Song of Solomon


Chapter 1
1asma asmatwn o estin tw salwmwn2filhsatw me apo filhmatwn stomatos autou oti agaqoi mastoi sou uper oinon3kai osmh murwn sou uper panta ta arwmata muron ekkenwqen onoma sou dia touto neanides hgaphsan se4eilkusan se opisw sou eis osmhn murwn sou dramoumen eishnegken me o basileus eis to tamieion autou agalliaswmeqa kai eufranqwmen en soi agaphsomen mastous sou uper oinon euquths hgaphsen se5melaina eimi kai kalh qugateres ierousalhm ws skhnwmata khdar ws derreis salwmwn6mh bleyhte me oti egw eimi memelanwmenh oti parebleyen me o hlios uioi mhtros mou emacesanto en emoi eqento me fulakissan en ampelwsin ampelwna emon ouk efulaxa7apaggeilon moi on hgaphsen h yuch mou pou poimaineis pou koitazeis en meshmbria mhpote genwmai ws periballomenh ep� agelais etairwn sou8ean mh gnws seauthn h kalh en gunaixin exelqe su en pternais twn poimniwn kai poimaine tas erifous sou epi skhnwmasin twn poimenwn9th ippw mou en armasin faraw wmoiwsa se h plhsion mou10ti wraiwqhsan siagones sou ws trugones trachlos sou ws ormiskoi11omoiwmata crusiou poihsomen soi meta stigmatwn tou arguriou12ews ou o basileus en anaklisei autou nardos mou edwken osmhn autou13apodesmos ths stakths adelfidos mou emoi ana meson twn mastwn mou aulisqhsetai14botrus ths kuprou adelfidos mou emoi en ampelwsin eggaddi15idou ei kalh h plhsion mou idou ei kalh ofqalmoi sou peristerai16idou ei kalos o adelfidos mou kai ge wraios pros klinh hmwn suskios17dokoi oikwn hmwn kedroi fatnwmata hmwn kuparissoi

Chapter 2
1egw anqos tou pediou krinon twn koiladwn2ws krinon en mesw akanqwn outws h plhsion mou ana meson twn qugaterwn3ws mhlon en tois xulois tou drumou outws adelfidos mou ana meson twn uiwn en th skia autou epequmhsa kai ekaqisa kai karpos autou glukus en laruggi mou4eisagagete me eis oikon tou oinou taxate ep� eme agaphn5sthrisate me en amorais stoibasate me en mhlois oti tetrwmenh agaphs egw6euwnumos autou upo thn kefalhn mou kai h dexia autou perilhmyetai me7wrkisa umas qugateres ierousalhm en tais dunamesin kai en tais iscusesin tou agrou ean egeirhte kai exegeirhte thn agaphn ews ou qelhsh8fwnh adelfidou mou idou outos hkei phdwn epi ta orh diallomenos epi tous bounous9omoios estin adelfidos mou th dorkadi h nebrw elafwn epi ta orh baiqhl idou outos esthken opisw tou toicou hmwn parakuptwn dia twn quridwn ekkuptwn dia twn diktuwn10apokrinetai adelfidos mou kai legei moi anasta elqe h plhsion mou kalh mou peristera mou11oti idou o ceimwn parhlqen o uetos aphlqen eporeuqh eautw12ta anqh wfqh en th gh kairos ths tomhs efqaken fwnh tou trugonos hkousqh en th gh hmwn13h sukh exhnegken olunqous auths ai ampeloi kuprizousin edwkan osmhn anasta elqe h plhsion mou kalh mou peristera mou14kai elqe su peristera mou en skeph ths petras ecomena tou proteicismatos deixon moi thn oyin sou kai akoutison me thn fwnhn sou oti h fwnh sou hdeia kai h oyis sou wraia15piasate hmin alwpekas mikrous afanizontas ampelwnas kai ai ampeloi hmwn kuprizousin16adelfidos mou emoi kagw autw o poimainwn en tois krinois17ews ou diapneush h hmera kai kinhqwsin ai skiai apostreyon omoiwqhti su adelfide mou tw dorkwni h nebrw elafwn epi orh koilwmatwn

Chapter 3
1epi koithn mou en nuxin ezhthsa on hgaphsen h yuch mou ezhthsa auton kai ouc euron auton ekalesa auton kai ouc uphkousen mou2anasthsomai dh kai kuklwsw en th polei en tais agorais kai en tais plateiais kai zhthsw on hgaphsen h yuch mou ezhthsa auton kai ouc euron auton3eurosan me oi thrountes oi kuklountes en th polei mh on hgaphsen h yuch mou eidete4ws mikron ote parhlqon ap� autwn ews ou euron on hgaphsen h yuch mou ekrathsa auton kai ouk afhsw auton ews ou eishgagon auton eis oikon mhtros mou kai eis tamieion ths sullaboushs me5wrkisa umas qugateres ierousalhm en tais dunamesin kai en tais iscusesin tou agrou ean egeirhte kai exegeirhte thn agaphn ews an qelhsh6tis auth h anabainousa apo ths erhmou ws stelech kapnou tequmiamenh smurnan kai libanon apo pantwn koniortwn mureyou7idou h klinh tou salwmwn exhkonta dunatoi kuklw auths apo dunatwn israhl8pantes katecontes romfaian dedidagmenoi polemon anhr romfaia autou epi mhron autou apo qambous en nuxin9foreion epoihsen eautw o basileus salwmwn apo xulwn tou libanou10stulous autou epoihsen argurion kai anakliton autou cruseon epibasis autou porfura entos autou liqostrwton agaphn apo qugaterwn ierousalhm11exelqate kai idete en tw basilei salwmwn en tw stefanw w estefanwsen auton h mhthr autou en hmera numfeusews autou kai en hmera eufrosunhs kardias autou

Chapter 4
1idou ei kalh h plhsion mou idou ei kalh ofqalmoi sou peristerai ektos ths siwphsews sou tricwma sou ws agelai twn aigwn ai apekalufqhsan apo tou galaad2odontes sou ws agelai twn kekarmenwn ai anebhsan apo tou loutrou ai pasai didumeuousai kai ateknousa ouk estin en autais3ws spartion to kokkinon ceilh sou kai h lalia sou wraia ws lepuron ths roas mhlon sou ektos ths siwphsews sou4ws purgos dauid trachlos sou o wkodomhmenos eis qalpiwq cilioi qureoi kremantai ep� auton pasai bolides twn dunatwn5duo mastoi sou ws duo nebroi didumoi dorkados oi nemomenoi en krinois6ews ou diapneush h hmera kai kinhqwsin ai skiai poreusomai emautw pros to oros ths smurnhs kai pros ton bounon tou libanou7olh kalh ei h plhsion mou kai mwmos ouk estin en soi8deuro apo libanou numfh deuro apo libanou eleush kai dieleush apo archs pistews apo kefalhs sanir kai ermwn apo mandrwn leontwn apo orewn pardalewn9ekardiwsas hmas adelfh mou numfh ekardiwsas hmas eni apo ofqalmwn sou en mia enqemati trachlwn sou10ti ekalliwqhsan mastoi sou adelfh mou numfh ti ekalliwqhsan mastoi sou apo oinou kai osmh imatiwn sou uper panta ta arwmata11khrion apostazousin ceilh sou numfh meli kai gala upo thn glwssan sou kai osmh imatiwn sou ws osmh libanou12khpos kekleismenos adelfh mou numfh khpos kekleismenos phgh esfragismenh13apostolai sou paradeisos rown meta karpou akrodruwn kuproi meta nardwn14nardos kai krokos kalamos kai kinnamwmon meta pantwn xulwn tou libanou smurna alwq meta pantwn prwtwn murwn15phgh khpwn frear udatos zwntos kai roizountos apo tou libanou16exegerqhti borra kai ercou note diapneuson khpon mou kai reusatwsan arwmata mou katabhtw adelfidos mou eis khpon autou kai fagetw karpon akrodruwn autou

Chapter 5
1eishlqon eis khpon mou adelfh mou numfh etrughsa smurnan mou meta arwmatwn mou efagon arton mou meta melitos mou epion oinon mou meta galaktos mou fagete plhsioi kai piete kai mequsqhte adelfoi2egw kaqeudw kai h kardia mou agrupnei fwnh adelfidou mou krouei epi thn quran anoixon moi adelfh mou h plhsion mou peristera mou teleia mou oti h kefalh mou eplhsqh drosou kai oi bostrucoi mou yekadwn nuktos3exedusamhn ton citwna mou pws enduswmai auton eniyamhn tous podas mou pws molunw autous4adelfidos mou apesteilen ceira autou apo ths ophs kai h koilia mou eqrohqh ep� auton5anesthn egw anoixai tw adelfidw mou ceires mou estaxan smurnan daktuloi mou smurnan plhrh epi ceiras tou kleiqrou6hnoixa egw tw adelfidw mou adelfidos mou parhlqen yuch mou exhlqen en logw autou ezhthsa auton kai ouc euron auton ekalesa auton kai ouc uphkousen mou7eurosan me oi fulakes oi kuklountes en th polei epataxan me etraumatisan me hran to qeristron mou ap� emou fulakes twn teicewn8wrkisa umas qugateres ierousalhm en tais dunamesin kai en tais iscusesin tou agrou ean eurhte ton adelfidon mou ti apaggeilhte autw oti tetrwmenh agaphs eimi egw9ti adelfidos sou apo adelfidou h kalh en gunaixin ti adelfidos sou apo adelfidou oti outws wrkisas hmas10adelfidos mou leukos kai purros eklelocismenos apo muriadwn11kefalh autou crusion kai faz bostrucoi autou elatai melanes ws korax12ofqalmoi autou ws peristerai epi plhrwmata udatwn lelousmenai en galakti kaqhmenai epi plhrwmata udatwn13siagones autou ws fialai tou arwmatos fuousai mureyika ceilh autou krina stazonta smurnan plhrh14ceires autou toreutai crusai peplhrwmenai qarsis koilia autou puxion elefantinon epi liqou sapfeirou15knhmai autou stuloi marmarinoi teqemeliwmenoi epi baseis crusas eidos autou ws libanos eklektos ws kedroi16farugx autou glukasmoi kai olos epiqumia outos adelfidos mou kai outos plhsion mou qugateres ierousalhm

Chapter 6
1pou aphlqen o adelfidos sou h kalh en gunaixin pou apebleyen o adelfidos sou kai zhthsomen auton meta sou2adelfidos mou katebh eis khpon autou eis fialas tou arwmatos poimainein en khpois kai sullegein krina3egw tw adelfidw mou kai adelfidos mou emoi o poimainwn en tois krinois4kalh ei h plhsion mou ws eudokia wraia ws ierousalhm qambos ws tetagmenai5apostreyon ofqalmous sou apenantion mou oti autoi anepterwsan me tricwma sou ws agelai twn aigwn ai anefanhsan apo tou galaad6odontes sou ws agelai twn kekarmenwn ai anebhsan apo tou loutrou ai pasai didumeuousai kai ateknousa ouk estin en autais7ws spartion to kokkinon ceilh sou kai h lalia sou wraia ws lepuron ths roas mhlon sou ektos ths siwphsews sou8exhkonta eisin basilissai kai ogdohkonta pallakai kai neanides wn ouk estin ariqmos9mia estin peristera mou teleia mou mia estin th mhtri auths eklekth estin th tekoush auths eidosan authn qugateres kai makariousin authn basilissai kai pallakai kai ainesousin authn10tis auth h ekkuptousa wsei orqros kalh ws selhnh eklekth ws o hlios qambos ws tetagmenai11eis khpon karuas katebhn idein en genhmasin tou ceimarrou idein ei hnqhsen h ampelos exhnqhsan ai roai ekei dwsw tous mastous mou soi12ouk egnw h yuch mou eqeto me armata aminadab

Chapter 7
1epistrefe epistrefe h soulamitis epistrefe epistrefe kai oyomeqa en soi ti oyesqe en th soulamitidi h ercomenh ws coroi twn parembolwn2ti wraiwqhsan diabhmata sou en upodhmasin qugater nadab ruqmoi mhrwn sou omoioi ormiskois ergw ceirwn tecnitou3omfalos sou krathr toreutos mh usteroumenos krama koilia sou qimwnia sitou pefragmenh en krinois4duo mastoi sou ws duo nebroi didumoi dorkados5trachlos sou ws purgos elefantinos ofqalmoi sou ws limnai en esebwn en pulais qugatros pollwn mukthr sou ws purgos tou libanou skopeuwn proswpon damaskou6kefalh sou epi se ws karmhlos kai plokion kefalhs sou ws porfura basileus dedemenos en paradromais7ti wraiwqhs kai ti hdunqhs agaph en trufais sou8touto megeqos sou wmoiwqh tw foiniki kai oi mastoi sou tois botrusin9eipa anabhsomai en tw foiniki krathsw twn uyewn autou kai esontai dh mastoi sou ws botrues ths ampelou kai osmh rinos sou ws mhla10kai larugx sou ws oinos o agaqos poreuomenos tw adelfidw mou eis euquqhta ikanoumenos ceilesin mou kai odousin11egw tw adelfidw mou kai ep� eme h epistrofh autou12elqe adelfide mou exelqwmen eis agron aulisqwmen en kwmais13orqriswmen eis ampelwnas idwmen ei hnqhsen h ampelos hnqhsen o kuprismos hnqhsan ai roai ekei dwsw tous mastous mou soi14oi mandragorai edwkan osmhn kai epi qurais hmwn panta akrodrua nea pros palaia adelfide mou ethrhsa soi

Chapter 8
1tis dwh se adelfidon mou qhlazonta mastous mhtros mou eurousa se exw filhsw se kai ge ouk exoudenwsousin moi2paralhmyomai se eisaxw se eis oikon mhtros mou kai eis tamieion ths sullaboushs me potiw se apo oinou tou mureyikou apo namatos rown mou3euwnumos autou upo thn kefalhn mou kai h dexia autou perilhmyetai me4wrkisa umas qugateres ierousalhm en tais dunamesin kai en tais iscusesin tou agrou ti egeirhte kai ti exegeirhte thn agaphn ews an qelhsh5tis auth h anabainousa leleukanqismenh episthrizomenh epi ton adelfidon auths upo mhlon exhgeira se ekei wdinhsen se h mhthr sou ekei wdinhsen se h tekousa sou6qes me ws sfragida epi thn kardian sou ws sfragida epi ton braciona sou oti krataia ws qanatos agaph sklhros ws adhs zhlos periptera auths periptera puros floges auths7udwr polu ou dunhsetai sbesai thn agaphn kai potamoi ou sugklusousin authn ean dw anhr ton panta bion autou en th agaph exoudenwsei exoudenwsousin auton8adelfh hmin mikra kai mastous ouk ecei ti poihswmen th adelfh hmwn en hmera h ean lalhqh en auth9ei teicos estin oikodomhswmen ep� authn epalxeis arguras kai ei qura estin diagraywmen ep� authn sanida kedrinhn10egw teicos kai mastoi mou ws purgoi egw hmhn en ofqalmois autou ws euriskousa eirhnhn11ampelwn egenhqh tw salwmwn en beelamwn edwken ton ampelwna autou tois throusin anhr oisei en karpw autou cilious arguriou12ampelwn mou emos enwpion mou oi cilioi soi salwmwn kai oi diakosioi tois throusi ton karpon autou13o kaqhmenos en khpois etairoi prosecontes th fwnh sou akoutison me14fuge adelfide mou kai omoiwqhti th dorkadi h tw nebrw twn elafwn epi orh arwmatwn .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks