Ruth


Chapter 1
1kai egeneto en tw krinein tous kritas kai egeneto limos en th gh kai eporeuqh anhr apo baiqleem ths iouda tou paroikhsai en agrw mwab autos kai h gunh autou kai oi uioi autou2kai onoma tw andri abimelec kai onoma th gunaiki autou nwemin kai onoma tois dusin uiois autou maalwn kai celaiwn efraqaioi ek baiqleem ths iouda kai hlqosan eis agron mwab kai hsan ekei3kai apeqanen abimelec o anhr ths nwemin kai kateleifqh auth kai oi duo uioi auths4kai elabosan eautois gunaikas mwabitidas onoma th mia orfa kai onoma th deutera rouq kai katwkhsan ekei ws deka eth5kai apeqanon kai ge amfoteroi maalwn kai celaiwn kai kateleifqh h gunh apo tou andros auths kai apo twn duo uiwn auths6kai anesth auth kai ai duo numfai auths kai apestreyan ex agrou mwab oti hkousan en agrw mwab oti epeskeptai kurios ton laon autou dounai autois artous7kai exhlqen ek tou topou ou hn ekei kai ai duo numfai auths met� auths kai eporeuonto en th odw tou epistreyai eis thn ghn iouda8kai eipen nwemin tais numfais auths poreuesqe dh apostrafhte ekasth eis oikon mhtros auths poihsai kurios meq� umwn eleos kaqws epoihsate meta twn teqnhkotwn kai met� emou9dwh kurios umin kai euroite anapausin ekasth en oikw andros auths kai katefilhsen autas kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan10kai eipan auth meta sou epistrefomen eis ton laon sou11kai eipen nwemin epistrafhte dh qugateres mou kai ina ti poreuesqe met� emou mh eti moi uioi en th koilia mou kai esontai umin eis andras12epistrafhte dh qugateres mou dioti geghraka tou mh einai andri oti eipa oti estin moi upostasis tou genhqhnai me andri kai texomai uious13mh autous prosdexesqe ews ou adrunqwsin h autois katasceqhsesqe tou mh genesqai andri mh dh qugateres mou oti epikranqh moi uper umas oti exhlqen en emoi ceir kuriou14kai ephran thn fwnhn autwn kai eklausan eti kai katefilhsen orfa thn penqeran auths kai epestreyen eis ton laon auths rouq de hkolouqhsen auth15kai eipen nwemin pros rouq idou anestreyen h sunnumfos sou pros laon auths kai pros tous qeous auths epistrafhti dh kai su opisw ths sunnumfou sou16eipen de rouq mh apanthsai emoi tou katalipein se h apostreyai opisqen sou oti su opou ean poreuqhs poreusomai kai ou ean aulisqhs aulisqhsomai o laos sou laos mou kai o qeos sou qeos mou17kai ou ean apoqanhs apoqanoumai kakei tafhsomai tade poihsai moi kurios kai tade prosqeih oti qanatos diastelei ana meson emou kai sou18idousa de nwemin oti krataioutai auth tou poreuesqai met� auths ekopasen tou lalhsai pros authn eti19eporeuqhsan de amfoterai ews tou paragenesqai autas eis baiqleem kai hchsen pasa h polis ep� autais kai eipon auth estin nwemin20kai eipen pros autas mh dh kaleite me nwemin kalesate me pikran oti epikranqh en emoi o ikanos sfodra21egw plhrhs eporeuqhn kai kenhn apestreyen me o kurios kai ina ti kaleite me nwemin kai kurios etapeinwsen me kai o ikanos ekakwsen me22kai epestreyen nwemin kai rouq h mwabitis h numfh auths epistrefousa ex agrou mwab autai de paregenhqhsan eis baiqleem en arch qerismou kriqwn

Chapter 2
1kai th nwemin anhr gnwrimos tw andri auths o de anhr dunatos iscui ek ths suggeneias abimelec kai onoma autw boos2kai eipen rouq h mwabitis pros nwemin poreuqw dh eis agron kai sunaxw en tois stacusin katopisqen ou ean eurw carin en ofqalmois autou eipen de auth poreuou qugater3kai eporeuqh kai sunelexen en tw agrw katopisqen twn qerizontwn kai periepesen periptwmati th meridi tou agrou boos tou ek suggeneias abimelec4kai idou boos hlqen ek baiqleem kai eipen tois qerizousin kurios meq� umwn kai eipon autw euloghsai se kurios5kai eipen boos tw paidariw autou tw efestwti epi tous qerizontas tinos h neanis auth6kai apekriqh to paidarion to efestos epi tous qerizontas kai eipen h pais h mwabitis estin h apostrafeisa meta nwemin ex agrou mwab7kai eipen sullexw dh kai sunaxw en tois dragmasin opisqen twn qerizontwn kai hlqen kai esth apo prwiqen kai ews esperas ou katepausen en tw agrw mikron8kai eipen boos pros rouq ouk hkousas qugater mh poreuqhs en agrw sullexai eterw kai su ou poreush enteuqen wde kollhqhti meta twn korasiwn mou9oi ofqalmoi sou eis ton agron ou ean qerizwsin kai poreush katopisqen autwn idou eneteilamhn tois paidariois tou mh ayasqai sou kai o ti diyhseis kai poreuqhsh eis ta skeuh kai piesai oqen an udreuwntai ta paidaria10kai epesen epi proswpon auths kai prosekunhsen epi thn ghn kai eipen pros auton ti oti euron carin en ofqalmois sou tou epignwnai me kai egw eimi xenh11kai apekriqh boos kai eipen auth apaggelia aphggelh moi osa pepoihkas meta ths penqeras sou meta to apoqanein ton andra sou kai pws katelipes ton patera sou kai thn mhtera sou kai thn ghn genesews sou kai eporeuqhs pros laon on ouk hdeis ecqes kai triths12apoteisai kurios thn ergasian sou kai genoito o misqos sou plhrhs para kuriou qeou israhl pros on hlqes pepoiqenai upo tas pterugas autou13h de eipen euroimi carin en ofqalmois sou kurie oti parekalesas me kai oti elalhsas epi kardian ths doulhs sou kai idou egw esomai ws mia twn paidiskwn sou14kai eipen auth boos hdh wra tou fagein proselqe wde kai fagesai twn artwn kai bayeis ton ywmon sou en tw oxei kai ekaqisen rouq ek plagiwn twn qerizontwn kai ebounisen auth boos alfiton kai efagen kai eneplhsqh kai katelipen15kai anesth tou sullegein kai eneteilato boos tois paidariois autou legwn kai ge ana meson twn dragmatwn sullegetw kai mh kataiscunhte authn16kai bastazontes bastaxate auth kai ge paraballontes parabaleite auth ek twn bebounismenwn kai afete kai sullexei kai ouk epitimhsete auth17kai sunelexen en tw agrw ews esperas kai errabdisen a sunelexen kai egenhqh ws oifi kriqwn18kai hren kai eishlqen eis thn polin kai eiden h penqera auths a sunelexen kai exenegkasa rouq edwken auth a katelipen ex wn eneplhsqh19kai eipen auth h penqera auths pou sunelexas shmeron kai pou epoihsas eih o epignous se euloghmenos kai aphggeilen rouq th penqera auths pou epoihsen kai eipen to onoma tou andros meq� ou epoihsa shmeron boos20kai eipen nwemin th numfh auths euloghtos estin tw kuriw oti ouk egkatelipen to eleos autou meta twn zwntwn kai meta twn teqnhkotwn kai eipen auth nwemin eggizei hmin o anhr ek twn agcisteuontwn hmas estin21kai eipen rouq pros thn penqeran auths kai ge oti eipen pros me meta twn paidariwn mou proskollhqhti ews an teleswsin olon ton amhton os uparcei moi22kai eipen nwemin pros rouq thn numfhn auths agaqon qugater oti eporeuqhs meta twn korasiwn autou kai ouk apanthsontai soi en agrw eterw23kai prosekollhqh rouq tois korasiois boos sullegein ews ou sunetelesen ton qerismon twn kriqwn kai twn purwn kai ekaqisen meta ths penqeras auths

Chapter 3
1eipen de auth nwemin h penqera auths qugater ou mh zhthsw soi anapausin ina eu genhtai soi2kai nun ouci boos gnwrimos hmwn ou hs meta twn korasiwn autou idou autos likma ton alwna twn kriqwn tauth th nukti3su de loush kai aleiyh kai periqhseis ton imatismon sou epi seauth kai anabhsh epi ton alw mh gnwrisqhs tw andri ews ou suntelesai auton piein kai fagein4kai estai en tw koimhqhnai auton kai gnwsh ton topon opou koimatai ekei kai eleush kai apokaluyeis ta pros podwn autou kai koimhqhsh kai autos apaggelei soi a poihseis5eipen de rouq pros authn panta osa ean eiphs poihsw6kai katebh eis ton alw kai epoihsen kata panta osa eneteilato auth h penqera auths7kai efagen boos kai hgaqunqh h kardia autou kai hlqen koimhqhnai en meridi ths stoibhs h de hlqen krufh kai apekaluyen ta pros podwn autou8egeneto de en tw mesonuktiw kai exesth o anhr kai etaracqh kai idou gunh koimatai pros podwn autou9eipen de tis ei su h de eipen egw eimi rouq h doulh sou kai peribaleis to pterugion sou epi thn doulhn sou oti agcisteus ei su10kai eipen boos euloghmenh su tw kuriw qew qugater oti hgaqunas to eleos sou to escaton uper to prwton to mh poreuqhnai se opisw neaniwn eitoi ptwcos eitoi plousios11kai nun qugater mh fobou panta osa ean eiphs poihsw soi oiden gar pasa fulh laou mou oti gunh dunamews ei su12kai oti alhqws agcisteus egw eimi kai ge estin agcisteus eggiwn uper eme13aulisqhti thn nukta kai estai to prwi ean agcisteush se agaqon agcisteuetw ean de mh boulhtai agcisteusai se agcisteusw se egw zh kurios koimhqhti ews prwi14kai ekoimhqh pros podwn autou ews prwi h de anesth pro tou epignwnai andra ton plhsion autou kai eipen boos mh gnwsqhtw oti hlqen gunh eis ton alwna15kai eipen auth fere to perizwma to epanw sou kai ekrathsen auto kai emetrhsen ex kriqwn kai epeqhken ep� authn kai eishlqen eis thn polin16kai rouq eishlqen pros thn penqeran auths h de eipen tis ei qugater kai eipen auth panta osa epoihsen auth o anhr17kai eipen auth ta ex twn kriqwn tauta edwken moi oti eipen pros me mh eiselqhs kenh pros thn penqeran sou18h de eipen kaqou qugater ews tou epignwnai se pws ou peseitai rhma ou gar mh hsucash o anhr ews an telesh to rhma shmeron

Chapter 4
1kai boos anebh epi thn pulhn kai ekaqisen ekei kai idou o agcisteuths pareporeueto on eipen boos kai eipen pros auton boos ekklinas kaqison wde krufie kai exeklinen kai ekaqisen2kai elaben boos deka andras apo twn presbuterwn ths polews kai eipen kaqisate wde kai ekaqisan3kai eipen boos tw agcistei thn merida tou agrou h estin tou adelfou hmwn tou abimelec h dedotai nwemin th epistrefoush ex agrou mwab4kagw eipa apokaluyw to ous sou legwn kthsai enantion twn kaqhmenwn kai enantion twn presbuterwn tou laou mou ei agcisteueis agcisteue ei de mh agcisteueis anaggeilon moi kai gnwsomai oti ouk estin parex sou tou agcisteusai kagw eimi meta se o de eipen egw eimi agcisteusw5kai eipen boos en hmera tou kthsasqai se ton agron ek ceiros nwemin kai para rouq ths mwabitidos gunaikos tou teqnhkotos kai authn kthsasqai se dei wste anasthsai to onoma tou teqnhkotos epi ths klhronomias autou6kai eipen o agcisteus ou dunhsomai agcisteusai emautw mhpote diafqeirw thn klhronomian mou agcisteuson seautw thn agcisteian mou oti ou dunhsomai agcisteusai7kai touto to dikaiwma emprosqen en tw israhl epi thn agcisteian kai epi to antallagma tou sthsai pan logon kai upelueto o anhr to upodhma autou kai edidou tw plhsion autou tw agcisteuonti thn agcisteian autou kai touto hn marturion en israhl8kai eipen o agcisteus tw boos kthsai seautw thn agcisteian mou kai upelusato to upodhma autou kai edwken autw9kai eipen boos tois presbuterois kai panti tw law martures umeis shmeron oti kekthmai panta ta tou abimelec kai panta osa uparcei tw celaiwn kai tw maalwn ek ceiros nwemin10kai ge rouq thn mwabitin thn gunaika maalwn kekthmai emautw eis gunaika tou anasthsai to onoma tou teqnhkotos epi ths klhronomias autou kai ouk exoleqreuqhsetai to onoma tou teqnhkotos ek twn adelfwn autou kai ek ths fulhs laou autou martures umeis shmeron11kai eiposan pas o laos oi en th pulh martures kai oi presbuteroi eiposan dwh kurios thn gunaika sou thn eisporeuomenhn eis ton oikon sou ws rachl kai ws leian ai wkodomhsan amfoterai ton oikon israhl kai epoihsan dunamin en efraqa kai estai onoma en baiqleem12kai genoito o oikos sou ws o oikos fares on eteken qamar tw iouda ek tou spermatos ou dwsei kurios soi ek ths paidiskhs tauths13kai elaben boos thn rouq kai egenhqh autw eis gunaika kai eishlqen pros authn kai edwken auth kurios kuhsin kai eteken uion14kai eipan ai gunaikes pros nwemin euloghtos kurios os ou kateluse soi shmeron ton agcistea kai kalesai to onoma sou en israhl15kai estai soi eis epistrefonta yuchn kai tou diaqreyai thn polian sou oti h numfh sou h agaphsasa se eteken auton h estin agaqh soi uper epta uious16kai elaben nwemin to paidion kai eqhken eis ton kolpon auths kai egenhqh autw eis tiqhnon17kai ekalesan autou ai geitones onoma legousai etecqh uios th nwemin kai ekalesan to onoma autou wbhd outos pathr iessai patros dauid18kai autai ai geneseis fares fares egennhsen ton esrwn19esrwn de egennhsen ton arran kai arran egennhsen ton aminadab20kai aminadab egennhsen ton naasswn kai naasswn egennhsen ton salman21kai salman egennhsen ton boos kai boos egennhsen ton wbhd22kai wbhd egennhsen ton iessai kai iessai egennhsen ton dauid .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks