doxa kuriou eis ton aiwna eufranqhsetai kurios epi tois ergois autou32o epiblepwn epi thn ghn kai poiwn authn tremein o aptomenos twn orewn kai kapnizontai33asw tw kuriw en th zwh mou yalw tw qew mou ews uparcw34hdunqeih autw h dialogh mou egw de eufranqhsomai epi tw kuriw35eklipoisan amartwloi apo ths ghs kai anomoi wste mh uparcein autous eulogei h yuch mou ton kurion

Chapter 104
1allhlouia exomologeisqe tw kuriw kai epikaleisqe to onoma autou apaggeilate en tois eqnesin ta erga autou2asate autw kai yalate autw dihghsasqe panta ta qaumasia autou3epaineisqe en tw onomati tw agiw autou eufranqhtw kardia zhtountwn ton kurion4zhthsate ton kurion kai krataiwqhte zhthsate to proswpon autou dia pantos5mnhsqhte twn qaumasiwn autou wn epoihsen ta terata autou kai ta krimata tou stomatos autou6sperma abraam douloi autou uioi iakwb eklektoi autou7autos kurios o qeos hmwn en pash th gh ta krimata autou8emnhsqh eis ton aiwna diaqhkhs autou logou ou eneteilato eis cilias geneas9on dieqeto tw abraam kai tou orkou autou tw isaak10kai esthsen authn tw iakwb eis prostagma kai tw israhl diaqhkhn aiwnion11legwn soi dwsw thn ghn canaan scoinisma klhronomias umwn12en tw einai autous ariqmw braceis oligostous kai paroikous en auth13kai dihlqon ex eqnous eis eqnos ek basileias eis laon eteron14ouk afhken anqrwpon adikhsai autous kai hlegxen uper autwn basileis15mh aptesqe twn cristwn mou kai en tois profhtais mou mh ponhreuesqe16kai ekalesen limon epi thn ghn pan sthrigma artou sunetriyen17apesteilen emprosqen autwn anqrwpon eis doulon epraqh iwshf18etapeinwsan en pedais tous podas autou sidhron dihlqen h yuch autou19mecri tou elqein ton logon autou to logion kuriou epurwsen auton20apesteilen basileus kai elusen auton arcwn lawn kai afhken auton21katesthsen auton kurion tou oikou autou kai arconta pashs ths kthsews autou22tou paideusai tous arcontas autou ws eauton kai tous presbuterous autou sofisai23kai eishlqen israhl eis aigupton kai iakwb parwkhsen en gh cam24kai huxhsen ton laon autou sfodra kai ekrataiwsen auton uper tous ecqrous autou25metestreyen thn kardian autwn tou mishsai ton laon autou tou doliousqai en tois doulois autou26exapesteilen mwushn ton doulon autou aarwn on exelexato auton27eqeto en autois tous logous twn shmeiwn autou kai twn teratwn en gh cam28exapesteilen skotos kai eskotasen kai parepikranan tous logous autou29metestreyen ta udata autwn eis aima kai apekteinen tous icquas autwn30exhryen h gh autwn batracous en tois tamieiois twn basilewn autwn31eipen kai hlqen kunomuia kai sknipes en pasi tois oriois autwn32eqeto tas brocas autwn calazan pur kataflegon en th gh autwn33kai epataxen tas ampelous autwn kai tas sukas autwn kai sunetriyen pan xulon oriou autwn34eipen kai hlqen akris kai broucos ou ouk hn ariqmos35kai katefagen panta ton corton en th gh autwn kai katefagen ton karpon ths ghs autwn36kai epataxen pan prwtotokon en th gh autwn aparchn pantos ponou autwn37kai exhgagen autous en arguriw kai crusiw kai ouk hn en tais fulais autwn asqenwn38eufranqh aiguptos en th exodw autwn oti epepesen o fobos autwn epĒ autous39diepetasen nefelhn eis skephn autois kai pur tou fwtisai autois thn nukta40hthsan kai hlqen ortugomhtra kai arton ouranou eneplhsen autous41dierrhxen petran kai erruhsan udata eporeuqhsan en anudrois potamoi42oti emnhsqh tou logou tou agiou autou tou pros abraam ton doulon autou43kai exhgagen ton laon autou en agalliasei kai tous eklektous autou en eufrosunh44kai edwken autois cwras eqnwn kai ponous lawn eklhronomhsan45opws an fulaxwsin ta dikaiwmata autou kai ton nomon autou ekzhthswsin

Chapter 105
1allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstos oti eis ton aiwna to eleos autou2tis lalhsei tas dunasteias tou kuriou akoustas poihsei pasas tas aineseis autou3makarioi oi fulassontes krisin kai poiountes dikaiosunhn en panti kairw4mnhsqhti hmwn kurie en th eudokia tou laou sou episkeyai hmas en tw swthriw sou5tou idein en th crhstothti twn eklektwn sou tou eufranqhnai en th eufrosunh tou eqnous sou tou epaineisqai meta ths klhronomias sou6hmartomen meta twn paterwn hmwn hnomhsamen hdikhsamen7oi pateres hmwn en aiguptw ou sunhkan ta qaumasia sou ouk emnhsqhsan tou plhqous tou eleous sou kai parepikranan anabainontes en th eruqra qalassh8kai eswsen autous eneken tou onomatos autou tou gnwrisai thn dunasteian autou9kai epetimhsen th eruqra qalassh kai exhranqh kai wdhghsen autous en abussw ws en erhmw10kai eswsen autous ek ceiros misountwn kai elutrwsato autous ek ceiros ecqrou11kai ekaluyen udwr tous qlibontas autous eis ex autwn ouc upeleifqh12kai episteusan en tois logois autou kai hsan thn ainesin autou13etacunan epelaqonto twn ergwn autou ouc upemeinan thn boulhn autou14kai epequmhsan epiqumian en th erhmw kai epeirasan ton qeon en anudrw15kai edwken autois to aithma autwn kai exapesteilen plhsmonhn eis tas yucas autwn16kai parwrgisan mwushn en th parembolh kai aarwn ton agion kuriou17hnoicqh h gh kai katepien daqan kai ekaluyen epi thn sunagwghn abirwn18kai exekauqh pur en th sunagwgh autwn flox kateflexen amartwlous19kai epoihsan moscon en cwrhb kai prosekunhsan tw gluptw20kai hllaxanto thn doxan autwn en omoiwmati moscou esqontos corton21epelaqonto tou qeou tou swzontos autous tou poihsantos megala en aiguptw22qaumasta en gh cam fobera epi qalasshs eruqras23kai eipen tou exoleqreusai autous ei mh mwushs o eklektos autou esth en th qrausei enwpion autou tou apostreyai thn orghn autou tou mh exoleqreusai24kai exoudenwsan ghn epiqumhthn ouk episteusan tw logw autou25kai egoggusan en tois skhnwmasin autwn ouk eishkousan ths fwnhs kuriou26kai ephren thn ceira autou autois tou katabalein autous en th erhmw27kai tou katabalein to sperma autwn en tois eqnesin kai diaskorpisai autous en tais cwrais28kai etelesqhsan tw beelfegwr kai efagon qusias nekrwn29kai parwxunan auton en tois epithdeumasin autwn kai eplhqunqh en autois h ptwsis30kai esth finees kai exilasato kai ekopasen h qrausis31kai elogisqh autw eis dikaiosunhn eis genean kai genean ews tou aiwnos32kai parwrgisan auton efĒ udatos antilogias kai ekakwqh mwushs diĒ autous33oti parepikranan to pneuma autou kai diesteilen en tois ceilesin autou34ouk exwleqreusan ta eqnh a eipen kurios autois35kai emighsan en tois eqnesin kai emaqon ta erga autwn36kai edouleusan tois gluptois autwn kai egenhqh autois eis skandalon37kai equsan tous uious autwn kai tas qugateras autwn tois daimoniois38kai execean aima aqwon aima uiwn autwn kai qugaterwn wn equsan tois gluptois canaan kai efonoktonhqh h gh en tois aimasin39kai emianqh en tois ergois autwn kai eporneusan en tois epithdeumasin autwn40kai wrgisqh qumw kurios epi ton laon autou kai ebdeluxato thn klhronomian autou41kai paredwken autous eis ceiras eqnwn kai ekurieusan autwn oi misountes autous42kai eqliyan autous oi ecqroi autwn kai etapeinwqhsan upo tas ceiras autwn43pleonakis errusato autous autoi de parepikranan auton en th boulh autwn kai etapeinwqhsan en tais anomiais autwn44kai eiden en tw qlibesqai autous en tw auton eisakousai ths dehsews autwn45kai emnhsqh ths diaqhkhs autou kai metemelhqh kata to plhqos tou eleous autou46kai edwken autous eis oiktirmous enantion pantwn twn aicmalwtisantwn autous47swson hmas kurie o qeos hmwn kai episunagage hmas ek twn eqnwn tou exomologhsasqai tw onomati tw agiw sou tou egkaucasqai en th ainesei sou48euloghtos kurios o qeos israhl apo tou aiwnos kai ews tou aiwnos kai erei pas o laos genoito genoito

Chapter 106
1allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstos oti eis ton aiwna to eleos autou2eipatwsan oi lelutrwmenoi upo kuriou ous elutrwsato ek ceiros ecqrou3ek twn cwrwn sunhgagen autous apo anatolwn kai dusmwn kai borra kai qalasshs4eplanhqhsan en th erhmw en anudrw odon polews katoikhthriou ouc euron5peinwntes kai diywntes h yuch autwn en autois exelipen6kai ekekraxan pros kurion en tw qlibesqai autous kai ek twn anagkwn autwn errusato autous7kai wdhghsen autous eis odon euqeian tou poreuqhnai eis polin katoikhthriou8exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou tois uiois twn anqrwpwn9oti ecortasen yuchn kenhn kai yuchn peinwsan eneplhsen agaqwn10kaqhmenous en skotei kai skia qanatou pepedhmenous en ptwceia kai sidhrw11oti parepikranan ta logia tou qeou kai thn boulhn tou uyistou parwxunan12kai etapeinwqh en kopois h kardia autwn hsqenhsan kai ouk hn o bohqwn13kai ekekraxan pros kurion en tw qlibesqai autous kai ek twn anagkwn autwn eswsen autous14kai exhgagen autous ek skotous kai skias qanatou kai tous desmous autwn dierrhxen15exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou tois uiois twn anqrwpwn16oti sunetriyen pulas calkas kai moclous sidhrous suneklasen17antelabeto autwn ex odou anomias autwn dia gar tas anomias autwn etapeinwqhsan18pan brwma ebdeluxato h yuch autwn kai hggisan ews twn pulwn tou qanatou19kai ekekraxan pros kurion en tw qlibesqai autous kai ek twn anagkwn autwn eswsen autous20apesteilen ton logon autou kai iasato autous kai errusato autous ek twn diafqorwn autwn21exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou tois uiois twn anqrwpwn22kai qusatwsan qusian ainesews kai exaggeilatwsan ta erga autou en agalliasei23oi katabainontes eis thn qalassan en ploiois poiountes ergasian en udasi pollois24autoi eidosan ta erga kuriou kai ta qaumasia autou en tw buqw25eipen kai esth pneuma kataigidos kai uywqh ta kumata auths26anabainousin ews twn ouranwn kai katabainousin ews twn abusswn h yuch autwn en kakois ethketo27etaracqhsan esaleuqhsan ws o mequwn kai pasa h sofia autwn katepoqh28kai ekekraxan pros kurion en tw qlibesqai autous kai ek twn anagkwn autwn exhgagen autous29kai epetaxen th kataigidi kai esth eis auran kai esighsan ta kumata auths30kai eufranqhsan oti hsucasan kai wdhghsen autous epi limena qelhmatos autwn31exomologhsasqwsan tw kuriw ta eleh autou kai ta qaumasia autou tois uiois twn anqrwpwn32uywsatwsan auton en ekklhsia laou kai en kaqedra presbuterwn ainesatwsan auton33eqeto potamous eis erhmon kai diexodous udatwn eis diyan34ghn karpoforon eis almhn apo kakias twn katoikountwn en auth35eqeto erhmon eis limnas udatwn kai ghn anudron eis diexodous udatwn36kai katwkisen ekei peinwntas kai sunesthsanto polin katoikesias37kai espeiran agrous kai efuteusan ampelwnas kai epoihsan karpon genhmatos38kai euloghsen autous kai eplhqunqhsan sfodra kai ta kthnh autwn ouk esmikrunen39kai wligwqhsan kai ekakwqhsan apo qliyews kakwn kai odunhs40execuqh exoudenwsis epĒ arcontas kai eplanhsen autous en abatw kai ouc odw41kai ebohqhsen penhti ek ptwceias kai eqeto ws probata patrias42oyontai euqeis kai eufranqhsontai kai pasa anomia emfraxei to stoma auths43tis sofos kai fulaxei tauta kai sunhsousin ta eleh tou kuriou

Chapter 107
1wdh yalmou tw dauid2etoimh h kardia mou o qeos etoimh h kardia mou asomai kai yalw en th doxh mou3exegerqhti yalthrion kai kiqara exegerqhsomai orqrou4exomologhsomai soi en laois kurie kai yalw soi en eqnesin5oti mega epanw twn ouranwn to eleos sou kai ews twn nefelwn h alhqeia sou6uywqhti epi tous ouranous o qeos kai epi pasan thn ghn h doxa sou7opws an rusqwsin oi agaphtoi sou swson th dexia sou kai epakouson mou8o qeos elalhsen en tw agiw autou uywqhsomai kai diameriw sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw9emos estin galaad kai emos estin manassh kai efraim antilhmyis ths kefalhs mou ioudas basileus mou10mwab lebhs ths elpidos mou epi thn idoumaian ektenw to upodhma mou emoi allofuloi upetaghsan11tis apaxei me eis polin periochs tis odhghsei me ews ths idoumaias12ouci su o qeos o apwsamenos hmas kai ouk exeleush o qeos en tais dunamesin hmwn13dos hmin bohqeian ek qliyews kai mataia swthria anqrwpou14en tw qew poihsomen dunamin kai autos exoudenwsei tous ecqrous hmwn

Chapter 108
1eis to telos tw dauid yalmos o qeos thn ainesin mou mh parasiwphshs2oti stoma amartwlou kai stoma doliou epĒ eme hnoicqh elalhsan katĒ emou glwssh dolia3kai logois misous ekuklwsan me kai epolemhsan me dwrean4anti tou agapan me endieballon me egw de proseucomhn5kai eqento katĒ emou kaka anti agaqwn kai misos anti ths agaphsews mou6katasthson epĒ auton amartwlon kai diabolos sthtw ek dexiwn autou7en tw krinesqai auton exelqoi katadedikasmenos kai h proseuch autou genesqw eis amartian8genhqhtwsan ai hmerai autou oligai kai thn episkophn autou laboi eteros9genhqhtwsan oi uioi autou orfanoi kai h gunh autou chra10saleuomenoi metanasthtwsan oi uioi autou kai epaithsatwsan ekblhqhtwsan ek twn oikopedwn autwn11exereunhsatw daneisths panta osa uparcei autw diarpasatwsan allotrioi tous ponous autou12mh uparxatw autw antilhmptwr mhde genhqhtw oiktirmwn tois orfanois autou13genhqhtw ta tekna autou eis exoleqreusin en genea mia exaleifqhtw to onoma autou14anamnhsqeih h anomia twn paterwn autou enanti kuriou kai h amartia ths mhtros autou mh exaleifqeih15genhqhtwsan enanti kuriou dia pantos kai exoleqreuqeih ek ghs to mnhmosunon autwn16anqĒ wn ouk emnhsqh tou poihsai eleos kai katediwxen anqrwpon penhta kai ptwcon kai katanenugmenon th kardia tou qanatwsai17kai hgaphsen kataran kai hxei autw kai ouk hqelhsen eulogian kai makrunqhsetai apĒ autou18kai enedusato kataran ws imation kai eishlqen ws udwr eis ta egkata autou kai wsei elaion en tois osteois autou19genhqhtw autw ws imation o periballetai kai wsei zwnh hn dia pantos perizwnnutai20touto to ergon twn endiaballontwn me para kuriou kai twn lalountwn ponhra kata ths yuchs mou21kai su kurie kurie poihson metĒ emou eleos eneken tou onomatos sou oti crhston to eleos sou22rusai me oti ptwcos kai penhs egw eimi kai h kardia mou tetaraktai entos mou23wsei skia en tw ekklinai authn antanhreqhn exetinacqhn wsei akrides24ta gonata mou hsqenhsan apo nhsteias kai h sarx mou hlloiwqh diĒ elaion25kai egw egenhqhn oneidos autois eidosan me esaleusan kefalas autwn26bohqhson moi kurie o qeos mou swson me kata to eleos sou27kai gnwtwsan oti h ceir sou auth kai su kurie epoihsas authn28katarasontai autoi kai su euloghseis oi epanistanomenoi moi aiscunqhtwsan o de doulos sou eufranqhsetai29endusasqwsan oi endiaballontes me entrophn kai peribalesqwsan wsei diploi+da aiscunhn autwn30exomologhsomai tw kuriw sfodra en tw stomati mou kai en mesw pollwn ainesw auton31oti paresth ek dexiwn penhtos tou swsai ek twn katadiwkontwn thn yuchn mou

Chapter 109
1tw dauid yalmos eipen o kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ews an qw tous ecqrous sou upopodion twn podwn sou2rabdon dunamews sou exapostelei kurios ek siwn kai katakurieue en mesw twn ecqrwn sou3meta sou h arch en hmera ths dunamews sou en tais lamprothsin twn agiwn ek gastros pro ewsforou exegennhsa se4wmosen kurios kai ou metamelhqhsetai su ei iereus eis ton aiwna kata thn taxin melcisedek5kurios ek dexiwn sou suneqlasen en hmera orghs autou basileis6krinei en tois eqnesin plhrwsei ptwmata sunqlasei kefalas epi ghs pollwn7ek ceimarrou en odw pietai dia touto uywsei kefalhn

Chapter 110
1allhlouia exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou en boulh euqeiwn kai sunagwgh2megala ta erga kuriou exezhthmena eis panta ta qelhmata autou3exomologhsis kai megaloprepeia to ergon autou kai h dikaiosunh autou menei eis ton aiwna tou aiwnos4mneian epoihsato twn qaumasiwn autou elehmwn kai oiktirmwn o kurios5trofhn edwken tois foboumenois auton mnhsqhsetai eis ton aiwna diaqhkhs autou6iscun ergwn autou anhggeilen tw law autou tou dounai autois klhronomian eqnwn7erga ceirwn autou alhqeia kai krisis pistai pasai ai entolai autou8esthrigmenai eis ton aiwna tou aiwnos pepoihmenai en alhqeia kai euquthti9lutrwsin apesteilen tw law autou eneteilato eis ton aiwna diaqhkhn autou agion kai foberon to onoma autou10arch sofias fobos kuriou sunesis agaqh pasi tois poiousin authn h ainesis autou menei eis ton aiwna tou aiwnos

Chapter 111
1allhlouia makarios anhr o foboumenos ton kurion en tais entolais autou qelhsei sfodra2dunaton en th gh estai to sperma autou genea euqeiwn euloghqhsetai3doxa kai ploutos en tw oikw autou kai h dikaiosunh autou menei eis ton aiwna tou aiwnos4exaneteilen en skotei fws tois euqesin elehmwn kai oiktirmwn kai dikaios5crhstos anhr o oiktirwn kai kicrwn oikonomhsei tous logous autou en krisei6oti eis ton aiwna ou saleuqhsetai eis mnhmosunon aiwnion estai dikaios7apo akohs ponhras ou fobhqhsetai etoimh h kardia autou elpizein epi kurion8esthriktai h kardia autou ou mh fobhqh ews ou epidh epi tous ecqrous autou9eskorpisen edwken tois penhsin h dikaiosunh autou menei eis ton aiwna tou aiwnos to keras autou uywqhsetai en doxh10amartwlos oyetai kai orgisqhsetai tous odontas autou bruxei kai takhsetai epiqumia amartwlwn apoleitai

Chapter 112
1allhlouia aineite paides kurion aineite to onoma kuriou2eih to onoma kuriou euloghmenon apo tou nun kai ews tou aiwnos3apo anatolwn hliou mecri dusmwn aineite to onoma kuriou4uyhlos epi panta ta eqnh o kurios epi tous ouranous h doxa autou5tis ws kurios o qeos hmwn o en uyhlois katoikwn6kai ta tapeina eforwn en tw ouranw kai en th gh7o egeirwn apo ghs ptwcon kai apo koprias anuywn penhta8tou kaqisai auton meta arcontwn meta arcontwn laou autou9o katoikizwn steiran en oikw mhtera teknwn eufrainomenhn

Chapter 113
1allhlouia en exodw israhl ex aiguptou oikou iakwb ek laou barbarou2egenhqh ioudaia agiasma autou israhl exousia autou3h qalassa eiden kai efugen o iordanhs estrafh eis ta opisw4ta orh eskirthsan wsei krioi kai oi bounoi ws arnia probatwn5ti soi estin qalassa oti efuges kai soi iordanh oti anecwrhsas eis ta opisw6ta orh oti eskirthsate wsei krioi kai oi bounoi ws arnia probatwn7apo proswpou kuriou esaleuqh h gh apo proswpou tou qeou iakwb8tou streyantos thn petran eis limnas udatwn kai thn akrotomon eis phgas udatwn9mh hmin kurie mh hmin allĒ h tw onomati sou dos doxan epi tw eleei sou kai th alhqeia sou10mhpote eipwsin ta eqnh pou estin o qeos autwn11o de qeos hmwn en tw ouranw anw en tois ouranois kai en th gh panta osa hqelhsen epoihsen12ta eidwla twn eqnwn argurion kai crusion erga ceirwn anqrwpwn13stoma ecousin kai ou lalhsousin ofqalmous ecousin kai ouk oyontai14wta ecousin kai ouk akousontai rinas ecousin kai ouk osfranqhsontai15ceiras ecousin kai ou yhlafhsousin podas ecousin kai ou peripathsousin ou fwnhsousin en tw laruggi autwn16omoioi autois genointo oi poiountes auta kai pantes oi pepoiqotes epĒ autois17oikos israhl hlpisen epi kurion bohqos autwn kai uperaspisths autwn estin18oikos aarwn hlpisen epi kurion bohqos autwn kai uperaspisths autwn estin19oi foboumenoi ton kurion hlpisan epi kurion bohqos autwn kai uperaspisths autwn estin20kurios emnhsqh hmwn kai euloghsen hmas euloghsen ton oikon israhl euloghsen ton oikon aarwn21euloghsen tous foboumenous ton kurion tous mikrous meta twn megalwn22prosqeih kurios efĒ umas efĒ umas kai epi tous uious umwn23euloghmenoi umeis tw kuriw tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn24o ouranos tou ouranou tw kuriw thn de ghn edwken tois uiois twn anqrwpwn25ouc oi nekroi ainesousin se kurie oude pantes oi katabainontes eis adou26allĒ hmeis oi zwntes euloghsomen ton kurion apo tou nun kai ews tou aiwnos

Chapter 114
1allhlouia hgaphsa oti eisakousetai kurios ths fwnhs ths dehsews mou2oti eklinen to ous autou emoi kai en tais hmerais mou epikalesomai3periescon me wdines qanatou kindunoi adou eurosan me qliyin kai odunhn euron4kai to onoma kuriou epekalesamhn w kurie rusai thn yuchn mou5elehmwn o kurios kai dikaios kai o qeos hmwn elea6fulasswn ta nhpia o kurios etapeinwqhn kai eswsen me7epistreyon h yuch mou eis thn anapausin sou oti kurios euhrgethsen se8oti exeilato thn yuchn mou ek qanatou tous ofqalmous mou apo dakruwn kai tous podas mou apo olisqhmatos9euaresthsw enantion kuriou en cwra zwntwn

Chapter 115
1allhlouia episteusa dio elalhsa egw de etapeinwqhn sfodra2egw eipa en th ekstasei mou pas anqrwpos yeusths3ti antapodwsw tw kuriw peri pantwn wn antapedwken moi4pothrion swthriou lhmyomai kai to onoma kuriou epikalesomai6timios enantion kuriou o qanatos twn osiwn autou7w kurie egw doulos sos egw doulos sos kai uios ths paidiskhs sou dierrhxas tous desmous mou8soi qusw qusian ainesews9tas eucas mou tw kuriw apodwsw enantion pantos tou laou autou10en aulais oikou kuriou en mesw sou ierousalhm

Chapter 116
1allhlouia aineite ton kurion panta ta eqnh epainesate auton pantes oi laoi2oti ekrataiwqh to eleos autou efĒ hmas kai h alhqeia tou kuriou menei eis ton aiwna

Chapter 117
1allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti agaqos oti eis ton aiwna to eleos autou2eipatw dh oikos israhl oti agaqos oti eis ton aiwna to eleos autou3eipatw dh oikos aarwn oti agaqos oti eis ton aiwna to eleos autou4eipatwsan dh pantes oi foboumenoi ton kurion oti agaqos oti eis ton aiwna to eleos autou5en qliyei epekalesamhn ton kurion kai ephkousen mou eis platusmon6kurios emoi bohqos ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpos7kurios emoi bohqos kagw epoyomai tous ecqrous mou8agaqon pepoiqenai epi kurion h pepoiqenai epĒ anqrwpon9agaqon elpizein epi kurion h elpizein epĒ arcontas10panta ta eqnh ekuklwsan me kai tw onomati kuriou hmunamhn autous11kuklwsantes ekuklwsan me kai tw onomati kuriou hmunamhn autous12ekuklwsan me wsei melissai khrion kai exekauqhsan wsei pur en akanqais kai tw onomati kuriou hmunamhn autous13wsqeis anetraphn tou pesein kai o kurios antelabeto mou14iscus mou kai umnhsis mou o kurios kai egeneto moi eis swthrian15fwnh agalliasews kai swthrias en skhnais dikaiwn dexia kuriou epoihsen dunamin16dexia kuriou uywsen me dexia kuriou epoihsen dunamin17ouk apoqanoumai alla zhsomai kai ekdihghsomai ta erga kuriou18paideuwn epaideusen me o kurios kai tw qanatw ou paredwken me19anoixate moi pulas dikaiosunhs eiselqwn en autais exomologhsomai tw kuriw20auth h pulh tou kuriou dikaioi eiseleusontai en auth21exomologhsomai soi oti ephkousas mou kai egenou moi eis swthrian22liqon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenhqh eis kefalhn gwnias23para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmois hmwn24auth h hmera hn epoihsen o kurios agalliaswmeqa kai eufranqwmen en auth25w kurie swson dh w kurie euodwson dh26euloghmenos o ercomenos en onomati kuriou euloghkamen umas ex oikou kuriou27qeos kurios kai epefanen hmin susthsasqe eorthn en tois pukazousin ews twn keratwn tou qusiasthriou28qeos mou ei su kai exomologhsomai soi qeos mou ei su kai uywsw se exomologhsomai soi oti ephkousas mou kai egenou moi eis swthrian29exomologeisqe tw kuriw oti agaqos oti eis ton aiwna to eleos autou

Chapter 118
1allhlouia a# alf makarioi oi amwmoi en odw oi poreuomenoi en nomw kuriou2makarioi oi exereunwntes ta marturia autou en olh kardia ekzhthsousin auton3ou gar oi ergazomenoi thn anomian en tais odois autou eporeuqhsan4su eneteilw tas entolas sou fulaxasqai sfodra5ofelon kateuqunqeihsan ai odoi mou tou fulaxasqai ta dikaiwmata sou6tote ou mh epaiscunqw en tw me epiblepein epi pasas tas entolas sou7exomologhsomai soi kurie en euquthti kardias en tw memaqhkenai me ta krimata ths dikaiosunhs sou8ta dikaiwmata sou fulaxw mh me egkataliphs ews sfodra9b# bhq en tini katorqwsei o newteros thn odon autou en tw fulassesqai tous logous sou10en olh kardia mou exezhthsa se mh apwsh me apo twn entolwn sou11en th kardia mou ekruya ta logia sou opws an mh amartw soi12euloghtos ei kurie didaxon me ta dikaiwmata sou13en tois ceilesin mou exhggeila panta ta krimata tou stomatos sou14en th odw twn marturiwn sou eterfqhn ws epi panti ploutw15en tais entolais sou adoleschsw kai katanohsw tas odous sou16en tois dikaiwmasin sou melethsw ouk epilhsomai twn logwn sou17g# gimal antapodos tw doulw sou zhsomai kai fulaxw tous logous sou18apokaluyon tous ofqalmous mou kai katanohsw ta qaumasia sou ek tou nomou sou19paroikos egw eimi en th gh mh apokruyhs apĒ emou tas entolas sou20epepoqhsen h yuch mou tou epiqumhsai ta krimata sou en panti kairw21epetimhsas uperhfanois epikataratoi oi ekklinontes apo twn entolwn sou22periele apĒ emou oneidos kai exoudenwsin oti ta marturia sou exezhthsa23kai gar ekaqisan arcontes kai katĒ emou katelaloun o de doulos sou hdolescei en tois dikaiwmasin sou24kai gar ta marturia sou meleth mou estin kai ai sumbouliai mou ta dikaiwmata sou25d# delq ekollhqh tw edafei h yuch mou zhson me kata ton logon sou26tas odous mou exhggeila kai ephkousas mou didaxon me ta dikaiwmata sou27odon dikaiwmatwn sou sunetison me kai adoleschsw en tois qaumasiois sou28estaxen h yuch mou apo akhdias bebaiwson me en tois logois sou29odon adikias aposthson apĒ emou kai tw nomw sou elehson me30odon alhqeias hretisamhn ta krimata sou ouk epelaqomhn31ekollhqhn tois marturiois sou kurie mh me kataiscunhs32odon entolwn sou edramon otan eplatunas thn kardian mou33e# h nomoqethson me kurie thn odon twn dikaiwmatwn sou kai ekzhthsw authn dia pantos34sunetison me kai exereunhsw ton nomon sou kai fulaxw auton en olh kardia mou35odhghson me en tribw twn entolwn sou oti authn hqelhsa36klinon thn kardian mou eis ta marturia sou kai mh eis pleonexian37apostreyon tous ofqalmous mou tou mh idein mataiothta en th odw sou zhson me38sthson tw doulw sou to logion sou eis ton fobon sou39periele ton oneidismon mou on upwpteusa ta gar krimata sou crhsta40idou epequmhsa tas entolas sou en th dikaiosunh sou zhson me41v# ouau kai elqoi epĒ eme to eleos sou kurie to swthrion sou kata to logion sou42kai apokriqhsomai tois oneidizousi me logon oti hlpisa epi tous logous sou43kai mh perielhs ek tou stomatos mou logon alhqeias ews sfodra oti epi ta krimata sou ephlpisa44kai fulaxw ton nomon sou dia pantos eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos45kai eporeuomhn en platusmw oti tas entolas sou exezhthsa46kai elaloun en tois marturiois sou enantion basilewn kai ouk hscunomhn47kai emeletwn en tais entolais sou ais hgaphsa sfodra48kai hra tas ceiras mou pros tas entolas sou as hgaphsa kai hdolescoun en tois dikaiwmasin sou49z# zai mnhsqhti ton logon sou tw doulw sou w ephlpisas me50auth me parekalesen en th tapeinwsei mou oti to logion sou ezhsen me51uperhfanoi parhnomoun ews sfodra apo de tou nomou sou ouk exeklina52emnhsqhn twn krimatwn sou apĒ aiwnos kurie kai pareklhqhn53aqumia katescen me apo amartwlwn twn egkatalimpanontwn ton nomon sou54yalta hsan moi ta dikaiwmata sou en topw paroikias mou55emnhsqhn en nukti tou onomatos sou kurie kai efulaxa ton nomon sou56auth egenhqh moi oti ta dikaiwmata sou exezhthsa57h# hq meris mou kurie eipa fulaxasqai ton nomon sou58edehqhn tou proswpou sou en olh kardia mou elehson me kata to logion sou59dielogisamhn tas odous sou kai epestreya tous podas mou eis ta marturia sou60htoimasqhn kai ouk etaracqhn tou fulaxasqai tas entolas sou61scoinia amartwlwn perieplakhsan moi kai tou nomou sou ouk epelaqomhn62mesonuktion exhgeiromhn tou exomologeisqai soi epi ta krimata ths dikaiosunhs sou63metocos egw eimi pantwn twn foboumenwn se kai twn fulassontwn tas entolas sou64tou eleous sou kurie plhrhs h gh ta dikaiwmata sou didaxon me65q# thq crhstothta epoihsas meta tou doulou sou kurie kata ton logon sou66crhstothta kai paideian kai gnwsin didaxon me oti tais entolais sou episteusa67pro tou me tapeinwqhnai egw eplhmmelhsa dia touto to logion sou efulaxa68crhstos ei su kurie kai en th crhstothti sou didaxon me ta dikaiwmata sou69eplhqunqh epĒ eme adikia uperhfanwn egw de en olh kardia mou exereunhsw tas entolas sou70eturwqh ws gala h kardia autwn egw de ton nomon sou emelethsa71agaqon moi oti etapeinwsas me opws an maqw ta dikaiwmata sou72agaqon moi o nomos tou stomatos sou uper ciliadas crusiou kai arguriou73i# iwq ai ceires sou epoihsan me kai eplasan me sunetison me kai maqhsomai tas entolas sou74oi foboumenoi se oyontai me kai eufranqhsontai oti eis tous logous sou ephlpisa75egnwn kurie oti dikaiosunh ta krimata sou kai alhqeia etapeinwsas me76genhqhtw dh to eleos sou tou parakalesai me kata to logion sou tw doulw sou77elqetwsan moi oi oiktirmoi sou kai zhsomai oti o nomos sou meleth mou estin78aiscunqhtwsan uperhfanoi oti adikws hnomhsan eis eme egw de adoleschsw en tais entolais sou79epistreyatwsan moi oi foboumenoi se kai oi ginwskontes ta marturia sou80genhqhtw h kardia mou amwmos en tois dikaiwmasin sou opws an mh aiscunqw81ia# caf ekleipei eis to swthrion sou h yuch mou kai eis ton logon sou ephlpisa82exelipon oi ofqalmoi mou eis to logion sou legontes pote parakaleseis me83oti egenhqhn ws askos en pacnh ta dikaiwmata sou ouk epelaqomhn84posai eisin ai hmerai tou doulou sou pote poihseis moi ek twn katadiwkontwn me krisin85dihghsanto moi paranomoi adolescias allĒ ouc ws o nomos sou kurie86pasai ai entolai sou alhqeia adikws katediwxan me bohqhson moi87para bracu sunetelesan me en th gh egw de ouk egkatelipon tas entolas sou88kata to eleos sou zhson me kai fulaxw ta marturia tou stomatos sou89ib# labd eis ton aiwna kurie o logos sou diamenei en tw ouranw90eis genean kai genean h alhqeia sou eqemeliwsas thn ghn kai diamenei91th diataxei sou diamenei h hmera oti ta sumpanta doula sa92ei mh oti o nomos sou meleth mou estin tote an apwlomhn en th tapeinwsei mou93eis ton aiwna ou mh epilaqwmai twn dikaiwmatwn sou oti en autois ezhsas me kurie94sos eimi egw swson me oti ta dikaiwmata sou exezhthsa95eme upemeinan amartwloi tou apolesai me ta marturia sou sunhka96pashs sunteleias eidon peras plateia h entolh sou sfodra97ig# mhm ws hgaphsa ton nomon sou kurie olhn thn hmeran meleth mou estin98uper tous ecqrous mou esofisas me thn entolhn sou oti eis ton aiwna moi estin99uper pantas tous didaskontas me sunhka oti ta marturia sou meleth mou estin100uper presbuterous sunhka oti tas entolas sou exezhthsa101ek pashs odou ponhras ekwlusa tous podas mou opws an fulaxw tous logous sou102apo twn krimatwn sou ouk exeklina oti su enomoqethsas moi103ws glukea tw laruggi mou ta logia sou uper meli kai khrion tw stomati mou104apo twn entolwn sou sunhka dia touto emishsa pasan odon adikias oti su enomoqethsas moi105id# noun lucnos tois posin mou o logos sou kai fws tais tribois mou106omwmoka kai esthsa tou fulaxasqai ta krimata ths dikaiosunhs sou107etapeinwqhn ews sfodra kurie zhson me kata ton logon sou108ta ekousia tou stomatos mou eudokhson dh kurie kai ta krimata sou didaxon me109h yuch mou en tais cersin mou dia pantos kai tou nomou sou ouk epelaqomhn110eqento amartwloi pagida moi kai ek twn entolwn sou ouk eplanhqhn111eklhronomhsa ta marturia sou eis ton aiwna oti agalliama ths kardias mou eisin112eklina thn kardian mou tou poihsai ta dikaiwmata sou eis ton aiwna diĒ antameiyin113ie# samc paranomous emishsa kai ton nomon sou hgaphsa114bohqos mou kai antilhmptwr mou ei su eis ton logon sou ephlpisa115ekklinate apĒ emou ponhreuomenoi kai exereunhsw tas entolas tou qeou mou116antilabou mou kata to logion sou kai zhsomai kai mh kataiscunhs me apo ths prosdokias mou117bohqhson moi kai swqhsomai kai melethsw en tois dikaiwmasin sou dia pantos118exoudenwsas pantas tous apostatountas apo twn dikaiwmatwn sou oti adikon to enqumhma autwn119parabainontas elogisamhn pantas tous amartwlous ths ghs dia touto hgaphsa ta marturia sou dia pantos120kaqhlwson ek tou fobou sou tas sarkas mou apo gar twn krimatwn sou efobhqhn121iv# ain epoihsa krima kai dikaiosunhn mh paradws me tois adikousin me122ekdexai ton doulon sou eis agaqon mh sukofanthsatwsan me uperhfanoi123oi ofqalmoi mou exelipon eis to swthrion sou kai eis to logion ths dikaiosunhs sou124poihson meta tou doulou sou kata to eleos sou kai ta dikaiwmata sou didaxon me125doulos sou eimi egw sunetison me kai gnwsomai ta marturia sou126kairos tou poihsai tw kuriw dieskedasan ton nomon sou127dia touto hgaphsa tas entolas sou uper crusion kai topazion128dia touto pros pasas tas entolas sou katwrqoumhn pasan odon adikon emishsa129iz# fh qaumasta ta marturia sou dia touto exhreunhsen auta h yuch mou130h dhlwsis twn logwn sou fwtiei kai sunetiei nhpious131to stoma mou hnoixa kai eilkusa pneuma oti tas entolas sou epepoqoun132epibleyon epĒ eme kai elehson me kata to krima twn agapwntwn to onoma sou133ta diabhmata mou kateuqunon kata to logion sou kai mh katakurieusatw mou pasa anomia134lutrwsai me apo sukofantias anqrwpwn kai fulaxw tas entolas sou135to proswpon sou epifanon epi ton doulon sou kai didaxon me ta dikaiwmata sou136diexodous udatwn katebhsan oi ofqalmoi mou epei ouk efulaxan ton nomon sou137ih# sadh dikaios ei kurie kai euqhs h krisis sou138eneteilw dikaiosunhn ta marturia sou kai alhqeian sfodra139exethxen me o zhlos tou oikou sou oti epelaqonto twn logwn sou oi ecqroi mou140pepurwmenon to logion sou sfodra kai o doulos sou hgaphsen auto141newteros eimi egw kai exoudenwmenos ta dikaiwmata sou ouk epelaqomhn142h dikaiosunh sou dikaiosunh eis ton aiwna kai o nomos sou alhqeia143qliyis kai anagkh eurosan me ai entolai sou meleth mou144dikaiosunh ta marturia sou eis ton aiwna sunetison me kai zhsomai145iq# kwf ekekraxa en olh kardia mou epakouson mou kurie ta dikaiwmata sou ekzhthsw146ekekraxa se swson me kai fulaxw ta marturia sou147proefqasa en awria kai ekekraxa eis tous logous sou ephlpisa148proefqasan oi ofqalmoi mou pros orqron tou meletan ta logia sou149ths fwnhs mou akouson kurie kata to eleos sou kata to krima sou zhson me150proshggisan oi katadiwkontes me anomia apo de tou nomou sou emakrunqhsan151eggus ei su kurie kai pasai ai entolai sou alhqeia152katĒ arcas egnwn ek twn marturiwn sou oti eis ton aiwna eqemeliwsas auta153k# rhs ide thn tapeinwsin mou kai exelou me oti ton nomon sou ouk epelaqomhn154krinon thn krisin mou kai lutrwsai me dia ton logon sou zhson me155makran apo amartwlwn swthria oti ta dikaiwmata sou ouk exezhthsan156oi oiktirmoi sou polloi kurie kata to krima sou zhson me157polloi oi ekdiwkontes me kai ekqlibontes me ek twn marturiwn sou ouk exeklina158eidon asunqetountas kai exethkomhn oti ta logia sou ouk efulaxanto159ide oti tas entolas sou hgaphsa kurie en tw eleei sou zhson me160arch twn logwn sou alhqeia kai eis ton aiwna panta ta krimata ths dikaiosunhs sou161ka# sen arcontes katediwxan me dwrean kai apo twn logwn sou edeiliasen h kardia mou162agalliasomai egw epi ta logia sou ws o euriskwn skula polla163adikian emishsa kai ebdeluxamhn ton de nomon sou hgaphsa164eptakis ths hmeras hnesa soi epi ta krimata ths dikaiosunhs sou165eirhnh pollh tois agapwsin ton nomon sou kai ouk estin autois skandalon166prosedokwn to swthrion sou kurie kai tas entolas sou hgaphsa167efulaxen h yuch mou ta marturia sou kai hgaphsen auta sfodra168efulaxa tas entolas sou kai ta marturia sou oti pasai ai odoi mou enantion sou kurie169kb# qau eggisatw h dehsis mou enwpion sou kurie kata to logion sou sunetison me170eiselqoi to axiwma mou enwpion sou kata to logion sou rusai me171exereuxainto ta ceilh mou umnon otan didaxhs me ta dikaiwmata sou172fqegxaito h glwssa mou to logion sou oti pasai ai entolai sou dikaiosunh173genesqw h ceir sou tou swsai me oti tas entolas sou hretisamhn174epepoqhsa to swthrion sou kurie kai o nomos sou meleth mou estin175zhsetai h yuch mou kai ainesei se kai ta krimata sou bohqhsei moi176eplanhqhn ws probaton apolwlos zhthson ton doulon sou oti tas entolas sou ouk epelaqomhn

Chapter 119
1wdh twn anabaqmwn pros kurion en tw qlibesqai me ekekraxa kai eishkousen mou2kurie rusai thn yuchn mou apo ceilewn adikwn kai apo glwsshs dolias3ti doqeih soi kai ti prosteqeih soi pros glwssan dolian4ta belh tou dunatou hkonhmena sun tois anqraxin tois erhmikois5oimmoi oti h paroikia mou emakrunqh kateskhnwsa meta twn skhnwmatwn khdar6polla parwkhsen h yuch mou7meta twn misountwn thn eirhnhn hmhn eirhnikos otan elaloun autois epolemoun me dwrean

Chapter 120
1wdh twn anabaqmwn hra tous ofqalmous mou eis ta orh poqen hxei h bohqeia mou2h bohqeia mou para kuriou tou poihsantos ton ouranon kai thn ghn3mh dws eis salon ton poda sou mhde nustaxh o fulasswn se4idou ou nustaxei oude upnwsei o fulasswn ton israhl5kurios fulaxei se kurios skeph sou epi ceira dexian sou6hmeras o hlios ou sugkausei se oude h selhnh thn nukta7kurios fulaxei se apo pantos kakou fulaxei thn yuchn sou8kurios fulaxei thn eisodon sou kai thn exodon sou apo tou nun kai ews tou aiwnos

Chapter 121
1wdh twn anabaqmwn eufranqhn epi tois eirhkosin moi eis oikon kuriou poreusomeqa2estwtes hsan oi podes hmwn en tais aulais sou ierousalhm3ierousalhm oikodomoumenh ws polis hs h metoch auths epi to auto4ekei gar anebhsan ai fulai fulai kuriou marturion tw israhl tou exomologhsasqai tw onomati kuriou5oti ekei ekaqisan qronoi eis krisin qronoi epi oikon dauid6erwthsate dh ta eis eirhnhn thn ierousalhm kai euqhnia tois agapwsin se7genesqw dh eirhnh en th dunamei sou kai euqhnia en tais purgobaresin sou8eneka twn adelfwn mou kai twn plhsion mou elaloun dh eirhnhn peri sou9eneka tou oikou kuriou tou qeou hmwn exezhthsa agaqa soi

Chapter 122
1wdh twn anabaqmwn pros se hra tous ofqalmous mou ton katoikounta en tw ouranw2idou ws ofqalmoi doulwn eis ceiras twn kuriwn autwn ws ofqalmoi paidiskhs eis ceiras ths kurias auths outws oi ofqalmoi hmwn pros kurion ton qeon hmwn ews ou oiktirhsai hmas3elehson hmas kurie elehson hmas oti epi polu eplhsqhmen exoudenwsews4epi pleion eplhsqh h yuch hmwn to oneidos tois euqhnousin kai h exoudenwsis tois uperhfanois

Chapter 123
1wdh twn anabaqmwn ei mh oti kurios hn en hmin eipatw dh israhl2ei mh oti kurios hn en hmin en tw epanasthnai anqrwpous efĒ hmas3ara zwntas an katepion hmas en tw orgisqhnai ton qumon autwn efĒ hmas4ara to udwr katepontisen hmas ceimarron dihlqen h yuch hmwn5ara dihlqen h yuch hmwn to udwr to anupostaton6euloghtos kurios os ouk edwken hmas eis qhran tois odousin autwn7h yuch hmwn ws strouqion errusqh ek ths pagidos twn qhreuontwn h pagis sunetribh kai hmeis errusqhmen8h bohqeia hmwn en onomati kuriou tou poihsantos ton ouranon kai thn ghn

Chapter 124
1wdh twn anabaqmwn oi pepoiqotes epi kurion ws oros siwn ou saleuqhsetai eis ton aiwna o katoikwn ierousalhm2orh kuklw auths kai kurios kuklw tou laou autou apo tou nun kai ews tou aiwnos3oti ouk afhsei thn rabdon twn amartwlwn epi ton klhron twn dikaiwn opws an mh ekteinwsin oi dikaioi en anomia ceiras autwn4agaqunon kurie tois agaqois kai tois euqesi th kardia5tous de ekklinontas eis tas straggalias apaxei kurios meta twn ergazomenwn thn anomian eirhnh epi ton israhl

Chapter 125
1wdh twn anabaqmwn en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian siwn egenhqhmen ws parakeklhmenoi2tote eplhsqh caras to stoma hmwn kai h glwssa hmwn agalliasews tote erousin en tois eqnesin emegalunen kurios tou poihsai metĒ autwn3emegalunen kurios tou poihsai meqĒ hmwn egenhqhmen eufrainomenoi4epistreyon kurie thn aicmalwsian hmwn ws ceimarrous en tw notw5oi speirontes en dakrusin en agalliasei qeriousin6poreuomenoi eporeuonto kai eklaion airontes ta spermata autwn ercomenoi de hxousin en agalliasei airontes ta dragmata autwn

Chapter 126
1wdh twn anabaqmwn tw salwmwn ean mh kurios oikodomhsh oikon eis mathn ekopiasan oi oikodomountes auton ean mh kurios fulaxh polin eis mathn hgrupnhsen o fulasswn2eis mathn umin estin tou orqrizein egeiresqai meta to kaqhsqai oi esqontes arton odunhs otan dw tois agaphtois autou upnon3idou h klhronomia kuriou uioi o misqos tou karpou ths gastros4wsei belh en ceiri dunatou outws oi uioi twn ektetinagmenwn5makarios anqrwpos os plhrwsei thn epiqumian autou ex autwn ou kataiscunqhsontai otan lalwsi tois ecqrois autwn en pulh

Chapter 127
1wdh twn anabaqmwn makarioi pantes oi foboumenoi ton kurion oi poreuomenoi en tais odois autou2tous ponous twn karpwn sou fagesai makarios ei kai kalws soi estai3h gunh sou ws ampelos euqhnousa en tois klitesi ths oikias sou oi uioi sou ws neofuta elaiwn kuklw ths trapezhs sou4idou outws euloghqhsetai anqrwpos o foboumenos ton kurion5euloghsai se kurios ek siwn kai idois ta agaqa ierousalhm pasas tas hmeras ths zwhs sou6kai idois uious twn uiwn sou eirhnh epi ton israhl

Chapter 128
1wdh twn anabaqmwn pleonakis epolemhsan me ek neothtos mou eipatw dh israhl2pleonakis epolemhsan me ek neothtos mou kai gar ouk hdunhqhsan moi3epi tou nwtou mou etektainon oi amartwloi emakrunan thn anomian autwn4kurios dikaios sunekoyen aucenas amartwlwn5aiscunqhtwsan kai apostrafhtwsan eis ta opisw pantes oi misountes siwn6genhqhtwsan ws cortos dwmatwn os pro tou ekspasqhnai exhranqh7ou ouk eplhrwsen thn ceira autou o qerizwn kai ton kolpon autou o ta dragmata sullegwn8kai ouk eipan oi paragontes eulogia kuriou efĒ umas euloghkamen umas en onomati kuriou

Chapter 129
1wdh twn anabaqmwn ek baqewn ekekraxa se kurie2kurie eisakouson ths fwnhs mou genhqhtw ta wta sou proseconta eis thn fwnhn ths dehsews mou3ean anomias parathrhsh kurie kurie tis uposthsetai4oti para soi o ilasmos estin5eneken tou nomou sou upemeina se kurie upemeinen h yuch mou eis ton logon sou6hlpisen h yuch mou epi ton kurion apo fulakhs prwias mecri nuktos apo fulakhs prwias elpisatw israhl epi ton kurion7oti para tw kuriw to eleos kai pollh parĒ autw lutrwsis8kai autos lutrwsetai ton israhl ek paswn twn anomiwn autou

Chapter 130
1wdh twn anabaqmwn tw dauid kurie ouc uywqh mou h kardia oude emetewrisqhsan oi ofqalmoi mou oude eporeuqhn en megalois oude en qaumasiois uper eme2ei mh etapeinofronoun alla uywsa thn yuchn mou ws to apogegalaktismenon epi thn mhtera autou ws antapodosis epi thn yuchn mou3elpisatw israhl epi ton kurion apo tou nun kai ews tou aiwnos

Chapter 131
1wdh twn anabaqmwn mnhsqhti kurie tou dauid kai pashs ths prau+thtos autou2ws wmosen tw kuriw huxato tw qew iakwb3ei eiseleusomai eis skhnwma oikou mou ei anabhsomai epi klinhs strwmnhs mou4ei dwsw upnon tois ofqalmois mou kai tois blefarois mou nustagmon kai anapausin tois krotafois mou5ews ou eurw topon tw kuriw skhnwma tw qew iakwb6idou hkousamen authn en efraqa euromen authn en tois pediois tou drumou7eiseleusomeqa eis ta skhnwmata autou proskunhsomen eis ton topon ou esthsan oi podes autou8anasthqi kurie eis thn anapausin sou su kai h kibwtos tou agiasmatos sou9oi iereis sou endusontai dikaiosunhn kai oi osioi sou agalliasontai10eneken dauid tou doulou sou mh apostreyhs to proswpon tou cristou sou11wmosen kurios tw dauid alhqeian kai ou mh aqethsei authn ek karpou ths koilias sou qhsomai epi ton qronon sou12ean fulaxwntai oi uioi sou thn diaqhkhn mou kai ta marturia mou tauta a didaxw autous kai oi uioi autwn ews tou aiwnos kaqiountai epi tou qronou sou13oti exelexato kurios thn siwn hretisato authn eis katoikian eautw14auth h katapausis mou eis aiwna aiwnos wde katoikhsw oti hretisamhn authn15thn qhran auths eulogwn euloghsw tous ptwcous auths cortasw artwn16tous iereis auths endusw swthrian kai oi osioi auths agalliasei agalliasontai17ekei exanatelw keras tw dauid htoimasa lucnon tw cristw mou18tous ecqrous autou endusw aiscunhn epi de auton exanqhsei to agiasma mou

Chapter 132
1wdh twn anabaqmwn tw dauid idou dh ti kalon h ti terpnon allĒ h to katoikein adelfous epi to auto2ws muron epi kefalhs to katabainon epi pwgwna ton pwgwna ton aarwn to katabainon epi thn wan tou endumatos autou3ws drosos aermwn h katabainousa epi ta orh siwn oti ekei eneteilato kurios thn eulogian kai zwhn ews tou aiwnos

Chapter 133
1wdh twn anabaqmwn idou dh eulogeite ton kurion pantes oi douloi kuriou oi estwtes en oikw kuriou en aulais oikou qeou hmwn2en tais nuxin eparate tas ceiras umwn eis ta agia kai eulogeite ton kurion3euloghsei se kurios ek siwn o poihsas ton ouranon kai thn ghn

Chapter 134
1allhlouia aineite to onoma kuriou aineite douloi kurion2oi estwtes en oikw kuriou en aulais oikou qeou hmwn3aineite ton kurion oti agaqos kurios yalate tw onomati autou oti kalon4oti ton iakwb exelexato eautw o kurios israhl eis periousiasmon autou5oti egw egnwn oti megas kurios kai o kurios hmwn para pantas tous qeous6panta osa hqelhsen o kurios epoihsen en tw ouranw kai en th gh en tais qalassais kai en pasais tais abussois7anagwn nefelas ex escatou ths ghs astrapas eis ueton epoihsen o exagwn anemous ek qhsaurwn autou8os epataxen ta prwtotoka aiguptou apo anqrwpou ews kthnous9exapesteilen shmeia kai terata en mesw sou aigupte en faraw kai en pasi tois doulois autou10os epataxen eqnh polla kai apekteinen basileis krataious11ton shwn basilea twn amorraiwn kai ton wg basilea ths basan kai pasas tas basileias canaan12kai edwken thn ghn autwn klhronomian klhronomian israhl law autou13kurie to onoma sou eis ton aiwna kurie to mnhmosunon sou eis genean kai genean14oti krinei kurios ton laon autou kai epi tois doulois autou paraklhqhsetai15ta eidwla twn eqnwn argurion kai crusion erga ceirwn anqrwpwn16stoma ecousin kai ou lalhsousin ofqalmous ecousin kai ouk oyontai17wta ecousin kai ouk enwtisqhsontai rinas ecousin kai ouk osfranqhsontai ceiras ecousin kai ou yhlafhsousin podas ecousin kai ou peripathsousin ou fwnhsousin en tw laruggi autwn oude gar estin pneuma en tw stomati autwn18omoioi autois genointo oi poiountes auta kai pantes oi pepoiqotes epĒ autois19oikos israhl euloghsate ton kurion oikos aarwn euloghsate ton kurion20oikos leui euloghsate ton kurion oi foboumenoi ton kurion euloghsate ton kurion21euloghtos kurios ek siwn o katoikwn ierousalhm

Chapter 135
1allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstos oti eis ton aiwna to eleos autou2exomologeisqe tw qew twn qewn oti eis ton aiwna to eleos autou3exomologeisqe tw kuriw twn kuriwn oti eis ton aiwna to eleos autou4tw poiounti qaumasia megala monw oti eis ton aiwna to eleos autou5tw poihsanti tous ouranous en sunesei oti eis ton aiwna to eleos autou6tw sterewsanti thn ghn epi twn udatwn oti eis ton aiwna to eleos autou7tw poihsanti fwta megala monw oti eis ton aiwna to eleos autou8ton hlion eis exousian ths hmeras oti eis ton aiwna to eleos autou9thn selhnhn kai ta astra eis exousian ths nuktos oti eis ton aiwna to eleos autou10tw pataxanti aigupton sun tois prwtotokois autwn oti eis ton aiwna to eleos autou11kai exagagonti ton israhl ek mesou autwn oti eis ton aiwna to eleos autou12en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw oti eis ton aiwna to eleos autou13tw katadielonti thn eruqran qalassan eis diaireseis oti eis ton aiwna to eleos autou14kai diagagonti ton israhl dia mesou auths oti eis ton aiwna to eleos autou15kai ektinaxanti faraw kai thn dunamin autou eis qalassan eruqran oti eis ton aiwna to eleos autou16tw diagagonti ton laon autou en th erhmw oti eis ton aiwna to eleos autou tw exagagonti udwr ek petras akrotomou oti eis ton aiwna to eleos autou17tw pataxanti basileis megalous oti eis ton aiwna to eleos autou18kai apokteinanti basileis krataious oti eis ton aiwna to eleos autou19ton shwn basilea twn amorraiwn oti eis ton aiwna to eleos autou20kai ton wg basilea ths basan oti eis ton aiwna to eleos autou21kai donti thn ghn autwn klhronomian oti eis ton aiwna to eleos autou22klhronomian israhl doulw autou oti eis ton aiwna to eleos autou23oti en th tapeinwsei hmwn emnhsqh hmwn o kurios oti eis ton aiwna to eleos autou24kai elutrwsato hmas ek twn ecqrwn hmwn oti eis ton aiwna to eleos autou25o didous trofhn pash sarki oti eis ton aiwna to eleos autou26exomologeisqe tw qew tou ouranou oti eis ton aiwna to eleos autou exomologeisqe tw kuriw twn kuriwn oti eis ton aiwna to eleos autou

Chapter 136
1tw dauid epi twn potamwn babulwnos ekei ekaqisamen kai eklausamen en tw mnhsqhnai hmas ths siwn2epi tais iteais en mesw auths ekremasamen ta organa hmwn3oti ekei ephrwthsan hmas oi aicmalwteusantes hmas logous wdwn kai oi apagagontes hmas umnon asate hmin ek twn wdwn siwn4pws aswmen thn wdhn kuriou epi ghs allotrias5ean epilaqwmai sou ierousalhm epilhsqeih h dexia mou6kollhqeih h glwssa mou tw laruggi mou ean mh sou mnhsqw ean mh proanataxwmai thn ierousalhm en arch ths eufrosunhs mou7mnhsqhti kurie twn uiwn edwm thn hmeran ierousalhm twn legontwn ekkenoute ekkenoute ews o qemelios en auth8qugathr babulwnos h talaipwros makarios os antapodwsei soi to antapodoma sou o antapedwkas hmin9makarios os krathsei kai edafiei ta nhpia sou pros thn petran

Chapter 137
1tw dauid exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou oti hkousas ta rhmata tou stomatos mou kai enantion aggelwn yalw soi2proskunhsw pros naon agion sou kai exomologhsomai tw onomati sou epi tw eleei sou kai th alhqeia sou oti emegalunas epi pan onoma to logion sou3en h an hmera epikaleswmai se tacu epakouson mou poluwrhseis me en yuch mou en dunamei4exomologhsasqwsan soi kurie pantes oi basileis ths ghs oti hkousan panta ta rhmata tou stomatos sou5kai asatwsan en tais odois kuriou oti megalh h doxa kuriou6oti uyhlos kurios kai ta tapeina efora kai ta uyhla apo makroqen ginwskei7ean poreuqw en mesw qliyews zhseis me epĒ orghn ecqrwn mou exeteinas ceira sou kai eswsen me h dexia sou8kurios antapodwsei uper emou kurie to eleos sou eis ton aiwna ta erga twn ceirwn sou mh parhs

Chapter 138
1eis to telos yalmos tw dauid kurie edokimasas me kai egnws me2su egnws thn kaqedran mou kai thn egersin mou su sunhkas tous dialogismous mou apo makroqen3thn tribon mou kai thn scoinon mou su exicniasas kai pasas tas odous mou proeides4oti ouk estin logos en glwssh mou5idou kurie su egnws panta ta escata kai ta arcaia su eplasas me kai eqhkas epĒ eme thn ceira sou6eqaumastwqh h gnwsis sou ex emou ekrataiwqh ou mh dunwmai pros authn7pou poreuqw apo tou pneumatos sou kai apo tou proswpou sou pou fugw8ean anabw eis ton ouranon su ei ekei ean katabw eis ton adhn parei9ean analaboimi tas pterugas mou katĒ orqron kai kataskhnwsw eis ta escata ths qalasshs10kai gar ekei h ceir sou odhghsei me kai kaqexei me h dexia sou11kai eipa ara skotos katapathsei me kai nux fwtismos en th trufh mou12oti skotos ou skotisqhsetai apo sou kai nux ws hmera fwtisqhsetai ws to skotos auths outws kai to fws auths13oti su ekthsw tous nefrous mou kurie antelabou mou ek gastros mhtros mou14exomologhsomai soi oti foberws eqaumastwqhn qaumasia ta erga sou kai h yuch mou ginwskei sfodra15ouk ekrubh to ostoun mou apo sou o epoihsas en krufh kai h upostasis mou en tois katwtatois ths ghs16to akatergaston mou eidosan oi ofqalmoi sou kai epi to biblion sou pantes grafhsontai hmeras plasqhsontai kai ouqeis en autois17emoi de lian etimhqhsan oi filoi sou o qeos lian ekrataiwqhsan ai arcai autwn18exariqmhsomai autous kai uper ammon plhqunqhsontai exhgerqhn kai eti eimi meta sou19ean apokteinhs amartwlous o qeos andres aimatwn ekklinate apĒ emou20oti ereis eis dialogismon lhmyontai eis mataiothta tas poleis sou21ouci tous misountas se kurie emishsa kai epi tois ecqrois sou exethkomhn22teleion misos emisoun autous eis ecqrous egenonto moi23dokimason me o qeos kai gnwqi thn kardian mou etason me kai gnwqi tas tribous mou24kai ide ei odos anomias en emoi kai odhghson me en odw aiwnia

Chapter 139
1eis to telos yalmos tw dauid2exelou me kurie ex anqrwpou ponhrou apo andros adikou rusai me3oitines elogisanto adikias en kardia olhn thn hmeran paretassonto polemous4hkonhsan glwssan autwn wsei ofews ios aspidwn upo ta ceilh autwn diayalma5fulaxon me kurie ek ceiros amartwlou apo anqrwpwn adikwn exelou me oitines elogisanto uposkelisai ta diabhmata mou6ekruyan uperhfanoi pagida moi kai scoinia dieteinan pagidas tois posin mou ecomena tribou skandalon eqento moi diayalma7eipa tw kuriw qeos mou ei su enwtisai kurie thn fwnhn ths dehsews mou8kurie kurie dunamis ths swthrias mou epeskiasas epi thn kefalhn mou en hmera polemou9mh paradws me kurie apo ths epiqumias mou amartwlw dielogisanto katĒ emou mh egkataliphs me mhpote uywqwsin diayalma10h kefalh tou kuklwmatos autwn kopos twn ceilewn autwn kaluyei autous11pesountai epĒ autous anqrakes en puri katabaleis autous en talaipwriais ou mh upostwsin12anhr glwsswdhs ou kateuqunqhsetai epi ths ghs andra adikon kaka qhreusei eis diafqoran13egnwn oti poihsei kurios thn krisin tou ptwcou kai thn dikhn twn penhtwn14plhn dikaioi exomologhsontai tw onomati sou kai katoikhsousin euqeis sun tw proswpw sou

Chapter 140
1yalmos tw dauid kurie ekekraxa pros se eisakouson mou prosces th fwnh ths dehsews mou en tw kekragenai me pros se2kateuqunqhtw h proseuch mou ws qumiama enwpion sou eparsis twn ceirwn mou qusia esperinh3qou kurie fulakhn tw stomati mou kai quran periochs peri ta ceilh mou4mh ekklinhs thn kardian mou eis logous ponhrias tou profasizesqai profaseis en amartiais sun anqrwpois ergazomenois anomian kai ou mh sunduasw meta twn eklektwn autwn5paideusei me dikaios en eleei kai elegxei me elaion de amartwlou mh lipanatw thn kefalhn mou oti eti kai h proseuch mou en tais eudokiais autwn6katepoqhsan ecomena petras oi kritai autwn akousontai ta rhmata mou oti hdunqhsan7wsei pacos ghs dierragh epi ths ghs dieskorpisqh ta osta hmwn para ton adhn8oti pros se kurie kurie oi ofqalmoi mou epi se hlpisa mh antanelhs thn yuchn mou9fulaxon me apo pagidos hs sunesthsanto moi kai apo skandalwn twn ergazomenwn thn anomian10pesountai en amfiblhstrw autou amartwloi kata monas eimi egw ews ou an parelqw

Chapter 141
1sunesews tw dauid en tw einai auton en tw sphlaiw proseuch2fwnh mou pros kurion ekekraxa fwnh mou pros kurion edehqhn3ekcew enantion autou thn dehsin mou thn qliyin mou enwpion autou apaggelw4en tw ekleipein ex emou to pneuma mou kai su egnws tas tribous mou en odw tauth h eporeuomhn ekruyan pagida moi5katenooun eis ta dexia kai epeblepon oti ouk hn o epiginwskwn me apwleto fugh apĒ emou kai ouk estin o ekzhtwn thn yuchn mou6ekekraxa pros se kurie eipa su ei h elpis mou meris mou en gh zwntwn7prosces pros thn dehsin mou oti etapeinwqhn sfodra rusai me ek twn katadiwkontwn me oti ekrataiwqhsan uper eme8exagage ek fulakhs thn yuchn mou tou exomologhsasqai tw onomati sou kurie eme upomenousin dikaioi ews ou antapodws moi

Chapter 142
1yalmos tw dauid ote auton o uios katadiwkei kurie eisakouson ths proseuchs mou enwtisai thn dehsin mou en th alhqeia sou epakouson mou en th dikaiosunh sou2kai mh eiselqhs eis krisin meta tou doulou sou oti ou dikaiwqhsetai enwpion sou pas zwn3oti katediwxen o ecqros thn yuchn mou etapeinwsen eis ghn thn zwhn mou ekaqisen me en skoteinois ws nekrous aiwnos4kai hkhdiasen epĒ eme to pneuma mou en emoi etaracqh h kardia mou5emnhsqhn hmerwn arcaiwn kai emelethsa en pasi tois ergois sou en poihmasin twn ceirwn sou emeletwn6diepetasa tas ceiras mou pros se h yuch mou ws gh anudros soi diayalma7tacu eisakouson mou kurie exelipen to pneuma mou mh apostreyhs to proswpon sou apĒ emou kai omoiwqhsomai tois katabainousin eis lakkon8akouston poihson moi to prwi to eleos sou oti epi soi hlpisa gnwrison moi kurie odon en h poreusomai oti pros se hra thn yuchn mou9exelou me ek twn ecqrwn mou kurie oti pros se katefugon10didaxon me tou poiein to qelhma sou oti su ei o qeos mou to pneuma sou to agaqon odhghsei me en gh euqeia11eneka tou onomatos sou kurie zhseis me en th dikaiosunh sou exaxeis ek qliyews thn yuchn mou12kai en tw eleei sou exoleqreuseis tous ecqrous mou kai apoleis pantas tous qlibontas thn yuchn mou oti doulos sou eimi egw

Chapter 143
1tw dauid pros ton goliad euloghtos kurios o qeos mou o didaskwn tas ceiras mou eis parataxin tous daktulous mou eis polemon2eleos mou kai katafugh mou antilhmptwr mou kai rusths mou uperaspisths mou kai epĒ autw hlpisa o upotasswn ton laon mou upĒ eme3kurie ti estin anqrwpos oti egnwsqhs autw h uios anqrwpou oti logizh auton4anqrwpos mataiothti wmoiwqh ai hmerai autou wsei skia paragousin5kurie klinon ouranous sou kai katabhqi ayai twn orewn kai kapnisqhsontai6astrayon astraphn kai skorpieis autous exaposteilon ta belh sou kai suntaraxeis autous7exaposteilon thn ceira sou ex uyous exelou me kai rusai me ex udatwn pollwn ek ceiros uiwn allotriwn8wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikias9o qeos wdhn kainhn asomai soi en yalthriw dekacordw yalw soi10tw didonti thn swthrian tois basileusin tw lutroumenw dauid ton doulon autou ek romfaias ponhras11rusai me kai exelou me ek ceiros uiwn allotriwn wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikias12wn oi uioi ws neofuta hdrummena en th neothti autwn ai qugateres autwn kekallwpismenai perikekosmhmenai ws omoiwma naou13ta tamieia autwn plhrh exereugomena ek toutou eis touto ta probata autwn polutoka plhqunonta en tais exodois autwn14oi boes autwn paceis ouk estin kataptwma fragmou oude diexodos oude kraugh en tais plateiais autwn15emakarisan ton laon w tauta estin makarios o laos ou kurios o qeos autou

Chapter 144
1ainesis tw dauid uywsw se o qeos mou o basileus mou kai euloghsw to onoma sou eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos2kaqĒ ekasthn hmeran euloghsw se kai ainesw to onoma sou eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos3megas kurios kai ainetos sfodra kai ths megalwsunhs autou ouk estin peras4genea kai genea epainesei ta erga sou kai thn dunamin sou apaggelousin5thn megaloprepeian ths doxhs ths agiwsunhs sou lalhsousin kai ta qaumasia sou dihghsontai6kai thn dunamin twn foberwn sou erousin kai thn megalwsunhn sou dihghsontai7mnhmhn tou plhqous ths crhstothtos sou exereuxontai kai th dikaiosunh sou agalliasontai8oiktirmwn kai elehmwn o kurios makroqumos kai polueleos9crhstos kurios tois sumpasin kai oi oiktirmoi autou epi panta ta erga autou10exomologhsasqwsan soi kurie panta ta erga sou kai oi osioi sou euloghsatwsan se11doxan ths basileias sou erousin kai thn dunasteian sou lalhsousin12tou gnwrisai tois uiois twn anqrwpwn thn dunasteian sou kai thn doxan ths megaloprepeias ths basileias sou13h basileia sou basileia pantwn twn aiwnwn kai h despoteia sou en pash genea kai genea13pistos kurios en tois logois autou kai osios en pasi tois ergois autou14uposthrizei kurios pantas tous katapiptontas kai anorqoi pantas tous katerragmenous15oi ofqalmoi pantwn eis se elpizousin kai su didws thn trofhn autwn en eukairia16anoigeis su thn ceira sou kai empiplas pan zwon eudokias17dikaios kurios en pasais tais odois autou kai osios en pasin tois ergois autou18eggus kurios pasin tois epikaloumenois auton pasi tois epikaloumenois auton en alhqeia19qelhma twn foboumenwn auton poihsei kai ths dehsews autwn epakousetai kai swsei autous20fulassei kurios pantas tous agapwntas auton kai pantas tous amartwlous exoleqreusei21ainesin kuriou lalhsei to stoma mou kai eulogeitw pasa sarx to onoma to agion autou eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos

Chapter 145
1allhlouia aggaiou kai zacariou ainei h yuch mou ton kurion2ainesw kurion en zwh mou yalw tw qew mou ews uparcw3mh pepoiqate epĒ arcontas kai efĒ uious anqrwpwn ois ouk estin swthria4exeleusetai to pneuma autou kai epistreyei eis thn ghn autou en ekeinh th hmera apolountai pantes oi dialogismoi autwn5makarios ou o qeos iakwb bohqos h elpis autou epi kurion ton qeon autou6ton poihsanta ton ouranon kai thn ghn thn qalassan kai panta ta en autois ton fulassonta alhqeian eis ton aiwna7poiounta krima tois adikoumenois didonta trofhn tois peinwsin kurios luei pepedhmenous8kurios anorqoi katerragmenous kurios sofoi tuflous kurios agapa dikaious9kurios fulassei tous proshlutous orfanon kai chran analhmyetai kai odon amartwlwn afaniei10basileusei kurios eis ton aiwna o qeos sou siwn eis genean kai genean

Chapter 146
1allhlouia aggaiou kai zacariou aineite ton kurion oti agaqon yalmos tw qew hmwn hdunqeih ainesis2oikodomwn ierousalhm o kurios kai tas diasporas tou israhl episunaxei3o iwmenos tous suntetrimmenous thn kardian kai desmeuwn ta suntrimmata autwn4o ariqmwn plhqh astrwn kai pasin autois onomata kalwn5megas o kurios hmwn kai megalh h iscus autou kai ths sunesews autou ouk estin ariqmos6analambanwn praeis o kurios tapeinwn de amartwlous ews ths ghs7exarxate tw kuriw en exomologhsei yalate tw qew hmwn en kiqara8tw periballonti ton ouranon en nefelais tw etoimazonti th gh ueton tw exanatellonti en oresi corton kai clohn th douleia twn anqrwpwn9didonti tois kthnesi trofhn autwn kai tois neossois twn korakwn tois epikaloumenois auton10ouk en th dunasteia tou ippou qelhsei oude en tais knhmais tou andros eudokei11eudokei kurios en tois foboumenois auton kai en tois elpizousin epi to eleos autou

Chapter 147
1allhlouia aggaiou kai zacariou epainei ierousalhm ton kurion ainei ton qeon sou siwn2oti eniscusen tous moclous twn pulwn sou euloghsen tous uious sou en soi3o tiqeis ta oria sou eirhnhn kai stear purou empiplwn se4o apostellwn to logion autou th gh ews tacous drameitai o logos autou5tou didontos ciona wsei erion omiclhn wsei spodon passontos6ballontos krustallon autou wsei ywmous kata proswpon yucous autou tis uposthsetai7apostelei ton logon autou kai thxei auta pneusei to pneuma autou kai ruhsetai udata8apaggellwn ton logon autou tw iakwb dikaiwmata kai krimata autou tw israhl9ouk epoihsen outws panti eqnei kai ta krimata autou ouk edhlwsen autois

Chapter 148
1allhlouia aggaiou kai zacariou aineite ton kurion ek twn ouranwn aineite auton en tois uyistois2aineite auton pantes oi aggeloi autou aineite auton pasai ai dunameis autou3aineite auton hlios kai selhnh aineite auton panta ta astra kai to fws4aineite auton oi ouranoi twn ouranwn kai to udwr to uperanw twn ouranwn5ainesatwsan to onoma kuriou oti autos eipen kai egenhqhsan autos eneteilato kai ektisqhsan6esthsen auta eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos prostagma eqeto kai ou pareleusetai7aineite ton kurion ek ths ghs drakontes kai pasai abussoi8pur calaza ciwn krustallos pneuma kataigidos ta poiounta ton logon autou9ta orh kai pantes oi bounoi xula karpofora kai pasai kedroi10ta qhria kai panta ta kthnh erpeta kai peteina pterwta11basileis ths ghs kai pantes laoi arcontes kai pantes kritai ghs12neaniskoi kai parqenoi presbutai meta newterwn13ainesatwsan to onoma kuriou oti uywqh to onoma autou monou h exomologhsis autou epi ghs kai ouranou14kai uywsei keras laou autou umnos pasi tois osiois autou tois uiois israhl law eggizonti autw

Chapter 149
1allhlouia asate tw kuriw asma kainon h ainesis autou en ekklhsia osiwn2eufranqhtw israhl epi tw poihsanti auton kai uioi siwn agalliasqwsan epi tw basilei autwn3ainesatwsan to onoma autou en corw en tumpanw kai yalthriw yalatwsan autw4oti eudokei kurios en law autou kai uywsei praeis en swthria5kauchsontai osioi en doxh kai agalliasontai epi twn koitwn autwn6ai uywseis tou qeou en tw laruggi autwn kai romfaiai distomoi en tais cersin autwn7tou poihsai ekdikhsin en tois eqnesin elegmous en tois laois8tou dhsai tous basileis autwn en pedais kai tous endoxous autwn en ceiropedais sidhrais9tou poihsai en autois krima eggrapton doxa auth estin pasi tois osiois autou

Chapter 150
1allhlouia aineite ton qeon en tois agiois autou aineite auton en sterewmati dunamews autou2aineite auton epi tais dunasteiais autou aineite auton kata to plhqos ths megalwsunhs autou3aineite auton en hcw salpiggos aineite auton en yalthriw kai kiqara4aineite auton en tumpanw kai corw aineite auton en cordais kai organw5aineite auton en kumbalois euhcois aineite auton en kumbalois alalagmou6pasa pnoh ainesatw ton kurion allhlouia
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks