Zephaniah


Chapter 1
1logos kuriou os egenhqh pros sofonian ton tou cousi uion godoliou tou amariou tou ezekiou en hmerais iwsiou uiou amwn basilews iouda2ekleiyei eklipetw panta apo proswpou ths ghs legei kurios3eklipetw anqrwpos kai kthnh eklipetw ta peteina tou ouranou kai oi icques ths qalasshs kai exarw tous anqrwpous apo proswpou ths ghs legei kurios4kai ektenw thn ceira mou epi ioudan kai epi pantas tous katoikountas ierousalhm kai exarw ek tou topou toutou ta onomata ths baal kai ta onomata twn ierewn5kai tous proskunountas epi ta dwmata th stratia tou ouranou kai tous omnuontas kata tou kuriou kai tous omnuontas kata tou basilews autwn6kai tous ekklinontas apo tou kuriou kai tous mh zhthsantas ton kurion kai tous mh antecomenous tou kuriou7eulabeisqe apo proswpou kuriou tou qeou dioti eggus h hmera tou kuriou oti htoimaken kurios thn qusian autou hgiaken tous klhtous autou8kai estai en hmera qusias kuriou kai ekdikhsw epi tous arcontas kai epi ton oikon tou basilews kai epi pantas tous endedumenous endumata allotria9kai ekdikhsw epi pantas emfanws epi ta propula en ekeinh th hmera tous plhrountas ton oikon kuriou tou qeou autwn asebeias kai dolou10kai estai en ekeinh th hmera legei kurios fwnh kraughs apo pulhs apokentountwn kai ololugmos apo ths deuteras kai suntrimmos megas apo twn bounwn11qrhnhsate oi katoikountes thn katakekommenhn oti wmoiwqh pas o laos canaan exwleqreuqhsan pantes oi ephrmenoi arguriw12kai estai en ekeinh th hmera exereunhsw thn ierousalhm meta lucnou kai ekdikhsw epi tous andras tous katafronountas epi ta fulagmata autwn oi legontes en tais kardiais autwn ou mh agaqopoihsh kurios oud� ou mh kakwsh13kai estai h dunamis autwn eis diarpaghn kai oi oikoi autwn eis afanismon kai oikodomhsousin oikias kai ou mh katoikhsousin en autais kai katafuteusousin ampelwnas kai ou mh piwsin ton oinon autwn14oti eggus h hmera kuriou h megalh eggus kai taceia sfodra fwnh hmeras kuriou pikra kai sklhra tetaktai dunath15hmera orghs h hmera ekeinh hmera qliyews kai anagkhs hmera awrias kai afanismou hmera skotous kai gnofou hmera nefelhs kai omiclhs16hmera salpiggos kai kraughs epi tas poleis tas ocuras kai epi tas gwnias tas uyhlas17kai ekqliyw tous anqrwpous kai poreusontai ws tufloi oti tw kuriw exhmarton kai ekceei to aima autwn ws coun kai tas sarkas autwn ws bolbita18kai to argurion autwn kai to crusion autwn ou mh dunhtai exelesqai autous en hmera orghs kuriou kai en puri zhlous autou katanalwqhsetai pasa h gh dioti sunteleian kai spoudhn poihsei epi pantas tous katoikountas thn ghn

Chapter 2
1sunacqhte kai sundeqhte to eqnos to apaideuton2pro tou genesqai umas ws anqos paraporeuomenon pro tou epelqein ef� umas orghn kuriou pro tou epelqein ef� umas hmeran qumou kuriou3zhthsate ton kurion pantes tapeinoi ghs krima ergazesqe kai dikaiosunhn zhthsate kai apokrinesqe auta opws skepasqhte en hmera orghs kuriou4dioti gaza dihrpasmenh estai kai askalwn estai eis afanismon kai azwtos meshmbrias ekrifhsetai kai akkarwn ekrizwqhsetai5ouai oi katoikountes to scoinisma ths qalasshs paroikoi krhtwn logos kuriou ef� umas canaan gh allofulwn kai apolw umas ek katoikias6kai estai krhth nomh poimniwn kai mandra probatwn7kai estai to scoinisma ths qalasshs tois kataloipois oikou iouda ep� autous nemhsontai en tois oikois askalwnos deilhs katalusousin apo proswpou uiwn iouda oti epeskeptai autous kurios o qeos autwn kai apestreye thn aicmalwsian autwn8hkousa oneidismous mwab kai kondulismous uiwn ammwn en ois wneidizon ton laon mou kai emegalunonto epi ta oria mou9dia touto zw egw legei kurios twn dunamewn o qeos israhl dioti mwab ws sodoma estai kai oi uioi ammwn ws gomorra kai damaskos ekleleimmenh ws qimwnia alwnos kai hfanismenh eis ton aiwna kai oi kataloipoi laou mou diarpwntai autous kai oi kataloipoi eqnous mou klhronomhsousin autous10auth autois anti ths ubrews autwn dioti wneidisan kai emegalunqhsan epi ton kurion ton pantokratora11epifanhsetai kurios ep� autous kai exoleqreusei pantas tous qeous twn eqnwn ths ghs kai proskunhsousin autw ekastos ek tou topou autou pasai ai nhsoi twn eqnwn12kai umeis aiqiopes traumatiai romfaias mou este13kai ektenei thn ceira autou epi borran kai apolei ton assurion kai qhsei thn nineuh eis afanismon anudron ws erhmon14kai nemhsontai en mesw auths poimnia kai panta ta qhria ths ghs kai camaileontes kai ecinoi en tois fatnwmasin auths koitasqhsontai kai qhria fwnhsei en tois diorugmasin auths korakes en tois pulwsin auths dioti kedros to anasthma auths15auth h polis h faulistria h katoikousa ep� elpidi h legousa en kardia auths egw eimi kai ouk estin met� eme eti pws egenhqh eis afanismon nomh qhriwn pas o diaporeuomenos di� auths suriei kai kinhsei tas ceiras autou


Chapter 3
1w h epifanhs kai apolelutrwmenh h polis h peristera2ouk eishkousen fwnhs ouk edexato paideian epi tw kuriw ouk epepoiqei kai pros ton qeon auths ouk hggisen3oi arcontes auths en auth ws leontes wruomenoi oi kritai auths ws lukoi ths arabias ouc upeliponto eis to prwi4oi profhtai auths pneumatoforoi andres katafronhtai oi iereis auths bebhlousin ta agia kai asebousin nomon5o de kurios dikaios en mesw auths kai ou mh poihsh adikon prwi prwi dwsei krima autou eis fws kai ouk apekrubh kai ouk egnw adikian en apaithsei kai ouk eis neikos adikian6en diafqora katespasa uperhfanous hfanisqhsan gwniai autwn exerhmwsw tas odous autwn to parapan tou mh diodeuein exelipon ai poleis autwn para to mhdena uparcein mhde katoikein7eipa plhn fobeisqe me kai dexasqe paideian kai ou mh exoleqreuqhte ex ofqalmwn auths panta osa exedikhsa ep� authn etoimazou orqrison diefqartai pasa h epifullis autwn8dia touto upomeinon me legei kurios eis hmeran anastasews mou eis marturion dioti to krima mou eis sunagwgas eqnwn tou eisdexasqai basileis tou ekceai ep� autous pasan orghn qumou mou dioti en puri zhlous mou katanalwqhsetai pasa h gh9oti tote metastreyw epi laous glwssan eis genean auths tou epikaleisqai pantas to onoma kuriou tou douleuein autw upo zugon ena10ek peratwn potamwn aiqiopias oisousin qusias moi11en th hmera ekeinh ou mh kataiscunqhs ek pantwn twn epithdeumatwn sou wn hsebhsas eis eme oti tote perielw apo sou ta faulismata ths ubrews sou kai ouketi mh prosqhs tou megalauchsai epi to oros to agion mou12kai upoleiyomai en soi laon prau+n kai tapeinon kai eulabhqhsontai apo tou onomatos kuriou13oi kataloipoi tou israhl kai ou poihsousin adikian kai ou lalhsousin mataia kai ou mh eureqh en tw stomati autwn glwssa dolia dioti autoi nemhsontai kai koitasqhsontai kai ouk estai o ekfobwn autous14caire sfodra qugater siwn khrusse qugater ierousalhm eufrainou kai kataterpou ex olhs ths kardias sou qugater ierousalhm15perieilen kurios ta adikhmata sou lelutrwtai se ek ceiros ecqrwn sou basileus israhl kurios en mesw sou ouk oyh kaka ouketi16en tw kairw ekeinw erei kurios th ierousalhm qarsei siwn mh pareisqwsan ai ceires sou17kurios o qeos sou en soi dunatos swsei se epaxei epi se eufrosunhn kai kainiei se en th agaphsei autou kai eufranqhsetai epi se en teryei ws en hmera eorths18kai sunaxw tous suntetrimmenous ouai tis elaben ep� authn oneidismon19idou egw poiw en soi eneken sou en tw kairw ekeinw legei kurios kai swsw thn ekpepiesmenhn kai thn apwsmenhn eisdexomai kai qhsomai autous eis kauchma kai onomastous en pash th gh20kai kataiscunqhsontai en tw kairw ekeinw otan kalws umin poihsw kai en tw kairw otan eisdexwmai umas dioti dwsw umas onomastous kai eis kauchma en pasin tois laois ths ghs en tw epistrefein me thn aicmalwsian umwn enwpion umwn legei kurios .
    Unbound Home | Simple Search | Advanced Search | Other Resources | Feedback

Space for this web page provided courtesy of Spindleworks