Zechariah


Chapter 1
1en tw ogdow mhni etous deuterou epi dareiou egeneto logos kuriou pros zacarian ton tou baraciou uion addw ton profhthn legwn2wrgisqh kurios epi tous pateras umwn orghn megalhn3kai ereis pros autous tade legei kurios pantokratwr epistreyate pros me kai epistrafhsomai pros umas legei kurios4kai mh ginesqe kaqws oi pateres umwn ois enekalesan autois oi profhtai oi emprosqen legontes tade legei kurios pantokratwr apostreyate apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai apo twn epithdeumatwn umwn twn ponhrwn kai ou prosescon tou eisakousai mou legei kurios5oi pateres umwn pou eisin kai oi profhtai mh ton aiwna zhsontai6plhn tous logous mou kai ta nomima mou decesqe osa egw entellomai en pneumati mou tois doulois mou tois profhtais oi katelabosan tous pateras umwn kai apekriqhsan kai eipan kaqws paratetaktai kurios pantokratwr tou poihsai kata tas odous umwn kai kata ta epithdeumata umwn outws epoihsen umin7th tetradi kai eikadi tw endekatw mhni outos estin o mhn sabat en tw deuterw etei epi dareiou egeneto logos kuriou pros zacarian ton tou baraciou uion addw ton profhthn legwn8ewraka thn nukta kai idou anhr epibebhkws epi ippon purron kai outos eisthkei ana meson twn duo orewn twn kataskiwn kai opisw autou ippoi purroi kai yaroi kai poikiloi kai leukoi9kai eipa ti outoi kurie kai eipen pros me o aggelos o lalwn en emoi egw deixw soi ti estin tauta10kai apekriqh o anhr o efesthkws ana meson twn orewn kai eipen pros me outoi eisin ous exapestalken kurios tou periodeusai thn ghn11kai apekriqhsan tw aggelw kuriou tw efestwti ana meson twn orewn kai eipon periwdeukamen pasan thn ghn kai idou pasa h gh katoikeitai kai hsucazei12kai apekriqh o aggelos kuriou kai eipen kurie pantokratwr ews tinos ou mh elehshs thn ierousalhm kai tas poleis iouda as upereides touto ebdomhkoston etos13kai apekriqh kurios pantokratwr tw aggelw tw lalounti en emoi rhmata kala kai logous paraklhtikous14kai eipen pros me o aggelos o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kurios pantokratwr ezhlwka thn ierousalhm kai thn siwn zhlon megan15kai orghn megalhn egw orgizomai epi ta eqnh ta sunepitiqemena anq� wn egw men wrgisqhn oliga autoi de sunepeqento eis kaka16dia touto tade legei kurios epistreyw epi ierousalhm en oiktirmw kai o oikos mou anoikodomhqhsetai en auth legei kurios pantokratwr kai metron ektaqhsetai epi ierousalhm eti17kai eipen pros me o aggelos o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kurios pantokratwr eti diacuqhsontai poleis en agaqois kai elehsei kurios eti thn siwn kai airetiei eti thn ierousalhm

Chapter 2
1kai hra tous ofqalmous mou kai eidon kai idou tessara kerata2kai eipa pros ton aggelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie kai eipen pros me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton ioudan kai ton israhl3kai edeixen moi kurios tessaras tektonas4kai eipa ti outoi ercontai poihsai kai eipen pros me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton ioudan kai ton israhl kateaxan kai oudeis autwn hren kefalhn kai eishlqon outoi tou oxunai auta eis ceiras autwn ta tessara kerata ta eqnh ta epairomena keras epi thn ghn kuriou tou diaskorpisai authn5kai hra tous ofqalmous mou kai eidon kai idou anhr kai en th ceiri autou scoinion gewmetrikon6kai eipa pros auton pou su poreuh kai eipen pros me diametrhsai thn ierousalhm tou idein phlikon to platos auths estin kai phlikon to mhkos7kai idou o aggelos o lalwn en emoi eisthkei kai aggelos eteros exeporeueto eis sunanthsin autw8kai eipen pros auton legwn drame kai lalhson pros ton neanian ekeinon legwn katakarpws katoikhqhsetai ierousalhm apo plhqous anqrwpwn kai kthnwn en mesw auths9kai egw esomai auth legei kurios teicos puros kukloqen kai eis doxan esomai en mesw auths10w w feugete apo ghs borra legei kurios dioti ek twn tessarwn anemwn tou ouranou sunaxw umas legei kurios11eis siwn anaswzesqe oi katoikountes qugatera babulwnos12dioti tade legei kurios pantokratwr opisw doxhs apestalken me epi ta eqnh ta skuleusanta umas dioti o aptomenos umwn ws aptomenos ths korhs tou ofqalmou autou13dioti idou egw epiferw thn ceira mou ep� autous kai esontai skula tois douleuousin autois kai gnwsesqe dioti kurios pantokratwr apestalken me14terpou kai eufrainou qugater siwn dioti idou egw ercomai kai kataskhnwsw en mesw sou legei kurios15kai katafeuxontai eqnh polla epi ton kurion en th hmera ekeinh kai esontai autw eis laon kai kataskhnwsousin en mesw sou kai epignwsh oti kurios pantokratwr exapestalken me pros se16kai kataklhronomhsei kurios ton ioudan thn merida autou epi thn ghn thn agian kai airetiei eti thn ierousalhm17eulabeisqw pasa sarx apo proswpou kuriou dioti exeghgertai ek nefelwn agiwn autou

Chapter 3
1kai edeixen moi ihsoun ton ierea ton megan estwta pro proswpou aggelou kuriou kai o diabolos eisthkei ek dexiwn autou tou antikeisqai autw2kai eipen kurios pros ton diabolon epitimhsai kurios en soi diabole kai epitimhsai kurios en soi o eklexamenos thn ierousalhm ouk idou touto ws dalos exespasmenos ek puros3kai ihsous hn endedumenos imatia rupara kai eisthkei pro proswpou tou aggelou4kai apekriqh kai eipen pros tous esthkotas pro proswpou autou legwn afelete ta imatia ta rupara ap� autou kai eipen pros auton idou afhrhka tas anomias sou kai endusate auton podhrh5kai epiqete kidarin kaqaran epi thn kefalhn autou kai periebalon auton imatia kai epeqhkan kidarin kaqaran epi thn kefalhn autou kai o aggelos kuriou eisthkei6kai diemarturato o aggelos kuriou pros ihsoun legwn7tade legei kurios pantokratwr ean en tais odois mou poreuh kai ean ta prostagmata mou fulaxhs kai su diakrineis ton oikon mou kai ean diafulaxhs kai ge thn aulhn mou kai dwsw soi anastrefomenous en mesw twn esthkotwn toutwn8akoue dh ihsou o iereus o megas su kai oi plhsion sou oi kaqhmenoi pro proswpou sou dioti andres teratoskopoi eisi dioti idou egw agw ton doulon mou anatolhn9dioti o liqos on edwka pro proswpou ihsou epi ton liqon ton ena epta ofqalmoi eisin idou egw orussw boqron legei kurios pantokratwr kai yhlafhsw pasan thn adikian ths ghs ekeinhs en hmera mia10en th hmera ekeinh legei kurios pantokratwr sugkalesete ekastos ton plhsion autou upokatw ampelou kai upokatw sukhs

Chapter 4
1kai epestreyen o aggelos o lalwn en emoi kai exhgeiren me on tropon otan exegerqh anqrwpos ex upnou autou2kai eipen pros me ti su blepeis kai eipa ewraka kai idou lucnia crush olh kai to lampadion epanw auths kai epta lucnoi epanw auths kai epta eparustrides tois lucnois tois epanw auths3kai duo elaiai epanw auths mia ek dexiwn tou lampadiou kai mia ex euwnumwn4kai ephrwthsa kai eipon pros ton aggelon ton lalounta en emoi legwn ti estin tauta kurie5kai apekriqh o aggelos o lalwn en emoi kai eipen pros me ou ginwskeis ti estin tauta kai eipa ouci kurie6kai apekriqh kai eipen pros me legwn outos o logos kuriou pros zorobabel legwn ouk en dunamei megalh oude en iscui all� h en pneumati mou legei kurios pantokratwr7tis ei su to oros to mega pro proswpou zorobabel tou katorqwsai kai exoisw ton liqon ths klhronomias isothta caritos carita auths8kai egeneto logos kuriou pros me legwn9ai ceires zorobabel eqemeliwsan ton oikon touton kai ai ceires autou epitelesousin auton kai epignwsh dioti kurios pantokratwr exapestalken me pros se10dioti tis exoudenwsen eis hmeras mikras kai carountai kai oyontai ton liqon ton kassiterinon en ceiri zorobabel epta outoi ofqalmoi kuriou eisin oi epiblepontes epi pasan thn ghn11kai apekriqhn kai eipa pros auton ti ai duo elaiai autai ai ek dexiwn ths lucnias kai ex euwnumwn12kai ephrwthsa ek deuterou kai eipa pros auton ti oi duo kladoi twn elaiwn oi en tais cersin twn duo muxwthrwn twn cruswn twn epiceontwn kai epanagontwn tas eparustridas tas crusas13kai eipen pros me ouk oidas ti estin tauta kai eipa ouci kurie14kai eipen outoi oi duo uioi ths piothtos paresthkasin tw kuriw pashs ths ghs

Chapter 5
1kai epestreya kai hra tous ofqalmous mou kai eidon kai idou drepanon petomenon2kai eipen pros me ti su blepeis kai eipa egw orw drepanon petomenon mhkos phcewn eikosi kai platos phcewn deka3kai eipen pros me auth h ara h ekporeuomenh epi proswpon pashs ths ghs dioti pas o klepths ek toutou ews qanatou ekdikhqhsetai kai pas o epiorkos ek toutou ews qanatou ekdikhqhsetai4kai exoisw auto legei kurios pantokratwr kai eiseleusetai eis ton oikon tou kleptou kai eis ton oikon tou omnuontos tw onomati mou epi yeudei kai katalusei en mesw tou oikou autou kai suntelesei auton kai ta xula autou kai tous liqous autou5kai exhlqen o aggelos o lalwn en emoi kai eipen pros me anableyon tois ofqalmois sou kai ide ti to ekporeuomenon touto6kai eipa ti estin kai eipen touto to metron to ekporeuomenon kai eipen auth h adikia autwn en pash th gh7kai idou talanton molibou exairomenon kai idou mia gunh ekaqhto en mesw tou metrou8kai eipen auth estin h anomia kai erriyen authn en mesw tou metrou kai erriyen ton liqon tou molibou eis to stoma auths9kai hra tous ofqalmous mou kai eidon kai idou duo gunaikes ekporeuomenai kai pneuma en tais pteruxin autwn kai autai eicon pterugas ws pterugas epopos kai anelabon to metron ana meson ths ghs kai ana meson tou ouranou10kai eipa pros ton aggelon ton lalounta en emoi pou autai apoferousin to metron11kai eipen pros me oikodomhsai autw oikian en gh babulwnos kai etoimasai kai qhsousin auto ekei epi thn etoimasian autou

Chapter 6
1kai epestreya kai hra tous ofqalmous mou kai eidon kai idou tessara armata ekporeuomena ek mesou duo orewn kai ta orh hn orh calka2en tw armati tw prwtw ippoi purroi kai en tw armati tw deuterw ippoi melanes3kai en tw armati tw tritw ippoi leukoi kai en tw armati tw tetartw ippoi poikiloi yaroi4kai apekriqhn kai eipa pros ton aggelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie5kai apekriqh o aggelos o lalwn en emoi kai eipen tauta estin oi tessares anemoi tou ouranou ekporeuontai parasthnai tw kuriw pashs ths ghs6en w hsan oi ippoi oi melanes exeporeuonto epi ghn borra kai oi leukoi exeporeuonto katopisqen autwn kai oi poikiloi exeporeuonto epi ghn notou7kai oi yaroi exeporeuonto kai epeblepon tou poreuesqai tou periodeusai thn ghn kai eipen poreuesqe kai periodeusate thn ghn kai periwdeusan thn ghn8kai anebohsen kai elalhsen pros me legwn idou oi ekporeuomenoi epi ghn borra anepausan ton qumon mou en gh borra9kai egeneto logos kuriou pros me legwn10labe ta ek ths aicmalwsias para twn arcontwn kai para twn crhsimwn auths kai para twn epegnwkotwn authn kai eiseleush su en th hmera ekeinh eis ton oikon iwsiou tou sofoniou tou hkontos ek babulwnos11kai lhyh argurion kai crusion kai poihseis stefanous kai epiqhseis epi thn kefalhn ihsou tou iwsedek tou ierews tou megalou12kai ereis pros auton tade legei kurios pantokratwr idou anhr anatolh onoma autw kai upokatwqen autou anatelei kai oikodomhsei ton oikon kuriou13kai autos lhmyetai arethn kai kaqietai kai katarxei epi tou qronou autou kai estai o iereus ek dexiwn autou kai boulh eirhnikh estai ana meson amfoterwn14o de stefanos estai tois upomenousin kai tois crhsimois auths kai tois epegnwkosin authn kai eis carita uiou sofoniou kai eis yalmon en oikw kuriou15kai oi makran ap� autwn hxousin kai oikodomhsousin en tw oikw kuriou kai gnwsesqe dioti kurios pantokratwr apestalken me pros umas kai estai ean eisakouontes eisakoushte ths fwnhs kuriou tou qeou umwn

Chapter 7
1kai egeneto en tw tetartw etei epi dareiou tou basilews egeneto logos kuriou pros zacarian tetradi tou mhnos tou enatou os estin caseleu2kai exapesteilen eis baiqhl sarasar kai arbeseer o basileus kai oi andres autou tou exilasasqai ton kurion3legwn pros tous iereis tous en tw oikw kuriou pantokratoros kai pros tous profhtas legwn eiselhluqen wde en tw mhni tw pemptw to agiasma kaqoti epoihsa hdh ikana eth4kai egeneto logos kuriou twn dunamewn pros me legwn5eipon pros apanta ton laon ths ghs kai pros tous iereis legwn ean nhsteushte h koyhsqe en tais pemptais h en tais ebdomais kai idou ebdomhkonta eth mh nhsteian nenhsteukate moi6kai ean faghte h pihte ouc umeis esqete kai umeis pinete7ouc outoi oi logoi eisin ous elalhsen kurios en cersin twn profhtwn twn emprosqen ote hn ierousalhm katoikoumenh kai euqhnousa kai ai poleis auths kukloqen kai h oreinh kai h pedinh katwkeito8kai egeneto logos kuriou pros zacarian legwn9tade legei kurios pantokratwr krima dikaion krinate kai eleos kai oiktirmon poieite ekastos pros ton adelfon autou10kai chran kai orfanon kai proshluton kai penhta mh katadunasteuete kai kakian ekastos tou adelfou autou mh mnhsikakeitw en tais kardiais umwn11kai hpeiqhsan tou prosecein kai edwkan nwton parafronounta kai ta wta autwn ebarunan tou mh eisakouein12kai thn kardian autwn etaxan apeiqh tou mh eisakouein tou nomou mou kai tous logous ous exapesteilen kurios pantokratwr en pneumati autou en cersin twn profhtwn twn emprosqen kai egeneto orgh megalh para kuriou pantokratoros13kai estai on tropon eipen kai ouk eishkousan autou outws kekraxontai kai ou mh eisakousw legei kurios pantokratwr14kai ekbalw autous eis panta ta eqnh a ouk egnwsan kai h gh afanisqhsetai katopisqen autwn ek diodeuontos kai ex anastrefontos kai etaxan ghn eklekthn eis afanismon

Chapter 8
1kai egeneto logos kuriou pantokratoros legwn2tade legei kurios pantokratwr ezhlwsa thn ierousalhm kai thn siwn zhlon megan kai qumw megalw ezhlwsa authn3tade legei kurios kai epistreyw epi siwn kai kataskhnwsw en mesw ierousalhm kai klhqhsetai h ierousalhm polis h alhqinh kai to oros kuriou pantokratoros oros agion4tade legei kurios pantokratwr eti kaqhsontai presbuteroi kai presbuterai en tais plateiais ierousalhm ekastos thn rabdon autou ecwn en th ceiri autou apo plhqous hmerwn5kai ai plateiai ths polews plhsqhsontai paidariwn kai korasiwn paizontwn en tais plateiais auths6tade legei kurios pantokratwr dioti ei adunathsei enwpion twn kataloipwn tou laou toutou en tais hmerais ekeinais mh kai enwpion emou adunathsei legei kurios pantokratwr7tade legei kurios pantokratwr idou egw anaswzw ton laon mou apo ghs anatolwn kai apo ghs dusmwn8kai eisaxw autous kai kataskhnwsw en mesw ierousalhm kai esontai moi eis laon kai egw esomai autois eis qeon en alhqeia kai en dikaiosunh9tade legei kurios pantokratwr katiscuetwsan ai ceires umwn twn akouontwn en tais hmerais tautais tous logous toutous ek stomatos twn profhtwn af� hs hmeras teqemeliwtai o oikos kuriou pantokratoros kai o naos af� ou wkodomhtai10dioti pro twn hmerwn ekeinwn o misqos twn anqrwpwn ouk estai eis onhsin kai o misqos twn kthnwn ouc uparxei kai tw ekporeuomenw kai tw eisporeuomenw ouk estai eirhnh apo ths qliyews kai exapostelw pantas tous anqrwpous ekaston epi ton plhsion autou11kai nun ou kata tas hmeras tas emprosqen egw poiw tois kataloipois tou laou toutou legei kurios pantokratwr12all� h deixw eirhnhn h ampelos dwsei ton karpon auths kai h gh dwsei ta genhmata auths kai o ouranos dwsei thn droson autou kai kataklhronomhsw tois kataloipois tou laou mou panta tauta13kai estai on tropon hte en katara en tois eqnesin oikos iouda kai oikos israhl outws diaswsw umas kai esesqe en eulogia qarseite kai katiscuete en tais cersin umwn14dioti tade legei kurios pantokratwr on tropon dienohqhn tou kakwsai umas en tw parorgisai me tous pateras umwn legei kurios pantokratwr kai ou metenohsa15outws paratetagmai kai dianenohmai en tais hmerais tautais tou kalws poihsai thn ierousalhm kai ton oikon iouda qarseite16outoi oi logoi ous poihsete laleite alhqeian ekastos pros ton plhsion autou kai krima eirhnikon krinate en tais pulais umwn17kai ekastos thn kakian tou plhsion autou mh logizesqe en tais kardiais umwn kai orkon yeudh mh agapate dioti tauta panta emishsa legei kurios pantokratwr18kai egeneto logos kuriou pantokratoros pros me legwn19tade legei kurios pantokratwr nhsteia h tetras kai nhsteia h pempth kai nhsteia h ebdomh kai nhsteia h dekath esontai tw oikw iouda eis caran kai eis eufrosunhn kai eis eortas agaqas kai eufranqhsesqe kai thn alhqeian kai thn eirhnhn agaphsate20tade legei kurios pantokratwr eti hxousin laoi polloi kai katoikountes poleis pollas21kai suneleusontai katoikountes pente poleis eis mian polin legontes poreuqwmen dehqhnai tou proswpou kuriou kai ekzhthsai to proswpon kuriou pantokratoros poreusomai kagw22kai hxousin laoi polloi kai eqnh polla ekzhthsai to proswpon kuriou pantokratoros en ierousalhm kai tou exilaskesqai to proswpon kuriou23tade legei kurios pantokratwr en tais hmerais ekeinais ean epilabwntai deka andres ek paswn twn glwsswn twn eqnwn kai epilabwntai tou kraspedou andros ioudaiou legontes poreusomeqa meta sou dioti akhkoamen oti o qeos meq� umwn estin

Chapter 9
1lhmma logou kuriou en gh sedrac kai damaskou qusia autou dioti kurios efora anqrwpous kai pasas fulas tou israhl2kai emaq en tois oriois auths turos kai sidwn dioti efronhsan sfodra3kai wkodomhsen turos ocurwmata eauth kai eqhsaurisen argurion ws coun kai sunhgagen crusion ws phlon odwn4dia touto kurios klhronomhsei authn kai pataxei eis qalassan dunamin auths kai auth en puri katanalwqhsetai5oyetai askalwn kai fobhqhsetai kai gaza kai odunhqhsetai sfodra kai akkarwn oti hscunqh epi tw paraptwmati auths kai apoleitai basileus ek gazhs kai askalwn ou mh katoikhqh6kai katoikhsousin allogeneis en azwtw kai kaqelw ubrin allofulwn7kai exarw to aima autwn ek stomatos autwn kai ta bdelugmata autwn ek mesou odontwn autwn kai upoleifqhsetai kai outos tw qew hmwn kai esontai ws ciliarcos en iouda kai akkarwn ws o iebousaios8kai uposthsomai tw oikw mou anasthma tou mh diaporeuesqai mhde anakamptein kai ou mh epelqh ep� autous ouketi exelaunwn dioti nun ewraka en tois ofqalmois mou9caire sfodra qugater siwn khrusse qugater ierousalhm idou o basileus sou ercetai soi dikaios kai swzwn autos prau+s kai epibebhkws epi upozugion kai pwlon neon10kai exoleqreusei armata ex efraim kai ippon ex ierousalhm kai exoleqreuqhsetai toxon polemikon kai plhqos kai eirhnh ex eqnwn kai katarxei udatwn ews qalasshs kai potamwn diekbolas ghs11kai su en aimati diaqhkhs exapesteilas desmious sou ek lakkou ouk econtos udwr12kaqhsesqe en ocurwmati desmioi ths sunagwghs kai anti mias hmeras paroikesias sou dipla antapodwsw soi13dioti eneteina se iouda emautw toxon eplhsa ton efraim kai epegerw ta tekna sou siwn epi ta tekna twn ellhnwn kai yhlafhsw se ws romfaian machtou14kai kurios estai ep� autous kai exeleusetai ws astraph bolis kai kurios pantokratwr en salpiggi salpiei kai poreusetai en salw apeilhs autou15kurios pantokratwr uperaspiei autwn kai katanalwsousin autous kai katacwsousin autous en liqois sfendonhs kai ekpiontai autous ws oinon kai plhsousin ws fialas qusiasthrion16kai swsei autous kurios en th hmera ekeinh ws probata laon autou dioti liqoi agioi kuliontai epi ths ghs autou17oti ei ti agaqon autou kai ei ti kalon par� autou sitos neaniskois kai oinos euwdiazwn eis parqenous

Chapter 10
1aiteisqe ueton para kuriou kaq� wran proimon kai oyimon kurios epoihsen fantasias kai ueton ceimerinon dwsei autois ekastw botanhn en agrw2dioti oi apofqeggomenoi elalhsan kopous kai oi manteis oraseis yeudeis kai ta enupnia yeudh elaloun mataia parekaloun dia touto exhrqhsan ws probata kai ekakwqhsan dioti ouk hn iasis3epi tous poimenas parwxunqh o qumos mou kai epi tous amnous episkeyomai kai episkeyetai kurios o qeos o pantokratwr to poimnion autou ton oikon iouda kai taxei autous ws ippon eupreph autou en polemw4kai ex autou epebleyen kai ex autou etaxen kai ex autou toxon en qumw ex autou exeleusetai pas o exelaunwn en tw autw5kai esontai ws machtai patountes phlon en tais odois en polemw kai parataxontai dioti kurios met� autwn kai kataiscunqhsontai anabatai ippwn6kai katiscusw ton oikon iouda kai ton oikon iwshf swsw kai katoikiw autous oti hgaphsa autous kai esontai on tropon ouk apestreyamhn autous dioti egw kurios o qeos autwn kai epakousomai autois7kai esontai ws machtai tou efraim kai carhsetai h kardia autwn ws en oinw kai ta tekna autwn oyontai kai eufranqhsontai kai careitai h kardia autwn epi tw kuriw8shmanw autois kai eisdexomai autous dioti lutrwsomai autous kai plhqunqhsontai kaqoti hsan polloi9kai sperw autous en laois kai oi makran mnhsqhsontai mou ekqreyousin ta tekna autwn kai epistreyousin10kai epistreyw autous ek ghs aiguptou kai ex assuriwn eisdexomai autous kai eis thn galaaditin kai eis ton libanon eisaxw autous kai ou mh upoleifqh ex autwn oude eis11kai dieleusontai en qalassh stenh kai pataxousin en qalassh kumata kai xhranqhsetai panta ta baqh potamwn kai afaireqhsetai pasa ubris assuriwn kai skhptron aiguptou periaireqhsetai12kai katiscusw autous en kuriw qew autwn kai en tw onomati autou katakauchsontai legei kurios

Chapter 11
1dianoixon o libanos tas quras sou kai katafagetw pur tas kedrous sou2ololuxatw pitus dioti peptwken kedros oti megalws megistanes etalaipwrhsan ololuxate drues ths basanitidos oti katespasqh o drumos o sumfutos3fwnh qrhnountwn poimenwn oti tetalaipwrhken h megalwsunh autwn fwnh wruomenwn leontwn oti tetalaipwrhken to fruagma tou iordanou4tade legei kurios pantokratwr poimainete ta probata ths sfaghs5a oi kthsamenoi katesfazon kai ou metemelonto kai oi pwlountes auta elegon euloghtos kurios kai peplouthkamen kai oi poimenes autwn ouk epascon ouden ep� autois6dia touto ou feisomai ouketi epi tous katoikountas thn ghn legei kurios kai idou egw paradidwmi tous anqrwpous ekaston eis ceiras tou plhsion autou kai eis ceiras basilews autou kai katakoyousin thn ghn kai ou mh exelwmai ek ceiros autwn7kai poimanw ta probata ths sfaghs eis thn canaanitin kai lhmyomai emautw duo rabdous thn mian ekalesa kallos kai thn eteran ekalesa scoinisma kai poimanw ta probata8kai exarw tous treis poimenas en mhni eni kai barunqhsetai h yuch mou ep� autous kai gar ai yucai autwn epwruonto ep� eme9kai eipa ou poimanw umas to apoqnhskon apoqnhsketw kai to ekleipon ekleipetw kai ta kataloipa katesqietwsan ekastos tas sarkas tou plhsion autou10kai lhmyomai thn rabdon mou thn kalhn kai aporriyw authn tou diaskedasai thn diaqhkhn mou hn dieqemhn pros pantas tous laous11kai diaskedasqhsetai en th hmera ekeinh kai gnwsontai oi cananaioi ta probata ta fulassomena dioti logos kuriou estin12kai erw pros autous ei kalon enwpion umwn estin dote sthsantes ton misqon mou h apeipasqe kai esthsan ton misqon mou triakonta argurous13kai eipen kurios pros me kaqes autous eis to cwneuthrion kai skeyai ei dokimon estin on tropon edokimasqhn uper autwn kai elabon tous triakonta argurous kai enebalon autous eis ton oikon kuriou eis to cwneuthrion14kai aperriya thn rabdon thn deuteran to scoinisma tou diaskedasai thn katascesin ana meson iouda kai ana meson tou israhl15kai eipen kurios pros me eti labe seautw skeuh poimenika poimenos apeirou16dioti idou egw exegeirw poimena epi thn ghn to eklimpanon ou mh episkeyhtai kai to dieskorpismenon ou mh zhthsh kai to suntetrimmenon ou mh iashtai kai to oloklhron ou mh kateuqunh kai ta krea twn eklektwn katafagetai kai tous astragalous autwn ekstreyei17w oi poimainontes ta mataia kai oi kataleloipotes ta probata macaira epi tous bracionas autou kai epi ton ofqalmon ton dexion autou o braciwn autou xhrainomenos xhranqhsetai kai o ofqalmos o dexios autou ektufloumenos ektuflwqhsetai

Chapter 12
1lhmma logou kuriou epi ton israhl legei kurios ekteinwn ouranon kai qemeliwn ghn kai plasswn pneuma anqrwpou en autw2idou egw tiqhmi thn ierousalhm ws proqura saleuomena pasi tois laois kuklw kai en th ioudaia estai perioch epi ierousalhm3kai estai en th hmera ekeinh qhsomai thn ierousalhm liqon katapatoumenon pasin tois eqnesin pas o katapatwn authn empaizwn empaixetai kai episunacqhsontai ep� authn panta ta eqnh ths ghs4en th hmera ekeinh legei kurios pantokratwr pataxw panta ippon en ekstasei kai ton anabathn autou en parafronhsei epi de ton oikon iouda dianoixw tous ofqalmous mou kai pantas tous ippous twn lawn pataxw en apotuflwsei5kai erousin oi ciliarcoi iouda en tais kardiais autwn eurhsomen eautois tous katoikountas ierousalhm en kuriw pantokratori qew autwn6en th hmera ekeinh qhsomai tous ciliarcous iouda ws dalon puros en xulois kai ws lampada puros en kalamh kai katafagontai ek dexiwn kai ex euwnumwn pantas tous laous kukloqen kai katoikhsei ierousalhm eti kaq� eauthn7kai swsei kurios ta skhnwmata iouda kaqws ap� archs opws mh megalunhtai kauchma oikou dauid kai eparsis twn katoikountwn ierousalhm epi ton ioudan8kai estai en th hmera ekeinh uperaspiei kurios uper twn katoikountwn ierousalhm kai estai o asqenwn en autois en ekeinh th hmera ws oikos dauid o de oikos dauid ws oikos qeou ws aggelos kuriou enwpion autwn9kai estai en th hmera ekeinh zhthsw tou exarai panta ta eqnh ta epercomena epi ierousalhm10kai ekcew epi ton oikon dauid kai epi tous katoikountas ierousalhm pneuma caritos kai oiktirmou kai epibleyontai pros me anq� wn katwrchsanto kai koyontai ep� auton kopeton ws ep� agaphton kai odunhqhsontai odunhn ws epi prwtotokw11en th hmera ekeinh megalunqhsetai o kopetos en ierousalhm ws kopetos rownos en pediw ekkoptomenou12kai koyetai h gh kata fulas fulas fulh kaq� eauthn kai ai gunaikes autwn kaq� eautas fulh oikou dauid kaq� eauthn kai ai gunaikes autwn kaq� eautas fulh oikou naqan kaq� eauthn kai ai gunaikes autwn kaq� eautas13fulh oikou leui kaq� eauthn kai ai gunaikes autwn kaq� eautas fulh tou sumewn kaq� eauthn kai ai gunaikes autwn kaq� eautas14pasai ai fulai ai upoleleimmenai fulh kaq� eauthn kai ai gunaikes autwn kaq� eautas

Chapter 13
1en th hmera ekeinh estai pas topos dianoigomenos en tw oikw dauid2kai estai en th hmera ekeinh legei kurios exoleqreusw ta onomata twn eidwlwn apo ths ghs kai ouketi estai autwn mneia kai tous yeudoprofhtas kai to pneuma to akaqarton exarw apo ths ghs3kai estai ean profhteush anqrwpos eti kai erei pros auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsantes auton ou zhsh oti yeudh elalhsas ep� onomati kuriou kai sumpodiousin auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsantes auton en tw profhteuein auton4kai estai en th hmera ekeinh kataiscunqhsontai oi profhtai ekastos ek ths orasews autou en tw profhteuein auton kai endusontai derrin tricinhn anq� wn eyeusanto5kai erei ouk eimi profhths egw dioti anqrwpos ergazomenos thn ghn egw eimi oti anqrwpos egennhsen me ek neothtos mou6kai erw pros auton ti ai plhgai autai ana meson twn ceirwn sou kai erei as eplhghn en tw oikw tw agaphtw mou7romfaia exegerqhti epi tous poimenas mou kai ep� andra polithn mou legei kurios pantokratwr pataxate tous poimenas kai ekspasate ta probata kai epaxw thn ceira mou epi tous poimenas8kai estai en pash th gh legei kurios ta duo merh exoleqreuqhsetai kai ekleiyei to de triton upoleifqhsetai en auth9kai diaxw to triton dia puros kai purwsw autous ws puroutai to argurion kai dokimw autous ws dokimazetai to crusion autos epikalesetai to onoma mou kagw epakousomai autw kai erw laos mou outos estin kai autos erei kurios o qeos mou

Chapter 14
1idou hmerai ercontai tou kuriou kai diamerisqhsetai ta skula sou en soi2kai episunaxw panta ta eqnh epi ierousalhm eis polemon kai alwsetai h polis kai diarpaghsontai ai oikiai kai ai gunaikes molunqhsontai kai exeleusetai to hmisu ths polews en aicmalwsia oi de kataloipoi tou laou mou ou mh exoleqreuqwsin ek ths polews3kai exeleusetai kurios kai parataxetai en tois eqnesin ekeinois kaqws hmera parataxews autou en hmera polemou4kai sthsontai oi podes autou en th hmera ekeinh epi to oros twn elaiwn to katenanti ierousalhm ex anatolwn kai scisqhsetai to oros twn elaiwn to hmisu autou pros anatolas kai to hmisu autou pros qalassan caos mega sfodra kai klinei to hmisu tou orous pros borran kai to hmisu autou pros noton5kai emfracqhsetai faragx orewn mou kai egkollhqhsetai faragx orewn ews iasol kai emfracqhsetai kaqws enefragh en tais hmerais tou seismou en hmerais oziou basilews iouda kai hxei kurios o qeos mou kai pantes oi agioi met� autou6en ekeinh th hmera ouk estai fws kai yucos kai pagos7estai mian hmeran kai h hmera ekeinh gnwsth tw kuriw kai ouc hmera kai ou nux kai pros esperan estai fws8kai en th hmera ekeinh exeleusetai udwr zwn ex ierousalhm to hmisu autou eis thn qalassan thn prwthn kai to hmisu autou eis thn qalassan thn escathn kai en qerei kai en eari estai outws9kai estai kurios eis basilea epi pasan thn ghn en th hmera ekeinh estai kurios eis kai to onoma autou en10kuklwn pasan thn ghn kai thn erhmon apo gabe ews remmwn kata noton ierousalhm rama de epi topou menei apo ths pulhs beniamin ews tou topou ths pulhs ths prwths ews ths pulhs twn gwniwn kai ews tou purgou ananehl ews twn upolhniwn tou basilews11katoikhsousin en auth kai ouk estai anaqema eti kai katoikhsei ierousalhm pepoiqotws12kai auth estai h ptwsis hn koyei kurios pantas tous laous osoi epestrateusan epi ierousalhm takhsontai ai sarkes autwn esthkotwn autwn epi tous podas autwn kai oi ofqalmoi autwn ruhsontai ek twn opwn autwn kai h glwssa autwn takhsetai en tw stomati autwn13kai estai en th hmera ekeinh ekstasis kuriou ep� autous megalh kai epilhmyontai ekastos ths ceiros tou plhsion autou kai sumplakhsetai h ceir autou pros ceira tou plhsion autou14kai o ioudas parataxetai en ierousalhm kai sunaxei thn iscun pantwn twn lawn kukloqen crusion kai argurion kai imatismon eis plhqos sfodra15kai auth estai h ptwsis twn ippwn kai twn hmionwn kai twn kamhlwn kai twn onwn kai pantwn twn kthnwn twn ontwn en tais parembolais ekeinais kata thn ptwsin tauthn16kai estai osoi ean kataleifqwsin ek pantwn twn eqnwn twn elqontwn epi ierousalhm kai anabhsontai kat� eniauton tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai tou eortazein thn eorthn ths skhnophgias17kai estai osoi ean mh anabwsin ek paswn twn fulwn ths ghs eis ierousalhm tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai outoi ekeinois prosteqhsontai18ean de fulh aiguptou mh anabh mhde elqh ekei kai epi toutois estai h ptwsis hn pataxei kurios panta ta eqnh osa ean mh anabh tou eortasai thn eorthn ths skhnophgias19auth estai h amartia aiguptou kai h amartia pantwn twn eqnwn osa an mh anabh tou eortasai thn eorthn ths skhnophgias20en th hmera ekeinh estai to epi ton calinon tou ippou agion tw kuriw pantokratori kai esontai oi lebhtes oi en tw oikw kuriou ws fialai pro proswpou tou qusiasthriou21kai estai pas lebhs en ierousalhm kai en tw iouda agion tw kuriw pantokratori kai hxousin pantes oi qusiazontes kai lhmyontai ex autwn kai eyhsousin en autois kai ouk estai cananaios ouketi en tw oikw kuriou pantokratoros en th hmera ekeinh .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks